ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 152

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 834/2006 af 6. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 835/2006 af 6. juni 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det polske interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 836/2006 af 6. juni 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 837/2006 af 6. juni 2006 om forbud mod fiskeri efter hellefisk i ICES-område IIa (EF-farvande), IV, VI (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

9

 

*

Kommissionens direktiv 2006/51/EF af 6. juni 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og bilag IV og V til direktiv 2005/78/EF for så vidt angår kravene til emissionsbegrænsningskontrolsystemer til brug i køretøjer og undtagelser for gasmotorer ( 1 )

11

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2006 om tilskud til medlemsstaternes 2006-programmer for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning (meddelt under nummer K(2006) 2062)

22

 

*

Kommissionens beslutning af 31. maj 2006 om udpegelse af EF-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge (meddelt under nummer K(2006) 2069)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens beslutning af 31. maj 2006 om ændring af tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og for fisk i Slovakiet (meddelt under nummer K(2006) 2073)  ( 1 )

32

 

*

Kommissionens beslutning af 1. juni 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA (meddelt under nummer K(2006) 2097)  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens beslutning af 2. juni 2006 om ændring af beslutning 2005/710/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 2137)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 834/2006

af 6. juni 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

51,0

204

42,5

999

46,8

0707 00 05

052

79,7

999

79,7

0709 90 70

052

89,9

999

89,9

0805 50 10

388

59,0

508

56,7

528

41,1

999

52,3

0808 10 80

388

86,1

400

113,6

404

107,1

508

80,4

512

86,2

528

94,1

720

83,5

804

103,3

999

94,3

0809 10 00

052

194,4

999

194,4

0809 20 95

068

115,5

999

115,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 835/2006

af 6. juni 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det polske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg af korn, som interventionsorganerne ligger inde med, skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Polen har interventionslagre af blød hvede, som bør afvikles.

(3)

Under hensyn til markedsvilkårene, herunder den spændte prissituation, bør blød hvede fra det polske interventionsorgans lagre stilles til rådighed på det indre marked for korn.

(4)

For at tage hensyn til situationen på EF-markedet bør det fastsættes, at Kommissionen forvalter licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(5)

Det er desuden vigtigt at bevare de bydendes anonymitet i det polske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen.

(6)

Med henblik på at modernisere forvaltningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det polske interventionsorgan afholder løbende licitation med henblik på salg på EF's indre marked af 150 000 t blød hvede, som det ligger inde med.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Uanset nævnte forordning:

a)

udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet af det parti, buddet vedrører

b)

fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den ikke forstyrrer kornmarkedet; den må under ingen omstændigheder være mindre end den interventionspris, der gælder i den pågældende måned, inklusive månedlige forhøjelser.

Artikel 3

Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerhedsstillelsen for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 7. juni 2006, kl. 15 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 15 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 28. juni 2006, kl. 15 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det polske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dzial Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tlf. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

Artikel 5

Det polske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Meddelelsen sendes elektronisk i det format, der er vist i bilaget.

Artikel 6

Kommissionen fastsætter minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003. Hvis buddene vedrører det samme parti og en større samlet mængde end den disponible mængde, kan fastsættelsen ske særskilt for hvert parti.

For de bud, der svarer til minimumssalgsprisen, kan der samtidig fastsættes en tildelingskoefficient for de tilbudte mængder.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).


BILAG

Løbende licitation med henblik på salg af 150 000 t blød hvede fra det polske interventionsorgan

Formular (1)

(Forordning (EF) nr. 835/2006)

1

2

3

4

Nummerering af de bydende

Partiets nr.

Mængde

(t)

Tilbudt pris

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D2).


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 836/2006

af 6. juni 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg af korn, som interventionsorganerne ligger inde med, skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Tyskland har interventionslagre af blød hvede, som bør afvikles.

(3)

Under hensyn til markedsvilkårene, herunder den spændte prissituation, bør blød hvede fra det tyske interventionsorgans lagre stilles til rådighed på det indre marked for korn.

(4)

For at tage hensyn til situationen på EF-markedet bør det fastsættes, at Kommissionen forvalter licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(5)

Det er desuden vigtigt at bevare de bydendes anonymitet i det tyske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen.

(6)

Med henblik på at modernisere forvaltningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan afholder løbende licitation med henblik på salg på EF's indre marked af 100 000 t blød hvede, som det ligger inde med.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Uanset nævnte forordning:

a)

udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet af det parti, buddet vedrører

b)

fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den ikke forstyrrer kornmarkedet; den må under ingen omstændigheder være mindre end den interventionspris, der gælder i den pågældende måned, inklusive månedlige forhøjelser.

Artikel 3

Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerhedsstillelsen for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 7. juni 2006 kl. 15 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 15 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 28. juni 2006 kl. 15 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1 (49-228) 68 45-39 85

Fax 2 (49-228) 68 45-32 76

Artikel 5

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Meddelelsen sendes elektronisk i det format, der er vist i bilaget.

Artikel 6

Kommissionen fastsætter minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003. Hvis buddene vedrører det samme parti og en større samlet mængde end den disponible mængde, kan fastsættelsen ske særskilt for hvert parti.

For de bud, der svarer til minimumssalgsprisen, kan der samtidig fastsættes en tildelingskoefficient for de tilbudte mængder.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).


BILAG

Løbende licitation med henblik på salg af 100 000 t blød hvede fra det tyske interventionsorgan

Formular (1)

(Forordning (EF) nr. 836/2006)

1

2

3

4

Nummerering af de bydende

Partiets nr.

Mængde

(t)

Tilbudt pris

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D2).


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 837/2006

af 6. juni 2006

om forbud mod fiskeri efter hellefisk i ICES-område IIa (EF-farvande), IV, VI (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2006 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2006 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Ændret vet kommissionens forrdning (EF) nr. 742/2006 (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 7).


BILAG

Nr.

06

Medlemsstat

SPANIEN

Bestand

GLH/2A-C46

Art

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Område

IIa (EF-farvande) IV, VI (EF-farvande og internationale farvande)

Dato

3. maj 2006


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/11


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/51/EF

af 6. juni 2006

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og bilag IV og V til direktiv 2005/78/EF for så vidt angår kravene til emissionsbegrænsningskontrolsystemer til brug i køretøjer og undtagelser for gasmotorer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2, andet led,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF af 28. september 2005 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende gasser fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) (2), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2005/55/EF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF.

(2)

Med Kommissionens direktiv 2005/78/EF af 14. november 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende gasser fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof og om ændring af bilag I, II, III, IV og VI hertil blev der indført ændrings- og gennemførelsesbestemmelser vedrørende emissionsbegrænsende systemers holdbarhed, overensstemmelse efter ibrugtagning i en bestemt levetid og egendiagnosesystemer (OBD-systemer) i nye tunge køretøjer og motorer til tunge køretøjer.

