ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 137

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
25. maj 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 778/2006 af 24. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 779/2006 af 24. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 488/2005 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2006 af 24. maj 2006 om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 781/2006 af 24. maj 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

15

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 59/05/COL af 5. april 2005 om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2005

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 778/2006

af 24. maj 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 24. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 779/2006

af 24. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 488/2005 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1), særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2005 af 21. marts 2005 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer (2), særlig artikel 6, stk. 5,

efter høring af bestyrelsen for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at opnå balance mellem Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs samlede udgifter ved udførelsen af certificeringsopgaver og dets samlede gebyrindtægter bør gebyrernes størrelse revideres med udgangspunkt i agenturets finansielle resultater og prognoser.

(2)

Agenturets og ansøgernes administration i forbindelse med betaling af gebyrerne bør ikke sinke certificeringsprocessen.

(3)

Forordning (EF) nr. 488/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 54, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 488/2005 ændres således:

1)

Artikel 2, litra g), affattes således:

»g)

»indirekte omkostninger«: den andel af agenturets generelle omkostninger til infrastruktur, organisation og ledelse, som kan henføres til udførelse af certificeringsopgaver, men som ikke er direkte og specifikke omkostninger; udgifter til udvikling af en del af regelmaterialet regnes også som indirekte omkostninger.«

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Gebyret betales af ansøgeren. Det opkræves i euro.

2.   Udstedelse, opretholdelse og ændring af certifikater og godkendelser er betinget af, at hele det skyldige gebyr er betalt, medmindre andet er aftalt mellem agenturet og ansøgeren. Betales gebyret ikke, kan agenturet tilbagekalde certifikatet eller godkendelsen efter officielt at have underrettet ansøgeren.

3.   Ansøgeren underrettes om tariffen for agenturets gebyrer og om betalingsvilkårene ved indgivelsen af ansøgningen.

4.   Når betalingen for en certificeringsopgave omfatter et variabelt beløb, giver agenturet på forlangende ansøgeren et overslag. Agenturet ændrer overslaget, hvis opgaven viser sig at være enklere og gå hurtigere end oprindelig forventet, eller omvendt viser sig at være mere kompliceret og langvarig at gennemføre, end agenturet med rimelighed kunne forudse.

5.   Gebyrer for opretholdelse af eksisterende certifikater og godkendelser betales efter en tidsplan, som agenturet vedtager og meddeler indehaverne af certifikater og godkendelser. Tidsplanen bygger på agenturets inspektioner for at kontrollere, at gyldigheden af disse certifikater og godkendelser kan opretholdes.

6.   Afslår agenturet en ansøgning efter en indledende undersøgelse, tilbagebetales gebyrbeløb, som ansøgeren har indbetalt, bortset fra et beløb til dækning af de administrative omkostninger ved at behandle ansøgningen. Dette beløb er det samme som det faste beløb D, der er anført i bilaget.

7.   Må agenturet afbryde udførelsen af en certificeringsopgave, fordi ansøgeren ikke råder over tilstrækkelige midler, eller fordi ansøgeren ikke opfylder sine forpligtelser, forfalder det resterende gebyrbeløb, så snart agenturet standser arbejdet.«

3)

Nr. i), ii), v), vi), x), xii) og xiii) i bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

De årlige gebyrer i den tabel, der er omhandlet i bilagets punkt 3), og tilsynsgebyrerne i de tabeller, der er omhandlet i bilagets punkt 4), 5) og 7), gælder fra den første årsrate, der forfalder til betaling, efter at forordningen er trådt i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1643/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 7).

(2)  EUT L 81 af 30.3.2005, s. 7.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 488/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I indledningen til punkt i) indsættes følgende som fjerde led:

»—

Der opkræves vederlag for alle ydelser i forbindelse med aktiviteter, som agenturet direkte eller indirekte udfører med henblik på udstedelse, opretholdelse eller ændring af de certifikater og godkendelser, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1592/2002, i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende forordnings kapitel II.«

2)

Tabellen i punkt ii) affattes således:

»Produkttype

Bemærkninger

Koefficient for fast gebyr

CS-25

store flyvemaskiner

betydelige

5

ikke-betydelige

4

ikke-betydelige af enkel konstruktion

2

CS-23.A

luftfartøjer som defineret i CS-23, artikel 1.a.2 (regionalfly)

betydelige

5

ikke-betydelige

4

CS-23.B

luftfartøjer som defineret i CS-23, artikel 1.a.1, hvis MTOW (Maximum Take-Off Weight, maksimal tilladt startvægt) er mellem 2 000 kg og 5 670 kg

betydelige

3

ikke-betydelige

2

CS-29

store rotorluftfartøjer

betydelige

4

ikke-betydelige

4

CS-27

små rotorluftfartøjer

0,5

CS-E.T.A

turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er lig med eller større end 20 000 N, eller hvis udgangseffekt er lig med eller større end 2 000 kW

betydelige

1

ikke-betydelige

1

CS-E.T.B

turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er mindre end 25 000 N, eller hvis udgangseffekt er mindre end 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

motorer uden turbine

0,2


CS-23.C

luftfartøjer som defineret i CS-23, artikel 1.a.1, hvis MTOW (Maximum Take-Off Weight, maksimal tilladt startvægt) er under 2 000 kg

1

CS-22

svævefly og motorsvævefly

0,2

CS-VLA

meget lette fly

0,2

CS-VLR

meget lette rotorluftfartøjer

0,2

CS-APU

hjælpemotor

0,25

CS-P.A

til brug for luftfartøjer certificeret efter CS-25 (eller tilsvarende)

0,25

CS-P.B

til brug for luftfartøjer certificeret efter CS-23, CS-VLA og CS-22 (eller tilsvarende)

0,15

CS-22.J

til brug for luftfartøjer certificeret efter CS-22

0,15

CS-22.H

motorer uden turbine

0,15

CS-balloons

foreligger endnu ikke

0,2

CS-airships

foreligger endnu ikke

0,5«

3)

I punkt v) foretages følgende ændringer:

a)

I indledningen affattes første led således:

»—

Det årlige gebyr opkræves af alle aktuelle indehavere af agenturets typecertifikater, begrænsede typecertifikater og ETSO-godkendelser.«

b)

Den første tabel affattes således:

»Produkttype (1)

Typecertifikat for produkter, der er konstrueret i EU

(EUR)

Typecertifikat for produkter, der er konstrueret i et tredjeland

(EUR)

Begrænset typecertifikat for produkter, der er konstrueret i EU

(EUR)

Begrænset typecertifikat for produkter, der er konstrueret i et tredjeland

(EUR)

CS-25 (store flyvemaskiner, hvis MTOW er større end 50 tons)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (store flyvemaskiner, hvis MTOW er mellem 22 og 50 tons)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (store flyvemaskiner, hvis MTOW er mindre end 22 tons)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balloons

300

100

100

100

CS-airships

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Udstyrstype

Godkendelse af dele og apparatur, der er konstrueret i EU

(EUR)

Godkendelse af dele og apparatur, der er konstrueret i et tredjeland

(EUR)

CS-ETSO.A (værdi af udstyr over 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (værdi af udstyr mellem 2 000 EUR og 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (værdi af udstyr under 2 000 EUR)

500

200«

4)

Tabellen i punkt vi) affattes således:

»Gebyrkategori i henhold til værdien af de aktiviteter, der skal godkendes (EUR)

Koefficient

under 500 001

0,1

mellem 500 001 og 700 000

0,2

mellem 700 001 og 1 200 000

0,5

mellem 1 200 001 og 2 800 000

1

mellem 2 800 001 og 4 200 000

1,5

mellem 4 200 001 og 5 000 000

2,5

mellem 5 000 001 og 7 000 000

3

mellem 7 000 001 og 9 800 000

3,5

mellem 9 800 001 og 14 000 000

4,8

mellem 14 000 001 og 50 000 000

7

mellem 50 000 001 og 140 000 000

12,8

mellem 140 000 001 og 250 000 000

18

mellem 250 000 001 og 500 000 000

50

mellem 500 000 001 og 750 000 000

200

over 750 000 000

600«

5)

Tabellen i punkt x) affattes således:

»Gebyrkategori i henhold til værdien af de aktiviteter, der skal godkendes (EUR)

Koefficient

under 500 001

0,5

mellem 500 001 og 700 000

0,75

mellem 700 001 og 1 400 000

1

mellem 1 400 001 og 2 800 000

1,75

mellem 2 800 001 og 5 000 000

2,5

mellem 5 000 001 og 7 000 000

4

mellem 7 000 001 og 14 000 000

6

mellem 14 000 001 og 21 000 000

8

mellem 21 000 001 og 42 000 000

8,5

mellem 42 000 001 og 70 000 000

9

mellem 70 000 001 og 84 000 000

9,5

mellem 84 000 001 og 105 000 000

10

over 105 000 000

10,5«

6)

Overskriften til punkt xii) affattes således:

7)

Tabellen i punkt xiii) affattes således

»Gebyrkategori i henhold til værdien af de aktiviteter, der skal godkendes (EUR)

Koefficient

under 500 001

0,5

mellem 500 001 and 700 000

0,75

mellem 700 001 and 1 400 000

1

mellem 1 400 001 and 2 800 000

1,75

mellem 2 800 001 and 5 000 000

2,5

mellem 5 000 001 and 7 000 000

4

mellem 7 000 001 and 14 000 000

6

mellem 14 000 001 and 21 000 000

8

mellem 21 000 001 and 42 000 000

9,5

mellem 42 000 001 and 84 000 000

10

over 84 000 000

10,5«


(1)  For fragtversioner af et luftfartøj findes gebyret ved at gange gebyret for den tilsvarende passagerversion med 0,85.


25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 780/2006

af 24. maj 2006

om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 13, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal i henhold til artikel 5, stk. 8, i forordning (EØF) nr. 2092/91 fastlægges udtømmende lister over de ingredienser og stoffer, der omhandles i samme artikels stk. 3, litra c) og d), og stk. 5a, litra d) og e), i bilag VI, del A og B, til nævnte forordning. Betingelserne for brugen af disse ingredienser og stoffer kan fastsættes nærmere.

(2)

Ud over indførelsen af regler for økologisk produktion af dyr og animalske produkter i forordning (EØF) nr. 2092/91 er det nødvendigt at tilpasse disse lister for at medtage stoffer, der anvendes ved forarbejdningen af produkter, der er bestemt til konsum, og som indeholder ingredienser af animalsk oprindelse.

(3)

Det er også nødvendigt at fastsætte, hvilke tilsætningsstoffer der kan anvendes ved fremstillingen af andre frugtvine end dem, der omfattes af Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2).

(4)

Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er oprettet efter artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 699/2006 (EUT L 121 af 6.5.2006, s. 36).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).


BILAG

I bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 foretages følgende ændringer:

1)

I teksten under overskriften »GENERELLE PRINCIPPER« foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»Del A, B og C omfatter de ingredienser og teknologiske hjælpemidler, der må anvendes ved tilberedning af levnedsmidler, som hovedsagelig består af en eller flere ingredienser af vegetabilsk og/eller animalsk oprindelse som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), i denne forordning, bortset fra vin omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (1).

Produkter af animalsk oprindelse, der er forsynet med en angivelse henvisende til den økologiske produktionsmetode, og som er lovligt fremstillet inden den dato, fra hvilken Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2006 (2) anvendes, kan bringes i handelen, indtil lagrene er opbrugt.

b)

Andet afsnit affattes således:

»Når et levnedsmiddel består af ingredienser af vegetabilsk og animalsk oprindelse, finder reglerne i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF (3) anvendelse.

Indsættelsen af natriumnitrit og kaliumnitrat i afsnit A.1 skal revurderes inden den 31. december 2007 med henblik på at begrænse eller fjerne muligheden for at anvende disse tilsætningsstoffer.

2)

I del A foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit A.1 affattes således:

»A.1.   Tilsætningsstoffer, herunder bærestoffer, til levnedsmidler

Kode

Navn

Tilberedning af levnedsmidler af vegetabilsk oprindelse

Tilberedning af levnedsmidler af animalsk oprindelse

Særlige betingelser

E 153

Vegetabilsk kul

 

X

Asket gedeost

Morbier-ost

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

 

X

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Scottish cheddar

Mimolette-ost

E 170

Calciumcarbonat

X

X

Må ikke anvendes til farvning eller tilsætning af calcium til produkter

E 220

eller

Svovldioxid

X

X

I frugtvin (5), ikke tilsat sukker (inkl. cider og pæremost), eller i mjød:

50 mg (4)

For cider og pæremost med tilsætning af sukker eller saftkoncentrat efter gæring:

100 mg (4)

E 224

Kaliummetabisulfit

X

X

E 250

eller

Natriumnitrit

 

X

Kødprodukter (8)

For E 250: Vejledende tilsat mængde udtrykt som NaNO2: 80 mg/kg

For E 252: Vejledende tilsat mængde udtrykt som NaNO3: 80 mg/kg

For E 250: Maksimal restmængde udtrykt som NaNO2: 50 mg/kg

For E 252: Maksimal restmængde udtrykt som NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Kaliumnitrat

 

X

E 270

Mælkesyre

X

X

 

E 290

Kuldioxid

X

X

 

E 296

Æblesyre

X

 

 

E 300

Ascorbinsyre

X

X

Kødprodukter (7)

E 301

Natriumascorbat

 

X

Kødprodukter i forbindelse med nitritter eller nitrater (7)

E 306

Tocopherolholdigt ekstrakt

X

X

Antioxidant til fedtstoffer og olier

E 322

Lecithiner

X

X

Mælkeprodukter (7)

E 325

Natriumlactat

 

X

Mælkebaserede produkter og kødprodukter

E 330

Citronsyre

X

 

 

E 331

Natriumcitrater

 

X

 

E 333

Calciumcitrater

X

 

 

E 334

Vinsyre (L(+)–)

X

 

 

E 335

Natriumtartrater

X

 

 

E 336

Kaliumtartrater

X

 

 

E 341 (i)

Monocalciumphosphat

X

 

Hævemiddel til selvhævende mel

E 400

Alginsyre

X

X

Mælkebaserede produkter (7)

E 401

Natriumalginat

X

X

Mælkebaserede produkter (7)

E 402

Kaliumalginat

X

X

Mælkebaserede produkter (7)

E 406

Agar

X

X

Mælkebaserede produkter og kødprodukter (7)

E 407

Carrageenan

X

X

Mælkebaserede produkter (7)

E 410

Johannesbrødkernemel

X

X

 

E 412

Guargummi

X

X

 

E 414

Arabisk gummi

X

X

 

E 415

Xanthangummi

X

X

 

E 422

Glycerol

X

 

Til planteekstrakter

E 440 (i)

Pektin

X

X

Mælkebaserede produkter (7)

E 464

Hydroxypropyl-methylcellulose

X

X

Kapslingsmateriale til kapsler

E 500

Natriumcarbonater

X

X

»Dulce de leche« (6) og smør af syrnet fløde (7)

E 501

Kalciumcarbonater

X

 

 

E 503

Ammoniumcarbonater

X

 

 

E 504

Magnesiumcarbonater

X

 

 

E 509

Calciumchlorid

 

X

Koagulering af mælk

E 516

Calciumsulfat

X

 

Bærestof

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Overfladebehandling af »Laugengebäck«

E 551

Siliciumdioxid

X

 

Antiklumpningsmiddel til urter og krydderier

E 553b

Talkum

X

X

Overfladebehandlingsmiddel til kødprodukter

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Nitrogen

X

X

 

E 948

Oxygen

X

X

 

b)

Afsnit A.4 affattes således:

»A.4.   Mikroorganismepræparater

Mikroorganismepræparater, som normalt anvendes ved forarbejdning af levnedsmidler, undtagen genetisk modificerede mikroorganismer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (9).

c)

Som afsnit A.6 indsættes:

»A.6.   Anvendelse af visse farvestoffer til stempling af produkter

Hvis der anvendes farvestoffer til at stemple æggeskaller, finder artikel 2, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF (10) anvendelse.

3)

Del B affattes således:

»DEL B —   TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER, SOM MÅ ANVENDES VED FORARBEJDNING AF ØKOLOGISK FREMSTILLEDE INGREDIENSER AF LANDBRUGSOPRINDELSE, JF. ARTIKEL 5, STK. 3, LITRA d), og ARTIKEL 5, STK. 5a, LITRA e), I FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91

Navn

Tilberedning af levnedsmidler af vegetabilsk oprindelse

Tilberedning af levnedsmidler af animalsk oprindelse

Særlige betingelser

Vand

X

X

Drikkevand som omhandlet i Rådets direktiv 98/83/EF (12)

Calciumchlorid

X

 

Koaguleringsmiddel

Calciumcarbonat

X

 

 

Calciumhydroxid

X

 

 

Calciumsulfat

X

 

Koaguleringsmiddel

Magnesiumchlorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmiddel

Kaliumcarbonat

X

 

Tørring af druer

Natriumcarbonat

X

 

Sukkerfremstilling

Citronsyre

X

 

Olieproduktion og hydrolyse af stivelse

Natriumhydroxid

X

 

Sukkerfremstilling

Oliefremstilling af rapsfrø (Brassica spp.)

Svovlsyre

X

 

Sukkerfremstilling

Isopropanol (propanol-2-ol)

X

 

Under krystalliseringsprocessen ved sukkerfremstilling under overholdelse af bestemmelserne i direktiv 88/344/EØF i en periode, der udløber 31.12.2006

Kuldioxid

X

X

 

Nitrogen

X

X

 

Ethanol

X

X

Opløsningsmiddel

Vinsyre

X

 

Filtreringsmiddel

Æggehvidealbumin

X

 

 

Kasein

X

 

 

Gelatine

X

 

 

Husblas

X

 

 

Vegetabilske olier

X

X

Indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel

Siliciumdioxid i form af gel eller kolloid opløsning

X

 

 

Aktivt kul

X

 

 

Talkum

X

 

 

Bentonit

X

X

Klæbemiddel til mjød (11)

Kaolin

X

X

Propolis (11)

Diatoméjord

X

 

 

Perlit

X

 

 

Hasselnøddeskaller

X

 

 

Rismel

X

 

 

Bivoks

X

 

Slipmiddel

Carnaubavoks

X

 

Slipmiddel


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(2)  EUT L 137 af 25.5.2006, s. 9

(3)  EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1

(4)  Maximalt indhold uanset oprindelse, udtrykt som SO2 i mg/l

(5)  I denne sammenhæng er »frugtvin« defineret som vin fremstillet af anden frugt end druer

(6)  »Dulce de leche« eller »Confiture de lait« henviser til blød, sødlig, brun fløde, der er fremstillet af sødet, fortykket mælk

(7)  Begrænsningen gælder kun for animalske produkter.

(8)  Dette tilsætningsstof må kun benyttes, hvis det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme sundhedsgaranti og/eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.«

(9)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1

(10)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13

(11)  Begrænsningen gælder kun for animalske produkter.

Mikroorganisme- og enzympræparater:

Mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes som teknologiske hjælpestoffer ved forarbejdning af levnedsmidler, undtagen genetisk modificerede mikroorganismer og undtagen enzymer, som er udvundet af »genetisk modificerede organismer«, jf. direktiv 2001/18/EF.

(12)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32


25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 781/2006

af 24. maj 2006

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 486/2006 (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Æske af stift pap med separat låg (uden hængsler eller lukkeanordninger), hvor ydersiden af begge bestanddele er beklædt med papir. Æsken måler 5,5 cm (længde) × 4,5 cm (bredde) × 3 cm (højde). Låget er forsynet med et pyntebånd af tekstil.

En 1 cm tyk aftagelig syntetisk skumplade er indsat i æsken. Skumpladen er af celleplast og på ydersiden beklædt med et lag plast overtrukket med fløjlslignende tekstilflok. I midten af skumpladen er der skåret et halvcirkelformet indsnit tværs igennem pladen, som er beregnet til indsætning af et smykke, f.eks. en ring.

(smykkeetui)

Se fotografi nr. 637 A, B og C) (1)

4202 99 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 h) til kapitel 48 samt teksten til KN-kode 4202 og 4202 99 00.

Pappets kvalitet viser, at varen er anvendelig til lang tids brug. Skumpladens mål (tilpasset æsken), tykkelse og udseende (fløjlslignende), og især indsnittets særlige udformning gør desuden varen til en beholder med låg, der ligner et »smykkeskrin«, udstyret til at rumme et enkelt smykke. Se forklarende bemærkninger til HS til pos. 4202, syvende afsnit.

Da varen desuden er beklædt med papir, opfylder den kravene til beholdere, der er nævnt i anden del af teksten til pos. 4202.

I betragtning af varens objektive karakteristika (stift pap, skumpladens særlige udformning) er varen udformet til at indeholde en specifik vare, dvs. et smykke. Der er således tale om en vare, der er nævnt i anden del af teksten til pos. 4202 og som sådan udelukket fra kapitel 48, jf. bestemmelse 2 h) til kapitel 48. Jf. også første sætning i første afsnit af de forklarende bemærkninger til HS til pos. 4819, (A).

Image

Image

Image


(1)  Fotografierne er udelukkende vejledende.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/19


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLING

Nr. 59/05/COL

af 5. april 2005

om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2005

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN,

som henviser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), særlig artikel 109 og protokol 1,

som henviser til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol, særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og protokol 1,

som henviser til den retsakt, der er nævnt i punkt 31a i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen (Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet  (1), ændret og tilpasset EØS-aftalen ved dennes protokol 1, særlig artikel 22, stk. 3, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I 2004 pegede EFTA-staterne på bestemte emner som værende egnede til at indgå i det samordnede kontrolprogram for 2005.

(2)

Skønt der i den retsakt, der er nævnt i punkt 33 i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer  (2), som ændret, er fastsat maksimumsindhold af aflatoksin B1 i foderstoffer, findes der ingen EØS-regler om andre mykotoksiner såsom ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol og fumonisiner. Ved at indsamle oplysninger om forekomsten af disse mykotoksiner ved udtagning af stikprøver kunne der tilvejebringes nyttige data til en vurdering af situationen med henblik på videreudviklingen af lovgivningen. Dertil kommer, at bestemte fodermidler, f.eks. korn og oliefrø, i særlig grad er eksponeret for mykotoksinkontaminering som følge af omstændigheder i forbindelse med høst, opbevaring og transport. Da mykotoksinkoncentrationerne varierer fra år til år, bør der indsamles data fra flere på hinanden følgende år for alle de nævnte mykotoksiner.

(3)

Antibiotika, bortset fra coccidiostatika og histomonostatika, må kun markedsføres og anvendes som fodertilsætningsstoffer indtil den 31. december 2005. Tidligere kontrol af forekomsten af antibiotika og coccidiostatika i visse foderstoffer, hvor nogle af de pågældende stoffer ikke er tilladt, viser, at denne type overtrædelse stadig forekommer. Hyppigheden af sådanne fund og sagens følsomme karakter gør det begrundet at fortsætte kontrollen. Det er vigtigt at sikre, at restriktionerne vedrørende anvendelse af fodermaterialer af animalsk oprindelse i foderstoffer i henhold til de relevante EØS-bestemmelser håndhæves effektivt.

(4)

Norges og Islands deltagelse i programmerne under bilag II til denne henstilling om ikke-tilladte fodertilsætningsstoffer bør vurderes under hensyntagen til undtagelserne i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen og særlig den retsakt, der er angivet i punkt 1a i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer.

(5)

Islands deltagelse i programmerne under bilag III til denne henstilling vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler bør vurderes under hensyntagen til undtagelserne i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at indholdet af sporstofferne kobber og zink i foderblandinger til svin ikke overstiger det maksimumsindhold, der er fastlagt ved den retsakt, der er omtalt i punkt 1zq i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen (Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003 af 25. juli 2003 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen »mikromineraler«  (3), som ændret. Norges deltagelse i programmerne under bilag IV til denne henstilling bør vurderes under hensyntagen til undtagelserne i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen.

(7)

De i denne henstilling fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EFTA's Plante- og Foderstofudvalg, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden,

HENSTILLER:

1)

Det henstilles, at EFTA-staterne i 2005 gennemfører et samordnet kontrolprogram med det formål at kontrollere:

a)

koncentrationen af mykotoksiner (aflatoksin B1, ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol og fumonisiner) i foderstoffer, idet de giver oplysninger om analysemetoder; prøveudtagningsmetoden bør omfatte både stikprøver og målrettet prøveudtagning. Ved den målrettede prøveudtagning bør der udtages prøver af fodermidler, der er mistænkt for at indeholde højere koncentrationer af mykotoksiner, f.eks. korn, oliefrø og olieholdige frugter samt produkter og biprodukter heraf, og fodermidler, der har været oplagret i lang tid eller er blevet transporteret ad søvejen over lange afstande; hvad angår aflatoxin B1, er det nødvendigt at være særlig opmærksom på foderblandinger til andre dyr, der anvendes til mælkeproduktion, end malkekvæg; der bør rapporteres om kontrolresultaterne ved hjælp af modellen i bilag I.

b)

antibiotika, coccidiostatika og/eller histomonostatika, uanset om de er tilladte eller ej som fodertilsætningsstoffer for bestemte dyrearter og -kategorier, der hyppigt forekommer i forblandinger og foderblandinger, der ikke må indeholde lægemidler; kontrollen bør målrettes mod lægemidler i forblandinger og foderblandinger, hvis der efter den kompetente myndigheds opfattelse er øget sandsynlighed for at finde uregelmæssigheder; der bør rapporteres om resultaterne af kontrollen ved hjælp af modellen i bilag II.

c)

håndhævelsen af restriktioner vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler, jf. bilag III.

d)

indholdet af kobber og zink i foderblandinger til svin, jf. bilag IV.

2)

Det henstilles, at EFTA-staterne medtager resultaterne af det samordnede kontrolprogram, jf. punkt 1, i et særskilt kapitel i den årlige rapport om kontrolaktiviteter, der skal indsendes til EFTA-Tilsynsmyndigheden senest 1. april 2006 i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i den retsakt, der er nævnt i punkt 31a i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen (Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet) og den seneste version af den harmoniserede rapportmodel.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2005.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Niels FENGER

Direktør

Bernd HAMMERMANN

Medlem af Kollegiet


(1)  EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55).

(2)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/100/EF (EUT L 285 af 1.11.2003, s. 33).

(3)  EUT L 187 af 26.7.2003, s. 11.


BILAG I

Koncentrationen af visse mykotoksiner (aflatoksin B1, ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol og fumonisiner) i foderstoffer

Individuelle resultater af alle analyserede prøver; model til indberetning, jf. punkt 1, litra a)

Foderstoffer

Prøveudtagning

(stikprøver eller målrettet)

Type og koncentration af mykotoksiner (μg/kg foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %)

Type:

Oprindelsesland

Aflatoksin B1

Ochratoksin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonisiner (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kompetente myndighed bør endvidere oplyse om følgende:

de foranstaltninger, der er truffet i tilfælde af overskridelse af grænseværdierne for aflatoksin B1

de analysemetoder, der er anvendt

detektionsgrænserne.


(1)  Koncentrationen af fumonisiner omfatter det samlede indhold af fumonisin B1, B2 and B3.


BILAG II

Forekomst af bestemte lægemidler, der ikke er godkendt som fodertilsætningsstoffer

Visse antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler kan lovligt forekomme som tilsætningsstoffer i forblandinger og foderblandinger til bestemte dyrearter og -kategorier, hvis de lever op til kravene i artikel 10 i den retsakt, der er nævnt i punkt 1a i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer  (1).

Hvis der forekommer ikke-tilladte lægemidler i foderstoffer er der tale om en overtrædelse.

De lægemidler, der skal kontrolleres for, bør vælges blandt følgende:

1)

Lægemidler, der udelukkende er tilladt som fodertilsætningsstoffer til bestemte dyrearter og -kategorier:

 

avilamycin

 

decoquinat

 

diclazuril

 

flavophospholipol

 

halofuginonhydrobromid

 

lasalocid A-natrium

 

alphamaduramicinammonium

 

monensinnatrium

 

narasin

 

narasin — nicarbazin

 

robenidinhydrochlorid

 

salinomycinnatrium

 

semduramicinnatrium

2)

Lægemidler, der ikke længere er tilladt som fodertilsætningsstoffer:

 

amprolium

 

amprolium/etopabat

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzoquat

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliner

 

tylosinphosphat

 

virginiamycin

 

zincbacitracin

 

andre antimikrobielle stoffer

3)

Lægemidler, der aldrig har været tilladt som fodertilsætningsstoffer:

 

andre stoffer

Individuelle resultater af alle prøver, der ikke overholder reglerne; model til indberetning, jf. punkt 1, litra b)

Type foderstof (dyreart og -kategori)

Påvist stof

Konstateret indhold

Årsag til overtrædelsen (2)

Foranstaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kompetente myndighed bør endvidere oplyse om følgende:

samlet antal analyserede prøver

navnene på de stoffer, undersøgelserne har omfattet

de analysemetoder, der er anvendt

detektionsgrænserne.


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Årsagen til, at det ikke-tilladte stof forekommer i foderstoffet, som fastlagt efter en undersøgelse foretaget af den kompetente myndighed.


BILAG III

Restriktioner vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler

EFTA-staterne bør i 2005 gennemføre et samordnet program til kontrol af, om restriktioner vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler overholdes, jf. dog artikel 3 til 13 og artikel 15 i direktiv 95/53/EF.

For at sikre at forbuddet mod at fodre bestemte dyr med forarbejdet animalsk protein, jf. bilag IV til den retsakt, der er nævnt i punkt 7.1.12 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier  (1), anvendes effektivt, bør EFTA-staterne navnlig gennemføre et særligt kontrolprogram baseret på målrettet kontrol. I henhold til artikel 4 i direktiv 95/53/EF bør kontrolprogrammet bygge på en risikobaseret strategi, der omfatter alle produktionstrin og alle typer af steder, hvor foder fremstilles, håndteres og gives. EFTA-staterne bør lægge særlig vægt på at definere kriterier, der kan relateres til en risiko. De enkelte kriterier bør vægtes i forhold til risikoen. Kontrolhyppigheden og antallet af analyserede prøver på stederne bør stå i forhold til den samlede vægtning, de pågældende steder tillægges.

Ved udarbejdelsen af et kontrolprogram bør der tages hensyn til følgende vejledende lister over steder og kriterier:

Lokaler

Kriterium

Vægtning

Foderstofvirksomheder

Foderstofvirksomheder med to produktionskæder, der producerer såvel foderblandinger til drøvtyggere som foderblandinger til andre husdyr end drøvtyggere, der indeholder forarbejdede animalske proteiner, som er omfattet af en dispensation

Foderstofvirksomheder, hvor der tidligere er konstateret manglende overholdelse af reglerne, eller som er under mistanke for manglende overholdelse af reglerne

Foderstofvirksomheder, der anvender store mængder importerede foderstoffer med højt proteinindhold, f.eks. fiskemel, sojaskrå, majsglutenmel og proteinkoncentrater

Foderstofvirksomheder, der producerer store mængder foderblandinger

Risiko for krydskontaminering som følge af interne arbejdsgange (siloer med bestemt indhold, kontrol af, om produktionskæderne reelt er adskilt, kontrol af ingredienser, internt laboratorium og prøveudtagningsprocedurer)

 

Grænsekontrolsteder og andre EF-indgangssteder

Import af store/små mængder foderstoffer

Foderstoffer med højt proteinindhold

 

Landbrugsbedrifter

Hjemmeblandere, der anvender forarbejdede animalske proteiner, som er omfattet af en fravigelse

Bedrifter, der holder drøvtyggere og andre arter (risiko for krydsfodring)

Bedrifter, der køber foderstoffer i løs vægt

 

Forhandlere

Lagre, herunder midlertidige lagre, for foderstoffer med højt proteinindhold

Omfattende handel med foderstoffer i løs vægt

Forhandlere af udenlandsk producerede foderblandinger

 

Mobile blandere

Blandere, der fremstiller foder til såvel drøvtyggere som andre dyr end drøvtyggere

Blandere, hvor der tidligere er konstateret manglende overholdelse af reglerne, eller som er under mistanke for manglende overholdelse af reglerne

Blandere, der iblander foderstoffer med højt proteinindhold

Blandere med stor produktion af foderstoffer

Blandere, der betjener et stort antal bedrifter, herunder bedrifter med drøvtyggere

 

Transportmidler

Køretøjer, der anvendes til transport af forarbejdede animalske proteiner og foderstoffer

Køretøjer, hvor der tidligere er konstateret manglende overholdelse af reglerne, eller som er under mistanke for manglende overholdelse af reglerne

 

Alternativt kan EFTA-staterne inden den 31. marts 2005 sende EFTA-Tilsynsmyndigheden deres egen risikovurdering.

Prøveudtagningen bør målrettes mod partier eller tildragelser, hvor der er størst sandsynlighed for krydskontaminering med forbudte forarbejdede proteiner (første parti efter transport i løs vægt af foderstoffer, som indeholder animalske proteiner, der er forbudt i det pågældende parti, tekniske problemer eller ændringer i produktionskæderne og ændringer i lagre eller siloer til materiale i løs vægt).

I 2005 bør EFTA-staterne fokusere på analyse af sukkerroesnitter og importerede fodermidler.

I en EFTA-stat bør der mindst foretages 10 kontroller pr. år pr. 100 000 tons foderblanding, der fremstilles. I en EFTA-stat bør der mindst foretages 20 officielle stikprøver pr. år pr. 100 000 tons foderblanding, der fremstilles. Indtil alternative metoder er godkendt, bør prøverne analyseres ved identificering og skøn ved mikroskopi som beskrevet i den retsakt, der er nævnt i punkt 31i i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen (Kommissionens direktiv 2003/126/EF om analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele med henblik på officiel kontrol af foderstoffer  (2)). Forekomst af forbudte bestanddele af animalsk oprindelse i foderstoffer bør betragtes som en overtrædelse af foderforbuddet.

Resultaterne af kontrolprogrammerne meddeles EFTA-Tilsynsmyndigheden i følgende format.

Oversigt over kontrollen af fodringsrestriktioner vedrørende foder af animalsk oprindelse (fodring med forbudte forarbejdede animalske proteiner)

A.   Dokumenterede kontroller

Trin

Antal kontroller, herunder kontrol af forekomst af forarbejdede animalske proteiner

Antal overtrædelser, der er konstateret ved dokumentkontrol og lign. i stedet for laboratorieundersøgelser

Import af fodermidler

 

 

Opbevaring af fodermidler

 

 

Foderstofvirksomheder

 

 

Hjemmeblandere/mobile blandere

 

 

Foderstofmellemhandlere

 

 

Transportmiddel

 

 

Bedrifter med andre husdyr end drøvtyggere

 

 

Bedrifter med drøvtyggere

 

 

Andre ...

 

 


B.   Prøveudtagning og undersøgelse af fodermidler og foderblandinger vedrørende forarbejdede animalske proteiner

Lokaler

Antal officielle prøver, der er undersøgt for forarbejdede animalske proteiner

Antal prøver, der ikke var i overensstemmelse med reglerne

Forekomst af forarbejdet animalsk protein af landdyr

Forekomst af forarbejdet animalsk protein af fisk

Fodermidler

Foderblandinger

Fodermidler

Foderblandinger

Fodermidler

Foderblandinger

til drøvtyggere

til andre dyr end drøvtyggere

til drøvtyggere

til andre dyr end drøvtyggere

til drøvtyggere

til andre dyr end drøvtyggere

Ved indførsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderstofvirksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemhandlere/lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeblandere/mobile blandere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bedrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Oversigt over forbudte forarbejdede animalske proteiner, der er fundet i prøver af foderstoffer bestemt til drøvtyggere

 

Måned (for prøveudtagning)

Kontamineringens art, omfang og oprindelse

Sanktioner (eller andre foranstaltninger)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 12).

(2)  EUT L 339 af 24.12.2003, s. 78.


BILAG IV

Individuelle resultater af alle prøver (både prøver, der viser overensstemmelse med reglerne, og prøver, der ikke viser overensstemmelse med reglerne) vedrørende indholdet af kobber og zink i foderblandinger til svin

Type foderblanding

(dyreart og -kategori)

Sporstof

(kobber eller zink)

Konstateret indhold

(mg pr. kg fuldfoder)

Årsag til overskridelse af maksimumsindholdet (1)

Foranstaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Som fastlagt efter en undersøgelse foretaget af den kompetente myndighed.