ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 58

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
28. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 319/2006 af 20. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

32

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

42

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 318/2006

af 20. februar 2006

om den fælles markedsordning for sukker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fællesmarkedet for landbrugsprodukter kan fungere og udvikle sig efter hensigten, må det ledsages af en fælles landbrugspolitik, der navnlig skal omfatte en fælles ordning af markederne for landbrugsprodukter, hvis udformning kan variere afhængigt af produktet.

(2)

Sukkermarkedet i EF er baseret på principper, som for andre fælles markedsordninger allerede er blevet ændret væsentligt. For at forfølge målene i traktatens artikel 33 og navnlig for at stabilisere markederne og sikre landbrugsbefolkningen i sukkersektoren en rimelig levestandard er det nødvendigt grundlæggende at revidere den fælles markedsordning for sukker.

(3)

I lyset af denne udvikling bør Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (3) ophæves og erstattes af en ny forordning.

(4)

Der bør fastsættes referencepriser for standardkvaliteter af hvidt sukker og råsukker. Sådanne standardkvaliteter bør svare til gennemsnitskvaliteter, der er repræsentative for sukker fremstillet i EF, og bør fastlægges ud fra kriterier, der anvendes i sukkerhandelen. Det bør også være muligt at ændre standardkvaliteterne, så der bl.a. kan tages hensyn til erhvervslivets behov og den teknologiske udvikling af analysemetoderne.

(5)

For at opnå pålidelige oplysninger om markedspriserne på sukker i EF bør der indføres et system for indberetning af priser som grundlag for fastsættelsen af markedsprisen for hvidt sukker.

(6)

Der bør fastsættes en minimumspris for kvotesukkerroer svarende til en standardkvalitet, der bør defineres nærmere, for at sikre EF’s sukkerroe- og sukkerrørsavlere en rimelig levestandard.

(7)

Særlige instrumenter er påkrævet for at sikre en rimelig ligevægt af rettigheder og forpligtelser mellem sukkervirksomheder og sukkerroeavlere. Der bør derfor fastsættes standardbestemmelser for kontrakter mellem opkøbere og sælgere af sukkerroer. Forskellene i de naturbestemte, økonomiske og tekniske forhold gør det vanskeligt at fastsætte ensartede betingelser for opkøb af sukkerroer i EF. Der består allerede brancheaftaler mellem foreninger af sukkerroeavlere og sukkervirksomheder. Rammebestemmelserne bør derfor kun omfatte de minimumsgarantier, som både sukkerroeavlerne og sukkerindustrien behøver for at sikre et smidigt sukkermarked, med mulighed for at fravige nogle regler i forbindelse med en brancheaftale.

(8)

Årsagerne til, at EF tidligere indførte en ordning med produktionskvoter for sukker, isoglucose og inulinsirup, består fortsat. På grund af udviklingen i EF og på verdensmarkedet er det imidlertid nødvendigt at justere produktionsordningen for at fastsætte nye ordninger og nedsætte kvoterne. En medlemsstat bør som under den tidligere kvoteordning tildele kvoter til de virksomheder, der er etableret på dens område. I den nye fælles markedsordning for sukker bør retsstillingen med hensyn til kvoter opretholdes, da kvoteordningen ifølge Domstolens retspraksis er en mekanisme til regulering af sukkermarkedet, der tager sigte på at sikre opfyldelsen af mål i relation til almenhedens interesse.

(9)

Efter Verdenshandelsorganisationens panels seneste beslutninger om eksportstøtte og Appelorganets seneste beslutninger om EF-eksportstøtte for sukker bør det, for at EF's erhvervsdrivende kan sikre en smidig overgang fra den tidligere kvoteordning til den nye kvoteordning, i produktionsåret 2006/07 være muligt for sukkervirksomheder at få tildelt en supplerende kvote på betingelser, der tager hensyn til den lavere værdi af C-sukker.

(10)

For at opveje den virkning, som faldet i sukkerpriserne har for isoglucose, og for at undgå at ramme fremstillingen af nogle isoglucosekvaliteter, bør de nuværende isoglucoseproducenter tildeles supplerende kvoter. Endvidere bør der være supplerende kvoter til rådighed for tilpasninger af sødemiddelsektoren i nogle medlemsstater på de betingelser, der gælder for tildeling af supplerende sukkerkvoter.

(11)

For at sikre, at EF's produktion af sukker, isoglucose og inulinsirup reduceres i tilstrækkelig grad, bør Kommissionen bemyndiges til at justere kvoterne til et bæredygtigt niveau efter nedlæggelsen af omstruktureringsfonden i 2010.

(12)

Der er behov for en vis national fleksibilitet ved strukturtilpasningen af forarbejdningsindustrien samt af sukkerroe- og sukkerrørsavlen i den periode, hvor kvoterne skal anvendes, og medlemsstaterne bør derfor have tilladelse til at ændre virksomhedernes kvoter inden for visse grænser, idet de dog ikke må begrænse driften af den omstruktureringsfond, der er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (4), som et instrument.

(13)

Sukkerkvoterne tildeles eller nedsættes efter en sammenlægning eller overdragelse af virksomheder, overdragelse af en fabrik eller leje af en fabrik. Der bør fastsættes betingelser for en medlemsstats tilpasning af de pågældende virksomheders kvoter, idet det samtidig skal sikres, at ændringerne af sukkervirksomhedernes kvoter ikke skader de berørte sukkerroeavleres eller sukkerrørsavleres interesser.

(14)

Kvoter, der tildeles virksomhederne, er et middel til at sikre, at sukkerroe- og sukkerrørsavlerne betales til EF-priser og kan afsætte deres produktion, og alle berørte parters interesser, herunder sukkerroe- og sukkerrørsavlernes, bør derfor tages i betragtning, når kvoter overføres inden for produktionsområderne.

(15)

For at udvide afsætningsmulighederne for sukker, isoglucose og inulinsirup på EF's indre marked bør det være muligt at anse sukker, isoglucose og inulinsirup, der i EF benyttes til fremstilling af visse produkter såsom kemiske produkter, lægemidler, alkohol eller rom, for en produktion uden for kvoten på betingelser, der skal fastsættes nærmere.

(16)

En del af produktionen uden for kvoten bør anvendes til at sikre en korrekt forsyning af EF's fjernområder eller kan eksporteres inden for rammerne af EF's WTO-forpligtelser.

(17)

Hvis produktionen af sukker, isoglucose og inulinsirup overstiger kvoterne, bør det være muligt at fastsætte en mekanisme til at overføre overskudssukker, overskudsisoglucose og overskudsinulinsirup som kvoteproduktion for det følgende produktionsår for at undgå, at overskudssukkeret forvrider sukkermarkedet.

(18)

Der findes visse mekanismer for produktion uden for kvoten. Hvis de relevante betingelser ikke opfyldes for visse mængder, bør der pålægges en afgift på overskudsproduktionen for at undgå en ophobning af disse mængder, der kan true markedssituationen.

(19)

Der bør indføres en produktionsafgift for at bidrage til finansieringen af udgifter under den fælles markedsordning for sukker.

(20)

For at sikre en effektiv kontrol med de sukker-, isoglucose- og inulinsirupfremstillende erhvervsdrivendes produktion bør der indføres en ordning for godkendelse af de erhvervsdrivende, og detaljerede oplysninger om deres produktion bør meddeles den pågældende medlemsstat.

(21)

Der bør opretholdes en midlertidig og begrænset interventionsopkøbsordning for at bidrage til at stabilisere markedet i de tilfælde, hvor markedspriserne i et givet produktionsår falder til under den referencepris, der er fastsat for det følgende produktionsår.

(22)

Der bør indføres nye markedsinstrumenter, som Kommissionen skal forvalte. For det første bør det, hvis markedspriserne falder til under referenceprisen for hvidt sukker, være muligt for de erhvervsdrivende på visse betingelser, som Kommissionen skal fastsætte nærmere, at komme ind under en privat oplagringsordning. For det andet bør Kommissionen for at opretholde den strukturelle markedsligevægt i sukkersektoren på et prisniveau, der ligger tæt på referenceprisen, kunne beslutte at trække sukker tilbage fra markedet, indtil markedsligevægten er genoprettet.

(23)

Oprettelsen af et EF-enhedsmarked for sukker forudsætter, at der indføres en ordning for samhandelen ved EF's ydre grænser. Samhandelsordningen bør omfatte importtold og eksportrestitutioner og bør i princippet stabilisere EF-markedet. Samhandelsordningen bør baseres på de forpligtelser, der er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(24)

For at overvåge omfanget af samhandelen med sukker med tredjelande bør der indføres en ordning med import- og eksportlicenser, hvor der skal stilles en sikkerhed som garanti for, at de transaktioner, der udstedes licens for, rent faktisk gennemføres.

(25)

For at disse samhandelsordninger kan fungere korrekt, bør der åbnes mulighed for at regulere eller, når markedssituationen kræver det, forbyde anvendelsen af proceduren for aktiv forædling.

(26)

På grund af toldordningen kan alle andre beskyttelsesforanstaltninger ved EF's ydre grænser undværes. I særlige tilfælde kan den mekanisme, der er indført for det indre marked, og toldmekanismen vise sig at være uhensigtsmæssige. For at EF-markedet i sådanne tilfælde ikke skal være sårbart over for eventuelle forstyrrelser, bør EF hurtigt kunne træffe alle nødvendige foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør overholde EF's internationale forpligtelser.

(27)

Tolden for de landbrugsprodukter, der er omfattet af WTO-aftalerne, er for størstedelens vedkommende fastsat i den fælles toldtarif. For nogle produkter, der falder inden for denne forordnings anvendelsesområde, gør indførelsen af yderligere mekanismer det dog nødvendigt at åbne mulighed for undtagelser.

(28)

For at undgå eller afbøde eventuelle skadelige virkninger på EF-markedet, der måtte opstå som følge af import af visse landbrugsprodukter, bør der pålægges en tillægstold ved import af sådanne produkter, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(29)

Kommissionen bør på visse betingelser have beføjelse til at åbne og forvalte toldkontingenter, der følger af internationale aftaler indgået i henhold til traktaten eller af andre retsakter vedtaget af Rådet.

(30)

EF har flere præferenceordninger med tredjelande om markedsadgang, der gør det muligt for disse lande at eksportere rørsukker til EF på gunstige vilkår. Det er derfor nødvendigt at evaluere raffinaderiernes behov for sukker til raffinering og på visse betingelser reservere importlicenser til specialiserede brugere af betragtelige mængder af importeret rårørsukker, der anses for at være heltidsraffinaderier i EF.

(31)

Muligheden for ved eksport til tredjelande at yde restitutioner, der er baseret på forskellen mellem priserne i EF og priserne på verdensmarkedet, og som ligger inden for de begrænsninger, der følger af EF's forpligtelser i WTO, bør tjene til at beskytte EF's mulige deltagelse i den internationale sukkerhandel. Subsidieret eksport bør begrænses med hensyn til mængde og budgetudgifter.

(32)

Overholdelsen af værdibegrænsningerne bør sikres på det tidspunkt, hvor eksportrestitutionerne fastsættes, ved overvågning af betalingerne i henhold til reglerne for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget. Overvågningen kan lettes ved obligatorisk forudfastsættelse af eksportrestitutionerne uden at udelukke muligheden for i tilfælde af differentieret restitution at ændre den angivne destination inden for et geografisk område, som der gælder én og samme eksportrestitutionssats for. Hvis en destination ændres, er det den eksportrestitution, der gælder for den faktiske destination, der bør udbetales, idet restitutionen dog ikke må overstige det beløb, der gælder for den forudfastsatte destination.

(33)

Overholdelsen af mængdebegrænsningerne bør sikres ved et pålideligt og effektivt overvågningssystem. Derfor bør eksportrestitutioner kun ydes mod fremlæggelse af en eksportlicens. Der bør ydes eksportrestitutioner inden for de fastsatte begrænsninger alt efter den situation, der gør sig gældende for hvert enkelt produkt. Denne regel bør kun kunne fraviges i forbindelse med forarbejdede varer uden for traktatens bilag I, som ikke er omfattet af mængdebegrænsninger. Det bør fastsættes, at kravet om nøje overholdelse af forvaltningsreglerne kan fraviges for eksport, der nyder godt af eksportrestitutioner, hvis det er usandsynligt, at sådan eksport kommer til at overstige den fastsatte mængde.

(34)

Enhedsmarkedet baseret på fælles priser risikerer ikke at fungere efter hensigten, hvis der ydes statsstøtte. Derfor bør traktatens bestemmelser om statsstøtte gælde for de produkter, der er omfattet af denne fælles markedsordning. Med henblik på at afbøde de virkninger, som reformen af sukkersektoren forventes at få under visse omstændigheder, kan tildeling af en vis statsstøtte tillades.

(35)

I medlemsstater med en betydelig nedsættelse af sukkerkvoterne står sukkerroeavlerne over for særlig alvorlige tilpasningsproblemer. I sådanne tilfælde er EF-overgangsstøtten til sukkerroeavlerne ikke tilstrækkelig til fuldt ud at klare sukkerroeavlernes vanskeligheder. Derfor bør medlemsstater, der har nedsat deres kvote med over 50 %, have tilladelse til at yde statsstøtte til sukkerroeavlerne i anvendelsesperioden for EF-overgangsstøtten. For at undgå, at medlemsstaterne yder statsstøtte, der overstiger deres sukkerroeavleres behov, skal fastlæggelsen af det samlede beløb for den pågældende statsstøtte godkendes af Kommissionen, undtagen for Italiens vedkommende, hvor det maksimale behov for de mest produktive sukkerroer, der skal tilpasses markedsbetingelserne efter reformen, kan anslås til 11 EUR pr. t sukkerroer, der er produceret. Endvidere skal der på grund af de særlige problemer, der forventes at opstå i Italien, laves ordninger, der giver sukkerroeavlerne mulighed for direkte eller indirekte at modtage den tildelte statsstøtte.

(36)

I Finland er sukkerroeavl underkastet særlige geografiske og klimatiske betingelser, der har en negativ effekt for avlen ud over de generelle virkninger af sukkerreformen. Derfor skal denne medlemsstat have permanent tilladelse til at yde sine sukkerroeavlere en passende statsstøtte.

(37)

Der bør fastsættes foranstaltninger, der kan træffes, hvis en væsentlig stigning eller nedgang i priserne forstyrrer eller truer med at forstyrre EF-markedet. Disse foranstaltninger kan omfatte åbning af et toldkontingent med toldnedsættelse for import af sukker fra verdensmarkedet i det nødvendige tidsrum.

(38)

Det fælles marked for sukker er under fortsat udvikling, og medlemsstaterne og Kommissionen bør derfor holdes underrettet om relevante udviklingstendenser.

(39)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(40)

Kommissionen bør bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at løse specifikke praktiske problemer i akutte situationer.

(41)

Sukkerproduktionen i EF's fjernområder adskiller sig fra sukkerproduktionen i det øvrige EF. Der bør derfor ydes finansiel støtte til sektoren ved at tildele midler til landbrugere i disse områder efter ikrafttrædelsen af de programmer for støtte til lokalproduktionen, som medlemsstaterne udarbejder efter Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for EU's fjernområder (6). Af samme grund bør Frankrig have tilladelse til at tildele sine fjernområder et fast beløb i statsstøtte.

(42)

De udgifter, som medlemsstaternes har på grund af de forpligtelser, der følger af denne forordning, bør finansieres af EF efter Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (7) og fra 1. januar 2007 efter Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik.

(43)

Overgangen fra ordningerne i forordning (EF) nr. 1260/2001 til ordningerne i nærværende forordning samt overgangen fra markedssituationen i produktionsåret 2005/06 til markedssituationen i produktionsåret 2006/07 kan volde problemer, som der ikke er taget højde for i nærværende forordning. Desuden skal det sikres, at EF overholder sine internationale forpligtelser med hensyn til C-sukker som omhandlet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1260/2001. For at løse sådanne problemer bør Kommissionen kunne vedtage overgangsforanstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Den fælles markedsordning for sukker, der fastsættes ved denne forordning, gælder for følgende produkter:

KN Kode

Varebeskrivelse

a)

1212 91

Sukkerroer

1212 99 20

Sukkerrør

b)

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form

c)

1702 20

Ahornsukker og ahornsirup

1702 60 95 og 1702 90 99

Andet sukker i fast form samt sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen lactose, glucose, maltodextrin og isoglucose

1702 90 60

Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

1702 90 71

Karamel med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

2106 90 59

Sirup og andre sukkeropløsninger tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen isoglucose-, lactose-, glucose- og maltodextrinsirup

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucose

e)

1702 60 80

1702 90 80

Inulinsirup

f)

1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

g)

2106 90 30

Isoglucosesirup og andre isoglucoseopløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

h)

2303 20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

2.   For produkterne i stk. 1 begynder produktionsåret den 1. oktober og slutter den 30. september i det følgende år.

Produktionsåret 2006/07 begynder dog den 1. juli 2006 og slutter den 30. september 2007.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»hvidt sukker«: sukker, ikke tilsat smagsstoffer, farvestoffer eller andre stoffer, med et saccharoseindhold i tør tilstand på 99,5 vægtprocent eller derover, beregnet ved polarisation

2)

»råsukker«: sukker, ikke tilsat smagsstoffer, farvestoffer eller andre stoffer, med et saccharoseindhold i tør tilstand på under 99,5 vægtprocent, beregnet ved polarisation

3)

»isoglucose«: et produkt fremstillet på basis af glucose eller polymerer heraf, med et fructoseindhold i tør tilstand på mindst 10 vægtprocent

4)

»inulinsirup«: et produkt, der opnås umiddelbart efter hydrolyse af inulin eller oligofructose, med et indhold i tør tilstand på mindst 10 vægtprocent fructose i fri form eller i form af saccharose, og som udtrykkes i sukker/isoglucoseækvivalent. For at undgå restriktioner på markedet for produkter med lav sødeevne, som produceres af virksomheder, der forarbejder inulinfibre uden inulinsirupkvote, kan denne definition ændres efter proceduren i artikel 39, stk. 2

5)

»kvotesukker«, »kvoteisoglucose« og »kvoteinulinsirup«: enhver mængde sukker, isoglucose eller inulinsirup, der i løbet af et bestemt produktionsår fremstilles inden for den pågældende virksomheds kvote

6)

»industrisukker«: enhver mængde sukker, der i løbet af et bestemt produktionsår fremstilles ud over den i nr. 5) omhandlede sukkermængde, og som er beregnet til industriel fremstilling af et af de i artikel 13, stk. 2, omhandlede produkter

7)

»industriisoglucose« og »industriinulinsirup«: enhver mængde isoglucose eller inulinsirup, der fremstilles i løbet af et bestemt produktionsår, og som er beregnet til industriel fremstilling af et af de i artikel 13, stk. 2, omhandlede produkter

8)

»overskudssukker«, »overskudsisoglucose« og »overskudsinulinsirup«: enhver mængde sukker, isoglucose eller inulinsirup, der i løbet af et bestemt produktionsår fremstilles ud over de i nr. 5), 6) og 7) omhandlede sukkermængder

9)

»kvotesukkerroer«: alle sukkerroer, der forarbejdes til kvotesukker

10)

»leveringskontrakt«: en kontrakt mellem en sælger og en virksomhed om levering af sukkerroer til fremstilling af sukker

11)

»brancheaftale«: et af følgende:

a)

en aftale på EF-plan mellem en sammenslutning af nationale virksomhedsorganisationer på den ene side og en sammenslutning af nationale sælgerorganisationer på den anden side, indgået før leveringskontrakternes indgåelse

b)

en aftale mellem virksomheder eller en af vedkommende medlemsstat anerkendt virksomhedsorganisation på den ene side og en af vedkommende medlemsstat anerkendt sælgerorganisation på den anden side, indgået før leveringskontrakternes indgåelse

c)

såfremt der ikke foreligger en aftale som nævnt i litra a) eller b), loven om selskaber og loven om kooperativer, for så vidt de regulerer levering af sukkerroer fra selskabsdeltagere eller andelshavere i et sukkerfremstillende selskab eller kooperativ

d)

såfremt der ikke foreligger en aftale som nævnt i litra a) eller b), de aftaler, der foreligger før leveringskontrakternes indgåelse, forudsat at de sælgere, der tiltræder aftalen, leverer mindst 60 % af den samlede mængde sukkerroer, som virksomheden opkøber til fremstilling af sukker på en eller flere fabrikker

12)

»AVS/indisk sukker«: sukker, der henhører under KN-kode 1701 med oprindelse i de i bilag VI nævnte stater, og som importeres til EF ifølge:

protokol nr. 3 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen,

eller

aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker (8)

13)

»heltidsraffinaderi«: en produktionsenhed,

hvis virksomhed udelukkende består i raffinering af importeret rårørsukker,

eller

som i produktionsåret 2004/05 raffinerede en mængde på mindst 15 000 t importeret rårørsukker.

AFSNIT II

DET INDRE MARKED

KAPITEL 1

Priser

Artikel 3

Referencepriser

1.   For hvidt sukker er referenceprisen:

a)

631,9 EUR/t for hvert af produktionsårene 2006/07 og 2007/08

b)

541,5 EUR/t for produktionsåret 2008/09

c)

404,4 EUR/t for produktionsåret 2009/10

2.   For råsukker er referenceprisen:

a)

496,8 EUR/t for hvert af produktionsårene 2006/07 og 2007/08

b)

448,8 EUR/t for produktionsåret 2008/09

c)

335,2 EUR/t for produktionsåret 2009/10

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede referencepriser gælder for en uemballeret vare, ab fabrik. De gælder for hvidt sukker og råsukker af en standardkvalitet som beskrevet i bilag I.

Artikel 4

Indberetning af priser

Kommissionen opretter et informationssystem for priser på sukkermarkedet, herunder et system for offentliggørelse af prisniveauer for sukkermarkedet.

Systemet er baseret på oplysninger fra virksomheder, der fremstiller hvidt sukker, eller andre erhvervsdrivende, der er involveret i sukkerhandelen. Disse oplysninger behandles fortroligt. Kommissionen sikrer, at de offentliggjorte oplysninger ikke gør det muligt at identificere de enkelte virksomheder eller erhvervsdrivendes priser.

Artikel 5

Minimumspris for sukkerroer

1.   Minimumsprisen for kvotesukkerroer er:

a)

32,86 EUR/t for produktionsåret 2006/07

b)

29,78 EUR/t for produktionsåret 2007/08

c)

27,83 EUR/t for produktionsåret 2008/09

d)

26,29 EUR/t fra produktionsåret 2009/10.

2.   Den i stk. 1 omhandlede minimumspris gælder for sukkerroer af en standardkvalitet som beskrevet i bilag I.

3.   Sukkervirksomheder, der opkøber kvotesukkerroer, som egner sig til fremstilling af sukker, og som er beregnet til fremstilling af kvotesukker, skal mindst betale minimumsprisen, justeret med tillæg eller fradrag for at tage højde for afvigelser fra standardkvaliteten.

4.   For de mængder sukkerroer, der svarer til de mængder industrisukker eller overskudssukker, for hvilke der opkræves en overskudsafgift som omhandlet i artikel 15, justerer sukkervirksomheden opkøbsprisen, så den mindst er lig med minimumsprisen for kvotesukkerroer.

Artikel 6

Brancheaftaler

1.   Brancheaftaler og leveringskontrakter skal være i overensstemmelse med stk. 3 og købsbetingelserne i bilag II, især med hensyn til betingelserne for opkøb, levering og overtagelse af samt betaling for sukkerroer.

2.   Vilkårene for opkøb af sukkerroer og sukkerrør fastlægges ved brancheaftaler mellem EF-avlere af disse råvarer og EF-sukkervirksomheder.

3.   I leveringskontrakterne skelnes der mellem, om det sukker, der skal fremstilles af sukkerroer, er:

kvotesukker

eller

sukker uden for kvoten.

4.   Hver sukkervirksomhed giver den medlemsstat, hvor den pågældende virksomhed fremstiller sukker, meddelelse om:

a)

den i stk. 3, første led, omhandlede mængde sukkerroer, som den før såningen har indgået leveringskontrakt om, samt det sukkerindhold, kontrakten er baseret på

b)

det hertil svarende anslåede udbytte.

Medlemsstaterne kan kræve supplerende oplysninger.

5.   Sukkervirksomheder, der ikke før såningen har indgået leveringskontrakt til minimumsprisen for kvotesukkerroer for en mængde sukkerroer, der er lig med deres kvotesukker, skal mindst betale minimumsprisen for kvotesukkerroer for alle de sukkerroer, de forarbejder til sukker.

6.   Brancheaftaler kan afvige fra stk. 3 og 4, hvis vedkommende medlemsstat samtykker heri.

7.   Er der ikke indgået brancheaftaler, træffer vedkommende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger i henhold til denne forordning for at beskytte de berørte parters interesser.

KAPITEL 2

Kvotefremstilling

Artikel 7

Kvotetildeling

1.   Kvoterne for fremstilling af sukker, isoglucose og inulinsirup på nationalt og regionalt plan er fastsat i bilag III.

2.   Medlemsstaterne tildeler en kvote til hver sukker-, isoglucose- eller inulinsirupfremstillende virksomhed, der er etableret på deres område, og som er godkendt efter artikel 17.

For hver virksomhed er den tildelte kvote lig med summen af de A- og B-kvoter i henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001, der blev tildelt virksomheden for produktionsåret 2005/06.

3.   Tildeles der en kvote til en sukkervirksomhed, der har mere end én produktionsenhed, træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, de finder nødvendige for behørigt at tilgodese sukkerroe- og sukkerrørsavlernes interesser.

Artikel 8

Supplerende sukkerkvote

1.   Senest den 30. september 2007 kan enhver sukkervirksomhed anmode den medlemsstat, hvor den er etableret, om tildeling af en supplerende sukkerkvote.

De maksimale supplerende sukkerkvoter pr. medlemsstat er fastsat i punkt I i bilag IV.

2.   På grundlag af anmodningerne fastsætter medlemsstaten efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier de mængder, der kan accepteres. Overstiger den samlede sum for disse anmodninger om supplerende mængder den disponible nationale mængde, nedsætter medlemsstaten proportionalt de mængder, der kan accepteres. De heraf følgende mængder udgør den supplerende kvote, der tildeles de pågældende virksomheder.

3.   Der opkræves en engangsafgift på 730 EUR for de supplerende kvoter, der er tildelt virksomheder efter stk. 1 og 2. Afgiften opkræves pr. ton supplerende tildelt kvote.

4.   Medlemsstaten opkræver den samlede engangsafgift, der betales efter stk. 3, hos de virksomheder på dens område, der har fået tildelt en supplerende kvote.

De berørte sukkervirksomheder betaler engangsafgiften inden for en frist, som fastsættes af medlemsstaterne. Fristen må ikke være senere end den 28. februar 2008.

5.   Har en sukkervirksomhed ikke betalt engangsafgiften senest den 28. februar 2008, anses den supplerende kvote for ikke at være tildelt den pågældende sukkervirksomhed.

Artikel 9

Supplerende isoglucosekvote

1.   I produktionsåret 2006/07 tilføjes der en isoglucosekvote på 100 000 t til den samlede isoglucosekvote i bilag III. I hvert af produktionsårene 2007/08 og 2008/09 tilføjes der en yderligere isoglucosekvote på 100 000 t til kvoten for det foregående produktionsår.

Medlemsstaterne tildeler de supplerende kvoter til virksomheder proportionalt med den isoglucosekvote, der er tildelt efter artikel 7, stk. 2.

2.   Italien, Litauen og Sverige kan efter anmodning fra enhver virksomhed, der er etableret på deres respektive områder, tildele en supplerende isoglucosekvote i perioden fra produktionsåret 2006/07 til produktionsåret 2009/10. De maksimale supplerende kvoter er fastsat for hver medlemsstat i punkt II i bilag IV.

3.   Der opkræves en engangsafgift på 730 EUR for de supplerende kvoter, der er tildelt virksomheder efter stk. 2. Afgiften opkræves pr. ton supplerende tildelt kvote.

Artikel 10

Kvoteforvaltning

1.   Kvoterne i bilag III justeres efter proceduren i artikel 39, stk. 2 senest den 30. september 2006 for produktionsåret 2006/07 og senest ved udgangen af februar i det foregående produktionsår for hvert af produktionsårene 2007/08, 2008/09, 2009/10 og 2010/11. Justeringerne følger af anvendelsen af artikel 8 og 9, nærværende artikels stk. 2, samt artikel 14 og 19 i nærværende forordning og artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.

2.   Kommissionen træffer under hensyntagen til resultaterne af omstruktureringsordningen i forordning (EF) nr. 320/2006 senest ved udgangen af februar 2010 efter proceduren i artikel 39, stk. 2, beslutning om, med hvilken fælles procentsats de bestående kvoter for sukker, isoglucose og inulinsirup pr. medlemsstat eller region skal nedsættes for at undgå markedsuligevægt fra og med produktionsåret 2010/11.

3.   Medlemsstaterne justerer hver virksomheds kvote i overensstemmelse hermed.

Artikel 11

National kvoteomfordeling

1.   En medlemsstat kan nedsætte den sukker- eller isoglucosekvote, der er tildelt en virksomhed på dens område,

med op til 25 % for produktionsårene 2006/07 og 2007/08, idet dog virksomhedernes frihed til at deltage i den ordning, der fastlægges ved forordning (EF) nr. 320/2006, skal respekteres,

og

med op til 10 % for produktionsåret 2008/09 og de efterfølgende produktionsår.

2.   Medlemsstaterne kan overføre kvoter mellem virksomheder efter reglerne i bilag V under hensyntagen til de berørte parters interesser, navnlig sukkerroe- og sukkerrørsavlernes interesser.

3.   Den enkelte medlemsstat tildeler de efter stk. 1 og 2 nedsatte mængder til en eller flere virksomheder med eller uden en kvote på dens område.

KAPITEL 3

Produktion uden for kvoten

Artikel 12

Anvendelsesområde

Sukker, isoglucose og inulinsirup, der i et produktionsår fremstilles ud over den i artikel 7 omhandlede kvote, kan:

a)

forarbejdes til visse produkter som omhandlet i artikel 13

b)

overføres til kvoteproduktionen i det næste produktionsår efter artikel 14

c)

indgå i den særlige forsyningsordning for EF’s fjernområder efter afsnit II i forordning (EF) nr. 247/2006,

eller

d)

eksporteres inden for den kvantitative grænse, der er fastsat efter proceduren i artikel 39, stk. 2, under overholdelse af de forpligtelser, der følger af aftaler, som er indgået efter traktatens artikel 300.

For andre mængder opkræves den i artikel 15 omhandlede overskudsafgift.

Artikel 13

Industrisukker

1.   Industrisukker, industriisoglucose og industriinulinsirup forbeholdes fremstilling af et af de stk. 2 omhandlede produkter, når:

a)

det/den er omfattet af en leveringskontrakt, der er indgået før udgangen af produktionsåret mellem en producent og en bruger, der begge er godkendt efter artikel 17,

og

b)

det/den er leveret til brugeren senest den 30. november i det følgende produktionsår.

2.   Kommissionen udarbejder efter proceduren i artikel 39, stk. 2, en liste over produkter, som fremstilles under anvendelse af industrisukker, industriisoglucose og industriinulinsirup.

Listen omfatter bl.a.:

a)

bioethanol, alkohol, rom, levende gær og sirup, der er bestemt til smørepålæg, og sirup, der skal forarbejdes til »Rinse appelstroop«

b)

visse industriprodukter, der ikke indeholder sukker, men i hvis forarbejdning der indgår sukker, isoglucose og inulinsirup

c)

visse kemiske produkter og lægemidler, der indeholder sukker, isoglucose og inulinsirup.

3.   Der kan ydes produktionsrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra b) til e), anførte produkter, hvis der ikke foreligger overskudssukker eller importeret sukker eller overskudsisoglucose eller overskudsinulinsirup til en pris, der svarer til verdensmarkedsprisen, til fremstilling af de i nærværende artikels stk. 2, litra b) og c), omhandlede produkter.

Produktionsrestitutionerne fastsættes under hensyntagen til bl.a. de omkostninger ved brug af importeret sukker, som industrien må bære i tilfælde af forsyning fra verdensmarkedet, og prisen på overskudssukker på EF-markedet eller referenceprisen, hvis der ikke er noget overskudssukker.

Artikel 14

Overførsel af overskudssukker

1.   Hver virksomhed kan beslutte at overføre hele eller en del af den produktion, der overstiger dens sukkerkvote, isoglucosekvote eller inulinsirupkvote, til det følgende produktionsårs produktion. Denne beslutning er uigenkaldelig, jf. dog stk. 3.

2.   De virksomheder, der træffer den i stk. 1 omhandlede beslutning:

a)

underretter vedkommende medlemsstat inden en dato, som fastsættes af denne medlemsstat,

mellem den 1. februar og den 30. juni i det igangværende produktionsår, for så vidt angår de mængder rørsukker, der overføres,

mellem den 1. februar og den 15. april i det igangværende produktionsår, for så vidt angår andre mængder sukker og inulinsirup, der overføres

b)

forpligter sig til at oplagre disse mængder for egen regning indtil udgangen af det igangværende produktionsår.

3.   Hvis en virksomheds endelige produktion i det pågældende produktionsår var mindre end det skøn, der blev foretaget på tidspunktet for den i stk. 1 omhandlede beslutning, kan den overførte mængde justeres med tilbagevirkende kraft senest den 31. oktober i det følgende produktionsår.

4.   De overførte mængder anses for at være de første mængder, der produceres under kvoten i det følgende produktionsår.

Artikel 15

Overskudsafgift

1.   Der opkræves en overskudsafgift for:

a)

overskudssukker, overskudsisoglucose og overskudsinulinsirup, der fremstilles i et givet produktionsår, undtagen de mængder, der overføres til kvoteproduktionen i det følgende produktionsår og oplagres efter artikel 14, og de i artikel 12, litra c) og d), omhandlede mængder

b)

industrisukker, industriisoglucose og industriinulinsirup, når det inden en nærmere fastsat dato ikke er godtgjort, at det/den er forarbejdet til et af de i artikel 13, stk. 2, omhandlede produkter

c)

sukker, isoglucose og inulinsirup, der er trukket tilbage fra markedet efter artikel 19, og for hvilket eller hvilken forpligtelserne i artikel 19, stk. 3, ikke er opfyldt.

2.   Overskudsafgiften fastsættes efter proceduren i artikel 39, stk. 2, på et tilstrækkelig højt niveau for at undgå ophobning af de i stk. 1 omhandlede mængder.

3.   Medlemsstaten opkræver overskudsafgiften, der betales efter stk. 1, hos virksomhederne på dens område på grundlag af de produktionsmængder omhandlet i stk. 1, der er konstateret for virksomhederne i det pågældende produktionsår.

KAPITEL 4

Markedsforvaltning

Artikel 16

Produktionsafgift

1.   Fra og med produktionsåret 2007/08 opkræves der en produktionsafgift for sukker-, isoglucose- og inulinsirupfremstillende virksomheders respektive sukkerkvote, isoglucosekvote og inulinsirupkvote.

2.   Produktionsafgiften sættes til 12,00 EUR/t kvotesukker og kvoteinulinsirup. For isoglucose sættes produktionsafgiften til 50 % af afgiften for sukker.

3.   Medlemsstaten opkræver den samlede produktionsafgift, der betales efter stk. 1, hos virksomhederne på dens område på grundlag af kvoten i det pågældende produktionsår.

Virksomhederne betaler produktionsafgiften senest ved udgangen af februar i det relevante produktionsår.

4.   Sukker- og inulinsirupvirksomheder i EF kan kræve, at sukkerroe- eller sukkerrørsavlerne eller cikorieleverandørerne afholder op til 50 % af produktionsafgiften.

Artikel 17

Godkendte erhvervsdrivende

1.   Medlemsstaterne godkender på anmodning en virksomhed, der fremstiller sukker, isoglucose eller inulinsirup, og en virksomhed, der forarbejder disse produkter til et produkt på listen i artikel 13, stk. 2, forudsat at virksomheden:

a)

godtgør sin produktionskapacitet på professionelle anlæg

b)

indvilliger i at fremlægge enhver oplysning og lade sig underkaste kontrol i forbindelse med denne forordning

c)

ikke har fået sin godkendelse suspenderet eller trukket tilbage.

2.   De godkendte virksomheder forelægger den medlemsstat, på hvis område sukkerroerne og sukkerrørene høstes eller raffineringen finder sted, følgende oplysninger:

a)

de mængder sukkerroer eller sukkerrør, for hvilke der er indgået en leveringskontrakt, samt de tilsvarende anslåede udbytter af sukkerroer eller sukkerrør, og sukker pr. ha

b)

data om forventede og faktiske leveringer af sukkerroer, sukkerrør og råsukker og om sukkerproduktion og erklæringer om sukkerlagre

c)

de mængder hvidt sukker, der er solgt, og til hvilke priser og på hvilke betingelser.

Artikel 18

Privat oplagring og intervention

1.   Er den indberettede EF-gennemsnitspris lavere end referenceprisen i en repræsentativ periode, og ser den ud til at holde sig på dette niveau, kan der under hensyntagen til markedssituationen ydes støtte for privat oplagring af hvidt sukker til virksomheder, der er tildelt en sukkerkvote.

2.   I produktionsårene 2006/07, 2007/08, 2008/09 og 2009/10 køber det interventionsorgan, som hver sukkerproducerende medlemsstat har udpeget, op til en samlet mængde på 600 000 t, udtrykt i hvidt sukker, pr. produktionsår for Fællesskabet hvidt sukker og råsukker, som tilbydes det, forudsat

at det pågældende sukker er fremstillet under kvoter og er fremstillet af sukkerroer eller sukkerrør høstet i Fællesskabet,

og

at der for det pågældende sukker forinden er indgået en oplagringskontrakt mellem sælgeren og interventionsorganet.

Interventionsorganerne køber til 80 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 3 for det produktionsår, der følger det produktionsår, hvor tilbuddet indgives. Hvis sukkerets kvalitet afviger fra den standardkvalitet, for hvilken referenceprisen er fastsat, reguleres denne pris med tillæg eller fradrag.

3.   Interventionsorganerne må kun sælge sukker til en pris, der ligger over den referencepris, der er fastsat for det produktionsår, hvor salget finder sted.

Det kan dog efter proceduren i artikel 39, stk. 2, og under overholdelse af de forpligtelser, der følger af aftaler, som er indgået efter traktatens artikel 300, besluttes, at interventionsorganer:

a)

kan sælge sukker til en pris, der er lig med eller lavere end den i stk. 1 omhandlede referencepris, såfremt sukkeret er bestemt til

foderbrug,

eller

eksport i uforarbejdet stand eller efter forarbejdning til en af de i traktatens bilag I opregnede varer eller til en af de varer, der er anført i bilag VII til denne forordning

b)

stiller sukker i uforarbejdet stand, som de ligger inde med, til rådighed for velgørende organisationer — anerkendt af vedkommende medlemsstat eller, hvis anerkendelse af sådanne organisationer ikke har fundet sted i denne medlemsstat, af Kommissionen — til en pris, der er lavere end den gældende referencepris, eller helt gratis med henblik på konsum på Fællesskabets indre marked, hvis det uddeles som led i individuelle nødhjælpsforanstaltninger.

Artikel 19

Tilbagetrækning af sukker

1.   For at bevare den strukturelle ligevægt på markedet på et prisniveau, der ligger tæt på referenceprisen, kan en procentdel fælles for alle medlemsstater af kvotesukker, kvoteisoglucose og kvoteinulinsirup under hensyntagen til de forpligtelser for EF, der følger af aftaler, som er indgået efter traktatens artikel 300, trækkes tilbage fra markedet indtil begyndelsen af det følgende produktionsår.

I så tilfælde nedsættes det traditionelle behov for forsyning med importeret råsukker til raffinering som omhandlet i artikel 29, stk. 1, med den samme procentdel for det pågældende produktionsår.

2.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetrækningsprocentdel fastlægges senest den 31. oktober i det pågældende produktionsår på grundlag af den forventede markedsudvikling i nævnte produktionsår.

3.   Hver virksomhed med en kvote oplagrer for egen regning i tilbagetrækningsperioden en mængde sukker svarende til anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede procentdel på virksomhedens kvoteproduktion i det pågældende produktionsår.

De sukkermængder, der trækkes tilbage i et produktionsår, anses for at være de første mængder, der produceres under kvoten i det følgende produktionsår. Under hensyntagen til den forventede udvikling på sukkermarkedet kan det dog efter proceduren i artikel 39, stk. 2, for det igangværende og/eller følgende produktionsår besluttes, at alle eller en del af de mængder sukker, isoglucose eller inulinsirup, der er trukket tilbage, skal anses for:

overskudssukker, overskudsisoglucose eller overskudsinulinsirup, der kan blive til industrisukker, industriisoglucose eller industriinulinsirup,

eller

midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en del kan reserveres til eksport under overholdelse af de forpligtelser for EF, der følger af aftaler, som er indgået efter traktatens artikel 300.

4.   Er sukkerforsyningen i EF utilstrækkelig, kan det efter proceduren i artikel 39, stk. 2, besluttes, at en vis mængde sukker, isoglucose og inulinsirup, der er trukket tilbage, sælges på EF-markedet før udløbet af tilbagetrækningsperioden.

Artikel 20

Oplagring under forskellige ordninger

Sukker, der er oplagret under en af de i artikel 14, artikel 18 eller artikel 19 omhandlede ordninger i et produktionsår, kan ikke oplagres privat eller offentligt under en anden af disse bestemmelser.

AFSNIT III

SAMHANDEL MED TREDJELANDE

KAPITEL 1

Fælles bestemmelser om import og eksport

Artikel 21

Den kombinerede nomenklatur

De almindelige regler for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur og de særlige regler for nomenklaturens anvendelse gælder ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning. Den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, optages i den fælles toldtarif.

Artikel 22

Generelle principper

Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i bestemmelser, der er vedtaget i medfør af denne, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

a)

opkrævning af afgifter med samme virkning som told

b)

anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med samme virkning.

Artikel 23

Eksport- og importlicenser

1.   Ved import til EF eller ved eksport fra EF af de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter bortset fra de i litra h) anførte, kan der kræves fremlagt en import- eller eksportlicens. Der kan dog indrømmes undtagelser, hvis der ikke kræves licenser ved forvaltning af visse former for import af sukker.

2.   Medlemsstaterne udsteder licenser til enhver ansøger, uanset hvor denne er etableret i EF, uden at dette berører foranstaltninger, der træffes med henblik på anvendelse af artikel 28 og 32 i nærværende forordning, af artikel 12, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (9) og af aftaler, der er indgået efter traktatens artikel 133 eller 300.

3.   Import- eller eksportlicenser gælder i hele EF.

Der udstedes licenser, hvis der stilles en sikkerhed som garanti for, at produkterne importeres eller eksporteres i licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvist, hvis importen eller eksporten ikke foretages eller kun foretages delvist i licensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

4.   Licenserne gyldighedsperiode fastsættes efter proceduren i artikel 39, stk. 2.

Artikel 24

Proceduren for aktiv forædling

I det omfang det er nødvendigt for, at den fælles markedsordning for sukker kan fungere korrekt, kan anvendelse af proceduren for aktiv forædling for de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 1, forbydes helt eller delvist efter proceduren i artikel 39, stk. 2.

Artikel 25

Beskyttelsesforanstaltning

1.   Bliver EF-markedet for et eller flere af de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter på grund af import eller eksport alvorligt forstyrret eller truet af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggørelsen af de i traktatens artikel 33 fastsatte mål i fare, kan der under overholdelse af EF's internationale forpligtelser anvendes passende foranstaltninger i samhandelen, indtil forstyrrelsen eller faren herfor er ophørt.

2.   Opstår den i stk. 1 omhandlede situation, træffer Kommissionen de fornødne foranstaltninger på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ.

Har Kommissionen modtaget en anmodning fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter modtagelsen.

Medlemsstaterne underrettes om sådanne foranstaltninger, der straks iværksættes.

3.   Enhver medlemsstat kan senest tre arbejdsdage efter at være blevet underrettet indbringe foranstaltninger, som Kommissionen har truffet efter stk. 2, for Rådet. Rådet træder straks sammen. Det kan med kvalificeret flertal ændre eller ophæve de pågældende foranstaltninger senest en måned efter den dato, hvor disse blev indbragt for Rådet.

4.   Foranstaltninger vedtaget efter denne artikel, som finder anvendelse på medlemmer af WTO, anvendes på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning (10).

KAPITEL 2

Importbestemmelser

Artikel 26

Importtold

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes importtoldsatserne i den fælles toldtarif for de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter.

2.   Uanset stk. 1 kan Kommissionen suspendere importtolden helt eller delvist for visse mængder af følgende produkter for at sikre, at EF-markedet forsynes tilstrækkeligt ved import fra tredjelande:

råsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10 og 1701 12 10

melasse henhørende under KN-kode 1703.

3.   For at garantere den forsyning, der er nødvendig for fremstilling af de i artikel 13, stk. 2, omhandlede produkter, kan Kommissionen suspendere importtolden helt eller delvist for visse mængder sukker henhørende under KN-kode 1701 og isoglucose henhørende under KN-kode 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30.

Artikel 27

Forvaltning af import

1.   For at undgå eller afbøde eventuelle skadelige virkninger på EF-markedet, der måtte opstå som følge af import af nogle af de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter, pålægges importen af et eller flere af disse produkter til satsen i den fælles toldtarif en tillægsimporttold, såfremt betingelserne, der skal fastlægges nærmere efter artikel 40, stk. 1, litra e), er opfyldt, medmindre importen ikke forventes at forstyrre EF-markedet, eller virkningerne ikke ville stå i forhold til det tilstræbte mål.

2.   Når der importeres til priser under det niveau, som EF har meddelt WTO (»udløsningsprisen«), kan der pålægges en tillægsimporttold.

De importpriser, der skal tages i betragtning ved pålæggelse af tillægsimporttold, fastlægges på grundlag af cif-importpriserne for den pågældende sending.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet eller EF-importmarkedet.

3.   Overstiger importmængden i et år, hvor de i stk. 1 omhandlede skadelige virkninger opstår eller kan forventes at opstå, et niveau, der er fastlagt på basis af afsætningsmulighederne defineret som importen i procent af det tilsvarende indenlandske forbrug i de tre forudgående år (»udløsningsmængden«), kan der også pålægges en tillægsimporttold.

Artikel 28

Toldkontingenter

1.   Kommissionen åbner og forvalter de toldkontingenter for import af de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300 eller af andre retsakter udstedt af Rådet, efter gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter proceduren i denne forordnings artikel 39, stk. 2.

2.   Toldkontingenterne forvaltes på en sådan måde, at de erhvervsdrivende behandles på lige fod, ved anvendelse af en af følgende metoder eller en kombination af dem eller en anden passende metode:

a)

en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgninger indgives i (»først til mølle«-princippet)

b)

en metode, der går ud på fordeling i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning om (»samtidig behandling«)

c)

en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsmønstre (»traditionelle/nye mønstre«).

3.   Forvaltningsmetoden skal i givet fald tage behørigt hensyn til EF-markedets forsyningsbehov og nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked.

Artikel 29

Raffineringsindustriens traditionelle forsyningsbehov

1.   Uanset artikel 19, stk. 1, fastsættes det traditionelle behov for forsyning med sukker til raffinering i EF til 1 796 351 t pr. produktionsår udtrykt i hvidt sukker.

I produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 fordeles det traditionelle forsyningsbehov således:

296 627 t for Frankrig

291 633 t for Portugal

19 585 t for Slovenien

59 925 t for Finland

1 128 581 t for Det Forenede Kongerige.

2.   Det i stk. 1 anførte traditionelle forsyningsbehov forhøjes med:

a)

50 000 t i produktionsåret 2007/08 og med 100 000 t fra og med produktionsåret 2008/09. Disse mængder stilles til rådighed for Italien i produktionsårene 2007/08 og 2008/09;

b)

30 000 t fra og med produktionsåret 2006/07 og med yderligere 35 000 t fra og med det produktionsår, hvor sukkerkvoten er blevet nedsat med mindst 50 %.

De i første afsnit, litra b), nævnte mængder vedrører rårørsukker og forbeholdes produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for det eneste sukkerroeforarbejdningsanlæg i drift i 2005 i Portugal. Dette anlæg anses for at være et heltidsraffinaderi.

3.   Der udstedes kun importlicenser for sukker til raffinering til heltidsraffinaderier, hvis de berørte mængder ikke overstiger de mængder, der kan importeres inden for rammerne af det traditionelle forsyningsbehov, jf. stk. 1 og 2. De pågældende licenser kan kun overdrages mellem heltidsraffinaderier, og deres gyldighed udløber ved udgangen af det produktionsår, for hvilket de er udstedt.

Dette stykke gælder for produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 og for de tre første måneder i hvert af de følgende produktionsår.

4.   Importtolden for rørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10 med oprindelse i de i bilag VI nævnte stater suspenderes for den supplerende mængde, der er nødvendig for at sikre en passende forsyning af heltidsraffinaderierne i hvert af produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09.

Den supplerende mængde fastsættes efter proceduren i artikel 39, stk. 2, med ligevægt mellem det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede traditionelle forsyningsbehov og den forventede forsyning med sukker til raffinering i det pågældende produktionsår. Denne ligevægt kan revideres efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i løbet af produktionsåret og kan baseres på historiske faste skøn over råsukker til forbrug.

Artikel 30

Garanteret pris

1.   De garanterede priser for AVS/indisk sukker gælder for import af råsukker og hvidt sukker af standardkvalitet fra:

a)

de mindst udviklede lande under de ordninger, der er omhandlet i artikel 12 og 13 i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005

b)

de stater, som er anført i bilag VI til nærværende forordning, for den supplerende mængde, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4.

2.   Ansøgninger om importlicenser for sukker med garanteret pris ledsages af en eksportlicens fra myndighederne i eksportlandet til attestering af, at sukkeret overholder reglerne i de pågældende ordninger.

Artikel 31

Sukkerprotokolforpligtelser

Der kan efter proceduren i artikel 39, stk. 2, træffes foranstaltninger for at sikre, at AVS/indisk sukker importeres til EF på betingelserne i protokol 3 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen og aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker. Disse foranstaltninger kan om nødvendigt fravige artikel 29.

KAPITEL 3

Eksportbestemmelser

Artikel 32

Eksportrestitutionernes størrelse

1.   For at muliggøre eksport af de i artikel 1, stk. 1, litra b) og c), anførte produkter i uforarbejdet stand eller i form af forarbejdede varer som anført i bilag VII på grundlag af noteringerne eller priserne for sukker på verdensmarkedet og inden for de begrænsninger, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne i EF i fornødent omfang udlignes ved eksportrestitutioner.

2.   Der kan ydes eksportrestitutioner ved eksport af de i artikel 1, stk. 1, litra d) og g), anførte produkter i uforarbejdet stand eller i form af forarbejdede varer som anført i bilag VII.

I så fald fastlægges restitutionen pr. ton tørstof under særlig hensyntagen til:

a)

den restitution, der gælder ved eksport af produkter henhørende under KN-kode 1702 30 91

b)

den restitution, der gælder ved eksport af de i artikel 1, stk. 1, litra c), anførte produkter

c)

de økonomiske aspekter af den påtænkte eksport.

3.   Eksportrestitutionen for råsukker af standardkvalitet som defineret i bilag I må ikke overstige 92 % af eksportrestitutionen for hvidt sukker. Denne begrænsning gælder dog ikke for den eksportrestitution, der skal fastsættes for kandis.

4.   Eksportrestitutionerne for produkter, der udføres i form af forarbejdede varer som anført i bilag VII, må ikke være større end dem, der gælder for de samme produkter, når de udføres i uforarbejdet stand.

Artikel 33

Fastsættelse af eksportrestitutioner

1.   De mængder, der kan eksporteres med eksportrestitutioner, tildeles efter den metode, der:

a)

bedst passer til produktets art og til situationen på det pågældende marked, således at de disponible ressourcer udnyttes så effektivt som muligt under hensyntagen til EF-eksportens effektivitet og struktur, uden at dette må føre til forskelsbehandling af de berørte erhvervsdrivende, især mellem store og små erhvervsdrivende

b)

administrativt set er mindst besværlig for de erhvervsdrivende under hensyntagen til kravene til forvaltningen.

2.   Eksportrestitutionerne skal være ens for hele EF. De kan differentieres efter destination, når situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gør det nødvendigt.

Eksportrestitutionerne fastsættes efter proceduren i artikel 39, stk. 2.

Eksportrestitutionerne kan fastsættes:

a)

med regelmæssige mellemrum

b)

ved licitation for produkter, som der allerede førhen var fastsat en sådan procedure for.

Kommissionen kan om nødvendigt ændre eksportrestitutioner, der fastsættes med regelmæssige mellemrum, i den mellemliggende periode på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ.

3.   For produkter omhandlet i artikel 32, stk. 1 og 2, der eksporteres i uforarbejdet stand, ydes der kun eksportrestitutioner efter anmodning og mod fremlæggelse af eksportlicens.

Ved eksport i uforarbejdet stand af produkter omhandlet i artikel 32, stk. 1 og 2, ydes den eksportrestitution, der gælder på dagen for licensansøgningen, og ved differentieret eksportrestitution den eksportrestitution, der gælder samme dag:

a)

for den destination, der er angivet i licensen,

eller

b)

i givet fald for den faktiske destination, hvis denne afviger fra den destination, der er angivet i licensen, i hvilket fald beløbet ikke må overstige det beløb, der gælder for den destination, der er angivet i licensen.

4.   Anvendelsesområdet for stk. 3 kan udvides til også at gælde for de produkter, der eksporteres i form af forarbejdede varer anført i bilag VII, efter proceduren i artikel 16, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (11). Gennemførelsesbestemmelserne vedtages efter samme procedure.

Artikel 34

Eksportbegrænsninger

De forpligtelser med hensyn til mængdebegrænsninger, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300, sikres overholdt ved hjælp af eksportlicenser, der udstedes for de referenceperioder, som gælder for de pågældende produkter.

Artikel 35

Eksportrestriktioner

1.   Når noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for et eller flere af de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter når op på et sådant niveau, at forsyningen af EF-markedet afbrydes eller risikerer at blive afbrudt, og denne situation kan forventes at vare ved og blive yderligere forværret, kan der træffes passende foranstaltninger i særligt akutte situationer.

2.   Foranstaltninger, der træffes efter denne artikel, anvendes under overholdelse af de forpligtelser, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300, stk. 2.

AFSNIT IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 36

Statsstøtte

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder traktatens artikel 87, 88 og 89 anvendelse på fremstilling af og handel med de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter, undtagen for statsstøtte i henhold til stk. 2 og 3 i nærværende artikel.

2.   Medlemsstater, der nedsætter deres sukkerkvote med over 50 %, kan yde midlertidig statsstøtte i den periode, for hvilken overgangsstøtten til roeavlere udbetales i henhold til kapitel 10f i Rådets forordning (EF) nr. 319/2006 af 20. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (12). Kommissionen fastsætter på grundlag af en ansøgning fra de berørte medlemsstater det samlede statsstøttebeløb, der er til rådighed til denne foranstaltning.

For Italien må den midlertidige støtte, der er omhandlet i første afsnit, ikke overstige i alt 11 EUR pr. produktionsår pr. ton sukkerroer til sukkerroeavlere og til transport af sukkerroer.

3.   Finland kan yde en støtte på op til 350 EUR pr. hektar pr. produktionsår til sukkerroeavlere.

4.   De berørte medlemsstater underretter inden 30 dage fra hvert produktionsårs udløb Kommissionen om, hvilket beløb de faktisk har ydet i statsstøtte i det pågældende produktionsår.

Artikel 37

Markedsforstyrrelsesklausul

Registreres der en væsentlig stigning eller et væsentligt fald i priserne på EF-markedet, og:

alle foranstaltninger, der kan iværksættes efter de andre artikler i denne forordning, er truffet,

og

situationen sandsynligvis fortsat vil forstyrre eller true med at forstyrre markedet,

kan der træffes yderligere foranstaltninger.

Artikel 38

Meddelelse

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning og for overholdelsen af de internationale forpligtelser vedrørende de i artikel 1, stk. 1, anførte produkter.

Artikel 39

Forvaltningskomitéen for Sukker

1.   Kommissionen bistås af en forvaltningskomité for sukker (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 40

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Der fastsættes gennemførelsesbestemmelser til denne forordning efter proceduren i artikel 39, stk. 2. De omfatter bl.a.:

a)

nærmere regler for anvendelse af artikel 3, 4, 5 og 6, især de nærmere regler for pristillæggene og prisfradragene for afvigelser fra den standardkvalitet, der ligger til grund for referenceprisen som omhandlet i artikel 3, stk. 3, og for minimumsprisen som omhandlet i artikel 5, stk. 3

b)

nærmere regler for anvendelse af artikel 7, 8, 9 og 10

c)

nærmere regler for anvendelse af artikel 12, 13, 14 og 15, bl.a. betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner, produktionsrestitutionernes størrelse og de støtteberettigede mængder

d)

nærmere regler for fastlæggelse og meddelelse af de i artikel 8, 9, 15 og 16 omhandlede afgifter

e)

nærmere regler for anvendelse af artikel 26, 27 og 28. Disse regler kan bl.a. vedrøre:

i)

enhver suspension som omhandlet i artikel 26, stk. 2 og 3, der kan fastlægges ved en licitation

ii)

angivelsen af produkter, som der kan opkræves tillægsimporttold for efter artikel 27

iii)

de årlige toldkontingenter i henhold til artikel 28, stk. 1, om nødvendigt behørigt fordelt over året, og fastlæggelse af den forvaltningsmetode, der skal anvendes, og som i givet fald skal omfatte:

garanti for produktets art, afsendelsessted og oprindelse

anerkendelse af det dokument, der anvendes til kontrol af den i første led omhandlede garanti

betingelserne for udstedelse af importlicenser og licensernes gyldighedsperiode

f)

nærmere regler for anvendelse af artikel 36 og 38

g)

nærmere regler for anvendelse af bestemmelserne i afsnit III, kapitel 3. Disse regler kan bl.a. vedrøre:

i)

nærmere regler for omfordeling af eksportmængder, der ikke er tildelt eller udnyttet

ii)

passende foranstaltninger som omhandlet i artikel 35.

2.   Desuden kan der efter proceduren i artikel 39, stk. 2, vedtages følgende:

a)

kriterier, som sukkervirksomhederne skal anvende, når de tildeler sukkerroesælgerne de mængder sukkerroer, der skal omfattes af en leveringskontrakt indgået før såningen som omhandlet i artikel 6, stk. 4

b)

ændringer af bilag I og II

c)

en fravigelse af de datoer, der er fastsat i artikel 14, stk. 2

d)

nærmere regler for anvendelse af artikel 16, 17, 18 og 19, bl.a.:

i)

supplerende oplysninger, som de godkendte erhvervsdrivende skal fremlægge

ii)

kriterier for sanktioner samt suspension og tilbagetrækning af de erhvervsdrivendes godkendelse

iii)

ydelse af støtte for privat oplagring som omhandlet i artikel 18, stk. 1, og støttebeløbenes størrelse

iv)

minimumskravene til kvalitet og kvantitet, relevante pristillæg og prisfradrag og procedurerne og kravene i forbindelse med interventionsorganernes overtagelse og interventionsopkøb i henhold til artikel 18, stk. 2

v)

den i artikel 19, stk. 1, omhandlede procentdel for tilbagetrukket kvotesukker

vi)

betingelserne for betaling af minimumsprisen, hvis det tilbagetrukne sukker sælges på EF-markedet efter artikel 19, stk. 4

e)

regler for anvendelse af undtagelser som omhandlet i artikel 23, stk. 1

f)

nærmere regler for anvendelse af artikel 29 og 30, bl.a. med henblik på overholdelse af internationale aftaler:

i)

ændringer af definitionen i artikel 2, nr. 11

ii)

ændringer af bilag VI

g)

foranstaltninger i henhold til artikel 37.

Artikel 41

Ændring af forordning (EF) nr. 247/2006

I forordning (EF) nr. 247/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 16 tilføjes følgende stykke:

»3.   Frankrig kan yde national støtte til sukkersektoren i de franske fjernområder på op til 60 mio. EUR for produktionsåret 2005/06 og op til 90 mio. EUR for produktionsårene fra og med 2006/07.

Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på den støtte, der er omhandlet i dette stykke.

Frankrig underretter inden 30 dage fra hvert produktionsårs udløb Kommissionen om, hvilket beløb der faktisk er ydet i støtte.«

.

2)

Artikel 23, stk. 2, affattes således:

»2.   EF finansierer foranstaltningerne i denne forordnings afsnit II og III med følgende årlige maksimumsbeløb:

(mio. EUR)

 

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2008

Regnskabsåret 2009

Fra regnskabsåret 2010 og fremefter

De franske oversøiske departementer

126,6

133,5

140,3

143,9

Azorerne og Madeira

77,9

78,0

78,1

78,2

De Kanariske Øer

127,3

127,3

127,3

127,3«

Artikel 42

Særforanstaltninger

Foranstaltninger, der i en akut situation både er nødvendige og berettigede for at løse specifikke praktiske problemer, vedtages efter proceduren i artikel 39, stk. 2.

Sådanne foranstaltninger kan fravige bestemmelser i denne forordning, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.

Artikel 43

Finansielle bestemmelser

Forordning (EF) nr. 1258/1999 og fra den 1. januar 2007 forordning (EF) nr. 1290/2005 og gennemførelsesbestemmelserne dertil anvendes for de udgifter, som medlemsstaterne har haft i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til nærværende forordning.

KAPITEL 2

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 44

Overgangsforanstaltninger

Der kan efter proceduren i artikel 39, stk. 2, vedtages foranstaltninger

a)

for at lette overgangen fra markedssituationen i produktionsåret 2005/06 til markedssituationen i produktionsåret 2006/07, navnlig ved at nedsætte den mængde, der kan produceres under kvoten, og overgangen fra reglerne i forordning (EF) nr. 1260/2001 til reglerne i nærværende forordning,

og

b)

for at sikre, at EF overholder sine internationale forpligtelser med hensyn til C-sukker som omhandlet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1260/2001, og samtidig undgå forstyrrelser af sukkermarkedet i EF.

Artikel 45

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1260/2001 ophæves.

Artikel 46

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra produktionsåret 2006/07. Artikel 39, 40, 41 og 44 anvendes dog fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Afsnit II anvendes indtil udgangen af produktionsåret 2014/15.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 19. januar 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse afgivet den 26. oktober 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(4)  Jf. s. 42 i denne EUT.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.

(7)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

(8)  EFT L 190 af 23.7.1975, s. 36.

(9)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.

(10)  EFT L 349 af 31.12.1994, s. 53. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2200/2004 (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 1).

(11)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(12)  Jf. s. 32 i denne EUT.


BILAG I

STANDARDKVALITETER

PUNKT I

Standardkvalitet for sukkerroer

Sukkerroer af standardkvalitet er karakteriseret ved følgende:

a)

sund, sædvanlig handelskvalitet

b)

et sukkerindhold på 16 % ved overtagelsen.

PUNKT II

Standardkvalitet for hvidt sukker

1.

Hvidt sukker af standardkvalitet er karakteriseret ved følgende:

a)

sund og sædvanlig handelskvalitet, tørt, ensartet krystalliseret og frit flydende

b)

polarisation: mindst 99,7°

c)

vandindhold: højst 0,06 %

d)

indhold af invertsukker: højst 0,04 %

e)

det ifølge nr. 2 bestemte pointtal må hverken overstige 22 i alt eller:

 

15 for askeindholdet

 

9 for farvetype bestemt efter den metode, der anvendes af Institut für landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Braunschweig (i det følgende benævnt »Braunschweigmetoden«)

 

6 for opløsningens farve bestemt efter den metode, der anvendes af The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (i det følgende benævnt »ICUMSA-metoden«).

2.

Ét point svarer til:

a)

0,0018 % askeindhold bestemt efter ICUMSA-metoden ved 28° Brix

b)

0,5 farvetypeenhed bestemt efter Braunschweigmetoden

c)

7,5 farveenheder af opløsningen bestemt efter ICUMSA-metoden.

3.

Metoderne til bestemmelse af de elementer, der er omhandlet i nr. 1, er de samme som dem, der anvendes til bestemmelse heraf i forbindelse med interventionsforanstaltningerne.

PUNKT III

Standardkvalitet for råsukker

1.

Råsukker af standardkvalitet er sukker med et udbytte i hvidt sukker på 92 %.

2.

Udbyttet af roeråsukker beregnes ved fra tallet for dette sukkers polarisationsgrad at fratrække:

a)

sukkerets askeindhold i procent multipliceret med fire

b)

sukkerets indhold af invertsukker i procent multipliceret med to

c)

tallet 1.

3.

Udbyttet af rørråsukker beregnes ved fra dette sukkers polarisationsgrad multipliceret med to at fratrække 100.


BILAG II

KØBSBETINGELSER FOR SUKKERROER

PUNKT I

I dette bilag forstås ved de »kontraherende parter« i en leveringskontrakt:

a)

sukkervirksomheder (i det følgende benævnt »fabrikanter«),

og

b)

sukkerroesælgere (i det følgende benævnt »sælgere«).

PUNKT II

1.

Leveringskontrakter indgås skriftligt for en bestemt mængde kvotesukkerroer.

2.

I leveringskontrakten fastsættes det, hvorvidt og i givet fald på hvilke betingelser der kan leveres yderligere mængder sukkerroer.

PUNKT III

1.

I leveringskontrakten fastsættes købsprisen for de mængder sukkerroer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, første og, hvis det er relevant, andet led. For de mængder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, første led, må denne pris ikke være lavere end den minimumspris for kvotesukkerroer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1.

2.

Der fastsættes i leveringskontrakten et bestemt sukkerindhold for sukkerroer. Leveringskontrakten skal indeholde en omregningstabel, som viser de forskellige sukkerindhold og de koefficienter, der anvendes ved omregning af de leverede sukkerroemængder til mængder med det sukkerindhold, der er fastsat i leveringskontrakten.

Omregningstabellen baseres på de udbyttesatser, der svarer til de forskellige sukkerindhold.

3.

Hvis en sælger har indgået en leveringskontrakt med en fabrikant om levering af sukkerroer som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første led, betragtes alle leverancer fra den pågældende sælger, omregnet i henhold til nr. 2 i dette punkt, som leverancer som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første led, op til den mængde sukkerroer, der er angivet i leveringskontrakten.

4.

Fabrikanter, der fremstiller en mindre sukkermængde end den mængde kvotesukkerroer, som de før såningen har indgået leveringskontrakt om i henhold til artikel 6, stk. 3, første led, skal fordele den sukkerroemængde, som svarer til en eventuel yderligere produktion op til kvoten, mellem de sælgere, med hvem de før såningen har indgået leveringskontrakter som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første led.

Denne bestemmelse kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT IV

1.

Det fastsættes i leveringskontrakten, hvor længe der normalt skal leveres sukkerroer, og hvordan leverancerne skal fordeles tidsmæssigt.

2.

De bestemmelser, der er nævnt i nr. 1, er de samme som dem, der var gældende for det foregående produktionsår, idet der tages hensyn til størrelsen af den faktiske produktion. Disse bestemmelser kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT V

1.

I leveringskontrakten fastsættes der opsamlingssteder for sukkerroer.

2.

Hvor sælgere og fabrikanter allerede havde indgået en leveringskontrakt for det foregående produktionsår, forbliver de opsamlingssteder, som de aftalte for leverancerne i det pågældende produktionsår, de samme. Denne bestemmelse kan fraviges ved brancheaftaler.

3.

Det fastsættes i leveringskontrakten, at omkostningerne til læsning og til transport fra opsamlingsstederne afholdes af fabrikanten, medmindre der er indgået særlige aftaler på basis af lokale regler eller kutymer gældende før det foregående produktionsår.

4.

For Danmark, Grækenland, Spanien, Irland, Portugal, Finland og Det Forenede Kongerige, hvor sukkerroerne leveres frit fabrik, gælder dog, at det i leveringskontrakten skal fastsættes, at fabrikanten skal bære en del af læsnings- og transportomkostningerne, ligesom det skal fastsættes, hvor stor en procentdel eller hvor stort et beløb det drejer sig om.

PUNKT VI

1.

I leveringskontrakten fastsættes der overtagelsessteder for sukkerroer.

2.

Hvor sælgere og fabrikanter allerede havde indgået en leveringskontrakt for det foregående produktionsår, forbliver de overtagelsessteder, som de aftalte for leverancerne i det pågældende produktionsår, de samme. Denne bestemmelse kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT VII

1.

Det fastsættes i leveringskontrakten, at sukkerindholdet skal beregnes ved den polarisation. Der udtages en prøve af sukkerroerne ved overtagelsen.

2.

Det kan ved brancheaftale være fastsat, at prøver skal udtages på et andet tidspunkt. I så fald fastsættes det i leveringskontrakten, at der skal foretages en regulering for at udligne en eventuel formindskelse af sukkerindholdet i perioden mellem overtagelsen og prøveudtagningen.

PUNKT VIII

Det fastsættes i leveringskontrakten, at bruttovægt, tara og sukkerindhold skal bestemmes på én af følgende måder:

a)

i fællesskab af fabrikanten og sukkerroeavlernes brancheorganisation, hvis dette er fastsat ved brancheaftale

b)

af fabrikanten under tilsyn af sukkerroeavlernes brancheorganisation

c)

af fabrikanten under tilsyn af en sagkyndig, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat, forudsat at sælgeren bærer omkostningerne.

PUNKT IX

1.

Det fastsættes i leveringskontrakten, at fabrikanten for den samlede leverede mængde sukkerroer skal gøre mindst én af følgende ting:

a)

stille den friske pulp fra den leverede sukkerroemængde gratis til rådighed for sælgeren, ab fabrik

b)

stille en del af denne pulp, presset, tørret eller tørret og tilsat melasse, gratis til rådighed for sælgeren, ab fabrik

c)

stille pulpen, presset eller tørret, til rådighed for sælgeren, ab fabrik; i så fald kan fabrikanten forlange, at sælgeren afholder omkostningerne ved presning eller tørring

d)

yde kompensation til sælgeren under hensyntagen til mulighederne for at afsætte den pågældende pulp.

Hvis en del af eller hele den leverede mængde sukkerroer underkastes forskellig behandling, fastsættes det i leveringskontrakten, at fabrikanten skal overholde mindst to af forpligtelserne i første afsnit.

2.

Der kan ved brancheaftale være fastsat et andet leveringsstadium for pulp end det, der er omhandlet i nr. 1, litra a), b) og c).

PUNKT X

1.

Der fastsættes i leveringskontrakterne frister for betaling af eventuelle forskud og for betaling af købsprisen for sukkerroer.

2.

De frister, der er omhandlet i nr. 1, er dem, der var gældende i det foregående produktionsår. Denne bestemmelse kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT XI

Hvis der i en leveringskontrakt er fastsat bestemmelser for anliggender, der er omhandlet i dette bilag, eller hvis en leveringskontrakt indeholder bestemmelser for andre anliggender, må sådanne bestemmelser og disses virkninger ikke være i strid med dette bilag.

PUNKT XII

1.

Brancheaftaler som beskrevet i artikel 2, nr. 11, litra b), skal indeholde voldgiftsklausuler.

2.

Hvis der i en brancheaftale på EF-plan, regionalt plan eller lokalt plan er fastsat bestemmelser for anliggender, der er omhandlet i denne forordning, eller hvis en brancheaftale indeholder bestemmelser for andre anliggender, må sådanne bestemmelser og disses virkninger ikke være i strid med dette bilag.

3.

Ved aftaler som omhandlet i nr. 2 fastsættes navnlig:

a)

regler for fordelingen på sælgerne af de sukkerroemængder, som fabrikanten før såningen beslutter at købe til fremstilling af sukker inden for kvoten

b)

fordelingsregler som omhandlet i punkt III, nr. 4

c)

en omregningstabel som omhandlet i punkt III, nr. 2

d)

regler for valg og levering af frømateriale af de sukkerroesorter, der skal avles

e)

minimumsindholdet af sukker i de sukkerroer, der skal leveres

f)

krav om, at fabrikanten og sælgernes repræsentanter skal rådføre sig med hinanden, inden der fastsættes en startdato for sukkerroeleverancerne

g)

ydelse af præmier til sælgerne for tidlige og sene leverancer

h)

nærmere oplysninger om:

i)

den del af pulpen, der er omhandlet i punkt IX, nr. 1, litra b)

ii)

de omkostninger, der er omhandlet i punkt IX, nr. 1, litra c)

iii)

den kompensation, der er omhandlet i punkt IX, nr. 1, litra d)

i)

sælgerens afhentning af pulp

j)

regler for, hvordan en eventuel forskel mellem referenceprisen og den faktiske salgspris for sukkeret skal fordeles mellem fabrikanten og sælgerne, jf. dog artikel 5, stk. 1.

PUNKT XIII

Hvis det ikke ved brancheaftale er fastsat, hvordan de mængder sukkerroer, som fabrikanten før såningen tilbyder at købe til fremstilling af sukker inden for kvoten, bør fordeles mellem sælgerne, kan den pågældende medlemsstat selv fastsætte regler for en sådan fordeling.

Ved sådanne regler kan traditionelle sælgere af sukkerroer til kooperativer også få tildelt leveringsrettigheder ud over dem, de ville få, hvis de var medlemmer af sådanne kooperativer.


BILAG III

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER

(tons)

Medlemsstat eller region

(1)

Sukker

(2)

Isoglucose

(3)

Inulinsirup

(4)

Belgien

819 812

71 592

215 247

Den Tjekkiske Republik

454 862

Danmark

420 746

Tyskland

3 416 896

35 389

Grækenland

317 502

12 893

Spanien

996 961

82 579

Frankrig (hovedlandet)

3 288 747

19 846

24 521

De franske oversøiske departementer

480 245

Irland

199 260

Italien

1 557 443

20 302

Letland

66 505

Litauen

103 010

Ungarn

401 684

137 627

Nederlandene

864 560

9 099

80 950

Østrig

387 326

Polen

1 671 926

26 781

Portugal (hovedlandet)

69 718

9 917

Portugal (den autonome region Azorerne)

9 953

Slovakiet

207 432

42 547

Slovenien

52 973

Finland

146 087

11 872

Sverige

368 262

Det Forenede Kongerige

1 138 627

27 237

I alt

17 440 537

507 680

320 718


BILAG IV

PUNKT I

SUPPLERENDE SUKKERKVOTER

(tons)

Medlemsstat

Supplerende kvote

Belgien

62 489

Den Tjekkiske Republik

20 070

Danmark

31 720

Tyskland

238 560

Grækenland

10 000

Spanien

10 000

Frankrig (hovedlandet)

351 695

Irland

10 000

Italien

10 000

Letland

10 000

Litauen

8 985

Ungarn

10 000

Nederlandene

66 875

Østrig

18 486

Polen

100 551

Portugal (hovedlandet)

10 000

Slovakiet

10 000

Slovenien

10 000

Finland

10 000

Sverige

17 722

Det Forenede Kongerige

82 847

I alt

1 100 000

PUNKT II

SUPPLERENDE ISOGLUCOSEKVOTER

(tons)

Medlemsstat

Supplerende kvote

Italien

60 000

Litauen

8 000

Sverige

35 000


BILAG V

NÆRMERE BESTEMMELSER FOR OVERFØRSEL AF SUKKER- OG ISOGLUCOSEKVOTER

PUNKT I

I dette bilag forstås ved:

a)

»sammenlægning af virksomheder«: sammenslutning af to eller flere virksomheder til én virksomhed

b)

»overdragelse af en virksomhed«: overdragelse af aktiverne i en virksomhed, der har en kvote, til en eller flere virksomheder eller en eller flere virksomheders overtagelse af aktiverne i en virksomhed, der har en kvote

c)

»overdragelse af en fabrik«: overdragelse af ejendomsretten til en teknisk enhed, der omfatter hele det anlæg, der er nødvendigt for at fremstille det pågældende produkt, til én eller flere virksomheder, som helt eller delvis overtager den overdragende virksomheds produktion

d)

»leje af en fabrik«: lejemål vedrørende en teknisk enhed omfattende hele det anlæg, der er nødvendigt for at kunne fremstille sukker, med henblik på drift heraf, indgået for mindst tre på hinanden følgende produktionsår, som parterne forpligter sig til ikke at opsige inden udløbet af det tredje produktionsår, med en virksomhed, der er etableret i samme medlemsstat som den pågældende fabrik, såfremt den virksomhed, der lejer nævnte fabrik, efter lejemålets start kan betragtes som en virksomhed, der for hele dens produktions vedkommende udelukkende fremstiller sukker.

PUNKT II

1.

Ved sammenlægning eller overdragelse af sukkerfremstillende virksomheder og ved overdragelse af sukkerfabrikker justeres kvoten således, jf. dog nr. 2:

a)

ved sammenlægning af sukkerfremstillende virksomheder tildeler medlemsstaten den virksomhed, der opstår ved sammenlægningen, en kvote svarende til summen af de pågældende sukkerfremstillende virksomheders kvoter før sammenlægningen

b)

ved overdragelse af en sukkerfremstillende virksomhed tildeler medlemsstaten den overtagende virksomhed den overtagne virksomheds kvote med henblik på sukkerfremstilling eller foretager, hvis der er tale om flere overtagende virksomheder, en fordeling i forhold til den sukkerproduktion, som de enkelte virksomhederne overtager

c)

ved overdragelse af en sukkerfabrik nedsætter medlemsstaten kvoten for den virksomhed, der overdrager ejendomsretten til fabrikken, og forhøjer kvoten for den eller de sukkerfremstillende virksomheder, der overtager den pågældende fabrik, med den mængde, der er fratrukket i forhold til den overtagne produktion.

2.

Hvis en del af de sukkerroe- eller sukkerrørsavlere, som direkte berøres af de transaktioner, der er omhandlet i nr. 1, udtrykkeligt tilkendegiver, at de ønsker at levere deres sukkerroer eller sukkerrør til en sukkerfremstillende virksomhed, der ikke er part i sådanne transaktioner, kan medlemsstaten foretage tildelingen på basis af den produktion, der overtages af den virksomhed, som de pågældende ønsker at levere deres sukkerroer eller sukkerrør til.

3.

Ved lukning under andre omstændigheder end dem, der er omhandlet i nr. 1, af:

a)

en sukkerfremstillende virksomhed

b)

én eller flere af en sukkerfremstillende virksomheds sukkerfabrikker

kan medlemsstaten tildele den del af kvoterne, der indgår i en sådan lukning, til én eller flere sukkerfremstillende virksomheder.

I det tilfælde, der er omhandlet i litra b) i første afsnit, kan medlemsstaten, hvis nogle af de berørte producenter udtrykkeligt tilkendegiver, at de ønsker at levere deres sukkerroer eller sukkerrør til en given sukkerfremstillende virksomhed, tildele den del af kvoterne, der svarer til de pågældende mængder sukkerroer eller sukkerrør, til den virksomhed, som de pågældende ønsker at levere til.

4.

Hvis undtagelsesbestemmelsen i forordningens artikel 6, stk. 6, anvendes, kan den pågældende medlemsstat kræve, at de sukkerroeavlere og sukkervirksomheder, der berøres af nævnte undtagelse, i deres brancheaftaler indsætter særlige klausuler, der giver medlemsstaten mulighed for at anvende dette punkts nr. 2 og 3.

5.

I tilfælde af leje af en fabrik, der tilhører en sukkerfremstillende virksomhed, kan medlemsstaten nedsætte kvoten for den virksomhed, der udlejer fabrikken, og tildele den virksomhed, der lejer fabrikken med henblik på sukkerfremstilling, kvotedelen svarende til nedsættelsen.

Hvis lejemålet opsiges inden for den periode på tre produktionsår, der er omhandlet i punkt I, litra d), annullerer medlemsstaten kvotejusteringen i henhold til første afsnit med tilbagevirkende kraft fra datoen for lejemålets start. Opsiges lejemålet på grund af force majeure, er medlemsstaten dog ikke forpligtet til at annullere justeringen.

6.

Hvis en sukkerfremstillende virksomhed ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til EF-lovgivningen over for de pågældende sukkerroe- eller sukkerrørsavlere, og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder har fastslået dette, kan medlemsstaten for ét eller flere produktionsår overføre den del af de berørte kvoter, det drejer sig om, til én eller flere sukkerfremstillende virksomheder i forhold til den overtagne produktion.

7.

Hvis en medlemsstat giver en sukkerfremstillende virksomhed pris- og afsætningsgarantier med henblik på fremstilling af ethylalkohol af sukkerroer, kan den efter aftale med virksomheden og de berørte sukkerroeavlere overføre alle eller en del af sukkerkvoterne til én eller flere andre virksomheder for ét eller flere produktionsår.

PUNKT III

I tilfælde af sammenlægning eller overdragelse af isoglucosefremstillende virksomheder eller overdragelse af en isoglucosefabrik kan medlemsstaten tildele de pågældende kvoter for fremstilling af isoglucose til én eller flere andre virksomheder, uanset om sådanne virksomheder har en kvote.

PUNKT IV

Foranstaltninger, der træffes i henhold til punkt II og III, må kun få virkning, hvis:

a)

der er taget hensyn til alle berørte parters interesser

b)

den pågældende medlemsstat mener, at foranstaltningerne sandsynligvis vil kunne forbedre strukturen i sukkerroe- og sukkerrørssektoren og sukkerfremstillingssektoren

c)

de vedrører virksomheder, der er etableret på det område, som der er fastsat kvoter for i bilag III.

PUNKT V

Hvis sammenlægningen eller overdragelsen finder sted mellem den 1. oktober og den 30. april det følgende år, får de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt II og III, virkning for det igangværende produktionsår.

Hvis sammenlægningen eller overdragelsen finder sted mellem den 1. maj og den 30. september samme år, får de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt II og III, virkning for det følgende produktionsår.

PUNKT VI

Hvis artikel 10, stk. 3, anvendes, tildeler medlemsstaterne de justerede kvoter senest ved udgangen af februar med henblik på anvendelse i det følgende produktionsår.

PUNKT VII

Hvis punkt II og III anvendes, giver medlemsstaterne senest 15 dage efter udløbet af de perioder, der er omhandlet i punkt V, Kommissionen meddelelse om de justerede kvoter.


BILAG VI

STATER OMHANDLET I ARTIKEL 2, Nr. 12

 

Barbados

 

Belize

 

Côte d'Ivoire

 

Republikken Congo

 

Fijiøerne

 

Guyana

 

Indien

 

Jamaica

 

Kenya

 

Madagaskar

 

Malawi

 

Mauritius

 

Mozambique

 

Saint Christopher and Nevis — Anguilla

 

Surinam

 

Swaziland

 

Tanzania

 

Trinidad og Tobago

 

Uganda

 

Zambia

 

Zimbabwe


BILAG VII

FORARBEJDEDE PRODUKTER

KN-kode

Varebeskrivelse

ex 0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

0403 10

Yoghurt:

0403 10 51-0403 10 99

– –

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

0403 90

Andre varer:

0403 90 71-0403 90 99

– –

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

ex 0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

Sukkermajs

ex 0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 90

Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

 

– –

Grøntsager:

0711 90 30

Sukkermajs

1702 50 00

Kemisk ren fructose

ex 1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade), undtagen lakridssaft henhørende under pos. 1704 90 10

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

ex 1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

1901 10 00

Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

1901 90

Andre varer:

 

– –

Andre varer:

1901 90 99

– – –

I andre tilfælde

ex 1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

1902 20

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

 

– –

I andre tilfælde

1902 20 91

– – –

Kogte

1902 20 99

– – –

I andre tilfælde

1902 30

Andre pastaprodukter

1902 40

Couscous:

1902 40 90

– –

I andre tilfælde

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet:

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel eller stivelse:

1905 10 00

Knækbrød

1905 20

Honningkager og lignende

1905 31

– –

Søde kiks, biskuitter og småkager:

1905 32

– –

Vafler:

1905 40

Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer:

1905 90

Andre varer:

 

– –

Andre varer:

1905 90 45

– – –

Kiks, biskuitter og småkager

1905 90 55

– – –

Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

1905 90 60

– – – –

Med tilsætning af sødemidler

1905 90 90

– – – –

I andre tilfælde

ex 2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

I andre tilfælde:

2001 90 30

– –

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

ex 2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

Kartofler:

 

– –

I andre tilfælde

2004 10 91

– – –

I form af mel eller flager

2004 90

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

2004 90 10

– –

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2005 20

Kartofler:

2005 20 10

– –

I form af mel eller flager

2005 80 00

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

 

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

 

– –

Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 12 98

– – –

Andre varer:

 

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

 

– –

Tilberedte varer:

2101 20 98

– – –

I andre tilfælde

 

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

 

– –

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger:

2101 30 19

– – –

I andre tilfælde

 

– –

Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og af andre brændte kaffeerstatninger:

2101 30 99

– – –

I andre tilfælde

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao:

ex 2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 90

Andre varer:

2106 90 10

– –

Ostefondue

 

– –

Andre varer:

2106 90 92

– – – – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90 98

– – – – –

I andre tilfælde

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer:

ex 2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 20

Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas:

2208 50 91-2208 50 99

Genever:

2208 70

Likør:

2208 90 41-2208 90 78

Anden spiritus og andre spiritusholdige drikkevarer:

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art, der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

Af den art, der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

 

– –

Af den art, der anvendes i drikkevareindustrien:

 

– – –

Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

 

– – – – –

Andre varer (med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol eller derunder):

3302 10 29

I andre tilfælde

ex kapitel 38

Diverse kemiske produkter:

3824 60

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44


28.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/32


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 319/2006

af 20. februar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtning(er):

(1)

Med Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (3) gennemføres der en væsentlig reform af den fælles markedsordning for sukker. De foranstaltninger, der indføres ved nævnte forordning, omfatter en væsentlig trinvis nedsættelse af den institutionelle støttepris for EF-sukker.

(2)

Som en konsekvens af den nedsatte markedsstøtte i sukkersektoren bør indkomststøtten til landbrugere øges. Den samlede betaling bør stige i takt med den gradvise nedsættelse af markedsstøtten.

(3)

Afkoblingen af den direkte producentstøtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen udgør væsentlige elementer i den fælles landbrugspolitiks reformproces, som tager sigte på at overgå fra pris- og produktionsstøtte til landbrugsindkomststøtte. Med Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (4) er disse elementer blevet indført for en række landbrugsprodukter.

(4)

For at opfylde den fælles landbrugspolitiks grundlæggende mål bør støtten for sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, afkobles og i stedet integreres i enkeltbetalingsordningen.

(5)

Reglerne for de direkte støtteordninger i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør følgelig tilpasses.

(6)

For at afbøde virkningerne af omstruktureringsprocessen i de medlemsstater, der har ydet omstruktureringsstøtte som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (5) for mindst 50 % af den kvote, der er fastsat i forordning (EF) nr. 318/2006, bør der ydes støtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter i højst fem på hinanden følgende år.

(7)

Den individuelle indkomststøtte bør beregnes på basis af den støtte, som landbrugeren har modtaget inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker i et eller flere produktionsår, der fastlægges af medlemsstaterne.

(8)

For at sikre en korrekt anvendelse af støtteordningen og af hensyn til budgetkontrollen bør det fastsættes, at den samlede indkomststøtte skal holdes inden for de nationale rammebeløb, som beregnes på basis af et historisk referenceår, idet der i de første fire år tages hensyn til supplerende beløb, som er resultatet af de afledte priser.

(9)

Sukkerroe- og cikorieavlerne i de nye medlemsstater har siden tiltrædelsen nydt godt af prisstøtte inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (6). Derfor bør planen for stigninger i artikel 143a i forordning (EF) nr. 1782/2003 ikke gælde for sukkerbetalingen og sukker- og cikoriekomponenterne i enkeltbetalingsordningen. Af samme årsager bør de medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, desuden have mulighed for at yde den støtte, som følger af sukkerreformen, i form af en særskilt direkte betaling uden for denne ordning.

(10)

For at sikre en korrekt anvendelse af enkeltbetalingsordningen i de nye medlemsstater skal der fastsættes bestemmelser vedrørende de særlige problemer, der opstår som følge af overgangen fra den generelle arealbetalingsordning til enkeltbetalingsordningen.

(11)

De medlemsstater, der har valgt eller vælger at anvende enkeltbetalingsordningen fra den 1. januar 2007, bør kunne yde indkomststøtte til avlere af sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker og inulinsirup i 2006, i form af en betaling, der er baseret på antallet af hektar sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er blevet leveret. Hvad angår beregningen af sukkerroe- og cikoriekomponenten i enkeltbetalingsordningen bør medlemsstaterne have mulighed for at fastsætte det antal produktionsår, der skal tages i betragtning, på et repræsentativt grundlag.

(12)

For at løse eventuelle problemer i forbindelse med overgangen fra den nuværende ordning til enkeltbetalingsordningen er det hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage relevante overgangsbestemmelser gennem en ændring af artikel 155 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(13)

For at øremærke visse nyligt indførte betalinger som direkte betalinger bør der ske en tilpasning af bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003.

(14)

For at tage hensyn til den indkomststøtte, der er fastsat med hensyn til sukkerbetalingen, bør der ske en tilpasning af de nationale lofter i bilag II, VIII og VIIIa til forordning (EF) nr. 1782/2003.

(15)

Der er konstateret vanskeligheder med gennemførelsen af støtten for energiafgrøder. Artikel 90 i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør derfor tilpasses.

(16)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 33, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

har opnået en betaling i den i artikel 38 omhandlede referenceperiode under mindst én af de i bilag VI anførte støtteordninger, eller for så vidt angår olivenolie i de produktionsår, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, andet afsnit, eller for så vidt angår sukkerroer, sukkerrør og cikorie hvis de har modtaget markedsstøtte i den repræsentative periode, der er nævnt i bilag VII, punkt K, eller.«

2)

I artikel 37, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»For sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, beregnes og tilpasses referencebeløbet efter bilag VII, punkt K.«

3)

Artikel 40, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis force majeure-forholdene eller usædvanlige omstændigheder har gjort sig gældende i hele referenceperioden, beregner medlemsstaten referencebeløbet på grundlag af perioden 1997-1999 eller for så vidt angår sukkerroer, sukkerrør og cikorie på grundlag af produktionsåret umiddelbart før den repræsentative periode, der er valgt efter bilag VII, punkt K. Stk. 1 finder i så fald tilsvarende anvendelse.«

4)

I artikel 41 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

»Kommissionen kan for så vidt angår cikorie og under hensyntagen til de seneste data, som medlemsstaterne har stillet til rådighed for Kommissionen frem til den 31. marts 2006, efter proceduren i artikel 144, stk. 2, omfordele de nationale beløb i bilag VII, punkt K, nr. 2, og tilpasse de nationale lofter i bilag VIII tilsvarende uden at ændre de samlede beløb eller lofter.«

b)

Efter stk. 1, indsættes følgende stykke:

»1a)   Hvis nogle af mængderne af kvotesukker eller kvoteinulinsirup er fremstillet i en medlemsstat på grundlag af sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er dyrket i en anden medlemsstat i løbet af et af produktionsårene 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 eller 2005/06, tilpasses lofterne i bilag VII, punkt K, og de nationale lofter i bilag VIII og VIIIa for de berørte medlemsstater, ved at de beløb, der svarer til de relevante mængder, overføres fra de nationale lofter for den medlemsstat, hvor den relevante sukker eller inulinsirup er fremstillet, til de nationale lofter for den medlemsstat, hvor de relevante mængder af sukkerroer, sukkerrør eller cikorie er dyrket.

De berørte medlemsstater underretter Kommissionen om de berørte mængder senest den 31. marts 2006.

Kommissionen træffer afgørelse om overførslen efter proceduren i artikel 144, stk. 2.«

5)

Artikel 43, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

for den i bilag VII anførte støtte til kartoffelstivelse, tørret foder, frø, olivenlunde og tobak, antallet af hektar, for hvilke der er modtaget støtte for produktionen i referenceperioden som beregnet i bilag VII, punkt B, D, F, H og I, og for så vidt angår sukkerroer, sukkerrør og cikorie, antallet af hektar som beregnet efter bilag VII, punkt K, nr. 4.«

6)

I artikel 63, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår medtagelsen af sukkerroe-, sukkerrør og cikoriebetalingskomponenten i enkeltbetalingsordningen kan medlemsstaterne imidlertid senest den 30. april 2006 beslutte at anvende undtagelsesbestemmelsen i første afsnit.«

7)

I artikel 71a indsættes følgende:

»3.   Enhver ny medlemsstat, der har anvendt den generelle arealbetalingsordning, kan fastsætte, at der ud over støtteberettigelsesbetingelserne i artikel 44, stk. 2, ved »støtteberettiget hektar« forstås ethvert landbrugsareal på bedriften, som er holdt i god landbrugsmæssig stand pr. 30. juni 2003, uanset om det er opdyrket på nævnte dato.

Enhver ny medlemsstat, der har anvendt enkeltbetalingsordningen, kan også fastsætte, at minimumsstørrelsen af det støtteberettigede areal pr. bedrift, for hvilket der fastsættes betalingsrettigheder, og for hvilket der tildeles betalinger, skal være minimumsstørrelsen af bedriftens støtteberettigede areal fastsat i overensstemmelse med artikel 143b, stk. 5, andet afsnit.«

8)

Artikel 71c affattes således:

»Artikel 71c

Loft

De nationale lofter, der gælder i de nye medlemsstater, er anført i bilag VIIIa. Undtagen for komponenterne tørret foder, sukker og cikorie beregnes lofterne under hensyntagen til planen for stigninger i artikel 143a og skal derfor ikke nedsættes.

Artikel 41, stk. 1a, finder tilsvarende anvendelse.«

9)

Artikel 71d, stk. 1, affattes således:

»1.   Hver af de nye medlemsstater foretager en lineær procentuel nedsættelse af sit nationale loft for at oprette en national reserve. Denne nedsættelse må uanset anvendelsen af artikel 71b, stk. 3, højst være på 3 %. Den kan imidlertid være på over 3 %, såfremt det er nødvendigt med en større nedsættelse for at anvende stk. 3 i nærværende artikel.«

10)

Artikel 71d, stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Uanset artikel 46 må de rettigheder, der er fastlagt ved hjælp af den nationale reserve, ikke overdrages i en periode på fem år fra tildelingen, medmindre der er tale om overdragelse ved arv eller forskud på arv og om anvendelse af stk. 3.«

11)

I artikel 71d tilføjes følgende stykke:

»7.   Nye medlemsstater kan anvende den nationale reserve til efter objektive kriterier og på en sådan måde, at der sikres lige behandling af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridning, at fastlægge referencebeløb for landbrugere i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer vedrørende en eller anden form for offentlig intervention, for at undgå, at landbrugsarealer ikke længere bliver dyrket, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder.«

12)

I artikel 71e, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Nye medlemsstater, der har anvendt den generelle arealbetalingsordning, kan imidlertid betragtes som en enkelt region.«

13)

I afsnit III, kapitel VI, tilføjes følgende artikel:

»Artikel 71m

Landbrugere uden støtteberettigede hektar

Uanset artikel 36 og artikel 44, stk. 2, tillader medlemsstaten, at en landbruger, der er tildelt betalinger som omhandlet i artikel 47, eller som har udøvet aktiviteter i en sektor omhandlet i artikel 47 og modtager betalingsrettigheder i overensstemmelse med artikel 71d, for hvilke den pågældende ikke har støtteberettigede hektar som defineret i artikel 44, stk. 2, i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse, fraviger forpligtelsen til at have et antal støtteberettigede hektar svarende til antallet af rettigheder, hvis den pågældende opretholder mindst 50 % af den landbrugsaktivitet, der blev udøvet inden overgangen til enkeltbetalingsordningen, udtrykt i storkreaturer.

Hvis betalingsrettighederne overdrages, kan modtageren kun nyde godt af denne fravigelse, hvis samtlige betalingsrettigheder, der er omfattet af fravigelsen, overdrages.«

14)

Artikel 90, stk. 1, affattes således:

»Der ydes kun støtte for arealer, hvor produktionen er omfattet af en kontrakt mellem landbrugeren og forarbejdningsindustrien eller af en kontrakt mellem landbrugeren og den person, som afhenter produkterne, medmindre landbrugeren selv foretager forarbejdningen på bedriften.«

15)

I afsnit IV indsættes følgende kapitler:

»KAPITEL 10e

SUKKERBETALING

Artikel 110p

Overgangsbetaling for sukker

1.   Hvis artikel 71 finder anvendelse, kan landbrugerne være berettigede til en overgangsbetaling for sukker for 2006. Den ydes inden for grænserne af de beløb, der er fastsat i bilag VII, punkt K.

2.   Med forbehold af artikel 71, stk. 2, fastsættes beløbet for overgangsbetalingen for sukker for hver landbruger af medlemsstaterne på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001,

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

og med hensyn til en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter, på et eller flere af produktionsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07, som fastlægges af medlemsstaterne inden den 30. april 2006.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (7).

Hvis produktionsåret 2006/07 vælges, erstattes henvisningerne til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 i første afsnit med henvisninger til artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (8).

3.   Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på overgangsbetalingen for sukker.

KAPITEL 10f

FÆLLESSKABSSTØTTE TIL SUKKERROE- OG SUKKERRØRPRODUCENTER

Artikel 110q

Anvendelsesområde

1.   I de medlemsstater, der har ydet omstruktureringsstøtte som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006 for mindst 50 % af den sukkerkvote, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006, ydes der fællesskabsstøtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter.

2.   Støtten ydes for højst fem på hinanden følgende år fra det produktionsår, hvor den i stk. 1 nævnte tærskel på 50 % er nået, dog senest for produktionsåret 2013/14.

Artikel 110r

Betingelser for støtteberettigelse

Støtten ydes for den mængde kvotesukker, der fremstilles af sukkerroer eller sukkerrør, som er leveret i henhold til kontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 110s

Støttebeløb

Støtten udtrykkes pr. ton hvidt sukker af standardkvalitet. Støttebeløbet er lig halvdelen af det beløb, der opnås ved at dividere beløbet for det loft, som er nævnt i bilag VII, punkt K, nr. 2, for den berørte medlemsstat for det tilsvarende år med den samlede sukker- og inulinsirupkvote, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006.

16)

Artikel 143b, stk. 3, sidste led, affattes således:

»—

tilpasset med den relevante procentsats i artikel 143a for den gradvise indførelse af direkte betalinger, undtagen for de beløb, der er til rådighed i overensstemmelse med bilag VII, punkt K, nr. 2, eller i overensstemmelse med forskellen mellem disse beløb og dem, der faktisk anvendes, jf. artikel 143ba, stk. 4.«

17)

Efter artikel 143b indsættes følgende artikel:

»Artikel 143ba

Særskilt sukkerbetaling

1.   Uanset artikel 143b kan de nye medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, senest den 30. april 2006 beslutte for 2006, 2007 og 2008 at yde en særskilt sukkerbetaling til de landbrugere, der er støtteberettigede i henhold til den generelle arealbetalingsordning. Denne ydes på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001,

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

og med hensyn til en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter, på et eller flere af produktionsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07, som fastlægges af medlemsstaterne inden den 30. april 2006.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.

Hvis produktionsåret 2006/07 vælges, erstattes henvisningerne til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 i første afsnit med henvisninger til artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006.

2.   Den særskilte sukkerbetaling ydes inden for grænserne af de lofter, der er fastsat i bilag VII, punkt K.

3.   Uanset stk. 2 kan hver enkelt berørt ny medlemsstat inden den 31. marts 2006 på grundlag af objektive kriterier beslutte at anvende et lavere loft for den særskilte sukkerbetaling end det, der er angivet i bilag VII, punkt K.

4.   De midler, der stilles til rådighed for ydelsen af den særskilte sukkerbetaling i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, medtages ikke i det årlige rammebeløb omhandlet i artikel 143b, stk. 3. Hvis stk. 3 i nærværende artikel finder anvendelse, medtages forskellen mellem det loft, der er angivet i bilag VII, punkt K, og det loft, der faktisk anvendes, i det årlige rammebeløb omhandlet i artikel 143b, stk. 3.

5.   Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på den særskilte sukkerbetaling.«

18)

I artikel 145 indsættes følgende efter litra d) a):

»d)-b)

gennemførelsesbestemmelser for sukkerroe-, sukkerrør- og cikoriestøttens medtagelse i enkeltbetalingsordningen og for de betalinger, der er nævnt i kapitel 10e og 10f.«

19)

Artikel 155 affattes således:

»Artikel 155

Andre overgangsbestemmelser

Yderligere foranstaltninger til lettelse af overgangen fra ordningerne fastsat i de i artikel 152 og 153 omhandlede forordninger og i forordning (EF) nr. 1260/2001 til ordningerne i nærværende forordning, særlig ordningerne vedrørende anvendelsen af artikel 4 og 5 i og bilaget til forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1251/1999, og fra bestemmelserne vedrørende forbedringsplanerne omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 til ordningerne omhandlet i artikel 83-87 i nærværende forordning, kan fastsættes efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i nærværende forordning. De forordninger og artikler, der henvises til i artikel 152 og 153, finder fortsat anvendelse med henblik på fastsættelsen af de referencebeløb, der er omhandlet i bilag VII.«

20)

Bilagene ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 19. januar 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse afgivet den 26. oktober 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Jf. s. 1 i denne EUT.

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 56).

(5)  Jf. s. 42 i denne EUT.

(6)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(7)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(8)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I tilføjes følgende linjer efter linjen »Humle«:

»Sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup

Afsnit IV, kapitel 10e, i denne forordning (*****)

Afsnit IVa, artikel 143ba, i denne forordning

Afkoblede betalinger

Sukkerroer og sukkerrør, der anvendes til fremstilling af sukker

Afsnit IV, kapitel 10f, i denne forordning

Produktionsstøtte«

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

Nationale lofter som omhandlet i artikel 12, stk. 2

(mio. EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgien

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danmark

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Tyskland

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grækenland

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spanien

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Frankrig

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irland

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italien

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luxembourg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nederlandene

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Østrig

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugal

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finland

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Sverige

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Det Forenede Kongerige

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5«

3)

I bilag VI tilføjes følgende linje:

»Sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup

Forordning (EF) nr. 1260/2001

Markedsstøtte til sukkerroe- eller sukkerrørsavlere og producenter af cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup«

4)

I bilag VII tilføjes følgende punkt:

»K.

Sukkerroer, sukkerrør og cikorie

1.

Medlemsstaterne fastsætter det beløb, der skal medtages i referencebeløbet for hver landbruger, på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001,

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

med hensyn til en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter, på et eller flere produktionsår fra produktionsåret 2000/01 og for så vidt angår de nye medlemsstater fra produktionsåret 2004/05 til produktionsåret 2006/07, som fastlægges af medlemsstaterne inden den 30. april 2006.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.

For så vidt angår produktionsårene 2000/01 og 2006/07 erstattes henvisningerne til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 med henvisninger til artikel 37 i forordning (EF) nr. 2038/1999 (1) og artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006.

2.

Når summen af de beløb, der er fastsat i overensstemmelse med nr. 1, i en medlemsstat overstiger det loft, der udtrykt i 1 000 EUR er angivet i tabel 1, nedsættes beløbet pr. landbruger proportionalt.

Tabel 1

Lofter for de beløb, der skal medtages i landbrugernes referencebeløb

(1000 EUR)

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009 og efterfølgende år

Belgien

48 594

62 454

76 315

83 729

Den Tjekkiske Republik

27 851

34 319

40 786

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

Tyskland

154 799

203 380

251 960

277 946

Grækenland

17 941

22 455

26 969

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

Frankrig

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungarn

25 435

31 146

36 857

39 912

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

Letland

4 219

5 164

6 110

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

Nederlandene

42 032

54 648

67 265

74 013

Østrig

18 931

24 438

29 945

32 891

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovakiet

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovenien

2 993

3 746

4 500

4 902

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

Det Forenede Kongerige

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Når summen af de beløb, der er fastsat i overensstemmelse med nr. 1, for Finland, Irland, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige overstiger summen af de lofter, der er fastsat for den berørte medlemsstat i tabel 1 og tabel 2, nedsættes beløbet pr. landbruger proportionalt, uanset nr. 2.

Tabel 2

Supplerende årlige beløb, der skal medtages i landbrugernes samlede referencebeløb i fireårsperioden 2006-2009

(1000 EUR)

Medlemsstat

Supplerende årlige beløb

Spanien

10 123

Irland

1 747

Portugal

611

Finland

1 281

Det Forenede Kongerige

9 985

De i første afsnit nævnte medlemsstater kan tilbageholde op til 90 % af det beløb, der er fastsat i tabel 2, og anvende de derved fremkomne beløb i overensstemmelse med artikel 69. I så tilfælde finder undtagelsen i første afsnit ikke anvendelse.

4.

Hver medlemsstat beregner det antal hektar omhandlet i artikel 43, stk. 2, litra a), i forhold til det beløb, der er fastsat i overensstemmelse med nr. 1, efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, der er valgt med henblik herpå, eller på grundlag af det antal hektar sukkerroer, sukkerrør og cikorie, som landbrugerne har anmeldt i den repræsentative periode, der er fastlagt i overensstemmelse med nr. 1.

5)

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Nationale lofter som omhandlet i artikel 41

(1000 EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 og efterfølgende år

Belgien

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grækenland

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spanien

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Frankrig

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederlandene

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Østrig

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugal

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finland

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Det Forenede Kongerige

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849«

6)

Bilag VIIIa affattes således:

»BILAG VIIIa

Nationale lofter som omhandlet i artikel 71c

(1000 EUR)

Kalenderår

Den Tjekkiske Republik

Estland

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Slovenien

Slovakiet

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

efterfølgende år

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189«


(1)  EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1260/2001.«


28.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/42


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 320/2006

af 20. februar 2006

om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af udviklingen i EF og på internationalt plan står EF's sukkerindustri over for strukturbetingede problemer, der vil kunne få alvorlige konsekvenser ikke blot for industriens konkurrenceevne, men også for selve dens levedygtighed. Disse problemer kan ikke løses effektivt ved hjælp af mekanismerne til forvaltning af markedet i den fælles markedsordning for sukker. Hvis EF's ordning for sukkerproduktion og –handel skal bringes i overensstemmelse med internationale krav og sukkerindustriens konkurrenceevne sikres på langt sigt, er det nødvendigt med en gennemgribende omstrukturering, således at den urentable produktionskapacitet i EF reduceres betydeligt. Med henblik herpå bør der, som en forudsætning for indførelsen af en ny velfungerende fælles markedsordning for sukker, oprettes en særskilt og selvstændig midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i EF. Inden for rammerne af denne ordning bør kvoterne reduceres på en sådan måde, at der tages hensyn til sukkerindustriens, sukkerroe-, sukkerrørs- og cikorieavlernes samt forbrugernes legitime interesser i EF.

(2)

Der bør oprettes en midlertidig omstruktureringsfond til finansiering af foranstaltningerne til omstrukturering af EF's sukkerindustri. Af hensyn til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør fonden indgå i EUGFL, Garantisektionen, og således være omfattet af procedurerne og mekanismerne i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3) og fra den 1. januar 2007 i Den Europæiske Garantifond for Landbruget, der er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4).

(3)

Da der i øjeblikket gennemføres udviklingsprogrammer i fjernområderne med henblik på at gøre deres produktionen af råsukker mere konkurrencedygtig, og da denne produktion af rårørsukker sker i konkurrence med tredjelande, der ikke er omfattet af reglerne om den midlertidige omstruktureringsafgift, bør denne forordning ikke gælde for virksomhederne i fjernområderne.

(4)

De omstruktureringsforanstaltninger, der indføres ved denne forordning, bør finansieres gennem opkrævning af midlertidige afgifter hos de sukker-, isoglucose- og inulinsirupsproducenter, der i sidste ende vil få gavn af omstruktureringen. Eftersom denne afgift adskiller sig fra de afgifter, der traditionelt har været anvendt inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker, skal indtægterne fra opkrævningen heraf betragtes som »formålsbestemte indtægter«, jf. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5).

(5)

Der bør indføres et betydeligt økonomisk incitament i form af tilstrækkelig omstruktureringsstøtte for at få de mindst produktive sukkervirksomheder til at ophøre med kvoteproduktion. I dette øjemed bør der indføres omstruktureringsstøtte, der skal tilskynde de berørte virksomheder til at indstille produktionen og give afkald på de pågældende kvoter og samtidig gøre det muligt at tage behørigt hensyn til de sociale og miljømæssige forpligtelser, der er forbundet med indstilling af produktionen. Støtten bør kunne udbetales i en periode på fire produktionsår, således at produktionen reduceres så meget, at der opnås ligevægt på EF's sukkermarked.

(6)

For at støtte sukkerroe-, sukkerrørs- og cikorieavlere, der må ophøre med produktion på grund af lukning af de fabrikker, de hidtil har forsynet, bør en del af omstruktureringsstøtten tildeles disse avlere og maskinstationer, der har arbejdet for disse avlere, for at kompensere for tab, der er en følge af disse lukninger, og navnlig værditab i forbindelse med investering i specialiseret maskineri.

(7)

Da betalingerne af omstruktureringsafgiften til den midlertidige omstruktureringsfond finder sted over en vis periode, skal udbetalingerne af omstruktureringsstøtten fordeles over tid.

(8)

Afgørelse om tildeling af omstruktureringsstøtte bør træffes af den berørte medlemsstat. Virksomheder, der er rede til at give afkald på deres kvoter, bør indgive en ansøgning til den pågældende medlemsstat med alle relevante oplysninger, så denne er i stand til at træffe afgørelse om støtten. Medlemsstaterne bør have mulighed for at stille visse sociale og miljømæssige krav for at tage hensyn til særlige omstændigheder ved de enkelte sager, hvis disse krav ikke er til hinder for gennemførelse af omstruktureringsprocessen.

(9)

Ansøgningen om omstruktureringsstøtte bør indeholde en omstruktureringsplan. Planen bør indeholde alle relevante tekniske, sociale, miljømæssige og finansielle oplysninger, så den berørte medlemsstat er i stand til at træffe beslutning om tildeling af omstruktureringsstøtte. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at udøve den nødvendige kontrol med gennemførelsen af alle elementer i omstruktureringen.

(10)

I de områder, der berøres af omstruktureringen, kan det være hensigtsmæssigt at fremme udviklingen af alternativer til sukkerroe- og sukkerrørsavl og sukkerproduktion. Med henblik herpå bør medlemsstaterne have mulighed for at afsætte nogle af midlerne fra omstruktureringsfonden til diversificeringsforanstaltninger. Disse foranstaltninger, der skal indgå i en national omstruktureringsplan, kan være af samme art som visse støtteforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (6) eller foranstaltninger, der er i overensstemmelse med EF-lovgivningen om statsstøtte.

(11)

For at fremskynde omstruktureringsprocessen bør støtten til diversificering øges, hvis de kvoter, der gives afkald på, overstiger visse niveauer.

(12)

Heltidsraffinaderier bør have mulighed for at tilpasse deres situation til omstruktureringer af sukkerindustrien. Tilpasningen bør fremmes ved hjælp af støtte fra omstruktureringsfonden, hvis medlemsstaten godkender den forretningsplan, der ligger til grund for tilpasningen. De berørte medlemsstater bør sikre en retfærdig fordeling af støtten blandt heltidsraffinaderierne på deres område.

(13)

I nogle specifikke situationer i visse medlemsstater bør der tildeles støtte fra omstruktureringsfonden, hvis dette er i overensstemmelse med det nationale omstruktureringsprogram.

(14)

Da omstruktureringsfonden skal opbygges i løbet af en periode på tre år, vil der ikke fra starten være alle de nødvendige finansielle midler til rådighed. Der bør derfor fastsættes regler, der begrænser tildelingen af støtte.

(15)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(16)

Kommissionen bør bemyndiges til i hastetilfælde at træffe de fornødne foranstaltninger.

(17)

Omstruktureringsfonden vil komme til at finansiere foranstaltninger, der som følge af omstruktureringens art ikke er omfattet af de udgiftskategorier, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005. Forordningen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Midlertidig omstruktureringsfond

1.   Ved denne forordning oprettes der en midlertidig fond for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (i det følgende benævnt »omstruktureringsfonden«).

Omstruktureringsfonden indgår i Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen. Fra den 1. januar 2007 vil den indgå i Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).

2.   Omstruktureringsfonden skal finansiere udgifterne til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 3, 6, 7, 8 og 9.

3.   Den midlertidige omstruktureringsafgift, der er omhandlet i artikel 11, er formålsbestemt til omstruktureringsfonden, jf. artikel 18, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Eventuelle midler, der er til overs efter finansieringen af de i stk. 2 nævnte udgifter, tilgår EGFL.

4.   Denne forordning gælder ikke for fjernområderne som omhandlet i traktatens artikel 299, stk. 2.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås der ved:

1)

»isoglucose«: et produkt fremstillet på basis af glucose eller polymerer heraf, med et fructoseindhold i tør tilstand på mindst 10 vægtprocent

2)

»inulinsirup«: et produkt, der opnås umiddelbart efter hydrolyse af inulin eller oligofructose, med et indhold i tør tilstand på mindst 10 vægtprocent fructose i fri form eller i form af saccharose, og som udtrykkes i sukker/isoglucoseækvivalent

3)

»brancheaftale«:

a)

en aftale på EF-plan mellem en sammenslutning af nationale virksomhedsorganisationer på den ene side og en sammenslutning af nationale sælgerorganisationer på den anden side, indgået før leveringskontrakternes indgåelse

b)

en aftale mellem virksomheder eller en af vedkommende medlemsstat anerkendt virksomhedsorganisation på den ene side og en af vedkommende medlemsstat anerkendt sælgerorganisation på den anden side, indgået før leveringskontrakternes indgåelse

c)

såfremt der ikke foreligger en aftale som nævnt i litra a) eller b), loven om selskaber og loven om kooperativer, for så vidt de regulerer levering af sukkerroer fra selskabsdeltagere eller andelshavere i et sukkerfremstillende selskab eller kooperativ

d)

såfremt der ikke foreligger en aftale som nævnt i litra a) eller b), de aftaler, der foreligger før leveringskontrakternes indgåelse, forudsat at de sælgere, der tiltræder aftalen, leverer mindst 60 % af den samlede mængde sukkerroer, som virksomheden opkøber til fremstilling af sukker på en eller flere fabrikker.

4)

»produktionsår«: perioden, der begynder den 1. oktober og ender den 30. september det følgende år. Produktionsåret 2006/07 begynder undtagelsesvist den 1. juli 2006.

5)

»heltidsraffinaderier«: en produktionsenhed

hvis virksomhed udelukkende består i raffinering af importeret rårørsukker,

eller

som i produktionsåret 2004/05 raffinerede en mængde på mindst 15 000 ton importeret rårørsukker

6)

»kvote«: enhver kvote for produktion af sukker, isoglucose og inulinsirup, der tildeles en virksomhed i henhold til artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1 og 2, samt artikel 11 i forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (8).

Artikel 3

Omstruktureringsstøtte

1.   En virksomhed, der producerer sukker, isoglucose eller inulinsirup, og som har fået tildelt en kvote inden den 1. juli 2006, er berettiget til omstruktureringsstøtte pr. ton kvote, den har givet afkald på, forudsat at den i et af produktionsårene 2006/07, 2007/08, 2008/09 eller 2009/10:

a)

giver afkald på den kvote, som den har fordelt på en eller flere af sine fabrikker, og fuldstændig nedlægger produktionsfaciliteterne på de pågældende fabrikker, eller

b)

giver afkald på den kvote, som den har fordelt på en eller flere af sine fabrikker, delvis nedlægger produktionsfaciliteterne på de pågældende fabrikker og ikke benytter produktionsstedet og de tilbageblevne produktionsfaciliteter til produktion af produkter, der er omfattet af den fælles markedsordning for sukker,

eller

c)

giver afkald på en del af den kvote, som den har fordelt på en eller flere af sine fabrikker, og ikke benytter produktionsfaciliteterne på de pågældende fabrikker til raffinering af råsukker.

Sidstnævnte betingelse finder ikke anvendelse på:

det eneste forarbejdningsanlæg i Slovenien

på det eneste sukkerroeforarbejdningsanlæg i Portugal

der eksisterer den 1. januar 2006.

I denne artikel anses nedlæggelse af produktionsfaciliteter i produktionsåret 2005/06 for at være sket i produktionsåret 2006/07.

2.   Omstruktureringsstøtten ydes i det produktionsår, hvor der er givet afkald på kvoterne i henhold til stk. 1, og kun for den kvotemængde, der er givet afkald på, og som ikke er blevet genfordelt.

Der kan kun gives afkald på kvoten efter konsultationer inden for rammerne af de gældende brancheaftaler.

3.   Ved fuldstændig nedlæggelse af produktionsfaciliteter skal:

a)

produktionen af sukker, isoglukose og inulinsirup på de pågældende produktionsfaciliteter indstilles endeligt og fuldstændigt

b)

fabrikken eller fabrikkerne lukkes, og produktionsfaciliteterne nedlægges inden for den i artikel 4, stk. 2, litra d), nævnte frist,

og

c)

miljøet på fabrikkens område genoprettes, og der skal træffes foranstaltninger til at lette omskolingen af arbejdsstyrken inden for den i artikel 4, stk. 2, litra f), nævnte frist. Medlemsstaten kan kræve, at de i stk. 1 omhandlede virksomheder indgår forpligtelser, der er mere vidtrækkende end de lovpligtige minimumskrav i fællesskabslovgivningen. Disse forpligtelser må dog ikke begrænse eller forvride gennemførelsen af omstruktureringsfonden som instrument.

4.   Ved delvis nedlæggelse af produktionsfaciliteter skal:

a)

produktionen af sukker, isoglucose og inulinsirup på de pågældende produktionsfaciliteter indstilles endeligt og fuldstændigt

b)

der sker nedlæggelse af de produktionsfaciliteter, der ikke skal bruges til ny produktion, og som var bestemt for og anvendt til produktion af produkterne nævnt i litra a)

c)

miljøet på fabrikkens område genoprettes, og der skal træffes foranstaltninger til at lette omskolingen af arbejdsstyrken inden for den i artikel 4, stk. 2, litra f), nævnte frist, i det omfang det er nødvendigt på grund af ophøret med produktion af produkterne i litra a). Medlemsstaterne kan kræve, at de i stk. 1 omhandlede virksomheder indgår forpligtelser, der er mere vidtrækkende end de lovpligtige minimumskrav i fællesskabsretten. Disse forpligtelser må dog ikke begrænse eller forvride gennemførelsen af omstruktureringsfonden som instrument.

5.   Omstruktureringsstøtten for hver ton kvote, der gives afkald på, fastsættes:

a)

for så vidt angår tilfældet i stk. 1, litra a), til:

730,00 EUR/t for produktionsåret 2006/07

730,00 EUR/t for produktionsåret 2007/08

625,00 EUR/t for produktionsåret 2008/09

520,00 EUR/t for produktionsåret 2009/10.

b)

for så vidt angår tilfældet i stk. 1, litra b), til:

547,50 EUR/t for produktionsåret 2006/07

547,50 EUR/t for produktionsåret 2007/08

468,75 EUR/t for produktionsåret 2008/09

390,00 EUR/t for produktionsåret 2009/10.

c)

for så vidt angår tilfældet i stk. 1, litra c, til):

255,50 EUR/t for produktionsåret 2006/07

255,50 EUR/t for produktionsåret 2007/08

218,75 EUR/t for produktionsåret 2008/09

182,00 EUR/t for produktionsåret 2009/10.

6.   Et beløb på mindst 10 % af den relevante omstruktureringsstøtte i stk. 5 forbeholdes:

sukkerroe-, sukkerrørs- og cikorieavlere, der har leveret disse produkter i en periode forud for det produktionsår, der er nævnt i stk. 2, med henblik på produktion af sukker eller inulinsirup i henhold til den relevante kvote, der er givet afkald på,

og

maskinstationer, som er privatpersoner eller virksomheder, der med deres landbrugsmaskiner har udført kontraktarbejde for avlerne med henblik på de produkter og i den periode, der er nævnt i første led.

Efter høring af de interesserede parter skal medlemsstaterne fastlægge procentsatsen og perioden i første afsnit, hvis der er sikkerhed for en økonomisk sund balance mellem elementerne i omstruktureringsplanen som omhandlet i artikel 4, stk. 3.

Medlemsstaterne yder støtten på grundlag af objektive og ikke-diskriminatoriske kriterier under hensyntagen til de tab, der følger af omstruktureringsprocessen.

Det i første og andet led omhandlede beløb fratrækkes det relevante beløb i stk. 5.

Artikel 4

Ansøgning om omstruktureringsstøtte

1.   Ansøgninger om omstruktureringsstøtte indgives til den pågældende medlemsstat senest den 31. januar i året forud for det produktionsår, hvor der er givet afkald på kvoten.

Ansøgninger vedrørende produktionsåret 2006/07 skal dog indgives senest den 31. juli 2006.

2.   Ansøgninger om omstruktureringsstøtte skal indeholde:

a)

en omstruktureringsplan

b)

en bekræftelse af, at omstruktureringsplanen er udarbejdet i samråd med sukkerroe-, sukkerrørs- og cikorieavlerne

c)

et tilsagn om at give afkald på den pågældende kvote i det pågældende produktionsår

d)

et tilsagn om fuldstændig nedlæggelse af produktionsfaciliteterne inden for en frist, der fastsættes af den pågældende medlemsstat, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)

e)

et tilsagn om delvis nedlæggelse af produktionsfaciliteterne inden for en frist, der fastsættes af den pågældende medlemsstat, og om ikke at anvende produktionsstedet og de tilbageblevne produktionsfaciliteter til produktion af produkter, der er omfattet af den fælles markedsordning for sukker, jf. artikel 3, stk. 1, litra b)

f)

et tilsagn om at opfylde kravene i hhv. artikel 3, stk. 3, litra c), og artikel 3, stk. 4, litra c), inden for en frist, der fastsættes af den pågældende medlemsstat, for så vidt angår de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra b)

g)

et tilsagn om ikke at anvende produktionsfaciliteterne til raffinering af råsukker for så vidt angår det tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c, når det er relevant.

Det afgøres ved en beslutning om ydelse af støtte, jf. artikel 5, stk. 1, om kravene i litra c)-g) er opfyldt.

3.   Omstruktureringsplanen i stk. 2, litra a), skal indeholde mindst følgende elementer:

a)

en redegørelse for formålene og de planlagte foranstaltninger, der viser, at der er en forsvarlig økonomisk balance mellem disse, og at de er i overensstemmelse med omstruktureringsfondens mål og politikken for landdistriktudvikling i det pågældende område som godkendt af Kommissionen

b)

den støtte, der skal ydes sukkerroe-, sukkerrørs- eller cikorieavlere og, når det er relevant, maskinstationer, jf. artikel 3, stk. 6

c)

en fuldstændig teknisk beskrivelse af de pågældende produktionsfaciliteter

d)

en driftsplan, der indeholder nærmere detaljer vedrørende modaliteter, en tidsplan for og udgifter i forbindelse med lukning af fabrikken eller fabrikkerne og fuldstændig eller delvis nedlæggelse af produktionsfaciliteterne

e)

i givet fald de planlagte investeringer

f)

en social plan, der indeholder en detaljeret beskrivelse af især planlagte foranstaltninger vedrørende omskoling, overflyttelse til andet arbejde og førtidspensionering af de berørte arbejdstagere og i relevante tilfælde specifikke nationale krav jf. artikel 3, stk. 3, litra c), eller artikel 3, stk. 4, litra c)

g)

en miljøplan, der indeholder en detaljeret beskrivelse af især planlagte foranstaltninger vedrørende obligatoriske miljøforpligtelser og i relevante tilfælde specifikke nationale krav jf. artikel 3, stk. 3, litra c), eller artikel 3, stk. 4, litra c)

h)

en finansieringsplan, der indeholder en detaljeret beskrivelse af alle udgifter i forbindelse med omstruktureringsplanen.

Artikel 5

Beslutning om omstruktureringsstøtte og kontrol

1.   Senest inden udgangen af februar forud for produktionsåret, jf. artikel 3, stk. 2, skal medlemsstaterne træffe beslutning om, hvorvidt der skal ydes omstruktureringsstøtte. Beslutningen for produktionsåret 2006/07 træffes dog senest den 30. september 2006.

2.   Der ydes omstruktureringsstøtte, hvis medlemsstaten efter grundig kontrol har fastslået, at:

ansøgningen indeholder de elementer, der er nævnt i artikel 4, stk. 2

omstruktureringsplanen indeholder de elementer, der er nævnt i artikel 4, stk. 3

de foranstaltninger og tiltag, der er beskrevet i omstruktureringsplanen, er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og national lovgivning,

og

omstruktureringsfonden råder over tilstrækkelige finansielle midler i henhold til oplysninger fra Kommissionen.

3.   Hvis en eller flere af betingelserne i stk. 2, første, andet og tredje led, ikke er opfyldt, sendes ansøgningen om omstruktureringsstøtte tilbage til ansøgeren. Ansøgeren oplyses om, hvilke betingelser der ikke er opfyldt. Ansøgeren kan derefter enten trække sin ansøgning tilbage eller supplere den.

4.   Uanset kontrolforpligtelserne i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal medlemsstaterne føre tilsyn med, kontrollere og efterprøve gennemførelsen af den omstruktureringsstøtte, som den har godkendt.

Artikel 6

Støtte til diversificering

1.   Der kan ydes støtte til diversificeringsforanstaltninger i alle medlemsstater i områder, der er omfattet af omstruktureringen af sukkerindustrien, i forhold til den sukkerkvote, som virksomheder, der er etableret i denne medlemsstat har givet afkald på i et af produktionsårene 2006/07, 2007/08, 2008/09 og 2009/10.

2.   Den samlede støtte, en medlemsstat kan få, fastsættes på grundlag af:

109,50 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2006/07

109,50 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2007/08

93,80 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2008/09

78,00 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2009/10.

3.   Medlemsstater, der beslutter at yde den i stk. 1 nævnte diversificeringsstøtte eller den i artikel 9 nævnte overgangsstøtte, skal udarbejde nationale omstruktureringsprogrammer, der indeholder en detaljeret beskrivelse af de diversificeringsforanstaltninger, der skal gennemføres i de pågældende områder, og underrette Kommissionen om disse programmer.

4.   Uanset stk. 5 skal diversificeringsforanstaltninger for at være berettiget til støtten i stk. 1 være i overensstemmelse med en eller flere af foranstaltningerne under akse 1 og akse 3 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Medlemsstaterne fastsætter kriterier med henblik på at sondre mellem foranstaltninger, der kan modtage diversificeringsstøtte, og foranstaltninger, der kan modtage fællesskabsstøtte i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

Den støtte, der er omhandlet i første afsnit, kan ikke overstige lofterne for EUGFL-bidrag, jf. artikel 70, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

5.   Diversificeringsforanstaltninger, der afviger fra foranstaltningerne under akse 1 og 3 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er berettiget til støtte jf. stk. 1, forudsat at de opfylder kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 3, og navnlig kriterierne for støtteintensitet og -berettigelse i Kommissionens retningslinjer for statsstøtte i landbrugssektoren.

6.   Medlemsstaterne yder ikke national støtte til de diversificeringsforanstaltninger, der er omhandlet i denne artikel. Hvis lofterne i stk. 4, tredje afsnit, giver mulighed for diversificeringsstøtte på 100 %, bidrager vedkommende medlemsstat dog med mindst 20 % af støtteudgifterne. I så fald finder traktatens artikel 87, 88 og 89 ikke anvendelse.

Artikel 7

Supplerende diversificeringsstøtte

1.   Det samlede støttebeløb, som en medlemsstat kan opnå i henhold til artikel 6, stk. 2, forhøjes med:

50 %, når den pågældende medlemsstat har givet afkald på mindst 50 %, men under 75 % af den nationale sukkerkvote som fastsat i bilag III i forordning (EF) nr. 318/2006,

yderligere 25 %, når den pågældende medlemsstat har givet afkald på mindst 75 %, men under 100 % af den nationale sukkerkvote som fastsat i bilag III i forordning (EF) nr. 318/2006,

yderligere 25 %, når den pågældende medlemsstat helt har givet afkald på den nationale sukkerkvote som fastsat i forordning (EF) nr. 318/2006.

Forhøjelsen sker i det produktionsår, hvor der alt efter tilfældet gives afkald på 50 %, 75 % eller 100 %.

2.   Den pågældende medlemsstat afgør, hvorvidt den støtte, der svarer til den i stk. 1 omhandlede forhøjelse, ydes til diversificeringsforanstaltninger i henhold til artikel 6, stk. 1, og/eller til sukkerroe- eller sukkerrørsavlere, der ophører med produktion i de områder, der er omfattet af omstruktureringen. Støtten til avlerne skal ydes efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Artikel 8

Overgangsstøtte til heltidsraffinaderier

1.   Der ydes overgangsstøtte til heltidsraffinaderier for at give dem mulighed for at tilpasse sig til omstruktureringen af sukkerindustrien i Fællesskabet.

2.   Med henblik herpå stilles et beløb på til 150 mio. EUR til rådighed i sammenlagt fire produktionsår, nemlig 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010.

Dette beløb fordeles således:

94,3 mio. EUR til heltidsraffinaderier i Det Forenede Kongerige

24,4 mio. EUR til heltidsraffinaderier i Portugal

5,0 mio. EUR til heltidsraffinaderier i Finland

24,8 mio. EUR til heltidsraffinaderier i Frankrig

1,5 mio. EUR til heltidsraffinaderier i Slovenien.

3.   Støtten ydes på grundlag af en af medlemsstaten godkendt driftsplan for det pågældende heltidsraffinaderis tilpasning til omstruktureringen af sukkerindustrien.

Medlemsstaterne yder støtte på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Artikel 9

Overgangsstøtte til visse medlemsstater

I forbindelse med de nationale omstruktureringsprogrammer, der er nævnt i artikel 6, stk. 3:

a)

tildeles der en støtte på højst 9 mio. EUR i Østrig til investering i samlecentraler for sukkerroer og andre logistiske infrastrukturer, der er nødvendige som følge af omstruktureringen

b)

tildeles der en støtte på højst 5 mio. EUR i Sverige til direkte eller indirekte fordel for roeavlere på Gotland og Öland, der ophører med sukkerproduktion som led i den nationale omstruktureringsproces.

Artikel 10

Finansielle grænser

1.   Støtten i artikel 3, 6, 7, 8 og 9, som der er ansøgt om for produktionsåret 2006/07, 2007/08, 2008/09 eller 2009/10 kan kun udbetales inden for rammerne af de bevillinger, der er til rådighed i omstruktureringsfonden.

2.   Hvis det samlede støttebeløb på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i et produktionsår, og som medlemsstaten har godkendt, overstiger grænsen for det pågældende produktionsår, udbetales støtten i samme kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne om støtte er indgivet i, dvs. efter »først-til-mølle-princippet«.

3.   Støtten i artikel 6, 7, 8 og 9 er uafhængig af støtten i artikel 3.

4.   Omstruktureringsstøtten i artikel 3 udbetales i to rater, nemlig:

40 % i juni måned i det produktionsår, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2,

og

60 % i februar måned i det følgende produktionsår.

Kommissionen kan dog beslutte at opdele den rate, der er omhandlet i det andet af de foregående led, i to rater, som følger:

første rate i februar i det følgende produktionsår,

og

anden rate på et senere tidspunkt, når de fornødne midler er indbetalt til omstruktureringsfonden.

5.   Kommissionen kan beslutte at udsætte udbetalingen af støtten i artikel 6, 7, 8 og 9, indtil de fornødne midler er indbetalt til omstruktureringsfonden.

Artikel 11

Midlertidig omstruktureringsafgift

1.   De virksomheder, der har fået tildelt en kvote, betaler en midlertidig omstruktureringsafgift pr. produktionsår pr. ton kvote.

For kvoter, som en virksomhed har givet afkald på i et givet produktionsår, jf. artikel 3, stk. 1, betales der ingen midlertidig omstruktureringsafgift for det pågældende og efterfølgende produktionsår.

2.   Den midlertidige omstruktureringsafgift for sukker og inulinsirup fastsættes til:

126,40 EUR pr. ton kvote for produktionsåret 2006/07

173,8 EUR pr. ton kvote for produktionsåret 2007/08

113,3 EUR pr. ton kvote for produktionsåret 2008/09.

Den midlertidige omstruktureringsafgift pr. produktionsår for isoglucose fastsættes til 50 % af beløbene i første afsnit.

3.   Medlemsstaterne hæfter over for Fællesskabet for den midlertidige omstruktureringsafgift, der skal opkræves på deres område.

Medlemsstaterne indbetaler omstruktureringsafgiften til omstruktureringsfonden i to rater som følger:

60 % senest den 31. marts i det pågældende produktionsår,

og

40 % senest den 30. november i det følgende produktionsår.

4.   Hvis den midlertidige omstruktureringsafgift ikke indbetales til tiden, fratrækker Kommissionen efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene et beløb svarende til den ubetalte omstruktureringsafgift fra de månedlige forskud på konteringen af udgifter afholdt af den pågældende medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 1, og artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005. Før den træffer afgørelse, giver Kommissionen den pågældende medlemsstat mulighed for at gøre rede for deres synspunkter inden for en frist på to uger. Artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 (9) finder ikke anvendelse.

5.   Medlemsstaten fordeler den samlede midlertidige omstruktureringsafgift, der skal indbetales i henhold til stk. 3, på virksomhederne på sit område i forhold til den kvote, der er tildelt i det pågældende produktionsår.

Virksomhederne skal indbetale den midlertidige omstruktureringsafgift i to rater som følger:

60 % senest inden udgangen af februar i det pågældende produktionsår

40 % senest den 31. oktober i det følgende produktionsår.

Artikel 12

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning og navnlig til de krav, der er fastsat i artikel 3, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at løse eventuelle overgangsproblemer, vedtages efter proceduren i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1258/1999 eller fra den 1. januar 2007 artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 13

Særforanstaltninger

Foranstaltninger, der i en nødsituation både er nødvendige og berettigede for at løse eventuelle praktiske problemer, vedtages efter proceduren i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1258/1999 eller fra den 1. januar 2007 artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Sådanne foranstaltninger kan fravige visse bestemmelser i denne forordning, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.

Artikel 14

Ændringer af forordning (EF) nr. 1290/2005

I forordning (EF) nr. 1290/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»e)

midlertidig omstruktureringsstøtte, diversificeringsstøtte, supplerende diversificeringsstøtte og overgangsstøtte, jf. artikel 3, 6, 7, 8 og 9 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (10).

2)

I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende litra:

»c)

midlertidige omstruktureringsafgifter opkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 320/2006.«

b)

I stk. 2 ændres »De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede beløb« til »De i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede beløb«.

c)

Følgende stk. tilføjes:

»3.

Denne forordning finder tilsvarende anvendelse på formålsbestemte indtægter, som omhandlet i stk. 1.«

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006. Artikel 12 og 13 anvendes dog fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelse af 19.1.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 26.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)  Jf. s. 1 i denne EUT.

(9)  EUT L 244 af 29.9.2000, s. 27.

(10)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42