(3)

Som følge af den tekniske udvikling er det nu hensigtsmæssigt at indføre bedre krav til kontrol af driftsforhold, fejl og demonstration af emissionsbegrænsningskontrolsystemet ved typegodkendelsen.

(4)

Det er nødvendigt at sikre, at emissionsbegrænsningskontrolsystemets funktion ikke forringes ved en manipulationsstrategi.

(5)

Gasmotorer anvender ikke udstødningsgasrecirkulation eller selektiv katalytisk reduktion for at opfylde de nuværende standarder for NOx-emissioner. Det vurderes derfor, at gasmotorer og gasdrevne køretøjer på nuværende stade bør undtages fra kravene til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte funktion. Denne undtagelse kan ophæves i forbindelse med senere emissionstrin.

(6)

Datoen for anvendelse af punkt 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 i bilag I til direktiv 2005/55/EF bør justeres for så vidt angår nye typegodkendelser.

(7)

Kommissionen har til hensigt at revidere egendiagnosegrænseværdierne for at tilpasse dem til den teknologiske udvikling.

(8)

Direktiv 2005/55/EF og 2005/78/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2005/55/EF ændres i overensstemmelse med bilag I til dette direktiv.

Artikel 2

Bilag IV til direktiv 2005/78/EF ændres i overensstemmelse med bilag II til dette direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 8. november 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 9. november 2006. Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/28/EF (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 27).

(2)  EUT L 275 af 20.10.2005, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2005/78/EF (EUT L 313 af 29.11.2005, s. 1).


BILAG I

ÆNDRINGER I DIREKTIV 2005/55/EF

I bilag I foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 2.1 foretages følgende ændringer:

a)

Definitionen af »manipulationsstrategi« affattes således:

»»manipulationsstrategi«:

en AECS, som reducerer emissionsbegrænsningen i forhold til BECS, under forhold, som med rimelighed kan forventes at forekomme ved normal drift og anvendelse af køretøjet

en BECS, som skelner mellem drift under en standardiseret typegodkendelsesprøvning og andre driftsformer og giver et lavere niveau af emissionsbegrænsning under forhold, som ikke i væsentligt omfang er omfattet af de gældende procedurer for typegodkendelse, eller

en OBD eller en emissionsbegrænsningskontrolstrategi, som skelner mellem drift under en standardiseret typegodkendelsesprøvning og andre driftsformer og giver et lavere niveau af kontrolformåen (timing og nøjagtighed) under forhold, som ikke i væsentligt omfang er omfattet af de gældende procedurer for typegodkendelse«.

b)

I definitionen af »fast programmeret standardindstilling« erstattes ordene »fast programmeret standardindstilling« af ordet »standardindstilling«.

c)

Følgende definition indsættes:

»»emissionsbegrænsningskontrolsystem«: det system, der sikrer, at de NOx-begrænsningsforanstaltninger, der indgår i motorsystemet i henhold til kravene i punkt 6.5 i bilag I, fungerer korrekt.«

2)

I punkt 6.1.5.6, andet led, erstattes ordene »fast programmeret standardindstilling« af ordet »standardindstillinger«.

3)

Punkt 6.5 affattes således:

»6.5.   Krav til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte funktion

6.5.1.   Almindelige bestemmelser

6.5.1.1.   Dette punkt gælder for alle motorsystemer med kompressionstænding, uanset hvilken teknologi, der anvendes til at overholde de i punkt 6.2.1 angivne emissionsgrænseværdier.

6.5.1.2.   Anvendelsesdatoer

Kravene i punkt 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 finder anvendelse fra den 9. november 2006 for så vidt angår nye typegodkendelser og fra den 1. oktober 2007 for alle registreringer af nye køretøjer.

6.5.1.3.   Ethvert motorsystem, som er omfattet af dette punkt, skal udformes, konstrueres og monteres således, at det kan overholde disse krav i motorens levetid.

6.5.1.4.   Fabrikanten skal i bilag II angive oplysninger, som fuldt beskriver et af dette punkt omfattet motorsystems funktionelle egenskaber.

6.5.1.5.   I typegodkendelsesansøgningen skal fabrikanten, hvis motorsystemet kræver et reagens, specificere egenskaberne for alle reagenser, som forbruges af et eventuelt system til efterbehandling af udstødningen, f.eks. type og koncentrationer, driftstemperaturforhold, reference til internationale standarder osv.

6.5.1.6.   Med forbehold af kravene i punkt 6.1 skal den emissionsbegrænsende funktion i alle motorsystemer, som er omfattet af dette punkt, opretholdes under alle forhold, der regelmæssigt forekommer inden for Fællesskabets område, herunder især lave omgivende temperaturer.

6.5.1.7.   Med hensyn til typegodkendelse skal fabrikanten for motorsystemer, der kræver et reagens, over for den tekniske tjeneste påvise, at en eventuel emission af ammoniak ikke i den gældende prøvningscyklus overstiger en middelværdi på 25 ppm.

6.5.1.8.   For motorsystemer, der kræver et reagens, skal enhver reagensbeholder, der er monteret i et køretøj, omfatte et middel til udtagning af en prøve af beholderens væske. Udtagningspunktet skal være let tilgængeligt uden brug af specialværktøj eller særlige anordninger.

6.5.2.   Vedligeholdelseskrav

6.5.2.1.   Fabrikanten skal tilse, at alle ejere af nye, tunge køretøjer eller nye motorer til tunge køretøjer, modtager skriftlig vejledning, hvori det angives, at føreren, hvis køretøjets emissionsbegrænsende system ikke fungerer korrekt, via fejlindikatoren (MI) informeres om et problem, og at motoren som følge heraf fungerer med nedsat kraft.

6.5.2.2.   Vejledningen skal oplyse om krav til korrekt anvendelse og vedligeholdelse af køretøjet, herunder, hvis dette er relevant, anvendelse af reagenser.

6.5.2.3.   Vejledningen skal være affattet på et klart og ikke-teknisk sprog og foreligge på det sprog, som tales i det land, hvor et nyt tungt køretøj eller en ny motor til et tungt køretøj sælges eller indregistreres.

6.5.2.4.   Vejledningen skal indeholde en nærmere angivelse af, hvorvidt køretøjets fører skal genpåfylde reagenser mellem de normale serviceintervaller og det forventelige forbrug af reagenser for den pågældende type af tunge køretøjer.

