ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 143

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. maj 2006


Indhold

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 14. februar 2006 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

1

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

2

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

30.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. februar 2006

om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

(2006/356/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne i Luxembourg den 17. juni 2002 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Denne aftale bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, de bilag og protokoller, der er knyttet til aftalen, samt de til slutakten knyttede fælleserklæringer og erklæringer fra Det Europæiske Fællesskab godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

2.   De i stk. 1 nævnte tekster er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Den holdning, Fællesskabet skal indtage i Associeringsrådet og i Associeringsudvalget, fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen eller i givet fald af Kommissionen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne.

2.   Formanden for Rådet beklæder formandskabet i Associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 75 i Euro-Middelhavsassocieringsaftalen. En repræsentant for Kommissionen beklæder formandskabet i Associeringsudvalget ifølge den vedtagne forretningsorden.

3.   Rådet henholdsvis Kommissionen træffer fra sag til sag afgørelse om offentliggørelse af Associeringsrådets og Associeringsudvalgets afgørelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at deponere den i aftalens artikel 91 nævnte notifikationsakt på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2006.

På Rådets vegne

K.-H. GRASSER

Formand


EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DEN LIBANESISKE REPUBLIK i det følgende benævnt »Libanon«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL den nære beliggenhed og den gensidige afhængighed, som de historiske forbindelser og fælles værdier har skabt mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Libanon,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Libanon ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, solidaritet, partnerskab og fælles udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne, de demokratiske principper og de økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den seneste politiske og økonomiske udvikling både på det europæiske kontinent og i Mellemøsten og det deraf følgende fælles ansvar for stabilitet, sikkerhed og velfærd i Euro-Middelhavsregionen,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen for Fællesskabet og Libanon af frihandel som garanteret ved den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (GATT) og ved de andre multilaterale aftaler, der er knyttet til overenskomsten om oprettelse af WTO,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellene i økonomisk og social udvikling mellem Libanon og Fællesskabet og behovet for at styrke processen for økonomisk og social udvikling i Libanon,

SOM BEKRÆFTER, at bestemmelserne i denne aftale, som henhører under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter og ikke som part i Fællesskabet, indtil Det Forenede Kongerige eller Irland, alt efter tilfældet, meddeler Libanon, at det er blevet bundet som part i Fællesskabet i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det samme gælder Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til nævnte traktater,

SOM ØNSKER til fulde at virkeliggøre målene for associeringen mellem dem ved at gennemføre de relevante bestemmelser i denne aftale for at nærme niveauerne for økonomisk og social udvikling i Fællesskabet og Libanon til hinanden,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale, der bygger på interessefællesskab, gensidige indrømmelser, samarbejde og dialog,

SOM ØNSKER at udbygge en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at yde støtte til Libanon til landets bestræbelser for økonomisk genrejsning, reform og tilpasning og med hensyn til den sociale udvikling,

SOM ØNSKER at etablere, opretholde og intensivere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, videnskabelige, teknologiske, sociale, kulturelle og audiovisuelle område for at nå frem til en større gensidig forståelse,

SOM ER OVERBEVIST OM, at denne aftale kan skabe et klima, der kan befordre en udvidelse af deres indbyrdes økonomiske forbindelser, navnlig inden for handel og investering, som er grundlæggende for et heldigt udfald af programmet for økonomisk genopbygning og omstrukturering og teknologisk modernisering,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1.   Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Libanon på den anden side.

2.   Det er formålet med denne aftale:

a)

at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at styrke deres forbindelser på alle de områder, de skønner relevante i forbindelse med en sådan dialog

b)

at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

c)

at udvide samhandelen og sikre et opsving i afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne, især gennem dialog og samarbejde, for at fremme Libanon og det libanesiske folks udvikling og velstand

d)

at fremme samarbejdet på det økonomiske, sociale, kulturelle og finansielle monetære område

e)

at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, og som ligger til grund for deres interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i denne aftale.

AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1.   Der etableres en politisk dialog mellem parterne. Den gør det muligt at skabe varige solidaritetsforbindelser mellem parterne, som vil bidrage til velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og vil skabe et klima af forståelse og tolerance mellem kulturer.

2.   Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

a)

lette den indbyrdes tilnærmelse mellem parterne gennem en større gensidig forståelse og regelmæssig fastlæggelse af fælles holdninger til internationale spørgsmål af fælles interesse

b)

sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c)

arbejde for en konsolidering af sikkerheden og stabiliteten i Middelhavsområdet og i Mellemøsten i særdeleshed

d)

fremme fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner, der er af fælles interesse for parterne, især forhold, der kan skabe garanti for fred og sikkerhed ved at støtte samarbejdsbestræbelserne. Det tilstræbes også med dialogen at skabe nye former for samarbejde med sigte på fælles mål.

Artikel 5

1.   Den politiske dialog finder sted med jævnlige mellemrum og hver gang, det er nødvendigt, på følgende måde:

a)

på ministerplan, hovedsagelig i Associeringsrådet

b)

på højt embedsmandsplan mellem repræsentanter for Libanon på den ene side og for Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c)

ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d)

på enhver anden måde, som kan bidrage til at intensivere denne dialog og gøre den mere effektiv.

2.   Der etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og det libanesiske parlament.

AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

GRUNDPRINCIPPER

Artikel 6

Fællesskabet og Libanon opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de andre multilaterale aftaler om varehandel, der er bilagt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), i det følgende benævnt »GATT«.

KAPITEL 1

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Libanon henhørende under kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur og den libanesiske toldtarif, med undtagelse af de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 8

Varer med oprindelse i Libanon indføres i Fællesskabet uden told og afgifter med tilsvarende virkning.

Artikel 9

1.   Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Libanon af varer med oprindelse i Fællesskabet, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

Fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 88 % af basistoldsatsen.

Seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 76 % af basistoldsatsen.

Syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 64 % af basistoldsatsen.

Otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 52 % af basistoldsatsen.

Ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen.

Ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 28 % af basistoldsatsen.

Elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 16 % af basistoldsatsen.

Tolv år efter aftalens ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

2.   Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan den gældende tidsplan i overensstemmelse med stk. 1 efter fælles aftale ændres af Associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på 12 år. Hvis Associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Libanons anmodning om at ændre tidsplanen, kan Libanon midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

3.   For hver berørt vare er den basistoldsats, der gradvis skal nedsættes som omhandlet i stk. 1, de satser, der er nævnt i artikel 19.

Artikel 10

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 11

1.   Libanon kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 9 i form af forhøjet eller genindført told.

2.   Disse foranstaltninger må kun vedrøre nye industrier og industrier i deres vorden eller sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

3.   Den told ved indførsel i Libanon på varer med oprindelse i Fællesskabet, som indføres ved disse ekstraordinære foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 20 % af det årlige gennemsnit af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i de sidste tre år, for hvilket der foreligger statistikker.

4.   Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre Associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på 12 år.

5.   Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

6.   Libanon underretter Associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de berørte sektorer, før de bringes i anvendelse. Libanon forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Den pågældende told skal efter tidsplanen afvikles i lige store årlige rater begyndende senest ved udgangen af det andet år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

7.   Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan Associeringsudvalget for at tage hensyn til vanskeligheder i forbindelse med etablering af nye industrier undtagelsesvis godkende foranstaltninger, som Libanon allerede har truffet i medfør af stk. 1, for en periode på højst tre år ud over overgangsperioden på 12 år.

KAPITEL 2

Landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 12

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Libanon henhørende under kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur og den libanesiske toldtarif, og på de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 13

Fællesskabet og Libanon tilstræber gradvis en større liberalisering af deres handel med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter af interesse for begge parter.

Artikel 14

1.   Landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon, som er anført i protokol 1, omfattes ved indførsel i Fællesskabet af den i denne protokol fastsatte ordning.

2.   Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i protokol 2, omfattes ved indførsel i Libanon af den i denne protokol fastsatte ordning.

3.   Handelen med forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af dette kapitel, omfattes af den i protokol 3 fastsatte ordning.

Artikel 15

1.   Fem år efter denne aftales ikrafttræden undersøger Fællesskabet og Libanon situationen for at fastslå, hvilke foranstaltninger Fællesskabet og Libanon skal anvende et år efter nybehandlingen af aftalen i overensstemmelse med målet i artikel 13.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen mellem parterne med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter samt til disses særlige følsomhed undersøger Fællesskabet og Libanon i Associeringsrådet for hvert enkelt produkt løbende og på et ordnet grundlag og på basis af gensidighed muligheden for at give hinanden yderligere indrømmelser.

Artikel 16

1.   Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af anvendelsen af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende anvendelsen af deres landbrugspolitikker, kan den berørte part for de deraf omfattede varer foretage en ændring af de i denne aftale fastsatte ordninger.

2.   Den part, der foretager denne ændring, underretter associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes Associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den anden parts interesser.

3.   Hvis Fællesskabet eller Libanon i medfør af stk. 1 ændrer den i denne aftale fastsatte ordning for så vidt angår landbrugsprodukter, indrømmer de for indførelserne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

4.   Ændringen af den i aftalen fastsatte ordning vil på den anden parts anmodning blive genstand for konsultationer i Associeringsrådet.

Artikel 17

1.   Begge parter accepterer at samarbejde om at mindske risikoen for svig i forbindelse med anvendelsen af handelsbestemmelserne i denne aftale.

2.   Uanset andre bestemmelser i denne aftale indleder parterne, hvis en af dem finder, at der foreligger tilstrækkeligt bevis for svig, f.eks. i form af en betydelig stigning i den ene af parternes handel med varer med den anden part, som går ud over et niveau, der afspejler de økonomiske vilkår, såsom produktions- og eksportkapacitet, eller at der ikke ydes det fornødne samarbejde i forbindelse med den anden parts efterprøvning af oprindelsesbeviser, straks konsultationer for at finde en passende løsning. Indtil en sådan løsning foreligger, kan den berørte part træffe sådanne foranstaltninger, som den skønner nødvendige. De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes.

KAPITEL 3

Fælles bestemmelser

Artikel 18

1.   Der må ved indførsel eller udførsel ikke indføres ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Libanon, og gældende told og afgifter ved denne aftales ikrafttræden må ikke forhøjes, medmindre andet er fastsat ved denne aftale.

2.   Der må ikke indføres nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Libanon.

3.   Kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes i samhandelen mellem Libanon og Fællesskabet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

4.   Fællesskabet og Libanon anvender ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 19

1.   For hver vare er basistoldsatsen, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i artikel 9, stk. 1, skal foretages, den toldsats, der reelt anvendes over for Fællesskabet på dagen for afslutningen af forhandlingerne.

