ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 6

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
11. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 24/2006 af 10. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 25/2006 af 10. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det belgiske interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2006 af 10. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det danske interventionsorgan

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2006 af 10. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2006 af 10. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det svenske interventionsorgan

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2006 af 10. januar 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår KN-koderne for bromchlormethan

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2006 af 10. januar 2006 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 31/2006 af 10. januar 2006 om ansøgninger om importlicens for ris fra Egypten under toldkontingentet for 2006 i forordning (EF) nr. 955/2005

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 32/2006 af 10. januar 2006 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

31

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 4. januar 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada og USA (meddelt under nummer K(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 24/2006

af 10. januar 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 25/2006

af 10. januar 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det belgiske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 68 551 t blød hvede fra det belgiske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør eksporten i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, begrænses til at omfatte visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det belgiske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 68 551 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, som åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation den 12. januar 2006, kl. 9 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det belgiske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 287 25 24

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger, eller

b)

afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og artikel 7, stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Partiet skal udskiftes, senest tre dage efter at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det belgiske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud, senest to timer efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det belgiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 25/2006)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

på lettisk

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det belgiske interventionsorgan

Formular (1)

Forordning (EF) nr. 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

Pris budt

(EUR/t) (2)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (FOB) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i EUR pr.ton.


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 26/2006

af 10. januar 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det danske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) er der fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 157 000 t blød hvede fra det danske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser for at sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til dette formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de tilstræbte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93, bør derfor fraviges.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der åbnes i forbindelse med nærværende forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningen af ordningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes ad elektronisk vej.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det danske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 157 000 t blød hvede med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) samt Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, som åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation den 12. januar 2006, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 13. april 2006 og den 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det danske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Fax: (45) 33 95 80 34

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

og 1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Fremgår det af det endelige analyseresultat, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Partiet skal udskiftes senest tre dage efter, at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af angivelserne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det danske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det danske interventionsorgan

Forordning (EF) nr. 26/2006

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 10

:

spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

lettisk

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det danske interventionsorgan

Formular (1)

Forordning (EF) nr. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt

(EUR/t) (2)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i EUR/t.


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 27/2006

af 10. januar 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 500 000 t blød hvede fra det tyske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør eksporten i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, begrænses til at omfatte visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 500 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, som åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation den 12. januar 2006, kl. 9 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 13. april 2006, 25. maj 2006 og 15. juni 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49-228) 68 45 39 85

Fax 2: (49-228) 68 45 32 76

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og artikel 7, stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Partiet skal udskiftes, senest tre dage efter at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud, senest to timer efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 27/2006)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

på lettisk

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

Formular (1)

Forordning (EF) nr. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt (2)

(EUR/t)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i EUR pr.ton.


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 28/2006

af 10. januar 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det svenske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 208 956 t blød hvede fra det svenske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør eksporten i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, begrænses til at omfatte visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det svenske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 208 956 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, som åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation den 12. januar 2006, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen den 13. april 2006 og den 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det svenske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Fax (46) 36 19 05 46

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Partiet skal udskiftes senest tre dage efter, at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det svenske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det svenske interventionsorgan

Forordning (EF) nr. 28/2006

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

på lettisk

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det svenske interventionsorgan

Formular (1)

Forordning (EF) nr. 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt (2)

(EUR/t)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i EUR/t.


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 29/2006

af 10. januar 2006

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår KN-koderne for bromchlormethan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 6, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det ozonnedbrydende stof bromchlormethan (BCM) er opført som et kontrolleret stof under gruppe IX i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000.

(2)

Efter indførelsen af KN-koder for BCM og blandinger, der indeholder BCM, bør de pågældende KN-koder indsættes i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 2037/2000. Af klarhedshensyn bør bilaget erstattes.

(3)

Forordning (EF) nr. 2037/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 2037/2000 erstattes med teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2077/2004 (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 28).


BILAG

Bilag IV til forordning (EF) nr. 2037/2000 erstattes af følgende tekst:

»BILAG IV

Grupper, koder (1) i den kombinerede nomenklatur af 2004 (KN 04) og varebeskrivelser for de i bilag I og III nævnte stoffer

Gruppe

KN 04-kode

Varebeskrivelse

Gruppe I

2903 41 00

Trichlorfluormethan

2903 42 00

Dichlordifluormethan

2903 43 00

Trichlortrifluorethan

2903 44 10

Dichlortetrafluorethan

2903 44 90

Chlorpentafluorethan

Gruppe II

2903 45 10

Chlortrifluormethan

2903 45 15

Pentachlorfluorethan

2903 45 20

Tetrachlordifluorethan

2903 45 25

Heptachlorfluorpropan

2903 45 30

Hexachlordifluorpropan

2903 45 35

Pentachlortrifluorpropan

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropan

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropan

2903 45 50

Dichlorhexafluorpropan

2903 45 55

Chlorheptafluorpropan

Gruppe III

2903 46 10

Bromchlordifluormethan

2903 46 20

Bromtrifluormethan

2903 46 90

Dibromtetrafluormethan

Gruppe IV

2903 14 00

Tetrachlormethan

GruppeV

2903 19 10

1,1,1-trichlorethan (methylchlorform)

Gruppe VI

2903 30 33

Brommethan (methylbromid)

Gruppe VII

2903 49 30

Hydrobromfluormethan, -ethan og -propan

Gruppe VIII

2903 49 10

Hydrochlorfluormethan, -ethan og -propan

Gruppe IX

ex 2903 49 80

Bromchlormethan

ex 3824 71 00

Blandinger, der indeholder et eller flere stoffer henhørende under KN-kode 2903 41 00 til 2903 45 55

ex 3824 79 00

Blandinger, der indeholder et eller flere stoffer henhørende under KN-kode 2903 46 10 til 2903 46 90

ex 3824 90 99

Blandinger, der indeholder et eller flere stoffer henhørende under KN-kode 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 eller 2903 49 80 (kun bromchlormethan)


(1)  »Ex« foran en kode betyder, at andre stoffer end dem, der er medtaget i kolonnen »Varebeskrivelse«, kan henhøre under den pågældende kode.«


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 30/2006

af 10. januar 2006

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld på grundlag af den konstaterede verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

(2)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være mest repræsentative for den internationale handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1591/2001.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 22,147 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 31/2006

af 10. januar 2006

om ansøgninger om importlicens for ris fra Egypten under toldkontingentet for 2006 i forordning (EF) nr. 955/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten (2), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ansøgninger om importlicens for ris henhørende under KN-kode 1006, der blev indgivet indtil den 2. januar 2006 kl. 13 og meddelt Kommissionen, vedrører en mængde på 67 593 t, mens den maksimale mængde, der kan importeres, andrager 5 605 t ris henhørende under KN-kode 1006, jf. protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (3), der er vedføjet Rådets afgørelse 2005/89/EF (4).

(2)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte en nedsættelsessats for de ansøgninger om importlicens, der var indgivet indtil den 2. januar 2006 kl. 13, og som er omfattet af en nedsættelse på 100 % af den told, der er beregnet efter artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

Der bør endvidere ikke længere udstedes importlicenser, der giver ret til en nedsættelse på 100 % af tolden i 2006.

(4)

Denne forordning bør af hensyn til dens formål træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicens for ris henhørende under KN-kode 1006 under kontingentet i forordning (EF) nr. 955/2005, som er indgivet indtil den 2. januar 2006 kl. 13 og meddelt Kommissionen, giver ret til udstedelse af licenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af en nedsættelseskoefficient på 91,7077 %.

Artikel 2

De ansøgninger om importlicens for ris henhørende under KN-kode 1006, der er indgivet fra den 2. januar 2006 kl. 13 og indtil udgangen af 2006, giver ikke længere ret til udstedelse af importlicenser under det kontingent, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5.

(3)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 31.

(4)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 30.


11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 32/2006

af 10. januar 2006

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).

(2)

I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 blev den mængde fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet, der opfylder definitionen i samme bestemmelse, og som kan indføres på særlige betingelser i perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006, fastsat til 11 500 t.

(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldighedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. januar 2006 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes fuldstændigt.

2.   Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af februar 2006 indgives licensansøgninger for 6 802,347 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

11.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. januar 2006

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada og USA

(meddelt under nummer K(2005) 5795)

(EØS-relevant tekst)

(2006/8/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), fastsættes det, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

Canada og USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for de pågældende lande vedrørende embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam.

(3)

Canada og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af de to landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 14. januar 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2005/774/EF (EUT L 291 af 5.11.2005, s. 46).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam udgår:

»CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley«

b)

Følgende linjer vedrørende Canada indsættes:

»CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables«

c)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlings- og embryonproduktionsteam nr. E71 affattes således:

»CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall«

d)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E593 affattes således:

»CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis«

e)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E607 affattes således:

»CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart«

f)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlings- og embryonproduktionsteam nr. E661 affattes således:

»CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte«

g)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E728 affattes således:

»CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb«

h)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlings- og embryonproduktionsteam nr. E764 affattes således:

»CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen«

i)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlings- og embryonproduktionsteam nr. E827 affattes således:

»CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde«

j)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E885 affattes således:

»CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff«

k)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlings- og embryonproduktionsteam nr. E933 affattes således:

»CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel«

l)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E1033 affattes således:

»CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre«

m)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E1142 affattes således:

»CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras«

n)

Linjen vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. NSET002 affattes således:

»CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward«

o)

Følgende linjer vedrørende USA's embryonindsamlingsteam udgår:

»US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki«

p)

Der indsættes følgende linje vedrørende USA:

»US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett«

q)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 93WI060 affattes således:

»US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams«

r)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 96OR085 affattes således:

»US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia«

s)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 99MI105 affattes således:

»US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams«

t)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 92WI057 affattes således:

»US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe«

u)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 91WI045 affattes således:

»US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel«