ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 33

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
4. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 167/2006/EF af 18. januar 2006 om visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet (kodificeret udgave)

18

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar 2006 om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer ( 1 )

22

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/90/EF af 18. januar 2006 om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) ( 1 )

28

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave) ( 1 )

82

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand (EUT L 344 af 27.12.2005)

86

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser (EUT L 255 af 30.9.2005)

87

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/84/EF af 14. december 2005 om 22. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater i legetøj og småbørnsartikler) (EUT L 344 af 27.12.2005)

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 166/2006

af 18. januar 2006

om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det sjette miljøhandlingsprogram, som blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF (3), indeholder en bestemmelse om støtte til formidling af tilgængelig information til borgerne om miljøets tilstand og miljøtendenser i relation til sociale, økonomiske og sundhedsmæssige tendenser samt til en generel forbedring af miljøbevidstheden.

(2)

UNECE's konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, i det følgende benævnt »Århus-konventionen«, der blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab den 25. juni 1998, anerkender, at øget offentlig adgang til miljøoplysninger og formidling af sådanne oplysninger medvirker til at skabe større miljøbevidsthed, fri udveksling af synspunkter, mere effektiv inddragelse af offentligheden i beslutningsprocesser på miljøområdet og i sidste ende til et bedre miljø.

(3)

Registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »PRTR« er et omkostningseffektivt redskab til at tilskynde til forbedringer af miljøpræstationer, at give offentligheden adgang til oplysninger om udledning af forurenende stoffer og transport bort fra produktionsstedet af forurenende stoffer og affald, og til at følge udviklingstendenser, påvise fremskridt i nedbringelsen af forureningen, overvåge om visse internationale aftaler overholdes, prioritere indsatsen og evaluere fremskridt som følge af Fællesskabets og nationale miljøpolitikker og -programmer.

(4)

Et integreret og sammenhængende PRTR giver offentligheden, erhvervslivet, forskere, forsikringsselskaber, lokale myndigheder, ikke-statslige organisationer og andre beslutningstagere et solidt datagrundlag til sammenligninger og fremtidige beslutninger på miljøområdet.

(5)

Den 21. maj 2003 undertegnede Det Europæiske Fællesskab UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »PRTR-protokollen«. Bestemmelserne i fællesskabslovgivningen bør være i overensstemmelse med denne protokol med henblik på Fællesskabets tiltrædelse af den.

(6)

Et europæisk register over forurenende emissioner, i det følgende benævnt »EPER«, blev oprettet ved Kommissionens beslutning 2000/479/EF (4). Protokollen bygger på de samme principper som EPER, men går videre end denne ved at inkludere rapportering om flere forurenende stoffer, flere aktiviteter, udledning til jord, udledning fra diffuse kilder og overførsel af affald bort fra produktionsstedet.

(7)

Målsætningerne og målene med det europæiske PRTR kan kun opfyldes, hvis dataene er pålidelige og sammenlignelige. En passende harmonisering af dataindsamlings- og overførselssystemet er derfor påkrævet for at sikre kvalitet og sammenlignelighed af disse data. I overensstemmelse med protokollen bør det europæiske PRTR designes således, at offentlighedens adgang via internettet bliver så enkel som mulig. Udledninger og overførsler bør let kunne findes i forskellige aggregerede og ikke-aggregerede former for således at give adgang til flest mulige oplysninger inden for en rimelig tidsramme.

(8)

For yderligere at fremme målsætningen om at støtte formidling af tilgængelig information til borgerne om miljøets tilstand og miljøtendenser samt en generel skærpelse af miljøbevidstheden bør det europæiske PRTR indeholde links til andre lignende databaser i medlemsstater, tredjelande og internationale organisationer.

(9)

I overensstemmelse med protokollen bør det europæiske PRTR også indeholde oplysninger om konkret affaldsbortskaffelse, rapporteret som udledning til jord. Aktiviteter med henblik på nyttiggørelse som f.eks. udbringning af slam og gødning rapporteres ikke i denne kategori.

(10)

For at opfylde målsætningen om, at det europæiske PRTR skal tilvejebringe pålidelige oplysninger til offentligheden og give mulighed for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, er det nødvendigt at opstille rimelige, men strenge tidsfrister for dataindsamling og rapportering; dette er især relevant for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen.

(11)

Rapportering om udledning fra industrianlæg er en veletableret procedure i mange medlemsstater, selv om den ikke altid er konsistent, komplet og sammenlignelig. Hvor det er relevant bør rapportering om udledning fra diffuse kilder forbedres for at sætte beslutningstagere i stand til bedre at bringe disse udledninger ind i en bredere sammenhæng og vælge den mest effektive løsning til nedbringelse af forureningen.

(12)

Data, som rapporteres af medlemsstaterne, bør være af høj kvalitet, specielt hvad angår fuldstændighed, konsistens og troværdighed. Det er af stor betydning, at både driftsledere og medlemsstater koordinerer den fremtidige indsats for at forbedre de rapporterede datas kvalitet. Kommissionen vil derfor sammen med medlemsstaterne iværksætte et kvalitetssikringsarbejde.

(13)

I overensstemmelse med Århus-konventionen bør offentligheden gives adgang til oplysningerne i det europæiske PRTR uden at skulle begrunde anmodningen; dette sikres hovedsagelig ved at give direkte adgang til det europæiske PRTR via internettet.

(14)

Der bør være uhindret adgang til oplysningerne i det europæiske PRTR, og undtagelser fra denne regel bør alene kunne forekomme i tilfælde, hvor den eksisterende fællesskabslovgivning udtrykkeligt tillader det.

(15)

I overensstemmelse med Århus-konventionen bør offentlighedens deltagelse i den fremtidige udvikling af det europæiske PRTR sikres gennem tidlig og effektiv mulighed for at indsende kommentarer, oplysninger, analyser eller synspunkter med relevans for beslutningsprocessen. De informationssøgende bør kunne anmode om en administrativ eller retlig prøvelse af de offentlige myndigheders afgørelser eller undladelser i forbindelse med en anmodning.

(16)

For at forøge nytten og gennemslagskraften af det europæiske PRTR bør Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde om at udarbejde vejledninger, der støtter gennemførelsen af det europæiske PRTR, fremmer offentlighedens bevågenhed og tilvejebringer hensigtsmæssig og aktuel teknisk bistand.

(17)

De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(18)

Målet for denne forordning, nemlig at give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette en integreret, sammenhængende, elektronisk database for hele Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi behovet for at kunne sammenligne data fra alle medlemsstaterne taler for en høj grad af harmonisering og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)

For at forenkle og strømline rapporteringskrav bør Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (6) og Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (7) ændres.

(20)

Sigtet med det europæiske PRTR er bl.a. at orientere offentligheden om større forurenende emissioner, der hovedsagelig er forårsaget af de aktiviteter, som er omfattet af direktiv 96/61/EF. Det indebærer, at der i medfør af denne forordning bør ske orientering af offentligheden om emissioner fra anlæg, der er omfattet af bilag I i det nævnte direktiv.

(21)

Med henblik på at undgå dobbeltrapportering kan systemer til registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer i medfør af protokollen integreres med eksisterende informationskilder i det omfang, det er praktisk muligt, som eksempelvis rapporteringskrav i henhold til tilladelser og godkendelser. Forordningens bestemmelser bør i overensstemmelse med protokollen ikke berøre medlemsstaternes ret til at vedligeholde eller indføre register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, der er mere omfattende eller bedre tilgængeligt for offentligheden end krævet i protokollen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning oprettes der et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »det europæiske PRTR«, i form af en offentlig tilgængelig, elektronisk database, og der fastsættes regler for, hvordan den skal fungere, med henblik på at gennemføre UNECE-protokollen om registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »protokollen«, fremme offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet, samt bidrage til at forebygge og mindske forurening af miljøet.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»offentligheden«: en eller flere fysiske eller juridiske personer samt foreninger, organisationer eller grupper i henhold til national lovgivning eller praksis

2)

»kompetent myndighed«: den eller de nationale myndigheder, eller andre kompetente organer, som medlemsstaterne har udpeget

3)

»anlæg«: en stationær teknisk enhed, hvor der gennemføres en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I, og enhver anden direkte forbundet aktivitet, der teknisk er knyttet til de aktiviteter, der udføres på denne lokalitet, og som kan have indvirkning på emissioner og forurening

4)

»virksomhed«: et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, som drives af samme fysiske eller juridiske person

5)

»lokalitet«: virksomhedens geografiske beliggenhed

6)

»driftsleder«: en fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer virksomheden, eller som efter national lovgivning har eller har fået overdraget den afgørende økonomiske dispositionsret med hensyn til driften heraf

7)

»rapporteringsår«: kalenderåret, hvor data om udledninger af forurenende stoffer og overførsler væk fra virksomhedens område skal indsamles

8)

»stof«: et kemisk grundstof og forbindelser heraf, med undtagelse af radioaktive stoffer

9)

»forurenende stof«: et stof eller en gruppe af stoffer som kan være skadelig for miljøet eller menneskers sundhed på grund af dets egenskaber og dets udledning til miljøet

10)

»udledning«: en tilførsel af forurenende stoffer til miljøet som følge af en tilsigtet eller utilsigtet, rutinemæssig eller ikke-rutinemæssig menneskelig aktivitet, herunder spild, emission, udledning, indsprøjtning, deponering og dumpning samt udledning gennem kloaksystemer uden afsluttende spildevandsbehandling

11)

»overførsel væk fra virksomhedens område«: overførsel af affald væk fra virksomhedens område med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse samt udledning af forurenende stoffer i spildevand med henblik på spildevandsbehandling

12)

»diffuse kilder«: de mange mindre eller spredte kilder hvorfra forurenende stoffer kan udledes til jord, luft eller vand, og hvis samlede effekt kan belaste disse medier i betydelig grad, men hvorfra der i praksis ikke kan indsamles rapporter fra hver enkelt kilde

13)

»affald«: ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (8)

14)

»farligt affald«: ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF

15)

»spildevand«: by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2, stk. 1, 2 og 3 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (9), og alle andre former for brugt vand, der er underlagt fællesskabslovgivning på grund af de stoffer eller genstande, det indeholder

16)

»bortskaffelse«: en af de processer, der er omhandlet i bilag II A til direktiv 75/442/EØF

17)

»nyttiggørelse«: en af de processer, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 75/442/EØF.

Artikel 3

Indholdet af det europæiske PRTR

Det europæiske PRTR skal indeholde oplysninger om:

a)

udledning af forurenende stoffer, jf. artikel 5, stk. 1, litra a), som skal rapporteres af driftslederne for de virksomheder, der udfører aktiviteter, som anført i bilag I

b)

overførsel af affald væk fra virksomhedens område, jf. i artikel 5, stk. 1, litra b), og af forurenende stoffer i spildevand, jf. artikel 5, stk. 1, litra c), som skal rapporteres af driftslederne for de virksomheder, der udfører aktiviteter, som anført i bilag I

c)

udledning af forurenende stoffer fra diffuse kilder, jf. artikel 8, stk. 1, hvor der findes oplysninger om disse.

Artikel 4

Design og struktur

1.   Kommissionen offentliggør det europæiske PRTR og præsenterer data i både aggregeret og ikke-aggregeret form, således at udledningerne og overførslerne kan søges og findes efter:

a)

virksomhed, herunder virksomhedens eventuelle moderselskab, og dens geografisk beliggenhed, herunder afstrømningsområde

b)

aktivitet

c)

forekomst på medlemsstats- eller fællesskabsplan

d)

forurenende stof eller affald

e)

det medium (luft, vand, jord), som det forurenende stof udledes til

f)

overførsel af affald væk fra virksomhedens område og affaldets bestemmelsessted

g)

overførsel af forurenende stoffer væk fra virksomhedens område via spildevand

h)

diffuse kilder

i)

virksomhedens ejer eller driftsleder.

2.   Det europæiske PRTR skal designes således, at det bliver så let som muligt for offentligheden at få løbende og direkte adgang til oplysningerne via internettet og andre elektroniske medier. Det skal designes under hensyntagen til fremtidige udvidelsesmuligheder og det skal indeholde alle indrapporterede oplysninger fra de forudgående rapporteringsår, mindst op til de ti seneste rapporteringsår.

3.   Det europæiske PRTR skal indeholde links til følgende:

a)

Medlemsstaternes nationale PRTR

b)

andre relevante, eksisterende, offentligt tilgængelige databaser om emner, der vedrører PRTR, herunder nationale PRTR hos andre parter til protokollen, og, hvor det er muligt, til tilsvarende registre i andre lande

c)

virksomheders websteder, hvis de findes, og hvor virksomhederne frivilligt har stillet links til rådighed.

Artikel 5

Driftsledernes rapportering

1.   Driftslederen for hver virksomhed, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, der er nævnt i bilag I og hvor tærskelkapaciteten i bilaget er overskredet, skal rapportere de årlige mængder til den kompetente myndighed sammen med en angivelse af, om oplysningerne er baseret på måling, beregning eller estimat af følgende:

a)

udledning til luft, vand og jord af ethvert af de forurenende stoffer i bilag II, som overskrider tærskelværdien i bilag II

b)

overførsel væk fra virksomhedens område af farligt affald i mængder på mere end 2 tons om året eller ikke-farligt affald i mængder på mere end 2 000 tons om året med undtagelse af bortskaffelse i form af behandling i jordmiljø eller indsprøjtning i dybtliggende formationer, jf. artikel 6, med angivelsen af »R« ved nyttiggørelse og »D« ved bortskaffelse af affaldet. I tilfælde af grænseoverskridende transport af farligt affald, navn og adresse på den, der nyttiggør eller bortskaffer affaldet, og den faktiske lokalitet, hvor affaldet modtages til nyttiggørelse eller bortskaffelse

c)

overførsel af ethvert af de forurenende stoffer, der er anført i bilag II, væk fra virksomhedens område via spildevand, der udledes til spildevandsbehandling, når tærskelværdierne i bilag II, kolonne 1b, er overskredet.

Driftslederen for hver virksomhed, hvor der foregår en eller flere af de i bilag I anførte aktiviteter i et omfang, hvor virksomheden overskrider tærskelkapaciteten i bilaget, fremsender oplysninger til den kompetente myndighed, der sætter denne i stand til at identificere virksomheden i henhold til bilag III, medmindre de pågældende oplysninger allerede er til rådighed for den kompetente myndighed.

Når dataene er baseret på målinger eller beregninger, skal der rapporteres om analyse- og/eller beregningsmetoden.

De udledninger, der omhandles i bilag II, og som rapporteres i medfør af stk. 1, litra a), skal omfatte alle udslip fra virksomhedens område, der er omfattet af bilag I.

2.   Oplysningerne i stk. 1 skal omfatte oplysninger om de totale udledninger og overførsler som følge af alle tilsigtede eller utilsigtede, rutinemæssige eller ikke-rutinemæssige aktiviteter.

Driftslederen skal ved fremsendelse af disse oplysninger angive alle data om utilsigtede udslip, hvis oplysning herom er tilgængelige.

3.   Driftslederen for hver virksomhed indsamler med passende hyppighed de nødvendige oplysninger til at bestemme virksomhedens rapporteringspligtige udledninger og overførsler, jf. stk. 1.

4.   Ved udarbejdelsen af rapporten benytter den pågældende driftsleder de bedste, foreliggende oplysninger, som kan omfatte kontrol af data, emissionsfaktorer, massebalancer, indirekte kontrolberegninger eller andre beregninger, tekniske vurderinger eller andre metoder, der er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, og internationalt anerkendte metoder, når sådanne findes.

5.   Driftslederen for hver berørt virksomhed skal til brug for de kompetente myndigheder opbevare det datamateriale, der ligger til grund for de indrapporterede oplysninger, i fem år fra udgangen af det rapporteringsår, materialet vedrører. Materialet skal også omfatte en beskrivelse af den metode, der er er anvendt i forbindelse med dataindsamlingen.

Artikel 6

Udledning til jord

Affald, som overføres til bortskaffelse ved »behandling i jordmiljø« eller »indsprøjtning i dybtliggende formationer«, jf. bilag II A, til direktiv 75/442/EØF, skal kun rapporteres som udledning til jord af driftslederen ved den virksomhed, som affaldet stammer fra.

Artikel 7

Rapportering fra medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne fastsætter under henvisning til kravene i stk. 2 og 3 i denne artikel en dato, hvorefter driftslederne skal fremsende alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data og alle de i artikel 5, stk. 3, 4 og 5, nævnte oplysninger til deres kompetente myndighed.

2.   Medlemsstaterne fremsender ved elektronisk overførsel alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i henhold til formatet i bilag III efter følgende tidsplan:

a)

for det første rapporteringsår senest 18 måneder efter rapporteringsårets afslutning

b)

for alle de følgende rapporteringsår senest 15 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

2007 bliver det første rapporteringsår.

3.   Kommissionen indarbejder med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur medlemsstaternes indrapporterede oplysninger i det europæiske PRTR inden for følgende tidsfrister:

a)

for det første rapporteringsår senest 21 måneder efter rapporteringsårets afslutning

b)

for de følgende rapporteringsår senest 16 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

Artikel 8

Udledning fra diffuse kilder

1.   Kommissionen inkluderer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, oplysninger om udledning fra diffuse kilder i det europæiske PRTR, i det omfang sådanne oplysninger findes og allerede er blevet rapporteret af medlemsstaterne.

2.   Oplysningerne i stk. 1 skal struktureres på en sådan måde, at brugerne kan søge og identificere udledninger af forurenende stoffer fra diffuse kilder i henhold til en passende geografisk opdeling. Der skal også oplyses, hvilke metoder der er anvendt til af fremskaffe oplysningerne.

3.   I de tilfælde hvor Kommissionen konstaterer, at der ikke findes data om udledninger fra diffuse kilder, træffer den foranstaltninger til at iværksætte rapportering om relevante forurenende stoffer fra en eller flere diffuse kilder i overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 2, idet der benyttes internationalt anerkendte metoder, i det omfang det er relevant.

Artikel 9

Kvalitetssikring og vurdering

1.   Driftslederen for hver virksomhed, som er omfattet af rapporteringskravene i artikel 5 sikrer kvaliteten af de oplysninger, de rapporterer.

2.   De kompetente myndigheder vurderer kvaliteten af de data, som driftslederne jf. stk. 1, fremsender, navnlig med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed.

3.   Kommissionen koordinerer arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsvurderingen i samråd med det i artikel 19, stk. 1, nævnte udvalg.

4.   Kommissionen kan vedtage retningslinjer for kontrol og rapportering af emissioner i overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 2. Disse retningslinjer skal være i overensstemmelse med internationalt anerkendte metoder, hvor det er hensigtsmæssigt, og de skal være forenelige med den øvrige fællesskabslovgivning.

Artikel 10

Adgang til oplysninger

1.   Kommissionen stiller med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur det europæiske PRTR gratis til rådighed for offentligheden via internettet i henhold til tidsplanen i artikel 7, stk. 3.

2.   Hvis oplysningerne i det europæiske PRTR ikke er elektronisk umiddelbart tilgængelige for offentligheden, sørger de pågældende medlemsstater og Kommissionen for at lette elektronisk adgang til det europæiske PRTR på offentligt tilgængelige steder.

Artikel 11

Fortrolighed

Når oplysninger holdes fortrolige af en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (10), anfører medlemsstaten i sin rapport for det pågældende rapporteringsår, jf. artikel 7, stk. 2, i denne forordning, særskilt for hver virksomhed, dels hvilken type oplysninger der er tilbageholdt, dels hvad grunden til tilbageholdelsen er.

Artikel 12

Offentlig deltagelse

1.   Kommissionen giver offentligheden mulighed for at kunne deltage tidligt og på en effektiv måde i den fremtidige udvikling af det europæiske PRTR, herunder kapacitetsopbygning og udarbejdelsen af ændringer af denne forordning.

2.   Offentligheden gives mulighed for at indsende relevante kommentarer, oplysninger, analyser eller synspunkter inden for en rimelig tidshorisont.

3.   Kommissionen tager behørigt hensyn til sådanne bidrag og informerer offentligheden om resultatet af den offentlige deltagelse.

Artikel 13

Adgang til klage og domstolsprøvelse

Adgang til klage og domstolsprøvelse i sager vedrørende offentlighedens adgang til miljøoplysninger sikres i henhold til artikel 6 i direktiv 2003/4/EF, og når Fællesskabets institutioner er berørt, i overensstemmelse med artikel 6, 7 og 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (11).

Artikel 14

Vejledning

1.   Kommissionen udarbejder i samråd med udvalget, jf. artikel 19, stk. 1, en vejledning til støtte for gennemførelsen af det europæiske PRTR snarest muligt, men ikke senere end fire måneder inden det første rapporteringsår.

2.   Vejledningen for gennemførelsen af det europæiske PRTR skal navnlig omhandle følgende:

a)

rapporteringsprocedurer

b)

hvilke data, der skal rapporteres

c)

kvalitetssikring og -vurdering

d)

i tilfælde af fortrolige data: hvilken type data der er tilbageholdt og med hvilken begrundelse

e)

henvisning til internationalt anerkendte metoder til måling og analyse af udledninger samt prøveudtagningsmetoder

f)

angivelse af moderselskaber

g)

bestemmelse af aktiviteter i henhold til bilag I til denne forordning og til direktiv 96/61/EF.

Artikel 15

Information til offentligheden

Kommissionen og medlemsstaterne fremmer offentlighedens kendskab om det europæiske PRTR og sørger for hjælp og vejledning til dem, der ønsker at få adgang til det europæiske PRTR og forstå og udnytte oplysningerne deri.

Artikel 16

Yderligere oplysninger, som medlemsstaterne skal rapportere

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen i en rapport, baseret på oplysningerne fra de seneste tre rapporteringsår, der skal indsendes hvert tredje år sammen med de data, der fremsendes i overensstemmelse med artikel 7, om praksis og trufne foranstaltninger med hensyn til følgende:

a)

krav i henhold til artikel 5

b)

kvalitetssikring og -vurdering i henhold til artikel 9

c)

adgang til oplysninger i henhold til artikel 10, stk. 2

d)

oplysningsaktiviteter i henhold til artikel 15

e)

oplysningernes fortrolighed i henhold til artikel 11

f)

sanktioner i henhold til artikel 20 og erfaringer med anvendelsen af disse.

2.   For at lette medlemsstaternes rapportering af de i stk. 1, nævnte oplysninger udarbejder Kommissionen et forslag til et spørgeskema, der godkendes efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Artikel 17

Kommissionens gennemgang

1.   Kommissionen gennemgår de oplysninger, som medlemsstaterne har indsendt i henhold til artikel 7, og offentliggør hvert tredje år efter høring af medlemsstaterne en rapport, der er baseret på oplysninger fra de seneste tre tilgængelige rapporteringsår, senest seks måneder efter præsentationen af disse oplysninger på internettet.

2.   Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med en vurdering af hvordan det europæiske PRTR virker.

Artikel 18

Ændring af bilagene

Enhver ændring, som er nødvendig for at tilpasse:

a)

bilag II og III til denne forordning til den videnskabelige og tekniske udvikling,

eller

b)

bilag II og III til denne forordning som et resultat af vedtagelse på mødet for parterne til protokollen af enhver ændring af bilagene til protokollen

vedtages efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Artikel 19

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 20

Sanktioner

1.   Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver senest et år efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og underretter den straks om eventuelle senere ændringer af dem.

Artikel 21

Ændring af direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

1.   Artikel 8, stk. 3, i direktiv 91/689/EØF ophæves.

2.   Artikel 15, stk. 3, i direktiv 96/61/EF ophæves.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. januar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  Udtalelse af 6.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 2.12.2005.

(3)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).

(7)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(9)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(10)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(11)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


BILAG I

Aktiviteter

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

1.

Energisektoren

 

a)

Mineralolie- og gasraffinaderier

* (1)

b)

Forgasnings- og likvefraktionsanlæg

*

c)

Termiske kraftværker og andre fyringsanlæg

Termisk ydelse: 50 MW

d)

Koksværker

*

e)

Kulfyrede valseværker

Kapacitet: 1 ton/time

f)

Anlæg til fremstilling af kulprodukter og røgfrit fast brændsel

*

2.

Produktion og forarbejdning af metaller

 

a)

Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm

*

b)

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning

Kapacitet: 2,5 tons/time

c)

Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af

 

i)

varmvalsning

med en råstålskapacitet på 20 tons/time

ii)

smedning med hamre

med en slagenergi på 50 kJ pr. hammer, når den afgivne varme er mere end 20 MW

iii)

anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal

med en råstålkapacitet på 2 tons/time

d)

Smelteanlæg for jernmetaller

med en produktionskapacitet på 20 tons/dag

e)

Anlæg:

 

i)

Til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer

*

ii)

til smeltning og legering af non-ferrometaller herunder nyttiggjorte produkter, (forædling, støbning, osv.)

med en smeltekapacitet på 4 tons/dag (bly og cadmium) eller 20 tons/dag (alle andre metaller)

f)

Anlæg til overfladebehandling med metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces

hvis de anvendte kars volumen er på 30 m3

3.

Mineralindustri

 

a)

Minedrift under jorden med tilhørende operationer

*

b)

Minedrift i åbne brud og stenbrydning

Faktisk brydningsareal: 25 hektar

c)

Anlæg til fremstilling af:

 

i)

cementklinker i roterovne

med en produktionskapacitet på 500 tons/dag

ii)

kalk i roterovne

med en produktionskapacitet på 50 tons/dag

iii)

cementklinker eller kalk i andre ovne

med en produktionskapacitet på 50 tons/dag

d)

Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest

*

e)

Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre

med en smeltekapacitet på 20 tons/dag

f)

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineraluldsfibre

med en smeltekapacitet på 20 tons/dag

g)

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn

med en produktionskapacitet på 75 tons/dag eller ovnkapacitet på 4 m3/dag og sættetæthed pr. ovn på 300 kg/m3

4.

Kemisk industri

 

a)

Kemiske anlæg til fremstilling af organiske grundkemikalier i industriel målestok, som f.eks.:

i)

simple kulbrinter (lineære eller ringformede, mættede eller umættede, alifatiske eller aromatiske)

ii)

iltholdige kulbrinter, som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere, acetater, ethere, peroxider, epoxyharpikser

iii)

svovlholdige kulbrinter

iv)

kvælstofholdige kulbrinter, som f.eks. aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, isocyanater

v)

fosforholdige kulbrinter

vi)

halogenholdige kulbrinter

vii)

organiske metalforbindelser

viii)

plastmaterialer (polymerer, kunstfibre, cellulosederivater)

ix)

syntetisk gummi

x)

farvestoffer og pigmenter

xi)

overfladeaktive stoffer og tensider

*

b)

Kemiske anlæg til industriel fremstilling af uorganiske basiskemikalier, som f.eks.:

i)

gasser, som f.eks. ammoniak, chlor eller hydrogenchlorid, fluor eller fluorbrinte, kulilter, svovlforbindelser, kvælstofilter, brint, svovldioxid, carbonylchlorid

ii)

syre, som f.eks. chromsyre, flussyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, oleum, svovlholdig syre

iii)

baser, som f.eks. ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, natriumhydroxid (ætsnatron) og natronlud

iv)

salte, som f.eks. ammoniumchlorid, kaliumchlorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat, sølvnitrat

v)

ikke-jernholdige metaller, metalilter eller andre uorganiske forbindelser som f.eks. kalciumkarbid, silicium, siliciumkarbid

*

c)

Kemiske anlæg til fremstilling af fosfat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (herunder blandingsgødning) i industriel målestok

*

d)

Kemiske anlæg til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider i industriel målestok

*

e)

Anlæg, der benytter en kemisk eller biologisk proces til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter i industriel målestok

*

f)

Anlæg til fremstilling af sprængstoffer og pyrotekniske produkter i industriel målestok

*

5.

Affalds- og spildevandshåndtering

 

a)

Anlæg til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald

der modtager 10 tons/dag

b)

Anlæg til forbrænding af ikke-farligt affald omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (2)

med en kapacitet på 3 tons/time

c)

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald

med en kapacitet på 50 tons/dag

d)

Deponeringsanlæg (med undtagelse af anlæg til deponering af inert affald, som er nedlukket endeligt inden den 16.7.2001, eller for hvilke efterbehandlingsfasen, der er pålagt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 13 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (3), er udløbet)

der modtager 10 tons/dag eller med en samlet kapacitet på 25 000 tons

e)

Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr eller dele heraf og animalsk affald

med en behandlingskapacitet på 10 tons/dag

f)

Rensningsanlæg til kommunalt spildevand

med en kapacitet på 100 000 personækvivalenter

g)

Uafhængigt drevne rensningsanlæg for industrielt spildevand, der betjener en eller flere aktiviteter i dette bilag

med en kapacitet på 10 000 m3/dag (4)

6.

Fremstilling og forarbejdning af træ og papir

 

a)

Industrianlæg til fremstilling af papirmasse på grundlag af træ eller tilsvarende fibermaterialer

*

b)

Industrianlæg til fremstilling af papir og pap og andre primære træprodukter (f.eks. spånplade, fiberplade og krydsfiner)

med en produktionskapacitet på 20 tons/dag

c)

Industrianlæg til imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier

med en produktionskapacitet på 50 m3/dag

7.

Intensiv husdyravl og akvakultur

 

a)

Anlæg til intensiv fjerkræavl eller svineavl

i)

med 40 000 pladser til fjerkræ

ii)

med 2 000 pladser til slagtesvin (over 30 kg)

iii)

med 750 pladser til søer

b)

Intensiv akvakultur

med en produktionskapacitet på 1 000 tons fisk eller skaldyr pr. år

8.

Animalske og vegetabilske produkter fra føde- og drikkevaresektoren

 

a)

Slagterier

med en produktionskapacitet på 50 tons slagtekroppe pr. dag

b)

Behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af føde- og drikkevarer på basis af:

 

i)

animalske råvarer (bortset fra mælk)

med en produktionskapacitet på 75 tons færdigvarer pr. dag

ii)

vegetabilske råvarer

med en produktionskapacitet på 300 tons færdigvarer pr. dag (gennemsnit på kvartalsbasis)

c)

Behandling og forarbejdning af mælk

med en modtaget mælkemængde på 200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis)

9.

Andre aktiviteter

 

a)

Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer

med en behandlingskapacitet på 10 tons/dag

b)

Anlæg til garvning af huder og skind

med en behandlingskapacitet på 12 tons færdige produkter pr. dag

c)

Anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretur, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning

med en forbrugskapacitet på 150 kg/time eller 200 tons/år

d)

Anlæg til fremstilling af kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering.

*

e)

Anlæg til skibsbygning, maling af skibe eller fjernelse af maling fra skibe

med en kapacitet for 100 meter lange skibe


(1)  En asterisk (*) betyder, at der ikke gælder nogen kapacitetstærskel (alle anlæg er rapporteringspligtige).

(2)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(3)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  Kapacitetstærsklen tages op til fornyet overvejelse senest i 2010 på baggrund af resultaterne af den første rapporteringsrunde.


BILAG II

Forurenende stoffer (1)

Nr.

CAS-nummer

Forurenende stof (2)

Udledningstærskel

(kolonne 1)

til luft

(kolonne 1a)

kg/år

til vand

(kolonne 1b)

kg/år

til jord

(kolonne 1c)

kg/år

1

74-82-8

Methan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Kulmonoxid (CO)

500 000

3

124-38-9

Kuldioxid (CO2)

100 mio.

4

 

Hydrofluorcarboner (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Dinitrogenoxid (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniak (NH3)

10 000

7

 

Andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC)

100 000

8

 

Nitrogenoxider (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorcarboner (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Svovlhexafluorid (SF6)

50

11

 

Svovloxider (SOx/SO2)

150 000

12

 

Total kvælstof

50 000

50 000

13

 

Total fosfor

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorfluorcarboner (HCFC) (6)

1

15

 

Chlorfluorcarboner (CFC) (7)

1

16

 

Haloner (8)

1

17

 

Arsen og arsenforbindelser (som As) (9)

20

5

5

18

 

Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chrom og chromforbindelser (som Cr) (9)

100

50

50

20

 

Kobber og kobberforbindelser (som Cu) (9)

100

50

50

21

 

Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) (9)

50

20

20

23

 

Bly og blyforbindelser (som Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zink og zinkforbindelser (som Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloralkaner, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlorethan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlormethan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenerede organiske forbindelser (som AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorbutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6-hexachlorcyclohexan(HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorphenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polychlorerede biphenyler (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlormethan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorbenzener (TCB) (alle isomere)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichlorethan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

50

57

79-01-6

Trichlorethylen

2 000

10

58

67-66-3

Trichlormethan

500

10

59

8001-35-2

Toxaphen

1

1

1

60

75-01-4

Vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

63

 

Bromerede diphenylethere (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzen

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

66

75-21-8

Ethylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naphthalen

100

10

10

69

 

Organiske tinforbindelser(som total Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phenoler (som total C) (14)

20

20

72

 

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

74

 

Tributyltin og tributyltin-forbindelser (16)

1

1

75

 

Triphenyltin og triphenyltin-forbindelser (17)

1

1

76

 

Totalmængde organisk kulstof (TOC) (som total C eller COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xylener (18)

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

79

 

Chlorider (som total Cl)

2 mio.

2 mio.

80

 

Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbest

1

1

1

82

 

Cyanider (som total CN)

50

50

83

 

Fluorider (som total F)

2 000

2 000

84

 

Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF)

5 000

85

74-90-8

Hydrogencyanid (HCN)

200

86

 

Partikler (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Octylphenoler og octylphenolethoxylater

1

88

206-44-0

Fluoranthen

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromdiphenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylen

 

1

 


(1)  Udslip af forurenende stoffer, som henhører under flere kategorier af sådanne stoffer, skal rapporteres for hver enkelt kategori.

(2)  Ethvert forurenende stof, der er nævnt i bilag II, skal rapporteres som den samlede mængde af dette stof eller, hvis det forurenende stof er en del af en stofgruppe, som gruppens samlede mængde, medmindre andet er angivet.

(3)  En tankestreg (—) betyder, at den pågældende parameter og medium ikke udløser rapporteringspligt.

(4)  Den samlede mængde af hydrogenfluorcarboner: summen af HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Den samlede mængde af perfluorcarboner: summen af CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe VIII i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1). Ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2003 (EUT L 265 af 16.10.2003, s. 1).

(7)  Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe I og II i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000.

(8)  Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe III og VI i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000.

(9)  Alle metaller skal rapporteres som den samlede mængde af det pågældende metal i alle dets kemiske former i udslippet.

(10)  Halogenerede organiske forbindelser, som kan adsorberes i aktivt kul, udtrykt som chlorider.

(11)  Udtrykt som I-Teq.

(12)  De enkelte forurenende stoffer skal rapporteres, hvis tærsklen for BTEX (samlet parameter for benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) overskrides.

(13)  Den samlede mængde af følgende bromerede diphenylethere: penta-BDE, octa-BDE og deca-BDE.

(14)  Den samlede mængde af phenoler og simple substituerede fenoler udtrykt som totalt kulstof.

(15)  Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) skal måles med henblik på rapportering af udledning til luft som benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte (EFT L 229 af 29.6.2004, s. 5)).

(16)  Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser udtrykt som mængden af tributyltin.

(17)  Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser udtrykt som mængden af triphenyltin.

(18)  Den samlede mængde af xylener (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).


BILAG III

Format for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen af data om udledning og overførsel

Referenceår

 

Identifikation af virksomheden

 

Navn på moderselskab

Navn på virksomheden

Virksomhedens identifikationsnummer

Gade/vej

By

Postnr.

Land

Lokalitetens koordinater

Afstrømningsområde (1)

NACE-kode (4 cifre)

Væsentligste økonomiske aktivitet

Produktionsvolumen (kan udelades)

Antal anlæg (kan udelades)

Antal driftstimer om året (kan udelades)

Antal ansatte (kan udelades)

Tekstfelt, hvor virksomheden eller moderselskabet kan anføre yderligere oplysninger eller en web-adresse (kan udelades)

 

Alle virksomhedens bilag I-aktiviteter (i henhold til kodningssystemet i bilag I og IPPC-koden, hvor en sådan findes)

 

Aktivitet 1 (Hovedaktivitet, jf. bilag I)

Aktivitet 2

Aktivitet N

 

Data for virksomhedens udledning til luft for hvert af de forurenende stoffer, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til luft

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet

i kg pr. år

Data for virksomhedens udledning til vand for hvert af de forurenende stoffer, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til vand

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet

i kg pr. år

Data for virksomhedens udledning til jord for hvert af de forurenende stoffer, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til jord

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet

i kg pr. år

Overførsel væk fra virksomhedens område af hvert af de forurenende stoffer med henblik på spildevandsbehandling i mængder, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

 

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i kg pr. år

Overførsel væk fra virksomhedens område af farligt affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge artikel 5)

Inden for landets grænser:

Til nyttiggørelse (R)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Inden for landets grænser:

Til bortskaffelse (D)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Til andre lande:

Til nyttiggørelse (R)

Navn på den, der står for nyttiggørelsen

Adresse på den, der står for nyttiggørelsen

Adresse på det anlægsområde, hvor affaldet modtages til nyttiggørelse

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Til andre lande:

Til bortskaffelse (D)

Navn på den, der står for bortskaffelsen

Adresse på den, der står for bortskaffelsen

Adresse på det anlægsområde, hvor affaldet modtages til bortskaffelse

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Overførsel væk fra virksomhedens område af ikke-farligt affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge artikel 5)

Til nyttiggørelse (R)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i ton pr. år

Til bortskaffelse (D)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i ton pr. år

Kompetent myndighed, som offentligheden kan rette henvendelse til:

Navn

Gade/vej

By

Telefon

Fax

E-mail-adresse

 


(1)  I henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1). Ændret ved afgørelse nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).


4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/18


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 167/2006/EF

af 18. januar 2006

om visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet

(kodificeret udgave)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse 78/774/EØF af 19. september 1978 om visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet (3) er blevet ændret væsentligt (4). Afgørelsen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Der bør indføres informationsordninger med henblik på at holde Fællesskabets institutioner underrettet om den virksomhed, der udøves af flåder hjemmehørende i tredjelande, hvis adfærd skader medlemsstaternes søfartsinteresser, og især for så vidt som denne virksomhed skader konkurrencedygtigheden hos de medlemsstaters flåder, der deltager i international skibsfart. Denne informationsordning skal lette en konsultation på fællesskabsplan.

(3)

Det er nødvendigt, at der på fællesskabsplan åbnes mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til, at medlemsstaterne i fællesskab kan træffe modforholdsregler over for visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en ordning, hvorved den kan indhente oplysninger om den virksomhed, der udøves af flåder hjemmehørende i tredjelande, hvis adfærd skader medlemsstaternes søfartsinteresser, og især for så vidt som denne virksomhed skader konkurrencedygtigheden hos de medlemsstaters flåder, der deltager i international skibsfart.

Denne ordning skal med henblik på gennemførelse af de i stk. 1 anførte mål sætte hver medlemsstat i stand til at indhente oplysninger om:

a)

omfanget af de søtransportydelser, der tilbydes

b)

art, mængde, værdi, oprindelse og destination for så vidt angår varer, der lastes eller losses i de pågældende medlemsstater af skibe, der anvendes til disse ydelser,

og

c)

størrelsen af fragtraterne for disse ydelser.

Artikel 2

1.   Rådet træffer med kvalificeret flertal afgørelse om, på hvilke tredjelandes flåder informationsordningen skal finde fælles anvendelse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede afgørelse skal angive, hvilken slags søtransport informationsordningen skal gælde for, tidspunktet for dens indførelse, hyppigheden af oplysningernes meddelelse samt, blandt dem, som er opregnet i artikel 1, stk. 2, arten af de oplysninger, der skal indsamles.

3.   Hver medlemsstat tilsender regelmæssigt eller på opfordring Kommissionen de oplysninger, der er indhentet gennem dens informationsordning.

4.   Kommissionen opsummerer oplysningerne for Fællesskabet som helhed. Artikel 4 i Rådets beslutning 77/587/EØF af 13. september 1977 om indførelse af en konsultationsprocedure vedrørende forbindelserne mellem medlemsstaterne og tredjelande på søtransportområdet samt vedrørende aktioner på dette område i de internationale organisationer (5) finder anvendelse på disse oplysninger.

Artikel 3

Medlemsstaterne og Kommissionen undersøger regelmæssigt inden for rammerne af den ved beslutning 77/587/EØF indførte konsultationsprocedure og blandt andet på grundlag af de oplysninger, der indhentes ved den i artikel 1 omhandlede informationsordning, den virksomhed, der udøves af flåder fra de tredjelande, der anføres i de i artikel 2, stk. 1, omhandlede afgørelser.

Artikel 4

Rådet kan enstemmigt træffe afgørelse om, at medlemsstaterne i fællesskab i deres forbindelser med et tredjeland eller en gruppe tredjelande, som anføres i en afgørelse i henhold til artikel 2, stk. 1, anvender passende modforanstaltninger som led i deres nationale lovgivning.

Artikel 5

Medlemsstaterne kan frit anvende deres informationsordninger og deres nationale modforanstaltninger ensidigt.

Artikel 6

Afgørelse 78/774/EØF ophæves, med forbehold af de forpligtelser medlemsstaterne har vedrørende tidsfristerne for gennemførelsen af afgørelsen.

Henvisninger til den ophævede afgørelse betragtes som henvisninger til nærværende afgørelse og bør læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. januar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  EUT C 110 af 30.4.2004, s. 14.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 9.3.2004 (EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 107) og Rådets afgørelse af 20.12.2005.

(3)  EFT L 258 af 21.9.1978, s. 35. Ændret ved afgørelse 89/242/EØF (EFT L 97 af 11.4.1989, s. 47).

(4)  Se bilag I.

(5)  EFT L 239 af 17.9.1977, s. 23.


BILAG I

Ophævet afgørelse med ændring

Rådets afgørelse 78/774/EØF

(EFT L 258 af 21.9.1978, s. 35)

Rådets afgørelse 89/242/EØF

(EFT L 97 af 11.4.1989, s. 47)


BILAG II

Sammenligningstabel

Afgørelse 78/774/EØF

Nærværende afgørelse

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, indledningen

Artikel 1, stk. 2, indledningen

Artikel 1, stk. 2, første led

Artikel 1, stk. 2, litra a)

Artikel 1, stk. 2, andet led

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2, tredje led

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 2-5

Artikel 2-5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bilag I

Bilag II


4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/22


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/89/EF

af 18. januar 2006

om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (3) har bidraget betydeligt til gennemførelsen af det indre elmarked. Garantien for en høj grad af elforsyningssikkerhed er et centralt delmål for et velfungerende indre marked, og det pågældende direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at pålægge elselskaber forpligtelser til offentlige tjenesteydelser, bl.a. hvad angår forsyningssikkerhed. Disse forpligtelser bør defineres så præcist som muligt og bør ikke medføre, at der skabes produktionskapacitet ud over, hvad der er nødvendigt for at forebygge unødige afbrydelser af elforsyningen til slutkunder.

(2)

Efterspørgslen efter elektricitet beregnes sædvanligvis for en mellemlang periode på grundlag af scenarier, der udarbejdes af transmissionssystemoperatører eller andre organisationer, som er i stand til at opstille sådanne efter anmodning fra en medlemsstat.

(3)

Et konkurrencepræget indre elmarked i EU forudsætter en gennemskuelig og ikke-diskriminerende elforsyningssikkerhedspolitik, som er forenelig med de krav, et sådant marked stiller. Uden en sådan politik i de enkelte medlemsstater, eller hvis der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes politikker, vil der opstå konkurrenceforvridning. Det er derfor af afgørende betydning, at de kompetente myndigheders såvel som medlemsstaternes og alle relevante markedsaktørers roller og ansvarsområder defineres entydigt med henblik på at sikre det indre markeds funktion og elforsyningssikkerheden, samtidig med at det dog må undgås at skabe hindringer for nye markedsdeltagere som f.eks. virksomheder, der producerer eller leverer elektricitet i en medlemsstat, og som for nylig har indledt deres aktiviteter i den pågældende medlemsstat, samt undgås at skabe forvridninger af det indre elmarked eller væsentlige ulemper for markedsaktørerne, herunder virksomheder med små markedsandele, som f.eks. producenter eller leverandører med en meget lille andel af det pågældende fællesskabsmarked.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1229/2003/EF (4) fastlægges retningslinjer for fællesskabspolitikken om de transeuropæiske energinet. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (5) indeholder blandt andet generelle principper og detaljerede regler om styring af flaskehalse i systemet.

(5)

I forbindelse med fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder må det sikres, at der er reservekapacitet til rådighed, hvor dette er teknisk påkrævet, for at opretholde nettets pålidelighed og sikkerhed.

(6)

For at opfylde Fællesskabets forpligtelser på miljøområdet og nedbringe afhængigheden af importeret energi er det vigtigt at tage hensyn til de langsigtede virkninger af en større elektricitetsefterspørgsel.

(7)

Samarbejde mellem nationale transmissionssystemoperatører om sikkerheden på nettet, herunder en definition af overførselskapacitet, tilvejebringelse af oplysninger og netmodeller er afgørende for udviklingen af et velfungerende indre marked og kunne forbedres yderligere. Manglende samarbejde om netsikkerhed vil hæmme udviklingen af lige konkurrencevilkår.

(8)

De relevante tekniske standarder og anbefalinger i f.eks. UCTE’s driftshåndbog (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) og tilsvarende standarder og anbefalinger udarbejdet af NORDEL samt tekniske forskrifter for det baltiske net (Baltic Grid Code) og for systemerne i Det Forenede Kongerige og Irland tager først og fremmest sigte på at støtte den tekniske drift af det sammenkoblede net og bidrager derved til at tilgodese behovet for fortsat drift af nettet i tilfælde af systemsvigt på ét eller flere punkter og til at mindske omkostningerne ved at afbøde sådanne forsyningsafbrydelser.

(9)

Transmissions- og distributionssystemoperatører bør pålægges at yde et højt serviceniveau over for slutkunder for så vidt angår hyppighed og varighed af forsyningsafbrydelser.

(10)

Foranstaltninger, der kan anvendes til at sikre opretholdelse af passende reserveproduktionskapacitet, bør være markedsorienterede og ikke-diskriminerende og kan omfatte foranstaltninger som f.eks. kontraktmæssige garantier og ordninger, kapacitetsoptioner eller kapacitetsforpligtelser. Disse foranstaltninger kan endvidere suppleres med andre ikke-diskriminerende instrumenter såsom kapacitetsbetalinger.

(11)

For at sikre, at relevante forhåndsoplysninger er til rådighed, bør medlemsstaterne offentliggøre foranstaltninger til at opretholde balancen mellem udbud og efterspørgsel blandt nuværende og potentielle investorer i produktionskapacitet og blandt elforbrugere.

(12)

Det er vigtigt, at medlemsstaterne, uden at dette berører traktatens artikel 86, 87 og 88, fastsætter en entydig, passende og stabil ramme, som fremmer elforsyningssikkerheden og skaber forudsætningerne for investeringer i produktionskapacitet og teknikker til efterspørgselsstyring. Det er også vigtigt, at der træffes egnede foranstaltninger med henblik på at sikre en retlig ramme, der fremmer investeringer i nye sammenkoblinger af transmissionsnet, navnlig mellem medlemsstater.

(13)

Det Europæiske Råd i Barcelona den 15..-16. marts 2002 nåede til enighed om et niveau for sammenkoblingsgraden mellem medlemsstaterne. En lav sammenkoblingsgrad resulterer i en fragmentering af markedet og hæmmer udviklingen af konkurrence. Eksistensen af en tilstrækkelig fysisk samkøringskapacitet på transmissionsområdet, hvad enten den er grænseoverskridende eller ej, er en afgørende, men ikke tilstrækkelig forudsætning for effektiv konkurrence. Nye sammenkoblingsprojekters potentielle fordele og sådanne projekters omkostninger bør i slutkundernes interesse stå i rimeligt forhold til hinanden.

(14)

Der er behov for at fastsætte de maksimale overførselskapaciteter uden at slække på kravet om sikker netdrift, og det er i denne forbindelse vigtigt at sikre fuld gennemsigtighed i kapacitetsberegningen og allokeringsproceduren i transmissionssystemet. På denne måde kan eksisterende kapacitet udnyttes bedre, og der vil ikke blive givet forkerte signaler om mangelsituationer til markedet, hvilket vil bidrage til skabelsen af et fuldt konkurrencedygtigt indre marked i overensstemmelse med direktiv 2003/54/EF.

(15)

Transmissions- og distributionssystemoperatørerne har behov for passende og stabile retlige rammer for deres investeringer og for vedligeholdelse og fornyelse af nettet.

(16)

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 4 i direktiv 2003/54/EF overvåge og fremsende en rapport om elforsyningssikkerheden. Denne rapport bør dække faktorer, der på kort, mellemlang og lang sigt er relevante for forsyningssikkerheden, herunder transmissionssystemoperatørernes forventede investeringer i nettet. Ved udarbejdelsen af en sådan rapport forventes medlemsstaterne at støtte sig på informationer og vurderinger, der allerede er under udarbejdelse af transmissionssystemoperatører både på individuel og kollektiv basis, herunder på europæisk niveau.

(17)

Medlemsstaterne bør sikre en effektiv gennemførelse af dette direktiv.

(18)

Målene for dette direktiv, nemlig oprettelse af et fuldt funktionsdygtigt indre marked for elektricitet, der bygger på loyal konkurrence og sikre elforsyninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Med dette direktiv indføres foranstaltninger, der skal sikre, at det indre marked for elektricitet fungerer tilfredsstillende ved at sikre elforsyningssikkerheden og ved at sikre

a)

en passende produktionskapacitet

b)

en rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel,

samt

c)

en passende sammenkobling mellem medlemsstaterne med henblik på udvikling af det indre marked.

2.   Dette direktiv etablerer en ramme, inden for hvilken medlemsstaterne definerer gennemskuelige, stabile og ikke-diskriminerende politikker for elforsyningssikkerhed, som er forenelige med kravene på et konkurrenceorienteret indre marked for elektricitet.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 2003/54/EF finder anvendelse i nærværende direktiv. Endvidere forstås ved:

a)

»regulerende myndigheder«: medlemsstaternes regulerende myndigheder som udpeget i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2003/54/EF

b)

»elforsyningssikkerhed«: et elektricitetssystems evne til at forsyne slutkunderne med elektricitet i overensstemmelse med dette direktiv

c)

»nettets driftssikkerhed«: kontinuerlig drift af transmissions- og eventuelt distributionsnet under forudsigelige omstændigheder

d)

»balance mellem udbud og efterspørgsel«: dækning af forbrugernes forventede efterspørgsel efter elektricitet, uden at det er nødvendigt at håndhæve foranstaltninger til nedbringelse af forbruget.

Artikel 3

Almindelige bestemmelser

1.   Medlemsstaterne sikrer en høj grad af elforsyningssikkerhed ved at træffe de nødvendige foranstaltninger til fremme af et stabilt investeringsklima og fastlægge, hvilke roller og ansvarsområder de kompetente myndigheder, inklusive reguleringsmyndighederne hvor det er relevant, og alle relevante markedsaktører skal have, og ved at offentliggøre oplysninger herom. De relevante markedsaktører er bl.a. transmissions- og distributionssystemoperatørerne, elproducenterne, leverandørerne og slutkunderne.

2.   Samtidig med at medlemsstaterne gennemfører de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, tager de hensyn til:

a)

betydningen af at sikre elforsyningens kontinuitet

b)

betydningen af en gennemsigtig og stabil retlig ramme

c)

det indre marked og mulighederne for grænseoverskridende samarbejde om elforsyningssikkerhed

d)

behovet for regelmæssig vedligeholdelse og eventuelt fornyelse af transmissions- og distributionsnettene for at opretholde nettenes ydeevne

e)

betydningen af at sikre korrekt gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked (7), i det omfang bestemmelserne heri vedrører elforsyningssikkerheden

f)

behovet for at sikre tilstrækkelig transmissions- og produktionsreservekapacitet med henblik på stabil drift,

og

g)

betydningen af at fremme etablering af likvide engrosmarkeder.

3.   Under gennemførelsen af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger kan medlemsstaterne desuden tage hensyn til:

a)

spredningen inden for elproduktionen på nationalt eller relevant regionalt plan

b)

betydningen af at nedbringe de langsigtede virkninger af stigningen i elektricitetsefterspørgslen

c)

betydningen af at fremme energieffektivitet og indførelsen af nye teknologier, navnlig efterspørgselsstyringsteknologier, samt teknologier inden for vedvarende energi og decentral produktion,

og

d)

betydningen af at fjerne administrative hindringer for investeringer i infrastruktur og produktionskapacitet.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger vedtaget i medfør af dette direktiv er ikke-diskriminerende og ikke påfører markedsaktørerne, herunder nye markedsdeltagere og virksomheder med små markedsandele, urimelige byrder. Inden foranstaltningerne vedtages, tager medlemsstaterne også hensyn til deres konsekvenser for slutkundernes elektricitetsomkostninger.

5.   Samtidig med at der sikres en passende sammenkobling mellem medlemsstaterne, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), skal der navnlig tages hensyn til:

a)

hver enkelt medlemsstats specifikke geografiske forhold

b)

opretholdelsen af en rimelig balance mellem omkostningerne ved opførelse af nye samkøringslinjer og fordelene for slutkunden

og

c)

at sikre, at de eksisterende samkøringslinjer anvendes så effektivt som muligt.

Artikel 4

Nettets driftssikkerhed

1.

a)

Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder sikrer, at transmissionssystemoperatørerne fastsætter minimumstandarder og -krav for nettets driftsikkerhed.

Inden disse standarder og krav fastsættes, rådfører de sig med de relevante aktører i de lande, hvormed der er sammenkobling.

b)

Uanset litra a), første afsnit, kan medlemsstaterne kræve, at transmissionssystemoperatørerne forelægger den kompetente myndighed disse standarder og krav til godkendelse.

c)

Medlemsstaterne sikrer, at transmissions- og i givet fald distributionssystemoperatører opfylder minimumsstandarder og -krav med hensyn til nettets driftsikkerhed.

d)

Medlemsstaterne kræver af transmissionssystemoperatørerne, at de opfylder en passende standard med hensyn til nettets driftssikkerhed.

Med henblik herpå opretholder transmissionssystemoperatørerne en passende grad af teknisk transmissionsreservekapacitet med henblik på nettets driftssikkerhed, og de samarbejder med de transmissionssystemoperatører, de er sammenkoblet med.

Graden af forudsigelige omstændigheder, hvorunder driftssikkerheden skal opretholdes fastsættes i standarderne for nettets driftssikkerhed.

e)

Medlemsstaterne skal navnlig påse, at sammenkoblede transmissions- og i givet fald distributionssystemoperatører i tide udveksler information om netoperationer på effektiv vis og i overensstemmelse med minimumsdriftskravene. Samme krav skal, hvor det er nødvendigt, gælde for transmissions- og distributionssystemoperatører, der er sammenkoblede med systemoperatører uden for Fællesskabet.

2.   Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder påser, at transmissions- og i givet fald distibutionssystemoperatører fastsætter og opfylder præstationsmål med hensyn til forsyningssikkerhed og nettenes driftssikkerhed. Disse mål skal godkendes af medlemsstaterne eller af de kompetente myndigheder, ligesom gennemførelsen heraf overvåges af disse. Målene skal være objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende og skal offentliggøres.

3.   Når medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, hvortil der henvises i artikel 24 i direktiv 2003/54/EF og i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1228/2003, må der ikke diskrimineres imellem grænseoverskridende kontrakter og nationale kontrakter.

4.   Medlemsstaterne skal sikre, at afbrud af forsyningen i nødsituationer bygger på forud fastsatte kriterier for transmissionssystemoperatørernes styring af den manglende balance. Eventuelle sikkerhedsforanstaltninger træffes i nært samråd med andre relevante transmissionssystemoperatører under hensyn til gældende bilaterale aftaler, herunder aftaler om udveksling af oplysninger.

Artikel 5

Opretholdelse af balancen mellem udbud og efterspørgsel

1.   Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger til at opretholde balancen mellem efterspørgslen efter elektricitet og den produktionskapacitet, der er til rådighed.

Medlemsstaterne skal navnlig:

a)

med forbehold af små isolerede systemers særlige behov tilskynde til etablering af en engrosmarkedsstruktur, som afgiver passende prissignaler vedrørende produktion og forbrug

b)

pålægge transmissionssystemoperatørerne at sikre en hensigtsmæssig reservekapacitet til balanceformål og/eller vedtage tilsvarende markedsbaserede foranstaltninger.

2.   Med forbehold af traktatens artikel 87 og 88 kan medlemsstaterne træffe yderligere foranstaltninger for at opfylde disse mål, herunder:

a)

indføre bestemmelser, som fremmer ny produktionskapacitet og nye produktionsselskabers indtræden på markedet

b)

fjerne hindringer for anvendelse af afbrydelige kontrakter

c)

fjerne hindringer for indgåelse af kontrakter af varierende længde for både producenter og kunder

d)

tilskynde til anvendelse af teknologier vedrørende realtidsstyring af efterspørgslen som f.eks. avancerede målingssystemer

e)

tilskynde til energibevarelsesforanstaltninger

f)

anvende udbudsprocedurer eller tilsvarende procedurer med hensyn til gennemsigtighed og ikke-diskriminering, jf. artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF.

3.   Medlemsstaterne offentliggør de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne artikel, og sikrer den bredest mulige spredning af information herom.

Artikel 6

Investeringer i net

1.   Medlemsstaterne fastlægger en retlig ramme, som

a)

indebærer investeringssignaler til såvel transmissions- som distributionssystemoperatørerne om at udvikle deres net med henblik på at imødekomme den forventede efterspørgsel fra markedet

b)

letter vedligeholdelse og i givet fald fornyelse af deres net.

2.   Med forbehold af forordning (EF) nr. 1228/2003 kan medlemsstaterne tillade kommercielle investeringer i samkøringslinjer.

Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser om investering i samkøringslinjer træffes i nært samarbejde mellem de relevante transmissionssystemoperatører.

Artikel 7

Rapport

1.   Medlemsstaterne sikrer, at den rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 4 i direktiv 2003/54/EF, omhandler elektricitetssystemets samlede evne til at efterkomme den nuværende og forventede efterspørgsel efter elektricitet, herunder

a)

nettets driftssikkerhed

b)

den forventede balance mellem udbud og efterspørgsel i den næste femårsperiode

c)

perspektiverne for elforsyningssikkerheden i perioden mellem 5 og 15 år fra tidspunktet for rapportens udarbejdelse

d)

de investeringsplaner, som transmissionssystemoperatørerne — eller enhver anden part, de måtte have kendskab til — har for de følgende fem kalenderår eller mere, med henblik på at tilvejebringe en passende sammenkoblingskapacitet hen over grænserne.

2.   Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder udarbejder rapporten i snævert samarbejde med transmissionssystemoperatørerne. Transmissionssystemoperatørerne rådfører sig om nødvendigt med nabotransmissionsoperatører.

3.   Den del af rapporten, der vedrører planer om investering i sammenkobling, som omhandlet i stk. 1, litra d), tager hensyn til:

a)

principperne om styring af flaskehalse, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1228/2003

b)

eksisterende og planlagte transmissionslinjer

c)

forventede mønstre for produktion, forsyning, udvekslinger på tværs af grænserne og forbrug med mulighed for efterspørgselsstyring,

og

d)

regionale, nationale og europæiske bæredygtige udviklingsmål, herunder projekter, der indgår i de akser for prioriterede projekter, der omhandles i bilag I til beslutning nr. 1229/2003/EF.

Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystemoperatører informerer om deres egne investeringsplaner eller planer hos enhver anden part, de måtte have kendskab til, med henblik på at tilvejebringe sammenkoblingskapacitet hen over grænserne.

Medlemsstaterne kan også kræve, at transmissionssystemoperatørerne stiller information til rådighed om investeringer vedrørende bygning af interne linjer, der materielt berører tilvejebringelsen af sammenkoblingskapacitet hen over grænserne.

4.   Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder sikrer, at de nødvendige midler med henblik på adgang til relevante data stilles til rådighed for transmissionssystemoperatørerne og/eller de kompetente myndigheder, hvor dette er relevant for håndteringen af denne opgave.

Det skal sikres at fortrolig information ikke videregives.

5.   På grundlag af oplysningerne om sammenkoblingsinvesteringer, som omhandlet i stk. 1, litra d), aflægger Kommissionen rapport til medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2003/796/EF (8) om de planlagte investeringer og om, hvordan de bidrager til, at de i artikel 1, stk. 1, omhandlede mål kan nås.

Denne rapport kan kombineres med den rapport, som er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/54/EF, og skal offentliggøres.

Artikel 8

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 24. februar 2008. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler inden den 1. december 2007 Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9

Rapportering

Kommissionen overvåger og gennemgår anvendelsen af dette direktiv og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport over de opnåede fremskridt senest den 24. februar 2010.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. januar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  EUT C 120 af 20.5.2005, s. 119.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5.7.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 1.12.2005.

(3)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37. Ændret ved Rådets direktiv 2004/85/EF (EUT L 236 af 7.7.2004, s. 10).

(4)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 11.

(5)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 1. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1223/2004 (EUT L 233 af 2.7.2004, s. 3).

(6)  EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(7)  EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.

(8)  EUT L 296 af 14.11.2003, s. 34.


4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/28


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/90/EF

af 18. januar 2006

om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger falder ind under den handlingsplan, der er vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) (3). I denne afgørelse har Fællesskabet forpligtet sig til at arbejde for at fremme og forbedre sundheden, forebygge sygdomme og modvirke potentielle sundhedsrisici med henblik på at nedbringe unødvendig høj sygelighed og for tidlig død og aktivitetshæmmende invaliditet.

(2)

De stoffer, der er anført i bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (4), og som er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2, kan fremkalde kræft. De stoffer, der er anført i bilag I til direktiv 67/548/EØF, og som er klassificeret som mutagene i kategori 1 eller 2, kan forårsage arvelige genetiske skader. De stoffer, der er anført i bilag I til direktiv 67/548/EØF, og som er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, kan medføre fosterskader og skade forplantningsevnen.

(3)

For at opnå en bedre sundhedsbeskyttelse og forbrugersikkerhed bør anvendelsen af stoffer, der for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, reguleres, og markedsføring til privat brug af stoffer og præparater med indhold heraf bør begrænses.

(4)

I Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (5) begrænses markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater, bl.a. for at opnå en bedre sundhedsbeskyttelse og forbrugersikkerhed.

(5)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/60/EF (6) om fjortende ændring af direktiv 76/769/EØF indførtes der i form af et tillæg til bilag I til direktiv 76/769/EØF en liste over stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2. Markedsføring til privat brug af sådanne stoffer og præparater med indhold heraf bør begrænses.

(6)

I henhold til direktiv 94/60/EF skal Kommissionen senest seks måneder efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til direktiv 67/548/EØF, der indeholder stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til direktiv, der regulerer disse nyligt klassificerede stoffer, ved at ajourføre tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF. I Kommissionens forslag skal der tages hensyn til risici og fordele ved de nyligt klassificerede stoffer samt til EF-bestemmelserne om risikoanalyse.

(7)

Kommissionens direktiv 2004/73/EF om 29. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF, særlig bilag I, indeholder 146 indgange, der indeholder stoffer, som for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1, 21 indgange, der indeholder stoffer, som for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2, 152 indgange, der indeholder stoffer, som for nylig er klassificeret som mutagene i kategori 2, og 24 indgange, der indeholder stoffer, som for nylig er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 2.

(8)

I direktiv 2004/73/EF ændres desuden noterne vedrørende identificering, klassificering og etikettering af fire indgange, der indeholder stoffer, som er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1, 36 indgange, der indeholder stoffer, som er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2, seks indgange, der indeholder stoffer, som er klassificeret som mutagene i kategori 2, to indgange, der indeholder stoffer, som er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1, og tre indgange, der indeholder stoffer, som er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 2. Listerne i tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Der er taget hensyn til risici og fordele ved de stoffer, der ved direktiv 2004/73/EF for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, særlig risici og fordele ved stoffer, som ikke tidligere har været berørt af en begrænsning vedrørende anvendelse i stoffer og præparater, der markedsføres til privat brug (på grund af en tidligere klassificering). Analysen i den forbindelse har vist, at disse nyligt klassificerede stoffer kan indsættes i tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF.

(10)

Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne som fastsat i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (7) og i særdirektiverne vedtaget på grundlag heraf, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (8) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 24. februar 2007 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse bestemmelser sammen med en oversigt, der viser overensstemmelsen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 24. august 2007.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. januar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  EUT C 255 af 14.10.2005, s. 33.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.6.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.12.2005.

(3)  EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).

(4)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 216 af 16.6.2004, s. 3).

(5)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/98/EF (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 63).

(6)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 1.

(7)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(8)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.


BILAG

1.

Under »Noter« i forordet til direktiv 76/769/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende noter indsættes:

»Note A:

Stoffets navn skal angives på etiketten med en af de betegnelser, hvormed det er optaget i bilag I til direktiv 67/548/EØF (jf. artikel 23, stk. 2, litra a)).

I bilag I til direktiv 67/548/EØF anvendes undertiden en almen betegnelse, f.eks. »… forbindelser« eller »… salte«. I sådanne tilfælde skal fabrikanten eller enhver anden, der markedsfører dette stof, angive stoffets korrekte navn på etiketten under tilstrækkelig hensyntagen til kapitlet »Nomenklatur« i forordet.

Direktiv 67/548/EØF kræver også, at de symboler, fareangivelser og R- og S-sætninger, der anvendes for hvert stof, er dem, der er vist i bilag I (artikel 23, stk. 2, litra c), d) og e)).

For stoffer, der tilhører en bestemt stofgruppe i bilag I til direktiv 67/548/EØF, skal de symboler, fareangivelser og R- og S-sætninger, der anvendes for hvert stof, være dem, der er vist i den relevante gruppe i nævnte bilag I.

For stoffer, der tilhører mere end én stofgruppe i bilag I til direktiv 67/548/EØF, skal de symboler, fareangivelser og R- og S-sætninger, der anvendes for hvert stof, være dem, der er vist for begge relevante stoffer i nævnte bilag I. Såfremt der er anført to forskellige klassificeringer for de to grupper for samme fare, skal klassificeringen henvise til den alvorligste fare.«

»Note D:

Visse stoffer, som har tilbøjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsføres almindeligvis i stabiliseret form. I denne form er de opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

I tilfælde, hvor disse stoffer markedsføres i ustabiliseret form, skal fabrikanten eller enhver anden, der markedsfører stoffet, angive stoffets navn på etiketten efterfulgt af angivelsen »ikke stabiliseret«.«

»Note E:

Stoffer med særlige virkninger for sundheden (jf. kapitel 4 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF), der klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, mærkes med note E, hvis de også klassificeres som meget giftige (T+), giftige (T) eller sundhedsskadelige (Xn). For disse stoffer skal ordet »Også« tilføjes før risikosætningerne R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (sundhedsskadelig), R48 og R65 og alle kombinationer af disse risikosætninger.«

»Note H:

Den klassificering og etikettering, der er anført for dette stof, gælder kun for den eller de farlige egenskaber, der er anført i risikosætningen eller risikosætningerne, i kombination med den eller de farekategorier, der er anført. Kravene i artikel 6 i direktiv 67/548/EØF til producenter, forhandlere og importører af dette stof gælder for alle andre klassificerings- og etiketteringsaspekter. Den endelige etiket skal opfylde kravene i afdeling 7 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

Denne note gælder kun for bestemte stoffer eller grupper af stoffer fremstillet på grundlag af olie og kul anført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.«

»Note S:

Dette stof kræver ikke nødvendigvis nogen etiket i henhold til artikel 23 i direktiv 67/548/EØF, jf. afdeling 8 i bilag VI.«

b)

Note K affattes således:

»Note K:

Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagent kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8). Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende eller mutagent, skal der i det mindste anvendes S-sætningerne (2-)9-16. Denne note gælder kun for bestemte komplekse stoffer fremstillet på grundlag af olie anført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.«

2.

I listen under »Punkt 29 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indgange indsættes:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»triethylarsenat

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha depropanizer-topfraktion, C3-rige syrefrie; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakkede carbonhydrider og behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, C2 til og med C4, overvejende C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

gasser (råolie), katalytiske krakker; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakker, C1-5-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C6, overvejende C1 til og med C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

gasser (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha stabilizer-topfraktion, C2-4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af katalytisk polymeriseret nahptha. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C2 til og med C6, overvejende C2 til og med C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

gasser (råolie), katalytiske reformer-, C1-4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, C1 til og med C6, overvejende C1 til og med C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

gasser (råolie), C3-5 olefin- og paraffin-alkyleringsføde-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af olefin- og paraffin-carbonhydrider, C3 til og med C5, der anvendes som alkyleringsføde. De omgivende temperaturer overskrider normalt disse blandingers kritiske temperatur.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

gasser (råolie), C4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk fraktioneringsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

gasser (råolie), deethanizer-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af gas- og benzinfraktionerne fra den katalytiske krakningsproces. Den indeholder overvejende ethan og ethylen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den atmosfæriske destillation af en butan-butylenstrøm. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

gasser (råolie), tørre depropanizer-, propenrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra gas- og benzinfraktionerne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af propylen med noget ethan og propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

gasser (råolie), depropanizer-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra gas- og benzinfraktionerne fra en katalytisk krakningsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

gasser (råolie), gas-genudvindingsanlæg depropanizer-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af diverse carbonhydridstømme. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4, overvejende propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

gasser (råolie), Girbatol-enhed, føde-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, der anvendes som føde i Girbatol-enheden for at fjerne hydrogensulfid. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

gasser (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringskolonne-, C4-rige, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest fraktioneringsrefluxkammer; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakket naphtha stabiliseringsabsorber-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydroafsvovler, kombineret fraktioneringskolonne-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved fraktioneringen af produkterne fra katalytiske kraknings-, katalytiske reformerings- og hydroafsvovlingsprocesser, behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af katalytisk reformeret naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

slutgas (råolie), saturatgas blandet anlægsstrøm, C4-rig; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisationen af straight-run naphtha, destillationsslutgas og katalytisk reformeret naphthastabilizerslutgas. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende butan og isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

slutgas (råolie), saturatgas anlægsgenindvindings-, C1-2-rig; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af destillatslutgas, straight-run naphtha, katalytisk reformeret naphthastabilizerslutgas. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C5, overvejende methan og ethan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

slutgas (råolie), vakuumrester, termisk krakker-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den termiske krakning af vakuumrester. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

carbonhydrider, C3-4-rige, råoliedestillat; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation og kondensation af råolie. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C3 til og med C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

gasser (råolie), full-range straight-run naphtha dehexanizer-aftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af full-range, straight-run naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

gasser (råolie), hydrokraknings-depropanizer-aftræks-, carbonhydridrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en hydrokrakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4. Den kan også indeholde små mængder hydrogen og hydrogensulfid.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

gasser (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-aftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af let, straight-run naphtha. Den består af mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

rester (råolie) alkyleringssplitter-, C4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat remanens fra destillationen af strømme fra forskellige raffinaderiprocesser. Den består af carbonhydrider, C4 til og med C5, overvejende butan, med kogeinterval omtrent fra –11,7 °C til 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

carbonhydrider, C1-4-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved termiske kraknings- og absorberprocesser samt ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

carbonhydrider, C1-4-, sweetenede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste carbonhydrider en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4 med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

carbonhydrider, C1-3-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3, med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

carbonhydrider, C1-4-, debutanizer-fraktion; kulbrintegasser

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

gasser (råolie), C1-5-, våde; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie og/eller krakningen af tårn-gasolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

carbonhydrider, C2-4-; kulbrintegasser

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

carbonhydrider, C3-; kulbrintegasser

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

gasser (råolie), alkyleringsføde; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den katalytiske krakning af gasolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

gasser (råolie), depropanizer-bundfraktioner, fraktioneringsaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af depropanizer-bundfraktioner. Den består overvejende af butan, isobutan og butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

gasser (råolie), raffinaderiblandings-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding, opnået ved varierende raffinaderiprocesser. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakkede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

gasser (råolie), C2-4-, sweetenede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et råoliedestillat en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af mættede og umættede carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra –51 °C til –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

gasser(råolie), råoliefraktioneringsaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af råolie. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

gasser (råolie), dehexanizer aftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af kombinerede naphthastrømme. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

gasser (råolie), let straight-run benzin fraktioneringsstabilizeraftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af let straight-run benzin. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

gasser (råolie), naphthaunifiner-afsvovling stripperaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved en naphtha unifiner-afsvovlingsproces og strippet fra naphthaproduktet. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

gasser (råolie), straight-run naphtha-katalytisk reformeringsaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha og fraktionering af det totale udløb. Den består af methan, ehtan og propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af chargen til C3-C4-splitteren. Den består overvejende af C3-carbonhydrider.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

gasser (råolie), straight-run stabilizeraftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af væsken fra det første tårn brugt ved destillationen af råolie. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakker naphtha debutanizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af katalytisk krakket naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakker destillat og naphthastabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af katalytisk krakket naphtha og destillat. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

slutgas (råolie), termisk krakket destillat, gasolie og naphtha absorber-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separationen af termisk krakkede destillater, naphtha og gasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

slutgas (råolie), termisk krakket carbonhydrid fraktioneringsstabilizer, råolieforkoksning-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisationen af termisk krakkede carbonhydrider fra en råolieforkoksningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

gasser (råolie), lette dampkrakkede, butadienkoncentrat; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformer stabilizer topfraktions-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha og fraktioneringen af det totale udløb. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

carbonhydrider, C4-; kulbrintegasser

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaner, C1-4-, C3-rige; kulbrintegasser

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

gasser (råolie), dampkrakker, C3-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af propylen, sammen med noget propan, og koger i intervallet omtrent fra –70 °C til 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

carbonhydrider, C4-, dampkrakker-destillat; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af C4-carbonhydrider, overvejende 1-buten og 2-buten, og indeholder også butan og isobuten, med kogeinterval omtrent fra –12 °C til 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

råoliegasser, fortættede, sweetenede, C4-fraktion; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af C4-mættede og umættede carbonhydrider)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

raffinater (råolie), dampkrakket C4-fraktion, cupro-, ammonium- og acetatekstraktion, C3-5- og C3-5-umættede, butadienfrie; kulbrintegasser

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

gasser (råolie), aminsystemføde-; raffinaderigas

(Fødegassen til aminsystemet for fjernelse af hydrogensulfid. Den består af hydrogen. Carbonmonoxid, carbondioxid, hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C5, kan også være til stede.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

gasser (råolie), benzenenheds- hydriafsvovleraftræks-; raffinaderigas

(Aftræksgasser dannet af benzenenheden. Den består primært af hydrogen. Carbonmonoxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6, herunder benzen, kan også være til stede.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

gasser (råolie), benzenenhed recirkulations-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at recirkulere gasserne fra benzenenheden. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, og carbonhydrider, C1 til og med C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

gasser (råolie), blandingsolie-, hydrogen- og nitrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af en blandingsolie. Den består primært af hydrogen og nitrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

gasser (råolie), katalytisk reformeret naphtha stripper-topfraktioner; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk reformeret naphtha. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer recirkulations-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra katalytisk reformering af C6-C8-føde, og recirkuleret for at bevare hydrogen. Den består primært af hydrogen. Den kan også indeholde varierende små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra katalytisk reformering af C6-C8-føde. Den består af carbonhydrider, C1 til og med C5, og hydrogen.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer recirkulations-, hydrogenrige; raffinaderigas

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

gasser (råolie), C2-returstrøms-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved ekstraktionen af hydrogen fra en gasstrøm, som primært består af hydrogen med små mængder nitrogen, carbonmonoxid, methan, ethan og ethylen. Den består overvejende af carbonhydrider, såsom methan, ethan og ethylen, med små mængder hydrogen, nitrogen og carbonmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

gasser (råolie), tørre sure, gaskoncentreringsenhed aftræks-; raffinaderigas

(Den sammensatte blanding af tørre gasser fra en gaskoncentreringsenhed. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

gasser (råolie), gaskoncentrering reabsorberdestillations-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra blandede gasstrømme i en gaskoncentreringsreabsorber. Den består overvejende af hydrogen, carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, C1 til og med C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

gasser (råolie), hydrogenabsorber- aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved at absorbere hydrogen fra en hydrogenrig strøm. Den består af hydrogen, carbonmonoxid, nitrogen og methan med små mængder C2-carbonhydrider.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

gasser (råolie), hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding separeret som en gas fra carbonhydridgasser ved afkøling. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, nitrogen, methan og C2-carbonhydrider.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

gasser (råolie), hydrogenbehandler blandingsolierecirkulations-, hydrogen- og nitrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra recirkuleret hydrogenbehandlet blandingsolie. Den består primært af hydrogen og nitrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

gasser (råolie), recirkulations-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra recirkulerede reaktorgasser. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen, hydrogensulfid og mættede, aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

gasser (råolie), reformer make-up-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformerne. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlings-processen. Den består primært af hydrogen, methan og ethan med forskellige små mængder hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hydrogen- og methanrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen og methan med forskelllige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler make-up-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen med forskelllige små mængder carbonmonoxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

gasser (råolie), termisk krakning destillations-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakker refraktioneringsabsorber-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha separator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphta stabilizer-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk reformeret naphta. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandlerseparator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle krakkede destillater med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

slutgas (råolie), hydroafsvovlet straight-run naphtha separator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved hydroafsvovling af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

gasser (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha stabilizer-topfraktioner; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha, efterfulgt af fraktionering af det totale udløb. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

gasser (råolie), reformer-udløbs højtryks-flashkammer aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved højtryks-flashing af udløbet fra reformeringsreaktoren. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

gasser (råolie), reformer-udløbs lavtryks-flashkammer aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved lavtryks-flashing af udløbet fra reformeringsreaktoren. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

gasser (råolie), olieraffinaderigas destillationsaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding separeret ved destillation af en gasstrøm, indeholdende hydrogen, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, C1 til og med C6, eller opnået ved krakning af ethan og propan. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C2, hydrogen, nitrogen og carbonmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

gasser (råolie), benzenenhed hydrogenbehandler depentanizer-topfraktioner; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved at behandle føden fra benzenenheden med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator, efterfulgt af depentanisering. Den består primært af hydrogen, ethan og propan med forskellige små mængder nitrogen, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6. Den kan indeholde spormængder af benzen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

gasser (råolie), sekundære absorberaftræks-, fluidiserede katalytisk krakker-topfraktioner fraktionerings-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved fraktioneringen af topfraktionsprodukterne fra den katalytiske krakningsproces i den fluidiserede katalytiske krakker. Den består af hydrogen, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

råolieprodukter, raffinaderigasser; raffinaderigas

(En sammensat blanding, som primært består af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

gasser (råolie), hydrokrakning lavtryks-separator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved væske-damp-separationen af udløbet fra hydrokrakningsprocesreaktoren. Den består overvejende af hydrogen og mættede carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

gasser (råolie), raffinaderi; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra forskellige råolieraffineringsoperationer. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

gasser (råolie), platformer-produkter separatoraftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra den kemiske reformering af naphthener til aromater. Den består af hydrogen og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum depentanizer stabilisatoraftræks-; raffinaderigas

(Den sammensatte blanding er opnået fra depentanizer-stabiliseringen af hydrogenbehandlet petroleum. Den består primært af hydrogen, methan, ethan og propan med forskellige små mængder af nitrogen, hydrogensulfid, carbonmonoxid og carbonhydrider, overvejende fra C4 til og med C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum flashkammer-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra flashkammeret fra enheden, der behandler sur petroleum med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består primært af hydrogen og methan med forskellige små mængder af nitrogen, carbonmonoxid, og carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

gasser (råolie), destillat unifiner afsvovlingsstripper aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding strippet fra væskeproduktet fra unifiner afsvovlingsprocessen. Den består af hydrogensulfid, methan, ethan og propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker fraktioneringsaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved fraktioneringen af topfraktionsproduktet fra den fluidiserede katalytiske krakningsproces. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker skrubning, sekundære absorberaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved at skrubbe topfraktionsgassen fra den fluidiserede, katalytiske krakker. Den består af hydrogen, nitrogen, methan, ethan og propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

gasser (råolie), tungt destillat, hydrogenbehandlerafsvovler stripper aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding strippet fra væskeproduktet fra det tunge destillat fra hydrogenbehandlerafsvovlingsprocessen. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

gasser (råolie), platformerstabilizer aftræks-, fraktionering af lette produkter; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved fraktioneringen af de lette produkter fra platinreaktorerne fra platformerenheden. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

gasser (råolie), preflash-tårn aftræks-, rådestillation; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet fra det første tårn brugt ved destillationen af råolie. Den består af nitrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

gasser (råolie), tjærestripperaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved fraktioneringen af reduceret råolie. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

gasser (råolie), unifiner stripperaftræks-; raffinaderigas

(En blanding af hydrogen og methan opnået ved fraktioneringen af produkterne fra unifinerenheden.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

slutgas (råolie), katalytisk hydroafsvovlet naphthaseparator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved hydroafsvovlingen af naphtha. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

slutgas (råolie), straight-run naphtha hydroafsvovler-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved hydroafsvovlingen af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

gasser (råolie), sponge absorber aftræks-, fluidiserede katalytisk krakker og gasolie afsvovler topfraktionsfraktionering; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved fraktionering af produkterne fra den flydende katalytiske krakker og gasolieafsvovler. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

gasser (råolie), rådestillation og katalytisk krakning; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved rå destillation og katalytiske krakningsprocesser. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen, carbonmonoxid og paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

gasser (råolie), gasolie diethanolaminskrubber- aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved afsvovling af gasolier med diethanolamin. Den består overvejende af hydrogensulfid, hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

gasser (råolie), gasolie, hydroafsvovlingsudløbs-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved separation af væskefasen fra udløbet fra hydrogeneringsreaktionen. Den består overvejende af hydrogen, hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

gasser (råolie), gasoliehydroafsvovling-udblæsnings-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af gasser opnået fra reformeren og fra udblæsningerne fra hydrogeneringsreaktoren. Den består overvejende af hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

gasser (råolie), hydrogenatorudløb-flashkammer-aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af gasser opnået fra flashen fra udløbene efter hydrogeneringsreaktionen. Den består overvejende af hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

gasser (råolie), naphthadampkrakning højtryksrest-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået som en blanding af de ikke-kondenserbare dele af produktet fra en naphthadampkrakningsproces så vel som restgasser opnået under bearbejdningen af efterfølgende produkter. Den består overvejende af hydrogen og paraffinske og olefinske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5, hvilke kan være blandet med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

gasser (råolie), restvisbreakingaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra viskositetsreduktion af rester i en ovn. Den består overvejende af hydrogensulfid og paraffinske og olefinske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

gasser (råolie), C3-4-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra krakningen af råolie. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C4, overvejende propan og propylen, med kogeinterval omtrent fra –51 °C til –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og katalytisk krakket naphtha fraktioneringsabsorber-; kulbrintegasser

(Den sammensatte blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkterne fra katalytisk krakkede destillater og katalytisk krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

slutgas (råolie), katalytisk polymeriseringsnaphtha fraktionerings-stabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra fraktioneringsstabiliseringsprodukterne fra polymerisering af naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved fraktioneringsstabilisering af katalytisk reformeret naphtha, og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandler-stripper-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle termisk krakkede destillater med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

slutgas (råolie), straight-run destillat hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk hydroafsvovling af straight-run destillater og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

slutgas (råolie), katalytisk gasoliekraknings- absorber-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkter fra den katalytiske krakning af gasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

slutgas (råolie), gas-genudvindingsanlægs-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkter fra diverse carbonhydridstrømme. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

slutgas (råolie), gas-genudvindingsanlæg deethanizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkter fra diverse carbonhydridstrømme. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

slutgas (råolie), hydroafsvovlet destillat- og hydroafsvovlet naphtha fraktioneringskolonne-, syrefri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af hydroafsvovlet naphtha og destillatcarbonhydridstrømme og behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

slutgas (råolie), hydroafsvovlet vakuumgasolie stripper-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stripningsstabilisering af katalytisk hydroafsvovlet vakuumgasolie og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

slutgas (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisering af straight-run naphtha og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

slutgas (råolie), propan- og propylenalkyleringsføde forarbejdningsdeethanizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem propan og propylen. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

slutgas (råolie), vakuumgasolie hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk hydroafsvovling af vakuumgasolie og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakkede topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra den katalytiske krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5, med kogeinterval omtrent fra –48 °C til 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

alkaner, C1-2-; kulbrintegasser

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

alkaner, C2-3-; kulbrintegasser

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

alkaner, C3-4-; kulbrintegasser

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

alkaner, C4-5-; kulbrintegasser

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

brændselsgasser; kulbrintegasser

(En blanding af lette gasser. Den består overvejende af hydrogen og/eller lavmolekylære carbonhydrider.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

brændselsgasser, råoliedestillater; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af lette gasser fremstillet ved destillation af råolie ved katalytisk reformering af naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra – 217 °C til –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

carbonhydrider, C3-4-; kulbrintegasser

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

carbonhydrider, C4-5-; kulbrintegasser

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

carbonhydrider, C2-4-, C3-rige; kulbrintegasser

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

råoliegasser, fortættede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra –40 °C til 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

råoliegasser, fortættede sweetenede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-process for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra –40 °C til 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

gasser (råolie), C3-4-, isobutanrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af mættede og umættede carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6, overvejende butan og isobutan. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C4, overvejende isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

destillater (råolie), C3-6-, piperylenrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af mættede og umættede, aliphatiske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende piperylener.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

gasser (råolie), butansplitter-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af butanstrømmen. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

gasser (råolie), C2-3-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk fraktioneringsproces. Den indeholder overvejende ethan, ethylen, propan og propylen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakket gasolie depropanizer-bundfraktioner, C4-rige syrefri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakket gasoliecarbonhydridstrøm og behandlet for at fjerne hydrogensulfid og andre sure komponenter. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-bundfraktioner, C3-5-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabilisering af katalytisk krakket naphtha. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

slutgas (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringsstabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider udvundet fra produkter fra fraktioneringsstabiliseringen af isomeriseret naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K«

b)

Indgangene med indeksnumrene 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 og 612-042-00-2 affattes således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»chromtrioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naphthylamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

benzidin 4,4′-diaminobiphenyl biphenyl-4,4′-ylenediamin 1,1′-biphenyl-4,4′-diamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

3.

I listen under »Punkt 29 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 2« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indgange indsættes:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»isobutylnitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

cadmiumsulfid

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

cadmium (ustabiliseret)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

isopren

2-methyl-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

chloropren

2-chlor-1,3-butadien

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-trichlorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-tetrachlortoluen

p-chlorbenzotrichlorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-bis(dimethylamino)benzophenon

Michlers keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

oxiranmethanol, 4-methylbenzen-sulfonat, (S)-

607-411-00-X

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(methylenbis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdichloriddihydrochlorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluen, teknisk produkt- blanding af [2] og [3]

methylphenylendiamin [1]

4-methyl-m-phenylendiamin [2]

2-methyl-m-phenylendiamin [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-chlor-o-toluidin [1]

4-chlor-o-toluidiniumchlorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimethylanilin [1]

2,4,5-trimethylaniliniumchlorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-thiodianilin [1], salte heraf

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-oxydianilin [1], salte heraf

p-aminophenylether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-diaminoanisol [1]

4-methoxy-m-phenylendiamin

2,4-diaminoanisolsulfat [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-methylendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % af Michlers keton (EF-nr. 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-methoxy-m-toluidin

p-cresidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Blanding af: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

Blanding af oligomerer af 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-X

421-550-1

 

creosotolie, acenaphthenfraktion

Vaskeolie

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

creosotolie

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

creosot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

b)

Indgangene med indeksnumrene 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 og 649-006-00-0 affattes således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»hydrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-dimethylhydrazin

007-013-00-0

540-73-8

E

dimethylsulfat

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

kaliumdichromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

ammoniumdichromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

natriumdichromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

natriumdichromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

cobaltdichlorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

cobaltsulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

cadmiumoxid

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

cadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

cadmiumchlorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

cadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-dibromethan; ethylendibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-dichlorbut-2-en

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-allyl-1,3-benzodioxol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

acrylonitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluen; dinitrotoluen, teknisk [1] dinitrotoluen [2]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′,3″, 1″′-tetraolato-O, O′, O″, O ″′]kobber(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-methoxyanilin; ortho-anisidin

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodiphenylmethan; 4,4′-methylendianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimethylamin; dimethylnitrosoamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-methylaziridin; propylenimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

creosotolie, acenaphthenfraktion, acenaphthenfri; redestilleret vaskeolie

(Den tiloversblevne olie efter fjernelse, ved en krystallisationsproces, af acenaphthen fra acenaphthenolie fra stenkulstjære. Sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

rester (stenkulstjære), creosotolie detillations-; redestilleret vaskeolie

(Resten, fra fraktioneret destillation af vaskeolie, med kogeinterval omtrent fra 270 °C til 330 °C. Den består overvejende af bicykliske aromatiske og heterocykliske carbonhydrider.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

creosotolie, højtkogende destillat; vaskeolie

(Den højtkogende destillationsfraktion opnået fra højtemperatursforkulningen af bituminøst kul, som ydeligere raffineres for at fjerne overskud af krystallinske salte. Den består primært af creosotolie samt nogle af de normale polycykliske aromatiske salte, som er komponenter af stenkulstjæredestillater, fjernede. Den er krystalfri ved omtrent 5 °C.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

ekstraktionsrester (stenkul), creosotolie sure; syrefri vaskeolie

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra den basebefriede fraktion fra destillationen af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 250 °C til 280 °C. Den består overvejende af biphenyl og isomere diphenylnaphthener.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

creosotolie, lavtkogende destillat; vaskeolie

(Den lavtkogende destillationsfraktion opnået fra højtemperatursforkulningen af bituminøse kul, som yderligere raffineres for at fjerne overskud af krystallinske salte. Den består overvejende af creosotolie samt nogle af de normale polycykliske aromatiske salte, som er komponenter af stenkulstjæredestillat, fjernede. Den er krystalfri ved omtrent 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent

649-003-00-4

265-104-2

64742-05-8

H

ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

carbonhydrider, C26-55, aromatrige

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

c)

I indgangen med indeksnummer 611-063-00-4 indsættes »164058-22-4« i spalten »CAS-nummer«.

d)

Indgangene med indeksnumrene 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 og 649-210-00-X udgår.

4.

I listen under »Punkt 30 — Mutagene stoffer: kategori 2« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indgange indsættes:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»chromtrioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

cadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oxydianilin [1], salte heraf

p-aminophenylether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

carbendazim (ISO)

methylbenzimidazol-2-ylcarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

benomyl (ISO)

methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha depropanizer-topfraktion, C3-rige syrefrie; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakkede carbonhydrider og behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, C2 til og med C4, overvejende C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

gasser (råolie), katalytiske krakker-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

gasser råolie), katalytisk krakker, C1-5-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C6, overvejende C1 til og med C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

gasser (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha stabilizer-topfraktion, C2-4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af katalytisk polymeriseret naphtha. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C2 til og med C6, overvejende C2 til og med C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

gasser (råolie), katalytisk reformer-, C1-4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, C1 til og med C6, overvejende C1 til og med C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

gasser (råolie), C3-5 olefin- og paraffin-alkyleringsføde-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af olefin- og paraffin-carbonhydrider, C3 til og med C5, der anvendes som alkyleringsføde. De omgivende temperaturer overskrider normalt disse blandingers kritiske temperatur.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

gasser (råolie), C4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk fraktioneringsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

gasser (råolie), deethanizer-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af gas- og benzinfraktionerne fra den katalytiske krakningsproces. Den indeholder overvejende ethan og ethylen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den atmosfæriske destillation af en butan-butylenstrøm. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

gasser (råolie), tørre depropanizer-, propenrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra gas- og benzinfraktionerne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af propylen med noget ethan og propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

gasser (råolie), depropanizer-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra gas- og benzinfraktionerne fra en katalytisk krakningsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

gasser (råolie), gas-genudvindingsanlæg depropanizer-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af diverse carbonhydridstømme. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4, overvejende propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

gasser (råolie), Girbatol-enhed, føde-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, der anvendes som føde i Girbatol-enheden for at fjerne hydrogensulfid. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

gasser (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringskolonne-, C4-rige, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest fraktioneringsrefluxkammer; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakket naphtha stabiliseringsabsorber-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydroafsvovler, kombineret fraktioneringskolonne-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved fraktioneringen af produkterne fra katalytiske kraknings-, katalytiske reformerings- og hydroafsvovlingsprocesser, behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af katalytisk reformeret naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

slutgas (råolie), saturatgas blandet anlægsstrøm, C4-rig; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisationen af straight-run naphtha, destillationsslutgas og katalytisk reformeret naphthastabilizerslutgas. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende butan og isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

slutgas (råolie), saturatgas anlægsgenindvindings-, C1-2-rig; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af destillatslutgas, straight-run naphtha, katalytisk reformeret naphthastabilizerslutgas. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C5, overvejende methan og ethan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

slutgas (råolie), vakuumrester, termisk krakker-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den termiske krakning af vakuumrester. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

carbonhydrider, C3-4-rige, råoliedestillat; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation og kondensation af råolie. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C3 til og med C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

gasser (råolie), full-range straight-run naphtha dehexanizer-aftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af full-range, straight-run naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

gasser (råolie), hydrokraknings-depropanizer-aftræks-, carbonhydridrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en hydrokrakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4. Den kan også indeholde små mængder hydrogen og hydrogensulfid.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

gasser (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-aftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af let straight-run naphtha. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

rester (råolie) alkyleringssplitter-, C4-rige; kulbrintegasser

(En sammensat remanens fra destillationen af strømme fra forskellige raffinaderiprocesser. Den består af carbonhydrider, C4 til og med C5, overvejende butan, med kogeinterval omtrent fra –11,7 °C til 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

carbonhydrider, C1-4-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved termiske kraknings- og absorberprocesser samt ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

carbonhydrider, C1-4-, sweetenede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste carbonhydrider en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4 med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

carbonhydrider, C1-3-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3, med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

carbonhydrider, C1-4-, debutanizer-fraktion; kulbrintegasser

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

gasser (råolie), C1-5-, våde; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie og/eller krakningen af tårn-gasolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

carbonhydrider, C2-4-; kulbrintegasser

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

carbonhydrider, C3-; kulbrintegasser

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

gasser (råolie), alkyleringsføde; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den katalytiske krakning af gasolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

gasser (råolie), depropanizer-bundfraktioner, fraktioneringsaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af depropanizer-bundfraktioner. Den består overvejende af butan, isobutan og butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

gasser (råolie), raffinaderi blandings-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding, opnået ved varierende raffinaderiprocesser. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakkede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

gasser (råolie), C2-4-, sweetenede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et råoliedestillat en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af mættede og umættede carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra –51 °C til –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

gasser(råolie), råoliefraktioneringsaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af råolie. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

gasser (råolie), dehexanizer aftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af kombinerede naphthastrømme. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

gasser (råolie), let straight-run benzin fraktioneringsstabilizeraftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af let straight-run benzin. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

gasser (råolie), naphthaunifiner-afsvovling stripperaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved en naphtha unifiner-afsvovlingsproces og strippet fra naphthaproduktet. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformeringsaftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha og fraktionering af det totale udløb. Den består af methan, ehtan og propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af chargen til C3-C4-splitteren. Den består overvejende af C3-carbonhydrider.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

gasser (råolie), straight-run stabilizeraftræks-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af væsken fra det første tårn brugt ved destillationen af råolie. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakker naphtha debutanizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af katalytisk krakket naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakker destillat og naphthastabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af katalytisk krakket naphtha og destillat. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

slutgas (råolie), termisk krakket destillat, gasolie og naphtha absorber-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separationen af termisk krakkede destillater, naphtha og gasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

slutgas (råolie), termisk krakket carbonhydrid fraktioneringsstabilizer, råolieforkoksning-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisationen af termisk krakkede carbonhydrider fra en råolieforkoksningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

gasser (råolie), lette dampkrakkede, butadienkoncentrat; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformer stabilizer topfraktions-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha og fraktioneringen af det totale udløb. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

carbonhydrider, C4-; kulbrintegasser

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

alkaner, C1-4-, C3-rige; kulbrintegasser

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

gasser (råolie), dampkrakker, C3-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af propylen, sammen med noget propan, og koger i intervallet omtrent fra –70 °C til 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

carbonhydrider, C4-, dampkrakker-destillat; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af C4-carbonhydrider, overvejende 1-buten og 2-buten, og indeholder også butan og isobuten, med kogeinterval omtrent fra –12 °C til 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

råoliegasser, fortættede, sweetenede, C4-fraktion; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af C4-mættede og umættede carbonhydrider)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

raffinater (råolie), dampkrakket C4-fraktion, cupro-, ammonium- og acetatekstraktion, C3-5-og C3-5-umættede, butadienfrie; kulbrintegasser

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

gasser (råolie), aminsystemføde-; raffinaderigas

(Fødegassen til aminsystemet for fjernelse af hydrogensulfid. Den består primært af hydrogen. Carbonmonoxid, carbondioxid, hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C5, kan også være til stede.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

gasser (råolie), benzenenheds- hydriafsvovleraftræks-; raffinaderigas

(Aftræksgasser dannet af benzenenheden. Den består primært af hydrogen. Carbonmonoxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6, herunder benzen, kan også være til stede.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

gasser (råolie), benzenenhed recirkulations-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at recirkulere gasserne fra benzenenheden. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, og carbonhydrider, C1 til og med C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

gasser (råolie), blandingsolie-, hydrogen- og nitrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af en blandingsolie. Den består primært af hydrogen og nitrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

gasser (råolie), katalytisk reformeret naphtha stripper-topfraktioner; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk reformeret naphtha. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer recirkulations-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra katalytisk reformering af C6-C8-føde, og recirkuleret for at bevare hydrogen. Den består primært af hydrogen. Den kan også indeholde varierende små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra katalytisk reformering af C6-C8-føde. Den består af carbonhydrider, C1 til og med C5, og hydrogen.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer recirkulations-, hydrogenrige; raffinaderigas

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

gasser (råolie), C2-returstrøms-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved ekstraktionen af hydrogen fra en gasstrøm, som primært består af hydrogen med små mængder nitrogen, carbonmonoxid, methan, ethan og ethylen. Den består overvejende af carbonhydrider, såsom methan, ethan og ethylen, med små mængder hydrogen, nitrogen og carbonmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

gasser (råolie), tørre sure, gaskoncentreringsenhed aftræks-; raffinaderigas

(Den sammensatte blanding af tørre gasser fra en gaskoncentreringsenhed. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

gasser (råolie), gaskoncentrering reabsorberdestillations-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra blandede gasstrømme i en gaskoncentreringsreabsorber. Den består overvejende af hydrogen, carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, C1 til og med C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

gasser (råolie), hydrogenabsorber- aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved at absorbere hydrogen fra en hydrogenrig strøm. Den består af hydrogen, carbonmonoxid, nitrogen og methan med små mængder C2-carbonhydrider.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

gasser (råolie), hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding separeret som en gas fra carbonhydridgasser ved afkøling. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, nitrogen, methan og C2-carbonhydrider.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

gasser (råolie), hydrogenbehandler blandingsolierecirkulations-, hydrogen- og nitrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra recirkuleret hydrogenbehandlet blandingsolie. Den består primært af hydrogen og nitrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

gasser (råolie), recirkulations-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra recirkulerede reaktorgasser. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen, hydrogensulfid og mættede, aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

gasser (råolie), reformer make-up-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformerne. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen, methan og ethan med forskellige små mængder hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hydrogen- og methanrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen og methan med forskelllige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler make-up-, hydrogenrige; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen med forskelllige små mængder carbonmonoxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

gasser (råolie), termisk krakning destillations-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakker refraktioneringsabsorber-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha separator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphta stabilizer-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk reformeret naphta. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandlerseparator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle krakkede destillater med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

slutgas (råolie), hydroafsvovlet straight-run naphtha separator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved hydroafsvovling af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

gasser (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha stabilizer-topfraktioner; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha, efterfulgt af fraktionering af det totale udløb. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

gasser (råolie), reformer-udløbs højtryks-flashkammer aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved højtryks-flashing af udløbet fra reformeringsreaktoren. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

gasser (råolie), reformer-udløbs lavtryks-flashkammer aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved lavtryks-flashing af udløbet fra reformeringsreaktoren. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

gasser (råolie), olieraffinaderigas destillationsaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding separeret ved destillation af en gasstrøm, indeholdende hydrogen, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, C1 til og med C6, eller opnået ved krakning af ethan og propan. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C2, hydrogen, nitrogen og carbonmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

gasser (råolie), benzenenhed hydrogenbehandler depentanizer-topfraktioner; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved at behandle føden fra benzenenheden med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator, efterfulgt af depentanisering. Den består primært af hydrogen, ethan og propan med forskellige små mængder nitrogen, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6. Den kan indeholde spormængder af benzen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

gasser (råolie), sekundære absorberaftræks-, fluidiserede katalytisk krakker-topfraktioner fraktionerings-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved fraktioneringen af topfraktionsprodukterne fra den katalytiske krakningsproces i den fluidiserede katalytiske krakker. Den består af hydrogen, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

råolieprodukter, raffinaderigasser; raffinaderigas

(En sammensat blanding, som primært består af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

gasser (råolie), hydrokrakning lavtryks-separator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved væske-damp-separationen af udløbet fra hydrokrakningsprocesreaktoren. Den består overvejende af hydrogen og mættede carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

gasser (råolie), raffinaderi; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra forskellige råolieraffineringsoperationer. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

gasser (råolie), platformer-produkter separatoraftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra den kemiske reformering af naphthener til aromater. Den består af hydrogen og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum depentanizer stabilisatoraftræks-; raffinaderigas

(Den sammensatte blanding opnået fra depentanizer-stabiliseringen af hydrogenbehandlet petroleum. Den består primært af hydrogen, methan, ethan og propan med forskellige små mængder af nitrogen, hydrogensulfid, carbonmonoxid og carbonhydrider, overvejende fra C4 til og med C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum flashkammer-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra flashkammeret fra enheden, der behandler sur petroleum med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består primært af hydrogen og methan med forskellige små mængder af nitrogen, carbonmonoxid, og carbonhydrider, overvejende fra C2 til og med C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

gasser (råolie), destillat unifiner afsvovlingsstripper aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding strippet fra væskeproduktet fra unifiner afsvovlingsprocessen. Den består af hydrogensulfid, methan, ethan og propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker fraktioneringsaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved fraktioneringen af topfraktionsproduktet fra den fluidiserede katalytiske krakningsproces. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker skrubning, sekundære absorberaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved at skrubbe topfraktionsgassen fra den fluidiserede, katalytiske krakker. Den består af hydrogen, nitrogen, methan, ethan og propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

gasser (råolie), tungt destillat, hydrogenbehandlerafsvovler stripper aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding strippet fra væskeproduktet fra det tunge destillat fra hydrogenbehandlerafsvovlingsprocessen. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

gasser (råolie), platformerstabilizer aftræks-, fraktionering af lette produkter; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved fraktioneringen af de lette produkter fra platinreaktorerne fra platformerenheden. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

gasser (råolie), preflash-tårn aftræks-, rådestillation; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet fra det første tårn brugt ved destillationen af råolie. Den består af nitrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

gasser (råolie), tjærestripperaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved fraktioneringen af reduceret råolie. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

gasser (råolie), unifiner stripperaftræks-; raffinaderigas

(En blanding af hydrogen og methan opnået ved fraktioneringen af produkterne fra unifinerenheden.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

slutgas (råolie), katalytisk hydroafsvovlet naphthaseparator-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved hydroafsvovlingen af naphtha. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

slutgas (råolie), straight-run naphtha hydroafsvovler-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved hydroafsvovlingen af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

gasser (råolie), sponge absorber aftræks-, fluidiserede katalytisk krakker og gasolie afsvovler topfraktionsfraktionering; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved fraktionering af produkterne fra den flydende katalytiske krakker og gasolieafsvovler. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende fra C1 til og med C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

gasser (råolie), rådestillation og katalytisk krakning; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved rå destillation og katalytiske krakningsprocesser. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen, carbonmonoxid og paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

gasser (råolie), gasolie diethanolaminskrubber- aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding fremstillet ved afsvovling af gasolier med diethanolamin. Den består overvejende af hydrogensulfid, hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

gasser (råolie), gasolie, hydroafsvovlingsudløbs-; affinaderigas

(En sammensat blanding opnået ved separation af væskefasen fra udløbet fra hydrogeneringsreaktionen. Den består overvejende af hydrogen, hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

gasser (råolie), gasoliehydroafsvovling-udblæsnings-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af gasser opnået fra reformeren og fra udblæsningerne fra hydrogeneringsreaktoren. Den består overvejende af hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

gasser (råolie), hydrogenatorudløb-flashkammer-aftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding af gasser opnået fra flashen fra udløbene efter hydrogeneringsreaktionen. Den består overvejende af hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

gasser (råolie), naphthadampkrakning højtryksrest-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået som en blanding af de ikke-kondenserbare dele af produktet fra en naphthadampkrakningsproces så vel som restgasser opnået under bearbejdningen af efterfølgende produkter. Den består overvejende af hydrogen og paraffinske og olefinske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5, hvilke kan være blandet med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

gasser (råolie), restvisbreakingaftræks-; raffinaderigas

(En sammensat blanding opnået fra viskositetsreduktion af rester i en ovn. Den består overvejende af hydrogensulfid og paraffinske og olefinske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

gasser (råolie), C3-4-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra krakningen af råolie. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C4, overvejende propan og propylen, med kogeinterval omtrent fra –51 °C til –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og katalytisk krakket naphtha fraktioneringsabsorber-; kulbrintegasser

(Den sammensatte blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkterne fra katalytisk krakkede destillater og katalytisk krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

slutgas (råolie), katalytisk polymeriseringsnaphtha fraktionerings-stabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra fraktioneringsstabiliseringsprodukterne fra polymerisering af naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved fraktioneringsstabilisering af katalytisk reformeret naphtha, og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandler-stripper-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle termisk krakkede destillater med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

slutgas (råolie), straight-run destillat hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk hydroafsvovling af straight-run destillater og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

slutgas (råolie), katalytisk gasoliekraknings- absorber-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkter fra den katalytiske krakning af gasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

slutgas (råolie), gas-genudvindingsanlægs-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkter fra diverse carbonhydridstrømme. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

slutgas (råolie), gas-genudvindingsanlæg deethanizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkter fra diverse carbonhydridstrømme. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

slutgas (råolie), hydroafsvovlet destillat- og hydroafsvovlet naphtha fraktioneringskolonne-, syrefri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af hydroafsvovlet naphtha og destillatcarbonhydridstrømme og behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

slutgas (råolie), hydroafsvovlet vakuumgasolie stripper-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stripningsstabilisering af katalytisk hydroafsvovlet vakuumgasolie og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

slutgas (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisering af straight-run naphtha og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

slutgas (råolie), propan- og propylenalkyleringsføde forarbejdningsdeethanizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem propan og propylen. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

slutgas (råolie), vakuumgasolie hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk hydroafsvovling af vakuumgasolie og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakkede topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra den katalytiske krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5, med kogeinterval omtrent fra –48 °C til 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

alkaner, C1-2-; kulbrintegasser

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

alkaner, C2-3-; kulbrintegasser

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

alkaner, C3-4-; kulbrintegasser

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

alkaner, C4-5-; kulbrintegasser

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

brændselsgasser; kulbrintegasser

(En blanding af lette gasser. Den består overvejende af hydrogen og/eller lavmolekylære carbonhydrider.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

brændselsgasser, råoliedestillater; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af lette gasser fremstillet ved destillation af råolie ved katalytisk reformering af naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra – 217 °C til –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

carbonhydrider, C3-4-; kulbrintegasser

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

carbonhydrider, C4-5-; kulbrintegasser

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

carbonhydrider, C2-4-, C3-rige; kulbrintegasser

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

råoliegasser, fortættede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra –40 °C til 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

råoliegasser, fortættede sweetenede; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-process for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra –40 °C til 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

gasser (råolie), C3-4-, isobutanrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af mættede og umættede carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6, overvejende butan og isobutan. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C4, overvejende isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

destillater (råolie), C3-6-, piperylenrige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af mættede og umættede, aliphatiske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende piperylener.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

gasser (råolie), butansplitter-topfraktioner; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af butanstrømmen. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

gasser (råolie), C2-3-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk fraktioneringsproces. Den indeholder overvejende ethan, ethylen, propan og propylen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakket gasolie depropanizer-bundfraktioner, C4-rige syrefri; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakket gasoliecarbonhydridstrøm og behandlet for at fjerne hydrogensulfid og andre sure komponenter. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-bundfraktioner, C3-5-rige; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabilisering af katalytisk krakket naphtha. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

slutgas (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringsstabilizer-; kulbrintegasser

(En sammensat blanding af carbonhydrider udvundet fra produkter fra fraktioneringsstabiliseringen af isomeriseret naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K«

b)

Indgangene med indeksnumrene 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 og 048-008-00-3 affattes således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»kaliumdichromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

ammoniumdichromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

natriumdichromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

natriumdichromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

cadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

cadmiumchlorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

5.

I listen under overskriften »Punkt 31 — Reproduktionstoksiske stoffer: kategori 1« affattes indgangene med indeksnumrene 082-001-00-6 og 082-002-00-1 således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilaget

082-001-00-6

A, E

blyalkyler

082-002-00-1

A, E«

6.

I listen under »Punkt 31 — Reproduktionstoksiske stoffer: kategori 2« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indgange indsættes:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»linuron (ISO)

3-(3,4-dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurinstof

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

kaliumdichromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

ammoniumdichromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

natriumdichromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

natriumdichromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

natriumchromat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

cadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-brompropan

probylbromid

N-probylbromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trichlorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

diphenylether, octabromderivat

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimethoxyethan

ethylenglycoldimethylether

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan

TEGDME

triethylenglycoldimethylether

triglym

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyd

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet [1]

isopentyl-n-pentylphthalat [2]

dipentylphthalat [3]

diisopentylphthalat [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

benzylbutylphthalat

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-benzendicarboxylsyre,

di-C7-11-forgrenede og ligekædede alkylestere

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Blanding af: dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

607-487-00-4

402-660-9

 

dinocap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-on

611-131-00-3

420-580-2

 

azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

carbendazim (ISO)

methylbenzimidazol-2-ylcarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

benomyl (ISO)

methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Blanding af: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

blanding af oligomerer af 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

—«

 

b)

Indgangene med indeksnumrene 048-006-00-2, 048-008-00-3 og 603-063-00-8 affattes således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»cadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

cadmiumchlorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol

oxiranemethanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5


4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/82


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/1/EF

af 18. januar 2006

om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 84/647/EØF af 19. december 1984, om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (3) er blevet ændret væsentligt (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Makroøkonomisk set vil anvendelsen af udlejningskøretøjer i visse situationer åbne mulighed for optimal ressourcefordeling og vil samtidig begrænse spildet af produktionsfaktorer.

(3)

Mikroøkonomisk set vil anvendelsen af udlejningskøretøjer til godstransport tilføre tilrettelæggelsen af transporten et element af smidighed og vil således øge virksomhedernes produktivitet.

(4)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I forbindelse med dette direktiv forstås ved:

a)

»køretøj«: et motorkøretøj, en påhængsvogn, en sættevogn eller et vogntog der udelukkende er bestemt til godstransport

b)

»udlejningskøretøj«: et køretøj, der mod vederlag og i et givet tidsrum stilles til rådighed for en virksomhed, der udfører godstransport ad landevej for fremmed eller for egen regning, på grundlag af en kontrakt indgået med den virksomhed, der stiller køretøjet til rådighed.

Artikel 2

1.   Hver medlemsstat tillader på sit område, at der i trafik mellem medlemsstaterne anvendes køretøjer, der er lejet af virksomheder, som er etableret på en anden medlemsstats område, såfremt:

a)

køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat

b)

kontrakten kun vedrører udlejning af et køretøj uden fører og ikke er ledsaget af en kontrakt indgået med samme virksomhed om beskæftigelse af personale til at føre eller ledsage køretøjet

c)

udlejningskøretøjet i hele lejeperioden udelukkende står til rådighed for den virksomhed, der skal benytte det

d)

udlejningskøretøjet føres af ansatte i den virksomhed, som benytter det.

2.   Overholdelse af de i stk. 1, litra a)-d) nævnte betingelser godtgøres ved følgende dokumenter, som skal forefindes i køretøjer:

a)

lejekontrakten eller et bekræftet uddrag af denne kontrakt, hvori bl.a. er anført udlejerens navn, lejerens navn, lejekontraktens dato og varighed samt kendetegn for køretøjet

b)

såfremt det ikke er føreren selv, der har lejet køretøjet, førerens ansættelseskontrakt eller et bekræftet uddrag af denne kontrakt, hvori bl.a. er anført arbejdsgiverens navn, den ansattes navn, ansættelseskontraktens dato og varighed, eller en nylig udstedt lønseddel.

De under litra a) og b) omhandlede dokumenter kan i givet fald erstattes af et tilsvarende dokument, der er udstedt af medlemsstatens kompetente myndigheder.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres virksomheder kan anvende udlejningskøretøjer, der er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i deres lande, til godstransport ad landevej på samme betingelser som dem, der gælder for anvendelse af disse virksomheders egne køretøjer, såfremt betingelserne i artikel 2 er opfyldt.

2.   Medlemsstaterne kan undtage transport for egen regning med køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 6 tons, fra bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 4

Dette direktiv berører ikke sådanne bestemmelser i en medlemsstat, ved hvilke der med hensyn til anvendelse af udlejningskøretøjer er fastsat lempeligere betingelser end de i artikel 2 og 3 anførte.

Artikel 5

Med forbehold af artikel 2 og 3 berører dette direktiv ikke anvendelsen af reglerne vedrørende:

a)

markedsordningen for godstransport ad landevej for fremmed eller egen regning, herunder navnlig markedsadgang og fastsættelse af kvoter for transportkapaciteten

b)

priser og betingelser inden for godstransport ad landevej

c)

prisdannelsen for udlejning

d)

indførsel af køretøjer

e)

betingelserne for adgang til at kunne udleje køretøjer, herunder erhvervsmæssig udlejning.

Artikel 6

Direktiv 84/647/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og bør læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. januar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 56.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.2004 (EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 66) og Rådets afgørelse af 8.12.2005.

(3)  EFT L 335 af 22.12.1984, s. 72. Ændret ved direktiv 90/398/EØF (EFT L 202 af 31.7.1990, s. 46).

(4)  Jf. bilag I, del A.


BILAG I

Del A

Ophævet direktiv med ændring

(jf. artikel 6)

Rådets direktiv 84/647/EØF

(EFT L 335 af 22.12.1984, s. 72)

Rådets direktiv 90/398/EØF

(EFT L 202 af 31.7.1990, s. 46)

Del B

Frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 6)

Direktiv

Seneste gennemførelsesdato

Direktiv 84/647/EØF

30. juni 1986

Direktiv 90/398/EØF

31. december 1990


BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 84/647/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, indledende sætning

Artikel 1, indledende sætning

Artikel 1, første led

Artikel 1, litra a)

Artikel 1, andet led

Artikel 1, litra b)

Artikel 2, indledende sætning

Artikel 2, stk. 1, indledende sætning

Artikel 2, nr. 1)-4)

Artikel 2, stk. 1, litra a)-d)

Artikel 2, nr. 5), første afsnit, indledende sætning

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, indledende sætning

Artikel 2, nr. 5), første afsnit, litra a) og b)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra a) og b)

Artikel 2, nr. 5), andet afsnit

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4

Artikel 5, indledende sætning

Artikel 5, indledende sætning

Artikel 5, første led

Artikel 5, litra a)

Artikel 5, andet led

Artikel 5, litra b)

Artikel 5, tredje led

Artikel 5, litra c)

Artikel 5, fjerde led

Artikel 5, litra d)

Artikel 5, femte led

Artikel 5, litra e)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Bilag I

Bilag II


Berigtigelser

4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/86


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand

( Den Europæiske Unions Tidende L 344 af 27. december 2005 )

Side 1, første henvisning:

I stedet for:

»under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179 og 181 A,«

læses:

»under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179,«.


4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/87


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser

( Den Europæiske Unions Tidende L 255 af 30. september 2005 )

Side 15, artikel 16, første afsnit:

I stedet for:

»Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. marts 2007. De underretter straks Kommissionen herom.«

læses:

»Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. april 2007. De underretter straks Kommissionen herom.«


4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/88


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/84/EF af 14. december 2005 om 22. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater i legetøj og småbørnsartikler)

( Den Europæiske Unions Tidende L 344 af 27. december 2005 )

Side 43, bilaget, phthalatnummerering:

I stedet for:

»[XX.]« og »[XXa.]«

læses:

»51.« og »51a.«