6.5.2.5.   I vejledningen skal det angives, at anvendelsen og genpåfyldningen af et nødvendigt reagens med de korrekte specifikationer er obligatorisk for at sikre, at køretøjet overholder den relevante typeattest, som er udstedt for køretøjet eller motortypen.

6.5.2.6.   Det skal i vejledningen angives, at det kan være strafbart at anvende et køretøj, som ikke forbruger et eventuelt reagens, hvis dette er nødvendigt for nedbringelse af forurenende emissioner, og at eventuelle favorable betingelser for køb eller drift af køretøjet, som er opnået i indregistreringslandet eller et andet land, hvor køretøjet anvendes, kan blive ugyldige.

6.5.3.   Motorsystemets NOx-begrænsning

6.5.3.1.   Fejlfunktion i motorsystemet med hensyn til NOx-emissionsbegrænsning (f.eks. som følge af mangel på ethvert påkrævet reagens, fejlagtig EGR-flow eller deaktivering af EGR) bestemmes ved hjælp af overvågning af NOx-niveauet med følere placeret i udstødningsstrømmen.

6.5.3.2.   Ved enhver afvigelse i NOx-niveauet på mere end 1,5 g/kWh over den gældende grænseværdi, som angivet i tabel 1 i punkt 6.2.1 i bilag I, skal føreren underrettes gennem aktivering af fejlindikatoren (MI), som omhandlet i punkt 3.6.5 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF).

6.5.3.3.   Desuden skal en uslettelig fejlkode, der angiver årsagen til overskridelsen af de niveauer, der er anført i punkt 6.5.3.2, lagres i overensstemmelse med punkt 3.9.2 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF i mindst 400 dage eller 9 600 motordriftstimer.

Årsagerne til for høj NOx-værdi skal mindst, og hvor det er relevant, identificeres i tilfælde af tom reagensbeholder, afbrydelse af reagensdoseringsaktiviteten, for dårlig reagenskvalitet, for lavt reagensforbrug, fejlagtig EGR-flow eller deaktivering af EGR. I alle andre tilfælde har fabrikanten lov til at henvise til en uslettelig fejlkode »for høj NOx-værdi — grundlæggende årsag ukendt«.

6.5.3.4.   Hvis NOx-niveauet overskrider de egendiagnosegrænseværdier, der er angivet i tabellen i artikel 4, stk. 3, skal en momentbegrænser nedsætte motorkraften i overensstemmelse med kravene i punkt 6.5.5 på en sådan måde, at det tydeligt mærkes af køretøjets fører. Når momentbegrænseren er aktiveret, skal føreren fortsat gøres opmærksom herpå i overensstemmelse med kravene i punkt 6.5.3.2, og en uslettelig fejlkode skal lagres i overensstemmelse med punkt 6.5.3.3.

6.5.3.5   Hvis der er tale om motorsystemer, der er baseret på anvendelse af EGR, og der ikke anvendes andet efterbehandlingssystem til NOx-emissionsbegrænsning, kan fabrikanten anvende en alternativ metode til opfyldelse af kravene i punkt 6.5.3.1 til bestemmelse af NOx-niveauet. På tidspunktet for typegodkendelsen skal fabrikanten påvise, at den alternative metode med hensyn til tid og nøjagtighed af bestemmelsen af NOx-niveauet er lige så god som påkrævet i henhold til kravene i punkt 6.5.3.1, og at den udløser samme konsekvenser som omhandlet i punkt 6.5.3.2, 6.5.3.3 og 6.5.3.4.

6.5.4.   Reagenskontrol

6.5.4.1.   I køretøjer, der kræver anvendelse af et reagens for at opfylde kravene i dette punkt, skal føreren underrettes om reagensbeholdningen i køretøjets reagensbeholder via en mekanisk eller elektronisk indikator på køretøjets instrumentbræt. Denne skal omfatte en advarsel, når reagensbeholdningen falder til:

under 10 % af beholderens kapacitet, eller en større procentdel efter fabrikantens valg, eller

under det niveau, der svarer til den mulige kørselsafstand på den af fabrikanten angivne reservebrændstofsmængde.

Reagensindikatoren skal være placeret tæt på brændstofindikatoren.

6.5.4.2.   Føreren skal underrettes i overensstemmelse med kravene i punkt 3.6.5 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF, hvis reagensbeholderen bliver tom.

6.5.4.3.   Så snart reagensbeholderen er tom, finder kravene i punkt 6.5.5 anvendelse ud over kravene i punkt 6.5.4.2.

6.5.4.4.   En fabrikant kan vælge at opfylde bestemmelserne i punkt 6.5.4.5 til 6.5.4.12 som alternativ til opfyldelse af kravene i punkt 6.5.3.

6.5.4.5.   Motorsystemer skal omfatte en anordning, som kan afgøre, hvorvidt en væske med de egenskaber, som fabrikanten har oplyst, og som er opført i dette direktivs bilag II, forefindes i køretøjet.

6.5.4.6.   Hvis væsken i reagensbeholderen ikke svarer til de mindstekrav, der er opgivet af fabrikanten og anført i bilag II til dette direktiv, finder de yderligere krav i punkt 6.5.4.12 anvendelse.

6.5.4.7.   Motorsystemer skal være forsynet med en anordning til at bestemme reagensforbruget og til at sikre ekstern adgang til forbrugsoplysninger.

6.5.4.8.   Det gennemsnitlige reagensforbrug og det for motorsystemet gennemsnitligt nødvendige reagensforbrug enten i løbet af den sidste komplette motordriftsperiode på 48 timer eller den periode, som kræves for at forbruge mindst 15 liter (afhængigt af, hvad der indtræder først), skal være tilgængeligt via standarddatastikkets serielle port, som omhandlet i punkt 6.8.3 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.4.9.   For at overvåge reagensforbruget skal som minimum følgende parametre i motoren overvåges:

reagensniveauet i køretøjets beholder

reagenstilførsel eller -indsprøjtning målt så tæt som teknisk muligt på det punkt, hvor reagenset indsprøjtes i et efterbehandlingssystem for udstødningen.

6.5.4.10.   Ved enhver afvigelse på mere end 50 % i det gennemsnitlige reagensforbrug og motorsystemets gennemsnitligt krævede forbrug i den i punkt 6.5.4.8 definerede periode finder kravene i punkt 6.5.4.12 anvendelse.

6.5.4.11.   Hvis reagensdoseringsaktiviteten afbrydes, finder kravene i punkt 6.5.4.12 anvendelse. Dette er dog ikke påkrævet, hvis sådan afbrydelse finder sted efter ordre fra motorens elektroniske styreenhed, fordi motorens driftsbetingelser er af en sådan art, at motorens emission ikke kræver reagensdosering, forudsat at fabrikanten klart har oplyst den godkendende myndighed om, hvornår sådanne driftsbetingelser finder anvendelse.

6.5.4.12.   Enhver fejl, der detekteres vedrørende punkt 6.5.4.6, 6.5.4.10 eller 6.5.4.11 skal udløse samme konsekvenser i samme rækkefølge som omhandlet i punkt 6.5.3.2, 6.5.3.3 eller 6.5.3.4.

6.5.5.   Foranstaltninger til at bekæmpelse af ulovlige indgreb i efterbehandlingssystemer

6.5.5.1.   I ethvert motorsystem, der er omfattet af dette punkt, skal indgå en momentbegrænser, der underretter føreren om, at motorsystemet fungerer fejlagtigt, eller at køretøjet betjenes fejlagtigt, og derved tilskynder til hurtig udbedring af eventuelle fejl.

6.5.5.2.   Momentbegrænseren skal aktiveres, når køretøjet holder stille første gang efter indtrædelse af betingelserne i et af punkterne 6.5.3.4, 6.5.4.3, 6.5.4.6, 6.5.4.10 eller 6.5.4.11.

6.5.5.3.   Hvis momentbegrænseren går i funktion, må motorens drejningsmoment under ingen omstændigheder overskride en konstant værdi på:

60 % af det maksimale motordrejningsmoment for køretøjer i klasse N3 > 16 tons, M1 > 7,5 tons, M3/III og M3/B > 7,5 tons

75 % af det maksimale motordrejningsmoment for køretøjer i klasse N1, N2, N3 ≤ 16 tons, 3,5 < M1 ≤ 7,5 tons, M2, M3/I, M3/II, M3/A og M3/B ≤ 7,5 tons.

6.5.5.4.   Kravene til dokumentation og momentbegrænser er omhandlet i punkt 6.5.5.5 til 6.5.5.8.

6.5.5.5.   Detaljerede skriftlige oplysninger, der fuldt ud beskriver emissionsbegrænsningskontrolsystemets og momentbegrænserens funktionelle driftskarakteristika, skal angives i overensstemmelse med dokumentationskravene i punkt 6.1.7.1, litra b), i dette bilag. Navnlig skal fabrikanten give oplysninger om de algoritmer, som motorens elektroniske styreenhed anvender for at relatere NOx-koncentrationen til den specifikke NOx-emission (i g/kWh) under ETC-testen i overensstemmelse med punkt 6.5.6.5.

6.5.5.6.   Momentbegrænseren skal deaktiveres, når motoren kører i tomgang, hvis de forhold, der aktiverede den, ikke længere er til stede. Momentbegrænseren må ikke automatisk deaktiveres, uden at årsagen til dens aktivering er blevet udbedret.

6.5.5.7.   Det må ikke være muligt at deaktivere momentbegrænseren ved hjælp af en omskifter eller et vedligeholdelsesværktøj.

6.5.5.8.   Momentbegrænseren finder ikke anvendelse på motorer eller køretøjer til brug for de væbnede styrker, redningstjenester, brandvæsenet eller på ambulancer. Permanent deaktivering må kun foretages af motor- eller køretøjsfabrikanten, og en særlig motortype inden for motorfamilien skal have en særlig betegnelse, så den kan identificeres.

6.5.6.   Emissionsbegrænsningskontrolsystemets driftsbetingelser

6.5.6.1.   Emissionsbegrænsningskontrolsystemet skal fungere

ved alle omgivende temperaturer mellem 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C)

i alle højder under 1 600 m

ved kølevæsketemperaturer over 343 K (70 °C).

Dette punkt gælder ikke overvågningen af reagensniveauet i beholderen, der skal kunne finde sted under alle driftsforhold.

6.5.6.2.   Emissionsbegrænsningskontrolsystemet kan deaktiveres, når en nøddriftsstrategi er aktiv, og denne medfører en momentbegrænsning, der er større end de grænseværdier, der er anført i punkt 6.5.5.3 for den pågældende køretøjsklasse.

6.5.6.3.   Hvis en standardindstilling for emissionen er aktiv, skal emissionsbegrænsningskontrolsystemet forblive i drift og opfylde bestemmelserne i punkt 6.5.

6.5.6.4.   Hvis NOx-begrænsningsforanstaltningerne ikke fungerer korrekt skal dette detekteres inden for fire OBD-prøvningscyklusser, som omhandlet i definitionen i punkt 6.1 i tillæg 1 til bilag IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.6.5.   Algoritmer anvendt af motorens elektroniske styreenhed til relatering af den faktiske NOx-koncentration til den specifikke NOx-emission (i g/kWh) anses ikke for en manipulationsstrategi.

6.5.6.6.   Hvis en AECS, der er blevet godkendt af den typegodkendende myndighed i overensstemmelse med punkt 6.1.5, bliver operationel, kan en stigning i NOx som følge af AECS’en anvendes på den passende NOx-værdi, som omhandlet i punkt 6.5.3.2. I alle sådanne tilfælde skal AECS*ens indflydelse på NOx-grænseværdien beskrives i overensstemmelse med punkt 6.5.5.5.

6.5.7.   Fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet

6.5.7.1.   Emissionsbegrænsningskontrolsystemet skal overvåges for elektriske fejl og for fjernelse eller deaktivering af enhver føler, der forhindrer, at det diagnosticerer en stigning i emissionen som krævet i punkt 6.5.3.2 og 6.5.3.4.

Eksempler på følere, der påvirker diagnosticeringsevnen, er de følere, der direkte måler NOx-koncentrationen, følere for ureakvaliteten samt følere, der anvendes til overvågning af reagensdoseringsaktivitet, reagensniveau, reagensforbrug eller recirkulationsforhold for udstødningen.

6.5.7.2.   Hvis en fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet bekræftes, skal føreren straks gøres opmærksom på dette ved hjælp af et advarselssignal i overensstemmelse med punkt 3.6.5 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.7.3.   Momentbegrænseren skal aktiveres i overensstemmelse med punkt 6.5.5, hvis fejlen ikke afhjælpes inden for 50 motordriftstimer.

Den i første afsnit fastsatte periode nedsættes til 36 timer at regne fra de datoer, der er angivet i artikel 2, stk. 7 og 8.

6.5.7.4.   Når emissionsbegræningskontrolsystemet har konstateret, at fejlen ikke længere eksisterer, kan den eller de fejlkoder, der er forbundet med fejlen, slettes i systemets hukommelse, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i punkt 6.5.7.5, og momentbegrænseren kan, hvis dette er relevant, deaktiveres i overensstemmelse med punkt 6.5.5.6.

