ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 19

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
24. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2006 af 23. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 110/2006 af 23. januar 2006 om overgangsforanstaltninger for eksportlicenser for eksport af olivenolie fra Fællesskabet til tredjelande

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 111/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 112/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 93/2006

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 113/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 94/2006

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 114/2006 af 23. januar 2006 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/8/EF af 23. januar 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater ( 1 )

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2005 om ændring af Kommissionens forretningsorden

20

 

*

Kommissionens henstilling af 18. januar 2006 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2006 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter samt nationale overvågningsprogrammer for 2007 (meddelt under nummer K(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens beslutning af 16. januar 2006 om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Kommissionens beslutning af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer (meddelt under nummer K(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/29/FUSP af 23. januar 2006 om ophævelse af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien

34

 

*

Rådets fælles holdning 2006/30/FUSP af 23. januar 2006 om forlængelse og supplering af restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

36

 

*

Rådets fælles holdning 2006/31/FUSP af 23. januar 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Liberia

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 109/2006

af 23. januar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 110/2006

af 23. januar 2006

om overgangsforanstaltninger for eksportlicenser for eksport af olivenolie fra Fællesskabet til tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) Nr. 865/2004 af 29. april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 (1), særlig artikel 24, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2005 af 16. august 2005 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for olivenolie (2) ophævede pr. 1. november 2005 Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/95 af 30. oktober 1995 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for olivenolie (3).

(2)

Nogle licenser, der er udstedt efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 2543/95, og hvis gyldighedsperiode strækker sig ud over den 1. november 2005, er slet ikke blevet udnyttet eller kun delvist. De forpligtelser, der følger af disse licenser, skulle normalt overholdes, da sikkerhedsstillelsen ellers ville gå tabt. Da disse forpligtelser er blevet irrelevante, bør de ophæves og de stillede sikkerheder frigives.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Olivenolie og Spiseoliven —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De sikkerheder, der er stillet for eksportlicenser udstedt på grundlag af forordning (EF) nr. 2543/95, frigives på begæring, hvis:

deres gyldighedsperiode endnu ikke er udløbet den 1. november 2005

de kun er udnyttet delvist eller slet ikke på nævnte dato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97. Berigtiget i EUT L 206 af 9.6.2004, s. 37.

(2)  EUT L 212 af 17.8.2005, s. 13.

(3)  EFT L 260 af 31.10.1995, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 406/2004 (EUT L 67 af 5.3.2004, s. 10).


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 111/2006

af 23. januar 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 17 af 21.1.2006, s. 11.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 24. januar 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 112/2006

af 23. januar 2006

om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 93/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2006 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 93/2006, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som omhandles i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 93/2006, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 15 af 20.1.2006, s. 37.


BILAG

ÆNDREDE BELØB FOR EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA 24. JANUAR 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,2861

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 113/2006

af 23. januar 2006

om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 94/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2006 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 94/2006, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 94/2006 fastsatte eksportrestitutioner for produktionsåret 2005/06, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i forordning (EF) nr. 1260/2001, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 15 af 20.1.2006, s. 39.


BILAG

DE ÆNDREDE RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 114/2006

af 23. januar 2006

om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og artikel 27, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 20. januar 2006 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 90/2006 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 90/2006, på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 90/2006 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 15 af 20.1.2006, s. 32.


BILAG

Restitutionssatser fra 24. januar 2006 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

28,61

28,61


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, de finder med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/8/EF

af 23. januar 2006

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Præparater, hvori der indgår mere end et af de stoffer, der i bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (2) er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske, skal i henhold til de gældende regler mærkes med risikosætninger (R-sætninger) til angivelse af klassifikation i både kategori 1 eller 2 og kategori 3. Anførelse af begge R-sætninger slører imidlertid budskabet. Præparater bør derfor kun klassificeres og etiketteres efter højeste kategori.

(2)

For stoffer, som er meget giftige for vandmiljøet (forsynet med symbolet N) og beskrevet med R-sætningerne R50 eller R50/53, og som er opført på listen i bilag I til direktiv 67/548/EØF, fastsættes der efter de gældende regler særlige koncentrationsgrænser for at undgå, at faren undervurderes. Denne fremgangsmåde indebærer, at præparater indeholdende stoffer, som er opført på listen i bilag I til direktiv 67/548/EØF, og for hvilke der gælder særlige koncentrationsgrænser, behandles anderledes end præparater indeholdende stoffer, der endnu ikke er optaget på listen i bilag I, men midlertidigt klassificeret og etiketteret i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 67/548/EØF, og for hvilke der ikke er fastsat særlige koncentrationsgrænser. Det må derfor sikres, at de særlige koncentrationsgrænser gælder på samme måde for alle præparater indeholdende stoffer, som er meget giftige for vandmiljøet.

(3)

Den 6. august 2001 vedtog Kommissionen direktiv 2001/59/EF (3) om tilpasning til den tekniske udvikling af direktiv 67/548/EØF. Direktiv 2001/59/EF reviderede kriterierne i bilag VI til direktiv 67/548/EØF for klassificering og etikettering af ozonnedbrydende stoffer. Det reviderede bilag III indeholder nu kun bestemmelser om tildeling af symbolet N i tilknytning til R-sætning R59.

(4)

Beskrivelsen af kravene til emballage og etikettering i bilag V til direktiv 1999/45/EF frembyder eksempler på sproglig inkonsekvens, hvilket har givet anledning til bekymring. Der er derfor behov for at ændre og præcisere ordlyden i bilag V til direktiv 1999/45/EF.

(5)

Bilag II, III og V til direktiv 1999/45/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater, der er nedsat i henhold til artikel 20 i direktiv 1999/45/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II, III og V til direktiv 1999/45/EF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. marts 2007. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(2)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1.


BILAG

I direktiv 1999/45/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Tabel VI erstattes af følgende tabel:

»Tabel VI

Klassificering af stoffet

Klassificering af præparater

Kategori 1 og 2

Kategori 3

Kræftfremkaldende stoffer i kategori 1 eller 2 med R45 eller R49

Koncentration ≥ 0,1 % kræftfremkaldende

R45 eller R49 obligatorisk efter tilfældet

 

Kræftfremkaldende stoffer i kategori 3 med R40

 

Koncentration ≥ 1 % kræftfremkaldende

R40 obligatorisk (medmindre R45 allerede tildelt  (1))

Mutagene stoffer i kategori 1 eller 2 med R46

Koncentration ≥ 0,1 % mutagen

R46 obligatorisk

 

Mutagene stoffer i kategori 3 med R68

 

Koncentration ≥ 1 % mutagen

R68 obligatorisk (medmindre R46 allerede tildelt)

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2 med R60 (forplantningsevne)

Koncentration ≥ 0,5 %

reproduktionstoksisk (forplantningsevne)

R60 obligatorisk

 

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 3 med R62 (forplantningsevne)

 

Koncentration ≥ 5 %

reproduktionstoksisk (forplantningsevne)

R62 obligatorisk (medmindre R60 allerede tildelt)

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2 med R61 (skader på afkom)

Koncentration ≥ 0,5 %

reproduktionstoksisk (skader på afkom)

R61 obligatorisk

 

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 3 med R63 (skader på afkom)

 

Koncentration ≥ 5 %

reproduktionstoksisk (skader på afkom)

R63 obligatorisk (medmindre R61 allerede tildelt)

b)

Tabel VI A erstattes af følgende tabel:

»Tabel VI A

Klassificering af stoffet

Klassificering af præparatet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

Kræftfremkaldende stoffer i kategori 1 eller 2 med R45 eller R49

Koncentration ≥ 0,1 % kræftfremkaldende

R45 eller R49 obligatorisk efter tilfældet

 

Kræftfremkaldende stoffer i kategori 3 med R40

 

Koncentration ≥ 1 % kræftfremkaldende

R40 obligatorisk (medmindre R45 allerede tildelt  (2))

Mutagene stoffer i kategori 1 eller 2 med R46

Koncentration ≥ 0,1 % mutagen

R46 obligatorisk

 

Mutagene stoffer i kategori 3 med R68

 

Koncentration ≥ 1 % mutagen

R68 obligatorisk (medmindre R46 allerede tildelt)

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2 med R60 (forplantningsevne)

Koncentration ≥ 0,2 %

reproduktionstoksisk (forplantningsevne)

R60 obligatorisk

 

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 3 med R62 (forplantningsevne)

 

Koncentration ≥ 1 %

reproduktionstoksisk (forplantningsevne)

R62 obligatorisk (medmindre R60 allerede tildelt)

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2 med R61 (skader på afkom)

Koncentration ≥ 0,2 %

reproduktionstoksisk (skader på afkom)

R61 obligatorisk

 

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 3 med R63 (skader på afkom)

 

Koncentration ≥ 1 %

reproduktionstoksiske (skader på afkom)

R63 obligatorisk (medmindre R61 allerede tildelt)

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A udgår punkt 2 under b), 1), I.

b)

I del B erstattes tabel 1 af følgende tabeller:

»Tabel 1a

Akut giftighed for vandmiljøet og uønskede langtidsvirkninger

Klassificering af stoffet

Klassificering af præparatet

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

se tabel 1b

se tabel 1b

se tabel 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

For præparater indeholdende et stof, som er klassificeret som N, R50-53, gælder koncentrationsgrænser og deraf følgende klassifikation som angivet i tabel 1b.

Tabel 1b

Akut giftighed for vandmiljøet og uønskede langtidsvirkninger af stoffer, som er meget giftige for vandmiljøet

LC50- eller EC50-værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som N, R50-53 (mg/l)

Klassificering af præparatet

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

For præparater indeholdende stoffer med en LC50- eller EC50-værdi, som er mindre end 0,00001 mg/l, beregnes koncentrationsgrænserne på tilsvarende måde (med faktor 10-intervaller).«

c)

I del B erstattes tabel 2 af følgende tabel:

»Tabel 2

Akut giftighed for vandmiljøet

LC50- eller EC50-værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som N, R50 eller som N, R50-53 (mg/l)

Klassificering af præparatet N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

For præparater indeholdende stoffer med en LC50- eller EC50-værdi, som er mindre end 0,00001 mg/l, beregnes koncentrationsgrænserne på tilsvarende måde (med faktor 10-intervaller).«

d)

I del B erstattes tabel 5 i punkt II af følgende tabel:

»Tabel 5

Farlig for ozonlaget

Klassificering af stoffet

Klassificering af præparatet N, R59

N med R59

Cn ≥ 0,1 %«

3)

Bilag V affattes således:

»BILAG V

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ETIKETTERING AF VISSE PRÆPARATER

A.   Særlige bestemmelser vedrørende præparater, der er klassificeret som farlige i henhold til artikel 5, 6 og 7

1.   Præparater, der sælges til privat brug

1.1.

Etiketten på emballage, som indeholder sådanne præparater, skal ud over de specifikke sikkerhedsforskrifter være anført den relevante sikkerhedsforskrift S1, S2, S45 eller S46 efter de kriterier, der er fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

1.2.

Såfremt sådanne præparater er klassificeret som meget giftige (T+), giftige (T) eller ætsende (C), og det er fysisk umuligt at anføre denne information på selve emballagen, skal emballagen til disse præparater ledsages af en nøjagtig og let forståelig brugsanvisning, om nødvendigt med oplysninger om destruering af den tomme emballage.

2.   Præparater, der påføres ved sprøjtning

Etiketten på emballage til sådanne præparater skal være forsynet med sikkerhedsforskrift S23 ledsaget af sikkerhedsforskrift S38 eller S51 valgt efter de anvendelseskriterier, der er fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

3.   Præparater, der indeholder et stof, som er forsynet med risikosætning R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug

Såfremt præparatet indeholder mindst ét stof forsynet med risikosætning R33, skal denne sætnings ordlyd, som anført i bilag III til direktiv 67/548/EØF, anføres på etiketten på præparatets emballage, såfremt dette stof findes i præparatet i en koncentration på 1 % eller derover, medmindre der er fastsat andre værdier i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

4.   Præparater, der indeholder et stof, som er forsynet med risikosætning R64: Kan skade børn i ammeperioden

Såfremt præparatet indeholder mindst ét stof forsynet med risikosætning R64, skal denne sætnings ordlyd, som anført i bilag III til direktiv 67/548/EØF, anføres på etiketten på præparatets emballage, såfremt dette stof findes i præparatet i en koncentration på 1 % eller derover, medmindre der er fastsat andre værdier i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

B.   Særlige bestemmelser vedrørende præparater, uden hensyn til deres klassificering i henhold til artikel 5, 6 og 7

1.   Præparater, der indeholder bly

1.1.   Maling og lakker

Etiketten på emballage til maling og lakker, hvis samlede blyindhold, fastsat i henhold til ISO-standard 6503:1984, overstiger 0,15 % (udtrykt som metallets vægt) af præparatets samlede vægt, skal være forsynet med følgende påskrift:

»Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på«.

