ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 36

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
8. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2006 af 7. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2006 af 7. februar 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2006 af 7. februar 2006 om ændring af bilag VI og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for biogas- og komposteringsanlæg og krav til gylle ( 1 )

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2006 af 7. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 for så vidt angår forlængelse af gyldighedsperioden for overgangsbetingelser for komposterings- og biogasanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 ( 1 )

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 210/2006 af 7. februar 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/2007 af støtten for tomater bestemt til forarbejdning

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 211/2006 af 7. februar 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

36

 

*

Kommissionens direktiv 2006/16/EF af 7. februar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oxamyl som aktivt stof ( 1 )

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 2006 om ændring og forlængelse af afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)

40

 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 2006 om udvidelse af anvendelsen af afgørelse 2006/75/EF om ændring af og forlængelse af afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen

42

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2005 om oprettelse af en ekspertgruppe på højt niveau om konkurrenceevne, energi og miljø

43

 

*

Kommissionens beslutning af 31. januar 2006 om EF-tilskud til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger til overvågning af bluetongue som led i aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af denne sygdom i Portugal i 2004 og 2005 (meddelt under nummer K(2006) 166)

45

 

*

Kommissionens beslutning af 31. januar 2006 om ændring af beslutning 2005/759/EF og 2005/760/EF for så vidt angår forlængelse af deres anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslutning af 1. februar 2006 om indrømmelse til visse medlemsstater af undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr (meddelt under nummer K(2006) 172)

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 206/2006

af 7. februar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 7. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

82,3

204

50,7

212

113,2

624

111,0

999

89,3

0707 00 05

052

99,0

204

101,8

628

167,7

999

122,8

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

165,0

204

107,8

999

136,4

0805 10 20

052

50,4

204

54,7

212

41,3

220

39,9

448

47,8

624

64,1

999

49,7

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,2

204

114,1

400

79,6

464

145,9

624

77,7

662

45,3

999

87,5

0805 50 10

052

48,6

999

48,6

0808 10 80

400

127,4

404

98,4

720

74,3

999

100,0

0808 20 50

388

92,1

400

88,5

528

111,0

720

45,5

999

84,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 207/2006

af 7. februar 2006

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 122, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater eller deres kompetente myndigheder har anmodet om ændringer til bilagene til forordning (EØF) nr. 574/72 i henhold til proceduren heri.

(2)

De foreslåede ændringer er en følge af de afgørelser, som de pågældende medlemsstater har truffet, eller som er blevet truffet af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af lovgivningen om social sikring i henhold til fællesskabsretten.

(3)

De ordninger, der skal tages i betragtning ved beregningen af de årlige gennemsnitlige udgifter til naturalydelser i henhold til artikel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72, er optegnet i bilag 9.

(4)

Dette er i overensstemmelse med den enstemmige udtalelse afgivet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 1 til 5 samt bilag 7 til 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Vladimír ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1).


BILAG

1.

Bilag 1 ændres således:

a)

Afsnit »K. CYPERN« affattes således:

»K.   CYPERN:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (arbejds- og socialministeren), Nicosia

2.

Υπουργός Υγείας (sundhedsministeren), Nicosia

3.

Yπουργός Οικονομικών (finansministeren), Nicosia«.

b)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L.   LETLAND:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (ministeriet for velfærd, Riga)

2.

Veselības ministrija, Rīga (sundhedsministeriet, Riga).«

c)

Afsnit »O. UNGARN« affattes således:

»O.   UNGARN:

1.

Egészségügyi Minisztérium (sundhedsministeriet), Budapest

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ministeriet for ungdom, familiespørgsmål, sociale anliggender og ligestilling), Budapest

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (arbejds- og beskæftigelsesministeriet), Budapest

4.

Pénzügyminisztérium (finansministeriet), Budapest.«

d)

Afsnit »Q. NEDERLANDENE« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministeren for sundhed, velfærd og sport), Den Haag.«

e)

Afsnit »R. ØSTRIG« affattes således:

»R.   ØSTRIG:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (forbundsministeren for social sikring, generationsspørgsmål og forbrugerbeskyttelse), Wien

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (forbundsministeren for økonomi og arbejde), Wien

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (forbundsministeren for sundhed og kvindespørgsmål), Wien

4.

Særlige ordninger for tjenestemænd:

Bundeskanzler (forbundskansleren), Wien, eller den pågældende delstatsregering.«

2.

Bilag 2 ændres således:

a)

Afsnit »J. ITALIEN« ændres således:

i)

Punkt 3.A. affattes således:

»A.

Arbejdstagere:

a)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

b)

for scenefunktionærer:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for scenefunktionærer), Rom

c)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (den statslige forsorgsinstitution »Giovanni Amendola« for italienske journalister), Rom.«

ii)

Punkt 3.B. affattes således:

»B.

Selvstændige erhvervsdrivende:

a)

for læger:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for læger)

b)

for apotekere:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for apotekere)

c)

for veterinærer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for veterinærer)

d)

for sygeplejere og sygeplejersker, medicinsk hjælpepersonale og børnesygeplejersker:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (den statslige pensions- og hjælpekasse for sygeplejere og sygeplejersker, medicinsk hjælpepersonale og børnesygeplejersker)

e)

for ingeniører og arkitekter:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for ingeniører og arkitekter i liberalt erhverv)

f)

for landinspektører:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (den statslige pensionskasse for landinspektører i liberalt erhverv)

g)

for advokater og sagførere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for retsvæsenet)

h)

for økonomer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for økonomer)

i)

for revisorer og økonomiske rådgivere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for revisorer og økonomiske rådgivere)

j)

for arbejdskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for arbejdskonsulenter)

k)

for notarer:

Cassa nazionale notariato (statskassen for notarer)

l)

for speditører:

Fondo nazionale di previdenza gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (den statslige pensionsfond for agenter, speditører og kurerer)

m)

for biologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for biologer)

n)

for landbrugsteknikere og landbrugskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (den statslige pensionskasse for ansatte og funktionærer inden for landbruget)

o)

for handelsagenter og repræsentanter:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (den statslige pensionskasse for handelsagenter og repræsentanter)

p)

for industrieksperter:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (den statslige pensionskasse for industrieksperter)

q)

for aktuarer, kemikere, agronomer, forstkandidater, geologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (den statslige flerkategoripensions- og hjælpekasse for agronomer, forstkandidater, aktuarer, kemikere og geologer)

r)

for psykologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (den statslige pensions- og hjælpekasse for psykologer)

s)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (den statslige forsorgsinstitution »Giovanni Amendola« for italienske journalister).«

b)

Afsnit »K. CYPERN« affattes således:

»K.   CYPERN:

1.

Naturalydelser:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (sundhedsministeren, Nicosia)

2.

Kontantydelser:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departementet for social sikring, ministeriet for arbejde og social sikring, Nicosia)

3.

Familieydelser:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (kontoret for velfærdsydelser, finansministeriet), Nicosia.«

c)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L.   LETLAND:

Institutionernes kompetence er reguleret af bestemmelserne i lettisk lovgivning, medmindre andet følger af de nedenfor anførte bestemmelser.

1.

For alle forsikringsbegivenheder undtagen naturalydelser ved sygdom: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (det statslige socialforsikringskontor), Riga

2.

Naturalydelser ved sygdom: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (det statslige kontor for tvungen sygeforsikring), Riga.«

d)

Afsnit »O. UNGARN« ændres således:

Punkt 6 affattes således:

»6.

Familieydelser:

Kontantydelser:

1.

Magyar Államkincstár (statskassen)

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den statslige sygekasse).«

e)

Afsnit »Q. NEDERLANDENE« ændres således:

Punkt 1 affattes således:

»1.

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

for personer, der i henhold til artikel 2 i Zorgverzekeringswet (loven om sygeforsikring) har pligt til at tegne en forsikring i en sygeforsikringsinstitution: den sygeforsikringsinstitution, som den pågældende har tegnet en sygeforsikring hos i henhold til loven om sygeforsikring

eller personer, der ikke er omfattet af kategorien i foregående tankestreg, der er bosiddende i udlandet, og som i medfør af forordningen eller i henhold til EØS-aftalen eller aftalen med Schweiz om fri bevægelighed for personer har ret til sygehjælp i deres bopælsland i henhold til nederlandsk lovgivning

1.

eller registrering og opkrævning af de obligatoriske bidrag: College voor zorgverzekeringen (rådet for plejeforsikring), Diemen

2.

eller lægehjælp: College voor zorgverzekeringen (rådet for plejeforsikring), Tilburg

b)

kontantydelser:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (instituttet for forsikringsordninger for arbejdstagere), Amsterdam

c)

sygeforsikringstilskud:

Belastingdienst Toeslagen (skattevæsenet, afdelingen for tilskud), Utrecht.«

f)

Afsnit »R. ØSTRIG« ændres således:

i)

Punkt 2, litra b), affattes således:

»b)

ved anvendelse af forordningens artikel 45, stk. 6, hvis der ikke er tilbagelagt bidragsperioder i Østrig, samt med henblik på medregning af perioder med militærtjeneste og civilt arbejde samt børnepasningsperioder, når der ikke før eller efter er tilbagelagt østrigske forsikringsperioder: Pensionsversicherungsanstalt (pensionsforsikringsanstalten), Wien.«

ii)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Familieydelser:

a)

familieydelser med undtagelse af Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse): Finanzamt (skattevæsenet)

b)

Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse): den sygesikringsinstitution, hvor ansøgeren er forsikret eller sidst har været forsikret, eller også den Gebietskrankenkasse (den regionale sygekasse), som ansøgningen er stilet til.«

g)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 2, litra a), affattes således:

»a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i) og litra e), ii) anførte:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige.«

ii)

Punkt 3, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser: Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse), Warszawa«

iii)

Punkt 3, litra b), ii), affattes således:

»ii)

ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

personer, som var arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, og unge førstegangsarbejdssøgende, som var under uddannelse eller i praktik på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

personer, som var selvstændige landbrugere på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

professionelle soldater, såfremt forsikringsbegivenheden indtræder under militærtjenesten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

de ansatte, der er anført under punkt 2, litra d), hvis forsikringsbegivenheden indtræder i løbet af tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for indenrigsanliggender og administration i Warszawa)

ansatte ved fængselsvæsenet, hvis forsikringsbegivenheden indtræder i løbet af tjenesteperioden:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under justitsministeriet.«

iv)

Punkt 4, litra c), d) og e), affattes således:

»c)

for professionelle soldater:

specialiserede enheder under forsvarsministeriet

d)

for tjenestemænd i politiet, brandvæsenet og grænsepolitiet, samt medlemmer af de statslige efterretnings- og sikkerhedstjenester:

specialiserede enheder under ministeriet for interne anliggender og administration

e)

for tjenestemænd i fængselsvæsenet:

specialiserede enheder under justitsministeriet«

v)

Punkt 4, litra g), affattes således:

»g)

for pensionister:

som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for professionelle soldater:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

som har ret til ydelser fra pensionsordningen for tjenestemænd i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

som er tidligere dommere og anklagere:

specialiserede enheder under justitsministeriet.«

vi)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Familieydelser:

Regionalcentret for social forsorg med territorial kompetence på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

h)

Afsnit »X. SVERIGE« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2.

Ydelser ved arbejdsløshed:

a)

ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80 til 82:

den arbejdsløshedskasse, der er ansvarlig for behandling af en ansøgning om ydelser i tilfælde af arbejdsløshed i Sverige, eller

tilsynsmyndigheden

b)

ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 83:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspektoratet for arbejdsløshedsforsikring).«

3.

Bilag 3 ændres således:

a)

Afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK« ændres således:

Punkt 1 affattes således:

»1.

Naturalydelser:

a)

i almindelighed:

sygeforsikringsinstitutionen (efter eget valg)

b)

luftredningstjenesten:

Ministerstvo zdravotnictví (sundhedsministeriet).«

b)

Afsnit »J. ITALIEN« ændres således:

i)

Punkt 3.A. affattes således:

»A.

Arbejdstagere:

a)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

b)

for scenefunktionærer:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for scenefunktionærer), Rom

c)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola«, (den statslige forsorgsinstitution »Giovanni Amendola« for italienske journalister), Rom.«

ii)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Ydelser ved dødsfald:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (statsanstalten for arbejdsulykkesforsikring), provinskontorer, IPSEMA.«

c)

Afsnit »K. CYPERN« Naturalydelser:

»K.   CYPERN:

1.

Naturalydelser:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (sundhedsministeriet), Nicosia

2.

Kontantydelser:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departementet for socialsikring, ministeriet for arbejde og social sikring), Nicosia

3.

Familieydelser:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (kontoret for velfærdsydelser, finansministeriet), Nicosia.«

d)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L.   LETLAND:

1.

For alle forsikringsbegivenheder undtagen naturalydelser ved sygdom:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (det statslige socialforsikringskontor), Riga

2.

Naturalydelser ved sygdom:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (det statslige kontor for tvungen sygeforsikring), Riga.«

e)

Afsnit »O. UNGARN« ændres således:

i)

Punkt I.1. affattes således:

»1.

Sygdom og moderskab:

Natural- og kontantydelser:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (den statslige sygekasses regionalkontorer).«

ii)

Punkt I.6. affattes således:

»6.

Familieydelser:

Kontantydelser:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (den ungarske statskasse, regionaldirektoratet i Budapest og Pest bykommune)

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den statslige sygekasse).«

iii)

Punkt II.1. affattes således:

»1.

Sygdom og moderskab:

Natural- og kontantydelser:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (den statslige sygekasses regionalkontorer).«

iv)

Punkt II.6. affattes således:

»6.

Familieydelser:

Kontantydelser:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (den ungarske statskasse, regionaldirektoratet i Budapest og Pest bykommune)

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den statslige sygekasse).«

f)

Afsnit »Q. NEDERLANDENE« ændres således:

Punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser:

i)

institution på bopælsstedet:

College voor zorgverzekeringen (rådet for plejeforsikring), Tilburg

ii)

institution på opholdsstedet:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (det gensidige forsikringsselskab for sygeforsikring), Amersfoort.«

g)

Afsnit »R. ØSTRIG« ændres således:

i)

Punkt 1, litra b), ii), affattes således:

»ii)

ved behandling på et sygehus, der hører ind under en regional sygekasse, den regionale sygekasse (Landesgesundheitsfonds), som er kompetent på den pågældendes bopæls- eller opholdssted«.

ii)

Punkt 2, litra b), affattes således:

»b)

i alle andre tilfælde bortset fra ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt (pensionsforsikringsanstalten), Wien.«

iii)

Punkt 3, litra a), ii), affattes således:

»ii)

ved behandling på et sygehus, der hører ind under en regional sygekasse, den regionale sygekasse (Landesgesundheitsfonds), som er kompetent på den pågældendes bopæls- eller opholdssted«.

iv)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Familieydelser:

det Finanzamt (skattevæsenet), som er kompetent på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

h)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 2, litra a), affattes således:

»a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), d) og e) anførte:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddziaÿ w Warszawie — Centralne Biuro Obsÿugi Umów Miÿdzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige.«

ii)

Punkt 2, litra g), affattes således:

»g)

for personer, som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige.«

iii)

Punkt 3, litra b), ii), affattes således:

»ii)

ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

for selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

for professionelle soldater, som har tilbagelagt polske perioder med militærtjeneste, såfremt den seneste periode er den anførte tjenesteperiode, og udenlandske forsikringsperioder:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), tredje tankestreg

for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d), og som har tilbagelagt polske tjenesteperioder, såfremt den seneste periode er tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester, og udenlandske forsikringsperioder:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), fjerde tankestreg

for tjenestemænd i fængselsvæsenet, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder, såfremt den seneste periode er den anførte tjenesteperiode, og udenlandske forsikringsperioder:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), femte tankestreg

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under justitsministeriet

for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra g).«

4.

Bilag 4 ændres således:

a)

Afsnit »K. CYPERN« affattes således:

»K.   CYPERN:

1.

Naturalydelser:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (sundhedsministeriet), Nicosia

2.

Kontantydelser:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departementet for social sikring, ministeriet for arbejde og social sikring), Nicosia

3.

Familieydelser:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (kontoret for velfærdsydelser, finansministeriet), Nicosia.«

b)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L.   LETLAND

1.

For alle forsikringsbegivenheder undtagen naturalydelser ved sygdom:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (det statslige socialforsikringskontor), Riga

2.

Naturalydelser ved sygdom:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (det statslige kontor for tvungen sygeforsikring), Riga.«

c)

Afsnit »O. UNGARN« ændres således:

i)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Familieydelser:

Kontantydelser:

1.

Magyar Államkincstár (statskassen)

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den statslige sygekasse)

Ydelser ved moderskab:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den statslige sygekasse).«

d)

Afsnit »Q. NEDERLANDENE« ændres således:

Punkt 1 affattes således:

»1.

Sygdom, moderskab, invaliditet, arbejdsulykker, erhvervssygdomme og arbejdsløshed:

a)

naturalydelser:

College voor zorgverzekeringen (rådet for plejeforsikring), Diemen

b)

kontantydelser:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (instituttet for forsikringsordninger for arbejdstagere), Amsterdam

c)

ydelser ved lægebehandling:

Belastingdienst Toeslagen (skattevæsenet, afdelingen for tilskud, Utrecht.«

e)

Afsnit »R. ØSTRIG« ændres således:

Punkt 3 affattes således:

»3.

Familieydelser

a)

Familieydelser bortset fra Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (forbundsministeriet for social sikring, generationsspørgsmål og forbrugerbeskyttelse), Wien

b)

Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (den regionale sygekasse i Niederösterreich), centret, der er kompetent med hensyn til børnepasningsydelse.«

f)

Afsnit »V. SLOVAKIET« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2.

Naturalydelser:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tilsynet for lægehjælp), Bratislava«.

g)

Afsnit »W. FINLAND« affattes således:

»W.   FINLAND

1.

Syge- og moderskabsforsikring, folkepensioner, familieydelser, arbejdsløshedsunderstøttelse og erhvervspensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (folkepensionsanstalten), Helsinki

2.

Erhvervspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (det centrale pensionsforsikringsinstitut), Helsinki

3.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (ulykkesforsikringsinstitutionernes forbund), Helsinki.«

5.

Bilag 5 ændres således:

a)

Afsnit »67. DANMARK — FINLAND« affattes således:

»67.   DANMARK — FINLAND

Artikel 15 i den nordiske konvention om social sikring af 18. august 2003: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter i henhold til forordningens artikel 36, 63 og 70 (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsunderstøttelse) og gennemførelsesforordningens artikel 105 (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).«

b)

Afsnit »130. SPANIEN — FRANKRIG« affattes således:

»130.   SPANIEN — FRANKRIG

Aftale af 17. maj 2005 om fastsættelse af særlige ordninger for behandling og afregning af gensidige refusionskrav vedrørende sundhedsydelser i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.«

c)

Afsnit »142. SPANIEN — PORTUGAL« affattes således:

»142.   SPANIEN — PORTUGAL

a)

artikel 42, 43 og 44 i den administrative aftale af 22. maj 1970

b)

aftale af 2. oktober 2002 mellem Spanien og Portugal om fastsættelse af regler om behandling og afregning af gensidige refusionskrav for naturalydelser ved sygdom i henhold til forordningerne (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for at fremme og fremskynde afregningen af disse krav i henhold til artikel 93, 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72.«

d)

Afsnit »146. SPANIEN — SVERIGE« affattes således:

»146.   SPANIEN — SVERIGE

Aftale af 1. december 2004 om refusion af udgifter til naturalydelser, der er tilkendt i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.«

e)

Afsnit »290. PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE« affattes således:

»290.   PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE

Aftale af 8. juni 2004 om artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1408/71 vedrørende andre metoder for refusion af udgifter til naturalydelser, som de to lande tilkender med virkning fra den 1. januar 2003 i henhold til forordningen.«

f)

Afsnit »298. FINLAND — SVERIGE« affattes således:

»298.   FINLAND — SVERIGE

Artikel 15 i den nordiske konvention om social sikring af 18. august 2003: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter i henhold til forordningens artikel 36, 63 og 70 (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsunderstøttelse) og gennemførelsesforordningens artikel 105 (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).«

6.

Bilag 7 ændres således:

a)

Afsnit »G. SPANIEN« affattes således:

»G.   SPANIEN

Banco Popular, Madrid.«

b)

Afsnit »W. FINLAND« affattes således:

»W.   FINLAND

Ingen.«

7.

Bilag 8 ændres således:

Punkt A, litra a), affattes således:

»a)

med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet mellem:

Belgien og Den Tjekkiske Republik

Belgien og Tyskland

Belgien og Grækenland

Belgien og Spanien

Belgien og Frankrig

Belgien og Irland

Belgien og Litauen

Belgien og Luxembourg

Belgien og Østrig

Belgien og Polen

Belgien og Portugal

Belgien og Slovakiet

Belgien og Finland

Belgien og Sverige

Belgien og Det Forenede Kongerige

Den Tjekkiske Republik og Danmark

Den Tjekkiske Republik og Tyskland

Den Tjekkiske Republik og Grækenland

Den Tjekkiske Republik og Spanien

Den Tjekkiske Republik og Frankrig

Den Tjekkiske Republik og Irland

Den Tjekkiske Republik og Letland

Den Tjekkiske Republik og Litauen

Den Tjekkiske Republik og Luxembourg

Den Tjekkiske Republik og Ungarn

Den Tjekkiske Republik og Malta

Den Tjekkiske Republik og Nederlandene

Den Tjekkiske Republik og Østrig

Den Tjekkiske Republik og Polen

Den Tjekkiske Republik og Portugal

Den Tjekkiske Republik og Slovenien

Den Tjekkiske Republik og Slovakiet

Den Tjekkiske Republik og Finland

Den Tjekkiske Republik og Sverige

Den Tjekkiske Republik og Det Forenede Kongerige

Danmark og Litauen

Danmark og Polen

Danmark og Slovakiet

Tyskland og Grækenland

Tyskland og Spanien

Tyskland og Frankrig

Tyskland og Irland

Tyskland og Litauen

Tyskland og Luxembourg

Tyskland og Østrig

Tyskland og Polen

Tyskland og Slovakiet

Tyskland og Finland

Tyskland og Sverige

Tyskland og Det Forenede Kongerige

Grækenland og Litauen

Grækenland og Polen

Grækenland og Slovakiet

Spanien og Litauen

Spanien og Østrig

Spanien og Polen

Spanien og Slovenien

Spanien og Slovakiet

Spanien og Finland

Spanien og Sverige

Frankrig og Litauen

Frankrig og Luxembourg

Frankrig og Østrig

Frankrig og Polen

Frankrig og Portugal

Frankrig og Slovenien

Frankrig og Slovakiet

Frankrig og Finland

Frankrig og Sverige

Irland og Litauen

Irland og Østrig

Irland og Polen

Irland og Portugal

Irland og Slovakiet

Irland og Sverige

Letland og Litauen

Letland og Luxembourg

Letland og Ungarn

Letland og Polen

Letland og Slovenien

Letland og Slovakiet

Letland og Finland

Litauen og Luxembourg

Litauen og Ungarn

Litauen og Nederlandene

Litauen og Østrig

Litauen og Portugal

Litauen og Slovenien

Litauen og Slovakiet

Litauen og Finland

Litauen og Sverige

Litauen og Det Forenede Kongerige

Luxembourg og Østrig

Luxembourg og Polen

Luxembourg og Portugal

Luxembourg og Slovenien

Luxembourg og Slovakiet

Luxembourg og Finland

Luxembourg og Sverige

Ungarn og Østrig

Ungarn og Polen

Ungarn og Slovenien

Ungarn og Slovakiet

Malta og Slovakiet

Nederlandene og Østrig

Nederlandene og Polen

Nederlandene og Slovakiet

Nederlandene og Finland

Nederlandene og Sverige

Østrig og Polen

Østrig og Portugal

Østrig og Slovenien

Østrig og Slovakiet

Østrig og Finland

Østrig og Sverige

Østrig og Det Forenede Kongerige

Polen og Portugal

Polen og Slovenien

Polen og Slovakiet

Polen og Finland

Polen og Sverige

Polen og Det Forenede Kongerige

Portugal og Slovenien

Portugal og Slovakiet

Portugal og Finland

Portugal og Sverige

Portugal og Det Forenede Kongerige

Slovenien og Slovakiet

Slovenien og Finland

Slovenien og Det Forenede Kongerige

Slovakiet og Finland

Slovakiet og Sverige

Slovakiet og Det Forenede Kongerige

Finland og Sverige

Finland og Det Forenede Kongerige

Sverige og Det Forenede Kongerige.«

8.

Bilag 9 ændres således:

a)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L.   LETLAND

De årlige gennemsnitlige udgifter til ydelser beregnes under hensyntagen til naturalydelser (sygehjælp), der administreres af det statslige kontor for tvungen sygeforsikring.«

b)

Afsnit »R. ØSTRIG« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2.

ydelserne fra de sygehuse, som hører ind under en Landesgesundheitsfonds (delstatssygekasse)«.

9.

Bilag 10 ændres således:

a)

Afsnit »A. BELGIEN« ændres således:

i)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14 og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra a), artikel 11, stk. 2, artikel 12a, artikel 13 og artikel 14:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (sikringsstyrelsen).«

ii)

Punkt 3b affattes således:

»3b.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14e og 14f og gennemførelsesforordningens artikel 12b:

Service public fédéral de sécurité Sociale, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (det føderale socialsikringskontor).«

iii)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Ved anvendelse af forordningens artikel 17 og:

gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra b):

a)

kun i individuelle særtilfælde:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (sikringsstyrelsen)

b)

undtagelsestilfælde gældende for bestemte grupper af arbejdstagere:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, Brussel (det føderale socialsikringskontor, generaldirektoratet for socialpolitik)

gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 1, litra b):

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen, Brussel (det føderale socialsikringskontor, generaldirektoratet for selvstændige erhvervsdrivende).«

iv)

Punkt 4a affattes således:

»4a.

ved anvendelse af forordningens artikel 17, hvis der er tale om en særordning for tjenestemænd:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (det føderale socialsikringskontor).«

b)

Afsnit »D. TYSKLAND« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2.

Ved anvendelse af:

forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 1, og i tilfælde af aftaler indgået i henhold til forordningens artikel 17, sammenholdt med gennemførelsesforordningens artikel 11

forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 2, og i tilfælde af aftaler indgået i henhold til forordningens artikel 17, sammenholdt med gennemførelsesforordningens artikel 11a

forordningens artikel 14, stk. 2, litra b), artikel 14, stk. 3, artikel 14a, stk. 2 til 4, og artikel 14c, litra a), og i tilfælde af aftaler indgået i henhold til forordningens artikel 17, sammenholdt med gennemførelsesforordningens artikel 12a:

i)

personer, der har tegnet en sygeforsikring:

den institution, de er forsikret hos, og toldmyndighederne for så vidt angår kontrol

ii)

personer, der ikke har tegnet en sygeforsikring:

funktionærer:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundsforsikringsinstitutionen for funktionærer), Berlin, og toldmyndighederne for så vidt angår kontrol

for arbejdere:

den kompetente pensionsforsikringsinstitution for arbejdere og toldmyndighederne for så vidt angår kontrol.«

c)

Afsnit »G. SPANIEN« affattes således:

»G.   SPANIEN

1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 17 i individuelle tilfælde og gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (bortset fra særaftalen mellem søfolkene og »Instituto social de la Marina«), artikel 11, stk. 1, artikel 11a, artikel 12a, artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 14, stk. 1 og 3, og artikel 109:

Tesorería General de la Seguridad Social (den almindelige kasse for social sikring), Madrid.

2.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2 (bortset fra søfolk og arbejdsløshedsunderstøttelse), artikel 110 (bortset fra søfolk) og artikel 113, stk. 2:

Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS (det nationale institut for social sikring), Madrid.

3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, for så vidt angår søfolk (bortset fra arbejdsløshedsunderstøttelse), og artikel 110:

Instituto social de la Marina (søfartens institut for social sikring), Madrid.

4.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 85, stk. 2, og artikel 86, stk. 2, bortset fra søfolk, og for de to sidstnævnte artiklers vedkommende bortset fra personer, der hører under særordningen for medlemmer af de væbnede styrker:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (provinsdirektoraterne under det nationale institut for social sikring).

5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (særaftale for søfolk), artikel 38, stk. 1 (for så vidt angår søfolk), artikel 70, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 81, artikel 82, stk. 2, artikel 85, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (provinsdirektoraterne under søfartens institut for social sikring).

6.

Ved anvendelse af artikel 102, stk. 2, for så vidt angår arbejdsløshedsunderstøttelse:

Servicio Público de Empleo Estatal (den offentlige arbejdsformidling), INEM, Madrid.

7.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81 og artikel 82, stk. 2, for så vidt angår arbejdsløshedsunderstøttelse, undtagen for søfolk:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (provinsdirektoraterne under den offentlige arbejdsformidling), INEM, Madrid.

8.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 85, stk. 2, og artikel 86, stk. 2, vedrørende familieydelser, der tilkendes personer under særordningen for medlemmer af de væbnede styrker:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (generaldirektoratet for menneskelige ressourcer under forsvarsministeriet), Madrid.

9.

Særordning for tjenestemænd: ved anvendelse af forordningens artikel 14e, 14f og 17 og gennemførelsesforordningens artikel 12a:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (gensidig forsikringsordning for civile tjenestemænd, centralafdelingen), Madrid.

10.

Særordning for medlemmer af de væbnede styrker: ved anvendelse af forordningens artikel 14e, 14f og 17 og gennemførelsesforordningens artikel 12a:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (instituttet for de væbnede styrkers socialforsikring), Madrid.

11.

Særordning for tjenestemænd inden for retsvæsenet: ved anvendelse af forordningens artikel 14e, 14f og 17 og gennemførelsesforordningens artikel 12a:

Mutualidad General Judicial (den almindelige gensidige forsikringskasse for retsvæsenet), Madrid.«

d)

Afsnit »J. ITALIEN« ændres således:

i)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (arbejds- og socialministeriet), Rom.«

ii)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11a og 12:

 

for læger:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for læger)

 

for apotekere:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for apotekere)

 

for veterinærer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for veterinærer)

 

for sygeplejere og sygeplejersker, medicinsk hjælpepersonale og børnesygeplejersker:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (den statslige pensions- og hjælpekasse for sygeplejere og sygeplejersker, medicinsk hjælpepersonale og børnesygeplejersker)

 

for handelsagenter og repræsentanter:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (den statslige pensionskasse for handelsagenter og repræsentanter)

 

for biologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for biologer)

 

for industrieksperter:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (den statslige pensionskasse for industrieksperter)

 

for psykologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (den statslige pensions- og hjælpekasse for psykologer)

 

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (den statslige forsorgsinstitution »Giovanni Amendola« for italienske journalister)

 

for aktuarer, kemikere, agronomer, forstkandidater, geologer:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (den statslige flerkategoripensions- og hjælpekasse for agronomer, forstkandidater, aktuarer, kemikere og geologer)

 

for landbrugsteknikere og landbrugskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (den statslige pensionskasse for ansatte og funktionærer inden for landbruget)

 

for ingeniører og arkitekter:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for ingeniører og arkitekter)

 

for landinspektører:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for landinspektører)

 

for advokater og sagførere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for retsvæsenet)

 

for økonomer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for økonomer)

 

for revisorer og økonomiske rådgivere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for revisorer og økonomiske rådgivere)

 

for arbejdskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for arbejdskonsulenter)

 

for notarer:

Cassa nazionale notariato (statskassen for notarer)

 

for speditører:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (den statslige pensionsfond for agenter, speditører og kurerer).«

e)

Afsnit »K. CYPERN« affattes således:

»K.   CYPERN:

1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14c, artikel 14d, stk. 3, og artikel 17 og gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 10b, artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12a, artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 14, stk. 1 til 3, artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 81, artikel 82, stk. 2, artikel 85, stk. 2, artikel 86, stk. 2, artikel 91, stk.2, og artikel 109:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departementet for social sikring, ministeriet for arbejde og social sikring), Nicosia.

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (kontoret for velfærdsydelser, finansministeriet), Nicosia.

2.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 8, artikel 102, stk. 2, og artikel 110 (kontantydelser):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (departementet for social sikring, ministeriet for arbejde og social sikring), Nicosia.

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (kontoret for velfærdsydelser, finansministeriet), Nicosia.

3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 8, artikel 102, stk. 2, artikel 110 og artikel 113, stk. 2 (naturalydelser), og forordningens artikel 36 og 63:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (sundhedsministeriet), Nicosia.«

f)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L.   LETLAND

Ved anvendelse af:

a)

forordningens artikel 14, stk. 1, artikel 14a, stk. 1 og 4, artikel 14b, stk. 1, artikel 14d, stk. 3, og artikel 17:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (det statslige socialforsikringskontor), Riga

b)

gennemførelsesforordningens artikel 10b, artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 14, stk. 1 og 3, artikel 82, stk. 2, og artikel 109:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (det statslige socialforsikringskontor), Riga

c)

gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2 (sammenholdt med forordningens artikel 36 og 63):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (det statslige kontor for tvungen sygeforsikring), Riga

d)

forordningens artikel 70, stk. 2:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (det statslige socialforsikringskontor), Riga.«

g)

Afsnit »Q. NEDERLANDENE« ændres således:

Punkt 2 udgår. Det nuværende punkt 3 bliver punkt 2, og det nuværende punkt 4 bliver punkt 3.

h)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 10b, artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel 14:

a)

naturalydelser:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (den nationale sygekasse, Warszawa)

b)

andre ydelser:

i)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende bortset fra selvstændige landbrugere:

de lokalafdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som har stedlig kompetence på hjemstedet for den forsikredes arbejdsgiver (eller for den selvstændige erhvervsdrivende)

ii)

for selvstændige landbrugere:

de regionalkontorer under Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som har stedlig kompetence på det sted, hvor landbrugeren er forsikret.«

ii)

Som punkt 13 indsættes følgende:

»13.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 109:

de lokalafdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som har stedlig kompetence på arbejdstagerens bopælssted.«

i)

Afsnit »V. SLOVAKIET« ændres således:

Punkt 12 affattes således:

»12.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2:

a)

i forbindelse med refusioner i henhold til forordningens artikel 36 og 63:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (det almindelige sygeforsikringsselskab), Bratislava

b)

i forbindelse med refusion i henhold til forordningens artikel 70:

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava.«

j)

Afsnit »X. SVERIGE« ændres således:

Punkt 7 affattes således:

»7.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2:

a)

Försäkringskassan (forsikringskassen)

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspektoratet for arbejdsløshedsforsikring).«


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 208/2006

af 7. februar 2006

om ændring af bilag VI og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for biogas- og komposteringsanlæg og krav til gylle

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat foranstaltninger, der skal sikre, at gylle og produkter, der er fremstillet heraf, anvendes eller bortskaffes på en måde, der ikke udgør en risiko for folke- eller dyresundheden.

(2)

I kapitel II i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat specifikke krav til godkendelse af biogas- og komposteringsanlæg, der anvender animalske biprodukter.

(3)

Ifølge udtalelse af 7. september 2005 fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om sikkerhed set i forhold til biologiske risici i forbindelse med normer for forarbejdning af animalske biprodukter i biogas- og komposteringsanlæg bør kapitel II i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres, så det tillades at anvende andre procesparametre.

(4)

I kapitel III i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat krav til gylle, forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter, og det er fastsat, hvilke forarbejdnings- og kontrolparametre gylle skal være omfattet af for at opfylde kravene til forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter.

(5)

Ifølge EFSA's udtalelse af 7. september 2005 om den biologiske sikkerhed ved varmebehandling af gylle bør de relevante krav i kapitel III i bilag VIII ændres under hensyntagen til udtalelsen.

(6)

Forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI og VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006. Kravene i kapitel II, del C, punkt 13a, i bilag VI og i kapitel III, afsnit II, del A, punkt 5, litra c), i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 anvendes dog fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 af 12.3.2005, s. 10).


BILAG

I bilag VI og VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag VI, kapitel II, ændres således:

a)

Del A, punkt 1 og 2, affattes således:

»1.

Biogasanlæg skal være udstyret med:

a)

en pasteuriserings-/hygiejneenhed, som ikke kan omgås, og som er forsynet med:

i)

udstyr til overvågning af temperatur og tid

ii)

registreringsanordninger til løbende registrering af måleresultaterne fra overvågningen omhandlet i nr. i)

iii)

en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning

b)

hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af køretøjer og containere, når de forlader biogasanlægget.

En pasteuriserings-/hygiejneenhed er dog ikke påbudt i biogasanlæg, der kun forarbejder:

i)

animalske biprodukter, som er behandlet efter metode 1

ii)

kategori 3-materiale, som er pasteuriseret eller på anden måde hygiejnebehandlet andetsteds, eller

iii)

animalske biprodukter, der kan anvendes i uforarbejdet stand som råvare.

Hvis biogasanlægget er placeret på et driftssted, hvor der holdes husdyr, og ikke kun anvender gylle fra de pågældende dyr, skal anlægget være placeret i en hensigtsmæssig afstand fra det område, hvor sådanne dyr holdes, og der skal under alle omstændigheder være fuldstændig fysisk adskillelse mellem anlægget og de pågældende dyr og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn.

2.

Komposteringsanlæg skal være udstyret med:

a)

en lukket komposteringsreaktor, som ikke kan omgås, og som er forsynet med:

i)

udstyr til overvågning af temperatur og tid

ii)

registreringsanordninger til — evt. løbende — registrering af måleresultaterne fra overvågningen omhandlet i nr. i)

iii)

en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning

b)

hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af køretøjer og containere, som transporterer ubehandlede animalske biprodukter.

Andre typer komposteringssystemer kan dog tillades, forudsat at de

i)

sikrer relevante foranstaltninger til skadedyrsbekæmpelse

ii)

styres, så alt materiale i systemet opfylder de krævede parametre for tid og temperatur, herunder evt. løbende overvågning af parametrene

iii)

opfylder alle andre krav i forordningen.

Hvis komposteringsanlægget er placeret på et driftssted, hvor der holdes husdyr, og ikke kun anvender gylle fra de pågældende dyr, skal komposteringsanlægget være placeret i en hensigtsmæssig afstand fra det område, hvor der holdes dyr, og der skal under alle omstændigheder være fuldstændig fysisk adskillelse mellem komposteringsanlægget og dyrene og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn.«

b)

Del B, punkt 11, affattes således:

»11.

Nedbrydningsaffald og kompost skal håndteres og oplagres i biogasanlægget henholdsvis biogas- og komposteringsanlægget på en sådan måde, at rekontaminering undgås«.

c)

Del C, punkt 12, affattes således:

»12.

Kategori 3-materiale, der anvendes som råvare i et biogasanlæg, der er forsynet med en pasteuriserings/hygiejneenhed, skal undergå en behandling, der opfylder følgende minimumskrav:

a)

maksimal partikelstørrelse, inden materialet kommer ind i enheden: 12 mm

b)

minimumstemperatur i alt materiale i enheden: 70 °C, og

c)

minimumstid i enheden uden afbrydelse: 60 minutter.

Mælk, colostrum og mejeriprodukter, der er kategori 3-materiale, kan dog anvendes som råvare i et biogasanlæg uden pasteurisering/hygiejnebehandling, hvis de i henhold til myndighederne ikke frembyder risiko for at sprede nogen alvorlig overførbar sygdom.«

d)

Del C, punkt 13, affattes således:

»13.

Kategori 3-materiale, der anvendes som råvare i et komposteringsanlæg, skal undergå en behandling, der opfylder følgende minimumskrav:

a)

maksimal partikelstørrelse, inden materialet kommer ind i komposteringsreaktoren: 12 mm

b)

minimumstemperatur i alt materiale i reaktoren: 70 °C, og

c)

minimumstid i reaktoren ved 70 °C (alt materiale): 60 minutter.«

e)

Følgende indsættes som del C, punkt 13a:

»13a.

Myndighederne kan dog tillade anvendelse af andre standardiserede procesparametre, forudsat at den, der anmoder herom, dokumenterer, at de pågældende parametre sikrer en minimering af de biologiske risici. Dokumentationen skal omfatte en validering, der skal gennemføres i overensstemmelse med litra a)-f):

a)

Identificering og analyse af mulige farer, herunder virkningerne af input-materiale, på grundlag af en komplet beskrivelse af forarbejdningsbetingelserne.

b)

En risikovurdering, hvor det evalueres, hvordan de specifikke forarbejdningsbetingelser omhandlet i litra a) opnås i praksis under såvel normale som atypiske forhold.

c)

Validering af den påtænkte proces ved måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet hos

i)

endogene indikatororganismer under processen, såfremt indikatoren er:

konstant til stede i stort antal i råvaren

mindst lige så varmeresistent for så vidt angår behandlingsprocessens letale aspekter som de patogener, den anvendes til overvågning af, men samtidig heller ikke markant mere resistent

relativt let at kvantificere og relativt let at identificere og bekræfte forekomsten af

eller

ii)

velkarakteriseret testorganisme eller -virus (under eksponeringen), der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

d)

Ved valideringen af den påtænkte proces, jf. litra c), skal det dokumenteres, at der med processen opnås følgende samlede risikoreduktion:

i)

ved termiske og kemiske processer:

en reduktion på 5 log10 af Enterococcus faecalis eller Salmonella Senftenberg (775W, H2S-negative)

en reduktion af varmeresistente viras, f.eks. parvovirus, infektivitetstiter på mindst 3 log10, når de er identificeret som en relevant fare

og

ii)

ved kemiske processer desuden:

en reduktion af resistente parasitter, f.eks. æg af Ascaris sp., på mindst 99,9 % (3 log10) af levedygtige stadier.

e)

Udarbejdelse af et komplet kontrolprogram, inkl. procedurer for overvågning af, hvordan processen omhandlet i litra c) fungerer.

f)

Foranstaltninger, der sikrer løbende overvågning af de relevante procesparametre, der er fastsat i kontrolprogrammet, under driften af anlægget.

Der registreres og opbevares oplysninger om de relevante procesparametre i et biogas- eller komposteringsanlæg og om andre kritiske kontrolpunkter, således at virksomhedsejeren eller -lederen eller disses repræsentanter og om nødvendigt myndighederne kan overvåge anlæggets drift. De registrerede oplysninger stilles til rådighed for myndighederne på disses anmodning.

Oplysninger om en proces, der er tilladt i henhold til dette punkt, skal efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen.«

f)

Del C, punkt 14, litra b), affattes således:

»b)

betragter nedbrydningsaffaldet eller komposten som uforarbejdet materiale.«

g)

Del D, punkt 15, affattes således:

»15.

Repræsentative prøver af nedbrydningsaffald eller kompost, der med henblik på at overvåge processen udtages under eller umiddelbart efter forarbejdningen på biogas- eller komposteringsanlægget, skal overholde følgende normer:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g

eller

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g

og

repræsentative prøver af nedbrydningsaffald eller kompost, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra biogas- eller komposteringsanlægget, skal overholde følgende normer:

Salmonella: Ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

hvor

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

Nedbrydningsaffald eller kompost, der ikke opfylder kravene i dette kapitel, skal genforarbejdes, håndteres (når det drejer sig om Salmonella) eller bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes instrukser.«

2)

Bilag VIII, kapitel III, afsnit II, del A, punkt 5, affattes således:

»5.

For afsætning af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter gælder følgende betingelser i litra a)-e):

a)

De skal komme fra et teknisk anlæg eller et biogas- eller komposteringsanlæg, der er godkendt af myndighederne i overensstemmelse med denne forordning.

b)

De skal være varmebehandlet ved mindst 70 °C i mindst 60 minutter, og de skal have gennemgået en behandling til nedbringelse af spore- og toksindannelse.

c)

Myndighederne kan dog tillade anvendelse af andre standardiserede procesparametre end dem, der er beskrevet i litra b), forudsat at den, der anmoder herom, dokumenterer, at de pågældende parametre sikrer en minimering af de biologiske risici. Dokumentationen skal omfatte en validering, der skal gennemføres således:

i)

Identificering og analyse af mulige farer, herunder virkningerne af input-materiale, på grundlag af en komplet beskrivelse af forarbejdningsbetingelserne, samt en risikovurdering, hvor det evalueres, hvordan de specifikke forarbejdningsbetingelser opnås i praksis under såvel normale som atypiske forhold.

ii)

Validering af den påtænkte proces

ii-1)

ved måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet hos endogene indikatororganismer under processen, såfremt indikatoren er:

konstant til stede i stort antal i råvaren

mindst lige så varmeresistent for så vidt angår behandlingsprocessens letale aspekter som de patogener, den anvendes til overvågning af, men samtidig heller ikke markant mere resistent

relativt let at kvantificere og relativt let at identificere og bekræfte forekomsten af

eller

ii-2)

ved måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet under eksponeringen hos velkarakteriseret testorganisme eller -virus, der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

iii)

Ved valideringen, jf. nr. ii), skal det dokumenteres, at der med processen opnås følgende samlede risikoreduktion:

ved termiske og kemiske processer en reduktion på 5 log10 af Enterococcus faecalis og en reduktion af varmeresistente viras, f.eks. parvovirus, infektivitetstiter på mindst 3 log10, når de er identificeret som en relevant fare

ved kemiske processer desuden en reduktion af resistente parasitter, f.eks. æg af Ascaris sp., på mindst 99,9 % (3 log10) af levedygtige stadier.

iv)

Udarbejdelse af et komplet kontrolprogram, inkl. procedurer for overvågning af processen.

v)

Foranstaltninger, der sikrer løbende overvågning af de relevante procesparametre, der er fastsat i kontrolprogrammet, under driften af anlægget.

Der registreres og opbevares oplysninger om de relevante procesparametre i et anlæg og om andre kritiske kontrolpunkter, således at virksomhedsejeren eller -lederen eller disses repræsentanter og om nødvendigt myndighederne kan overvåge anlæggets drift. De registrerede oplysninger stilles til rådighed for myndighederne på disses anmodning.

Oplysninger om en proces, der er tilladt i henhold til dette punkt, skal efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen.

d)

Repræsentative prøver af gylle, der med henblik på at overvåge processen udtages under eller umiddelbart efter forarbejdningen på anlægget, skal overholde følgende normer:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 i 1 g

eller

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 i 1 g

og

repræsentative prøver af gylle, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra det tekniske anlæg eller biogas- eller komposteringsanlægget, skal overholde følgende normer:

Salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

hvor

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

Forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter, der ikke opfylder ovenstående krav, skal betragtes som uforarbejdet.

e)

De skal opbevares således, at kontaminering eller sekundær infektion og optagelse af vand minimeres efter forarbejdningen. Med henblik herpå skal oplagring ske

i)

i veltillukkede, velisolerede siloer eller

ii)

i veltillukket emballage (plastsække eller storsække).«


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 209/2006

af 7. februar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 for så vidt angår forlængelse af gyldighedsperioden for overgangsbetingelser for komposterings- og biogasanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Da bestemmelserne er strenge, er der indført overgangsforanstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i komposteringsanlæg (2), er der fastsat visse overgangsforanstaltninger, så erhvervslivet har tid til at tilpasse sig og udvikle alternative forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i komposteringsanlæg, indtil den 31. december 2005.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i biogasanlæg (3), er der fastsat visse overgangsforanstaltninger, så erhvervslivet har tid til at tilpasse sig og udvikle alternative forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i biogasanlæg, indtil den 31. december 2005.

(4)

De parametre, der i henhold til udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) af 7. september 2005 skal foreskrives, er forskellige fra de forarbejdningsnormer, medlemsstaterne kan tillade indtil den 31. december 2005 i henhold til forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003. Dertil kommer, at det vil tage et stykke tid for medlemsstaterne at gennemføre den nye valideringsprocedure, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2006 af 7. februar 2006 om ændring af bilag VI og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for biogas- og komposteringsanlæg og krav til gylle (4).

(5)

Overgangsforanstaltningerne i forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 bør derfor forlænges i endnu en periode for at give medlemsstaterne mulighed for at tillade, at virksomhedslederne fortsat anvender nationale regler for forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i komposterings- og biogasanlæg.

(6)

Forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 1, artikel 3, stk. 2, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 809/2003 ændres datoen »den 31. december 2005« til »den 31. december 2006«.

Artikel 2

I artikel 1, stk. 1, artikel 3, stk. 2, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 810/2003 ændres datoen »den 31. december 2005« til »den 31. december 2006«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 af 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUT L 117 af 13.5.2003, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 12/2005 (EUT L 5 af 7.1.2005, s. 3).

(3)  EUT L 117 af 13.5.2003, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 12/2005.

(4)  Se side 25 i denne EUT.


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 210/2006

af 7. februar 2006

om fastsættelse for produktionsåret 2006/2007 af støtten for tomater bestemt til forarbejdning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 af 29. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager (2) skal Kommissionen inden den 31. januar offentliggøre den støtte, der er fastsat for tomater bestemt til forarbejdning.

(2)

For medlemsstaterne i Fællesskabet i dets sammensætning den 30. april 2004 foretages undersøgelsen af, hvorvidt de i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2201/96 nævnte EF-tærskler og nationale tærskler for forarbejdning af tomater er overholdt, på grundlag af de mængder, der er ydet støtte for i de tre foregående produktionsår, og som der er endelige oplysninger om for alle de pågældende medlemsstater.

(3)

For de medlemsstater, der tiltrådte Unionen den 1. maj 2004, foretages undersøgelsen af, hvorvidt EF-tærsklerne og de nationale tærskler for forarbejdning af tomater er overholdt, på grundlag af de mængder, der faktisk er ydet støtte for i produktionsåret 2004/2005, og de mængder, der er indgivet støtteansøgninger for vedrørende produktionsåret 2005/2006, hvilket er i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2004 af 5. marts 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 og forordning (EF) nr. 1535/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (3).

(4)

Den mængde tomater, der er forarbejdet inden for rammerne af støtteordningen, og som skal tages i betragtning ved undersøgelsen af, hvorvidt EF-tærsklerne og de nationale tærskler er overholdt, er 978 544 tons større end EF-tærsklen. For de medlemsstater, der har overskredet forarbejdningstærsklen, bør støtten for tomater bestemt til forarbejdning for produktionsåret 2006/2007 derfor ændres i forhold til det niveau, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 416/2004.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsåret 2006/2007 er støtten for tomater i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96:

a)

i Grækenland, Frankrig, Portugal, Tjekkiet, Cypern, Ungarn, Malta, Polen og Slovakiet 34,50 EUR/t

b)

i Italien 30,43 EUR/t

c)

i Spanien:

i)

34,50 EUR/t for tomater bestemt til forarbejdning til hele flåede tomater

ii)

23,35 EUR/t for tomater bestemt til anden forarbejdning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218 af 30.8.2003, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1663/2005 (EUT L 267 af 12.10.2005, s. 22).

(3)  EUT L 68 af 6.3.2004, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 550/2005 (EUT L 93 af 12.4.2005, s. 3).


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 211/2006

af 7. februar 2006

om fravigelse af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 48, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 13 og 14 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2003 (2) er det fastsat, at medlemsstaternes myndigheder senest den 15. december træffer beslutning om de programmer og fonde eller ændringer heraf, som producentorganisationerne har indgivet anmodning om i henhold til forordningens artikel 11 og 14. I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne dog udsætte nævnte dato til den 20. januar i året efter indgivelse af anmodningen.

(2)

Det har vist sig, at nogle medlemsstater på grund af den komplicerede administrative byrde, også selv om de udsætter fristen til den 20. januar, ikke kan opfylde deres forpligtelse til gennemgå anmodningerne for indeværende regnskabsår, inden fristen udløber den 20. januar. For regnskabsåret 2006 bør der derfor fastsættes undtagelsesbestemmelser til visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1433/2003.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Uanset artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1433/2003 kan medlemsstaterne, for så vidt angår driftsprogrammerne for 2006, i behørigt begrundede tilfælde træffe beslutning om driftsprogrammerne og fondene senest den 10. februar i året efter indgivelse af anmodningen.

2.   Uanset artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1433/2003 kan medlemsstaterne, for så vidt angår driftsprogrammerne for 2006, i behørigt begrundede tilfælde træffe beslutning om anmodninger om ændring af driftsprogrammer senest den 10. februar i året efter indgivelse af anmodningen.

3.   Uanset artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1433/2003 begynder gennemførelsen, for så vidt angår driftsprogrammerne for 2006, af et driftsprogram, der er godkendt i henhold til undtagelsesbestemmelserne i stk. 1 og 2, senest den 15. februar i året efter dets godkendelse.

4.   Uanset artikel 17 i forordning (EF) nr. 1433/2003 meddeler medlemsstaterne, for så vidt angår driftsprogrammerne for 2006, ved anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i stk. 1 og 2 producenterne det godkendte støttebeløb senest den 10. februar, og de meddeler senest den 15. februar Kommissionen det samlede støttebeløb, der er godkendt for alle driftsprogrammer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 203 af 12.8.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2190/2004 (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 21).


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/37


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/16/EF

af 7. februar 2006

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oxamyl som aktivt stof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) fastsættes de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, og opstilles en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Listen omfatter oxamyl.

(2)

Oxamyls virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For oxamyl var den rapporterende medlemsstat Irland, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 25. august 2003.

(3)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 14. januar 2005 i form af EFSA's videnskabelige rapport om oxamyl (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 15. juli 2005 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om oxamyl.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oxamyl, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Oxamyl bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(5)

Uanset denne konklusion bør der indhentes supplerende oplysninger om nogle konkrete punkter. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der knyttes betingelser til optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at oxamyl underkastes yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen vedrørende visse spørgsmål, og at sådanne undersøgelser fremlægges af anmelderen.

(6)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktive stoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 (5) har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(7)

Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(8)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oxamyl, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. januar 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. februar 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. januar 2007 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oxamyl som aktivt stof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende oxamyl er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktive stof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder oxamyl, enten som eneste aktive stof eller som ét af flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. juli 2006, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende oxamyl. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder oxamyl som eneste aktive stof, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 30. juli 2010, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder oxamyl som ét af flere aktive stoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 30. juli 2010 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. august 2006.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/6/EF (EUT L 12 af 18.1.2006, s. 21).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2005) 26, 1-78, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (færdigbehandlet den 14. januar 2005).

(5)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27).


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse på listen

Særlige bestemmelser

»117

Oxamyl

CAS-nr. 23135-22-0

CIPAC-nr. 342

N,N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2-(methylthio) acetamid

970 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som nematicid og insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om oxamyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. juli 2005. Ved denne samlede vurdering

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte fugle og pattedyr, regnorme, vandorganismer, overfladevand og grundvand under sårbare forhold.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen for grundvandsforurening af sur jordbund samt for fugle, pattedyr og regnorme. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at oxamyl optages i dette bilag, senest 2 år efter dette direktivs ikrafttræden fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen.«


(1)  Yderligere oplysninger om de aktive stoffers identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/40


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. januar 2006

om ændring og forlængelse af afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)

(2006/75/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 123, stk. 4, tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 3, litra a), i afgørelse 2001/923/EF (3) skal Kommissionen »senest den 30. juni 2005« forelægge Europa-Parlamentet og Rådet »en i forhold til programmets administrator uafhængig evalueringsrapport om programmets relevans og effektivitet og en meddelelse om, hvorvidt dette program bør videreføres og tilpasses, ledsaget af et relevant forslag«.

(2)

Den evalueringsrapport, der er omhandlet i nævnte afgørelses artikel 13, blev fremlagt den 30. november 2004. Den konkluderer, at programmets målsætninger er blevet opfyldt, og henstiller, at programmet videreføres.

(3)

Der anføres i afgørelsen et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 34 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (4) for hele programmets varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten.

(4)

Videreførelsen af programmet er begrundet i behovet for fortsat vagtsomhed, uddannelse og teknisk bistand for også fremover at beskytte euroen mod falskmøntneri.

(5)

Programmet vil kunne yde en mere effektiv beskyttelse af euroen, hvis den tekniske bistand udvides til — med inddragelse af Europol — også at omfatte finansiel støtte i forbindelse med samarbejde i grænseoverskridende operationer, og det vil også i behørigt begrundede tilfælde kunne gavne programmets effektivitet, hvis der skabes større fleksibilitet med hensyn til, hvor stor en andel af omkostningerne Fællesskabet kan afholde, og hvor mange projekter en og samme medlemsstat kan forelægge.

(6)

Afgørelse 2001/923/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

I afgørelse 2001/923/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, sidste punktum, affattes således:

»Det er gældende i perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2006.«

2)

I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»e)

at offentliggøre de opnåede resultater som led i udvekslingen af oplysninger, erfaringer og god praksis.«

3)

I artikel 3, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»d)

som et supplement finansiel støtte i forbindelse med samarbejde i grænseoverskridende operationer, når en sådan støtte ikke kan opnås fra andre europæiske institutioner og organer.«

4)

Artikel 6, første afsnit, affattes således:

»Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af EF-handlingsprogrammet for perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2005 er på 4 mio. EUR.

Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af EF-handlingsprogrammet for perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2006 er på 1 mio. EUR.«;

5)

Artikel 10, stk. 1, indledningen, affattes således:

»Under ordningen for medfinansiering afholder Fællesskabet i behørigt begrundede tilfælde indtil 80 % af udgifterne til den operationelle støtte, der er omhandlet i artikel 3, specielt:«;

6)

I artikel 11 erstattes »70 %« af »80 %«.

7)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne kan forelægge ét eller undtagelsesvis to projekter om året for så vidt angår de workshopper, møder og seminarer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, andet afsnit. Der kan også forelægges supplerende projekter vedrørende praktikophold og udvekslinger eller bistand.«

b)

Følgende afsnit tilføjes stk. 1:

»Forelægger en medlemsstat mere end et forslag, varetages koordineringen af den kompetente nationale myndighed, der er defineret i artikel 2, litra b), fjerde led, i forordning (EF) nr. 1338/2001.«

c)

Stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

projektets kvalitet med hensyn til udformning, tilrettelæggelse, præsentation, målsætninger og omkostningseffektivitet«.

d)

Følgende litra tilføjes stk. 2:

»h)

forenelighed med det arbejde, der udføres eller planlægges som led i EU’s indsats inden for bekæmpelse af falskmøntneri«.

Artikel 2

Anvendelse

Denne afgørelse har virkning i de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1, første led, i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (5).

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 1. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 13.10.2005 på grundlag af en ikke-obligatorisk høring (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 161 af 1.7.2005, s. 11.

(3)  EFT L 339 af 21.12.2001, s. 50.

(4)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(5)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2169/2005 (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1).


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/42


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. januar 2006

om udvidelse af anvendelsen af afgørelse 2006/75/EF om ændring af og forlængelse af afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen

(2006/76/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da Rådet traf afgørelse 2006/75/EF (2) bestemte det, at afgørelsen skulle have virkning i de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1, første led, i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (3).

(2)

Den udveksling af oplysninger og personale samt den bistand og de uddannelsesforanstaltninger, der iværksættes som led i Pericles-programmet, bør imidlertid være ensartet overalt i Fællesskabet, og der bør derfor tages skridt til at sikre euroen samme grad af beskyttelse i de medlemsstater, hvor den ikke er officiel valuta —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsen af afgørelse 2006/75/EF udvides til også at omfatte andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1, første led, i forordning (EF) nr. 974/98.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 13.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Se side 40 i denne EUT.

(3)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2169/2005 (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1).


Kommissionen

8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/43


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. december 2005

om oprettelse af en ekspertgruppe på højt niveau om konkurrenceevne, energi og miljø

(2006/77/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab skal Fællesskabet og medlemsstaterne fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed, et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt beskyttelsesniveau, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig og ikke-inflationær vækst, høj konkurrenceevne og en høj grad af konvergens med hensyn til de økonomiske resultater, et højt niveau for miljøbeskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, højnelse af levestandarden og livskvaliteten, økonomisk og social samhørighed samt solidaritet mellem medlemsstaterne.

(2)

I Kommissionens meddelelse »Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Politiske rammer til styrkelse af fremstillingsindustrien i EU — mod en mere integreret industripolitisk strategi« (1) har Kommissionen meddelt, at den har til hensigt at lade sig rådgive af en ekspertgruppe på højt niveau om konkurrenceevne, energi og miljø, især vedrørende basis- og mellemproduktindustrier.

(3)

Ekspertgruppen på højt niveau bør sammensættes således, at den kan bidrage til at undersøge forbindelserne mellem industri- energi- og miljøpolitikkerne, sikre kohærensen mellem de enkelte initiativer og samtidig forbedre den bæredygtige udvikling og konkurrenceevnen; gennem en afbalanceret deltagelse af de relevante aktører skal den endvidere bidrage til at etablere stabile og forudsigelige retlige rammer, inden for hvilke konkurrenceevne, energi og miljø kan bringes i samklang på grundlag af forskningsresultaterne på dette område.

(4)

Ekspertgruppen på højt niveau skal omfatte repræsentanter for Kommissionen, medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de relevante aktører i industrien og civilsamfundet, herunder forbrugerorganisationer, fagforeninger, ngo'er, forskningssektoren og videregående uddannelser.

(5)

Ekspertgruppen på højt niveau om konkurrenceevne, energi og miljø bør derfor oprettes, og der bør fastsættes regler for dens mandat og struktur —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen opretter en ekspertgruppe på højt niveau, herefter benævnt »gruppen«.

Artikel 2

Mandat

Gruppens mandat er at drøfte spørgsmål, for hvilke både konkurrenceevne, energi og miljø er relevante. Gruppens mandat gives for to år og kan forlænges ved Kommissionens afgørelse.

Gruppen skal på den mest hensigtsmæssige måde rådgive politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan samt industrien og civilsamfundets organisationer.

Artikel 3

Sammensætning — Udnævnelse

1.   Gruppens medlemmer udpeges af Kommissionen blandt personer på højt niveau med kompetence og ansvar på områderne industri, energi og miljø.

2.   Gruppen sammensættes af op til 28 medlemmer.

3.   I øvrigt gælder følgende regler:

Gruppens medlemmer udvælges ved personlig udnævnelse på grundlag af deres ekspertise. Hvert medlem af gruppen udnævner sin personlige repræsentant i en forberedende undergruppe, herefter benævnt »sherpa-undergruppen«.

Gruppens medlemmer udøver deres funktion, indtil de træder tilbage eller afløses, eller deres mandat udløber.

Medlemmer, der ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens drøftelser, som trækker sig tilbage, eller som ikke længere opfylder betingelserne i denne artikels stk. 1 eller artikel 287 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, kan afløses for den resterende del af mandatperioden.

De individuelt udnævnte medlemmers navne offentliggøres på internetadressen for Generaldirektoratet for Erhvervs- og Virksomhedspolitik og/eller i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Medlemmernes navne indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2).

Artikel 4

Nærmere bestemmelser om gruppens arbejde

1.   Kommissionens repræsentant fører forsædet i gruppen.

2.   »Sherpa-undergruppen« forbereder drøftelserne, positionspapirer og rådgivning om aktioner og/eller politiske foranstaltninger, som gruppen skal tage stilling til. Den arbejder i tæt kontakt med Kommissionens tjenestegrene.

3.   Gruppen søger oplysninger fra eksperter og aktører gennem ad hoc-arrangementer og kan nedsætte et begrænset antal ad hoc-grupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et af gruppen fastlagt mandat; ad hoc-grupperne opløses, når de har fuldført deres arbejde.

4.   Kommissionen kan anmode eksperter eller observatører med særlig kompetence vedrørende et emne på dagsordenen om at deltage i gruppens eller ad hoc-gruppernes drøftelser, hvis den skønner, at dette er nyttigt og/eller nødvendigt.

5.   Fortrolige oplysninger, medlemmerne får adgang til ved at deltage i gruppens eller ad hoc-gruppers møder, må ikke videregives til tredjemand.

6.   Ekspertgruppen, »sherpa-undergruppen« og ad hoc-grupperne afholder normalt deres møder i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og tidsplaner, denne har fastsat. Kommissionen varetager gruppernes sekretariatsopgaver.

7.   Gruppen træffer selv afgørelse om, hvilke emner der skal sættes på dagsordenen til drøftelse.

8.   Kommissionen kan til enhver tid offentliggøre gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på det pågældende dokuments originalsprog.

Artikel 5

Mødeudgifter

Kommissionen godtgør rejse- og opholdsudgifter for medlemmer, rådgivere, eksperter og observatører i sammenhæng med gruppens aktiviteter efter de gældende regler i Kommissionen. Medlemmerne af ekspertgruppen, »sherpa-undergruppen« og ad hoc-grupperne modtager ikke vederlag for deres aktiviteter.

Mødeudgifter godtgøres inden for grænserne af de bevillinger, der tildeles den pågældende tjenestegren under de årlige procedurer for tildeling af budgetmidler.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  KOM(2005) 474 endelig af 5.10.2005.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/45


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. januar 2006

om EF-tilskud til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger til overvågning af bluetongue som led i aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af denne sygdom i Portugal i 2004 og 2005

(meddelt under nummer K(2006) 166)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2006/78/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 2a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. november 2004 konstateredes udbrud af bluetongue i Portugal. Sygdommens forekomst kan bringe bestandene i Fællesskabet i alvorlig fare.

(2)

Fællesskabet skal, for så hurtigt som muligt at sætte en stopper for sygdommens spredning, yde et finansielt tilskud til dækning af Portugals støtteberettigede udgifter til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af sygdommen i overensstemmelse med beslutning 90/424/EØF. Kommissionen vedtog derfor den 15. september 2005 beslutning 2005/660/EF om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Portugal i 2004 og 2005 (2).

(3)

Kommissionen har vedtaget en række beslutninger om afgrænsning af beskyttelses- og overvågningszoner og betingelser for flytninger af dyr ud af disse zoner; den seneste var beslutning 2005/393/EF af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (3).

(4)

De usædvanligt små nedbørsmængder i Portugal siden efteråret 2004 har i alvorlig grad begrænset udbuddet af foder og dermed mulighederne for at fodre dyrene, hvilket har betydet ekstraudgifter for landbrugerne. Denne situation har særlig store konsekvenser i Portugal, hvor bedrifter, der har specialiseret sig i kalve- og lammeavl, ligger i de områder, der er omfattet af restriktionerne med hensyn til flytning af dyr, mens bedrifter, der beskæftiger sig med opdræt af slagtedyr og er det naturlige afsætningssted for dyr opdrættet på sådanne bedrifter, ligger uden for disse områder.

(5)

Portugal gennemførte i samarbejde med Spanien en række andre foranstaltninger til bekæmpelse af epidemien, idet de gennemførte epidemiologiske undersøgelser og foranstaltninger til sygdomsovervågning, herunder laboratorieundersøgelser til serologisk og virologisk overvågning i forbindelse med testning af dyr forud for flytning og entomologisk overvågning.

(6)

Portugal og Spanien har fremlagt dokumentation for samarbejdet mellem de to lande om at forhindre spredning af sygdommen ved hjælp af foranstaltninger til overvågning af denne.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4) finansieres veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, som foretages efter Fællesskabets regler, af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen. Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til artikel 8 og 9 i nævnte forordning.

(8)

EF-tilskuddet bør kun ydes, hvis de planlagte foranstaltninger gennemføres effektivt, og myndighederne indsender alle nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(9)

Portugal fremlagde den 25. februar 2005 et første overslag over de afholdte udgifter til de øvrige aktioner af hastende karakter, herunder epidemiologisk overvågning til bekæmpelse af sygdommen. Udgifterne til epidemiologisk overvågning beløber sig ifølge overslaget til 4 303 336 EUR.

(10)

Indtil Kommissionens kontrol på stedet er gennemført, bør der på nuværende tidspunkt fastsættes en første rate af EF-tilskuddet. Denne første rate bør udgøre 50 % af Fællesskabets bidrag, opgjort på grundlag af de skønnede støtteberettigede udgifter til foranstaltninger vedrørende epidemiologisk overvågning. De maksimumsbeløb, der kan godtgøres til dækning af udgifter til undersøgelser og fælder som led i disse foranstaltninger, bør ligeledes fastsættes.

(11)

Portugal har opfyldt alle sine forpligtelser i teknisk og administrativ henseende for så vidt angår de foranstaltninger, der er omfattet af artikel 3 i beslutning 90/424/EØF.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskud til Portugal

1.   Der ydes EF-tilskud til Portugal til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Portugal i 2004 og 2005 på 50 % af udgifterne til laboratorieundersøgelser til serologisk og virologisk overvågning og udgifterne til entomologisk overvågning, herunder indkøb af fælder.

2.   Portugal kan få godtgjort følgende maksimumsbeløb til udgifter til de i stk. 1 omhandlede undersøgelser og fælder:

a)

serologisk overvågning, ELISA-test: 2,5 EUR pr. test

b)

virologisk overvågning, RT-PCR-test: 15 EUR pr. test

c)

entomologisk overvågning, fælder: 160 EUR pr. fælde.

3.   EF-tilskuddet ydes for beløb eksklusive moms.

Artikel 2

Betaling

Med forbehold af resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 9, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF, udbetales der en første rate på 600 000 EUR af det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud.

Dette beløb udbetales på grundlag af dokumentation fra Portugal for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede laboratorieundersøgelser og indkøbte fælder.

Artikel 3

Betalingsbetingelser og dokumentation

1.   Det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud udbetales på grundlag af:

a)

en anmodning indeholdende de i bilaget specificerede oplysninger og indsendt inden den i stk. 2 i denne artikel fastsatte frist

b)

den i artikel 2 omhandlede dokumentation, herunder en epidemiologisk rapport og et regnskab

c)

resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 9, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF.

Den i litra b) omhandlede dokumentation gøres tilgængelig i forbindelse med kontrol som omhandlet i litra c).

2.   Den i stk. 1, litra a), omhandlede anmodning indsendes i elektronisk form senest 60 kalenderdage efter meddelelsen af denne beslutning. Overholdes denne tidsfrist ikke, reduceres EF-tilskuddet med 25 % for hver måned, fristen overskrides.

Artikel 4

Adressat

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 244 af 20.9.2005, s. 28.

(3)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2005/828/EF (EUT L 311 af 26.11.2005, s. 37).

(4)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.


BILAG

Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)

Udgifter

Foranstaltning

Antal

Beløb (ekskl. moms)

ELISA-test

 

 

RT-PCR-test

 

 

Andre virologiske test

 

 

Fælder

 

 

I alt

 


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. januar 2006

om ændring af beslutning 2005/759/EF og 2005/760/EF for så vidt angår forlængelse af deres anvendelsesperiode

(meddelt under nummer K(2006) 187)

(EØS-relevant tekst)

(2006/79/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆSIKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 22, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (4), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og fugle, som kan være dødelig og forårsage forstyrrelser, der hurtigt kan udvikle sig til en epizooti, som kan udgøre en alvorlig trussel mod dyre- og folkesundheden og gå voldsomt ud over fjerkræopdrættets rentabilitet. Der er en risiko for, at sygdomsagensen kan blive indslæbt via international handel med andre levende fugle end fjerkræ, herunder fugle, der ledsager deres ejere (selskabsdyr).

(2)

Efter at der i december 2003 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af den højpatogene H5N1-virusstamme, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza. Foranstaltningerne omfattede bl.a. Kommissionens beslutning 2005/759/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere (5), og Kommissionens beslutning 2005/760/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab (6).

(3)

Da der er indberettet nye tilfælde af aviær influenza i visse OIE-medlemslande (OIE-Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier)), bør restriktionerne vedrørende flytninger af fugle holdt som selskabsdyr og import af andre fugle fra bestemte risikoområder videreføres. Anvendelsen af beslutning 2005/759/EF og 2005/760/EF bør derfor forlænges.

(4)

Beslutning 2005/759/EF og 2005/760/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 5 i beslutning 2005/759/EF ændres »31. januar 2006« til »31. maj 2006«.

Artikel 2

I artikel 6 i beslutning 2005/760/EF ændres »31. januar 2006« til »31. maj 2006«.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 18/2006 (EUT L 4 af 7.1.2006, s. 3).

(5)  EUT L 285 af 28.10.2005, s. 52. Ændret ved beslutning 2005/862/EF (EUT L 317 af 3.12.2005, s. 19).

(6)  EUT L 285 af 28.10.2005, s. 60. Ændret ved beslutning 2005/862/EF.


8.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. februar 2006

om indrømmelse til visse medlemsstater af undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr

(meddelt under nummer K(2006) 172)

(Kun den franske, den italienske, den polske, den portugisiske, den slovakiske og den tjekkiske udgave er autentiske)

(2006/80/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 om identifikation og registrering af dyr (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/102/EØF kan medlemsstaterne få tilladelse til i den fortegnelse over bedrifter, der kræves i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, at undlade at medtage personer, der holder kun et svin, som er bestemt til eget brug eller konsum, eller for at tage hensyn til særlige omstændigheder, såfremt dette dyr, inden det flyttes, underkastes de i direktivet fastsatte kontrolforanstaltninger.

(2)

Tjekkiets, Frankrigs, Polens og Slovakiets myndigheder har anmodet om en sådan tilladelse for bedrifter med kun et svin og har givet de relevante garantier med hensyn til veterinærkontrol.

(3)

Tjekkiet, Frankrig, Polen og Slovakiet bør derfor gives tilladelse til at anvende denne undtagelse.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 95/80/EF (2) blev Portugal indrømmet undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr.

(5)

Ved Kommissionens beslutning 2005/458/EF (3) blev Italien indrømmet undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr.

(6)

Det bør i en enkelt beslutning anføres, hvilke medlemsstater der er indrømmet undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr.

(7)

Beslutning 95/80/EF og 2005/458/EF bør derfor ophæves og erstattes af nærværende beslutning.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der er anført i bilaget til denne beslutning, har tilladelse til at anvende undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/102/EØF for bedrifter med kun ét svin.

Artikel 2

Beslutning 95/80/EF og 2005/458/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Tjekkiske Republik, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik og Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 355 af 5.12.1992, s. 32. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(2)  EFT L 65 af 23.3.1995, s. 32.

(3)  EUT L 160 af 23.6.2005, s. 31.


BILAG

Medlemsstater, der har tilladelse til at anvende undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/102/EØF for bedrifter med kun ét svin

 

Tjekkiet

 

Frankrig

 

Italien

 

Polen

 

Portugal

 

Slovakiet