ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 25

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
28. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 151/2006 af 24. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2006 af 27. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 153/2006 af 27. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1819/2005 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2006-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 154/2006 af 27. januar 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 155/2006 af 27. januar 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2006 af 27. januar 2006 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 97. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 157/2006 af 27. januar 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 158/2006 af 27. januar 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 33. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 159/2006 af 27. januar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 160/2006 af 27. januar 2006 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2006 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

21

 

*

Kommissionens direktiv 2006/10/EF af 27. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage forchlorfenuron og indoxacarb som aktive stoffer ( 1 )

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 24. januar 2006 om makrofinansiel bistand til Georgien

28

 

*

Rådets beslutning af 24. januar 2006 om bemyndigelse af Letland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 151/2006

af 24. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 20. december 1996 forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter (1). Fællesskabets behov for forsyninger af de pågældende produkter bør dækkes på de gunstigste betingelser. Der bør derfor åbnes nye fællesskabstoldkontingenter til nedsat sats eller nulsats for passende mængder, og gyldigheden af visse gældende toldkontingenter bør forlænges, uden at dette må forstyrre ligevægten på markedet for disse produkter.

(2)

Da kontingentmængden for visse fællesskabstoldkontingenter ikke har været tilstrækkelig til at dække EF-industriens behov i indeværende kontingentperiode, bør disse kontingentmængder forhøjes med virkning fra den 1. januar 2005, og de bør tilpasses med virkning fra den 1. januar 2006.

(3)

Det er ikke længere i Fællesskabets interesse at opretholde fællesskabstoldkontingenter i 2006 for visse produkter, for hvilke tolden blev suspenderet i 2005. Disse produkter bør udgå af tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96.

(4)

I betragtning af de mange ændringer og for klarhedens skyld bør hele bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 udskiftes.

(5)

Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres.

(6)

Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske betydning bør der henvises til sagens hastende karakter som anført i punkt 1.3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

(7)

Da bilaget til denne forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2006, bør den træde i kraft omgående —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med virkning fra den 1. januar 2006 af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2005 i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96:

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2603 til 3 900 tons til nulsats

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2975 til 540 tons til nulsats.

Artikel 3

For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2006 i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96:

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2002 til 600 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2003 til 1 400 000 stk.

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2030 til 300 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2603 til 4 500 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2612 til 1 500 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2624 til 425 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2837 til 600 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2975 til 600 tons

fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2979 til 800 000 stk.

Artikel 4

Toldkontingent 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 og 09.2998 lukkes fra den 1. januar 2006.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2006.

På Rådets vegne

K.-H. GRASSER

Formand


(1)  EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1151/2005 (EUT L 185 af 16.7.2005, s. 27).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Taric-underinddeling

Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats

(%)

Kontingentperiode

09.2002

2928 00 90

30

Phenylhydrazin

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm

1 400 000 enheder

0

1.1.-31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-tetrafluorethan, certificeret lugtfri og indeholdende højst:

600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorethan på vægtbasis

2 ppm pentafluorethan på vægtbasis

2 ppm chlordifluormethan på vægtbasis

2 ppm chlorpentafluorethan på vægtbasis

2 ppm dichlordifluormethan på vægtbasis

Til fremstilling af drivmiddel af farmaceutisk kvalitet til medicinske dosisinhalatorer (1)

4 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Chlorothalonil

300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Blanding af tertiære aminer, indeholdende:

2,0-4,0 vægtprocent N,N-dimethyl-1-octanamin

mindst 94 vægtprocent N,N-dimethyl-1-decanamin

højst 2 vægtprocent N,N-dimethyl-1-dodecanamin eller derover

4 500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phenylendiamin

1 800 tons

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid

4 500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved en acetalbinding med natriumsaltet af 5-(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlormethylen)dimethylammonium-chlorid

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Calciumfluorid med indhold af aluminium, magnesium og natrium på 0,25 mg pr. kg eller derunder, i form af pulver

55 tons

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-dichlorbenzidindihydrochlorid