En eller flere fejlkoder, der er forbundet med en fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet, må ikke kunne slettes fra systemets hukommelse af noget scanningsværktøj.

6.5.7.5.   I tilfælde af fjernelse eller deaktivering af dele af emissionsbegrænsningskontrolsystemet i overensstemmelse med punkt 6.5.7.1 skal en uslettelig fejlkode lagres i overensstemmelse med punkt 3.9.2 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF i mindst 400 dage eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.8.   Demonstration af emissionsbegrænsningskontrolsystemet

6.5.8.1.   Som led i ansøgningen om typegodkendelse, som omhandlet i punkt 3, skal fabrikanten påvise overensstemmelse med bestemmelserne i dette punkt gennem prøvninger i et motordynamometer i overensstemmelse med punkt 6.5.8.2 til 6.5.8.7.

6.5.8.2.   En motorfamilies eller en OBD-motorfamilies overensstemmelse med kravene i dette punkt kan demonstreres ved prøvning af emissionsbegrænsningskontrolsystemet i en af motorerne i motorfamilien (stammotoren), forudsat at fabrikanten over for den typegodkendende myndighed påviser, at emissionsbegrænsningskontrolsystemerne er tilsvarende inden for familien.

Denne demonstration kan foretages ved at forelægge den typegodkendende myndighed sådanne oplysninger som algoritmer, funktionsanalyser osv.

Stammotoren udvælges af fabrikanten med den typegodkendende myndigheds samtykke.

6.5.8.3.   Prøvningen af emissionsbegrænsningskontrolsystemet omfatter følgende tre faser:

 

Udvælgelse:

En fejlfunktion i NOx-begrænsningsforanstaltningerne eller en fejl i emissionsbegrænsingskontrolsystemet udvælges af myndigheden fra en liste over fejlfunktioner, som fabrikanten leverer.

 

Kvalificering:

Fejlfunktionens indflydelse valideres ved måling af NOx-niveauet gennem en ETC-test i en motorprøvebænk.

 

Demonstration:

Systemets reaktion (begrænsning af drejningsmomentet, advarselssignal osv.) demonstreres ved at lade motoren gennemgå fire OBD-prøvningscyklusser.

6.5.8.3.1.   Til udvælgelsesfasen forsyner fabrikanten den typegodkendende myndighed med en beskrivelse af de overvågningsstrategier, der er anvendt til at bestemme potentielle fejlfunktioner i en NOx-begrænsningsforanstaltning og potentielle fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet, der enten medfører aktivering af momentbegrænseren eller aktivering af advarselssignalet alene.

Typiske eksempler på fejlfunktioner i denne liste er en tom reagensbeholder, fejlfunktion medførende afbrydelse af reagensdoseringsaktiviteten, for dårlig reagenskvalitet, fejlfunktion medførende for lavt reagensforbrug, fejlagtig EGR-flow eller deaktivering af EGR.

Mindst to og højt tre fejlfunktioner i NOx-begrænsningssystemet eller fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet udvælges af den typegodkendende myndighed fra denne liste.

6.5.8.3.2.   I kvalificeringsfasen måles NOx-emissionerne i ETC-prøvningscyklussen i henhold til bestemmelserne i tillæg 2 til bilag III. Resultatet af ETC-testen skal anvendes til at bestemme, hvordan systemet til overvågning af NOx-begrænsningen forventes at reagere under demonstrationsprocessen (momentbegrænsning og/eller advarselssignal). Fejlen skal simuleres på en sådan måde, at NOx-niveauet ikke overskrider nogen af de grænseværdier, der er anført i punkt 6.5.3.2 eller 6.5.3.4, med mere end 1 g/kWh.

Emissionskvalificering er ikke påkrævet i tilfælde af tom reagensbeholder eller til demonstration af en fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet.

Momentbegrænseren skal deaktiveres i kvalifikationsfasen.

6.5.8.3.3.   I demonstrationsfasen gennemfører motoren højst fire OBD-prøvningscyklusser.

Der må ikke være andre fejl end dem, der skal bruges til demonstrationsformål.

6.5.8.3.4.   Før igangsættelse af prøvningssekvensen i punkt 6.5.8.3.3 indstilles emissionsbegrænsningskontrolsystemets status til »ingen fejl«.

6.5.8.3.5.   Afhængig af det valgte NOx-niveau skal systemet aktivere et advarselssignal samt, hvis dette er relevant, momentbegrænseren på et hvilket som helst tidspunkt før afslutningen af detektionssekvensen. Detektionssekvensen kan stoppes, når overvågningssystemet for NOx-begrænsningen har reageret korrekt.

6.5.8.4.   Hvis der er tale om et emissionsbegrænsningskontrolsystem, der først og fremmest er baseret på at overvåge NOx-niveauet ved hjælp af følere placeret i udstødningsstrømmen, kan fabrikanten vælge at overvåge visse systemfunktioner direkte (f.eks. afbrydelse af doseringsaktivitet, lukket EGR-ventil) i forbindelse med efterprøvning af overensstemmelse. I dette tilfælde skal den udvalgte systemfunktion demonstreres.

6.5.8.5.   Det momentbegrænsningsniveau, der kræves af momentbegrænseren i henhold til punkt 6.5.5.3, skal sammen med motorens generelle specifikationer godkendes i henhold til direktiv 80/1269/EF. I demonstrationsprocessen skal fabrikanten over for den typegodkendende myndighed demonstrere, at den korrekte momentbegrænser indgår i motorens elektroniske styreenhed. Separat måling af drejningsmomentet er ikke påkrævet under demonstrationen.

6.5.8.6.   Som et alternativ til punkt 6.5.8.3.3 til 6.5.8.3.5 kan demonstrationen af emissionsbegrænsningskontrolsystemet og momentbegrænseren udføres ved prøvning af et køretøj. Køretøjet køres på vej eller prøvebane med de udvalgte fejlfunktioner eller fejl i emissionsbegrænsningskontrolsystemet for at demonstrere, at advarselssignalet og aktiveringen af momentbegrænseren fungerer i overensstemmelse med kravene i punkt 6.5, og navnlig kravene i punkt 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

6.5.8.7.   Hvis lagring af en uslettelig fejlkode i computerhukommelsen er påkrævet for at opfylde kravene i punkt 6.5, skal følgende tre betingelser være opfyldt ved afslutningen af demonstrationssekvensen:

Det skal ved hjælp af OBD-scanningsværktøjet være muligt at bekræfte tilstedeværelsen i OBD-computerens hukommelse af den relevante uslettelige fejlkode beskrevet i punkt 6.5.3.3, og det skal til den typegodkendende myndigheds tilfredshed kunne påvises, at scanningsværktøjet ikke kan slette denne kode, og

det skal være muligt at bekræfte den tid, der under detektionssekvensen er forløbet med advarselssignalet aktiveret ved at aflæse den uslettelige tæller, der er omhandlet i punkt 3.9.2 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF, og det skal til den typegodkendende myndigheds tilfredshed påvises, at scanningsværktøjet ikke kan slette denne, og

den typegodkendende myndighed skal have godkendt de designelementer, der viser, at disse uslettelige oplysninger lagres i mindst 400 dage eller 9 600 motordriftstimer i overensstemmelse med punkt 3.9.2 i bilag IV til direktiv 2005/78/EF.«


BILAG II

ÆNDRINGER I DIREKTIV 2005/78/EF

1)

Bilag IV ændres således:

a)

I punkt 3.6.4 erstattes ordene »fast programmeret standardindstilling« af ordet »standardindstilling«.

b)

I punkt 3.7, andet led, erstattes ordene »fast programmeret standardindstilling« af ordet »standardindstilling«.

c)

Punkt 3.8.3 affattes således:

»3.8.3.

I tilfælde af aktivering af fejlindikatoren (MI) som følge af en fejlfunktion i motorsystemet med hensyn til NOx-begrænsningsforanstaltninger eller ukorrekt reagensforbrug og doseringsaktivitet, kan fejlindikatoren (MI) skiftes tilbage til den tidligere aktiveringsstatus, hvis de betingelser, der er angivet i punkt 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.7 i bilag I til direktiv 2005/55/EF, ikke længere er til stede.«

d)

Punkt 3.9.2 affattes således:

»3.9.2.

Fra den 9. november 2006, for så vidt angår nye typegodkendelser, og fra den 1. oktober 2007, for så vidt angår alle registreringer, skal egendiagnosesystemet i tilfælde af generering af en uslettelig fejlkode i overensstemmelse med punkt 6.5.3 eller 6.5.4 i bilag I til direktiv 2005/55/EF i mindst 400 dage eller 9 600 motordriftstimer opbevare en registrering af fejlkoden og antallet af motorens driftstimer med fejlindikatoren (MI) aktiveret.

Enhver sådan fejlkode og det antal timer, som motoren har været i drift med fejlindikatoren aktiveret, må ikke slettes ved anvendelse af eksterne diagnoseværktøjer eller andre værktøjer, som omhandlet i punkt 6.8.3 i dette bilag.«

2)

Bilag V ændres således:

a)

Punkt 2 affattes således:

»2)

Eksempel på anvendelse af kravene i nærværende direktiv og direktiv 2005/55/EF til tredje godkendelse (indtil videre uden nogen udvidelse), svarende til anvendelsesdato B1 med OBD-etape I, udstedt af Det Forenede Kongerige:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00«;

b)

Punkt 3 affattes således:

»3)

Eksempel på anvendelse af kravene i direktiv 2005/55/EF og ændringsdirektiv 2006/51/EF til anden udvidelse til fjerde godkendelse, svarende til anvendelsesdato B2 med OBD-etape II, udstedt af Tyskland:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02«;

c)

Følgende nye punkt 4 tilføjes:

»4)

Oversigt over de tegn, der skal bruges, i overensstemmelse med de forskellige gennemførelsesdatoer fastsat i direktiv 2005/55/EF:

Tegn

Række (1)

OBD-etape I (2)

OBD-etape II

Holdbarhed/I brug

NOx-begrænsning (3)

A

A

B

B1(2005)

JA

JA

C

B1(2005)

JA

JA

JA

D

B2(2008)

JA

JA

E

B2(2008)

JA

JA

JA

F

B2(2008)

JA

JA

G

B2(2008)

JA

JA

JA

H

C

JA

JA

I

C

JA

JA

JA

J

C

JA

JA

K

C

JA

JA

JA


(1)  I overensstemmelse med tabel I, punkt 6, i bilag I til direktiv 2005/55/EF.

(2)  I overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2005/55/EF er gasmotorer undtaget fra OBD-etape I.

(3)  I overensstemmelse med punkt 6.5 i bilag I til direktiv 2005/55/EF.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/22


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. maj 2006

om tilskud til medlemsstaternes 2006-programmer for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning

(meddelt under nummer K(2006) 2062)

(2006/392/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2004/465/EF af 29. april 2004 om EF-tilskud til medlemsstaternes programmer for fiskerikontrol (1), ændret ved Rådets beslutning 2006/2/EF af 21. december 2005 (2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har sendt Kommissionen deres fiskerikontrolprogrammer for 2006 sammen med ansøgninger om EF-tilskud til udgifterne til gennemførelse af projekterne i disse programmer.

(2)

Ansøgninger vedrørende de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 4 i beslutning 2004/465/EF, kan komme i betragtning til EF-tilskud.

(3)

Der bør fastsættes maksimumsbeløb og satser for EF-tilskuddet samt betingelser for ydelse af dette tilskud.

(4)

De automatiske fartøjslokaliseringsanordninger bør for at være tilskudsberettigede opfylde kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (3).

(5)

Medlemsstaterne skal ifølge artikel 8 i beslutning 2004/465/EF indgå deres udgiftsforpligtelser senest 12 måneder efter udgangen af det år, hvor de får meddelt nærværende beslutning. De skal desuden overholde de bestemmelser, der i beslutning 2004/465/EF er fastsat for iværksættelse af projekter og indsendelse af ansøgninger om godtgørelse.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne beslutning fastsættes det, at der ydes EF-tilskud til de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 4 i beslutning 2004/465/EF, for 2006. Endvidere fastsættes EF-tilskuddet til hver medlemsstat, tilskudssatsen og betingelserne for ydelse af tilskuddet.

Artikel 2

Ny teknologi og it-net

Til anskaffelse og installation af og teknisk bistand til computerteknologi og etablering af it-net, så dataudvekslingen i forbindelse med overvågning og kontrol af fiskeri bliver effektiv og sikker, ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag I.

Artikel 3

Automatiske fartøjslokaliseringsanordninger

1.   Til udgifterne til anskaffelse og installation om bord på fiskerfartøjer af automatiske fartøjslokaliseringsanordninger, der gør det muligt for fartøjsovervågningscentre at fjernovervåge fiskeriet ved hjælp af et fartøjsovervågningssystem (FOS), ydes der et tilskud på højst 4 500 EUR pr. fartøj inden for de grænser, der er fastsat i bilag II.

2.   Inden for den beløbsramme på 4 500 EUR, der er fastsat i stk. 1, ydes der for de første 1 500 EUR af de støtteberettigede udgifter et tilskud på 100 %.

3.   EF-tilskuddet til de støtteberettigede udgifter på mellem 1 500 EUR og 4 500 EUR pr. fartøj kan højst udgøre 50 % af disse udgifter.

4.   Automatiske lokaliseringsanordninger skal for at være støtteberettigede opfylde kravene i forordning (EF) nr. 2244/2003.

Artikel 4

Pilotprojekter vedrørende ny teknologi

Til pilotprojekter om indførelse af ny teknologi til forbedret fiskerikontrol ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag III.

Artikel 5

Uddannelse

Til uddannelses- og udvekslingsprogrammer for offentligt ansatte med ansvar for overvågnings- og kontrolopgaver på fiskeriområdet ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag IV.

Artikel 6

Vurdering af udgifter

Til indførelse af et system til vurdering af udgifterne til kontrol af den fælles fiskeripolitik ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag V.

Artikel 7

Seminarer og medieredskaber

Til initiativer som fx seminarer og medieredskaber, der skal gøre fiskere og andre aktører, såsom inspektører, offentlige anklagere og dommere, samt den brede offentlighed mere bevidste om nødvendigheden af at bekæmpe uansvarligt og ulovligt fiskeri, og seminarer og medieredskaber vedrørende gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks regler ydes der et tilskud på 75 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag VI.

Artikel 8

Skibe og luftfartøjer til fiskerikontrol

Til anskaffelse og modernisering af skibe og luftfartøjer, som de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne anvender til overvågning og kontrol af fiskeri, ydes der inden for de grænser, der er fastsat i bilag VII, et tilskud på højst:

50 % af de støtteberettigede udgifter, der afholdes af de medlemsstater, som tiltrådte pr. 1. maj 2004

25 % af de støtteberettigede udgifter, der afholdes af andre medlemsstater.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 114. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 36.

(2)  EUT L 2 af 5.1.2006, s. 4.

(3)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.


BILAG I

NY TEKNOLOGI OG IT-NET

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

 

 

Tjekkiet

 

 

Danmark

1 333 334

666 667

Tyskland

210 000

105 000

Estland

229 217

114 609

Grækenland

2 250 000

1 125 000

Spanien

 

 

Frankrig

935 000

467 500

Irland

250 000

125 000

Italien

4 000 000

2 000 000

Cypern

83 000

41 500

Letland

 

 

Litauen

30 000

15 000

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

 

 

Nederlandene

470 505

235 253

Østrig

 

 

Polen

 

 

Portugal

735 230

333 895

Slovenien

250 354

125 177

Slovakiet

 

 

Finland

402 000

201 000

Sverige

120 000

60 000

Det Forenede Kongerige

838 148

419 074

I alt

12 136 788

6 034 675


BILAG II

AUTOMATISKE FARTØJSLOKALISERINGSANORDNINGER

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

 

 

Tjekkiet

 

 

Danmark

 

 

Tyskland

 

 

Estland

 

 

Grækenland

 

 

Spanien

 

 

Frankrig

 

 

Irland

 

 

Italien

 

 

Cypern

 

 

Letland

 

 

Litauen

 

 

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

190 944

132 972

Nederlandene

 

 

Østrig

 

 

Polen

 

 

Portugal

 

 

Slovenien

25 760

18 880

Slovakiet

 

 

Finland

33 000

22 820

Sverige

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

I alt

249 704

174 672


BILAG III

PILOTPROJEKTER VEDRØRENDE NY TEKNOLOGI

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

 

 

Tjekkiet

 

 

Danmark

275 000

137 500

Tyskland

 

 

Estland

 

 

Grækenland

 

 

Spanien

 

 

Frankrig

 

 

Irland

 

 

Italien

 

 

Cypern

 

 

Letland

 

 

Litauen

 

 

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

 

 

Nederlandene

 

 

Østrig

 

 

Polen

150 000

75 000

Portugal

249 700

124 850

Slovenien

 

 

Slovakiet

 

 

Finland

 

 

Sverige

130 000

65 000

Det Forenede Kongerige

 

 

I alt

804 700

402 350


BILAG IV

UDDANNELSE

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

10 000

5 000

Tjekkiet

 

 

Danmark

523 199

261 600

Tyskland

64 000

32 000

Estland

13 195

6 598

Grækenland

 

 

Spanien

86 640

43 320

Frankrig

58 350

29 175

Irland

200 000

100 000

Italien

1 000 000

500 000

Cypern

15 000

7 500

Letland

23 300

11 650

Litauen

11 000

5 500

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

8 196

4 098

Nederlandene

144 093

72 047

Østrig

 

 

Polen

 

 

Portugal

25 600

12 800

Slovenien

35 808

17 904

Slovakiet

 

 

Finland

24 200

12 100

Sverige

22 000

11 000

Det Forenede Kongerige

160 305

80 153

I alt

2 424 886

1 212 445


BILAG V

ANALYSE OG VURDERING AF UDGIFTER

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

 

 

Tjekkiet

 

 

Danmark

93 333

46 667

Tyskland

 

 

Estland

 

 

Grækenland

 

 

Spanien

 

 

Frankrig

 

 

Irland

 

 

Italien

 

 

Cypern

 

 

Letland

 

 

Litauen

 

 

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

 

 

Nederlandene

 

 

Østrig

 

 

Polen

 

 

Portugal

 

 

Slovenien

 

 

Slovakiet

 

 

Finland

 

 

Sverige

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

I alt

93 333

46 667


BILAG VI

SEMINARER OG MEDIEREDSKABER

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

5 000

3 750

Tjekkiet

 

 

Danmark

 

 

Tyskland

 

 

Estland

 

 

Grækenland

660 860

495 645

Spanien

 

 

Frankrig

 

 

Irland

 

 

Italien

 

 

Cypern

 

 

Letland

 

 

Litauen

9 000

6 750

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

 

 

Nederlandene

 

 

Østrig

 

 

Polen

200 000

150 000

Portugal

68 750

51 563

Slovenien

6 008

4 506

Slovakiet

 

 

Finland

 

 

Sverige

210 000

157 500

Det Forenede Kongerige

37 299

27 974

I alt

1 196 917

897 688


BILAG VII

SKIBE OG LUFTFARTØJER TIL FISKERIKONTROL

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

 

 

Tjekkiet

 

 

Danmark

 

 

Tyskland

1 200 000

225 000

Estland

751 761

150 352

Grækenland

2 789 140

575 328

Spanien

24 683 674

6 170 918

Frankrig

 

 

Irland

 

 

Italien

 

 

Cypern

2 300 000

1 150 000

Letland

 

 

Litauen

500 000

250 000

Luxembourg

 

 

Ungarn

 

 

Malta

 

 

Nederlandene

565 000

141 250

Østrig

 

 

Polen

 

 

Portugal

23 234 908

4 110 537

Slovenien

50 792

25 396

Slovakiet

 

 

Finland

 

 

Sverige

72 000 000

4 500 000

Det Forenede Kongerige

17 611 065

4 402 766

I alt

145 686 340

21 701 547


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. maj 2006

om udpegelse af EF-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge

(meddelt under nummer K(2006) 2069)

(EØS-relevant tekst)

(2006/393/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (1), særlig artikel 69, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2003/85/EF er der fastsat bestemmelser om udpegelse af EF-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge. Kommissionen har i nært samarbejde med medlemsstaterne indkaldt interessetilkendegivelser vedrørende udvælgelse af et sådant EF-referencelaboratorium under hensyntagen til kriterierne om teknisk og videnskabelig kompetence og personalets ekspertviden.

