ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 147

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
1. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 806/2006 af 31. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2006 af 31. maj 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det estiske interventionsorgan ligger inde med

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2006 af 31. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår den mængde, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2006 af 31. maj 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2006 af 31. maj 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2006 af 31. maj 2006 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2006 af 31. maj 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. juni 2006

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 813/2006 af 31. maj 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 814/2006 af 31. maj 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 815/2006 af 31. maj 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. juni 2006

23

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 18/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

26

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 19/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

28

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 20/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

30

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 21/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

32

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 22/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

34

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 23/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

36

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 24/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

37

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 25/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

39

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 26/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

40

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 27/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

41

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 28/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

42

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 29/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

44

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 30/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

46

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 31/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

48

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 32/2006 den 10. marts 2006 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

49

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 33/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

50

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 34/2006 den 10. marts 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

51

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 35/2006 den 10. marts 2006 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

53

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 36/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

55

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 37/2006 af 10. marts 2006 om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

56

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 38/2006 den 10. marts 2006 om ændring af protokol 31 til aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

58

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 39/2006 af 10. marts 2006 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

61

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 40/2006 af 10. marts 2006 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

63

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 41/2006 af 10. marts 2006 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

64

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 806/2006

af 31. maj 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

83,2

204

55,6

999

69,4

0707 00 05

052

77,5

999

77,5

0709 90 70

052

91,2

999

91,2

0805 50 10

388

54,9

508

52,4

528

50,1

999

52,5

0808 10 80

388

88,5

400

127,7

404

101,0

508

74,8

512

81,2

524

88,5

528

89,3

720

92,5

804

103,0

999

94,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 807/2006

af 31. maj 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det estiske interventionsorgan ligger inde med

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) er der fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 28 375 t byg, som det estiske interventionsorgan ligger inde med.

(4)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser for at sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der åbnes i forbindelse med nærværende forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningen af ordningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes ad elektronisk vej.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det estiske interventionsorgan indleder en løbende licitation for udførsel af byg, som det ligger inde med, på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 28 375 t byg med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (4) samt USA.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Der kan ikke ansøges om eksportlicens i forbindelse med artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5), samtidig med at der indgives bud i forbindelse med den licitation, som indledes i henhold til nærværende forordning.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 1. juni 2006, kl. 9.00 (belgisk tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 29. juni 2006, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Buddene skal indgives til det estiske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, EE-51009 Tartu

Telefon (372) 737 12 00

Telefax (372) 737 12 01

E-mail: pria@pria.ee

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren, foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen ad elektronisk vej i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, uden at rumvægten dog er lavere end 64 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Fremgår det af det endelige analyseresultat, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage partiet.

I det i stk. 1, litra b), nævnte tilfælde frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis enderesultatet af analyserne af prøverne viser en kvalitet, der er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og artikel 7, stk. 3, nævnte tilfælde kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti byg af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Partiet skal udskiftes senest tre dage efter, at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Har tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans første anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter at han straks har informeret Kommissionen og interventionsorganet under anvendelse af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af byggen finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af byg efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af angivelserne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det estiske interventionsorgan underretter Kommissionen ad elektronisk vej om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003 s. 78. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.


BILAG I

Meddelelse om afvisning og en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af byg fra det estiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 807/2006)

Navn på den bydende, der har fået tilslag:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfrie kornkerner

andet


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 10

:

på spansk

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 807/2006

:

på tjekkisk

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 807/2006

:

på dansk

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 807/2006

:

på tysk

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 807/2006

:

på estisk

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 807/2006

:

på græsk

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2006

:

på engelsk

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 807/2006

:

på fransk

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 807/2006

:

på italiensk

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 807/2006

:

på lettisk

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 807/2006

:

på litauisk

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 807/2006

:

på ungarsk

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 807/2006/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 807/2006

:

på polsk

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 807/2006

:

på portugisisk

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 807/2006

:

på slovakisk

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 807/2006

:

på slovensk

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 807/2006

:

på finsk

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 807/2006

:

på svensk

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 807/2006.


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det estiske interventionsorgan ligger inde med

Formular  (1)

(Forordning (EF) nr. 807/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt

(EUR/t) (2)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne omfatter tjenesteydelser og forsikring efter udlagringen fra interventionslager indtil stadiet frit om bord (FOB) i eksporthavnen undtagen udgifter til transport. De meddelte udgifter fastslås på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i halvåret forud for indledningen af licitationen, og udtrykkes i EUR/t.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 808/2006

af 31. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår den mængde, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96 af 30. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager (2) er der fastsat tilsyn med importen af de i bilaget anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2003, 2004 og 2005 foretages ændringer af den mængde, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer.