1 500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonucleinsyre

110 tons

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med indhold af polymer på 2 800 monomerenheder (± 100)

1 300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-chlormandelsyre

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-thienylacetonitril

80 tons

0

1.1.-31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Enhed til GPS-system med en positionsbestemmende funktion

500 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

425 tons

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folier af polymerer af propylen, biaxialt orienteret, af tykkelse 3,5 μm eller derover, men under 15 μm, af bredde 490 mm og derover, men ikke over 620 mm, til fremstilling af effektkondensatorer (1)

170 tons

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Glasbilledskærm med diagonalmål på 814,8 (± 1,5), målt fra yderkant til yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 51,1 (± 2,2) % ved en referenceglastykkelse på 12,5 mm

500 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast af vægt 120 g/m2 (± 10 g/m2), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage (1)

240 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer (1)

13 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en diameter på 19,9 mm og derunder, uden sten, til fremstilling af chokoladevarer (1):

med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

med indhold af sukker på 9 vægtprocent og derunder

2 000 tons

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat alkohol, med en diameter på 19,9 mm eller derunder, til fremstilling af chokoladevarer (1):

med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

med indhold af sukker på 9 vægtprocent og derunder

2 000 tons

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet på ikke under 38 × 10–6 m2 s–1 (38 centistoke) ved 100 °C, målt efter ASTM D 445

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, og med indhold af chrom på 70 vægtprocent og derunder

50 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syreaktiveret montmorillonit, til fremstilling af såkaldt »selvkopierende« papir (1)

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler, fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika:

indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunder

syretal på 110 og derunder, og

smeltepunkt på 100 °C og derover

1 600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blanding af 1-alkener, med indhold på 80 vægtprocent og derover af 1-alkener med kædelængder af 20 og 22 kulstofatomer

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampe af arten Auricularia polytricha, også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter (1)  (2)

700 tons

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-cresol med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover

20 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 tons

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, i form af pulver

90 tons

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfatterpentin

20 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Flat screen farvekatodestrålerør med et forhold mellem billedskærmsbredde og -højde på 4/3, et diagonalt skærmmål på 79 cm og derover, men ikke over 81 cm og en krumningsradius på 50 m og derover

8 500 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 EUR/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2402 10 00 (1)

6 000 tons

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vandig opløsning med indhold af betain på 40 vægtprocent og derover som tørstof og indhold af organiske og uorganiske salte på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent

38 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Bælge, til fremstilling af ledbusser (1)

2 600 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-dichlorbenzen

2 600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks

200 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xylose

400 tons

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid), i pulverform, til fremstilling af maling og lak til metal (1)

1 300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-chlorethanol, bestemt til fremstilling af flydende thioplast henhørende under pos. 4002 99 90 (1)

8 400 tons

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzophenon-3,3′:4,4′-tetracarboxylsyredianhydrid

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Firtaktsbenzinmotorer med slagvolumen 250 cm3, og derunder, til fremstilling af græsslåmaskiner henhørende under pos. 8433 11 (1) eller slåmaskiner med motor under pos. 8433 20 10 (1)

750 000 stk. (3)

0

1.7.2005-30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasbilledskærm med en diameter på 81,5 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant til yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 80 % (± 3 %) ved en standardglastykkelse på 11,43 mm

800 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm3 og effekt ikke under 6 og ikke over 15,5 kW, til fremstilling af

selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads henhørende under pos. 8433 11 51

traktorer henhørende under pos. 8701 90 11, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller

4-takts slåmaskiner med nominel slagvolumen på mindst 300 cm3 henhørende under pos. 8433 20 10 (1)

210 000 stk.

0

1.1.-31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Blanding af tertiære aminer, indeholdende:

60 vægtprocent dodecyldimethylamin eller derover

20 vægtprocent dimethyl(tetradecyl)amin eller derover

0,5 vægtprocent hexadecyldimethylamin eller derover

til fremstilling af aminoxider (1)

14 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymer af propylen og butylen, med indhold af propylen på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 68 vægtprocent og indhold af butylen på 32 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent, med en smelteviskositet på ikke over 3 000 mPa ved 190 °C efter ASTM D 3236, til brug som klæbemiddel ved fremstilling af varer henhørende under pos. 4818 40 (1)

1 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tastaturer

med et lag silikone og taster af polycarbonat eller

udelukkende af silikone eller udelukkende af polycarbonat, omfattende trykte taster, bestemt til fremstilling eller reparation af mobiltelefoner henhørende under pos. 8525 20 20 (1)

20 000 000 stk.

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker på grundlag af EF-bestemmelserne på området.

(2)  Kontingentet finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

(3)  Varemængder, der er omfattet af dette kontingent, og som overgår til fri omsætning fra den 1. juli 2005 i medfør af forordning (EF) nr. 1151/2005, modregnes fuldt ud denne mængde.

(4)  Der anvendes specifik tillægstold.


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 152/2006

af 27. januar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 153/2006

af 27. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1819/2005 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2006-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (1), særlig artikel 6,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (2), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 af 29. oktober 1992 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (3) blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1819/2005 (4) vedtaget en tildelingsplan, som skal finansieres af midler fra 2006-budgettet. I planen fastsættes det bl.a. for hver af de medlemsstater, der deltager i aktionen, hvilke finansielle midler der maksimalt stilles til rådighed til gennemførelse af deres del af planen, hvilke mængder af hvert produkt, der kan udtages fra interventionsorganernes lagre, og hvilke bevillinger der kan ydes til opkøb på markedet af visse produkter.

(2)

For at tage hensyn til Grækenlands særlige behov bør planen for 2006 ændres for at tillade udtagning af ris som betaling for korn og kornbaserede produkter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), fjerde afsnit, i forordning (EØF) nr. 3149/92. Den mængde ris, som oprindelig blev tildelt Grækenland, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1819/2005, bør derfor ændres tilsvarende.

(3)

Forordning (EF) nr. 1819/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra alle de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til forordning (EF) nr. 1819/2005 foretages følgende ændringer:

1)

litra b) erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning

2)

teksten i bilag II til nærværende forordning indsættes som litra c).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2535/95 (EFT L 260 af 31.10.1995, s. 3).

(2)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(3)  EFT L 313 af 30.10.1992, s. 50. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 133/2006 (EUT L 23 af 27.1.2006, s. 11).

(4)  EUT L 293 af 9.11.2005, s. 3.


BILAG I

»b)

Mængde af hver type produkt, der kan udtages fra EF-interventionslagre til uddeling i hver medlemsstat inden for de i litra a) nævnte maksimumsbeløb:

(tons)

Medlemsstat

Korn

Ris (uafskallet ris)

Smør

Sukker

Belgien

12 121

2 800

450

 

Grækenland

 

7 500

 

 

Spanien

73 726

28 000

13 560

2 000

Frankrig

75 851

55 000

10 564

 

Irland

 

 

120

 

Italien

115 253

20 000

6 833

3 500

Letland

19 706

 

 

 

Litauen

16 000

5 000

 

 

Ungarn

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polen

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenien

1 262

600

 

300

Finland

18 500

 

 

500

I alt

500 778

153 500

41 500

12 847«


BILAG II

»c)

Mængder af ris, der inden for de i litra a) nævnte maksimumsbeløb må udtages fra interventionslagre som betaling for levering af korn eller kornprodukter tilvejebragt på markedet:

Medlemsstat

tons

Grækenland

7 500«


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 154/2006

af 27. januar 2006

om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes minimumssalgspriserne for interventionssmør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Minimumssalgspriserne for smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Minimumssalgspris

Smør ≥ 82 %

Ubehandlet smør

206

210

Koncentreret

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Ubehandlet smør

79

79

Koncentreret


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 155/2006

af 27. januar 2006

om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse mængder interventionssmør, som de ligger inde med, og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og 28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


BILAG

Maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandingsmetode

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøtte

Smør ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Smør < 82 %

34,1

34

Koncentreret smør

46

42,6

46

42

Fløde

18,5

15

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

Smør

42

42

Koncentreret smør

51

51

Fløde

20


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 156/2006

af 27. januar 2006

om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 97. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 97. særlige licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 24. januar 2006, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:

mindstesalgsprisen:

190,97 EUR/100 kg

forarbejdningssikkerheden:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1194/2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 7).


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 157/2006

af 27. januar 2006

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %.

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

På grundlag af de indkomne bud bør maksimumsstøtten fastsættes på det relevante niveau og destinationsstøtten fastsættes tilsvarende.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 2. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten for koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst 96 %, jf. artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, til 45 EUR/100 kg.

Destinationssikkerheden, jf. artikel 53, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, fastsættes til 50 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 158/2006

af 27. januar 2006

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 33. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukt (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 214/2001 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 33. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 214/2001, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 24. januar 2006, fastsættes minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver til 191,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1195/2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 8).


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 159/2006

af 27. januar 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 111/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 4.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 28. januar 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 160/2006

af 27. januar 2006

om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2006 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (2), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne indgivet fra den 1. til den 10. januar 2006 for visse kontingenter, der er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001, vedrører større mængder end de disponible mængder. Der bør derfor fastsættes koefficienter for tildeling af de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der er ansøgt om importlicens for vedrørende produkter under de i del I.A, I.B, punkt 1 og 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G og I.H i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001 omhandlede kontingenter for perioden 1. til den 10. januar 2006, omfattes af de i bilaget til denne forordning anførte tildelingskoefficienter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1036/2005 (EUT L 171 af 2.7.2005, s. 19).


BILAG I.A

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


BILAG I.B

1.   Produkter med oprindelse i Rumænien

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Produkter med oprindelse i Bulgarien

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


BILAG I.C

Produkter med oprindelse: AVS

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4026

09.4027


BILAG I.D

Produkter med oprindelse i Tyrkiet

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4101


BILAG I.E

Produkter med oprindelse i Sydafrika

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4151


BILAG I.F

Produkter med oprindelse i Schweiz

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


ANNEXE I.G

Produkter med oprindelse i Jordan

Kontingentnummer

Mængde (t)

09.4159


BILAG I.H

Produkter med oprindelse i Norge

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/10/EF

af 27. januar 2006

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage forchlorfenuron og indoxacarb som aktive stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spanien modtog den 7. december 1998 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra SKW Trostberg AG (på vegne af Taskforce SKW Trosberg AG (Degussa AG) og Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.) om optagelse af det aktive stof forchlorfenuron i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2000/181/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Nederlandene modtog den 6. oktober 1997 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra DuPont de Nemours om optagelse af det aktive stof indoxacarb i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 1998/398/EF (3) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

For disse aktive stoffer er virkningerne på menneskers sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgerne har foreslået. De udpegede rapporterende medlemsstater forelagde Kommissionen udkast til vurderingsrapporter vedrørende stofferne den 2. marts 2001 (forchlorfenuron) og den 7. februar 2000 (indoxacarb).

(4)

Udkastene til vurderingsrapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 23. september 2005 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om forchlorfenuron og indoxacarb.

(5)

Ved behandlingen af forchlorfenuron viste der sig ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, der ville have nødvendiggjort høring af Den Videnskabelige Komité for Planter eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som har overtaget komitéens rolle.

(6)

For indoxacarbs vedkommende blev to spørgsmål henvist til Den Videnskabelige Komité for Planter. Den videnskabelige komité blev anmodet om at udtale sig om NOEL-værdien (No Observed Effect Level) med hensyn til indvirkning på de røde blodlegemer hos rotter samt om grundlaget for fastsættelse af en akut referencedosis (ARfD) for indoxacarb.

Komitéen konstaterede i sin udtalelse (4), at de ændringer, der var observeret i visse parametre for de røde blodlegemer, generelt var små og ikke ledsagedes af en signifikant stigning i antallet af retikulocytter, hvilket overordnet gav indtryk af en mild hæmolytisk effekt. Den videnskabelige komité konkluderede, at det ikke var muligt at fastsætte en klar NOEL, men angav en dosis, op til hvilken de observerede virkninger ikke er skadelige.

Komitéen erklærede desuden, at de generelle, ikke-specifikke toksicitetssymptomer, der var observeret i en undersøgelse af akut neurotoksicitet hos rotter, kunne danne grundlag for fastsættelse af en ARfD.

(7)

Der er taget hensyn til den videnskabelige komités anbefalinger ved medlemsstaternes og Kommissionens videre behandling i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, i dette direktiv og i den reviderede vurderingsrapport. Arbejdet er udmøntet i fastsættelse af de relevante endpoints (ARfD og acceptabel daglig indtagelse (ADI)) på basis af de eksporingsniveauer, den videnskabelige komité nåede frem til.

(8)

Af de forskellige undersøgelser fremgår det, at de plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktive stoffer, generelt kan forventes at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der blev undersøgt og beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Forchlorfenuron og indoxacarb bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder forchlorfenuron eller indoxacarb, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør ændre eksisterende foreløbige godkendelser til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække dem tilbage i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Optagelsen af forchlorfenuron i bilag I er baseret på et dossier, der omhandler brugen af dette aktive stof til kiwifrugter. Anmelderen har ikke fremlagt fyldestgørende dokumentation for andre anvendelsesformål, og ikke alle risici ved sådanne anvendelsesformål er blevet behandlet tilstrækkeligt tilbundsgående i overensstemmelse med kriterierne i bilag VI. Medlemsstater, der ønsker at godkende andre anvendelsesformål, bør derfor kræve, at der fremlægges data og oplysninger, der dokumenterer, at de pågældende anvendelsesformål er i overensstemmelse med kriterierne i direktiv 91/414/EØF, navnlig kravene vedrørende virkningerne for forbrugerne og miljøet.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. oktober 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. september 2006 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder forchlorfenuron eller indoxacarb som aktive stoffer. Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende henholdsvis forchlorfenuron og indoxacarb er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktive stoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder forchlorfenuron eller indoxacarb, enten som eneste aktive stof eller som ét af flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. marts 2006, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende henholdsvis forchlorfenuron og indoxacarb. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne

a)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder forchlorfenuron eller indoxacarb som eneste aktive stof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. september 2007, eller

b)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder forchlorfenuron eller indoxacarb som ét af flere aktive stoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. september 2007 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. april 2006.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/6/EF (EUT L 12 af 18.1.2006, s. 21).

(2)  EFT L 57 af 2.3.2000, s. 35.

(3)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 34.

(4)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter vedtaget den 18. juli 2002 om specifikke spørgsmål fra Kommissionen vedrørende vurderingen af indoxacarb (SCP/Indoxa/002-Final).


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF indsættes følgende sidst i tabellen

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»119

Forchlorfenuron

CAS-nr. 68157-60-8

CIPAC-nr. 633

1-(2-chlor-4-pyridinyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1. april 2006

31. marts 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder forchlorfenuron, til andre anvendelser end til kiwiplanter være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om forchlorfenuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. september 2005.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når det aktive stof anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

120

Indoxacarb

CAS-nr. 173584-44-6

CIPAC-nr. 612

Methyl (S)-N-[7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluormethoxy) carbanilat

TC (teknisk materiale): ≥ 628 g/kg indoxacarb

1. april 2006

31. marts 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om indoxacarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. september 2005.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om de aktive stoffers identitet og specifikationer.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. januar 2006

om makrofinansiel bistand til Georgien

(2006/41/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 97/787/EF (2) bevilgede Rådet ekstraordinær finansiel bistand til Armenien og Georgien i form af langfristede lån og gavebistand.

(2)

Ved afgørelse 2000/244/EF bevilgede Rådet ekstraordinær finansiel bistand til Tadsjikistan, og udvidede gennemførelsesperioden for bistand til Armenien og Georgien til 2004.

(3)

For Georgiens vedkommende er målene for bistanden ikke fuldt ud blevet nået, hvilket skyldes utilfredsstillende omstændigheder for den økonomiske politik i landet i størstedelen af gennemførelsesperioden.

(4)

Derfor blev kun 31,5 mio. EUR af det samlede gavebistandselement på 65 mio. EUR bevilget og udbetalt som led i den ekstraordinære finansielle bistand.

(5)

De nuværende myndigheder i Georgien arbejder på økonomisk stabilisering og strukturreformer, som støttes af Den Internationale Valutafond (IMF) ved en treårig ordning efter fattigdomsbekæmpelses- og vækstfaciliteten på i alt 98 mio. SDR, der blev godkendt den 4. juni 2004. Efterfølgende godkendte kreditorerne i Paris-klubben den 21. juli 2004 en omlægning af Georgiens bilaterale statsgæld på Houston-vilkårene.

(6)

Georgiens nye regering fik også kraftig opbakning fra det internationale samfund på en bidragyderkonference, der blev afholdt i Bruxelles den 16. juni 2004.

(7)

I juni 2004 godkendte Verdensbanken en reformstøttekredit på 24 mio. USD, og den vil fortsat støtte Georgien som led i en ny partnerskabsstrategi i form af støtteoperationer til bekæmpelse af fattigdommen.

(8)

Georgiens myndigheder har erklæret, at de agter at tilbagebetale deres gæld til Fællesskabet før tiden med henblik på at forbedre gældssituationens holdbarhed.

(9)

Da forbindelserne mellem EU og Georgien udvikler sig inden for EU’s naboskabspolitik, som forventes at føre til dybere økonomisk integration, betragtes Fællesskabets støtte til regeringens økonomiske reformprogram som hensigtsmæssig.

(10)

Frigivelsen af et beløb svarende til det uudnyttede gavebistandselement i den ekstraordinære finansielle bistand, som vil støtte landets økonomiske reformer og medvirke til at mindske den eksterne gæld, er et hensigtsmæssigt bidrag fra Fællesskabet til gennemførelsen af fattigdomsbekæmpende og vækstfremmende strategier i Georgien.

(11)

For at sikre en mere effektiv beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand er det nødvendigt, at der fastlægges hensigtsmæssige foranstaltninger, som Georgien skal tage for at forebygge og i øvrigt bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand, og derudover kontrol og revision, der udføres af henholdsvis Kommissionen og Revisionsretten.

(12)

Kommissionens tjenestegrene udførte med behørigt udpegede eksterne eksperter i oktober 2004 en driftsmæssig vurdering af de finansielle kredsløb og administrative procedurer i Georgiens finansministerium og nationalbank med henblik på at konstatere, om der forelå en ramme for fornuftig finansstyring.

(13)

Frigivelsen af denne gavebistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.

(14)

Kommissionen har hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, før forslaget blev fremsat.

(15)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel end artikel 308 til vedtagelse af denne afgørelse

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fællesskabet stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Georgien i form af direkte gavebistand på op til 33,5 mio. EUR med henblik på at støtte de økonomiske reformer og hjælpe landet med at forbedre sin gældsholdbarhed.

2.   Denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet forvaltes af Kommissionen i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og i fuld overensstemmelse med de aftaler, der er indgået mellem IMF og Georgien.

3.   Fællesskabets makrofinansielle bistand stilles til rådighed i to år fra dagen for denne afgørelses ikrafttræden. Hvis omstændighederne imidlertid gør det nødvendigt, kan Kommissionen efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg beslutte at udvide perioden i op til ét år.

Artikel 2

1.   Kommissionen bemyndiges til efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med Georgiens myndigheder at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der knytter sig til denne støtte, som fastlægges i et aftalememorandum. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået mellem IMF og Georgien.

2.   Under gennemførelsen af fællesskabsbistanden overvåger Kommissionen, om Georgien har fornuftige finansielle kredsløb, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der har relevans for denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet.

3.   Kommissionen kontrollerer jævnligt, om regeringens økonomiske politik er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger, og at de aftalte økonomisk-politiske og finansielle betingelser opfyldes.

Artikel 3

1.   Gavebistandsbeløbet stilles til rådighed for Georgien i mindst to trancher, såfremt dets nettogældsposition over for Fællesskabet principielt er blevet mindsket, som minimum med et tilsvarende beløb.

2.   Første bistandstranche frigives efter tilfredsstillende gennemførelse af det økonomiske program, der støttes af IMF som led i fattigdoms- og vækstfaciliteten.

Anden tranche og eventuelle efterfølgende trancher frigives efter tilfredsstillende gennemførelse af det IMF-støttede økonomiske program og eventuelle øvrige foranstaltninger som fastlagt i det aftalememorandum, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og i øvrigt tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående tranche.

3.   Midlerne udbetales til Georgiens nationalbank. Den endelige modtager af midlerne bliver Georgiens finansministerium.

Artikel 4

Gennemførelsen af denne bistand sker i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3) og gennemførelsesreglerne. Især gælder det, at det aftalememorandum, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal indeholde hensigtsmæssige foranstaltninger, som Georgien skal træffe med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og eventuelle andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne støtte. Det vil også indeholde bestemmelser om kontrol, der udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med retten til at udføre kontrol og inspektion på stedet og revision, der udføres af Revisionsretten, i relevante tilfælde på stedet.

Artikel 5

Kommissionen forelægger mindst én gang om året før september en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der skal indgå en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2006.

På Rådets vegne

K.-H. GRASSER

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 15.12.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 322 af 25.11.1997, s. 37. Ændret ved afgørelse 2000/244/EF (EFT L 77 af 28.3.2000, s. 11).

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


28.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/31


RÅDETS BESLUTNING

af 24. januar 2006

om bemyndigelse af Letland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(Kun den lettiske udgave er autentisk)

(2006/42/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 27,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre særlige foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i direktivet, for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at undgå visse former for svig eller unddragelse.

(2)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 16. marts 2005 har Letland anmodet om tilladelse til at udvide anvendelsen af en fravigelse for transaktioner i forbindelse med tømmer.

(3)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF underettede Kommissionen ved brev af 10. maj 2005 de øvrige medlemsstater om Letlands anmodning. Ved brev af 31. maj 2005 underrettede Kommissionen Letland om, at den var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(4)

Tømmermarkedet i Letland er domineret af små lokale virksomheder og enkeltstående leverandører. Den særlige karakter af tømmermarkedet og de involverede virksomheder har givet anledning til momssvig, som skattemyndighederne har haft svært ved at kontrollere. Med henblik på at hindre det pågældende misbrug blev der indføjet en særlig bestemmelse i den lettiske momslov, som fastsatte, at afgiftspligten i visse tilfælde påhviler den afgiftspligtige person, som aftager den afgiftspligtige vare eller ydelse.

(5)

I henhold til artikel 21, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF i den version, der fremgår af artikel 28g i direktivet, påhviler merværdiafgiften ved indenlandsk virksomhed normalt den afgiftspligtige, som leverer varer eller ydelser. Ved tiltrædelsesakten af 2003, kapitel 7, punkt 1, litra b), i bilag VIII fik Letland imidlertid tilladelse til for en begrænset periode fortsat at anvende den lettiske procedure for momsopkrævning ved transaktioner med tømmer.

(6)

Kommissionen forstår, at denne ordning har gjort det muligt for Letland effektivt at begrænse risikoen for afgiftsunddragelse, og at den har forenklet proceduren for momsopkrævning på tømmermarkedet.

(7)

Fravigelsen har ingen negativ virkning på Fællesskabernes egne indtægter i form af moms —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Eneste artikel

Uanset artikel 21, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF i den version, der fremgår af artikel 28g i direktivet, bemyndiges Letland til fortsat at udpege modtageren som den momspligtige ved transaktioner med tømmer fra 1. maj 2005 til 31. december 2009.

Denne beslutning er rettet til Republikken Letland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2006.

På Rådets vegne

K.-H. GRASSER

Formand


(1)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2005/92/EF (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 19).