ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 564/2006 af 6. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2006 af 6. april 2006 om undersøgelses- og oplysningskrav for importører eller producenter af en række prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2006 af 6. april 2006 om ændring og fravigelse af forordning (EF) nr. 2014/2005 om licenser under ordningen for import af bananer i Fællesskabet for bananer, der overgår til fri omsætning til toldsatsen i den fælles toldtarif, og om ændring af forordning (EF) nr. 219/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 08030019 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden fra 1. marts til 31. december 2006

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 567/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 7. april 2006

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 568/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 569/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 570/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 571/2006 af 6. april 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 572/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 573/2006 af 6. april 2006 om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/2005 omhandlede licitation

20

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 8. februar 2006 om statsstøtte C 22/2004 (ex N 648/2001) skattefradrag for erhvervsfiskere (Sverige) (meddelt under nummer K(2006) 265)  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA (meddelt under nummer K(2006) 1248)  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens beslutning af 5. april 2006 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada (meddelt under nummer K(2006) 1258)  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslutning af 5. april 2006 om ændring af beslutning 2004/453/EF for så vidt angår Sverige og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2006) 1259)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens beslutning af 6. april 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Spanien (meddelt under nummer K(2006) 1262)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslutning af 6. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 2006/254/EF [meddelt under nummer K(2006) 1556]  ( 1 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 564/2006

af 6. april 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

98,8

204

75,3

212

129,8

624

88,4

999

98,1

0707 00 05

052

141,0

204

66,3

999

103,7

0709 90 70

052

117,4

204

52,0

999

84,7

0805 10 20

052

39,6

204

40,4

212

47,7

220

40,7

400

62,7

624

63,8

999

49,2

0805 50 10

624

64,7

999

64,7

0808 10 80

388

73,2

400

139,6

404

96,7

508

83,7

512

82,6

524

61,0

528

82,4

720

102,7

804

113,5

999

92,8

0808 20 50

388

83,6

512

78,8

528

62,9

720

44,1

999

67,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 565/2006

af 6. april 2006

om undersøgelses- og oplysningskrav for importører eller producenter af en række prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De referenter, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 793/93, har vurderet de oplysninger, som producenter eller importører har forelagt om en række prioriterede stoffer. Efter høring af disse producenter og importører har referenterne konstateret, at det med henblik på risikovurdering er nødvendigt at pålægge disse producenter og importører at indgive yderligere oplysninger og udføre yderligere undersøgelser.

(2)

De oplysninger, der er nødvendige til vurdering af de pågældende stoffer, står ikke til rådighed hos tidligere producenter eller importører. Producenterne og importørerne har kontrolleret, at dyreforsøg ikke kan erstattes eller begrænses ved hjælp af andre metoder.

(3)

Producenter og importører af en række prioriterede stoffer bør derfor anmodes om at indgive yderligere oplysninger og udføre yderligere undersøgelser af disse stoffer. Protokollerne, som referenterne har forelagt Kommissionen, bør anvendes i forbindelse med disse undersøgelser.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i medfør af artikel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Producenterne og importørerne af stofferne opført i bilaget, som har indgivet oplysninger i overensstemmelse med kravene i artikel 3, 4, 7 og 9, i forordning (EØF) nr. 793/93, tilvejebringer de oplysninger og udfører de undersøgelser, der er anført i bilaget, og udleverer resultaterne til de relevante referenter.

Undersøgelserne udføres efter protokoller, som referenterne anviser.

Resultaterne udleveres inden for den frist, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Nr.

Einecs-nummer

CAS-nr.

Stof

Referent

Undersøgelses- og/eller oplysningskrav

Tidsfrist efter datoen for denne forordnings ikrafttræden

1

214-604-9

1163-19-5

Bis(pentabromphenyl)ether (1)

UK/F

Udviklingstoksicitets-undersøgelse hos rotter eller mus

24 måneder

Passende humanbiologisk overvågningsprogram, herunder for modermælk og blod, og behov for en tendensanalyse over en vis periode

Årlig rapport over en periode på 10 år

Miljøovervågningsprogram omfattende fugle, affaldsslam, sediment og luft mhp. for at fastslå tendenser over tid for stoffet og dets mere giftige og bioakkumulative nedbrydningsprodukter over en periode på ti år

Årlig rapport over en periode på 10 år

2

237-158-7

13674-84-5

Tris(2-chlor-1-methylethyl) phosphat (2)

UK/IRL

Data om udlednings- og anvendelsesmønstre i visse livscyklusfaser

3 måneder

3

237-159-2

13674-87-8

Tris[2-chlor-1-(chlormethyl) ethyl]phosphat (2)

UK/IRL

Data om udlednings- og anvendelsesmønstre i visse livscyklusfaser

3 måneder

Toksicitetstest sediment/vand på Chironomid med forurenet sediment (OECD 218)

6 måneder

Toksicitetstest sediment/vand på Lumbriculus med forurenet sediment

6 måneder

Toksicitetstest sediment/vand på Hyallella med forurenet sediment

6 måneder

4

253-760-2

38051-10-4

2,2-Bis(chlormethyl) trimethylen bis (bis(2-chlorethyl)phosphat (2)

UK/IRL

Data om udlednings- og anvendelsesmønstre i visse livscyklusfaser

3 måneder

5

231-111-4

232-104-9

222-068-2

231-743-0

236-068-5

7440-02-0

7786-81-4

3333-67-3

7718-54-9

13138-45-9

Nikkel (3)

Nikkelsulfat (3)

Nikkelkarbonat (2)

Nikkeldiklorid (2)

Nikkeldinitrat (2)

DK

Oplysninger om økotoksicitet og biotilgængelighed af nikkel ved hjælp af laboratorieundersøgelser

3 måneder

Oplysninger om økotoksicitet, veje i miljøet og biotilgængelighed ved hjælp af undersøgelser i marken

6 måneder

Oplysninger om nikkels toksicitet i forskellige jordtyper

6 måneder

Udvikling og validering af kronisk toksicitetsmodel (Biotic Ligand Model) for regnbueørred

3 måneder

Udvikling og validering af kronisk toksicitetsmodel (Biotic Ligand Model) for alger og hvirvelløse dyr

3 måneder

Eksponeringsoplysninger til afledning af PEClokal og PECregional

6 måneder

Overvågningsdata for europæiske overfladevande

6 måneder

232-104-9

7786-81-4

Nikkelsulfat (3)

Toårs carcinogenicitets-undersøgelse (oral indtagelse) med nikkelsulfat i rotter (OECD 451— B32)

30 måneder

231-111-4

7440-02-0

Nikkel (3)

Toårs carcinogenicitets-undersøgelse (inhalering) med metalpulver af nikkel i grundstofform i rotter (OECD 451 — B32)

30 måneder

6

221-221-0

3033-77-0

2,3-Epoxypropyltrimethyl ammoniumchlorid (3)

FIN

Simulationstest aerobisk spildevandsbehandling, aktivt slam (OECD 303A)

6 måneder

Oplysninger om miljøeksponering

3 måneder

7

222-048-3

3327-22-8

(3-Chlor-2-hydroxypropyl) trimethyl ammonium chlorid (3)

FIN

Simulationstest aerobisk spildevandsbehandling, aktivt slam (OECD 303A)

6 måneder

Oplysninger om miljøeksponering

3 måneder

8

202-453-1

95-80-7

4-Methyl-m-phenylenediamin (1)

D

Toksicitetstest vand på Lumbriculus med forurenet sediment

6 måneder


(1)  Stoffet er opført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1179/94 (EFT L 131 af 26.5.1994, s. 3, prioritetsliste nr. 1).

(2)  Stoffet er opført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2364/2000 (EFT L 273 af 23.10.2000, s. 5, prioritetsliste nr. 4).

(3)  Stoffet er opført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 143/97 (EFT L 25 af 27.1.1997, s. 13, prioritetsliste nr. 3).


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 566/2006

af 6. april 2006

om ændring og fravigelse af forordning (EF) nr. 2014/2005 om licenser under ordningen for import af bananer i Fællesskabet for bananer, der overgår til fri omsætning til toldsatsen i den fælles toldtarif, og om ændring af forordning (EF) nr. 219/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden fra 1. marts til 31. december 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 af 29. november 2005 om toldsatser for bananer (1), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en hensigtsmæssig overvågning af bananimporten i Fællesskabet fastsættes det i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2005 (2), at bananernes overgang til fri omsætning til den toldsats i den fælles toldtarif, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1964/2005, sker på betingelse af, at der fremlægges en importlicens. Gyldighedsperioden for disse importlicenser er i artikel 1, stk. 5, i nævnte forordning fastsat til tre måneder.

(2)

For hurtigst muligt at kunne råde over oplysninger om de mængder, der overgår til fri omsætning i Fællesskabet, har det vist sig nødvendigt at afkorte licensernes gyldighedsperiode. Licensernes gyldighedsperiode bør også begrænses til den 31. december, for at oplysningerne kan dække hele kalenderåret.

(3)

Af samme grunde bør der som en undtagelse fra artikel 35, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (3) foretages en afkortning af den periode, hvori importørerne over for den kompetente myndighed skal føre bevis for udnyttelsen af licenserne.

(4)

For at kunne råde over oplysninger for hele gennemførelsesperioden for den ordning, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1964/2005, bør afkortningen af perioden for fremlæggelse af bevis for licensernes udnyttelse ligeledes gælde for de licenser, der er gyldige fra den 1. januar 2006, dvs. anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 2014/2005.

(5)

Angivelsen af oprindelsen for de bananer, der overgår til fri omsætning i Fællesskabet, er en særlig vigtig oplysning, når der skal føres tilsyn med importen under den ordning, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1964/2005. For at kunne få denne oplysning bør det fastsættes, at importlicenserne udstedes for import af bananer med en bestemt oprindelse. Til dette formål bør der sondres mellem bananer med oprindelse i AVS-lande og bananer med oprindelse i andre tredjelande.

(6)

Det bør ligeledes fastsættes, hvilke oplysninger om priser og markedsførte mængder medlemsstaterne bør fremsende til Kommissionen for at muliggøre en hensigtsmæssig overvågning af markedet.

(7)

Med henblik på at afsløre eller forebygge urigtige erklæringer fra importørerne bør medlemsstaterne tilsende Kommissionen en liste over de importører, der anvender Kommissionens forordning (EF) nr. 219/2006 (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2015/2005 af 9. december 2005 om import af bananer med oprindelse i AVS-landene under det toldkontingent, der blev åbnet ved Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer, i januar og februar 2006 (5).

(8)

Forordning (EF) nr. 219/2006 har ophævet Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2001 (6) med undtagelse af artikel 21, 26 og 27 samt bilaget, der fortsat gælder for import, der foretages under forordning (EF) nr. 219/2006. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør indholdet af disse bestemmelser indarbejdes i teksten til forordning (EF) nr. 219/2006.

(9)

Forordning (EF) nr. 2014/2005 og forordning (EF) nr. 219/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2014/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3 indsættes følgende afsnit:

»I rubrik 8 i licensansøgningen angives oprindelseslandegruppen »AVS« eller »ikke AVS«, og der sættes kryds ved »ja«.«

b)

I stk. 4 indsættes følgende afsnit:

»I rubrik 8 i licensen angives oprindelseslandegruppen »AVS« eller »ikke-AVS«, og der sættes kryds ved »ja«.«

c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Licensen er gyldig fra udstedelsesdagen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000, og indtil udgangen af måneden efter udstedelsesmåneden. Dog er ingen licenser gyldige efter den 31. december i udstedelsesåret.

Importlicenserne gælder kun for import med oprindelse i den angivne landegruppe.«

d)

Der tilføjes følgende som stk. 6:

»6.   Uanset artikel 35, stk. 4, litra a), første led, i forordning (EF) nr. 1291/2000 skal det bevis for importlicensens udnyttelse, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra a), i nævnte forordning, føres inden 30 dage efter udløbet af importlicensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver onsdag engrospriserne for gule bananer i den foregående uge på de repræsentative markeder, der er anført i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 (7), opdelt efter oprindelsesland eller -landegruppe

b)

senest den 15. i hver måned de mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser i den foregående måned

c)

senest den 15. i hver måned de mængder, opdelt efter oprindelse, for hvilke licenserne er blevet udnyttet og returneret til det udstedende organ i den foregående måned

d)

skønnene over produktion og afsætning efter skriftlig anmodning fra Kommissionen.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger sendes via det elektroniske system, som Kommissionen angiver.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 219/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»En liste over de kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat findes i bilaget. Kommissionen ændrer denne liste efter anmodning fra de pågældende medlemsstater.«

2)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

fra april 2006 til og med januar 2007, senest den 15. i hver måned, de bananmængder, der er overgået til fri omsætning i den foregående måned ved anvendelse af de efter artikel 5, stk. 3, udstedte licenser

b)

hurtigst muligt og senest den 30. juni 2006 de bananmængder, der er overgået til fri omsætning i januar og februar 2006 ved anvendelse af de licenser, der er udstedt efter artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2015/2005.

De i første afsnit omhandlede oplysninger sendes via det elektroniske system, som Kommissionen angiver.«

b)

Der tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   Medlemsstaterne sender senest den 28. april 2006 Kommissionen en liste over de importører, der anvender nærværende forordning og forordning (EF) nr. 2015/2005.

Kommissionen kan sende disse lister til de øvrige medlemsstater.«

3)

Der indsættes følgende som artikel 6a:

»Artikel 6a

Formaliteter vedrørende overgangen til fri omsætning

1.   De toldsteder, hvor der indgives indførselsangivelser med henblik på bananers overgang til fri omsætning:

a)

opbevarer en kopi af hver enkelt importlicens og importpartiallicens, som der er foretaget afskrivning på i forbindelse med antagelsen af en angivelse om overgang til fri omsætning, og

b)

sender ved udgangen af hver anden uge en ekstra kopi af hver enkelt afskrevet importlicens eller importpartiallicens til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der er anført i bilaget.

2.   De i stk. 1, litra b), omhandlede myndigheder sender derefter ved udgangen af hver anden uge en kopi af de licenser og partiallicenser, som de har modtaget, til de myndigheder i medlemsstaterne, som har udstedt disse dokumenter.

3.   Hvis der opstår tvivl om ægtheden af en licens eller en partiallicens eller af angivelser og påtegninger på de forelagte dokumenter, eller tvivl om identiteten af de importører, der gennemfører formaliteterne ved overgangen til fri omsætning, eller for hvis regning disse formaliteter gennemføres, eller hvis der foreligger mistanke om uregelmæssigheder, giver de toldsteder, hvor dokumenterne er blevet forelagt, omgående den pågældende medlemsstats myndigheder underretning herom. Disse videresender straks oplysningerne til de myndigheder i medlemsstaterne, som har udstedt dokumenterne, samt til Kommissionen med henblik på en tilbundsgående kontrol.

4.   På grundlag af de meddelelser, som modtages i henhold til stk. 1, 2 og 3, foretager de myndigheder i medlemsstaterne, der er angivet i bilaget, den nødvendige supplerende kontrol for at sikre en korrekt forvaltning af toldkontingentet, herunder især en efterprøvning af de under denne ordning indførte mængder, idet der foretages en nøje sammenligning af de udstedte og de anvendte licenser og partiallicenser. I den forbindelse efterprøver de navnlig ægtheden og korrektheden af de anvendte dokumenter, samt at de er blevet anvendt af importørerne.«

4)

I artikel 8 udgår andet punktum.

5)

Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag.

Artikel 3

Uanset artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 2014/2005 som ændret ved nærværende forordning skal oplysningerne om de mængder, for hvilke licenserne er blevet udnyttet og returneret til det udstedende organ i januar og februar 2006, sendes til Kommissionen senest på syvendedagen efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), litra d), finder anvendelse for licenser, der er gyldige fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 316 af 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUT L 324 af 10.12.2005, s. 3.

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).

(4)  EUT L 38 af 9.2.2006, s. 22.

(5)  EUT L 324 af 10.12.2005, s. 5.

(6)  EFT L 126 af 8.5.2001, s. 6.

(7)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66


BILAG

»BILAG

Medlemsstaternes kompetente myndigheder:

 

Belgien

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tjekkiet

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grækenland

OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Αχαρνών 241

Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Frankrig

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irland

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italien

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cypern

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Letland

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

 

Litauen

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxembourg

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

Ungarn

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

Nederlandene

Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Østrig

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakiet

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

 

Finland

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

 

Sverige

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Det Forenede Kongerige

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom«


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 567/2006

af 6. april 2006

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 7. april 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/95.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 7. april 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,42

0

1703 90 00 (2)

11,42

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 568/2006

af 6. april 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 7. APRIL 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2389

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 569/2006

af 6. april 2006

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1138/2005 af 15. juli 2005 om en løbende licitation for produktionsåret 2005/06 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1138/2005 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 23. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1138/2005, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 28,797 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 3.


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 570/2006

af 6. april 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. april 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 571/2006

af 6. april 2006

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 31. marts til den 6. april 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 12.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 572/2006

af 6. april 2006

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 31. marts til 6. april 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 4,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 15.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 573/2006

af 6. april 2006

om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2094/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsnedsættelse af importtolden.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 31. marts til 6. april 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/2005 omhandlede licitation over nedsættelsen af importtolden ved indførsel af sorghum skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 335 af 21.12.2005, s. 4.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. februar 2006

om statsstøtte C 22/2004 (ex N 648/2001) skattefradrag for erhvervsfiskere (Sverige)

(meddelt under nummer K(2006) 265)

(Kun den svenske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2006/269/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelse af EF-traktatens artikel 93 (1), særlig artikel 14,

efter at have opfordret de interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. september 2001 anmeldte de svenske myndigheder et lovforslag om ændring af loven om indkomstbeskatning (1999:1229). Kommissionen bad med sine breve af 10. december 2001, 25. april 2002, 23. juli 2002, 4. oktober 2002, 11. marts 2003, 24. juli 2003 og 3. februar 2004 om yderligere oplysninger om lovforslaget, og de svenske myndigheder svarede med deres breve af 26. februar 2002, 7. juni 2002, 29. juli 2002, 19. december 2002, 19. maj 2003, 19. december 2003 og 8. marts 2004.

(2)

Kommissionen underrettede med sit brev af 16. juni 2004 Sverige om, at den havde besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for lovforslaget.

(3)

Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 20. oktober 2004 (2). Kommissionen opfordrede samtidig interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til forslaget. De svenske myndigheder svarede med deres brev af 9. november 2004. Der blev ikke modtaget andre bemærkninger.

(4)

Formålet med lovforslaget, et forslag om ændring af loven om indkomstbeskatning (1999:1229), er at godtgøre alle godkendte erhvervsfiskere de udgifter, fiskeriet påfører dem. Det er en ændring af den nuværende skattefradragsordning.

(5)

I 2002 indførte det svenske skattevæsen en ny almindelig vejledning i skattefradrag for erhvervsfiskere, som stadig er gældende, og som i princippet betyder, at det almindelige skattesystem, der gælder for alle andre sektorer, også anvendes i fiskerisektoren. De skattefradrag for fiskere, som har været gældende siden da, betragtes derfor ikke som støtte.

(6)

For at en fisker kan benytte skattefradragsordningen, skal fangstrejsen ifølge vejledningen fra 2002 have omfattet overnatning borte fra hjemmet, da en overnatning borte fra hjemmet er en almindelig betingelse i det almindelige skattesystem. Ifølge vejledningen kan fiskere også få de samme standardskattefradrag for øgede leveomkostninger som andre selvstændige erhvervsdrivende og med de samme beløb. De svenske myndigheder anfører, at 99 % af erhvervsfiskerne er selvstændige og således udgør enkeltmandsvirksomheder.

(7)

Efter de nuværende bestemmelser gælder de samme regler for fiskere og andre selvstændige erhvervsdrivende, når det drejer sig om udgifter til ophold. Som regel vil der blive foretaget et skattefradrag for hver nat, som tilbringes borte fra hjemmet. Det betyder, at fiskere og andre erhvervsdrivende ikke skal forlægge noget særligt bevis for de udgifter, de har haft, for at kunne få standardfradraget på 95 SEK pr. dag.

(8)

Selvstændige erhvervsdrivende fra andre sektorer skal give en tilfredsstillende forklaring på deres øgede udgifter, herunder oplysninger om forretningsrejsens datoer, formål og bestemmelsessted og ud- og hjemrejsens varighed.

(9)

Et lignende krav om en sådan forklaring stilles ikke til fiskere, men skattefradrag kan kun foretages, hvis fangstrejsen indebærer overnatning borte fra hjemmet. For at skattemyndighederne kan beregne størrelsen på det standardfradrag, fiskeren er berettiget til, skal han give oplysninger om fangstrejsernes tidspunkter og om deres varighed. De svenske myndigheder har valgt dette kriterium for ikke at komplicere skattesystemet og dets anvendelse, da fangstrejserne ifølge sagens natur udgør fiskerens virksomhed.

(10)

Hvis de øgede leveomkostninger menes at være større end det faste beløb på 95 SEK pr. dag, kan både fiskere og andre selvstændige erhvervsdrivende vælge at bevise, at de øgede leveomkostninger ligger over standardfradraget, ved at forelægge en redegørelse for alle erhvervs-/forretningsrejser i skatteåret. Hvis denne mulighed vælges, gælder den for hele året, og det er således ikke muligt i det samme skatteår at benytte et fast beløb i forbindelse med nogle rejser og de faktiske udgifter i forbindelse med andre.

(11)

Den nye ordning, som er blevet anmeldt til Kommissionen, kræver ikke længere overnatning borte fra hjemmet for at der kan foretages skattefradrag for øgede leveomkostninger. Ordningen, som er den eneste, der gælder for fiskere, ligestiller således fra et skattemæssigt synspunkt fiskere, der ikke overnatter borte fra hjemmet, med dem, der gør.

(12)

Formålet med den anmeldte ordning er at skabe neutrale konkurrencevilkår for svenske, danske og norske fiskere og at fjerne uligheden mellem fiskere, der kan benytte dette skattefradrag, og dem, der ikke kan.

(13)

Desuden vil både fiskerens og skattemyndighedernes administrationsarbejde blive mindre, da et fradrag, som foretages ved hjælp af en bestemt indkomstbaseret procentdel, anses for lettere at administrere og kontrollere end et fradrag, der foretages på grundlag af antallet af fiskedage.

(14)

Den nye ordning betyder, at kyst- og ferskvandsfiskere vil kunne benytte skattefradragsordningen, hvad de ikke kan nu. Den nye ordning giver således disse fiskere denne fordel, uden at forlange, at de har overnattet borte fra hjemmet (og eventuelt pådraget sig udgifter), da den eneste betingelse for betalingen er, at fiskeren har tilladelse til at drive erhvervsfiskeri.

(15)

Som det er tilfældet med den nuværende ordning, der gælder for alle sektorer, kan fiskere, som benytter den anmeldte ordning, ikke gøre brug af andre skattefradragsordninger for øgede leveomkostninger.

(16)

Den enkelte fiskers skattenedsættelse ændres fra de 95 SEK om dagen, som gælder efter den nuværende ordning. Den vil blive beregnet på grundlag af en procentdel af indkomsten og kan ikke overskride 40 000 SEK (4 444 EUR) om året. Desuden kan fradraget ikke overskride 20 % af årsindkomsten. Det betyder for eksempel at fradraget beløber sig til 20 000 SEK (2 222 EUR) af en årsindkomst på 100 000 SEK (11 111 EUR), og at det maksimale fradrag kun kan foretages, når årsindkomsten er på 200 000 SEK (22 222 EUR) og derover.

(17)

I sit brev af 4. oktober 2002 spurgte Kommissionen de svenske myndigheder, om de kunne give et skøn over, hvor mange af de 2 000 erhvervsfiskere, som kan benytte forslagets bestemmelser, der vil være i stand til at få det maksimale fradrag på 40 000 SEK, dvs. hvor mange fiskere der har en årsindkomst på mindst 200 000 SEK.

(18)

I Deres brev af 19. december 2002 svarede de svenske myndigheder, at der ikke findes statistikker over erhvervsfiskernes indkomst fra fiskeri alene, og at dette særlige spørgsmål derfor ikke kunne besvares.

(19)

Ifølge anmeldelsens oplysninger vil den anmeldte ordning, hvis den tages i brug, medføre, at den svenske stat mister 34 400 000 SEK (3 822 222 EUR) om året, eller 18 200 000 SEK (2 022 222 EUR) i tabte nationale socialbidrag og en formindskelse af de regionale skatteindtægter i hver af de berørte regioner med 16 200 000 SEK (1 800 000 EUR).

(20)

Der er rundt regnet 3 000 erhvervsfiskere i Sverige, og heraf er ca. 2 000 aktive på nuværende tidspunkt. På det tidspunkt, hvor den formelle undersøgelse blev indledt, havde de svenske myndigheder ikke oplysninger, som viste, hvor mange af de 2 000 aktive erhvervsfiskere der foretog fangstrejser med overnatning borte fra hjemmet. Det var derfor ikke muligt at vurdere, hvor mange fiskere der var i stand til at benytte den nuværende skattefradragsordning for fiskere.

(21)

Kommissionen fandt, at den nuværende skattefradragsordning gjaldt i samme omfang for alle erhvervssektorer og derfor ikke gav fiskerisektoren er selektiv fordel, men var en generel foranstaltning. Derimod ville den foreslåede ordning, ved at tillade fiskerne skattefradrag uden at kræve overnatning borte fra hjemmet, give fiskerisektoren en selektiv fordel, som andre sektorer ikke havde adgang til. Denne fordel indrømmes tilsyneladende uden at pålægge modtagerne forpligtelser. Foranstaltningen forekom at have til formål at forbedre virksomhedernes situation og deres likviditet og var derfor, hvis den udgjorde driftsstøtte, uforenelig med fællesmarkedet.

(22)

Ifølge de svenske myndigheder er foranstaltningen blevet foreslået for at fjerne uligheden mellem de fiskere, der kan benytte den nuværende skattefradragsordning (dvs. dem, der overnatter borte fra hjemmet), og dem, der ikke kan (kystfiskere og ferskvandsfiskere), og for at bringe den gældende beskatningsordning i overensstemmelse med nabolandenes.

(23)

De svenske myndigheder anslår, at 1 500 af de 2 000 aktive erhvervsfiskere på nuværende tidspunkt foretager fangstrejser, som indebærer overnatning borte fra hjemmet, og at 500 fiskere, som ikke på nuværende tidspunkt får skattefradrag, vil få gavn af den foreslåede ordning.

(24)

Fiskerne kan efter den nuværende ordning fratrække et fast beløb for måltider, småudgifter og ophold. Som allerede nævnt hævder de svenske myndigheder, at mange erhvervsfiskere i Sverige foretager lange fangstrejser, således at skattemyndighederne med den nuværende skattefradragsordning får et stort antal tilfælde, hvor der foretages fradrag for øgede leveomkostninger i forbindelse med fangstrejser.

(25)

De svenske myndigheder hævder, at ordningen bør tillades, fordi den skattemæssigt set ligestiller de erhvervsfiskere, som overnatter borte fra hjemmet, og dem, der ikke gør, idet de har de samme udgifter, og at det derfor er rimeligt at behandle de to grupper ens, når det drejer sig om beskatning.

(26)

De svenske myndigheder hævder endvidere, at erhvervsfiskernes særlige behov berettiger en særlig beskatningsordning, og at en forenkling af fradragene, da fiskerne som regel driver smådriftsvirksomhed, vil gøre administrationen lettere for både skattemyndighederne og fiskerne selv. De svenske myndigheder mener derfor, at den foreslåede ordning er nødvendig for at effektivisere det svenske skattesystem og berettiges af det svenske skattesystems karakter og forvaltning.

(27)

Hvad budgettet angår, hævder de svenske myndigheder endelig, at beregningen af den svenske stats tab er ukorrekt, og at virkningen kan anses for ubetydelig. De påpeger, at den nuværende ordning medfører et tab på 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR), og at skatteunderskuddet, hvis alle erhvervsfiskere benytter den nye anmeldte ordning, kun bliver på 34 300 000 SEK (3 811 111 EUR). Da ordningen desuden vil være ugunstig for nogle af de fiskere, som benytter de nuværende regler, mener man, at ca. 500 fiskere ikke vil gøre brug af den fremtidige ordning, men stadig benytte de nuværende regler.

(28)

På dette grundlag har de svenske myndigheder beregnet, at virkningen på de offentlige finanser i 2005 kan beregnes til 49 700 000 SEK (5 522 222 EUR) svarende til 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) i fradrag under den nuværende ordning og 8 600 000 SEK (955 556 EUR) i fradrag under den foreslåede ordning.

A.   Er der tale om statsstøtte?

(29)

For at der kan være tale om statsstøtte, skal foranstaltningen for det første give modtagerne en fordel, som mindsker de byrder, der normalt belaster deres budget. En sådan fordel kan bestå i en reduktion af skattebyrden på forskellig vis, herunder en nedbringelse af beskatningsgrundlaget, således som det er tilfældet med den anmeldte ordning.

(30)

For det andet skal fordelen være ydet af staten eller ved hjælp af statsmidler. Et tab af skatteprovenu svarer til et forbrug af statsmidler i form af skatteudgifter. Det er også tilfældet med den anmeldte ordning.

(31)

For det tredje skal foranstaltningen påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og forvride eller true med at forvride konkurrencen. Ved at begunstige en bestemt sektor forvrider statsstøtte under enhver form konkurrencen eller truer med at gøre det. Samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes, når den pågældende sektor udfører en økonomisk aktivitet, der indebærer samhandel mellem medlemsstaterne, hvad der er tilfældet med fiskerisektoren.

(32)

At en foranstaltning udligner forskellen mellem byrderne i sektoren og konkurrenternes byrder i de øvrige medlemsstater fjerner ikke støtteelementet i foranstaltningen (3).

(33)

Endelig skal foranstaltningen være specifik eller selektiv, forstået således, at den begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner. En foranstaltnings selektive karakter kan dog være begrundet i et systems karakter eller forvaltning. Det skal medlemsstaten imidlertid kunne godtgøre.

(34)

For det første må det slås fast, at den nuværende skattefradragsordning gælder i samme omfang for alle erhvervslivets sektorer. Den giver således ikke fiskerisektoren en selektiv fordel og er derfor ikke statsstøtte, men en generel foranstaltning.

(35)

Ved at give fiskerne skattefradrag uden at forlange overnatning borte fra hjemmet giver den anmeldte ordning fiskerisektoren en selektiv fordel, som de øvrige sektorer ikke får, og derfor udgør foranstaltningen statsstøtte.

B.   Forenelighed med fællesmarkedet

(36)

Da den anmeldte foranstaltning udgør statsstøtte, må det afgøres, om den er forenelig med fællesmarkedet i kraft af undtagelserne i artikel 87, stk. 2 og 3.

(37)

Ingen af undtagelserne i artikel 87, stk. 2, kan anvendes på dette tilfælde, da ændringen af skattesystemet ikke sigter på at opfylde nogen af formålene i disse bestemmelser.

(38)

Heller ikke undtagelserne i artikel 87, stk. 3, litra a), b) og d), kan anvendes, da støtten ikke gælder et område, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse. Den skal ikke fremme virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af fælles europæisk interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i Sveriges økonomi, og den skal heller ikke fremme kulturen og bevarelse af kulturarven.

(39)

Foranstaltningen skal også undersøges på grundlag af retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (4). Ifølge retningslinjernes punkt 1.2 er statsstøtte, der ydes uden krav om en forpligtelse fra modtagernes side, og som har til formål at forbedre deres driftsøkonomi og bevirker en forbedring af deres indkomst, hvis den antager form af støtte til driften, uforenelig med fællesmarkedet.

(40)

Domstolen har fastslået, at Kommissionen, når den skal afgøre forenelighed med fællesmarkedet, er bundet af de retningslinjer og meddelelser, den udsteder om kontrol med statsstøtte, når de ikke afviger fra traktatens bestemmelser og er blevet accepteret af medlemsstaterne (5). For det andet skal Kommissionen ifølge EF-traktatens artikel 253 begrunde sine beslutninger, herunder beslutninger om ikke at erklære statsstøtte forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c) (6). Da Sverige har fremført yderligere argumenter, vil Kommissionen gennemgå disse argumenter i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 10, når den skal vurdere ordningens forenelighed med fællesmarkedet.

(41)

Ifølge de svenske myndigheder er ordningen blevet foreslået for at fjerne forskellen mellem de fiskere, der kan benytte den nuværende fradragsordning (dvs. dem, der overnatter borte fra hjemmet) og dem, der ikke kan (kyst- og ferskvandsfiskere). Denne ordning ligestiller fiskere, der overnatter borte fra hjemmet, og fiskere, der ikke gør, når det gælder beskatning. For andre sektorer forbliver de nuværende regler for beskatning af øgede leveomkostninger uændret.

(42)

De svenske myndigheder mener, at fiskere, der ikke overnatter borte fra hjemmet på deres fangstrejser, normalt ikke har lavere omkostninger end de erhvervsfiskere, der foretager lange fangstrejser, som indebærer overnatning. De svenske myndigheder finder det derfor rimeligt at beskatte disse to grupper fiskere på samme måde.

(43)

Selv om dette er en af de væsentligste begrundelser for den anmeldte ordning, har de svenske myndigheder kun kunnet give et groft skøn over, hvor mange af de 2 000 aktive erhvervsfiskere der foretager fangstrejser, som indebærer overnatning borte fra hjemmet. Vigtigere er imidlertid, at de ikke kan give oplysninger om de dermed forbundne udgifter, så der kan foretages en sammenligning mellem de udgifter, de to grupper fiskere pådrager sig.

(44)

Da der ikke er oplysninger, som viser, at de to grupper erhvervsfiskere faktisk har de samme udgifter, uanset om deres fangstrejser indebærer overnatning eller ikke, må den foreslåede ordning anses for at påvirke samhandelsvilkårene i den svenske fiskerisektor negativt og må derfor betragtes som uforenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

(45)

Det argument, at den nye ordning giver de svenske fiskere en neutral konkurrencestilling over for de danske og norske, er irrelevant i denne sammenhæng, da ordningen i sig selv påvirker samhandelsvilkårene i den svenske fiskerisektor.

(46)

De svenske myndigheders påstand om, at mange fiskere i Sverige foretager lange fangstrejser, bl.a. fordi Sverige er et langstrakt land med lange kystlinjer både langs Nordsøen og især langs Østersøen, kan ikke anses for at underbygge det argument, at ordningen fjerner uligheden mellem havfiskerne og ferskvandsfiskerne, når det gælder adgang til skattefradragsordningen. Dette forhold viser tværtimod, at der er en betydelig forskel på de to gruppers fiskeriaktiviteter, som ville berettige en beskatningsordning med forskellig behandling.

(47)

Endelig hævder de svenske myndigheder, at den foreslåede skattefradragsordning vil betyde en bedre udnyttelse af de administrative ressourcer, da det ikke længere bliver nødvendigt at udregne fradragene på grundlag af en beregning af det samlede antal fiskedage, da der i stedet benyttes et fast årligt beløb, som beregnes ud fra den årlige indkomst fra fiskeri.

(48)

Man kunne forvente, at en ordning med et fast årligt beløb ville betyde bedre udnyttelse af de administrative ressourcer end et fast beløb, der beregnes pr. dag. Der findes imidlertid ingen særlige regnskabs- og bogføringsregler for erhvervsfiskere, og de svenske myndigheder har ikke været i stand til at forelægge statistik over den del af erhvervsfiskernes indkomst, som udelukkende skyldes fiskeri. Da de fleste fiskere har indkomst fra mere end en erhvervsaktivitet, må det antages, at et fast årligt beløb på grundlag af årsindkomsten fra fiskeri er svært at beregne. Da antallet af fiskedage ydermere registreres i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks bestemmelser og derfor er let tilgængelige, kan Kommissionen ikke se fordelen ved at gå over til en ordning, hvor beregningen bygger på årsindkomsten.

(49)

Desuden antyder de svenske myndigheder i deres brev af 9. november 2004, at det for ca. 1 500 fiskere kan være mere fordelagtigt at ansøge om fradrag for de faktiske udgifter, således som omtalt i punkt 10. Den nye ordning vil sandsynligvis kun blive benyttet af de 500 fiskere, som efter den nuværende ordning ikke har ret til at få disse fradrag. Selv om ordningen måske ville være mere effektiv, ville den derfor føre til en forøgelse af det samlede administrationsarbejde i forhold til den nuværende situation, hvor de pågældende fiskere ikke kan benytte dette fradrag.

(50)

På baggrund af det foregående mener Kommissionen, at ordningen udgør statsstøtte, som er uforenelig med EF-traktatens artikel 87.

(51)

På baggrund af vurderingen i afsnit IV mener Kommissionen, at denne støtteordning er uforenelig med fællesmarkedet, da den giver erhvervsfiskerne skattefradrag for øgede leveomkostninger, uanset om deres fiskeriaktiviteter indebærer overnatning borte fra hjemmet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det lovforslag om ændring af loven om indkomstbeskatning (1999:1229) »Skattefradrag for erhvervsfiskere«, som Sverige har fremsat, er uforeneligt med fællesmarkedet.

Sverige må ikke gennemføre den i stk. 1 nævnte støtteordning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2006

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT C 258 af 20.10.2004, s. 2.

(3)  Sag 173/73, Italien mod Kommissionen, [1974] Sml. 709, præmis 17.

(4)  EFT C 19 af 20.1.2001, s. 7.

(5)  Sag C 313/90 Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques mod Kommissionen [1993] Sml. I-1125.

(6)  Sag C 482/99 Frankrig mod Kommissionen [2003] Sml. I-1487.


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. april 2006

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA

(meddelt under nummer K(2006) 1248)

(EØS-relevant tekst)

(2006/270/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for USA vedrørende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(3)

USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af USA's veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 10. april 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2006/85/EF (EUT L 40 af 11.2.2006, s. 24).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linje vedrørende USA's embryonindsamlingsteam udgår:

»US

 

98ID103

E1127

 

Pat Richards, DVM

1215 F 2000 S

Bliss, ID

Dr Pat Richards«

b)

Der indsættes følgende linje vedrørende USA:

»US

 

05IA120

E608

05IA120

IVF

Trans Ova Genetics

2938 380th St

Sioux Center, IA 51250

Dr Jon Schmidt«

c)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 91IA029 affattes således:

»US

 

91IA029

E544

 

Westwood Embryo Services

1760 Dakota Ave

Waverly, IA 50677

Dr James West«

d)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 96CO084 affattes således:

»US

 

96CO084

E964

 

Genetics West

17890 Weld County Road 5

Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea«


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. april 2006

om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada

(meddelt under nummer K(2006) 1258)

(EØS-relevant tekst)

(2006/271/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2002/613/EF af 19. juli 2002 om betingelserne for indførsel af ornesæd (2) er der opstillet en liste over tredjelande, herunder Canada, fra hvilke medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd.

(2)

Canada har anmodet om, at listen over ornestationer, som er godkendt i henhold til beslutning 2002/613/EF, ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

Canada har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 90/429/EØF er overholdt, og den nye ornestation, som ønskes optaget på listen, er officielt godkendt af Canadas veterinærvæsen med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 2002/613/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag V til beslutning 2002/613/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 10. april 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2004/456/EF (EUT L 156 af 30.4.2004, s. 49. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 33).


BILAG

I bilag V til beslutning 2002/613/EF tilføjes følgende række til oplysningerne vedrørende Canada:

»CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0«


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. april 2006

om ændring af beslutning 2004/453/EF for så vidt angår Sverige og Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2006) 1259)

(EØS-relevant tekst)

(2006/272/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 12, stk. 3, og artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er fastsat supplerende garantier med hensyn til visse fiskesygdomme ved Kommissionens beslutning 2004/453/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr (3).

(2)

Hele Sveriges område blev erklæret fri for infektiøs pankreasnekrose (IPN) på grundlag af kravene i bilag I til beslutning 2004/453/EF.

(3)

Siden vedtagelsen af beslutning 2004/453/EF har Sverige anmeldt udbrud af IPN i kystområder. Der er rapporteret om et udbrud hos vildfisk. Der er også rapporteret om et udbrud hos opdrættede fisk, hvor den sandsynligste smittekilde ifølge den epidemiologiske rapport er vildfisk. Sveriges kystområder opfylder derfor ikke længere de krav til status som sygdomsfri med hensyn til IPB, der er fastsat i bilag I til nævnte beslutning. De svenske indlandsområder er derimod fortsat sygdomsfrie.

(4)

De to udbrud bør ikke hindre Sverige i at fortsætte sit IPN-program i kystområderne og indføre udryddelsesforanstaltninger, hvis IPN diagnosticeres hos opdrættede fisk eller vildfisk, i overensstemmelse med det program, der blev forelagt for Kommissionen, inden beslutning 2004/453/EF blev vedtaget.

(5)

I henhold til beslutning 2004/453/EF skal der opretholdes målrettet overvågning i de områder, der er erklæret sygdomsfri i medlemsstater, hvor kun nogle områder er erklæret sygdomsfri. Da dette krav blev vedtaget, havde man ikke forudset den særlige situation, hvor Irland og Nordirland blev erklæret fri for samme sygdom eller sygdomme, mens områder i Det Forenede Kongerige ikke blev erklæret fri for de pågældende sygdomme.

(6)

Det bør tillades, at Det Forenede Kongerige ophører med målrettet overvågning vedrørende bestemte sygdomme, som Nordirland er blevet erklæret fri for, forudsat at Irland også er erklæret fri for samme sygdomme.

(7)

Beslutning 2004/453/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag I, II og V til beslutning 2004/453/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, kapitel II, erstattes af teksten i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Bilag II, kapitel II, erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

3)

Bilag V, punkt A.5, affattes således:

»5)

I medlemsstater, hvor kun nogle områder er erklæret sygdomsfri, jf. kapitel II i bilag I, dvs. ikke hele medlemsstatens område, skal der i overensstemmelse med kapitel I, afsnit A, punkt 4, i bilag II opretholdes målrettet overvågning i de områder, der er erklæret sygdomsfri.

Det Forenede Kongerige kan dog ophøre med målrettet overvågning i Nordirland vedrørende sygdomme, som Nordirland er blevet erklæret fri for, forudsat at hele Irlands område er erklæret fri for samme sygdomme, jf. kapitel II i bilag I.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 5. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 4.


BILAG I

»KAPITEL II

Områder med godkendt status som fri for visse sygdomme nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til Rådets direktiv 91/67/EØF

Sygdom

Medlemsstat

Område eller dele af område

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Danmark

Hele landet

Finland

Hele landet — Vuoksis afvandingsområde betragtes som stødpudezone

Irland

Hele landet

Sverige

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Nordirland, Isle of Man, Jersey og Guernsey

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Irland

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Nordirland, Isle of Man og Jersey

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Finland

De finske indlandsområder — Vuoksis og Kemijokis afvandingsområder betragtes som stødpudezoner

Sverige

De svenske indlandsområder

Det Forenede Kongerige

Isle of Man

Gyrodactylus salaris-infektioner

Finland

Tenojokis og Näätämönjokis afvandingsområder — afvandingsområderne for Paatsjoki, Luttojoki og Uutuanjoki betragtes som stødpudezoner

Irland

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Storbritannien, Nordirland, Isle of Man, Jersey og Guernsey«


BILAG II

»KAPITEL II

Områder med godkendte programmer for bekæmpelse og udryddelse af visse sygdomme nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til Rådets direktiv 91/67/EØF

Sygdom

Medlemsstat

Område eller dele af område

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Det Forenede Kongerige

Områderne i Storbritannien

Bakteriel nyresygdom (BKD

Finland

De finske indlandsområder

Sverige

De svenske indlandsområder

Det Forenede Kongerige

Områderne i Storbritannien

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Sverige

De svenske kystområder«


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. april 2006

om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Spanien

(meddelt under nummer K(2006) 1262)

(EØS-relevant tekst)

(2006/273/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 8, stk. 3, litra c), og artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2000/75/EF fastsættes der bestemmelser og foranstaltninger vedrørende bekæmpelse af bluetongue i Fællesskabet, herunder etablering af beskyttelses- og overvågningszoner og et forbud mod at transportere dyr ud af disse zoner.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/393/EF af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (2) indeholder bestemmelser om afgrænsningen af de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstaterne skal etablere beskyttelses- og overvågningszoner (»spærrezoner«) i forbindelse med bluetongue.

(3)

Spanien har meddelt Kommissionen, at der i over to år ikke har været nogen virus i omløb på Balearerne.

(4)

Nævnte geografiske område bør derfor betragtes som fri for bluetongue og — på grundlag af Spaniens behørigt begrundede anmodning — udgå af listen over områder, der er opført som spærrezoner.

(5)

Beslutning 2005/393/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2005/393/EF udgår under zone C:

»Spanien

Balearerne (hvor serotype 16 ikke forekommer)«.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2005/828/EF (EUT L 311 af 26.11.2005, s. 37).


7.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. april 2006

om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 2006/254/EF

[meddelt under nummer K(2006) 1556]

(EØS-relevant tekst)

(2006/274/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der har været udbrud af klassisk svinepest i Tyskland.

(2)

På grund af handelen med levende svin og visse svinekødsprodukter kan disse udbrud udgøre en fare for andre medlemsstaters bestande.

(3)

Kommissionens beslutning 2006/254/EF af 28. marts 2006 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland (2) blev derfor vedtaget for at styrke de foranstaltninger, Tyskland havde truffet i henhold til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (3).

(4)

Ved Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved handel med levende svin.

(5)

De dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved handel med ornesæd er indeholdt i Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (5).

(6)

For så vidt angår handel med æg og embryoner fra svin er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved Kommissionens beslutning 95/483/EF af 9. november 1995 om sundhedscertifikatet for handel inden for EF med æg og embryoner fra svin (6).

(7)

Kommissionens beslutning 2002/106/EF af 1. februar 2002 om godkendelse af en diagnostisk manual med beskrivelse af diagnosticeringsprocedurer, prøvetagningsmetoder og kriterier for evaluering af laboratorieprøver til bekræftelse af klassisk svinepest (7) danner grundlag for anvendelse af overvågningsprotokoller baseret på risiko.

(8)

På grundlag af de oplysninger, Tyskland har forelagt, bør der opretholdes beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland tilstrækkeligt længe til, at de nødvendige undersøgelser kan gennemføres.

(9)

Det er desuden nødvendigt at udvide foranstaltningerne for at begrænse kontakten til og mellem svinebedrifter i bestemte dele af Tyskland mest muligt og at kræve en områdemæssig begrænsning af visse aktiviteter, der vedrører svin, for at forhindre, at sygdommen spredes.

(10)

Beslutning 2006/254/EF bør ophæves.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Tyskland sikrer, at der ikke sendes svin fra landets område til andre medlemsstater eller til tredjelande.

2.   Uanset stk. 1 kan Tyskland tillade transport af slagtesvin direkte til et slagteri uden for Tyskland til omgående slagtning, forudsat at svinene i mindst 60 dage eller siden fødslen, hvis de er under 60 dage gamle, har været holdt på én enkelt bedrift,

a)

som ligger uden for de i bilag I angivne områder

b)

hvor der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 60 dage før afsendelsen af de pågældende svin

c)

hvor de undersøgelser, der er fastlagt i kapitel IV, afsnit D, punkt 3, i bilaget til beslutning 2002/106/EF, er udført med negative resultater.

3.   Tysklands kompetente veterinærmyndigheder sikrer, at afsendelse af svin til andre medlemsstater meddeles de centrale og lokale veterinærmyndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten og i en eventuel transitmedlemsstat mindst tre dage før afsendelsesdatoen.

Artikel 2

1.   Uden at det berører bestemmelserne i direktiv 2001/89/EF, særlig artikel 9, 10 og 11, sikrer Tyskland, at

a)

der ikke transporteres svin fra eller til bedrifter, der ligger i de i bilag I angivne områder

b)

transport af svin til slagtning fra bedrifter, der ligger uden for de i bilag I angivne områder, til slagterier i de pågældende områder samt transport af svin i transit gennem de pågældende områder kun tillades, hvis den foregår

i)

ad hovedveje eller jernbanelinjer og

ii)

i overensstemmelse med de kompetente myndigheders detaljerede instrukser, således at de pågældende svin under transporten ikke direkte eller indirekte kommer i kontakt med andre svin.

2.   Uanset stk. 1, litra a), kan de kompetente myndigheder, tidligst 10 dage efter denne beslutnings ikrafttræden, give tilladelse til transport af svin fra en bedrift, der ligger i de i bilag I angivne områder,

a)

direkte til et slagteri i de pågældende områder eller

b)

til udpegede slagterier i Tyskland uden for de pågældende områder til omgående slagtning, såfremt svinene afsendes fra en bedrift, hvor de i kapitel IV, afsnit D, punkt 3, i bilaget til beslutning 2002/106/EF fastlagte undersøgelser er udført med negative resultater; en sådan tilladelse kan dog kun gives i undtagelsestilfælde.

Artikel 3

Tyskland sikrer, at sendinger af følgende produkter ikke sendes til andre medlemsstater eller til tredjelande:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en ornestation som nævnt i artikel 3, litra a), i direktiv 90/429/EØF, som ligger uden for de i bilag I angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra svin, der holdes på en bedrift, som ligger uden for de i bilag I angivne områder.

Artikel 4

Tyskland sikrer, at det sundhedscertifikat, der er fastsat i

a)

direktiv 64/432/EØF, og som ledsager svin, der sendes fra Tyskland, forsynes med følgende påtegning:

»Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2006/274/EF af 6. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland«

b)

direktiv 90/429/EØF, og som ledsager ornesæd, der sendes fra Tyskland, forsynes med følgende påtegning:

»Sæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2006/274/EF af 6. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland«

c)

beslutning 95/483/EF, og som ledsager æg og embryoner fra svin, der sendes fra Tyskland, forsynes med følgende påtegning:

»Æg/embryoner (det ikke relevante overstreges), der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2006/274/EF af 6. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland«

Artikel 5

Tyskland sørger for følgende:

1)

De kompetente myndigheder opretter i de i bilag I angivne områder zoner på grundlag af risikoen, og det sikres, at i det mindste aktiviteter, som udføres af personer, der kommer i direkte kontakt med svin, eller som nødvendiggør ophold i de bygninger, hvor der holdes svin, samt brug af køretøjer til transport af foder, gødning eller døde dyr til og fra svinebedrifter i de i bilag I angivne områder begrænses til disse segmenter uden at blive brugt af andre dele af samfundet, medmindre køretøjer, udstyr og alle andre smittespredende genstande forinden er grundigt rengjort og desinficeret og ikke har været i kontakt med svin eller svinebedrifter i mindst tre dage.

2)

I de i bilag I angivne områder gennemføres overvågningsforanstaltninger efter de i bilag II fastsatte principper.

3)

Om nødvendigt gennemføres forebyggende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/89/EF.

4)

Der iværksættes en oplysningskampagne af passende omfang med svineproducenterne som målgruppe.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne sender ikke svin til slagterier i de i bilag I angivne områder.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at

a)

køretøjer, der har været anvendt til transport af svin i Tyskland eller har været på en bedrift i Tyskland, hvor der holdes svin, rengøres og desinficeres to gange, hver gang de har været i brug, og i mindst tre dage ikke anvendes til transport af svin

b)

transportvirksomhederne over for de kompetente myndigheder fremlægger bevis for, at køretøjerne er desinficeret.

Artikel 7

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 8

Denne beslutning anvendes indtil den 15. maj 2006.

Artikel 9

Beslutning 2006/254/EF ophæves.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 91 af 29.3.2006, s. 61.

(3)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(5)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(6)  EFT L 275 af 18.11.1995, s. 30.

(7)  EFT L 39 af 9.2.2002, s. 71.


BILAG I

De områder i Tyskland, der er omhandlet i artikel 1, 2, 3, 5 og 6:

Hele Nordrhein-Westfalen.


BILAG II

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, sikrer Tyskland, at der i de i bilag I angivne områder gennemføres følgende overvågningsforanstaltninger:

a)

Ethvert tilfælde af en smitsom sygdom på svinebedrifter, for hvilken der er foreskrevet behandling med antibiotika eller andre antibakterielle midler, indberettes straks — og inden behandlingen iværksættes — til de kompetente veterinærmyndigheder.

b)

På svinebedrifter som omhandlet i litra a) gennemfører en dyrlæge straks de kliniske undersøgelser og prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i kapitel IV, afsnit A, i bilaget til Kommissionens beslutning 2002/106/EF.