ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 159

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
13. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2006 af 12. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 857/2006 af 12. juni 2006 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 858/2006 af 12. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2006 af 12. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager undtagen for tilsat sukker (foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaft)

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 860/2006 af 12. juni 2006 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 13. juni 2006

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/55/EF af 12. juni 2006 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsvægten af partier af sædekorn ( 1 )

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 12. juni 2006 om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget

14

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juni 2006 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktive stof profoxydim (meddelt under nummer K(2006) 1632)  ( 1 )

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 856/2006

af 12. juni 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 12. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 857/2006

af 12. juni 2006

om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der inden for de grænser, der følger af de aftaler, som er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300, i fornødent omfang ydes eksportrestitution for de produkter, som eksporteres fra EF, for at muliggøre en økonomisk betydelig eksport.

(3)

I henhold til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af den årsag, og fordi eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbestemt, bør det fastsættes, hvilke mængder der er omfattet pr. produkt, på grundlag af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Disse mængder bør fordeles under hensyntagen til, hvor let fordærvelige de pågældende produkter er.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling dels i priserne for frugt og grøntsager på EF's marked og de disponible mængder, dels i priserne i den internationale handel. Der skal også tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne og til det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne på EF's marked under hensyn til de priser, som viser sig at være de gunstigste med henblik på eksport.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets bestemmelsessted.

(7)

Afskallede mandler, hasselnødder og valnødder med skal kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk betydelig eksport.

(8)

Da nødder med skal forholdsvis let kan oplagres, kan der fastsættes eksportrestitutioner for længere perioder.

(9)

For at de disponible midler kan udnyttes så effektivt som muligt, og under hensyn til EF-eksportens struktur bør eksportrestitutionerne fastsættes som led i system A1.

(10)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien har navnlig til formål at liberalisere handelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Eksportrestitutionerne for disse to lande bør derfor afskaffes.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Restitutionssatserne for nødder med skal, perioden for indgivelse af licensansøgninger og de pågældende produktmængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes vedrørende fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de mængder, der er nævnt i bilaget til nærværende forordning.

3.   Licenser af type A1 er gyldige i tre måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2180/2003 (EUT L 335 af 22.12.2003, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).


BILAG

til Kommissionens forordning af 12. juni 2006 om eksportrestitutioner for nødder med skal (system A1)

Periode, hvor licensansøgninger skal indgives: fra 24. juni 2006 til 24. december 2006.

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Restitutionssats

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

Øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F08

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien og Rumænien.


13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 858/2006

af 12. juni 2006

om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der inden for de grænser, der følger af de aftaler, som er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300, i fornødent omfang ydes eksportrestitution for de produkter, som eksporteres fra EF, for at muliggøre en økonomisk betydelig eksport.

(3)

I henhold til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af den årsag, og fordi eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbestemt, bør det fastsættes, hvilke mængder der er omfattet pr. produkt, på grundlag af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Disse mængder bør fordeles under hensyntagen til, hvor let fordærvelige de pågældende produkter er.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling dels i priserne for frugt og grøntsager på EF's marked og de disponible mængder, dels i priserne i den internationale handel. Der skal også tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne og til det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne på EF's marked under hensyn til de priser, som viser sig at være de gunstigste med henblik på eksport.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets bestemmelsessted.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk betydelig eksport.

(8)

For at de disponible midler kan udnyttes så effektivt som muligt, og under hensyn til EF-eksportens struktur bør eksportrestitutionerne fastsættes i henhold til system A1 og B.

(9)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien har navnlig til formål at liberalisere handelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Eksportrestitutionerne for disse to lande bør derfor afskaffes.

(10)

Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For system A1 er restitutionssatserne, perioden for ansøgning om restitution og de pågældende produktmængder fastsat i bilaget. For system B er de indikative restitutionssatser, perioden for indsendelse af licensansøgninger og de pågældende produktmængder fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes vedrørende fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de mængder, der er nævnt i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2091/2005 (EUT L 343 af 24.12.2005, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).


BILAG

til Kommissionens forordning af 12. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

System A1

Periode for ansøgning om restitution: 24.6.2006-24.10.2006

System B

Periode for indsendelse af licensansøgninger 1.7.2006-31.10.2006

Restitutionssats

(EUR/t netto)

Mængder

(t)

Indikativ restitutionssats

(EUR/t netto)

Mængder

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F03

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz, Rumænien og Bulgarien.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F08

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.

F09

:

Følgende bestemmelsessteder:

Norge, Island, Grønland, Færøerne, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro (inklusiv Kosovo, i FN's regi, i henhod til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia.

Landene og territorierne i Afrika, undtagen Sydafrika.

Bestemmelsessteder, der er nævnt i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 859/2006

af 12. juni 2006

om fastsættelse af eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager undtagen for tilsat sukker (foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaft)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/95 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen for tilsat sukker.

(2)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2201/96 kan de i nævnte forordnings artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede produkter for at muliggøre eksport af økonomisk set betydelige mængder omfattes af eksportrestitutioner under hensyntagen til de lofter, der følger af de aftaler, der er indgået efter artikel 300 i traktaten. I artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96 er det fastsat, at hvis restitutionerne for sukker, der er iblandet de i artikel 1, stk. 2, litra b), nævnte produkter, ikke er tilstrækkelige til at muliggøre eksport af disse produkter, anvendes den restitution, der er fastsat i henhold til nævnte forordnings artikel 17.

(3)

I henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 skal der sørges for, at de handelsstrømme, der tidligere blev etableret ved restitutionsordningen, ikke forstyrres. Der bør derfor ske en fastsættelse af de påtænkte mængder pr. produkt på grundlag af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3).

(4)

I henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling med hensyn til priserne på forarbejdede frugter og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder og priserne i den internationale handel. Der skal endvidere tages hensyn til omkostningerne i forbindelse med afsætning og transport samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2201/96 fastlægges de gældende priser på Fællesskabets marked under hensyn til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Situationen for den internationale handel og de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionerne for et bestemt produkt efter produktets bestemmelsessted.

(7)

Foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaft kan for tiden eksporteres i et økonomisk betydeligt omfang.

(8)

Restitutionssatsen og de påtænkte mængder bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(9)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og Bulgarien har navnlig til formål at liberalisere handelen med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles markedsordning. Eksportrestitutionerne for disse to lande bør derfor afskaffes.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Satserne for eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, perioden for indgivelse af licensansøgninger, perioden for udstedelse af licenser og de påtænkte mængder er fastsat i bilaget.

2.   De i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4) omhandlede licenser, der udstedes for fødevarehjælp, afskrives ikke på de i bilaget til nærværende forordning omhandlede mængder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 498/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 20).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2091/2005 (EUT L 343 af 24.12.2005, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).


BILAG

til Kommissionens forordning af 12. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager undtagen for tilsat sukker (foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaft)

Periode for indgivelse af licensansøgninger: fra den 24. juni til den 24. oktober 2006

Periode for tildeling af licenser: fra juli til oktober 2006.

Produktkode (1)

Kode for bestemmelsessted (2)

Restitutionssats

(EUR/t netto)

Påtænkt mængde

(t)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

(2)  Koderne for bestemmelsessteder serie »A« er fastsat i bilag II til den ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastat som følger:

F06

Alle bestemmelsessteder undtagen Nordamerika, Rumænien og Bulgarien.

F08

Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien og Rumænien.

F10

Alle bestemmelsessteder undtagen USA, Bulgarien og Rumænien.


13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 860/2006

af 12. juni 2006

om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 13. juni 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 731/2006 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 731/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 731/2006 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78. Ændret ved forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 128 af 16.5.2006, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 755/2006 (EUT L 132 af 19.5.2006, s. 17).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 13. juni 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

15,23

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

54,38

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

55,31

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

55,31

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

54,38


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(31.5.2006-9.6.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Præmie for Golfen (EUR/t)

10,68

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

25,71

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 17,58 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 21,85 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/55/EF

af 12. juni 2006

om ændring af bilag III til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsvægten af partier af sædekorn

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 21a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De internationale bestemmelser vedrørende maksimumsvægten af partier af sædekorn af visse kornarter, først og fremmest Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale, Oryza sativa, Avena sativa og Hordeum vulgare, er for nylig blevet ændret.

(2)

EF-forskrifterne vedrørende maksimumsvægten af partier af sædekorn af disse arter bør tilpasses.

(3)

Direktiv 66/402/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I anden kolonne i skemaet i bilag III til direktiv 66/402/EØF ændres »25« til »30«.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF (EUT L 14 af 18.1.2005, s. 18).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juni 2006

om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget

(2006/408/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra Tysklands regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF (1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Jochen RIEBEL er trådt tilbage —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Volker HOFF, delstaten Hessens minister for forbunds- og Europaanliggender samt repræsentant over for Forbundsstaten, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Jochen RIEBEL for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juni 2006

om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktive stof profoxydim

(meddelt under nummer K(2006) 1632)

(EØS-relevant tekst)

(2006/409/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF modtog Spanien i marts 1998 fra BASF AG en ansøgning om optagelse af det aktive stof profoxydim (tidligere benævnt clefoxydim, BAS 625H) i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 1999/43/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Bekræftelsen af, at dossieret er fuldstændigt, er en forudsætning for, at der kan foretages en grundig behandling af det, og for, at medlemsstaterne foreløbigt kan godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, for en periode på højst tre år, samtidig med at betingelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, navnlig kravet om, at der skal foretages en grundig vurdering af det aktive stof og plantebeskyttelsesmidlet ud fra direktivets krav, opfyldes.

(3)

Virkningerne af dette aktive stof på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 28. marts 2001 forelagde den rapporterende medlemsstat et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen.

(4)

Efter at den rapporterende medlemsstat forelagde udkastet til vurderingsrapport for Kommissionen, er det fundet nødvendigt at anmode ansøgeren om yderligere oplysninger og at lade den rapporterende medlemsstat undersøge disse oplysninger og forelægge sin vurdering. Gennemgangen af dossieret fortsætter derfor, og det vil ikke være muligt at afslutte evalueringen af dossieret inden for den periode, der er fastsat i Rådets direktiv 91/414/EØF.

(5)

Da den hidtidige evaluering ikke umiddelbart giver anledning til bekymring, bør medlemsstaterne kunne forlænge de midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, med en periode på 24 måneder i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 91/414/EØF, så undersøgelsen af dossieret kan fortsætte. Det forventes, at evalueringen kan afsluttes, og der kan træffes beslutning om eventuel optagelse af profoxydim i bilag I inden for 24 måneder.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne kan forlænge midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim, med en periode på højst 24 måneder fra datoen for denne beslutnings vedtagelse.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/45/EF (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 27).

(2)  EFT L 14 af 19.1.1999, s. 30.