ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 124

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
11. maj 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 af 20. marts 2006 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringerne af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union og om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2006 af 10. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 713/2006 af 10. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1695/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det franske interventionsorgan

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 714/2006 af 10. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1164/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det polske interventionsorgan

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2006 af 10. maj 2006 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. marts 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

13

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII, i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens Og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

15

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2006 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 1702)

21

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2006 om at bemyndige Polen til at forbyde anvendelse på landets område af 16 genetisk modificerede majssorter med den genetiske modifikation MON 810, der er opført i den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, i henhold til Rådets direktiv 2002/53/EF (meddelt under nummer K(2006) 1795)

26

 

*

Kommissionens afgørelse af 10. maj 2006 om ændring af afgørelse 2005/380/EF om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret

29

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 711/2006

af 20. marts 2006

om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringerne af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union og om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) indførte en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, og fastsatte den fælles toldtarifs konventionelle toldsatser.

(2)

Ved afgørelse 2006/333/EF af 20. marts 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringerne af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), godkendte Rådet på Fællesskabets vegne nævnte aftale som afslutning på forhandlingerne i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør ændres og suppleres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres således:

a)

I II. del — Toldtariffen — ændres toldsatserne som anført i litra a) i bilaget til nærværende forordning.

b)

I III. del, afsnit III, bilag 7 — WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder — tilføjes de toldsatser og mængder med tilhørende bestemmelser og betingelser, der er anført i litra b) i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, litra b), finder dog først anvendelse seks uger efter datoen for denne forordnings offentliggørelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 486/2006 (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 1).

(2)  Se side 13 i denne EUT.


BILAG

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende forordning. I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

a)

I forordning (EØF) nr. 2658/87, bilag I, II. del — Toldtariffen — ændres toldsatserne således:

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

Toldpos. 0304 20 58

Filet, frosset, af kulmule

Bundet told på 6,1 %

Toldpos. 0304 20 85

Filet, frosset, af alaskasej (Theragra chalcogramma)

Bundet told på 14,2 %

Toldpos. 0304 90 05

Surimi

Bundet told på 14,2 %

Toldpos. 2106 10 80

Proteinkoncentrater

Ophævelse af værditolden på 9 %

Toldpos. 3920 91 00

Poly(vinylbutyral)

Bundet told på 6,1 %

Toldpos. 7609 00 00

Rørfittings af aluminium

Bundet told på 5,9 %

Toldpos. 8102 96 00

Tråd af molybdæn

Bundet told på 6,1 %

b)

I forordning (EØF) nr. 2658/87, bilag I, III. del, afsnit III, bilag 7 — WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente myndigheder i Fællesskabet — ændres de andre bestemmelser og betingelser således:

KN-kode

Varebeskrivelse

Andre bestemmelser og betingelser

Toldpos. 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Levende hornkvæg, tyre, køer og kvier (ikke bestemt til slagtning) af følgende bjergracer: broget Simmental, Schwyz og Fribourg

Tilpas EF-toldkontingentet (erga omnes) til 711 hoveder til en toldsats inden for kontingentet på 4 %

Toldpos. 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Levende hornkvæg, kvier og køer (ikke bestemt til slagtning) af følgende bjergracer: grå, brun, gul, broget Simmental og Pinzgau

Tilpas EF-toldkontingentet (erga omnes) til 710 hoveder til en toldsats inden for kontingentet på 6 %

Toldpos. 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Levende hornkvæg, af vægt 300 kg og derunder, bestemt til opfedning

Tilpas EF-toldkontingentet (erga omnes) til 24 070 hoveder til en toldsats inden for kontingentet på 16 % + 582 EUR/ton

Toldpos. 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Levende får, ikke racerene avlsdyr

Tilpas EF-toldkontingentet til 5 676 tons til en toldsats inden for kontingentet på 10 %

Toldpos. 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Kød af hornkvæg, frosset; forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte; udbenede og spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset; nyretap og mellemgulv. Det importerede kød skal anvendes til forarbejdning

Tilføj 4 003 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0203 19 55 og ex 0203 29 55

Udbenet skinke og kam, frosset

Åbn et til landet (USA) tildelt toldkontingent på 4 722 tons til en toldsats inden for kontingentet på 250 EUR/ton