(3)

Forordning (EF) nr. 1555/96 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 193 af 3.8.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 631/2006 (EUT L 111 af 25.4.2006, s. 3).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 402/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 35).

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG

Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse. Hvis der er et »ex« foran koden, bestemmes tillægstoldens anvendelsesområde både af KN-koden og af den tilsvarende anvendelsesperiode.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængde

(tons)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomater

fra 1. oktober til 31. maj

260 534

78.0020

fra 1. juni til 30. september

18 280

78.0065

ex 0707 00 05

Agurker

fra 1. maj til 31. oktober

9 278

78.0075

fra 1. november til 30. april

11 060

78.0085

ex 0709 10 00

Artiskokker

fra 1. november til 30. juni

90 600

78.0100

0709 90 70

Courgetter

fra 1. januar til 31. december

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Appelsiner

fra 1. december til 31. maj

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

fra 1. november til udgangen af februar

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

fra 1. november til udgangen af februar

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

fra 1. juni til 31. december

301 899

78.0160

fra 1. januar til 31. maj

34 287

78.0170

ex 0806 10 10

Spisedruer

fra 21. juli til 20. november

189 604

78.0175

ex 0808 10 80

Æbler

fra 1. januar til 31. august

805 913

78.0180

fra 1. september til 31. december

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Pærer

fra 1. januar til 30. april

263 711

78.0235

fra 1. juli til 31. december

33 052

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikoser

fra 1. juni til 31. juli

4 569

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

fra 21. maj til 10. august

46 088

78.0270

ex 0809 30

Ferskner (herunder blodferskner og nektariner)

fra 11. juni til 30. september

17 411

78.0280

ex 0809 40 05

Blommer

fra 11. juni til 30. september

11 155«


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2006

af 31. maj 2006

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. maj 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

6

1. termin

7

2. termin

8

3. termin

9

4. termin

10

5. termin

11

6. termin

12

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

–20,00

–20,00

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

–19,00

–19,00

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

–18,00

–18,00

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

–17,00

–17,00

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen,

C03

:

Alle tredjelande undtagen Bulgarien, Norge, Rumænien, Schweiz og Liechtenstein.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 810/2006

af 31. maj 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte malt fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. maj 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 811/2006

af 31. maj 2006

om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21. ocktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (3) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

(2)

Med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes.

(3)

De almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 for eksportrestitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med de fornødne ændringer.

(4)

I artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 fastsættes de særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i internationale konventioner eller andre supplerende programmer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrørende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(3)  EFT L 288 af 25.10.1974, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. maj 2006 de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

(EUR/t)

Produktkode

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

8,56

1101 00 15 9130

8,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

50,72

1102 20 10 9400

43,48

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

65,21

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 812/2006

af 31. maj 2006

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. juni 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 7, stk. 5, femte led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes produktionsrestitutioner for de i samme forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (2) fastsætter, at disse restitutioner beregnes ud fra den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til 21,564 EUR/100 kg netto for perioden fra 1. til 30. juni 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 813/2006

af 31. maj 2006

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. maj 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

6

1. term.

7

2. term.

8

3. term.

9

4. term.

10

5. term.

11

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

6. term.

12

7. term.

1

8. term.

2

9. term.

3

10. term.

4

11. term.

5

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 814/2006

af 31. maj 2006

om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter med nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om åbning af toldkontingenter med en afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode 1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 22. til den 26. maj 2006 indgivet ansøgninger til myndighederne om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land, der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse, at den pågældende grænse er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen fra den 22. til den 26. maj 2006, udstedes der licenser inden for de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).


BILAG

Præferencesukker AVS-INDIEN

Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 22.-26.5.2006

Grænse

Barbados

100

 

Belize

0

Nået

Congo

100

 

Fiji

0

Nået

Guyana

100

 

Indien

0

Nået

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Nået

Mauritius

0

Nået

Mozambique

100

 

Saint Christopher og Nevis

100

 

Swaziland

0

Nået

Tanzania

100

 

Trinidad og Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Produktionsår 2006/07

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 22.-26.5.2006

Grænse

Barbados

 

Belize

100

 

Congo

 

Fiji

100

 

Guyana

 

Indien

100

 

Côte d'Ivoire

 

Jamaica

 

Kenya

 

Madagaskar

 

Malawi

100

 

Mauritius

 

Mozambique

 

Saint Christopher og Nevis

 

Swaziland

100

 

Tanzania

 

Trinidad og Tobago

 

Zambia

 

Zimbabwe

 

Særligt præferencesukker

Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 22.-26.5.2006

Grænse

Indien

0

Nået

AVS

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 22.-26.5.2006

Grænse

Brasilien

0

Nået

Cuba

100

 

Andre tredjelande

0

Nået


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 815/2006

af 31. maj 2006

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. juni 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. juni 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,73

af ringe kvalitet

20,73

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

54,38

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

55,31

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

55,31

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

54,38


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(15.5.2006-30.5.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

149,95

139,95

119,95

86,30

Præmie for Golfen (EUR/t)

10,68

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

25,71

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 17,11 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 21,34 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Det Blandede EØS-udvalg

1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/26


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 18/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 130/2005 af 21. oktober 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2005 af 31. maj 2005 om permanent godkendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 943/2005 af 21. juni 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 af 26. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2005 af 27. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (5) bør indarbejdes i aftalen,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 1zzj (Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2005) i kapitel II i bilag I til aftalen:

»1zzk.

32005 R 0833: Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2005 af 31. maj 2005 om permanent godkendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer (EUT L 138 af 1.6.2005, s. 5).

1zzl.

32005 R 0943: Kommissionens forordning (EF) nr. 943/2005 af 21. juni 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (EUT L 159 af 22.6.2005, s. 6).

1zzm.

32005 R 1200: Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 af 26. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof (EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6).

1zzn.

32005 R 1206: Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2005 af 27. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (EUT L 197 af 28.7.2005, s. 12).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 833/2005, (EF) nr. 943/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EF) nr. 1206/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 14 af 19.1.2006, s. 16.

(2)  EUT L 138 af 1.6.2005, s. 5.

(3)  EUT L 159 af 22.6.2005, s. 6.

(4)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(5)  EUT L 197 af 28.7.2005, s. 12.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/28


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 19/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 130/2005 af 21. oktober 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2005 af 8. september 2005 om permanent og foreløbig godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2005 af 8. september 2005 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen mikromineraler (3), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 1zzn (Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2005) i kapitel II i bilag I til aftalen:

»1zzo.

32005 R 1458: Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2005 af 8. september 2005 om permanent og foreløbig godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer (EUT L 233 af 9.9.2005, s. 3).

1zzp.

32005 R 1459: Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2005 af 8. september 2005 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen mikromineraler (EUT L 233 af 9.9.2005, s. 8).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1458/2005 og (EF) nr. 1459/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 14 af 19.1.2006, s. 16.

(2)  EUT L 233 af 9.9.2005, s. 3.

(3)  EUT L 233 af 9.9.2005, s. 8.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/30


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 20/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 2/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25. juli 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøjdæmpning af køretøjer (elektromagnetisk kompatibilitet) og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel I i bilag II til aftalen ændres således:

1)

Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 70/156/EØF) og punkt 11 (Rådets direktiv 72/245/EØF):

»—

32005 L 0049: Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25. juli 2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 45zg (Kommissionens direktiv 2005/30/EF):

»45zh.

32005 L 0049: Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25. juli 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøjdæmpning af køretøjer (elektromagnetisk kompatibilitet) og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 2005/49/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 20.

(2)  EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/32


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 21/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 115/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/31/EF af 29. april 2005 om ændring af Rådets direktiv 84/500/EØF for så vidt angår en overensstemmelseserklæring og krav til analysemetoder for keramiske genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/46/EF af 8. juli 2005 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af amitraz (3) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende tekst indsættes i punkt 34 (Rådets direktiv 84/500/EØF):

», som ændret ved:

32005 L 0031: Kommissionens direktiv 2005/31/EF af 29. april 2005 (EUT L 110 af 30.4.2005, s. 36).«

2)

Følgende led indsættes i punkt 38 (Rådets direktiv 86/362/EØF), 39 (Rådets direktiv 86/363/EØF) og 54 (Rådets direktiv 90/642/EØF):

»—

32005 L 0046: Kommissionens direktiv 2005/46/EF af 8. juli 2005 (EUT L 177 af 9.7.2005, s. 35).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/31/EF og 2005/46/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 339 af 22.12.2005, s. 16.

(2)  EUT L 110 af 30.4.2005, s. 36.

(3)  EUT L 177 af 9.7.2005, s. 35.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/34


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 22/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 115/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2005 af 4. februar 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår polycykliske aromatiske hydrocarboner (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/26/EF af 21. marts 2005 om fastsættelse af en liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (3), bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens direktiv 2005/37/EF af 3. juni 2005 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdierne for visse pesticidrester i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (4), bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/389/EF af 18. maj 2005 om ændring af Kommissionens afgørelse 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (5), bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2005 af 6. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår fusariumtoksiner (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens direktiv 2005/38/EF af 6. juni 2005 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af fusariumtoksiner i fødevarer (7) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 38 (Rådets direktiv 86/362/EØF) og punkt 54 (Rådets direktiv 90/642/EØF):

»—

32005 L 0037: Kommissionens direktiv 2005/37/EF af 3. juni 2005 (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 10).«

2)

Følgende led indsættes i punkt 54v (Kommissionens afgørelse 1999/217/EF):

»—

32005 D 0389: Kommissionens beslutning 2005/389/EF af 18. maj 2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 73).«

3)

Følgende led indsættes i punkt 54zn (Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001):

»—

32005 R 0208: Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2005 af 4. februar 2005 (EUT L 34 af 8.2.2005, s. 3).

32005 R 0856: Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2005 af 6. juni 2005 (EUT L 143 af 7.6.2005, s. 3).«

4)

Følgende punkter indsættes efter punkt 54zzt (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004):

»54zzu.

32005 L 0026: Kommissionens direktiv 2005/26/EF af 21. marts 2005 om fastsættelse af en liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (EUT L 75 af 22.3.2005, s. 33).

54zzv.

32005 L 0038: Kommissionens direktiv 2005/38/EF af 6. juni 2005 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af fusariumtoksiner i fødevarer (EUT L 143 af 7.6.2005, s. 18).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 208/2005 og (EF) nr. 856/2005, direktiv 2005/26/EF, 2005/37/EF og 2005/38/EF og beslutning 2005/389/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (8).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 339 af 22.12.2005, s. 16.

(2)  EUT L 34 af 8.2.2005, s. 3.

(3)  EUT L 75 af 22.3.2005, s. 33.

(4)  EUT L 141 af 4.6.2005, s. 10.

(5)  EUT L 128 21.5.2005, s. 73.

(6)  EUT L 143 af 7.6.2005, s. 3.

(7)  EUT L 143 af 7.6.2005, s. 18.

(8)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/36


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 23/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 115/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 1567/2005 af 20. september 2005 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 54b (Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91) i kapitel XII i bilag II til aftalen:

»—

32005 R 1567: Rådets forordning (EF) nr. 1567/2005 af 20. september 2005 (EUT L 252 af 28.9.2005, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1567/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 339 af 22.12.2005, s. 16.

(2)  EUT L 252 af 28.9.2005, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/37


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 24/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 4/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2005 af 15. juli 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår penethamat (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1299/2005 af 8. august 2005 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår phenoxymethylpenicillin, phoxim, norgestomet og thiamphenicol (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2005 af 18. august 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår oxolinsyre og morantel (4) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 14 (Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90) i kapitel XIII i bilag II til aftalen:

»—

32005 R 1148: Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2005 af 15. juli 2005 (EUT L 185 af 16.7.2005, s. 20).

32005 R 1299: Kommissionens forordning (EF) nr. 1299/2005 af 8. august 2005 (EUT L 206 af 9.8.2005, s. 4).

32005 R 1356: Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2005 af 18. august 2005 (EUT L 214 af 19.8.2005, s. 3).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1148/2005, (EF) nr. 1299/2005 og (EF) nr. 1356/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 23.

(2)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 20.

(3)  EUT L 206 af 9.8.2005, s. 4.

(4)  EUT L 214 af 19.8.2005, s. 3.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/39


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 25/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 4/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2005 af 19. september 2005 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår acetylisovaleryltylosin og fluazuron (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 14 (Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90) i kapitel XIII i bilag II til aftalen:

»—

32005 R 1518: Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2005 af 19. september 2005 (EUT L 244 af 20.9.2005, s. 11).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1518/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 23.

(2)  EUT L 244 af 20.9.2005, s. 11.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/40


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 26/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 144/2005 af 2. december 2005 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/618/EF af 18. august 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF med henblik på at fastsætte de maksimale koncentrationsværdier for visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i punkt 12q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF) i kapitel XV i bilag II til aftalen:

», ændret ved:

32005 D 0618: Kommissionens beslutning 2005/618/EF af 18. august 2005 (EUT L 214 af 19.8.2005, s. 65).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af beslutning 2005/618/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 53 af 23.2.2006, s. 40.

(2)  EUT L 214 af 19.8.2005, s. 65.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/41


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 27/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 144/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 2. december 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i punkt 12s (Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003) i kapitel XV i bilag II til aftalen:

», ændret ved:

32005 R 1048: Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005 af 13. juni 2005 (EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af forordning (EF) nr. 1048/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 53 af 23.2.2006, s. 40.

(2)  EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/42


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 28/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 144/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 2. december 2005 (1).

(2)

Visse revisionsklausuler i kapitel XV i bilag II til aftalen bør revideres, da nogle af dem er blevet forlænget, medens andre udgår —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 1 (Rådets direktiv 67/548/EØF) affattes tilpasning c) og d) således:

»c)

Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse for Norges vedkommende:

i)

Artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 5 for så vidt angår kravene om klassificering, etikettering og/eller særlige koncentrationsgrænser for de stoffer eller stofgrupper, som er anført i bilag I til direktivet og nævnt i følgende liste. Norge kan kræve, at der anvendes en anden klassificering, etikettering og/eller særlige koncentrationsgrænser for disse stoffer

Navn

CAS-nr.

Indeks-nr.

Einecs

n-hexan

110-54-3

601-037-00-0

203-777-6

acrylamid

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii)

Artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 6 for så vidt angår kravene om klassificering, etikettering og/eller særlige koncentrationsgrænser for de stoffer eller stofgrupper, som ikke er anført i bilag I til direktivet og nævnt i følgende liste. Norge kan kræve, at der anvendes en anden klassificering, etikettering og/eller særlige koncentrationsgrænser for disse stoffer

Navn

CAS-nr.

Indeks-nr.

Einecs

methylacrylamidoglykolat

(indhold af acrylamid mellem 0,1 % og 0,01 %)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

methylacrylamidometoxyacetat

(indhold af acrylamid mellem 0,1 % og 0,01 %)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

iii)

For stoffer, der er omfattet af tilpasning c), nr. i), ovenfor, fastsætter bestemmelserne i artikel 23, stk. 2, i direktiverne, at ordene »EF-etiket« skal anvendes.

iv)

De kontraherende parter er enige om, at bestemmelserne i EF-retsakterne om farlige stoffer og præparater skal gælde pr. 1. juli 2007. Som led i samarbejdet foretages der i løbet af 2006 en ny vurdering af situationen med henblik på at løse udestående problemer, herunder områder, som ikke er omfattet af fællesskabsretten. Hvis en EFTA-stat konkluderer, at den er nødt til at fravige EF-retsakter om klassificering og etikettering, gælder disse retsakter ikke for den pågældende stat, medmindre Det Blandede EØS-udvalg bliver enige om en anden løsning.«

2)

I revisionsklausulen i punkt 4 (Rådets direktiv 76/769/EØF) udgår ordene »kviksølvforbindelser«, »pentachlorphenol« og »cadmium«.

3)

I revisionsklausulen i punkt 4 (Rådets direktiv 76/769/EØF) erstattes »2005« med »2009«.

4)

I revisionsklausulen i punkt 10 (Kommissionens direktiv 91/155/EØF) erstattes »1. juli 2005« med »1. juli 2007« og »2004« med »2006«.

5)

I punkt 12r (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF), affattes tilpasning d) og e) således:

»d)

Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse for Norges vedkommende:

i)

Artikel 18 sammenholdt med artikel 6 og 10 for så vidt angår præparater, der indeholder stoffer, som er anført i punkt 1, litra c), nr. i) og ii).

ii)

De kontraherende parter er enige om, at bestemmelserne i EF-retsakterne om farlige stoffer og præparater skal gælde pr. 1. juli 2007. Som led i samarbejdet foretages der i løbet af 2006 en ny vurdering af situationen med henblik på at løse udestående problemer, herunder områder, som ikke er omfattet af fællesskabsretten. Hvis en EFTA-stat konkluderer, at den er nødt til at fravige EF-retsakter om klassificering og etikettering, gælder disse retsakter ikke for den pågældende stat, medmindre Det Blandede EØS-udvalg bliver enige om en anden løsning.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 53 af 23.2.2006, s. 40.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/44