2.   Hvis Libanon tiltræder WTO, er den toldsats, der reelt anvendes ved indførsel mellem parterne, den i WTO bundne sats eller en lavere sats, der reelt anvendes på datoen for tiltrædelsen. Hvis der efter tiltrædelsen af WTO anvendes en toldnedsættelse erga omnes, gælder den nedsatte sats.

3.   Bestemmelsen i stk. 2 finder anvendelse på enhver toldnedsættelse erga omnes efter dagen for afslutningen af forhandlingerne.

4.   Parterne meddeler hinanden deres respektive toldsatser, der var gældende på dagen for afslutningen af forhandlingerne.

Artikel 20

Varer med oprindelse i Libanon er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

Artikel 21

1.   Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2.   Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 22

1.   Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.   Der finder konsultationer sted mellem parterne i Associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Libanons gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 23

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted ifølge de gældende internationale regler som omhandlet i artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med dertil knyttet intern lovgivning, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 med dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 24

1.   WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger finder uanset artikel 35 anvendelse mellem parterne.

2.   Hvis en af parterne skønner, at der ydes subsidier i samhandelen med den anden part som omhandlet i artikel VI og XVI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med dertil knyttet intern lovgivning, kan den, indtil de nødvendige regler, som omhandlet i artikel 35, stk. 2, er vedtaget, bringe passende foranstaltninger i anvendelse mod denne praksis i overensstemmelse med reglerne i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger med dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 25

1.   Bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og dertil knyttet intern lovgivning finder anvendelse mellem parterne.

2.   Inden der anvendes beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i de internationale regler, meddeler den part, der agter at træffe sådanne foranstaltninger, Associeringsudvalget alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

Parterne indleder straks konsultationer i Associeringsudvalget med henblik på at finde en sådan løsning. Hvis parterne efter konsultationerne ikke er nået til enighed inden 30 dage efter indledningen af konsultationerne om en løsning til at undgå beskyttelsesforanstaltninger, kan den part, der agter at anvende beskyttelsesforanstaltninger, anvende bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

3.   Ved valget af beskyttelsesforanstaltninger i medfør af denne artikel foretrækker parterne sådanne, som medfører færrest forstyrrelser for virkeliggørelsen af denne aftales mål.

4.   Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks Associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

Artikel 26

1.   Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 18, stk. 4, fører til

a)

genudførsel til et tredjeland, over for hvilken den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning,

eller

b)

alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i stk. 2.

2.   Vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i stk. 1, forelægges til undersøgelse i Associeringsudvalget. Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 27

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv og bevarelse af udtømmelige naturressourcer. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet »produkter med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og ordningerne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 4.

Artikel 29

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Fællesskabet. Den libanesiske toldtarif anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Libanon.

AFSNIT III

ETABLERINGSRET OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Artikel 30

1.   Parterne yder med hensyn til etableringsret og levering af tjenesteydelser en behandling, der baseres på hver af parternes tilsagn og andre forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS). Denne bestemmelse får virkning fra datoen for Libanons endelige tiltrædelse af WTO.

2.   Libanon forpligter sig til at forelægge Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater en liste over forpligtelser vedrørende tjenesteydelser, som udarbejdes i overensstemmelse med artikel XX i GATS, så snart den er færdigbearbejdet.

3.   Parterne forpligter sig til at overveje en udvikling af ovennævnte bestemmelser med sigte på indgåelse af en »økonomisk integrationsaftale« som defineret i artikel V i GATS.

4.   Det i stk. 3 nævnte mål behandles første gang i Associeringsrådet senest et år efter denne aftales ikrafttræden.

5.   Parterne afstår i tiden mellem denne aftales ikrafttræden og Libanons tiltrædelse af WTO fra at træffe foranstaltninger eller forholdsregler, som gør vilkårene for EF-leverandørers eller libanesiske leverandørers levering af tjenesteydelser mere diskriminerende end på datoen for denne aftales ikrafttræden.

6.   I dette afsnit forstås ved:

a)

en parts »tjenesteleverandør«, en juridisk eller fysisk person, der søger at levere eller leverer en tjenesteydelse

b)

»juridisk person«, en virksomhed eller et datterselskab, der er oprettet i overensstemmelse med enten en medlemsstats eller Libanons lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Libanons område. Når den juridiske person alene har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor på enten Fællesskabets eller Libanons område, betragtes den ikke som en juridisk person fra Fællesskabet eller Libanon, medmindre dens drift har en reel og vedvarende forbindelse med økonomien i enten en af medlemsstaterne eller Libanon

c)

»datterselskab«, en juridisk person, som faktisk kontrolleres af en anden juridisk person

d)

»fysisk person«, en person, der er statsborger enten i en af Fællesskabets medlemsstater eller Libanon i overensstemmelse med deres respektive nationale lovgivninger.

AFSNIT IV

BETALINGER, KAPITAL, KONKURRENCE OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 31

Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser består der ingen restriktioner mellem Fællesskabet på den ene side og Libanon på den anden side for kapitalbevægelser og ingen forskelsbehandling begrundet i nationalitet eller parternes statsborgeres bopæl eller det sted, hvor kapitalen er investeret, jf. dog artikel 33 og 34.

Artikel 32

Der er ingen restriktioner for løbende betalinger i forbindelse med varers, personers, tjenesteydelsers og kapitals bevægelser inden for rammerne af aftalen.

Artikel 33

1.   Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale og andre internationale forpligtelser for Fællesskabet og Libanon berører bestemmelserne i artikel 31 og 32 ikke anvendelsen af restriktioner, der består mellem dem på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, hvad angår kapitalbevægelser mellem dem, der har berøring til direkte investeringer, herunder i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller værdipapirers optagelse på kapitalmarkederne.

2.   Overførsel til udlandet af investeringer i Libanon foretaget af EF-valutaindlændinge eller i Fællesskabet foretaget af libanesiske valutaindlændinge og overskud deraf berøres dog ikke.

Artikel 34

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Libanon har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Libanon alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i vedtægterne for Den Internationale Valutafond, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende betalinger, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige. Fællesskabet eller Libanon, alt efter omstændighederne, underretter straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

KAPITEL 2

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 35

1.   Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Libanon:

a)

alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, som defineret i deres respektive lovgivning

b)

en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Libanons område eller en væsentlig del heraf, som defineret i deres respektive lovgivning.

2.   Parterne anvender deres respektive konkurrencelovgivning og udveksler oplysninger under hensyn til de begrænsninger, som fortrolighedskravet lægger. De nødvendige regler for samarbejdet om gennemførelse af stk. 1 vedtages af Associeringsrådet inden fem år efter aftalens ikrafttræden.

3.   Hvis Fællesskabet eller Libanon finder, at en særlig praksis er forenelig med stk. 1, og hvis denne praksis påfører eller truer med at påføre den anden part alvorlig skade, kan det træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsudvalget eller efter 30 arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til konsultation.

Artikel 36

Medlemsstaterne og Libanon tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Libanon med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 37

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Libanon i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 38

1.   Parterne sikrer i henhold til bestemmelserne i denne artikel og bilag 2 en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2.   Gennemførelsen af denne artikel og bilag 2 undersøges af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området beskyttelse af intellektuel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 39

1.   Parterne sætter sig som målsætning at foretage en gensidig og gradvis liberalisering af offentlige indkøbskontrakter.

2.   Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre bestemmelserne i stk. 1.

AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE OG SEKTORSAMARBEJDE

Artikel 40

Mål

1.   Parterne fastlægger sammen de nødvendige strategier og retningslinjer for gennemførelsen af samarbejdet på de i dette afsnit omhandlede områder.

2.   Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i den partnerskabsånd, der præger denne aftale.

3.   Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Libanons indsats for bæredygtig økonomisk og social udvikling.

Artikel 41

Anvendelsesområde

1.   Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne begrænsninger og vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den libanesiske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Libanon og Fællesskabet.

2.   Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Libanons og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3.   En væsentlig komponent i realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde er bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

4.   Parterne kan vedtage at udvide det økonomiske samarbejde til andre områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 42

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a)

en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b)

regelmæssig udveksling af information og idéer på alle områder inden for samarbejdet, herunder møder mellem tjenestemænd og eksperter

c)

levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d)

gennemførelse af fælles projekter, f.eks. seminarer og workshops

e)

faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f)

formidling af information om samarbejdet.

Artikel 43

Uddannelse

Samarbejdet sigter på:

a)

at indkredse midler til væsentligt at forbedre situationen inden for almen og faglig uddannelse, særlig erhvervsuddannelse

b)

at anspore til, at der etableres stærke forbindelser mellem organer, der er specialiseret i fælles tiltag, og udveksling af erfaringer og knowhow, i hovedsagen ungdomsudvekslinger, udvekslinger mellem universiteter og andre læreanstalter for således at nærme de to kulturer til hinanden

c)

at anspore især kvinder til at søge uddannelse, herunder også tekniske og højere uddannelser og erhvervsuddannelse.

Artikel 44

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a)

at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

at give Libanon adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

at inddrage Libanon i nettene for decentralt samarbejde

at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b)

at styrke forskningskapaciteten i Libanon og den teknologiske udvikling

c)

at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og udbredelse af knowhow

d)

at undersøge, hvorledes Libanon kan deltage i de europæiske rammeprogrammer for forskning.

Artikel 45

Miljø

1.   Parterne tilskynder til samarbejde om at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling.

2.   Samarbejdet fokuseres på:

a)

vandkvalitet i Middelhavet og kontrol med og forebyggelse af havforurening

b)

forvaltning af affald, særlig giftigt affald

c)

forsaltning

d)

miljøforvaltning af følsomme kystområder

e)

miljøuddannelse og -bevidstgørelse

f)

anvendelse af avancerede instrumenter til miljøforvaltning og -overvågning, særlig miljøinformationssystemet og undersøgelse af virkningerne på miljøet

g)

følgerne af industriudvikling for miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

h)

indvirkningerne af landbruget på jord- og vandkvaliteten

i)

jordbundsbevarelse

j)

rationel forvaltning af vandressourcerne

k)

fælles forsknings- og overvågningsaktiviteter samt programmer og projekter.

Artikel 46

Industrisamarbejde

Samarbejdet sigter på:

a)

at tilskynde til samarbejde mellem erhvervsdrivende hos parterne, også i forbindelse med Libanons adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde

b)

at støtte bestræbelser for modernisering og omstrukturering af industrien, herunder landbrugsfødevareindustrien, foretaget af den offentlige og private sektor i Libanon

c)

at anspore til skabelse af et gunstigt klima for privat initiativ med henblik på at stimulere og diversificere produktioner bestemt til det lokale marked og eksportmarkedet

d)

bedre at udnytte de menneskelige ressourcer og industripotentiellet i Libanon gennem en bedre udnyttelse af politikken for innovation, forskning og teknologisk udvikling

e)

at lette adgangen til kapitalmarkederne til finansiering af investeringer

f)

at tilskynde til udvikling af SMV'er, særlig ved:

at fremme kontakter mellem virksomheder, til dels gennem Fællesskabets netværk og med instrumenter for fremme af industrisamarbejde og -partnerskaber

at lette adgangen til kredit til finansiering af investeringer

at stille informations- og hjælpetjenester til rådighed

at forbedre de menneskelige ressourcer til at anspore til innovation og iværksætte projekter for erhvervsvirksomhed.

Artikel 47

Fremme og beskyttelse af investeringer

1.   Samarbejdet sigter på at øge strømmen af kapital, sagkundskab og teknologi til Libanon, bl.a. ved hjælp af:

a)

passende midler til at indkredse investeringsmuligheder og kanaler for information om investeringsregler

b)

formidling af information om europæiske investeringsordninger (faglig bistand, direkte finansiel støtte, skatteincitamenter, investeringsforsikring osv.) i forbindelse med investeringer i udlandet og forbedring af Libanons mulighed for at drage fordel af dem

c)

undersøgelse af muligheden af oprettelse af joint ventures, særlig mellem små og mellemstore virksomheder, og eventuelt indgåelse af aftaler mellem medlemsstaterne og Libanon

d)

mekanismer for tilskyndelse til og fremme af investeringer

e)

juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, navnlig ved indgåelse af aftaler mellem Libanon og medlemsstaterne om beskyttelse af investeringer og eventuelt aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning.

2.   Samarbejdet kan omfatte planlægning og gennemførelse af projekter til at demonstrere effektiv erhvervelse og anvendelse af basisteknologi, anvendelse af standarder, udvikling af menneskelige ressourcer og jobskabelse lokalt.

Artikel 48

Samarbejde om standardisering og overensstemmelsesvurdering

Parterne samarbejder om:

a)

at mindske forskelle inden for standardisering, måling, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering

b)

at fortsætte med moderniseringen af libanesiske laboratorier

c)

at forhandle om aftaler om gensidig anerkendelse, så snart betingelserne herfor er opfyldt

d)

at styrke de libanesiske institutioner, der har ansvaret for standardisering, kvalitet og intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 49

Tilnærmelse af lovgivning

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive lovgivning til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 50

Finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse af fælles regler og standarder bl.a. med henblik på:

a)

udvikling af de finansielle markeder i Libanon

b)

en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne, regulering af finansielle tjenesteydelser og finanskontrol i Libanon.

Artikel 51

Landbrug og fiskeri

Samarbejdet sigter på:

a)

at støtte politik for diversificering af produktionen

b)

at nedbringe fødevareafhængigheden

c)

at fremme miljøvenligt landbrug

d)

at knytte nærmere forbindelser mellem virksomheder, grupperinger og erhvervsorganisationer hos de to parter

e)

at levere bistand og erhvervsuddannelse, at støtte landbrugsforskning, konsulentvirksomhed, landbrugsuddannelse og teknisk uddannelse af personale i landbrugssektoren

f)

at harmonisere standarder for dyre- og plantesundhed

g)

at støtte integreret udvikling af landdistrikter, herunder forbedring af basisservice og udvikling af tilknyttet erhvervsvirksomhed, særlig i regioner, der berøres af udryddelsen af ulovlige afgrøder

h)

samarbejde mellem landdistrikter, udveksling af erfaringer og knowhow om udvikling af landdistrikter.

i)

at udvikle havfiskeri og akvakultur

j)

at udvikle emballerings-, oplagrings- og markedsføringsteknikker og forbedre distributionskanaler

k)

at udvikle landbrugsvandressourcerne

l)

at udvikle skovsektoren, særlig med hensyn til genbeplantning med skov, forebyggelse af skovbrande, skovgræsning og bekæmpelse af ørkendannelse

m)

at øge landbrugsmekaniseringen og fremme landbrugsservicekooperativer

n)

at styrke landbrugskreditsystemet.

Artikel 52

Transport

Samarbejdet sigter på:

a)

at omstrukturere og modernisere vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje af fælles interesse

b)

at fastlægge og anvende driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

c)

at bringe det tekniske udstyr på linje med EF-standarderne for multimodal transport, containertrafik og omladning

d)

at forbedre vej-, sø- og multimodal transit og forvaltningen af havne, lufthavne, sø- og luftfartskontrollen, jernbaner og navigationshjælpemidler

e)

omorganisere og omstrukturere massetransportsektoren, herunder offentlig transport.

Artikel 53

Informationssamfundet og telekommunikation

1.   Parterne anerkender, at informations- og telekommunikationsteknologi indtager en central plads i det moderne samfund, er af vital betydning for økonomisk og social udvikling og en hjørnesten i det spirende informationssamfund.

2.   Samarbejdet på dette område fokuserer på:

a)

en dialog om de forskellige aspekter af informationssamfundet, herunder telekommunikationspolitik

b)

udveksling af oplysninger om og faglig bistand i forbindelse med reguleringsanliggender, standardisering, overensstemmelsesprøvning og -certificering inden for informationsteknologi og telekommunikationsteknologi

c)

udbredelse af ny information og telekommunikationsteknologi og opgraderede faciliteter til avanceret kommunikation, informationstjenester og -teknologi

d)

fremme og gennemførelse af fælles projekter inden for forskning, teknisk udvikling og industrielle applikationer inden for informationsteknologi, kommunikation, telematik og informationssamfundet

e)

libanesiske organisationers deltagelse i pilotprojekter og europæiske programmer inden for fastlagte rammer

f)

sammenkobling og interoperabilitet mellem Fællesskabets og Libanons telematiknet og -tjenester

g)

en dialog om forskriftssamarbejdet om internationale tjenester, herunder aspekter vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred.

Artikel 54

Energi

Samarbejdet rettes mod:

a)

fremme af vedvarende energikilder

b)

fremme af energibesparelser og energieffektivitet

c)

anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper hos de to parter

d)

støtte af modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Artikel 55

Turisme

Samarbejdet rettes mod:

a)

at fremme investeringer i turisme

b)

at forbedre viden om turistindustrien og sikre bedre indbyrdes sammenhæng mellem politikker, der påvirker turisme

c)

at fremme en god sæsonspredning af turismen

d)

at fremhæve betydningen af kulturarven for turismen

e)

at sikre et passende samvirke mellem turisme og miljø

f)

at gøre turisterhvervet mere konkurrencedygtigt gennem støtte til højere standarder og øget professionalisme.

g)

at øge informationsstrømmen

h)

at intensivere uddannelsestiltagene inden for hotelledelse og -administration og uddannelse inden for andre hotelfag

i)

at tilrettelægge udveksling af erfaringer for at sikre en afbalanceret, bæredygtig udvikling af turismen, navnlig gennem informationsudveksling, udstillinger, kongresser og publikationer om turisme.

Artikel 56

Toldsamarbejde

1.   Parterne udbygger toldsamarbejdet for at garantere overholdelsen af handelsbestemmelserne. Med henblik herpå etablerer de en dialog om toldspørgsmål.

2.   Samarbejdet fokuserer navnlig følgende på:

a)

forenkling af kontrol og toldprocedurer for toldklarering af varer

b)

muligheden af sammenkobling af Fællesskabets og Libanons forsendelsessystemer

c)

informationsudveksling mellem eksperter og erhvervsuddannelse

d)

eventuelt faglig bistand.

3.   Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig vedrørende bekæmpelse af narkotikamisbrug og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 5.

Artikel 57

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter på en harmonisering af de af parterne anvendte metoder og på udnyttelse af data, herunder ved hjælp af databanker, vedrørende alle områder, der er omfattet af denne aftale, når de egner sig til statistisk behandling.

Artikel 58

Forbrugerbeskyttelse

Samarbejdet på dette felt rettes mod at gøre forbrugerbeskyttelsesordningerne i Fællesskabet og Libanon forenelige og skal så vidt muligt involvere:

a)

en forøgelse af den indbyrdes forenelighed af forbrugerlovgivningen for at undgå handelshindringer

b)

etablering og udvikling af systemer for gensidig information om farlige levnedsmidler og industriprodukter og sammenkobling af dem (hurtig varsling)

c)

udveksling af information og eksperter

d)

tilrettelæggelse af erhvervsuddannelse og faglig bistand.

Artikel 59

Samarbejde om styrkelse af institutioner og retsstaten

Parterne fremhæver betydningen af retsstaten og institutionernes rette funktion på alle niveauer inden for forvaltningen i almindelighed og lovhåndhævelse og retsvæsenet i særdeleshed. Et uafhængigt og effektivt retsvæsen og veluddannede jurister er af særlig betydning i denne sammenhæng.

Artikel 60

Hvidvaskning af penge

1.   Parterne er enige om, at det er nødvendigt at gøre enhver indsats for at samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikakriminalitet i særdeleshed.

2.   Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand til at lægge effektive standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og at anvende dem effektivt på linje med de internationale standarder.

Artikel 61

Forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet

1.   Parterne vedtager at samarbejde om at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig på følgende områder: menneskehandel, seksuel udnyttelse, korruption, forfalskning af finansielle instrumenter, ulovlig handel med forbudte, varemærkeforfalskede eller piratkopierede produkter og ulovlige transaktioner, navnlig i forbindelse med industriaffald og radioaktivt materiale, ulovlig handel med våben og sprængstoffer, computerkriminalitet og stjålne biler.

2.   Parterne arbejder nært sammen om at etablere passende mekanismer og standarder.

3.   Det faglige og administrative samarbejde på dette område omfatter uddannelse og styrkelse af gennemslagskraften hos de myndigheder og instanser, der har ansvaret for at bekæmpe og forebygge kriminalitet og udforme foranstaltninger hertil.

Artikel 62

Samarbejde om ulovlig narkotika

1.   Parterne samarbejder inden for rammerne af deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til narkotika. Narkotikapolitikken og -aktionerne rettes mod at mindske udbuddet af, handelen med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika samt mod en mere effektiv kontrol med prækursorer.

2.   Parterne skal enes om de nødvendige metoder for samarbejde til at realisere disse mål. Aktionerne skal baseres på principper vedtaget i fællesskab, som baseres på de fem grundlæggende principper, der blev stadfæstet af De Forenede Nationers generalforsamling på den særlige samling om narkotika i 1998 (UNGASS).

3.   Samarbejdet mellem parterne kan involvere faglig og administrativ bistand på navnlig følgende områder: udformning af national lovgivning og politik, oprettelse af institutioner og informationscentre, personaleuddannelse, narkotikarelateret forskning og forebyggelse af omdirigering af prækursorer til ulovlig fremstilling af narkotika. Parterne kan enes om at inddrage andre områder.

AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDE

KAPITEL 1

Dialog og samarbejde på det sociale område

Artikel 63

Parterne fastlægger sammen de nødvendige metoder for samarbejdet på de i dette afsnit omhandlede områder.

Artikel 64

1.   Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af interesse for dem.

2.   Denne dialog er redskabet til at udforske måder til fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af libanesiske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3.   Dialogen skal navnlig omfatte alle anliggender med berøring til:

a)

leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b)

migrationer

c)

ulovlig indvandring

d)

foranstaltninger og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem libanesiske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 65

1.   For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem, herunder:

a)

forbedring af levevilkårene, særlig i ugunstigt stillede områder, og områder, hvis befolkning er blevet fordrevet

b)

fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udvikling, særlig inden for uddannelse og medierne

c)

udvikling og styrkelse af de libanesiske programmer for familieplanlægning og beskyttelse af mødre og børn

d)

forbedring af social- og sygesikringssystemerne

e)

forbedring af sundhedsplejesystemet, navnlig gennem samarbejde om folkesundhed og sygdomsforebyggelse, sygesikring og lægeuddannelse og forvaltning af sundhedsvæsenet

f)

gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og libanesisk oprindelse, ungdomsarbejdere, repræsentanter for ungdoms-ngo'er og andre eksperter i ungdomsspørgsmål bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme det gensidige kendskab til deres respektive civilisationer og fremme tolerancen.

2.   Parterne indleder en dialog om alle aspekter af fælles interesse, særlig om sociale problemer såsom arbejdsløshed, rehabilitering af handicappede, ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedsforhold, erhvervsuddannelse, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Artikel 66

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

KAPITEL 2

Samarbejde om kulturelle anliggender, de audiovisuelle medier og information

Artikel 67

1.   Parterne er enige om at fremme kultursamarbejdet på områder af gensidig interesse og under gensidig respekt for hinandens kulturer. De etablerer en varig kulturdialog. Samarbejdet befordrer navnlig:

a)

bevarelse og restaurering af den historiske arv og kulturarven (monumenter, lokaliteter, kunstgenstande, sjældne bøger og manuskripter osv.)

b)

udveksling af kunstudstillinger og kunstnere

c)

uddannelse af kulturarbejdere.

2.   Samarbejdet inden for de audiovisuelle medier skal anspore til samarbejde på områder som co-produktion og uddannelse. Parterne søger at anspore til libanesisk deltagelse i EF-initiativer i denne sektor.

3.   Parterne er enige om, at Fællesskabets og en eller flere af medlemsstaternes eksisterende kulturprogrammer og andre aktiviteter af interesse for begge parter kan udvides til Libanon.

4.   Parterne arbejder desuden for at fremme et kultursamarbejde af kommerciel karakter, særlig gennem fælles projekter (produktion, investering og markedsføring), uddannelse og informationsudveksling.

5.   Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsprojekter og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge, selvudfoldelse, spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven, udbredelse af kulturprodukter og de skriftlige og audiovisuelle kommunikationsmidler.

6.   Samarbejdet gennemføres som omhandlet i artikel 42.

KAPITEL 3

Samarbejde om hindring og kontrol af ulovlig indvandring

Artikel 68

1.   Parterne er enige om at samarbejde om at hindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå:

a)

accepterer hver af medlemsstaterne at tilbagetage alle egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på Libanons område, efter anmodning fra sidstnævnte og uden yderligere formaliteter, så snart de pågældende er blevet positivt identificeret som sådanne

b)

accepterer Libanon at tilbagetage alle egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på en medlemsstats område, efter anmodning fra sidstnævnte og uden yderligere formaliteter, så snart de pågældende er blevet positivt identificeret som sådanne.

Medlemsstaterne og Libanon udstyrer desuden deres statsborgere med de nødvendige identitetspapirer til dette formål.

2.   Hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater, gælder forpligtelserne i henhold til denne artikel kun for sådanne personer, som betragtes som statsborgere i Fællesskabet i overensstemmelse med erklæring nr. 2 om statsborgerskab i en medlemsstat, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

3.   Hvad angår Libanon, gælder forpligtelsen i henhold til denne artikel kun for personer, som betragtes som statsborgere i Libanon i overensstemmelse med det libanesiske retssystem og alle de relevante love om statsborgerskab.

Artikel 69

1.   Efter denne aftales ikrafttræden forhandler parterne på anmodning af en af dem om og indgår bilaterale aftaler med hinanden med bestemmelser om specifikke forpligtelser til at tilbagetage deres statsborgere. Disse aftaler omfatter også, hvis nogen af parterne skønner det nødvendigt, ordninger for tilbagetagelse af tredjelandes statsborgere. I aftalerne fastlægges de nærmere enkeltheder om, hvilke personkategorier der er omfattet af ordningerne, samt retningslinjerne for deres tilbagetagelse.

2.   Libanon vil få passende finansiel og faglig bistand stillet til rådighed til at gennemføre disse aftaler.

Artikel 70

Associeringsrådet undersøger, hvilke andre fælles bestræbelser der kan gøres for at hindre og kontrollere ulovlig indvandring.

AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 71

1.   Med henblik på at bidrage effektivt til virkeliggørelsen af aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Libanon efter passende retningslinjer og med passende midler.

2.   Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

3.   Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede bl.a. også følgende:

a)

fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

b)

genopbygning og opgradering af de økonomiske infrastrukturer

c)

fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

d)

afhjælpning af følgerne for den libanesiske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstrukturering af erhvervssektorer, især industrien

e)

ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer, særlig hvad angår socialsikringsreformen.

Artikel 72

Fællesskabet undersøger på basis af fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavslandene og i nær koordination med de libanesiske myndigheder og andre bidragsydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Libanon med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

Artikel 73

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Libanon inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

AFSNIT VIII

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 74

1.   Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan, når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

2.   Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 75

1.   Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Libanon på den anden side.

2.   Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3.   Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4.   Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Libanon i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 76

1.   Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

2.   Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

3.   Associeringsrådet udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 77

1.   Der nedsættes et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen inden for rammerne af de beføjelser, der tillægges det af Associeringsrådet.

2.   Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til Associeringsudvalget.

Artikel 78

1.   Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for regeringen for Libanon på den anden side.

2.   Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3.   I princippet træder Associeringsudvalget sammen på skift i Fællesskabet og i Libanon.

Artikel 79

1.   Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke Associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

2.   Associeringsrådet udfærdiger sine afgørelser efter fælles overenskomst mellem parterne. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne.

Artikel 80

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse. Det fastlægger opdraget for sådanne arbejdsgrupper eller organer, som sorterer under det.

Artikel 81

Associeringsrådet træffer passende foranstaltninger til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og det libanesiske parlament og mellem Fællesskabets Sociale og Økonomiske Udvalg og den tilsvarende instans i Libanon.

Artikel 82

1.   Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2.   Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3.   Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4.   Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 83

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a)

den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b)

vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c)

den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 84

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

a)

må de ordninger, der anvendes af Libanon over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

b)

må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Libanon, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem libanesiske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 85

Med hensyn til direkte beskatning må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

a)

at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af,

b)

at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse

c)

at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 86

1.   Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2.   Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

3.   Ved valget af passende foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 foretrækkes sådanne, som medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion. Parterne er også enige om, at disse foranstaltninger skal træffes i overensstemmelse med folkeretten og stå i forhold til overtrædelsen.

Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 87

Bilag 1 og 2 og protokol 1 til 5 udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 88

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Libanon.

Artikel 89

1.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

2.   Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 90

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Libanons område.

Artikel 91

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. Den deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 92

1.   Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

3.   Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Libanon, undertegnet i Bruxelles den 3. maj 1977.

Artikel 93

Interimsaftale

Såfremt bestemmelserne i visse dele af denne aftale, særlig bestemmelserne vedrørende de frie varebevægelser, i afventning af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for denne aftales ikrafttræden, bringes i anvendelse ved en interimsaftale mellem Fællesskabet og Libanon, er parterne enige om, at udtrykket »datoen for denne aftales ikrafttræden« med henblik på afsnit II og IV og bilag 1 og 2 i denne aftale og protokol 1 til 5 hertil betyder datoen for interimsaftalens ikrafttræden i relation til de forpligtelser, der er indeholdt i disse artikler og protokoller.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, di Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europaia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

BILAG 1

Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12

BILAG 2

om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, jf. artikel 38

PROTOKOL 1

om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon, jf. artikel 14, stk. 1

PROTOKOL 2

om den gældende ordning for indførsel i Libanon af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, jf. artikel 14, stk. 2

PROTOKOL 3

Ordning vedrørende handel med forarbejdede landbrugsprodukter mellem Libanon og Fællesskabet

BILAG 1

Ordning for indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon

BILAG 2

Ordning for indførsel i Libanon af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

PROTOKOL 4

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde

PROTOKOL 5

om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

BILAG 1

Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12

HS-kode

2905 43

(mannitol)

HS-kode

2905 44

(sorbitol)

HS-kode

2905 45

(glycerol)

HS-kode

3301

(flygtige olier)

HS-kode

3302 10

(lugtstoffer)

HS-kode

3501 til 3505

(æggehvidestoffer, modificeret stivelse, lim)

HS-kode

3809 10

(efterbehandlingsmidler)

HS-kode

3823

(industrielle fedtsyrer, sure olier fra raffinering, industrielle fedtalkoholer)

HS-kode

3824 60

(sorbitol, ikke andetsteds tariferet)

HS-kode

4101 til 4103

(huder og skind)

HS-kode

4301

(rå pelsskind)

HS-kode

5001 til 5003

(råsilke og silkeaffald)

HS-kode

5101 til 5103

(uld og dyrehår)

HS-kode

5201 til 5203

(bomuld, ikke kartet eller kæmmet, affald af bomuld, bomuld, kartet eller kæmmet)

HS-kode

5301

(rå hør)

HS-kode

5302

(rå hamp)

BILAG 2

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret som omhandlet i artikel 38

1.

Inden udgangen af det femte år efter aftalens ikrafttræden ratificerer Libanon revisionerne af følgende multilaterale konventioner om intellektuel ejendomsret, som medlemsstaterne og Libanon er part i, eller som de facto anvendes af medlemsstaterne:

Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971, ændret i 1979)

Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten 1977, ændret 1979).

2.

Inden udgangen af det femte år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Libanon følgende multilaterale konventioner, som medlemsstaterne er part i, eller som de facto anvendes af medlemsstaterne:

patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984)

Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

protokol til Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Madrid 1989)

traktaten om varemærkeret (Genève 1994)

den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Genève-akten, 1991)

aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, bilag 1C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (TRIPs, Marrakesh, 1994).

Parterne tager alle skridt til så hurtigt som muligt at ratificere følgende multilaterale konventioner:

WIPO's traktat om ophavsret (Genève 1996)

WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer (Genève 1996).