Toldpos. ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Udbenet skinke og kam, frosset

Tilføj 1 265 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0203 11 10, 0203 21 10

Hele og halve kroppe, af tamsvin, fersk, kølet eller frosset

Tilføj 67 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Stykker af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, også udbenet, undtagen mørbrad, der frembydes særskilt

Tilføj 35 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. og toldsatser inden for kontingentet (jf. fodnote (1))

Fjerkræ

Åben et til landet (USA) tildelt toldkontingent på 16 665 tons

Toldpos. 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Kyllingekrop, fersk, kølet eller frosset

Tilføj 49 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60,

Kyllingeudskæringer, fersk, kølet eller frosset

Tilføj 4 070 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0207 14 10

Udskårne stykker af høns

Tilføj 1 605 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet til en toldsats inden for kontingentet på 795 EUR/ton

Toldpos. 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Kød af kalkun, fersk, kølet eller frosset

Tilføj 201 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Udskårne stykker af kalkun, frosset

Tilføj 2 485 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Ost til pizza

Tilføj 60 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0406 30 10, 0406 90 13

Emmentaler

Tilføj 38 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

Tilføj 213 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0406 90 01

Ost bestemt til forarbejdning

Tilføj 7 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0406 90 21

Cheddar

Tilføj 5 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Frisk ost

Tilføj 25 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0701 90 51

Nye kartofler, friske eller kølede

Tilføj 295 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 0702 00 00

Tomater

Åbn et toldkontingent på 472 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 12 %

Toldpos. 0706 10 00

Gulerødder og turnips

Tilføj 44 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. ex 0707 00 05

Agurker

Tilføj 34 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 1001 90 99

Blød hvede

Tilføj 6 787 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet til en toldsats inden for kontingentet på 12 EUR/ton

Toldpos. 1003 00

Byg

Tilføj 6 215 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet til en toldsats inden for kontingentet på 16 EUR/ton

Toldpos. 1005 10 90, 1005 90 00

Majs

Åbn et toldkontingent på 242 074 tons (erga omnes) til en toldsats på 0 %

Toldpos. 1006 10

Uafskallet ris

Gennemført via forordning (EF) nr. 683/2006

Toldpos. 1006 20

Afskallet ris

Gennemført via forordning (EF) nr. 683/2006

Toldpos. 1006 30

Delvis sleben eller sleben ris

Gennemført via forordning (EF) nr. 683/2006

Toldpos. 1006 40

Brudris

Gennemført via forordning (EF) nr. 683/2006

Toldpos. 1601 00 91, 1601 00 99

Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

Tilføj 2 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konserveret kød af tamsvin

Tilføj 61 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 1701 11 10

Rørsukker

Tilføj 1 413 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet til en toldsats inden for kontingentet på 98 EUR/ton

Toldpos. 1702 50 00

Fructose

Åbn et toldkontingent på 1 253 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %

Toldpos. 1806

Chokolade

Åbn et toldkontingent på 107 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 43 %

Toldpos. 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Tilberedte næringsmidler med indhold af korn

Åbn et toldkontingent på 191 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 33 %

Toldpos. 1902; undtagen 1902 20 10 og 1902 20 30

Pastaprodukter

Åbn et toldkontingent på 532 tons (erga omnes) til en toldsats på 11 %

Toldpos. (jf. fodnote (2))

Konserveret ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner og jordbær

Åbn et toldkontingent på 2 838 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %. De eksisterende EF-toldsatser uden for kontingentet finder anvendelse

Toldpos. 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Frugtsafter

Åbn et toldkontingent på 7 044 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %

Toldpos. 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Druesaft

Tilføj 29 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet

Toldpos. 2106 90 98

Tilberedte næringsmidler

Åbn et toldkontingent på 921 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 18 %

Toldpos. 2303 10 11

Majsgluten

Åbn et til landet (USA) tildelt toldkontingent på 10 000 tons til en toldsats inden for kontingentet på 16 %

Toldpos. 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Hunde- og kattefoder

Åbn et toldkontingent på 2 058 tons (erga omnes) til en toldsats inden for kontingentet på 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/ton)

 

0207 11 30 (149 EUR/ton)

 

0207 11 90 (162 EUR/ton)

 

0207 12 10 (149 EUR/ton)

 

0207 12 90 (162 EUR/ton)

 

0207 13 10 (512 EUR/ton)

 

0207 13 20 (179 EUR/ton)

 

0207 13 30 (134 EUR/ton)

 

0207 13 40 (93 EUR/ton)

 

0207 13 50 (301 EUR/ton)

 

0207 13 60 (231 EUR/ton)

 

0207 13 70 (504 EUR/ton)

 

0207 14 10 (795 EUR/ton)

 

0207 14 20 (179 EUR/ton)

 

0207 14 30 (134 EUR/ton)

 

0207 14 40 (93 EUR/ton)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/ton)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/ton)

 

0207 24 90 (186 EUR/ton)

 

0207 25 10 (170 EUR/ton)

 

0207 25 90 (186 EUR/ton)

 

0207 26 10 (425 EUR/ton)

 

0207 26 20 (205 EUR/ton)

 

0207 26 30 (134 EUR/ton)

 

0207 26 40 (93 EUR/ton)

 

0207 26 50 (339 EUR/ton)

 

0207 26 60 (127 EUR/ton)

 

0207 26 70 (230 EUR/ton)

 

0207 26 80 (415 EUR/ton)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/ton)

 

0207 27 40 (93 EUR/ton)

 

0207 27 50 (339 EUR/ton)

 

0207 27 60 (127 EUR/ton)

 

0207 27 70 (230 EUR/ton)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netto

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netto

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netto

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 712/2006

af 10. maj 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 713/2006

af 10. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1695/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det franske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1695/2005 (2) har åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af 1 700 000 t blød hvede fra det franske interventionsorgan.

(2)

De licitationer, der har været afholdt siden åbningen af denne licitation, har medført, at næsten alle de mængder, der er stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, er blevet opbrugt. I betragtning af den kraftige efterspørgsel, der har kunnet konstateres de seneste uger, bør der stilles nye mængder til rådighed, og derfor bør det franske interventionsorgan have tilladelse til at forøge den mængde, der er omfattet af licitationen med henblik på eksport, med 97 250 t.

(3)

Forordning (EF) nr. 1695/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1695/2005 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 1 797 250 t blød hvede med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (3) og Schweiz.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2006 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 272 af 18.10.2005, s. 3. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2006 (EUT L 92 af 30.3.2006, s. 3).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 714/2006

af 10. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1164/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det polske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2005 (2) blev der indledt en løbende licitation for salg på det indre marked af 155 197 t majs fra det polske interventionsorgan.

(2)

I betragtning af den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at forøge den mængde majs, som det polske interventionsorgan udbyder til salg på det indre marked, ved at forøge den løbende licitation til 246 437 t.

(3)

Forordning (EF) nr. 1164/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1164/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 ændres »155 197 t« til »246 437 t«.

2)

I titlen på bilaget ændres »155 197 t« til »246 437 t«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 188 af 20.7.2005, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1989/2005 (EUT L 320 af 8.12.2005, s. 22).


11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 715/2006

af 10. maj 2006

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).

(2)

I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 blev den mængde fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet, der opfylder definitionen i samme bestemmelse, og som kan indføres på særlige betingelser i perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006, fastsat til 11 500 t.

(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldighedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. maj 2006 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes fuldstændigt.

2.   Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af juni 2006 indgives licensansøgninger for 10 283,529 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 408/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 3).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/13


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. marts 2006

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2006/333/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. marts 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre WTO-medlemmer i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 i tilslutning til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionen har i samråd med det udvalg, der blev nedsat ved traktatens artikel 133, ført forhandlinger inden for rammerne af Rådets forhandlingsdirektiver.

(3)

Kommissionen har fuldført forhandlingerne om en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater. Den nævnte aftale bør godkendes.

(4)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen vedtager detaljerede gennemførelsesbestemmelser til aftalen i form af brevveksling efter proceduren i artikel 3, stk. 2, i denne afgørelse.

Artikel 3

1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Korn, som er nedsat ved artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (2) eller den relevante komité, der er nedsat ved den tilsvarende artikel i forordningen om den fælles markedsordning for det pågældende produkt.