(2)

Der er også taget hensyn til de øvrige krav i forbindelse med udpegelse af officielle laboratorier, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2).

(3)

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, der hører under Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), viste sig under udvælgelsesproceduren at være bedst kvalificeret og bør derfor udpeges til EF-referencelaboratorium for mund- og klovesyge i en periode på fem år.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, under Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) i Det Forenede Kongerige udpeges til EF-referencelaboratorium for mund- og klovesyge i en periode på fem år efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Bestemmelserne vedrørende det i stk. 1 nævnte EF-referencelaboratoriums funktioner og opgaver er fastsat i bilag XVI til direktiv 2003/85/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens beslutning 2005/615/EF (EUT L 213 af 18.8.2005, s. 14).

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 776/2006 (EUT L 136 af 24.5.2006, s. 3).


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. maj 2006

om ændring af tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og for fisk i Slovakiet

(meddelt under nummer K(2006) 2073)

(EØS-relevant tekst)

(2006/394/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig kapitel 5, afdeling B, litra d), i bilag XIV, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Slovakiet er blevet indrømmet overgangsperioder for visse virksomheder, der er anført i tillægget (1) til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003.

(2)

Tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/463/EF (2), 2005/189/EF (3) og 2005/661/EF (4).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente slovakiske myndighed, at en virksomhed i sektoren for kød har afsluttet forbedringen af sit anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. En kødvirksomhed, der er opført på listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen, er delvis ophørt med sine aktiviteter. En virksomhed i sektoren for fisk er lukket. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør listen udskiftes.

(5)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 227 E af 23.9.2003, s. 1654.

(2)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 143. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 95.

(3)  EUT L 62 af 9.3.2005, s. 34.

(4)  EUT L 245 af 21.9.2005, s. 18.


BILAG

»Tillæg

jf. kapitel 5, afdeling B, i bilag XIV (1)

Liste over virksomheder, herunder mangler og frister for udbedring af disse mangler

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn

Mangler

Overgangsordningen udløber

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b) og g)

 

bilag I, kapitel I, punkt 11

 

bilag I, kapitel II, punkt 14, litra a)

31.12.2006


(1)  Teksten til bilag XIV findes i EUT L 236 af 23.9.2003, s. 915


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juni 2006

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA

(meddelt under nummer K(2006) 2097)

(EØS-relevant tekst)

(2006/395/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for USA vedrørende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(3)

USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af USA's veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2006/270/EF (EUT L 99 af 7.4.2006, s. 27).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Der indsættes følgende linjer vedrørende USA:

»US

 

06UT122

E870

 

Canyon Breeze Genetics

327 W 800 N

Minersville, UT 84752

Dr John M Conrad

US

 

06OH121

E1612

 

Nathan Steiner

10369 Fulton Road

Marshalville, OH 44645

Dr Nathan Steiner

US

 

06MT122

E608

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker Rd

Belgrade, MT 59714

Dr Jon Schmidt

US

 

03FL101

E948

 

Sacramento Farms

104 Crandon Blvd, Suite 420

Key Biscayne, FL 33149

Dr Richard Castleberry«

b)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 91KS028 affattes således:

»US

 

91KS028

E726

 

Sun Valley Embryo Transfer, PA

3104 West Pleasant Hill Rd

Salina, KS 67401

Dr Glenn Engelland«

c)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 94OH071 affattes således:

»US

 

94OH071

E563

 

Moulton Embryos

14318 Moulton-Ft. Amanda Rd

Wapakoneta, OH

Dr Virgil J Brown«


7.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. juni 2006

om ændring af beslutning 2005/710/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Rumænien

(meddelt under nummer K(2006) 2137)

(EØS-relevant tekst)

(2006/396/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at der i december 2003 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af den højpatogene H5N1-virusstamme, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for sygdommen, bl.a. Kommissionens beslutning 2005/710/EF af 13. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Rumænien (3).

(2)

Beslutning 2005/710/EF foreskriver suspension af import til Fællesskabet fra bestemte områder i Rumænien, der er ramt af sygdommen, af levende fjerkræ, strudsefugle, opdrættet og vildtlevende fjervildt, andre levende fugle end fjerkræ, herunder fugle holdt som selskabsdyr, og rugeæg af disse arter samt visse andre produkter af fugle.

(3)

Rumænien har nu underrettet Kommissionen om en række bekræftede tilfælde og yderligere en række tilfælde af mistanke om højpatogen aviær influenza hos fjerkræflokke i regionen Brasov, som ligger uden for de dele af Rumænien, der for øjeblikket er omfattet af regionalisering ved beslutning 2005/710/EF. Rumænien har oplyst, at der anvendes udryddelses- og bekæmpelsesforanstaltninger i den sygdomsramte region. Der er iværksat supplerende biosikkerhedsforanstaltninger i alle Rumæniens 42 regioner.

(4)

På baggrund af den aktuelle sygdomssituation i Rumænien er det nødvendigt at udvide listen over dele af Rumænien, hvorfra import til Fællesskabet suspenderes.

(5)

Beslutning 2005/710/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2005/710/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(3)  EUT L 269 af 14.10.2005, s. 42. Senest ændret ved beslutning 2006/321/EF (EUT L 118 af 3.5.2006, s. 18).


BILAG

»BILAG

Dele af Rumæniens område omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og b)

DEL A

ISO-landekode

Landenavn

Beskrivelse af området

RO

Rumænien

Hele Rumæniens område


DEL B

ISO-landekode

Landenavn

Beskrivelse af området

RO

Rumænien

Følgende regioner i Rumænien:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Brasov

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Covasna

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Harghita

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Mures

Neamt

Olt

Prahova

Sibiu

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea«