ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 82

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
21. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 456/2006 af 20. marts 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 457/2006 af 20. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 458/2006 af 20. marts 2006 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 459/2006 af 20. marts 2006 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 460/2006 af 20. marts 2006 om udstedelse af importlicenser for hvidløg, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 393/2006

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 461/2006 af 20. marts 2006 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 392/2006

9

 

*

Kommissionens direktiv 2006/33/EF af 20. marts 2006 om ændring af direktiv 95/45/EF for så vidt angår sunset yellow FCF (E 110) og titandioxid (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 18. juli 2005 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af API/PNR-oplysninger

14

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af forhåndsinformation om passagerer og passagerlisteoplysninger

15

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/231/FUSP af 20. marts 2006 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/936/FUSP

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 456/2006

af 20. marts 2006

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en række fejl i teksten til forordning (EF) nr. 1786/2003 (2).

(2)

I artikel 1 i nævnte forordning bør KN-koderne ex 1214 90 91 og ex 1214 90 99 erstattes af KN-kode ex 1214 90 90 som følge af en ændring af den kombinerede nomenklatur.

(3)

I artikel 5, stk. 1, i nævnte forordning bør den maksimale garantimængde på 4 855 900 tons erstattes af den maksimale garantimængde på 4 960 723 tons, som svarer til summen af de nationale garantimængder, der er opregnet i stk. 2 i nævnte artikel.

(4)

I artikel 6 i nævnte forordning bør affattelsen af stk. 1 ændres, således at den korrekt beskriver metoden for nedsættelse af støtten, hvis den maksimale garantimængde overskrides. I stk. 2 i samme artikel bør alle sprogudgaverne tilpasses, således at de anvender samme terminologi ved fastlæggelsen af princippet om, at budgetudgifterne ikke må stige, hvis den maksimale garantimængde overskrides.

(5)

Forordning (EF) nr. 1786/2003 bør berigtiges i overensstemmelse hermed.

(6)

Da rettelserne ikke har nogen negativ virkning for de økonomiske aktører, bør nærværende forordning anvendes fra den dato, hvor forordning (EF) nr. 1786/2003 finder anvendelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1786/2003 foretages følgende rettelser:

1)

I litra a) i første kolonne i skemaet i artikel 1 ændres KN-kode »ex 1214 90 91 og ex 1214 90 99« til KN-kode »ex 1214 90 90«.

2)

I artikel 5, stk. 1, ændres »4 855 900 tons« til »4 960 723 tons«.

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Hvis den mængde tørret foder, der ansøges om støtte til efter artikel 4, stk. 2, i et produktionsår overstiger den maksimale garantimængde, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, nedsættes støtten i hver medlemsstat, hvis produktion overstiger den nationale garantimængde, ved at udgifterne nedsættes som funktion af den procentdel, som medlemsstatens overskridelse udgør af summen af overskridelser.

Nedsættelsen fastlægges efter proceduren i artikel 18, stk. 2, på et niveau, der sikrer, at budgetudgifterne udtrykt i euro ikke overstiger dem, der ville være opstået, hvis den maksimale garantimængde ikke var blevet overskredet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 114. Ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).


21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 457/2006

af 20. marts 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 458/2006

af 20. marts 2006

om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 2247/2003 åbnes der mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter fra oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia. Indførslerne må imidlertid ikke overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse eksporterende tredjelande.

(2)

De licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den 10. marts 2006, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2247/2003, overstiger for produkter med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible mængder for disse lande. Det er derfor muligt at udstede importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens for.

(3)

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. april 2006, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 52 100 t overskrides.

(4)

Det bør understreges, at denne forordning ikke tilsidesætter bestemmelserne i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. marts 2006 importlicenser for produkter fra oksekødssektoren, udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet for nedenstående mængder og oprindelseslande:

 

Tyskland:

60 t med oprindelse i Botswana

150 t med oprindelse i Namibia.

 

Det Forenede Kongerige:

100 t med oprindelse i Botswana

500 t med oprindelse i Namibia.