2.   Når der henvises til nærværende stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet (3).

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


OVERSÆTTELSE

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII, i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens Og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

Genève, den 22. marts 2006

Hr.,

Efter forhandlinger i medfør af artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union er der som afslutning på forhandlingerne aftalt følgende mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater:

Senest den 1. april 2006 indarbejder og binder EF i sin liste for toldområdet for EF-25 (EF med 25 medlemsstater) indrømmelserne fra dets liste CXL for toldområdet for EF-15 (EF med 15 medlemsstater) med de ændringer, der er angivet i bilaget til dette brev.

EF nedsætter toldsatser og tilpasser toldkontingenter som angivet i bilaget hurtigst muligt og senest den 1. juli 2006.

Hvad toldkontingenterne angår, er kontingentmængden for hele året til rådighed, uanset hvornår kontingenterne fastlægges.

Hver af parterne kan til enhver tid anmode om afholdelse af konsultationer om anliggender vedrørende denne aftale.

Jeg vil være Dem taknemmelig, om De efter overvejelser efter egne procedurer vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af denne aftale, og at dette brev og Deres bekræftende svar udgør en aftale, som træder i kraft på datoen for Deres brev.

Modtag hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På Det Europæiske Fællesskabs vegne

BILAG

0304 20 58 (filet, frossen, af kulmule): en bundet toldsats på 6,1 %

0304 20 85 (filet, frossen, af alaskasej): en bundet toldsats på 14,2 %.

0304 90 05 (surimi): en bundet toldsats på 14,2 %

3920 91 00 (poly(vinylbutyral)): en bundet toldsats på 6,1 %

7609 00 00 (rørfittings, af aluminium): en bundet toldsats på 5,9 %

8102 93 00 (tråd af molybdæn): en bundet toldsats på 6,1 %

tilføj 4 003 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kød af hornkvæg, frosset; forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte« og »spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset; nyretap og mellemgulv. Det importerede kød skal anvendes til forarbejdning« (toldpos. 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91)

tilpas EF-toldkontingentet (erga omnes) for »hornkvæg, levende, kvier og køer (ikke bestemt til slagtning) af følgende bjergracer: grå, brun, gul, broget Simmental og Pinzgau« til 710 hoveder (toldpos. 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), til en toldsats inden for kontingentet på 6 %

tilpas EF-toldkontingentet (erga omnes) for »hornkvæg, levende, tyre, køer og kvier (ikke bestemt til slagtning) af følgende bjergracer: broget Simmental, Schwyz og Fribourg« til 711 hoveder (toldpos. 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79) til en toldsats inden for kontingentet på 4 %

tilpas EF-toldkontingentet (erga omnes) for »hornkvæg, levende, af vægt 300 kg og derunder, bestemt til opfedning« til 24 070 hoveder (toldpos. 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49) til en toldsats inden for kontingentet på 16 % + 582 EUR/ton

et til landet (USA) tildelt toldkontingent på 16 665 tons fjerkræ (toldpos. og toldsatser inden for kontingentet:

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 (425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %)

tilføj 49 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kyllingekrop, fersk, kølet eller frosset« (toldpos. 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90)

tilføj 4 070 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kyllingeudskæringer, fersk, kølet eller frosset« (toldpos. 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60)

tilføj 1 605 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »udskårne stykker af høns« (toldpos. 0207 14 10) til en toldsats inden for kontingentet på 795 EUR/ton

tilføj 201 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kød af kalkun, fersk, kølet eller frosset« (toldpos. 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70)

tilføj 2 485 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »udskårne stykker af kalkun, frosset« (toldpos. 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80)

et til landet (USA) tildelt toldkontingent på 4 722 tons »udbenet skinke og kam, frosset« (toldpos. ex 0203 19 55 og ex 0203 29 55) til en toldsats inden for kontingentet på 250 EUR/ton

tilføj 1 265 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »udbenet skinke og kam, frosset« (toldpos. ex 0203 19 55 og ex 0203 29 55)

tilføj 67 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »hele og halve kroppe, af tamsvin, fersk, kølet eller frosset« (toldpos. 0203 11 10, 0203 21 10)

tilføj 35 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »stykker af tamsvin, fersk, kølet eller frosset, også udbenet, undtagen mørbrad, der frembydes særskilt« (toldpos. 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59)

tilføj 2 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt« (toldpos. 1601 00 91, 1601 00 99)

tilføj 61 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »konserveret kød, af tamsvin« (toldpos. 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50)

tilpas EF-toldkontingentet for »får, levende, ikke racerene avlsdyr« til 5 676 tons (toldpos. 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90) til en toldsats inden for kontingentet på 10 %

tilføj 60 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »ost til pizza« (toldpos. ex 0406 10 20, ex 0406 10 80)

tilføj 38 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »Emmentaler« (toldpos. ex 0406 30 10, 0406 90 13)

tilføj 213 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »Gruyère og Sbrinz« (toldpos. ex 0406 30 10, 0406 90 15)

tilføj 7 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »ost bestemt til forarbejdning« (toldpos. 0406 90 01)

tilføj 5 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »Cheddar« (toldpos. 0406 90 21),

tilføj 25 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »frisk ost« (toldpos. ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99)

åbn et toldkontingent på 7 tons (erga omnes) for uafskallet ris (toldpos. 1006 10) til en toldsats inden for kontingentet på 15 %

åbn et toldkontingent på 1 634 tons (erga omnes) for afskallet ris (toldpos. 1006 20) til en toldsats inden for kontingentet på 15 %

tilføj 25 516 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for delvis sleben eller sleben ris (toldpos. 1006 30) til en toldsats inden for kontingentet på 0 %

tilføj 31 788 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for brudris (toldpos. 1006 40) til en toldsats inden for kontingentet på 0 %

tilføj 6 215 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for byg (toldpos. 1003 00) til en toldsats inden for kontingentet på 16 EUR/ton

tilføj 6 787 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for blød hvede (toldpos. 1001 90 99) til en toldsats inden for kontingentet på 12 EUR/ton

åbn et toldkontingent på 242 074 tons (erga omnes) for majs (toldpos. 1005 10 90, 1005 90 00) til en toldsats inden for kontingentet på 0 %

tilføj 1 413 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for rørsukker (toldpos. 1701 11 10) til en toldsats inden for kontingentet på 98 EUR/ton

åbn et toldkontingent på 1 253 tons (erga omnes) for fructose (toldpos. 1702 50 00) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %

tilføj 44 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for gulerødder og turnips (toldpos. 0706 10 00)

tilføj 34 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for agurker (toldpos.ex 0707 00 05)

åbn et toldkontingent på 472 tons (erga omnes) for tomater (toldpos. 0702 00 00)

åbn et toldkontingent på 2 838 tons (erga omnes) for konserveret ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner og jordbær (toldpos. 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %

åbn et toldkontingent på 7 044 tons (erga omnes) for frugtsafter (toldpos. 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %

tilføj 29 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for druesaft (toldpos. 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90)

tilføj 295 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for nye kartofler, friske eller kølede (toldpos. ex 0701 90 51)

fjern værditolden på 9 % på proteinkoncentrater (toldpos. 2106 10 80),

et til landet (USA) tildelt toldkontingent på 10 000 tons majsgluten (toldpos.2303 10 11) til en toldsats inden for kontingentet på 16 %

åbn et toldkontingent på 532 tons (erga omnes) for pastaprodukter (toldpos. 1902; undtagen 1902 20 10 og 1902 20 30 til en toldsats inden for kontingentet på 11 %

åbn et toldkontingent på 107 tons (erga omnes) for chokolade (toldpos. 1806) til en toldsats inden for kontingentet på 43 %

åbn et toldkontingent på 921 tons (erga omnes) for tilberedte næringsmidler (toldpos. 2106 90 98) til en toldsats inden for kontingentet på 18 %

åbn et toldkontingent på 191 tons (erga omnes) for tilberedte næringsmidler med indhold af korn (toldpos. 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20) til en toldsats inden for kontingentet på 33 %

åbn et toldkontingent på 2 058 tons (erga omnes) for hunde- og kattefoder (toldpos. 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70) til en toldsats inden for kontingentet på 7 %.

De nøjagtige varebeskrivelser for EF-15 gælder for alle ovenstående toldpositioner og toldkontingenter.

