ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 22

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
26. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 121/2006 af 23. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1858/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Indien

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 122/2006 af 23. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 123/2006 af 23. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2002 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 1339/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i bl.a. Indien

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 124/2006 af 25. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 125/2006 af 24. januar 2006 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 126/2006 af 25. januar 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Bulgarien og Rumænien

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 127/2006 af 25. januar 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 128/2006 af 25. januar 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 129/2006 af 25. januar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

22

 

*

Kommissionens direktiv 2006/9/EF af 23. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat ( 1 )

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 23. januar 2006 om ændring af Rådets forretningsorden

32

 

*

Rådets afgørelse af 23. januar 2006 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet

34

 

*

Rådets afgørelse af 23. januar 2006 om udnævnelse af otte medlemmer af Revisionsretten

51

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. december 2005 om godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien

52

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. december 2005 om ændring af afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Indien

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 121/2006

af 23. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1858/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 8 og 9,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

I august 1999 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1796/1999 (2) en endelig antidumpingtold på import af tovværk og kabler af stål, i det følgende benævnt »den pågældende vare«, med oprindelse i bl.a. Indien.

(2)

I forlængelse af en undersøgelse ved foranstaltningens udløb, jf. artikel 11, stk. 2, i grundforordningen, besluttede Rådet i november 2005 ved forordning (EF) nr. 1858/2005 (3) at opretholde antidumpingforanstaltningerne for import af den pågældende vare med oprindelse i bl.a. Indien.

(3)

Kommissionen godtog ved afgørelse 1999/572/EF (4) et pristilsagn fra den indiske virksomhed Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Virksomheden har i mellemtiden skiftet navn til Usha Martin Ltd, i det følgende benævnt »UML«. Navneskiftet har ikke haft nogen betydning for virksomhedens aktiviteter.

(4)

Import til Fællesskabet af den pågældende vare af indisk oprindelse blev derfor fritaget for den endelige antidumpingtold, forudsat at den var fremstillet af UML eller en med UML forretningsmæssigt forbunden virksomhed i verden, og den var af en type, der var omfattet af tilsagnet, i det følgende benævnt »vare omfattet af tilsagnet«.

(5)

I denne sammenhæng skal det bemærkes, at UML nu fremstiller visse typer stålwirer, som ikke blev eksporteret til Fællesskabet i undersøgelsesperioden for den undersøgelse, som førte til indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger, og de er derfor ikke omfattet af den fritagelse, der var indrømmet ved tilsagnet. Der skal således betales antidumpingtold, når denne form for stålwirer overgår til fri omsætning i Fællesskabet.

B.   MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNET

(6)

UML (og enhver forretningsmæssigt forbunden virksomhed i verden) har som følge af UML’s tilsagn pligt til bl.a. at eksportere den af tilsagnet omfattede vare til den første uafhængige kunde i Fællesskabet til eller over en bestemt mindsteimportpris, i det følgende benævnt »MIP«, som er fastlagt i tilsagnet. Mindstepriserne ophæver de skadelige virkninger af dumping. Når forretningsmæssigt forbundne importører videresælger varen inden for Fællesskabet til den første uafhængige kunde, skal videresalgsprisen for den af tilsagnet omfattede vare være af en sådan størrelse, at de skadelige virkninger af dumping ophæves, idet der samtidig tages højde for salgs-, general- og administrationsomkostninger.

(7)

Ifølge tilsagnsbetingelserne har UML desuden pligt til regelmæssigt at give Kommissionen en række detaljerede oplysninger i form af en kvartalsrapport over dens salg til Fællesskabet (og videresalg ved dens forretningsmæssigt forbundne partnere i Fællesskabet) af den pågældende vare med oprindelse i Indien. Rapporterne skal dække salget af både de varer, der er omfattet af tilsagnet og som sådan er fritaget for antidumpingtold, og de stålwirer, som ikke er omfattet af tilsagnet, og som derfor skal pålægges antidumpingtold.

(8)

Medmindre andet er angivet, går Kommissionen ud fra, at UML’s salgsrapporter (inkl. rapporterne om videresalg ved dens forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Fællesskabet) ved fremlæggelsen er fuldstændige, udtømmende og korrekte i enhver henseende.

(9)

UML har desuden accepteret, at for at opnå den fritagelse for antidumpingtold, som er forbundet med tilsagnet, er det en betingelse, at der fremlægges en tilsagnsfaktura for EF-toldmyndighederne. Herudover har virksomheden forpligtet sig til ikke at udstede tilsagnsfakturaer ved salg af de typer af den pågældende vare, som ikke er omfattet af tilsagnet, og som derfor er underlagt antidumpingtold.

(10)

Som en yderligere betingelse gælder vilkår og bestemmelser for tilsagnet desuden for enhver virksomhed, som forretningsmæssigt er forbundet med UML, uanset hvor i verden den ligger.

(11)

For at sikre at tilsagnet overholdes, forpligtede UML sig desuden til at fremskaffe enhver oplysning, som Kommissionen finder nødvendig, og at tillade kontrolbesøg i dens lokaler og hos enhver forbundet virksomhed for at undersøge, om oplysningerne i de omtalte kvartalsrapporter er nøjagtige og sande.

(12)

Der er således blevet gennemført kontrolbesøg i UML’s lokaler i Indien og hos en forretningsmæssigt forbundet virksomhed i Dubai, nemlig Brunton Wolf Wire Ropes FZE, i det følgende benævnt »BWWR«.

(13)

Kontrolbesøget hos den indiske virksomhed viste, at store mængder af den pågældende vare, som ikke var omfattet af tilsagnet, var blevet udeladt i de kvartalsrapporter om tilsagnssalget, som blev forelagt for Kommissionen. Ydermere havde UML solgt de pågældende varer til sine forretningsmæssigt forbundne importører i Det Forenede Kongerige og Danmark, og varerne var opført på tilsagnsfakturaer.

(14)

Kontrolbesøget i virksomheden i Dubai viste, at i forbindelse med eksporten fra Dubai til Fællesskabet af en vis mængde stålwirer var det ved importen til Fællesskabet blevet angivet, at varen havde oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater, selv om den i virkeligheden havde indisk oprindelse og dermed var omfattet af de antidumpingforanstaltninger, der gælder ved import af stålwirer med oprindelse i Indien. De pågældende varer var ikke opført i den kvartalsmæssige tilsagnssalgsrapport, og de var heller ikke blevet pålagt antidumpingtold, hvilket virksomheden indrømmede. Varerne var desuden blevet videresolgt til den første uafhængige kunde i Fællesskabet til priser under MIP.

(15)

Arten af de konstaterede overtrædelser er mere detaljeret beskrevet i Kommissionens afgørelse 2006/38/EF (5).

(16)

Denne misligholdelse har medført, at Kommissionen ved afgørelse 2006/38/EF har trukket godtagelsen tilbage af tilsagnet fra Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, nu kendt som Usha Martin Ltd (Taric-tillægskode A024). Der bør derfor med øjeblikkelig virkning indføres en endelig antidumpingtold ved import af den pågældende vare til Fællesskabet fra den pågældende virksomhed.

(17)

I henhold til artikel 8, stk. 9, i grundforordningen skal satsen for antidumpingtolden fastlægges på grundlag af de faktiske omstændigheder, der blev konstateret i forbindelse med den undersøgelse, der førte til tilsagnet. Da den pågældende undersøgelse blev afsluttet med en endelig konstatering af, at der var tale om dumping, og at denne havde skadelige virkninger, jf. forordning (EF) nr. 1796/1999, er det passende, at den endelige antidumpingtold bør fastsættes med samme sats og i samme form som i den nævnte forordning, nemlig 23,8 % af nettoprisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.

C.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 1858/2005

(18)

Forordning (EF) nr. 1858/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Tabellen i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1858/2005 erstattes af følgende tabel:

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

»Sydafrika

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Sydafrika

A023«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 217 af 17.8.1999, s. 1.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 1.

(4)  EFT L 217 af 17.8.1999, s. 63. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1678/2003 (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 13).

(5)  Se side 54 i denne EUT.


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 122/2006

af 23. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«),

under henvisning til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 af 13. januar 2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Ved forordning (EF) nr. 74/2004 indførte Rådet en endelig udligningstold på importen til Fællesskabet af sengelinned af bomuld henhørende under KN-kode ex 6302 21 00 (Taric-kode 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (Taric-kode 6302229019), ex 6302 31 00 (Taric-kode 6302310090) og ex 6302 32 90 (Taric-kode 6302329019), med oprindelse i Indien. I betragtning af det store antal samarbejdsvillige parter blev der udvalgt en stikprøve af indiske eksporterende producenter, og der blev fastsat individuelle toldsatser på mellem 4,4 % og 10,4 % for de selskaber, som indgik i stikprøven, mens andre samarbejdsvillige selskaber, som ikke indgik i stikprøven, fik tildelt en toldsats på 7,6 %. Der blev fastsat en toldsats på 10,4 % for de selskaber, der enten ikke gav sig til kende eller ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(2)

Det er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 74/2004, at hvis en ny eksporterende producent i Indien over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende selskab ikke eksporterede de i artikel 1, stk. 1, omhandlede varer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden (1. oktober 2001 til 30. september 2002) (i det følgende benævnt »det første kriterium«), at det ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Indien, som er genstand for de ved forordningen indførte antisubsidieforanstaltninger (i det følgende benævnt »det andet kriterium«), og at selskabet faktisk har eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Fællesskabet (i det følgende benævnt »det tredje kriterium«), kan artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning ændres ved at tildele den nye eksporterende producent den toldsats, der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, dvs. 7,6 %.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 2143/2004 (3) blev 15 selskaber tilføjet til listen over indiske eksportører/producenter i bilaget til forordning (EF) nr. 74/2004.

B.   ANMODNINGER FRA NYE EKSPORTØRER/PRODUCENTER

(4)

13 indiske selskaber har anmodet om at blive tildelt samme status som de selskaber, der samarbejdede i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, men ikke indgik i stikprøven (i det følgende benævnt »status som ny eksportør«).

(5)

Fire af de indiske selskaber, der har anmodet om status som ny eksportør, besvarede ikke spørgeskemaet, og et selskab sendte ikke de supplerende oplysninger, som det blev anmodet om efter at have indsendt et ufuldstændigt besvaret spørgeskema. Det var derfor ikke muligt at kontrollere, om disse selskaber opfyldte kriterierne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 74/2004, og deres anmodninger måtte afvises.

(6)

De resterende otte selskaber besvarede det spørgeskema, der skulle vise om de overholdt bestemmelserne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 74/2004.

(7)

Den dokumentation, der blev fremlagt af fem af ovennævnte indiske eksportører/producenter, anses som tilstrækkelig til, at de kan omfattes af den toldsats (7,6 %), der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, og til, at de kan tilføjes til listen i bilaget til forordning (EF) nr. 74/2004.

(8)

To af de resterende tre indiske eksportører eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet i den oprindelige undersøgelsesperiode (dvs. fra 1. oktober 2001 til 30. september 2002), og et selskab var ikke i stand til at fremlægge beviser for, at det ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden.

(9)

Under disse omstændigheder blev det konkluderet, at i det mindste ét af kriterierne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 74/2004, nemlig det første kriterium, ikke var opfyldt for ovennævnte tre selskabers vedkommende. Deres krav måtte derfor afvises.

(10)

De selskaber, der ikke fik tildelt status som ny eksportør, blev underrettet om grundene til denne afgørelse og fik mulighed for at tilkendegive deres synspunkter skriftligt.

(11)

Alle argumenter og indlæg fra de interesserede parter er blevet undersøgt og behørigt taget i betragtning, når dette var berettiget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende selskaber tilføjes til listen over eksportører/producenter i Indien i bilaget til forordning (EF) nr. 74/2004:

Alok Industries Limited

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Mumbai

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 12 af 17.1.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2143/2004 (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 1).

(3)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 1.


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 123/2006

af 23. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2002 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 1339/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i bl.a. Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 8 og artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2) (i det følgende benævnt »antisubsidiegrundforordningen«), særlig artikel 13 og 19,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

I juli 2002 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1338/2002 (3) en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien. Samtidig indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1339/2002 (4) en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«).

(2)

I forbindelse med disse procedurer godtog Kommissionen ved afgørelse 2002/611/EF (5) et pristilsagn, der blev afgivet af et indisk selskab, nemlig Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (i det følgende benævnt »selskabet«).

(3)

I juni 2003 indledte Kommissionen en fornyet undersøgelse vedrørende absorption i henhold til artikel 12 i antidumpinggrundforordningen vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«) (6).

(4)

I december 2003 meddelte selskabet Kommissionen, at det frivilligt ønskede at trække tilsagnet tilbage. Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagnet blev derfor ophævet ved afgørelse 2004/255/EF (7).

(5)

I februar 2004 blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 236/2004 (8) gennemført en absorptionsundersøgelse vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Kina (i det følgende benævnt »absorptionsundersøgelsen«), hvorved den endelige antidumpingtoldsats for Kina blev sat op fra 21 % til 33,7 %.

2.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

(6)

Efter absorptionsundersøgelsens afslutning indgav selskabet i december 2004 en anmodning om en delvis fornyet undersøgelse i henhold til henholdsvis artikel 11, stk. 3, i antidumpinggrundforordningen og artikel 19 i antisubsidiegrundforordningen, der alene begrænsede sig til en undersøgelse af, om en ny afgivelse af selskabets tilsagn ville kunne godtages.

(7)

Selskabet anførte, at dets oprindelige ønske om at trække tilsagnet tilbage skyldtes, at kinesiske eksportører efter indførelsen af foranstaltningerne i 2002 absorberede den indførte antidumpingtold, hvilket førte til pristryk og gjorde det umuligt at gennemføre tilsagnet. Selskabet anførte også, at toldniveauet på importen fra Kina var steget som følge af absorptionsundersøgelsens afslutning, hvorved markedspriserne havde fået mulighed for at stige. Selskabet meddelte derfor Kommissionen, at det var villigt til at afgive sit tilsagn igen på de tidligere betingelser, som blev fundet tilstrækkelige til at fjerne de pågældende skadelige virkninger af dumping og subsidiering.

(8)

Selskabet fremlagde tilstrækkeligt umiddelbart bevis for, at der ikke var foretaget strukturelle ændringer af selskabet siden de tidligere resultater, som kunne have indflydelse på godtagelsen og håndhævelsen af et tilsagn.

(9)

I april 2005 indledte Kommissionen i overensstemmelse med en meddelelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (9) en delvis fornyet undersøgelse af antidumping- og udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien, som alene havde til formål at undersøge, om det tilsagn, selskabet havde afgivet, kunne godtages.

3.   Procedure

(10)

Kommissionen underrettede officielt repræsentanterne for eksportlandet, ansøgeren og EF-erhvervsgrenen om indledningen af den delvise fornyede undersøgelse og gav alle direkte berørte parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt.

(11)

Selskabet afgav formelt sit oprindelige tilsagn igen.

(12)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige for at vurdere, om tilsagnet kunne godtages igen.

B.   UNDERSØGELSENS RESULTATER

(13)

Undersøgelsen har vist, at der ikke er foretaget strukturelle ændringer af selskabet siden den oprindelige undersøgelse, som kunne have negativ indflydelse på godtagelsen og gennemførelsen af tilsagnet. Endvidere har erfaringer fra anvendelsen af det oprindelige tilsagn vist, at selskabet overholdt betingelserne for tilsagnet, og at det var muligt for Kommissionen at kontrollere tilsagnet effektivt.

(14)

Det skal dog bemærkes, at der blev konstateret betydelige prisforskelle på hovedingredienserne til fremstillingen af sulfanilsyre siden den oprindelige undersøgelse, navnlig anilin og dens vigtigste udgangsstof benzen. I lyset af ovenstående indvilgede ansøgeren i at indeksere den mindstepris, han oprindeligt tilbød, for at imødegå konjunktursvingningerne i prisen på sulfanilsyre på en sådan måde, at risikoen for skadelig dumping fjernes. I betragtning af, at der findes en offentligt tilgængelig uafhængig database med pålidelige internationale oplysninger om prisen på benzen, men ikke på anilin, og at der er nøje sammenhæng mellem prisen på benzen og prisen på anilin, blev indekseringen baseret på prisen på benzen.

(15)

EF-erhvervsgrenen hævdede, at ansøgeren ikke skulle have lov til at vælge foranstaltningernes form og navnlig kun at respektere en mindsteimportpris, når de gældende markedspriser passede selskabet. Selskabet bør ganske rigtigt ikke have mulighed for at få ændret foranstaltningerne afhængigt af markedets udvikling. Der bør dog tages hensyn til sagens særlige omstændigheder. Det bør i den forbindelse bemærkes, at absorptionsundersøgelsen viste, at faldet i markedspriserne på det tidspunkt, hvor selskabet frivilligt trak sit tilsagn tilbage, skyldtes absorptionen af antidumpingtolden på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Kina. Derfor og i lyset af de ændrede omstændigheder som følge af resultatet af absorptionsundersøgelsen er det forståeligt, at selskabet ønsker at afgive sit tilsagn igen.

(16)

EF-erhvervsgrenen hævdede endvidere, at tilbuddet om at afgive tilsagn kun burde godtages efter en fuld fornyet undersøgelse, eftersom markedets udvikling, som måske nok berettiger et nyt tilsagn, muligvis også berettiger en revurdering af selskabets dumpingmargen. Det bør dog bemærkes, at den nuværende undersøgelse alene har til formål at undersøge, om selskabets tilsagn kan godtages, og at der ikke er modtaget anmodning om en fornyet undersøgelse med et andet formål. Kravet måtte derfor afvises.

(17)

En bruger krævede, at antidumpingtolden blev sat ned eller subsidiært, at der blev indført en kontingentordning for at tage højde for de begrænsede mængder af ren sulfanilsyre, der er til rådighed på fællesskabsmarkedet. I lyset af den nuværende undersøgelses begrænsede formål måtte også dette krav afvises.

C.   TILSAGN

(18)

I lyset af ovenstående godtog Kommissionen tilsagnet ved afgørelse 2006/37/EF (10).

(19)

For at Kommissionen også effektivt kan kontrollere, at selskabet overholder tilsagnet, når anmodningen om overgang til fri omsætning forelægges den pågældende toldmyndighed, betinges toldfritagelsen af, at der forelægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget. Toldmyndighederne har også brug for disse oplysninger for med tilstrækkelig nøjagtighed at kunne sikre sig, at sendingen svarer til handelsdokumenterne. Hvis der ikke foreligger en sådan faktura, eller hvis fakturaen ikke svarer til den vare, der frembydes for toldmyndighederne, betales den pågældende antidumping- og udligningstoldsats.

(20)

For yderligere at sikre, at tilsagnet overholdes, bør importørerne gøres opmærksom på, at enhver misligholdelse af tilsagnet kan føre til, at de pågældende transaktioner pålægges antidumpingtold og udligningstold med tilbagevirkende kraft. Det er derfor nødvendigt at gennemføre retlige bestemmelser om, at der opstår toldskyld svarende til niveauet for den pågældende antidumpingtold og udligningstold, såfremt en eller flere betingelser for fritagelsen ikke overholdes. Der bør derfor opstå toldskyld, såfremt klarereren har valgt at angive varerne til fri omsætning, dvs. uden opkrævning af antidumpingtold og udligningstold, og det konstateres, at en eller flere betingelser for det pågældende tilsagn ikke er blevet overholdt.

(21)

I tilfælde af misligholdelse af tilsagnet kan antidumpingtolden og udligningstolden inddrives, forudsat at Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage, jf. artikel 8, stk. 9, i antidumpinggrundforordningen eller artikel 13, stk. 9, i antisubsidiegrundforordningen, under henvisning til den bestemte transaktion og ved at erklære den relevante tilsagnsfaktura for ugyldig. Toldmyndighederne bør derfor i henhold til artikel 14, stk. 7, i antidumpinggrundforordningen og artikel 24, stk. 7, i antisubsidiegrundforordningen straks underrette Kommissionen, når der konstateres tegn på misligholdelse af tilsagnet.

(22)

Hvis tilsagnet ikke overholdes eller trækkes tilbage, eller hvis Kommissionen trækker sin godtagelse af tilsagnet tilbage, anvendes den antidumpingtold og udligningstold, som blev indført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i antidumpinggrundforordningen og artikel 15, stk. 1, i antisubsidiegrundforordningen automatisk i medfør af artikel 8, stk. 9, i førstnævnte forordning og artikel 13, stk. 9, i sidstnævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Følgende stykke indsættes i artikel 1 i både forordning (EF) nr. 1338/2002 og forordning (EF) nr. 1339/2002:

»3.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 finder den endelige told ikke anvendelse på import, der er overgået til fri omsætning i overensstemmelse med artikel 2.«.

2.   Følgende artikel indsættes i forordning (EF) nr. 1338/2002:

»Artikel 2

2.1.   Importerede varer, der er angivet til fri omsætning og faktureret af selskaber, som Kommissionen har godtaget tilsagn fra, og hvis navne er opført i Kommissionens afgørelse 2006/37/EF (11), som undertiden ændres, fritages for den ved artikel 1 indførte told, forudsat at:

varerne er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte selskaber til den første uafhængige kunde i Fællesskabet

sådanne importerede varer er ledsaget af en gyldig tilsagnsfaktura. En tilsagnsfaktura er en handelsfaktura, som indeholder mindst de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget, og

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen i tilsagnsfakturaen.

2.   Der opstår toldskyld på tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, hvis det i forbindelse med de varer, der er beskrevet i artikel 1 og fritaget for tolden på de betingelser, der er angivet i stk. 1, fastslås, at en eller flere af de pågældende betingelser ikke er opfyldt. Betingelsen i stk. 1, andet led, anses for ikke at være opfyldt, hvis det konstateres, at tilsagnsfakturaen ikke svarer til bestemmelserne i bilaget, eller det konstateres, at den ikke er autentisk, eller såfremt Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage i medfør af artikel 8, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (12) eller artikel 13, stk. 9, i grundforordningen i en forordning eller afgørelse, som henviser til en særlig transaktion og erklærer, at den pågældende tilsagnsfaktura er ugyldig.

3.   Importørerne skal som en normal handelsrisiko acceptere, at en parts manglende opfyldelse af en eller flere af de betingelser, der er angivet i stk. 1 og yderligere defineret i stk. 2, kan give anledning til, at der opstår toldskyld i henhold til artikel 201 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (13). Den opståede toldskyld skal inddrives, når Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage.

3.   Følgende artikel indsættes i forordning (EF) nr. 1339/2002:

»Artikel 2

3.1.   Importerede varer, der er angivet til fri omsætning og faktureret af selskaber, som Kommissionen har godtaget tilsagn fra, og hvis navne er opført i Kommissionens afgørelse 2006/37/EF (14), som undertiden ændres, fritages for den ved artikel 1 indførte told, forudsat at:

varerne er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte selskaber til den første uafhængige kunde i Fællesskabet

sådanne importerede varer er ledsaget af en gyldig tilsagnsfaktura. En tilsagnsfaktura er en handelsfaktura, som indeholder mindst de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget, og

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen i tilsagnsfakturaen.

2.   Der opstår toldskyld på tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, hvis det i forbindelse med de varer, der er beskrevet i artikel 1 og fritaget for tolden på de betingelser, der er angivet i stk. 1, fastslås, at en eller flere af de pågældende betingelser ikke er opfyldt. Betingelsen i stk. 1, andet led, anses for ikke at være opfyldt, hvis det konstateres, at tilsagnsfakturaen ikke svarer til bestemmelserne i bilaget, eller det konstateres, at den ikke er autentisk, eller såfremt Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage i medfør af artikel 8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 384/96 eller artikel 13, stk. 9, i antisubsidiegrundforordningen i en forordning eller afgørelse, som henviser til en særlig transaktion og erklærer, at den pågældende tilsagnsfaktura er ugyldig.

3.   Importørerne skal som en normal handelsrisiko acceptere, at en parts manglende opfyldelse af en eller flere af de betingelser, der er angivet i stk. 1 og yderligere defineret i stk. 2, kan give anledning til, at der opstår toldskyld i henhold til artikel 201 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (15). Den opståede toldskyld skal inddrives, når Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage.

4.   Teksten i bilaget til denne forordning tilføjes til både forordning (EF) nr. 1338/2002 og forordning (EF) nr. 1339/2002.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004.

(3)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 492/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 6).

(4)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 492/2004.

(5)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 36.

(6)  EUT C 149 af 26.6.2003, s. 14.

(7)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 29.

(8)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 17.

(9)  EUT C 101 af 27.4.2005, s. 34.

(10)  Se side 52 i denne EUT.

(11)  Se side 52 i denne EUT.

(12)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(13)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).«

(14)  Se side 52 i denne EUT.

(15)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).«


BILAG

»BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af den handelsfaktura, som ledsager selskabets salg til Fællesskabet af sulfanilsyre, der er omfattet af et tilsagn:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

2.

Navnet på det selskab, der er anført i artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2006/37/EF om godtagelse af tilsagnet, og som udsteder handelsfakturaen.

3.

Handelsfakturaens nummer.

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato.

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal fortoldes ved Fællesskabets grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer, der blev anvendt i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet (f.eks. »PA99«, »PS85« eller »TA98«)

de tekniske/fysiske specifikationer for varekodenummeret, dvs. for »PA99« og »PS85« hvidt fritflydende pulver, og for »TA98« gråt fritflydende pulver

selskabets eventuelle varekodenummer

KN-kode

mængde (i tons).

7.

En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

pris pr. ton

betalingsbetingelser

leveringsbetingelser

samlede rabatter og afslag.

8.

Navnet på det selskab, der handler som importør i Fællesskabet, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, der er omfattet af et tilsagn.

9.

Navnet på den ansatte i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til betingelserne i det tilsagn, der er afgivet af [SELSKAB], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved afgørelse 2006/37/EF. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«.«


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2006

af 25. januar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

84,2

204

51,4

212

97,4

624

140,9

999

93,5

0707 00 05

052

148,3

204

101,5

999

124,9

0709 10 00

220

68,9

624

101,2

999

85,1

0709 90 70

052

96,9

204

132,8

999

114,9

0805 10 20

052

43,8

204

55,0

212

59,9

220

49,7

624

58,2

999

53,3

0805 20 10

204

74,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,5

204

89,2

400

78,4

464

148,0

624

76,5

662

32,0

999

81,1

0805 50 10

052

55,9

220

60,5

999

58,2

0808 10 80

400

129,0

404

104,0

720

67,5

999

100,2

0808 20 50

388

100,4

400

93,4

720

37,7

999

77,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 125/2006

af 24. januar 2006

om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2913/92, særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26.

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG

Kode

Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Art, sort, KN-kode

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nye kartofler

0701 90 50

34,72

19,92

993,09

259,08

543,21

8 700,18

119,87

24,16

14,90

133,25

8 313,78

1 301,03

322,99

23,79

 

 

 

 

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)

0703 10 19

23,69

13,59

677,65

176,78

370,67

5 936,71

81,80

16,49

10,17

90,92

5 673,04

887,78

220,40

16,23

 

 

 

 

1.40

Hvidløg

0703 20 00

166,35

95,45

4 758,52

1 241,39

2 602,86

41 688,04

574,38

115,78

71,42

638,48

39 836,53

6 234,07

1 547,66

113,99

 

 

 

 

1.50

Porrer

ex 0703 90 00

69,23

39,73

1 980,37

516,63

1 083,24

17 349,44

239,04

48,19

29,72

265,72

16 578,89

2 594,45

644,10

47,44

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Hvidkål og rødkål

0704 90 10

48,40

27,77

1 384,48

361,18

757,30

12 129,04

167,12

33,69

20,78

185,76

11 590,35

1 813,79

450,29

33,17

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kinakål

ex 0704 90 90

97,22

55,78

2 780,98

725,49

1 521,16

24 363,33

335,68

67,67

41,74

373,14

23 281,27

3 643,32

904,49

66,62

 

 

 

 

1.110

Hovedsalat

0705 11 00

1.130

Gulerødder

ex 0706 10 00

43,68

25,06

1 249,47

325,96

683,44

10 946,21

150,82

30,40

18,75

167,65

10 460,05

1 636,91

406,38

29,93

 

 

 

 

1.140

Radiser

ex 0706 90 90

73,86

42,38

2 112,76

551,17

1 155,66

18 509,29

255,02

51,41

31,71

283,48

17 687,23

2 767,90

687,16

50,61

 

 

 

 

1.160

Ærter (Pisum sativum)

0708 10 00

365,89

209,95

10 466,16

2 730,38

5 724,87

91 690,93

1 263,33

254,66

157,07

1 404,31

87 618,62

13 711,56

3 404,02

250,72

 

 

 

 

1.170

Bønner:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

ex 0708 20 00

173,81

99,73

4 971,80

1 297,03

2 719,52

43 556,46

600,13

120,97

74,62

667,10

41 621,97

6 513,48

1 617,03

119,10

 

 

 

 

1.170.2

Bønner (Phaseolus-arter, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,88

12 357,36

3 223,76

6 759,33

108 259,20

1 491,61

300,67

185,46

1 658,06

103 451,04

16 189,20

4 019,11

296,03

 

 

 

 

1.180

Valskbønner

ex 0708 90 00

1.190

Artiskokker

0709 10 00

1.200

Asparges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Grønne

ex 0709 20 00

253,33

145,36

7 246,47

1 890,44

3 963,73

63 484,17

874,69

176,32

108,75

972,30

60 664,62

9 493,49

2 356,84

173,59

 

 

 

 

1.200.2

Andre tilfælde

ex 0709 20 00

172,09

98,75

4 922,74

1 284,23

2 692,68

43 126,71

594,21

119,78

73,88

660,51

41 211,30

6 449,22

1 601,07

117,93

 

 

 

 

1.210

Auberginer

0709 30 00

147,55

84,66

4 220,67

1 101,08

2 308,66

36 976,03

509,46

102,69

63,34

566,31

35 333,80

5 529,44

1 372,73

101,11

 

 

 

 

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,59

47,96

2 390,96

623,75

1 307,83

20 946,48

288,60

58,18

35,88

320,81

20 016,17

3 132,36

777,64

57,28

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

334,34

191,84

9 563,80

2 494,98

5 231,28

83 785,60

1 154,41

232,70

143,53

1 283,23

80 064,40

12 529,39

3 110,53

229,11

 

 

 

 

1.240

Sød peber

0709 60 10

114,81

65,88

3 284,21

856,78

1 796,43

28 772,04

396,42

79,91

49,29

440,66

27 494,17

4 302,60

1 068,16

78,68

 

 

 

 

1.250

Fennikel

0709 90 50

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)

0714 20 10

91,43

52,46

2 615,42

682,31

1 430,61

22 912,96

315,70

63,64

39,25

350,93

21 895,32

3 426,43

850,64

62,65

 

 

 

 

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, friske

ex 0804 30 00

68,81

39,48

1 968,24

513,47

1 076,60

17 243,18

237,58

47,89

29,54

264,09

16 477,36

2 578,56

640,15

47,15

 

 

 

 

2.40

Avocadoer, friske

ex 0804 40 00

157,39

90,31

4 502,18

1 174,52

2 462,64

39 442,31

543,44

109,54

67,57

604,08

37 690,54

5 898,25

1 464,29

107,85

 

 

 

 

2.50

Guvabær og mango, friske

ex 0804 50

2.60

Appelsiner, friske:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod- og halvblodappelsiner

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Andre varer

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales og satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner og wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner og andre varer

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske

0805 50 90

74,30

42,63

2 125,21

554,42

1 162,47

18 618,38

256,53

51,71

31,89

285,15

17 791,47

2 784,21

691,21

50,91

 

 

 

 

2.90

Grapefrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Hvide

ex 0805 40 00

60,18

34,53

1 721,41

449,08

941,59

15 080,73

207,78

41,88

25,83

230,97

14 410,95

2 255,19

559,87

41,24

 

 

 

 

2.90.2

Lyserøde

ex 0805 40 00

84,88

48,70

2 427,87

633,38

1 328,01

21 269,83

293,06

59,07

36,44

325,76

20 325,16

3 180,71

789,64

58,16

 

 

 

 

2.100

Druer til spisebrug

0806 10 10

161,75

92,81

4 626,90

1 207,05

2 530,86

40 534,93

558,50

112,58

69,44

620,82

38 734,63

6 061,64

1 504,86

110,84

 

 

 

 

2.110

Vandmeloner

0807 11 00

43,62

25,03

1 247,75

325,51

682,50

10 931,17

150,61

30,36

18,73

167,42

10 445,68

1 634,66

405,82

29,89

 

 

 

 

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

40,98

23,51

1 172,22

305,80

641,19

10 269,44

141,49

28,52

17,59

157,28

9 813,34

1 535,70

381,25

28,08

 

 

 

 

2.120.2

Andre varer

ex 0807 19 00

94,56

54,26

2 704,80

705,62

1 479,50

23 695,98

326,49

65,81

40,59

362,92

22 643,56

3 543,52

879,71

64,80

 

 

 

 

2.140

Pærer

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andre varer

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikoser

0809 10 00

134,41

77,13

3 844,84

1 003,03

2 103,08

33 683,50

464,10

93,55

57,70

515,88

32 187,50

5 037,07

1 250,50

92,11

 

 

 

 

2.160

Kirsebær

0809 20 95

0809 20 05

451,47

259,05

12 914,22

3 369,03

7 063,93

113 137,66

1 558,83

314,22

193,81

1 732,78

108 112,83

16 918,73

4 200,22

309,37

 

 

 

 

2.170

Ferskener

0809 30 90

231,56

132,87

6 623,71

1 727,98

3 623,09

58 028,33

799,52

161,16

99,41

888,74

55 451,10

8 677,62

2 154,30

158,67

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

176,17

101,09

5 039,35

1 314,65

2 756,47

44 148,28

608,28

122,61

75,63

676,16

42 187,50

6 601,98

1 639,00

120,72

 

 

 

 

2.190

Blommer

0809 40 05

154,90

88,88

4 430,89

1 155,92

2 423,65

38 817,74

534,84

107,81

66,50

594,52

37 093,71

5 804,85

1 441,10

106,14

 

 

 

 

2.200

Jordbær

0810 10 00

322,94

185,30

9 237,79

2 409,93

5 052,96

80 929,54

1 115,06

224,77

138,64

1 239,49

77 335,18

12 102,29

3 004,50

221,30

 

 

 

 

2.205

Hindbær

0810 20 10

530,81

304,58

15 183,87

3 961,13

8 305,40

133 021,44

1 832,79

369,45

227,88

2 037,31

127 113,50

19 892,17

4 938,41

363,74

 

 

 

 

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)

0810 40 30

1 068,17

612,92

30 555,00

7 971,11

16 713,23

267 683,40

3 688,18

743,45

458,57

4 099,74

255 794,67

40 029,67

9 937,72

731,96

 

 

 

 

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

158,53

90,96

4 534,74

1 183,01

2 480,45

39 727,49

547,37

110,34

68,06

608,45

37 963,06

5 940,89

1 474,88

108,63

 

 

 

 

2.230

Granatæbler

ex 0810 90 95

201,31

115,51

5 758,47

1 502,26

3 149,82

50 448,29

695,08

140,11

86,42

772,65

48 207,71

7 544,09

1 872,89

137,95

 

 

 

 

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder sharon-frugter)

ex 0810 90 95

166,13

95,32

4 752,01

1 239,69

2 599,29

41 630,98

573,60

115,62

71,32

637,61

39 782,00

6 225,54

1 545,55

113,84

 

 

 

 

2.250

Litchiblommer

ex 0810 90


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 126/2006

af 25. januar 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2040/2005 af 14. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i svinekødssektoren af den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Bulgarien og Rumænien (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første kvartal 2006, vedrører mængder, der er mindre end eller lig med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

(2)

Den restmængde, der skal lægges til den disponible mængde i den følgende periode, bør bestemmes.

(3)

De handlende bør gøres opmærksom på, at licenserne kun kan anvendes for produkter, der opfylder alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 2040/2005, imødekommes som anført i bilag I.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 2040/2005 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.

3.   Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 328 af 15.12.2005, s. 34.


BILAG I

Løbenummer

Procentsats for accept af forelagte importlicensansøgninger for perioden fra 1. januar til 31. marts 2006

09.4671

09.4751

09.4752

09.4756


BILAG II

(t)

Løbenummer

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. april til 30. juni 2006

09.4671

4 400,0

09.4752

2 125,0

09.4756

15 625,0


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 127/2006

af 25. januar 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF, og 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien og Rumænien (2), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 1279/98 er det fastsat, hvor store mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Ansøgningerne om importlicenser for oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien kan alle imødekommes fuldt ud —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver importlicensansøgning, der er indgivet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2006 i forbindelse med de kontingenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1279/98, imødekommes fuldt ud.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1240/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 34).


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 128/2006

af 25. januar 2006

om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

Af den afskrivning, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1159/2003, fremgår det, at der fortsat er sukkermængder til rådighed for leveringsforpligtelserne for præferencesukker fra Indien for leveringsperioden 2005/06, for hvilke grænserne allerede er nået.

(3)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen oplyse, at de pågældende grænser ikke mere er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Grænserne for leveringsforpligtelserne for præferencesukker fra Indien for leveringsperioden 2005/06 er ikke mere nået.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 129/2006

af 25. januar 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 111/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 4.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 26. januar 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

33,91

8,28

1701 99 10 (2)

33,91

4,16

1701 99 90 (2)

33,91

4,16

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/9/EF

af 23. januar 2006

om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF hører det under medlemsstaternes ansvarsområde at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder. Sådanne godkendelser skal bygge på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøpåvirkningen. Ved vurderingerne skal der tages hensyn til elementer som sprøjteførerens og tilstedeværendes eksponering og virkninger på jord-, vand- og luftmiljøet samt virkningerne på mennesker og dyr via indtag af restkoncentrationer på behandlede afgrøder.

(2)

Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til forbrugernes skønnede indtagelse gennem føden.

(3)

Der bør løbende holdes øje med maksimalgrænseværdierne for pesticider. De kan ændres under hensyntagen til nye anvendelser og nye oplysninger.

(4)

Maksimalgrænseværdierne sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på EF's marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(5)

Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser af diquat, der er omfattet af direktiv 90/642/EØF.

(6)

Forbrugernes livslange eksponering for disse pesticider via fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer heraf, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i EF, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (3). Beregningerne viser, at de pågældende maksimalgrænseværdier sikrer, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides.

(7)

En vurdering af de disponible oplysninger har vist, at der ikke er behov for en ArfD (akutreferencedosier), og at det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af virkningerne på kort sigt.

(8)

Der bør derfor fastsættes nye maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat.

(9)

Fastsættelse eller ændring af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for diquat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at tillade yderligere anvendelsesformål for diquat. Derefter bør de midlertidige EF-maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(10)

Direktiv 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 90/642/EØF ændres således: I gruppe »4. OLIEFRØ« indsættes »Hampefrø« mellem »Bomuldsfrø« og »Andre«.

Artikel 2

Del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 26. juli 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 27. juli 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/76/EF (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 14).

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/72/EF (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 63).

(3)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


BILAG

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om diquat således:

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier

Diquat

»1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

0,05 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUGTER

 

Grapefrugter

 

Citroner

 

Limefrugter

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

Appelsiner

 

Pompelmus

 

Andre

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

Mandler

 

Paranødder

 

Cashewnødder

 

Kastanjer

 

Kokosnødder

 

Hasselnødder

 

Macadamia

 

Pekannødder

 

Pinjekerner

 

Pistacienødder

 

Valnødder

 

Andre

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

Æbler

 

Pærer

 

Kvæder

 

Andre

 

iv)

STENFRUGTER

 

Abrikoser

 

Kirsebær

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

Blommer

 

Andre

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

Spisedruer

 

Druer til vinfremstilling

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

Brombær

 

Korbær

 

Loganbær

 

Hindbær

 

Andre

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

Blåbær

 

Tranebær

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

Stikkelsbær

 

Andre

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

Avocadoer

 

Bananer

 

Dadler

 

Figner

 

Kiwifrugter

 

Kumquats

 

Litchiblommer

 

Mangofrugter

 

Oliven

 

Papaja

 

Passionsfrugter

 

Ananas

 

Granatæbler

 

Andre

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

0,05 (1)  (2)

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

Rødbeder

 

Gulerødder

 

Maniok

 

Knoldselleri

 

Peberrod

 

Jordskokker

 

Pastinakker

 

Persillerod

 

Radiser

 

Skorzonerrod

 

Batater

 

Kålroer

 

Majroer

 

Yams

 

Andre

 

ii)

LØG

 

Hvidløg

 

Løg, alm.

 

Skalotteløg

 

Forårsløg

 

Andre

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

a)

Solanacea

 

Tomater

 

Peberfrugter

 

Auberginer

 

Andre

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

Agurker

 

Drueagurker

 

Courgetter

 

Andre

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

Meloner

 

Græskar

 

Vandmeloner

 

Andre

 

d)

Sukkermajs

 

iv)

KÅL

 

a)

Blomsterkål

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

Blomkål

 

Andre

 

b)

Hovedkål

 

Rosenkål

 

Hvid- og rødkål

 

Andre

 

c)

Bladkål

 

Kinakål

 

Grønkål

 

Andre

 

d)

Kålrabi

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

a)

Salat og lignende

 

Karse

 

Vårsalat

 

Hoved- og pluksalat

 

Endivie, bredbladet

 

Andre

 

b)

Spinat og lignende

 

Spinat

 

Bladbeder

 

Andre

 

c)

Brøndkarse

 

d)

Julesalat

 

e)

Urter

 

Kørvel

 

Purløg

 

Persille

 

Selleriblade

 

Andre

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

 

Bønner (med bælg)

 

Bønner (uden bælg)

 

Ærter (med bælg)

 

Ærter (uden bælg)

 

Andre

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

 

Asparges

 

Kardoner

 

Selleri

 

Fennikel

 

Artiskokker

 

Porrer

 

Rabarber

 

Andre

 

viii)

SVAMPE

 

a)

Svampe, dyrkede

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

3.

Bælgplanter

0,2 (2)

Bønner

 

Linser

 

Ærter

 

Andre

 

4.   

Oliefrø

Hørfrø

5 (2)

Jordnødder

0,1 (1)  (2)

Valmuefrø

0,1 (1)  (2)

Sesamfrø

0,1 (1)  (2)

Solsikkefrø

1 (2)

Rapsfrø

2 (2)

Sojabønner

0,2 (2)

Sennepsfrø

0,5 (2)

Bomuldsfrø

0,1 (1)  (2)

Hampefrø

0,5 (2)

Andre

0,1 (1)  (2)

5.

Kartofler

0,05 (1)  (2)

Tidlige kartofler

 

Spisekartofler

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis))

0,1 (1)  (2)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,1 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. januar 2006

om ændring af Rådets forretningsorden

(2006/34/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1,

under henvisning til artikel 2, stk. 2, i bilag IIa i Rådets forretningsorden (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 11, stk. 5, i Rådets forretningsorden, i det følgende benævnt »forretningsordenen«, fastsætter, at når Rådet træffer en afgørelse, som kræver kvalificeret flertal, og hvis et medlem af Rådet kræver det, kontrolleres det, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62 % af Unionens samlede befolkning beregnet i overensstemmelse med befolkningstallene i artikel 1 i bilag IIa i forretningsordenen.

(2)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i bilag IIa i forretningsordenen om gennemførelsesbestemmelserne til bestemmelserne vedrørende stemmevægtningen i Rådet tilpasser Rådet med virkning fra 1. januar hvert år de tal, der er nævnt i artikel 1 i nævnte bilag, i overensstemmelse med de oplysninger, De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor har til rådighed pr. 30. september det foregående år.

(3)

Forretningsordenen bør derfor tilpasses —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i bilag IIa i forretningsordenen affattes således:

»Artikel 1

Med henblik på anvendelsen af artikel 205, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 118, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab samt artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 34, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det samlede befolkningstal for hver medlemsstat for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2006 således:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 500,8

Frankrig

62 370,8

Det Forenede Kongerige

60 063,2

Italien

58 462,4

Spanien

43 038,0

Polen

38 173,8

Nederlandene

16 305,5

Grækenland

11 073,0

Portugal

10 529,3

Belgien

10 445,9

Den Tjekkiske Republik

10 220,6

Ungarn

10 097,5

Sverige

9 011,4

Østrig

8 206,5

Danmark

5 411,4

Slovakiet

5 384,8

Finland

5 236,6

Irland

4 109,2

Litauen

3 425,3

Letland

2 306,4

Slovenien

1 997,6

Estland

1 347,0

Cypern

749,2

Luxembourg

455,0

Malta

402,7

I alt

461 324,0

Tærskel (62 %)

286 020,9«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2004/338/EF, Euratom af 22. marts 2004 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 22). Ændret ved afgørelse 2004/701/EF, Euratom (EUT L 319 af 20.10.2004, s. 15).


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/34


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. januar 2006

om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet

(2006/35/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 390/2001 af 26. februar 2001 om ydelse af bistand til Tyrkiet inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien, særlig om etablering af et tiltrædelsespartnerskab (1), særlig artikel 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 390/2001 fastsættes det, at Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal træffer afgørelse om de principper, prioriteter, mellemliggende mål og betingelser, der indgår i tiltrædelsespartnerskabet, således som det bliver forelagt Tyrkiet, samt om de efterfølgende væsentlige justeringer heraf.

(2)

På grundlag heraf vedtog Rådet i 2001 og 2003 et tiltrædelsespartnerskab med Tyrkiet (2).

(3)

I Kommissionens henstilling fra 2004 om Tyrkiet blev det understreget, at Den Europæiske Union fortsat nøje burde overvåge den politiske reformproces, og at der burde foreslås et revideret tiltrædelsespartnerskab i 2005.

(4)

I december 2004 konkluderede Det Europæiske Råd, at Den Europæiske Union fortsat nøje vil overvåge fremskridtene med de politiske reformer på grundlag af et tiltrædelsespartnerskab, der angiver prioriteterne for reformprocessen.

(5)

Den 3. oktober 2005 indledte medlemsstaterne forhandlinger med Tyrkiet om landets tiltrædelse af Den Europæiske Union. Den måde, forhandlingerne skrider frem på, vil blive styret af de fremskridt, som Tyrkiet gør med sin forberedelse af tiltrædelsen, og det vil blandt andet blive målt ud fra, hvordan tiltrædelsespartnerskabet, der regelmæssigt vil blive revideret, gennemføres.

(6)

For at forberede sig til medlemskabet forventes det, at Tyrkiet udarbejder en plan indeholdende en tidsplan og specifikke foranstaltninger til gennemførelse af prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Principperne, prioriteterne, de mellemliggende mål og betingelserne i tiltrædelsespartnerskabet for Tyrkiet fremgår af vedlagte bilag, som udgør en integrerende del af denne afgørelse.

Artikel 2

Gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet undersøges og overvåges i de organer, der er etableret i henhold til associeringsaftalen, og af Rådet på grundlag af årlige rapporter fra Kommissionen.

Artikel 3

Denne afgørelse får virkning på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 58 af 28.2.2001, s. 1.

(2)  Afgørelse 2001/235/EF (EFT L 85 af 24.3.2001, s. 13) og 2003/398/EF (EUT L 145 af 12.6.2003, s. 40).


BILAG

TYRKIET: TILTRÆDELSESPARTNERSKABET 2005

1.   INDLEDNING

Det Europæiske Råd besluttede på sit møde i Luxembourg i december 1997, at tiltrædelsespartnerskabet skulle udgøre hovedaksen i den styrkede førtiltrædelsesstrategi, idet det danner en samlet ramme om alle former for bistand til kandidatlandene. På den måde målretter Fællesskabet sin bistand efter de enkelte kandidatlandes specifikke behov, således at der ydes støtte til at løse særlige problemer med henblik på tiltrædelse.

Det første tiltrædelsespartnerskab for Tyrkiet blev vedtaget af Rådet i marts 2001. I Kommissionens strategidokument om udvidelsen fra oktober 2002 erklæredes det, at Kommissionen ville foreslå et revideret tiltrædelsespartnerskab for Tyrkiet. Der blev så forelagt et revideret tiltrædelsespartnerskab af Kommissionen i marts 2003, og det blev vedtaget af Rådet i maj samme år. I en henstilling fra oktober 2004 foreslog Kommissionen, at hvis det skulle sikres, at den politiske reformproces kunne give varige og uigenkaldelige resultater, burde EU fortsat føre et nøje tilsyn med de politiske reformer. Kommissionen foreslog således, at der skulle vedtages et revideret tiltrædelsespartnerskab i 2005.

Tyrkiet forventes at udarbejde en plan indeholdende en tidsplan og specifikke foranstaltninger til gennemførelse af prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet.

Det reviderede tiltrædelsespartnerskab danner grundlag for en række politikinstrumenter, der skal tjene til at hjælpe kandidatlandene i deres forberedelser til medlemskab. Blandt andet vil det reviderede tiltrædelsespartnerskab tjene som grundlag for kommende politiske reformer og som målestok for kommende fremskridt.

2.   PRINCIPPER

Hovedprioriteterne for Tyrkiet vedrører landets evne til at opfylde de kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde på mødet i København i 1993, og kravene i de forhandlingsrammer, der blev vedtaget af Rådet den 3. oktober 2005.

3.   PRIORITETER

Prioriteterne i dette tiltrædelsespartnerskab er blevet udvalgt ud fra en realistisk forventning om, at landet kan realisere dem helt eller i væsentligt omfang i løbet af de kommende par år. Der skelnes mellem prioriteter på kort sigt, som forventes realiseret i løbet af et til to år, og prioriteter på mellemlang sigt, som forventes realiseret i løbet af tre til fire år. Prioriteterne vedrører både lovgivning og gennemførelsen heraf.

Det fremgår af det reviderede tiltrædelsespartnerskab, hvilke områder der skal prioriteres i Tyrkiets forberedelse af medlemskabet. Tyrkiet vil dog i sidste ende skulle tage fat om samtlige de punkter, der er påpeget i statusrapporten, herunder konsolidering af den politiske reformproces, så den bliver irreversibel, og sikring af, at den gennemføres ensartet i hele landet og på alle administrative niveauer. Det er endvidere vigtigt, at Tyrkiet indfrier sit tilsagn om at ville tilpasse sin lovgivning og indføre gældende EU-ret i overensstemmelse med de tilsagn, som landet har givet som led i associeringsaftalen, toldunionen og hertil knyttede afgørelser truffet af EF/Tyrkiet-Associeringsrådet, f.eks. med hensyn til samhandelsordningen for landbrugsprodukter.

3.1.   PRIORITETER PÅ KORT SIGT

Udvidet politisk dialog og politiske kriterier

Demokrati og retsstatsforhold

Offentlig forvaltning

Fortsætte med reformer af den offentlige forvaltning og personalepolitikken for at sikre mere effektivitet, ansvarlighed og gennemsigtighed.

Sikre et effektivt, gennemsigtigt og deltagelsesorienteret lokalstyre, især ved gennemførelse af nyligt vedtagne lovforskrifter.

Etablere et fuldt ud operationelt ombudsmandssystem.

Forholdet mellem civile og militære myndigheder

Fortsætte med at bringe den civile kontrol af militæret på linje med praksis i EU-medlemsstaterne. Sikre, at de civile myndigheder fuldt ud kan varetage deres tilsynsopgaver, især hvad angår formuleringen af den nationale sikkerhedsstrategi og gennemførelsen heraf. Tage skridt til at få større ansvarlighed og gennemsigtighed ind i varetagelsen af sikkerhedsanliggender.

Indføre fuld parlamentarisk kontrol med militær- og forsvarspolitik og alle hertil knyttede udgifter, herunder til ekstern revision.

Afskaffe alt, hvad der er tilbage af militærdomstoles kompetence til at føre sager mod civile.

Retsvæsen

Sikre en konsekvent fortolkning af retsbestemmelser, herunder den nye straffelov, med tilknytning til menneskerettigheder og grundlæggende friheder i alle retsinstanser på linje med den europæiske menneskerettighedskonvention og den hertil hørende retspraksis.

Sikre retssystemets uafhængighed, især hvad angår det høje råd af dommere og anklagere og udpegningen af nye dommere og anklagere.

Sikre ligestilling mellem anklager og forsvarer under strafferetssager, også hvad angår indretningen af retslokaler.

Fortsætte med uddannelsen af dommere og anklagere i anvendelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstols retspraksis.

Gøre retssystemet mere effektivt ved især at styrke dets institutionelle kapacitet og vedtage en ny civil retsplejelov.

Gå videre med oprettelsen af regionale appeldomstole på mellemniveau.

Antikorruptionspolitik

Fuld opbakning på alle niveauer til bekæmpelsen af korruption, bl.a. ved styrkelse af alle involverede institutioner samt koordinering af dem.

Sikre gennemførelse af forordningen om principper for etisk adfærd for offentligt ansatte og også lade dens bestemmelser gælde for valgte funktionærer, retspersonale, akademikere og militærpersonale.

Begrænse anvendelse af parlamentarisk immunitet på linje med europæisk praksis.

Menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal

Overholdelse af international lov om menneskerettigheder

Fremme menneskerettigheder med aktiv støtte fra en uafhængig menneskerettighedsinstitution, der har passende midler til rådighed, i overensstemmelse med relevante FN-principper. Overvåge menneskerettighedssager, blandt andet med pålidelige statistiske data.

Udbygge uddannelsen af lovhåndhævelsesinstanser i menneskerettighedsspørgsmål og efterforskningsmetoder, særligt for at styrke kampen mod tortur og mishandling.

Ratificere de fakultative protokoller til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Overholde den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende friheder og i fuldt omfang fuldbyrde afgørelser truffet af den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Gennemføre lovbestemmelser vedrørende retten til fornyet rettergang på linje med den europæiske menneskerettighedsdomstols relevante afgørelser.

Garantere i lovgivning og i praksis, at alle uden forskelsbehandling og uanset sprog, politisk overbevisning, race, køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handikap, alder eller seksuel orientering kan udøve samtlige menneskerettigheder og grundlæggende friheder.

Ratificere protokol nr. 12 til den europæiske menneskerettighedskonvention om det generelle forbud mod diskrimination fra offentlige myndigheders side.

Borgerlige og politiske rettigheder

Forebyggelse af tortur og mishandling

Sikre gennemførelse af de foranstaltninger, der blev vedtaget i forbindelse med nul-tolerance-politikken med hensyn til tortur og mishandling på linje med den europæiske menneskerettighedskonvention og henstillingerne fra Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur.

Intensivere kampen mod straffrihed. Sikre, at anklagere foretager rettidige og effektive undersøgelser af påståede sager, således at lovovertrædere bliver identificeret og straffet af domstolene.

Sikre gennemførelse af Istanbul-protokollen i hele landet, især ved at udbygge den lægelige ekspertise.

Ratificere den fakultative protokol til FN-konventionen mod tortur, som omhandler etablering af et system af uafhængig overvågning af centre for frihedsberøvede.

Adgang til domstolene

Give bedre mulighed for et effektivt forsvar, for eksempel adgang til retshjælp og kvalificerede tolke.

Sikre, at borgerne er bekendte med og i stand til at udøve deres ret til at kunne tale med en advokat i fortrolighed og til at kunne underrette familien lige fra starten af deres forvaring.

Ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Sikre udøvelsen af ytringsfrihed, herunder pressefrihed, på linje med den europæiske menneskerettighedskonvention og i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedsdomstols retspraksis.

Fortsætte med at afhjælpe situationen for personer, der er retsforfulgt eller dømt for meningstilkendegivelser uden at have opfordret til vold.

Gennemføre reformer vedrørende forenings- og forsamlingsfrihed i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og hertil hørende retspraksis. Gennemføre foranstaltninger til at forebygge overdreven brug af magt fra sikkerhedsstyrkernes side.

Bringe de relevante bestemmelser, der gælder for politiske partier, på linje med europæisk praksis.

Bringe finansiering og revision af politiske partier på linje med europæisk praksis.

Fremme og tilskynde til den indenlandske udvikling af civilsamfundet og dets inddragelse i udformningen af offentlige politikker.

Lette og tilskynde til åben kommunikation og samarbejde mellem alle sektorer i det tyrkiske civilsamfund og europæiske partnere.

Religionsfrihed

Vedtage en lov, der i udstrakt grad griber fat om alle de vanskeligheder, som ikke-muslimske religiøse mindretal og samfund står over for, på linje med relevante europæiske standarder. Suspendere salg eller konfiskation af ejendom, som tilhører eller tilhørte ikke-muslimske religiøse samfundsinstitutioner, foretaget af kompetente myndigheder indtil vedtagelsen af ovennævnte lov.

Vedtage og gennemføre bestemmelser om udøvelse af tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed for alle enkeltpersoner og religiøse samfund på linje med den europæiske menneskerettighedskonvention og under hensyntagen til de relevante henstillinger fra Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance.

Skabe de rette vilkår for alle religionssamfunds virke i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Dette omfatter retlig og domstolsmæssig beskyttelse (bl.a. ved at kunne opnå status som juridisk person) af disse samfund, deres medlemmer og deres aktiver, undervisning, udpegelse og uddannelse af gejstlige samt udøvelse af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med protokol nr. 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Økonomiske og sociale rettigheder

Kvinders rettigheder

Gennemføre lovgivning om kvinders rettigheder, især civilret, den nye strafferet og loven om beskyttelse af familien.

Fortsat træffe forholdsregler mod alle former for vold mod kvinder, herunder forbrydelser begået ud fra æresbegrebet. Sikre specialiseret uddannelse for dommere og anklagere, lovhåndhævelsesinstanser, kommunale myndigheder og andre ansvarlige institutioner og oprette centre for voldstruede kvinder i alle større lokalsamfund på linje med gældende lovgivning.

Yderligere fremme kvinders rolle i samfundet, herunder deres uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet og i det politiske og sociale liv, og støtte udvikling af kvindeorganisationer til at opfylde disse mål.

Børns rettigheder

Fremme beskyttelse af børns rettigheder i overensstemmelse med EU’s standarder og internationale standarder.

Fortsætte bestræbelserne på at tackle problemet med gadebørn.

Fagforeningsrettigheder

Sikre, at fagforeningsrettighederne respekteres fuldt ud på linje med EU-standarder og relevante ILO-konventioner, især hvad angår retten til at organisere sig, retten til at strejke og retten til at forhandle kollektivt.

Styrke den sociale dialog og lette og tilskynde til samarbejde med EU-partnere.

Mindretalsrettigheder, kulturelle rettigheder og mindretalsbeskyttelse

Sikre kulturel mangfoldighed og fremme respekt for og beskyttelse af mindretal i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og principperne i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og på linje med bedste praksis i medlemsstaterne.

Garantere retsbeskyttelse for mindretal, især hvad angår udøvelse af ejendomsrettigheder på linje med protokol nr. 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Sikre adgang i praksis til radio og tv på andre sprog end tyrkisk. Fjerne resterende forhindringer, især for lokale og regionale private sendere.

Vedtage passende foranstaltninger til at støtte indlæring af andre sprog end tyrkisk.

Situationen i øst og sydøst

Afskaffe landsbyvagtsystemet i sydøst. Rydde området for landminer.

Udarbejde en overordnet plan med det formål at mindske regionale forskelle, og især forbedre forholdene i det sydøstlige Tyrkiet, med sigte på at give alle tyrkiske borgere, herunder borgere af kurdisk oprindelse, bedre økonomiske, sociale og kulturelle forhold.

Fortsætte med foranstaltninger, der skal fremme internt fordrevnes tilbagevenden til deres boliger på linje med henstillingerne fra FN’s generalsekretærs særlige repræsentant for hjemstedsfordrevne.

Sikre fair og hurtig kompensation til dem, der har lidt tab og ødelæggelser som følge af sikkerhedssituationen i sydøst.

Regionale spørgsmål og internationale forpligtelser

Cypern

Sikre fortsat støtte til bestræbelserne på at nå frem til en samlet løsning på Cypern-problemet inden for FN’s rammer og på linje med de principper, som Unionen bygger på, og samtidig bidrage til at skabe et bedre klima for en samlet løsning.

