ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 29

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
2. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 177/2006 af 1. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 178/2006 af 1. februar 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et bilag I med en liste over fødevarer og foderstoffer, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier for pesticidrester ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 179/2006 af 1. februar 2006 om en importlicensordning for æbler fra tredjelande

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2006 af 1. februar 2006 om fastsættelse af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2005/06 og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1159/2003

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2006 af 1. februar 2006 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, og om ændring af samme forordning ( 1 )

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 182/2006 af 1. februar 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

35

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 23. januar 2006 om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 177/2006

af 1. februar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 178/2006

af 1. februar 2006

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et bilag I med en liste over fødevarer og foderstoffer, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier for pesticidrester

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 skal Kommissionen udarbejde bilag I, II, III og IV til samme forordning, idet dette er en forudsætning for, at forordningens kapitel II, III og V kan finde anvendelse.

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 må nødvendigvis omfatte alle produkter, for hvilke der i øjeblikket gælder EF-maksimalgrænseværdier eller nationale grænseværdier, samt produkter, for hvilke det er hensigtsmæssigt at fastsætte harmoniserede maksimalgrænseværdier.

(3)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(5)

Der har endnu ikke været behov for at fastsætte individuelle maksimalgrænseværdier for fisk og for afgrøder, der udelukkende er bestemt til foder, og der foreligger ingen oplysninger, der kan tjene som grundlag for fastsættelse af maksimalgrænseværdier. Der bør afsættes den nødvendige tid til at udarbejde og indsamle sådanne oplysninger. En periode på tre år anses for at være tilstrækkelig til at udarbejde og indsamle oplysningerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Vegetabilske og animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 1

Kodenummer (1)

Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Videnskabeligt navn (2)

Eksempler på beslægtede sorter eller andre produkter omfattet af definitionen, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder

De dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne gælder for

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

 

 

 

Hele produktet

0110010

 

Grapefrugter

Citrus paradisi

Pompelmus, sweetie, tangelo, ugli og lignende krydsninger

 

0110020

 

Appelsiner

Citrus sinensis

Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger

 

0110030

 

Citroner

Citrus limon

Cedrat, citron

 

0110040

 

Limefrugter

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandariner

Citrus reticulata

Klementin, tangerin og lignende krydsninger

 

0110990

 

Andet (3)

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skallen (undtagen kastanjer)

0120010

 

Mandler

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Paranødder

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Cashewnødder

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastanjer

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosnødder

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Hasselnødder

Corylus avellana

Lambertsnød

 

0120070

 

Macadamia

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekannødder

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinjekerner

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacienødder

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Valnødder

Juglans regia

 

 

0120990

 

Andet (3)

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0130010

 

Æbler

Malus domesticus

Vildæble

 

0130020

 

Pærer

Pyrus communis

Kinesisk pære

 

0130030

 

Kvæder

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mispel (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japanmispel (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Andet (3)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0140010

 

Abrikoser

Prunus armenica

 

 

0140020

 

Kirsebær

Prunus cerasus, prunus avium

Sødkirsebær, surkirsebær

 

0140030

 

Ferskner

Prunus persica

Nektarin og lignende krydsninger

 

0140040

 

Blommer

Prunus domestica

Kræge, reineclaude, mirabelle

 

0140990

 

Andet (3)

 

 

 

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top/blomst og stilk (undtagen solbær og ribs: frugt med stilk)

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0151010

 

Spisedruer

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Druer til vinfremstilling

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

0153010

 

Brombær

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Korbær

Rubus ceasius

Loganbær, boysenbær og multebær

 

0153030

 

Hindbær

Rubus idaeus

Vinbrombær

 

0153990

 

Andet (3)

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

0154010

 

Lav blåbær, amerikansk blåbær

Vaccinium corymbosum

Almindelig blåbær, tyttebær

 

0154020

 

Tranebær

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Stikkelsbær

Ribes uva-crispa

Krydsninger med andre Ribes-arter

 

0154050

 

Hyben

Rosa canina

 

 

0154060

 

Morbær (4)

Morus spp

Bær fra jordbærtræ

 

0154070

 

Azarolhvidtjørn (4) (mediteranean medlar)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Hyldebær (4)

Sambucus nigra

Sortfrugtet surbær, almindelig røn, azarol, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer

 

0154990

 

Andet (3)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone (ananas)

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

0161010

 

Dadler

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figner

Ficus carica

 

 

0161030

 

Spiseoliven

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquat (4)

Fortunella species

Marumi, nagami

 

0161050

 

Karambol (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Almindelig kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambola (4) (javablomme)

Syzygium cumini

Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær (grumichama), surinamkirsebær