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 29/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 100/2005 af 8. juli 2005 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/42/EF af 20. juni 2005 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, IV og VI til Rådets direktiv 76/768/EØF vedrørende kosmetiske midler (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/52/EF af 9. september 2005 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (3) bør indarbejdes i aftalen. —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 76/768/EØF) i kapitel XVI i bilag II til aftalen:

»—

32005 L 0042: Kommissionens direktiv 2005/42/EF af 20. juni 2005 (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 17),

32005 L 0052: Kommissionens direktiv 2005/52/EF af 9. september 2005 (EUT L 234 af 10.9.2005, s. 9).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/42/EF og 2005/52/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 30.

(2)  EUT L 158 af 21.6.2005, s. 17.

(3)  EUT L 234 af 10.9.2005, s. 9.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/46


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 30/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved aftalen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som blev undertegnet den 14. oktober 2003 i Luxembourg (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/26/EF af 21. april 2004 om ændring af direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (2), som berigtiget i EUT L 225 af 25.6.2004, s. 3, bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF) i kapitel XXIV i bilag II til aftalen:

»—

32004 L 0026: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/26/EF af 21. april 2004 (EUT L 146 af 30.4.2004, s. 1), som berigtiget i EUT L 225 af 25.6.2004, s. 3

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2004/26/EF, som berigtiget i EUT L 225 af 25.6.2004, s. 3, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUT L 146 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/48


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 31/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved aftalen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som blev undertegnet den 14. oktober 2003 i Luxembourg (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/50/EF af 11. august 2005 om omklassificering af hofte-, knæ- og skulderledsproteser i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 5 (Kommissionens direktiv 2003/32/EF) i kapitel XXX i bilag II til aftalen:

»6)

32005 L 0050: Kommissionens direktiv 2005/50/EF af 11. august 2005 om omklassificering af hofte-, knæ- og skulderledsproteser i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (EUT L 210 af 12.8.2005, s. 41).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/50/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUT L 210 af 12.8.2005, s. 41.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/49


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 32/2006

den 10. marts 2006

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 118/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (2), er indarbejdet i aftalen.

(3)

Titlen på forordning (EØF) nr. 1408/71 blev ændret ved forordning (EØF) nr. 1390/81 (3), til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer.

(4)

Der indsættes et nyt afsnit i bilag IIa til forordning (EØF) nr. 1408/71 om Norge —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i tilpasning (m) under overskriften »ZC. NORGE« i punkt 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71) i bilag VI til aftalen:

»d)

særlige ydelser i overensstemmelse med loven af 29. april 2005, nr. 21, om supplerende ydelser til personer, der kortvarigt opholder sig i Norge.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 399 af 22.12.2005, s. 22.

(2)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1).

(3)  EFT L 143 af 29.5.1981, s. 1.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/50


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 33/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IX til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 120/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2004/69/EF af 27. april 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF med hensyn til definitionen af »multilaterale udviklingsbanker« (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 14 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF) i bilag IX til aftalen:

»—

32004 L 0069: Kommissionens direktiv 2004/69/EF af 27. april 2004 (EUT L 125 af 28.4.2004, s. 44).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2004/69/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 399 af 22.12.2005, s. 26.

(2)  EUT L 125 af 28.4.2004, s. 44.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/51


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 34/2006

den 10. marts 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 11/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (2) blev indarbejdet i aftalen ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 14/2005 af 8. februar 2005 (3).

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2005 af 10. juni 2005 om fastlæggelse af procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring (4) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 56q (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004) i bilag XIII til aftalen:

»56r.

32005 R 0884: Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2005 af 10. juni 2005 om fastlæggelse af procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 25).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

I artikel 5, stk. 3, indsættes følgende:

»Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden kan ved deres respektive inspektioner anmode om deltagelse af nationalt kontrolpersonale fra henholdsvis EFTA-staternes lister og EF-medlemsstaternes lister.

Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden kan ved deres respektive inspektioner opfordre hinanden til at deltage som observatør.««

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 884/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 34.

(2)  EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6.

(3)  EUT L 161 af 23.6.2005, s. 33.

(4)  EUT L 148 af 11.6.2005, s. 25.

(5)  Forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/53


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 35/2006

den 10. marts 2006

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 11/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og om ændring af direktiv 2001/25/EF (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 56r (Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2005):

»56s.

32005 L 0045: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og om ændring af direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160).«

2)

Følgende led indsættes i punkt 56j (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF):

»—

32005 L 0045: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF af 7. september 2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/45/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 34.

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/55


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 36/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XX til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 15/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/438/EF af 10. juni 2005 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 32e (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF) i bilag XX til aftalen:

»—

32005 D 0438: Kommissionens beslutning 2005/438/EF af 10. juni 2005 (EUT L 152 af 15.6.2005, s. 19).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af beslutning 2005/438/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. marts 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 44.

(2)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 19.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/56


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 37/2006

af 10. marts 2006

om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXII til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 158/2005 af 2. december 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1751/2005 af 25. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 1, IAS 39 og SIC 12 (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2005 af 15. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS nr. 1 og IAS nr. 32 og 39 (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1910/2005 af 8. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår IFRS 1 og 6, IAS nr. 1, 16, 19, 24, 38, 39 samt IFRIC 4 og IFRIC 5 (4), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 10ba (Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003) i bilag XXII til aftalen:

»—

32005 R 1751: Kommissionens forordning (EF) nr. 1751/2005 af 25. oktober 2005 (EUT L 282 af 26.10.2005, s. 3),

32005 R 1864: Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2005 af 15. november 2005 (EUT L 299 af 16.11.2005, s. 45),

32005 R 1910: Kommissionens forordning (EF) nr. 1910/2005 af 8. november 2005 (EUT L 305 af 24.11.2005, s. 4).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1751/2005, (EF) nr. 1864/2005 og (EF) nr. 1910/2005, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft tyve dage efter vedtagelsen, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 53 af 23.2.2006, s. 64.

(2)  EUT L 282 af 26.10.2005, s. 3.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 45.

(4)  EUT L 305 af 24.11.2005, s. 4.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/58


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 38/2006

den 10. marts 2006

om ændring af protokol 31 til aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 17/2006 af 27. januar 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (2).

(3)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 af 19. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2236/1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (3).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 788/2004 af 21. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 og forordning (EF) nr. 1655/2000, (EF) nr. 1382/2003 og (EF) nr. 2152/2003 med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union (4) blev indføjet i aftalen ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 90/2004 af 8. juni 2004 (5).

(5)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 807/2004 af 21. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (6).

(6)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1159/2005 af 6. juli 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (7).

(7)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1336/97/EF af 17. juni 1997 om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (8).

(8)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1376/2002/EF af 12. juli 2002 om ændring af afgørelse nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (9).

(9)

Samarbejdet vedrørende forordning (EF) nr. 2236/95 med følgende ændringer begrænses til kun at omfatte transeuropæiske net på telekommunikationsområdet.

(10)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2006 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2 i protokol 31 til aftalen ændres således:

1)

Efter stk. 6 (Fremme af europæisk digitalt indhold på de globale net) indsættes som stk. 7:

»7.

Fra den 1. januar 2006 deltager EFTA-staterne i de aktiviteter, der følger af følgende retsakter i det omfang, de har forbindelse med projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske net på telekommunikationsområdet:

395 R 2236: Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1) som ændret ved:

399 R 1655: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 af 19. juli 1999 (EFT L 197 af 29.7.1999, s. 1)

32004 R 0788: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 788/2004 af 21. april 2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17)

32004 R 0807: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 807/2004 af 21. april 2004 (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 46)

32005 R 1159: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1159/2005 af 6. juli 2005 (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 16).

397 D 1336: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1336/97/EF af 17. juni 1997 om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (EFT L 183 af 11.7.1997, s. 12) som ændret ved:

32002 D 1376: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1376/2002/EF af 12. juli 2002 (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 1).«

2)

Følgende indsættes i stk. 2:

»For så vidt angår de aktiviteter, der henvises til i stk. 7, bidrager EFTA-staterne finansielt til budgetpost 09 03 04 og 09 01 04 03 (Transeuropæiske telekommunikationsnet), samt til de efterfølgende tilsvarende budgetposter i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra a), i aftalen.«

3)

Stk. 3 affattes således:

»EFTA-staterne deltager fra begyndelsen af samarbejdet om de programmer og aktioner, der er omhandlet i stk. 5, 6 og 7, uindskrænket i alle EU-udvalg, som bistår Europa-Kommissionen ved forvaltningen, udviklingen og gennemførelsen af disse programmer og aktioner.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter Det Blandede EØS-udvalg har modtaget den sidste meddelelse i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (10).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 92 af 30.3.2006, s. 46.

(2)  EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1.

(3)  EFT L 197 af 29.7.1999, s. 1.

(4)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17.

(5)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 52.

(6)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 46.

(7)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 16.

(8)  EFT L 183 af 11.7.1997, s. 12.

(9)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 1.

(10)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/61


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 39/2006

af 10. marts 2006

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 43/2005 af 11. marts 2005 (1).

(2)

Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) (2) blev indføjet i protokol 31 til aftalen ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 88/2001 af 19. juni 2001 (3).

(3)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem de kontraherende parter til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1554/2005/EF af 7. september 2005 om ændring af Rådets beslutning 2001/51/EF om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder og af afgørelse nr. 848/2004/EF om fastlæggelse af et EF-handlingsprogram med henblik på at fremme organisationer, der er aktive på europæisk plan hvad angår ligestilling mellem mænd og kvinder (4).

(4)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2006.

(5)

Indføjelsen af beslutning nr. 1554/2005/EF i protokol 31 til aftalen berører kun Rådets beslutning 2001/51/EF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i fjerde led (Rådets beslutning 2001/51/EF) i artikel 5, stk. 8, i protokol 31 til aftalen:

», ændret ved:

32005 D 1554: Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1554/2005/EF af 7. september 2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 9).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 198 af 28.7.2005, s. 45.

(2)  EFT L 17 af 19.1.2001, s. 22.

(3)  EFT L 238 af 6.9.2001, s. 43.

(4)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 9.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/63


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 40/2006

af 10. marts 2006

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2005 af 29. april 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1776/2005/EF af 28. september 2005 om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2006 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende underled indsættes i syvende led (Rådets beslutning 2000/819/EF) i artikel 7, stk. 5, i protokol 31 til aftalen:

»—

32005 D 1776: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1776/2005/EF af 28. september 2005 (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 14).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 239 af 15.9.2005, s. 67.

(2)  EUT L 289 af 3.11.2005, s. 14.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


1.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/64


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 41/2006

af 10. marts 2006

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 107/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 8. juli 2005 (1).

(2)

Samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen bør udvides til også at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/387/EF af 21. april 2004 om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at dette udvidede samarbejde kan finde sted fra den 1. januar 2006 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 31 til aftalen ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 144 af 30.4.2004, s. 65, berigtiget i EUT L 181 af 18.5.2004, s. 25.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

I artikel 17 (Telematisk dataudveksling mellem administrationerne (IDA)) i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Telematisk dataudveksling«

b)

Stk. 1 affattes således:

»Fra den 1. januar 1997 deltager EFTA-staterne i de projekter og aktiviteter, der gennemføres som led i de under stk. 5, litra a), omhandlede fællesskabsprogrammer, som fastlagt i arbejdsprogrammet i tillæg 3 til denne protokol, og de deltager fra den 1. januar 2006 i de projekter og aktiviteter, der gennemføres som led i det under stk. 5, litra b), omhandlede fællesskabsprogram, for så vidt disse projekter og aktiviteter støtter andet samarbejde mellem de kontraherende parter.«

c)

I stk. 2 erstattes »program« med »programmer«, og »stk. 4« erstattes med »stk. 5«.

d)

I stk. 3 erstattes »stk. 4« med »stk. 5, litra a).«

e)

Følgende stykke indsættes efter stk. 3:

»4.   EFTA-staterne deltager fra starten af samarbejdet om det under stk. 5, litra a), omhandlede program i fuldt omfang i de EØS-relevante dele af arbejdet i udvalget for paneuropæiske e-forvaltningstjenester (PEGSCO), der bistår Kommissionen ved gennemførelsen, forvaltningen og udviklingen af det pågældende program, i den udstrækning arbejdet berører EØS-relevante projektdele af programmet.«

f)

Stk. 4 bliver stk. 5.

g)

Følgende indsættes i stk. 5 før første led:

»a)

med henblik på deltagelse fra 1. januar 1997:«

h)

Følgende tilføjes i slutningen af stk. 5:

»b)

med henblik på deltagelse fra 1. januar 2006:

32004 D 0387: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/387/EF af 21. april 2004 om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc) (EUT L 144 af 30.4.2004, s. 65), berigtiget i EUT L 181 af 18.5.2004, s. 25