ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
16. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 426/2006 af 9. marts 2006 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 427/2006 af 15. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 428/2006 af 15. marts 2006 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2006 af 15. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1383/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2006 af 15. marts 2006 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Senegal foretager inden importen til EF

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2006 af 15. marts 2006 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Kenya foretager inden importen til EF

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2006 af 15. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 382/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2006 af 15. marts 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 1538/91 for så vidt angår de referencelaboratorier, der overvåger vandindholdet i fjerkrækød

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2006 af 15. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 887/2005 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Grækenland

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 435/2006 af 15. marts 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. marts 2006

22

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 14. marts 2006 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår eksterne revisorer for Österreichische Nationalbank

25

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 6. marts 2006 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ (meddelt under nummer K(2006) 655)  ( 1 )

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L 200 af 30.7.2005)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 426/2006

af 9. marts 2006

om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I den kombinerede nomenklatur, der findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1), er toldsatsen autonomt suspenderet på ubestemt tid for visse varer henhørende under kapitel 27, når de er bestemt til behandling ved en bestemt proces, forudsat at visse betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), er opfyldt.

(2)

Visse affaldsolier, der er bestemt til genbrug, henhørende under KN-kode 2710 99 00 er ikke i øjeblikket omfattet af denne fritagelse.

(3)

Af miljømæssige hensyn forbundet med genraffinering af affaldsolier bør der indrømmes samme toldbehandling for affaldsolier som for olier fra samme gruppe, forudsat at alle de tekniske og juridiske betingelser er opfyldt. Det er derfor i Fællesskabets interesse autonomt og på ubestemt tid at suspendere told for disse produkter.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Den ændring, der foretages ved denne forordning, skal finde anvendelse fra samme dato som den kombinerede nomenklatur for 2006 fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 (3) og nærværende forordning bør derfor træde i kraft straks og anvendes fra den 1. januar 2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I afsnit V, kapitel 27, i II. del (toldtariffen) af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, angives toldsatsen for KN-kode 2710 99 00 i kolonne 3 således:

»3,5 (4)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 267/2006 (EUT L 47 af 17.2.2006, s. 1).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 215/2006 (EUT L 38 af 9.2.2006, s. 11).

(3)  EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1.

(4)  Denne toldsats er indtil videre autonomt suspenderet for produkter, der er bestemt til behandling ved en bestemt proces (Taric-kode 2710990010). Denne toldsuspension sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer.«


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 427/2006

af 15. marts 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 428/2006

af 15. marts 2006

om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 292/2006 (2) har åbnet en licitation ved fastsættelse af de vejledende restitutionssatser og de vejledende mængder for eksportlicenser, der kan udstedes efter ordning A3.

(2)

På grundlag af de indgivne bud skal der fastsættes maksimumssatser for restitutionen og udstedelsesprocentsatser for de mængder, der vedrører de bud, der er indgivet til disse maksimumssatser.

(3)

For tomater, appelsiner, citroner og æbler er den maksimumssats, der er nødvendig for tildeling af licenser for den vejledende mængde inden for rammerne af den mængde, der er afgivet bud for, ikke over halvanden gang højere end den vejledende restitutionssats —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater, appelsiner, citroner og æbler er maksimumssatsen for restitutionen og udstedelsesprocentsatsen for den licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 292/2006, angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 48 af 18.2.2006, s. 3.


BILAG

Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

Produkt

Maksimumssats for restitutionen

(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om til maksimumssatsen for restitutionen

Tomater

40

100 %

Appelsiner

50

100 %

Citroner

70

100 %

Æbler

43

100 %


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 429/2006

af 15. marts 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1383/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1383/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 20 000 t byg, som er i det polske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Polen har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 44 185 t. I betragtning af denne hensigt, de disponible mængder og markedssituationen bør Polens anmodning imødekommes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1383/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1383/2005 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 64 185 t byg med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (4) samt USA

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 220 af 25.8.2005, s. 21.

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 430/2006

af 15. marts 2006

om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Senegal foretager inden importen til EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 af 12. juni 2001 om kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager (2) fastsættes betingelserne for godkendelse af den overensstemmelseskontrol, som tredjelande foretager inden importen til EF, og som de anmoder om godkendelse af.

(2)

De senegalesiske myndigheder har sendt Kommissionen en anmodning om godkendelse af den kontrol, der foretages på vegne af det senegalesiske plantebeskyttelsesdirektorat, Direction de la Protection des végétaux, under Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique. Det fremgår af anmodningen, at nævnte direktorat råder over personale, udstyr og anlæg i det nødvendige omfang for at kunne gennemføre kontrollen, og at de anvender metoder svarende til dem, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1148/2001, samt at de friske frugter og grøntsager, som eksporteres til EF fra Senegal, overholder EF’s handelsnormer.

(3)

De oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt til Kommissionen, viser, at importen fra Senegal af friske frugter og grøntsager i perioden 2001-2005 kun i ganske få tilfælde ikke har været i overensstemmelse med handelsnormerne.

(4)

Derfor bør den overensstemmelseskontrol, som Senegal foretager, godkendes fra datoen for indførelsen af den procedure for administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den kontrol, som Senegal foretager af overensstemmelsen med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager inden importen til EF, godkendes i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1148/2001.

Artikel 2

Navn og adresse på den officielle myndighed og kontroltjeneste, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, af den meddelelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001, om indførelsen af administrativt samarbejde mellem EF og Senegal.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 156 af 13.6.2001, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 408/2003 (EUT L 62 af 6.3.2003, s. 8).


BILAG

Officiel myndighed, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Senegal

Tlf. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54/834 42 90

E-mail:almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Kontroltjeneste, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la division législation et contrôle phytosanitaire

Tlf. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54

E-mail:dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 431/2006

af 15. marts 2006

om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Kenya foretager inden importen til EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 af 12. juni 2001 om kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager (2) fastsættes betingelserne for godkendelse af den overensstemmelseskontrol, som tredjelande foretager inden importen til EF, og som de anmoder om godkendelse af.

(2)

De kenyanske myndigheder har sendt Kommissionen en anmodning om godkendelse af den kontrol, der foretages på vegne af det kenyanske plantesundhedsinspektorat, Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS). Det fremgår af anmodningen, at de nævnte kontroltjenester råder over personale, udstyr og anlæg i det nødvendige omfang for at kunne gennemføre kontrollen, og at de anvender metoder svarende til dem, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1148/2001, samt at de friske frugter og grøntsager, som eksporteres til EF fra Kenya, overholder EF’s handelsnormer.

(3)

De oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt til Kommissionen, viser, at importen fra Kenya af friske frugter og grøntsager i perioden 2001-2005 kun i ganske få tilfælde ikke har været i overensstemmelse med handelsnormerne.

(4)

Derfor bør den overensstemmelseskontrol, som Kenya foretager, godkendes fra datoen for indførelsen af den procedure for administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den kontrol, som Kenya foretager af overensstemmelsen med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager inden importen til EF, godkendes i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1148/2001.

Artikel 2

Navn og adresse på den officielle myndighed og kontroltjeneste, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, er angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

De attester, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, og som udstedes efter den i artikel 1 i nærværende forordning nævnte kontrol, udfærdiges på formularer som vist i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, af den meddelelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001, om indførelsen af administrativt samarbejde mellem EF og Kenya.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 156 af 13.6.2001, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 408/2003 (EUT L 62 af 6.3.2003, s. 8).


BILAG I

Officiel myndighed, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tlf. (254-20) 88 25 84

Fax (254-20) 88 22 65

E-mail: kephis@nbnet.co.ke

Kontroltjeneste, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tlf. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fax (254-20) 88 22 45

E-mail: kephis@nbnet.co.ke


BILAG II

Image


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 432/2006

af 15. marts 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 382/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (2), særlig artikel 71, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne fra anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2005 (3) viser, at det er nødvendigt at præcisere formuleringen af artikel 9, tredje afsnit.

(2)

Den støtte, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes på grundlag af de mængder, der er potentielt berettigede til støtte efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003 for det igangværende produktionsår. I overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 382/2005 er en del af det tørrede foder, som har forladt virksomhederne i løbet af produktionsåret 2005/06, blevet bogført for produktionsåret 2004/05. Derfor vil støtten for produktionsåret 2005/06 blive fastsat på grundlag af mængder, der ikke svarer til den faktiske produktion i produktionsåret 2005/06. Der bør derfor fastsættes overgangsforanstaltninger for lagrene pr. 31. marts 2006. For at undgå, at de erhvervsdrivende forskelsbehandles, bør det sikres, at foranstaltningerne gælder for alle medlemsstater. Der bør indgives meddelelse om de lagre, foranstaltningerne gælder for.

(3)

Henvisningen til de lofter, der er omhandlet i bilag VII, afsnit D, til forordning (EF) nr. 1782/2003, bør udskiftes med en henvisning til de lofter, der er omhandlet i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 af 26. januar 2005 om ændring af bilag VIII til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og om fastlæggelse af budgetlofterne for delvis eller fakultativ gennemførelse af enkeltbetalingsordningen og de årlige rammebeløb for den generelle arealbetalingsordning i henhold til nævnte forordning (4).

(4)

Bilag I bør ændres på et par punkter for at gøre opgørelsen over energiforbruget mere anvendelig.

(5)

Forordning (EF) nr. 382/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Fælles Forvaltningskomité for Korn og Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 382/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»Tørret foder, der har forladt en forarbejdningsvirksomhed, må kun leveres tilbage til denne med henblik på ompakning under myndighedernes kontrol og på deres betingelser.«

2)

Artikel 33, stk. 1, ændres som følger:

a)

I første afsnit indsættes følgende punktum:

»Meddelelserne omfatter ikke de mængder, der er nævnt i artikel 34 og 34a.«

b)

I andet afsnit indsættes følgende punktummer:

»Hvad produktionsårene 2005/06 og 2006/07 angår, indbefatter disse mængder ikke dem, der er nævnt i artikel 34 og 34a. Senest den 31. maj 2006 giver medlemsstaterne ligeledes Kommissionen oplysning om de mængder tørret foder, der er oplagret på forarbejdningsvirksomhederne pr. 31. marts 2006, og som der i overensstemmelse med artikel 34a i løbet af produktionsåret 2006/07 søges om støtte til for produktionsåret 2005/06 efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003 og i givet fald støtte efter artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003.«

3)

Som artikel 34a indsættes:

»Artikel 34a

Lagre pr. 31. marts 2006

1.   For de mængder tørret foder, der er produceret i løbet af produktionsåret 2005/06, og som ikke har forladt forarbejdningsvirksomheden eller et af de oplagringssteder, der er nævnt i artikel 3, litra a), i denne forordning, senest den 31. marts 2006, kan der i produktionsåret 2006/07 ydes støtte efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003 for produktionsåret 2005/06 og i givet fald støtte efter artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, forudsat:

a)

at de overholder betingelserne i artikel 3 i nærværende forordning

b)

at de forlader forarbejdningsvirksomheden under myndighedernes kontrol på de betingelser, der er fastsat i artikel 10 og 11 i nærværende forordning

c)

at de er bogført inden for rammerne af de nationale garantimængder, som medlemsstaterne har fået tildelt for produktionsåret 2005/06

d)

at de er blevet anmeldt og bekræftet i løbet af produktionsåret 2005/06.

2.   Medlemsstaternes myndigheder vedtager de fornødne kontrolforanstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i stk. 1 overholdes.«

4)

Artikel 35 affattes således:

»Artikel 35

Valgfri overgangsperiode

1.   De medlemsstater, der anvender en valgfri overgangsperiode i henhold til artikel 71 i forordning (EF) nr. 1782/2003, udbetaler til forarbejdningsvirksomhederne med henblik på viderebetaling til producenterne den støtte, der er nævnt i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, på grundlag af de mængder, som er berettigede til støtten for produktionsåret 2005/06.

Støtten fastsættes på grundlag af de potentielt støtteberettigede mængder og inden for det budgetloft, som er anført i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 (5).

Ved potentielt støtteberettigede mængder forstås summen af de mængder, der er anerkendt som berettigede til støtten i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003 i løbet af produktionsåret 2005/06, og de mængder, der er produceret i løbet af produktionsåret 2005/06, og for hvilke der er indgivet ansøgning om at modtage støtten for produktionsåret 2005/06 i løbet af produktionsåret 2006/07, og i givet fald støtten i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, jf. bestemmelserne i artikel 34a. De potentielt støtteberettigede mængder indbefatter ikke de mængder, der er nævnt i artikel 34.

2.   Modtager forarbejdningsvirksomheden foderforsyninger fra en anden medlemsstat, udbetales støtten i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 kun til forarbejdningsvirksomhederne med henblik på viderebetaling til producenterne, hvis forarbejdningsvirksomheden befinder sig i en medlemsstat, der anvender den valgfri overgangsperiode.

3.   Den støtte, der er nævnt i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1786/2003.

Støtten udbetales til forarbejdningsvirksomhederne senest 30 arbejdsdage efter den dato, hvor Kommissionen offentliggør beløbene i Den Europæiske Unions Tidende. For de mængder, hvis ret til støtte anerkendes efter denne offentliggørelsesdato, udbetales støtten senest 30 arbejdsdage efter den dato, hvor retten til støtte anerkendes.

Forarbejdningsvirksomhederne udbetaler støtten til producenterne senest 15 arbejdsdage efter den dato, hvor de modtager støtten fra medlemsstaten.

5)

Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 114. Ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 319/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 32).

(3)  EUT L 61 af 8.3.2005, s. 4.

(4)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15. Ændret ved forordning (EF) nr. 570/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 13).

(5)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15


BILAG

»BILAG I

Opgørelse over energiforbruget til fremstilling af kunsttørret foder

 

Medlemsstat:

 

Produktionsår:


 

Emne

Enhed

Mængde

a

Produktion af kunsttørret foder

Tons kunsttørret foder

 

b

Gennemsnitligt vandindhold ved modtagelsen

%

 

c

Gennemsnitligt vandindhold ved udleveringen

%

 

d

Middellufttemperatur ved tørringsprocessens begyndelse

o Celsius

 

e

Gennemsnitligt specifikt forbrug

Megajoule pr. kg kunsttørret foder

 

Udfyldes for hver type anvendt brændsel  (1):

Type brændsel:

f

Gennemsnitlig specifik brændværdi

Megajoule pr. ton brændsel

 

g

Anvendt mængde

Tons brændsel

 

h

Produceret energi

Megajoule

 


(1)  Gas, kul, brunkul, brændselsolie, biomasse, osv.«


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 433/2006

af 15. marts 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 1538/91 for så vidt angår de referencelaboratorier, der overvåger vandindholdet i fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 af 26. juni 1990 om handelsnormer for fjerkræ (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 14a, stk. 10, 12 og 12a, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød (2) er der fastsat detaljerede retningslinjer for den kontrol, som referencelaboratorierne skal foretage, samt for de foranstaltninger, de skal træffe i forbindelse med overvågning af vandindholdet i fjerkrækød.

(2)

Situationen er ikke længere sådan, at EF-referencelaboratoriet »Het Spelderholt«, der er omhandlet i artikel 14a, stk. 14, i forordning (EØF) nr. 1538/91, kan fortsætte sit arbejde.

(3)

Erfaringerne fra arbejdet i referencelaboratorierne viser, at der ikke længere er behov for et særskilt EF-referencelaboratorium. Det ser derimod ud til at være tilstrækkeligt at oprette et panel til koordinering af de nationale referencelaboratoriers kontrolaktiviteter.

(4)

Panelet bør sammensættes af repræsentanter for Institut for Referencematerialer og Målinger (IRMM) under Kommissionens Fælles Forskningscenter, for Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og for tre nationale referencelaboratorier.

(5)

Panelet bør have repræsentanten for IRMM til formand, og denne bør udpege de nationale referencelaboratorier efter tur.

(6)

Bilag VIII til forordning (EØF) nr. 1538/91 indeholder navn og adresse på alle referencelaboratorierne. En række medlemsstater har meddelt Kommissionen nye oplysninger om deres nationale referencelaboratorier. Malta har fremsendt navn og adresse på det maltesiske nationale referencelaboratorium, der er beliggende i en nabomedlemsstat. Oplysningerne om en række referencelaboratorier bør derfor ajourføres, og det maltesiske referencelaboratorium bør føjes til listen.

(7)

Bilag IX til forordning (EØF) nr. 1538/91 fastsætter, hvilke specifikke opgaver EF-referencelaboratoriet og de nationale referencelaboratorier skal udføre. Den nye organisationsstruktur i referencelaboratorierne for overvågning af vandindholdet i fjerkrækød bør derfor fastsættes i bilag IX.

(8)

Forordning (EØF) nr. 1538/91 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1538/91 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 14a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 12a, andet afsnit, affattes således:

»De nationale referencelaboratorier fremsender disse data til det ekspertpanel, der er omhandlet i stk. 14, til nærmere evaluering og drøftelse med de nationale referencelaboratorier før den 1. juli hvert år. Resultaterne skal forelægges forvaltningskomitéen til drøftelse i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EØF) nr. 2777/75.«

b)

Stk. 14 affattes således:

»14.   Et panel af eksperter i overvågning af vandindholdet i fjerkrækød varetager koordineringen af de nationale referencelaboratoriers kontrolaktiviteter. Panelet sammensættes af repræsentanter for Kommissionen og de nationale referencelaboratorier. De opgaver, som panelet og de nationale referencelaboratorier skal udføre, og panelets organisationsstruktur fastsættes i bilag IX.«

2)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag IX erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 173 af 6.7.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1101/98 (EFT L 157 af 30.5.1998, s. 12).

(2)  EFT L 143 af 7.6.1991, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 81/2006 (EUT L 14 af 19.1.2006, s. 8).


BILAG I

»BILAG VIII

LISTE OVER NATIONALE REFERENCELABORATORIER

 

Belgien

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Tjekkiet

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danmark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Tyskland

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grækenland

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Spanien

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Frankrig

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Irland

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Italien

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Cypern

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Letland

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxembourg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Ungarn

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Nederlandene

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Østrig

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Polen

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Slovenien

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakiet

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Sweden

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Det Forenede Kongerige

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY«


BILAG II

»BILAG IX

Ekspertpanelet til overvågning af vandindholdet i fjerkrækød — opgaver og organisationsstruktur

Det i artikel 14a, stk. 14, omhandlede ekspertpanel har følgende opgaver:

a)

Det informerer de nationale referencelaboratorier om analysemetoder og sammenlignende undersøgelser vedrørende vandindholdet i fjerkrækød.

b)

Det koordinerer de nationale referencelaboratoriers anvendelse af de i litra a) omhandlede metoder ved navnlig at tilrettelægge sammenlignende undersøgelser og præstationsprøvninger.

c)

Det bistår de nationale referencelaboratorier i gennemførelsen af præstationsprøvninger ved at yde videnskabelig rådgivning i forbindelse med evaluering og rapportering af statisktiske data.

d)

Det koordinerer forskning i nye analysemetoder og oplyser de nationale referencelaboratorier om udviklingen på dette område.

e)

Det yder teknisk og videnskabelig bistand til Kommissionen, navnlig i tilfælde af uenighed blandt medlemsstaterne om analyserestultaterne.

Det i artikel 14a, stk. 14, omhandlede ekspertpanel har følgende organisationsstruktur:

Ekspertpanelet til overvågning af vandindholdet i fjerkrækød sammensættes af repræsentanter for Institut for Referencematerialer og -målinger (IRMM) under Kommissionens Fælles Forskningscenter, for Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landistrikter og for tre nationale referencelaboratorier. IRMM's repræsentant fungerer som formand for panelet, og denne udpeger de nationale referencelaboratorier efter tur. De nationale myndigheder, der er ansvarlige for det udvalgte nationale referencelaboratorium, udnævner derefter de eksperter i overvågning af vandindholdet i fødevarer, der skal deltage i panelet. Ved årlig rotation udskiftes de nationale referencelaboratorier, der deltager i panelet, et ad gangen, således at kontinuiteten i panelets arbejde sikres. Udgifter i forbindelse med de nationale eksperters og/eller de nationale referencelaboratoriers udførelse af de opgaver, der er omhandlet i dette stykke, afholdes af den respektive medlemsstat.

De nationale referencelaboratoriers opgaver

De nationale referencelaboratorier anført i bilag VIII har følgende opgaver:

a)

De koordinerer arbejdet på de nationale laboratorier, der skal foretage analyser af vandindholdet i fjerkrækød.

b)

De bistår medlemsstatens kompetente myndighed med at tilrettelægge en kontrolordning for vandindhold i fjerkrækød.

c)

De deltager i sammenlignende undersøgelser (præstationsprøvninger) mellem de forskellige nationale laboratorier, der er nævnt i litra a).

d)

De sikrer formidling af informationer fra ekspertpanelet til medlemsstatens kompetente myndighed og til de nationale laboratorier, der er nævnt i litra a).

e)

De samarbejder med ekspertpanelet, og hvis de udpeges til at deltage i panelet, skal de forberede de fornødne prøver, herunder homogenitetstest, og sørge for hensigtsmæssig fremsendelse af disse prøver.«


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 434/2006

af 15. marts 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 887/2005 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Grækenland

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 887/2005 (2) blev der åbnet en krisedestillation i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Grækenland.

(2)

Da flere destillationsforanstaltninger er blevet iværksat på samme tid, har de græske myndigheder måttet konstatere, at destillationsvirksomhederne og kontrolinstanserne ikke har haft tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at destillationerne forløber korrekt. Med henblik på en effektiv gennemførelse af den foranstaltning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 887/2005, bør den i forordningen fastsatte periode for levering af alkohol til interventionsorganet derfor forlænges til den 30. april 2006.

(3)

Forordning (EF) nr. 887/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 887/2005 affattes således:

»Den fremstillede alkohol skal leveres til interventionsorganet i henhold til artikel 6, stk. 1, senest den 30. april 2006.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 148 af 11.6.2005, s. 34.


16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 435/2006

af 15. marts 2006

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. marts 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. marts 2006

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

40,27

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

56,28

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

56,28

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

40,27


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 1.3.2006-14.3.2006

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Præmie for Golfen (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 16,81 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. marts 2006

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår eksterne revisorer for Österreichische Nationalbank

(2006/212/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til henstilling ECB/2006/1 af 1. februar 2006 fra Den Europæiske Centralbank til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Österreichische Nationalbank (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for Eurosystemets nationale centralbanker skal revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB’s Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

I henhold til artikel 37, stk. 1 i den østrigske forbundslov om Österreichische Nationalbank vælger Österreichische Nationalbanks (ÖNB) generalforsamling hvert år to revisorer og to stedfortrædere. De stedfortrædende revisorer vil kun blive tillagt mandat, hvis revisorerne er forhindrede i at udføre revisionen.

(3)

Mandatet for de nuværende eksterne revisorer i ÖNB kan ikke fornys for endnu en embedsperiode efter revisionen for regnskabsåret 2005. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2006.

(4)

ÖNB har valgt KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH og BDO Auxilia Treuhand GmbH som nye eksterne revisorer i overensstemmelse med Fællesskabets og Østrigs lovgivning om offentligt udbud, og de opfylder efter ECB's opfattelse de nødvendige krav for udnævnelse.

(5)

ECB's Styrelsesråd har anbefalet, at de eksterne revisorers mandat fornys årligt, men ikke ud over et samlet tidsrum på fem år.

(6)

ECB's Styrelsesråds henstilling bør følges og Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 9, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»9.   KPMG Alpen-Treuhand GmbH og TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH godkendes hermed i fællesskab som eksterne revisorer for Österreichische Nationalbank (ÖNB) for regnskabsåret 2006.

Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH og BDO Auxilia Treuhand GmbH godkendes hermed i fællesskab som stedfortrædende revisorer for ÖNB for regnskabsåret 2006.

Mandatet kan fornys årligt, men ikke ud over et samlet tidsrum på fem år, senest sluttende med regnskabsåret 2010.«

Artikel 2

Denne afgørelse meddeles Den Europæiske Centralbank.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2006.

På Rådets vegne

K.-H. GRASSER

Formand


(1)  EUT C 34 af 10.2.2006, s. 30.

(2)  EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69. Senest ændret ved afgørelse 2005/866/EF (EUT L 318 af 6.12.2005, s. 25).


Kommissionen

16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. marts 2006

om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ

(meddelt under nummer K(2006) 655)

(EØS-relevant tekst)

(2006/213/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 89/106/EØF hedder det, at for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan kan det i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort i »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF« (2).

(2)

For så vidt angår de væsentlige krav til sikkerhed i tilfælde af brand opstiller basisdokument nr. 2 en række indbyrdes afhængige foranstaltninger, der tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellige måder i medlemsstaterne.

(3)

I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4)

Niveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.

(5)

Som en harmoniseret løsning blev der ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (3) indført et system af klasser.

(6)

I forbindelse med trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.

(7)

De brandtekniske egenskaber er for mange byggevarer og/eller -materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.

Artikel 2

De bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Byggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

(3)  EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14. Ændret ved beslutning 2003/632/EF (EUT L 220 af 3.9.2003, s. 5).


BILAG

Bilagets tabeller indeholder en oversigt over byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til reaktion ved brand uden behov for yderligere prøvning.

Tabel 1

KLASSER FOR TRÆGULVES YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND

Materiale (1), (7)

Produktoplysninger (4)

Mindste gennemsnitlige massefylde (5)

(kg/m3)

Mindste samlede

tykkelse (mm)

Endelig monteringstilstand

Gulvbelægningsklasse (3)

Trægulve og parket

Massiv gulvbelægning af eg eller bøg med overfladebehandling

Bøg: 680

Eg: 650

8

Limet på underlag (6)

Cfl - s1

Massiv gulvbelægning af eg, bøg eller fyr og med overfladebehandling

Bøg: 680

Eg: 650

Fyr: 450

20

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Massiv gulvbelægning med overfladebehandling og ikke specificeret ovenfor

390

8

Uden luftmellemrum nedenunder

Dfl - s1

20

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Træparket

Flerlags parket med et øverste lag af eg med en tykkelse på mindst 5 mm og med overfladebehandling

650

(øverste lag)

10

Limet på underlag (6)

Cfl - s1

14 (2)

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Flerlags parket med overfladebehandling og ikke specificeret ovenfor

500

8

Limet på underlag

Dfl - s1

10

Uden luftmellemrum nedenunder

14 (2)

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Fineret gulvbelægning

Fineret gulvbelægning med overfladebehandling

800

6 (2)

Uden luftmellemrum nedenunder

Dfl - s1


Tabel 2

KLASSER FOR MASSIVE TRÆVÆGPANELERS OG FORSKALNINGERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND

Materiale (18)

Produktoplysninger (12)

Mindste gennemsnitlige massefylde( (13)

(kg/m3)

Mindste samlede tykkelse (14)

(mm)

Endelig monteringstilstand (11)

Klasse (10)

Paneler og beklædning (8)

Træstykker med eller uden med fjer og not og med eller uden profileret overflade

390

9/6

Uden luftmellemrum eller med lukket luftmellemrum bagved

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Paneler og beklædning (9)

Træstykker med eller uden med fjer og not og med eller uden profileret overflade

390

9/6

Med åbent luftmellemrum ≤ 20 mm bagved

D - s2, d0

18/12

Uden luftmellemrum eller med åbent luftmellemrum bagved

Træribbeelementer (15)

Træstykker fastgjort til en monteringsramme (16)

390

18

Omgivet af luft på alle sider (17)

D - s2, d0

Figur a

Profiler for massive træpaneler og -forskalling

Image

Figur b

Største eksponeret område for træribbeelement 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Monteret i henhold til EN ISO 9239-1 på et underlag af mindst klasse D-s2, d0 og med en mindste gennemsnitlig massefylde på 400 kg/m3 eller med luftmellemrum nedenunder.

(2)  Et mellemlag af mindst klasse E med en tykkelse på højst 3 mm kan medtages i anvendelser uden luftmellemrum nedenunder i forbindelse med parketprodukter med en mindste tykkelse på over 14 mm samt for finerede gulvbelægninger.

(3)  Klasse som fastsat i beslutning 2000/147/EF, bilagets tabel 2.

(4)  Type og omfang af medtagne overfladebehandlinger er akryl, polyuretan eller sæbe, 50-100 g/m2, samt olie, 20-60 g/m2.

(5)  Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(6)  Underlag af mindst klasse A2 - s1, d0.

(7)  Gælder også for trappetrin.

(8)  Mekanisk fastgjort til en monteringsramme af trælægter, med mellemrummet enten lukket eller udfyldt med et underlag af mindst klasse A2-s1, d0 med en mindste gennemsnitlig massefylde på 10 kg/m3 eller udfyldt med et underlag af celluloseisolationsmateriale af mindst klasse E med eller uden dampspærre bagved. Træproduktet skal være udformet til fastgørelse uden åbne samlinger.

(9)  Mekanisk fastgjort til en monteringsramme af trælægter, med eller uden et åbent luftmellemrum bagved. Træproduktet skal være udformet til fastgørelse uden åbne samlinger.

(10)  Klasse som fastsat i beslutning 2000/147/EF, bilagets tabel 1.

(11)  Et åbent luftmellemrum kan omfatte mulighed for ventilation bag produktet, hvorimod et lukket luftmellemrum ikke giver mulighed for ventilation. Underlaget bag luftmellemrummet skal mindst være af klasse A2-s1, d0 med en mindste gennemsnitlig massefylde på 10 kg/m3. Bagved et lukket luftmellemrum på højst 20 mm og med vertikale træstykker kan tillades underlag af mindst klasse D-s2, d0.

(12)  Samlinger omfatter samtlige typer, dvs. stødsamlinger og samlinger med fjer og not.

(13)  Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238.

(14)  Dette er illustreret i figur a) nedenfor. Det profilerede område af den synlige side af panelet må ikke være over 20 % af planområdet, eller 25 % hvis målt både på den synlige og usynlige side af panelet. For stødsamlinger er den største tykkelse gældende i anstødet.

(15)  Rektangulære træstykker, med eller uden afrundede hjørner, monteret vandret eller lodret på en monteringsramme og omgivet af luft på alle sider, hovedsagelig anvendt tæt på andre bygningselementer, både inden- og udendørs.

(16)  Største eksponerede område (alle sider af de rektangulære træstykker og monteringsrammen af træ) må ikke overstige 110 % af det samlede planområde, se figur b) nedenfor.

(17)  Andre bygningselementer, der er nærmere end 100 mm fra træribbeelementet (undtaget monteringsrammen) skal være af mindst klasse A2-s1, d0, ved afstande på 100-300 mm af mindst klasse B-s1, d0 og ved afstande på over 300 mm af mindst klasse D-s2, d0.

(18)  Gælder også for trapper.


Berigtigelser

16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/32


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

( Den Europæiske Unions Tidende L 200 af 30. juli 2005 )

Side 10, bilag I, liste over kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 8 og 11, litra A. Myndighederne i medlemsstaterne, under Cypern, adresse på græsk:

I stedet for:

»Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών«

læses:

»Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών«.

I stedet for:

»E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr«

læses:

»E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy«.

Side 16, bilag V, formular til ansøgning om eksport- eller importtilladelse som omhandlet i artikel 9, stk. 1, lodret rubrik til venstre for nummer 1 til 9:

I det tomme rum indsættes ordene »ANSØGNING OM EKSPORT/IMPORT AF TORTURANORDNINGER«.

Side 18, forklarende bemærkninger vedrørende formularen, rubrik 3, tredje kolonne:

I stedet for:

»Jf. forordningens artikel 2, litra d) og e), samt artikel 17 …«

læses:

»Jf. forordningens artikel 2, litra d) og e), samt artikel 18 …«.

Side 18, forklarende bemærkninger vedrørende formularen, rubrik 6 og 7, tredje kolonne:

I stedet for:

»Jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 296 af 5.10.2002, s. 6

læses:

»Jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 269 af 5.10.2002, s. 6)«.