3.

Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1 også skal gælde for andre multilaterale konventioner på området.

PROTOKOL 1

om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon, jf. artikel 14, stk. 1

1.

Indførslen i Fællesskabet af følgende produkter med oprindelse i Den Libanesiske Republik sker på nedenstående vilkår.

2.

Indførslen i Fællesskabet af andre landbrugsprodukter med oprindelse i Den Libanesiske Republik end dem, der er anført i denne protokol, sker toldfrit.

3.

I det første anvendelsesår beregnes toldkontingentmængderne pro rata af basismængderne under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden aftalens ikrafttræden.

 

A

B

C

D

E

F

KN-kode 2002

Varebeskrivelse (1)

Nedsættelse af MFN-toldsatsen (2)

Toldkontingent

Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (B) (2)

Årlig stigning

Særlige bestemmelser

(%)

(tons nettovægt)

(%)

(mængde)

(tons nettovægt)

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt

0

 

 

0701 90 50

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. januar - 31. maj

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. juni - 31. juli

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. oktober - 31. december

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede

100

5 000

60

ubegrænset

1 000

 (2)

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artiskokker, friske eller kølede

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Oliven, friske eller kølede, ikke til fremstilling af olie

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konserverede oliven, ikke til fremstilling af olie

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Appelsiner, friske eller tørrede

60

ubegrænset

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede

60

ubegrænset

 

 

 

 (2)

0805 50

Citroner og limefrugter, friske eller tørrede

40

ubegrænset

 

 

 (2)

ex 0806

Druer, friske eller tørrede, undtagen friske spisedruer, i perioden 1. oktober - 30. april og 1. juni - 11. juli og andre spisedruer af sorten Emperor (vitis vinifera ev)

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Spisedruer, friske, i perioden 1. oktober - 30. april og 1. juni - 11. juli og andre spisedruer af sorten Emperor (vitis vinifera ev)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Æbler, friske

100

10 000

60

ubegrænset

 (2)

0808 20

Pærer og kvæder, friske

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Abrikoser, friske

100

5 000

60

ubegrænset

 (2)

0809 20

Kirsebær, friske

100

5 000

60

ubegrænset

 (2)

0809 30

Ferskner og nektariner, friske

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Blommer og slåen, friske, i perioden 1. september - 30. april

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Blommer og slåen, friske, i perioden 1. maj - 31. august

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Olivenolie

100

1 000

 (5)

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form

0

 

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Druesaft (herunder druemost)

100

ubegrænset

 

 

 

 (2)

2204

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos. 2009

0

 


(1)  alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af denne protokol bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

(2)  Nedsættelsen finder kun anvendelse på toldens værdielement.

(3)  Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 1 til 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1047/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 35) og efterfølgende ændringer).

(4)  Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 71) og efterfølgende ændringer).

(5)  Indrømmelsen finder anvendelse på indførsel af ubehandlet olivenolie, der er fuldt ud fremstillet i Libanon og transporteret direkte fra Libanon til Fællesskabet.

PROTOKOL 2

om den gældende ordning for indførsel i Libanon af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, jf. artikel 14, stk. 2

1.

Indførslen i Den Libanesiske Republik af følgende produkter med oprindelse i Fællesskabet sker på nedenstående vilkår.

2.

Nedsættelsessatserne i kolonne (B) for toldsatserne i kolonne (A) finder ikke anvendelse på mindstetolden og punktafgifterne i kolonne (C).

 

A

B

C

Libanesisk toldtarif

Varebeskrivelse (1)

Nuværende anvendt toldsats

Nedsættelse af toldsatsen i (A) 5 år efter aftalens ikrafttræden

Særlige bestemmelser

(%)

(%)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

5

100

 

0102

Hornkvæg, levende

fri

fri

 

0103

Svin, levende

5

100

 

0104 10

Får, levende

fri

fri

 

0104 20

Geder, levende

5

100

 

0105 11

Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt 185 g og derunder

5

100

 

0105 12

Kalkuner, levende, af vægt 185 g og derunder

5

100

 

0105 19

Andet fjerkræ, levende, af vægt 185 g og derunder

5

100

 

0105 92

Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt 2 000 g og derunder

70

20

Mindstetold 2 250 LBP/netto kg

0105 93

Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt over 2 000 g

70

20

Mindstetold 2 250 LBP/netto kg

0105 99

Andet levende fjerkræ (ænder, gæs, kalkuner, perlehøne)

5

100

 

0106

Andre levende dyr

5

100

 

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

5

100

 

0202

Kød af hornkvæg, frosset

5

100

 

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

5

100

 

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

5

100

 

0205 00

Kød af heste, æsler, muldyr og mulæsler, fersk, kølet eller frosset

5

100

 

0206

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler, fersk eller kølet

5

100

 

0207 11

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, ikke udskåret, fersk eller kølet

70

20

Mindstetold 4 200 LBP/netto kg

0207 12

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, ikke udskåret, frosset

70

20

Mindstetold 4 200 LBP/netto kg

0207 13

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, udskåret samt slagteaffald, fersk eller kølet

70

20

Mindstetold 9 000 LBP/netto kg

0207 14

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ af arten Gallus domesticus, henhørende under pos. 0105, udskåret samt slagteaffald, frosset

70

20

Mindstetold 9 000 LBP/netto kg

0207 24

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, ikke udskåret, fersk eller kølet

5

100

 

0207 25

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af kalkuner, ikke udskåret, frosset

5

100

 

0207 26

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af kalkuner, udskåret, fersk eller kølet

70

20

Mindstetold 2 100 LBP/netto kg

0207 27

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af kalkuner, udskåret, frosset

70

20

Mindstetold 2 100 LBP/netto kg

0207 32

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, ikke udskåret, fersk eller kølet

5

100

 

0207 33

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, ikke udskåret, frosset

5

100

 

0207 34

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

5

100

 

0207 35

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, andre varer, fersk eller kølet

5

100

 

0207 36

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ, henhørende under pos. 0105, af ænder, gæs eller perlehøne, andre varer, frosset

5

100

 

0208

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset

5

100

 

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

5

100

 

0210

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald

5

100

 

0401 10 10

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

70

30

Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25 LBP/l

0401 10 90

I andre tilfælde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0401 20 10

Mælk, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 1 vægtprocent men ikke over 6 vægtprocent

70

30

Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25 LBP/l

0401 20 90

I andre tilfælde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 1 vægtprocent men ikke over 6 vægtprocent

5

A

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0401 30 10

Mælk, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 6 vægtprocent

70

30

Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25 LBP/l

0401 30 90

I andre tilfælde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold over 6 vægtprocent

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0402 10

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0402 21

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold over 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0402 29

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold over 1,5 vægtprocent

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0402 91

Mælk og fløde, bortset fra i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0402 99 10

Mælk og fløde, bortset fra i pulverform, som granulat eller i anden fast form, i flydende form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

70

30

Mindstetold 700 LBP/l+punktafgift 25 LBP/l

0402 99 90

Andre varer

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

ex 0403 10

Yoghurt, ikke aromatiseret

70

43

Mindstetold 1 000 LBP/netto kg+punktafgift 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Mindstetold 4 000 LBP/netto kg

ex 0403 90 90

Andre varer henhørende under pos. 0403, ikke aromatiseret

20

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0404 10

Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

5

100

 

0404 90

Andre varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke andetsteds tariferet

5

100

 

0405 10

Smør

fri

fri

 

0405 90

Andre mælkefedtstoffer og -olier

fri

fri

 

0406 10

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

70

30

Mindstetold 2 500 LBP/netto kg

0406 20

Ost af enhver art, revet eller i pulverform

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0406 30

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

0406 40

Blåskimmelost

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

ex 0406 90

Anden ost, undtagen Kashkaval

35

20

Denne indrømmelse får virkning fra aftalens ikrafttræden (år 1)

0407 00 10

Friske hønseæg

50

25

Mindstetold 100 LBP/stk.

0407 00 90

Andre fugleæg

20

25

 

0408 11

Æggeblomme, tørret

5

100

 

0408 19

Æggeblomme, bortset fra tørret

5

100

 

0408 91

Andre fugleæg, bortset fra æggeblomme, ikke i skal, tørret

5

100

 

0408 99

Andre fugleæg, bortset fra æggeblomme, ikke i skal, bortset fra tørret

5

100

 

0409 00

Naturlig honning

35

25

Mindstetold 8 000 LBP/netto kg

0410 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

5

100

 

0504 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

fri

fri

 

0511 10

Tyresæd

5

100

 

0511 91

Varer af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3

fri

fri

 

0511 99

Andre animalske produkter, ikke andetsteds tariferet

fri

fri

 

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, bortset fra rødder henhørende under pos. 1212

5

100

 

0602 10

Stiklinger uden rod samt podekviste

5

100

 

0602 20

Træer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder

5

100

 

0602 30

Rhododendron og azalea, også podede

30

100

Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 5 % fra aftalens ikrafttræden

0602 40

Roser, også podede

5

100

 

0602 90 10

Andre varer, skovtræer, pynteplanter i individuelle potter af diameter på over 5 cm

30

100

Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 5 % fra aftalens ikrafttræden

0602 90 90

Andre varer

5

100

 

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

70

25

Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 30 % fra aftalens ikrafttræden

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

70

25

Den nuværende toldsats, der er angivet i kolonne (A), vil blive nedsat til 30 % fra aftalens ikrafttræden

0701 10

Læggekartofler, friske eller kølede

5

100

 

0701 90

Kartofler, bortset fra læggekartofler, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 550 LBP/gros kg

0702 00

Tomater, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 750 LBP/brutto kg

0703 10 10

Sætteløg, friske eller kølede

5

100

 

0703 10 90

Andre varer, skalotteløg, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0703 20

Hvidløg, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

0703 90

Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

25

25

 

0704 10

Blomkål og broccoli, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 300 LBP/brutto kg

0704 20

Rosenkål, friske eller kølede

25

25

 

0704 90

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede, bortset fra blomkål og rosenkål

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0705 11

Hovedsalat, frisk eller kølet

25

25

 

0705 19

Anden salat, frisk eller kølet

70

20

Mindstetold 300 LBP/stk.

