ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 122

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
9. maj 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 700/2006 af 25. april 2006 om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 af 25. april 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks ( 1 )

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 702/2006 af 8. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 703/2006 af 8. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1845/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det tjekkiske interventionsorgan

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 704/2006 af 8. maj 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991 (1. juli 2006 til 30. juni 2007)

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 705/2006 af 8. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 22/2006 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2006 af 8. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 med hensyn til den periode, i hvilken medlemsstaterne kan udstede godkendelser eller beviser af en begrænset varighed ( 1 )

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2006 af 8. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 vedrørende godkendelser eller beviser af en begrænset varighed og bilag I og III ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 708/2006 af 8. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 21 og International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) fortolkningsbidrag 7 ( 1 )

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2006 af 8. maj 2006 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 9. maj 2006

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2006 af 8. maj 2006 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater)

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 25. april 2006 om beskikkelse af to tjekkiske medlemmer af og to tjekkiske suppleanter til Regionsudvalget

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 700/2006

af 25. april 2006

om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 3690/93 (2) er baseret på Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur (3), som er blevet afløst af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (4). Henvisningerne og bestemmelserne i forordning (EF) nr. 3690/93 er ikke længere i overensstemmelse med denne nye forordning, hvori der fastsættes nye regler om forvaltningen af fiskerikapaciteten i form af fiskerilicenser.

(2)

I henhold til artikel 22, stk. 3, og artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002 kan Kommissionen fastsætte gennemførelsesbestemmelser for forvaltningen af fiskerilicenser og fiskerikapaciteten.

(3)

Kommissionen har den 3. august 2005 vedtaget forordning (EF) nr. 1281/2005 om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde (5), som skal anvendes fra datoen for ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93.

(4)

Forordning (EF) nr. 3690/93 bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Forordning (EF) nr. 3690/93 ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til forordning (EF) nr. 1281/2005 og læses efter sammenligningstabellen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 341 af 31.12.1993, s. 93.

(3)  EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1181/98 (EFT L 164 af 9.6.1998, s. 1).

(4)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(5)  EUT L 203 af 4.8.2005, s. 3.


BILAG

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 3690/93

Forordning (EF) nr. 1281/2005

Artikel 1

Artikel 1 og 3

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 8 og 9


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 701/2006

af 25. april 2006

om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (1), særlig artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 3,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2) i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Harmoniserede forbrugerprisindekser (HCPI'er — Harmonised Consumer Price Indices) er harmoniserede inflationstal, som Kommissionen og Den Europæiske Centralbank har brug for ved udførelsen af deres opgaver i henhold til traktatens artikel 121. HCPI'er har til formål at lette internationale sammenligninger af forbrugerprisinflationen. De er en vigtig pengepolitisk indikator.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2494/95 skal medlemsstaterne som led i gennemførelsen af nævnte forordning udarbejde et HCPI gældende fra indekset for januar 1997.

(3)

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal HCPI'et være baseret på priserne på varer og tjenesteydelser, som udbydes på medlemsstatens økonomiske område med henblik på direkte imødekommelse af forbrugernes efterspørgsel.

(4)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige gennemførelsesforanstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser (3) defineres HCPI's dækningsområde som de varer og tjenesteydelser, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, som bl.a. afholdes på medlemsstatens økonomiske område i en af eller begge de perioder, der sammenlignes.

(5)

I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1749/96 skal HCPI'er baseres på målstikprøver, som indeholder tilstrækkeligt mange priser inden for hvert basisaggregat til at tage højde for variationer i prisudviklingen i populationen.

(6)

Forskelle i prisindsamlingsperioder kan føre til betydelige forskelle i de skønnede prisændringer for de perioder, der sammenlignes.

(7)

Det er nødvendigt at harmonisere den tidsmæssige dækning af HCPI'er for at sikre, at de HCPI'er, der udarbejdes, opfylder kravene til sammenlignelighed, pålidelighed og relevans i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95.

(8)

Til brug for udarbejdelse af Den Monetære Unions forbrugerprisindeks (MUCPI — Monetary Union Consumer Price Index) og det europæiske forbrugerprisindeks (ECPI — European Consumer Price Index) er det nødvendigt med en harmonisering af den tidsmæssige dækning af HCPI'er. Dette bør imidlertid ikke være til hinder for offentliggørelse af foreløbige HCPI'er eller HCPI-flash-estimater over de gennemsnitlige prisændringer på grundlag af en del af de priser, der er observeret i den måned, som det løbende indeks relaterer til.

(9)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (4) bestemmes det, at ændringer i de harmoniserede regler ikke medfører revisioner, men at der om nødvendigt bør udarbejdes skøn over virkningerne af de årlige ændringstakter i HCPI'erne.

(10)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (5)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at fastlægge minimumsnormer for prisindsamlingsperioder for at forbedre HCPI'ernes sammenlignelighed, pålidelighed og relevans.

Artikel 2

Dækning

HCPI'et er en stikprøvebaseret statistik, der viser de gennemsnitlige prisændringer mellem kalendermåneden for det løbende indeks og den periode, der sammenlignes med.

Artikel 3

Minimumsnormer for prisindsamling

1.   Prisindsamlingen skal foregå over mindst én arbejdsuge i eller tæt på midten af den kalendermåned, indekset relaterer til.

2.   For produkter, hvorom det vides, at priserne typisk ændrer sig markant og uregelmæssigt inden for samme måned, skal prisindsamlingen foregå over en længere periode end én arbejdsuge.

Denne regel gælder især for følgende produkter:

a)

energiprodukter

b)

friske fødevarer som f.eks. frugt og grøntsager.

Artikel 4

Gennemførelse

Bestemmelserne i denne forordning gennemføres senest i december 2007 og får virkning fra og med indekset for januar 2008.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  Udtalelse af 27.2.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 229 af 10.9.1996, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1708/2005 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).

(4)  EFT L 261, 29.9.2001, p. 49.

(5)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 702/2006

af 8. maj 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 8. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 703/2006

af 8. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1845/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det tjekkiske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1845/2005 (2) blev der indledt en løbende licitation for salg på det indre marked af 31 185 t majs fra det tjekkiske interventionsorgan.

(2)

I betragtning af den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at forøge den mængde majs, som det tjekkiske interventionsorgan udbyder til salg på det indre marked, ved at forøge den løbende licitation til 131 185 t.

(3)

Forordning (EF) nr. 1845/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1845/2005 foretages følgende ændringer:

I artikel 1 ændres »31 185 t« til »131 185 t«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 296 af 12.11.2005, s. 3.


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 704/2006

af 8. maj 2006

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2006 til 30. juni 2007)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO) liste CXL skal EF åbne et årligt kontingent for import af 53 000 t frosset oksekød henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (løbenummer 09.4003). Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for kontingentåret 2006/07, der begynder den 1. juli 2006.

(2)

Kontingentet for 2005/06 blev forvaltet efter Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2006 af 12. maj 2005 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2005 til 30. juni 2006) (2). Nævnte forordning indførte en forvaltningsmetode, der er baseret på importmængden for at sikre, at kontingentet tildeles rigtige erhvervsdrivende, der kan importere oksekød uden utilbørlig spekulation.

(3)

Erfaringen fra anvendelsen af denne metode viser, at der er positive resultater, og det er derfor hensigtsmæssigt at opretholde samme forvaltningsmetode for kontingentåret fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007.

(4)

Med henblik på den kommende ikrafttræden af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union bør kontingentåret, uden at det berører artikel 39 i denne traktat, opdeles i to delperioder, og den disponible mængde under dette kontingent bør fordeles over disse delperioder, idet der tages hensyn til de traditionelle handelsstrømme mellem EF og leverandørlandene inden for kontingentet; formålet er at give erhvervsdrivende i de to lande mulighed for at udnytte dette kontingent umiddelbart fra tiltrædelsesdatoen.

(5)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge en referenceperiode for omfattede indførsler, der er lang nok til at vise en repræsentativ import, men også tilstrækkelig kort til at afspejle den seneste udvikling i handelen.

(6)

Af hensyn til kontrollen bør ansøgninger om importrettigheder indgives i den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende er opført i det nationale momsregister.

(7)

For at forebygge spekulation bør der fastsættes en sikkerhed for importrettigheder for hver ansøger i forbindelse med kontingentet.

(8)

For at forpligte de erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at en sådan forpligtelse er et primært krav som omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (3).

(9)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (5) bør gælde for importlicenser, der er udstedt i henhold til nærværende forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(10)

Forvaltningskomitéen for Oksekød har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes herved et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 på i alt 53 000 t, udtrykt som udbenet kød, for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007.

Toldkontingentet har løbenummer 09.4003.

2.   Værditolden i den fælles toldtarif for det i stk. 1 omhandlede kontingent er på 20 %.

3.   De i artikel 1 nævnte mængder fordeles således:

a)

37 000 t i perioden fra 1. juli 2006 til 31. december 2006

b)

16 000 t i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2007.

Artikel 2

I denne forordning:

a)

svarer 100 kg ikke-udbenet kød til 77 kg udbenet kød

b)

betragtes kød, der er frosset til en indre temperatur på – 12 °C eller derunder, når det føres ind på EF's toldområde, som frosset kød.

Artikel 3

1.   En EF-erhvervsdrivende kan ansøge om importrettigheder på grundlag af en referencemængde, der er lig med de mængder oksekød henhørende under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91, der blev importeret af ham/hende eller på hans/hendes vegne efter de relevante toldbestemmelser mellem den 1. maj 2005 og den 30. april 2006.

Under forudsætning af at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft den 1. januar 2007, kan erhvervsdrivende i disse lande ansøge om importrettigheder for de disponible mængder i den anden delperiode af dette kontingent, jf. artikel 1, stk. 3, litra b), på grundlag af den importerede mængde i den periode og af de produkter, der er nævnt i første afsnit af nærværende stykke.

2.   Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber, som hvert især har referenceimporter, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

3.   Bevis for import som omhandlet i stk. 1 skal ledsage ansøgningen om importrettigheder og fremlægges ved en behørigt påtegnet kopi for modtageren af toldangivelsen med henblik på overgang til frit forbrug.

Erhvervsdrivende, der har fremlagt bevis sammen med deres ansøgning om importrettigheder for de disponible mængder i den første delperiode af dette kontingent, jf. artikel 1, stk. 3, litra a), fritages dog fra pligten til at fremlægge et sådant bevis i forbindelse med ansøgninger om importrettigheder for de disponible mængder i den anden delperiode af kontingentet, jf. artikel 1, stk. 3, litra b).

Artikel 4

1.   Ansøgninger om importrettigheder skal være myndighederne i hænde i den medlemsstat, hvor ansøgeren er optaget i det nationale momsregister:

a)

senest kl. 13.00 belgisk tid på den anden fredag efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, for så vidt angår ansøgninger vedrørende den delperiode, der er fastsat i artikel 1, stk. 3, litra a)

b)

senest kl. 13.00 belgisk tid, den 12. januar 2007, for så vidt angår ansøgninger vedrørende den delperiode, der er fastsat i artikel 1, stk. 3, litra b).

Alle mængder, der indgår i referencemængden efter artikel 3, udgør de importrettigheder, der ansøges om.

2.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen senest den tredje fredag efter udløbet af de respektive frister for indgivelse af ansøgninger, jf. stk. 1, en liste over ansøgere af importrettigheder i forbindelse med kontingentet som omhandlet i artikel 1, inkl. deres navne og adresser og mængder af omfattet kød, der blev importeret i den pågældende referenceperiode.

3.   Meddelelserne med de i stk. 2 omhandlede oplysninger, herunder også meddelelser om »ingen ansøgninger«, sendes pr. fax eller e-mail under anvendelse af modellen i bilag I.

Artikel 5

Kommissionen træffer hurtigst muligt afgørelse om, i hvilket omfang der kan tildeles importrettigheder under kontingentet i artikel 1, stk. 1. Overstiger den mængde, som der ansøges om importrettigheder for, den disponible mængde, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, fastsætter Kommissionen en tildelingskoefficient.

Artikel 6

1.   For at komme i betragtning skal ansøgningen om importrettigheder ledsages af en sikkerhedsstillelse på 6 EUR pr. 100 kg udbenet vægt.

2.   Fører anvendelsen af den i artikel 5 omhandlede tildelingskoefficient til, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den stillede sikkerhed straks i forhold hertil.

3.   Ansøgning om en eller flere importlicenser for en samlet mængde svarende til de tildelte importrettigheder udgør et primært krav som omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 7

1.   De tildelte mængder kan kun importeres, hvis der fremlægges en eller flere importlicenser.

2.   Der kan kun indgives licensansøgninger i den medlemsstat, hvor ansøgeren har opnået importrettigheder under kontingentet i artikel 1, stk. 1.

Ved hver udstedelse af importlicens nedsættes de opnåede importrettigheder med en tilsvarende mængde.

3.   I licensansøgningerne og licenserne anføres:

a)

i rubrik 16 en af følgende grupper af KN-koder:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91

b)

i rubrik 20 en af angivelserne i bilag II.

Artikel 8

1.   Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.   Efter artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, den fulde told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

3.   Ingen importlicens er gyldig efter den 30. juni 2007.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 121 af 13.5.2005, s. 48.

(3)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


BILAG I

Kommissionens fax: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Anvendelse af forordning (EF) nr. 704/2006

Image


BILAG II

Angivelser, som omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra b)

:

spansk

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

tjekkisk

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

dansk

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

tysk

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

estisk

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

græsk

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

engelsk

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

fransk

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

italiensk

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

lettisk

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

litauisk

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

ungarsk

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

maltesisk

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

nederlandsk

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

polsk

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

portugisisk

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

slovakisk

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

slovensk

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

finsk

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

svensk

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 705/2006

af 8. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 22/2006 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder til salg, der nu er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 22/2006 (2) afspejler situationen for interventionslagrene pr. 31. december 2005. Siden denne dato er betydelige mængder blevet opkøbt af interventionsorganerne i nogle af disse medlemsstater og også i Tyskland og Slovenien.

(2)

Disse mængder bør medtages i de mængder, der ved løbende licitation udbydes til salg på Fællesskabets indre marked.

(3)

Forordning (EF) nr. 22/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EF) nr. 22/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Interventionsorganerne i Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovenien, Slovakiet og Sverige udbyder ved løbende licitation i alt 1 493 136,672 t sukker, som de har opkøbt, til salg på Fællesskabets indre marked. Oplysninger om de pågældende interventionsorganer og mængder er anført i bilag I.«

3)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 5 af 10.1.2006, s. 3.


BILAG

»BILAG I

Medlemsstater og interventionsorganer, der ligger inde med interventionssukker

Medlemsstat

Interventionsorgan

Mængde, som interventionsorganet ligger inde med, og som kan sælges på det indre marked

(t)

Belgien

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Den Tjekkiske Republik

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Spanien

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Irland

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Italy

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Ungarn

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Slovakiet

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Sverige

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038«


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 706/2006

af 8. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 med hensyn til den periode, i hvilken medlemsstaterne kan udstede godkendelser eller beviser af en begrænset varighed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1) særlig artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1592/2002 blev gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (2).

(2)

I artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1702/2003 foreskrives det, at medlemsstaterne uanset punkt 21.A.159 i bilaget kan udstede godkendelser af begrænset varighed indtil den 28. september 2005.

(3)

I artikel 5, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1702/2003 foreskrives det, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) på et passende tidspunkt skal foretage en vurdering af virkningen af denne forordnings bestemmelser for godkendelsernes gyldighedsperiode med henblik på afgivelse af en udtalelse til Kommissionen. Denne udtalelse omfatter også eventuelle ændringer af forordningen.

(4)

Agenturet har foretaget denne vurdering og konkluderet, at der bør fastsættes en ny frist, så medlemsstaterne kan tilpasse deres nationale lovgivning til systemet for tidsubegrænsede godkendelser.

(5)

Der er ikke længere behov for bestemmelsen om en vurdering foretaget af agenturet. Denne bestemmelse bør udgå.

(6)

Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, bygger på den udtalelse, som agenturet har afgivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra b), og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002.

(8)

Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 1702/2003 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 ændres »28. september 2005« til »28. september 2007«.

b)

Stk. 5 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 381/2005 (EUT L 61 af 8.3.2005, s. 3).


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 707/2006

af 8. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 vedrørende godkendelser eller beviser af en begrænset varighed og bilag I og III

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1), særlig artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1592/2002 blev gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmaterial, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (2) samt forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (3).

(2)

I artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2042/2003 hedder det, at medlemsstaterne for så vidt angår bilag II og bilag IV kan udstede godkendelser af begrænset varighed indtil den 28. september 2005.

(3)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) har foretaget en vurdering af virkningen af denne forordnings bestemmelser for godkendelsernes gyldighedsperiode og konkluderet, at der bør fastsættes en ny frist, så medlemsstaterne kan tilpasse deres nationale lovgivning til systemet for tidsubegrænsede godkendelser.

(4)

Resultaterne af konklusionerne af undersøgelsen af tidligere havarier, som vedrører sikkerheden ved ældre luftfartøjer og brændstoftanke, understreger behovet for at tage hensyn til nye eller ændrede vedligeholdelsesinstruktioner, som foreskrives af typecertifikatindehaveren, og gennemføre regelmæssige undersøgelser af vedligeholdelsesprogrammet.

(5)

Det er nødvendigt at præcisere, at personale, der udøver certificeringsrettigheder, skal kunne fremvise et certifikat som bevis for kvalifikationer inden for en frist på 24 timer, hvis en bemyndiget person anmoder herom.

(6)

Forordning (EF) nr. 2042/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, bygger på udtalelser, som Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur har afgivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra b), og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002.

(8)

Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 54, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2042/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 7, stk. 4, ændres »28. september 2005« til »28. september 2007«.

2)

I punkt M.A.302 i bilag I tilføjes følgende litra f) og g):

»f)

Vedligeholdelsesprogrammet skal underkastes regelmæssige undersøgelser og om nødvendigt ændres. Undersøgelserne skal sikre, at programmet fortsat er gyldigt i lyset af de operationelle erfaringer, samtidigt med at der tages hensyn til nye og/eller ændrede vedligeholdelsesinstruktioner, som er foreskrevet af typecertifikatindehaveren.

g)

Vedligeholdelsesprogrammet skal afspejle de gældende, obligatoriske forskriftsmæssige krav, der finder anvendelse på dem, i dokumenter udstedt af typecertifikatindehaveren for at overholde Del 21A.61.«

3)

I bilag III tilføjes følgende punkt:

»66.A.55   Kvalifikationsbevis

Personale, der udøver certificeringsrettigheder, skal kunne fremvise et certifikat som bevis for kvalifikationer inden for en frist på 24 timer, hvis en bemyndiget person anmoder herom.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 381/2005 (EUT L 61 af 8.3.2005, s. 3).


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2006

af 8. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 21 og International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) fortolkningsbidrag 7

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2)

Den 24. november 2005 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) IFRIC Fortolkningsbidrag 7 Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier, herefter benævnt »IFRIC 7«. IFRIC 7 afklarer kravene i IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier, for så vidt angår spørgsmålet om, hvordan en virksomhed skal tilpasse sit årsregnskab i overensstemmelse med IAS 29 i det første år, hvor den identificerer eksistensen af hyperinflation i det land, i hvis valuta den aflægger sit årsregnskab.

(3)

Den 15. december 2005 udsendte International Accounting Standards Board (IASB) en ændring af IAS 21 Virkningerne af valutakursændringer — Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed for at afklare kravene i forbindelse med en virksomheds investering i en udenlandsk virksomhed. Virksomhederne havde givet udtryk for uro vedrørende lån, som udgør en del af en virksomheds investering i en udenlandsk virksomhed, eftersom IAS 21 indeholder bestemmelser om, at lånet enten skal angives i virksomhedens eller den udenlandske virksomheds funktionelle valuta, så de valutakursforskelle, der opstår, kan indregnes i egenkapitalen i koncernregnskabet. I praksis kan lånet imidlertid angives i en anden (tredje) valuta. IASB konkluderede, at det ikke havde været hensigten at indføre en sådan begrænsning, og offentliggjorde derfor denne ændring, sådan at lånet kan angives i en tredje valuta.

(4)

Høring af tekniske eksperter på området bekræfter, at IFRIC 7 og ændringen af IAS 21 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5)

Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De foranstaltninger, der vedtages i denne forordning, er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1725/2003 foretages følgende ændringer:

1)

International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Fortolkningsbidrag 7 Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier indsættes som anført i bilaget til denne forordning.

2)

International Accounting Standard (IAS) 21 ændres i overensstemmelse med Ændring af IAS 21 Virkningerne af valutakursændringer — Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

1.   Virksomhederne anvender IFRIC 7 som anført i bilaget til denne forordning senest fra den dag, der indleder deres regnskabsår 2006, dog med den undtagelse, at virksomheder, hvis regnskabsår begynder i januar eller februar, anvender IFRIC 7 senest fra den dag, der indleder deres regnskabsår 2007.

2.   Virksomhederne anvender Ændring af IAS 21 som anført i bilaget til denne forordning senest fra den dag, der indleder deres regnskabsår 2006.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 108/2006 (EUT L 24 af 27.1.2006, s. 1).


BILAG

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRIC 7

IFRIC Fortolkningsbidrag 7 Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier

IAS 21

Ændring af IAS 21 Virkningerne af valutakursændringer — Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRIC-FORTOLKNINGSBIDRAG 7

Om anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29

Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier

Henvisninger

IAS 12 Indkomstskatter

IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier

Baggrund

1

Dette fortolkningsbidrag giver vejledning i anvendelsen af bestemmelserne i IAS 29 i en regnskabsperiode, hvor virksomheden konstaterer (1), at der er hyperinflation i den økonomi, som ligger til grund for dens funktionelle valuta, og når denne hyperinflation ikke fandtes i den foregående periode, og virksomheden derfor omregner sine regnskaber i overensstemmelse med IAS 29.

Problemstilling

2

I fortolkningsbidraget bliver der taget stilling til følgende spørgsmål:

a)

Hvordan forstås bestemmelsen »… skal angives i den på balancedagen gældende måleenhed« i punkt 8 i IAS 29, når en virksomhed anvender standarden?

b)

Hvordan bør en virksomhed regnskabsføre overførte udskudte skatteomkostninger i et omregnet regnskab?

Konsensus

3

I den regnskabsperiode, hvor en virksomhed konstaterer, at der er opstået hyperinflation i den økonomi, der ligger til grund for dens funktionelle valuta, og som i den foregående periode ikke har været ramt af hyperinflation, anvender virksomheden bestemmelserne i IAS 29, som om der altid havde været tale om en hyperinflationsøkonomi. Ikke-monetære poster, der opgøres til historisk pris, skal derfor i virksomhedens åbningsbalance ved begyndelsen af den første periode i regnskabet omregnes, så inflationens virkninger afspejles fra den dato, hvor aktiverne blev anskaffet, og gælden blev optaget, indtil datoen for slutbalancen for regnskabsperioden. Hvad angår ikke-monetære poster, der er optaget i åbningsbalancen til beløb, der gælder på andre dage end anskaffelses- eller optagelsestidspunktet, skal omregningen i stedet afspejle inflationens virkninger fra den dato, hvor disse beløb blev fastsat, indtil datoen for slutbalancen for regnskabsperioden.

4

På datoen for slutbalancen anerkendes og måles udskudte skatteomkostninger i overensstemmelse med IAS 12. Tallet for den udskudte skat i åbningsbalancen for regnskabsperioden opgøres imidlertid som følger:

a)

virksomheden omregner de udskudte skatteposter i overensstemmelse med IAS 12, efter at den har omregnet de nominelle overførte beløb for de ikke-monetære poster på datoen for åbningsbalancen for regnskabsperioden ved at anvende måleenheden på denne dato

b)

de udskudte skatteposter, der udregnes på ny i overensstemmelse med punkt a), omregnes for ændringen i måleenheden fra datoen for åbningsbalancen for regnskabsperioden indtil datoen for slutbalancen for samme periode.

Virksomheden anvender fremgangsmåden i punkt a) og b) ved omregning af de udskudte skatteposter i åbningsbalancen for eventuelle sammenlignelige perioder, der præsenteres i det omregnede regnskab for den regnskabsperiode, hvor virksomheden anvender IAS 29.

5

Når en virksomhed har omregnet sine regnskaber, bliver alle tilsvarende tal i regnskabet for en efterfølgende regnskabsperiode, herunder udskudte skatteposter, kun omregnet ved at anvende ændringen i måleenheden for denne efterfølgende regnskabsperiode for de omregnede regnskaber for den forudgående regnskabsperiode.

Ikrafttrædelsestidspunkt

6

Virksomheden anvender dette fortolkningsbidrag for årsregnskabsperioder, der begynder den 1. marts 2006 eller derefter. Der opfordres til at anvende fortolkningsbidraget tidligere. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag på regnskaber for en periode, der begynder før den 1. marts 2006, oplyses dette.

Ændring af IAS 21

Virkningerne af valutakursændringer

Dette dokument viser ændringerne af IAS 21 Virkningerne af valutakursændringer. Ændringerne er resultatet af de forslag, som var indeholdt i teknisk korrektionsudkast 1, ændringsforslag til IAS 21 Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed, der blev offentliggjort i september 2005.

Virksomhederne anvender ændringerne i dette dokument for regnskabsår, som begynder 1. januar 2006 eller derefter. Der opfordres til at anvende ændringerne før dette tidspunkt.

Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed

Følgende afsnit 15A tilføjes.

»15A

Den virksomhed, der besidder monetære poster, som er tilgodehavender hos eller skyldige til en udenlandsk virksomhed som beskrevet i afsnit 15, kan være en dattervirksomhed i koncernen. En virksomhed har for eksempel to dattervirksomheder, A og B. Dattervirksomhed B er en udenlandsk virksomhed. Dattervirksomhed A yder et lån til dattervirksomhed B. Dattervirksomhed A's lån, der er et tilgodehavende hos dattervirksomhed B, ville udgøre en del af virksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed B, hvis lånet hverken er planlagt indfriet eller kan forventes indfriet inden for en overskuelig fremtid. Dette ville også gælde, hvis dattervirksomhed A selv var en udenlandsk virksomhed.«

Indregning af valutaforskelle

I afsnit 33 foretages følgende ændringer.

»33

Hvis en monetær post udgør en del af en regnskabsaflæggende virksomheds nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed og er angivet i den regnskabsaflæggende virksomheds funktionelle valuta, opstår der en valutakursforskel i den udenlandske virksomheds årsregnskab i overensstemmelse med afsnit 28. Hvis en sådan post angives i den udenlandske virksomheds funktionelle valuta, opstår der en valutakursforskel i den regnskabsaflæggende virksomheds separate årsregnskab i overensstemmelse med afsnit 28. Hvis en sådan post angives i en anden valuta end både den regnskabsaflæggende virksomheds og den udenlandske virksomheds funktionelle valuta, opstår der en valutakursforskel i den regnskabsaflæggende virksomheds separate årsregnskab og i den udenlandske virksomheds årsregnskab i overensstemmelse med afsnit 28. Sådanne valutakursforskelle omklassificeres til det separate element af egenkapitalen i det årsregnskab, som omfatter både den udenlandske virksomhed og den regnskabsaflæggende virksomhed (dvs. det årsregnskab, hvor den udenlandske virksomhed konsolideres, pro ratakonsolideres eller behandles regnskabsmæssigt ved brug af den indre værdis metode).«

Følgende afsnit 58A tilføjes.

»58A

Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed (Ændring af IAS 21), udgivet i december 2005, tilføjet afsnit 15A og ændret afsnit 33. Virksomhederne anvender ændringerne for regnskabsår, som begynder 1. januar 2006 eller derefter. Der opfordres til at anvende ændringerne før dette tidspunkt.«


(1)  Konstateringen af hyperinflation baseres på virksomhedens vurdering af kriterierne i punkt 3 i IAS 29.


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 709/2006

af 8. maj 2006

om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 9. maj 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2006 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 665/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 665/2006 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78. Ændret ved forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 116 af 29.4.2006, s. 41. Ændret ved forordning (EF) nr. 678/2006 (EUT L 118 af 3.5.2006, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 9. maj 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

2,31

af ringe kvalitet

22,31

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

54,48

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

57,64

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

57,64

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

54,48


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(1.5.2006-5.5.2006)

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Præmie for Golfen (EUR/t)

12,74

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 16,33 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 20,37 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 710/2006

af 8. maj 2006

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af type B, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2006 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for tomater, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for tomater, der udføres efter den 8. maj 2006, indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 230/2006, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 8. maj, men inden den 16. maj 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 39 af 10.2.2006, s. 10.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

9.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. april 2006

om beskikkelse af to tjekkiske medlemmer af og to tjekkiske suppleanter til Regionsudvalget

(2006/332/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra Den Tjekkiske Republiks regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Frantisek DOHNALs mandat er udløbet. Der er ligeledes blevet en plads ledig som medlem, efter at Martin TESAŘÍK er trådt tilbage. Der bliver en plads ledig som suppleant, når Stanislav JURÁNEK, nuværende suppleant, beskikkes som medlem. Der bliver ligeledes en plads ledig som suppleant, når Petr OSVALD, nuværende suppleant, beskikkes som medlem —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes til Regionsudvalget:

a)

som medlemmer:

Stanislav JURÁNEK, formand for regionalrådet i Jihomoravský kraj, som efterfølger for Frantisek DOHNAL

Petr OSVALD, medlem af byrådet i Plzeň, Plzeňský kraj, som efterfølger for Martin TESAŘÍK

b)

som suppleanter:

Miloš VYSTRČIL, formand for regionalrådet i Vysočina kraj, som efterfølger for Stanislav JURÁNEK

Martin TESAŘÍK, borgmester i Olomouc, Olomoucký kraj, som efterfølger for Petr OSVALD

for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.