ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 11

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
17. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 63/2006 af 16. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2006 af 16. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1695/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det franske interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2006 af 13. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 66/2006 af 16. januar 2006 om undtagelse fra reglerne i kapitlet om forsyning ved overførsel af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 67/2006 af 16. januar 2006 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2006 af 16. januar 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2488/2000 om fortsat indefrysning af midler i forbindelse med Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2006 af 16. januar 2006 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2006 af 16. januar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 71/2006 af 16. januar 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 9/2006

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 72/2006 af 16. januar 2006 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2132/2005

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 5. januar 2006 om ændring af bilag B til Rådets direktiv 88/407/EØF og bilag II til beslutning 2004/639/EF for så vidt angår betingelserne for import af tyresæd (meddelt under nummer K(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslutning af 11. januar 2006 om ændring af tillæg A til bilag V til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Tjekkiet (meddelt under nummer K(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. januar 2006 om ændring af afgørelse 2000/690/EF om nedsættelse af en gruppe for erhvervspolitik, for så vidt angår forlængelse af dens gyldighedsperiode

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 63/2006

af 16. januar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 16. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

89,6

204

47,1

212

92,7

624

115,6

999

86,3

0707 00 05

052

169,1

204

83,8

999

126,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

113,0

204

128,4

999

120,7

0805 10 20

052

46,7

204

55,8

220

47,0

388

66,5

624

58,5

999

54,9

0805 20 10

052

74,2

204

71,2

999

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

76,7

400

84,3

464

133,0

624

74,7

662

27,9

999

78,0

0805 50 10

052

55,6

220

60,9

999

58,3

0808 10 80

400

108,1

404

93,3

512

58,4

720

60,2

999

80,0

0808 20 50

400

97,2

720

54,4

999

75,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 64/2006

af 16. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1695/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det franske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1695/2005 (2) har åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af 500 000 t blød hvede fra det franske interventionsorgan.

(2)

De licitationer, der har været afholdt siden åbningen af denne licitation, har medført, at næsten alle de mængder, der er stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, er blevet opbrugt. I betragtning af den kraftige efterspørgsel, der har kunnet konstateres de seneste uger, bør der stilles nye mængder til rådighed, og derfor bør det franske interventionsorgan have tilladelse til at forøge den mængde, der er omfattet af licitationen med henblik på eksport, med 500 000 t.

(3)

Forordning (EF) nr. 1695/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1695/2005 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 1 000 000 t blød hvede med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (3) og Schweiz.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 272 af 18.10.2005, s. 3.

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2006

af 13. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal Kommissionen vedtage foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed i hele Det Europæiske Fællesskab. Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (2) var den første retsakt, der fastlagde sådanne foranstaltninger.

(2)

Der er behov for en præcisering af de grundlæggende fælles normer.

(3)

Det bør navnlig være muligt at indføre nye teknologier og processer på forsøgsbasis og i et begrænset tidsrum. Sådanne forsøg bør ikke forringe luftfartssikkerheden som helhed.

(4)

Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor ændres tilsvarende.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 622/2003 indsættes følgende artikel 3a:

»Artikel 3a

Nye tekniske metoder og processer

1.   Medlemsstaterne kan tillade brug af en teknisk metode eller proces til sikkerhedskontrol, der adskiller sig fra dem, der er fastlagt i bilaget, forudsat at:

a)

metoden eller processen anvendes med det formål at evaluere en ny måde at udføre den pågældende sikkerhedskontrol på, og at

b)

det ikke har en negativ indflydelse på luftfartssikkerheden som helhed.

2.   En medlemsstat, der har til hensigt at tillade brug af en ny metode eller proces, underretter mindst fire måneder før den planlagte indførelse skriftligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater om denne nye metode eller proces, og gør i den forbindelse rede for, hvordan det garanteres, at anvendelsen af den nye metode eller proces opfylder kravet i stk. 1, litra b). Anmeldelsen skal også indeholde detaljerede oplysninger om, hvor metoden eller processen vil blive anvendt, og hvor lang en evalueringsperiode der er planlagt.

3.   Hvis Kommissionen giver medlemsstaten et positivt svar, eller hvis medlemsstaten ikke modtager noget svar inden for tre måneder, efter at den skriftlige anmeldelse er modtaget, kan medlemsstaten tillade, at den nye metode eller proces indføres.

Hvis Kommissionen ikke er overbevist om, at den planlagte nye metode eller proces giver tilstrækkelig garanti for, at luftfartssikkerheden som helhed opretholdes i Fællesskabet, underretter den medlemsstaten herom senest tre måneder efter at have modtaget den i stk. 2 nævnte anmeldelse, og forklarer, hvilke betænkeligheder den har. I sådanne tilfælde giver den pågældende medlemsstat ikke tilladelse til at tage metoden eller processen i brug, før den har opnået Kommissionens accept.

4.   Evalueringsperioden for en teknisk metode eller proces kan normalt ikke overstige 18 måneder. Dog kan denne evalueringsperiode forlænges af Kommissionen med op til 12 måneder på betingelse af, at medlemsstaten forelægger en fyldestgørende begrundelse for forlængelsen.

5.   Den relevante myndighed i medlemsstaten forelægger mindst én gang hver sjette måned i løbet af evalueringsperioden en statusrapport om evalueringen for Kommissionen. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om indholdet af statusrapporten.

6.   Evalueringsperioden kan under ingen omstændigheder overstige 30 måneder.«

Artikel 2

Ikrafttrædelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89 af 5.4.2003, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 857/2005 (EUT L 143 af 7.6.2005, s. 9).


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EURATOM) Nr. 66/2006

af 16. januar 2006

om undtagelse fra reglerne i kapitlet om forsyning ved overførsel af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 2, litra d), og artikel 74, 77, 124 og 161, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning nr. 17/66/Euratom af 29. november 1966 om undtagelse fra reglerne i kapitlet om forsyning ved overførsel af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer (1) er blevet ændret væsentligt (2). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Ifølge Fællesskabets betingelser for forsyning med nukleare materialer kan der, dels for malme og udgangsmaterialer og dels for specielle fissile materialer, træffes bestemmelse om anvendelse af den i traktatens artikel 74 omhandlede fritagelsesordning, dog således at regelmæssig og ensartet forsyning til alle brugere opretholdes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fritaget for anvendelse af bestemmelserne i kapitel VI i traktatens afsnit II for så vidt angår malme og uran- og thoriumudgangsmaterialer er:

a)

overførsel og import til Fællesskabet af mængder, som ikke overstiger 1 t indeholdt uran og/eller thorium pr. transaktion, dog højst 5 t pr. år og pr. bruger af hvert af disse materialer

b)

eksport fra Fællesskabet af mængder, som ikke overstiger 1 t indeholdt uran og/eller thorium, dog højst 5 t pr. år og pr. eksportør af hvert af disse materialer.

Artikel 2

Fritaget for anvendelse af bestemmelserne i kapitel VI i traktatens afsnit II om forsyning med specielle fissile materialer er — overførsel og indførsel i Fællesskabet samt udførsel fra Fællesskabet af mængder, som — for det rene grundstofs vedkommende — ikke overstiger 200 g uran 235, uran 233 eller plutonium pr. transaktion, dog højst 1 000 g af hvert af disse materialer pr. år og pr. bruger, med forbehold — for så vidt angår materialer, der hidrører fra ind- eller udførsler — af bestemmelserne i de samarbejdsaftaler, der er sluttet af Fællesskabet med tredjelande.

