ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 113

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
27. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2006 af 26. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2006 af 26. april 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i april 2006 for ungtyre bestemt til opfedning, i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i forordning (EF) nr. 992/2005, kan imødekommes

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2006 af 26. april 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

4

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 26. april 2006 om ændring af beslutning 2006/274/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2006) 1716)  ( 1 )

6

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 193/04/KOL af 14. juli 2004 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

10

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 194/04/KOL af 14. juli 2004 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som er inkorporeret i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

18

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 319/05/KOL af 14. december 2005 om ændringer til kollegiets beslutning nr. 195/04/KOL om de gennemførelsesbestemmelser, der henvises til i artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 637/2006

af 26. april 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 26. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

130,1

204

75,3

212

139,0

999

114,8

0707 00 05

052

109,9

628

147,3

999

128,6

0709 90 70

052

97,7

204

46,1

999

71,9

0805 10 20

052

37,7

204

38,0

212

45,4

220

44,5

624

65,3

999

46,2

0805 50 10

052

43,0

508

30,4

624

59,0

999

44,1

0808 10 80

388

83,2

400

119,3

404

94,7

508

83,2

512

85,8

524

68,2

528

93,4

720

98,8

804

104,8

999

92,4

0808 20 50

388

92,5

512

82,4

524

29,4

528

77,1

720

51,8

999

66,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 638/2006

af 26. april 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i april 2006 for ungtyre bestemt til opfedning, i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i forordning (EF) nr. 992/2005, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 992/2005 af 29. juni 2005 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af ungtyre til opfedning (1. juli 2005 til 30. juni 2006) (2), særlig artikel 1, stk. 4, og artikel 4, og

ud fra følgende betragtning:

I artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 992/2005 fastsættes antallet af ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser for perioden 1. april til 30. juni 2006. Ansøgningerne om importlicenser kan alle imødekommes fuldt ud —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, som der er søgt om i april 2006 gennem ansøgninger om importlicenser i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 992/2005, imødekommes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 168 af 30.6.2005, s. 16.


27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 639/2006

af 26. april 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 628/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 109 af 22.4.2006, s. 7.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 27. april 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/6


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. april 2006

om ændring af beslutning 2006/274/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland

(meddelt under nummer K(2006) 1716)

(EØS-relevant tekst)

(2006/306/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1) særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der har været udbrud af klassisk svinepest i Tyskland.

(2)

Kommissionens beslutning 2006/274/EF af 6. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 2006/254/EF (2) blev vedtaget for at opretholde og udvide de foranstaltninger, Tyskland havde truffet i henhold til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (3).

(3)

På grundlag af de epidemiologiske oplysninger, Tyskland har forelagt, bør der foretages ændringer i visse bestemmelser om flytning af svin fra og inden for forskellige dele af Tyskland.

(4)

Beslutning 2006/274/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/274/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Uanset stk. 1 kan Tyskland tillade:

a)

transport af slagtesvin direkte til et slagteri uden for Tyskland til omgående slagtning, såfremt de køretøjer, der anvendes til transport af svin, opfylder kravene i artikel 6, stk. 2, litra a), og svinene stammer fra én enkelt bedrift, som ligger uden for de i bilag I angivne områder

b)

transport af avls- og fedesvin til en bedrift uden for Tyskland, såfremt de køretøjer, der anvendes til transport af svin, opfylder kravene i artikel 6, stk. 2, litra a), og svinene i mindst 45 dage eller siden fødslen, hvis de er under 45 dage gamle, har været holdt på én enkelt bedrift:

i)

som ligger uden for de i bilag I angivne områder

ii)

hvor der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 45 dage før afsendelsen af de pågældende svin

iii)

hvor den kliniske undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, punkt 2, i bilaget til beslutning 2002/106/EF, er udført med negative resultater.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»1.   Tyskland sikrer:

a)

uden at det berører bestemmelserne i direktiv 2001/89/EF, særlig artikel 9, 10 og 11, at:

i)

der ikke transporteres svin fra eller til bedrifter, der ligger i de i bilag I, afsnit A, angivne områder

ii)

transport af svin til slagtning fra bedrifter, der ligger uden for de i bilag I, afsnit A, angivne områder, til slagterier i de pågældende områder samt transport af svin i transit gennem de pågældende områder kun tillades, hvis den foregår:

ad hovedveje eller jernbanelinjer og

i overensstemmelse med de kompetente myndigheders detaljerede instrukser, således at de pågældende svin under transporten ikke direkte eller indirekte kommer i kontakt med andre svin.

b)

at der ikke sendes svin fra de i bilag I, afsnit B, angivne områder til andre områder i Tyskland, bortset fra direkte transport af:

i)

slagtesvin til et slagteri til omgående slagtning, såfremt svinene stammer fra én enkelt bedrift

ii)

avls- og fedesvin til en bedrift, såfremt svinene i mindst 45 dage eller siden fødslen, hvis de er under 45 dage gamle, har været holdt på én enkelt bedrift:

hvor der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 45 dage før afsendelsen af de pågældende svin

hvor den i kapitel IV, afsnit D, punkt 2, i bilaget til beslutning 2002/106/EF fastlagte kliniske undersøgelse er udført med negative resultater.

2.   Uanset stk. 1, litra a), kan de kompetente myndigheder tillade transport af svin fra en bedrift, der ligger i de i bilag I, afsnit A, angivne områder, men uden for en beskyttelses- eller overvågningszone:

a)

direkte til et slagteri i de pågældende områder eller i undtagelsestilfælde til udpegede slagterier i Tyskland uden for de pågældende områder til omgående slagtning, såfremt svinene afsendes fra en bedrift, hvor den i kapitel IV, afsnit D, punkt 3, i bilaget til beslutning 2002/106/EF fastlagte kliniske undersøgelse er udført med negative resultater

b)

til en bedrift i de pågældende områder, såfremt svinene i mindst 45 dage eller siden fødslen, hvis de er under 45 dage gamle, har været holdt på én enkelt bedrift:

i)

hvor der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 45 dage før afsendelsen af de pågældende svin

ii)

hvor den i kapitel IV, afsnit D, punkt 2, i bilaget til beslutning 2002/106/EF fastlagte kliniske undersøgelse er udført med negative resultater.

3.   Uanset stk. 1, litra a), kan de kompetente myndigheder tillade transport af svin fra en bedrift i en overvågningszone direkte til en udpeget bedrift, hvor der ikke er svin til stede, i samme overvågningszone eller i den beskyttelseszone, som den omgiver, såfremt:

flytningen foregår i overensstemmelse med betingelserne i artikel 11, stk. 1, litra f), og stk. 2, i direktiv 2001/89/EF

de undersøgelser, der er fastlagt i kapitel IV, afsnit D, punkt 2, i bilaget til beslutning 2002/106/EF, er udført med negative resultater på den bedrift, hvorfra svinene afsendes.

De tyske myndigheder registrerer flytninger som omhandlet ovenfor og underretter straks Kommissionen derom i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.«

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Tyskland sikrer, at sendinger af følgende produkter ikke sendes til andre medlemsstater eller til tredjelande:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en ornestation som nævnt i artikel 3, litra a), i direktiv 90/429/EØF, som ligger uden for de i bilag I, afsnit A, angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra svin, der holdes på en bedrift, som ligger uden for de i bilag I, afsnit A, angivne områder.«

4)

Artikel 5, punkt 1 og 2, affattes således:

»1)

De kompetente myndigheder opretter i de i bilag I, afsnit A, angivne områder mindst en zone på grundlag af risikoen, og det sikres, at i det mindste aktiviteter, som udføres af personer, der kommer i direkte kontakt med svin, eller som nødvendiggør ophold i de bygninger, hvor der holdes svin, samt brug af køretøjer til transport af foder, gødning eller døde dyr til og fra svinebedrifter i de i bilag I, afsnit A, angivne områder begrænses til den eller de oprettede zoner uden at blive brugt af andre dele af samfundet, medmindre køretøjer, udstyr og alle andre smittespredende genstande forinden er grundigt rengjort og desinficeret og ikke har været i kontakt med svin eller svinebedrifter i mindst tre dage; kontakt i forbindelse med transport som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), anses for at have fundet sted i den eller de oprettede zoner.

2)

I de i bilag I, afsnit A, angivne områder gennemføres overvågningsforanstaltninger efter de i bilag II fastsatte principper.«

5)

Artikel 6, stk. 1, og stk. 2, litra a), affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sender ikke svin til slagterier i de i bilag I, afsnit A, angivne områder.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

køretøjer, der har været anvendt til transport af svin i Tyskland eller har været på en bedrift i Tyskland, hvor der holdes svin, rengøres og desinficeres to gange, efter at de sidst har været i brug, før de pågældende køretøjer må anvendes til transport af svin uden for Tyskland«.

6)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 99 af 7.4.2006, s. 36. Senest ændret ved beslutning 2006/297/EF (EUT L 108 af 21.4.2006, s. 31).

(3)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG

»BILAG I

De områder i Tyskland, der er omhandlet i artikel 1, 2, 3, 5 og 6:

A.

I Nordrhein-Westfalen: det område, der svarer til Regierungsbezirk Arnsberg, Düsseldorf og Münster.

B.

I Nordrhein-Westfalen: det område, der svarer til Regierungsbezirk Detmold og Köln.«


DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/10


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLING

Nr. 193/04/KOL

af 14. juli 2004

om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN,

som henviser til aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1),

som henviser til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol, særlig artikel 5, stk. 2, litra b),

som henviser til den akt, hvortil der henvises i punkt 5cl i bilag XI til EØS-aftalen og som tilpasset aftalen ved protokol 1 og sektortilpasningerne i bilag XI til denne aftale, (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester), særlig artikel 19, stk. 1, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Efter de nye rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester er de nationale tilsynsmyndigheder forpligtede til at bidrage til udviklingen af det indre marked bl.a. ved at samarbejde indbyrdes og med tilsynsmyndigheden på en transparent måde for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis og en ensartet anvendelse af de direktiver, som udgør de nye rammebestemmelser.

(2)

For at beslutninger på nationalt plan ikke får negativ indvirkning på EØS-aftalen eller de mål, de nye rammebestemmelser tilsigter, skal de nationale tilsynsmyndigheder give EFTA-Tilsynsmyndigheden (herefter benævnt »Tilsynsmyndigheden«) og andre nationale tilsynsmyndigheder meddelelse inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) om de planlagte foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

(3)

Endvidere skal de nationale tilsynsmyndigheder indhente Kommissionens tilladelse til at pålægge de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), hvortil der henvises i punkt 5cj i bilag XI til EØS-aftalen og som tilpasset aftalen ved protokol 1 og sektortilpasningerne i bilag XI til denne aftale, hvilket udgør en særskilt proces.

(4)

Tilsynsmyndigheden vil give nationale tilsynsmyndigheder, der anmoder derom, lejlighed til at drøfte eventuelle planlagte foranstaltninger, inden disse anmeldes formelt i henhold til artikel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og artikel 8, stk. 3, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet). Hvis Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) har meddelt den nationale tilsynsmyndighed, at den betragter den planlagte foranstaltning som en hindring for EØS-aftalen eller nærer alvorlig tvivl om, hvorvidt den er forenelig med EØS-retten, skal den pågældende nationale tilsynsmyndighed hurtigt have lejlighed til at udtrykke sine synspunkter med hensyn til de problemer, Tilsynsmyndigheden har påpeget.

(5)

Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) fastsætter visse bindende tidsfrister for behandling af anmeldelser i henhold til artikel 7.

(6)

For at sikre at den samarbejds- og høringsordning, der er omhandlet i artikel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), fungerer effektivt og af hensyn til retssikkerheden, er der behov for klare regler for anmeldelsesprocessen, for Tilsynsmyndighedens undersøgelse af en anmeldelse og for beregning af ovennævnte tidsfrister.

(7)

Det ville desuden være nyttigt at afklare proceduren i forbindelse med artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet).

(8)

For at forenkle og fremskynde undersøgelsen af et anmeldt udkast til foranstaltning bør de nationale tilsynsmyndigheder kunne anvende en standardiseret anmeldelsesformular (kortfattet anmeldelsesformular).

(9)

Efter fælles overenskomst mellem EFTA-staterne anvendes engelsk som arbejdssprog ved al kommunikation mellem EFTA-staterne og Tilsynsmyndigheden. Dette har ingen indflydelse på private parters og virksomheders ret til at fremlægge dokumenter på alle EØS-sprog som fastsat i EØS-aftalen.

(10)

For at opfylde målene i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og især behovet for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis og en ensartet anvendelse af direktivet er det vigtigt, at anmeldelsesordningen i artikel 7 efterkommes fuldt ud og så effektivt som muligt.

(11)

For at give mulighed for konsekvent gennemførelse af det nye tilsynssystem i hele EØS og høste alle fordele ved samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder er det afgørende, at samarbejdet mellem både EFTA og EØS' EF-søjle sikres. Der indgår en specifik tilpasning til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) i Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 11/2004, hvori det bestemmes, at »Udvekslingen af oplysninger mellem EFTA-landenes nationale tilsynsmyndigheder på den ene side og EF-medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder på den anden side skal gå gennem EFTA-Tilsynsmyndigheden og Kommissionen.«

(12)

EFTA-Kommunikationsudvalget har afgivet positiv udtalelse i henhold til artikel 22, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet),

HENSTILLER:

1)

Udtryk, der defineres i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) (og særdirektiverne), har samme betydning, når de anvendes i denne henstilling. Desuden gælder følgende betingelser:

»henstilling om relevante markeder«: Tilsynsmyndighedens henstilling 194/04/KOL om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

»anmeldelse«: en national tilsynsmyndigheds meddelelse til Tilsynsmyndigheden om et udkast til foranstaltning i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) eller en anmodning i henhold til artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), ledsaget af en kortfattet anmeldelsesformular som angivet i denne henstilling (bilag I).

2)

Anmeldelser bør om muligt indgives elektronisk.

Tilsynsmyndigheden vil operere et elektronisk system til modtagelse af anmeldelser. I dette tilfælde anvender de nationale tilsynsmyndigheder udelukkende dette system.

Dokumenter, der sendes med elektronisk post, antages at være modtaget af adressaten den dag, hvor de blev sendt til det elektroniske system.

Anmeldelser og støttedokumenter, jf. punkt 6 nedenfor, registreres i den rækkefølge, hvori de modtages.

3)

Anmeldelser får virkning fra det tidspunkt, hvor Tilsynsmyndigheden registrerer dem (»registreringstidspunkt«). Registreringstidspunktet er det tidspunkt, hvor Tilsynsmyndigheden har modtaget en fuldstændig anmeldelse.

Tilsynsmyndigheden vil på sit websted og ved elektronisk post til alle nationale tilsynsmyndigheder bekendtgøre anmeldelsens registreringstidspunkt, emnet for anmeldelsen og eventuelle støttedokumenter.

4)

Udkast til nationale foranstaltninger, baggrunden for foranstaltningen og anmeldelsesformularen bør affattes på engelsk.

5)

Udkast til foranstaltninger, der anmeldes af en national tilsynsmyndighed, bør ledsages af de dokumenter, der er nødvendige for, at Tilsynsmyndigheden kan udføre sine opgaver. Der bør gives en fyldestgørende begrundelse for de planlagte foranstaltninger.

6)

Anmeldelser bør omfatte hvert af følgende punkter i den udstrækning, det er relevant:

a)

det relevante produkt- eller tjenestemarked

b)

det relevante geografiske marked

c)

de(n) største virksomhed(er), der opererer på det relevante marked

d)

resultaterne af analysen af det relevante marked, især med hensyn til om dette marked er udsat for effektiv konkurrence eller ej, samt begrundelse derfor

e)

de(n) eventuelle virksomhed(er), der alene eller sammen med andre har en stærk markedsposition, som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), og begrundelsen, beviset og/eller andre relevante faktiske oplysninger til støtte for, at dette anses for at være tilfældet

f)

resultaterne af den forudgående offentlige høring, som den nationale tilsynsmyndighed har gennemført

g)

eventuel udtalelse fra den nationale konkurrencemyndighed

h)

elementer, der viser, at der på det tidspunkt, hvor udkastet til foranstaltning anmeldes til Tilsynsmyndigheden, er taget de nødvendige skridt til at underrette de nationale tilsynsmyndigheder i alle andre EØS- eller EFTA-stater om forslaget, medmindre tilsynsmyndighedens elektroniske system ikke kan sikre, at der foretages en sådan underretning

i)

ved anmeldelse af planlagte foranstaltninger, der falder ind under artikel 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) eller artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet) (2): de særlige tilsynsmæssige forpligtelser, der foreslås for at rette op på den manglende effektive konkurrence på det relevante marked, eller — hvis det konstateres, at der er effektiv konkurrence på et relevant marked, og der allerede er pålagt sådanne forpligtelser i denne forbindelse — de foreslåede foranstaltninger til at trække disse forpligtelser tilbage.

7)

Hvis et udkast til foranstaltning i forbindelse med markedsanalysen afgrænser et relevant marked, der adskiller sig fra de markeder, som er fastsat i henstillingen om relevante markeder, bør de nationale tilsynsmyndigheder give en fyldestgørende begrundelse for de kriterier, der er lagt til grund for en sådan markedsafgrænsning.

8)

Anmeldelser i henhold til artikel 8, stk. 3, andet afsnit i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) bør også indeholde en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor aktører med en stærk markedsposition bør pålægges andre forpligtelser end de i direktivets artikel 9 til 13 anførte.

9)

Anmeldelser, der falder ind under artikel 8, stk. 5, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), bør også indeholde en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor de planlagte foranstaltninger er nødvendige for at opfylde internationale forpligtelser.

10)

Anmeldelser, der indeholder de relevante oplysninger som omhandlet i punkt 6, betragtes som fuldstændige. Hvis de oplysninger, herunder dokumenter, der er omfattet af anmeldelsen, er ufuldstændige materielt set, vil Tilsynsmyndigheden inden fem arbejdsdage efter modtagelsen underrette den nationale tilsynsmyndighed og anføre, i hvilket omfang den betragter anmeldelsen som ufuldstændig. Anmeldelsen vil ikke blive registreret, så længe den nationale tilsynsmyndighed ikke har fremlagt de nødvendige oplysninger. I sådanne tilfælde vil anmeldelsen i relation til artikel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) få virkning fra det tidspunkt, hvor Tilsynsmyndigheden modtager de fuldstændige oplysninger.

11)

Efter registrering af en anmeldelse kan Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), og uden at det påvirker punkt 6 ovenfor, anmode den pågældende nationale tilsynsmyndighed om yderligere oplysninger eller afklaring af spørgsmål. De nationale tilsynsmyndigheder bør bestræbe sig på at meddele de ønskede oplysninger inden tre arbejdsdage, hvis de er let tilgængelige.

12)

Når Tilsynsmyndigheden fremsætter bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), vil den give den pågældende nationale tilsynsmyndighed meddelelse herom elektronisk og offentliggøre bemærkningerne på sit websted.

13)

Når en national tilsynsmyndighed fremsætter bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), giver den Tilsynsmyndigheden og de øvrige nationale tilsynsmyndigheder meddelelse herom elektronisk.

14)

Når Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) finder, at en planlagt foranstaltning vil udgøre en hindring for EØS-aftalen, eller nærer alvorlig tvivl om, hvorvidt den er forenelig med EØS-retten, og især målene i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), eller efterfølgende

a)

trækker sine ovenfor anførte indvendinger tilbage eller

b)

ved beslutning pålægger en national tilsynsmyndighed at trække den planlagte foranstaltning tilbage

vil den underrette den pågældende nationale tilsynsmyndighed derom elektronisk og offentliggøre en meddelelse derom på sit websted.

15)

Med hensyn til anmeldelser i henhold til artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), vil Tilsynsmyndigheden normalt i henhold til adgangsdirektivets artikel 14, stk. 2, træffe en beslutning inden for højst tre måneder, hvorved den tillader eller forbyder den nationale myndighed at vedtage den planlagte foranstaltning. Tilsynsmyndigheden kan beslutte at forlænge denne periode med yderligere to måneder i betragtning af de opståede vanskeligheder.

16)

En national tilsynsmyndighed kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at trække det anmeldte udkast til foranstaltning tilbage, og i så fald slettes den anmeldte foranstaltning af registeret. Tilsynsmyndigheden vil offentliggøre en meddelelse herom på sit websted.

17)

Når en national tilsynsmyndighed, der har modtaget bemærkninger fra Tilsynsmyndigheden eller en anden national tilsynsmyndighed i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), vedtager den planlagte foranstaltning, skal den på Tilsynsmyndighedens anmodning give Tilsynsmyndigheden og andre nationale tilsynsmyndigheder meddelelse om, hvordan den har taget mest muligt hensyn til de fremsatte bemærkninger.

18)

Efter anmodning fra en national tilsynsmyndighed vil Tilsynsmyndigheden uformelt drøfte et udkast til foranstaltning, inden det anmeldes.

19)

Alle tidsfrister, der er omhandlet i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) eller i denne henstilling, beregnes således:

a)

hvis en tidsfrist udtrykt i dage, uger eller måneder skal regnes fra det øjeblik, hvor en begivenhed indtræffer, medregnes den dag, hvor begivenheden indtræffer, ikke ved beregningen af fristen

b)

en tidsfrist udtrykt i uger eller måneder udløber med udgangen af den dag i den sidste uge eller måned, som har den samme benævnelse eller talangivelse som den dag, der indleder fristen. Hvis den dag, der er afgørende for udløbet af en tidsfrist, der er udtrykt i måneder, ikke forekommer i fristens sidste måned, udløber fristen med udgangen af denne måneds sidste dag

c)

I tidsfristerne medregnes helligdage, søndage og lørdage, medmindre disse udtrykkeligt er udelukket eller fristerne er udtrykt i arbejdsdage.

d)

alle dage, som den relevante EFTA-stat eller Tilsynsmyndigheden har udpeget som sådan, betragtes som helligdage

e)

alle dage undtagen helligdage, lørdage og søndage betragtes som arbejdsdage.

Når tidsfristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges den til udgangen af den først følgende arbejdsdag.

Tilsynsmyndigheden offentliggør en liste over helligdage ifølge EFTA-staterne og Tilsynsmyndigheden hvert år i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende. Efter anmodning fremsender EFTA-staterne en liste over helligdage til Tilsynsmyndigheden.

20)

Tilsynsmyndigheden vil sammen med de nationale tilsynsmyndigheder vurdere, om det er nødvendigt at revidere disse regler, principielt tidligst den 1. september 2005.

21)

Denne henstilling er rettet til EFTA-staterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2004.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Hannes HAFSTEIN

Formand


(1)  I det følgende benævnt EØS-aftalen.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), hvortil der henvises i punkt 5 cm i bilag XI til EØS-aftalen og som tilpasset aftalen ved protokol 1 og sektortilpasningerne i bilag XI til denne aftale.


BILAG

FORMULAR TIL ANMELDELSE AF PLANLAGTE FORANSTALTNINGER EFTER ARTIKEL 7 I DIREKTIV 2002/21/EF (RAMMEDIREKTIVET)

(»Kortfattet anmeldelsesformular«)

Indledning

Af denne formular fremgår det, hvilke oplysninger de nationale tilsynsmyndigheder skal give Tilsynsmyndigheden, når de anmelder planlagte foranstaltninger efter artikel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Tilsynsmyndigheden vil drøfte spørgsmål om anvendelsen af artikel 7 med de nationale tilsynsmyndigheder, især på møder inden anmeldelsen indgives. De nationale tilsynsmyndigheder opfordres derfor til at høre Tilsynsmyndigheden om alle aspekter ved denne formular og især om, hvilke oplysninger de skal give, eller om muligheden for fritagelse for forpligtelsen til at give bestemte oplysninger i forbindelse med den markedsanalyse, som de nationale tilsynsmyndigheder gennemfører i henhold til artikel 15 og 16 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Korrekte og fuldstændige oplysninger

Alle oplysninger, som de nationale tilsynsmyndigheder giver, skal være korrekte og fuldstændige og gengives kortfattet i nedennævnte formular. Formularen tager ikke sigte på at erstatte det anmeldte udkast til foranstaltning, men skal gøre det muligt for Tilsynsmyndigheden og de andre EØS-staters nationale tilsynsmyndigheder at kontrollere på grundlag af oplysningerne i denne formular, at det anmeldte udkast indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Tilsynsmyndigheden kan udføre sine opgaver efter artikel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) inden for den deri fastsatte frist.

De oplysninger, der kræves i denne formular, bør opføres under de tilsvarende afsnit og punkter med henvisning til selve udkastet til foranstaltning, hvorfra disse oplysninger er hentet.

DEN KORTFATTEDE ANMELDELSESFORMULAR

AFDELING 1

Markedsafgrænsning

Angiv, hvor det er relevant:

1.1.

det berørte, relevante produkt-/tjenestemarked. Er dette marked nævnt i henstillingen om relevante markeder?

1.2.

det relevante geografiske marked

1.3.

et kort sammendrag af en eventuel udtalelse fra den nationale konkurrencemyndighed

1.4.

en kort oversigt over de hidtidige resultater af den offentlige høring om den foreslåede markedsafgrænsning (f.eks. hvor mange bemærkninger man modtog, hvilke adspurgte der var enige i den foreslåede markedsafgrænsning, og hvilke adspurgte der havde en anden mening)

1.5.

i tilfælde, hvor det afgrænsede relevante marked adskiller sig fra de markeder, der er anført i henstillingen om relevante markeder: en kort gennemgang af de vigtigste årsager til den foreslåede markedsafgrænsning under henvisning til kapitel 2 i Tilsynsmyndighedens retningslinjer for afgrænsning af det relevante marked og beregning af en stærk markedsposition (1) og de tre hovedkriterier, der er nævnt i betragtning 12-19 i henstillingen om relevante markeder.

AFDELING 2

Udpegelse af virksomheder med en stærk markedsposition

Angiv, hvor det er relevant:

2.1.

navnet på de(n) virksomhed(er), der alene eller sammen med andre virksomheder har en stærk markedsposition.

navnet på de(n) virksomhed(er), der eventuelt ikke længere anses for at have en stærk markedsposition

2.2.

de anvendte kriterier for afgørelse af, om en virksomhed alene eller i fællesskab med andre har eller ikke har en stærk markedsposition

2.3.

navnet på de største virksomheder (konkurrenter), der er til stede/aktive på det relevante marked

2.4.

ovennævnte virksomheders markedsandele og beregningsgrundlaget derfor (f.eks. omsætning, antal abonnenter).

Giv en kort gennemgang af:

2.5.

en eventuel udtalelse fra den nationale konkurrencemyndighed

2.6.

de hidtidige resultater af den offentlige høring om den foreslåede angivelse af, hvilke virksomheder der har en stærk markedsposition (f.eks. det samlede antal bemærkninger, der er modtaget, antallet af respondenter, der var enige/uenige).

AFDELING 3

Forskriftsmæssige forpligtelser

Angiv, hvor det er relevant:

3.1.

retsgrundlaget for de forpligtelser, der skal pålægges, opretholdes, ændres eller trækkes tilbage (artikel 9-13 i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet))

3.2.

årsager til, at det anses for rimeligt og berettiget på baggrund af målsætningerne i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) at pålægge virksomhederne forpligtelser eller at opretholde eller ændre sådanne forpligtelser. Alternativt angives de punkter, afsnit eller sider i udkastet til foranstaltning, hvor disse oplysninger kan findes

3.3.

hvis de foreslåede forpligtelser afviger fra forpligtelserne i artikel 9-13 i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), angives, hvilke »særlige tilfælde«, jf. adgangsdirektivets artikel 8, stk. 3, der gør det berettiget at pålægge sådanne forpligtelser. Alternativt angives de punkter, afsnit eller sider i udkastet til foranstaltning, hvor disse oplysninger kan findes.

AFDELING 4

Opfyldelse af internationale forpligtelser

I relation til artikel 8, stk. 3, første afsnit, tredje led, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) angives, hvor det er relevant:

4.1.

om det foreslåede udkast til foranstaltning tager sigte på at pålægge markedsaktører forpligtelser, at ændre sådanne forpligtelser eller at trække dem tilbage, som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet)

4.2.

navnet på de(n) pågældende virksomhed(er)

4.3.

hvilke internationale forpligtelser for EFTA-staten det er nødvendigt at overholde.


(1)  Tilsynsmyndighedens retningslinjer for markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition efter EF's rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.


27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/18


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLING

Nr. 194/04/KOL

af 14. juli 2004

om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som er inkorporeret i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1),

under henvisning til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol, særlig artikel 5, stk. 2, litra b),

under henvisning til den akt, hvortil der henvises i punkt 5cl i bilag XI til EØS-aftalen og som tilpasset aftalen ved protokol 1 og sektortilpasningerne i bilag XI til denne aftale, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (2), særlig artikel 15, stk. 1.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2002/21/EF (herefter benævnt »rammedirektivet«) fastlægges en ny lovramme for den elektroniske kommunikationssektor med henblik på at reagere på konvergenstendenserne ved at dække alle elektroniske kommunikationsnet og -tjenester inden for sit anvendelsesområde. Målet er at begrænse den sektorspecifikke forhåndsregulering, efterhånden som konkurrencen spredes til hele markedet.

(2)

Ifølge artikel 15 i rammedirektivet skal EFTA-Overvågningsmyndigheden (herefter benævnt »myndigheden«) efter høring af offentligheden og de nationale reguleringsmyndigheder (NRM) i EFTA-staterne vedtage en henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.

(3)

Europa-Kommissionen har udstedt henstilling 2003/311/EF om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med direktiv 2002/21/EF (3).

(4)

For at sikre ensartet anvendelse af EØS-retten i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har myndigheden i denne henstilling lagt sig så tæt som muligt op ad den pågældende henstilling fra Kommissionen.

(5)

Formålet med denne henstilling er at udpege de produkt- og tjenestemarkeder, hvor der kan være grund til at anvende forhåndsregulering. Denne første henstilling skal dog tage hensyn til overgangen fra rammebestemmelserne fra 1998 til de nye rammebestemmelser. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (4), herefter benævnt adgangsdirektivet, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (5), herefter benævnt forsyningspligtdirektivet, udpeger allerede specifikke markedsområder, som NRM skal gennemføre analyser af, foruden de markeder, som er opført i denne henstilling. I overensstemmelse med rammedirektivet skal NRM definere de relevante geografiske markeder på deres eget område.

(6)

Ifølge rammebestemmelserne fra 1998 er adskillige områder inden for telekommunikation underlagt forudgående regulering. Disse markeder er blevet afgrænset i de gældende direktiver, men er ikke altid »markeder« ifølge EØS' konkurrenceret og praksis. I bilag I til rammedirektivet findes en liste over de markeder, der skal indgå i den første version af henstillingen.

(7)

Som det fremgår af titlen på rammedirektivets bilag I, skal alle markeder på listen indgå i den første version af henstillingen, så NRM kan udføre en gennemgang af de nuværende forpligtelser, som er pålagt i henhold til rammebestemmelserne fra 1998.

(8)

Ifølge rammedirektivets artikel 15, stk. 1, skal myndigheden definere markederne i overensstemmelse med principperne i EØS' konkurrenceret. Myndigheden har derfor defineret markederne (svarende til markedsområderne i bilag I til rammedirektivet) i overensstemmelse med EØS' konkurrenceretsprincipper.

(9)

Inden for den elektroniske kommunikationssektor er der mindst to hovedtyper af relevante markeder, som skal overvejes: markeder for tjenester eller produkter til slutbrugere (detail) og markeder for de inputs, som er nødvendige, for at operatørerne kan levere tjenesteydelser og produkter til slutbrugerne (en gros). Inden for disse to markedstyper kan der foretages yderligere sondringer afhængigt af efterspørgsels- og udbudssidens kendetegn.

(10)

Udgangspunktet for definition og kortlægning af markederne er karakterisering af detailmarkederne inden for en given tidsramme under hensyntagen til, hvorvidt der findes substitutionsmuligheder på efterspørgsels- og udbudssiden. Når der er foretaget karakterisering og definition af detailmarkederne, som er markeder med udbud og efterspørgsel fra slutbrugernes side, vil det være hensigtsmæssigt at kortlægge de relevante engrosmarkeder, som er markeder, hvor der efterspørges produkter fra og udbydes produkter til en tredjemand, der ønsker at sælge til slutbrugere.

(11)

Når der defineres markeder i overensstemmelse med EØS' konkurrenceret, betyder det, at visse markedsområder i bilag I til rammedirektivet rummer en række særskilte individuelle markeder på grundlag af karakteristika på efterspørgselssiden. Dette er tilfældet for produkter med detailadgang til det offentlige telefonnet på et fast sted og for telefontjenester på et fast sted. Markedsområdet i bilag I, der henviser til faste kredsløb en gros, defineres som særskilte markeder for en gros terminerende segmenter og en gros centrallinjesegmenter på grundlag af karakteristika på både udbuds- og efterspørgselssiden.

(12)

Ved kortlægningen af markederne i henhold til principperne i EØS' konkurrenceret skal der som minimum anvendes følgende tre kriterier: Det første kriterium er, at der skal foreligge store og varige hindringer for markedsadgang, det være sig strukturelle, juridiske eller reguleringsmæssige. Når man tager elektroniske kommunikationsmarkeders dynamiske natur og funktion i betragtning, skal man også overveje mulighederne for, at hindringerne overvindes inden for en relevant tidshorisont, når man gennemfører en fremadrettet analyse med henblik på at udpege relevante markeder til eventuel forhåndsregulering. Derfor indeholder det andet kriterium kun de markeder, hvis struktur ikke giver anledning til reel konkurrence inden for den relevante tidshorisont. Når dette kriterium anvendes, skal konkurrencesituationen bag adgangshindringerne også undersøges. Det tredje kriterium er, at EØS' konkurrenceret i sig selv ikke er tilstrækkelig til at rette op på de(t) relevante markedssvigt.

(13)

Især gælder det for så vidt angår hindringer for markedsadgang, at der findes to typer, som har betydning for denne henstilling: strukturelle hindringer og lovgivnings- eller reguleringsmæssige hindringer.

(14)

Strukturelle hindringer for markedsadgang er en følge af de oprindelige omkostnings- eller efterspørgselsforhold, som skaber ulige forhold mellem gamle og nye markedsaktører ved at bremse eller forhindre sidstnævntes markedsadgang. F.eks. kan der være tale om store strukturelle hindringer, hvis markedet er kendetegnet af betydelige stordrifts- og/eller tæthedsfordele og høje irreversible omkostninger. Indtil videre er der stadig sådanne hindringer for en almen indførelse og/eller tilrådighedsstillelse af abonnentnetforbindelser på faste steder. Der kan også være tale om en lignende strukturel hindring, hvor leveringen af tjenester forudsætter en netværkskomponent, som teknisk ikke kan duplikeres eller kun kan duplikeres til en pris, som gør det uattraktivt for konkurrenterne.

(15)

Lovgivnings- eller reguleringsmæssige hindringer skyldes ikke økonomiske forhold, men lovgivningsmæssige, administrative eller andre foranstaltninger fra myndighedernes side, som direkte påvirker betingelserne for markedsadgang og/eller operatørernes stilling på det relevante marked. Som eksempler på lovgivnings- eller reguleringsmæssige hindringer for markedsadgang kan nævnes begrænsninger for antallet af virksomheder, som har adgang til frekvensressourcer til levering af basistjenester. Andre eksempler er priskontrol og andre prisrelaterede foranstaltninger, som pålægges virksomheder, og som ikke kun påvirker markedsadgangen, men også virksomhedernes stilling på markedet.

(16)

Hindringer for markedsadgang kan også afsvækkes på innovationsdrevne markeder, som er kendetegnet ved en hurtig teknologisk udvikling. På disse markeder kan truslen om innovative tilbud fra potentielle konkurrenter, der endnu ikke er på markedet, skabe konkurrencepres. På innovationsdrevne markeder kan der optræde dynamisk eller langsigtet konkurrence mellem virksomheder, som ikke nødvendigvis er konkurrenter på et eksisterende »statisk« marked. Denne henstilling udpeger ikke markeder, hvor hindringer for markedsadgang ikke forventes at bestå over et længere tidsrum.

(17)

Selv om et marked har store hindringer for markedsadgang, kan der være tale om andre strukturelle faktorer, som kan betyde, at markedet faktisk tenderer i retning af en reel konkurrencesituation inden for den relevante tidsramme. Det kan f.eks. være tilfældet på markeder, hvor et begrænset — men tilstrækkeligt — antal virksomheder har forskellige omkostningsstrukturer og står over for en priselastisk efterspørgsel. Der kan også være overskudskapacitet på markedet, som vil give konkurrerende virksomheder muligheder for at øge produktionen meget hurtigt i tilfælde af en prisstigning. På sådanne markeder kan markedsandelene ændre sig med tiden, og/eller priserne kan falde.

(18)

Beslutningen om, at der kan være behov for forudgående regulering på et marked, bør også afhænge af en vurdering af, hvorvidt EØS-konkurrenceretten er tilstrækkelig til at mindske eller fjerne sådanne hindringer eller at genoprette reel konkurrence. Desuden bør nye og fremspirende markeder, hvor en stærk markedsstilling skyldes et forspring på markedet, principielt ikke gøres til genstand for forhåndsregulering.

(19)

Når der foretages regelmæssige vurderinger af de markeder, som er kortlagt i denne henstilling, bør de tre kriterier anvendes. Disse kriterier bør anvendes kumulativt, således at markedet ikke udpeges i senere henstillinger, såfremt det ikke opfylder ét af kriterierne. Om et elektronisk kommunikationsmarked også udpeges i de følgende udgaver af henstillingen, afhænger således af, hvorvidt der fortsat er hindringer for markedsadgang, hvorvidt der er tale om en dynamisk konkurrencesituation, og endelig af, hvorvidt EØS-konkurrenceretten (uden forhåndsregulering) er tilstrækkelig til at regulere varige markedsskævheder. Et marked kan også slettes fra henstillingen, hvis der er belæg for bæredygtig og reel konkurrence på markedet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, forudsat at konkurrencen på dette marked ikke mindskes som følge af, at de eksisterende reguleringsforpligtelser fjernes.

(20)

I bilaget til denne henstilling er anført, hvilken sammenhæng der er mellem de enkelte markeder i henstillingen og de markedsområder, der er opført i bilag I til rammedirektivet. Når de nationale tilsynsmyndigheder gennemgår de nuværende forpligtelser, som er pålagt i henhold til de tidligere rammebestemmelser, for at fastslå, om de skal bibeholdes, ændres eller ophæves, bør de gennemføre analysen på grundlag af de markeder, som er udpeget i denne henstilling, for at opfylde kravet om, at markedsdefinitioner med henblik på forhåndsregulering skal være baseret på EØS-konkurrencerettens principper. Indtil de nationale tilsynsmyndigheder har gennemført den første markedsanalyse i henhold til de nye rammebestemmelser, gælder eksisterende forpligtelser fortsat.

(21)

Udpegelsen af markeder i denne henstilling sker uden at det berører markeder, som kan være afgrænset i specifikke sager efter EØS-konkurrenceretten.

(22)

På grund af den meget forskellige netværkstopologi og -teknologi, der anvendes i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal NRM i visse tilfælde fastlægge de nøjagtige grænser mellem eller elementer inden for særlige markeder, der er udpeget i henstillingen, mens EØS' konkurrenceretlige principper overholdes. NRM kan udpege markeder, som er forskellige fra markederne i henstillingen, forudsat at det sker i overensstemmelse med rammedirektivets artikel 7. Eftersom indførelsen af forhåndsregulering på et marked kan påvirke samhandlen mellem parterne i EØS-aftalen som anført i betragtning 38 i rammedirektivet, er myndigheden af den opfattelse, at udpegelsen af markeder, som er forskellige fra henstillingens, er underlagt den korrekte procedure i rammedirektivets artikel 7. Hvis et marked, som påvirker handelen mellem parterne i EØS-aftalen ikke indberettes, kan der indledes overtrædelsesprocedurer. Alle markeder, som udpeges af NRM, bør afgrænses i henhold til principperne i EFTA-Tilsynsmyndighedens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med EØS' konkurrenceret (6) og være i overensstemmelse med Tilsynsmyndighedens retningslinjer for markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition og samtidig opfylde de tre ovennævnte kriterier. Hvis en NRM mener, at efterspørgsels- og udbudsmønstre begrunder en anden definition af et marked, som er opført i denne henstilling, bør den følge de relevante procedurer i rammedirektivets artikel 6 og 7.

(23)

Selv om denne henstilling udpeger de produkt- og tjenestemarkeder, hvor der kan være grund til forudgående regulering, betyder dette ikke, at der altid er behov for regulering, eller at der på disse markeder skal indføres reguleringsforpligtelser efter de specifikke direktiver. Regulering vil ikke være påkrævet, hvis der er reel konkurrence på disse markeder. Især gælder det, at reguleringsmæssige forpligtelser skal være passende og bygge på det reelle problem, der er konstateret, at de skal være hensigtsmæssige og kunne begrundes på baggrund af rammedirektivets målsætninger, især om maksimering af fordelene for brugerne, sikre, at konkurrencen ikke fordrejes eller begrænses, opmuntre til effektive investeringer i infrastruktur og fremme udvikling samt effektiv brug og forvaltning af radiofrekvenser og nummerressourcer.

(24)

Denne henstilling har været genstand for en offentlig høring og drøftelser med de nationale tilsynsmyndigheder og konkurrencemyndigheder —

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

1)

Ved definering af relevante markeder efter artikel 15, stk. 3, i den akt, hvortil der henvises i punkt 5cl i bilag XI til EØS-aftalen og som tilpasset aftalen ved protokol 1 og sektortilpasningerne i bilag XI til denne aftale, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, henstilles det, at de nationale reguleringsmyndigheder analyserer de produkt- og tjenestemarkeder, der er anført i bilaget.

2)

Denne henstilling er rettet til EFTA-staterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2004.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Hannes HAFSTEIN

Formand


(1)  I det følgende benævnt EØS-aftalen.

(2)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(3)  EUT L 114 af 8.5.2003, s. 45.

(4)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7, som omhandlet i punkt 5cj i bilag XI til EØS-aftalen, tilpasset aftalen ved protokol 1 til aftalen og ved sektortilpasningerne i bilag XI til aftalen.

(5)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51, som omhandlet i punkt 5cm i bilag XI til EØS-aftalen, tilpasset aftalen ved protokol 1 til aftalen og ved sektortilpasningerne i bilag XI til aftalen.

(6)  EFT L 200 af 16.7.1998, s. 48, og EØS-tillægget til EFT nr. 28 af 16.7.1998, s. 3.


BILAG

Detailniveau

1.

Adgang til det offentlige telefonnet på et fast sted for privatkunder.

2.

Adgang til det offentlige telefonnet på et fast sted for erhvervskunder.

3.

Offentligt tilgængelige lokal- og/eller indlandstelefontjenester leveret på et fast sted til privatkunder.

4.

Offentligt tilgængelige internationale telefontjenester leveret på et fast sted til privatkunder.

5.

Offentligt tilgængelige lokal- og/eller indlandstelefontjenester leveret på et fast sted til erhvervskunder.

6.

Offentligt tilgængelige internationale telefontjenester leveret på et fast sted til erhvervskunder.

Disse seks markeder udpeges med henblik på analyse i forbindelse med forsyningspligtdirektivets artikel 17.

Tilsammen svarer marked 1 til 6 til »udbud af tilslutning til og brug af det offentlige telefonnet på faste steder«, som der henvises til i bilag I, punkt 1, i rammedirektivet. Der er også henvist til dette kombinerede marked i forsyningspligtdirektivets artikel 19 (ved eventuelt krav om mulighed for operatørforvalg for det enkelte opkald eller fast operatørvalg).

7.

Minimumssættet af faste kredsløb (som omfatter de specificerede typer faste kredsløb til og med 2 Mb/s som angivet i forsyningspligtdirektivets artikel 18 og bilag VII).

Dette marked henvises der til bilag I, punkt 1, i rammedirektivet i forbindelse med forsyningspligtdirektivets artikel 16 (»tilrådighedsstillelse af faste kredsløb for slutbrugere«).

Der skal foretages en markedsanalyse i forbindelse med forsyningspligtdirektivets artikel 18, som omhandler tilsyn med minimumssættet af faste kredsløb.