Fuldt ud gennemføre protokollen om tilpasning af Ankara-aftalen for at tage hensyn til de ti nye EU-medlemsstaters, herunder Cyperns, tiltrædelse (1).

Tage konkrete skridt til så hurtigt som muligt at normalisere de bilaterale forbindelser mellem Tyrkiet og alle EU-medlemsstater, herunder Republikken Cypern (1).

Fredelig bilæggelse af grænsestridigheder

Fortsætte med bestræbelserne for at løse alle udestående grænsestridigheder i henhold til princippet om fredelig bilæggelse af tvister i overensstemmelse med FN-pagten, i givet fald også om nødvendigt Den Internationale Domstols jurisdiktion.

Gå utvetydigt ind for at etablere gode forbindelser med naboerne; tage fat om alle kilder til konflikter med naboer og afholde sig fra enhver handling, der kunne influere negativt på en fredelig løsning af grænsestridigheder.

Forpligtelser i henhold til associeringsaftalen

Sikre gennemførelse af tilsagn, der er givet i henhold til associeringsaftalen, herunder toldunionen.

Hæve restriktionerne på handel med oksekød, levende kreaturer og produkter fremstillet heraf.

Økonomiske kriterier

Fortsætte med det igangværende strukturreformprogram, der er aftalt med Den Internationale Valutafond og Verdensbanken, og især sikre kontrollen med de offentlige udgifter.

Færdiggøre implementeringen af finanssektorreformen, og især bringe forsigtigheds- og gennemsigtighedsreglerne og overvågningen heraf på linje med internationale standarder.

Bevare markedstilsynsmyndighedernes uafhængighed.

Fremskynde privatiseringen af statsejede virksomheder, især statsejede banker, under hensyntagen til de sociale aspekter.

Fortsætte markedsliberaliseringen og prisreformer, særlig inden for energi og landbrug, med særlig vægt på tobak og sukker.

Fortsætte den økonomiske dialog med EU, navnlig inden for rammerne af procedurerne for overvågning af statsfinanserne forud for tiltrædelsen, idet der skal lægges vægt på relevante foranstaltninger til opnåelse af makroøkonomisk stabilitet og forudsigelighed og på gennemførelse af strukturreformer.

Implementere foranstaltninger til at afhjælpe problemet med den uformelle økonomi.

Forbedre indsatsen på erhvervsuddannelsesområdet, især for de yngre befolkningsgrupper.

Afhjælpe skævhederne på arbejdsmarkedet.

Forbedre erhvervsklimaet og især handelsretternes funktion. Med henblik herpå, forbedre handelsretsvæsenet ved at være særlig opmærksom over for retsvæsenets uafhængighed og behørig anvendelse af ekspertvidner.

Fortsætte reformen af landbrugssektoren.

Forbedre det almene uddannelses- og sundhedsniveau med fokus på den yngre generation og ugunstigt stillede områder.

Lette og fremme tilstrømningen af udenlandske direkte investeringer.

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

Fri bevægelighed for varer

Fjerne tekniske og administrative handelsbarrierer. Sikre en effektiv kontrol på hjemmemarkedet samt fri bevægelighed for varer.

Færdiggøre identifikationen af foranstaltninger, der er i modstrid med artikel 28-30 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og ophæve dem. Navnlig fjerne alle ulovlige ikke-automatiske importlicenser og implementere princippet om gensidig anerkendelse på ikke-harmoniserede områder.

Fjerne alle restriktioner for fri bevægelighed for varer, som skyldes forskelsbehandling over for befragtere fra medlemsstaterne på grund af deres nationalitet og tidligere dokninger.

Sikre implementering af certificering, overensstemmelsesprøvning og CE-mærkning i overensstemmelse med direktiverne om den nye og globale metode; styrke eksisterende markedstilsyns- og overensstemmelsesprøvningsstrukturer med udstyr og uddannelse og skabe en hermed forenelig administrativ infrastruktur.

Udvikle en effektiv metrologisk infrastruktur og gøre det lettere at anvende videnskabelig og industriel metrologi mere bredt.

Etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser

Definere en metodologi og køreplan til at screene national lovgivning for potentielle forhindringer, der vedrører EF-traktatens bestemmelser om etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser.

Definere og påbegynde implementering af en køreplan for tilpasning til EU-retten om gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer, herunder etablering af den fornødne administrative kapacitet.

Definere en køreplan for gennemførelsen af EU-retten om posttjenester.

Fri bevægelighed for kapital

Fjerne alle restriktioner, som påvirker udenlandske direkte investeringer med oprindelse i EU i alle økonomiske sektorer.

Offentlige indkøb

Fremskynde tilpasningen af lovgivningen om offentlige indkøb til EU-retten, især hvad angår koncessioner inden for forsyningssektoren og med hensyn til klageprocedurer.

Øge den offentlige indkøbsmyndigheds kapacitet til at gennemføre den nye lov om offentlige indkøb.

Intellektuel ejendomsret

Forbedre håndhævelse af lovgivningen om intellektuel ejendomsret ved at styrke den administrative kapacitet og koordinering, blandt andet instanser for lovhåndhævelse og retsvæsenet. Tage fat om især forfalskning af varemærker, især vedrørende reservedele til biler og luksusvarer, og piratkopiering, især af bøger og andre medier.

Finde frem til en gensidig acceptabel løsning sammen med EU om ikke-færdigbehandlede ansøgninger vedrørende generiske lægemidler inden for den farmaceutiske sektor.

Konkurrence

Skabe overensstemmelse med EU-retten på statsstøtteområdet, inden for følsomme sektorer som stål, etablere en national overvågningsmyndighed for statsstøtte og sikre en stringent kontrol af statsstøtte.

Sikre gennemsigtighed og fortsat informationsudveksling på konkurrence- og statsstøtteområdet.

Færdiggøre tilpasningen af den afledte ret på antitrustområdet.

Finansielle tjenesteydelser

Vedtage de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger under den nye banklov. Sikre konsekvente fremskridt med implementeringen af køreplanen for de nye krav til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag.

Styrke forsigtigheds- og gennemsigtighedsstandarderne i den finansielle sektor uden for banksektoren, blandt andet ved at rationalisere tilsynsstrukturerne, hvor det er nødvendigt.

Informationssamfund og medier

Sikre en effektiv gennemførelse af takst- og licenslovgivningen.

Vedtage og gennemføre tilpasset lovgivning om elektronisk kommunikation, navnlig på områder som takst- og licenslovgivning, leasede linjer, adgang og sammenkobling, (forhånds-) operatørvalg og nummerflytning. Styrke kapaciteten og uafhængigheden hos reguleringsmyndigheder for radio og fjernsyn.

Fortsætte tilpasningen af lovgivningen på det audiovisuelle område, især hvad angår direktivet om fjernsyn uden grænser.

Landbrug og udvikling af landdistrikter

Vedtage de nødvendige lovgivende foranstaltninger og oprette passende administrative strukturer for de EU-instrumenter, der berører udvikling i landdistrikter.

Fødevaresikkerheds-, veterinær- og plantesundhedspolitik

Yderligere bringe dyreidentifikationssystemet og registreringen af kvæg på linje med EU’s krav og begynde arbejdet med henblik på at identificere får og geder og registrere deres bevægelser.

Vedtage en strategi for at få udryddet de mest udbredte dyresygdomme.

Udarbejde et program til modernisering af virksomheder, der forarbejder fødevarer, så de opfylder EU’s standarder for hygiejne og offentlig sundhed.

Implementere kontrolprogrammer for restkoncentrationer og zoonose.

Fiskeri

Bringe lovgivningen om fiskeriforvaltning, kontrol, markedsføring og strukturtilpasning på linje med EU-retten. Styrke den administrative kapacitet.

Transport

Fjerne alle nuværende restriktioner for skibe, der sejler under cypriotisk flag, og skibe, der sejler på Cypern, og bestemmelserne i luftfartsaftaler, der diskriminerer befragtere fra medlemsstaterne på grund af deres nationalitet.

Fortsætte med tilpasning til EU-retten for alle transportformer.

Styrke søfartsadministrationen, især kontrollen med flagstaten, og straks forbedre sikkerheden for den tyrkiske flåde, så den kan fjernes fra Paris-memorandummets sortliste over flagstater.

Vedtage et program for tilpasning af den tyrkiske vejtransportflåde til EU’s standarder.

Energi

Sikre, at reguleringsmyndigheden for el-, naturgas- og atomenergisektoren er uafhængig og fungerer effektivt.

Sikre, at der etableres et konkurrencebaseret indre energimarked i overensstemmelse med elektricitets- og gasdirektiverne.

Støtte skabelsen af et gradvis integreret regionalt energimarked som led i et bredere europæisk energimarked. Fjerne restriktioner for grænseoverskridende handel og for adgang for tredjeparter.

Udvikle en energistrategi, der skal lette gennemførelsen af retlige rammer, der er på linje med EU-retten.

Starte tilpasningen til EU-retten om energieffektivitet og alternative energikilder og udvikle den administrative kapacitet i disse sektorer.

Beskatning

Fortsætte tilpasningen af punktafgifter og moms, særlig med hensyn til de anvendte satser, omfanget af fritagne transaktioner og afgiftsstruktur, og afskaffe afgiftsforanstaltninger, der kan føre til forskelsbehandling.

Fortsætte tilpasningen til EU-retten på området for direkte beskatning, herunder bestemmelser om informationsudveksling med EU-medlemsstaterne med henblik på at lette håndhævelsen af forskrifter om svig og unddragelse.

Forpligte sig med hensyn til principperne i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning og sikre, at kommende lovgivning er i overensstemmelse med principperne i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning.

Intensivere bestræbelserne på at modernisere og styrke skatteforvaltningen for at sikre, at skatteyderne overholder reglerne bedre, og at der sker en forbedring af opkrævningen af direkte skatter og af moms og told og andre indirekte skatter. Etablere effektive instrumenter til at bekæmpe svig med.

Begynde forberedelserne til at udvikle de nødvendige it-systemer, så der kan foregå udveksling af elektroniske data med EU og EU’s medlemsstater.

Statistikker

Færdiggøre procedurerne for vedtagelse og håndhævelse af en ny statistiklov, der er på linje med EU’s standarder. Sikre passende uddannelse af personale samt forbedring af den administrative kapacitet.

Styrke strategien til udvikling af statistikker, navnlig på prioriterede områder som: befolknings- og arbejdsmarkedsstatistikker, regionale statistikker, erhvervsstatistikker (herunder erhvervsregister) og landbrugsstatistikker.

Vedtage klassifikationer, som endnu ikke er gennemført, og indføre de relevante statistiske enheder i erhvervsregisteret.

Forbedre den nationale regnskabsmetodologi på linje med ENS 95.

Socialpolitik og beskæftigelse

Udarbejde en årlig plan for finansiering af investeringer på grundlag af en realistisk vurdering af omkostningerne i forbindelse med tilpasning og af de disponible offentlige og private ressourcer.

Skabe de rette vilkår for en effektiv dialog mellem arbejdsmarkedets parter, blandt andet ved at ophæve restriktive bestemmelser om fagforeningsaktiviteter og sikre respekt for fagforeningsrettigheder.

Støtte arbejdsmarkedets parters kapacitetsopbygningsbestræbelser, særlig med henblik på deres fremtidige rolle ved udarbejdelsen og gennemførelsen af beskæftigelses- og socialpolitik, navnlig gennem en autonom social dialog.

Fortsætte bestræbelser på at løse problemet med børnearbejde.

Styrke kapaciteten i alle institutioner, der er involveret i gennemførelsen af EU-retten på området.

Virksomheds- og industripolitik

Vedtage det nationale stålomstruktureringsprogram, der sigter mod at sikre sektorens levedygtighed og respekt for EU’s regler om statsstøtte.

Udarbejde og implementere en strategi til fremme af udenlandske investeringer, herunder bilæggelse af tvister.

Regionalpolitik og koordination af strukturinstrumenterne

Fortsætte med at udvikle strategirammen for økonomisk og social samhørighed, som kan mindske regionale skævheder.

Etablere den nødvendige lovgivningsmæssige og administrative ramme til at kunne absorbere EU’s førtiltrædelsesmidler.

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Fortsætte med at udvikle og styrke alle lovhåndhævelsesinstitutioner og bringe deres status og funktion på linje med europæiske standarder, blandt andet gennem udvikling af samarbejde mellem de forskellige instanser. Vedtage en kodeks for politietik. Etablere et uafhængigt, effektivt klagesystem for at sikre større ansvarlighed hos politi og gendarmeri. Udvikle brugen af moderne efterforskningsteknikker og strategier til forebyggelse af kriminalitet. Tage skridt til at uddanne og udvikle kapaciteten hos kriminalpolitiet.

Fortsætte bestræbelserne på at implementere den nationale handlingsplan om migration og asyl for at bekæmpe ulovlig migration og straks indgå en tilbagetagelsesaftale med EU.

Vedtage og begynde implementeringen af den nationale handlingsplan om grænseforvaltning, især ved at tage skridt til at etablere et professionelt ikke-militært grænsekorps og ved at fjerne miner ved grænsen.

Vedtage og implementere en national strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Styrke kampen mod organiseret kriminalitet, narkotika, menneskehandel, svig, korruption, og hvidvaskning af penge.

Udvikle og starte med at implementere en national narkotikastrategi på linje med EU’s narkotikastrategi og -handlingsplan.

Vedtage en lov om beskyttelse af persondata på linje med EU-retten og oprette en uafhængig kontrolmyndighed.

Udpege en instans, som har de rette kompetencer til at beskytte euroen mod forfalskninger.

Videnskab og forskning

Starte med at udforme og anvende en integreret forskningsstrategi.

Uddannelse og kultur

Gøre det lettere for det nationale institut at konsolidere deltagelsen i Socrates-, Leonardo da Vinci- og Ungdomsprogrammet. Fremme deltagelse i programmet Kultur 2000.

Miljø

Vedtage et revideret program for overtagelse og gennemførelse af EU-retten. Udvikle en plan for finansiering af investeringer.

Fortsætte med at overtage og gennemføre EU-retten med relation til rammelovgivningen, internationale miljøkonventioner og lovgivning om naturbeskyttelse, vandkvalitet, integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening og affaldsforvaltning. Gennemføre og håndhæve det ændrede direktiv om vurdering af indvirkningerne på miljøet.

Fortsætte med at integrere miljøkrav i andre sektorpolitikker.

Udvikle en plan til at styrke administrativ kapacitet og gennemføre og håndhæve miljølovgivning.

Fortsætte med at udvikle grænseoverskridende vandsamarbejde, på linje med vandrammedirektivet og internationale konventioner, som EF er med i.

Forbruger- og sundhedsbeskyttelse

Fortsætte tilpasningen til EU-retten.

Yderligere udvikle institutionelle strukturer til effektiv gennemførelse, især hvad angår markedsovervågning.

Yderligere udvikle underretningssystemer om farlige varer på nationalt plan og udnytte mulighederne for at udveksle sådanne underretninger på internationalt plan gennem TRAPEX eller andre relevante systemer.

Toldunion

Vedtage en ny toldkodeks for i højere grad at bringe toldreglerne på linje med relevant EU-ret, herunder reglerne om præferenceoprindelse.

At bringe lovgivningen om frizoner på linje med relevant EU-ret og håndhæve den, især hvad angår regler om toldkontrol og afgiftskontrol.

Fortsætte med at styrke den administrative og operationelle kapacitet hos toldvæsenet og bringe interne procedurer på linje med EU-standarder.

Begynde forberedelserne til at udvikle de nødvendige it-systemer, så der kan foregå udveksling af elektroniske data med EU og EU’s medlemsstater, i første omgang på forsendelses- og toldtarifområdet.

Eksterne forbindelser og udenrigs- sikkerheds- og forsvarspolitik

Færdiggøre tilpasningen til EU’s fælles handelspolitik gennem en tilpasning til Fællesskabets præferenceordninger, herunder Fællesskabets nye generelle præferenceordning.

Fortsætte bestræbelserne på at indgå udestående frihandelsaftaler med tredjelande.

Gradvis bringe politikker over for tredjelande og holdninger i internationale organisationer på linje med EU’s og medlemsstaternes, også i relation til alle EU-medlemsstaternes medlemskab af relevante organisationer og ordninger som for eksempel Wassenaar-aftalen.

Finanskontrol

Sikre en rettidig gennemførelse af loven om offentlig finansforvaltning og –kontrol.

Vedtage ny lovgivning til reform af den eksterne revisionsfunktion i overensstemmelse med reglerne fra Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder og i overensstemmelse med loven om offentlig finansforvaltning og -kontrol for at sikre revisionsrettens uafhængighed.

Indføre effektive procedurer til at behandle uregelmæssigheder og sager om formodet svig, der påvirker førtiltrædelsesbistanden, herunder meddelelse af uregelmæssigheder til Kommissionen.

Styrke gennemførelsessystemet til forvaltning af Fællesskabets førtiltrædelsesmidler og tilpasse det til udviklingen af førtiltrædelsesinstrumenter.

Indføre de nødvendige administrative strukturer til effektiv og passende beskyttelse af EU-midler og til samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

3.2.   PRIORITETER PÅ MELLEMLANG SIGT

Økonomiske kriterier

Færdiggøre implementeringen af privatiseringsprogrammet.

Færdiggøre reformen af landbrugssektoren.

Sikre, at pensions- og socialsikringssystemet er bæredygtigt.

Fortsætte med at forbedre det almene uddannelses- og sundhedsniveau med fokus på den yngre generation og ugunstigt stillede områder.

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

Etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser

Fjerne restriktioner for fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser over grænserne.

Starte tilpasningen til EU-retten om posttjenester. Starte liberaliseringen af posttjenester og oprette en national reguleringsmyndighed.

Opnå væsentlig tilpasning til EU-retten for så vidt angår anerkendelse af erhvervskvalifikationer.

Offentlige indkøb

Sikre, at reglerne for offentlige indkøb gennemføres i praksis af kontraherende myndigheder og andre ordregivere på alle niveauer, blandt andet ved at udvikle og anvende operationelle værktøjer, tilbyde uddannelse og styrke den administrative kapacitet hos kontraherende myndigheder og andre myndigheder.

Fremme brugen af elektroniske midler ved indkøbsprocedurer.

Vedtage en omfattende national strategi, der skal udvikle Tyrkiets offentlige indkøbssystem, blandt andet ved brug af elektroniske midler på alle trin i indkøbsproceduren.

Intellektuel ejendomsret

Færdiggøre tilpasningen og sikre håndhævelse af intellektuel ejendomsret ved at styrke håndhævelsesstrukturer og -mekanismer, herunder håndhævelsesmyndigheder og retsvæsenet.

Finansielle tjenesteydelser

Gøre væsentlige fremskridt i retning af gennemførelse af de nye krav til kapitalgrundlag, på linje med bankregulerings- og overvågningsmyndighedens detaljerede køreplan.

Gøre væsentlige fremskridt i retning af at bringe lovgivningen på linje med EU-retten i den finansielle sektor uden for banksektoren.

Selskabsret

Færdiggøre tilpasningen til EU-retten.

Vedtage en bredt dækkende finansiel rapporteringsramme på linje med EU-standarder, ved fuldt ud at udnytte de fritagelser, der er fastsat i EU-retten.

Skærpe oplysningskravene. Navnlig vedtage et generelt krav til selskaberne om at indsende erklæringer fra juridiske enheder, der er blevet revideret, og konsoliderede finansieringsoversigter med henblik på at gøre dem offentligt tilgængelige.

Styrke kapaciteten hos alle relevante myndigheder til at overvåge og håndhæve standarder for finansrapportering.

Konkurrence

Konsolidere håndhævelse på antitrust- og statsstøtteområdet med særlig fokus på monopoler og virksomheder med særlige og eksklusive rettigheder.

Fortsætte med omstruktureringen af stålsektoren inden for rammerne af et vedtaget omfattende sektorprogram.

Skabe større kendskab til antitrust- og statsstøttereglerne hos alle markedsaktører og støtteydere.

Informationssamfund og medier

Færdiggøre overtagelsen af EU-retten på telekommunikationsområdet og gøre forberedelser til fuld liberalisering af markederne.

Færdiggøre tilpasningen af av-lovgivningen og styrke kapaciteten hos den uafhængige tilsynsmyndighed for radio og fjernsyn.

Landbrug og udvikling af landdistrikter

Fortsætte arbejdet med at oprette det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, navnlig hvad angår et matrikelidentifikationssystem.

Fødevaresikkerheds-, veterinær- og plantesundhedspolitik

Tilpasse veterinær-, fødevaresikkerheds- og plantesundhedslovgivningen.

Opbygge den nødvendige administrative kapacitet til at gennemføre veterinær-, fødevaresikkerheds- og plantesundhedslovgivningen.

Indføre et dyreidentifikationssystem for får og geder på linje med EU’s krav.

Modernisere virksomheder, der forarbejder landbrugsfødevarer, således at de kan overholde EU-standarderne for fødevaresikkerhed og -lovgivning. Modernisere landbrug med malkekvæg.

Implementere systemer til kontrol af fødevaresikkerhed.

Oprette et system til indsamling af døde dyr og behandling af animalske biprodukter.

Implementere planer, som skal udrydde de mest udbredte sygdomme.

Bringe systemet til registrering af plantesorter på linje med EU’s krav.

Bringe kravene vedrørende pesticidrester yderligere på linje med EU-bestemmelserne.

Fiskeri

Færdiggøre etableringen af passende administrative strukturer og udstyr på centralt og regionalt plan, som kan sikre gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

Transport

Færdiggøre den lovgivningsmæssige og administrative tilpasning for alle transportformer. For vejtransport sikre især markedsadgang, trafiksikkerhed, bilinspektion, vejkontrol samt sociale, skattemæssige og tekniske regler. Søtransport bør omfatte søfartssikkerhed.

Sikre gennemførelse og håndhævelse af lovgivning om vej-, sø- og lufttransport (især luftfartssikkerhed og lufttrafikstyring). Med henblik herpå forbedre implementerings- og håndhævelseskapaciteten hos hertil knyttede institutioner inden for alle aspekter af civil luftfart, vejtransport og jernbanetransport.

Færdiggøre omstruktureringen af det nationale jernbaneselskab og åbne jernbanemarkedet i overensstemmelse med kravene i EU-retten.

Implementere et program om teknisk tilpasning for den tyrkiske søfarts- og vejtransportflåde for at bringe den i overensstemmelse med Fællesskabets normer.

Energi

Færdiggøre tilpasningen af den nationale lovgivning til EU-retten.

Yderligere styrke administrations- og reguleringsinstanser.

Omstrukturere offentlige værker og åbne energimarkederne i overensstemmelse med EU-retten.

Sikre et højt sikkerhedsniveau på det nukleare område. Når der skabes en nuklear energiproduktionskapacitet: navnlig styrke reguleringsmyndighedens kapacitet, uafhængighed og midler i god tid, inden udstedelsen af licenser begynder. Sikre, at vurderinger af indvirkningerne på miljøet udføres i fuld overensstemmelse med direktivet herom.

Beskatning

I væsentlig grad fremskynde arbejdet med at færdiggøre tilpasningen til EU’s skatteret, hvad angår moms, punktafgifter og direkte beskatning, herunder adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning.

Fortsætte med at styrke og modernisere skatteadministrationen, herunder it-sektoren, for at forbedre skatteopkrævningen. Fortsætte med forberedelserne til at udvikle de nødvendige it-systemer for at tillade udveksling af elektroniske data med EU og EU’s medlemsstater.

Den økonomiske og monetære politik

Færdiggøre tilpasningen til EU-rettens bestemmelser om forbud mod offentlige myndigheders privilegerede adgang til finansielle institutioner og forbud mod direkte finansiering af den offentlige sektor.

Statistikker

Bringe virksomhedsregisteret op på EU-standard.

Bringe makroøkonomiske statistikker yderligere på linje med EU-retten, særlig med hensyn til skøn over BNP, harmoniserede forbrugerprisindekser, kortsigtede indikatorer, betalingsbalancen og arbejdsmarkedsstatistikker.

Styrke det statslige statistikinstituts koordinerende rolle for at forbedre indsamling og behandling af data fra forskellige statslige instanser.

Intensivere udnyttelsen af administrative ressourcer til dataindsamling.

Færdiggøre harmoniseringen af finansstatistikkerne med ENS 95-kravene.

Socialpolitik og beskæftigelse

Færdiggøre overtagelsen af EU-retten og styrke de dermed forbundne administrations- og håndhævelsesinstanser, herunder arbejdsinspektoraterne.

Sikre gennemførelse og håndhævelse af EU-rettens bestemmelser om socialpolitik og beskæftigelse.

Udarbejde en national beskæftigelsesstrategi med henblik på deltagelse i den europæiske beskæftigelsesstrategi, herunder forberedelse og gennemførelse af en fælles undersøgelse af beskæftigelsespolitikken, og udvikle kapacitet til at overvåge arbejdsmarkedet og den sociale udvikling.

Udarbejde en national strategi for social inklusion, herunder dataindsamling, på linje med praksis i EU.

Yderligeres styrke social beskyttelse, bl.a. ved at konsolidere reformen af socialsikrings- og pensionssystemet, således at det bliver finansielt bæredygtigt, samtidig med at det sociale sikkerhedsnet styrkes.

Virksomheds- og industripolitik

Fortsætte med at forenkle erhvervsklimaet for små og mellemstore virksomheder og sørge for overensstemmelse med den definition af SMV, der benyttes i EU.

Transeuropæiske net

Implementere de prioriterede projekter, der blev identificeret ved vurderingen af transportinfrastrukturbehovene, og som følger Det Europæiske Fællesskabs retningslinjer for transeuropæiske transportnet.

Fremme gennemførelsen af projekter i Tyrkiet, der er anført som projekter af fælles interesse i Det Europæiske Fællesskabs retningslinjer for det transeuropæiske energinet.

Regionalpolitik og koordination af strukturinstrumenterne

Fortsætte med at styrke den administrative kapacitet til at gennemføre regionalpolitik både på centralt og regionalt plan.

Fastlægge flerårige budgetprocedurer, der fastsætter kriterierne for prioritering af offentlige investeringer i regionerne.

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Bringe gendarmeriets status og funktion på linje med europæiske standarder.

Fortsætte med at bringe visumlovgivning og -praksis på linje med EU-retten.

Fortsætte med tilpasningen til EU-retten på asylområdet, ved at ophæve det geografiske forbehold over for Genève-konventionen; styrke hørings- og beslutningssystemet for asylanmodninger og indføre social hjælp og integrationsforanstaltninger for flygtninge.

På narkotikaområdet fortsætte med at styrke det nationale kontaktcenter.

Fortsætte med at udbygge toldvæsenets kapacitet, blandt andet ved indgåelse af aftaler om toldsamarbejde og ved indførelse af mobile tilsynsinstanser.

På databeskyttelsesområdet sikre gennemførelse af EU-retten ved at oprette en uafhængig overvågningsmyndighed.

Vedtage og gennemføre EU-retten og bedste praksis vedrørende migration for at bekæmpe ulovlig migration.

Fortsætte med tilpasningen til EU-retten og bedste praksis, på linje med den nationale handlingsplan for grænseforvaltning, og således forberede den fuldstændige tilpasning til Schengen-reglerne.

Vedtage og gennemføre EU-retten vedrørende korruption, narkotikahandel, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, retligt samarbejde i straffe- og civilretlige sager, strafferetlig beskyttelse af euroen og af Fællesskabets finansielle interesser.

Uddannelse og kultur

Tilpasning til EU-politikker om beskyttelse af kulturel mangfoldighed, blandt andet i lyset af UNESCO-konventionen om kulturel mangfoldighed.

Miljø

Fortsætte med tilpasningen til EU-retten og styrke den institutionelle, administrative og overvågningsmæssige kapacitet til at sikre en beskyttelse af miljøet, herunder dataindsamling.

Indføre principperne om bæredygtig udvikling ved definitionen og gennemførelsen af sektorpolitikker.

Sikre fuld overtagelse og gradvis gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vurdering af indvirkningerne på miljøet, som ændret.

Vedtage og implementere en national plan for affaldsforvaltning.

Toldunion

Færdiggøre tilpasningen af toldlovgivningen, især vedrørende forvaltning af toldkontingenter, frizoner, varer/teknologi med dobbelt anvendelsesformål, prækursorer samt varemærkeforfalskede og piratkopierede varer.

Fortsætte bestræbelserne på at modernisere toldkontrol og -ekspeditioner og sikre, at alle toldsteder er udstyret med it-infrastruktur.

Fortsætte med forberedelserne af it-systemernes sammenkobling med EU’s.

Finanskontrol

Styrke den nuværende forvaltnings- og kontrolkapacitet hos alle institutioner, der er involveret i forvaltning af førtiltrædelsesmidler fra Fællesskabet under DIS.

Forberede alle institutioner, der er involveret i forvaltning af førtiltrædelsesmidler fra Fællesskabet, på akkreditering under det decentraliserede gennemførelsessystem EDIS.

Forberede udpegningen af en operationelt uafhængig koordinationstjeneste for bekæmpelse af svig.

Styrke kapaciteten hos de administrative strukturer, der er etableret til beskyttelse af EF’s finansielle interesser.

4.   PROGRAMMERING

Der vil blive tilvejebragt finansiel bistand til de prioriteter, der er identificeret i tiltrædelsespartnerskabet, gennem årlige finansieringsafgørelser, der træffes af Kommissionen efter proceduren i artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2500/2001 af 17. december 2001 om finansiel førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet (2) (for 2006-programmet) og i forordningen om finansiel førtiltrædelsesstøtte (IPA), når først den er blevet vedtaget (for 2007-2013-programmet). Finansieringsafgørelserne vil blive fulgt af en finansieringsaftale, der indgås med Tyrkiet.

5.   KONDITIONALITET

Fællesskabets bistand til finansieringen af projekter gennem førtiltrædelsesinstrumenterne er betinget af, at Tyrkiet overholder sine forpligtelser i henhold til aftalerne mellem EF og Tyrkiet, herunder toldunionens afgørelse 1/95 og andre afgørelser, træffer yderligere konkrete skridt til at opfylde Københavnskriterierne og især gør fremskridt med at realisere de specifikke prioriteter i dette reviderede tiltrædelsespartnerskab. Indfries disse almindelige betingelser ikke, vil Rådet kunne træffe afgørelse om suspension af den finansielle bistand på grundlag af artikel 5 i forordning (EF) nr. 2500/2001. Der er også fastsat specifikke betingelser i de enkelte årlige programmer.

6.   OVERVÅGNING

Gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet undersøges inden for rammerne af de mekanismer, der er etableret som led i associeringsaftalen, og via Kommissionens statusrapporter.

De underudvalg, der er nedsat i henhold til associeringsaftalen, giver mulighed for at undersøge gennemførelsen af prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet samt de fremskridt, der gøres med hensyn til tilpasning, gennemførelse og håndhævelse af lovgivningen. Associeringsudvalget drøfter udviklingen generelt, fremskridt og problemer med opfyldelse af tiltrædelsespartnerskabets prioriteter tillige med mere specifikke anliggender, som indbringes for det af underudvalgene.

Overvågningen af programmet for finansiel førtiltrædelsesstøtte foretages i fællesskab af Tyrkiet og Europa-Kommissionen gennem et blandet overvågningsudvalg. For at sikre en effektiv overvågning skal projekter, der finansieres gennem de enkelte finansieringsaftaler, indeholde verificer- og målbare resultatindikatorer. En overvågning på grundlag af disse indikatorer vil bistå Kommissionen, Phare-forvaltningsudvalget (og efterfølgeren under IPA) og Tyrkiet ved en eventuel efterfølgende omlægning af programmer og ved udfærdigelsen af nye programmer.

Phare-forvaltningsudvalget drager omsorg for, at foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af førtiltrædelsesprogrammet, både er indbyrdes forenelige og forenelige med tiltrædelsespartnerskabet som fastlagt i forordning (EF) nr. 2500/2001.

Tiltrædelsespartnerskabet kan om fornødent fortsat ændres i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 622/98 af 16. marts 1998 om bistand som led i førtiltrædelsesstrategien til de stater, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, og navnlig om etablering af tiltrædelsespartnerskaber (3).


(1)  Se også erklæringen fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater fra den 21. september 2005.

(2)  EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23).

(3)  EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/51


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. januar 2006

om udnævnelse af otte medlemmer af Revisionsretten

(2006/36/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 247, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 160 B, stk. 3,

under henvisning til udtalelser fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mandatperioden for Giorgio CLEMENTE, Juan Manuel FABRA VALLÉS, Máire GEOGHEGAN-QUINN, Morten Louis LEVYSOHN, Robert REYNDERS, Aunus SALMI, Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA og Lars TOBISSON udløber den 28. februar 2006.

(2)

Der skal derfor foretages nyudnævnelser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til medlemmer af Revisionsretten for perioden 1. marts 2006 til 29. februar 2012:

Olavi ALA-NISSILÄ,

Máire GEOGHEGAN-QUINN,

Lars HEIKENSTEN,

Morten Louis LEVYSOHN,

Karel PINXTEN,

Juan RAMALLO MASSANET,

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA,

Massimo VARI.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelser afgivet den 13. december 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


Kommissionen

26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. december 2005

om godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien

(2006/37/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »antidumpinggrundforordningen«, særlig artikel 8,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2), i det følgende benævnt »antisubsidiegrundforordningen«, særlig artikel 13,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

(1)

I juli 2002 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1338/2002 (3) en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien. Samtidig indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1339/2002 (4) en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien.

(2)

I forbindelse med disse procedurer godtog Kommissionen ved afgørelse 2002/611/EF (5) et pristilsagn, der blev afgivet af et indisk selskab, nemlig Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., i det følgende benævnt »selskabet«.

(3)

I december 2003 meddelte selskabet Kommissionen, at det frivilligt ønskede at trække tilsagnet tilbage. Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagnet blev derfor ophævet ved Kommissionens afgørelse 2004/255/EF (6).

(4)

I februar 2004 blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 236/2004 (7) gennemført en absorptionsundersøgelse vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Kina, hvorved den endelige antidumpingtoldsats for Folkerepublikken Kina blev sat op fra 21 % til 33,7 %.

B.   ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE

(5)

I december 2004 indgav selskabet en anmodning om en delvis fornyet undersøgelse i henhold til henholdsvis artikel 11, stk. 3, i antidumpinggrundforordningen og artikel 19 i antisubsidiegrundforordningen, der alene begrænsede sig til en undersøgelse af, om en ny afgivelse af selskabets tilsagn ville kunne godtages.

(6)

Anmodningen indeholdt tilstrækkeligt bevis for, at omstændighederne havde ændret sig væsentligt siden det tidspunkt, hvor selskabet frivilligt trak sit tilsagn tilbage. Selskabet ønskede derfor igen at afgive sit oprindelige tilsagn og anførte, at tilsagnet i lyset af de ændrede omstændigheder ville være både effektivt og gennemførligt.

(7)

En meddelelse om indledning af en delvis fornyet undersøgelse blev derfor offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (8).

C.   GODTAGELSE AF TILSAGNET

(8)

De nærmere oplysninger om de proceduremæssige aspekter og resultater af den fornyede undersøgelse fremgår af Rådets forordning (EF) nr. 123/2006 (9), som ændrer både forordning (EF) nr. 1338/2002 om indførelse af en endelig udligningstold og forordning (EF) nr. 1339/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i bl.a. Indien.

(9)

Konklusionen på undersøgelsen er, at det reviderede tilsagn, som selskabet har erklæret at ville afgive, kan godtages, da det fjerner de skadelige virkninger af dumping og subsidiering.

(10)

I det reviderede tilsagn har selskabet indvilget i at indeksere den mindstepris, der oprindeligt blev tilbudt, for at tage højde for konjunkturudsving i prisen på en af de vigtigste bestanddele i produktionen af sulfanilsyre.

(11)

Selskabet vil ligeledes regelmæssigt give Kommissionen nærmere oplysninger om sin eksport til Fællesskabet, hvilket gør det muligt for Kommissionen at kontrollere tilsagnet effektivt. Endvidere betyder selskabets salgsstruktur, at risikoen for omgåelse af tilsagnet ifølge Kommissionen er begrænset.

(12)

I lyset heraf kan tilsagnet godtages.

(13)

For at Kommissionen effektivt kan kontrollere, at tilsagnet overholdes, når anmodningen om overgang til fri omsætning forelægges den pågældende toldmyndighed, betinges toldfritagelsen af, at der forelægges en faktura, der mindst indeholder de oplysninger, der er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 123/2006. Toldmyndighederne har også brug for disse oplysninger, hvis de i tilstrækkelig grad skal kunne sikre sig, at sendingen svarer til handelsdokumenterne. Hvis der ikke foreligger en sådan faktura, eller hvis fakturaen ikke svarer til den vare, der frembydes for toldmyndighederne, betales derimod den pågældende udligningstoldsats og antidumpingtoldsats.

(14)

For yderligere at sikre, at tilsagnet overholdes, er importørerne ved ovenstående forordning blevet gjort opmærksomme på, at enhver misligholdelse af tilsagnet kan føre til, at de pågældende transaktioner pålægges antidumpingtold og udligningstold med tilbagevirkende kraft.

(15)

Hvis tilsagnet ikke overholdes eller trækkes tilbage, eller hvis Kommissionen trækker sin godtagelse af tilsagnet tilbage, anvendes den antidumpingtold og udligningstold, som blev indført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i antidumpinggrundforordningen og artikel 15, stk. 1, i antisubsidiegrundforordningen automatisk i henhold til artikel 8, stk. 9, i antidumpinggrundforordningen og artikel 13, stk. 9, i antisubsidiegrundforordningen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det tilsagn, som nedenstående eksporterende producent har afgivet i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien, godtages.

Land

Selskab

Taric-tillægskode

Indien

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004.

(3)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 492/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 6).

(4)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 492/2004.

(5)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 36.

(6)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 29.

(7)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 17.

(8)  EUT C 101 af 27.4.2005, s. 34.

(9)  Se side 5 i denne EUT.


26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/54


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. december 2005

om ændring af afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Indien

(2006/38/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 8 og 9,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

I august 1999 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1796/1999 (2) en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål, i det følgende benævnt »den pågældende vare«, med oprindelse i bl.a. Indien.

(2)

Kommissionen godtog ved afgørelse 1999/572/EF (3) et pristilsagn fra den indiske virksomhed Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Virksomheden har i mellemtiden skiftet navn til Usha Martin Ltd, i det følgende benævnt »UML«. Navneskiftet har ikke haft nogen betydning for virksomhedens aktiviteter.

(3)

Import til Fællesskabet af den pågældende vare af indisk oprindelse blev derfor, forudsat at den var fremstillet af UML eller en med UML forretningsmæssigt forbundet virksomhed i verden, og den var af en type, der var omfattet af tilsagnet, i det følgende benævnt »vare omfattet af tilsagnet«, fritaget for den endelige antidumpingtold.

(4)

I denne sammenhæng skal det bemærkes, at UML nu fremstiller visse typer stålwirer, som ikke blev eksporteret til Fællesskabet i undersøgelsesperioden for den undersøgelse, som førte til indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger, og de er derfor ikke omfattet af den fritagelse, der blev indrømmet ved tilsagnet. Der skal således betales antidumpingtold, når denne form for stålwirer overgår til fri omsætning i Fællesskabet.

(5)

På grundlag af en undersøgelse foretaget ved foranstaltningens udløb, jf. artikel 11, stk. 2, i grundforordningen, besluttede Rådet i november 2005 ved forordning (EF) nr. 121/2006 (4) at opretholde antidumpingforanstaltningerne ved import af den pågældende vare med oprindelse i bl.a. Indien.

B.   MISLIGHOLDELSE AF TILSAGNET

1.   Forpligtelser for virksomheder, der har afgivet tilsagn

(6)

UML (og enhver forretningsmæssigt forbunden virksomhed i verden) har som følge af UML’s tilsagn pligt til bl.a. at eksportere den af tilsagnet omfattede vare til den første uafhængige kunde i Fællesskabet til mindst en bestemt mindsteimportpris (MIP), som er fastlagt i tilsagnet. Mindstepriserne ophæver de skadelige virkninger af dumping. Når forretningsmæssigt forbundne importører videresælger varen inden for Fællesskabet til den første uafhængige kunde, skal videresalgsprisen for den af tilsagnet omfattede vare være af en sådan størrelse, at de skadelige virkninger af dumping ophæves, idet der samtidig tages højde for salgs-, general- og administrationsomkostninger.

(7)

Ifølge tilsagnsbetingelserne har UML desuden pligt til regelmæssigt at give Kommissionen en række detaljerede oplysninger i form af en kvartalsrapport om dens salg til Fællesskabet (og videresalg ved dens forretningsmæssigt forbundne partnere i Fællesskabet) af den pågældende vare med oprindelse i Indien. Rapporterne skal dække salget af både de varer, der er omfattet af tilsagnet, og som sådan er fritaget for antidumpingtold, og de typer stålwirer, som ikke er omfattet af tilsagnet, og som derfor skal pålægges antidumpingtold.

(8)

Medmindre andet er angivet, går Kommissionen ud fra, at UML’s salgsrapporter (inkl. rapporterne om videresalg ved forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Fællesskabet) ved fremlæggelsen er fuldstændige, udtømmende og korrekte i enhver henseende.

(9)

UML har desuden accepteret, at for at opnå den fritagelse for antidumpingtold, som er forbundet med tilsagnet, er det en betingelse, at der fremlægges en tilsagnsfaktura for EF-toldmyndighederne. Herudover har virksomheden forpligtet sig til ikke at udstede tilsagnsfakturaer ved salg af de typer af den pågældende vare, som ikke er omfattet af tilsagnet, og som derfor er underlagt antidumpingtold.

(10)

Som en yderligere betingelse gælder vilkår og bestemmelser for tilsagnet desuden for enhver virksomhed, som forretningsmæssigt er forbundet med UML, uanset hvor i verden den ligger.

(11)

For at sikre at tilsagnet overholdes, forpligtede UML sig desuden til at fremskaffe enhver oplysning, som Kommissionen finder nødvendig, og at tillade kontrolbesøg i dens lokaler og hos enhver forretningsmæssigt forbundet virksomhed for at undersøge, om oplysningerne i de omtalte kvartalsrapporter er nøjagtige og sande.

(12)

Der er således blevet gennemført kontrolbesøg i UML’s lokaler i Indien og hos en forretningsmæssigt forbundet virksomhed i Dubai, nemlig Brunton Wolf Wire Ropes FZE, i det følgende benævnt »BWWR«.

2.   Resultater af kontrolbesøget hos UML

(13)

En gennemgang af virksomhedens regnskaber viste, at en større mængde af den pågældende vare, som ikke var omfattet af tilsagnet, ikke var medtaget i de kvartalsrapporter om tilsagnssalget, som virksomheden havde indberettet til Kommissionen. Ydermere havde UML solgt de pågældende varer til sine forretningsmæssigt forbundne importører i Det Forenede Kongerige og Danmark, og varerne var opført på tilsagnsfakturaer.

(14)

Det betragtes som en misligholdelse af tilsagnet, at det pågældende salg ikke er nævnt i salgsrapporterne, og at det på ukorrekt vis er opført på tilsagnsfakturaer.

3.   Resultater af kontrolbesøget hos BWWR

(15)

Det bør indledningsvis bemærkes, at de færdigforarbejdede stålwirer, som BWWR fremstiller, forud har været igennem to vigtige produktionsstadier, nemlig i) et bestemt antal enkelttråde af stål snoes først sammen til, hvad der kendes som »snoet tråd«, hvorefter ii) et bestemt antal af disse tråde, som er snoet sammen af enkelte ståltråde, snoes sammen til den endelige stålwire.

(16)

Af kontrollen hos BWWR fremgik det, at store mængder af snoet tråd af indisk oprindelse var blevet solgt af UML til BWWR, og at BWWR havde forarbejdet disse snoede tråde til stålwirer, hvoraf en del var blevet eksporteret til Fællesskabet med De Forenede Arabiske Emirater som oprindelse.

(17)

Med henvisning til denne forarbejdningsproces ansås det for nødvendigt at undersøge oprindelsen af de stålwirer, som BWWR har solgt til Fællesskabet. Der blev derfor henvist til artikel 22 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (5), i det følgende benævnt »EF-toldkodeksen«, hvoraf det fremgår, at reglerne om ikke-præferenceoprindelse anvendes på ikke-toldmæssige foranstaltninger, der er fastsat i de særlige fællesskabsbestemmelser, som gælder for varehandlen, f.eks. antidumpingforanstaltninger.

(18)

Bestemmelserne om fastsættelse af en vares ikke-præferenceoprindelse i tilfælde, hvor mere end et land har deltaget i fremstillingen af denne vare, findes i artikel 24 og 25 i EF-toldkodeksen og artikel 35 og 39 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (6) om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen. Hvad angår »den sidste væsentlige forarbejdning«, som nævnes i artikel 24 i EF-toldkodeksen, er det i forbindelse med stålwirer opfattelsen, at varen har gennemgået den sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning, når den registreres i en anden firecifret toldposition i det harmoniserede system, i det følgende benævnt »den firecifrede position«, end den firecifrede position, hvor materialer, som bruges til at fremstille varen, er opført.

(19)

Når indisk snoet tråd, som er opført i den firecifrede position 73.12, forarbejdes til stålwirer, som også er opført i den firecifrede position 73.12, får den færdige vare, i dette tilfælde stålwirer, i henhold til ovenstående ikke oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater, men bevarer sin indiske oprindelse.

(20)

Stålwirer, som sælges af BWWR, og som er fremstillet af snoet tråd af indisk oprindelse, anses derfor at være af indisk oprindelse og er således omfattet af de nuværende antidumpingforanstaltninger for import af varer med oprindelse i Indien. Disse varer er således enten omfattet af de betingelser, der er knyttet til tilsagnet, eller de skal pålægges antidumpingtold, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet, medmindre de hører under en af de varekategorier, der er omfattet af tilsagnet.

(21)

Det blev desuden konstateret, at de pågældende stålwirer, som blev anset for at være af indisk oprindelse, og som BWWR solgte til Fællesskabet, ikke var blevet nævnt i UML's eller de forbundne virksomheders kvartalsrapporter om tilsagnssalget til Kommissionen, og at de heller ikke ved overgangen til fri omsætning i Fællesskabet var blevet angivet med indisk oprindelse. Når der ikke blev fremlagt en tilsagnsfaktura, skulle der ved import af den pågældende vare til Fællesskabet fra Dubai således have været pålagt antidumpingtold ved overgangen til fri omsætning i Fællesskabet, da varen blev betragtet som værende af indisk oprindelse.

(22)

Det blev desuden konstateret, at nævnte stålwirer af indisk oprindelse og fremstillet i Dubai var blevet afsat på fællesskabsmarkedet til priser, der lå under de mindsteimportpriser, der var fastsat i UML’s tilsagn for de pågældende stålwirer.

(23)

På denne baggrund blev UML underrettet om de væsentlige kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen havde til hensigt at trække sin godkendelse af tilsagnet tilbage og indføre en endelig antidumpingtold i stedet. Der blev fastsat en frist, inden for hvilken der kunne fremsættes både skriftlige og mundtlige bemærkninger. UML afgav såvel skriftlige som mundtlige kommentarer.

4.   Bemærkninger

a)   Misligholdelse af indberetningsforpligtelser

(24)

Med hensyn til UML’s eksport af varer, som ikke er nævnt i kvartalsrapporterne om tilsagnssalget, blev det fremført, at selv om de pågældende varer var opført på tilsagnsfakturaer, blev de importeret i Fællesskabet under henvisning til ordningen for aktiv forædling, hvorefter de siden hen overgik til fri omsætning i Fællesskabet efter betaling af antidumpingtold, eller de blev reeksporteret til områder uden for Fællesskabet. Det blev derfor fremført, at når de ikke optrådte i tilsagnssalgsrapporterne, så skyldtes det udelukkende en bureaukratisk misforståelse, at der ikke var sket nogen skade, og at der ikke havde fundet nogen væsentlig overtrædelse sted.

(25)

For at underbygge dette argument fremførte UML, at hovedformålet med et tilsagn måtte være at sikre, at afsætningen skete til priser, som hindrede skade. Virksomheden mente derfor, at da den fuldt ud havde overholdt dette krav, så var det af sekundær betydning, om tilsagnssalgsrapporterne var nøjagtige. Det var ligeledes UML’s opfattelse, at tilsagnet grundlæggende var blevet overholdt, når varer, der ikke var omfattet af tilsagnet, men opført på tilsagnsfakturaerne, til sidst enten var blevet pålagt antidumpingtold eller reeksporteret til områder uden for Fællesskabet. Det var derfor ikke UML’s opfattelse, at situationen på fællesskabsmarkedet skulle have ændret sig på grund af UML’s handlinger på dette område eller dens forretningsmæssigt forbundne virksomheders handlinger i Fællesskabet.

(26)

Heroverfor understreger Kommissionen, at den er enig i, at formålet med et tilsagn er at hindre skadelige virkninger af dumping. Ifølge Kommissionen kan forpligtelsen til at fremlægge nøjagtige salgsrapporter og opførelsen på en tilsagnsfaktura af varer, som ikke er omfattet af tilsagnet, derimod ikke betragtes som værende af sekundær eller underordnet betydning i forhold til de øvrige tilsagnsbestemmelser. For at Kommissionen kan føre et effektivt tilsyn med tilsagnet og afgøre, om det overholdes, og de skadelige virkninger af dumpingen er forsvundet, kræves det, at den har adgang til detaljerede oplysninger om salget af den pågældende vare til Fællesskabet. Hvis salgsrapporterne er ufuldstændige eller unøjagtige, opstår der generel tvivl om virksomhedens overholdelse af tilsagnet. Overholdelsen af indberetningsforpligtelsen betragtes derfor som en af virksomhedens vigtigste forpligtelser, eftersom indberetningen ikke blot har til formål at lette administrationen, men også er en forudsætning for, at hele tilsagnsordningen kan fungere efter hensigten.

(27)

Med hensyn til spørgsmålet om status quo er opretholdt på EF-markedet (og implicit om EF-erhvervsgrenen er påført skade), kan det således konkluderes, at misligholdelse af indberetningsforpligtelserne er til fare for tilsagnsordningen, som jo netop er indført for at beskytte EF-producenterne af stålwirer mod de skadelige virkninger af dumping. Når der ikke foreligger fuldstændige og pålidelige rapporter, opstår der desuden tvivl om, hvorvidt de grundlæggende tilsagnsbestemmelser er blevet overholdt, og Kommissionen er derfor ikke stand til at afgøre, om alle virksomhedens forpligtelser er blevet opfyldt. Kommissionen er følgelig nødt til at betragte en overtrædelse heraf som skadelig for EF-producenterne.

(28)

I henhold til tilsagnet har UML og dens forretningsmæssigt forbundne virksomheder overalt i verden desuden pligt til at overholde de forskellige bestemmelser i tilsagnet og til at iværksætte konkrete foranstaltninger for at sikre, at de overholdes. I det foreliggende tilfælde var den interne kontrol og de nødvendige procedurer ikke på plads til at sikre, at UML fuldt ud kunne overholde sine tilsagnsforpligtelser.

(29)

Virksomhedens bemærkninger vedrørende indberetningen har således ikke ændret på Kommissionens opfattelse af, at tilsagnet er blevet misligholdt.

b)   Proportionalitet

(30)

Det blev desuden fremført, at der burde være en fornuftig sammenhæng mellem de foranstaltninger, som EU-institutionerne træffer inden for rammerne af de nuværende pristilsagn for den pågældende vare med oprindelse i Indien, og foranstaltningernes tilstræbte mål (dvs. proportionalitet).

(31)

Hvad proportionaliteten angår, skal det for det første understreges, at det i henhold til artikel 8, stk. 7, i grundforordningen er at betragte som misligholdelse af tilsagnet, hvis forpligtelsen til at fremlægge relevant information ikke overholdes (dvs. der må ikke være et eneste indberetningskrav, som ikke er opfyldt). Herudover fører misligholdelse af et tilsagn ifølge artikel 8, stk. 9, i grundforordningen til, at der indføres en endelig told. Af disse artikler formodes det således at fremgå, hvilken betydning indberetningspligten i sig selv bør tillægges. Dette understreges ydermere af den klare og præcise sprogbrug i selve tilsagnet, hvori alle indberetningsforpligtelser er fastsat.

(32)

Denne udlægning bekræftes desuden af retspraksis ved Retten i Første Instans, idet den har fastslået, at enhver misligholdelse af et tilsagn er tilstrækkeligt som begrundelse for at trække godkendelsen af et tilsagn tilbage (7).

(33)

UML’s bemærkninger vedrørende proportionaliteten ændrer således ikke på Kommissionens opfattelse af, at tilsagnet er blevet misligholdt.

c)   Udviklingsland

(34)

UML understregede desuden, at der ifølge artikel 15 i WTO-antidumpingaftalen burde tages særligt hensyn til UML i kraft af dets stilling som eksportør med sæde i Indien, der ifølge WTO’s definitioner er et udviklingsland, og Kommissionen burde således ikke inddrage godkendelsen af tilsagnet, da der var tale om et første mindre tilfælde af manglende overholdelse.

(35)

Med hensyn til argumentet om, at godkendelsen af tilsagnet ikke burde inddrages, fordi UML har sæde i et udviklingsland, skal det understreges, at UML er moderselskabet i en multinational koncern og en af verdens største producenter af den pågældende vare. Med henvisning til UML-koncernens tydeligt kompetente ledelse og struktur, som Kommissionen ved selvsyn kunne konstatere under kontrolbesøgene, kan det ikke accepteres, at det skulle volde virksomheden nogen vanskeligheder at overholde indberetningskravene. Endelig bør en virksomhed, inden den afgiver et tilsagn, være sikker på, at den efterfølgende er i stand til at overholde de forpligtelser, der følger med tilsagnet. Virksomhedens bemærkninger vedrørende dette punkt afvises derfor.

d)   Ikke-præferenceoprindelse ved import

(36)

Med hensyn til oprindelsen af stålwirer, som eksporteres fra Dubai til Fællesskabet, og som er fremstillet af snoet tråd af indisk oprindelse, fremførte UML, at de pågældende varer ikke beholdt deres indiske oprindelse efter den endelige forarbejdning (dvs. efter snoning og færdigbearbejdelse af den snoede tråd til stålwirer), men at de i stedet på grund af denne endelige forarbejdning fik oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater.

(37)

Ifølge UML var det forkert af Kommissionen at betragte ændringen af den firecifrede position som den udslagsgivende faktor for ikke-præferenceoprindelsen. UML understregede desuden, at ifølge artikel 24 og 25 i toldkodeksen er en ændring af den firecifrede position kun en af flere faktorer, og at den ikke nødvendigvis er afgørende, da den lokale værdiforøgelse af importerede råmaterialer også er af afgørende betydning. I denne sammenhæng blev det fremhævet, at den lokale værdiforøgelse i Dubai lå på over 25 %. UML anførte desuden, at princippet om, at varers oprindelse skulle fastsættes på grundlag af en eventuel ændring af den firecifrede position, var Fællesskabets holdning i de igangværende WTO-forhandlinger om oprindelsesregler og ikke vedtaget EF-lovgivning.

(38)

UML hævdede desuden, at den ikke var bekendt med bestemmelserne om ikke-præferenceoprindelse, og at da fabrikken i Dubai blev oprettet i 2003, formodede koncernens ledelse i Dubai og Indien, at stålwirer, som blev fremstillet i Dubai af snoet tråd af indisk oprindelse, ville få oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater.

(39)

Hvad angår UML’s bemærkninger vedrørende oprindelsen af den vare, der eksporteres til Fællesskabet fra Dubai, ønsker Kommissionen for det første at oplyse, at i de tilfælde, hvor to eller flere lande er involveret i varens fremstilling, er den »seneste væsentlige forarbejdning« ganske rigtigt af afgørende betydning for varens oprindelse i forbindelse med ikke-præferenceoprindelse. Imidlertid kommer kriteriet om den seneste væsentlige forarbejdning som regel til udtryk på en af følgende tre måder, nemlig i) ved krav om ændring af toldpositionen (underpositionen) i det harmoniserede system, ii) ved en liste over fremstillings- eller forarbejdningsprocesser, som bevirker, at varen får eller ikke får oprindelse i det land, hvor arbejdet er udført, eller iii) ved en bestemmelse om merværdi.

(40)

I denne sag er stålwirer en af de varer, som er omfattet af kravet om ændring af toldpositionen/underpositionen. Da den firecifrede position for snoet tråd og stålwirer er den samme, ændrer den forarbejdningsproces, som udføres i Dubai, derfor ikke på den indiske oprindelse ved afgørelsen om ikke-præferenceoprindelse.

(41)

Selv om det ikke var nødvendigt at behandle spørgsmålet om værdiforøgelsen af de importerede råmaterialer i Dubai, har Kommissionen af hensyn til god administration desuden gennemgået det talmateriale, som var fremlagt til støtte for UML’s argument om, at der var sket en væsentlig lokal værdiforøgelse i Dubai. Gennemgangen viste, at værdiforøgelsen i Dubai under alle omstændigheder var mindre end den 25 %-grænse, som virksomheden havde angivet, hvis den blev udtrykt i procent af prisen ab fabrik for stålwirer.

(42)

Med hensyn til UML's bemærkning om, at ændringen af den firecifrede position skulle være Kommissionens holdning i WTO's oprindelsesforhandlinger og ikke vedtaget i lovgivningen, skal det bemærkes, at det er fast praksis at følge reglen om den firecifrede position ved anvendelsen af artikel 24 i toldkodeksen. Denne regel anvendes af EU-institutionerne og toldmyndighederne i medlemsstaterne, når de skal tage stilling til ikke-præferenceoprindelsen for en række varer, herunder den pågældende vare.

(43)

Hvad angår virksomhedens bemærkning om, at den ikke var opmærksom på reglerne om ikke-præferenceoprindelse, vil Kommissionen for det første gerne understrege, at UML er moderselskabet i en stor multinational koncern med produktionsafdelinger, distributører og salgskontorer verden rundt. I betragtning af de bevægelser der er af råmaterialer, færdigvarer og halvfabrikata mellem koncernens virksomheder, virker det ikke sandsynligt, at virksomheden ikke skulle være bekendt med reglerne om ikke-præferenceoprindelse eller oprindelsen af nøglevarer, som er fremstillet på et af dens produktionssteder. Endelig skal det understreges, at virksomhederne under alle omstændigheder formodes at kende den gældende toldkodeks og de gældende regler, og at de ikke kan anføre uvidenhed som forklaring på deres manglende overholdelse af de gældende regler.

(44)

Det er således Kommissionens holdning, at de pågældende varer, som blev eksporteret fra Dubai, var af indisk oprindelse, og at de derfor burde have været omfattet af de antidumpingforanstaltninger, der gælder for import af stålwirer med oprindelse i Indien.

(45)

Virksomhedens bemærkninger vedrørende de pågældende varers oprindelse er følgelig ikke blevet godtaget, og Kommissionen er derfor stadig af den opfattelse, at tilsagnet er blevet misligholdt.

C.   ÆNDRING AF AFGØRELSE 1999/572/EF

(46)

På baggrund af ovenstående bør godtagelsen af tilsagnet fra Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, nu kendt under navnet Usha Martin Ltd, trækkes tilbage. Artikel 1 i afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af et tilsagn fra Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godtagelsen af det tilsagn, som Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd har afgivet med henblik på import af tovværk og kabler af stål, trækkes tilbage.

Artikel 2

Tabellen i artikel 1, stk. 1, i afgørelse 1999/572/EF erstattes af følgende tabel:

Land

Producent

Taric-tillægskode

Sydafrika

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Sydafrika

A023

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EFT L 217 af 17.8.1999, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1674/2003 (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 1).

(3)  EFT L 217 af 17.8.1999, s. 63. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1678/2003 (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 13).

(4)  Se side 1 i denne EUT.

(5)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(7)  Sag T-51/96, Miwon Co. Ltd. mod Rådet, Sml. 2000 II, s. 1841, præmis 52.