For emballager, hvis indhold er under 125 ml, kan påskriften være følgende:

»Advarsel! Indeholder bly«.

2.   Præparater, der indeholder cyanocrylater

2.1.   Lim og klister

Den inderste emballage indeholdende klæbestoffer på cyanocrylatbasis skal være forsynet med følgende påskrift:

 

»Cyanocrylat

Farligt

Klæber til huden og øjnene på få sekunder

Opbevares utilgængeligt for børn«.

Emballagen skal være ledsaget af passende sikkerhedsforskrifter.

3.   Præparater, der indeholder isocyanater

Etiketten på emballage til præparater, som indeholder isocyanater (monomerer, oligomerer, præpolymerer osv., hver for sig eller sammenblandede), skal være forsynet med følgende påskrift:

 

»Indeholder isocyanater.

Se fabrikantens oplysninger«.

4.   Præparater, der indeholder epoxyforbindelser med en gennemsnitlig molekylevægt ≤ 700

Etiketten på emballage til præparater, der indeholder epoxyforbindelser med en gennemsnitlig molekylevægt på ≤ 700, skal være forsynet med følgende påskrift:

 

»Indeholder epoxyforbindelser.

Se fabrikantens oplysninger«.

5.   Præparater, der indeholder aktivt chlor, og som sælges til offentligheden

Etiketten på emballage til præparater, der indeholder mere end 1 % aktivt chlor, skal være forsynet med følgende påskrift:

»Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter, da der kan frigøres farlige luftarter (chlor).«

6.   Præparater, der indeholder cadmium (legeringer), og som skal bruges til lodning og svejsning

Etiketten på emballage til sådanne præparater skal være forsynet med følgende påskrift, som skal være let læselig og ikke må kunne fjernes:

 

»Advarsel! Indeholder cadmium.

Der udvikles farlige dampe under anvendelsen.

Se fabrikantens oplysninger.

Overhold sikkerhedsforskrifterne«.

7.   Præparater i form af aerosoler

Uden at dette indskrænker bestemmelserne i dette direktiv, er præparater i form af aerosoler også omfattet af etiketteringsbestemmelserne i overensstemmelse med nr. 2.2 og 2.3 i bilaget til direktiv 75/324/EØF, senest ændret ved direktiv 94/1/EF.

8.   Præparater, som indeholder stoffer, der endnu ikke er fuldstændigt undersøgt

Såfremt præparatet indeholder mindst ét stof, som i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i direktiv 67/548/EØF er forsynet med påskriften »Forsigtig — stoffet er endnu ikke undersøgt fuldstændigt«, skal etiketten på præparatets emballage være forsynet med påskriften »Forsigtig — dette produkt indeholder et stof, der endnu ikke er fuldstændigt undersøgt«, såfremt dette stof er til stede i en koncentration på 1 % eller derover.

9.   Præparater, der ikke er klassificeret som sensibiliserende, men som indeholder mindst ét sensibiliserende stof

Etiketten på emballage til præparater, som indeholder mindst ét stof, der er klassificeret som sensibiliserende og forekommer i koncentrationer, der er lig med eller større end 0,1 %, eller i koncentrationer, der er lig med eller større end den i den særlige note i bilag I til direktiv 67/548/EØF angivne koncentration, skal være forsynet med følgende påskrift:

»Indeholder [navn på det sensibiliserende stof]. Kan udløse allergisk reaktion«.

10.   Flydende præparater, som indeholder halogenerede kulbrinter

For flydende præparater, for hvilke der ikke er angivet et flammepunkt eller er angivet et flammepunkt ved temperaturer på over 55 °C, og som indeholder et halogeneret kulbrinte og mere end 5 % brandfarlige eller meget brandfarlige stoffer, skal etiketten på emballagen være forsynet med en af følgende påskrifter:

»Brandfarlig ved brug« eller »Meget brandfarlig ved brug«.

11.   Præparater, der indeholder et stof, som er forsynet med risikosætning R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Såfremt præparatet indeholder et eller flere stoffer forsynet med risikosætning R67, skal denne sætnings ordlyd, som anført i bilag III til direktiv 67/548/EØF, anføres på etiketten på præparatets emballage, såfremt disse stoffer findes i præparatet i en samlet koncentration på 15 % eller derover, medmindre:

præparatet i forvejen er klassificeret med sætning R20, R23, R26, R68/20, R39/23 eller R39/26

eller præparatets emballage indeholder 125 ml eller derunder.

12.   Cementer og cementpræparater

Etiketten på emballage til cementer og cementpræparater med et indhold af opløseligt chrom (VI) på over 0,0002 % af cementens totale tørvægt skal være forsynet med følgende påskrift:

»Indeholder chrom (VI). Kan udløse allergisk reaktion«

medmindre præparatet i forvejen er klassificeret som sensibiliserende med sætning R43.

C.   Særlige bestemmelser vedrørende præparater, der ikke er klassificeret som farlige i henhold til artikel 5, 6 og 7, men som indeholder mindst ét farligt stof

1.   Præparater, som ikke er bestemt til privat brug

Etiketten på emballage til de præparater, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2.1, litra b), skal være forsynet med følgende påskrift:

»Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere«.«


(1)  Når præparatet er tildelt både R49 og R40, skal begge R-sætninger angives, eftersom der i R40 ikke tages stilling til eksponeringsvejen, mens R49 kun gælder i tilfælde af indånding.«

(2)  Når præparatet er tildelt både R49 og R40, skal begge R-sætninger angives, eftersom der i R40 ikke tages stilling til eksponeringsvejen, mens R49 kun gælder i tilfælde af indånding.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/20


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. december 2005

om ændring af Kommissionens forretningsorden

(2006/25/EF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 218, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 131,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionens bestemmelser om indretningen af det overordnede hurtige varslingssystem ARGUS, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, indsættes herved i Kommissionens forretningsorden (1) som et bilag hertil.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2005.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 308 af 8.12.2000, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2005/960/EF, Euratom (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 83).


BILAG

KOMMISSIONENS BESTEMMELSER OM INDRETNINGEN AF DET OVERORDNEDE HURTIGE VARSLINGSSYSTEM ARGUS

Ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen indretter et overordnet hurtigt varslingssystem kaldet ARGUS for på sine kompetenceområder at forbedre sine muligheder for at reagere hurtigt, effektivt og på koordineret vis i tilfælde af multisektorale krisesituationer, der berører flere politikområder og kræver en indsats på fællesskabsplan, uanset årsagen til disse kriser.

(2)

Systemet bør indledningsvis baseres på et internt kommunikationsnetværk, der gør det muligt for Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene at dele vigtige oplysninger i en krisesituation.

(3)

Systemet vil blive taget op til revision i lyset af de indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling for at sikre sammenkoblingen og koordineringen med de eksisterende specialiserede netværk.

(4)

Det er nødvendigt at fastlægge en passende koordineringsprocedure til vedtagelse af beslutninger og håndtering af en hurtig, koordineret og sammenhængende indsats fra Kommissionens side i tilfælde af en større multisektoral krisesituation, idet denne procedure dog skal være tilstrækkelig fleksibel og skal kunne tilpasses de specifikke behov og omstændigheder i forbindelse med en bestemt krise og samtidig skal respektere de eksisterende politikinstrumenter til håndtering af bestemte kriser.

(5)

Systemet skal respektere de karakteristika, den ekspertise, de arrangementer og det kompetenceområde, der kendetegner Kommissionens eksisterende sektorspecifikke varslingssystemer, der sætter Kommissionens tjenestegrene i stand til at reagere på krisesituationer inden for Fællesskabets forskellige aktivitetsområder, og det skal ligeledes overholde det generelle subsidiaritetsprincip.

(6)

Eftersom kommunikation udgør et af de mest centrale elementer i enhver krisestyring, skal der lægges særlig vægt på at informere offentligheden og kommunikere effektivt med borgerne gennem medierne og Kommissionens forskellige kommunikationsværktøjer og informationstjenester fra Bruxelles og/eller det mest hensigtsmæssige sted.

Artikel 1

ARGUS-systemet

1.   Der indrettes et overordnet hurtigt varslings- og reaktionssystem kaldet ARGUS for at forbedre Kommissionens evne til at reagere hurtigt, effektivt og på samordnet vis på multisektorale krisesituationer, der berører flere politikområder og kræver en indsats på fællesskabsplan, uanset årsagen til disse kriser.

2.   ARGUS skal bestå af:

a)

et internt kommunikationsnetværk

b)

en særlig koordineringsprocedure, der kan aktiveres i tilfælde af en større multisektoral krise.

3.   Disse bestemmelser påvirker ikke anvendelsen af Kommissionens afgørelse 2003/246/EF om operationelle procedurer for forvaltning af krisesituationer.

Artikel 2

ARGUS-informationsnetværket

1.   Det interne kommunikationsnetværk skal være en permanent platform, der giver Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene mulighed for hurtigt at udveksle relevante oplysninger om multisektorale kriser, der enten allerede er ved at opstå, eller som truer med at opstå i en forudseelig eller umiddelbar fremtid, og at koordinere den respons, der vil være hensigtsmæssigt inden for rammerne af Kommissionens kompetence.

2.   Netværkets kernemedlemmer er: Generalsekretariatet, Generaldirektoratet for Presse og Kommunikation, inkl. Talsmandsgruppen, Generaldirektoratet for Miljø, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed, Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser, Generaldirektoratet for Humanitær Bistand, Generaldirektoratet for Personale og Administration, Generaldirektoratet for Handel, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, Det Fælles Forskningscenter og Den Juridiske Tjeneste.

3.   Andre generaldirektorater og tjenestegrene kan optages i netværket, hvis de anmoder herom, forudsat at de opfylder de minimumskrav, der er angivet i stk. 4.

4.   De generaldirektorater og tjenestegrene, der deltager i netværket, skal udpege en ARGUS-korrespondent og indføre passende vagtordninger, således at tjenestegrenen altid kan kontaktes og reagere hurtigt i tilfælde af en krise, der kræver en indsats fra tjenestegrenens side. Systemet vil blive indrettet på en sådan måde, at dette kan foregå med de eksisterende menneskelige ressourcer.

Artikel 3

Koordinationsproces i tilfælde af en større krise

1.   I tilfælde af en større multisektoral krise eller en forudseelig eller umiddelbar trussel herom kan formanden på eget initiativ eller efter at være blevet underrettet herom eller opfordret hertil af et medlem af Kommissionen beslutte at aktivere en særlig koordineringsproces. Formanden afgør ligeledes tildelingen af det politiske ansvar for Kommissionens reaktion på denne krise. Han kan vælge selv at tage ansvaret eller at tildele det til et medlem af Kommissionen.

2.   Som led i dette ansvar skal vedkommende lede og koordinere Kommissionens respons på krisen, repræsentere Kommissionen over for de øvrige institutioner og være ansvarlig for kontakten til offentligheden. Dette vil ikke påvirke den eksisterende kompetence- og mandatfordeling i kollegiet.

3.   Generalsekretariatet vil under ledelse af formanden eller af det medlem af Kommissionen, der har fået tildelt ansvaret, aktivere den særlige operative krisestyringsstruktur kaldet krisekoordinationsudvalget, der er beskrevet i artikel 4.

Artikel 4

Krisekoordinationsudvalget

1.   Krisekoordinationsudvalget er en særlig operationel krisestyringsstruktur, der indrettes med det formål at lede og koordinere Kommissionens reaktion på krisen, og som består af repræsentanter for alle relevante generaldirektorater og tjenestegrene. Som hovedregel skal de i artikel 2, stk. 2, nævnte generaldirektorater og tjenestegrene være repræsenteret i krisekoordinationsudvalget sammen med andre generaldirektorater og tjenestegrene, der måtte være berørt af den pågældende krise. Krisekoordinationsudvalget vil trække på tjenestegrenenes eksisterende ressourcer og øvrige midler.

2.   Krisekoordinationsudvalgets formand skal være vicegeneralsekretæren med ansvar for koordinering af politikkerne.

3.   Krisekoordinationsudvalget skal især vurdere og følge situationens udvikling, identificere problemer og løsninger med henblik på at træffe de relevante beslutninger og foranstaltninger, sikre, at beslutningerne og foranstaltningerne føres ud i livet, og sikre, at der er sammenhæng og konsekvens i Kommissionens respons.

4.   De beslutninger, der opnås enighed om i krisekoordinationsudvalget, vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med de normale beslutningsprocedurer og gennemføres af generaldirektoraterne og via varslingssystemet.

5.   Kommissionens tjenestegrene vil pligtskyldigt varetage styringen af de forskellige opgaver, der udføres som led i den del af indsatsen, der falder inden for deres respektive kompetenceområder.

Artikel 5

Procedurehåndbogen

Der vil blive udarbejdet en procedurehåndbog med detaljerede bestemmelser om gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 6

Kommissionen vil tage denne afgørelse op til revision i lyset af de indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling senest et år efter afgørelsens ikrafttræden og om nødvendigt træffe yderligere foranstaltninger i relation til ARGUS' funktionsmåde.


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/23


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 18. januar 2006

om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2006 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter samt nationale overvågningsprogrammer for 2007

(meddelt under nummer K(2006) 11)

(EØS-relevant tekst)

(2006/26/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211,

som henviser til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra b),

som henviser til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I henhold til direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF bør Kommissionen gradvis arbejde hen imod et system, der gør det muligt at anslå eksponeringen for pesticider gennem føden. For at muliggøre realistiske skøn bør der foreligge data for overvågningen af pesticidrester i en række fødevarer, der udgør væsentlige bestanddele af kosten i EU. Det er almindeligt anerkendt, at væsentlige bestanddele af kosten i EU udgøres af 20-30 fødevarer. Med de ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne til overvågning af pesticidrester, kan medlemsstaterne kun analysere prøver af otte produkter hvert år inden for rammerne af et koordineret overvågningsprogram. Brugen af pesticider ændrer sig inden for cyklusser på tre år. Hvert pesticid bør således generelt overvåges i 20-30 fødevarer i en række treårige cyklusser.

(2)

Restkoncentrationer af de pesticider, der er omfattet af denne henstilling, bør overvåges i 2006, da disse data vil kunne anvendes til at anslå den faktiske eksponering gennem føden.

(3)

Det er nødvendigt at anvende en systematisk statistisk metode til at fastsætte antallet af prøver, der skal tages i forbindelse med hver samordnet overvågningsforanstaltning. En sådan metode er beskrevet af Codex Alimentarius-Kommissionen (3). På grundlag af en binomial sandsynlighedsfordeling kan det beregnes, at undersøgelse af 613 prøver giver over 99 % sikkerhed for at opdage en prøve, der indeholder pesticidrester over bestemmelsesgrænsen, hvis under 1 % af de vegetabilske produkter indeholder restkoncentrationer over denne grænse. Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse og antallet af forbrugere, idet der skal tages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4)

Der er offentliggjort retningslinjer for kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester på Kommissionens websted (4). Der er enighed om, at disse retningslinjer så vidt muligt bør gennemføres af medlemsstaternes analyselaboratorier og til stadighed revideres i lyset af erfaringerne fra overvågningsprogrammerne.

(5)

Ved Kommissionens direktiv 2002/63/EF (5) fastsættes der EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter. I de prøveudtagningsmetoder og -procedurer, der er fastlagt ved direktivet, er der taget hensyn til dem, der anbefales af Codex Alimentarius-Kommissionen.

(6)

I henhold til direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF skal medlemsstaterne angive de kriterier, der er lagt til grund for udarbejdelsen af deres nationale overvågningsprogrammer. Det bør også oplyses, hvilke kriterier der er lagt til grund for fastsættelsen af antallet af prøver og analyser, hvilke indberetningsniveauer der anvendes, og efter hvilke kriterier disse er fastsat, samt nærmere oplysninger om godkendelse af analyselaboratorier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (6). Også antallet og arten af overtrædelser og foranstaltninger truffet i den forbindelse bør angives.

(7)

Der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i babymad i overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (7) og artikel 6 i Kommissionens direktiv 96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (8).

(8)

Oplysninger om resultaterne af overvågningsprogrammerne er yderst velegnede til elektronisk databehandling, -lagring og -transmission. Der er udarbejdet formater, der gør det muligt for medlemsstaterne at sende data pr. e-mail. Medlemsstaterne bør derfor være i stand til at sende deres rapporter til Kommissionen i standardformatet. Det er mest effektivt, hvis Kommissionen udarbejder retningslinjer for den videre udvikling af en sådan standardformatering.

(9)

Foranstaltningerne i denne henstilling er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed,

HENSTILLER:

1)

Medlemsstaterne opfordres til i 2006 at udtage og analysere stikprøver for de produkt/pesticidrest-kombinationer, der er fastsat i bilag I, på grundlag af det antal stikprøver, som de har fået tildelt for hvert produkt, jf. bilag II, idet der eventuelt tages hensyn til den andel, som medlemsstaten selv, Fællesskabet og tredjelande har af det nationale marked.

Prøveudtagningsproceduren, herunder antallet af enheder, skal være i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

2)

For pesticider, der udgør en akut risiko, dvs. som der er fastsat en ArfD (akut referencedosis) for (såsom OP-estere, endosulfan og N-methylcarbamater), bør prøverne udtages på en sådan måde, at der kan udvælges to laboratorieprøver. Såfremt der i den første laboratorieprøve påvises indhold af det givne pesticid, bør enhederne i den anden prøve analyseres individuelt. Dette gælder følgende produkter:

auberginer

druer (9)

bananer

peberfrugt.

Et rimeligt antal stikprøver af disse produkter bør også underkastes individuel analyse af prøveenhederne i den anden laboratorieprøve, hvis de pågældende pesticider påvises i den første prøve, og navnlig hvis der er tale om produkter fra den samme producent.

3)

Af det samlede antal prøver som fastsat i bilag I og II bør hver medlemsstat udtage og analysere:

a)

mindst ti stikprøver af babymad baseret hovedsagelig på grøntsager, frugter eller cerealier

b)

et vist antal prøver (så vidt muligt mindst én prøve) af økologiske landbrugsprodukter, der afspejler det økologiske produkts andel af markedet i den enkelte medlemsstat.

4)

Medlemsstaterne opfordres til senest den 31. august 2007 at indberette resultaterne af analysen af stikprøver for de produkt/pesticidrest-kombinationer, der er angivet i bilag I, med angivelse af følgende:

a)

de anvendte analysemetoder og fastsatte indberetningsniveauer, i overensstemmelse med kvalitetskontrolprocedurerne for analyse af pesticidrester

b)

antallet og arten af overtrædelser og foranstaltninger truffet i den forbindelse.

5)

Rapporten bør udarbejdes i et format, herunder elektronisk format, der er i overensstemmelse med retningslinjerne til medlemsstaterne for gennemførelsen af Kommissionens henstillinger om samordnede EF-overvågningsprogrammer fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Resultaterne af prøver af babymad og prøver af økologiske landbrugsprodukter bør angives i separate datablade.

6)

Medlemsstaterne opfordres til senest den 31. august 2006 at sende Kommissionen og de øvrige medlemsstater de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 86/362/EØF og artikel 4, stk. 3, i direktiv 90/642/EØF, om overvågningen i 2005 for i det mindste ved stikprøvekontrol at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne, herunder:

a)

resultaterne af deres nationale programmer for pesticidrester

b)

oplysninger om deres laboratoriers kvalitetskontrolprocedurer og især oplysninger om aspekter ved retningslinjerne for kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester, som de ikke har kunnet anvende eller har haft vanskeligt ved at anvende

c)

oplysninger om godkendelse af analyselaboratorierne i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004 (herunder hvad godkendelsen omfatter, godkendelsesorgan og kopi af godkendelsen)

d)

oplysninger om de præstationsprøvninger og ringtest, som laboratoriet har deltaget i.

7)

Medlemsstaterne opfordres til senest den 30. september 2006 at sende Kommissionen deres planlagte nationale program for overvågning af de maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er fastsat ved direktiv 90/642/EØF og 86/362/EØF for 2007, med angivelse af følgende:

a)

de kriterier, der er lagt til grund for fastsættelsen af antallet af prøver, der skal tages, og analyser, der skal foretages

b)

de anvendte indberetningsniveauer og de kriterier, der er lagt til grund for fastsættelsen heraf

c)

nærmere oplysninger om godkendelse af analyselaboratorier i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/76/EF (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 14).

(2)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2005/76/EF.

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rom 1994, ISBN 92-5-203271-1; bind 2, s. 372.

(4)  Dokument nr. SANCO/10476/2003 (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf)

(5)  EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.

(6)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(7)  EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 37).

(8)  EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).

(9)  For druer er størrelsen på en enhed (dvs. en standardklase) fastsat til ca. 500 g.


BILAG I

PESTICID/PRODUKT-KOMBINATIONER, SOM SKAL OVERVÅGES

Pesticidrest, som der skal analyseres for

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acephat

(b)

(c)

(a)

Acetamiprid

 

(c)

(a)

Aldicarb

(b)

(c)

(a)

Azinphos-methyl

(b)

(c)

(a)

Azoxystrobin

(b)

(c)

(a)

Benomyl-gruppen

(b)

(c)

(a)

Bifenthrin

(b)

(c)

(a)

Brompropylat

(b)

(c)

(a)

Bupirimat

(b)

(c)

(a)

Buprofezin

 

(c)

(a)

Captan + folpet

Captan

Folpet

(b)

(c)

(a)

Carbaryl

(b)

(c)

(a)

Chlormequat (2)

(b)

(c)

(a)

Chlorothalonil

(b)

(c)

(a)

Chlorpropham

(b)

(c)

(a)

Chlorpyriphos

(b)

(c)

(a)

Chlorpyriphos-methyl

(b)

(c)

(a)

Cypermethrin

(b)

(c)

(a)

Cyprodinil

(b)

(c)

(a)

Deltamethrin

(b)

(c)

(a)

Diazinon

(b)

(c)

(a)

Dichlofluanid

(b)

(c)

(a)

Dichlorvos

 

(c)

(a)

Dicofol

(b)

(c)

(a)

Dimethoat + omethoat

Dimethoat

Omethoat

(b)

(c)

(a)

Diphenylamin

(b)

(c)

(a)

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

Fenhexamid

(b)

(c)

(a)

Fenitrothion

 

(c)

(a)

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

Hexythiazox

 

(c)

(a)

Imazalil

(b)

(c)

(a)

Imidacloprid

(b)

(c)

(a)

Indoxacarb

 

(c)

(a)

Iprodion

(b)

(c)

(a)

Iprovalicarb

 

(c)

(a)

Kresoxim-methyl

(b)

(c)

(a)

Lambda-cyhalothrin

(b)

(c)

(a)

Malathion

(b)

(c)

(a)

Maneb-gruppen

(b)

(c)

(a)

Mepanipyrim

 

(c)

(a)

Metalaxyl

(b)

(c)

(a)

Methamidophos

(b)

(c)

(a)

Methidathion

(b)

(c)

(a)

Methiocarb

(b)

(c)

(a)

Methomyl

(b)

(c)

(a)

Myclobutanil

(b)

(c)

(a)

Oxydemeton-methyl

(b)

(c)

(a)

Parathion

(b)

(c)

(a)

Penconazol

 

(c)

(a)

Phosalon

(b)

(c)

(a)

Pirimicarb

(b)

(c)

(a)

Pirimiphos-methyl

(b)

(c)

(a)

Prochloraz

 

(c)

(a)

Procymidon

(b)

(c)

(a)

Profenofos

 

(c)

(a)

Propargit

(b)

(c)

(a)

Pyrethriner

(b)

(c)

(a)

Pyrimethanil

(b)

(c)

(a)

Pyriproxyfen

 

(c)

(a)

Quinoxyfen

 

(c)

(a)

Spiroxamin

(b)

(c)

(a)

Tebuconazol

 

(c)

(a)

Tebufenozid

 

(c)

(a)

Thiabendazol

(b)

(c)

(a)

Tolcloflos-methyl

(b)

(c)

(a)

Tolylfluanid

(b)

(c)

(a)

Triadimefon + triadimenol

Triadimefon

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

Vinclozolin

(b)

(c)

(a)

(a)

Bønner (friske eller frosne), gulerødder, agurker, appelsiner eller mandariner, pærer, kartofler, ris, spinat (frisk eller frossen).

(b)

Auberginer, bananer, blomkål, druer, appelsinsaft (), ærter (friske/frosne, uden bælg), peberfrugter (søde), hvede.

(c)

Æbler, hovedkål, porrer, salat, tomater, ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger), rug eller hvede, jordbær.


(1)  Vejledende for 2007 og 2008 afhængigt af programmer, som der vil blive rettet henstilling om for disse år.

(2)  Cerealier, gulerødder, frugtgrøntsager og pærer bør analyseres for chlormequat.

(3)  For appelsinsaft bør medlemsstaterne angive kilden (koncentrat eller friske frugter).


BILAG II

Antal prøver, som hver medlemsstat udtager af hvert produkt og analyserer.

Lande-kode

Prøver

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Mindste antal prøver i alt: 613


(1)  Mindste antal prøver for hver anvendt metode til påvisning af en enkelt restkoncentration.

(2)  Mindste antal prøver for hver anvendt metode til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. januar 2006

om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2006) 16)

(EØS-relevant tekst)

(2006/27/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 97/78/EF og forordning (EF) nr. 178/2002 skal de fornødne foranstaltninger træffes over for import af produkter fra tredjelande, hvis de formodes at udgøre en alvorlig fare for dyrs eller menneskers sundhed, eller hvis en sådan fare spreder sig.

(2)

I henhold til Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (3) er der forbud mod import fra tredjelande af dyr samt kød og kødprodukter fra dyr, der har fået indgivet sådanne stoffer, undtagen hvis det er sket i terapeutisk øjemed eller som zooteknisk behandling.

(3)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (4) er der fastsat en liste over stoffer, der ikke må anvendes til kødproduktion, og en liste over stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Den indeholder endvidere en liste over nogle veterinærlægemidler, for hvilke der er fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Sådanne produkter kan forekomme i kød af dyr af hestefamilien.

(4)

Ved den seneste EF-inspektion i Mexico blev der påvist alvorlige mangler i de mexicanske myndigheders evne til at foretage pålidelig kontrol af kød af dyr af hestefamilien, navnlig med henblik på at påvise stoffer, der er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF.

(5)

Ved samme inspektion blev der endvidere påvist alvorlige mangler i kontrollen af markedet for veterinærlægemidler, herunder ikke-tilladte produkter. Som følge af disse mangler er det let at anvende forbudte stoffer i produktionen af hestekød. Sådanne stoffer kan derfor forekomme i kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien bestemt til konsum. Forekomst af sådanne stoffer i fødevarer udgør en potentiel alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(6)

Medlemsstaterne bør foretage den fornødne kontrol af kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico ved ankomsten til Fællesskabets grænse for at hindre, at kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien, der er uegnet til konsum, markedsføres.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 oprettedes det hurtige varslingssystem, der bør anvendes til gensidig underretning som foreskrevet i artikel 22, stk. 2, i direktiv 97/78/EF. Desuden bør medlemsstaterne holde Kommissionen orienteret via periodiske rapporter med alle analyseresultater fra den offentlige kontrol, der er gennemført for sendinger af kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien fra Mexico.

(8)

Denne beslutning bør tages op til revision på baggrund af de mexicanske myndigheders garantier og på grundlag af resultaterne af medlemsstaternes undersøgelser.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Genstand

Denne beslutning gælder for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien, der importeres fra Mexico, og som er bestemt til konsum (i det følgende benævnt »kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien«).

Artikel 2

Offentlig kontrol

1.   Ved anvendelse af relevante prøveudtagningsplaner og påvisningsmetoder sikrer medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF, at alle sendinger af kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien underkastes offentlig kontrol baseret på fareanalyse, navnlig med henblik på påvisning af visse stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

2.   Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport med alle analyseresultater fra den offentlige kontrol af sendinger af produkter omfattet af stk. 1. Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 3

Afholdelse af udgifter

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 4

Efterkommelse af denne beslutning

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne beslutning.

Artikel 5

Revision

Denne beslutning tages op til revision på grundlag af de mexicanske myndigheders garantier og resultaterne af den offentlige kontrol, jf. artikel 2.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).

(3)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/74/EF (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 17).

(4)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2005 (EUT L 244 af 20.9.2005, s. 11).


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. januar 2006

om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer

(meddelt under nummer K(2006) 43)

(EØS-relevant tekst)

(2006/28/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (1), særlig artikel 4, stk. 2,

under henvisning til anmodninger fra visse medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse medlemsstater har i henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000 anmodet om, at maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på kvæg forlænges til seks måneder, hvor dyrene holdes under særlige driftsforhold, og hvor områdets særlige naturlige ulemper og dyrenes stærkt aggressive adfærd gør det vanskeligt og endda farligt at anbringe øremærker inden for 20 dage efter dyrets fødsel.

(2)

En forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker bør tillades, hvis sådanne omstændigheder er til stede, og forudsat at visse beskyttelsesbestemmelser overholdes. Det er navnlig nødvendigt at sikre, at det ikke går ud over kvaliteten af oplysningerne i kvægdatabasen, og at ingen kreaturer, der ikke har fået anbragt øremærke, flyttes.

(3)

Forlængelsen bør kun gælde for bedrifter, der har fået en individuel tilladelse af den pågældende medlemsstat ifølge klart definerede kriterier.

(4)

Da foranstaltningerne i nærværende beslutning bør gælde for alle medlemsstaterne, bør Kommissionens beslutning 98/589/EF af 12. oktober 1998 om forlængelse af maksimumsperioden for tildeling af øremærker til kvæg i den spanske husdyrbestand (2), der indeholder bestemmelser specifikt for Spanien, ophæves.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tilladelse til forlængelse af mærkningsfristen

Medlemsstaterne kan tillade bedrifter en forlængelse til seks måneder af den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000, til anbringelse af øremærker på kalve af ammekøer, der ikke anvendes til mælkeproduktion, forudsat at betingelserne i artikel 2-5 i denne beslutning overholdes.

Artikel 2

Betingelser for, at tilladelse kan gives

1.   Medlemsstaterne kan give tilladelser som omhandlet i artikel 1, hvis det over for dem er dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

På bedriften opdrættes dyrene på friland, og ammekøerne opdrættes i et ekstensivt system.

b)

Det område, hvor dyrene holdes, er præget af betydelige naturlige ulemper, der medfører reduceret fysisk kontakt med mennesker.

c)

Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stærkt aggressiv adfærd.

d)

Når øremærkerne anbringes, kan de enkelte kalve klart relateres til deres mor.

2.   Medlemsstaterne kan fastsætte supplerende kriterier, navnlig for at begrænse tilladelser som omhandlet i artikel 1 til bestemte geografiske områder eller specifikke racer.