Engrosniveau

8.

Access i det offentlige telefonnet på et fast sted. I nærværende henstilling omfatter access også lokal fremføring af opkald, afgrænset på en sådan måde, at det stemmer overens med de grænser, der er fastlagt for markederne for transit og terminering af opkald på det offentlige telefonnet leveret på et fast sted.

Dette marked svarer til det marked, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF (»Access i det faste offentlige telefonnet«).

9.

Opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted.

I nærværende henstilling omfatter terminering også lokal fremføring af opkald, afgrænset på en sådan måde, at det stemmer overens med de grænser, der er fastlagt for markederne for access og transit af opkald på det offentlige telefonnet leveret på et fast sted.

Dette marked svarer til det marked, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF (terminering i det faste offentlige telefonnet).

10.

Transittjenester i det faste offentlige telefonnet

I nærværende henstilling er transittjenester afgrænset på en sådan måde, at de stemmer overens med de grænser, der er fastlagt for markederne for access og terminering af opkald på det offentlige telefonnet leveret på et fast sted.

Dette marked svarer til det marked, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF (transittjenester i det faste offentlige telefonnet).

11.

Engrosubundtet adgang (herunder delt adgang) til metalabonnentledninger og -ledningsafsnit med henblik på udbud af bredbånds- og taletjenester.

Dette marked svarer til det marked, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF og direktiv 98/10/EF (tilslutning til det faste offentlige telefonnet, herunder ubundtet adgang til abonnentledninger), og det marked, der henvises til i bilag I, punkt 3, i rammedirektivet i forbindelse med forordning (EF) nr. 2887/2000.

12.

Engrosubundtet bredbåndsadgang.

Dette marked dækker »bitstrømadgang«, som giver mulighed for transmission af bredbåndsdata i begge retninger og anden engrosadgang via anden infrastruktur, hvis og når der tilbydes faciliteter svarende til bitstrømadgang. Heri indgår »nettilslutninger og særlige nettilslutninger«, hvortil der henvises i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet, men markedet i punkt 11 ovenfor indgår ikke, ej heller markedet i punkt 18.

13.

Engrosterminerende segmenter af faste kredsløb.

14.

Engroscentrallinjesegmenter af faste kredsløb.

Sammen svarer engrosmarked 13 og 14 til de markeder, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF og direktiv 98/10/EF (samtrafik mellem faste kredsløb) og de markeder, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 92/44/EØF (Engrossalg af kapacitet på faste kredsløb til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester).

15.

Access og tilslutninger til offentlige mobiltelefonnet som der henvises til (hver for sig) i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF og 98/10/EF.

16.

Taleopkaldsterminering i individuelle mobiltelefonnet

Dette marked svarer til det marked, der henvises til i bilag I, punkt 2, i rammedirektivet i forbindelse med direktiv 97/33/EF (opkaldsterminering i offentlige mobiltelefonnet).

17.

Det nationale engrosmarked for internationale roaming-tjenester på offentlige mobiltelefonnet.

Dette marked svarer til det marked, der henvises til i bilag I, punkt 4, i rammedirektivet.

18.

Radio- og tv-transmissionstjenester, som leverer radio- og tv-indhold til slutbrugere

Note

NRM har skønsbeføjelser for så vidt angår markedsanalysen af »adgangsstyring for digitale radio- og tv-tjenester« i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i adgangsdirektivet. Artikel 6, stk. 3, i adgangsdirektivet bestemmer, at EFTA-staterne kan bemyndige NRM til at gennemgå markedet for adgangsstyringssystemer til digitale radio- og tv-tjenester uanset transmissionsmåden.


27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/24


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING

Nr. 319/05/KOL

af 14. december 2005

om ændringer til kollegiets beslutning nr. 195/04/KOL om de gennemførelsesbestemmelser, der henvises til i artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

UNDER HENVISNING TIL aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 61 til 63 og protokol 26,

UNDER HENVISNING TIL aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (2), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og artikel 24 samt artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen,

I BETRAGTNING AF EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/04/KOL af 14. juli 2004 om de gennemførelsesbestemmelser, der henvises til i artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen,

I BETRAGTNING AF, at EFTA-Tilsynsmyndigheden i medfør af artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 195/04/KOL vil anvende et elektronisk anmeldelsessystem pr. 1. januar 2006,

I BETRAGTNING AF, at EFTA-staterne med henblik på fremsendelse af elektroniske anmeldelser og efterfølgende korrespondance har udpeget en kontaktperson,

EFTER HØRING AF Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte ved brev af den 30. november 2005 i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 29 i del II i protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

1a)

Artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 195/04/KOL affattes således:

»Anmeldelsen sendes til Tilsynsmyndigheden gennem den pågældende EFTA-stats mission ved Den Europæiske Union eller en kontaktperson, som EFTA-staten har udpeget. Den stiles til Tilsynsmyndighedens Konkurrence- og Statsstøttedirektorat. Tilsynsmyndighedens Konkurrence- og Statsstøttedirektorat kan udpege kontaktpersoner til modtagelse af anmeldelser«.

1b)

Artikel 3, stk. 6, i beslutning nr. 195/04/KOL affattes således:

»Efter høring af EFTA-staterne offentliggør Tilsynsmyndigheden detaljerede oplysninger i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg om de nærmere bestemmelser for elektronisk indsendelse af anmeldelser, herunder adresser samt eventuelle bestemmelser, der måtte være nødvendige for beskyttelsen af fortrolige oplysninger«.

1c)

Andet punktum i fjerde afsnit i bilag I til beslutning nr. 195/04/KOL affattes således:

»Den udfyldte formular sendes til Tilsynsmyndigheden gennem den pågældende EFTA-stats mission ved Den Europæiske Union eller en kontaktperson, som EFTA-staten har udpeget«.

1d)

I bilagene til beslutning nr. 195/04/KOL skal henvisningerne til den pågældende EFTA-stats mission ved Den Europæiske Union eller EØS-Koordineringsenhed forstås som en henvisning til den pågældende EFTA-stats mission ved den Den Europæiske Union eller en kontaktperson udpeget af EFTA-staten.

2)

Denne beslutning er rettet til Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge.

3)

Denne beslutning træder i kraft dagen efter Tilsynsmyndighedens vedtagelse heraf.

4)

Den engelske udgave af denne beslutning er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2005.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Einar M. BULL

Formand

Kurt JÄGER

Medlem af kollegiet


(1)  Herefter kaldet EØS-aftalen.

(2)  Herefter kaldet aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen.