ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 65

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 389/2006 af 27. februar 2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund og om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2006 af 6. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2006 af 6. marts 2006 om åbning af licitation nr. 56/2006 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2006 af 6. marts 2006 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves fra den 1. april 2006

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2006 af 6. marts 2006 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg fra den 1. april 2006

18

 

*

Kommissionens direktiv 2006/26/EF af 2. marts 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ( 1 )

22

 

*

Kommissionens direktiv 2006/28/EF af 6. marts 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 1 )

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 27. februar 2006 om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EU-Chile med hensyn til ændring af bilag I til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage højde for konsolideringen af de toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP)

30

 

*

Rådets beslutning af 27. februar 2006 om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

45

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 33/2005 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, den 16. februar 2006 om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

47

 

*

Kommissionens beslutning af 28. februar 2006 om ændring af beslutning 2006/7/EF for så vidt angår udvidelse af landelisten og forlængelse af anvendelsesperioden (meddelt under nummer K(2006) 619)  ( 1 )

49

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2006/184/FUSP af 27. februar 2006 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 388/2006

af 23. februar 2006

om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Nylig videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har vist, at fiskeridødeligheden for tungebestandene i ICES-afsnit VIIIa og VIIIb har været så stor, at mængden af kønsmodne fisk i havet er blevet reduceret så meget, at disse bestande måske ikke længere er i stand til genopbygge sig selv ved formering, og derfor er truet af sammenbrud.

(2)

Det er også nødvendigt at træffe foranstaltninger til opstilling af en flerårig plan for forvaltning af tungebestanden i Biscayabugten i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2).

(3)

Planens mål er at sikre en udnyttelse af tunge i Biscayabugten på økonomisk bæredygtige og miljømæssigt og socialt forsvarlige betingelser.

(4)

I forordning (EF) nr. 2371/2002 kræves det bl.a., at Fællesskabet for at nå målet anvender en forsigtighedstilgang ved at træffe foranstaltninger til at beskytte og bevare bestanden, sikre en bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt. Fællesskabet bør tilstræbe, at fiskeriet efterhånden forvaltes efter økosystembaserede principper og bør bidrage til at skabe et effektivt fiskeri i en økonomisk levedygtig og konkurrencedygtig fiskerisektor, hvor de, der er afhængige af tungefiskeri i Biscayabugten, sikres en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugerinteresserne.

(5)

For at nå dette mål må fiskeridødeligheden styres, så der kan skabes stor sandsynlighed for, at den nedsættes fra år til år.

(6)

Fiskeridødeligheden kan styres ved, at der indføres en passende metode til fastsættelse af størrelsen af de samlede tilladte fangstmængder (TAC) for de pågældende bestande og en ordning, hvorved fiskeriindsatsen i forbindelse med denne bestand begrænses så meget, at det er usandsynligt, at TAC'en overskrides.

(7)

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri har udtalt, at forsigtighedsbiomassen for tungebestanden i Biscayabugten bør være 13 000 ton.

(8)

Tungebestanden i Biscayabugten er tæt på forsigtighedsbiomasseniveauerne, og det kræver ikke anvendelse af en maksimal forvaltningsordning at opnå sådanne niveauer på kort sigt. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger til at begrænse den samlede kapacitet af de vigtigste fiskerflåder, der fisker denne bestand, med henblik på at reducere denne kapacitet med tiden, så det sikres, at ressourcen genoprettes, og det undgås, at fiskeriindsatsen øges i fremtiden.

(9)

Der kræves kontrolforanstaltninger som supplement til kontrolforanstaltningerne i forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3) for at sikre, at foranstaltningerne i nærværende forordning overholdes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

EMNE OG FORMÅL

Artikel 1

Emne

1.   Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (i det følgende benævnt »tunge i Biscayabugten«).

2.   I denne forordning forstås ved »Biscayabugten« havområdet afsnit VIIIa og VIIIb som afgrænset af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Artikel 2

Planens formål

1.   Planen har til formål at bringe gydebiomassen af tunge i Biscayabugten op over sikkerhedsniveauet på 13 000 ton i 2008 eller tidligere og derefter at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden.

2.   Dette mål skal nås ved gradvis at reducere fiskeridødeligheden for bestanden.

Artikel 3

Lovgivningsmæssige foranstaltninger og årlig fastsættelse af TAC

1.   Når gydebiomassen af ICES vurderes til at være lig med eller over sikkerhedsniveauet på 13 000 ton, træffer Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal afgørelse om

a)

et langsigtet målniveau for fiskeridødeligheden, og

b)

en reduktionssats i fiskeridødeligheden, der skal anvendes, indtil målniveauet for fiskeridødeligheden, jf. litra a), er nået.

2.   Hvert år træffer Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal afgørelse om fastsættelse af en TAC for tunge i Biscayabugten.

KAPITEL II

SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDER

Artikel 4

Proceduren for fastsættelse af TAC'er

1.   Hvis gydebiomassen af tunge i Biscayabugten af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ud fra den seneste ICES-rapport er blevet anslået til at være under 13 000 ton, træffer Rådet afgørelse om en TAC, der ifølge STECF's prognose ikke vil overstige en fangstmængde, der vil resultere i en reduktion på 10 % i fiskeridødeligheden i året for TAC'ens anvendelse i forhold til den fiskeridødelighed, der blev anslået for det foregående år.

2.   Hvis gydebiomassen af tunge i Biscayabugten af STECF ud fra den seneste ICES-rapport er blevet anslået til at være lig med eller over 13 000 ton, træffer Rådet afgørelse om en TAC, der fastsættes til en fangstmængde, der ifølge STECF's prognose er det højeste af følgende:

a)

den TAC, hvis anvendelse er i overensstemmelse med den reduktion i fiskeridødeligheden, som Rådet har besluttet i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b)

b)

den TAC, hvis anvendelse vil medføre det målniveau for fiskeridødeligheden, som Rådet har fastsat i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a).

3.   Hvis anvendelsen af stk. 1 eller 2 medfører en TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det pågældende år.

4.   Hvis anvendelsen af stk. 1 eller 2 medfører en TAC, der ligger mere end 15 % under TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % under TAC'en for det pågældende år.

KAPITEL III

BEGRÆNSNING AF FISKERIINDSATSEN

Artikel 5

Særlige fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten

1.   Medlemsstaterne sikrer, at fiskeri, der medfører fangst og opbevaring om bord af mere end 2 000 kg tunge i ICES-afsnit VIIIa og VIIIb i hvert kalenderår for tunge på fartøjer, der fører deres flag og er registreret på deres område, skal være omfattet af en fiskeritilladelse for tunge i Biscayabugten. Denne tilladelse skal være en særlig fiskeritilladelse udstedt i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (4).

2.   Det skal inden for ICES-afsnit VIIIa og VIIIb være forbudt at fange og beholde om bord, omlade eller lande nogen mængde tunge over 100 kg for hvert fangsttogt, medmindre det pågældende fartøj har en fiskeritilladelse for tunge i Biscayabugten.

3.   Hver medlemsstat beregner den samlede kapacitet i bruttotonnage af sine fartøjer, som i 2002, 2003 eller 2004 landede mere end 2 000 kg tunge fra Biscayabugten. Denne værdi meddeles Kommissionen.

4.   På Kommissionens skriftlige anmodning stiller medlemsstaterne inden 30 dage dokumentation til rådighed om de fangstopgørelser, der er udarbejdet af de fartøjer, som har fået fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten.

5.   Hvert år beregner medlemsstaterne den samlede kapacitet i bruttotonnage af de fartøjer, som har en fiskeritilladelse for tunge i Biscayabugten, og som siden denne forordnings ikrafttræden har været omfattet af endeligt ophør med fiskeriaktiviteter med statsstøtte i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (5).

6.   Hver medlemsstat udsteder kun fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten til sine fartøjer, hvis den samlede kapacitet af disse fartøjer ikke er større end forskellen mellem den samlede kapacitet, fastlagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, og kapaciteten af de fartøjer, der er omfattet af endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, fastlagt i overensstemmelse med stk. 5.

7.   Uanset stk. 6, og hvis Kommissionen på grundlag af videnskabelige rapporter fra STECF har fastslået, at målet for fiskeridødeligheden som defineret i artikel 3, stk. 1, er nået, udsteder hver medlemsstat kun fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten til sine fartøjer, hvis den samlede kapacitet af disse fartøjer ikke er større end den samlede kapacitet af de fartøjer, som havde fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten det foregående år.

8.   Fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten er gyldige i ét kalenderår, og der udstedes ingen nye fiskeritilladelser i løbet af fangståret.

9.   Uanset denne artikels stk. 8 kan der udstedes nye tilladelser, såfremt der samtidig inddrages tilladelser fra ét eller flere fartøjer, der indgår i samme samlede bruttotonnage som det eller de fartøj(er), der får de nye tilladelser.

Artikel 6

Alternative procedurer for forvaltning af fiskeriindsatsen

1.   Uanset artikel 5 kan en medlemsstat, hvis kvote for tunge i Biscayabugten er mindre end 10 % af TAC, anvende en anden metode til at forvalte fiskeriindsatsen. Denne metode fastsætter et referenceniveau for fiskeriindsatsen, som er lig med fiskeriindsatsen i 2005. De pågældende medlemsstater sikrer, at fiskeriindsatsen ikke overstiger referenceniveauet i 2006 og de følgende år.

2.   Kommissionen kan anmode en medlemsstat, der benytter undtagelsen i denne artikels stk. 1, om at forelægge en rapport om anvendelsen af en anden metode til forvaltning af fiskeriindsatsen. Kommissionen sender denne rapport til alle øvrige medlemsstater.

3.   Med henblik på stk. 1 måles fiskeriindsatsen som summen i et kalenderår af produkterne beregnet for hvert relevant fartøj af installeret maskineffekt målt i kW og antallet af fiskedage i området.

4.   I 2009 og i hvert tredje følgende år træffer Rådet med kvalificeret flertal og forslag af Kommissionen afgørelse om revisioner af de referenceniveauer, der er fastlagt i henhold til stk. 1. Sådanne revisioner skal sigte mod at sikre en hensigtsmæssig fordeling af fangstmuligheder.

5.   På anmodning af en medlemsstat kan Kommissionen justere den maksimale årlige fiskeriindsats i henhold til stk. 1, således at medlemsstaten fuldt ud kan udnytte sine fangstmuligheder med hensyn til tunge i Biscayabugten. Anmodningen skal ledsages af oplysninger om disponible kvoter og indsats. Kommissionen træffer afgørelse senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

KAPITEL IV

KONTROL, INSPEKTION OG OVERVÅGNING

Artikel 7

Tolerancemargen

Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (6) er den tilladte tolerancemargen ved vurdering af ombordværende mængder af tunge i Biscayabugten i kg levende vægt 8 % af mængden anført i logbogen. Den områdekoefficient, der er vedtaget af den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører, finder anvendelse.

Artikel 8

Vejning af landinger

Medlemsstaternes kompetente myndigheder sørger for, at enhver mængde tunge fanget i Biscayabugten på over 300 kg vejes på vægte i en auktionshal inden salg.

Artikel 9

Forudgående meddelelse

Føreren af et EF-fiskerfartøj, der har været i Biscayabugten, og som ønsker at omlade en ombordværende mængde tunge eller at lande en mængde tunge i en havn eller på et landingssted i et tredjeland, giver mindst 24 timer før omladning eller landing i et tredjeland de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten meddelelse om følgende:

a)

navnet på havnen eller landingsstedet

b)

det anslåede tidspunkt for ankomst til den pågældende havn eller det pågældende landingssted

c)

mængden i kg levende vægt af alle arter, af hvilke der findes mere end 50 kg om bord.

Denne meddelelse kan også gives af en stedfortræder for fiskerfartøjets fører.

Artikel 10

Separat stuvning af tunge

1.   På EF-fartøjer er det forbudt at opbevare tunge om bord, uanset mængde, i individuelle beholdere blandet med andre arter af marine organismer.

2.   Førere af EF-fiskerfartøjer skal yde inspektører fra medlemsstaterne den bistand, der er nødvendig for, at de kan krydstjekke de mængder tunge, der er anført i logbogen, med de ombordværende tungefangster.

Artikel 11

Transport af tunge

1.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at enhver mængde tunge på over 300 kg, der er fanget i de geografiske områder, som er nævnt i artikel 1, og hvis første landing finder sted i den pågældende medlemsstat, vejes, inden den transporteres til et andet sted fra den første landingshavn.

2.   Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal mængder af tunge på over 300 kg, der transporteres til et andet sted end landings- eller importstedet, ledsages af en kopi af en af de opgørelser over de transporterede tungemængderne, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i den forordning. Undtagelsen i henhold til artikel 13, stk. 4, litra b), i den forordning finder ikke anvendelse.

KAPITEL V

OPFØLGNING

Artikel 12

Evaluering af forvaltningsforanstaltninger

Kommissionen indhenter videnskabelig rådgivning fra STECF om, hvor hurtigt der gøres fremskridt hen imod opfyldelse af forvaltningsplanens mål, i denne forordnings tredje anvendelsesår og i hvert tredje af de følgende anvendelsesår. Kommissionen fremsætter om nødvendigt forslag til relevante foranstaltninger, og Rådet træffer med kvalificeret flertal afgørelse om alternative foranstaltninger for at nå det mål, der er beskrevet i artikel 2.

Artikel 13

Særlige omstændigheder

Hvis STECF i sin rådgivning påpeger, at gydebestanden af tunge i Biscayabugten er præget af nedsat forplantningsevne, træffer Rådet med kvalificeret flertal på grundlag af et forslag fra Kommissionen afgørelse om en mindre TAC end den, der er fastsat i artikel 4.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2006.

På Rådets vegne

E. GEHRER

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(4)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(5)  EFT L 337, af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 485/2005 (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 1).

(6)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 389/2006

af 27. februar 2006

om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund og om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd har gentagne gange understreget, at det går stærkt ind for et genforenet Cyperns tiltrædelse. Hidtil er der ikke opnået nogen samlet løsning.

(2)

Den 26. april 2004 henstillede Rådet ud fra den betragtning, at det tyrkisk-cypriotiske samfund havde tilkendegivet et klart ønske om en fremtid i Den Europæiske Union, at de midler, der er øremærket til den nordlige del af Cypern i tilfælde af en løsning, anvendes til at bringe isoleringen af det pågældende samfund til ophør og lette Cyperns genforening ved at støtte den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund med særlig vægt på den økonomiske integration af øen og bedre kontakt mellem de to samfund og med EU.

(3)

Efter Cyperns tiltrædelse suspenderes anvendelsen af EU-retten i henhold til artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten af 2003 i de egne af Republikken Cypern, som Republikken Cyperns regering ikke har nogen effektiv kontrol over (i det følgende benævnt »egnene«).

(4)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i protokol nr. 10 udelukker intet i denne protokol foranstaltninger til fremme af den økonomiske udvikling i egnene.

(5)

Foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, er undtagelsesvise og overgangsmæssige, og formålet hermed er navnlig at forberede og i givet fald lette fuld anvendelse af gældende EU-ret i egnene, når der er opnået en løsning på Cypern-problemet.

(6)

For at sikre, at den økonomiske støtte anvendes så effektivt og hurtigt som muligt, er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at bistanden kan ydes direkte til modtagerne.

(7)

For at levere bistand i overensstemmelse med principperne om sund økonomisk forvaltning bør Kommissionen kunne uddelegere gennemførelsen af den af denne forordning omfattede bistand til Det Europæiske Genopbygningsagentur. Forordning (EF) nr. 2667/2000 (1) skal derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Der bør ved udvikling og omlægning af infrastrukturen, navnlig inden for energi og transport, miljø, telekommunikation og vandforsyning i givet fald tages hensyn til planlægning for hele øen.

(9)

Ved gennemførelsen af foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, bør fysiske og juridiske personers rettigheder, herunder løsøre- og ejendomsretten, respekteres.

(10)

Intet i denne forordning indebærer, at nogen anden offentlig myndighed end Republikken Cyperns regering anerkendes i egnene.

(11)

I henhold til artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2), vedtages foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning efter den forvaltningsprocedure, der er fastsat i artikel 4 i nævnte afgørelse.

(12)

Som beskrevet ovenfor bidrager gennemførelsen af denne forordning til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål, men traktaten indeholder ikke anden hjemmel end artikel 308 til vedtagelse af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Overordnet mål og modtagere

1.   Fællesskabet yder bistand med henblik på at lette Cyperns genforening ved at støtte den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund med særlig vægt på den økonomiske integration af øen, bedre kontakt mellem de to samfund og med EU og forberedelse til overtagelse af gældende EU-ret.

2.   Bistanden ydes bl.a. til lokale organer, kooperativer og repræsentanter for civilsamfundet, navnlig arbejdsmarkedets parters organisationer, erhvervsstøtteorganisationer, organer der varetager opgaver af almen interesse i egnene, lokalsamfund eller traditionelle samfund, sammenslutninger, fonde, non-profitorganisationer, ikke-statslige organisationer, samt fysiske og juridiske personer.

3.   Ydelse af sådan bistand indebærer ikke, at nogen anden offentlig myndighed end Republikken Cyperns regering anerkendes i egnene.

Artikel 2

Mål

Bistanden anvendes til støtte for bl.a.:

fremme af social og økonomisk udvikling inkl. omstrukturering, navnlig hvad angår udvikling af landdistrikter, udvikling af menneskelige ressourcer og regionaludvikling

udbygning og omlægning af infrastruktur, navnlig på områderne energi og transport, miljø, telekommunikation og vandforsyning

forsoning, tillidsskabende foranstaltninger og støtte til civilsamfundet

tilnærmelse af det tyrkisk-cypriotiske samfund til Unionen, bl.a. ved hjælp af oplysning om Den Europæiske Unions politiske orden og retsorden, fremme af mellemfolkelige kontakter og EU-stipendier

forberedelse af lovtekster, der er tilpasset gældende EU-ret, således at disse kan finde anvendelse, så snart der er opnået en samlet løsning på Cypern-problemet

forberedelse af gennemførelse af gældende EU-ret, således at suspensionen af denne i henhold til artikel 1 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten kan ophæves.

Artikel 3

Forvaltning af bistanden

1.   Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af bistanden.

2.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3906/89 (3), som består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.

3.   Udvalget afgiver udtalelse om udkast til finansieringsafgørelser, hvis disse er på mere end 5 mio. EUR. Kommissionen kan uden at indhente udtalelse fra udvalget godkende finansieringsafgørelser vedrørende støtteaktiviteter, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i denne forordning, og ændringer af finansieringsafgørelser, forudsat at disse er i overensstemmelse med programmets mål og ikke er på mere end 15 % af det finansielle rammebeløb for en sådan finansieringsafgørelse.

4.   Hvis udvalget i henhold til stk. 3 ikke høres om finansieringsafgørelser, giver Kommission det meddelelse herom senest en uge efter, at afgørelsen er truffet.

5.   Ved anvendelsen af denne forordning finder den forvaltningsprocedure, der er omhandlet i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF, anvendelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i samme afgørelse.

Artikel 4

Former for bistand

1.   Bistanden i henhold til denne forordning kan bl.a. anvendes til finansiering af indkøbskontrakter, gavebistand inkl. rentetilskud, lån på særlige vilkår, lånegarantier og finansiel bistand.

2.   Bistanden kan finansieres fuldt ud via budgettet, når dette er berettiget og nødvendigt for at gennemføre målene for denne forordning.

3.   Bistanden kan også anvendes til at dække navnlig udgifterne til støtteaktiviteter såsom indledende og sammenlignende undersøgelser, uddannelse, aktiviteter med tilknytning til forberedelse, vurdering, forvaltning, gennemførelse, overvågning, kontrol og evaluering af bistand, aktiviteter med tilknytning til oplysningsvirksomhed og sikring af synlighed samt udgifter til støttepersonale, husleje og udstyr.

Artikel 5

Gennemførelse af bistand

1.   Foranstaltningerne i henhold til denne forordning gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i anden del, afsnit IV, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4). Alle individuelle retlige forpligtelser med tilknytning til bistanden i henhold til denne forordning indgås senest tre år efter datoen for den budgetmæssige forpligtelse.

2.   Medmindre andet er fastsat i afgørelser truffet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2667/2000, kan Kommissionen inden for de grænser, der er fastsat i artikel 54 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, beslutte at overlade offentligretlige opgaver, navnlig gennemførelsesopgaver, til de organer, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, i samme forordning. Udvælgelseskriterierne for de organer, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, litra c), er følgende:

internationalt anerkendt status

overensstemmelse med internationalt anerkendte forvaltnings- og kontrolsystemer

tilsyn foretaget af en myndighed i en medlemsstat eller af en international organisation/institution.

3.   Foranstaltningerne i henhold til denne forordning kan gennemføres ved deling af forvaltningen i overensstemmelse med bestemmelserne i anden del, afsnit I og II, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Artikel 6

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2667/2000 tilføjes følgende stykke:

»5.   Kommissionen kan overdrage bistandsgennemførelsen til agenturet med henblik på at fremme den økonomiske udvikling i det tyrkisk-cypriotiske samfund inden for rammerne af forordning (EF) nr. 389/2006 af 27. februar 2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund og om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (5).

Artikel 7

Beskyttelse af fysiske og juridiske personers rettigheder

1.   Kommissionen sikrer, at fysiske og juridiske personers rettigheder, herunder løsøre- og ejendomsretten, respekteres ved gennemførelsen af foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning. I den forbindelse handler Kommissionen i overensstemmelse med retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

2.   For at medlemsstaterne kan meddele Kommissionen eventuelle oplysninger om mulige krænkelser af ejendomsrettigheder, forelægger Kommissionen alle udkast til finansieringsafgørelser, der vil kunne berøre ejendomsrettigheder, for det i artikel 3, stk. 2, omhandlede udvalg, senest to måneder inden finansieringsafgørelsen træffes.

Artikel 8

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.   Kommissionen sikrer, at Fællesskabets finansielle interesser i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, beskyttes mod bedrageri, korruption og alle andre uregelmæssigheder i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (6) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (7) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (8).

2.   For fællesskabsforanstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, forstås ved begrebet uregelmæssighed, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der ved afholdelse af en uretmæssig udgift skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber.

3.   Alle aftaler med modtagerne skal udtrykkeligt indeholde en bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til at foretage dokumentrevision og revision på stedet af alle kontrahenter og underkontrahenter, hvortil der er ydet fællesskabsmidler. I de pågældende aftaler skal Kommissionen også udtrykkeligt bemyndiges til at foretage kontrol og inspektion på stedet i henhold til de proceduremæssige bestemmelser i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.

4.   I alle kontrakter i forbindelse med gennemførelsen af bistanden sikres Kommissionens og Revisionsrettens rettigheder i henhold til stk. 3 under og efter kontrakternes gennemførelse.

Artikel 9

Deltagelse i udbud og kontrakter

1.   Deltagelse i indkøbs- eller bistandskontrakter, der finansieres i henhold til denne forordning, er åben for

alle fysiske eller juridiske personer i Den Europæiske Unions medlemsstater

alle fysiske eller juridiske personer, der er statsborgere i en anden medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller lovligt etableret på dennes område

alle fysiske eller juridiske personer, der er statsborgere i et land, der er kandidat til at tiltræde Den Europæiske Union, eller lovligt etableret på dettes område.

2.   Deltagelse i indkøbs- eller bistandskontrakter finansieret i henhold til denne forordning er åben for alle fysiske eller juridiske personer, der er statsborgere i ethvert andet land end de i stk. 1 omhandlede eller lovligt etableret på dettes område, forudsat at der er sikret gensidig adgang til dets eksterne bistand.

3.   Deltagelse i indkøbs- eller bistandskontrakter finansieret i henhold til denne forordning er åben for internationale organisationer.

4.   Alle leverancer og materialer, der indkøbes i henhold til en kontrakt, som finansieres i henhold til denne forordning, skal have deres oprindelse i EU's toldområde, egnene eller et berettiget land i henhold til stk. 1 og 2.

5.   Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde og på et individuelt grundlag tillade, at fysiske og juridiske personer fra andre lande deltager, eller at der anvendes leverancer og materialer med en anden oprindelse.

Artikel 10

Rapportering

Hvert år sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af Fællesskabets bistand i henhold til dette instrument. Rapporten skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er finansieret i årets løb, og om overvågningsarbejdets resultater samt en vurdering af resultaterne af bistanden.

Artikel 11

Foranstaltninger i tilfælde af en løsning

I tilfælde af en samlet løsning på Cypern-problemet træffer Rådet efter forslag fra Kommissionen med enstemmighed beslutning om de fornødne tilpasninger af denne forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2068/2004 (EUT L 358 af 3.12.2004, s. 2).

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa (EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2257/2004 (EUT L 389 af 30.12.2004, s. 1).

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EUT L 65 af 7.3.2006, s. 5

(6)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(7)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(8)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 390/2006

af 6. marts 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. marts 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

83,0

204

45,5

212

139,7

624

92,6

999

90,2

0707 00 05

052

129,2

068

138,2

204

48,2

628

155,5

999

117,8

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

132,6

204

74,1

999

103,4

0805 10 20

052

65,8

204

43,3

212

43,3

220

39,5

400

61,8

448

41,1

512

33,1

624

63,9

999

49,0

0805 50 10

052

38,8

624

67,6

999

53,2

0808 10 80

400

133,1

404

106,0

528

75,0

720

83,3

999

99,4

0808 20 50

388

80,5

400

104,9

512

65,6

528

65,5

720

45,0

999

72,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 391/2006

af 6. marts 2006

om åbning af licitation nr. 56/2006 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) er der bl.a. fastsat gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør ifølge artikel 80 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres licitationer over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og muliggøre gennemførelsen af industrielle projekter af begrænset omfang i Fællesskabet eller forarbejdning til varer bestemt til eksport til industriel anvendelse. Den EF-vinalkohol, som medlemsstaterne oplagrer, består af mængder, der hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(3)

Siden den 1. januar 1999 skal de tilbudte priser og sikkerhedsstillelserne ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3) angives i euro og betalinger foretages i euro.

(4)

Der bør for indgivelsen af bud fastsættes minimumspriser, der er differentieret efter endelig anvendelseskategori.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der sælges ved licitation nr. 56/2006 EF vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27 og 28 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og opbevares hos det franske interventionsorgan.

Der skal sælges en mængde på 109 970 hl ren alkohol (100 % vol.). Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af ren alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til det interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tlf. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Telefax (33-5) 57 55 20 59

eller fremsendes til dette interventionsorgan pr. anbefalet brev.

2.   Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud — licitation nr. 56/2006 EF med henblik på nye industrielle anvendelser«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 24. marts 2006, kl. 12.00 (belgisk tid).

4.   Hvert bud skal være ledsaget af et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 4

Buddene skal have en minimumspris på 11 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af bagegær, 31 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af kemiske produkter af amin- og kloraltypen til eksport, 37 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af »eau de cologne« til eksport og 11,5 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til andre industrielle anvendelser.

Artikel 5

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR pr. liter.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 6

Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 30 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2005 (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 8).

(3)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG

LICITATION Nr. 56/2006 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE INDUSTRIELLE ANVENDELSER

Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Gennemførelsessted

Beholdernummer

Antal hl ren alkohol 100 % vol.

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999, artikel

Alkoholtype

Alkoholindhold

(% vol.)

FRANKRIG

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

+92

11

22 560

27

+92

15

22 480

28

+92

16

22 395

28

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

+92

I alt

 

109 970

 

 

 


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 392/2006

af 6. marts 2006

om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves fra den 1. april 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2004 (1) blev der fastsat bestemmelser om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af svampekonserves fra tredjelande.

(2)

I forordning (EF) nr. 1864/2004 er der fastsat overgangsforanstaltninger, så importører i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) kan gøre brug af kontingenterne. Med disse foranstaltninger indføres der en sondring mellem traditionelle og nye importører i de nye medlemsstater, og de mængder, som traditionelle importører i de nye medlemsstater kan indgive licensansøgninger for, tilpasses, så de pågældende importører kan gøre brug af ordningen.

(3)

For at sikre den fortsatte forsyning af markedet i det udvidede EF, idet der tages hensyn til forsyningsvilkårene i de nye medlemsstater inden tiltrædelsen, bør der som en selvstændig og midlertidig foranstaltning åbnes et importtoldkontingent for Agaricus-svampekonserves henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30.

(4)

Det nye kontingent bør åbnes som en overgangsforanstaltning og ikke foregribe resultatet af de igangværende forhandlinger inden for Verdenshandelsorganisationen som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. april 2006 åbnes der et autonomt toldkontingent på 1 200 tons (afdryppet nettovægt) med løbenummer 09.4075 (i det følgende benævnt »det autonome kontingent«) for import til EF af Agaricus-svampekonserves henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30.

2.   Værditoldsatsen for produkter, der importeres i forbindelse med det autonome kontingent, er på 12 % for produkter henhørende under KN-kode 0711 51 00 og 23 % for produkter henhørende under KN-kode 2003 10 20 og 2003 10 30.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1864/2004 anvendes ved forvaltningen af det autonome kontingent, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Bestemmelserne i artikel 1, artikel 5, stk. 2 og 5, artikel 6, stk. 2, 3 og 4, artikel 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1864/2004 anvendes dog ikke ved forvaltningen af det autonome kontingent.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med det autonome kontingent (i det følgende benævnt »licenserne«), er gyldige til den 30. juni 2006.

I licensernes rubrik 24 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag I.

Artikel 4

1.   Importørerne kan indgive licensansøgninger til medlemsstaternes myndigheder i de første fem arbejdsdage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

I licensansøgningernes rubrik 20 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag II.

2.   En licensansøgning, der indgives af en traditionel importør, må højst omfatte 9 % af det autonome kontingents mængde.

3.   En licensansøgning, der indgives af en ny importør, må højst omfatte 1 % af det autonome kontingents mængde.

Artikel 5

Det autonome kontingent fordeles som følger:

95 % til traditionelle importører

5 % til nye importører.

Hvis den mængde, der tildeles en kategori af importører, ikke udnyttes fuldt ud, kan restmængden tildeles den anden kategori.

Artikel 6

1.   Den syvende arbejdsdag efter ikrafttrædelsen af denne forordning meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der er ansøgt om licenser for.

2.   Licenserne udstedes den tolvte arbejdsdag efter ikrafttrædelsen af denne forordning, for så vidt Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger, jf. stk. 3.

3.   Konstaterer Kommissionen ud fra de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 1, at licensansøgningerne overstiger de disponible mængder for en kategori af importører i henhold til artikel 5, fastsætter den ved forordning en fast procentsats for nedsættelse af de pågældende ansøgninger.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 30. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1995/2005 (EUT L 320 af 8.12.2005, s. 34).


BILAG I

De i artikel 3 nævnte angivelser

:

spansk

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 392/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

tjekkisk

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

dansk

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

tysk

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

græsk

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

engelsk

:

licence issued under Regulation (EC) No 392/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

fransk

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 392/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

italiensk

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

lettisk

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

litauisk

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

ungarsk

:

a 392/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

maltesisk

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

nederlandsk

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

polsk

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

portugisisk

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

slovakisk

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

svensk

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 392/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


BILAG II

De i artikel 4, stk. 1, nævnte angivelser

:

spansk

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 392/2006

:

tjekkisk

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006

:

dansk

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006

:

tysk

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

græsk

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006

:

engelsk

:

licence application under Regulation (EC) No 392/2006

:

fransk

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 392/2006

:

italiensk

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006

:

lettisk

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

:

litauisk

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2006

:

ungarsk

:

a 392/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

maltesisk

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006

:

nederlandsk

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 ingediende certificaataanvraag

:

polsk

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

:

portugisisk

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006

:

slovakisk

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 392/2006

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukainen todistushakemus

:

svensk

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 392/2006.


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 393/2006

af 6. marts 2006

om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg fra den 1. april 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1870/2005 (1) åbner og forvalter toldkontingenter og indfører en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande.

(2)

Forordning (EF) nr. 1870/2005 fastsætter overgangsforanstaltninger, der gør det muligt for importører fra Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) at nyde godt af kontingenterne. Formålet med disse foranstaltninger er at skelne mellem traditionelle importører og nye importører i de nye medlemsstater og at tilpasse begrebet referencemængde således, at disse importører kan nyde godt af ordningen.

(3)

For at sikre den fortsatte forsyning af markedet i det udvidede EF, idet der tages hensyn til forsyningsvilkårene i de nye medlemsstater inden deres tiltrædelse af Den Europæiske Union, bør der som en selvstændig og midlertidig foranstaltning åbnes et importtoldkontingent for hvidløg, fersk eller kølet, henhørende under KN-kode 0703 20 00.

(4)

Det nye kontingent bør åbnes som en overgangsforanstaltning og ikke foregribe resultatet af de igangværende forhandlinger inden for Verdenshandelsorganisationen som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. april 2006 åbnes der et autonomt toldkontingent på 4 400 tons med løbenummer 09.4066 (i det følgende benævnt det autonome kontingent) for import til EF af hvidløg, fersk eller kølet, henhørende under KN-kode 0703 20 00.

2.   Værditoldsatsen for produkter, der importeres i forbindelse med det autonome kontingent, er på 9,6 %.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1870/2005 anvendes ved forvaltningen af det autonome kontingent, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Bestemmelserne i artikel 1, artikel 4, stk. 2, artikel 6, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 6, artikel 9, første afsnit, og artikel 10, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1870/2005 anvendes dog ikke ved forvaltningen af det autonome kontingent.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med det autonome kontingent, i det følgende benævnt licenserne, er kun gyldige til den 30. juni 2006.

I henhold til forordning (EF) nr. 1870/2005 behandles licenserne som »A«-licenser.

I licensernes rubrik 24 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag I.

Artikel 4

1.   Importørerne kan indgive licensansøgninger til medlemsstaternes myndigheder i de første fem arbejdsdage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

I licensansøgningernes rubrik 20 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag II.

2.   En licensansøgning, der indgives af en importør, må højst omfatte 10 % af det autonome kontingents mængde.

Artikel 5

Det autonome kontingent fordeles som følger:

70 % til traditionelle importører

30 % til nye importører.

Hvis den mængde, der tildeles en kategori af importører, ikke udnyttes fuldt ud, kan restmængden tildeles den anden kategori.

Artikel 6

1.   Den syvende arbejdsdag efter dagen for ikrafttrædelsen af denne forordning meddeler medlemsstaterne Kommissionen, for hvilke mængder der er ansøgt om licenser.

2.   Licenserne udstedes den tolvte arbejdsdag efter dagen for ikrafttrædelsen af denne forordning, for så vidt Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger, jf. stk. 3.

3.   Konstaterer Kommissionen ud fra de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 1, at licensansøgningerne overstiger de disponible mængder for en kategori af importører i henhold til artikel 5, fastsætter den ved forordning en fast procentsats for nedsættelse af de pågældende ansøgninger.

I dette tilfælde udsteder de kompetente myndigheder licenserne på den tredje arbejdsdag efter ikrafttrædelsen af den i første afsnit omhandlede forordning. Artikel 11 i forordning (EF) nr. 1870/2005 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 300 af 17.11.2005, s. 19.


BILAG I

De i artikel 3 nævnte angivelser

:

spansk

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

tjekkisk

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

dansk

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

tysk

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

græsk

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

engelsk

:

licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

fransk

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

italiensk

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

lettisk

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

litauisk

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

ungarsk

:

a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

maltesisk

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

nederlandsk

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

polsk

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

portugisisk

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

slovakisk

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

svensk

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


BILAG II

De i artikel 4, stk. 1, nævnte angivelser

:

spansk

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006

:

tjekkisk

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006

:

dansk

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006

:

tysk

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

græsk

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006

:

engelsk

:

licence application under Regulation (EC) No 393/2006

:

fransk

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006

:

italiensk

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006

:

lettisk

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

:

litauisk

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006

:

ungarsk

:

a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

maltesisk

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006

:

nederlandsk

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag

:

polsk

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

:

portugisisk

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006

:

slovakisk

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus

:

svensk

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006.


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/26/EF

af 2. marts 2006

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (1), særlig artikel 19, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 74/151/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (2), særlig artikel 4,

under henvisning til Rådets direktiv 77/311/EØF af 29. marts 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (3), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 78/933/EØF af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (4), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (5), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kravene i direktiv 74/151/EØF vedrørende største tilladte totalmasse og akseltryk for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer bør tilpasses moderne traktorer og tage hensyn til forbedringerne i traktorteknologien for så vidt angår øget produktivitet samt brugersikkerhed.

(2)

For at gøre det lettere for EU’s industri at operere globalt er det nødvendigt at tilpasse Fællesskabets tekniske regulativer og standarder til de tilsvarende globale tekniske regulativer og standarder. For så vidt angår maksimumsgrænserne i direktiv 77/311/EØF for støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer bør den i bilag I og II til direktivet fastlagte prøvehastighed derfor harmoniseres med den prøvehastighed, der kræves i globale tekniske regulativer og standarder som OECD kode 5 og ISO 5131:1996 (6).

(3)

Kravene i direktiv 78/933/EØF om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer bør tilpasses de nuværende behov for enklere konstruktion og bedre belysning.

(4)

Kravene i direktiv 89/173/EØF for så vidt angår ruder og mekaniske forbindelser for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer bør tilpasses den seneste teknologiske udvikling. Især bør det tillades, at ruder i plast eller polykarbonat anvendes til andre ruder end forruder for dermed at øge beskyttelsen af føreren mod indtrængende emner i førerkabinen. Kravene om mekaniske forbindelser bør tilpasses standard ISO 6489-1. For desuden at mindske antallet og alvorligheden af ulykker og forbedre brugersikkerheden bør der ikke blot træffes yderligere bestemmelse med hensyn til varme overflader, men også fastsættes foranstaltninger vedrørende batteriterminaldæksler samt foranstaltninger, der kan forhindre uforvarende frakobling.

(5)

Direktiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/37/EF nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 74/151/EØF

Direktiv 74/151/EØF ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Ændring af direktiv 77/311/EØF

Direktiv 77/311/EØF ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Ændring af direktiv 78/933/EØF

Direktiv 78/933/EØF ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 4

Ændring af direktiv 89/173/EØF

Direktiv 89/173/EØF ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende direktiv.

Artikel 5

Overgangsbestemmelser

1.   Fra den 1. januar 2007 gælder det, for så vidt angår køretøjer, som opfylder kravene i henholdsvis direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF som ændret ved dette direktiv, at medlemsstaterne af grunde vedrørende genstanden for det pågældende direktiv:

a)

ikke må nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse

b)

ikke må forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer.

2.   Fra den 1. juli 2007 gælder det, for så vidt angår køretøjer, som ikke opfylder kravene i henholdsvis direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF som ændret ved dette direktiv, at medlemsstaterne af grunde vedrørende genstanden for det pågældende direktiv:

a)

ikke længere må meddele EF-typegodkendelse

b)

kan nægte at udstede national typegodkendelse.

3.   Fra den 1. juli 2009 gælder det, for så vidt angår køretøjer, som ikke opfylder kravene i henholdsvis direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF som ændret ved dette direktiv, at medlemsstaterne af grunde vedrørende genstanden for det pågældende direktiv:

a)

skal anse typeattester, der ledsager fabriksnye køretøjer i henhold til bestemmelserne i direktiv 2003/37/EF, for ugyldige til det i samme direktivs artikel 7, stk. 1, nævnte formål

b)

kan nægte registrering, salg og ibrugtagning af sådanne nye køretøjer.

Artikel 6

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/67/EF (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 17).

(2)  EFT L 84 af 28.3.1974, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1998/38/EF (EFT L 170 af 16.6.1998, s. 13).

(3)  EFT L 105 af 28.4.1977, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24).

(4)  EFT L 325 af 20.11.1978, s. 16. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/56/EF (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 31).

(5)  EFT L 67 af 10.3.1989, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(6)  Disse dokumenter kan findes på: http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF og http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


BILAG I

I bilag I til direktiv 74/151/EØF affattes punkt 1.2 således:

»1.2.

totalmassen og akseltrykket på hver af akslerne, afhængig af køretøjets klasse, ikke overskrider værdierne i tabel 1.

Tabel 1

Totalmasse og akseltryk på hver af akslerne, afhængig af køretøjets klasse

Køretøjets klasse

Antal aksler

Største tilladte totalmasse

(t)

Største tilladte akseltryk

Dreven aksel

(t)

Ikke-dreven aksel

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (læsset)

11,5

10

3

24 (læsset)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (ulæsset)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (læsset)

 (1)

 (1)


(1)  Det er ikke nødvendigt at fastsætte akseltryksgrænser for køretøjsklasserne T3 og T4.3, da disse pr. definition har begrænset største tilladte totalmasse og/eller egenmasse«


BILAG II

I direktiv 77/311/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

i)

i punkt 3.2.2 erstattes »7,25 km/t« af »7,5 km/t«

ii)

i punkt 3.3.1 erstattes »7,25 km/t« af »7,5 km/t«.

2)

I punkt 3.2.3 i bilag II erstattes »7,25 km/t« af »7,5 km/t«.


BILAG III

I bilag I til direktiv 78/933/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 4.5.1 tilføjes følgende:

»Ekstra retningsviserblinklys kan monteres.«

2)

Punkt 4.5.4.2 affattes således:

»4.5.4.2.

I højden

Over kørebanen:

mindst 500 mm for retningsviserblinklys af kategori 5

mindst 400 mm for retningsviserblinklys af kategori 1 og 2

højst 1 900 mm for alle kategorier

Dersom traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde denne grænse, kan den lysende flades højeste punkt være i 2 300 mm’s højde over vejbanen for så vidt angår retningsviserblinklys af kategori 5, retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i tegning A, retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i tegning B og retningsviserblinklys i kategori 1 og 2 i tegning D og i 2 100 mm’s højde for retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i de andre tegninger.

op til 4 000 mm for ekstra retningsviserblinklys.«

3)

I punkt 4.7.4.2 erstattes værdien »2 100 mm« af værdien »2 300 mm«.

4)

I punkt 4.10.4.2 erstattes værdien »2 100 mm« af værdien »2 300 mm«.

5)

I punkt 4.14.5.2.2 erstattes værdien »2 100 mm« af værdien »2 300 mm«.

6)

Punkt 4.15.7 erstattes af følgende:

»4.15.7.

Kan være »sammenbygget« «.


BILAG IV

I direktiv 89/173/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2.2 indsættes følgende:

»2.2.6.

Ved »normal drift« forstås, at traktoren anvendes til det af fabrikanten tiltænkte formål, og at den føres af en operatør, der er bekendt med traktorens egenskaber, og som overholder de af fabrikanten i brugervejledningen eller ved skilte på traktoren anførte drifts-, vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger.

2.2.7.

Ved »uforsætlig kontakt« forstås en ikke forudset kontakt mellem en person og et farligt punkt som følge af denne persons handlinger under normal drift og vedligeholdelse af traktoren.«

b)

I punkt 2.3.2 indsættes følgende:

»2.3.2.16.

Varme overflader

Varme overflader, der kan berøres af operatøren under normal drift af traktoren, skal være afskærmede eller isolerede. Dette gælder for varme overflader, der er nær ved trin, håndgreb og dele af traktoren, der kan bruges som påstigningshjælp, og som uagtsomt kan berøres.

2.3.2.17.

Batteriterminaldæksel

Batteriterminaler, der ikke er jordede, skal beskyttes mod uagtsom kortslutning.«

2)

I punkt 1 i bilag III A indsættes følgende:

»1.1.3.

stiv plast er tilladt som materiale til alt rudeglas bortset fra glasset i forruden i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 92/22/EØF (1) eller FN-ECE regulativ nr. 43, bilag 14.

3)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1.1 affattes andet led således:

»—

trækkrog (jf. figur 1 — »Hitch-hook dimensions« i ISO 6489-1:2001)«

b)

I del 2 tilføjes følgende punkt 2.9:

»2.9.

Til forhindring af uforvarende frakobling fra trækøjet må afstanden mellem toppen af trækkrogen og sikringsanordningen ikke overskride 10 mm ved største tilladte belastning.«

c)

I tillæg I udgår figur 3 og den dermed forbundne tekst.


(1)  EFT L 129 af 14.5.1992, s. 11


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/28/EF

af 6. marts 2006

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet) (2), særlig artikel 4, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 72/245/EØF er et af særdirektiverne under den typegodkendelsesprocedure, som er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF.

(2)

For at forbedre sikkerheden for køretøjer ved at tilskynde til udvikling og indførelse af teknologier, der anvender kortdistanceradarudstyr til køretøjer, har Kommissionen harmoniseret anvendelsen af to radiofrekvensbånd ved Kommissionens beslutning 2004/545/EF af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet (3) og Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (4).

(3)

I henhold til beslutning 2005/50/EF er anvendelsen af kortdistanceradarudstyr til biler i 24 GHz-området tidsbegrænset, og medlemsstaterne skal etablere et overvågningssystem med det formål at sætte tal på det antal køretøjer, der er udstyret med kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, og som er registreret på deres territorium.

(4)

Direktiv 72/245/EØF som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/49/EF (5) gav medlemsstaterne passende midler til at gennemføre denne overvågning. Direktiv 70/156/EØF blev ændret i overensstemmelse hermed.

(5)

Siden da er det blevet klart, at måden, hvorpå disse oplysninger tilvejebringes, kan forenkles for kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, og at det er unødvendigt af overvågningshensyn at kræve oplysninger i EF-overensstemmelseserklæringen om anvendelse af kortdistanceradarudstyr i 79 GHz-området ud over oplysninger om kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, idet 79 GHz-frekvensbåndet ikke interfererer med andre applikationer, og dets anvendelse ikke er begrænset. Kravene i forbindelse med anvendelsen af kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området bør derfor ændres, og kravene til anvendelsen af kortdistanceradarudstyr i 79 GHz-området i direktiv 72/245/EØF bør derfor udgå. Dette direktiv har ingen indflydelse på eksisterende godkendelser af køretøjer uden kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området.

(6)

Det er kun de tekniske tjenester, der udsteder erklæringer i overensstemmelse med modellen i bilag III C til direktiv 72/245/EØF. Ingen yderligere myndighed eller administration er inddraget i denne proces. Følgelig er den yderligere stempling af erklæringen, som der i øjeblikket kræves, unødvendig og vil blive ophævet.

(7)

Direktiv 72/245/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Ændringerne af direktiv 72/245/EØF indvirker på direktiv 70/156/EØF. Direktiv 70/156/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat i henhold til artikel 13 i direktiv 70/156/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 72/245/EØF

I direktiv 72/245/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I udgår punkt 2.1.14.

2)

Bilag II A ændres således:

a)

Punkt 12.7.1. affattes således:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 12.7.2. udgår.

3)

I tillæg til bilag III A foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.3.1. affattes således:

»1.3.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 1.3.2. udgår.

4)

I bilag III C udgår rubrikken »myndighedens stempel«.

Artikel 2

Ændring af direktiv 70/156/EØF

I direktiv 70/156/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 12.7.1. affattes således:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 12.7.2. udgår.

2)

I bilag III, del I, A, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 12.7.1. affattes således:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 12.7.2. udgår.

3)

I bilag IX, side 2 af alle EF-overensstemmelseserklæringer foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 50. affattes således, og der indsættes samtidig en fodnote:

»50.

Bemærkninger (6)

b)

Punkt 50.1. 50.2. og 50.3. udgår.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10).

(2)  EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/83/EF (EUT L 305 af 24.11.2005, s. 32).

(3)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12.

(6)  Hvis køretøjet er udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr i henhold til beslutning 2005/50/EF, anfører fabrikanten her: »Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr«.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. februar 2006

om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EU-Chile med hensyn til ændring af bilag I til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage højde for konsolideringen af de toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP)

(2006/180/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til klarhed, økonomisk forudsigelighed på længere sigt og retssikkerhed for de økonomiske operatører er det hensigtsmæssigt, at de resterende toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer, og som endnu ikke er omfattet af Fællesskabets toldindrømmelser, der er opført i bilag I til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 18. november 2002, konsolideres i deres bilaterale frihandelsaftale.

(2)

Som et på nuværende tidspunkt begunstiget land under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer vil Chile i kraft af den i bilaget anførte afgørelse truffet af associeringsrådet drage fordel af en handelsaftale med præferencebehandling, herunder alle de præferencer, der er fastsat i toldarrangementet i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (2).

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i associeringsrådet med hensyn til ændring af bilag I til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage højde for konsolideringen af de toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP), skal bygge på det udkast til afgørelse truffet af associeringsrådet, der er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 352 af 30.12.2002, s. 3.

(2)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.


BILAG

UDKAST TIL AFGØRELSE Nr …/2006 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-CHILE

den

om ændring af bilag I til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage højde for konsolideringen af de toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 18. november 2002, i det følgende benævnt »associeringsaftalen«, særlig artikel 60, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til klarhed, økonomisk forudsigelighed på længere sigt og retssikkerhed for de økonomiske operatører er parterne blevet enige om, at de resterende toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer, og som endnu ikke er omfattet af Fællesskabets toldindrømmelser, der er opført i bilag I til associeringsaftalen, skal konsolideres i deres bilaterale frihandelsaftale.

(2)

I artikel 60, stk. 5, i associeringsaftalen bemyndiges associeringsrådet til at træffe afgørelser for at fremskynde afskaffelsen af told hurtigere end fastsat i artikel 65, 68 og 71 eller på anden måde forbedre adgangsbetingelserne under disse artikler.

(3)

Denne afgørelse har forrang for bestemmelserne i artikel 65, 68 og 71 for de pågældende varer.

(4)

Det er ønskeligt at sikre en glidende overgang fra GSP til den bilaterale præferencehandelsordning, der er etableret ved associeringsaftalen, ved at tillade fremlæggelse af GSP-oprindelsesbeviset (oprindelsescertifikat, formular A, eller fakturaerklæring) i en vis periode —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til associeringsaftalen ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har forrang for bestemmelserne i artikel 65, 68 og 71 i associeringsaftalen med hensyn til indførsel af de pågældende produkter til Fællesskabet.

Artikel 3

Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt i Chile inden for rammerne af Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP), accepteres i Det Europæiske Fællesskab som gyldige oprindelsesbeviser i henhold til den bilaterale præferencehandelsordning, der er oprettet ved associeringsaftalen, forudsat at:

i)

oprindelsesbeviset fremlægges inden for fire måneder fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden

ii)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før denne afgørelses ikrafttræden

iii)

oprindelsesbeviset fremlægges ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab med sigte på toldpræferencer, der tidligere er indrømmet under GSP, og som konsolideres ved denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2006 eller på dagen for vedtagelsen, hvis vedtagelsen finder sted efter den 1. januar 2006.

Udfærdiget i

På associeringsrådets vegne

Formand

BILAG

FÆLLESSKABETS TOLDAFVIKLINGSPLAN

(omhandlet i artikel 60, 65 og 71 i associeringsaftalen)

(I)

Anvendt toldsats på indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Chile. Denne sats hidrører fra konsolideringen i associeringsaftalen af den GSP-sats, der finder anvendelse på Chile.

(II)

Denne toldsats finder kun anvendelse på varer, der indføres uden for kontingent.


HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (I) (II)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (I) (II)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1/12 to 14/4)

6,1 % (I)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15/4 to 30/11)

10,1 % (I)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (I)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/12 to 31/03)

6,9 % (I)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/04 to 30/11)

8,5 % (I)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/10 to 30/06)

6,9 % (I)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/07 to 30/09)

10,1 % (I)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (I)

 

0811

– Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) (II)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (I)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as »loins«

20,5 % (I)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 19

– – Other:

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as »loins«

20,5 % (I)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (I)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (I)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (I)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) (II)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other:

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight:

 

 

 

– – – – – – Other:

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 39

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other:

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 69

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67:

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (I)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67:

 

 

 

– – – Pear juice:

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight:

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (I)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (I)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (I)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (I)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (I)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (I)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less:

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (I)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (I)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (I)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (I)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (I)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (I)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (I)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (I)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (I)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (I)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (I)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (I)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (I)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (I)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (I)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (I)

 


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/45


RÅDETS BESLUTNING

af 27. februar 2006

om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2006/181/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 27,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 4. oktober 2004 har Kongeriget Nederlandene anmodet om bemyndigelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

(2)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF underrettede Kommissionen ved brev af 1. december 2004 de øvrige medlemsstater om anmodningen fra Kongeriget Nederlandene. Ved brev af 2. december 2004 underrettede Kommissionen Kongeriget Nederlandene om, at den var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at vurdere anmodningen.

(3)

Formålet med fravigelsen er at undgå momsunddragelse ved for lav værdiansættelse af leveringer mellem forbundne personer, hvor modtageren ikke har ret til fuldt eller næsten fuldt fradrag af momsen. Den er specielt beregnet til at hindre misbrug ved levering af investeringsgoder eller tjenesteydelser i forbindelse med investeringsgoder, som f.eks. leasing eller lejemål eller andre former for aftaler, som stiller goderne til modtagerens rådighed. På grund af forholdet mellem parterne er modværdien ofte fastsat til en værdi, der ikke svarer til normalværdien, med det resultat, at momsindtægterne bliver betydeligt forringet.

(4)

Den særlige foranstaltning bør kun anvendes i tilfælde, hvor myndighederne er i stand til at konkludere, at beskatningsgrundlaget, som fastsat i overensstemmelse med artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) i direktiv 77/388/EØF, er påvirket af forbindelsen mellem parterne. Denne konklusion bør i hvert enkelt tilfælde være baseret på åbenbare kendsgerninger og ikke kun på formodninger.

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt og rimeligt at bemyndige Kongeriget Nederlandene til at benytte normalværdien for de pågældende leveringer som beskatningsgrundlag.

(6)

Fravigelser i henhold til artikel 27 i direktiv 77/388/EØF, der skal modvirke momsunddragelse i forbindelse med afgiftsgrundlaget for leveringer mellem forbundne parter, er indarbejdet i et direktivforslag, der skal rationalisere visse fravigelser i henhold til denne artikel. Det er derfor nødvendigt at bringe anvendelsesperioden for nærværende fravigelse til ophør, når det pågældende direktiv træder i kraft.

(7)

Fravigelsen har ingen negativ virkning på De Europæiske Fællesskabers egne indtægter i form af moms —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en fravigelse af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF bemyndiges Kongeriget Nederlandene til at anvende normalværdien, som defineret i artikel 11, punkt A, stk. 1, litra d), i direktiv 77/388/EØF, som beskatningsgrundlag ved levering af investeringsgoder eller alle andre former for tjenesteydelser, som stiller investeringsgoderne til modtagerens rådighed, når følgende betingelser er opfyldt:

1)

Modtageren har ikke ret til fuldt eller næsten fuldt fradrag af moms.

2)

Leverandøren og modtageren er direkte eller indirekte forbundne personer i henhold til den nationale lovgivning.

3)

Kendsgerninger gør det muligt ud fra sagens omstændigheder at konkludere, at forholdet mellem de forbundne personer har påvirket beskatningsgrundlaget, som fastsat i overensstemmelse med artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

Ved investeringsgoder forstås i denne artikel investeringsgoder, som defineret af Kongeriget Nederlandene i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, i direktiv 77/388/EØF, samt — hvis de ikke er dækket af denne definition — tjenesteydelser af betydelig værdi, som kan afskrives.

Artikel 2

Bemyndigelsen i medfør af artikel 1 udløber på datoen for ikrafttrædelsen af et direktiv om rationalisering af fravigelser, der er indrømmet i henhold til artikel 27 i direktiv 77/388/EØF med henblik på at imødegå momsunddragelse i forbindelse med beskatningsgrundlaget, dog senest den 31. december 2009.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2005/92/EF (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 19).


Kommissionen

7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/47


AFGØRELSE Nr. 33/2005 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT I HENHOLD TIL AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG AMERIKAS FORENEDE STATER,

den 16. februar 2006

om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

(2006/182/EF)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, særlig artikel 7 og 14, og

ud fra følgende betragtning:

Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om at opføre et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i et sektorbilag —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1.

Overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A føjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.

2.

Det konkrete omfang af de produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, for hvilke overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A opføres på listen, er aftalt mellem parterne og vil blive ajourført af dem.

Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af repræsentanter i det blandede udvalg, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Afgørelsen får virkning fra datoen for den sidste undertegnelse.

Undertegnet i Washington, den 6. februar 2006.

På vegne af Amerikas Forenede Stater

James C. SANFORD

Undertegnet i Bruxelles, den 16. februar 2006.

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Andra KOKE


Tillæg A

EF-overensstemmelsesvurderingsorgan, der føjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

IMQ — Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Via Quintiliano, 43

I-20138 MILANO

Tlf. (39) 02 507 33 92

Fax (39) 02 50 99 15 09


7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. februar 2006

om ændring af beslutning 2006/7/EF for så vidt angår udvidelse af landelisten og forlængelse af anvendelsesperioden

(meddelt under nummer K(2006) 619)

(EØS-relevant tekst)

(2006/183/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og andre fugle, som kan være dødelig og forårsage forstyrrelser, der hurtigt kan udvikle sig til en epizooti, som kan udgøre en alvorlig trussel mod dyre- og folkesundheden og gå voldsomt ud over fjerkræopdrættets rentabilitet. Der er en risiko for, at sygdomsagensen kan blive indslæbt via international handel med levende fjerkræ og fjerkræprodukter, herunder uforarbejdede fjer.

(2)

Efter at der i december 2003 udbrød en meget alvorlig epidemi af aviær influenza i en lang række lande i Sydøstasien forårsaget af den højpatogene H5N1-influenzavirusstamme, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza, under hensyntagen til at sygdommen også indebærer en betydelig risiko for folkesundheden.

(3)

I overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/7/EF af 9. januar 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for import af fjer fra visse tredjelande (2) er import af uforarbejdede fjer og fjerdele fra en række tredjelande blevet suspenderet. De pågældende tredjelande er opført i bilaget til beslutning 2006/7/EF. Nævnte beslutning anvendes indtil den 30. april 2006.

(4)

Antallet af tredjelande med udbrud eller mistanke om udbrud af aviær influenza er steget på det seneste. Sygdommen er tilsyneladende blevet spredt til de pågældende lande via trækfugle.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse af 13.-14. september 2005 om dyresundheds- og dyrevelfærdsaspekter i forbindelse med aviær influenza, at for at reducere eventuel risiko for spredning af såvel lavpatogen som højpatogen aviær influenza via fjer bør fjer behandles korrekt, inden der handles med dem. Udtalelsen blev afgivet, før tendensen til verdensomspændende spredning af det højpatogene aviær influenza-virus H5N1 blev tydelig.

(6)

På baggrund af udtalelsen fra EFSA og den nuværende krisesituation agter Kommissionen at revidere de eksisterende permanente EF-foranstaltninger vedrørende import af fjer, navnlig de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (3), hvori det er fastsat, hvilke krav der skal opfyldes, for at animalske biprodukter kan importeres fra tredjelande, så de ikke udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed i Fællesskabet. I kapitel VIII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsættes der krav vedrørende afsætning af fjer og fjerdele. For at opnå fuldstændig harmonisering på fællesskabsplan på dette område er der imidlertid også behov for bestemmelser om sundhedscertifikater til brug ved import af fjer og fjerdele og om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af de pågældende animalske biprodukter.

(7)

Som følge af den hastige spredning af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i de seneste måneder, på baggrund af risikoen for indslæbning af aviær influenza til Fællesskabet via uforarbejdede fjer, for at øge sundhedsbeskyttelsen af personer, der håndterer importerede sendinger af uforarbejdede fjer, og da kapitel VIII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 endnu ikke er blevet revideret, bør beslutning 2006/7/EF finde anvendelse indtil den 31. juli 2006. Endvidere bør import fra alle tredjelande af uforarbejdede fjer og fjerdele midlertidigt suspenderes, uden at andre allerede eksisterende EF-importrestriktioner som følge af højpatogen aviær influenza dog derved tilsidesættes.

(8)

Beslutning 2006/7/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/7/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 ændres »30. april 2006« til »31. juli 2006«.

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(2)  EUT L 5 af 10.1.2006, s. 17.

(3)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 af 8.2.2006, s. 25).


BILAG

Bilaget til beslutning 2006/7/EF affattes således:

»BILAG

Lande omhandlet i artikel 1 og 2

 

Alle tredjelande«


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/51


RÅDETS FÆLLES AKTION 2006/184/FUSP

af 27. februar 2006

til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre EU's strategi og er i færd med at iværksætte de foranstaltninger, der er nævnt i dennes kapitel III, især dem, der sigter mod at styrke konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC), herunder at støtte den nationale gennemførelse af BTWC, og fortsætter overvejelserne vedrørende kontrolmekanismen.

(3)

Indgivelse af tillidsskabende foranstaltninger (CBM'er) udgør et vigtigt element i bestræbelserne på at skabe større gennemsigtighed i gennemførelsen af BTWC, og der er vedtaget en EU-handlingsplan, som tager sigte på at øge antallet af CBM'er fra medlemsstaterne og at tilskynde alle medlemsstater til at forelægge FN's generalsekretær lister over relevante eksperter og laboratorier, hvis resultater vil kunne tjene til at definere indholdet af yderligere fælles aktioner på dette område.

(4)

BTWC-gennemgangskonferencen i 2006 vil være en god lejlighed til at vedtage specifikke, praktiske og realistiske foranstaltninger, som kan styrke både BTWC og overholdelsen af den. EU går i den forbindelse fortsat ind for at udvikle foranstaltninger til kontrol af overholdelsen af BTWC. Så længe der ikke er indledt forhandlinger om en sådan kontrolmekanisme, kan der dog gøres meget nyttigt arbejde inden for rammerne af BTWC-arbejdsprogrammet for perioden mellem gennemgangskonferencerne.

(5)

Kommissionen har fået til opgave at overvåge, at EU's finansielle bidrag gennemføres korrekt —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk anvendelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter Den Europæiske Union BTWC med følgende målsætninger:

fremme af BTWC's universelle anvendelse

støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC.

2.   Projekter, der svarer til foranstaltninger i EU's strategi, er projekter, som sigter mod:

fremme af BTWC's universelle anvendelse gennem aktiviteter, herunder regionale og subregionale workshops og seminarer, der tager sigte på at øge antallet af parter i BTWC

bistand til deltagende stater til national gennemførelse af BTWC for at sikre, at de omsætter de internationale forpligtelser i BTWC til national lovgivning og administrative foranstaltninger.

Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af ovennævnte projekter.

Artikel 2

1.   Formandskabet er ansvarligt for gennemførelsen af den fælles aktion i fuldt samarbejde med Kommissionen. Kommissionen overvåger, at det i artikel 3 nævnte finansielle bidrag gennemføres korrekt.

2.   Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 1, nævnte målsætninger bistås formandskabet af generalsekretæren/den højtstående FUSP-repræsentant, som er ansvarlig for den politiske samordning af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projekter.

3.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projekter overdrages til Graduate Institute of International Studies i Genève, som udfører sine opgaver under formandskabets ansvar og under generalsekretæren/den højtstående repræsentants kontrol.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for de to projekter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, er på 867 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget, bortset fra, at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.

3.   Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter indgår Kommissionen en finansieringsordning med det i artikel 2, stk. 3, nævnte Graduate Institute of International Studies i Genève.

Artikel 4

Formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne fælles aktion på grundlag af regelmæssige rapporter fra Graduate Institute of International Studies i Genève. Kommissionen inddrages fuldt ud og forelægger oplysninger om den finansielle gennemførelse af de projekter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 5

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den udløber 18 måneder efter vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


BILAG

1.   Målsætning

Overordnet målsætning: at støtte den universelle anvendelse af BTWC og især at arbejde for, at stater, som endnu ikke er parter (signatarstater samt ikke-signatarstater), tiltræder BTWC, og at støtte de deltagende staters gennemførelse af BTWC.

Beskrivelse: EU-bistanden til BTWC vil blive koncentreret om følgende områder, der af de europæiske stater, der deltager i BTWC, er fastlagt som områder, der kræver en hurtig indsats:

i)

fremme af BTWC's universelle anvendelse

ii)

støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC.

De nedenfor beskrevne projekter vil modtage EU-støtte på eksklusiv basis.

2.   Projektbeskrivelse

2.1.   Projekt 1: Fremme af BTWC's universelle anvendelse

 

Projektformål:

At øge antallet af deltagere i BTWC gennem regionale og subregionale workshops. Formålet med disse workshops vil være at tilskynde til, at flere deltager i konventionen, og dermed at BTWC i højere grad gennemføres i disse regioner, at forklare, hvilke fordele og følger det vil få at tiltræde BTWC, at forstå behovene i de stater, der ikke deltager i BTWC, for at bistå dem i deres bestræbelser på at tiltræde konventionen og at tilbyde teknisk og redaktionel EU-bistand til stater, der måtte have behov for det.

 

Projektresultater:

i)

Flere deltagere i BTWC i forskellige geografiske regioner (den vestlige og centrale del af Afrika, den østlige og sydlige del af Afrika, Mellemøsten, Centralasien og Kaukasus, Asien og Stillehavsøerne, Latinamerika og Caribien)

ii)

Styrkelse af det regionale netværksarbejde, som omfatter subregionale organisationer og netværk i forskellige områder, der er relevante for BTWC.

 

Projektbeskrivelse:

Projektet indebærer afholdelse af fem regionale workshops i 2006-2007 i tre på hinanden følgende faser. Den første, forberedende fase går ud på at etablere kontakter med relevante aktører (på diplomatisk plan og i ekspertkredse), afholde forberedende møder og udarbejde informationspakker, at gøre status med hensyn til forskningen og gennemførelsen i mållande og oprette et internetbaseret forvaltningssystem vedrørende information og samarbejde i relation til projektet. Anden fase tager sigte på at øge kendskabet til BTWC's betydning på diplomatisk plan og i bredere forstand i nationale administrationer i udvalgte lande og få lagt fundamentet til de pågældende landes effektive deltagelse i projektets tredje fase. Med henblik herpå skal der afholdes en række møder med diplomater fra udvalgte lande i Bruxelles, Genève, Haag og New York, hvor BTWC-relaterede diplomatiske aktiviteter normalt finder sted. Der er planlagt fem regionale workshops i projektets tredje fase:

a)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i den vestlige og centrale del af Afrika med henblik på deltagelse af beslutningstagere og regionale organisationer, f.eks. Den Afrikanske Union. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Tchad, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinea, Liberia og Mauretanien. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

b)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i den østlige og sydlige del af Afrika med henblik på deltagelse af beslutningstagere og regionale organisationer, f.eks. Den Afrikanske Union. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Angola, Burundi, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibia, Somalia, Den Forenede Republik Tanzania og Zambia. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

c)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i Mellemøsten. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Egypten, Israel, Den Syriske Arabiske Republik og De Forenede Arabiske Emirater. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

d)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i Asien og Stillehavsøerne. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Cookøerne, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Samoa og Tuvalu. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

e)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i Latinamerika og Caribien. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Haiti, Guyana og Trinidad og Tobago. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

 

Anslåede omkostninger: 509 661 EUR.

2.2.   Projekt 2: Bistand til deltagende stater til national gennemførelse af BTWC

 

Projektformål:

At sikre, at parterne omsætter de internationale forpligtelser i BTWC til national lovgivning og administrative foranstaltninger.

 

Projektresultater:

I overensstemmelse med, hvad parterne har fastlagt inden for BTWC-processen for perioden mellem konferencerne, skal deres nationale gennemførelsesprocedurer omfatte følgende tre elementer:

i)

vedtagelse af national lovgivning, herunder straffelovgivning, som omfatter konventionens forbud i fuldt omfang

ii)

effektive bestemmelser eller effektiv lovgivning til kontrol og overvågning af overførsler af relevante teknologier med dobbelt anvendelse

iii)

effektiv gennemførelse og håndhævelse for at forebygge overtrædelser og for at sanktionere overtrædelser.

 

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at udfylde et hul i BTWC-gennemførelsen, bl.a. manglen på et retligt rådgivningsnetværk, den manglende handlingsplan for gennemførelsen, manglen på nationale kontaktpunkter for gennemførelse af BTWC og usikkerhed med hensyn til de nationale minimumsstandarder for gennemførelsen af BTWC. For at løse problemet med disse mangler omfatter projektet en forberedende fase, hvor der skal etableres en pulje af juridiske eksperter fra EU og iværksættes forsknings- og konsultationsaktiviteter. Som næste skridt vil der blive truffet følgende aktioner med henblik på bistand med gennemførelsen:

a)

Der vil blive organiseret en konference i forbindelse med forberedelsen af BTWC-gennemgangskonferencen i 2006 for at imødekomme de særlige behov hos anmodende deltagende stater, der endnu ikke har opfyldt deres BTWC-forpligtelser.

b)

Der vil blive organiseret bistandsbesøg om retlige og tekniske aspekter for at imødekomme særlige behov hos anmodende deltagende stater. Besøgene vil vedrøre udarbejdelse af national lovgivning, så det sikres, at BTWC-forpligtelserne omsættes effektivt til en række nationale love og foranstaltninger, herunder passende strafferetlige bestemmelser. EU vil også bistå stater med at få vedtaget foranstaltninger, som sikrer passende fysisk beskyttelse af biologiske agenser og toksiner samt af materiel og udstyr i forbindelse hermed. Hvert besøg vil vare ca. 5 dage. Der deltager højst 3 eksperter i hvert besøg. Eksperter fra EU's medlemsstater vil blive indbudt til at deltage.

c)

Der vil desuden i forbindelse med projekterne i nødvendigt omfang blive sørget for oversættelser af BTWC, som efterfølgende vil blive gjort tilgængelige på internettet.

 

Anslåede omkostninger: 277 431 EUR.

3.   Varighed

Den samlede anslåede varighed af gennemførelsen af denne fælles aktion er 18 måneder.

4.   Stater, som indsatsen vil blive rettet mod

Indsatsen for at fremme konventionens universelle karakter vil blive rettet mod stater, som ikke deltager i BTWC (både signatarstater og ikke-signatarstater). Indsatsen for at støtte gennemførelsen af konventionen vil blive rettet mod stater, der deltager i BTWC.

5.   Gennemførelsesinstans

Graduate Institute of International Studies i Genève overdrages (ved direktøren for Bioweapons Prevention Project, BWPP, dr. Zanders) den tekniske gennemførelse af de to projekter inden for rammerne af den politiske samordning, der varetages af generalsekretæren/den højtstående repræsentant gennem dennes personlige repræsentant for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. De planlagte regionale workshops og konsultationer vil blive organiseret med støtte fra EU's Institut for Sikkerhedsstudier. Under udførelsen af sine opgaver samarbejder BWPP i nødvendigt omfang med medlemsstaternes og Kommissionens lokale missioner.

6.   Midler, der skønnes nødvendige

EU's bidrag dækker 100 % af gennemførelsen af projekterne som beskrevet i dette bilag. De anslåede omkostninger er:

Projekt 1

509 661 EUR

Projekt 2

277 431 EUR

Administrative udgifter (7 % af de direkte omkostninger)

55 096 EUR

Samlede omkostninger (eksklusive uforudsete udgifter):

842 188 EUR

Dertil kommer en reserve på omkring 3 % af de støtteberettigede omkostninger (24 812 EUR).

Samlede omkostninger (inklusive uforudsete udgifter):

867 000 EUR

7.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af projektomkostningerne

De samlede projektomkostninger er på 867 000 EUR.