3.   Medlemsstaterne meddeler det til Kommissionen, hvis de anvender denne beslutning, og underretter den om eventuelle supplerende kriterier, de har fastsat i henhold til stk. 2.

Artikel 3

Mærkning

På bedrifter, der har fået en tilladelse som omhandlet i artikel 1, anbringes øremærket, senest når kalven:

er seks måneder gammel

tages fra moderen

forlader bedriften.

Artikel 4

Elektroniske databaser

1.   Den kompetente myndighed registrerer i den elektroniske kvægdatabase, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1760/2000, tilladelser som omhandlet i artikel 1 i denne beslutning for de bedrifter, tilladelserne er givet til.

2.   Når brugere indberetter de enkelte dyrs fødsel, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1760/2000, underretter de den kompetente myndighed om alle dyr, der i medfør af denne beslutning ikke har fået anbragt øremærke.

3.   Den kompetente myndighed registrerer dyr, der ikke har fået anbragt øremærke, når deres fødsel indberettes, som umærkede dyr i den elektroniske kvægdatabase.

Artikel 5

Kontrol

Den kompetente myndighed foretager mindst et kontrolbesøg om året på hver enkelt af de bedrifter, der har fået en tilladelse i henhold til artikel 1. Den trækker tilladelsen tilbage, hvis betingelserne i artikel 2 ikke længere overholdes.

Artikel 6

Ophævelse

Beslutning 98/589/EF ophæves.

Artikel 7

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 283 af 21.10.1998, s. 19. Ændret ved beslutning 1999/520/EF (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 72).


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/34


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2006/29/FUSP

af 23. januar 2006

om ophævelse af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. februar 1996 vedtog Rådet fælles holdning 96/184/FUSP (1) vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien, som er blevet ændret adskillige gange. Derfor gælder den våbenembargo, der blev indført i 1996, kun for Bosnien-Hercegovina.

(2)

Udviklingen i Bosnien-Hercegovina, herunder den kendsgerning, at Bosnien-Hercegovina nu har vedtaget og er i færd med at gennemføre lovgivning om eksport, import og transit af våben, der opfylder de relevante EU-standarder, berettiger en ophævelse af de restriktive foranstaltninger, der blev truffet over for denne stat i fælles holdning 96/184/FUSP.

(3)

Desuden bemyndigede Rådet den 21. november 2005 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Bosnien-Hercegovina om en stabiliserings- og associeringsaftale.

(4)

Fælles holdning 96/184/FUSP bør derfor ophæves under den forudsætning, at medlemsstaterne nøje følger Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport, der blev vedtaget den 8. juni 1998, og for så vidt angår det tidligere Jugoslavien tager hensyn til målene for EU's politik i området, hvis grundlæggende sigte er fredeliggørelse og stabilisering af området, herunder nødvendigheden af våbenkontrol og våbenreduktion til det lavest mulige niveau samt tillidsskabende foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 96/184/FUSP ophæves.

Artikel 2

Denne fælles holdning får virkning på datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

Formand

J. PRÖLL


(1)  EFT L 58 af 7.3.1996, s. 1. Senest ændret ved fælles holdning 2001/719/FUSP (EFT L 268 af 9.10.2001, s. 49).


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/36


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2006/30/FUSP

af 23. januar 2006

om forlængelse og supplering af restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1) for at gennemføre de foranstaltninger, der var blevet indført over for Côte d'Ivoire ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1572(2004). I overensstemmelse med denne resolution finder foranstaltningerne anvendelse indtil den 15. december 2005.

(2)

På baggrund af den seneste udvikling i Côte d'Ivoire vedtog FN's Sikkerhedsråd den 15. december 2005 resolution 1643(2005), hvorved de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved UNSCR 1572(2004), forlænges med yderligere tolv måneder.

(3)

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP, bør derfor forlænges med yderligere tolv måneder med virkning fra den 16. december 2005 til gennemførelse af UNSCR 1643(2005).

(4)

Ud over disse foranstaltninger kræves det i punkt 6 i UNSCR 1643(2005), at der træffes foranstaltninger til at hindre enhver import af uslebne diamanter fra Côte d'Ivoire, hvilket allerede er sket for Fællesskabets vedkommende ved Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (2)

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

De foranstaltninger, der er indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP, finder anvendelse i yderligere tolv måneder, medmindre Rådet træffer anden beslutning i overensstemmelse med eventuelle fremtidige relevante resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd.

Artikel 2

Ud over de i artikel 1 nævnte foranstaltninger forbydes enhver direkte eller indirekte import af uslebne diamanter fra Côte d'Ivoire til Fællesskabet, uanset om diamanternes oprindelsessted er Côte d'Ivoire, i overensstemmelse med UNSCR 1643(2005).

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 16. december 2005 til den 15. december 2006.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 50.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1574/2005 (EUT L 253 af 29.9.2005, s. 11).


24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/38


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2006/31/FUSP

af 23. januar 2006

om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. februar 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/137/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia (1) for at gennemføre de foranstaltninger, der var blevet indført over for Liberia ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1521(2003).

(2)

Den 22. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/902/FUSP (2) om forlængelse af fælles holdning 2004/137/FUSP med 12 måneder i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1579(2004).

(3)

På baggrund af den seneste udvikling i Liberia vedtog FN's Sikkerhedsråd den 20. december 2005 resolution 1647(2005), hvorved de restriktive foranstaltninger vedrørende våben og indrejse, der blev indført ved UNSCR 1521(2003), forlænges med yderligere tolv måneder og de restriktive foranstaltninger vedrørende diamanter og tømmer, der blev indført ved UNSCR 1521(2003) forlænges med yderligere seks måneder.

(4)

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/137/FUSP, bør derfor forlænges med virkning fra den 23. december 2005 til gennemførelse af UNSCR 1647(2005) —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING

Artikel 1

1.   De foranstaltninger, der er indført ved fælles holdning 2004/137/FUSP, artikel 1 og 2, finder anvendelse i yderligere tolv måneder, medmindre Rådet træffer anden beslutning i overensstemmelse med eventuelle fremtidige relevante resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd.

2.   De foranstaltninger, der er indført ved fælles holdning 2004/137/FUSP, artikel 3 og 4, finder anvendelse i yderligere seks måneder, medmindre Rådet træffer anden beslutning i overensstemmelse med eventuelle fremtidige relevante resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 23. december 2005 til den 22. december 2006.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35.

(2)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 113.