Artikel 2

Der kan i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2247/2003 indgives licensansøgninger i løbet af de ti første dage af april 2006 for følgende mængder udbenet oksekød:

Botswana:

17 936 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Swaziland:

3 363 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

11 600 t.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(4)  EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 459/2006

af 20. marts 2006

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld på grundlag af den konstaterede verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

(2)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være mest repræsentative for den internationale handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1591/2001.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 21,897 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 460/2006

af 20. marts 2006

om udstedelse af importlicenser for hvidløg, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 393/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2006 af 6. marts 2006 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

De licensansøgninger, som de traditionelle og nye importører indgav til medlemsstaternes myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 393/2006, overstiger den disponible mængde. Det bør derfor afgøres, i hvilket omfang licenserne kan udstedes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De importlicenser, som de traditionelle importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 393/2006, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 16. marts 2006, udstedes i et omfang, der svarer til 2,319 % af den mængde, der er ansøgt om.

2.   De importlicenser, som de nye importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 393/2006, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 16. marts 2006, udstedes i et omfang, der svarer til 0,857 % af den mængde, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2006.

Den anvendes indtil den 30. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 65 af 7.3.2006, s. 18.


21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 461/2006

af 20. marts 2006

om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 392/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2006 af 6. marts 2006 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtning:

De licensansøgninger, som de traditionelle og nye importører indgav til medlemsstaternes myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 392/2006, overstiger den disponible mængde. Det bør derfor afgøres, i hvilket omfang licenserne kan udstedes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De importlicenser, som de traditionelle importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 392/2006, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 16. marts 2006, udstedes i et omfang, der svarer til 8,587 % af den mængde, der er ansøgt om.

2.   De importlicenser, som de nye importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 392/2006, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 16. marts 2006, udstedes i et omfang, der svarer til 17,391 % af den mængde, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2006.

Den anvendes indtil den 30. juni 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 65 af 7.3.2006, s. 14.


21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/33/EF

af 20. marts 2006

om ændring af direktiv 95/45/EF for så vidt angår sunset yellow FCF (E 110) og titandioxid (E 171)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (1), særlig artikel 3, stk. 3, litra a),

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler (2) er der fastsat renhedskriterier for de farvestoffer, der er opregnet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (3).

(2)

Sunset yellow FCF (E 110) er ved direktiv 94/36/EF godkendt som et farvestof til brug i visse fødevarer. Det er videnskabeligt dokumenteret, at der under visse omstændigheder som en urenhed kan dannes Sudan I (1-(phenylazo)-2-naphthalenol) under fremstillingen af sunset yellow. Sudan I er et farvestof, der ikke er godkendt, og som er et uønsket stof i fødevarer. Dets forekomst i sunset yellow bør derfor begrænses til en mængde, der ligger under detektionsgrænsen, dvs. 0,5 mg/kg. Renhedskriterierne for sunset yellow FCF (E 110) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Der bør tages hensyn til specifikationerne og analysemetoderne for tilsætningsstoffer, således som de er fastsat i Codex Alimentarius af den fælles FAO/WHO-ekspertgruppe for tilsætningsstoffer til levnedsmidler (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives — JECFA). JECFA har iværksat et systematisk program med henblik på at erstatte testen for tungmetaller (som bly) i alle eksisterende specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer med passende grænseværdier for de enkelte relevante tungmetaller. Disse grænseværdier for sunset yellow FCF (E 110) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Titandioxid (E 171) er ved direktiv 94/36/EF godkendt som et farvestof til brug i visse fødevarer. Titandioxid kan fremstilles som krystaller i anatase- eller rutilform. Rutil-titandioxid i form af plader adskiller sig fra anatase med hensyn til såvel struktur som optiske egenskaber (perlemorsskær). Der er et teknologisk behov for at anvende pladeformen af rutil-titandioxid som farvestof i fødevarer og i overtræksfilm til kosttilskudstabletter. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet erklærede den 7. december 2004, at anvendelse af rutil-titandioxid i pladeform eller amorf form ikke ville give sikkerhedsproblemer. Renhedskriterierne for titandioxid (E 171) bør derfor ændres, så de omfatter stoffet i form af såvel anatase som rutil.

(5)

Direktiv 95/45/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 95/45/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 10. april 2007. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 226 af 22.9.1995, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/47/EF (EUT L 113 af 20.4.2004, s. 24).

(3)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.


BILAG

Del B i bilaget til direktiv 95/45/EF ændres således:

1)

Teksten vedrørende sunset yellow FCF (E 110) affattes således:

»E 110 SUNSET YELLOW FCF

Synonymer

C.I. Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definition

Sunset Yellow FCF består hovedsagelig af dinatrium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalen-6-sulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede komponenter.

Beskrivelsen af Sunset Yellow FCF gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt.

Klasse

Monoazo

Colour Index nummer

15985

EINECS-nummer

220-491-7

Kemisk navn

Dinatrium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C16H10N2Na2O7S2

Molekylmasse

452,37

Indhold

Indeholder mindst 85 % farvestof i alt beregnet som natriumsalt.

E1 % 1 cm 555 ved ca. 485 nm i vandig opløsning ved pH 7.

Beskrivelse

Orangerødt pulver eller granulat

Identifikation

A.

Spektrometri

Maksimum ved ca. 485 nm i vand ved pH 7

B.

Orange opløsning i vand

 

Renhedsgrad

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 5,0 %

1-(Phenylazo)-2-naphthalenol (Sudan I)

Ikke over 0,5 mg/kg

Andre organiske stoffer end farvestoffer

 

4-aminobenzen-1-sulfonsyre

3-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre

6-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre

7-hydroxynaphthalen-1,3-disulfonsyre

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonsyre)

6,6′-oxydi(naphthalen-2-sulfonsyre)

Ikke over 0,5 % tilsammen

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-opløselige stoffer

Ikke over 0,2 % i neutral væske

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg«

2)

Teksten vedrørende titandioxid (E 171) affattes således:

»E 171 TITANDIOXID

Synonymer

C.I. Pigment White 6

Definition

Titandioxid består stort set kun af rent anatase- og/eller rutil-titandioxid, som kan være coated med små mængder af aluminiumoxid og/eller siliciumdioxid til forbedring af produktets teknologiske egenskaber.

Klasse

Uorganisk

Colour Index nummer

77891

EINECS-nummer

236-675-5

Kemisk navn

Titandioxid

Kemisk formel

TiO2

Molekylmasse

79,88

Indhold

Indeholder mindst 99 % på aluminiumoxid- og siliciumdioxidfri basis.

Beskrivelse

Hvidt til svagt farvet pulver

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Opløses langsomt i flussyre og varm koncentreret svovlsyre

Renhedsgrad

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (105 oC, tre timer)

Glødetab

Ikke over 1,0 % beregnet på grundlag af indholdet af ikke-flygtige stoffer (800 oC)

Aluminiumoxid og/eller siliciumdioxid

Ikke over 2,0 % tilsammen

Stoffer, der er opløselige i 0,5N HCI

Ikke over 0,5 % beregnet på aluminiumoxid- og siliciumdioxidfri basis; for produkter, der indeholder aluminiumoxid og/eller siliciumdioxid, tillige højst 1,5 % på basis af handelsvaren

Vandopløselige stoffer

Ikke over 0,5 %

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Antimon

Ikke over 50 mg/kg ved fuldstændig opløsning

Arsen

Ikke over 3 mg/kg ved fuldstændig opløsning

Bly

Ikke over 10 mg/kg ved fuldstændig opløsning

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg ved fuldstændig opløsning

Zink

Ikke over 50 mg/kg ved fuldstændig opløsning«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. juli 2005

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af API/PNR-oplysninger

(2006/230/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 7. marts 2005 Kommission til på Fællesskabets vegne at føre forhandlinger med Canada om en aftale om behandling og overførsel af forhåndsinformation om passagerer (API — Advance Passenger Information) og passagerlisteoplysninger (PNR — Passenger Name Record) fra luftfartsselskaberne til Canadas grænsemyndighed (CBSA — Canada Border Services Agency).

(2)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af API/PNR-oplysninger godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet (2).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

Formand

J. STRAW


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af forhåndsinformation om passagerer og passagerlisteoplysninger

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG CANADAS REGERING, i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ANERKENDER, at det er vigtigt, at grundlæggende rettigheder og friheder respekteres, navnlig retten til privatlivets fred, og at det samtidig med beskyttelsen af disse værdier er vigtigt at forhindre og bekæmpe terrorisme og dermed forbunden kriminalitet og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter, herunder organiseret kriminalitet,

SOM TAGER HENSYN TIL Canadas regerings krav om, at luftfartsselskaber, der befordrer personer til Canada, forelægger de kompetente canadiske myndigheder forhåndsinformation om passagerer og passagerlisteoplysninger (i det følgende benævnt »API/PNR-oplysninger«), hvor sådanne oplysninger er indsamlet og opbevares i luftfartsselskabernes automatiske reservationssystemer og afgangskontrolsystemer (DCS),

SOM TAGER HENSYN TIL Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig artikel 7, litra c) (1),

SOM TAGER HENSYN TIL de forpligtelser, som den relevante kompetente myndighed har indgået vedrørende den måde, hvorpå den vil behandle API/PNR-oplysninger modtaget fra luftfartsselskaber (i det følgende benævnt »forpligtelserne«),

SOM TAGER HENSYN TIL Kommissionens relevante afgørelse i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (i det følgende benævnt »afgørelsen«), ifølge hvilken den relevante canadiske kompetente myndighed anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for API/PNR-oplysninger, der overføres fra Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »Fællesskabet«) vedrørende passagerflyvninger til Canada, i overensstemmelse med de relevante forpligtelser, der er knyttet til den pågældende afgørelse,

SOM TAGER HENSYN TIL de reviderede API-retningslinjer, der er vedtaget af Verdenstoldorganisationen (WCO), Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO),

SOM FORPLIGTER SIG TIL sammen at bistå ICAO med at udvikle en multilateral standard for overførsel af PNR-oplysninger modtaget fra kommercielle luftfartsselskaber,

SOM TAGER HENSYN TIL mulighederne for i fremtiden at foretage ændringer i bilag I til denne aftale ved forenklede procedurer, navnlig med henblik på at sikre gensidighed mellem parterne,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

1.   Formålet med denne aftale er at sikre, at API/PNR-personoplysninger vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen, afgives under fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og friheder, navnlig retten til privatlivets fred.

2.   Ved en flyvning, der er omfattet af aftalen, forstås en flyvning foretaget af et luftfartsselskab fra den ene parts område til den begærende parts område.

Artikel 2

Kompetente myndigheder

En begærende parts kompetente myndighed er en myndighed i Canada eller Den Europæiske Union, som er ansvarlig for behandlingen af API/PNR-personoplysninger vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen, som fastsat i bilag I til denne aftale, der udgør en integrerende del deraf.

Artikel 3

Behandling af API/PNR-oplysninger

1.   Parterne er enige om, at API/PNR-personoplysninger vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen, vil blive behandlet som fastsat i de forpligtelser, der er indgået af den kompetente myndighed, som modtager API/PNR-oplysningerne.

2.   Forpligtelserne omfatter reglerne og procedurerne for overførslen og beskyttelsen af de API/PNR-personoplysninger, som er afgivet til en kompetent myndighed vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen.

3.   Den kompetente myndighed behandler de API/PNR-oplysninger, der modtages, og personerne på de flyvninger, som er omfattet af aftalen, og som API/PNR-oplysningerne vedrører, i overensstemmelse med relevante lov- og forfatningskrav uden nogen diskrimination, navnlig ikke begrundet i nationalitet og/eller bopælsland.

Artikel 4

Adgang, rettelse og notat

1.   En kompetent myndighed giver en person, der ikke er til stede på det område, hvor den pågældende myndighed udøver jurisdiktion, og som de API/PNR-oplysninger, der behandles i henhold til denne aftale, vedrører, adgang til oplysningerne og mulighed for at anmode om en rettelse, hvis de er fejlagtige, eller gøre et notat om, at der er anmodet om en rettelse.

2.   Den kompetente myndighed giver adgang til sådanne oplysninger og mulighed for at foretage en rettelse deraf og gøre et notat derom under omstændigheder, der svarer til de omstændigheder, hvorunder personer, der er til stede på det område, hvor den pågældende myndighed udøver jurisdiktion, har adgang dertil.

Artikel 5

Forpligtelse til behandling af API/PNR-oplysninger

1.   I forbindelse med anvendelsen af denne aftale inden for Fællesskabet under hensyn til, at den vedrører behandling af personoplysninger, behandler luftfartsselskaber, som foretager af aftalen omfattede flyvninger fra Fællesskabet til Canada, de API/PNR-oplysninger, der opbevares i deres automatiske reservationssystemer og DCS, på den måde, der kræves af de kompetente canadiske myndigheder i overensstemmelse med den canadiske lovgivning. Listen over de PNR-dataelementer, som luftfartsselskaber, der foretager af aftalen omfattede flyvninger, skal overføre til den canadiske kompetente myndighed, er fastsat i bilag II til denne aftale, der udgør en integrerende del deraf.

2.   Forpligtelsen i medfør af stk. 1 er kun gældende, så længe afgørelsen finder anvendelse, og ophører med at have virkning den dag, på hvilken afgørelsen ophæves, suspenderes eller udløber uden at blive fornyet.

Artikel 6

Det Blandede Udvalg

1.   Der nedsættes et blandet udvalg bestående af repræsentanter for hver part, hvis navne meddeles den anden part gennem de diplomatiske kanaler. Det Blandede Udvalg samles et givet sted, en given dato og med en dagsorden, som fastsættes efter fælles overenskomst. Det første møde holdes inden for seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

2.   Det Blandede Udvalg skal blandt andet:

a)

fungere som kommunikationskanal ved implementeringen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil

b)

i videst mulig udstrækning løse alle tvister, som kan opstå vedrørende implementeringen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil

c)

tilrettelægge de fælles undersøgelser, der er omhandlet i artikel 8, og fastsætte de detaljerede bestemmelser om den fælles undersøgelse

d)

fastsætte sin forretningsorden.

3.   Parterne, der er repræsenteret i Det Blandede Udvalg, kan nå til enighed om ændringer i bilag I til denne aftale, som finder anvendelse fra den dato, på hvilken denne enighed er opnået.

Artikel 7

Tvistbilæggelse

Parterne fører omgående på begæring af den ene part konsultationer vedrørende enhver tvist, som ikke er bilagt af Det Blandede Udvalg.

Artikel 8

Fælles undersøgelser

I overensstemmelse med bilag III, som udgør en integrerende del af denne aftale, foretager parterne hvert år, medmindre andet er aftalt, en fælles undersøgelse af implementeringen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil, herunder udviklingsforløb såsom ICAO’s fastlæggelse af relevante PNR-retningslinjer.

Artikel 9

Ikrafttrædelse, ændring og opsigelse af aftalen

1.   Denne aftale træder i kraft, efter at parterne har udvekslet notifikationer om, at de procedurer, der kræves for dens ikrafttræden, er gennemført. Aftalen træder i kraft på dagen for anden notifikation.

2.   Denne aftale kan ændres ved aftale mellem parterne, jf. dog artikel 6, stk. 3. En sådan ændring træder i kraft 90 dage efter, at parterne har udvekslet notifikationer om afslutningen af de relevante interne procedurer.

3.   Denne aftale kan til enhver tid opsiges af hver af parterne efter skriftlig notifikation mindst 90 dage før den foreslåede ophørsdato.

Artikel 10

Denne aftale medfører hverken nogen fravigelse fra eller ændring af parternes lovgivning.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.

UDFÆRDIGET i to originale eksemplarer i Luxembourg den tredje oktober to tusind og fem, på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelser er det den engelske og den franske tekst, der gælder.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

BILAG I

Kompetente myndigheder

Med henblik på artikel 3 er Canadas kompetente myndighed grænsemyndigheden Canada Border Services Agency (CBSA).

BILAG II

PNR-dataelementer, som skal indhentes

1.

PNR-nummer

2.

Reservationsdato

3.

Planlagt(e) rejsedato(er)

4.

Navn

5.

Andre navne i PNR-registeret

6.

Alle former for betalingsoplysninger

7.

Faktureringsadresse

8.

Telefonnumre

9.

Hele rejseruten for den pågældende PNR

10.

Frequent flyer-oplysninger (kun antal rejsekilometer og adresse(r))

11.

Rejsebureau

12.

Rejseagent

13.

Delte PNR-oplysninger

14.

Billetoplysninger

15.

Billetnummer

16.

Pladsnummer

17.

Billettens udstedelsesdato

18.

Oplysning om tidligere tilfælde af manglende fremmøde (no show)

19.

Bagageseddelnummer

20.

Oplysning om, hvorvidt den pågældende ved tidligere lejligheder har tjekket ind i sidste minut uden reservation (go show)

21.

Pladsoplysninger

22.

Enkeltbilletter

23.

Eventuelle indsamlede APIS-oplysninger (Advanced Passenger Information System)

24.

Standby

25.

Indtjekningsrækkefølge (order at check in).

BILAG III

Fælles undersøgelse

Parterne giver før den fælles undersøgelse hinanden meddelelse om sammensætningen af deres respektive hold, som kan omfatte egnede myndigheder, der beskæftiger sig med privatlivets fred/databeskyttelse, told, indvandring, håndhævelse, efterretningsvirksomhed og forbud, og andre former for retshåndhævelse, grænsesikkerhed og/eller flyvesikkerhed, herunder eksperter fra Den Europæiske Unions medlemsstater.

Med forbehold af gældende lovgivning vil det blive krævet, at enhver deltager i undersøgelsen respekterer tavshedspligten vedrørende drøftelserne og har en passende sikkerhedsgodkendelse. Tavshedspligten vil dog ikke lægge hindringer i vejen for, at hver part til sine respektive kompetente organer, herunder Canadas parlament og Europa-Parlamentet, udarbejder en passende rapport om resultaterne af den fælles undersøgelse.

Parterne fastsætter i fællesskab de detaljerede bestemmelser om den fælles undersøgelse.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/20


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2006/231/FUSP

af 20. marts 2006

om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/936/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15 og 34, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (1).

(2)

Den 21. december 2005 vedtog Rådet fælles holdning 2005/936/FUSP om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP (2).

(3)

Ifølge fælles holdning 2001/931/FUSP skal der foretages en revision med regelmæssige mellemrum.

(4)

Det er blevet besluttet at ajourføre bilaget til fælles holdning 2001/931/FUSP og ophæve fælles holdning 2005/936/FUSP.

(5)

Der er udarbejdet en liste i overensstemmelse med kriterierne i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP, er anført i bilaget.

Artikel 2

Fælles holdning 2005/936/FUSP ophæves.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 340 af 23.12.2005, s. 80.


BILAG

Liste over de i artikel 1 omhandlede personer, grupper og enheder (1)

1.   PERSONER

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 1.2.1966 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane ), født den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist), født den 7.10.1963 i Durango (Vizcaya), identitetskort nr. 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem af Gestoras Pro-amnistía), født den 7.6.1961 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 10.11.1971 i Beasai (Guipúzcoa), identitetskort nr. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, født den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al–Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ai Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist), født den 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født den 1960 i Libanon; libanesisk statsborger

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivist), født den 20.12.1977 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivist), født den 10.1.1958 i Plencia (Vizcaya), identitetskort nr. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivist), født den 29.4.1967 i Guernica (Vizcaya), identitetskort nr. 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, María Soledad (ETA-aktivist), født den 25.4.1961 i Escoriaza (Navarra), identitetskort nr. 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivist), født den 30.7.1955 i Santurce (Vizcaya), identitetskort nr. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), født den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste, født den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pas nr. 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist), født den 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), identitetskort nr. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 22.9.1975 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 17.10.1974 i Baracaldo (Vizcaya), identitetskort nr. 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 18.9.1964 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 27.2.1968 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luís (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 18.9.1963 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

41.

SISON, José María (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA), født den 8.2.1939 i Cabugao, Filippinerne

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H/Batasuna), født den 25.5.1969 i Ondarroa (Vizcaya), identitetskort nr. 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivist), født den 21.5.1976 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.254.214

2.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/Sorte September og Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al Aqsa-Martyrernes Brigade

3.

Al-Aqsa. e.V.

4.

Al-Takfir og al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Territoriale Antiimperialistiske Enheder)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare (Håndværkerkollektivet Ild og Lignende — Til Tider Spektakulært)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Væbnede Enheder for Kommunismen)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cellen mod Kapital, Fængsler, deres Fængselsbetjente og Fængselsceller)

11.

Det filippinske kommunistparti, herunder New People’s Army (NPA), Filippinerne, tilknyttet Sison José María C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Den Baskiske Befrielseshær (ETA) (følgende organisationer deltager i terrorgruppen ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (islamisk gruppe), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (de antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober) (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (herunder Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (International Solidaritet)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Commando Force (KCF-P)

24.

Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) [bortset fra National Council of Resistance of Iran (NCRI)] (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK’s militante fløj), The People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

27.

Ejército de Liberación Nacional/Den Nationale Befrielseshær

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Palestine Liberation Front/Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLF)

30.

Palestinian Islamic Jihad/Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

31.

Popular Front for the Liberation of Palestine/Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

32.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command/Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen (alias PFLP-General Command, alias PFLP-GC)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (De Røde Brigader til Opbygning af det Kæmpende Kommunistiske Parti)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Colombias væbnede revolutionære styrker) (FARC)

37.

* De Revolutionære Celler/Epanastatiki Pirines

38.

* Den Revolutionære Organisation 17. November/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Folkets Revolutionære Befrielseshær/Befrielsesfront/Parti (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionært Venstre), Dev Sol)

40.

Sendero Luminoso (SL) (Den Lysende Sti)

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) (Al Aqsa-foreningen i Nederlandene)

42.

* Brigata XX Luglio (Brigaden af 20. Juli)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (de forenede selvforsvarsstyrker i Colombia)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Enheden for Revolutionært Proletarisk Initiativ)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Enheder til Proletarisk Initiativ)

47.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Den Uformelle Anarkistiske Sammenslutning)


(1)  Personer, grupper og enheder, der er mærket med * er kun omfattet af artikel 4 i fælles holding 2001/931/FUSP.