ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 16

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 52/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen

184

 

*

Tilføjelse til Rådets forordning (EF) 51/2006 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

200

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

20.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 51/2006

af 22. december 2005

om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse

af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande (3), særlig artikel 6 og 8,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (4), særlig artikel 5,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder især rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF).

(2)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet fastsætte de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper. Fiskerimulighederne bør tildeles medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt i artikel 20 i nævnte forordning.

(3)

For at TAC'erne og kvoterne kan forvaltes effektivt, bør der fastsættes særlige betingelser for fiskeriet.

(4)

Principperne og visse procedurer for fiskeriforvaltningen bør fastlægges på fællesskabsplan, således at medlemsstaterne kan forvalte de fartøjer, der fører deres flag.

(5)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 indeholder definitioner, der vedrører fordelingen af fiskerimuligheder.

(6)

Ifølge artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96 skal det bestemmes, hvilke bestande de deri fastsatte forskellige foranstaltninger skal gælde for.

(7)

Fællesskabet har i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i fiskeriaftalerne eller –protokollerne, forhandlet fiskerirettigheder med Norge (5), Færøerne (6), Grønland (7).

(8)

Fællesskabet er kontraherende part i en række regionale fiskeriorganisationer. Disse fiskeriorganisationer har anbefalet, at der fastsættes fangstbegrænsninger og andre bevarelsesbestemmelser for visse arter. Fællesskabet bør derfor følge disse anbefalinger.

(9)

Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC) vedtog på sit årsmøde i juni 2005 fangstbegrænsninger for gulfinnet tun, storøjet tun og bugstribet bonit samt tekniske foranstaltninger for behandling af bifangster. Selv om Fællesskabet ikke er medlem af IATTC, bør disse foranstaltninger gennemføres for at sikre bæredygtig forvaltning af bestandene under denne organisations jurisdiktion.

(10)

På sit årsmøde i 2005 vedtog Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) tabeller, der viser de kontraherende parters under- eller overudnyttelse af deres fiskerimuligheder. I den forbindelse vedtog ICCAT en afgørelse, hvoraf det fremgår, at Fællesskabet i 2004 underudnyttede sine kvoter for flere bestandes vedkommende.

(11)

For at overholde de justeringer af Fællesskabets kvoter, som ICCAT har fastsat, er det nødvendigt at fordele de fiskerimuligheder, der skyldes underudnyttelsen, på grundlag af de enkelte medlemsstaters respektive andele i underudnyttelsen uden at ændre den i denne forordning fastsatte fordelingsnøgle for den årlige fordeling af TAC'er.

(12)

Udnyttelsen af fiskerimulighederne bør ske i overensstemmelse med de gældende fællesskabsretsforskrifter på området, navnlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (8), Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (9), Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (10), Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 af 4. november 2003 om forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF (11), Rådets forordning (EF) nr. 1626/94 af 27. juni 1994 om tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (12), Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (13), Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (14), Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (15), Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (16), Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 af 29. juni 1998 om de nærmere betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien (17), Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande (18), Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (19), Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika (20), Rådets forordning (EF) nr. 973/2001 af 14. maj 2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter (21), Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (22) og Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (23).

(13)

Ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) videnskabelige rådgivning bør der anvendes en midlertidig ordning til forvaltning af fangstbegrænsningerne for ansjos i underområde VIII.

(14)

Ifølge ICES' rådgivning bør der anvendes en midlertidig ordning til forvaltning af fiskeriindsatsen i forbindelse med fiskeri efter tobis i ICES-underområde IV og –afsnit III a nord.

(15)

På baggrund af den videnskabelige viden om blåhvillingbestandens biologiske tilstand og efter forhandlingerne mellem kyststaterne om forvaltningen af denne bestand skal forvaltningsområderne ændres under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for dette fiskeri.

(16)

Som en overgangsforanstaltning bør fiskeriindsatsen på baggrund af den allerseneste videnskabelige rådgivning fra ICES reduceres yderligere for visse dybhavsarter.

(17)

Med henblik på tilpasning af fiskeriindsatsbegrænsningerne for torsk som fastsat i forordning (EF) nr. 423/2004 foreslås der alternative ordninger for at forvalte fiskeriindsatsen i overensstemmelse med TAC'erne, jf. artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

(18)

Det fremgår af den videnskabelige rådgivning, at rødspættebestanden i Nordsøen ikke fiskes på en bæredygtig måde, og at de genudsatte mængder er meget store. Det fremgår af videnskabelig rådgivning samt rådgivning fra North Sea Regional Advisory Council, at det er hensigtsmæssigt at tilpasse fiskerimulighederne ved at tilpasse fiskeriindsatsen for fartøjer, der fisker efter rødspætter.

(19)

For tungebestandene i den vestlige del af Den Engelske Kanal bør der anvendes en foreløbig indsatsforvaltningsordning. For torskebestandene i Kattegat, Nordsøen, Skagerrak og den vestlige del af Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og vest for Skotland og kulmule– og jomfruhummerbestandene i ICES-afsnit VIII c og IX a bør indsatsforvaltningsordningerne tilpasses.

(20)

Ved artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 af sikres ikke, at sildefangsterne holdes inden for de fangstbegrænsninger, der er fastsat for arten. Der bør derfor indføres overgangsforanstaltninger, så der sikres en passende kontrol og tælling af sild i usorterede landinger.

(21)

Ved fiskeri med garn på store dybder vest for Skotland og Irland anvendes der for øjeblikket usædvanligt lange garn, hvilket resulterer i usædvanligt lange sættetider og stor genudsætning. Garn, der er gået tabt, eller som forsætligt er kastet over bord, kan blive ved med at fiske i en årrække uden at blive halet ind. Videnskabelige undersøgelser har vist, at denne praksis udgør en alvorlig trussel for dybhavsarterne, og at der bør indføres overgangsforanstaltninger for at forbyde denne form for fiskeri, indtil der vedtages varigere foranstaltninger.

(22)

For at sikre en bæredygtig udnyttelse af kulmulebestandene og reducere genudsætningen bør der indføres overgangsforanstaltninger i afsnit VIII a, b, d for at udnytte den seneste udvikling inden for selektive redskaber.

(23)

Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) vedtog på sit årsmøde i 2004 en henstilling om at begrænse fiskeriet i visse områder for at beskytte sårbare dybhavslevesteder. Denne henstilling bør gennemføres af Fællesskabet.

(24)

For at bidrage til bevarelsen af ottearmede blæksprutter og især beskytte unge individer bør der i 2006 fastsættes et mindstemål for ottearmet blæksprutte, der forekommer i farvande henhørende under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i CECAF-området, indtil der vedtages en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98.

(25)

I november 2005 henstillede NEAFC at opføre en række fartøjer på listen over fartøjer, der bevisligt har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Henstillingen bør gennemføres i fællesskabslovgivningen.

(26)

Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) vedtog på sit årsmøde i 2005 en anbefaling om forvaltning af visse fiskerier efter dybhavsarter og en anbefaling om oprettelse af et GFCM-register over fartøjer på over 15 m med tilladelse til at fiske i GFCM-området. Da Fællesskabet er kontraherende part i GFCM, er disse anbefalinger bindende for Fællesskabet og bør derfor gennemføres.

(27)

Som hjælp til bevarelsen af fiskebestandene bør der i år 2006 iværksættes en række supplerende kontrolforanstaltninger og tekniske fiskeribestemmelser.

(28)

Der bør indføres bestemmelser om anvendelsen af FOS-data, for at kontrollen og overvågningen af indsatsforvaltningen kan blive mere effektiv.

(29)

For at sikre, at tredjelandsfartøjers fangster af blåhvilling i EF-farvande registreres korrekt, bør bestemmelserne om kontrol af disse fartøjer skærpes.

(30)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet træffe afgørelse om betingelserne i forbindelse med fangstbegrænsninger og/eller fiskeriindsatsbegrænsninger. Det fremgår af den videnskabelige rådgivning, at betydelige fangster ud over de aftalte TAC'er er til skade for fiskeriets bæredygtighed. Der bør derfor indføres tilknyttede betingelser, der vil medføre en forbedret gennemførelse af de aftalte fiskerimuligheder.

(31)

ICCAT vedtog på sit årsmøde i 2004 en række tekniske foranstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter i Atlanterhavet og Middelhavet og fastsatte bl.a. et nyt mindstemål for almindelig tun, restriktioner for fiskeri i visse områder og perioder for at beskytte storøjet tun, foranstaltninger vedrørende sports- og fritidsfiskeri i Middelhavet og indførelse af et prøveudtagningsprogram til vurdering af størrelsen af almindelig tun anbragt i bur. For at bidrage til bevarelsen af fiskebestandene er det nødvendigt at gennemføre disse foranstaltninger i 2006, indtil en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001.

(32)

Organisationen for Fiskeriet i Det Sydøstlige Atlanterhav (SEAFO) vedtog på sit årsmøde i 2005 en foranstaltning, der går ud på, at der fra den 1. januar 2006 skal være videnskabelige observatører om bord på alle fartøjer, der fisker i konventionsområdet, og som går efter arter, der ikke er omfattet af andre regionale fiskeriorganisationers bevarelses– og forvaltningsordninger. Denne foranstaltning er bindende for Fællesskabet og bør derfor gennemføres.

(33)

Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) vedtog på sit 27. årsmøde den 19.-23. september 2005 en række tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør gennemføres.

(34)

Med henblik på at overholde de internationale forpligtelser, som EF har påtaget sig som kontraherende part i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (CCAMLR), herunder forpligtelsen til at anvende de foranstaltninger, der vedtages af CCAMLR-Kommissionen, bør de TAC'er, som denne har vedtaget for fangståret 2005/06 og de tilsvarende fangstperioder anvendes.

(35)

CCAMLR vedtog på sit XXIV. årsmøde i 2005 relevante fangstbegrænsninger for bestande, som etablerede fiskerier i de lande, der er medlemmer af CCAMLR, har adgang til. CCAMLR godkendte også EF-fartøjers deltagelse i forsøgsfiskeri efter Dissostichus spp. i FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) og 58.4.3b) og fastsatte fangst- og bifangstbegrænsninger samt særlige tekniske foranstaltninger for det pågældende fiskeri. Disse begrænsninger og tekniske foranstaltninger bør ligeledes finde anvendelse.

(36)

For at sikre EF-fiskernes udkomme og for ikke at bringe ressourcerne i fare og undgå, at udløbet af Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (24) skaber problemer, er det yderst vigtigt at åbne for disse fiskerier fra den 1. januar 2006 og forlænge gyldigheden af visse af forordningens bestemmelser indtil udgangen af januar 2006. På grund af sagens hastende karakter er det absolut nødvendigt at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der for 2006 fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande og dertil knyttede betingelser for udnyttelse af disse fiskerimuligheder.

ForDerudover fastsættes visse begrænsninger af fangstindsatsen og dertil knyttede betingelser for januar 2007, og for visse antarktiske bestande fastsættes fiskerimulighederne og de særlige betingelser for de perioder, der er anført i bilag IE.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Medmindre andet fastsættes, gælder denne forordning for:

a)

EF-fiskerfartøjer, i det følgende benævnt »EF-fartøjer«, og

b)

fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, i det følgende benævnt »tredjelandsfiskerfartøjer«, i Fællesskabets farvande, i det følgende benævnt »EF-farvande«.

2.   Uanset stk. 1 gælder denne forordning ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra en medlemsstat og under dennes myndighed, og som Kommissionen og den medlemsstat, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet informeret om.

Artikel 3

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner ud over definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002:

a)

»samlet tilladt fangstmængde (TAC)«: den mængde, der hvert år kan tages af hver bestand

b)

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Fællesskabet, en medlemsstat eller et tredjeland.

c)

»internationale farvande«: farvande, der ikke omfattes af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

d)

»NAFO-reguleret område«: den del af området under NAFO-konventionen (Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav), der ikke omfattes af kyststaternes højhedsområde eller jurisdiktion

e)

»Skagerrak«: farvandet, der afgrænses mod vest af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

f)

»Kattegat«: farvandet, der afgrænses mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

g)

»Cadizbugten«: farvandet under ICES-afsnit IX a øst for 7o23′48″ V.

Artikel 4

Fiskerizoner

I denne forordning forstås følgende ved:

a)

»ICES-områder« (Det Internationale Havundersøgelsesråd): områder som defineret i forordning (EØF) nr. 3880/91. Føjes »EF-farvande« til et område, betyder det, at der kun er tale om EF-farvandene i det område

b)

»CECAF-områder« (det Østlige Centrale Atlanterhav eller FAO-område 34): områder som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 25. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (25)

c)

»NAFO-områder« (Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav): områder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (26)

d)

»CCAMLR-områder« (konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis): områder som defineret i forordning (EF) nr. 601/2004.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER OG DERTIL KNYTTEDE BETINGELSER FOR EF-FARTØJER

Artikel 5

Fangstbegrænsninger og fordeling

1.   I bilag I fastsættes der fangstbegrænsninger for EF-fartøjer i EF-farvande og visse andre farvande og fordeling af dem mellem medlemsstaterne og yderligere betingelser i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96.

2.   EF-fartøjer bemyndiges på betingelserne i artikel 10, 17 og 18 og under overholdelse af de kvoter, der er fastsat i bilag I, til at tage fangster i farvande under Færøernes, Grønlands, Islands og Norges fiskerijurisdiktion og i fiskeriområderne omkring Jan Mayen.

3.   Kommissionen indstiller øjeblikkelig fiskeriet efter ansjos i underområde VIII, hvis STECF udtaler, at gydebiomassen på gydetidspunktet i 2006 er under 28 000 tons.

4.   Kommissionen fastsætter de endelige fangstbegrænsninger for fiskeriet efter tobis i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt underområde IV (EF-farvande) i henhold til bestemmelserne i bilag IID, punkt 6.

5.   Kommissionen fastsætter fangstbegrænsninger for lodde i område V og XIV (grønlandske farvande), der gælder for Fællesskabet, til 7,7 % af TAC'en for lodde, så snart TAC'en er fastsat.

6.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 revidere fangstbegrænsningerne for havtaskebestandene i område II a (EF-farvande) og IV (EF-farvande), og i område V b (EF-farvande), VI, XII og XIV, når STECF har analyseret de data for den registrerede fangst pr. indsatsenhed, der er indsamlet i løbet af første kvartal 2006.

7.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 30. stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 revidere fangstbegrænsningerne for sperlingbestanden i område II a (EF-farvande), III a og IV (EF-farvande) og for brislingbestanden i område II A (EF-farvande) og IV (EF-farvande) på grundlag af videnskabelige oplysninger, der indsamles i første halvdel af 2006.

Artikel 6

Særlige fordelingsbestemmelser

1.   Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat i bilag I, er ikke til hinder for følgende:

a)

udvekslinger i overensstemmelse med artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger i henhold til artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93

c)

supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96.

2.   Med henblik på tilbageholdelse af kvoter, der skal overføres til 2007, anvendes artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 som undtagelse fra samme forordning på alle bestande, der er underlagt en analytisk TAC.

Artikel 7

Fiskeriindsatsbegrænsninger og dertil knyttede betingelser for forvaltningen af bestande

1.   Fra den 1. februar 2006 til den 31. januar 2007 gælder de fiskeriindsatsbegrænsninger og tilknyttede betingelser, der er fastsat i:

bilag IIA, for forvaltningen af bestande i Kattegat, Skagerrak, underområde IV og ICES-afsnit II a (EF-farvande), III a, VI a, VII a og VII d

bilag IIB, for forvaltningen af kulmule i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten

bilag IIC, for forvaltningen af tungebestandene i ICES-afsnit VII e

bilag IID, for forvaltningen af tobisbestandene i Skagerrak, ICES-underområde IV og ICES-afsnit II a (EF-farvande).

2.   Fra den 1. januar 2006 til den 31. januar 2006 gælder fiskeriindsatsbegrænsningerne og de dertil knyttede betingelser i bilag IVa, IVb, IVc og V til forordning (EF) nr. 27/2005 fortsat for de i stk. 1 nævnte bestande.

3.   Fartøjer, der anvender redskabstyper som omhandlet i punkt 4 i bilag IIA og i punkt 3 i bilag IIB og IIC og fisker i områder som afgrænset i punkt 2 i bilag IIA og i punkt 1 i bilag IIB og IIC, skal have en særlig fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1627/94, jf. de nævnte bilag.

4.   Kommissionen fastsætter den endelige fiskeriindsats for 2006 for tobisfiskeriet i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a og ICES-underområde IV i henhold til reglerne i punkt 6 i bilag IID.

5.   Medlemsstaterne sørger for, at fiskeriindsatsen i 2006, målt i kW-dage til havs, for fartøjer med en dybhavsfiskeritilladelse ikke overstiger 80% af medlemsstatens fartøjers gennemsnitlige årlige fiskeriindsats i 2003 på fangsttogter, hvor der var givet dybhavsfiskeritilladelse, og der blev fanget dybhavsarter, jf. bilag I og punkt 15 i bilag III til forordning 2347/2002. Dette stykke gælder kun for fangsttogter, hvor der blev fanget over 100 kg dybhavsarter, med undtagelse af guldlaks.

Artikel 8

Betingelser for landing af fangster og bifangster

1.   Fisk fra bestande, som der er fastsat fangstbegrænsninger for, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

fangsterne udgør en del af Fællesskabets andel, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne andel ikke er opbrugt.

2.   Uanset stk. 1 kan følgende fisk opbevares om bord og landes, selv om en medlemsstat ikke har nogen kvoter eller kvoterne eller andelene er opbrugt:

a)

andre arter end sild og makrel, hvis

i)

de er fanget blandet med andre arter med redskaber, hvis maskestørrelse er under 32 mm, i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 850/98, og

ii)

fangsterne hverken sorteres om bord eller ved landing,

eller

b)

makrel, hvis

i)

den fanges blandet med hestemakrel eller sardin

ii)

makrelmængden ikke overstiger 10 vægtprocent af den samlede mængde makrel, hestemakrel og sardin om bord, og

iii)

fangsterne hverken sorteres om bord eller ved landing.

3.   Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1434/98 gælder ikke for sild, der er taget i ICES-underområde IV og ICES-afsnit II a (EF-farvande), III a og VII d.

4.   Samtlige landinger afskrives på kvoten eller, såfremt Fællesskabets andel ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, på Fællesskabets andel, medmindre det drejer sig om fangster taget i henhold til stk. 2.

5.   Når en medlemsstats muligheder for at fiske sild i ICES-underområde II (EF-farvande) og IV og ICES-afsnit III a og VII d er udtømt, er det forbudt for fartøjer, der fører dens flag, og som er registreret i EF, og som udøver de fiskerier, som disse fangstbegrænsninger gælder for, at lande usorterede fangster, der indeholder sild.

6.   Beregningen af den procentvise andel af bifangster og anvendelsen af dem sker i overensstemmelse med artikel 4 og 11 i forordning (EF) nr. 850/98.

Artikel 9

Usorterede landinger i ICES-underområde IV og ICES–afsnit II a (EF-farvande), III a og VII d

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der indføres en passende stikprøveordning, så der kan foretages effektiv kontrol af de enkelte arter i usorterede landinger taget i ICES-underområde IV og ICES-afsnit II a (EF-farvande), III a og VII d.

2.   Usorterede fangster taget i ICES-underområde IV og ICES-afsnit II a (EF-farvande), III a og VII d må kun landes i havne og på landingssteder, hvor der findes en stikprøveordning som nævnt i stk. 1.

Artikel 10

Adgangsbegrænsninger

EF-fartøjer må ikke fiske i Skagerrak inden for 12 sømil fra Norges basislinjer. Fartøjer, der fører dansk eller svensk flag, kan dog fiske indtil 4 sømil fra Norges basislinjer.

Artikel 11

Tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i en overgangsperiode

I bilag III fastsættes der tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i en overgangsperiode for EF-fartøjer.

KAPITEL III

FANGSTBEGRÆNSNINGER OG TILKNYTTEDE BETINGELSER FOR TREDJELANDSFISKERFARTØJER

Artikel 12

Tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i en overgangsperiode

I bilag III fastsættes der tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger, som skal anvendes i en overgangsperiode for tredjelandsfiskerfartøjer.

Artikel 13

Tilladelse

Fiskerfartøjer, der sejler under Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Norges, Surinams, Trinidad og Tobagos eller Venezuelas flag, og fiskerfartøjer, der er registreret på Færøerne, kan tage fangster i EF-farvande inden for de i bilag I fastsatte fangstbegrænsninger og under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 14, 15 og 16, samt artikel 19-25.

Artikel 14

Geografiske begrænsninger

1.   Fiskerfartøjer, der sejler under norsk flag, eller som er registreret på Færøerne, har kun adgang til at fiske i de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra medlemsstaternes basislinjer i ICES-underområde IV, Kattegat og Atlanterhavet nord for 43o00′ N, undtagen det område, der er nævnt i artikel 18 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2.   Fiskeri i Skagerrak med fiskerfartøjer, der fører norsk flag, er tilladt i områder, der ligger mere end 4 sømil fra Danmarks og Sveriges basislinjer.

3.   Fiskerfartøjer, der fører Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad og Tobagos eller Venezuelas flag, har kun adgang til at fiske i de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra det franske departement Guyanas basislinjer.

Artikel 15

Gennemsejling af EF-farvande

Tredjelandsfiskerfartøjer, der gennemsejler EF-farvande, skal stuve deres redskaber i overensstemmelse med følgende betingelser, således at de ikke umiddelbart kan bruges:

a)

redskabets net, synk og lignende udstyr skal være adskilt fra dets skovle og dets slæbe- og trawlliner samt wirer

b)

redskaber, der befinder sig på eller over dækket, skal være solidt fastgjort til en del af overbygningen.

Artikel 16

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, som der er fastsat fangstbegrænsninger for, må ikke opbevares om bord eller landes, medmindre fangsterne er taget af fiskerfartøjer fra et tredjeland, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt.

KAPITEL IV

LICENSORDNINGER FOR EF-FARTØJER

Artikel 17

Licenser og tilknyttede betingelser

1.   Uanset de generelle bestemmelser om fiskerilicenser og særlige fiskeritilladelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1627/94, skal EF-fartøjer, der fisker i tredjelandes farvande, have en licens, som er udstedt af tredjelandets myndigheder.

2.   Stk. 1 gælder imidlertid ikke for følgende EF-fartøjer, der fisker i Norges del af Nordsøen:

a)

fartøjer med en tonnage på højst 200 GT eller

b)

fartøjer, der fisker efter andre arter til konsum end makrel, eller

c)

fartøjer, der fører svensk flag, og som fisker i henhold til etableret praksis.

3.   Det maksimale antal licenser og andre tilknyttede betingelser fastsættes som anført i del I i bilag IV. Licensansøgningerne, som medlemsstaternes myndigheder skal sende til Kommissionen, skal indeholde oplysninger om fiskeritype og navnet på og en beskrivelse af de EF-fartøjer, som licenserne skal udstedes til. Kommissionen forelægger disse ansøgninger for myndighederne i det pågældende tredjeland.

4.   Hvis en medlemsstat overfører kvoter til en anden medlemsstat som led i en bytteaftale i de fiskeriområder, der er nævnt i del I i bilag IV, skal overførslen inkludere en passende overførsel af licenser og meddeles Kommissionen. Det samlede antal licenser for hvert fiskeriområde, jf. del I i bilag IV, må dog ikke overskrides.

5.   EF-fartøjer skal overholde de bevarelses- og kontrolforanstaltninger og alle de andre bestemmelser, der gælder for det område, hvor de udøver fiskeri.

Artikel 18

Færøerne

EF-fartøjer, som har licens til direkte fiskeri efter en bestemt art i færøske farvande, kan udøve direkte fiskeri efter andre arter, forudsat at de på forhånd informerer de færøske myndigheder herom.

KAPITEL V

LICENSORDNINGER FOR TREDJELANDSFISKERFARTØJER

Artikel 19

Pligt til at have licens og særlig fiskeritilladelse

1.   Uanset artikel 28b i forordning (EØF) nr. 2847/93 er fartøjer på under 200 GT, der fører norsk flag, fritaget for forpligtelsen til at have en licens og en særlig fiskeritilladelse.

2.   Licenser og særlige fiskeritilladelser skal opbevares om bord. Fartøjer registreret på Færøerne eller i Norge er dog fritaget for denne forpligtelse.

3.   Tredjelandsfiskerfartøjer, som har tilladelse til at fiske den 31. december 2005, kan fortsætte med at fiske fra den 1. januar 2006, indtil listen over fiskerfartøjer, der har tilladelse til fiskeri, er forelagt for og godkendt af Kommissionen.

Artikel 20

Ansøgning om licens og særlig fiskeritilladelse

I forbindelse med ansøgninger om licenser og særlige fiskeritilladelser, som tredjelandes myndigheder indgiver til Kommissionen, skal der gives følgende oplysninger:

a)

fartøjets navn

b)

registreringsnummer

c)

havnekendingsbogstaver og -nummer

d)

registreringshavn

e)

ejerens eller befragterens navn og adresse;

f)

bruttotonnage og længde overalt

g)

maskinkraft

h)

kaldesignal og radiofrekvens

i)

planlagt fangstmetode

j)

planlagt fangstområde

k)

arter, der vil blive fisket efter

l)

periode, for hvilken der ansøges om licens.

Artikel 21

Antal licenser

Antallet af licenser og særlige tilknyttede betingelser fastsættes som anført i del II i bilag IV.

Artikel 22

Annullering og inddragelse

1.   Licenser og særlige fiskeritilladelser kan annulleres med henblik på udstedelse af nye licenser og særlige fiskeritilladelser. Annulleringen får virkning dagen forud for datoen for Kommissionens udstedelse af nye licenser og særlige fiskeritilladelser. Nye licenser og særlige fiskeritilladelser får virkning fra udstedelsesdatoen.

2.   Licenser og særlige fiskeritilladelser inddrages helt eller delvis inden udløbsdatoen, såfremt den i bilag I fastsatte kvote for den pågældende bestand er opbrugt.

3.   Licenser og særlige fiskeritilladelser inddrages, hvis forpligtelserne i denne forordning ikke overholdes.

Artikel 23

Manglende overholdelse af gældende regler

1.   For en periode på højst tolv måneder udstedes der ikke licens og særlig fiskeritilladelse til tredjelandsfiskerfartøjer, som ikke har overholdt deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

2.   Kommissionen sender myndighederne i det berørte tredjeland navnene på og en beskrivelse af de tredjelandsfiskerfartøjer, som med virkning fra den (de) efterfølgende måned(er) ikke har tilladelse til at fiske i EF-fiskeriområdet, fordi de har overtrådt de gældende regler.

Artikel 24

Licensindehaverens pligter

1.   Tredjelandsfiskerfartøjer skal overholde de bevarelses- og kontrolforanstaltninger og øvrige bestemmelser, der gælder for EF-fartøjers fiskeri i det område, som de driver fiskeri i, herunder forordning (EØF) nr. 1381/87, (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94, (EF) nr. 88/98 (27), (EF) nr. 850/98 og (EF) nr. 1434/98.

2.   De tredjelandsfiskerfartøjer, der er nævnt i stk. 1, skal føre en logbog, hvori de oplysninger, som er omhandlet i del I i bilag V, indføres.

3.   Tredjelandsfiskerfartøjer, som fisker i ICES-afsnit III a, undtagen fartøjer, der fører norsk flag, skal i henhold til reglerne i bilag VI sende Kommissionen de oplysninger, der er omhandlet i det bilag.

Artikel 25

Særlige bestemmelser for departementet Fransk Guyana

1.   Udstedelsen af licenser til fiskeri i departementet Fransk Guyanas farvande er betinget af, at tredjelandsfiskerfartøjets ejer forpligter sig til på anmodning af Kommissionen at give tilladelse til, at der kommer en observatør om bord.

2.   Førere af tredjelandsfiskerfartøjer, hvortil der er udstedt en licens til fiskeri efter finnefisk eller tun i departementet Fransk Guyanas farvande, skal i forbindelse med landinger efter hver fangstrejses afslutning til de franske myndigheder indgive en opgørelse over de mængder rejer, der er taget og beholdt om bord siden sidste opgørelse. Opgørelsen udfærdiges efter forlægget i del III i bilag IV. Skibsføreren er ansvarlig for opgørelsens nøjagtighed. De franske myndigheder træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere opgørelsernes nøjagtighed, navnlig ved at sammenholde dem med den i artikel 24, stk. 2, omhandlede logbog. Efter kontrollen underskrives opgørelsen af den ansvarlige embedsmand. De franske myndigheder sender inden udgangen af hver måned Kommissionen alle opgørelser vedrørende den foregående måned.

3.   De tredjelandsfiskerfartøjer, der fisker i departementet Fransk Guyanas farvande, skal føre en logbog svarende til den, der er vist i del II i bilag V. En kopi af denne logbog sendes til Kommissionen gennem de franske myndigheder senest 30 dage efter hver fangstrejses sidste dag.

4.   Hvis Kommissionen for en periode på en måned ikke modtager oplysninger vedrørende et tredjelandsfiskerfartøj, der har licens til fiskeri i departementet Fransk Guyanas farvande, inddrages det pågældende fartøjs licens.

KAPITEL VI

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I DET NAFO-REGULEREDE OMRÅDE

AFDELING 1

EF-deltagelse

Artikel 26

Fartøjsliste

1.   Kun EF-fartøjer på over 50 GT, som har fået udstedt en særlig fiskeritilladelse af deres flagmedlemsstat, og som er opført i NAFO's fartøjsregister, har tilladelse til på de betingelser, der er fastsat i tilladelsen, at fiske, opbevare om bord, omlade og lande fiskeressourcer fra det NAFO-regulerede område.

2.   Medlemsstaterne underretter mindst 15 dage, før det nye fartøj sejler ind i det NAFO-regulerede område, Kommissionen elektronisk om eventuelle ændringer af deres liste over fartøjer, som fører deres flag, og som er registreret i EF og har tilladelse til at fiske i det NAFO-regulerede område. Kommissionen sender straks disse oplysninger til NAFO's sekretariat.

3.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, omfatter bl.a. følgende:

a)

fartøjets interne nummer, jf. bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (28)

b)

internationalt radiokaldesignal

c)

befragter, hvis det er relevant

d)

fartøjstype.

4.   For fartøjer, der midlertidigt fører en medlemsstats flag (bare boat charter), skal oplysningerne endvidere omfatte:

a)

den dato, fra hvilken fartøjet har fået tilladelse til at føre medlemsstatens flag

b)

den dato, fra hvilken fartøjet har fået medlemsstatens tilladelse til at udøve fiskeri i det NAFO-regulerede område

c)

navnet på den stat, hvor fartøjet er registreret eller tidligere var registreret, og den dato, fra hvilken det er ophørt med at føre den pågældende stats flag

d)

fartøjets navn

e)

det officielle registreringsnummer, som de nationale myndigheder har tildelt fartøjet

f)

fartøjets registreringshavn efter overførslen

g)

navnet på fartøjets ejer eller befragter

h)

en erklæring om, at skibsføreren har fået udleveret et eksemplar af de bestemmelser, der gælder i det NAFO-regulerede område

i)

de væsentlige arter, som fartøjet fisker efter i det NAFO-regulerede område

j)

de underområder, hvor fartøjet kan forventes at udøve fiskeri.

AFDELING 2

Tekniske foranstaltninger

Artikel 27

Maskestørrelse

1.   Anvendelse af trawl, som på noget sted i nettet har masker på under 130 mm, er forbudt ved direkte fiskeri efter de i bilag VII nævnte bundfiskearter. Denne maskestørrelse kan nedsættes til 60 mm for direkte fiskeri efter tiarmet blæksprutte (Illex illecebrosus). For direkte fiskeri efter rokker (Rajidae) skal maskestørrelsen øges til mindst 280 mm i fangstposen og 220 mm i alle trawlets andre dele.

2.   Fartøjer, som fisker efter rejer (Pandalus borealis), skal anvende redskaber med en mindstemaskestørrelse på 40 mm.

Artikel 28

Anordninger fastgjort til redskaber

1.   Anvendelse af andre anordninger end de i denne artikel nævnte, som lukker maskerne i et redskab eller formindsker deres størrelse, er forbudt.

2.   Sejldug, net eller andet materiale kan fastgøres på undersiden af fangstposen med det formål at mindske eller forhindre beskadigelse.

3.   Der kan fastgøres anordninger på fangstposens overside, såfremt de ikke lukker dens masker. Anvendelse af slidgarn på oversiden skal begrænses til dem, der er anført i bilag VIII.

4.   Fartøjer, som fisker efter rejer (Pandalus borealis), skal anvende sorteringsriste med en maksimumsafstand mellem stængerne på 22 mm. Fartøjer, der fisker efter rejer i afsnit 3 L, skal også være udrustet med ophængskæder, der er mindst 72 cm lange, jf. bilag IX.

Artikel 29

Bifangster

1.   Fiskerfartøjer må ikke udøve direkte fiskeri efter arter, der er omfattet af bifangstbegrænsninger. Der udøves direkte fiskeri efter en art, hvis den pågældende art tegner sig for den største vægtprocent i et træk.

2.   Bifangster af de arter, for hvilke Fællesskabet ikke har fastsat nogen kvote for en del af det NAFO-regulerede område, og som tages i denne del i forbindelse med direkte fiskeri efter en anden art, må for hver art ikke overstige 2 500 kg eller 10 vægtprocent af alle ombordværende fangster, hvis sidstnævnte mængde er større. I en del af det NAFO-regulerede område, hvor direkte fiskeri efter visse arter er forbudt eller en »andre« -kvote er udnyttet fuldt ud, må bifangsten af hver af de arter, der er opført i bilag ID, dog ikke overstige henholdsvis 1 250 kg eller 5%.

3.   Hvis den samlede mængde af de arter, der er omfattet af bifangstbegrænsninger, i et træk overstiger de i stk. 2 fastsatte begrænsninger, uanset hvilken bestemmelse der er tale om, skal fartøjet øjeblikkelig sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget. Hvis den samlede mængde af de arter, der er omfattet af bifangstbegrænsninger, i et af de efterfølgende træk endnu en gang overstiger de fastsatte begrænsninger, skal fartøjet med det samme atter sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget og må tidligst vende tilbage til området 48 timer senere.

4.   Fartøjer, som fisker efter rejer (Pandalus borealis), skal, så snart de samlede bifangster af alle arter i et givet træk overstiger 5 vægtprocent i afsnit 3 M og 2,5% i afsnit 3 L, omgående sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget.

5.   Rejefangster medregnes ikke ved beregningen af bifangsten af bundfiskearter.

Artikel 30

Mindstemål

1.   Fisk, der stammer fra det NAFO-regulerede område, og som ikke opfylder de mindstemål, der er opført i bilag X, må ikke forarbejdes, opbevares om bord, omlades, landes, transporteres, opbevares, sælges, frembydes eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes.

2.   Hvis den andel af fangsten, som ikke opfylder de i bilag X anførte mål, overstiger 10% af den samlede mængde, skal fartøjet sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget, inden fiskeriet genoptages. Forarbejdet fisk, som der er fastsat et mindstemål for, og som er under den i bilag X fastsatte størrelse, anses for at stamme fra fisk, som er mindre end mindstemålet.

AFDELING 3

Kontrolforanstaltninger

Artikel 31

Produktmærkning og separat stuvning

1.   Al forarbejdet fisk fra det NAFO-regulerede område skal mærkes på en sådan måde, at hver art og produktkategori kan identificeres, jf. artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (29) Fisken skal også mærkes med, at den er fanget i det NAFO-regulerede område.

2.   Alle rejer, der tages i afsnit 3 L, og alle hellefisk, der tages i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O, skal mærkes med, at de er fanget i disse respektive områder.

3.   Følgende bestemmelser finder anvendelse under hensyntagen til fartøjsførerens retmæssige ansvar for sikkerhed og navigation:

fangster af de samme arter skal stuves tydeligt adskilt fra fangster af andre arter. Alle fangster, der tages i det NAFO-regulerede område, skal stuves separat fra fangster, der er taget uden for dette område

fangsterne kan stuves i mere end én del af lastrummet, men i hver del af lastrummet, hvor de stuves, skal de holdes tydeligt adskilt fra fangster af andre arter ved hjælp af plast, krydsfiner, net eller lignende.

Artikel 32

Fiskeri- og produktionslogbog og stuveplan

1.   Foruden at overholde artikel 6, 8, 11 og 12 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal skibsførerne indføre de i bilag XI nævnte oplysninger i logbogen.

2.   Inden den 15. i hver måned underretter medlemsstaterne elektronisk Kommissionen om, hvor store mængder af de bestande, som er nævnt i bilag XII, der er landet i løbet af den foregående måned, og sender eventuelle oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 11 og 12 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

3.   Førerne af EF-fartøjer skal opfylde følgende forpligtelser i forbindelse med fangster af de arter, der er opført i bilag IC:

a)

de skal føre en produktionslogbog med oplysning om den samlede produktion for hver art om bord angivet i kg produktvægt

b)

de skal udarbejde en stuveplan, der viser, hvor de forskellige arter er anbragt i lastrummet.

4.   Produktionslogbogen og stuveplanen, der er nævnt i stk. 3, skal ajourføres dagligt for den foregående dag fra kl. 00.00 (UTC) til kl. 24.00 (UTC) og skal opbevares om bord, indtil fartøjet har landet hele sin last.

5.   Føreren skal yde den nødvendige bistand, så det bliver muligt at kontrollere de mængder, der er anført i produktionslogbogen, og de forarbejdede produkter, der opbevares om bord.

6.   Hvert andet år bekræfter medlemsstaterne kapacitetsplanernes nøjagtighed for alle EF-fartøjer med tilladelse til at fiske, jf. artikel 26, stk. 1. Føreren sørger for, at der opbevares en kopi af bekræftelsen om bord, så den på begæring kan forevises for en kontrollør.

Artikel 33

Redskaber om bord

1.   Ved direkte fiskeri efter en eller flere af de arter, der er anført i bilag VII, må EF-fartøjer ikke medføre redskaber med en maskestørrelse, som er mindre end den, der er fastsat i artikel 27.

2.   EF-fartøjer, der under samme fangstrejse driver fiskeri i andre områder end det NAFO-regulerede område, kan dog medføre redskaber med en maskestørrelse, som er mindre end den, der er fastsat i artikel 27, forudsat at de er forsvarligt fastsurret og stuvet og ikke er umiddelbart tilgængelige til brug. Redskaberne skal:

a)

være hægtet af skovle og af slæbeliner og trawlwirer og

b)

skal, hvis de befinder sig på eller over dækket, være sikkert fastsurret til en del af overbygningen.

Artikel 34

Omladning

1.   EF-fartøjer må ikke foretage omladninger i det NAFO-regulerede område, medmindre de forinden har fået tilladelse hertil af deres kompetente myndigheder.

2.   EF-fartøjer må ikke foretage omladninger af fisk fra eller til ikke-kontraherende parters fartøjer, der er blevet set eller på andet måde identificeret som havende udøvet fiskeri i det NAFO-regulerede område.

3.   EF-fartøjer skal indberette de omladninger, der foretages i det NAFO-regulerede område, til deres ansvarlige myndigheder. Donorfartøjer skal foretage denne indberetning mindst 24 timer i forvejen, og modtagerfartøjer skal gøre det senest en time efter omladningen.

4.   Den indberetning, der er nævnt i stk. 3, skal indeholde oplysning om tidspunkt, geografisk position, den samlede vægt af hver art, der skal losses eller lastes, angivet i kg rund vægt og kaldesignalet for de fartøjer, der er involveret i omladningen.

5.   Modtagerfartøjet skal ud over den samlede fangst om bord og den samlede vægt, der skal landes, indberette navnet på landingshavnen og det forventede landingstidspunkt mindst 24 timer før landingen.

6.   Medlemsstaterne sender straks de indberetninger, der er nævnt i stk. 3 og 5, til Kommissionen, som straks videresender dem til NAFO's sekretariat.

Artikel 35

Befragtning af EF-fartøjer

1.   Medlemsstaterne kan gå med til, at der indgås en aftale om befragtning af et fiskerfartøj, der fører deres flag, og som har tilladelse til at fiske i det NAFO-regulerede område, med henblik på hel eller delvis udnyttelse af en kvote og/eller fiskedage, som er tildelt en anden kontraherende part i NAFO. Det er dog forbudt at indgå aftaler om befragtning af fartøjer, som ifølge NAFO eller en anden regional fiskeriorganisation har deltaget i ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (UUU).

2.   Den dag, befragtningsaftalen indgås, sender flagmedlemsstaten følgende oplysninger til Kommissionen, som videresender dem til NAFO's sekretariatschef:

a)

dens godkendelse af befragtningsaftalen

b)

de arter, der er omfattet af befragtningen, og de fiskerimuligheder, der tildeles ved befragtningsaftalen

c)

befragtningsaftalens varighed

d)

befragterens navn

e)

den kontraherende part, der har befragtet fartøjet

f)

de foranstaltninger, medlemsstaten har truffet for at sikre, at de befragtede fartøjer, der fører dens flag, overholder NAFO's bevarelses– og håndhævelsesforanstaltninger i hele befragtningsperioden.

3.   Når befragtningsaftalen udløber, underretter flagmedlemsstaten Kommissionen, som straks videresender oplysningen til NAFO's sekretariatschef.

4.   Flagmedlemsstaten sørger for:

a)

at fartøjet i befragtningsperioden ikke får tilladelse til at afskrive fangster på de fiskerimuligheder, som flagmedlemsstaten har fået tildelt

b)

at fartøjet ikke får tilladelse til at fiske i henhold til mere end en befragtningsaftale i samme periode

c)

at fartøjet overholder NAFO's bevarelses– og håndhævelsesforanstaltninger i hele befragtningsperioden

d)

at alle fangster og bifangster, der er taget i henhold til indberettede befragtningsaftaler, registreres i fiskerilogbogen af det befragtede fartøj adskilt fra andre fangstdata.

5.   Medlemsstaterne indberetter alle fangster og bifangster som nævnt i stk. 4, litra d), til Kommissionen adskilt fra andre nationale fangstdata. Kommissionen videresender straks disse data til NAFO's sekretariatschef.

Artikel 36

Kontrol med fiskeriindsatsen

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at dens fartøjers fiskeriindsats står i forhold til de fiskerimuligheder, som medlemsstaten har til rådighed i det NAFO-regulerede område.

2.   Medlemsstaterne sender senest den 31. januar 2006 Kommissionen fangstplaner for de af deres fartøjer, som fisker efter arter i det NAFO-regulerede område, eller efter denne dato mindst 30 dage inden fiskeriet påbegyndes. I fangstplanen angives bl.a. det eller de fartøjer, som vil påbegynde dette fiskeri, og det antal fiskedage, de har til hensigt at tilbringe i det NAFO-regulerede område.

3.   Medlemsstaterne giver Kommissionen en vejledende underretning om deres fartøjers planlagte aktiviteter i andre områder.

4.   Fangstplanen skal angive den samlede planlagte fiskeriindsats i det NAFO-regulerede område i forhold til omfanget af de fiskerimuligheder, der er til rådighed for den medlemsstat, der giver underretning.

5.   Senest den 31. december 2006 sender medlemsstaterne en meddelelse til Kommissionen om, hvordan deres fangstplaner er blevet gennemført. I disse meddelelser anføres det antal fartøjer, der reelt har udøvet fiskeri i det NAFO-regulerede område, hvert fartøjs fangster og det samlede antal dage, hvert fartøj har fisket i området. For de fartøjer, der fisker efter rejer i afsnit 3 M og 3 L, skal der sendes en særskilt meddelelse for hvert afsnit.

AFDELING 4

Særlige dataindsamlingskrav

Artikel 37

Dataindsamling

1.   Medlemsstaterne indfører så vidt muligt særlige dataindsamlingskrav for de af deres fartøjer, der fisker i følgende områder:

Område

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Data, der skal indsamles i henhold til stk. 1, indsamles for hvert sæt og skal så vidt muligt omfatte følgende:

a)

artssammensætning angivet i antal og vægt

b)

længdefrekvenser

c)

øresten

d)

sættested, længde– og breddegrad

e)

fiskeredskab

f)

fiskedybde

g)

tidspunkt på døgnet

h)

sættetid

i)

træk påbegyndt (for mobile redskaber)

j)

udtagelse af andre biologiske prøver til undersøgelse af fx kønsmodenhed, hvis det er muligt.

3.   De data, der indsamles i henhold til stk. 1, sendes til medlemsstaternes kompetente myndigheder, som videresender dem til NAFO's sekretariat hurtigst muligt efter hver fangstrejses afslutning.

AFDELING 5

Særlige bestemmelser for dybvandsrejer

Artikel 38

Fiskeri efter dybvandsrejer

Hver medlemsstat giver dagligt Kommissionen meddelelse om de mængder dybvandsrejer (Pandalus borealis), som fartøjer, der fører dens flag og er registreret i Fællesskabet, har taget i afsnit 3 L i det NAFO-regulerede område. Alt fiskeri skal finde sted på over 200 m dybde og må højst udøves af et fartøj pr. medlemsstat ad gangen.

AFDELING 6

Særlige bestemmelser for rødfisk

Artikel 39

Rødfiskfiskeri

1.   Førerne af EF-fartøjer, som driver fiskeri efter rødfisk i underområde 2 og afsnit I F, 3 K og 3 M i det NAFO-regulerede område, underretter hver anden mandag de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører, eller i hvilken det er registreret, om de mængder rødfisk, der er fanget i de pågældende områder i den periode på to uger, der sluttede kl. 24 den foregående søndag.

Når de samlede fangster når op på 50% af TAC'en, skal underretningen ske hver uge om mandagen.

2.   Medlemsstaterne skal hver anden tirsdag inden kl. 12 for de 14 dage, der sluttede kl. 24 den foregående søndag, underrette Kommissionen om de mængder rødfisk, som fartøjer, der fører deres flag og er registreret på deres område, har taget i underområde 2 og afsnit I F, 3 K og 3 M i det NAFO-regulerede område.

Når de samlede fangster når op på 50% af TAC'en, skal underretningen ske hver uge.

KAPITEL VII

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I CCAMLR-OMRÅDET

AFDELING 1

Restriktioner og krav om fartøjsinformation

Artikel 40

Forbud og fangstbegrænsninger

1.   Direkte fiskeri efter de arter, der er anført i bilag XIII, er forbudt i de områder og perioder, der er anført i samme bilag.

2.   For nyt fiskeri og forsøgsfiskeri gælder de fangst- og bifangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag XIV, i de underområder, som er anført i samme bilag.

Artikel 41

Krav om information om fartøjer med tilladelse til at fiske i CCAMLR-området

1.   Fra den 1. august 2006 skal medlemsstaterne ud over de krav om information om fartøjer med fiskeritilladelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 601/2004, for disse fartøjer meddele Kommissionen følgende:

a)

fartøjets eventuelle IMO-nummer

b)

eventuelt tidligere flag

c)

internationalt radiokaldesignal

d)

rederens/redernes navn og adresse og den eller de retmæssige ejeres navn og adresse, hvis bekendt

e)

fartøjstype

f)

byggested og -dato

g)

længde

h)

farvefotos af fartøjet bestående af:

i)

et foto på mindst 12 x 7 cm af fartøjets styrbordsside, der viser fartøjet i dets fulde længde og alle strukturelle træk

ii)

et foto på mindst 12 x 7 cm af fartøjets bagbordsside, der viser fartøjet i dets fulde længde og alle strukturelle træk

iii)

et foto på mindst 12 x 7 cm, der viser agterstavnen, taget direkte bagfra

i)

foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at der pilles ved den satellitovervågningsanordning, som er installeret om bord.

2.   Fra den 1. august 2006 skal medlemsstaterne så vidt muligt også give Kommissionen følgende oplysninger om fartøjer med tilladelse til at fiske i CCAMLR-området:

a)

navn og adresse på brugeren, hvis denne ikke er den samme som fartøjets ejer/ejere

b)

førerens navn og nationalitet og eventuelt den fiskeriansvarliges navn og nationalitet

c)

fangstmetode eller -metoder

d)

bom (m)

e)

BRT

f)

kommunikationstyper og -numre (Inmarsat A-, B- og C-numre)

g)

normal besætning

h)

hovedmaskinens eller hovedmaskinernes effekt (kW)

i)

lastekapacitet (t), antal fiskelastrum og deres kapacitet (m3)

j)

anden information (fx isklassifikation), der anses for relevant.

AFDELING 2

Forsøgsfiskeri

Artikel 42

Deltagelse i forsøgsfiskeri

1.   Fiskerfartøjer, der fører spansk flag og er registreret i Spanien, og som der er givet meddelelse om til CCAMLR i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 601/2004, kan deltage i forsøgsfiskeri med langline efter Dissostichus spp. i FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a) uden for områder under national jurisdiktion og afsnit 58.4.3.b) uden for områder under national jurisdiktion.

2.   Der må højst være et fiskerfartøj ad gangen, der fisker i afsnit 58.4.3a) og 58.4.3b).

3.   Hvad angår underområde 88.1 og 88.2 og afsnit 58.4.1 and 58.4.2 er de samlede fangst- og bifangstbegrænsninger pr. underområde og afsnit og deres fordeling på små forskningsfelter (SSRU) i hver af dem fastsat i bilag XIV. Fiskeriet i et givet SSRU skal ophøre, når den indberettede fangst når op på den mængde, der højst må fanges, og det pågældende SSRU lukkes derefter for fiskeri i resten af fangståret.

4.   Fiskeriet skal foregå over så stort et geografisk og batymetrisk område som muligt for at få de nødvendige oplysninger til bestemmelse af fiskeripotentialet og for at undgå overkoncentration af fangst og fiskeriindsats. I afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er det dog forbudt at fiske på under 550 meters dybde.

Artikel 43

Rapporteringssystemer

For fiskerfartøjer, der deltager i det forsøgsfiskeri, som er nævnt i artikel 42, gælder følgende fangst- og indsatsrapporteringssystemer:

a)

det femdages fangst- og indsatsrapporteringssystem, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 601/2004, bortset fra at medlemsstaterne skal sende Kommissionen fangst- og indsatsrapporterne senest to arbejdsdage efter hver rapporteringsperiodes udløb, hvorefter de straks videresendes til CCAMLR. I underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1 og 58.4.2 foretages indberetningen pr. SSRU

b)

det månedlige detaljerede rapporteringssystem, der omhandles i artikel 13 i forordning (EF) nr. 601/2004

c)

det samlede antal og den samlede vægt af genudsatte Dissostichus eleginoides og Dissostichus mawsoni, herunder dem med »geleagtig«, konsistens, skal indberettes.

Artikel 44

Særlige bestemmelser

1.   Det forsøgsfiskeri, der er nævnt i artikel 42, skal foregå i henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 600/2004 af 22. marts 2004 om tekniske foranstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de levende maritime ressourcer i Antarktis (30), når det gælder foranstaltninger til nedsættelse af havfugles utilsigtede dødelighed ved langlinefiskeri. Derudover gælder følgende:

a)

det er forbudt at kaste affald over bord i dette fiskeri

b)

fartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri i afsnit 58.4.1 og 58.4.2, og som overholder CCAMLR-protokollerne (A, B og C) for langlinesynk, er fritaget for kravet om udsætning om natten; fartøjer, der fanger i alt tre (3) havfugle, skal dog straks gå tilbage til udsætning om natten, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 601/2004

c)

fartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri i underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.3a) og 58.4.3b), og som fanger i alt tre (3) havfugle, skal straks indstille fiskeriet og må ikke fiske uden for den normale fangstperiode i resten af fangståret 2005/06.

2.   For fiskerfartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri i FAO-underområde 88.1 og 88.2, gælder følgende yderligere bestemmelser:

a)

Fartøjerne har forbud mod at udlede eller kaste følgende over bord:

i)

olie eller olieprodukter eller olierester, undtagen hvis det er tilladt i henhold til bilag I til MARPOL 73/78 (den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe)

ii)

affald

iii)

madaffald, der ikke kan passere gennem en sigte med en maskevidde på højst 25 mm

iv)

fjerkræ eller dele heraf (inkl. æggeskaller)

v)

spildevand inden for 12 sømil fra land eller isshelfe eller spildevand, når skibet sejler med en hastighed på under 4 knob

vi)

aske fra forbrændingsanlæg.

b)

Der må ikke bringes levende fjerkræ eller andre levende fugle ind i underområde 88.1 og 88.2, og eventuelt ikke-udtaget fjerkræ, som ikke er spist, skal tages med ud af underområde 88.1 og 88.2.

c)

Det er forbudt at fiske efter Dissostichus spp. i underområde 88.1 og 88.2 inden for 10 sømil fra Balleny Øernes kyst.

Artikel 45

Definition af udsætninger

1.   I denne afdeling forstås ved »udsætning« anvendelse af en eller flere langliner på samme fangstplads. Med henblik på fangst- og indsatsrapportering bestemmes en udsætnings nøjagtige geografiske position ved den eller de udsatte langliners midtpunkt.

2.   For at blive betegnet som forskningsudsætning:

a)

skal hver forskningsudsætning finde sted mindst fem sømil fra enhver anden forskningsudsætning, idet afstanden måles fra hver forskningsudsætnings geografiske midtpunkt

b)

hver udsætning skal omfatte mindst 3 500 kroge og højst 10 000 kroge; i den forbindelse kan der udsættes en række separate langliner på samme sted

c)

skal hver langline have en sættetid på mindst seks timer regnet fra udsætningens afslutning til indhalingens begyndelse.

Artikel 46

Forskningsplaner

Fiskerfartøjer, der deltager i det forsøgsfiskeri, der er nævnt i artikel 42, skal iværksætte forskningsplaner i alle de SSRU, som FAO-underområde 88.1 og 88.2 og afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er inddelt i. Forskningsplanen skal iværksættes på følgende måde:

a)

Første gang et fartøj sejler ind i et SSRU, gælder de første 10 udsætninger, der betegnes som »første række«, som forskningsudsætninger og skal opfylde kriterierne i artikel 45, stk. 2.

b)

De næste 10 udsætninger eller de første 10 tons fangst, hvis denne mængde opnås ved færre udsætninger, betegnes som »anden række«. Skibsføreren kan beslutte, at udsætninger i anden række skal foregå som led i et normalt forsøgsfiskeri. Hvis disse udsætninger opfylder kravene i artikel 45, stk. 2, kan de dog også betegnes som forskningsudsætninger.

c)

Hvis føreren efter at have afsluttet den første og den anden række udsætninger ønsker at fortsætte med at fiske i det pågældende SSRU, skal fartøjet gennemføre en »tredje række«, således at der foretages i alt 20 forskningsudsætninger i alle tre rækker. Den tredje række udsætninger skal afsluttes under det samme ophold i det pågældende SSRU som den første og anden række.

d)

Når de 20 forskningsudsætninger i tredje række er afsluttet, kan fartøjet fortsætte med at fiske i det pågældende SSRU.

e)

I SSRU A, B, C, E og G i underområde 88.1, og 88.2, hvor det fiskbare havbundsareal er på under 15 000 km2, gælder litra b), c), og d) ikke, og efter at have afsluttet 10 forskningsudsætninger kan fartøjet fortsætte med at fiske i det pågældende SSRU.

Artikel 47

Dataindsamlingsplaner

1.   Fiskerfartøjer, der deltager i det forsøgsfiskeri, der er nævnt i artikel 42, skal iværksætte dataindsamlingsplaner i alle de SSRU, som FAO-underområde 88.1 og 88.2 og afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er inddelt i. Dataindsamlingsplanen skal indeholde følgende data:

a)

position og havdybde ved hver ende af hver langline i en udsætning

b)

udsætningstidspunkt, sættetid og indhalingstidspunkt

c)

antal fisk mistet ved overfladen med angivelse af arter

d)

antal udsatte kroge

e)

agntype

f)

bidprocent

g)

krogtype og

h)

sø- og skyforhold og månefase på udsætningstidspunktet.

2.   Alle de data, der er nævnt i stk. 1, skal indsamles for hver forskningsudsætning; alle fisk i en forskningsudsætning, hvor der fanges op til 100 fisk, skal måles, og der skal udtages prøver af mindst 30 fisk til biologiske undersøgelser. Hvis der fanges over 100 fisk, anvendes der en metode, hvorefter der tages tilfældige delstikprøver af fiskene.

