ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 34

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 203/2006 af 6. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 204/2006 af 6. februar 2006 om tilpasning af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 og om ændring af Kommissionens beslutning 2000/115/EF med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 205/2006 af 6. februar 2006 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår toltrazuril, diethylenglycolmonoethylether og polyoxyethylensorbitanmonooleat ( 1 )

21

 

*

Kommissionens Direktiv 2006/14/EF af 6. februar 2006 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 13. januar 2006 om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje MON 863, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2005) 5939)

26

 

*

Kommissionens beslutning af 13. januar 2006 om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede Roundup Ready majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2005) 5940)

29

 

*

Kommissionens afgørelse af 31. januar 2006 om ændring af afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 203/2006

af 6. februar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

91,2

204

50,2

212

139,7

624

111,0

999

98,0

0707 00 05

052

125,0

204

101,8

628

167,7

999

131,5

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

170,8

204

109,6

999

140,2

0805 10 20

052

50,2

204

58,2

212

43,1

220

49,8

448

47,8

624

61,3

999

51,7

0805 20 10

204

93,6

999

93,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,9

204

111,4

400

79,6

464

145,9

624

75,6

662

45,3

999

86,8

0805 50 10

052

46,3

999

46,3

0808 10 80

400

127,1

404

98,4

720

75,1

999

100,2

0808 20 50

388

92,3

400

78,0

528

111,0

720

58,1

999

84,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 204/2006

af 6. februar 2006

om tilpasning af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 og om ændring af Kommissionens beslutning 2000/115/EF med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur (1), særlig artikel 5 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Listen over kendetegn i bilag I til forordning (EØF) nr. 571/88 bør tilpasses for at følge udviklingen i landbrugssektoren og i den fælles landbrugspolitik.

(2)

I nogle medlemsstater har resultaterne af den i 2003 gennemførte fællesskabsundersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur vist, at nogle kendetegn er uden betydning, og at andre har fået større betydning.

(3)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (2) er bevarelse af jord i god landbrugs- og miljømæssig stand indført som en landbrugsaktivitet, hvilket gør det nødvendigt at revidere forskellige definitioner.

(4)

Både forordning (EØF) nr. 571/88 og den beslutning, der indeholder definitionerne og kommentarerne til denne forordning, nemlig Kommissionens beslutning 2000/115/EF (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (4),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 571/88 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I til beslutning 2000/115/EF ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/2004 (EUT L 369 af 16.12.2004, s. 26).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 56).

(3)  EFT L 38 af 12.2.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2139/2004.

(4)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


BILAG I

»BILAG I

LISTE OVER KENDETEGN FOR 2007 (1)

Forklarende bemærkninger:

De kendetegn, der er markeret med bogstaverne »NE«, anses for ikke at eksistere eller at ligge tæt på nul i de pågældende medlemsstater.

De kendetegn, der er markeret med bogstaverne »NS«, anses for at være ikke-signifikante i de pågældende medlemsstater.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Bedriftens geografiske beliggenhed

1.

Undersøgelsesområde

kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Kommune eller delundersøgelsesområde (2)

kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ugunstigt stillet område (2)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bjergområde (2)

ja/nej

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Landbrugsområder med miljørestriktioner

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Bedriftens retlige form og ledelse (på undersøgelsestidspunktet)

1.   

Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for bedriften på:

a)

En fysisk person, der er eneindehaver af bedriften, hvor bedriften er selvstændig?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

En eller flere fysiske personer, der er partnere, hvor bedriften er en sammenslutning af bedrifter? (3)

ja/nej

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

En juridisk person?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hvis svaret på spørgsmål B/1 a) er »ja«, er denne person (landbrugeren) samtidig driftsleder?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

hvis svaret på spørgsmål B/2 er »nej«, er driftslederen et medlem af landbrugerens familie?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

hvis svaret på spørgsmål B/2 a) er »ja«, er driftslederen landbrugerens ægtefælle?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Driftsform (i forhold til landbrugeren) og driftssystem

Udnyttet landbrugsareal:

1.

Selvejet jord

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tilforpagtet jord

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Delt tilforpagtning og andre driftsformer

ha/ar

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NE

NE

NE

NS

5.   

Driftssystem og -metoder:

a)

udnyttet landbrugsareal på bedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder efter Det Europæiske Fællesskabs regler

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

udnyttet landbrugsareal på bedriften, som er under omlægning til økologiske produktionsmetoder

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

anvender bedriften også økologiske produktionsmetoder på den animalske produktion?

fuldt ud, delvis, overhovedet ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Anvendelse af bedriftens produktion:

a)

anvender landbrugerens husstand mere end 50 % af værdien af bedriftens endelige produktion til konsum?

ja/nej

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

udgør direkte salg til forbrugere mere end 50 % af det samlede salg?

ja/nej

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Agerjord

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd):

1.

Blød hvede og spelt

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hård hvede

ha/ar

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rug

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Byg

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Havre

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kernemajs

ha/ar

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ris

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Andre kornarter til fremstilling af fuldmodent korn

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd),

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

e)

ærter, hestebønner og sødlupin

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

linser, kikærter og vikker

ha/ar

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

 

 

NE

NS

g)

andre proteinafgrøder til høst i tør tilstand

ha/ar

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

 

NS

NS

NE

10.

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sukkerroer (ekskl. frø)

ha/ar

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Rodfrugtplanter til foder (ekskl. frø)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Industriplanter:

23.

Tobak

ha/ar

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

 

NE

NE

NE

24.

Humle

ha/ar

 

 

NE

 

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bomuld

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Raps og rybs

ha/ar

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Solsikke

ha/ar

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/ar

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Hørfrø (oliehør)

ha/ar

 

 

 

NS

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Andre olieholdige afgrøder

ha/ar

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Spindhør

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Hamp

ha/ar

NS

NS

 

NS

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

NS

33.

Andre tekstilafgrøder

ha/ar

 

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Krydder-, aroma- og lægeplanter

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Industriplanter, ikke andetsteds nævnt

ha/ar

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Friske grøntsager, meloner, jordbær:

14.

Frilands eller under lav overdækning,

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

a)

dyrket som markafgrøder

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

dyrket som gartneriafgrøder

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Under glas eller under anden høj overdækning

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler):

16.

Frilands eller under lav overdækning

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Under glas eller under anden høj overdækning

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Foderplanter:

a)

græs i omdrift

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

andre foderkulturer,

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

i)

fodermajs (majs til ensilage)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

andre foderplanter

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Frø og stiklinger på agerjord (ekskl. korn, bælgsæd, kartofler og olieholdige planter)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Andre agerjordskulturer

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Brakjord uden braklægningstilskud

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Brakjord med braklægningstilskud, uden økonomisk udbytte

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Køkkenhaver

ha/ar

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Varige græs- og engarealer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Marginale græsarealer

ha/ar

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Varige græs- og engarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Flerårige kulturer

1.

Plantager med frugttræer og -buske

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

friske frugter og bær af sorter, der vokser i tempereret klima (4)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

frugter og bær af subtropiske arter

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

nødder

ha/ar

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

2.

Citruslunde

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

3.

Olivenlunde

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

hvor der normalt produceres oliven til spisebrug

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

hvor der normalt produceres oliven til fremstilling af olivenolie

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

4.

Vinmarker

ha/ar

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

hvorpå der normalt produceres:

a)

kvalitetsvin

ha/ar

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

NE

b)

anden vin

ha/ar

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

druer til spisebrug

ha/ar

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NS

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

druer til tørring

ha/ar

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

5.

Planteskoler

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Andre flerårige kulturer

ha/ar

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Flerårige kulturer under glas

ha/ar

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

H.   

Andre arealer

1.

Uudnyttet landbrugsareal (arealer, der af økonomiske, sociale eller andre årsager ikke længere dyrkes, og som ikke indgår i omdriften)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skovbevoksede arealer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Andre arealer (bebygget areal, gårdspladser, veje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord, klippegrund osv.)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Svampe, kunstvanding, arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede, og arealer med braklægningstilskud

2.

Svampe

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NS

 

3.   

Arealer med kunstvanding

a)

arealer, som kan kunstvandes, i alt

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

arealer med kulturer, som kunstvandes

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

8.

Arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede, og arealer med braklægningstilskud, opdelt i:

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede (allerede medtaget under D/22 og F/3)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

arealer anvendt til dyrkning af landbrugsråvarer til nonfood- og foderformål (f.eks. sukkerroer, raps, træer og buske osv., samt linser, kikærter og vikker; allerede medtaget under D og G)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

arealer omdannet til varige græs- og engarealer (allerede medtaget under F/1 og F/2) (5)

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

tidligere landbrugsarealer omdannet til skovbevoksede arealer eller arealer, der er under forberedelse til tilplantning med skov (allerede medtaget under H/2) (5)

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

andre arealer (allerede medtaget under H/1 og H/3) (5)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

J.   

Husdyr (på undersøgelsens referencedag)

1.

Hovdyr

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornkvæg:

2.

Hornkvæg, under et år, tyre-, stude- og kviekalve

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tyre og stude, et år, men under to år

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kvier, et år, men under to år

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tyre og stude, to år og derover

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kvier, to år og derover

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Malkekøer

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Andre køer

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får og geder:

9.

Får (alle aldre)

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

hunfår til avl

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

andre får

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Geder (alle aldre)

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

hungeder til avl

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

andre geder

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Svin:

11.

Grise, hvis levende vægt er under 20 kg

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Avlssøer på 50 kg og derover

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Andre svin

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerkræ:

14.

Slagtekyllinger

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Læggehøns

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Andet fjerkræ,

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

a)

kalkuner

antal dyr

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ænder

antal dyr

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

c)

gæs

antal dyr

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

 

NE

 

 

 

NS

 

d)

andet fjerkræ, ikke andetsteds nævnt

antal dyr

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

17.

Hunkaniner til avl

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

18.

Bier

antal bistader

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

NS

NS

NS

19.

Husdyr, ikke andetsteds nævnt

ja/nej

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

L.   

Arbejdskraft inden for landbruget (inden for de seneste 12 måneder forud for undersøgelsesdagen)

For hver beskæftiget på landbrugsbedriften indsamles statistiske oplysninger vedrørende nedennævnte kategorier af arbejdskraft inden for landbruget. De indsamles på en sådan måde, at oplysningerne indbyrdes kan sammenstilles på mange forskellige måder og/eller med ethvert andet kendetegn i undersøgelsen.

1.

Landbrugere

Til denne kategori henregnes:

Fysiske personer:

eneindehavere af selvstændige bedrifter (alle, der svarer »ja« til spørgsmål B/1 a)

den partner i en sammenslutning af bedrifter, som er blevet identificeret som landbrugeren

Juridiske personer

Følgende oplysninger medtages for hver fysisk person, der er nævnt ovenfor:

Køn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder i henhold til følgende aldersklasser:

fra den alder, hvor skolepligten ophører, til < 25 år, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 og derover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages) i henhold til klassificeringen:

0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (fuldtidsbeskæftigede) af en fuldtidsbeskæftiget ansats arbejdstid pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a)

Driftsledere

Til denne kategori henregnes:

Driftsledere på selvstændige bedrifter, inkl. ægtefæller og andre familiemedlemmer, der er driftsledere, dvs. hvor svaret på spørgsmål B/2 a) eller B/2 b) er »ja«

Partnere i en sammenslutning af bedrifter, som er blevet identificeret som driftsledere

Driftsledere på bedrifter, hvor landbrugeren er en juridisk person

(Oplysninger for driftsledere, der samtidig er eneindehavere eller partnere i en sammenslutning af bedrifter, som er blevet identificeret som landbrugeren, medtages kun én gang, dvs. som landbruger i kategori L/1)

Følgende oplysninger medtages for hver person, der er nævnt ovenfor:

Køn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder i henhold til følgende aldersklasser:

fra den alder, hvor skolepligten ophører, til < 25 år, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 og derover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages) i henhold til klassificeringen:

> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (fuldtidsbeskæftigede) af en fuldtidsbeskæftiget ansats arbejdstid pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Landbrugeres ægtefæller

Til denne kategori henregnes eneindehaveres ægtefæller (svaret på spørgsmål B/1 a) er »ja«), som ikke er medtaget i L/1 eller i L/1 a) (de er ikke driftsledere: svaret på spørgsmål B/2 b) er »nej«)

Følgende oplysninger medtages for hver person, der er nævnt ovenfor:

Køn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder i henhold til følgende aldersklasser:

fra den alder, hvor skolepligten ophører, til < 25 år, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 og derover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages) i henhold til klassificeringen:

0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (fuldtidsbeskæftigede) af en fuldtidsbeskæftiget ansats arbejdstid pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a)

Andre medhjælpende familiemedlemmer (eneindehaverens): mænd (ekskl. personer, der er medregnet i L/1, L/1 a) og L/2)

3. b)

Andre medhjælpende familiemedlemmer (eneindehaverens): kvinder (ekskl. personer, der er medregnet i L/1, L/1 a) og L/2)

Følgende oplysninger om antallet af personer på bedriften svarende til følgende klasser skal medtages for hver af de kategorier, der er nævnt ovenfor:

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages) i henhold til klassificeringen:

> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (fuldtidsbeskæftigede) af en fuldtidsbeskæftiget ansats arbejdstid pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a)

Fast fremmed arbejdskraft: mænd (ekskl. personer, der er medregnet i L/1, L/1 a, L/2 og L/3)

4. b)

Fast fremmed arbejdskraft: kvinder (ekskl. personer, der er medregnet i L/1, L/1 a), L/2 og L/3)

Følgende oplysninger om antallet af personer på bedriften svarende til følgende klasser skal medtages for hver af de kategorier, der er nævnt ovenfor:

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages) i henhold til klassificeringen:

> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (fuldtidsbeskæftigede) af en fuldtidsbeskæftiget ansats arbejdstid pr. år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. + 6.

Midlertidig fremmed arbejdskraft: mænd/kvinder

antal arbejdsdage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Har indehaveren af bedriften (landbrugeren), som samtidig er driftsleder, anden erhvervsmæssig beskæftigelse?

som hovedbeskæftigelse?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som bibeskæftigelse?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Har eneindehaverens ægtefælle anden erhvervsmæssig beskæftigelse:

som hovedbeskæftigelse?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som bibeskæftigelse?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Har andre af eneindehaverens medhjælpende familiemedlemmer anden erhvervsmæssig beskæftigelse? Hvis »ja«, hvor mange har anden erhvervsmæssig beskæftigelse:

som hovedbeskæftigelse?

antal personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som bibeskæftigelse?

antal personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Det samlede antal af de under L/1 til L/6 ikke anførte arbejdsdage (landbrugsarbejde) inden for de sidste 12 måneder forud for undersøgelsesdagen præsteret af personer, der ikke beskæftiges direkte af bedriften (f.eks. ved underleverandørarbejde) (6)

antal dage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

M.   

Landdistrikternes udvikling

1.   

Anden erhvervsmæssig beskæftigelse på bedriften (ud over landbrug) med direkte tilknytning til bedriften

a)

turisme, indkvartering og andre fritidsaktiviteter

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

håndværk

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

forarbejdning af landbrugsprodukter

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

træforarbejdning (savning osv.)

ja/nej

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

akvakultur

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

produktion af vedvarende energi (vindenergi, halmfyring osv.)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

underleverandørarbejde (hvor bedriftens materiel anvendes)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

andet

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  NB: Nummereringen er et resultat af mange års landbrugsstrukturundersøgelser og kan ikke ændres uden konsekvenser for undersøgelsernes sammenlignelighed.

(2)  Indberetning af oplysninger om ugunstigt stillede områder (A2) og bjergområder (A2a) er fakultativ, hvis koden for kommunen (A1a) anføres for hver bedrift. Anføres koden for kommunen (A1a) ikke for bedriften, er oplysningerne om ugunstigt stillede områder (A2) og bjergområder (A2a) obligatoriske.

(3)  Fakultative oplysninger.

(4)  Belgien, Nederlandene og Østrig kan medtage G/1 c) »nødder« under denne rubrik.

(5)  Tyskland kan slå rubrik 8 c), 8 d) og 8 e) sammen.

(6)  Fakultativ for medlemsstater, der på regionalt plan kan give et samlet skøn for dette kendetegn.«


BILAG II

ÆNDRINGER I BILAG I TIL BESLUTNING 2000/115/EF

1.

Definitionen af landbrugsbedrift affattes således:

»LANDBRUGSBEDRIFT

I.

Teknisk-økonomisk enhed, der ledes under ét og fremstiller landbrugsprodukter, eller som bevarer sin jord, der ikke længere anvendes til produktionsformål, i god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (1). Bedriften kan også levere andre supplerende (ikke-landbrugsmæssige) produkter og tjenesteydelser.

2.

Følgende punkt 1.4 indsættes i kommentaren vedrørende landbrugsbedrift:

»1.4.

I forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 blev »bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand« indført som en landbrugsaktivitet (jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 1782/2003). Landbrugere behøver ikke at have andre landbrugsaktiviteter end denne for at få adgang til enkeltbetalingsordningen.«

3.

Kommentaren under punkt C/6 a) affattes således:

»Gratis gaver til familie og slægtninge bør betragtes som forbrug i husstanden. I forbindelse med dette kendetegn defineres endelig produktion som i landbrugsregnskaberne (dvs. at landbrugsprodukter, der anvendes som input til anden produktion, f.eks. foder til produktion af dyr, ikke medregnes i den endelige produktion).

De 50 % bør naturligvis ikke betragtes som en nøjagtig tærskel, men kun som en vejledende størrelse.«

4.

I punkt D foretages følgende ændringer:

4.1.

Tredje afsnit af kommentarerne under punkt D affattes således:

»Agerjord omfatter afgrødekategorierne D/1 til D/20, D/23 til D/35, brakjord uden braklægningstilskud (D/21) samt brakjord, som er tilskudsberettiget, uden økonomisk udbytte (D/22).«

4.2.

Titlen på punkt D/22 affattes således:

4.3.

Definitionen af punkt D/22 erstattes af følgende:

»I.

Arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og for hvilke bedriften har ret til finansiel støtte. Dette omfatter også arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand og er berettigede til enkeltbetalingen eller til udtagningsrettigheder, jf. forordning (EF) nr. 1782/2003 (eller eventuelle senere retsforskrifter). Hvis der findes nationale ordninger af lignende art, medtages disse arealer også under dette kendetegn.

Arealer, der tages ud af produktionen i mere end fem år i henhold til ordninger, som ikke kræver, at de bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand, skal medtages under H/1 + H/3.«

5.

Som punkt F/3 indsættes:

»F/3   Varige græs- og engarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

I.

Varige græs- og engarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1782/2003 (eller eventuelle senere retsforskrifter) bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand og er berettigede til enkeltbetalingen.«

6.

I punkt I foretages følgende ændringer:

6.1.

Titlen på punkt I affattes således:

6.2.

Titlen på punkt I/8 affattes således:

6.3.

I punkt I/8 affattes litra a) og b) således:

»a)

Arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede (allerede medtaget under D/22 og F/3)

b)

Arealer anvendt til dyrkning af landbrugsråvarer til nonfood- og foderformål (f.eks. sukkerroer, raps, træer og buske osv., samt linser, kikærter og vikker; allerede medtaget under D og G)«,

6.4.

Definitionen af punkt I/8 affattes således:

»I.

Arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og for hvilke bedriften har ret til finansiel støtte. Dette omfatter også arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand og er berettigede til enkeltbetalingen eller til udtagningsrettigheder, jf. forordning (EF) nr. 1782/2003 (eller eventuelle senere retsforskrifter). Hvis der findes nationale ordninger af lignende art, medtages disse arealer også under dette kendetegn.«


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1


7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 205/2006

af 6. februar 2006

om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår toltrazuril, diethylenglycolmonoethylether og polyoxyethylensorbitanmonooleat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2 og 3,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til konsum, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Toltrazuril er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kyllinger og kalkuner, for så vidt angår muskel, skind og fedt, lever og nyre, og det er bestemt, at stoffet ikke må anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum, og for svin, for så vidt angår muskel, hud og fedt, lever og nyre. I afventning af afslutningen af videnskabelige undersøgelser er toltrazuril endvidere opført i bilag III til samme forordning for kvæg, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, og det er bestemt, at stoffet ikke må anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum. Disse undersøgelser er nu afsluttet, og bestemmelserne for toltrazuril bør derfor i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 udvides til også at omfatte kvæg. Bestemmelserne bør desuden udvides til at omfatte alle pattedyrarter bestemt til konsum, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, og fjerkræ, for så vidt angår muskel, skind og fedt, lever og nyre, idet det dog bør fastsættes, at stoffet ikke må anvendes til dyr, hvis mælk respektive æg anvendes til konsum.

(3)

Diethylenglycolmonoethylether er opført i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kvæg og svinearter. Bestemmelserne om diethylenglycolmonoethylether bør udvides til at omfatte alle drøvtyggere.

(4)

Polysorbat 80 er opført i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 for alle dyrearter bestemt til konsum. Betegnelsen for dette stof bør erstattes af den generelle betegnelse polyoxyethylensorbitanmonooleat, som dækker både polysorbat 80 og polysorbat 81, for alle dyrearter bestemt til konsum.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som på baggrund af denne forordning måtte være nødvendige.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2006 (EUT L 3 af 6.1.2006, s. 3).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

A.   Følgende stof indsættes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90:

2.   Antiparasitære lægemidler

2.4.   Midler mod protozer

2.4.1.   Triazin derivater

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Toltrazuril

Toltrazuril sulfon

Alle pattedyrarter bestemt til konsum (1)

100 μg/kg

Muskel

150 μg/kg

Fedt (2)

500 μg/kg

Lever

250 μg/kg

Nyre

Fjerkræ (3)

100 μg/kg

Muskel

200 μg/kg

Skind og fedt

600 μg/kg

Lever

400 μg/kg

Nyre

B.   Følgende stoffer indsættes i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90:

2.   Organiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

»Diethylenglycolmonoethylether

Drøvtyggere og svin«

3.   Stoffer, der generelt anses for sikre

Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

»Polyoxyethylensorbitanmonooleat

Alle arter bestemt til konsum«


(1)  Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(2)  For svin refererer denne MRL til hud og fedt i naturligt forhold.

(3)  Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum.«


7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/14/EF

af 6. februar 2006

om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om »Guidelines for regulating wood packaging material in international trade« blev vedtaget i marts 2002 af »Fourth Interim Commission on Phytosanitary Measures« (ICPM). De relevante bestemmelser i direktiv 2000/29/EF blev bragt i overensstemmelse med disse retningslinjer ved Kommissionens direktiv 2004/102/EF af 5. oktober 2004 om ændring af bilag II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (2).

(2)

Ud over de foranstaltninger, der er godkendt i henhold til ISPM nr. 15, indeholder direktiv 2004/102/EF et krav om, at importeret træemballeringsmateriale skal være fremstillet af afbarket rundtræ. ISPM nr. 15 gjorde denne mulighed betinget af, at der foreligger en teknisk begrundelse herfor. Anvendelsen af dette krav blev udsat indtil den 1. marts 2006 ved Rådets direktiv 2005/15/EF af 28. februar 2005 om ændring af bilag IV til direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (3).

(3)

Fællesskabet har anmodet om, at ISPM nr. 15 tages op til revision på internationalt plan med henblik på at indsætte et krav, der afhjælper Fællesskabets bekymring over tilstedeværelsen af bark på sådant træemballeringsmateriale i den internationale handel.

(4)

Mens proceduren til revision af ISPM nr. 15 pågår, og indtil resultatet af revisionen foreligger, bør anvendelsen af Fællesskabets krav om, at træemballeringsmateriale, der importeres fra tredjelande, skal være fremstillet af afbarket træ, midlertidigt udsættes.

(5)

Direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV, del A, kapitel I, punkt 2, affattes det sidste afsnit i slutningen af højre kolonne således:

»Første led, hvori det fastsættes, at træemballeringsmateriale skal være fremstillet af afbarket rundtræ, finder først anvendelse fra den 1. januar 2009. Dette afsnit tages op til fornyet overvejelse senest den 1. september 2007.«

2)

I bilag IV, del A, kapitel I, punkt 8, affattes det sidste afsnit i slutningen af højre kolonne således:

»Første linje i litra a), hvori det fastsættes, at træemballeringsmateriale skal være fremstillet af afbarket rundtræ, finder først anvendelse fra den 1. januar 2009. Dette afsnit tages op til fornyet overvejelse senest den 1. september 2007.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 28. februar 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/77/EF (EUT L 296 af 12.11.2005, s. 17).

(2)  EUT L 309 af 6.10.2004, s. 9.

(3)  EUT L 56 af 2.3.2005, s. 12.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. januar 2006

om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje MON 863, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2005) 5939)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2006/68/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. juli 2002 indgav Monsanto i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 en anmodning til de kompetente tyske myndigheder om markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje MON 863 (i det følgende benævnt »MON 863-majs«), som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser.

(2)

I sin første vurderingsrapport af 8. april 2003 konkluderede det kompetente tyske fødevarevurderingsorgan, at der krævedes yderligere vurdering, fordi der findes et antibiotikaresistensmarkørgen (nptII) i det pågældende produkt.

(3)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstater den 3. juni 2003 sammen med supplerende bemærkninger fra medlemsstaterne.

(4)

Den 9. december 2003 anmodede Kommissionen om en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i henhold til forordningens artikel 11. Ifølge EFSA's udtalelse af 2. april 2004 er MON 863-majs og produkter fremstillet heraf ud fra et forbrugersundhedsmæssigt synspunkt lige så sikre som kerner og produkter fremstillet heraf fra konventionelle majslinjer (2). EFSA havde i sin udtalelse behandlet alle specifikke spørgsmål og overvejelser, der var fremført af medlemsstaterne.

(5)

I henhold til artikel 46, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (3) skal ansøgninger, som inden den dato, fra hvilken nævnte forordning finder anvendelse, er indgivet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97, uanset artikel 38 i forordning (EF) nr. 1829/2003, når den supplerende vurderingsrapport, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 3 eller 4, i forordning (EF) nr. 258/97, er blevet fremsendt til Kommissionen, inden den dato, fra hvilken forordning (EF) nr. 1829/2003 finder anvendelse.

(6)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) har i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL) valideret en metode til påvisning af MON 863-majs. FFC har gennemført en komplet valideringsundersøgelse (ringtest) efter internationalt accepterede retningslinjer for at undersøge ydeevnen for en kvantitativ begivenhedsspecifik metode til at påvise og bestemme MON 863-transformationsbegivenheden i majs. De materialer, der var behov for til undersøgelsen, var stillet til rådighed af Monsanto. FFC fandt, at metodens ydeevne passede til formålet under hensyntagen til de kriterier for ydeevne, som ENGL har foreslået for metoder, der forelægges til kontrol af, om de er i overensstemmelse med forskrifterne, samt til den aktuelle videnskabelige viden om tilfredsstillende metodeydeevne. Såvel metoden som resultaterne af valideringen er blevet offentliggjort.

(7)

Referencemateriale for MON 863-majs er fremstillet af FFC.

(8)

Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af MON 863-majs, bør mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 og bør opfylde de krav til sporbarhed, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (4).

(9)

Produktet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 (5) tildelt en entydig identifikator med henblik på anvendelse af forordning (EF) nr. 1830/2003.

(10)

Fra det register, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal der kunne indhentes oplysninger om identifikationen af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af MON 863-majs, herunder den validerede påvisningsmetode og referencematerialet, jf. bilaget.

(11)

På grundlag af de foreliggende oplysninger konstateres det, at MON 863-majs opfylder kriterierne i forordning (EF) nr. 258/97.

(12)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har ikke afgivet udtalelse; Kommissionen forelagde derfor den 26. juli 2005 Rådet et forslag i henhold til artikel 5, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF (6) med en anmodning til Rådet om at reagere inden for tre måneder.

(13)

Rådet har imidlertid ikke truffet afgørelse inden for den fastsatte tidsfrist; derfor bør Kommissionen nu vedtage en beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje MON 863 (i det følgende benævnt »produkterne«), jf. betegnelsen og specifikationerne i bilaget, kan markedsføres i Fællesskabet som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser.

Artikel 2

Produkterne skal mærkes »genetisk modificeret majs« eller »fremstillet af genetisk modificeret majs« i henhold til mærkningskravene i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 3

Produkterne og oplysningerne i bilaget indføres i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Monsanto Europe SA, Belgien, der repræsenterer Monsanto Company, USA. Den gælder i 10 år.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFSA Journal (2004) 50, 1-25; http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/383/opinion_gmo_07_en1.pdf

(3)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(4)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(5)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

OPLYSNINGER, DER SKAL INDFØRES I EF-REGISTRET OVER GENETISK MODIFICEREDE FØDEVARER OG FODERSTOFFER

1.   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgien

På vegne af Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.

2.   Produkternes betegnelse og specifikationer: Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje (Zea mays L.) MON 863 med øget beskyttelse over for insekter og fremstillet af alle krydsninger heraf med traditionelt dyrket majs. MON 863-majs indeholder 2 kassetter:

Et modificeret cry3Bb1-gen fra Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis, som giver resistens over for majs-rodorm Diabrotica spp., reguleret af 4-AS1-promotoren fra blomkålsmosaikvirus, wtCAB-translationsenhanceren fra hvede (Triticum aestivum), transkriptionsenhancer-intronen ract1 fra risaktin 1-genet (Oryza sativa) og terminatorsekvenserne tahsp 17 3' fra hvede.

nptII-genet fra E. coli, som giver resistens over for aminoglycosiderne kanamycin og neomycin, reguleret af 35S-promotoren fra blomkålsmosaikvirus, og NOS 3'-terminatorsekvenserne fra Agrobacterium tumefaciens samt det ikke-funktionelle, trunkerede ble-gen fra E. coli.

3.   Mærkning: »Genetisk modificeret majs« eller »Fremstillet af genetisk modificeret majs«.

4.   Påvisningsmetode:

Begivenhedsspecifik kvantitativ realtids-PCR-metode for den genetisk modificerede majslinje MON 863.

Valideret af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL); offentliggjort på webstedet http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm.

Referencemateriale: IRMM-416, fremstillet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC).

5.   Entydig identifikator: MON-ØØ863-5

6.   Oplysninger, som kræves i henhold til bilag II til Cartagena-protokollen: Ingen.

7.   Særlige betingelser eller restriktioner i forbindelse med markedsføring af produktet: Ingen.

8.   Krav om overvågning efter markedsføringen: Ingen.


7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. januar 2006

om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede Roundup Ready majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2005) 5940)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2006/69/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. juli 1998 indgav Monsanto i overensstemmelse med artikel 4 i forordningen en anmodning til de kompetente nederlandske myndigheder om markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, som hidrører fra den genetisk modificerede majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser.

(2)

I sin første vurderingsrapport af 21. december 1999 konkluderede den nederlandske kompetente fødevaremyndighed, at majs GA21 og fødevarer og fødevareingredienser fremstillet heraf er lige så sikre at spise som majs og majsprodukter, der ikke er genetisk modificerede.

(3)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstater den 18. februar 2000. Inden for det i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte tidsrum på 60 dage blev der fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet i henhold til denne bestemmelse.

(4)

Kommissionen anmodede den 18. maj 2000 Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om en udtalelse i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 258/97. Ifølge udtalelse afgivet af komitéen den 27. februar 2002 er majs GA21 og produkter hidrørende herfra ud fra et forbrugersundhedsmæssigt synspunkt lige så sikre som kerner og produkter hidrørende herfra fra konventionelle majslinjer (2). Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler havde i sin udtalelse behandlet alle specifikke spørgsmål og overvejelser, der var fremført af medlemsstaterne.

(5)

Den 24. april 2002 anmodede Monsanto om, at anmodningen blev begrænset til fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje GA21.

(6)

For så vidt angår produktets anvendelse som eller i foderstof indgav Monsanto den 12. december 1997 en anmeldelse i henhold til del C i Rådets direktiv 90/220/EØF (3). Den Videnskabelige Komité for Planter konkluderede i en udtalelse, der blev vedtaget den 22. september 2000, at der ikke foreligger oplysninger, der tyder på, at markedsføringen af majs GA21 til en sådan anvendelse kan have skadelige virkninger på menneskers helbred eller på miljøet. Ansøgningen blev dog af kommercielle grunde trukket tilbage.

(7)

I henhold til artikel 46, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (4) skal ansøgninger, som inden den dato, fra hvilken nævnte forordning finder anvendelse, er indgivet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97, uanset artikel 38 i forordning (EF) nr. 1829/2003, når den supplerende vurderingsrapport, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 3, eller artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97, er blevet fremsendt til Kommissionen, inden forordning (EF) nr. 1829/2003 er trådt i kraft.

(8)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) har i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL) valideret en metode for påvisning af majs GA21. FFC har gennemført en komplet valideringsundersøgelse (ringtest) efter internationalt accepterede retningslinjer for at undersøge ydeevnen for en kvantitativ begivenhedsspecifik metode til at påvise og bestemme GA21-transformationsbegivenheden i majs. De materialer, der var behov for til undersøgelsen, var stillet til rådighed af Monsanto. FFC fandt, at metodens ydeevne passede til formålet under hensyntagen til de kriterier for ydeevne, som ENGL har foreslået for metoder, der forelægges til kontrol af, om de er i overensstemmelse med forskrifterne, samt til den aktuelle videnskabelige viden om tilfredsstillende metodeydeevne. Såvel metoden som resultaterne af valideringen er blevet offentliggjort af FFC.

(9)

Referencemateriale for majs GA21 er fremstillet af FFC.

(10)

Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af majs GA21, bør mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 og bør opfylde de krav til sporbarhed, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (5).

(11)

Produktet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 (6) tildelt en entydig identifikator med henblik på anvendelse af forordning (EF) nr. 1830/2003.

(12)

Fra det register, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal der kunne indhentes oplysninger om identifikationen af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af majs GA21, herunder den validerede påvisningsmetode og referencematerialet, jf. bilaget.

(13)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har ikke afgivet udtalelse; Kommissionen forelagde derfor Rådet et forslag den 29. juli 2005 i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF (7), ifølge hvilken Rådet skal træffe afgørelse inden tre måneder.

(14)

Rådet har imidlertid ikke truffet afgørelse inden for den fastsatte tidsfrist; derfor bør Kommissionen nu vedtage en beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje GA21 (i det følgende benævnt »produkterne«), kan markedsføres i Fællesskabet som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser.

Artikel 2

Produkterne skal mærkes »genetisk modificeret majs« eller »fremstillet af genetisk modificeret majs« i henhold til mærkningskravene i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 3

Produkterne og oplysningerne i bilaget indføres i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Monsanto Europe SA, Belgien, som repræsenterer Monsanto Company, USA. Den gælder i 10 år.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html

(3)  EFT L 117 af 8.5.1990 s. 15. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(4)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(5)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(6)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

OPLYSNINGER, DER SKAL INDFØRES I EF-REGISTRET OVER GENETISK MODIFICEREDE FØDEVARER OG FODERSTOFFER

1.   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgien

På vegne af Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.

2.   Produkternes betegnelse og specifikationer: Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje (Zea mays L.) GA21 med øget tolerance over for herbicidet glyphosat og fremstillet af alle krydsninger heraf med traditionelt dyrket majs. Majs GA21 indeholder den modificerede kodende sekvens 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfatsyntase (mEPSPS) reguleret af promotoren fra risactin 1 (r-act) og en optimeret transitpeptidsekvens (OPT) på basis af chlorplasttransitpeptidsekvensen fra Helianthus annuus og RuBisCo-genet fra Zea mays L.

3.   Mærkning: »Genetisk modificeret majs« eller »Fremstillet af genetisk modificeret majs«.

4.   Påvisningsmetode:

Begivenhedsspecifik kvantitativ realtids-PCR-metode for den genetisk modificerede majslinje GA21.

Valideret af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL), offentliggjort på webstedet http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Referencemateriale: IRMM-414, fremstillet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC).

5.   Entydig identifikator: MON-ØØØ21-9

6.   Oplysninger, som kræves i bilag II til Cartagena-protokollen: Ingen.

7.   Særlige betingelser eller restriktioner i forbindelse med markedsføring af produktet: Ingen.

8.   Krav om overvågning efter markedsføringen: Ingen.


7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/32


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 31. januar 2006

om ændring af afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom

(2006/70/EF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 218, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 131,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 21, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens sikkerhedsforskrifter er fastsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (1).

(2)

Kommissionen har vedtaget en række ændringer i ansvarsfordelingen og i udpegelsen af afdelinger og tjenester.

(3)

Definitionerne i bilaget til afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom bør være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i teksten.

(4)

Teksten om sikkerhedsforskrifter bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sikkerhedsforskrifterne som anført i bilaget til afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom ændres således:

1)

I punkt 4.2, litra e), erstattes »Kommissionens formand« af »Direktøren for Kommissionens Direktorat for Sikkerhed«.

2)

Punkt 13 affattes således:

»13.   KOMMISSIONENS SIKKERHEDSRÅD

Der oprettes ved Kommissionen et sikkerhedsråd. Det omfatter generaldirektøren for Personale og Administration, som varetager formandsposten, et medlem af kabinettet for den kommissær, der er ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål, et medlem af formandens kabinet, vicegeneralsekretæren, der varetager formandsposten i Kommissionens kriseforvaltningsgruppe, generaldirektørerne for Den Juridiske Tjeneste, Forbindelser med Tredjelande, Retlige og Indre Anliggender, Frihed og Sikkerhed, Det Fælles Forskningscenter, Informatik, Den Interne Revisionstjeneste samt direktøren for Kommissionens Direktorat for Sikkerhed eller disses repræsentanter. Andre tjenestemænd i Kommissionen kan indbydes til at deltage. Dets opgave er at vurdere sikkerhedsforanstaltningerne inden for Kommissionen og at fremsætte henstillinger på dette område til Kommissionens medlem med ansvar for sikkerhedsspørgsmål.«

3)

I tillæg 2 erstattes »formanden« af »Kommissionens medlem med ansvar for sikkerhedsspørgsmål«.

4)

I punkt 10, litra c), i tillæg 4 erstattes »formanden« af »direktøren for Kommissionens Direktorat for Sikkerhed«.

5)

I punkt 7 i tillæg 5 erstattes »formanden« af »Kommissionens medlem med ansvar for sikkerhedsspørgsmål«.

6)

I hele teksten om sikkerhedsspørgsmål med tilhørende tillæg erstattes:

a)

»Kommissionens Sikkerhedskontor« og »Kommissionens Sikkerhedstjeneste« af »Kommissionens Direktorat for Sikkerhed«.

b)

»Chefen for Kommissionens Sikkerhedskontor« af »direktøren for Kommissionens Direktorat for Sikkerhed«.

7)

Der tilføjes en ny betragtning efter betragtning 7 i bilaget med følgende ordlyd: »Disse forskrifter indskrænker ikke anvendelsen af traktatens artikel 286 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2005/94/EF, Euratom (EUT L 31 af 4.2.2005, s. 66).