Genève, den 22. marts 2006

Hr.,

Jeg skal henvise til Deres brev med følgende ordlyd:

»Efter forhandlinger i medfør af artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union er der som afslutning på forhandlingerne aftalt følgende mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater:

Senest den 1. april 2006 indarbejder og binder EF i sin liste for toldområdet for EF-25 (EF med 25 medlemsstater) indrømmelserne fra dets liste CXL for toldområdet for EF-15 (EF med 15 medlemsstater) med de ændringer, der er angivet i bilaget til dette brev.

EF nedsætter toldsatser og tilpasser toldkontingenter som angivet i bilaget hurtigst muligt og senest den 1. juli 2006.

Hvad toldkontingenterne angår, er kontingentmængden for hele året til rådighed, uanset hvornår kontingenterne fastlægges.

Hver af parterne kan til enhver tid anmode om afholdelse af konsultationer om anliggender vedrørende denne aftale.

Jeg vil være Dem taknemmelig, om De efter overvejelser efter egne procedurer vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af denne aftale, og at dette brev og Deres bekræftende svar udgør en aftale, som træder i kraft på datoen for Deres brev.«

Jeg har hermed den ære at bekræfte, at min regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På USA's vegne


Kommissionen

11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. april 2006

om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen

(meddelt under nummer K(2006) 1702)

(Kun den engelske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(2006/334/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 7, stk. 4,

efter høring af EUGFL-Komitéen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 5 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 7 i forordning (EF) nr. 1258/1999 og artikel 8, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 729/70, for så vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen (3), skal Kommissionen foretage de nødvendige undersøgelser, meddele medlemsstaterne resultaterne af sine undersøgelser, tage hensyn til de af medlemsstaterne fremsatte bemærkninger, indkalde til bilaterale drøftelser med henblik på at nå til enighed med de pågældende medlemsstater og officielt meddele dem sine konklusioner under henvisning til Kommissionens beslutning 94/442/EF af 1. juli 1994 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (4).

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet en rapport, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

Ifølge artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999 er det kun muligt at finansiere restitutioner ved eksport til tredjelande og interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, som henholdsvis ydes og foretages efter EF-forskrifterne inden for rammerne af de fælles markedsordninger for landbruget.

(4)

Som et resultat af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne er det blevet klart, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til at blive finansieret af EUGFL, Garantisektionen; der må ikke være tale om udgifter, som er afholdt mere end to år før Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om undersøgelsesresultaterne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne beslutning, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

(7)

Denne beslutning foregriber ikke de finansielle konklusioner, som Kommissionen eventuelt drager af Domstolens domme i sager, som endnu ikke var afgjort den 25. november 2005, og som vedrører områder, der berøres af denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De udgifter, der er nævnt i bilaget, og som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen, udelukkes fra EF-finansiering, fordi de ikke er i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Hellenske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 94 af 28.4.1970, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (EFT L 125 af 8.6.1995, s. 1).

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(3)  EFT L 158 af 8.7.1995, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 465/2005 (EUT L 77 af 23.3.2005, s. 6).

(4)  EFT L 182 af 16.7.1994, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2001/535/EF (EFT L 193 af 17.7.2001, s. 25).


BILAGA

Samlede korrektioner

Sektor

Medlemsstat

Budgetpost

Grund

National valuta

Udgifter, der ikke kan finansieres

Fradrag, der er foretaget

Denne beslutnings finansielle følger

Regnskabsår

Mælk og mejeriprodukter

BE

2040

Kontrolmangler: fast korrektion på 5 %. Ukorrekt behandling af resultater af fysisk kontrol: punktvis korrektion

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001-2003

 

I alt BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Mælk og mejeriprodukter

DE

2040

Manglende overholdelse af forpligtelse til uanmeldt kontrol. Fast korrektion på 10 % (1 aktør)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002-2004

 

I alt DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Frugt og grøntsager

GR

1515

Delvis ophævelse af Kommissionens beslutning 2002/881/EF — beløb, der skal tilbagebetales til Grækenland

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998-2000

Offentlig oplagring

GR

3231

Delvis ophævelse af Kommissionens beslutning 2003/102/EF — beløb, der skal tilbagebetales til Grækenland

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999-2001

Uregelmæssigheder

GR

Diverse

Delvis ophævelse af Kommissionens beslutning 2003/481/EF — beløb, der skal tilbagebetales til Grækenland

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

I alt GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Offentlig oplagring

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrolmangler: fast korrektion på 5 %

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001-2003

Dyrepræmier

ES

2220, 2221, 2222

Præmie ydet til landbrugere, der ikke har minimumskvoterettigheder. Punktvis korrektion

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003-2004

Udvikling af landdistrikter

ES

4000, 4010

Diverse mangler ved forvaltnings- og kontrolordning. Fast korrektion på 2 %

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002-2003

Finansiel revision

ES

Diverse

Delvis ophævelse af Kommissionens beslutning 2002/461/EF — beløb, der skal tilbagebetales til Spanien

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

I alt ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Mælk og mejeriprodukter

FI

2040

Kontrolmangler: fast korrektion på 5 % (1 aktør)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002-2003

Overskridelse af loft

FI

2128

Overskridelse af finansielle lofter

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

I alt FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Frugt og grøntsager

FR

1508

Støtte beregnet for højt (beregnet efter lastede mængder i stedet for afsatte mængder), manglende sanktioner for ansøgning indgivet efter tidsfristens udløb: punktvis korrektion. Manglende gennemførelse af en række hovedkontrolforanstaltninger: fast korrektion på 10 %

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002-2004

Offentlig oplagring

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrolmangler: fast korrektion på 5 %. Betalingsforsinkelser: punktvis korrektion

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001-2003

Udvikling af landdistrikter

FR

4040

Ukorrekt anvendelse af en procedure for kontrol af et af kriterierne for støtteberettigelse. Punktvis korrektion

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

I alt FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Frugt og grøntsager

IT

1501, 1502, 1515

Manglende anvendelse af sanktioner, kontrolmangler i forbindelse med kompostering og bionedbrydning. Fast korrektion på 10 % og punktvis korrektion

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999-2002

Frugt og grøntsager

IT

1512

Manglende overholdelse af betalingsfrister. Punktvis korrektion

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Frugt og grøntsager

IT

1502

Antal, hyppighed og dybde af hovedkontrolforanstaltninger opfylder ikke kravene hertil i forordningerne. Fast korrektion på 5 %

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000-2003

Mælk og mejeriprodukter

IT

2040

Manglende overholdelse af forordninger: punktvis korrektion. Kontrolmangler: fast korrektion på 5 %. Manglende overholdelse af minimumskontrolprocent: fast korrektion på 10 % (1 aktør)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002-2004

Markafgrøder

IT

1040-1062, 1310, 1858

Manglende anvendelse af sanktioner. Fast korrektion på 3 %

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Markafgrøder

IT

1040-1060, 1310, 1858

Kvalitetsmangler i forbindelse med markinspektion. Fast korrektion på 5 %

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001-2003

Udvikling af landdistrikter

IT

4000, 4010, 4040

Svagheder ved forvaltnings-, kontrol- og sanktionsordning. Fast korrektion på 2 %

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001-2002

Betalingsfrister

IT

Diverse

Manglende overholdelse af betalingsfrister

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

I alt IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Mælk og mejeriprodukter

NL

2040

Utilfredsstillende prøveudtagningsprocedure: fast korrektion på 10 % (1 aktør). Ukorrekt behandling af resultater af fysisk kontrol: punktvis korrektion

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002-2003

 

I alt NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Fedtstoffer

PT

1400, 1402

Den indførte kontrolordning har ikke gjort det muligt effektivt at bekæmpe de ulovlige fremgangsmåder, som alle de pågældende aktører i hørsektoren har anvendt. Fast korrektion på 100 %

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

I alt PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Markafgrøder

SE

1040, 1062, 1310

Mangler ved anvendelsen af bestemmelserne for jordudtagning, ukorrekt anvendelse af tekniske tolerancer, for udstrakt brug af reglerne for åbenlyse fejl. Punktvis korrektion

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001-2002

 

I alt SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Finansiel revision

UK

Diverse

Uidentificerede korrektioner, der skal krediteres EUGFL. Punktvis korrektion

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

I alt UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. maj 2006

om at bemyndige Polen til at forbyde anvendelse på landets område af 16 genetisk modificerede majssorter med den genetiske modifikation MON 810, der er opført i den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, i henhold til Rådets direktiv 2002/53/EF

(meddelt under nummer K(2006) 1795)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(2006/335/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 16, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 2002/53/EF offentliggjorde Kommissionen den 17. september 2004 i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, en liste over 17 genetisk modificerede majssorter, der er frembragt på basis af den genetisk modificerede organisme MON 810, i den 13. tilføjelse til 22. samlede udgave af den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (2).

(2)

I henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, skal medlemsstaterne drage omsorg for, at frø af sorter, der er godkendt i henhold til nævnte direktiv eller på grundlag af principper svarende til principperne i direktivet, med virkning fra den i direktivets artikel 17 omhandlede offentliggørelse ikke underkastes nogen form for handelsrestriktioner med hensyn til sorten.

(3)

I henhold til direktivets artikel 7, stk. 4, kan genetisk modificerede sorter først godkendes til optagelse på en national sortsliste, når de er godkendt til handel i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (3), der nu er afløst af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (4), ifølge hvilket der skal foretages en vurdering af risiciene for menneskers sundhed og for miljøet i forbindelse med genetisk modificerede organismer.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 98/294/EF af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON 810) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (5) blev det fastsat, at der skulle gives tilladelse til markedsføring af nævnte produkt. Den 3. august 1998 tillod de franske myndigheder i praksis markedsføring af nævnte produkt.

(5)

Den 31. marts 2005 modtog Kommissionen en anmodning fra Polen om bemyndigelse til et forbud i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 2002/53/EF mod anvendelse og markedsføring af frømateriale af 17 genetisk modificerede majssorter af majslinjen MON 810. Der blev den 24. juni 2005 sendt en ændret anmodning, hvori det blev specificeret, at anmodningen havde artikel 16, stk. 2, litra b), som hjemmel. Den 9. december 2005 meddelte Polen Kommissionen, at anmodningen ikke vedrører sorten Novelis, der var nævnt i den oprindelige anmodning. Polen anførte endvidere, at det for de øvrige sorters vedkommende drejede som om et forbud uden tidsbegrænsning.

(6)

På grundlag af de foreliggende oplysninger om de pågældende 16 sorter er det etableret viden, at de ikke er egnede til dyrkning i nogen del af Polen på grund af for høje modenhedsklasser, der ligger på mindst 350 målt efter FAO's indeks, eller tilsvarende modenhedsklasser. De relevante klimatiske og landbrugsmæssige faktorer udgør en permanent hindring for at dyrke de pågældende sorter i Polen.

(7)

På denne baggrund bør Polens anmodning imødekommes i henhold til artikel 16, stk. 2, litra b), for de 16 genetisk modificerede majssorter.

(8)

For at Kommissionen kan underrette de øvrige medlemsstater og ajourføre den fælles sortsliste over landbrugsplantearter i henhold til direktiv 2002/53/EF, bør det kræves, at Polen underretter Kommissionen, når den benytter sig af den bemyndigelse, der gives ved denne beslutning.

(9)

Polen har indgivet en lignende anmodning vedrørende majssorter, der ikke er genetisk modificerede. Da sådanne anmodninger falder ind under en anden procedure, gøres dette til genstand for en særskilt beslutning.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Polen bemyndiges til at forbyde anvendelsen i alle dele af landets område af de 16 genetisk modificerede majssorter, der er opført i den 13. tilføjelse til 22. samlede udgave af den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, og som er opført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

For at Kommissionen kan underrette de øvrige medlemsstater, underretter Polen Kommissionen om, fra hvilken dato landet benytter sig af bemyndigelsen, jf. artikel 1.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(2)  EUT C 232 A af 17.9.2004, s. 1.

(3)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15.

(4)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(5)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 32.


BILAG

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect


11.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. maj 2006

om ændring af afgørelse 2005/380/EF om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret

(2006/336/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 2005/380/EF af 28. april 2005 om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret (1), særlig artikel 3 og 4, og

ud fra følgende betragtning:

Et medlem af gruppen er udtrådt i mandatperioden. Kommissionen bør derfor udpege et nyt medlem af gruppen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Lajos Váradi udpeges til medlem af gruppen af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret til afløsning af Józef Okolski.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes indtil den 27. april 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 126 af 19.5.2005, s. 40.