Artikel 48

Mærkningsprogram

Hvert fiskerfartøj, der deltager i det forsøgsfiskeri, som er nævnt i artikel 42, skal endvidere iværksætte følgende mærkningsprogram:

a)

Dissostichus spp.-individer skal mærkes og genudsættes i forholdet 1 individ pr. ton levende vægt, der fanges i hele fangståret, jf. CCAML-mærkningsprotokollen. Fartøjerne må først ophøre med mærkningen, når de har mærket 500 styk eller ophører med fiskeriet efter at have mærket et individ pr. ton levende vægt, der er fanget

b)

Målgruppen for programmet er individer af alle størrelser med henblik på at opfylde kravet om, at der skal mærkes et individ pr. ton levende vægt, der er fanget. Alle genudsatte individer skal dobbeltmærkes, og genudsætningen skal ske over så stort et geografisk område som muligt

c)

På alle mærker skal der tydeligt være trykt et individuelt løbenummer og en returadresse, så det kan spores, hvor mærkerne kommer fra, hvis de mærkede individer fanges igen

d)

genfangede mærkede individer (dvs. fangede fisk, der er mærket ved en tidligere lejlighed) genudsættes ikke, selv om de kun har været genudsat i en kort periode

e)

der skal udtages biologiske prøver af alle genfangede mærkede individer (længde, vægt, køn, gonadeudvikling), der skal så vidt muligt tages et digitalt foto af dem, ørestenene skal udtages og mærket fjernes

f)

alle relevante mærkningsdata og data om genfangster af mærkede individer skal indberettes elektronisk i CCAMLR-format til CCAMLR senest tre måneder, efter at fartøjet er ophørt med dette fiskeri

g)

alle relevante mærkningsdata, data om genfangede mærkede individer og prøver fra genfangede individer skal indberettes elektronisk i CCAMLR-format til det relevante regionale mærkningsdataarkiv, jf. CCAMLR-mærkningsprotokollen.

Artikel 49

Videnskabelige observatører

Hvert fiskerfartøj, der deltager i det forsøgsfiskeri, som er nævnt i artikel 42, skal i forbindelse med alle fiskeriaktiviteter i fangstperioden have mindst to videnskabelige observatører om bord, hvoraf en skal være udpeget i henhold til CCAMLR-ordningen for international videnskabelig observation.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 50

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, og artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 51

Dataoverførsel

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Hvis der er fastsat TAC'er for CCAMLR-området for perioder, der begynder inden den 1. januar 2006, finder artikel 40 anvendelse fra begyndelsen af de respektive perioder for anvendelse af TAC'erne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Rådets vegne

B. BRADSHAW

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3

(3)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 8

(4)  EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1

(5)  EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48.

(6)  EFT L 226 af 29.8.1980, s. 12.

(7)  EFT L 29 af 1.2.1985, s. 9.

(8)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(9)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2001 (EFT L 268 af 9.10.2001, s. 3).

(10)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(11)  EFT L 289 af 7.11.2001, s. 1.

(12)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 813/2004 (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 32).

(13)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(14)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 16.

(15)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 602/2004 (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 30).

(16)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 448/2005 (EUT L 74 af 19.3.2005, s. 5).

(17)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 10.

(18)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 8.

(19)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(20)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 3259/94 (EFT L 339 af 29.12.1994, s. 11).

(21)  EFT L 137 af 19.5.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 831/2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 33).

(22)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.

(23)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 134 af 8.6.2005, s. 1).

(24)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr 1936/2005 (EUT L 311 af 26.11.2005, s. 1).

(25)  EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(26)  EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(27)  Rådets forordning (EF) nr. 88/98 af 18. december 1998 om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøerne, Bæltene og Øresund (EFT L 9 af 15.1.1998, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 289/2005 (EUT L 49 af 22.2.2005, s. 1).

(28)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25.

(29)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(30)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 1.


BILAG I

FANGSTBEGRÆNSNINGER FOR EF-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER GÆLDER FANGSTBEGRÆNSNINGER, OG FOR TREDJELANDSFISKERFARTØJER I EF-FARVANDE, ANGIVET PR. ART OG PR. OMRÅDE (I TONS LEVENDE VÆGT, MEDMINDRE ANDET ER ANFØRT)

Alle fangstbegrænsninger i dette bilag betragtes som kvoter efter artikel 5 i denne forordning og er derfor undergivet bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2847/93, særlig artikel 14 og 15.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navne. Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning.

Latinsk navn

Alfa-3-ISO-kode

Almindeligt anvendt navn

Ammodytidae

SAN

Tobis

Anarhichas lupus

CAT

Havkat

Aphanopus carbo

BSF

Sort sabelfisk

Argentina silus

ARU

Guldlaks

Beryx spp.

ALF

Berycider

Boreogadus saida

POC

Polartorsk

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Mørk pighaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugisisk pighaj

Cetorhinus maximus

BSK

Brugde

Chaenocephalus aceratus

SSI

Scotia-isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Båndet isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Langsnudet isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Arter af krabbeslægten Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sild

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skolæst

Dalatias licha

SCK

Chokoladehaj

Deania calcea

DCA

Næbhaj

Dissostichus eleginoides

TOP

Sort patagonisk isfisk

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjos

Etmopterus princeps

ETR

Lyshaj

Etmopterus pusillus

ETP

Glat lanternehaj

Etmopterus spinax

ETX

Sorthaj

Euphausia superba

KRI

Antarktisk lyskrebs

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhej

Germo alalunga

ALB

Hvid tun

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Skærising

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Pukkelisfisk

Hippoglossoides platessoides

PLA

Almindelig håising

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Helleflynder

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange savbug

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig blæksprutte

Lamna nasus

POR

Sildehaj

Lampanyctus achirus

LAC

Art af prikfiskfamilien

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grå isfisk

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glashvarrearter

Limanda ferruginea

YEL

Gulhalet ising

Limanda limanda

DAB

Ising

Lophiidae

ANF

Havtaske

Macrourus berglax

RHG

Nordlig skolæst

Macrourus spp.

GRV

Langhalearter

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodde

Martialia hyadesi

SQS

Blæksprutte

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kuller

Merlangius merlangus

WHG

Hvilling

Merluccius merluccius

HKE

Kulmule

Micromesistius poutassou

WHB

Blåhvilling

Microstomus kitt

LEM

Rødtunge

Molva dypterigia

BLI

Byrkelange

Molva macrophthalmus

SLI

Middelhavslange

Molva molva

LIN

Lange

Nephrops norvegicus

NEP

Jomfruhummer

Notothenia rossii

NOR

Marmorisfisk

Pagellus bogaraveo

SBR

Spidstandet blankesten

Pandalus borealis

PRA

Dybvandsreje

Paralomis spp.

PAI

Arter af troldkrabbeslægten Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Rejer (Penaeus-arter)

Phycis spp.

FOX

Skælbrosmearter

Platichthys flesus

FLX

Skrubbe

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Pleuronectiformes

FLX

Fladfisk

Pollachius pollachius

POL

Lubbe

Pollachius virens

POK

Sej

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Georgia-isfisk

Rajidae

SRX-RAJ

Rokker

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Hellefisk

Salmo salar

SAL

Atlantisk laks

Scomber scombrus

MAC

Makrel

Scopthalmus rhombus

BLL

Slethvar

Sebastes spp.

RED

Rødfiskarter

Solea solea

SOL

Almindelig tunge

Solea spp.

SOX

Tungearter

Squalus acanthias

DGS

Almindelig pighaj

Tetrapturus alba

WHM

Hvid marlin

Thunnus alalunga

ALB

Hvid tun

Thunnus albacares

YFT

Gulfinnet tun

Thunnus obesus

BET

Storøjet tun

Thunnus thynnus

BFT

Almindelig tun

Trachurus spp.

JAX

Hestemakrelarter

Trisopterus esmarki

NOP

Sperling

Urophycis tenuis

HKW

Hvid skægbrosme

Xiphias gladius

SWO

Sværdfisk

BILAG IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, NORDSØEN OG VESTLIGE EF-FARVANDE, ICES-område Vb (EF-farvande), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (EF-farvande) og Fransk Guyana

Art:

Tobis

Ammodytidae

Område:

IV (norske farvande)

SAN/04-N.

Danmark

0 (1)

 

Det Forenede Kongerige

0 (1)

 

EF

0 (1)

 

TAC

Ikke relevant

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Tobis

Ammodytidae

Område:

IIa (EF-farvande) (2), IIIa, IV (EF-farvande) (2)

SAN/2A3A4.

Danmark

Ikke fastsat

 

Det Forenede Kongerige

Ikke fastsat

 

Alle medlemsstater

Ikke fastsat (3)

 

EF

Ikke fastsat

 

Norge

0 (4)  (5)

 

TAC

Ikke fastsat

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EF-farvande og internationale farvande i I og II

ARU/1/2.

Tyskland

31

 

Frankrig

10

 

Nederlandene

25

 

Det Forenede Kongerige

50

 

EF

116

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EF-farvande og internationale farvande i III og IV

ARU/3/4.

Danmark

1 180

 

Tyskland

12

 

Frankrig

8

 

Irland

8

 

Nederlandene

55

 

Sverige

46

 

Det Forenede Kongerige

21

 

EF

1 331

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

ARU/567.

Tyskland

405

 

Frankrig

9

 

Irland

375

 

Nederlandene

4 225

 

Det Forenede Kongerige

297

 

EF

5 310

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EF-farvandene i område IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

EF

Ikke relevant (6)

 

Norge

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Ikke relevant

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

IV (norske farvande)

USK/04-N.

Belgien

1

 

Danmark

191

 

Tyskland

1

 

Frankrig

1

 

Nederlandene

1

 

Det Forenede Kongerige

5

 

EF

200

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Brugde

Cetorhinus maximus

Område:

EF-farvandene i område IV, VI og VII

BSK/467.

EF

0

 

TAC

0

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild (9)

Clupea harengus

Område:

IIIa

HER/03A.

Danmark

34 052

 

Tyskland

545

 

Sverige

35 620

 

EF

70 217

 

Færøerne

500 (10)

 

TAC

81 600

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild (11)

Clupea harengus

Område:

IV nord for 56°30' N

HER/.04A., 04B.

Danmark

76 348

 

Tyskland

47 836

 

Frankrig

22 769

 

Nederlandene

57 938

 

Sverige

4 627

 

Det Forenede Kongerige

63 333

 

EF

272 851

 

Norge

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner:

 

Norske farvande syd for 62° N (HER/*04N-)

EF

50 000


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Norske farvande syd for 62° N

HER/04-N.

Sverige

963 (13)

 

EF

963

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Sild (14)

Clupea harengus

Område:

IIIa (bifangster)

HER/03A-BC

Danmark

17 547

 

Tyskland

156

 

Sverige

2 825

 

EF

20 528

 

TAC

20 528

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild (15)

Clupea harengus

Område:

IIa (EF-farvande), IV, VIId (bifangster)

HER/2A47DX

Belgien

211

 

Danmark

40 684

 

Tyskland

211

 

Frankrig

211

 

Nederlandene

211

 

Sverige

199

 

Det Forenede Kongerige

773

 

EF

42 500

 

TAC

42 500

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild (16)

Clupea harengus

Område:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgien

9 122 (18)

 

Danmark

1 088 (18)

 

Tyskland

682 (18)

 

Frankrig

12 347 (18)

 

Nederlandene

21 998 (18)

 

Det Forenede Kongerige

4 786 (18)

 

EF

50 023

 

TAC

454 751

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Vb, VIaN (19)(EF-farvande), VIb

HER/5B6ANB

Tyskland

3 727

 

Frankrig

705

 

Irland

5 036

 

Nederlandene

3 727

 

Det Forenede Kongerige

20 145

 

EF

33 340

 

Færøerne

660 (20)

 

TAC

34 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Irland

14 000

 

Nederlandene

1 400

 

EF

15 400

 

TAC

15 400

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Det Forenede Kongerige

800

 

EF

800

 

TAC

 

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irland

1 250

 

Det Forenede Kongerige

3 550

 

EF

4 800

 

TAC

4 800

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIe,f

HER/7EF.

Frankrig

500

 

Det Forenede Kongerige

500

 

EF

1 000

 

TAC

1 000

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Tyskland

123

 

Frankrig

682

 

Irland

9 549

 

Nederlandene

682

 

Det Forenede Kongerige

14

 

EF

11 050

 

TAC

11 050

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

VIII

ANE/08.

Spanien

4 500 (25)

 

Frankrig

500 (25)

 

EF

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

ANE/9/3411

Spanien

3 826

 

Portugal

4 174

 

EF

8 000

 

TAC

8 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgien

8

 

Danmark

2 652

 

Tyskland

66

 

Nederlandene

17

 

Sverige

464

 

EF

3 207

 

TAC

3 315

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Kattegat

Torsk/03AS.

Danmark

524

 

Tyskland

11

 

Sverige

315

 

EF

850

 

TAC

850

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

IIa (EF-farvande), IV

COD/2AC4.

Belgien

686

 

Danmark

3 940

 

Tyskland

2 498

 

Frankrig

847

 

Nederlandene

2 226

 

Sverige

26

 

Det Forenede Kongerige

9 037

 

EF

19 260

 

Norge

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande (COD/*04N-)

EF

16 740


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Norske farvande syd for 62° N

COD/04-N.

Sverige

382

 

EF

382

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgien

1

 

Tyskland

9

 

Frankrig

97

 

Irland

138

 

Det Forenede Kongerige

368

 

EF

613

 

TAC

613

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Vb (EF-område), VIa (COD/*5BC6A)

Belgien

1

Tyskland

9

Frankrig

93

Irland

132

Det Forenede Kongerige

353

EF

588


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIIa

COD/07A.

Belgien

24

 

Frankrig

67

 

Irland

1 204

 

Nederlandene

6

 

Det Forenede Kongerige

527

 

EF

1 828

 

TAC

1 828

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

COD/7X7A34

Belgien

236

 

Frankrig

4 053

 

Irland

818

 

Nederlandene

34

 

Det Forenede Kongerige

439

 

EF

5 580

 

TAC

5 580

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Glas-hvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

LEZ/2AC4-C

Belgien

5

 

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrig

28

 

Nederlandene

22

 

Det Forenede Kongerige

1 677

 

EF

1 740

 

TAC

1 740

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Spanien

327

 

Frankrig

1 277

 

Irland

373

 

Det Forenede Kongerige

903

 

EF

2 880

 

TAC

2 880

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VII

LEZ/07.

Belgien

494

 

Spanien

5 490

 

Frankrig

6 663

 

Irland

3 029

 

Det Forenede Kongerige

2 624

 

EF

18 300

 

TAC

18 300

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spanien

1 176

 

Frankrig

949

 

EF

2 125

 

TAC

2 125

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

LEZ/8C3411

Spanien

1 171

 

Frankrig

59

 

Portugal

39

 

EF

1 269

 

TAC

1 269

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Ising og skrubbe

Limanda limanda og Platichthys flesus

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

D/F/2AC4-C

Belgien

466

 

Danmark

1 752

 

Tyskland

2 627

 

Frankrig

182

 

Nederlandene

10 594

 

Sverige

6

 

Det Forenede Kongerige

1 473

 

EF

17 100

 

TAC

17 100

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

ANF/2AC4-C

Belgien

365

 

Danmark

804

 

Tyskland

393

 

Frankrig

75

 

Nederlandene

276

 

Sverige

9

 

Det Forenede Kongerige

8 392

 

EF

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

IV (norske farvande)

ANF/04-N.

Belgien

53

 

Danmark

1 343

 

Tyskland

21

 

Nederlandene

19

 

Det Forenede Kongerige

314

 

EF

1 750

 

TAC

Ikke relevant

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

NF/561214

Belgien

168

 

Tyskland

192

 

Spanien

180

 

Frankrig

2 073

 

Irland

469

 

Nederlandene

162

 

Det Forenede Kongerige

1 442

 

EF

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VII

ANF/07.

Belgien

2 445 (29)

 

Tyskland

273 (29)

 

Spanien

971 (29)

 

Frankrig

15 688 (29)

 

Irland

2 005 (29)

 

Nederlandene

317 (29)

 

Det Forenede Kongerige

4 757 (29)

 

EF

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spanien

1 137

 

Frankrig

6 325

 

EF

7 462

 

TAC

7 462

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

ANF/8C3411

Spanien

1 629

 

Frankrig

2

 

Portugal

324

 

EF

1 955

 

TAC

1 955

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

IIIa, IIIbcd (EF-farvande)

HAD/3A/BCD

Belgien

15

 

Danmark

2 468

 

Tyskland

157

 

Nederlandene

3

 

Sverige

292

 

EF

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

IIa (EF-farvande), IV

HAD/2AC4.

Belgien

472

 

Danmark

3 248

 

Tyskland

2 067

 

Frankrig

3 602

 

Nederlandene

354

 

Sverige

229

 

Det Forenede Kongerige

34 574

 

EF

44 546 (31)

 

Norge

7 016

 

TAC

51 850

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande (HAD/*04N-)

EF

33 350


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

Norske farvande syd for 62° N

HAD/04-N.

Sverige

707

 

EF

707

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgien

1

 

Tyskland

2

 

Frankrig

66

 

Irland

47

 

Det Forenede Kongerige

481

 

EF

597

 

TAC

597

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

Vb, VIa (EF-farvande)

HAD/5BC6A.

Belgien

18

 

Tyskland

21

 

Frankrig

862

 

Irland

615

 

Det Forenede Kongerige

6 294

 

EF

7 810

 

TAC

7 810

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

VII , VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

HAD/7/3411

Belgien

128

 

Frankrig

7 680

 

Irland

2 560

 

Det Forenede Kongerige

1 152

 

EF

11 520

 

TAC

11 520

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i afsnit:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgien

20

Frankrig

92

Irland

552

Det Forenede Kongerige

611

EF

1 275

Når medlemsstaterne indberetter udnyttelsen af deres kvoter til Kommissionen, skal de specificere de mængder, der er taget i VIIa. Landinger af kuller taget i afsnit VIIa forbydes, når de samlede landede mængder overstiger 1.275 tons.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

IIIa

WHG/03A.

Danmark

819

 

Nederlandene

3

 

Sverige

88

 

EF

910 (32)

 

TAC

1 500

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

IIa (EF-farvande), IV

WHG/2AC4.

Belgien

531

 

Danmark

2 297

 

Tyskland

597

 

Frankrig

3 452

 

Nederlandene

1 328

 

Sverige

3

 

Det Forenede Kongerige

9 162

 

EF

17 370 (33)

 

Norge

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder.

 

Norske farvande (WHG/*04N-)

EF

14 512


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

WHG/561214

Tyskland

8

 

Frankrig

166

 

Irland

406

 

Det Forenede Kongerige

780

 

EF

1 360

 

TAC

1 360

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VIIa

WHG/07A.

Belgien

1

 

Frankrig

15

 

Irland

252

 

Nederlandene

0

 

Det Forenede Kongerige

169

 

EF

437

 

TAC

437

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgien

195

 

Frankrig

11 964

 

Irland

5 544

 

Nederlandene

97

 

Det Forenede Kongerige

2 140

 

EF

19 940

 

TAC

19 940

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VIII

WHG/08.

Spanien

1 440

 

Frankrig

2 160

 

EF

3 600

 

TAC

3 600

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

WHG/9/3411

Portugal

653

 

EF

653

 

TAC

653

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Hvilling og lubbe

Merlangius merlangus og Pollachius pollachius

Område:

Norske farvande syd for 62° N

W/P/04-N.

Sverige

190

 

EF

190

 

TAC

Ikke relevant

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

IIIa, IIIbcd (EF-farvande)

HKE/3A/BCD

Danmark

1 219

 

Sverige

104

 

EF

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

HKE/2AC4-C

Belgien

22

 

Danmark

891

 

Tyskland

102

 

Frankrig

197

 

Nederlandene

51

 

Det Forenede Kongerige

278

 

EF

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

Vb (EF-farvande), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgien

226

 

Spanien

7 257

 

Frankrig

11 206

 

Irland

1 358

 

Nederlandene

146

 

Det Forenede Kongerige

4 424

 

EF

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgien

29

Spanien

1 171

Frankrig

1 171

Irland

146

Nederlandene

15

Det Forenede Kongerige

658

EF

3 190


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgien

7

 

Spanien

5 052

 

Frankrig

11 345

 

Nederlandene

15

 

EF

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Vb (EF-farvande), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgien

1

Spanien

1 463

Frankrig

2 635

Nederlandene

4

EF

4 103


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

HKE/8C3411

Spanien

4 263

 

Frankrig

409

 

Portugal

1 989

 

EF

6 661

 

TAC

6 661

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

IV (norske farvande)

WHB/2AC4-C

Danmark

18 050

 

Tyskland

950

 

EF

19 000

 

TAC

2 000 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII og XIV (EF-farvande og internationale farvande)

WHB/1 X 14

Danmark

52 529 (43)

 

Tyskland

20 424 (43)

 

Spanien

44 533 (43)

 

Frankrig

36 556 (43)

 

Irland

40 677 (43)

 

Nederlandene

64 053 (43)

 

Portugal

4 137 (43)

 

Sverige

12 994 (43)

 

Det Forenede Kongerige

68 161 (43)

 

EF

344 063 (43)

 

Norge

152 442 (39)  (40)

 

Færøerne

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

WHB/8C3411

Spanien

46 795 (44)

 

Portugal

11 699 (44)

 

EF

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EF-farvandene II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norge

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Art:

Rødtunge og skærising

Microstomus kitt og Glyptocephalus cynoglossus

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

L/W/2AC4-C

Belgien

334

 

Danmark

921

 

Tyskland

118

 

Frankrig

252

 

Nederlandene

767

 

Sverige

10

 

Det Forenede Kongerige

3 773

 

EF

6 175

 

TAC

6 175

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Byrkelange

Molva dypterigia

Område:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EF-farvande)

BLI/2A47-C

EF

Ikke relevant (49)

 

Norge

200

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Byrkelange

Molva dypterigia

Område:

EF-farvandene i zone VIa (nord for 56° 30' N), VIb

BLI/6AN6B.

Færøerne

400 (50)

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EF-farvande og internationale farvande i I og II

LIN/1/2.

Danmark

10

 

Tyskland

10

 

Frankrig

10

 

Det Forenede Kongerige

10

 

Andre (51)

5

 

EF

45

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lange

Molva molva

Område:

III (EF-farvande)

LIN/03.

Belgien

10

 

Danmark

76

 

Tyskland

10

 

Sverige

30

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

136

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lange

Molva molva

Område:

IV (EF-farvande)

LIN/04.

Belgien

25

 

Danmark

397

 

Tyskland

246

 

Frankrig

221

 

Nederlandene

8

 

Sverige

17

 

Det Forenede Kongerige

3 052

 

EF

3 966

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lange

Molva molva

Område:

V (EF-farvande og internationale farvande)

LIN/05.

Belgien

12

 

Danmark

9

 

Tyskland

9

 

Frankrig

9

 

Det Forenede Kongerige

9

 

EF

48

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belgien

56

 

Danmark

10

 

Tyskland

204

 

Spanien

4 124

 

Frankrig

4 397

 

Irland

1 102

 

Portugal

10

 

Det Forenede Kongerige

5 063

 

EF

14 966

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EF-farvandene i zone IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

EF

Ikke relevant (52)

 

Norge

6 800 (53)  (54)

 

Færøerne

300 (55)  (56)

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lange

Molva molva

Område:

IV (norske farvande)

LIN/04-N.

Belgien

7

 

Danmark

878

 

Tyskland

25

 

Frankrig

10

 

Nederlandene

1

 

Det Forenede Kongerige

79

 

EF

1 000

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

IIIa (EF-farvande), IIIbcd (EF-farvande)

NEP/3A/BCD

Danmark

3 800

 

Tyskland

11

 

Sverige

1 359

 

EF

5 170

 

TAC

5 170

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

NEP/2AC4-C

Belgien

1 472

 

Danmark

1 472

 

Tyskland

22

 

Frankrig

43

 

Nederlandene

758

 

Det Forenede Kongerige

24 380

 

EF

28 147

 

TAC

28 147

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

IV (norske farvande)

NEP/04-N.

Danmark

1 230

 

Tyskland

1

 

Det Forenede Kongerige

69

 

EF

1 300

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

Vb (EF-farvande), VI

NEP/5BC6.

Spanien

36

 

Frankrig

143

 

Irland

239

 

Det Forenede Kongerige

17 257

 

EF

17 675

 

TAC

17 675

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VII

NEP/07.

Spanien

1 290

 

Frankrig

5 228

 

Irland

7 928

 

Det Forenede Kongerige

7 052

 

EF

21 498

 

TAC

21 498

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spanien

242

 

Frankrig

3 788

 

EF

4 030

 

TAC

4 030

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VIIIc

NEP/08C.

Spanien

140

 

Frankrig

6

 

EF

146

 

TAC

146

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

NEP/9/3411

Spanien

122

 

Portugal

364

 

EF

486

 

TAC

486

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

IIIa

PRA/03A.

Danmark

3 887

 

Sverige

2 094

 

EF

5 981

 

TAC

11 200

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

PRA/2AC4-C

Danmark

3 700

 

Nederlandene

35

 

Sverige

149

 

Det Forenede Kongerige

1 096

 

EF

4 980

 

TAC

4 980

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

Norske farvande syd for 62° N

PRA/04-N.

Danmark

900

 

Sverige

158 (57)

 

EF

1 058

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rejer (Penaeus-arter)

Penaeus spp

Område:

Fransk Guyana

PEN/FGU.

Frankrig

4 000 (58)

 

EF

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Surinam

0 (58)

 

Trinidad og Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgien

46

 

Danmark

5 979

 

Tyskland

31

 

Nederlandene

1 150

 

Sverige

320

 

EF

7 526

 

TAC

7 680

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Kattegat

PLE/03AS.

Danmark

1 709

 

Tyskland

19

 

Sverige

192

 

EF

1 920

 

TAC

1 920

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

IIa (EF-farvande), IV

PLE/2AC4.

Belgien

3 435

 

Danmark

11 164

 

Tyskland

3 220

 

Frankrig

644

 

Nederlandene

21 470

 

Det Forenede Kongerige

15 887

 

EF

55 820

 

Norge

1 621

 

TAC

57 441

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande (PLE/*04N-)

EF

22 905


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

PLE/561214

Frankrig

22

 

Irland

287

 

Det Forenede Kongerige

477

 

EF

786

 

TAC

786

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIa

PLE/07A.

Belgien

41 (59)

 

Frankrig

18 (59)

 

Irland

1 051 (59)

 

Nederlandene

13 (59)

 

Det Forenede Kongerige

485 (59)

 

EF

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIb,c

PLE/7BC.

Frankrig

29

 

Irland

115

 

EF

144

 

TAC

144

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgien

843

 

Frankrig

2 810

 

Det Forenede Kongerige

1 498

 

EF

5 151

 

TAC

5 151

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgien

118

 

Frankrig

213

 

Irland

33

 

Det Forenede Kongerige

112

 

EF

476

 

TAC

476

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgien

25

 

Frankrig

50

 

Irland

172

 

Nederlandene

99

 

Det Forenede Kongerige

50

 

EF

396

 

TAC

396

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

PLE/8/3411

Spanien

75

 

Frankrig

298

 

Portugal

75

 

EF

448

 

TAC

448

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

POL/561214

Spanien

6

 

Frankrig

216

 

Irland

63

 

Det Forenede Kongerige

165

 

EF

450

 

TAC

450

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VII

POL/07.

Belgien

476

 

Spanien

29

 

Frankrig

10 959

 

Irland

1 168

 

Det Forenede Kongerige

2 668

 

EF

15 300

 

TAC

15 300

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spanien

286

 

Frankrig

1 394

 

EF

1 680

 

TAC

1 680

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VIIIc

POL/08C.

Spanien

236

 

Frankrig

26

 

EF

262

 

TAC

262

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

POL/9/3411

Spanien

278

 

Portugal

10

 

EF

288

 

TAC

288

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

IIa (EF-farvande), IIIa, IIIbcd (EF-farvande), IV

POK/2A34.

Belgien

43

 

Danmark

5 111

 

Tyskland

12 906

 

Frankrig

30 374

 

Nederlandene

129

 

Sverige

702

 

Det Forenede Kongerige

9 895

 

EF

59 160

 

Norge

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

POK/561214

Tyskland

798

 

Frankrig

7 930

 

Irland

467

 

Det Forenede Kongerige

3 592

 

EF

12 787

 

TAC

12 787

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

POK/7X1034

Belgien

12

 

Frankrig

2 666

 

Irland

1 333

 

Det Forenede Kongerige

727

 

EF

4 738

 

TAC

4 738

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Pighvar og slethvar

Psetta maxima og Scopthalmus rhombus

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

T/B/2AC4-C

Belgien

317

 

Danmark

677

 

Tyskland

173

 

Frankrig

82

 

Nederlandene

2 401

 

Sverige

5

 

Det Forenede Kongerige

668

 

EF

4 323

 

TAC

4 323

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Rokker

Rajidae

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

SRX/2AC4-C

Belgien

461

 

Danmark

18

 

Tyskland

23

 

Frankrig

72

 

Nederlandene

393

 

Det Forenede Kongerige

1 770

 

EF

2 737

 

TAC

2 737

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område:

IIa (EF-farvande), IV, VI (EF-farvande og internationale farvande)

GHL/2A-C46

Danmark

8

 

Tyskland

14

 

Estland

8

 

Spanien

8

 

Frankrig

130

 

Irland

8

 

Litauen

8

 

Polen

8

 

Det Forenede Kongerige

510

 

EF

1 052 (61)

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

IIa (EF-farvande), IIIa, IIIbcd (EF-farvande), IV

MAC/2A34.

Belgien

154

 

Danmark

12 287

 

Tyskland

160

 

Frankrig

483

 

Nederlandene

487

 

Sverige

3 599 (62)  (63)

 

Det Forenede Kongerige

451

 

EF

17 621 (62)

 

Norge

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb BIVc

IVc CIIa

IIa (ikke-EF-farvande), VI, fra 1. januar til 31. marts 2006 MAC/*2A6

Danmark

 

4 130

 

 

4 020

Frankrig

 

467

 

 

 

Nederlandene

 

470

 

 

 

Sverige

 

 

390

10

 

Det Forenede Kongerige

 

435

 

 

 

Norge

3 000

 

 

 

 


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

IIa (ikke-EF-farvande), Vb (EF-farvande), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14

Tyskland

14 369

 

Spanien

20

 

Estland

119

 

Frankrig

9 580

 

Irland

47 894

 

Litauen

88

 

Latvia

88

 

Nederlandene

20 954

 

Polen

1 012

 

Det Forenede Kongerige

131 713

 

EF

225 837

 

Norge

9 000 (66)

 

Færøerne

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder og kun i perioderne fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december:

 

IVa (EF-farvande) MAC/*04A-C

Tyskland

4 336

Frankrig

2 891

Irland

14 453

Nederlandene

6 323

Det Forenede Kongerige

39 748

EF

67 751

Norge

9 000

Færøerne

1 055 ()

()  Nord for 59° N (EF-område) fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december.


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

MAC/8C3411

Spanien

21 574 (70)

 

Frankrig

143 (70)

 

Portugal

4 459 (70)

 

EF

26 176

 

TAC

26 176

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder.

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spanien

1 812

Frankrig

12

Portugal

374


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

IIIa, IIIbcd (EF-farvande)

SOL/3A/BCD

Danmark

755

 

Tyskland

44

 

Nederlandene

73

 

Sverige

28

 

EF

900

 

TAC

900

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

II, IV (EF-farvande)

SOL/24.

Belgien

1 456

 

Danmark

666

 

Tyskland

1 165

 

Frankrig

291

 

Nederlandene

13 143

 

Det Forenede Kongerige

749

 

EF

17 470

 

Norge

200

 

TAC

17 670

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

Vb (EU-farvande), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irland

54

 

Det Forenede Kongerige

14

 

EF

68

 

TAC

68

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

VIIa

SOL/07A.

Belgien

474

 

Frankrig

6

 

Irland

117

 

Nederlandene

150

 

Det Forenede Kongerige

213

 

EF

960

 

TAC

960

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

VIIb,c

SOL/7BC.

Frankrig

10

 

Irland

54

 

EF

64

 

TAC

64

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

VIId

SOL/07D.

Belgien

1 540

 

Frankrig

3 080

 

Det Forenede Kongerige

1 100

 

EF

5 720

 

TAC

5 720

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

VIIe

SOL/07E.

Belgien

33

 

Frankrig

354

 

Det Forenede Kongerige

553

 

EF

940

 

TAC

940

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgien

594

 

Frankrig

59

 

Irland

30

 

Det Forenede Kongerige

267

 

EF

950

 

TAC

950

Analytisk TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Belgien

54

 

Frankrig

108

 

Irland

293

 

Nederlandene

87

 

Det Forenede Kongerige

108

 

EF

650

 

TAC

650

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

IIIa

SPR/03A.

Danmark

34 843

 

Tyskland

73

 

Sverige

13 184

 

EF

48 100

 

TAC

52 000

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

SPR/2AC4-C

Belgien

3 033

 

Danmark

240 068

 

Tyskland

3 033

 

Frankrig

3 033

 

Nederlandene

3 033

 

Sverige

1 330 (71)

 

Det Forenede Kongerige

10 010

 

EF

263 540

 

Norge

10 000 (72)

 

Færøerne

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

VIIde

SPR/7DE.

Belgien

31

 

Danmark

1 997

 

Tyskland

31

 

Frankrig

430

 

Nederlandene

430

 

Det Forenede Kongerige

3 226

 

EF

6 144

 

TAC

6 144

Præventiv TAC.Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.