0705 21

Cikorie, frisk eller kølet

25

25

 

0705 29

Andre varer, friske eller kølede

25

25

 

0706 10

Gulerødder og turnips, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 300 LBP/brutto kg

0706 90 10

Radisse

70

20

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

0706 90 90

Andre varer, friske eller kølede

25

25

 

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 600 LBP/brutto kg

0708 10

Ærter, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 550 LBP/brutto kg

0708 20

Bønner, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0708 90

Andre bælgfrugter, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0709 10

Artiskokker, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0709 20

Asparges, friske eller kølede

25

25

 

0709 30

Auberginer, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0709 40

Selleri, bortset fra knoldselleri, friske eller kølede

25

25

 

0709 51

Svampe af slægten Agaricus, friske eller kølede

25

25

 

0709 52

Trøfler, friske eller kølede

25

25

 

0709 59

Andre svampe og trøfler

25

25

 

0709 60

Frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0709 70

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0709 90 10

Oliven, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 1 200 LBP/brutto kg

0709 90 20

Græskar og squash, friske eller kølede

70

20

Mindstetold 400 LBP/brutto kg

0709 90 30

Langkapslet jute, frisk eller kølet

70

20

Mindstetold 300 LBP/brutto kg

0709 90 40

Portulak, persille, roket (argula), koriander, frisk eller kølet

70

20

Mindstetold 750 LBP/brutto kg

0709 90 50

Sølvbede, frisk eller kølet

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0709 90 90

Andre varer, friske eller kølede

25

25

 

0710 10

Kartofler, frosne

70

20

Mindstetold 1 200 LBP/brutto kg

0710 21

Ærter, frosne

35

25

 

0710 22

Bønner, frosne

35

25

 

0710 29

Andre bælgfrugter, frosne

35

25

 

0710 30

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frosset

35

25

 

0710 80

Andre frosne grøntsager

35

25

 

0710 90

Blandinger af grøntsager, frosne

35

25

 

ex 0711

Grøntsager, foreløbigt, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen sukkermajs

5

100

 

0712 20

Løg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

25

25

 

0712 31

Svampe af slægten Agaricus, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

25

25

 

0712 32

Judasøre (Auricularia spp.), tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

25

25

 

0712 33

Bævresvamp (Tremella spp.), tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

25

25

 

0712 39

Andre svampe og trøfler, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

25

25

 

0712 90 10

Frø af sukkermajs

5

100

 

0712 90 90

Andre tørrede grøntsager, også snittede, knuste eller pulveriserede

25

25

 

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

fri

fri

 

0714 10

Maniokrod (cassava)

5

100

 

0714 20

Søde kartofler

5

100

 

0714 90 10

Taro (dasheen)

25

25

Mindstetold 300 LBP/brutto kg

0714 90 90

Andre rødder og rodknolde med højt stivelses- eller inulinindhold og sagomarv

5

100

 

0801

Kokosnødder, paranødder og akajounødder, friske eller tørrede, også afskallede

5

100

 

0802 11

Mandler, med skal

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0802 12

Mandler, afskallede

5

100

 

0802 21

Hasselnødder (Corylus-arter), med skal

5

100

 

0802 22

Hasselnødder (Corylus-arter), afskallede

5

100

 

0802 31

Valnødder, med skal

5

100

 

0802 32

Valnødder, afskallede

5

100

 

0802 40

Kastanier

5

100

 

0802 50

Pistacienødder

5

100

 

0802 90 10

Pinjefrø

70

20

Mindstetold 15 000 LBP/netto kg

0802 90 90

Andre nødder

5

100

 

0803 00

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/netto kg

0804 10

Dadler, friske eller tørrede

5

100

 

0804 20 10

Figner, friske

70

20

Mindstetold 400 LBP/brutto kg

0804 20 90

Figner, tørrede

5

100

 

0804 30

Ananas, friske eller tørrede

70

20

Mindstetold 2 000 LBP/brutto kg

0804 40

Avocadoer, friske eller tørrede

70

20

Mindstetold 2 000 LBP/brutto kg

0804 50

Guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede

70

20

Mindstetold 2 000 LBP/brutto kg

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

70

20

Mindstetold 400 LBP/brutto kg

0806 10

Druer, friske

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0806 20

Druer, tørrede

5

100

 

0807 11

Vandmeloner, friske

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0807 19

Andre meloner, friske

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0807 20

Papaya, frisk

70

20

Mindstetold 2 000 LBP/brutto kg

0808 10

Æbler, friske

70

20

Mindstetold 800 LBP/brutto kg

0808 20

Pærer og kvæder, friske

70

20

Mindstetold 800 LBP/brutto kg

0809 10

Abrikoser, friske

70

20

Mindstetold 350 LBP/brutto kg

0809 20

Kirsebær, friske

70

20

Mindstetold 800 LBP/brutto kg

0809 30

Ferskner og nektariner, friske

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0809 40

Blommer og slåen, friske

70

20

Mindstetold 400 LBP/brutto kg

0810 10

Jordbær, friske

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske

5

100

 

0810 30

Ribs, solbær og stikkelsbær, friske

5

100

 

0810 40

Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium, friske

5

100

 

0810 50

Kiwifrugter, friske

70

20

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

0810 60

Durianfrugter

25

25

 

0810 90 10

Litchi, passionsfrugter, sukkeræbler, kakifrugter (kabis)

70

20

Mindstetold 5 000 LBP/brutto kg

0810 90 20

Mispel

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0810 90 30

Granatæbler

70

20

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0810 90 40

Jujuba

45

25

Mindstetold 500 LBP/brutto kg

0810 90 90

Andre frugter, friske

25

25

 

0811 10

Jordbær, frosne

70

20

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

0811 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær, frosne

70

20

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

0811 90

Andre frugter og nødder, frosne

70

20

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

5

100

 

0813 10

Tørrede abrikoser

15

25

 

0813 20

Svesker

25

25

 

0813 30

Tørrede æbler

25

25

 

0813 40

Andre tørrede frugter, bortset fra varer henhørende under pos. 0801 til 0806

25

25

 

0813 50

Blandinger af nødder og tørrede frugter henhørende under kapitel 8

25

25

 

0814 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

5

100

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

5

100

 

0902

Te, også aromatiseret

5

100

 

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

5

100

 

0905 00

Vanille

5

100

 

0906

Kanel og kanelblomster

5

100

 

0907 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

5

100

 

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme

5

100

 

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær

5

100

 

0910 10

Ingefær

5

100

 

0910 20

Safran

5

100

 

0910 30

Gurkemeje

5

100

 

0910 40 10

Timian

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

0910 40 90

Laurbærblade

5

100

 

0910 50

Karry

5

100

 

0910 91

Blandinger som nævnt i bestemmelse 1, punkt b), til kapitel 9

5

100

 

0910 99

Andre varer

5

100

 

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug

fri

fri

 

1002 00

Rug

fri

fri

 

1003 00

Byg

fri

fri

 

1004 00

Havre

fri

fri

 

1005 10

Majs, til udsæd

5

100

 

1005 90

Majs, ikke til udsæd

fri

fri

 

1006

Ris

5

100

 

1007 00

Sorghum

5

100

 

1008

Boghvede, hirse, kanariefrø, andre kornsorter

5

100

 

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

fri

fri

 

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

fri

fri

 

1103 11

Gryn og groft mel af hvede

fri

fri

 

1103 13

Gryn og groft mel af majs

5

100

 

1103 19

Gryn og groft mel af andre kornsorter

5

100

 

1103 20

Pellets

5

100

 

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

5

100

 

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

5

100

 

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapitel 8

5

100

 

1107

Malt, også brændt

fri

fri

 

1108

Stivelse; inulin

5

100

 

1109 00

Hvedegluten, også tørret

fri

fri

 

1201 00

Sojabønner, også knuste

fri

fri

 

1202

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste

fri

fri

 

1203 00

Kopra

fri

fri

 

1204 00

Hørfrø, også knuste

fri

fri

 

1205 00

Rybsfrø og rapsfrø, også knuste

fri

fri

 

1206 00

Solsikkefrø, også knuste

fri

fri

 

1207 10

Palmenødder og palmekerner

fri

fri

 

1207 20

Bomuldsfrø

fri

fri

 

1207 30

Ricinusfrø

fri

fri

 

1207 40

Sesamfrø

5

100

 

1207 50

Sennepsfrø

fri

fri

 

1207 60

Saflorfrø

fri

fri

 

1207 91

Valmuefrø

fri

fri

 

1207 99

Andre varer

fri

fri

 

1208

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

fri

fri

 

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

5

100

 

1210

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

fri

fri

 

1211 10

Lakridsrod

5

100

 

1211 20

Ginsengrod

5

100

 

1211 30

Kokablade

5

100

 

1211 40

Valmuestrå eller -stængler

5

100

 

1211 90 10

Frisk mynte

70

20

Mindstetold 750 LBP/brutto kg

1211 90 90

Andre planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

5

100

 

1212 10

Johannesbrød, herunder frø af johannesbrød

5

100

 

1212 30

Sten og kerner af abrikos, fersken (herunder nektariner) og blommer

5

100

 

1212 91

Sukkerroer

5

100

 

1212 99

Andre varer

5

100

 

1213 00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets

5

100

 

1214

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets

5

100

 

1301 10

Schellak og lign.

5

100

 

1301 20

Gummi arabicum

5

100

 

1301 90

Andre varer

fri

fri

 

1302 11

Opium

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1302 39

Andre varer

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1504 10

Olier af fiskelever samt fraktioner deraf

fri

fri

 

1504 20

Fedtstoffer og olier af fisk, samt fraktioner deraf, bortset fra olier af fiskelever

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1504 30

Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1507 10

Rå sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1507 90

Anden sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1508 10

Rå jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1508 90

Anden jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1509

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

70

0

Mindstetold 6 000 LBP/l

1510 00

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509

15

0

 

1511 10

Rå palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1511 90

Anden palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1512 11

Rå solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1512 19

Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1512 21

Rå bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1512 29

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1513 11

Rå kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1513 19

Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1513 21

Rå palmekerneolie og babassuolie og fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1513 29

Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1514 11

Rå rybsolie og rapsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1514 19

Rybsolie og rapsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1514 91

Anden rå rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1514 99

Anden rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 11

Rå linolie og fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 19

Linolie og fraktioner deraf, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 21

Rå majskimolie og fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 29

Majskimolie og fraktioner deraf, bortset fra rå

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 30

Rå ricinusolie og fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 40

Træolie (tungolie) og fraktioner deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 50

Sesamolie og fraktioner deraf

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1515 90 10

Laurbærolie og jojobaolie samt fraktioner deraf

fri

fri

 

1515 90 90

Andre varer

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1516 10

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

ex 1516 20

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, bortset fra hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

15

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 10

Homogeniserede tilberedninger af kød, slagteaffald eller blod

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 20

Af lever fra dyr af enhver art

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 31 10

Af lever af kalkuner, i hermetisk lukkede pakninger

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 31 90

Af lever fra kalkuner, i andre tilfælde

35

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 32 10

Af lever fra fjerkræ af arten Gallus domesticus, i hermetisk lukkede pakninger

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 32 90

Af lever fra fjerkræ af arten Gallus domesticus, i andre tilfælde

35

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 39 10

Af lever, i andre tilfælde, i lufttætte metalbeholdere

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 39 90

Af lever, andre varer, i andre tilfælde

35

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 41

I andre tilfælde, af svin, skinke og stykker deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 42

I andre tilfælde, af svin, bov og stykker deraf

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 49

I andre tilfælde, af svin, andre varer, herunder blandinger

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 50

Andre varer, af hornkvæg

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1602 90

Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form

5

100

 

1702 11

Lactose og lactosesirup, af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover, udtrykt som vandfrit lactose beregnet på basis af tørstoffet

5

100

 

1702 19

I andre tilfælde

5

100

 

1702 20

Ahornsukker og ahornsirup

5

100

 

1702 30

Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent

5

100

 

1702 40

Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

5

100

 

1702 60

Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

5

100

 

1702 90 90

Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose

5

100

 

1703 10 10

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

5

100

 

1703 10 90

Andre varer

fri

fri

 

1703 90 10

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, bortset fra rørsukker

5

100

 

1703 90 90

Melasse ikke raffineret, bortset fra rørsukkermelase

fri

fri

 

1801 00

Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte

fri

fri

 

1802 00

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

5

100

 

1904 30

Bulgur

10

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2001 10

Agurker og asier, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

70

30

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

2001 90 10

Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

70

20

Mindstetold 6 000 LBP/brutto kg

ex 2001 90 90

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen sukkermajs, yamsrødder og palmehjerter

70

30

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

2002 10

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

70

20

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

2002 90 10

Tomatsaft, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

 

2002 90 90

Andre varer

35

25

 

2003 10

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

35

30

 

2003 90

Andre svampe og trøfler

35

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

ex 2004 10

Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen i form af mel eller flager

70

43

Mindstetold 1 200 LBP/brutto kg

2004 90 10

Blandinger af grøntsager. Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

70

43

Mindstetold 1 500 LBP/brutto kg

ex 2004 90 90

Andre varer, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, bortset fra sukkermajs

35

43

 

2005 10

Homogeniserede grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

5

100

 

ex 2005 20

Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen i form af mel eller flager

70

43

Mindstetold 1 200 LBP/brutto kg

2005 40

Ærter, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

35

25

 

2005 51

Bønner, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

35

25

 

2005 59

Andre varer, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

35

25

 

2005 60

Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

35

25

 

2005 70

Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

70

20

Mindstetold 6 000 LBP/brutto kg

2005 90 10

Agurker og asier, auberginer, turnips, løg, blomkål, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

2005 90 90

Andre tilberedte eller konserverede grøntsager, på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

35

25

 

2006 00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

30

25

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2007 10

Syltetøj, frugtgelé, marmelade osv., homogeniserede tilberedninger

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2007 91

Syltetøj, frugtgelé, marmelade osv., af citrusfrugt

40

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2007 99 10

Koncentreret puré af den art der betegnes som dips

40

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2007 99 20

Puré af guavabær og mango, i pakninger af nettovægt over 3 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2007 99 30

Puré af bananer, jordbær, abrikoser, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2007 99 90

Andre varer

40

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

ex 2008 11

Jordnødder, bortset fra jordnøddesmør

30

50

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2008 19

Andre varer, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 20

Ananas, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 30

Citrusfrugt, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 40

Pærer, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 60

Kirsebær, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 70

Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 80

Jordbær, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

2008 92

Blandinger, undtagen blandinger henhørende under pos. 2008 19, tilberedt eller konserveret på anden måde

30

25

 

ex 2008 99

Andre varer, tilberedt eller konserveret på anden måde, bortset fra sukkermajs, yamsrødder, søde kartofler osv.

30

30

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 11 10

Frossen appelsinsaft, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 11 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 12

Ikke frosset, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 19 10

Appelsinsaft, bortset fra frossen, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 19 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 21

Grapefrugtsaft, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 29 10

Grapefrugtsaft, bortset fra saft med en Brix-værdi på 20 eller derunder, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 29 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 31

Saft af andre citrusfrugter, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 39 10

Saft af andre citrusfrugter, bortset fra saft med en Brix-værdi på 20 eller derunder, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 39 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 41

Ananassaft, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 49 10

Ananassaft, bortset fra saft med en Brix-værdi på 20 eller derunder, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 49 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 50

Tomatsaft

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 61

Druesaft, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 69 10

Druesaft, bortset fra saft med en Brix-værdi på 20 eller derunder, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 69 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 71

Æblesaft, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 79 10

Æblesaft, bortset fra saft med en Brix-værdi på 20 eller derunder, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 79 90

Andre varer

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 80 10

Saft af andre frugter eller grøntsager, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 80 90

I andre tilfælde

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 90 10

Saftblandinger, koncentreret ved evaporering, ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 100 kg og derover

5

100

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2009 90 90

Andre saftblandinger

40

30

Punktafgift 25 LBP 25/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2106 90 30

Blandinger af timian og andre spiselige produkter

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/brutto kg

2204 10

Mousserende vin

15

25

Punktafgift 200 LBP/l

ex 2204 21

Kvalitetsvin, i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

70

50

Punktafgift 200 LBP/l

ex 2204 21

Vin bortset fra kvalitetsvin, i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

70

20

Punktafgift 200 LBP/l

2204 29

Vin, i beholdere over 2 liter

70

20

Punktafgift 200 LBP/l

2204 30

Anden druemost

5

100

Punktafgift 200 LBP/l

2206 00

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

15

100

Punktafgift 200 LBP/l.

Den procentvise nedsættelse i (B) bliver gradvis begyndende år 5 efter aftalens ikrafttræden indtil år 12 efter aftalens ikrafttræden

2209 00 10

Drueeddike og æbleeddike

70

20

Mindstetold 1 000 LBP/l

2209 00 90

Andre varer

5

100

 

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

5

100

 

2302

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

5

100

 

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets

5

100

 

2304 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets

5

100

 

2305 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

5

100

 

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305

5

100

 

2307 00

Vinbærme; rå vinsten

5

100

 

2308 00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

5

100

 

2309

Hunde- og kattefoder

5

100

 

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

fri

fri

Punktafgift 48 % ad valorem


(1)  Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den libanesiske toldnomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af denne protokol bestemmes af libanesiske koder. Hvor der anvendes »ex«-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

PROTOKOL 3

Ordningen vedrørende handel mellem Libanon og Fællesskabet med forarbejdede landbrugsprodukter, jf. artikel 14, stk. 3

Artikel 1

Ved indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon anvendes den told og de afgifter med tilsvarende virkning, der er anført i bilag 1 til denne protokol.

Artikel 2

1.   Ved indførsel i Libanon af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet anvendes den told og de afgifter med tilsvarende virkning, der er anført i bilag 2 til denne protokol.

2.   Den tidsplan for toldafvikling, der gælder i forbindelse med stk. 1, er den, som er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i aftalen, medmindre andet er angivet i bilag 2 til denne protokol.

Artikel 3

De toldnedsættelser, der er omhandlet i bilag 1 og 2, anvendes på de basistoldsatser, der er nævnt i artikel 19 i aftalen.

Artikel 4

1.   De landbrugselementer, der anvendes i overensstemmelse med artikel 1 og 2, kan nedsættes, når afgiftsbelastningen for et landbrugsbasisprodukt i samhandelen mellem Fællesskabet og Libanon nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsvarer.

2.   Hvad angår den told, som Fællesskabet anvender, beregnes nedsættelserne i henhold til stk. 1 ud fra den del af tolden, der tager form af et landbrugselement, der svarer til de landbrugsprodukter, der faktisk er medgået ved fremstillingen af de pågældende forarbejdede landbrugsprodukter, og som fradrages den told, der anvendes på disse basislandbrugsprodukter.

3.   Den i stk. 1 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke begrænsningen finder anvendelse, fastsættes af associeringsrådet.

Artikel 5

Fællesskabet og Libanon underretter hinanden om de administrative ordninger for de af denne protokol omfattede produkter.

Ordningerne skal sikre ligebehandling af alle berørte parter og være så fleksible som muligt.

BILAG 1

Ordning for indførsel til Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon

Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne retsakt. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

LISTE 1

KN-kode 2002

Varebeskrivelse

Gældende told

0501 00 00

Menneskehår, også ubearbejdet, også vasket eller affedtet: affald af menneskehår

0 %

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår:

 

0502 10 00

Svine- og vildsvinebørster; samt affald deraf

0 %

0502 90 00

Andre varer

0 %

0503 00 00

Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0 %

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer, af den art der anvendes eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer:

 

0505 10

Fjer, af den art der anvendes til stopning, dun:

 

0505 10 10

– –

Urensede

0 %

0505 10 90

– –

I andre tilfælde

0 %

0505 90 00

Andre varer

0 %

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner:

 

0506 10 00

Ossein og ben behandlet med syre

0 %

0506 90 00

Andre varer

0 %

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf:

 

0507 10 00

Elfenben; pulver og affald af elfenben

0 %

0507 90 00

Andre varer

0 %

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0 %

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe:

 

0509 00 10

Rå varer

0 %

0509 00 90

Andre varer

0 %

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

0 %

0903 00 00

Maté

0 %

1212 20 00

Tang og andre alger

0 %

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

Plantesafter og planteekstrakter:

 

1302 12 00

– –

Af lakrids

0 %

1302 13 00

– –

Af humle

0 %

1302 14 00

– –

Af pyrethrum eller af planterødder indeholdende rotenon

0 %

 

– –

Andre varer

 

1302 19 30

– – –

Sammensatte planteekstrakter til fremstilling af drikkevarer eller næringsmidler

0 %

1302 19 91

– – – –

Til terapeutisk eller profylaktisk brug

0 %

1302 20

Pectinstoffer, pectinater og pectater

 

1302 20 10

– –

I tør form

0 %

1302 20 90

– –

I andre tilfælde

0 %

1302 31 00

– –

Agar-agar

0 %

1302 32

– –

Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø:

 

1302 32 10

– – –

Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød

0 %

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

 

1401 10 00

Bambus

0 %

1401 20 00

Spanskrør

0 %

1401 90 00

Andre varer

0 %

1402 00 00

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes som stoppematerialer (f.eks. kapok, vegetabilsk krølhår og bændeltang), også i lag med eller uden støttematerialer

0 %

1403 00 00

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til børstenbinderarbejder (f.eks. sorghum, piassava og istle), også i bundter eller i strenge

0 %

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

 

1404 10 00

Vegetabilske råmaterialer, af den art der hovedsagelig anvendes til farvning eller garvning

0 %

1404 20 00

Bomuldslinters

0 %

1404 90 00

Andre varer

0 %

1505

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

 

1505 00 10

Uldfedt, rå

0 %

1505 00 90

Andre varer

0 %

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

0 %

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

1515 90 15

Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf

0 %

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

 

1516 20

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

 

1516 20 10

– –

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

0 %

1517 90 93

– – –

Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme

0 %

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

 

1518 00 10

Linoxyn

0 %

 

Andre varer

 

1518 00 91

– –

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516

0 %

 

– –

Andre varer

 

1518 00 95

– – –

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

0 %

1518 00 99

– – –

Andre varer

0 %

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

0 %

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet:

 

1521 10 00

Vegetabilsk voks

0 %

1521 90

Andre varer

 

1521 90 10

– –

Spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

0 %

 

– –

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet

 

1521 90 91

– –

Rå varer

0 %

1521 90 99

– – –

Andre varer

0 %

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fedeolier eller animalsk og vegetabilsk voks:

 

1522 00 10

Degras

0 %

1702 90

Andre varer, herunder invertsukker:

 

1702 90 10

– –

Kemisk ren fructose

0 %

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

 

1704 90

Andre varer:

 

1704 90 10

– –

Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer

0 %

1803

Kakaomasse, også affedtet:

 

1803 10 00

Ikke affedtet

0 %

1803 20 00

Helt eller delvis affedtet

0 %

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

0 %

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0 %

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao:

 

1806 10

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

 

1806 10 15

– –

Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på under 5 vægtprocent

0 %

1901 90 91

– – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404

0 %

2001 90 60

– –

Palmehjerter

0 %

2008 11 10

– – –

Jordnøddesmør

0 %

 

Andre varer, herunder blandinger, undtagen varer henhørende under pos. 2008 19:

 

2008 91 00

– –

Palmehjerter

0 %

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

 

 

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser og koncentrater eller på basis af kaffe:

 

2101 11

– –

Ekstrakter; essenser og koncentrater:

 

2101 11 11

– – –

Med indhold af tørstof hidrørende fra kaffe på 95 vægtprocent eller derover

0 %

2101 11 19

– – –

I andre tilfælde

0 %

2101 12

– –

Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

 

2101 12 92

– – –

Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe:

0 %

2101 20

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser og koncentrater eller på basis af te eller maté:

 

2101 20 20

– –

Ekstrakter, essenser og koncentrater:

0 %

 

– –

Tilberedte varer:

 

2101 20 92

– – –

Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté:

0 %

2101 30

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

 

 

– –

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger

 

2101 30 11

– – –

Brændt cikorie

0 %

 

– –

Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie, undtagen af brændte kaffeerstatninger:

 

2101 30 91

– – –

Af brændt cikorie

0 %

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); bagepulvere:

 

2102 10

Levende gær:

 

2102 10 10

– –

Kulturgær

0 %

 

– –

Bagegær

 

2102 10 31

– – –

Tørgær

0 %

2102 10 39

– – –

Andre varer

0 %

2102 10 90

– –

Andre varer

0 %

2102 20

Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer:

 

 

– –

Inaktiv gær:

 

2102 20 11

– – –

I form af tabletter, terninger og lign. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

0 %

2102 20 19

– – –

I andre tilfælde

0 %

2102 20 90

– –

Andre varer

0 %

2102 30 00

Tilberedte bagepulvere

0 %

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

 

2103 10 00

Sojasauce

0 %

2103 20 00

Tomatketchup og andre tomatsaucer

0 %

2103 30

Sennepsmel og tilberedt sennep:

 

2103 30 10

– –

Sennepsmel

0 %

2103 30 90

– –

Tilberedt sennep

0 %

2103 90

– –

Andre varer

 

2103 90 10

– –

Flydende mangochutney

0 %

2103 90 30

– –

Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol eller derover, men ikke over 49,2 % vol, tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder

0 %

2103 90 90

– –

Andre varer

0 %

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler:

 

2104 10

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

 

2104 10 10

– –

Tørrede

0 %

2104 10 90

– –

I andre tilfælde

0 %

2104 20 00

Homogeniserede sammensatte næringsmidler

0 %

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

 

2106 10

Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer:

 

2106 10 20

– –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

0 %

2106 90

I andre tilfælde:

 

 

– –

Andre varer

 

2106 90 92

– – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

0 %

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne:

 

2201 10

Mineralvand og vand tilsat kulsyre

 

 

– –

Naturligt mineralvand

 

2201 10 11

– – –

Uden kulsyre

0 %

2201 10 19

– – –

I andre tilfælde

0 %

2201 10 90

– –

Andre varer

0 %

2201 90 00

Andre varer

0 %

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009:

 

2202 10 00

Vand, herunder mineralvand, og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler og aromatiseret

0 %

2202 90

Andre varer:

 

2202 90 10

– –

Uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 - 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 - 0404

0 %

2203 00

Øl:

 

 

I beholdere med indhold af 10 liter eller derunder:

 

2203 00 01

– –

I flasker

0 %

2203 00 09

– –

I andre tilfælde

0 %

2203 00 10

I beholdere med indhold over 10 liter

0 %

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

 

2208 20

Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas:

 

 

– –

I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:

 

2208 20 12

– – –

Cognac

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

Andre varer

0 %

 

– –

I beholdere med indhold over 2 liter

 

2208 20 40

– – –

Rådestillat

0 %

2208 20 62

– – – –

Cognac

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

Andre varer

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af:

 

2208 30 11

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 30 19

– – –

Over 2 liter

0 %

 

– –

Skotsk whisky:

 

 

– – –

Malt whisky, i beholdere med indhold af:

 

2208 30 32

– – – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 30 38

– – – –

Over 2 liter

0 %

 

– – –

Blended whisky, i beholdere med indhold af:

 

2208 30 52

– – – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 30 58

– – – –

Over 2 liter

0 %

 

– – –

Andre varer, i beholdere med indhold af:

 

2208 30 72

– – – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 30 78

– – – –

Over 2 liter

0 %

 

– – –

Andre varer, i beholdere med indhold af:

 

2208 30 82

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 30 88

– – –

Over 2 liter

0 %

2208 50

Gin og genever:

 

 

– –

Gin, i beholdere med indhold af:

 

2208 50 11

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 50 19

– – –

Over 2 liter

0 %

 

– –

Genever, i beholdere med indhold af:

 

2208 50 91

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 50 99

– – –

Over 2 liter

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

Med et alkoholindhold på 45,4 % vol. eller derunder, i beholdere med indhold af:

 

2208 60 11

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 60 19

– – –

Over 2 liter

0 %

 

– –

Med et alkoholindhold på over 45,4 % vol., i beholdere med indhold af:

 

2208 60 91

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 60 99

– – –

Over 2 liter

0 %

2208 70

Likør:

 

2208 70 10

– –

I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

0 %

2208 70 90

– –

I beholdere med indhold over 2 liter

0 %

2208 90

Andre varer:

 

 

– –

Arrak, i beholdere med indhold af:

 

2208 90 11

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 90 19

– – –

Over 2 liter

0 %

 

– –

Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær (undtagen likør), i beholdere med indhold af:

 

2208 90 33

– – –

2 liter eller derunder

0 %

2208 90 38

– – –

Over 2 liter

0 %

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

Andre varer

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

»Korn«

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

Andre varer

0 %

2208 90 69

– – – – – –

Andre spiritusholdige drikkevarer

0 %

2208 90 71

– – – – –

Af frugt

0 %

2208 90 74

– – – –

I andre tilfælde

0 %

2208 90 78

– – – –

Andre spiritusholdige drikkevarer

0 %

2402

Cigarer, cerutter og cigarillos, af tobak eller tobakserstatning:

 

2402 10 00

Cigarer, cerutter og cigarillos med indhold af tobak

0 %

2402 20

Cigaretter med indhold af tobak:

 

2402 20 10

– –

Med indhold af kryddernellike

0 %

2402 20 90

– –

Andre varer

0 %

2402 90 00

Andre varer

0 %

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak:

 

2403 10

Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet:

 

2403 10 10

– –

I pakninger af nettovægt 500 g og derunder

0 %

2403 10 90

– –

I andre tilfælde

0 %

2403 91 00

Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

0 %

2403 99

– –

Andre varer

 

2403 99 10

– – –

Skrå og snus

0 %

2403 99 90

– – –

Andre varer

0 %

2905 45 00

– –

Glycerol

0 %

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier:

 

3301 90

Andre varer:

 

3301 90 10

– –

Terpenholdige biprodukter fra flygtige vegetabilske olier

0 %

 

– –

Ekstraherede oleoresiner:

 

3301 90 21

– – –

Af lakrids og humle

0 %

3301 90 30

– – –

I andre tilfælde

0 %

3301 90 90

– –

Andre varer

0 %

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

 

3302 10

Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien

 

 

– –

Af den art der anvendes i drikkevareindustrien

 

3302 10 10

– –

Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol.

0 %

3302 10 21

– – – – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

0 %

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

 

3501 10

Casein:

 

3501 10 10 (1)

– –

Til fremstilling af regenererede tekstilfibre

0 %

3501 10 50 (1)

– –

Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer

0 %

3501 10 90

I andre tilfælde

0 %

3501 90

– –

Andre varer

 

3501 90 90

– – –

Andre varer

0 %

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering:

 

3823 11 00

– –

Stearinsyre

0 %

3823 12 00

– –

Oliesyre

0 %

3823 13 00

– –

Talloliefedtsyre

0 %

3823 19

– –

Andre varer

 

3823 19 10

– – –

Destillerede fedtsyrer

0 %

3823 19 30

– – –

Fedtsyredestillat

0 %

3823 19 90

– – –

Andre varer

0 %

3823 70 00

Industrielle fedtalkoholer

0 %

LISTE 2

KN-kode 2002

Varebeskrivelse

Gældende told %

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

0403 10

Yoghurt

 

 

– –

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

– – –

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

 

0403 10 51

– – – –

1,5 vægtprocent og derunder

0 %

0403 10 53

– – – –

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0 %

0403 10 59

– – – –

Over 27 vægtprocent

0 %

 

– – –

I anden form, med indhold af mælkefedt på:

 

0403 10 91

– – – –

3 vægtprocent og derunder

0 %

0403 10 93

– – – –

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0 %

0403 10 99

– – – –

Over 6 vægtprocent

0 %

0403 90

Andre varer:

 

 

– –

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

– – –

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

 

0403 90 71

– – – –

1,5 vægtprocent og derunder

0 %

0403 90 73

– – – –

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0 %

0403 90 79

– – – –

Over 27 vægtprocent

0 %

 

– – –

I anden form, med indhold af mælkefedt på:

 

0403 90 91

– – – –

3 vægtprocent og derunder

0 %

0403 90 93

– – – –

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0 %

0403 90 99

– – – –

Over 6 vægtprocent

0 %

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter:

 

0405 20

Smørbare mælkefedtprodukter:

 

0405 20 10