ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 107

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2006 af 19. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 349/2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2006 af 19. april 2006 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af silicium afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, og om registrering af denne import

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1374/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2006 af 18. april 2006 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2006 af 19. april 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2006 af 19. april 2006 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2006 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. april 2006 om videreanvendelse af Kommissionens informationer

38

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 2004/639/EF for så vidt angår Kroatien (meddelt under nummer K(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 2006/135/EF for så vidt angår oprettelse af område A og B i visse medlemsstater som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza (meddelt under nummer K(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 7. april 2006 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 604/2006

af 19. april 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 19. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 605/2006

af 19. april 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 349/2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen kan ifølge artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/97 fastsætte restriktioner for indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter i overensstemmelse med betingelserne fastsat i litra a) til d). Der er endvidere fastsat gennemførelsesforanstaltninger for sådanne restriktioner i Kommissionens forordning (EF) nr. 1808/2001 af 30. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2).

(2)

En liste over arter, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet, er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2003 af 25. februar 2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (3).

(3)

Ud fra nye oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderet, at bevaringsstatus for visse arter opført i bilag A og B til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 vil blive bragt i alvorlig fare, hvis indførslen af disse i Fællesskabet fra visse oprindelseslande ikke suspenderes. Indførsel af følgende arter bør derfor suspenderes: Ursus thibetanus fra Den Russiske Føderation; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae og E. kondoi fra Madagaskar; Panthera leo fra Etiopien; Balaeniceps rex, Grus carunculatus og Chamaeleo fuelleborni fra Den Forenede Republik Tanzania; Poicephalus gulielmi fra Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli og Python regius fra Guinea; Sagittarius serpentarius og Varanus exanthematicus fra Togo; Agapornis pullarius fra Den Demokratiske Republik Congo; Cuora galbinifrons fra Kina; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos og Scolymia vitiensis fra Indonesien; Geochelone pardalis fra Uganda og Zambia; Uromastyx geyri fra Mali og Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima og T. squamosa fra Mozambique; Dendrobates pumilio fra Nicaragua; Hippopus hippopus fra Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas og T. maxima fra Tonga og Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima og T. squamosa fra Fiji og Vanuatu; Tridacna crocea fra Tonga; Tridacna maxima fra Mikronesiens Forenede Stater og Marshalløerne; Tridacna tevoroa fra Tonga og Catalaphyllia jardinei fra Salomonøerne.

(4)

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe har endvidere konkluderet, at der ud fra de nyeste tilgængelige oplysninger ikke længere er belæg for at suspendere indførsel i Fællesskabet af arterne: Galago senegalensis fra Djibouti; Galagoides demidoff fra Kenya og Senegal; Callithrix argentata fra Paraguay; Saguinus labiatus fra Colombia; Callicebus torquatus fra Ecuador; Cebus albifrons fra Guyana; Cebus capucinus og Aratinga solstitialis fra Venezuela; Cebus olivaceus fra Peru; Allenopithecus nigroviridis fra alle forekomststater; Colobus guereza fra Ækvatorialguinea; Lophocebus albigena fra Kenya; Papio hamadryas og Hippopotamus amphibius fra Liberia; Cynogale bennettii fra Singapore; Ara ararauna fra Trinidad og Tobago; Neophema splendida fra Australien; Poicephalus gulielmi fra Den Demokratiske Republik Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis og Psammobates spp. fra alle forekomststater; Geochelone denticulata fra alle forekomststater undtagen Bolivia og Ecuador; Geochelone elegans fra alle forekomststater undtagen Pakistan; Kinixys belliana fra alle forekomststater undtagen Mozambique og Benin; Kinixys erosa fra alle forekomststater undtagen Togo; Kinixys homeana fra alle forekomststater undtagen Benin; Manouria emys fra alle forekomststater undtagen Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar og Thailand; Testudo horsfieldii fra alle forekomststater undtagen Kina, Pakistan og Kazakhstan; Manouria impressa fra alle forekomststater undtagen Vietnam; Phelsuma cepediana og P. trilineata fra Madagaskar; Phelsuma edwardnewtonii fra Mauritius; Varanus albigularis fra Lesotho; Varanus rudicollis fra Filippinerne; Ptyas mucosus fra Indonesien og Dactylorhiza incarnata fra Norge.

(5)

I forordning (EF) nr. 338/97, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1332/2005, er det bl.a. fastsat, at Cacatua sulphurea og Pyxis arachnoides overføres fra bilag B til bilag A, og at Agapornis roseicollis slettes fra bilagene, og der er derfor ikke længere behov for at suspendere indførslen af disse arter.

(6)

Der er foretaget en høring af alle oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af de nye restriktioner for indførsel, som er omhandlet i denne forordning.

(7)

Bilaget til forordning (EF) nr. 349/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed og erstattes af hensyn til klarheden.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 349/2003 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2005 (EUT L 215 af 19.8.2005, s. 1).

(2)  EFT L 250 af 19.9.2001, s. 1.

(3)  EFT L 51 af 26.2.2003, s. 3. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2005 (EUT L 43 af 15.2.2005, s. 3).


BILAG

Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grund af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vildtlevende

Jagttrofæer

Belarus, Kirgisistan, Tyrkiet

a

Ursidae

Ursus arctos

Vildtlevende

Jagttrofæer

British Columbia

a

Ursus thibetanus

Vildtlevende

Jagttrofæer

Den Russiske Føderation

a

Felidae

Lynx lynx

Vildtlevende

Jagttrofæer

Azerbaijan, Moldova, Ukraine

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Vildtlevende

Jagttrofæer

Kazakhstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Vildtlevende

Alle

Ecuador, Peru

a


Enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grund af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Vildtlevende

Alle

Alle

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Vildtlevende

Alle

Den Centralafrikanske Republik, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Vildtlevende

Alle

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vildtlevende

Alle

Cambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Vildtlevende

Alle

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Vildtlevende

Alle

Nigeria

b

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vildtlevende

Alle

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii)

Vildtlevende

Alle

Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik

b

Galagoides zanzibaricus (synonym Galago zanzibaricus)

Vildtlevende

Alle

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi)

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Cebidae

Alouatta fusca

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Alouatta seniculus

Vildtlevende

Alle

Trinidad og Tobago

b

Ateles belzebuth

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Ateles fusciceps

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Ateles geoffroyi

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Ateles paniscus

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Cebus capucinus

Vildtlevende

Alle

Belize

b

Chiropotes satanas

Vildtlevende

Alle

Brasilien, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Pithecia pithecia

Vildtlevende

Alle

Guyana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Vildtlevende

Alle

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Vildtlevende

Alle

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vildtlevende

Alle

Den Centralafrikanske Republik

b

Cercopithecus dryas (inkl. C. salongo)

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Cercopithecus erythrotis

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Cercopithecus hamlyni

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Cercopithecus mona

Vildtlevende

Alle

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Vildtlevende

Alle

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Vildtlevende

Alle

Cameroun, Ækvatorialguinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi)

Vildtlevende

Alle

Cameroun, Ækvatorialguinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Vildtlevende

Alle

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vildtlevende

Alle

Nigeria

b

Macaca arctoides

Vildtlevende

Alle

Indien, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vildtlevende

Alle

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Macaca fascicularis

Vildtlevende

Alle

Bangladesh, Indien

b

Macaca maura

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Macaca nemestrina

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Macaca nemestrina pagensis

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Macaca nigra

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vildtlevende

Alle

Algeriet, Marokko

b

Papio hamadryas

Vildtlevende

Alle

Guinea-Bissau, Libyen

b

Procolobus badius (synonym Colobus badius)

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Procolobus verus (synonym Colobus verus)

Vildtlevende

Alle

Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonym Presbytis phayrei)

Vildtlevende

Alle

Cambodja, Kina, Indien

b

Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex)

Vildtlevende

Alle

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Vildtlevende

Alle

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Vildtlevende

Alle

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vildtlevende

Alle

Kina

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Vildtlevende

Alle

Bolivia, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Cynogale bennettii

Vildtlevende

Alle

Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand

b

Eupleres goudotii

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

Vildtlevende

Alle

Algeriet

b

Oncifelis colocolo

Vildtlevende

Alle

Chile

b

Panthera leo

Vildtlevende

Alle

Etiopien

b

Prionailurus bengalensis

Vildtlevende

Alle

Macao

b

Profelis aurata

Vildtlevende

Alle

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Vildtlevende

Alle

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis)

Vildtlevende

Alle

Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Vildtlevende

Alle bortset fra:

enheder, der udgør en del af den bestand, der er registreret i Argentina, forudsat at tilladelserne bekræftes af Sekretariatet, inden de accepteres af importmedlemsstaten

produkter opnået fra klipning af levende dyr foretaget under det godkendte forvaltningsprogram, behørigt mærket og registreret

ikke-kommerciel udførsel af begrænsede mængder uld til industriel prøvning, op til 500 kg om året.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Moschus chrysogaster

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Moschus fuscus

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Moschus moschiferus

Vildtlevende

Alle

Kina, Rusland

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vildtlevende

Alle

Usbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Vildtlevende

Alle

Kasakhstan, Rusland

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania, Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Alle

Levende

Alle

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Vildtlevende

Alle

Papua Ny Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vildtlevende

Alle

Cuba

b

Accipiter imitator

Vildtlevende

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Accipiter melanoleucus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Buteo albonotatus

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Buteo galapagoensis

Vildtlevende

Alle

Ecuador

b

Buteo platypterus

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Buteo ridgwayi

Vildtlevende

Alle

Den Dominikanske Republik, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vildtlevende

Alle

Australien

b

Gyps bengalensis

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Gyps coprotheres

Vildtlevende

Alle

Mozambique, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Gyps rueppellii

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Vildtlevende

Alle

Indonesien, Papua Ny Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Hieraaetus spilogaster

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Lophoictinia isura

Vildtlevende

Alle

Australien

b

Macheiramphus alcinus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Spizaetus africanus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Stephanoaetus coronatus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

Vildtlevende

Alle

Côte d’Ivoire, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Falco deiroleucus

Vildtlevende

Alle

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vildtlevende

Alle

Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Sudan, Den Forenede Republik Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vildtlevende

Alle

Australien, Papua Ny Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vildtlevende

Alle

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vildtlevende

Alle

Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Vildtlevende

Alle

Indonesien, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vildtlevende

Alle

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Vildtlevende

Alle

Angola, Botswana, Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Vildtlevende

Alle

Sydafrika, Den Forenede Republik Tanzania

b

Grus virgo

Vildtlevende

Alle

Sudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Goura victoria

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Opdrættet

Alle

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Agapornis pullarius

Vildtlevende

Alle

Angola, Den Demokratiske Republik Congo, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Amazona agilis

Vildtlevende

Alle

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Vildtlevende

Alle

Ecuador

b

Amazona collaria

Vildtlevende

Alle

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vildtlevende

Alle

Venezuela

b

Amazona xanthops

Vildtlevende

Alle

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloroptera

Vildtlevende

Alle

Argentina, Panama

b

Ara severa

Vildtlevende

Alle

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vildtlevende

Alle

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vildtlevende

Alle

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Aratinga erythrogenys

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Aratinga euops

Vildtlevende

Alle

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vildtlevende

Alle

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Charmosyna amabilis

Vildtlevende

Alle

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Cyanoliseus patagonus

Vildtlevende

Alle

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vildtlevende

Alle

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Forpus xanthops

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vildtlevende

Alle

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Leptosittaca branickii

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Lorius domicella

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Nannopsittaca panychlora

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Pionus chalcopterus

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Vildtlevende

Alle

Côte d’Ivoire, Congo

b

Poicephalus meyeri

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vildtlevende

Alle

Botswana, Den Demokratiske Republik Congo, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vildtlevende

Alle

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Psittacula alexandri

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vildtlevende

Alle

Bangladesh, Cambodja

b

Psittacula roseata

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Psittacus erithacus

Vildtlevende

Alle

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Vildtlevende

Alle

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Pyrrhura albipectus

Vildtlevende

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Vildtlevende

Alle

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vildtlevende

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Vildtlevende

Alle

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vildtlevende

Alle

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Touit melanonota

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Touit surda

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Triclaria malachitacea

Vildtlevende

Alle

Argentina, Brasilien

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Vildtlevende

Alle

Uganda

b

Tauraco corythaix

Vildtlevende

Alle

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

Tyto aurantia

Vildtlevende

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto inexspectata

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Tyto manusi

Vildtlevende

Alle

Papua New Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Strigidae

Asio capensis

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Asio clamator

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Bubo lacteus

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Bubo philippensis

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Bubo poensis

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Bubo vosseleri

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Ketupa blakistoni

Vildtlevende

Alle

Kina, Japan, Rusland

b

Ketupa ketupu

Vildtlevende

Alle

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Vildtlevende

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Ninox affinis

Vildtlevende

Alle

Indien

b

Ninox rudolfi

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Otus angelinae

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Otus fuliginosus

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Otus longicornis

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Otus magicus

Vildtlevende

Alle

Seychellerne

b

Otus mindorensis

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Otus mirus

Vildtlevende

Alle

Filippinerne

b

Otus pauliani

Vildtlevende

Alle

Comorerne

b

Otus roboratus

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Otus rutilus

Vildtlevende

Alle

Comorerne

b

Pulsatrix melanota

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Scotopelia peli

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Vildtlevende

Alle

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Strix woodfordii

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Vildtlevende

Alle

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Vildtlevende

Alle

Thailand

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Vildtlevende

Alle

Alle (undtagen Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Vildtlevende

Alle

Malaysia

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Chrysemys picta

Alle

Levende

Alle

d

Cuora amboinensis

Vildtlevende

Alle

Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Heosemys spinosa

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Leucocephalon yuwonoi

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Siebenrockiella crassicollis

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Vildtlevende

Alle

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Vildtlevende

Alle

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Vildtlevende

Alle

Seychellerne

b

Geochelone pardalis

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Mozambique, Uganda, Den Forenede Republik Tanzania

b

Opdrættet

Alle

Mozambique, Zambia

b

Oprindelse »F« (1)

Alle

Zambia

b

Geochelone platynota

Vildtlevende

Alle

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Gopherus berlandieri

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Gopherus polyphemus

Vildtlevende

Alle

Amerikas Forenede Stater

b

Indotestudo elongata

Vildtlevende

Alle

Bangladesh, Kina, Indien

b

Indotestudo forstenii

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Kinixys belliana

Vildtlevende

Alle

Mozambique

b

Opdrættet

Alle

Benin

b

Kinixys erosa

Vildtlevende

Alle

Togo

b

Kinixys homeana

Vildtlevende

Alle

Benin

b

Manouria emys

Vildtlevende

Alle

Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand

b

Manouria impressa

Vildtlevende

Alle

Vietnam

b

Testudo horsfieldii

Vildtlevende

Alle

Kina, Kasakhstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys Madagaskariensis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Vildtlevende

Alle

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vildtlevende

Alle

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad og Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Vildtlevende

Alle

Alle

b

Podocnemis sextuberculata

Vildtlevende

Alle

Peru

b

Podocnemis unifilis

Vildtlevende

Alle

Surinam

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Vildtlevende

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b

Palaeosuchus trigonatus

Vildtlevende

Alle

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Vildtlevende

Alle

Comorerne

b

Phelsuma dubia

Vildtlevende

Alle

Comorerne, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Vildtlevende

Alle

Comorerne

b

Phelsuma leiogaster

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Vildtlevende

Alle

Comorerne

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Oprindelse »F« (1)

Alle

Egypten

b

Uromastyx dispar

Vildtlevende

Alle

Algeriet, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Vildtlevende

Alle

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma fallax

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma gallus

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma globifer

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma guibei

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma linota

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma malthe

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Vildtlevende

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo ellioti

Vildtlevende

Alle

Burundi

b

Chamaeleo feae

Vildtlevende

Alle

Ækvatorialguinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Vildtlevende

Alle

Benin

b

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Vildtlevende

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo werneri

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Vildtlevende

Alle

Cameroun

b

Furcifer angeli

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer campani

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer minor

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Opdrættet

Alle

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Vildtlevende

Alle

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vildtlevende

Alle

Ecuador

b

Iguana iguana

Vildtlevende

Alle

El Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Vildtlevende

Alle

Mozambique

b

Cordylus tropidosternum

Vildtlevende

Alle

Mozambique

b

Cordylus vittifer

Vildtlevende

Alle

Mozambique

b

Scincidae

Corucia zebrata

Vildtlevende

Alle

Salomonøerne

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Vildtlevende

Alle

Guatemala, Mexico

b

Heloderma suspectum

Vildtlevende

Alle

Mexico, Amerikas Forenede Stater

b

Varanidae

Varanus bogerti

Vildtlevende

Alle

Papua New Guinea

b

Varanus dumerilii

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vildtlevende

Alle

Benin, Togo

b

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vildtlevende

Alle

Burundi, Mozambique

b

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Varanus salvadorii

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Varanus salvator

Vildtlevende

Alle

Kina, Indien, Singapore

b

Varanus telenesetes

Vildtlevende

Alle

Papua New Guinea

b

Varanus teriae

Vildtlevende

Alle

Australien

b

Varanus yemenensis

Vildtlevende

Alle

Alle

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Morelia boeleni

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Python molurus

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Python regius

Vildtlevende

Alle

Guinea

b

Python reticulatus

Vildtlevende

Alle

Indien, Malaysia (Peninsular), Singapore

b

Python sebae

Vildtlevende

Alle

Mauretanien, Mozambique

b

Opdrættet

Alle

Mozambique

b

Boidae

Boa constrictor

Vildtlevende

Alle

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Vildtlevende

Alle

Brasilien

b

Eunectes murinus

Vildtlevende

Alle

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Vildtlevende

Alle

Den Forenede Republik Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

b

Naja kaouthia

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

b

Naja siamensis

Vildtlevende

Alle

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Vildtlevende

Alle

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Vildtlevende

Alle

Nicaragua

b

Opdrættet

Alle

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Vildtlevende

Alle

Surinam

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella baroni (synonym Phrynomantis maculatus)

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella cowani

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella expectata

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synonym M. madagaskariensis haraldmeieri)

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella madagaskariensis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella manery

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synonym M. aurantiaca milotympanum)

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synonym M. cowani nigricans)

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Vildtlevende

Alle

Cameroun

b

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vildtlevende

Alle

Nicaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera tithonus

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vildtlevende

Alle

Salomonøerne

b

Ornithoptera victoriae

Vildtlevende

Alle

Salomonøerne

b

Troides andromache

Vildtlevende

Alle

Indonesien

b

Opdrættet

Alle

Indonesien

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vildtlevende

Alle

Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Vildtlevende

Alle

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Vildtlevende

Alle

Fiji, Ny Kaledonien, Filippinerne, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Vildtlevende

Alle

Fiji, Indonesien, Marshalløerne, Mikronesiens Forenede Stater, Palau, Papua Ny Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Vildtlevende

Alle

Mikronesiens Forenede Stater, Fiji, Marshalløerne, Mozambique, Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna squamosa

Vildtlevende

Alle

Fiji, Mozambique, Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Vildtlevende

Alle

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vildtlevende

Alle

Antigua og Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad og Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Vildtlevende

Alle

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Catalaphyllia jardinei

Vildtlevende

Alle

Salomonøerne

b

Euphyllia cristata

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Euphyllia divisa

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Euphyllia fimbriata

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Plerogyra spp.

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Cynarina lacrymalis

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Scolymia vitiensis

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vildtlevende

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vildtlevende

Alle

Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Schweiz, Ukraine

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Vildtlevende

Alle

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vildtlevende

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b

Barlia robertiana

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Cephalanthera rubra

Vildtlevende

Alle

Norge

b

Cypripedium japonicum

Vildtlevende

Alle

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Japan, Republikken Korea

b

Cypripedium macranthos

Vildtlevende

Alle

Republikken Korea, Rusland

b

Cypripedium margaritaceum

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vildtlevende

Alle

Kina

b

Dactylorhiza latifolia

Vildtlevende

Alle

Norge

b

Dactylorhiza romana

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vildtlevende

Alle

Norge

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vildtlevende

Alle

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Vildtlevende

Alle

Schweiz

b

Nigritella nigra

Vildtlevende

Alle

Norge

b

Ophrys holoserica

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Ophrys insectifera

Vildtlevende

Alle

Liechtenstein, Norge, Rumænien

b

Ophrys pallida

Vildtlevende

Alle

Algeriet

b

Ophrys sphegodes

Vildtlevende

Alle

Rumænien, Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Ophrys umbilicata

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Orchis coriophora

Vildtlevende

Alle

Rusland, Schweiz

b

Orchis italica

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Orchis laxiflora

Vildtlevende

Alle

Schweiz

b

Orchis mascula

Vildtlevende/Opdrættet

Alle

Albanien

b

Orchis morio

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Orchis pallens

Vildtlevende

Alle

Rusland

b

Orchis papilionacea

Vildtlevende

Alle

Rumænien

b

Orchis provincialis

Vildtlevende

Alle

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Orchis purpurea

Vildtlevende

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b

Orchis simia

Vildtlevende

Alle

Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Rumænien, Schweiz, Tyrkiet

b

Orchis tridentata

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Orchis ustulata

Vildtlevende

Alle

Rusland

b

Serapias cordigera

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Serapias parviflora

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Serapias vomeracea

Vildtlevende

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b

Spiranthes spiralis

Vildtlevende

Alle

Liechtenstein, Schweiz

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen mirabile

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vildtlevende

Alle

Tyrkiet

b


(1)  Dvs. dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel III i forordning (EF) nr. 1808/2001, samt dele og produkter fremstillet heraf.


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 606/2006

af 19. april 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 (2) fastsættes støtteniveauet for skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug under hensyn til faktorerne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999. På grund af udviklingen i markedsprisen for skummetmælkspulver, stigningen i markedspriserne for konkurrerende proteiner og nedgangen i udbuddet af skummetmælkspulver bør støttebeløbet nedsættes.

(2)

Forordning (EF) nr. 2799/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2799/1999 affattes således:

»1.   Støtten fastsættes til:

a)

1,62 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

b)

1,42 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %

c)

20,00 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

d)

17,64 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1194/2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 7).


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 607/2006

af 19. april 2006

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af silicium afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, og om registrering af denne import

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt grundforordningen, særlig artikel 13, stk. 3 og artikel 14, stk. 5,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, i grundforordningen om at undersøge, om de antidumpingforanstaltninger, der er indført på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, bliver omgået.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 6. marts 2006 af Euro Alliages på vegne af producenter, der tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde 100 %, af Fællesskabets produktion af silicium.

B.   VAREN

(3)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som normalt angives under KN kode ex 2804 69 00 (»den pågældende vare«). KN koden er kun anført til orientering.

(4)

Den vare, der er omfattet af undersøgelsen, er silicium afsendt fra Republikken Korea (»den undersøgte vare«), der normalt angives under samme KN kode som den pågældende vare.

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(5)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 (2).

D.   BEGRUNDELSE

(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne på importen af silicium med oprindelse i Kina omgås ved omladning af varen via Republikken Korea.

(7)

Der er fremlagt følgende beviser:

Det fremgår af anmodningen, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina til Fællesskabet, og at der ikke er anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for denne ændring end indførelsen af tolden.

Ændringen i handelsmønsteret ser ud til at skyldes, at silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina omlades via Republikken Korea.

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger på importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af silicium fra Republikken Korea synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er desuden tilstrækkelige beviser for, at den øgede import sker til priser, der ligger betydeligt under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de eksisterende foranstaltninger.

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at priserne på silicium dumpes i forhold til den normale værdi, der tidligere var fastsat for den pågældende vare.

Hvis det i løbet af undersøgelsen bliver konstateret, at der via Republikken Korea foregår andre former for omgåelse, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, end omladning, vil den pågældende praksis også blive undersøgt.

E.   PROCEDURE

(8)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. artikel 13 i grundforordningen, og indføre registrering, jf. artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, af import af silicium, der afsendes fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.

a)   Spørgeskemaer

(9)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til eksportører/producenter og eksportør- og producentsammenslutninger i Republikken Korea, til eksportører/producenter og eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til de importører og importørsammenslutninger i Fællesskabet, som samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de gældende foranstaltninger, og til myndighederne i Folkerepublikken Kina og Republikken Korea. Der kan i givet fald også indhentes oplysninger fra EF-erhvervsgrenen.

(10)

Under alle omstændigheder bør alle berørte parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for den frist, der er fastsat i artikel 3 i denne forordning, for at finde ud af, om de er nævnt i anmodningen, og om nødvendigt anmode om et spørgeskema inden for fristen i artikel 3, stk. 1, i denne forordning, da fristen i forordningens artikel 3, stk. 2, gælder for alle berørte parter.

(11)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina og Republikken Korea vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(12)

Alle berørte parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)   Fritagelse for registrering eller foranstaltninger

(13)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i grundforordningen kan import af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(14)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Fællesskabet, kan der indrømmes fritagelse i henhold til artikel 13, stk. 4, i grundforordningen for producenter af den pågældende vare, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen producent, der er omfattet af foranstaltningerne, og hvis det kan fastslås, at de ikke er involveret i nogen form for omgåelse som defineret i artikel 13, stk. 1 og 2, i grundforordningen. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, i denne forordning.

F.   REGISTRERING

(15)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør der indføres registrering af importen af den af undersøgelsen omfattede vare med henblik på at sikre, at der med tilbagevirkende kraft kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold fra datoen for registreringen af den pågældende import afsendt fra Republikken Korea.

G.   FRISTER

(16)

For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister for:

at berørte parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der bør tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

at producenter i Republikken Korea kan anmode om, at deres import fritages for registrering eller foranstaltninger

at berørte parter skriftligt kan anmode om at blive hørt af Kommissionen.

(17)

Der gøres opmærksom på, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den frist, der er angivet i artikel 3 i denne forordning.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDE

(18)

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. artikel 18 i grundforordningen.

(19)

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en berørt part helt eller delvist undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. artikel 18 i grundforordningen, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i medfør af artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 for at fastslå, om importen til Fællesskabet af silicium henhørende under KN kode ex 2804 69 00 (TARIC-kode 2804690010) og afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen en angivet med oprindelse i Korea eller ej, omgår de foranstaltninger, der er indført ved forordning (EF) nr. 398/2004.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96 pålægges det toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 1 i denne forordning.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere import til Fællesskabet af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende ikke omgår antidumpingtolden.

Artikel 3

1.   Der bør anmodes om spørgeskemaer fra Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal berørte parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaerne eller alle andre oplysninger senest 40 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Republikken Korea, som ønsker fritagelse for registrering eller foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 40 dage.

4.   Berørte parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

5.   Alle oplysninger vedrørende sagen og alle anmodninger om at blive hørt, få tilsendt et spørgeskema og om fritagelse for registrering eller foranstaltninger skal indgives skriftligt (men ikke elektronisk, medmindre andet er angivet) med angivelse af den berørte parts navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de berørte parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen » Limited « (3) og skal i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i grundforordningen være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen » For inspection by interested parties «.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 15.

(3)  Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug og er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i grundforordningen og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 608/2006

af 19. april 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2005 (2) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 147 949 tons blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse.

(2)

Slovakiet har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 81 909 tons. I betragtning af de disponible mængder og markedssituationen bør Slovakiets anmodning imødekommes.

(3)

Forordning (EF) nr. 1060/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1060/2005 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 229 858 tons blød hvede med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rumænien, Serbien og Montenegro (3) samt Schweiz.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1606/2005 (EUT L 256 af 1.10.2005, s. 11).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 609/2006

af 19. april 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1374/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1374/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 64 016 tons byg, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Slovakiet har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 26 366 tons. I betragtning af markedssituationen bør Slovakiets anmodning imødekommes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1374/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1374/2005 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 90 382 tons byg med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (4) samt USA.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 219 af 24.8.2005, s. 3.

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 610/2006

af 18. april 2006

om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2913/92, særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26.

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG

Kode

Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Art, sort, KN-kode

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nye kartofler

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Hvidløg

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Porrer

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Hvidkål og rødkål

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kinakål

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Hovedsalat

0705 11 00

1.130

Gulerødder

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Radiser

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Ærter (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Bønner:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Bønner (Phaseolus-arter, vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Valskbønner

ex 0708 90 00

1.190

Artiskokker

0709 10 00

1.200

Asparges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Grønne

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

Andre tilfælde

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Auberginer

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Sød peber

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Fennikel

0709 90 50

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, friske

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Avocadoer, friske

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Guavabær og mango, friske

ex 0804 50

2.60

Appelsiner, friske:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod- og halvblodappelsiner

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Andre varer

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monreales og satsumas

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner og wilkings

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner og andre varer

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Grapefrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Hvide

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

Lyserøde

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Druer til spisebrug

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Vandmeloner

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

Andre varer

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Pærer

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

Andre varer

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Abrikoser

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Kirsebær

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Ferskener

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Blommer

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Jordbær

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Hindbær

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granatæbler

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder sharon-frugter)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Litchiblommer

ex 0810 90


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 611/2006

af 19. april 2006

om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter med nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om åbning af toldkontingenter med en afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode 1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 10. til den 14. april 2006 indgivet ansøgninger til myndighederne om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land, der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse, at den pågældende grænse er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen fra den 10. til den 14. april 2006, udstedes der licenser inden for de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).


BILAG

Præferencesukker AVS-INDIEN

Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 10.4.2006-14.4.2006

Grænse

Barbados

100

 

Belize

100

Nået

Congo

100

 

Fiji

0

Nået

Guyana

100

 

Indien

0

Nået

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

51,7349

Nået

Mauritius

100

 

Mozambique

100

 

Saint Christopher og Nevis

100

 

Swaziland

0

Nået

Tanzania

100

 

Trinidad og Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Særligt præferencesukker

Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 10.4.2006-14.4.2006

Grænse

Indien

0

Nået

AVS

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 10.4.2006-14.4.2006

Grænse

Brasilien

0

Nået

Cuba

100

 

Andre tredjelande

0

Nået


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 612/2006

af 19. april 2006

om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2006 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/1999 af 26. maj 1999 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, om ophævelse af forordning (EF) nr. 1012/98 og om ændring af forordning (EF) nr. 1143/98 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1081/1999 foretages der en omfordeling af de mængder, som der ikke er ansøgt om importlicens for pr. 15. marts 2006.

(2)

I artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2006 af 28. marts 2006 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1081/1999 for tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning (3) er der fastsat det antal tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, som kan importeres på særlige betingelser indtil den 30. juni 2006.

(3)

Det antal dyr, som er omfattet af ansøgningerne om importrettigheder, svarer til ansøgningerne, og disse kan derfor imødekommes fuldt ud.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Alle ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1081/1999, imødekommes fuldt ud for løbenumre 09.0001 og 09.0003.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 131 af 27.5.1999, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1096/2001 (EFT L 150 af 6.6.2001, s. 33).

(3)  EUT L 91 af 29.3.2006, s. 10.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/38


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. april 2006

om videreanvendelse af Kommissionens informationer

(2006/291/EF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 218, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 131,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De nye informations- og kommunikationsteknologier har skabt hidtil ukendte muligheder for at sammenstille og kombinere indhold fra forskellige kilder.

(2)

Den offentlige sektors oplysninger er en uudnyttet ressource, som kunne danne grundlag for nye, værdiforøgede produkter og tjenester i informationssamfundet. Kommissionen understregede det økonomiske potentiale i det offentliges information i sin meddelelse af 23. oktober 2001 (1)»eEurope 2002: et europæisk retsgrundlag til udnyttelse af offentlig information«.

(3)

Kommissionen og de andre institutioner ligger selv inde med mange forskellige dokumenter, som kunne videreanvendes i værdiforøgede informationsprodukter og tjenester, og som kunne være en nyttig indholdsressource for både virksomheder og borgere.

(4)

Reglerne for retten til indsigt i Kommissionens dokumenter er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF (3) fastsætter mindstekrav til videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i hele EU. I direktivets betragtninger opmuntres medlemsstaterne til at gå ud over disse mindstekrav og vedtage åbne datapolitikker, som giver mere omfattende anvendelsesmuligheder for dokumenter, som offentlige organer råder over.

(6)

I »eEurope 2002: et europæisk retsgrundlag til udnyttelse af offentlig information« varslede Kommissionen en ajourføring af politikkerne om videreanvendelse af EU-institutionernes informationer. Der er gjort en række positive skridt i denne retning, f.eks. med Eurostats nye politik om udbredelse af informationer og udviklingen hen imod en frit tilgængelig Eur-Lex-portal.

(7)

Kommissionens initiativ »i2010 — Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse« sigter bl.a. mod at lette udvikling og distribution af europæisk indhold. Som led i i2010 fastsætter denne afgørelse betingelserne for videreanvendelse af Kommissionens dokumenter med henblik på at nå en omfattende videreanvendelse.

(8)

En åben politik for videreanvendelse hos Kommissionen vil støtte ny økonomisk aktivitet, føre til en mere omfattende og bedre fordelt anvendelse af Kommissionens informationer, styrke institutionernes image som åbne og transparente og undgå unødige administrative byrder for brugerne og Kommissionens tjenestegrene.

(9)

Nærværende afgørelse bør gennemføres og anvendes i fuld overensstemmelse med principperne om beskyttelse af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(10)

Nærværende afgørelse bør ikke finde anvendelse på dokumenter, som Kommissionen ikke kan godkende til videreanvendelse, f.eks. på grund af tredjeparters intellektuelle ejendomsret, eller hvor dokumenterne er modtaget fra de andre institutioner —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse fastsætter betingelserne for videreanvendelse af dokumenter, som Kommissionen selv råder over, eller som Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (Publikationskontoret) råder over på Kommissionens vegne, med sigte på at lette en mere omfattende videreanvendelse, styrke Kommissionens image som en åben institution og undgå unødige administrative byrder for både videreanvendere og Kommissionens tjenestegrene.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne afgørelse finder anvendelse på offentlige dokumenter, der er affattet af Kommissionen eller af offentlige eller private enheder på dennes vegne, og som:

a)

er offentliggjort af Kommissionen eller Publikationskontoret på dennes vegne via publikationer, websteder eller andre formidlingsmetoder, eller

b)

ikke er offentliggjort af økonomiske eller andre praktiske hensyn, f.eks. undersøgelser, rapporter og andre oplysninger.

2.   Denne beslutning finder ikke anvendelse på:

a)

software eller på dokumenter omfattet af rettigheder i forbindelse med industriel ejendomsret, f.eks. patenter, varemærker samt registrerede design, logoer og navne

b)

dokumenter, for hvilke Kommissionen ikke kan give tilladelse til videreanvendelse på grund af tredjeparters intellektuelle ejendomsret

c)

Det Fælles Forskningscenters forskningsresultater

d)

dokumenter, som gøres tilgængelige for en part i henhold til specifikke regler for privilegeret adgang til dokumenter.

3.   Denne afgørelse gennemføres under fuld overholdelse af reglerne om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger, og navnlig forordning (EF) nr. 45/2001.

4.   Denne afgørelse berører ikke på nogen måde forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikel 3

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»dokument«:

a)

ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, samt i form af lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser)

b)

enhver del af et sådant indhold

2)

»videreanvendelse«: personers eller juridiske enheders anvendelse af dokumenter til andre kommercielle eller ikke-kommercielle formål end de formål, som dokumenterne oprindeligt er produceret til. Udveksling af dokumenter mellem Kommissionen og andre organer i den offentlige sektor, som udelukkende anvender dokumenterne til at varetage deres offentlige opgaver, udgør ikke videreanvendelse

3)

»personoplysninger«: oplysninger som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EF) 45/2001.

Artikel 4

Generelt princip

Med forbehold af de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, er alle dokumenter til rådighed til videreanvendelse til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med de betingelser, der er anført i det følgende. Dokumenterne skal være tilgængelige i elektronisk form, såfremt det er muligt.

Artikel 5

Behandling af anmodninger om videreanvendelse

1.   Med sigte på at begrænse antallet af individuelle anmodninger om videreanvendelse anfører Kommissionens tjenestegrene, hvor det er relevant, hvorvidt dokumenter kan videreanvendes (f.eks. med generelle meddelelser på websider).

2.   En anmodning om videreanvendelse af et dokument skal behandles straks. En bekræftelse af modtagelsen fremsendes til den, der har fremsat anmodningen. Inden 15 dage efter registrering af anmodningen tillader kommissionstjenestegrenen eller Publikationskontoret enten, at dokumentet videreanvendes, og stiller om nødvendigt en kopi til rådighed, eller giver en skriftlig begrundelse for en eventuel afvisning eller delvis afvisning af anmodningen.

3.   I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis anmodningen vedrører meget lange dokumenter, et meget stort antal dokumenter, eller hvis anmodningen skal oversættes, kan den i stk. 2 nævnte frist forlænges med yderligere 15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat anmodningen, på forhånd underrettes herom, og der gives en nærmere begrundelse.

4.   Hvis anmodningen afvises, oplyser kommissionstjenestegrenen eller Publikationskontoret den, der har fremsat anmodningen, om muligheden for at indbringe sagen for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans eller Den Europæiske Ombudsmand i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i henholdsvis EF-traktatens artikel 230 og 195 og Euratom-traktatens artikel 146 og 107 D.

5.   Såfremt anmodningen afvises på grundlag af artikel 2, stk. 2, litra b), indsættes der i svaret til den, der har fremsat anmodningen, en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra Kommissionen har indhentet det relevante materiale, når denne kendes.

Artikel 6

Tilgængelige formater

Dokumenter gøres tilgængelige i de foreliggende formater og sprogversioner og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i elektronisk form.

Dette indebærer ikke en forpligtelse til at fremstille, tilpasse eller ajourføre dokumenter for at efterkomme anmodningen, eller til at stille uddrag af dokumenter til rådighed, hvis det medfører et uforholdsmæssigt stort arbejde, der ikke kan klares som en simpel ekspeditionssag.

Ej heller medfører denne afgørelse nogen forpligtelse for Kommissionen til at oversætte ønskede dokumenter til andre sprog end de sprog, dokumenterne allerede foreligger på på tidspunktet for anmodningen.

Kommissionen og Publikationskontoret kan ikke på grundlag af denne afgørelse pålægges at fortsætte produktionen af bestemte typer dokumenter eller til at bevare dem i et givet format med henblik på en fysisk eller juridisk persons videreanvendelse af sådanne dokumenter.

Artikel 7

Gebyrprincipper

1.   Videreanvendelse af dokumenter er i princippet gebyrfrit.

2.   I særlige tilfælde kan marginalomkostningerne til reproduktion og formidling af dokumenterne kræves godtgjort.

3.   I tilfælde, hvor Kommissionen beslutter sig for at tilpasse et dokument for at imødekomme en særlig anmodning, kan omkostningerne ved tilpasningen kræves godtgjort af den, der har fremsat anmodningen. Vurderingen af, om det er nødvendigt at kræve sådanne omkostninger godtgjort, skal tage hensyn til arbejdsindsatsen i forbindelse med tilpasningen samt de potentielle fordele for Fællesskaberne ved en videreanvendelse, f.eks. i form af oplysninger til omverdenen om Fællesskabernes virke eller styrkelse af institutionens image.

Artikel 8

Gennemsigtighed

1.   Eventuelle betingelser og standardgebyrer for videreanvendelse af dokumenter fastlægges på forhånd og offentliggøres, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt i elektronisk form.

2.   Søgning efter dokumenter fremmes ved hjælp af praktiske mekanismer som f.eks. lister over de vigtigste dokumenter, der kan videreanvendes.

Artikel 9

Licenser

Videreanvendelse af dokumenter kan tillades uden betingelser, eller der kan i givet fald pålægges betingelser i form af en licens eller en ansvarsfraskrivelse. Typiske betingelser for videreanvendelse er en forpligtelse for videreanvenderen til at angive kilden til dokumenterne, en forpligtelse til ikke at fordreje dokumentets oprindelige mening eller budskab, og at Kommissionen ikke kan holdes ansvarlig for nogen følger af videreanvendelsen. Betingelserne må ikke unødigt begrænse mulighederne for videreanvendelse.

Artikel 10

Ikke-diskrimination og forbud mod eneretsaftaler

1.   Betingelser for videreanvendelse af dokumenter skal være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse.

2.   Alle potentielle markedsaktører skal have adgang til at videreanvende dokumenter. Der indgås ikke eneretsaftaler.

3.   Såfremt eneret er nødvendig for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse, skal begrundelsen for enerettens tildeling revurderes med jævne mellemrum og under alle omstændigheder hvert tredje år. Eventuelle eneretsaftaler skal være transparente og offentliggøres.

Artikel 11

Gennemførelse

I overensstemmelse med artikel 14 i Kommissionens forretningsorden delegeres bemyndigelsen til at træffe beslutninger om anmodninger vedrørende videreanvendelse til generaldirektører og tjenestegrensledere. De træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at procedurerne i forbindelse med de dokumenter, som de er ansvarlige for, opfylder kravene i denne afgørelse. Med dette mål for øje udpeger de en tjenestemand, som behandler anmodninger om videreanvendelse og koordinerer generaldirektørens eller tjenestegrenens svar.

Artikel 12

Revision

Denne afgørelse tages op til nyvurdering tre år efter dens ikrafttræden. Nyvurderingen skal navnlig undersøge muligheden af at anvende denne afgørelse på Det Fælles Forskningscenters forskningsresultater.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2006.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  KOM(2001) 607 endelig

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. april 2006

om ændring af beslutning 2004/639/EF for så vidt angår Kroatien

(meddelt under nummer K(2006) 1541)

(EØS-relevant tekst)

(2006/292/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2004/639/EF af 6. september 2004 om betingelserne for import af tyresæd (2) er der blandt andet opstillet en liste over tredjelande, hvorfra der må importeres tyresæd.

(2)

Kroatien bør på grundlag af landets resultater på dyresundhedsområdet optages på listen over tredjelande, hvorfra der må importeres tyresæd.

(3)

Beslutning 2004/639/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2004/639/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/16/EF (EUT L 11 af 17.1.2006, s. 21).

(2)  EUT L 292 af 15.9.2004, s. 21. Senest ændret ved beslutning 2006/16/EF.


BILAG

»BILAG I

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af tyresæd

ISO-kode

Land

AU

Australien

CA

Canada

CH

Schweiz

HR

Kroatien

NZ

New Zealand

RO

Rumænien

US

USA«


20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. april 2006

om ændring af beslutning 2006/135/EF for så vidt angår oprettelse af område A og B i visse medlemsstater som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza

(meddelt under nummer K(2006) 1583)

(EØS-relevant tekst)

(2006/293/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (3), særlig artikel 18,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (4), særlig artikel 66, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland har underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater om et udbrud af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenza A-virus af subtype H5N1 hos fjerkræ på landets område og har truffet de relevante foranstaltninger, der er foreskrevet i Kommissionens beslutning 2006/135/EF af 22. februar 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Fællesskabet (5).

(2)

Tyskland har efter udbruddet truffet de fornødne foranstaltninger i henhold til beslutning 2006/135/EF. Efter at Kommissionen har fået meddelt de pågældende foranstaltninger, har den set nærmere på dem i samarbejde med den berørte medlemsstat, og den finder det godtgjort, at område A og B, som den pågældende medlemsstat har oprettet, indebærer tilstrækkelig afstand til udbruddet hos fjerkræ. Det er derfor nødvendigt at oprette område A og B i Tyskland og at fastlægge varigheden af denne regionalisering.

(3)

I henhold til artikel 2, stk. 4, litra b) og c), i beslutning 2006/135/EF og efter en afsluttende evaluering af den epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i visse dele af Frankrig er foranstaltningerne vedrørende de områder, der er oprettet i henhold til artikel 2, stk. 2, i beslutning 2006/135/EF, samtidig blevet ophævet i Frankrig.

(4)

Det er derfor nødvendigt at ændre del A og B i bilag I til beslutning 2006/135/EF i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2006/135/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 18/2006 (EUT L 4 af 7.1.2006, s. 3).

(4)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 52 af 23.2.2006, s. 41. Senest ændret ved beslutning 2006/251/EF (EUT L 91 af 29.3.2006, s. 33).


BILAG

Bilag I til beslutning 2006/135/EF affattes således:

»BILAG I

DEL A

Område A, jf. artikel 2, stk. 1:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato)

Kode

Navn

DE

TYSKLAND

Postnr.

Kommune

8.5.2006

Beskyttelseszone

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Overvågningszone

 

 

I Kreis Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

I Kreis Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

I Kreis Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

SVERIGE

 

 

 

Følgende lokaliteter i Kalmar Län

Postnr.

Lokalitet

24.4.2006

Beskyttelseszone

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Overvågningszone

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Udvidet overvågningszone (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

DEL B

Område B, jf. artikel 2, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato)

Kode

Navn

DE

TYSKLAND

Postnr.

Kommune

8.5.2006

I Kreis Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

I Kreis Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

I Kreis Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

SVERIGE

 

 

 

Hele Kalmar Län, undtagen område A, inkl. følgende lokaliteter

Postnr.

Lokalitet

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK«


Den Europæiske Centralbank

20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/54


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 7. april 2006

om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer

(ECB/2006/4)

(2006/294/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, 14.3 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at ændre retningslinje ECB/2004/13 af 1. juli 2004 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (1) for at tilgodese ændringer i definitionen af »valutareserver« og afskaffelsen af den tærskel, hvorunder der ikke tilbydes forrentning på dag-til-dag kreditsaldi, der indehaves som en kontant-/investeringstjenesteydelse. Retningslinje ECB/2004/13 er allerede blevet ændret én gang, og der bør derfor foretages en omarbejdning for at sikre klarhed og gennemsigtighed.

(2)

I henhold til statuttens artikel 23, sammenholdt med artikel 43.4, kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende benævnt de »deltagende NCB’er«) etablere relationer med centralbanker i andre lande og, hvis det er hensigtsmæssigt, med internationale organisationer og udføre alle slags bankforretninger med tredjelande og internationale organisationer.

(3)

Styrelsesrådet er af den opfattelse, at Eurosystemet bør optræde som et samlet system i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som leveres af Eurosystemet til disse kunder, uanset gennem hvilket medlem af Eurosystemet disse tjenesteydelser leveres. Med dette for øje finder Styrelsesrådet det nødvendigt at vedtage denne retningslinje for blandt andet at sikre, at Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver leveres på et standardiseret grundlag og på harmoniserede betingelser og vilkår, at ECB modtager tilstrækkelige oplysninger om disse tjenesteydelser, og at der fastsættes de fælles minimumskarakteristika, som er påkrævet i kontraktlige aftaler med kunder.

(4)

Styrelsesrådet finder det nødvendigt at bekræfte, at alle oplysninger, data og dokumenter, som udarbejdes af og/eller udveksles mellem medlemmer af Eurosystemet i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, er fortrolige og underlagt statuttens artikel 38.

(5)

I overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 og 14.3 udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af fællesskabslovgivningen —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje:

omfatter »alle slags bankforretninger« Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer i forbindelse med forvaltningen af de pågældende centralbankers, landes og internationale organisationers valutareserver

forstås ved »ECB’s bemyndigede personale«: personer i ECB, som af Direktionen til enhver tid er udpeget som bemyndigede afsendere og modtagere af de oplysninger, som skal stilles til rådighed inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

omfatter »centralbanker« også monetære myndigheder

forstås ved »kunde«: alle lande (herunder alle offentlige myndigheder eller offentlige organer), alle centralbanker og pengepolitiske myndigheder uden for euroområdet og alle internationale organisationer, som et medlem af Eurosystemet leverer Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til

forstås ved »Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver«: de i artikel 2 angivne tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som medlemmer af Eurosystemet kan levere til kunder, og som gør det muligt for kunderne at foretage omfattende forvaltning af deres valutareserver gennem et enkelt medlem af Eurosystemet

forstås ved »leverandør af Eurosystemets tjenesteydelser« (»Eurosystem Service Provider«) (ESP): et medlem af Eurosystemet, som påtager sig at levere samtlige Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

forstås ved »leverandør af enkelte tjenesteydelser« (»Individual Service Provider«) (ISP): et medlem af Eurosystemet, som ikke påtager sig at levere samtlige Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

forstås ved »international organisation«: alle organisationer, undtagen fællesskabsinstitutioner og -organer, som er oprettet ved eller med hjemmel i en international traktat

forstås ved »valutareserver«: kundens godkendte eurodenominerede aktiver, dvs. kontanter og alle værdipapirer, der er godkendt som »liste 1-papirer« i Eurosystemets database over godkendte aktiver, som offentliggøres og opdateres dagligt på ECB’s websted, undtagen: i) begge de værdipapirer, som hører under »udstedergruppe 3«, og, for de øvrige udstedergruppers vedkommende, de værdipapirer, der hører under »likviditetskategori IV«; ii) aktiver, som udelukkende besiddes med det formål at opfylde kundens pensionsforpligtelser og relaterede forpligtelser over for dennes tidligere eller nuværende personale; iii) særlige konti, som er oprettet hos et medlem af Eurosystemet af en kunde til brug for omlægning af offentlig gæld inden for rammerne af internationale aftaler; og iv) andre kategorier af eurodenominerede aktiver, som Styrelsesrådet gennem tiden træffer beslutning om.

Artikel 2

Liste over Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver omfatter følgende:

1)

Depotkonti til valutareserverne.

2)

Tjenesteydelser i forbindelse med depotføring:

a)

depotopgørelser ultimo måneden med mulighed for også at fremsende opgørelser på andre datoer efter anmodning fra kunden

b)

fremsendelse af opgørelser via SWIFT til alle kunder, som kan modtage opgørelser via SWIFT, og på andre passende måder til kunder, som ikke anvender SWIFT

c)

underretning om corporate actions (fx kuponbetalinger og indfrielser) i forbindelse med kundernes værdipapirbeholdninger

d)

udførelse af corporate actions på kundernes vegne

e)

formidling af ordninger mellem kunder og agenter for tredjemand, under visse begrænsninger, i forbindelse med gennemførelsen af automatiske værdipapirudlån.

3)

Tjenesteydelser vedrørende afvikling:

a)

tjenesteydelser vedrørende afvikling, efter princippet uden betaling/levering mod betaling, for alle eurodenominerede værdipapirer, hvortil depotkonti er stillet til rådighed

b)

bekræftelse på afvikling af alle transaktioner via SWIFT (eller på andre passende måder til kunder, som ikke anvender SWIFT).

4)

Kontant-/investeringstjenesteydelser:

a)

køb/salg af udenlandsk valuta på kundens vegne i eget navn, der som minimum dækker spotkøbet/-salget af euro mod G10-valutaerne uden for euroområdet

b)

tjenesteydelser vedrørende tidsindskud i kommission

c)

dag-til-dag kreditsaldi:

Klasse 1 — automatisk investering af et begrænset, fast beløb pr. kunde i eget navn

Klasse 2 — mulighed for at investere midler hos markedsdeltagere i kommission

d)

gennemførelse af investeringer for kunder i henhold til deres gældende instrukser og i overensstemmelse med Eurosystemets samlede udbud af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

e)

udførelse af kundernes ordrer med hensyn til køb/salg af værdipapirer på det sekundære marked.

Artikel 3

ESP’ers og ISP’ers levering af tjenesteydelser

1.   Inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver sondres mellem Eurosystemets medlemmer, idet et medlem kan være enten ESP eller ISP.

2.   Ud over de tjenesteydelser, som er angivet i artikel 2, kan hver enkelt ESP også tilbyde kunderne andre tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver. Den enkelte ESP fastsætter selv disse tjenesteydelser, og de er ikke underlagt denne retningslinje.

3.   En ISP kan være underlagt denne retningslinje og kravene i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, hvad angår en eller flere af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, eller en del af en sådan tjenesteydelse, som leveres af den pågældende ISP, og som indgår i det samlede udbud af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver. Desuden kan hver enkelt ISP også tilbyde kunderne andre tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som fastsættes af den enkelte ISP. Disse tjenesteydelser er ikke underlagt denne retningslinje.

Artikel 4

Oplysninger om Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1.   Medlemmerne af Eurosystemet forsyner ECB’s bemyndigede personale med alle relevante oplysninger om levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til nye og eksisterende kunder samt informerer ECB’s bemyndigede personale, når en potentiel kunde henvender sig til dem.

2.   Eurosystemets medlemmer skal, inden de oplyser en eksisterende, ny eller potentiel kundes identitet, anmode om kundens samtykke til at oplyse dennes identitet.

3.   Hvis der ikke opnås samtykke fra kunden, forsyner det pågældende medlem af Eurosystemet ECB’s bemyndigede personale med de påkrævede oplysninger uden at afsløre kundens identitet.

Artikel 5

Forbud mod og indstilling af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1.   Til brug for Eurosystemets medlemmer fører ECB en liste over eksisterende, nye eller potentielle kunder, hvis valutareserver påvirkes af en ordre om indefrysning eller en lignende foranstaltning, som pålægges enten af en af EU’s medlemsstater på grundlag af en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd eller af EU.

2.   Hvis et medlem af Eurosystemet på grundlag af en anden foranstaltning eller beslutning end de i stk. 1 omtalte, som af nationale politiske årsager eller af hensyn til nationale interesser er vedtaget af et medlem af Eurosystemet eller af den medlemsstat, hvor det pågældende medlem af Eurosystemet har hjemsted, indstiller leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til en eksisterende kunde eller afviser at levere disse tjenesteydelser til en ny eller potentiel kunde, underretter dette medlem omgående ECB’s bemyndigede personale herom. ECB’s bemyndigede personale underretter omgående de øvrige medlemmer af Eurosystemet herom. En sådan foranstaltning eller beslutning er ikke til hinder for, at de øvrige medlemmer af Eurosystemet kan levere Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til de pågældende kunder.

3.   Artikel 4, stk. 2 og 3, finder anvendelse for enhver oplysning om en eksisterende, ny eller potentiel kundes identitet, som gives i henhold til stk. 2.

Artikel 6

Ansvar for Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1.   Ethvert medlem af Eurosystemet er ansvarligt for udførelsen af alle kontraktlige aftaler med sine kunder, som det finder hensigtsmæssigt med henblik på leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver.

2.   Uden at dette berører særlige bestemmelser, som finder anvendelse for eller er vedtaget af et medlem af Eurosystemet, er ethvert medlem af Eurosystemet, som leverer Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver eller en hvilken som helst del heraf til sine kunder, ansvarlig for de leverede tjenesteydelser.

Artikel 7

Supplerende fælles minimumskarakteristika i kontraktlige aftaler med kunder

Medlemmer af Eurosystemet sikrer, at deres kontraktlige aftaler med kunder er i overensstemmelse med denne retningslinje og de følgende supplerende fælles minimumskarakteristika. De kontraktlige aftaler skal:

a)

angive, at kundens modpart er det medlem af Eurosystemet, hvormed den pågældende kunde har indgået en aftale om levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver eller en hvilken som helst del heraf, og at denne aftale ikke i sig selv medfører kundemæssige rettigheder eller krav over for andre medlemmer af Eurosystemet. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at en kunde kan indgå aftaler med flere medlemmer af Eurosystemet

b)

angive de link, som kan anvendes til afvikling af værdipapirer, der besiddes af kundernes modparter, og de relevante risici ved at anvende link, som ikke er godkendt til pengepolitiske operationer

c)

angive, at visse transaktioner inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver skal udføres »bedst muligt«

d)

angive, at det pågældende medlem af Eurosystemet kan stille kunderne forslag med hensyn til tidspunktet for og udførelsen af en transaktion for at undgå, at den kommer i konflikt med Eurosystemets pengepolitik og valutakurspolitik, og at det pågældende medlem ikke er ansvarligt for de konsekvenser, disse forslag måtte have for kunden

e)

angive, at de gebyrer, som medlemmerne af Eurosystemet opkræver af deres kunder for leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, revideres af Eurosystemet, og at kunderne er bundet af de ændringer af gebyrerne, som måtte følge af disse revisioner.

Artikel 8

ECB’s rolle

ECB koordinerer den generelle levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver og de relaterede oplysningsmæssige rammer. Hvis et medlem af Eurosystemet bliver ESP eller ophæver sin status som ESP, underretter det ECB herom.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til de deltagende NCB’er.

2.   Retningslinje ECB/2004/13 ophæves hermed. Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje.

3.   Denne retningslinje træder i kraft den 12. april 2006. Den finder anvendelse fra den 1. juli 2006.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. april 2006.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 68. Ændret ved retningslinje ECB/2004/20 (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 85).