 

0161990

 

Andet (3)

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

0162010

 

Kiwifrugter

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litchi

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan (håret litchi)

 

0162030

 

Passionsfrugter

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Ægte figenkaktus (4) (kaktusfigen)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Stjerneæble (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikansk kaki (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey)

 

0162990

 

Andet (3)

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

 

Avocadoer

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananer

Musa × paradisica

Dværgbanan, melbanan, æblebanan

 

0163030

 

Mangofrugter

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatæble

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Brødfrugt (4)

Artocarpus altilis

Jackfrugt

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Pigget annona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Andet (3)

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af evt. top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0211000

a)

Kartofler

 

Solanum tuberosum spp

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0212010

 

Maniok

Manihot esculenta

Taro, tarorod, tannia

 

0212020

 

Batater, søde kartofler

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Yams

Dioscorea sp.

Yamsbønne, mexikansk yamsbønne

 

0212040

 

Salepmaranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Andet (3)

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

0213010

 

Rødbeder

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Gulerødder

Daucus carota

 

 

0213030

 

Knoldselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Peberrod

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Jordskokker

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinakker

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Persillerod

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Radiser

Raphanus sativus var. sativus

Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter

 

0213090

 

Havrerod

Tragopogon porrifolius

Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante)

 

0213100

 

Kålroer

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Majroer

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Andet (3)

 

 

 

0220000

ii)

Løg

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af letaftagelig hinde og jord (tørre) eller rod og jord (friske)

0220010

 

Hvidløg

Allium sativum

 

 

0220020

 

Kepaløg

Allium cepa

Perleløg

 

0220030

 

Skalotteløg

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Forårsløg

Allium cepa

Pibeløg og lignende sorter

 

0220990

 

Andet (3)

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk (sukkermajs: uden svøb)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Tomater

Lycopersicum esculentum

Kirsebærtomat

 

0231020

 

Peberfrugter

Capsicum annuum, var. grossum og var. longum

Chilipeber

 

0231030

 

Auberginer (ægplanter)

Solanum melongena

Melonpære

 

0231040

 

Okra, lady's fingers

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Andet (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

 

 

 

 

0232010

 

Agurker

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Drueagurker, asieagurker

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Courgetter

Cucurbita pepo var. melopepo

Sommersquash, mandelgræskar (patisson)

 

0232990

 

Andet (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

 

 

 

0233010

 

Meloner

Cucumis melo

Hornmelon

 

0233020

 

Græskar

Cucurbita maxima

Vintersquash

 

0233030

 

Vandmeloner

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Andet (3)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

Zea mays var. saccharata

 

Kerner og kolbe uden svøb

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

0240000

iv)

Kål

 

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

Kun hovedet

0241010

 

Broccoli

Brassica oleracea var. italica

Calabrese, kailankål, cime di rapa

 

0241020

 

Blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Andet (3)

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0242010

 

Rosenkål

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Kun kålknopperne

0242020

 

Hovedkål

Brassica oleracea convar. capitata

Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål

 

0242990

 

Andet (3)

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0243010

 

Kinakål

Brassica pekinensis

Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, pe-tsai, fodermarvkål

 

0243020

 

Grønkål

Brassica oleracea convar. Acephalea

Foderkål

 

0243990

 

Andet (3)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Hele produktet efter fjernelse af rod, top og evt. vedhængende jord

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og evt. ødelagte ydre dækblade og jord

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Vårsalat

Valerianella locusta

Feldsalat

 

0251020

 

Havesalat

Lactuca sativa

Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluksalat), icebergsalat, romersk salat (cossalat)

 

0251030

 

Endivie, bredbladet

Cichorium endiva

Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf

 

0251040

 

Havekarse (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Langskulpet vinterkarse (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Salatsennep (rucola) (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Vild sennep, sandsennep

 

0251070

 

Rød sennep (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Blade og skud af Brassica spp (4)

Brassica spp.

Mizuna

 

0251990

 

Andet (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

 

 

 

0252010

 

Spinat

Spinacia oleracea

Newzealandsk spinat, majroetoppe

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt

 

0252030

 

Bladbeder

Beta vulgaris

Blade af rødbeder

 

0252990

 

Andet (3)

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Julesalat

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Urter

 

 

 

 

0256010

 

Kørvel

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Purløg

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Blade af selleri

Apium graveolens var. seccalinum

Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea

 

0256040

 

Persille

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvie (4)

Salvia officinalis

Vintersar, almindelig sar

 

0256060

 

Rosmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timian (4)

Thymus spp.

Merian, oregano

 

0256080

 

Basilikum (4)

Ocimum basilicum

Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte

 

0256090

 

Laurbærblade (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Isop

 

0256990

 

Andet (3)

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

 

 

Hele produktet

0260010

 

Bønner, med bælg)

Phaseolus vulgaris

Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne

 

0260020

 

Bønner, uden bælg

Phaseolus vulgaris

Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne

 

0260030

 

Ærter, med bælg

Pisum sativum

Mangetout (sukkerært)

 

0260040

 

Ærter, uden bælg

Pisum sativum

Haveært/grønært, kikært

 

0260050

 

Linser (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Andet (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0270010

 

Asparges

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardoner

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Bladselleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fennikel

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artiskokker

Cynara scolymus

 

Hele hovedet inklusive blomsterbund

0270060

 

Porrer

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarber

Rheum × hybridum

 

Stilke efter fjernelse af rod og blade

0270080

 

Bambusskud (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmehjerter (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Andet (3)

 

 

 

0280000

viii)

Svampe  (4)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af jord eller vækstmedium

0280010

 

Dyrkede

 

Havechampignon, østershat, shitake

 

0280020

 

Vilde

 

Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat

 

0280990

 

Andet (3)

 

 

 

0290000

ix)

Tang  (4)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagte blade

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

 

 

 

Hele produktet

0300010

 

Bønner

Phaseolus vulgaris

Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne

 

0300020

 

Linser

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Ærter

Pisum sativum

Kikært, markært, fladbælg

 

0300040

 

Lupiner (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Andet (3)

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skal, sten/kerner og svøb/skind, hvis det er muligt

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

 

Hørfrø

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jordnødder

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Valmuefrø

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sesamfrø

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Solsikkefrø

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsfrø

Brassica napus

Frø af agerkål, rybs

 

0401070

 

Sojabønner

Glycine max

 

 

0401080

 

Sennepsfrø

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bomuldsfrø

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Græskarfrø (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Safflor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Hjulkrone (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Sæddodder (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Hampfrø (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Kristpalmefrø

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Andet (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

 

 

 

0402010

 

Oliven til oliefremstilling (4)

Olea europaea

 

Hele frugten efter fjernelse af evt. stilke efter fjernelse af evt. jord

0402020

 

Palmenødder (oliepalmekerner) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frugt fra oliepalmer (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Andet (3)

 

 

 

0500000

5.

KORN

 

 

 

Hele produktet

0500010

 

Byg

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Boghvede

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Majs

Zea mays

 

 

0500040

 

Hirse (4)

Panicum spp.

Kolbehirse, teff

 

0500050

 

Havre

Avena fatua

 

 

0500060

 

Ris

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rug

Secale cereale

 

 

0500080

 

Durra (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Hvede

Triticum aestivum

Spelt, triticale

 

0500990

 

Andet (3)

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Hele produktet

0620000

ii)

Kaffebønner  (4)

 

 

 

Kun selve bønnen

0630000

iii)

Urteudtræk  (4) (tørrede)

 

 

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

 

Hele blomsten efter fjernelse af stilk og ødelagte blade

0631010

 

Blomster af kamille

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Blomster af hibiscus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Kronblade af roser

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Blomster af jasmin

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Blomster af lind

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Andet (3)

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0632010

 

Jordbærblade

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Rooibosblade

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Andet (3)

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0633010

 

Baldrianrod

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ginsengrod

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Andet (3)

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao  (4) (gærede bønner)

 

Theobroma cacao

 

Bønnen efter fjernelse af skallen

0650000

v)

Karob  (4) (johannesbrød)

 

Ceratonia siliqua

 

Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

 

Humulus lupulus

 

Hele produktet

0800000

8.

KRYDDERIER (4)

 

 

 

Hele produktet

0810000

i)

Frø

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Sortkommen

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Sellerifrø

Apium graveolens

Løvstikkefrø

 

0810040

 

Korianderfrø

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Spidskommenfrø

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Dildfrø

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Fennikelfrø

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Bukkehornsfrø

Trigonella foenumgraecum

 

 

0810090

 

Muskatnød

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Andet (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

 

 

 

 

0820010

 

Allehånde

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Anispeber (kinesisk peber)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kommen

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardemomme

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Enebær

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Peber, hvid og sort

Piper nigrum

Lang peber, rosapeber

 

0820070

 

Vanillestænger

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarinde

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Andet (3)

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

0830010

 

Kanel

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Andet (3)

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

 

 

0840010

 

Lakrids

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingefær

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Gurkemeje (kurkuma)

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Peberrod

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Andet (3)

 

 

 

0850000

v)

Knopper

 

 

 

 

0850010

 

Kryddernellike

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapers

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Andet (3)

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

 

 

 

 

0860010

 

Safrankrokus

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Andet (3)

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

 

 

 

 

0870010

 

Muskatblomme

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Andet (3)

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER (4)

 

 

 

 

0900010

 

Sukkerroer (roden)

Beta vulgaris

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0900020

 

Sukkerrør

Saccharum officinarum

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0900030

 

Cikorierødder (4)

Cichorium intybus

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0900990

 

Andet (3)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER –– LANDDYR

 

 

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

 

 

Hele produktet eller kun fedtfraktionen (5)

1011000

a)

Svin

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Kød

 

 

 

1011020

 

Fedt, uden kødindhold

 

 

 

1011030

 

Lever

 

 

 

1011040

 

Nyre

 

 

 

1011050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1011990

 

Andet (3)

 

 

 

1012000

b)

Kvæg

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Kød

 

 

 

1012020

 

Fedt

 

 

 

1012030

 

Lever

 

 

 

1012040

 

Nyre

 

 

 

1012050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1012990

 

Andet (3)

 

 

 

1013000

c)

Får

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Kød

 

 

 

1013020

 

Fedt

 

 

 

1013030

 

Lever

 

 

 

1013040

 

Nyre

 

 

 

1013050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1013990

 

Andet (3)

 

 

 

1014000

d)

Geder

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Kød

 

 

 

1014020

 

Fedt

 

 

 

1014030

 

Lever

 

 

 

1014040

 

Nyre

 

 

 

1014050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1014990

 

Andet (3)

 

 

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Kød

 

 

 

1015020

 

Fedt

 

 

 

1015030

 

Lever

 

 

 

1015040

 

Nyre

 

 

 

1015050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1015990

 

Andet (3)

 

 

 

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Kød

 

 

 

1016020

 

Fedt

 

 

 

1016030

 

Lever

 

 

 

1016040

 

Nyre

 

 

 

1016050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1016990

 

Andet (3)

 

 

 

1017000

g)

Andre husdyr

 

 

Kaniner, kænguruer

 

1017010

 

Kød

 

 

 

1017020

 

Fedt

 

 

 

1017030

 

Lever

 

 

 

1017040

 

Nyre

 

 

 

1017050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1017990

 

Andet (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

 

 

 

Hele produktet eller kun fedtfraktionen (6)

1020010

 

Kvæg

 

 

 

1020020

 

Får

 

 

 

1020030

 

Geder

 

 

 

1020040

 

Heste

 

 

 

1020990

 

Andet (3)

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

 

 

 

Hele produktet eller kun fedtfraktionen (7)

1030010

 

Kyllinger

 

 

 

1030020

 

Ænder

 

 

 

1030030

 

Gæs

 

 

 

1030040

 

Vagtler

 

 

 

1030990

 

Andet (3)

 

 

 

1040000

iv)

Honning

 

Apis melifera, Melipona spec.

Gelée royale, pollen

 

1050000

v)

Padder og krybdyr

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Frølår, krokodiller

 

1060000

vi)

Snegle

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 

 

 

 

1100000

11.

FISK, FISKEVARER, SKALDYR, BLØDDYR OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

1200000

12.

AFGRØDER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 


(1)  Kodenummeret, som fastsættes ved dette bilag, tjener som klassifikation i dette og tilsvarende bilag til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)  Det videnskabelige navn på produkterne i kolonnen »Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«, er angivet, hvor det er kendt og relevant. Det internationale nomenklatursystem er fulgt så vidt muligt.

(3)  »Andet« omfatter alle andre produkter, der ikke udtrykkeligt er nævnt under resten af koderne inden for »Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«.

(4)  Maksimalgrænseværdierne i bilag II og III gælder kun for produktet, når det anvendes til konsum. Dele af produktet, der udelukkende anvendes som ingredienser i foder, vil være omfattet af særskilte maksimalgrænseværdier.

(5)  Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg kød (inklusive fedt), tilberedt kød, slagtebiprodukter og animalsk fedt. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedt indeholdt i kødet, det tilberedte kød, slagtebiprodukterne og det animalske fedt. For fødevarer med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer restmængden til den udbenede fødevares samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg. Sidstnævnte gælder ikke for komælk og sødmælk fra køer. Det gælder heller ikke for andre produkter, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.

(6)  Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg mælk og mejeriprodukter. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg komælk og sødmælk af køer. Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for rå komælk og sødmælk fra køer foretages på grundlag af et fedtindhold på 4 vægtprocent. For rå mælk og sødmælk af anden animalsk oprindelse udtrykkes restmængden på grundlag af fedtstoffet. For de andre fødevarer på listen med et fedtindhold på under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi; ved et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes grænseværdien i mg/kg fedt. I så fald er maksimalgrænseværdien 25 gange den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi. Sidstnævnte gælder ikke, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.

(7)  Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg friske æg uden skal, fugleæg og æggeblomme. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien også i mg/kg friske æg uden skal, fugleæg og æggeblomme. For æg og ægprodukter med et fedtindhold på over 10 % udtrykkes maksimalgrænseværdien dog i mg/kg fedtstof. I så fald er maksimalgrænseværdien 10 gange højere end maksimalgrænseværdien for friske æg. Sidstnævnte gælder ikke, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.

(8)  Maksimalgrænseværdierne finder ikke anvendelse, før de enkelte produkter er blevet opført på listen.«


2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 179/2006

af 1. februar 2006

om en importlicensordning for æbler fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabets æbleproducenter har i den seneste tid befundet sig i en vanskelig situation, der bl.a. skyldes en markant stigning i importen af æbler fra visse tredjelande på den sydlige halvkugle.

(2)

Overvågningen af æbleimporten bør derfor forbedres. Med henblik herpå vil det være hensigtsmæssigt at indføre en ordning, i henhold til hvilken der udstedes importlicenser på betingelse af, at der stilles sikkerhed for, at de transaktioner, som importlicensen udstedes for, rent faktisk gennemføres.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (2) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (3) bør gælde.

(4)

Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80 må kun overgå til fri omsætning under forudsætning af, at der forelægges en importlicens.

2.   Forordning (EF) nr. 1291/2000 gælder for importlicenser, der udstedes i henhold til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Importørerne kan indgive deres importlicensansøgning til myndighederne i en hvilken som helst medlemsstat.

De skal angive oprindelseslandet i licensansøgningens rubrik 8 og sætte kryds ved »ja«.

2.   Importørerne skal sammen med deres licensansøgning stille en sikkerhed, jf. afsnit III i forordning (EØF) nr. 2220/85, som garanti for, at forpligtelsen til at importere i licensens gyldighedsperiode, opfyldes. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 15 EUR/t.

Undtagen i tilfælde af force majeure fortabes sikkerheden helt eller delvis, hvis importen ikke finder sted eller kun delvis finder sted i licensens gyldighedsperiode.

Artikel 3

1.   Importlicenser udstedes straks til enhver ansøger, uanset hvor i Fællesskabet vedkommende er etableret.

I importlicensens rubrik 8 angives oprindelseslandet, og der sættes kryds ved »ja«.

2.   Importlicenserne er gyldige i tre måneder.

Importlicenserne er kun gyldige for import med oprindelse i det angivne land.

Artikel 4

Medlemsstaterne skal hver uge senest onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) underrette Kommissionen om, hvilke mængder æbler der er udstedt importlicenser for i løbet af den foregående uge opdelt på de pågældende oprindelsestredjelande.

Oplysningerne skal sendes via det elektroniske system, som Kommissionen har angivet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1856/2005 (EUT L 297 af 15.11.2005, s. 7).

(3)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).


2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 180/2006

af 1. februar 2006

om fastsættelse af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2005/06 og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1159/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 39, stk. 6, og

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (2), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 indeholder de nærmere regler for fastlæggelse af leveringsforpligtelserne til nultold af produkter henhørende under KN-kode 1701, udtrykt i hvidt sukker, ved import med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

Kommissionen har på grundlag af artikel 3 og 7 i AVS-protokollen, artikel 3 og 7 i aftalen med Indien samt artikel 9, stk. 3, og artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 1159/2003 og ud fra de foreliggende oplysninger fastsat leveringsforpligtelserne for leveringsperioden 2005/06 for hvert eksportland.

(3)

Ifølge artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1159/2003 anvendes stk. 1 i samme artikel ikke, hvis forskellen mellem mængden af leveringsforpligtelserne og den samlede mængde præferencesukker AVS-Indien, der er afskrevet, er lig med eller lavere end 5 % af mængden af leveringsforpligtelserne. For Côte d’Ivoire, Indien og Madagaskar ligger de leverede mængder henholdsvis 6,7 %, 7,6 % og 6,7 % under leveringsforpligtelserne. Da det drejer sig om meget små mængder, og da konsekvenserne for EF-sukkermarkedet og leverancerne af råsukker til EF-raffinaderierne i den pågældende leveringsperiode har været minimale, bør artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 ikke anvendes for Indien, Côte d’Ivoire og Madagaskar, og de mængder som ikke er blevet leveret, bør lægges til disse landes leveringsforpligtelser for leveringsperioden 2005/06 i henhold til artikel 12, stk. 4, i samme forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1159/2003 anvendes stk. 1 i samme artikel ikke for Indien, Côte d’Ivoire og Madagaskar, når det gælder de mængder, for hvilke det er konstateret, at de ikke er blevet leveret i leveringsperioden 2004/05.

De mængder, der ikke er blevet leveret, og som omhandles i stk. 1 i nærværende artikel, lægges til de leveringsforpligtelser, der omhandles i artikel 2.

Artikel 2

Leveringsforpligtelserne ved import med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien, af produkter henhørende under KN-kode 1701, udtrykt i hvidt sukker, er for leveringsperioden 2005/06 fastsat i bilaget for hvert af de berørte eksportlande.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).


BILAG

Leveringsforpligtelser ved import af præferencesukker med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2005/06, udtrykt i tons hvidt sukker.

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien

Leveringsforpligtelser 2005/06

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Congo

10 225,97

Côte d'Ivoire

10 772,81

Fiji

165 305,43

Guyana

159 259,91

Indien

10 781,10

Jamaica

118 851,82

Kenya

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Mozambique

6 018,62

Saint Christopher og Nevis

15 689,30

Surinam

0,00

Swaziland

116 631,85

Tanzania

10 298,66

Trinidad og Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

I alt

1 315 964,78


2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 181/2006

af 1. februar 2006

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, og om ændring af samme forordning

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 2, og artikel 32, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det forbudt at anvende organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, på græsningsarealer. Forbuddet er i tråd med EU's eksisterede foderforbud og har til formål at hindre eventuelle kontamineringsrisici fra græsningsarealer, hvor der kunne forekomme kategori 2-materiale og kategori 3-materiale. Sådanne risici kunne skyldes husdyrs direkte græsning eller fodring med græsensilage eller hø. I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal reglerne for gennemførelse af forbuddet, herunder kontrolforanstaltninger, vedtages efter høring af den relevante videnskabelige komité.

(2)

Forskellige videnskabelige komitéer har afgivet en række videnskabelige udtalelser, som har relevans for anvendelsen af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på jordarealer. Det drejer sig om udtalelse af 24. og 25. september 1998 fra Den Videnskabelige Styringskomité om sikkerheden ved organiske gødningsstoffer fremstillet af pattedyr, udtalelse af 24. april 2001 fra Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø om vurdering af behandlinger af slam med henblik på reduktion af patogener, udtalelse af 10. og 11. maj 2001 fra Den Videnskabelige Styringskomité om sikkerheden ved organiske gødningsstoffer fremstillet af drøvtyggermateriale og udtalelse af 3. marts 2004 fra Ekspertpanelet for Biologiske Farer under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om sikkerhed set i forhold til biologiske risici, herunder TSE, ved anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på græsarealer.

(3)

I disse videnskabelige udtalelser anbefales det, at dyrevæv, der kan forventes at indeholde TSE-agenser, ikke bør blandes i organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med henblik på anvendelse på arealer, hvortil kvæg evt. har adgang. Andre materialer kan anvendes til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på visse sundhedsmæssige betingelser, der bl.a. omfatter opvarmning og sikker sporing, som yderligere reducerer eventuelle risici.

(4)

I lyset af disse videnskabelige udtalelser bør der fastsættes gennemførelsesbestemmelser, herunder kontrolforanstaltninger, vedrørende anvendelsen af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler samt nedbrydningsaffald og kompost på jordarealer.

(5)

Gennemførelsesbestemmelserne i nærværende forordning bør ikke tilsidesætte de eksisterende overgangsforanstaltninger i forbindelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

(6)

Det bør være muligt at markedsføre og eksportere organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, forudsat at betingelserne i denne forordning overholdes.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Nærværende forordning tilsidesætter ikke overgangsforanstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

2.   Medlemsstaterne kan anvende nationale regler, som er strengere end dem, der er fastsat i denne forordning, med hensyn til hvordan organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler anvendes på deres område, hvis sådanne regler er begrundet i hensynet til dyre- eller folkesundheden.

Artikel 2

Ændring

I bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002 affattes punkt 39 således:

»39)

Græsarealer: arealer dækket af græs eller andre foderplanter, til husdyrs græsning eller foder, undtagen arealer, hvorpå der er anvendt organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2006 (2);

Artikel 3

Krav til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler må udelukkende fremstilles af kategori 2- og kategori 3-materiale.

Artikel 4

Patogenbekæmpelse og emballering og mærkning

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal opfylde kravene vedrørende patogenbekæmpelse og emballering og mærkning, der er fastsat i bilagets del I og II.

Artikel 5

Transport

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal transporteres i overensstemmelse med kravene i bilagets del III.

Artikel 6

Anvendelse og særlige græsningsrestriktioner

1.   De særlige græsningsrestriktioner, der er fastsat i bilagets del IV, anvendes, når organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er anvendt på jordarealer.

2.   Forarbejdede produkter fremstillet ved forarbejdning af animalske biprodukter på et forarbejdningsanlæg i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002 må ikke uden videre anvendes direkte på jordarealer, hvortil husdyr evt. har adgang.

Artikel 7

Fortegnelser

Den, der har ansvaret for arealer, hvorpå der anvendes organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, og hvortil husdyr har adgang, opbevarer i mindst to år fortegnelser over:

a)

de mængder organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er anvendt

b)

datoer og steder, hvor organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er anvendt på jordarealer

c)

datoer for, hvornår husdyr har fået adgang til at afgræsse arealet, eller hvornår arealet er blevet høstet til foderbrug.

Artikel 8

Markedsføring, eksport og transit

Markedsføring, eksport og transit af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal ske i overensstemmelse med kravene i bilagets del I og II.

Artikel 9

Kontrolforanstaltninger

1.   Den kompetente myndighed træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at denne forordning overholdes.

2.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssigt kontrol af jordarealer, hvorpå der er anvendt organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, og hvortil husdyr evt. har adgang.

3.   Hvis det ved den kompetente myndigheds kontrol viser sig, at denne forordning ikke er overholdt, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 af 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 31«.


BILAG

KRAV VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ORGANISKE GØDNINGSSTOFFER OG JORDFORBEDRINGSMIDLER PÅ JORDAREALER

I.   Patogenbekæmpelse

Producenter af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal, inden produkterne anvendes på jordarealer, sikre, at patogendekontaminering er foretaget i overensstemmelse med:

kapitel I, del D, punkt 10, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdet animalsk protein eller forarbejdede produkter fremstillet af kategori 2-materiale

kapitel II i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår kompost og biogasrester.

II.   Emballering og mærkning

1.

Efter forarbejdning og/eller omdannelse, jf. artikel 5, stk. 2, eller artikel 6, stk. 2, alt efter hvad der er relevant, i forordning (EF) nr. 1774/2002, skal organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler opbevares korrekt og transporteres emballeret.

2.

Emballagen skal være klart og tydeligt mærket med navn og adresse på fremstillingsvirksomheden og med påskriften »organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler — husdyr må ikke få adgang til arealer, hvorpå de er anvendt, i mindst 21 dage efter anvendelsen«.

III.   Transport

1.

Den kompetente myndighed kan beslutte ikke at lade del II, punkt 1 og 2, gælde for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der transporteres og/eller anvendes i samme medlemsstat, eller som transporteres og/eller anvendes i en anden medlemsstat, med hvilken der er indgået en gensidig aftale herom, forudsat at en sådan beslutning ikke udgør en risiko for dyre- eller folkesundheden.

2.

Det handelsdokument, der ledsager organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, skal være forsynet med angivelsen »organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler — husdyr må ikke få adgang til arealer, hvorpå de er anvendt, i mindst 21 dage efter anvendelsen«.

3.

Der er ikke krav om et handelsdokument for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der leveres af detailhandlende til andre slutbrugere end virksomhedsledere.

IV.   Særlige græsningsrestriktioner

1.

Den kompetente myndighed skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at husdyr ikke har adgang til arealer, hvorpå organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er blevet anvendt, før der er gået 21 dage siden den seneste anvendelse.

2.

Når der er gået over 21 dage siden den seneste anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, kan græsning tillades, og græs eller andre foderplanter kan høstes til anvendelse i foder, forudsat den kompetente myndighed ikke anser en sådan praksis for at udgøre en risiko for dyre- eller folkesundheden.

3.

Den kompetente myndighed kan foreskrive en længere periode end den, der er angivet i punkt 2, i hvilken græsning er forbudt af hensyn til dyre- eller folkesundheden.

4.

Den kompetente myndighed skal sikre, at der udarbejdes regler for god landbrugspraksis, som stilles til rådighed for dem, der anvender organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på jordarealer, idet der tages hensyn til lokale forhold.


2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 182/2006

af 1. februar 2006

om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter med nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om åbning af toldkontingenter med en afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode 1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 23. til den 27. januar 2006 indgivet ansøgninger til myndighederne om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land, der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 23. til den 27. januar 2006 indgivet ansøgninger til myndighederne om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som overstiger de kontingenter, der er fastsat i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 for særligt præferencesukker.

(6)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse, at den pågældende grænse er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen fra den 23. til den 27. januar 2006, udstedes der licenser inden for de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).


BILAG

Præferencesukker AVS–INDIEN

Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 23.1.2006-27.1.2006

Grænse

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

0

Nået

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

92,9965

Nået

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambique

0

Nået

Saint Christopher og Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

0

Nået

Trinidad og Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Nået


Særligt præferencesukker

Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 23.1.2006-27.1.2006

Grænse

Indien

100

Nået

AVS

0

Nået


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 23.1.2006-27.1.2006

Grænse

Brasilien

0

Nået

Cuba

100

 

Andre tredjelande

0

Nået


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/37


RÅDETS BESLUTNING

af 23. januar 2006

om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet

(2006/53/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza, tidligere kaldet fjerkræpest, er en meget alvorlig infektion hos fugle, som udgør en meget stor sundhedsrisiko for dyr. Influenzavirus af aviær oprindelse kan under visse betingelser også udgøre en sundhedsrisiko for mennesker.

(2)

I henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (3) kan Fællesskabet yde finansielt tilskud til medlemsstaterne til udryddelse af visse dyresygdomme. Ifølge beslutningen kan der i dag ydes sådanne tilskud til udryddelse af aviær influenza forårsaget af de såkaldt »højpatogene« virusstammer.

(3)

Under de seneste epidemier af aviær influenza oplevede man sygdomsudbrud forårsaget af lavpatogene aviær influenza-vira, som efterfølgende muterede til højpatogene vira med katastrofale konsekvenser og risici for folkesundheden til følge. Når først et virus er muteret, er det ekstremt vanskeligt at bekæmpe. Ved Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (4) fastsættes der obligatoriske overvågnings- og bekæmpelsesforanstaltninger også vedrørende lavpatogene vira, med det formål at forhindre udbrud af højpatogen aviær influenza.

(4)

På baggrund af vedtagelsen af direktiv 2005/94/EF bør beslutning 90/424/EØF ændres, så der også kan ydes finansielt tilskud fra Fællesskabet til de udryddelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne gennemfører for at bekæmpe lavpatogene aviær influenza-virusstammer, der vil kunne mutere til højpatogene stammer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 90/424/EØF ændres således:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 1, sjette led, udgår.

b)

Stk. 2, første led, affattes således:

»—

nedslagning af dyr af modtagelige arter, som er angrebet eller smittet eller mistænkt for at være angrebet eller smittet, og destruktion af dyrene«.

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Hvis det på grund af udviklingen i situationen i Fællesskabet viser sig at være nødvendigt at videreføre den i stk. 2 og artikel 3a omhandlede aktion, kan der efter proceduren i artikel 41 træffes en ny afgørelse om finansielt tilskud fra Fællesskabet, som kan ligge 50 % over det i stk. 5, første led, omhandlede. Når denne afgørelse træffes, kan der fastsættes foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat skal træffe for at sikre, at aktionen lykkes, herunder også andre foranstaltninger end dem, der er nævnt i stk. 2.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

1.   Denne artikel og artikel 3, stk. 3 og 4, finder anvendelse, hvis der udbryder aviær influenza på en medlemsstats område.

2.   Den pågældende medlemsstat får finansielt tilskud fra Fællesskabet til udryddelse af aviær influenza, på betingelse af, at de i Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til udryddelse af aviær influenza (5) fastsatte minimumsbekæmpelsesforanstaltninger er gennemført effektivt og fuldt ud i overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter, og at der hurtigt er ydet passende godtgørelse til dyreejerne, hvis dyr af modtagelige arter, som er angrebet eller smittet eller mistænkt for at være angrebet eller smittet, er blevet aflivet.

3.   Det finansielle tilskud fra Fællesskabet, om nødvendigt opdelt i flere rater, udgør:

50 % af medlemsstatens udgifter til at godtgøre dyreejerne for aflivning af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab

50 % af medlemsstatens udgifter i forbindelse med destruktion af dyr, destruktion af animalske produkter, rengøring og desinfektion af bedrifter og materiel, destruktion af det kontaminerede foder og destruktion af kontaminerede materialer, såfremt disse ikke kan desinficeres,

100 % af udgifterne til vaccine og 50 % af udgifterne til selve vaccinationen, hvis der er truffet afgørelse om nødvaccination i henhold til artikel 54 i direktiv 2005/94/EF.

3)

I artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, indsættes en henvisning til »artikel 3a, stk. 1« efter henvisningen til »artikel 3, stk. 1«.

4)

I bilaget tilføjes følgende led i gruppe 1:

»—

Aviær influenza«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelse af 1.12.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 28.9.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(4)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16