Artikel 3

Enhver der, inden for rammerne af de i artikel 1 og 2 fastsatte bestemmelser om fritagelse, foretager import eller eksport, samt enhver leverandør, som foretager overførsel inden for Fællesskabet, har pligt til at sende Agenturet en kvartalsopgørelse over de således udførte transaktioner, hvorpå skal angives:

a)

datoen for leveringskontraktens afslutning

b)

de kontraherende parters navne

c)

materialets produktionssted

d)

produkternes kemiske og/eller fysiske beskaffenhed

e)

mængderne, opgivet i metersystemets enheder

f)

anvendelsen af disse malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer.

Oplysningerne i første afsnit, litra e), skal anføres i kilogram indeholdt uran eller thorium, for så vidt angår malme og udgangsmaterialer, og i gram indeholdt uran 233, uran 235 eller plutonium, for så vidt angår specielle fissile materialer. Tal i form af decimalbrøker afrundes nedefter eller opefter, alt efter om decimalen er mindre eller større end 0,5. Når decimalen er 0,5, rundes tallet op eller ned, alt efter om tallet foran decimalen er et lige eller ulige tal.

Kvartalsopgørelserne skal tilsendes Agenturet inden en måned efter udløbet af hvert kvartal, i hvilket der er udført sådanne transaktioner, som er nævnt i denne forordning.

Artikel 4

Forordning nr. 17/66/Euratom ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT 241 af 28.12.1966, s. 4057/66. Ændret ved forordning (Euratom) nr. 3137/74 (EFT L 333 af 13.12.1974, s. 27).

(2)  Se bilag I.


BILAG I

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning nr. 17/66/Euratom (EFT L 241 af 28.12.1966, s. 4057/66)

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 3137/74 (EFT L 333 af 13.12.1974, p. 27)


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning nr. 17/66/Euratom

Nærværende forordning

Artikel 1, indledende tekst

Artikel 1, indledende tekst

Artikel 1, første led

Artikel 1, litra a)

Artikel 1, andet led

Artikel 1, litra b)

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, første afsnit

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, første afsnit, fodnote 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Bilag I

Bilag II


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 67/2006

af 16. januar 2006

om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og artikel 27, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 23. december 2005 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2128/2005 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2128/2005, på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 2128/2005 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 340 af 23.12.2005, s. 37.


BILAG

Restitutionssatser fra 17. januar 2006 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

32,19

32,19


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, de finder med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 68/2006

af 16. januar 2006

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2488/2000 om fortsat indefrysning af midler i forbindelse med Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2488/2000 af 10. november 2000 om fortsat indefrysning af midler i forbindelse med Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 2488/2000 indeholder en liste over kompetente myndigheder, som har bestemte opgaver i forbindelse med forordningens gennemførelse.

(2)

Tyskland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige har anmodet om at få ændret adressen på deres kompetente myndigheder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 2488/2000 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 287 af 14.11.2000, s. 19. Senest ændret ved Kommissions forordning (EF) nr. 1205/2001 (EFT L 163 af 20.6.2001, s. 14) og tiltrædelsesakten af 2003, bilag II, afsnit 20, punkt 8 (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 773).


BILAG

I Bilag II til forordning (EF) nr. 2488/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Adressen under »Tyskland« affattes således:

»Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00«.

2)

Adressen under »Nederlandene« affattes således:

»Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Telefoon: (31-70) 342 8997

Telefax: (31-70) 342 7984«.

3)

Adressen under »Sverige« affattes således:

»Artikel 2, stk. 2

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Artikel 3

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Artikel 4, stk. 3

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89«.

4)

Adressen under »Det Forenede Kongerige« affattes således:

»Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

United Kingdom

Tel. (44-207) 207 55 50

Fax (44-207) 207 43 65

For Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

United Kingdom

Tel. (350) 75707

Fax (350) 587 5700«.


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 69/2006

af 16. januar 2006

om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på Vestbredden og i Gazaområdet (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsættes EF's import- og produktionspriser hver 15. dag for enkeltblomstrede nelliker (standard), mangeblomstrede nelliker (spray) og stor- og småblomstrede roser og anvendes i to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (2) fastsættes disse priser for perioder på to uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne indsender.

(2)

Disse priser bør fastsættes straks, således at tolden kan beregnes.

(3)

Som følge af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 bør der ikke længere fastsættes importpriser for dette land.

(4)

Under hensyntagen til de aftaler, der er godkendt ved Rådets afgørelse 2003/917/EF af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel (3), Rådets afgørelse 2003/914/EF af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (4) og Rådets afgørelse 2005/4/EF af 22. december 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbreddens og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til interimsassocieringsaftalen mellem EF og Den Palæstinensiske Myndighed (5), bør der heller ikke længere fastsættes importpriser for Israel, Marokko, Vestbredden og Gaza-striben.

(5)

I perioden mellem Foryaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens møder bør Kommissionen træffe disse foranstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF’s produktions- og importpriser for enkeltblomstrede (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4088/87, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning for perioden 18. til 31. januar 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2 af 5.1.2005, s. 4.


BILAG

(EUR/100 stk.)

Periode: 18. til 31. januar 2006

EF's produktpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

16,49

12,05

35,88

13,68

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Jordan


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 70/2006

af 16. januar 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2161/2005 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 342 af 24.12.2005, s. 67.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 17. januar 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

31,28

1,90

1701 11 90 (1)

31,28

5,89

1701 12 10 (1)

31,28

1,77

1701 12 90 (1)

31,28

5,46

1701 91 00 (2)

31,08

9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)

31,08

5,17

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 71/2006

af 16. januar 2006

om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 9/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 9/2006 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 9/2006, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som omhandles i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 9/2006, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 3 af 6.1.2006, s. 9.


BILAG

ÆNDREDE BELØB FOR EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 17. JANUAR 2006 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3219

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3219

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 72/2006

af 16. januar 2006

om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2132/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2132/2005 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2132/2005, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 2132/2005 fastsatte eksportrestitutioner for produktionsåret 2005/06, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i forordning (EF) nr. 1260/2001, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 340 af 23.12.2005, s. 47.


BILAG

DE ÆNDREDE RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

32,19 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

32,19 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

61,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

32,19 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

32,19 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. januar 2006

om ændring af bilag B til Rådets direktiv 88/407/EØF og bilag II til beslutning 2004/639/EF for så vidt angår betingelserne for import af tyresæd

(meddelt under nummer K(2005) 5840)

(EØS-relevant tekst)

(2006/16/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 10, stk. 2, første afsnit, artikel 11, stk. 2, og artikel 17, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 88/407/EØF blev ændret ved Rådets direktiv 2003/43/EF (2), hvilket gjorde det nødvendigt at omarbejde Kommissionens beslutninger om de dyresundhedsmæssige betingelser for import af tyresæd til Fællesskabet.

(2)

Kommissionen vedtog derfor beslutning 2004/639/EF af 6. september 2004 om betingelserne for import af tyresæd (3), som samlede bestemmelserne om import af tyresæd i en enkelt retsakt.

(3)

Der er imidlertid opstået problemer i forbindelse med import af tyresæd fra tredjelande på grund af manglende eller fejlagtige oplysninger i bilag B til direktiv 88/407/EØF og i bilag II til beslutning 2004/639/EF, og de relevante dele af disse bilag bør derfor ændres.

(4)

For at gøre det muligt for erhvervslivet at tilpasse sig de nye krav, der fastsættes ved nærværende beslutning, bør der fastsættes en overgangsperiode, hvori det på visse betingelser er tilladt til Fællesskabet at importere tyresæd, der opfylder betingelserne i det sundhedscertifikat, der er gældende indtil den dato, fra hvilken nærværende beslutning finder anvendelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag B til beslutning 88/407/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Bilag II til beslutning 2004/639/EF erstattes af bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

I en overgangsperiode, som slutter den 31. marts 2006, tillader medlemsstaterne import af tyresæd, under forudsætning af at sæden

a)

opfylder betingelserne i standardveterinærcertifikatet i bilag II til beslutning 2004/639/EF, som var gældende inden den dato, fra hvilken nærværende beslutning finder anvendelse, og

b)

ledsages af dette certifikat i behørigt udfyldt stand.

Artikel 4

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. januar 2006.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/101/EF (EUT L 30 af 4.2.2004, s. 15).

(2)  EUT L 143 af 11.6.2003, s. 23.

(3)  EUT L 292 af 15.9.2004, s. 21. Ændret ved beslutning 2005/290/EF (EUT L 93 af 12.4.2005, s. 34).


BILAG I

Kapitel I, punkt 1, litra d), andet afsnit, i bilag B til direktiv 88/407/EØF affattes således:

»Myndighederne kan give tilladelse til, at de i litra d) nævnte prøver og undersøgelser udføres på prøver udtaget i karantænefaciliteterne. I så fald kan den i litra a) omhandlede karantæneperiode ikke begynde inden datoen for prøveudtagningen. Såfremt et dyr reagerer positivt på en af de prøver og undersøgelser, der er nævnt i litra d), skal det imidlertid straks fjernes fra karantænefaciliteterne. Er der tale om isolation af en gruppe, kan den i litra a) omhandlede karantæneperiode for de øvrige dyr først begynde, efter at det dyr, der har reageret positivt, er blevet fjernet.«


BILAG II

»BILAG II

Standardveterinærcertifikat til brug ved import

Del 1

IMPORT AF TYRESÆD, DER ER OPSAMLET I OVERENSSTEMMELSE MED RÅDETS DIREKTIV 88/407/EØF SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2003/43/EF

Følgende standardcertifikat anvendes ved import af sæd, der er opsamlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF som ændret ved direktiv 2003/43/EF.

Image

Image

Image

DEL 2

TYRESÆD, DER ER OPSAMLET, BEHANDLET OG OPBEVARET INDEN DEN 31. DECEMBER 2004 OG BESTEMT TIL IMPORT FRA DEN 1. JANUAR 2005 I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 2, STK. 2, I RÅDETS DIREKTIV 2003/43/EF

Følgende standardcertifikat skal anvendes fra den 1. januar 2005 ved import af sæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret inden den 31. december 2004 i overensstemmelse med de tidligere gældende bestemmelser i Rådets direktiv 88/407/EØF, og som er blevet importeret efter nævnte dato i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/43/EF.

Image

Image

Image

Image


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. januar 2006

om ændring af tillæg A til bilag V til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Tjekkiet

(meddelt under nummer K(2005) 6052)

(EØS-relevant tekst)

(2006/17/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig bilag V, kapitel 3, afdeling A, punkt 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tjekkiet er blevet indrømmet en overgangsperiode for visse virksomheder, der er opført i tillæg A (1) til bilag V til tiltrædelsesakten af 2003.

(2)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente tjekkiske myndighed, at visse virksomheder har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Desuden er visse virksomheder ophørt med de aktiviteter, de blev indrømmet en overgangsperiode for. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(3)

Tre kødvirksomheders status og spørgsmålet om ændring af deres klassifikation til mindre virksomheder drøftes stadig med den kompetente tjekkiske myndighed. Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en kortere supplerende periode, hvor situationen kan afklares.

(4)

Tillæg A til bilag V til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af klarhedshensyn bør tillægget udskiftes.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tillæg A til bilag V til tiltrædelsesakten af 2003 erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 227 E af 23.9.2003, s. 14.


BILAG

»Tillæg

jf. kapitel 3, afdeling A, punkt 1, i bilag V (1)

Liste over virksomheder, herunder mangler og frister for udbedring af disse mangler

SLAGTERIER

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

 

JABOR, s.r.o.

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag II, kapitel I, punkt 9

 

Bilag II, kapitel II, punkt 10, litra b), c) og e)

31.12.2005

2

 

Jaroslav Kouba, Řeznictví — uzenářství

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra b), c) og e)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra b)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra c) og d)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 5, 11 og 12

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra b), e), h) og i)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b)

31.12.2005

3

 

Karel Nozar, Jatky Janov

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a) og b)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a), og punkt 11

31.12.2006

4

 

Pavel Hřebejk — Firma Slávie

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b) og e)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra c)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 11 og 12

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra a), b), c) og h)

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b) og e)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1, litra b), d), e) og f)

31.12.2006

5

 

Zemědělské družstvo Čechtice — Jatka Jeníkov

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c) og d)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra d)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 5 og 11

31.12.2006

6

 

ZD Rosice u Chrasti — masná výroba a jatky

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), e) og g)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra c)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 5 og 11

31.12.2006

7

 

Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra b), c) og e)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 7 og 11

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b)

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 16, litra b)

31.12.2005

8

 

ZVOS Hustopeče, a.s.

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a) og b)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 9

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra a) og h)

 

Bilag I, kapitel IV, punkt 16, litra a)

31.12.2005

9

 

MASOEKO, s.r.o.

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 1, litra a), b), c) og e)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra a) og b)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 3

 

Bilag I, kapitel I, punkt 4, litra a), b) og c)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 5, 10, 11 og 12

 

Bilag I, kapitel II, punkt 14, litra a), b), c), e), f) og h)

 

Bilag I, kapitel III, punkt 15, litra b)

31.12.2006


FORARBEJDNING AF KØD OG FREMSTILLING AF KØDPRODUKTER

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

 

Agrodružstvo vlastníků — ADV Libštát

Rådets direktiv 64/433/EØF:

 

Bilag I, kapitel I, punkt 2, litra b)

 

Bilag I, kapitel I, punkt 5 og 9

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 1

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), c), d) og g)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 4

31.12.2006

2

 

Josef Kalina — JoKa Litoměřice (nu JOTIS s.r.o Litoměřice)

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag A, kapitel I, punkt 1

 

Bilag A, kapitel I, punkt 2, litra a), b) og c)

 

Bilag A, kapitel I, punkt 11

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1, litra d)

 

Bilag B, kapitel II, punkt 4

31.12.2006

3

 

Drůbež Příšovice a.s.

Rådets direktiv 77/99/EØF:

 

Bilag I, kapitel 1, punkt 7, litra a), b) og c)

 

Bilag I, kapitel 1, punkt 5

31.12.2005


MEJERIER

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

Mangler

Opfyldelsesfrist

1

 

Krkonošské sýrárny a.s.

Rådets direktiv 92/46/EØF:

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c) og g)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 8 og 11

31.12.2006

2

 

PROM s.r.o.

Rådets direktiv 92/46/EØF:

 

Bilag B, kapitel I, punkt 1

 

Bilag B, kapitel I, punkt 2, litra a), b), c), d), e) og g)

 

Bilag B, kapitel I, punkt 3, 9, 11, 13 og 15

 

Bilag B, kapitel VI, punkt 1

31.12.2006

3

 

Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.

Rådets direktiv 92/46/EØF:

 

Bilag B, kapitel I, punkt 3 og 11

31.12.2006«


(1)  Teksten til bilag V findes i EUT L 236 af 23.9.2003, s. 803.


17.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/36


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. januar 2006

om ændring af afgørelse 2000/690/EF om nedsættelse af en gruppe for erhvervspolitik, for så vidt angår forlængelse af dens gyldighedsperiode

(2006/18/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens afgørelse 2000/690/EF (1) synes det hensigtsmæssigt, at arbejdet i ekspertgruppen kaldet »Gruppen for Erhvervspolitik« bør fortsætte uhindret i 2006 i samme form som fastsat i nævnte afgørelse.

(2)

Afgørelse 2000/690/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

I artikel 6 i afgørelse 2000/690/EF affattes andet punktum således: »Den finder anvendelse indtil den 31. december 2006«.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 285 af 10.11.2000, s. 24. Ændret ved afgørelse 2003/247/EF (EUT L 93 af 10.4.2003, s. 27).