ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 93

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
31. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 511/2006 af 27. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1531/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2006 af 30. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2006 af 30. marts 2006 om vedtagelse af midlertidige bestemmelser om udstedelse af importlicenser, der ansøges om i henhold til forordning (EF) nr. 565/2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2006 af 30. marts 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 824/2000 for så vidt angår fristen for levering af korn til intervention i nogle medlemsstater i høståret 2005/06

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2006 af 30. marts 2006 om en overgangsforanstaltning for høståret 2005/06 for så vidt angår finansieringen af oplagringen af korn, der frembydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 31. marts 2006

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 520/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. april 2006

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2006 af 30. marts 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

58

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

60

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2006 af 30. marts 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2006 af 30. marts 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

62

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. marts 2006 om ophævelse af afgørelse 2002/683/EF om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

63

 

*

Kommissionens beslutning af 27. marts 2006 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår regionalisering af Argentina og standardcertifikaterne til brug ved import af fersk oksekød fra Brasilien (meddelt under nummer K(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2152/2005 af 23. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris og af forordning (EF) nr. 1549/2004 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris og om fastsættelse af særlige overgangsbestemmelser for importen af basmati-ris (EUT L 342 af 24.12.2005)

79

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006

af 20. marts 2006

om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produktion, tilvirkning og distribution af landbrugsprodukter og fødevarer indtager en vigtig plads i Fællesskabets økonomi.

(2)

Der bør tilskyndes til diversificering af landbrugsproduktionen. Fremme af traditionelle produkter med specifikke kendetegn kan være til betydelig gavn for økonomien i landdistrikterne, især i de ugunstigt stillede eller afsides beliggende områder, idet det både kan øge landbrugernes indkomst og fastholde landbefolkningen i disse områder.

(3)

For at det indre marked for fødevarer kan fungere godt, bør de erhvervsdrivende have mulighed for at øge markedsværdien af deres produkter, idet forbrugerne dog skal beskyttes mod uhæderlig forretningspraksis, og det skal sikres, at handelen foregår på loyale vilkår.

(4)

Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) definerer specificitetsattestering, og betegnelsen »garanti for traditionel specialitet« blev indført ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/93 (3), som fastlægger gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EØF) nr. 2082/92. Specificitetsattesteringen, som almindeligvis betegnes »garanteret traditionel specialitet«, gør det muligt at tilgodese forbrugernes efterspørgsel efter traditionelle produkter med specifikke kendetegn. Stillet over for et stort vareudbud og en mængde oplysninger om varerne bør forbrugerne, for bedre at kunne foretage et valg, have klare og kortfattede oplysninger om sådanne fødevarers specifikke kendetegn.

(5)

Af hensyn til klarheden bør udtrykket »specificitetsattestering« opgives til fordel for »garanteret traditionel specialitet«, som er nemmere at forstå, og for at tydeliggøre denne forordnings formål for såvel producenter som forbrugere bør »specificitet« defineres præcist, og der bør fastsættes en definition af udtrykket »traditionel«.

(6)

Visse producenter ønsker at udnytte markedsværdien af traditionelle landbrugsprodukter eller traditionelle fødevarer, som klart adskiller sig fra andre lignende produkter eller fødevarer ved kendetegn, der er særegne for netop dem. For at beskytte forbrugerne bør den garanterede traditionelle specialitet være underlagt kontrol. En sådan frivillig ordning, der sætter erhvervsdrivende i stand til at fremhæve kvaliteten af et landbrugsprodukt eller en fødevare i hele Fællesskabet, bør på enhver måde garantere, at eventuelle henvisninger til kvaliteten, der måtte blive anvendt i handelen, er korrekte.

(7)

Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer er underlagt de generelle regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (4). For garanterede traditionelle specialiteter bør der dog i betragtning af disses specificitet fastsættes særlige supplerende bestemmelser. For at gøre det nemmere og hurtigere at genkende garanterede traditionelle specialiteter, der er produceret i Fællesskabet, bør det gøres obligatorisk at anvende angivelsen »garanteret traditionel specialitet« eller det tilknyttede EF-symbol i mærkningen, idet de erhvervsdrivende dog bør have en rimelig frist til at tilpasse sig dette krav.

(8)

For at kunne sikre, at garanterede traditionelle specialiteter til stadighed besidder deres specifikke kendetegn, bør producenter forenet i sammenslutninger selv definere de specifikke kendetegn i en varespecifikation. Producenter i tredjelande skal også kunne registrere garanterede traditionelle specialiteter.

(9)

Garanterede traditionelle specialiteter, der er beskyttet i Fællesskabet, bør være underlagt en kontrolordning baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), og kontrolordninger, der sikrer, at de erhvervsdrivende overholder varespecifikationen, før de markedsfører landbrugsprodukter og fødevarer.

(10)

For at kunne opnå beskyttelse bør garanterede traditionelle specialiteter registreres på fællesskabsplan. Opførelsen i et register bør også give de handelsdrivende og forbrugerne adgang til oplysninger.

(11)

De nationale myndigheder i den berørte medlemsstat bør gennemgå hver enkelt registreringsansøgning i henhold til fælles minimumsbestemmelser, der omfatter en indsigelsesprocedure på nationalt plan, så det sikres, at det pågældende landbrugsprodukt eller den pågældende fødevare har en traditionel karakter og specifikke kendetegn. Derefter bør Kommissionen foretage en gennemgang for at sikre en ensartet behandling af registreringsansøgninger fra medlemsstaterne og fra producenter i tredjelande.

(12)

For at effektivisere registreringsproceduren bør usaglige eller grundløse indsigelser afvises, og det bør præciseres, på hvilket grundlag Kommissionen vurderer, om de fremsendte indsigelser kan antages. Statsborgere i tredjelande med en legitim interesse bør have indsigelsesret efter samme kriterier som producenter i Fællesskabet. Disse kriterier bør vurderes i forhold til Fællesskabets område. I lyset af erfaringerne bør der ske en tilpasning af fristen for konsultationer i tilfælde af indsigelse.

(13)

Der bør fastsættes bestemmelser, som tydeliggør rækkevidden af den beskyttelse, der ydes i henhold til denne forordning, idet det navnlig bør præciseres, at denne forordning finder anvendelse med forbehold af eksisterende regler for varemærker og geografiske betegnelser.

(14)

For ikke at skabe ulige konkurrencevilkår bør alle producenter, også producenter i tredjelande, kunne anvende enten et registreret navn sammen med en bestemt betegnelse og i givet fald det EF-symbol, der er knyttet til angivelsen »garanteret traditionel specialitet«, eller et navn, der er registreret som sådant, såfremt det landbrugsprodukt eller den fødevare, der produceres eller forarbejdes, er i overensstemmelse med den relevante varespecifikation, og såfremt de pågældende producenter benytter myndigheder eller organer til verifikation i overensstemmelse med denne forordning.

(15)

For at være attraktive for producenterne og pålidelige for forbrugerne bør angivelser vedrørende et landbrugsprodukts eller en fødevares specificitet nyde retlig beskyttelse og være underlagt kontrol.

16)

Medlemsstaterne bør kunne opkræve et gebyr til dækning af pådragne udgifter.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(18)

Det bør fastsættes, hvilke bestemmelser i denne forordning der finder anvendelse på registreringsansøgninger, som Kommissionen modtager inden forordningens ikrafttræden. Desuden bør de erhvervsdrivende have en rimelig frist til at tilpasse både de private kontrolorganer og mærkningen af de landbrugsprodukter og fødevarer, der markedsføres som garanterede traditionelle specialiteter.

(19)

For klarhedens og gennemskuelighedens skyld bør forordning (EØF) nr. 2082/92 ophæves og erstattes af nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning indeholder de bestemmelser, der skal være opfyldt, for at følgende landbrugsprodukter og fødevarer kan anerkendes som garanterede traditionelle specialiteter:

a)

de landbrugsprodukter bestemt til konsum, der er opført i bilag I til traktaten

b)

de fødevarer, der er opført i bilag I til denne forordning.

Bilag I til denne forordning kan ændres efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

2.   Denne forordning berører ikke andre specifikke fællesskabsbestemmelser.

3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (7) finder ikke anvendelse på de garanterede traditionelle specialiteter, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved

a)

»specificitet«: det eller de kendetegn, hvorved et landbrugsprodukt eller en fødevare klart adskiller sig fra andre lignende landbrugsprodukter eller fødevarer i samme kategori

b)

»traditionel«: brug på EF-markedet i en periode af en sådan længde, at skikken kan påvises at være blevet videreført af en ny generation; denne periode skal svare til det, der almindeligvis betragtes som én generation, dvs. mindst 25 år

c)

»garanteret traditionel specialitet«: et traditionelt landbrugsprodukt eller en traditionel fødevare, hvis specificitet er anerkendt af Fællesskabet ved registrering efter denne forordning

d)

»sammenslutning«: enhver organisation, uanset retlig status eller sammensætning, af producenter eller forarbejdningsvirksomheder, der arbejder med samme landbrugsprodukt eller samme fødevare.

2.   Det eller de kendetegn, der er omhandlet i stk. 1, litra a), kan vedrøre produktets særlige egenskaber såsom fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske egenskaber eller produktets produktionsmetode eller specifikke betingelser, der skal gælde under produktionen.

Et landbrugsprodukts eller en fødevares præsentationsmåde anses ikke for et kendetegn i henhold til stk. 1, litra a).

Specificiteten som defineret i stk. 1, litra a), må ikke være begrænset til en kvalitativ eller kvantitativ sammensætning eller til en produktionsmåde, der er fastlagt i fællesskabsforskrifter eller nationale forskrifter, i standarder fastsat af standardiseringsorganer eller i frivillige standarder; denne regel finder dog ikke anvendelse, hvis den pågældende forskrift eller standard er indført for at definere et produkts specificitet.

Andre interesserede parter kan deltage i en sammenslutning som defineret i stk. 1, litra d).

Artikel 3

Register

Kommissionen fører et register over de garanterede traditionelle specialiteter, som er anerkendt i hele Fællesskabet efter denne forordning.

Registeret skal indeholde to lister over garanterede traditionelle specialiteter, alt efter om brugen af produktets eller fødevarens navn er forbeholdt producenter, der overholder varespecifikationen, eller ikke er forbeholdt sådanne producenter.

Artikel 4

Krav med hensyn til produkter og navne

1.   For at kunne optages i det i artikel 3 omhandlede register skal et landbrugsprodukt eller en fødevare enten være fremstillet af traditionelle råvarer eller være kendetegnet ved en traditionel sammensætning eller ved en produktions- og/eller forarbejdningsmåde, som afspejler en traditionel produktions- og/eller forarbejdningsform.

Et landbrugsprodukt eller en fødevare kan ikke registreres, hvis dets specificitet beror på herkomst eller geografisk oprindelse. Det er tilladt at anvende geografiske angivelser i et navn med forbehold af artikel 5, stk. 1.

2.   Et navn skal for at blive registreret

a)

enten i sig selv være specifikt

b)

eller udtrykke landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet.

3.   Et specifikt navn som omhandlet i stk. 2, litra a), skal være traditionelt og i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller have vundet hævd.

Et navn, der udtrykker specificitet som omhandlet i stk. 2, litra b), kan ikke registreres, hvis det

a)

udelukkende henviser til generelle anprisninger, der anvendes for en gruppe landbrugsprodukter eller fødevarer, eller som er omhandlet i en specifik fællesskabsforskrift

b)

er vildledende, f.eks. navnlig henviser til et indlysende kendetegn ved produktet eller til et kendetegn, der ikke svarer til varespecifikationen, og som derfor vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets særlige kendetegn.

Artikel 5

Restriktioner i anvendelsen af navne

1.   Denne forordning finder anvendelse med forbehold af Fællesskabets eller medlemsstaternes bestemmelser om intellektuel ejendomsret, især bestemmelserne om geografiske betegnelser og varemærker.

2.   Navnet på en plantesort eller en dyrerace kan indgå i navnet på en garanteret traditionel specialitet, såfremt det ikke vildleder med hensyn til produktets art.

Artikel 6

Varespecifikation

1.   For at kunne betegnes som en garanteret traditionel specialitet (GTS) skal et landbrugsprodukt eller en fødevare være i overensstemmelse med en varespecifikation.

2.   Varespecifikationen skal indeholde følgende:

a)

det i artikel 4, stk. 2, omhandlede navn på et eller flere sprog med angivelse af, om sammenslutningen ansøger om registrering med eller uden forbehold med hensyn til brugen af navnet, og om den ansøger om at blive omfattet af artikel 13, stk. 3

b)

en beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren, herunder de vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske egenskaber

c)

en beskrivelse af den produktionsmetode, som producenterne skal følge, herunder eventuelt karakteren af og de særlige kendetegn ved de råvarer eller ingredienser, der anvendes, og metoden for forarbejdning af landbrugsproduktet eller fødevaren

d)

de væsentligste elementer, der definerer specificiteten og i givet fald det anvendte referencegrundlag

e)

de væsentligste elementer, der viser den traditionelle karakter som omhandlet i artikel 4, stk. 1, første afsnit

f)

minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten.

Artikel 7

Registreringsansøgning

1.   Kun en sammenslutning kan indgive en ansøgning om registrering af en garanteret traditionel specialitet.

Flere sammenslutninger fra forskellige medlemsstater eller tredjelande kan indgive en fælles ansøgning.

2.   En sammenslutning kan kun indgive en registreringsansøgning for de landbrugsprodukter eller fødevarer, den producerer eller tilvirker.

3.   Registreringsansøgningen skal mindst indeholde følgende:

a)

navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

b)

den i artikel 6 omhandlede varespecifikation

c)

navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer overholdelsen af kravene i varespecifikationen, med en angivelse af deres specifikke opgaver

d)

de dokumenter, der viser produktets specificitet og traditionelle karakter.

4.   Hvis sammenslutningen er etableret i en medlemsstat, indgives ansøgningen til den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaten gennemgår ansøgningen på passende vis for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

5.   I forbindelse med den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede gennemgang iværksætter medlemsstaten en national indsigelsesprocedure, der omfatter en hensigtsmæssig offentliggørelse af ansøgningen og et rimeligt tidsrum, hvori enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod ansøgningen.

Medlemsstaten overvejer i lyset af de i artikel 9, stk. 3, første afsnit, anførte kriterier, om de modtagne indsigelser kan antages.

6.   Anser medlemsstaten kravene i artikel 4, 5 og 6 for opfyldt, sender den Kommissionen

a)

navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

b)

den i artikel 6 omhandlede varespecifikation

c)

navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer overholdelsen af kravene i varespecifikationen, med en angivelse af deres specifikke opgaver

d)

en erklæring fra medlemsstaten om, at sammenslutningens ansøgning efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

7.   En ansøgning vedrørende et landbrugsprodukt eller en fødevare, der indgives af en sammenslutning i et tredjeland, sendes til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder og skal indeholde de i stk. 3 omhandlede oplysninger.

8.   De i denne artikel omhandlede dokumenter, der sendes til Kommissionen, affattes på et af EU-institutionernes officielle sprog eller ledsages af en bekræftet oversættelse til et af disse sprog.

Artikel 8

Kommissionens gennemgang

1.   Kommissionen gennemgår på passende vis den ansøgning, den har modtaget i henhold til artikel 7, for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder.

Kommissionen gør hver måned en liste over de navne, for hvilke der er indgivet registreringsansøgning, offentligt tilgængelig med angivelse af datoen for indgivelsen til Kommissionen.

2.   Hvis Kommissionen på grundlag af den gennemgang, den har foretaget i henhold til stk. 1, første afsnit, anses de i denne forordning fastsatte betingelser for opfyldt, offentliggør den de i artikel 7, stk. 3, litra a), b) og c), omhandlede oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende.

I modsat fald beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 18, stk. 2, at afslå registreringsansøgningen.

Artikel 9

Indsigelser

1.   Inden seks måneder efter datoen for den i artikel 8, stk. 2, første afsnit, fastsatte offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen gøre indsigelse mod den påtænkte registrering.

2.   Enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den, der har ansøgt om registreringen, eller i et tredjeland, kan også ved at indgive en behørigt begrundet erklæring gøre indsigelse mod den påtænkte registrering.

For fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i en medlemsstat, indgives en sådan erklæring til den pågældende medlemsstat inden for en frist, som muliggør en indsigelse efter stk. 1.

For fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i et tredjeland, indgives en sådan erklæring til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder inden for den i stk. 1 fastsatte frist.

3.   Indsigelser kan kun antages, hvis Kommissionen har modtaget dem inden for den i stk. 1 fastsatte frist, og de viser,

a)

at de betingelser, der er omhandlet i artikel 2, 4 og 5, ikke er opfyldt, eller

b)

såfremt der er tale om en ansøgning efter artikel 13, stk. 2, at navnet anvendes lovligt og er vitterlig kendt og økonomisk afgørende for lignende landbrugsprodukter eller fødevarer.

Kommissionen efterprøver, om indsigelserne kan antages.

Kriterierne i første afsnit skal vurderes i forhold til Fællesskabets område.

4.   Hvis Kommissionen ikke modtager nogen indsigelse, der kan antages efter stk. 3, registrerer den navnet.

Registreringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Når en indsigelse kan antages efter stk. 3, opfordrer Kommissionen de berørte parter til at indlede passende konsultationer.

Hvis de berørte parter når til enighed inden for seks måneder, meddeler de Kommissionen alle de faktorer, der muliggjorde enigheden, herunder ansøgerens og den indsigende parts synspunkter. Hvis de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 8, stk. 2, ikke er ændret eller kun ændret i mindre omfang, følger Kommissionen den procedure, der er fastsat i nærværende artikels stk. 4. I modsat fald foretager Kommissionen igen den i artikel 8, stk. 1, omhandlede gennemgang.

Hvis der ikke opnås enighed, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 18, stk. 2, under hensyntagen til god skik og sædvane og den faktiske risiko for forveksling.

Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

6.   De i denne artikel omhandlede dokumenter, der sendes til Kommissionen, affattes på et af EU-institutionernes officielle sprog eller ledsages af en bekræftet oversættelse til et af disse sprog.

Artikel 10

Annullering

Hvis Kommissionen efter de i artikel 19, stk. 1, litra f), omhandlede gennemførelsesbestemmelser finder, at betingelserne i varespecifikationen for et landbrugsprodukt eller en fødevare, der er anerkendt som garanteret traditionel specialitet, ikke længere er overholdt, indleder den proceduren i artikel 18, stk. 2, med henblik på annullering af registreringen og offentliggør annulleringen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Ændring af en varespecifikation

1.   Der kan ansøges om ændring af en varespecifikation af en medlemsstat efter anmodning fra en sammenslutning, der er etableret på dens område, eller af en sammenslutning, der er etableret i et tredjeland. I sidstnævnte tilfælde sendes ansøgningen til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder.

Ansøgningen skal påvise en legitim økonomisk interesse og skal beskrive de ændringer, der ønskes, med en angivelse af begrundelsen.

Ansøgninger om godkendelse af en ændring behandles efter den procedure, der er fastsat i artikel 7, 8 og 9.

Hvis de foreslåede ændringer kun er af mindre omfang, træffer Kommissionen dog afgørelse om godkendelse af ændringen uden at følge den procedure, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, og artikel 9.

Kommissionen offentliggør, når det er hensigtsmæssigt, ændringerne af mindre omfang i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medlemsstaten sørger for, at alle de producenter eller forarbejdningsvirksomheder, der anvender den varespecifikation, for hvilken der er ansøgt om en ændring, underrettes om offentliggørelsen. Ud over indsigelser omhandlet i artikel 9, stk. 3, kan indsigelser, der påviser en økonomisk interesse i produktionen af den garanterede traditionelle specialitet, antages.

3.   Når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, sendes ansøgningen til Kommissionen af medlemsstaten efter anmodning fra en producentsammenslutning eller af en sammenslutning, der er etableret i et tredjeland. Den procedure, der er fastsat i stk. 1, fjerde afsnit, finder anvendelse.

Artikel 12

Navne, angivelser og symboler

1.   Kun producenter, som overholder varespecifikationen, må henvise til en garanteret traditionel specialitet i mærkningen, reklamen eller andre dokumenter, der vedrører et landbrugsprodukt eller en fødevare.

2.   Når der henvises til en garanteret traditionel specialitet i mærkningen af et landbrugsprodukt eller en fødevare, der er produceret i Fællesskabet, skal det registrerede navn ledsaget af enten EF-symbolet eller angivelsen »garanteret traditionel specialitet« anføres på mærkningen.

3.   Den i stk. 2 omhandlede angivelse er fakultativ i mærkningen af garanterede traditionelle specialiteter, der er produceret uden for Fællesskabet.

Artikel 13

Bestemmelser vedrørende det registrerede navn

1.   Fra datoen for den i artikel 9, stk. 4 eller 5, fastsatte offentliggørelse må et navn opført i det i artikel 3 omhandlede register kun anvendes til at identificere det landbrugsprodukt eller den fødevare, som svarer til varespecifikationen, som en garanteret traditionel specialitet i overensstemmelse med artikel 12. Registrerede navne kan dog fortsat anvendes i mærkningen af produkter, der ikke svarer til den registrerede varespecifikation, men angivelsen »garanteret traditionel specialitet«, forkortelsen »GTS« eller det tilknyttede EF-symbol må ikke anføres.

2.   Dog kan en garanteret traditionel specialitet registreres, således at navnet er forbeholdt et landbrugsprodukt eller en fødevare, som svarer til den offentliggjorte varespecifikation, såfremt sammenslutningen har anmodet om dette i sin registreringsansøgning, og den procedure, der er fastsat i artikel 9, ikke har vist, at navnet anvendes lovligt og er vitterlig kendt og økonomisk afgørende for lignende landbrugsprodukter eller fødevarer. Fra datoen for den i artikel 9, stk. 4 eller 5, fastsatte offentliggørelse må navnet, selv uden angivelsen »garanteret traditionel specialitet«, forkortelsen »GTS« eller det tilknyttede EF-symbol, ikke længere anvendes i mærkningen af lignende landbrugsprodukter eller fødevarer, der ikke opfylder den registrerede varespecifikation.

3.   For navne, for hvilke der er ansøgt om registrering på ét sprog, kan sammenslutningen i varespecifikationen fastsætte, at mærkningen ved produktets markedsføring ud over produktets navn på originalsproget kan indeholde en angivelse på de andre officielle sprog af, at produktet er fremstillet efter traditionen i den region, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor ansøgningen stammer fra.

Artikel 14

Offentlig kontrol

1.   Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at kontrollere de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at alle erhvervsdrivende, der overholder denne forordning, er berettigede til at være omfattet af en ordning for offentlig kontrol.

3.   Kommissionen gør navne og adresser på de i stk. 1 eller i artikel 15 omhandlede myndigheder og organer offentligt tilgængelige og ajourfører disse oplysninger regelmæssigt.

Artikel 15

Verifikation af overholdelsen af varespecifikationerne

1.   For landbrugsprodukter og fødevarer, der er produceret i Fællesskabet, sikres verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne, inden de pågældende produkter og varer markedsføres, af:

en eller flere kompetente myndigheder omhandlet i artikel 14 og/eller

et eller flere kontrolorganer som omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, der virker som produktcertificeringsorgan.

Udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationerne afholdes af de erhvervsdrivende, der kontrolleres.

2.   For landbrugsprodukter og fødevarer, der er produceret i et tredjeland, sikres verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne, inden de pågældende produkter og varer markedsføres, af:

en eller flere offentlige myndigheder udpeget af det berørte tredjeland og/eller

et eller flere produktcertificeringsorganer.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede produktcertificeringsorganer skal overholde europæisk standard EN 45011 eller ISO/IEC-vejledning 65 (Generelle kriterier for organer, der udfører produktcertificering) og fra 1. maj 2010 være akkrediteret i overensstemmelse hermed.

4.   Hvis de i stk. 1 og 2 omhandlede myndigheder har valgt at verificere overholdelsen af varespecifikationerne, skal de give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Artikel 16

Producentanmeldelser til de udpegede myndigheder eller organer

1.   En producent i en medlemsstat, som for første gang agter at producere en garanteret traditionel specialitet, skal, uanset om han tilhører den sammenslutning, der indgav den oprindelige ansøgning, på forhånd underrette de udpegede myndigheder eller organer i den medlemsstat, hvor han er etableret, jf. artikel 14, stk. 3, efter anvisning fra de i artikel 14, stk. 1, omhandlede kompetente myndigheder.

2.   En producent i et tredjeland, som for første gang agter at producere en garanteret traditionel specialitet, skal, uanset om han tilhører den sammenslutning, der indgav den oprindelige ansøgning, på forhånd underrette de udpegede myndigheder eller organer, jf. artikel 14, stk. 3, eventuelt efter anvisning fra producentsammenslutningen eller myndigheden i det pågældende tredjeland.

Artikel 17

Beskyttelse

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på retlig beskyttelse mod enhver form for misbrug eller vildledende anvendelse af angivelsen »garanteret traditionel specialitet«, forkortelsen »GTS« og det tilknyttede EF-symbol samt mod enhver efterligning af registrerede navne, der er forbeholdt bestemte landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til artikel 13, stk. 2.

2.   Registrerede navne beskyttes mod enhver praksis, der vil kunne vildlede forbrugerne, herunder praksis, der lader formode, at et landbrugsprodukt eller en fødevare er en garanteret traditionel specialitet anerkendt af Fællesskabet.

3.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de på nationalt plan anvendte varebetegnelser ikke kan forveksles med registrerede navne, der er forbeholdt bestemte landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til artikel 13, stk. 2.

Artikel 18

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Garanterede Traditionelle Specialiteter.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesbestemmelser og overgangsforanstaltninger

1.   Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, vedtages der bestemmelser for gennemførelsen af denne forordning. Sådanne bestemmelser skal navnlig regulere følgende aspekter:

a)

de i artikel 6, stk. 2, omhandlede oplysninger, som varespecifikationen skal indeholde

b)

indgivelsen af en registreringsansøgning efter artikel 7, stk. 1, foretaget af sammenslutninger i forskellige medlemsstater eller tredjelande

c)

fremsendelsen til Kommissionen af registreringsansøgninger omhandlet i artikel 7, stk. 3 og 6, og i artikel 7, stk. 7, og ændringsansøgninger omhandlet i artikel 11

d)

det i artikel 3 omhandlede register over garanterede traditionelle specialiteter

e)

de i artikel 9 omhandlede indsigelser, herunder bestemmelser vedrørende passende konsultationer mellem de berørte parter

f)

annulleringen af registreringen af en garanteret traditionel specialitet som omhandlet i artikel 10

g)

angivelsen og symbolet omhandlet i artikel 12

h)

definitionen af ændringer af mindre omfang som omhandlet i artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit

i)

betingelserne for verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne.

2.   Navne, der allerede er registreret efter forordning (EØF) nr. 2082/92 på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, optages automatisk i det i artikel 3 omhandlede register. De relevante varespecifikationer sidestilles med varespecifikationerne omhandlet i artikel 6, stk. 1.

3.   Med hensyn til ikke-færdigbehandlede ansøgninger, indsigelser og anmodninger, som Kommissionen har modtaget inden datoen for denne forordnings ikrafttræden,

a)

finder de procedurer, der er fastsat i artikel 7, ikke anvendelse, og

b)

kan Kommissionen, såfremt varespecifikationen indeholder oplysninger, der ikke er omhandlet i artikel 6, anmode om en ny udgave af varespecifikationen, der er forenelig med bestemmelserne i nævnte artikel, hvis det er nødvendigt for den videre behandling af sagen.

Artikel 20

Gebyrer

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af deres udgifter, herunder udgifter i forbindelse med gennemgangen af registreringsansøgninger, indsigelser, ændringsansøgninger og annulleringsanmodninger i henhold til denne forordning.

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 2082/92 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12, stk. 2, anvendes dog fra den 1. maj 2009, uden at dette berører produkter, der allerede er markedsført inden denne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EFT L 168 af 10.7.1993, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2167/2004 (EUT L 371 af 18.12.2004, s. 8).

(4)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.


BILAG I

Fødevarer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b)

øl

chokolade og andre tilberedte fødevarer, der indeholder kakao

brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

pastaprodukter, også kogte eller med fyld

tilberedte retter

krydrede sovse

supper og bouillon

drikkevarer på basis af planteekstrakter

is og sorbeter


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 2082/92

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1, første afsnit

Artikel 1, stk. 1, første afsnit

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

Artikel 1, stk. 2 og 3

Artikel 1, stk. 2 og 3

Artikel 2, nr. 1), første afsnit

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 2, nr. 1), andet afsnit

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, nr. 1), tredje afsnit

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 2, nr. 2), første punktum

Artikel 2, stk. 1, litra d)

Artikel 2, nr. 2), andet punktum

Artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 2, nr. 3)

Artikel 2, stk. 1, litra c)

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, andet punktum

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 7 og 8

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 4 og 5

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1, første afsnit

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit

Artikel 8, stk. 2, første afsnit

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 4

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 5

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 1, første afsnit

Artikel 11, stk. 2, første afsnit

Artikel 11, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 2, andet afsnit

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12

Artikel 19, stk. 1, litra g)

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

Artikel 13, stk. 3

Artikel 14

Artikel 14 og 15

Artikel 15, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2 og 3

Artikel 15, stk. 2

Artikel 16, stk. 1

Artikel 15, stk. 3

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17, stk. 1 og 2

Artikel 18

Artikel 17, stk. 3

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Bilag

Bilag I

Bilag II


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/12


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

af 20. marts 2006

om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produktion, tilvirkning og distribution af landbrugsprodukter og fødevarer indtager en vigtig plads i Fællesskabets økonomi.

(2)

Der bør tilskyndes til diversificering af landbrugsproduktionen for at opnå en bedre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på markedet. Fremme af produkter med visse kendetegn kan være til væsentlig gavn for økonomien i landdistrikterne, især i de ugunstigt stillede eller afsides beliggende områder, idet det kan øge landbrugernes indkomst og fastholde landbefolkningen i disse områder.

(3)

Stadig flere forbrugere lægger i deres ernæring vægt på kvalitet frem for på kvantitet. Dette ønske om specifikke produkter giver sig bl.a. udslag i en efterspørgsel efter landbrugsprodukter og fødevarer af en bestemt geografisk oprindelse.

(4)

Stillet over for et stort vareudbud og en mængde oplysninger bør forbrugerne, for bedre at kunne foretage et valg, have klare og kortfattede oplysninger om et produkts oprindelse.

(5)

Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer er underlagt de generelle regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (2). For landbrugsprodukter og fødevarer fra et afgrænset geografisk område bør der i betragtning af disses specifikke karakter fastsættes særlige supplerende bestemmelser, der pålægger producenterne at anvende de relevante EF-symboler eller -angivelser på emballagen. Det bør gøres obligatorisk at anvende sådanne symboler eller angivelser i forbindelse med EF-betegnelser dels for at gøre forbrugerne bedre bekendt med denne kategori af produkter og de dermed forbundne garantier dels for at gøre det lettere at genkende disse produkter på markedet for dermed at lette kontrollen. De erhvervsdrivende bør dog have en rimelig frist til at tilpasse sig denne forpligtelse.

(6)

Der bør fastlægges en EF-strategi for anvendelsen af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Et sæt EF-regler med en beskyttelsesordning gør det muligt at udvikle geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, eftersom sådanne regler i kraft af den ensartethed, de medfører, sikrer lige konkurrencevilkår for producenter af produkter med sådanne betegnelser og styrker produkternes værdi for forbrugerne.

(7)

De fastsatte regler bør ikke berøre eksisterende EF-forskrifter for vin og spiritus.

(8)

Anvendelsesområdet for denne forordning bør begrænses til visse landbrugsprodukter og fødevarer, for hvilke der er en sammenhæng mellem produktets eller fødevarens kendetegn og den geografiske oprindelse. Anvendelsesområdet kan om nødvendigt udvides til også at omfatte andre landbrugsprodukter eller fødevarer.

(9)

I lyset af den nuværende praksis bør der fastsættes to forskellige niveauer for geografisk reference, nemlig beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser.

(10)

Et landbrugsprodukt eller en fødevare med en sådan reference bør opfylde en række betingelser fastsat i en varespecifikation.

(11)

For at kunne opnå beskyttelse i medlemsstaterne bør geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser være registreret på fællesskabsplan. Opførelsen i et register bør også give de handelsdrivende og forbrugerne adgang til oplysninger. For at sikre, at EF-registrerede betegnelser opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, bør ansøgningerne gennemgås af den berørte medlemsstats nationale myndigheder, som dog skal overholde nogle fælles minimumsbestemmelser, der omfatter en national indsigelsesprocedure. Derefter bør Kommissionen foretage en gennemgang for at sikre, at ansøgningerne opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser, og at fremgangsmåden er ensartet i alle medlemsstater.

(12)

Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen fra 1994, bilag 1C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen) indeholder detaljerede bestemmelser om disponibilitet, erhvervelse, dækningsområde, opretholdelse og håndhævelse for så vidt angår intellektuelle ejendomsrettigheder.

(13)

Den beskyttelse ved registrering, der er fastsat i denne forordning, bør også ydes geografiske betegnelser fra tredjelande, hvis disse er beskyttet i oprindelseslandet.

(14)

Registreringsproceduren bør gøre det muligt for enhver fysisk eller juridisk person i en medlemsstat eller et tredjeland med en legitim interesse at gøre sine rettigheder gældende ved at gøre indsigelse.

(15)

Der bør fastsættes procedurer, som gør det muligt efter registreringen at ændre en varespecifikation på baggrund af den teknologiske udvikling efter anmodning fra sammenslutninger med en legitim interesse eller at annullere den geografiske betegnelse eller oprindelsesbetegnelsen for et landbrugsprodukt eller en fødevare, især hvis produktet eller fødevaren ikke længere er i overensstemmelse med den varespecifikation, på grundlag af hvilken den geografiske betegnelse eller oprindelsesbetegnelsen blev godkendt.

(16)

Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er beskyttet i Fællesskabet, bør være underlagt en ordning med offentlig kontrol baseret på en kontrolordning, som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), herunder en ordning med verifikationer for at sikre, at landbrugsprodukterne og fødevarerne er i overensstemmelse med varespecifikationen.

(17)

Medlemsstaterne bør kunne opkræve et gebyr til dækning af pådragne udgifter.

(18)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(19)

De betegnelser, der allerede er registreret i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (5) på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, bør fortsat være beskyttet efter nærværende forordning og automatisk optages i registeret. Der bør også fastsættes overgangsbestemmelser for de registreringsansøgninger, som Kommissionen modtager før nærværende forordnings ikrafttræden.

(20)

For klarhedens og gennemskuelighedens skyld bør forordning (EØF) nr. 2081/92 ophæves og erstattes af nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   I denne forordning fastsættes reglerne for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for de landbrugsprodukter bestemt til konsum, der er opført i bilag I til traktaten, og de fødevarer, der er opført i bilag I til denne forordning, samt de landbrugsprodukter, der er opført i bilag II til denne forordning.

Denne forordning gælder dog ikke for produkter, der henhører under vinsektoren, undtagen vineddike, eller for spiritus. Dette stykke berører ikke anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (6).

Bilag I og II til denne forordning kan ændres efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

2.   Denne forordning berører ikke andre specifikke EF-bestemmelser.

3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (7) finder ikke anvendelse på de oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 2

Oprindelsesbetegnelse og geografisk betegnelse

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»oprindelsesbetegnelse«: navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller en fødevare,

som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land, og

hvis egenskaber eller andre kendetegn hovedsagelig eller fuldstændigt kan tilskrives det geografiske miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer, og

som er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det afgrænsede geografiske område

b)

»geografisk betegnelse«: navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller en fødevare,

som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land, og

hvis bestemte egenskaber, omdømme eller andre kendetegn kan tilskrives den geografiske oprindelse, og

som er fremstillet og/eller forarbejdet og/eller tilvirket i det afgrænsede geografiske område.

2.   Som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser anses desuden visse traditionelle, eventuelt geografiske, betegnelser for et landbrugsprodukt eller en fødevare, som opfylder de i stk. 1 fastsatte betingelser.

3.   Uanset stk. 1, litra a), ligestilles visse geografiske betegnelser med oprindelsesbetegnelser, når råvarerne i de pågældende produkter hidrører fra et større eller et andet geografisk område end det område, hvori de er forarbejdet, forudsat

a)

at produktionsområdet for råvaren er afgrænset

b)

at der gælder særlige betingelser for produktionen af råvaren, og

c)

at der findes en kontrolordning, som sikrer, at de i litra b) omhandlede betingelser er overholdt.

De pågældende betegnelser skal være anerkendt som oprindelsesbetingelser i oprindelseslandet før den 1. maj 2004.

Artikel 3

Artsbetegnelser, kollision med navne på plantesorter eller dyreracer, enslydende betegnelser og varemærker

1.   Betegnelser, der er blevet artsbetegnelser, kan ikke registreres.

I denne forordning forstås ved en betegnelse, der er blevet en artsbetegnelse, navnet på et landbrugsprodukt eller en fødevare, der, selv om det henviser til det sted eller det område, hvor landbrugsproduktet eller fødevaren først blev fremstillet eller markedsført, er blevet fællesbetegnelsen for et landbrugsprodukt eller en fødevare i Fællesskabet.

For at fastslå, hvorvidt en betegnelse er blevet en artsbetegnelse, tages der hensyn til alle faktorer, især

a)

de faktiske forhold i medlemsstaterne og i forbrugsområderne

b)

de relevante nationale retsforskrifter eller EF-forskrifter.

2.   Et navn kan ikke registreres som oprindelsesbetegnelse eller som geografisk betegnelse, hvis det kolliderer med navnet på en planteart eller en dyrerace og derfor vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

3.   En betegnelse, der er enslydende eller delvis enslydende med en betegnelse, der allerede er registreret i henhold til denne forordning, registreres under passende hensyn til lokal og traditionel skik og sædvane og den faktiske risiko for forveksling. Navnlig:

a)

registreres en enslydende betegnelse, der forleder forbrugerne til at tro, at produkterne stammer fra et andet område, ikke, selv om betegnelsen er korrekt for så vidt angår det område, den region eller den lokalitet, som de pågældende landbrugsprodukter eller fødevarer faktisk stammer fra

b)

er anvendelse af en registreret enslydende betegnelse kun tilladt, såfremt den senere registrerede enslydende betegnelse i praksis kan holdes tilstrækkeligt adskilt fra den allerede registrerede betegnelse, idet de berørte producenter skal behandles retfærdigt, og forbrugerne ikke må vildledes.

4.   En oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse registreres ikke, hvis registreringen som følge af et varemærkes anseelse og omdømme og varigheden af dets anvendelse vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

Artikel 4

Varespecifikation

1.   For at en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller en beskyttet geografisk betegnelse (BGB) kan anvendes for et landbrugsprodukt eller en fødevare, skal produktet eller varen være i overensstemmelse med en varespecifikation.

2.   Varespecifikationen skal mindst omfatte følgende:

a)

navnet på landbrugsproduktet eller fødevaren med oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse

b)

en beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren med angivelse af eventuelle råvarer og af landbrugsproduktets eller fødevarens vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske egenskaber

c)

en afgrænsning af det geografiske område, og i givet fald bevis for, at betingelserne i artikel 2, stk. 3, er overholdt

d)

bevis for, at landbrugsproduktet eller fødevaren har oprindelse i det afgrænsede geografiske område omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b)

e)

en beskrivelse af, hvorledes landbrugsproduktet eller fødevaren fremstilles, og i givet fald de faste og vedvarende lokale metoder samt oplysninger om emballering, såfremt den ansøgende sammenslutning som omhandlet i artikel 5, stk. 1, har fastsat og begrundet, at emballering skal finde sted inden for det afgrænsede geografiske område for at bevare produktets kvalitet eller sikre dets oprindelse eller sikre kontrol

f)

de elementer, der beviser

i)

tilknytningen mellem landbrugsproduktets eller fødevarens egenskaber eller andre kendetegn og det geografiske miljø som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), eller i givet fald

ii)

tilknytningen mellem landbrugsproduktets eller fødevarens bestemte egenskaber, omdømme eller andre kendetegn og den geografiske oprindelse som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b)

g)

navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer, at bestemmelserne i varespecifikationen er overholdt, med en angivelse af deres specifikke opgaver

h)

eventuelle særlige regler for mærkning af det pågældende landbrugsprodukt eller den pågældende fødevare

i)

eventuelle krav i EF-bestemmelser eller nationale bestemmelser.

Artikel 5

Registreringsansøgning

1.   Kun en sammenslutning er beføjet til at indgive en registreringsansøgning.

I denne forordning forstås ved »sammenslutning« enhver organisation, uanset retlig status eller sammensætning, af producenter eller forarbejdningsvirksomheder, der arbejder med samme landbrugsprodukt eller samme fødevare. Andre interesserede parter kan deltage i sammenslutningen. En fysisk eller juridisk person kan ligestilles med en sammenslutning efter de i artikel 16, litra c), omhandlede gennemførelsesbestemmelser.

Hvis en betegnelse dækker et geografisk område på tværs af en grænse, eller en traditionel betegnelse er knyttet til et geografisk område på tværs af en grænse, kan flere sammenslutninger indgive en fælles ansøgning efter de i artikel 16, litra d), omhandlede gennemførelsesbestemmelser.

2.   En sammenslutning kan kun indgive en ansøgning om registrering for de landbrugsprodukter eller fødevarer, den producerer eller tilvirker.

3.   Registreringsansøgningen skal mindst indeholde følgende:

a)

navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

b)

den i artikel 4 omhandlede varespecifikation

c)

et enhedsdokument med følgende elementer:

i)

de vigtigste elementer i varespecifikationen: betegnelse, beskrivelse af produktet, herunder, hvis det er relevant, specifikke regler for emballering og mærkning samt en præcis afgrænsning af det geografiske område

ii)

en beskrivelse af produktets tilknytning til det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b), herunder, hvis det er relevant, de specifikke elementer af produktbeskrivelsen eller produktionsmetoden, der begrunder tilknytningen.

4.   Registreringsansøgningen sendes til den medlemsstat, hvor det geografiske område er beliggende.

Medlemsstaten gennemgår på passende vis ansøgningen for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder betingelserne i denne forordning.

5.   I forbindelse med den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede gennemgang iværksætter medlemsstaten en national indsigelsesprocedure, der omfatter en passende offentliggørelse af ansøgningen og et rimeligt tidsrum, hvori enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod ansøgningen.

Medlemsstaten overvejer i lyset af de i artikel 7, stk. 3, første afsnit, anførte kriterier, om de modtagne indsigelser kan antages.

Anser medlemsstaten kravene i denne forordning for opfyldt, træffer den en positiv afgørelse og sender Kommissionen de dokumenter, der er omhandlet i stk. 7, med henblik på en endelig afgørelse. I modsat fald beslutter medlemsstaten at afslå ansøgningen.

Medlemsstaten sikrer, at den positive afgørelse gøres offentligt tilgængelig, og at enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse kan påklage den.

Medlemsstaten sikrer, at den udgave af varespecifikationen, der ligger til grund for dens positive afgørelse, offentliggøres, og at der bliver elektronisk adgang til den.

6.   Medlemsstaten kan midlertidigt indrømme betegnelsen beskyttelse i henhold til denne forordning på nationalt plan og eventuelt fastsætte en tilpasningsperiode med virkning fra den dato, hvor ansøgningen indgives til Kommissionen.

Den i første afsnit omhandlede tilpasningsperiode kan kun indrømmes, såfremt de berørte virksomheder lovligt har markedsført de pågældende produkter, herunder vedvarende har anvendt de pågældende betegnelser, i mindst de forudgående fem år og har påpeget dette i forbindelse med den nationale indsigelsesprocedure, der er omhandlet i stk. 5, første afsnit.

En sådan midlertidig national beskyttelse ophører på den dato, hvor der træffes afgørelse om registrering i henhold til denne forordning.

Den berørte medlemsstat bærer alene ansvaret for følgevirkningerne af en sådan midlertidig national beskyttelse, hvis betegnelsen ikke registreres i henhold til denne forordning.

De foranstaltninger, en medlemsstat træffer i medfør af første afsnit, har kun retsvirkninger på nationalt plan og berører ikke handelen inden for Fællesskabet eller den internationale handel.

7.   I forbindelse med enhver positiv afgørelse som omhandlet i stk. 5, tredje afsnit, sender medlemsstaten Kommissionen følgende:

a)

navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

b)

det enhedsdokument, der er omhandlet i stk. 3, litra c)

c)

en erklæring fra medlemsstaten om, at sammenslutningens ansøgning omfattet af den positive afgørelse efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og gennemførelsesbestemmelserne hertil

d)

en henvisning til den offentliggørelse af varespecifikationen, der er omhandlet i stk. 5, femte afsnit.

8.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme stk. 4, 5, 6 og 7 senest den 31. marts 2007.

9.   Hvis registreringsansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, skal den indeholde de i stk. 3 fastsatte elementer og også bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.

Ansøgningen sendes til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder.

10.   De i denne artikel omhandlede dokumenter, der sendes til Kommissionen, affattes på et af EU-institutionernes officielle sprog eller ledsages af en bekræftet oversættelse til et af disse sprog.

Artikel 6

Kommissionens gennemgang

1.   Kommissionen gennemgår på passende vis den ansøgning, den har modtaget i henhold til artikel 5, for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder.

Kommissionen gør hver måned en liste over de betegnelser, for hvilke der er indgivet registreringsansøgning, offentligt tilgængelig med en angivelse af datoen for indgivelsen til Kommissionen.

2.   Hvis Kommissionen på grundlag af den gennemgang, den har foretaget i henhold til stk. 1, første afsnit, anser de i denne forordning fastsatte betingelser for opfyldt, offentliggør den i Den Europæiske Unions Tidende enhedsdokumentet og henvisningen til den offentliggørelse af varespecifikationen, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, femte afsnit.

I modsat fald beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 15, stk. 2, at afslå registreringsansøgningen.

Artikel 7

Indsigelse og afgørelse om registrering

1.   Senest seks måneder efter datoen for den i artikel 6, stk. 2, første afsnit, omhandlede offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen gøre indsigelse mod den påtænkte registrering.

2.   Enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den, der har ansøgt om registreringen, eller i et tredjeland, kan også ved at indgive en behørigt begrundet erklæring gøre indsigelse mod den påtænkte registrering.

For fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i en medlemsstat, indgives en sådan erklæring til den pågældende medlemsstat inden for en frist, som muliggør indsigelse efter stk. 1.

For fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i et tredjeland, indgives en sådan erklæring til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder inden for den i stk. 1 fastsatte frist.

3.   Indsigelser kan kun antages, hvis Kommissionen har modtaget dem inden for den i stk. 1 fastsatte frist, og de viser,

a)

at de betingelser, der er fastsat i artikel 2, ikke er opfyldt, eller

b)

at registrering af den foreslåede betegnelse vil være i modstrid med artikel 3, stk. 2, 3 og 4, eller

c)

at registreringen af den foreslåede betegnelse vil skade en helt eller delvis enslydende betegnelse eller et varemærke eller produkter, som lovligt har været markedsført i mindst de seneste fem år forud for datoen for den i artikel 6, stk. 2, omhandlede offentliggørelse, eller

d)

forhold, hvoraf det kan sluttes, at den betegnelse, der ønskes registreret, er en artsbetegnelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1.

Kommissionen efterprøver, om indsigelserne kan antages.

Kriterierne i første afsnit, litra b), c) og d), skal vurderes i forhold til Fællesskabets område, som i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder kun refererer til det eller de områder, hvor de pågældende rettigheder er beskyttet.

4.   Hvis Kommissionen ikke modtager nogen indsigelser, der kan antages efter stk. 3, registrerer den betegnelsen.

Registreringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Når en indsigelse kan antages efter stk. 3, opfordrer Kommissionen de berørte parter til at indlede passende konsultationer.

Hvis de berørte parter når til enighed inden for seks måneder, meddeler de Kommissionen alle de faktorer, der muliggjorde enigheden, herunder ansøgerens og den indsigende parts synspunkter. Hvis de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 6, stk. 2, ikke er ændret eller kun ændret i mindre omfang som defineret i overensstemmelse med artikel 16, litra h), følger Kommissionen den procedure, der er fastsat i nærværende artikels stk. 4. I modsat fald foretager Kommissionen igen den i artikel 6, stk. 1, omhandlede gennemgang.

Hvis der ikke opnås enighed, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 15, stk. 2, under hensyntagen til god skik og sædvane og den faktiske risiko for forveksling.

Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

6.   Kommissionen fører et register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser og holder det ajour.

7.   De i denne artikel omhandlede dokumenter, der sendes til Kommissionen, affattes på et af EU-institutionernes officielle sprog eller ledsages af en bekræftet oversættelse til et af disse sprog.

Artikel 8

Betegnelser, angivelser og symboler

1.   En betegnelse, der er registreret i henhold til denne forordning, kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører landbrugsprodukter eller fødevarer, som er i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

2.   For landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i Fællesskabet, som markedsføres under en betegnelse, der er registreret i henhold til denne forordning, skal angivelserne »beskyttet oprindelsesbetegnelse« og »beskyttet geografisk betegnelse« eller de dertil knyttede EF-symboler anføres på mærkningen.

3.   For landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i tredjelande, som markedsføres under en betegnelse, der er registreret i henhold til denne forordning, kan de i stk. 2 omhandlede angivelser og de dertil knyttede EF-symboler også anføres på mærkningen.

Artikel 9

Godkendelse af ændringer i en varespecifikation

1.   En sammenslutning med en legitim interesse, som opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1 og 2, kan ansøge om godkendelse af en ændring af en varespecifikation, navnlig for at tage hensyn til de seneste videnskabelige og tekniske resultater eller for at foretage en ny afgrænsning af det geografiske område som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c).

Ansøgningen skal beskrive de ændringer, der ønskes, med en angivelse af begrundelsen.

2.   Hvis ændringen medfører en eller flere ændringer af enhedsdokumentet, behandles ændringsansøgningen efter den procedure, der er fastsat i artikel 5, 6 og 7. Er de foreslåede ændringer kun af mindre omfang, afgør Kommissionen dog, om ændringen skal godkendes, uden at følge den procedure, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, og artikel 7, og den offentliggør i tilfælde af godkendelse de i artikel 6, stk. 2, omhandlede elementer.

3.   Når ændringen ikke medfører ændringer i enhedsdokumentet, gælder følgende regler:

i)

Er det geografiske område beliggende i en medlemsstat, udtaler denne sig om godkendelsen af ændringen, og i tilfælde af positiv udtalelse offentliggør medlemsstaten den ændrede varespecifikation og underretter Kommissionen om de godkendte ændringer og begrundelsen herfor.

ii)

Er det geografiske område beliggende i et tredjeland, afgør Kommissionen, om den foreslåede ændring skal godkendes.

4.   Når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, finder de procedurer, der er fastsat i stk. 3, anvendelse.

Artikel 10

Offentlig kontrol

1.   Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at kontrollere de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at alle erhvervsdrivende, der overholder denne forordning, er berettigede til at være omfattet af en ordning for offentlig kontrol.

3.   Kommissionen gør navne og adresser på de i stk. 1 eller i artikel 11 omhandlede myndigheder og organer offentligt tilgængelige og ajourfører disse oplysninger regelmæssigt.

Artikel 11

Verifikation af overholdelsen af varespecifikationerne

1.   For geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, der vedrører et geografisk område i Fællesskabet, sikres verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne, inden produktet markedsføres, af:

en eller flere kompetente myndigheder omhandlet i artikel 10 og/eller

et eller flere kontrolorganer som omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, der virker som produktcertificeringsorgan.

Udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationerne afholdes af de erhvervsdrivende, der kontrolleres.

2.   For geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, der vedrører et geografisk område i et tredjeland, sikres verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne, inden produktet markedsføres, af:

en eller flere offentlige myndigheder udpeget af det berørte tredjeland og/eller

et eller flere produktcertificeringsorganer.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede produktcertificeringsorganer skal overholde europæisk standard EN 45011 eller ISO/IEC-vejledning 65 (Generelle kriterier for organer, der udfører produktcertificering) og fra 1. maj 2010 være akkrediteret i overensstemmelse hermed.

4.   Hvis de i stk. 1 og 2 omhandlede myndigheder har valgt at verificere overholdelsen af varespecifikationerne, skal de give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Artikel 12

Annullering

1.   Hvis Kommissionen efter de i artikel 16, litra k), omhandlede gennemførelsesbestemmelser finder, at betingelserne i varespecifikationen for et landbrugsprodukt eller en fødevare, der er omfattet af en beskyttet betegnelse, ikke længere er overholdt, indleder den proceduren i artikel 15, stk. 2, med henblik på annullering af registreringen og offentliggør annulleringen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse kan anmode om annullering af registreringen, idet en sådan anmodning begrundes.

Den procedure, der er fastsat i artikel 5, 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 13

Beskyttelse

1.   Registrerede betegnelser er beskyttet mod:

a)

enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt sådanne produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under den pågældende betegnelse, eller for så vidt anvendelsen af betegnelsen udnytter den beskyttede betegnelses omdømme

b)

enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, uanset om produktets virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning« eller tilsvarende

c)

enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art og vigtigste egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende produkt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

d)

enhver anden form for praksis, der vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

Hvis navnet på et landbrugsprodukt eller en fødevare, der betragtes som en artsbetegnelse, indgår i en registreret betegnelse, anses anvendelse af den pågældende artsbetegnelse på de relevante landbrugsprodukter eller fødevarer ikke for at være i strid med første afsnit, litra a) eller b).

2.   Beskyttede betegnelser må ikke blive til artsbetegnelser.

3.   For de betegnelser, der søges registreret i henhold til artikel 5, kan der fastsættes en overgangsperiode på op til fem år i henhold til artikel 7, stk. 5, alene i det tilfælde, hvor en indsigelse er blevet antaget med den begrundelse, at registreringen af den foreslåede betegnelse vil skade en helt eller delvis enslydende betegnelse eller produkter, som lovligt har været markedsført i mindst de seneste fem år forud for datoen for den i artikel 6, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.

Der kan også fastsættes en overgangsperiode for virksomheder, der er etableret i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor det geografiske område er beliggende, såfremt de pågældende virksomheder lovligt har markedsført sådanne produkter med vedvarende anvendelse af de pågældende betegnelser i mindst de seneste fem år forud for datoen for den i artikel 6, stk. 2, omhandlede offentliggørelse og har påpeget dette i forbindelse med den nationale indsigelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, første og andet afsnit, eller i forbindelse med Fællesskabets indsigelsesprocedure omhandlet i artikel 7, stk. 2. Tilsammen må den i dette afsnit omhandlede overgangsperiode og den i artikel 5, stk. 6, omhandlede tilpasningsperiode dog ikke overstige fem år. Overstiger den i artikel 5, stk. 6, omhandlede tilpasningsperiode fem år, indrømmes der ikke nogen overgangsperiode.

4.   Efter proceduren i artikel 15, stk. 2, kan Kommissionen, uden at dette berører artikel 14, beslutte, at en registreret betegnelse og en ikke-registreret betegnelse, der betegner et sted i en medlemsstat eller et tredjeland, kan anvendes sideløbende i tilfælde, hvor den ikke-registrerede betegnelse er identisk med den registrerede betegnelse, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den identiske ikke-registrerede betegnelse har været lovligt anvendt i mindst 25 år før den 24. juli 1993 og i overensstemmelse med god skik og sædvane.

b)

Det er godtgjort, at anvendelsen på intet tidspunkt har haft til formål at udnytte den registrerede betegnelses omdømme, og at forbrugerne ikke er blevet og ikke vil kunne blive vildledt med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

c)

Problemet med de identiske betegnelser blev påpeget, før den registrerede betegnelse blev registreret.

Den registrerede betegnelse og den identiske ikke-registrerede betegnelse kan højst anvendes sideløbende i 15 år, hvorefter anvendelsen af den ikke-registrerede betegnelse skal ophøre.

Den ikke-registrerede geografiske betegnelse må kun anvendes, hvis oprindelseslandet er klart og synligt anført på mærkningen.

Artikel 14

Forholdet mellem varemærker, oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

1.   Hvis en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse er registreret i henhold til denne forordning, gives der afslag på ansøgningen om registrering af et varemærke, der svarer til en af situationerne beskrevet i artikel 13, og som vedrører samme produktklasse, såfremt ansøgningen om registrering af varemærket indgives efter datoen for indgivelse af registreringsansøgningen til Kommissionen.

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres ugyldige.

2.   Under behørig hensyntagen til fællesskabsretten kan et varemærke, der svarer til en af situationerne beskrevet i artikel 13, og som der er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, og anvendt i god tro på Fællesskabets område enten før datoen for beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse i oprindelseslandet eller før den 1. januar 1996, fortsat anvendes uanset registreringen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, såfremt varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (8) eller Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (9).

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Beskyttede Geografiske Betegnelser og Beskyttede Oprindelsesbetegnelser.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Gennemførelsesbestemmelser

Efter proceduren i artikel 15, stk. 2, vedtages der bestemmelser for gennemførelsen af denne forordning. Sådanne bestemmelser skal navnlig regulere følgende aspekter:

a)

en liste over de råvarer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3

b)

de i artikel 4, stk. 2, omhandlede oplysninger, som varespecifikationen skal indeholde

c)

betingelserne for, at en fysisk eller juridisk person kan ligestilles med en sammenslutning

d)

indgivelsen af en ansøgning om registrering af en betegnelse, der angiver et geografisk område på tværs af en grænse som omhandlet i artikel 5, stk. 1, tredje afsnit

e)

indholdet af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 7 og 9, og måden, hvorpå de skal fremsendes til Kommissionen

f)

de i artikel 7 omhandlede indsigelser, herunder bestemmelser vedrørende passende konsultationer mellem de berørte parter

g)

angivelserne og symbolerne omhandlet i artikel 8

h)

definitionen af ændringer af mindre omfang som omhandlet i artikel 7, stk. 5, andet afsnit, og artikel 9, stk. 2, idet der tages hensyn til, at en ændring af mindre omfang ikke må vedrøre produktets vigtigste kendetegn eller ændre tilknytningen

i)

det i artikel 7, stk. 6, omhandlede register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

j)

betingelserne for verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne

k)

betingelserne for annullering af registreringen.

Artikel 17

Overgangsbestemmelser

1.   De betegnelser, der på datoen for denne forordnings ikrafttræden er opført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (10), og dem, der er opført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 (11), optages automatisk i det register, der er omhandlet i artikel 7, stk. 6, i nærværende forordning. De relevante varespecifikationer ligestilles med de varespecifikationer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1. Eventuelle specifikke overgangsbestemmelser i forbindelse med sådanne registreringer finder fortsat anvendelse.

2.   Med hensyn til ikke-færdigbehandlede ansøgninger, indsigelser og anmodninger, som Kommissionen har modtaget inden datoen for denne forordnings ikrafttræden

a)

finder de procedurer, der er fastsat i artikel 5, ikke anvendelse, uden at dette dog berører artikel 13, stk. 3, og

b)

erstatter det resumé af varespecifikationen, som er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2004 (12), det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c).

3.   Kommissionen kan om nødvendigt vedtage andre overgangsbestemmelser efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 18

Gebyrer

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af deres udgifter, herunder udgifter i forbindelse med gennemgangen af registreringsansøgninger, indsigelser, ændringsansøgninger og annulleringsanmodninger i henhold til denne forordning.

Artikel 19

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 2081/92 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til denne forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8, stk. 2, anvendes dog fra den 1. maj 2009, uden at dette berører produkter, der allerede er markedsført inden denne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s.1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(6)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(7)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(8)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1.

(9)  EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 704/2005 (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 14).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 af 17. december 1996 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 417/2006 (EUT L 72 af 11.3.2006, s. 8).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2004 af 1. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 for så vidt angår resuméet af varespecifikationens hovedelementer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 16).


BILAG I

Fødevarer omhandlet i artikel 1, stk. 1

øl

drikkevarer på basis af planteekstrakter

brød, wienerbrød, kager og andet bagværk samt konfekturevarer

vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

sennepspasta

pastaprodukter


BILAG II

Landbrugsprodukter omhandlet i artikel 1, stk. 1

æteriske olier

kork

cochenille (råprodukt af animalsk oprindelse)

blomster og prydplanter

uld

vidje

skættet hør


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 2081/92

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 3, første afsnit

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 6

Artikel 2, stk. 3, andet afsnit

Artikel 2, stk. 7

Artikel 3, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 3, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 3, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1, 2 og 3

Artikel 5, stk. 1, 2 og 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 4, første afsnit

Artikel 5, stk. 5, første afsnit

Artikel 5, stk. 4, andet afsnit

Artikel 5, stk. 5

Artikel 5, stk. 5, andet afsnit

Artikel 5, stk. 6, første afsnit

Artikel 5, stk. 6, andet afsnit

Artikel 5, stk. 5, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 6, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 5, fjerde og femte afsnit

Artikel 5, stk. 6, fjerde og femte afsnit

Artikel 5, stk. 5, sjette, syvende og ottende afsnit

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 6

Artikel 5, stk. 8

Artikel 5, stk. 9 og 10

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 6, stk. 3 og 4

Artikel 7, stk. 4

Artikel 6, stk. 5, første afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 6, stk. 5, andet afsnit

Artikel 6, stk. 6, første afsnit

Artikel 6, stk. 6, andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 2, andet og tredje afsnit

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 6 og 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2 og 3

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 3 og 4

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10, stk. 3

Artikel 11, stk. 3 og 4

Artikel 10, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 6

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 7

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 1-3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12, stk. 1

Artikel 11a, litra a)

Artikel 12, stk. 2

Artikel 11a, litra b)

Artikel 12 til 12d

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 2

Artikel 13, stk. 4

Artikel 13, stk. 3, første afsnit

Artikel 13, stk. 3, andet afsnit

Artikel 13, stk. 5

Artikel 13, stk. 4

Artikel 14, stk. 1 og 2

Artikel 14, stk. 1 og 2

Artikel 14, stk. 3

Artikel 3, stk. 4

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17, 18 og 19

Artikel 18

Artikel 20

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/26


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 511/2006

af 27. marts 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1531/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 8 og 9,

under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

I august 2002 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1531/2002 (2) en endelig antidumpingtold på import af farvefjernsynsmodtagere (i det følgende benævnt »den pågældende vare«) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«).

(2)

Samtidigt godtog Kommissionen ved afgørelse 2002/683/EF (3) et fælles tilsagn (i det følgende benævnt »tilsagnet«) afgivet af Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd og Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd) (i det følgende benævnt »selskaberne«) sammen med det kinesiske handelskammer for import og eksport af maskiner og elektronisk udstyr (i det følgende benævnt »CCCME«).

(3)

Import til Fællesskabet af den pågældende vare af kinesisk oprindelse blev derfor, forudsat at den var fremstillet af selskaberne og af en type, der var omfattet af tilsagnet (i det følgende benævnt »vare omfattet af tilsagnet«) fritaget for den endelige antidumpingtold.

B.   MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNET

(4)

Selskabernes tilsagn forpligter dem bl.a. til dels at eksportere den vare, der er omfattet af tilsagnet, til den første uafhængige kunde i Fællesskabet til eller over en bestemt mindsteimportpris, dels til ikke at overskride visse kvantitative lofter, der er omfattet af tilsagnet. Mindstepriserne og lofterne ophæver de skadelige virkninger af dumping.

(5)

For at sikre efterlevelse af tilsagnet forpligtede CCCME og selskaberne sig desuden til at fremskaffe enhver oplysning, som Kommissionen fandt nødvendig, og tillade kontrolbesøg i deres lokaler for at kontrollere, om oplysningerne i de omtalte kvartalsrapporter var nøjagtige og sande.

(6)

Som anført i betragtning 239 i forordning (EF) nr. 1531/2002 fastsættes det i tilsagnet udtrykkeligt, at manglende efterlevelse af tilsagnet fra ethvert af selskabernes eller CCCME's side betragtes som misligholdelse af tilsagnet fra alle tilsagnsafgivernes side. Manglende samarbejde med Europa-Kommissionen om kontrollen med tilsagnets efterlevelse betragtes som misligholdelse af tilsagnet.

(7)

Kommissionen anmodede i den henseende om at kunne foretage kontrol på stedet hos CCME og de to selskaber, der havde oplyst at have solgt de største mængder af den pågældende vare, nemlig Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd og Konka Group Co., Ltd. Kommissionen sendte adviseringsbreve til CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd og Konka Group Co., Ltd med oplysninger om datoerne for kontrol på stedet. CCCME og Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd bekræftede, at de accepterede Kommissionens anmodning om et kontrolbesøg. Konka Group Co., Ltd accepterede imidlertid ikke et kontrolbesøg og misligholdt derved tilsagnet.

(8)

Arten af den konstaterede misligholdelse er beskrevet mere detaljeret i Kommissionens afgørelse 2006/258/EF (4).

(9)

Som følge af misligholdelsen er godtagelsen af det tilsagn, der blev afgivet af selskaberne sammen med CCCME, trukket tilbage ved afgørelse 2006/258/EF. Der bør derfor med øjeblikkelig virkning indføres en endelig antidumpingtold ved import af den pågældende vare til Fællesskabet fra de berørte selskaber.

(10)

I henhold til artikel 8, stk. 9, i grundforordningen skal satsen for antidumpingtolden fastlægges på grundlag af de faktiske omstændigheder, der blev konstateret i forbindelse med den undersøgelse, der førte til tilsagnet. Da den pågældende undersøgelse blev afsluttet med en endelig konstatering af, at der var tale om dumping, og at denne havde skadelige virkninger, jf. forordning (EF) nr. 1531/2002, vil det være passende at fastsætte den endelige antidumpingtold med samme sats og i samme form som i nævnte forordning, nemlig 44,6 % af nettoprisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.

C.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 1531/2002

(11)

I betragtning af ovenstående bør forordning (EF) nr. 1531/2002 ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1531/2002 ændres således:

1)

Artikel 3, bilag I og bilag II ophæves.

2)

Artikel 4 og 5 bliver til henholdsvis artikel 3 og 4.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2006.

På Rådets vegne

H. GORBACH

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 231 af 29.8.2002, s. 1.

(3)  EFT L 231 af 29.8.2002, s. 42.

(4)  Se side 63 i denne EUT.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 512/2006

af 30. marts 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 513/2006

af 30. marts 2006

om vedtagelse af midlertidige bestemmelser om udstedelse af importlicenser, der ansøges om i henhold til forordning (EF) nr. 565/2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 (2) skal medlemsstaterne hver mandag og torsdag give Kommissionen meddelelse om licensansøgninger og den femte arbejdsdag efter den dag, hvor ansøgningerne indgives, udstede licenserne, hvis Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger inden da.

(2)

Torsdag den 13., fredag den 14. og mandag den 17. april 2006 er helligdage ved Kommissionen. Udstedelsen af licenser, der ansøges om fra mandag den 10. til og med fredag den 14. april 2006, bør derfor udskydes.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicenser, der ansøges om fra mandag den 10. til og med fredag den 14. april 2006 i medfør af forordning (EF) nr. 565/2002, udstedes fredag den 21. april 2006, hvis Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger inden da, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 514/2006

af 30. marts 2006

om fravigelse af forordning (EF) nr. 824/2000 for så vidt angår fristen for levering af korn til intervention i nogle medlemsstater i høståret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (2) er det fastsat, at hvis tilbuddet antages, underrettes de erhvervsdrivende hurtigst muligt om tidsplanen for leveringen. I denne forbindelse er det i nævnte forordnings artikel 4, stk. 3, fastsat, at den sidste levering til det interventionslager, som tilbuddet gælder, skal finde sted senest ved udgangen af den fjerde måned efter måneden for antagelse af tilbuddet.

(2)

Høståret 2005/06 er det andet høstår, hvor interventionsmekanismen for korn anvendes i de medlemsstater, der tiltrådte Det Europæiske Fællesskab den 1. maj 2004.

(3)

På grund af gode vejrforhold blev høsten i de nye medlemsstater i 2005 igen meget god. Dette har medført et prisniveau på det interne marked, der er relativt lavere end interventionsprisen. Forholdsvis store mængder korn er derfor blevet frembudt til intervention siden begyndelsen af interventionsperioden i november 2005. På grund af omfanget af korn til intervention samt kornets geografiske spredning kan leveringsfristen for kornet, nemlig den 31. marts 2006, ikke overholdes. For at sikre en korrekt overtagelse af det tilbudte korn bør leveringsperioden forlænges og forordning (EF) nr. 824/2000 derfor fraviges.

(4)

Markedssituationen kræver en hasteforanstaltning og nødvendiggør en øjeblikkelig iværksættelse af foranstaltningerne, hvorfor foranstaltningerne i nærværende forordning straks bør anvendes.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 824/2000 skal den sidste levering af korn, der tilbydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, i høståret 2005/06 senest finde sted ved udgangen af den syvende måned efter måneden for antagelse af tilbuddet, dog senest den 31. juli 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 21. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1068/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 65).


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 515/2006

af 30. marts 2006

om en overgangsforanstaltning for høståret 2005/06 for så vidt angår finansieringen af oplagringen af korn, der frembydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiet, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning fra visse medlemsstater blev fristen for levering af korn, der frembydes til intervention i de medlemsstater, der tiltrådte Det Europæiske Fællesskab pr. 1. maj 2004, ved Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2006 (2) forlænget med tre måneder for høståret 2005/06, uden at en levering dog er tilladt efter den 31. juli 2006.

(2)

Denne foranstaltning kan forårsage supplerende oplagringsomkostninger for korn, der leveres inden for denne nye frist, men efter udløbet af den oprindelige frist i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (3).

(3)

Ifølge artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (4), finansierer EUGFL, Garantisektionen, de materielle operationer ved oplagringen. Medlemsstaternes udgifter til en eventuel refusion af ovennævnte supplerende oplagringsomkostninger bør ligestilles med de udgifter til lageromkostninger, som interventionsorganerne normalt finansierer, og EUGFL, Garantisektionen, bør finansiere dem på grundlag af det samme faste beløb under hensyntagen til den månedlige forhøjelse, der tilføjes interventionsprisen, sådan som fastsat i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-komitéen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Når interventionsorganet rent faktisk overtager korn, der frembydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, efter udløbet af fristen for levering som fastsat i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 824/2000, sidestilles medlemsstatens udgifter til lageromkostninger, der er opstået mellem udløbet af nævnte frist og datoen for den faktiske levering til det lager, der er udpeget i leveringsplanen, idet leveringen dog skal finde sted inden for den i forordning (EF) nr. 514/2006 fastsatte frist, med de i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1883/78 omhandlede udgifter.

Artikel 2

Det faste beløb som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1883/78 beregnes ud fra det faste beløb, som Fællesskabet refunderer medlemsstaterne for oplagring af korn, der opkøbes til intervention i høståret 2005/06, og som er fastsat ved Kommissionens beslutning af 12. oktober 2005 (5), nemlig 1,31 EUR/t/måned, som fratrækkes beløbet for den månedlige forhøjelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003, nemlig 0,46 EUR/t/måned, og som blev tilføjet interventionsprisen for hver måned, der overskrider fristen i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 824/2000.

Disse udgifter konteres i de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 (6) omhandlede årsregnskaber som udgifter til materielle operationer ved interventionsorganernes opkøb af et produkt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i produktionsåret 2005/06.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  Se side 31 i denne EUT.

(3)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1068/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 65).

(4)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(5)  K(2005) 3752. Ikke offentliggjort beslutning.

(6)  EFT L 337 af 4.12.1990, s. 3.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 516/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 31. marts 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/95.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 31. marts 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 517/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 31. MARTS 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2389

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 518/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordningen, og priserne for disse produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2) er restitutionen for 100 kilogram af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som udføres, lig med basisbeløbet multipliceret med indholdet af saccharose, i givet fald forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose. Dette indhold af saccharose, som konstateres for det pågældende produkt, bestemmes efter bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 skal basisbeløbet for restitutionen for sorbose udført i uforarbejdet stand være lig med basisbeløbet for restitutionen med fradrag af en hundrededel af den gældende produktionsrestitution, der i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (3) gælder for de varer, som er nævnt i bilaget til den pågældende forordning.

(4)

Ifølge artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001 med hensyn til de andre varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning, og som er udført i uforarbejdet stand, skal basisbeløbet for restitutionen være lig med en hundrededel af et beløb, som beregnes under hensyntagen dels til forskellen mellem den interventionspris for hvidt sukker, der gælder i områder uden underskud inden for Fællesskabet i den måned, for hvilken basisbeløbet er fastsat, og de noteringer eller priser for hvidt sukker, der er konstateret på verdensmarkedet, dels til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem anvendelsen af basisprodukter fra Fællesskabet med henblik på udførsel af forarbejdede produkter til tredjelande og anvendelsen af produkter fra disse lande, som er godkendt til forædlingshandel.

(5)

Ifølge artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan anvendelsen af basisbeløbet indskrænkes til visse af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der ydes restitution ved udførsel af de i artikel 1, stk. 1, litra f), g) og h), i forordningen omhandlede varer i uforarbejdet stand. Restitutionens størrelse skal bestemmes for 100 kg tørstof under særlig hensyntagen til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer henhørende under KN-kode 1702 30 91, til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og til de med de påtænkte udførsler forbundne økonomiske aspekter. For produkterne i litra f) og g) i nævnte stk. 1 ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95. For varerne i litra h) ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(7)

Ovennævnte restitutioner skal fastsættes hver måned. De kan ændres i mellemtiden.

(8)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(9)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten fra de vestbalkanske lande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra EU til disse lande synes at have en udpræget kunstig karakter.

(10)

For at undgå misbrug i form af reimport til EU af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestbalkanske lande.

(11)

Under hensyn til disse forhold bør der fastsættes passende restitutionsbeløb for de pågældende produkter.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 6).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

(3)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


BILAG

RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN, GÆLDENDE FRA DEN 31. MARTS 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2389 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 519/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1138/2005 af 15. juli 2005 om en løbende licitation for produktionsåret 2005/06 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1138/2005 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 22. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1138/2005, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 27,260 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 3.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 520/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. april 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 7, stk. 5, femte led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes produktionsrestitutioner for de i samme forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (2) fastsætter, at disse restitutioner beregnes ud fra den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til 23,731 EUR/100 kg netto for perioden fra 1. til 30. april 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 521/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (2), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for »andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår, afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EF) nr. 1784/2003 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Kornprodukter

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C10

:

Alle bestemmelsessteder.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 522/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation på markedet for mælk og mejeriprodukter bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 31, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen efter bestemmelsessted.

(4)

I henhold til aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik om importbeskyttelse for mælkepulver i Den Dominikanske Republik (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF (3), kan tolden nedsættes for en vis mængde EF-mejeriprodukter, der eksporteres til Den Dominikanske Republik. Eksportrestitutionerne for produkter, der eksporteres efter denne ordning, bør derfor nedsættes med en vis procentsats.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede eksportrestitutioner ydes for de produkter og med de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i artikel 1, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 (4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 46.

(3)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.

(4)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.


BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 31. marts 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L21

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


(1)  For de relevante produkter, som skal eksporteres til Den Dominikanske Republik under det kontingent for 2006/07, der er omhandlet i afgørelse 98/486/EF, og som opfylder betingelserne i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999, anvendes følgende satser:

a)

produkter henhørende under KN-kode 0402 10 11 9000 og 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkter henhørende under KN-kode 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 og 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L02

:

Andorra og Gibraltar.

L20

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L21

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, Ceuta, Melilla, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder undtagen L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/50


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 523/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 28. marts 2006.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 28. marts 2006, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1239/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 32).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 581/2004

Smør

ex ex 0405 10 19 9500

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 524/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der indgås i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(5)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende sektor.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(7)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Restitutionssatser fra 31. marts 2006 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

20,25

21,93

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

46,72

50,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

52,84

57,50

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

95,92

103,75

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

88,67

96,50


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/55


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 525/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag V til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.


BILAG

Restitutionssatser fra 31. marts 2006 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

23,89

23,89


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, de finder med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 526/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 28. marts 2006.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004, er maksimumseksportrestitutionen for det produkt og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, 7,00 EUR/100 kg for den licitationsperiode, der udløber den 28. marts 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1239/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 32).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/58


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 527/2006

af 30. marts 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 91 af 29.3.2006, s. 6.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 31. marts 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/60


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 528/2006

af 30. marts 2006

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 24. til 30. marts 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 29,90 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 2 014 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 4.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/61


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 529/2006

af 30. marts 2006

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 24. til den 30. marts 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 12.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/62


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 530/2006

af 30. marts 2006

om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution,

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 24. til den 30. marts 2006 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 15.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/63


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. marts 2006

om ophævelse af afgørelse 2002/683/EF om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

(2006/258/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 8,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

I august 2002 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1531/2002 (2) en endelig antidumpingtold på importen af farvefjernsynsmodtagere (i det følgende benævnt »den pågældende vare«) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«).

(2)

Samtidigt godtog Kommissionen ved afgørelse 2002/683/EF (3) et fælles tilsagn (i det følgende benævnt »tilsagnet«) afgivet af Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd og Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (i det følgende benævnt »selskaberne«) sammen med det kinesiske handelskammer for import og eksport af maskiner og elektronisk udstyr (i det følgende benævnt »CCCME«).

(3)

Import til Fællesskabet af den pågældende vare af kinesisk oprindelse blev derfor, forudsat at den var fremstillet af selskaberne og af en type, der var omfattet af tilsagnet (i det følgende benævnt »vare omfattet af tilsagnet«) fritaget for den endelige antidumpingtold.

B.   MISLIGHOLDELSE AF TILSAGNET

1.   Forpligtelser for selskaber, der har afgivet tilsagn

(4)

Selskabernes tilsagn forpligter dem bl.a. til dels at eksportere den vare, der er omfattet af tilsagnet, til den første uafhængige kunde i Fællesskabet til eller over en bestemt mindsteimportpris, dels til ikke at overskride visse kvantitative lofter, der er omfattet af tilsagnet. Mindstepriserne og lofterne ophæver de skadelige virkninger af dumping.

(5)

For at sikre, at tilsagnet overholdes, forpligtede CCCME og selskaberne sig desuden til at fremskaffe enhver oplysning, som Kommissionen finder nødvendig, og at tillade kontrolbesøg i deres lokaler for at undersøge, om oplysningerne i de omtalte kvartalsrapporter er nøjagtige og sande.

(6)

Som anført i betragtning 239 i forordning (EF) nr. 1531/2002 fastsættes det i tilsagnet udtrykkeligt, at manglende efterlevelse af tilsagnet fra ethvert af selskabernes eller CCCME’s side betragtes som misligholdelse af tilsagnet fra alle tilsagnsafgivernes side. Manglende samarbejde med Europa-Kommissionen om kontrollen med tilsagnets efterlevelse betragtes som misligholdelse af tilsagnet.

(7)

Kommissionen anmodede i den henseende om at kunne foretage kontrol på stedet hos CCME og de to selskaber, der havde oplyst at have solgt de største mængder af den pågældende vare, nemlig Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd og Konka Group Co., Ltd. Kommissionen sendte adviseringsbreve til CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd og Konka Group Co., Ltd med oplysninger om datoerne for kontrol på stedet.

2.   Resultater af anmodningen om kontrol

(8)

CCCME og Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd bekræftede, at de accepterede Kommissionens anmodning om et kontrolbesøg. Konka Group Co., Ltd accepterede imidlertid ikke et kontrolbesøg.

(9)

Selskabet blev anmodet om at oplyse, om det var dets endegyldige holdning, og blev mindet om, at selskaberne i henhold til tilsagnets klausul 5.6 forpligtede sig til at samarbejde og tilvejebringe alle de oplysninger, som Europa-Kommissionen fandt var nødvendige for at sikre overensstemmelse med det fælles tilsagn og for at gøre det muligt for Europa-Kommissionens medarbejdere at kontrollere alle fremlagte oplysninger og data. Dette omfattede muligheden for, at disse medarbejdere kunne gennemføre undersøgelser på stedet hos selskaberne og/eller CCCME, selv med kort varsel.

(10)

Konka Group Co., Ltd bekræftede skriftligt, at det ikke var interesseret i at samarbejde, og den holdning blev ydermere bekræftet af CCCME.

(11)

CCCME og selskaberne blev derfor informeret om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for, at det påtænktes at trække Kommissionens godkendelse af tilsagnet tilbage som følge af misligholdelsen af tilsagnet fra Konka Group Co., Ltd’s side og i stedet indføre en endelig antidumpingtold. Der blev fastsat en frist, inden for hvilken der kunne fremsættes både skriftlige og mundtlige bemærkninger. Der blev ikke modtaget bemærkninger.

C.   OPHÆVELSE AF AFGØRELSE 2002/683/EF

(12)

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at godtagelsen af det fælles tilsagn fra selskaberne og CCCME bør trækkes tilbage. Afgørelse 2002/683/EF om godtagelse af et tilsagn bør ophæves.

(13)

Parallelt med denne afgørelse har Rådet ved forordning (EF) nr. 511/2006 (4) ændret forordning (EF) nr. 1531/2002 med henblik på at indføre en endelig antidumpingtold på import til Fællesskabet af farvefjernsynsmodtagere hidrørende fra de berørte selskaber —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2002/683/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 231 af 29.8.2002, s. 1.

(3)  EFT L 231 af 29.8.2002, s. 42.

(4)  Se side 26 i denne EUT.


31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/65


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. marts 2006

om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår regionalisering af Argentina og standardcertifikaterne til brug ved import af fersk oksekød fra Brasilien

(meddelt under nummer K(2006) 896)

(EØS-relevant tekst)

(2006/259/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (2) er det fastsat, at import af nævnte dyr og kød skal opfylde kravene i de relevante modeller til veterinærcertifikater, der er udfærdiget i henhold til beslutningen.

(2)

Argentina har bekræftet et udbrud af mund- og klovesyge (type O) i provinsen Corrientes i departementet San Luís del Palmar og har straks underrettet Kommissionen herom den 8. februar 2006.

(3)

For at beskytte sundhedsstatus i Fællesskabet er det nødvendigt at træffe regionaliseringsforanstaltninger, der indebærer midlertidig suspendering af importen af udbenet kød af kvæg med oprindelse i nævnte departement og de omgivende departementer, Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá og San Cosme.

(4)

Den første anmeldelse af mistanke om mund- og klovesyge til de argentinske veterinærmyndigheder skete den 4. februar 2006. Veterinærmyndighederne har imidlertid suspenderet udstedelsen af eksportcertifikater for kød af dyr slagtet efter den 4. januar 2006. Sendinger fra de pågældende departementer af sådant kød af dyr slagtet den 4. januar 2006 eller senere bør suspenderes. Som en undtagelse fra suspensionen bør det dog tillades, at sendinger, der er omfattet af certifikater underskrevet mellem den 4. januar 2006 og den 4. februar 2006 vedrørende udbenet og modnet kød af kvæg slagtet i tidsrummet 4. januar 2006 til 4. februar 2006, og som allerede er afsendt til Fællesskabet, importeres til Fællesskabet.

(5)

Det fremgår af et kontrolbesøg, Kommissionen for nylig har aflagt i Brasilien, at sporbarhedssystemet ganske vist er blevet væsentligt forbedret, men at det er nødvendigt med yderligere forbedringer for at undgå eventuel kontakt mellem dyr med forskellig status. Det er endvidere nødvendigt at forbedre mund- og klovesygevaccinens effektivitet og evnen til at dokumentere, at der ikke cirkulerer mund- og klovesygevirus, i betragtning af at det udelukkende er udbenet og modnet oksekød, der importeres til Fællesskabet.

(6)

Der bør som yderligere foranstaltning kræves supplerende garantier med hensyn til dyrekontakt, vaccination og overvågning.

(7)

Det er nødvendigt at tage hensyn til den ikke-vaccinationspolitik vedrørende mund- og klovesyge, der føres i staten Santa Catarina.

(8)

Bilag II til beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 79/542/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra 31. marts 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2002, s. 11.

(2)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/9/EF (EUT L 7 af 12.1.2006, s. 23).


BILAG

Del I samt listen over standardveterinærcertifikater og forlæg »BOV« i del II i bilag II til beslutning 79/542/EØF affattes således:

»BILAG II

(FERSK KØD)

Del 1

LISTE OVER TREDJELANDE OG DELE AF TREDJELANDE (1)

Land

Områdekode

Beskrivelse af området

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Forlæg

SG

1

2

3

4

5

6

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

 

 

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

EQU

 

 

AR-1

Provinserne Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (undtagen departementerne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe og Tucuman.

BOV

A

1 og 2

AR-2

La Pampa og Santiago del Estero

BOV

A

1 og 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 og 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (kun området Ramon Lista) og Salta (kun departementet Rivadavia)

BOV

A

1 og 2

AR-6

Salta (kun departementerne General Jose de San Martin, Oran, Iruya og Santa Victoria)

BOV

A

1 og 2

AR-7

Chaco, Formosa (undtagen området Ramon Lista), Salta (undtagen departementerne General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya og Santa Victoria) og Jujuy

BOV

A

1 og 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta og Jujuy, undtagen den 25 km brede stødpudezone, der strækker sig langs grænsen til Bolivia og Paraguay fra distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy til distriktet Laishi i provinsen Formosa

BOV

A

1 og 2

AR-9

Den 25 km brede stødpudezone, der strækker sig langs grænsen til Bolivia og Paraguay fra distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy til distriktet Laishi i provinsen Formosa

 

 

AR-10

En del af provinsen Corrientes: departementerne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar

BOV

A

1 og 2

AU — Australien

AU-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

 

 

BG — Bulgariena a

BG-0

Hele landet

EQU

 

 

BG-1

Provinserne Varna, Dobritj, Silistra, Sjumen, Targovisje, Razgrad, Ruse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetj, Plovdiv, Smojian, Pazarsjik, distriktet Sofia, byen Sofia, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montona og Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Provinserne Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Khaskovo og Kyrdzjali samt den 20 km brede korridor ved grænsen til Tyrkiet

BH — Bahrain

BH-0

Hele landet

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

EQU

 

 

BR-1

En del af staten Minas Gerais (undtagen regionaldelegationerne Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas og Bambuí),

staten Espíritu Santo,

staten Goias og

den del af staten Mato Grosso, der omfatter regionalenheden Cuiaba (undtagen kommunerne San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço), regionalenheden Caceres (undtagen kommunen Caceres), regionalenheden Lucas do Rio Verde, regionalenheden Rondonopolis (undtagen kommunen Itiquiora), regionalenheden Barra do Garça og regionalenheden Barra do Bugres.

BOV

A og H

1 og 2

BR-2

Staten Rio Grande do Sul

BOV

A og H

1 og 2

BR-3

Den del af staten Mato Grosso do Sul, der omfatter kommunen Sete Quedas

BOV

A og H

1 og 2

BR-4

En del af staten Mato Grosso do Sul (undtagen kommunerne Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso og Corumbá),

staten Paraná og

staten São Paulo

BOV

A og H

1 og 2

BR-5

Staten Paraná,

staten Mato Grosso do Sul og

staten São Paulo

1

BR-6

Staten Santa Catarina

BOV

A og H

1 og 2

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

BW-1

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 5, 6, 7, 8, 9 og 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 og 2

BW-2

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 10, 11, 12, 13 og 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 og 2

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chile

CL-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Folkerepublikken Kina

CN-0

Hele landet

 

 

CO — Colombia

CO-0

Hele landet

EQU

 

 

CO-1

Den zone, der ligger inden for følgende grænser: fra det punkt, hvor Murrifloden løber ud i Atratofloden, ned ad Atratofloden til det sted, hvor den løber ud i Atlanterhavet, og derfra til grænsen til Panama langs Atlanterhavskysten til Cabo Tiburón; fra dette punkt til Stillehavet langs grænsen mellem Colombia og Panama; langs Stillehavskysten til Valleflodens udmunding og derfra i en lige linje til det punkt, hvor Murrifloden løber ud i Atratofloden

BOV

A

2

CO-3

Den zone, der ligger inden for følgende grænser: fra Sinuflodens udmunding i Atlanterhavet, op ad floden til dens udspring i Alto Paramillo, derfra til Puerto Rey ved Atlanterhavet, langs grænsen mellem departmentet Antiquia og Córdoba og derfra langs Atlanterhavskysten til Sinuflodens udmunding

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeriet

DZ-0

Hele landet

 

 

ET — Etiopien

ET-0

Hele landet

 

 

FK — Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele landet

 

 

HN — Honduras

HN-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

 

 

IN — Indien

IN-0

Hele landet

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Hele landet

 

 

MA — Marokko

MA-0

Hele landet

EQU

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

 

 

MK — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (3)

MK-0

Hele landet

OVI, EQU

 

 

MU — Mauritius

MU-0

Hele landet

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

NA-1

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Hele landet

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Hele landet

EQU

 

 

PY-1

Det centrale Chaco-område og San Pedro-området

BOV

A

1 og 2

RO — Rumænien a

RO-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

RU-1

Regionen Murmansk og Jamal-Nemetske autonome okrug

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Hele landet

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Området vest for de »red line«-afspærringer, der strækker sig nordpå fra Usuto-floden til grænsen til Sydafrika vest for Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

De veterinære områder til overvågning for og vaccination mod mund- og klovesyge, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1 og 2

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

 

 

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

 

 

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

 

TR-1

Provinserne Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat og Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Hele toldområdet (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbien (2)

XS-0

Hele toldområdet (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

EQU

 

 

BOV

A

1 og 2

OVI

A

1 og 2

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga province og Northern province, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad

distriktet Camperdown i provinsen KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

 

 

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

a

=

Gælder kun, indtil dette tiltrædende land bliver medlem af Den Europæiske Union.

Særlige betingelser, der er nævnt i kolonne 6

»1«: Geografiske og tidsmæssige restriktioner

»2«: Restriktioner vedrørende kategori:

Slagtebiprodukter ikke tilladt (undtagen mellemgulv og tyggemuskler fra kvæg).

Del 2

STANDARDVETERINÆRCERTIFIKATER

Forlæg:

»BOV«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra tamkvæg (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis og krydsninger deraf)

»POR«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra tamsvin (Sus scrofa)

»OVI«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus)

»EQU«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger deraf)

»RUF«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra opdrættede ikke domesticerede dyr undtagen dyr af svinefamilien og hestefamilien

»RUW«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra vildtlevende ikke domesticerede dyr undtagen dyr af svinefamilien og hestefamilien

»SUF«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra opdrættede ikke domesticerede dyr af svinefamilien

»SUW«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra vildtlevende ikke domesticerede dyr af svinefamilien

»EQW«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød fra vildtlevende ikke domesticerede dyr af hestefamilien.

SG (Supplerende garantier):

»A«

:

Garantier for modning, pH-måling og udbening af fersk kød, ekskl. slagteaffald, for hvilket der er udstedt et standardcertifikat BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) eller RUW (punkt 10.4).

»B«

:

Garantier for modnet, afpudset slagteaffald som beskrevet i standardcertifikat BOV (punkt 10.6).

»C«

:

Garantier for, at de kroppe, som det ferske kød, for hvilket der er udstedt standardcertifikat SUW (punkt 10.3a), kommer fra, er blevet laboratorietestet for klassisk svinepest.

»D«

:

Garantier vedrørende fodring med køkkenaffald på bedrifter af dyr, hvorfra det ferske kød, for hvilket der er udstedt standardcertifikat POR (punkt 10.3 d)), kommer.

»E«

:

Garantier for, at de dyr, som det ferske kød, for hvilket der er udstedt standardcertifikat BOV (punkt 10.4 d)), kommer fra, er blevet undersøgt for tuberkulose.

»F«

:

Garantier for modning og udbening af fersk kød, ekskl. slagteaffald, for hvilket der er udstedt et standardcertifikat BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) eller RUW (punkt 10.4).

»G«

:

Garantier for 1), at slagteaffald og rygmarv ikke er omfattet, og 2) at dyr af hjortefamilien er blevet undersøgt for chronic wasting disease og kommer fra områder, som er fri for chronic wasting disease, jf. standardcertifikat RUF (punkt 9.2.1) og RUW (punkt 9.3.1).

»H«

:

Supplerende garantier, der kræves vedrørende Brasilien med hensyn til dyrekontakt, vaccinationsprogrammer og overvågning. Da staten Santa Catarina i Brasilien ikke vaccinerer mod mund- og klovesyge, gælder henvisningen til et vaccinationsprogram imidlertid ikke for kød fra dyr, der har oprindelse og er slagtet i den pågældende stat.

Bemærkninger

a)

Eksportlandet udsteder veterinærcertifikater som vist i bilag II, del 2, for det pågældende kød. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet eller en del af det.

b)

Der udstedes et enkelt separat certifikat for kød, der eksporteres fra et enkelt område, som er nævnt i kolonne 2 og 3 i del 1 i bilag II, og sendes til samme destination med samme godsvogn, lastvogn, fly eller skib.

c)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.

d)

Det skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade andre sprog, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen (skemaet i punkt 8.3 i standardcertifikatet), skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

f)

Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres — sidetal af samlet sidetal — og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatkodenummer.

g)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EØF. Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

h)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

Image

Image

Image

Image


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande.

(2)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(3)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(4)  Serbien og Montenegro er en statsunion af to republikker med hver sit toldområde og er derfor opført hver for sig.

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

a

=

Gælder kun, indtil dette tiltrædende land bliver medlem af Den Europæiske Union.


Berigtigelser

31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/79


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2152/2005 af 23. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris og af forordning (EF) nr. 1549/2004 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris og om fastsættelse af særlige overgangsbestemmelser for importen af basmati-ris

( Den Europæiske Unions Tidende L 342 af 24. december 2005 )

Teksten i bilag III på side 35 læses således:

»BILAG VII

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra c)

:

på spansk

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

på tjekkisk

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

på dansk

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

på tysk

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

på estisk

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

på græsk

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

på engelsk

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

på fransk

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

på italiensk

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

på lettisk

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

på litauisk

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

på ungarsk

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

på maltesisk

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

på nederlandsk

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

på polsk

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

på portugisisk

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

på slovakisk

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

på slovensk

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

på finsk

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

på svensk

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).«

Side 37, bilag IV, nyt bilag IX, punkt d), anden kolonne, ud for »Pakistan«:

I stedet for:

»1 596«

læses:

»1 595«.