ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 340

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
23. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2114/2005 af 13. december 2005 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 af 20. december 2005 om en genopretningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2116/2005 af 20. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1480/2003 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), med oprindelse i Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told

7

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2118/2005 af 22. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2120/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 638/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 og Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår ordningen for indførsel af ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og oversøiske lande og territorier (OLT)

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2255/2004 for så vidt angår forordningens anvendelsesperiode

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2122/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af det supplerende beløb, der skal udbetales for citrusfrugter på Cypern i henhold til forordning (EF) nr. 634/2004

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2123/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2124/2005 af 22. december 2005 om fravigelse af forordning (EF) nr. 800/1999 for så vidt angår produkter i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, og som udføres til andre tredjelande end Rumænien

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/2005 af 22. december 2005 om overgangsforanstaltninger som følge af vedtagelsen af forbedrede handelsordninger for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Rumænien

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2126/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 350/93 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2127/2005 af 22. december 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2128/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2129/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2130/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 23. december 2005

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2131/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2132/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2134/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

51

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

56

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2138/2005 af 22. december 2005 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

58

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2140/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

60

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 13. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

61

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

62

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2005 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2005/848/EF

64

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om fritagelse af Finland og Sverige for forpligtelsen til at anvende Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (meddelt under nummer K(2005) 5469)

67

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF med henblik på at ajourføre modellerne for sundhedscertifikater for får og geder (meddelt under nummer K(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om anden ændring af beslutning 2005/693/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i Rusland (meddelt under nummer K(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 5564)

73

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2005 om ændring af beslutning 2005/237/EF for så vidt angår den finansielle støtte fra Fællesskabet i 2005 til driften af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza (meddelt under nummer K(2005) 5617)

78

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/936/FUSP af 21. december 2005 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/847/FUSP

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2114/2005

af 13. december 2005

om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets afgørelse 2005/929/EF af 13. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994 (1) godkendte Rådet på Fællesskabets vegne den nævnte aftale som afslutning på forhandlingerne i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Toldsatserne som anført i bilaget til denne forordning anvendes i den angivne periode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Rådets vegne

J. GRANT

Formand


(1)  Se side 61 i denne EUT.


BILAG

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende forordning. I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

Anden del

Toldsatsliste

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

3903 19 00

Polystyren, i uforarbejdet form, ikke ekspanderbart

En anvendt sats på 4,0 % (1)

8521 10 30

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner, til magnetbånd med en bredde på 1,3 cm eller derunder, og som muliggør optagelse og gengivelse ved en båndhastighed på 50 mm/s eller derunder, ikke til anvendelse i civile luftfartøjer

En anvendt sats på 13,0 % (1)

8525 40 99

Andre videokameraer, undtagen videokameraer til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskameraet

Er anvendt sats på 12,5 % (2)

8527 31 91

Andre radiofonimodtagere, herunder apparater, som også kan modtage radiotelefoni eller radiotelegrafi, sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere, med laserbaseret læsesystem, undtagen med én eller flere indbyggede højtalere i samme kabinet

En anvendt sats på 11,4 % (1)


(1)  De ovenfor anførte lavere anvendte satser anvendes i tre år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt der falder først.

(2)  De ovenfor anførte lavere anvendte satser anvendes i fire år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt der falder først.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2115/2005

af 20. december 2005

om en genopretningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3179/78 af 28. december 1978 om Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (2) godkendte Fællesskabet nævnte konvention (NAFO-konventionen).

(2)

NAFO-konventionen er en hensigtsmæssig ramme for det multilaterale samarbejde om rationel bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det område, der er afgrænset ved konventionen.

(3)

På mødet i juni 2003 meddelte NAFO’s videnskabelige råd, at bestanden af hellefisk var i hurtig tilbagegang og anbefalede, at de samlede tilladte fangstmængder (TAC) blev kraftigt reduceret.

(4)

Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) vedtog på sit 25. årsmøde den 15.-19. september 2003 en genopbygningsplan for hellefisk i NAFO-underområde 2 og NAFO-afsnit 3 K, L, M, N, O (NAFO-genopbygningsplanen). NAFO-genopbygningsplanens mål er de samme som målene i de genopretningsplaner, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (3).

(5)

For at genopbygge bestanden fastsættes det i NAFO-genopbygningsplanen, at TAC’erne skal nedsættes indtil 2007, ligesom der skal træffes kontrolforanstaltninger for at sikre, at nævnte plan bliver effektiv.

(6)

NAFO-genopbygningsplanen blev gennemført foreløbigt ved henholdsvis forordning (EF) nr. 2287/2003 (4) og (EF) nr. 27/2005 (5) om fastsættelse for 2004 og 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, indtil der bliver vedtaget en rådsforordning om flerårige foranstaltninger til genoprettelse af hellefiskbestanden.

(7)

Der er derfor nødvendigt at gennemføre NAFO-genopbygningsplanen permanent ved hjælp af en genopretningsplan som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002. Med henblik herpå bør der fastlægges en procedure for meddelelse af listen over de fartøjer, som har fået udstedt en særlig fiskeritilladelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (6).

(8)

For at kontrolforanstaltningerne i NAFO-genopbygningsplanen kan overholdes, bør førere af EF-fiskerfartøjer have meddelelsesspligt, ligesom medlemsstaterne bør være forpligtet til at fordele deres kvote mellem de fartøjer, de har udstedt fiskeritilladelse til.

(9)

Det er nødvendigt med supplerende kontrolforanstaltninger for at sikre, at genopbygningsplanen gennemføres effektivt i Fællesskabet, og at der er den fornødne sammenhæng med de genopretningsplaner, som Rådet har vedtaget for andre områder. Sådanne foranstaltninger bør omfatte en forpligtelse for fartøjerne til i forvejen at anmelde deres ankomst til en havn udpeget af medlemsstaterne og en forpligtelse til reduktion af tolerancemargenerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der generelle bestemmelser og betingelser for anvendelse af en genopretningsplan for hellefiskbestanden i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O.

Formålet med denne genopretningsplan er at skabe en udnyttelig biomasse af hellefisk på fem år og derover på 140 000 t i gennemsnit, så fiskeriet efter hellefisk kommer til at give et stabilt udbytte på lang sigt.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»NAFO-underområde 2«: det geografiske område, der er afgrænset i litra a) i punkt 3 i bilag III til NAFO-konventionen

2)

»NAFO-afsnit 3 K, L, M, N, O«: det geografiske område, der er afgrænset i litra b) i punkt 4 i bilag III til NAFO-konventionen.

Artikel 3

Samlede tilladte fangstmængder (TAC’er)

TAC’er for hellefiskbestanden i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O udgør:

18 500 t i 2006

16 000 t i 2007.

Hvis der inden for rammerne af NAFO opnås enighed om nye TAC’er, justerer Rådet efter forslag fra Kommissionen med kvalificeret flertal de TAC’er, der er fastsat i stk. 1, i overensstemmelse hermed.

Artikel 4

Forbud vedrørende hellefisk

Det er forbudt for EF-fiskerfartøjer at fiske efter hellefisk i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O og at have hellefisk fanget i det pågældende område om bord eller at omlade eller lande sådan fisk, hvis fartøjerne ikke medfører en særlig fiskeritilladelse udstedt af flagmedlemsstaten.

Artikel 5

Særlige fiskeritilladelser i forbindelse med fiskeri efter hellefisk

1.   Medlemsstaterne skal sørge for, at fartøjer, der har fået udstedt en særlig fiskeritilladelse som omhandlet i artikel 4, optages på en liste med angivelse af navn og EF-flåderegisternummer (CFR) som defineret i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (7). Medlemsstaterne skal kun udstede den særlige fiskeritilladelse, når et fartøj er opført i NAFO’s fartøjsregister.

2.   Hver medlemsstat sender Kommissionen den i stk. 1 omhandlede liste og alle senere ændringer heraf i elektronisk form.

3.   Ændringer af den i stk. 1 omhandlede liste sendes til Kommissionen senest fem dage før den dato, hvor det på listen nyligt opførte fartøj sejler ind i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O. Kommissionen videresender straks ændringer til NAFO’s sekretariat.

4.   Hver enkelt medlemsstat fordeler sin hellefiskkvote mellem sine fartøjer opført på den i stk. 1 omhandlede liste. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kvotefordelingen hvert år senest den 15. januar.

Artikel 6

Meddelelser

1.   Førerne af fiskerfartøjer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, giver flagmedlemsstaten meddelelse om følgende:

a)

de mængder hellefisk, EF-fartøjet har om bord på det tidspunkt, hvor det sejler ind i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O. Denne meddelelse sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før hver indsejling i det pågældende område.

b)

de ugentlige mængder hellefisk. Denne meddelelse sendes første gang senest ved slutningen af den syvende dag efter, at fartøjet sejlede ind i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O, eller, når fiskeriet varer mere end syv dage, senest om mandagen, for så vidt angår fangster, der er taget i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O i den forudgående uge, som sluttede søndag ved midnat.

c)

de mængder hellefisk, EF-fartøjet har om bord på det tidspunkt, hvor det sejler ud af NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O. Denne meddelelse sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før hver udsejling af dette område og skal indeholde oplysning om antal fiskedage og samlede fangster i dette område.

d)

de mængder, der lastes og losses i forbindelse med hver omladning af hellefisk under fartøjets ophold i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O. Disse meddelelser sendes senest 24 timer efter afsluttet omladning.

2.   Straks når medlemsstaterne har modtaget de meddelelser, der er foreskrevet i stk. 1, litra a), c) og d), videresender de dem til Kommissionen.

3.   Når de mængder hellefisk, der er givet meddelelse om i henhold til stk. 2, skønnes at udgøre 70 % af medlemsstatens tildelte kvote, indsender førerne de i stk. 1, litra b) omhandlede meddelelser hver tredje dag.

Artikel 7

Tolerancemargen i forbindelse med vurdering af mængderne anført i logbogen

Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (8) og artikel 9, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2868/88 af 16. september 1988 om nærmere regler for gennemførelsen af den ordning for fælles international inspektion, som er vedtaget af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (9), fastsættes den tilladte tolerancemargen i forbindelse med vurdering af mængderne i kg af hellefisk fanget i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O til 8 %.

Artikel 8

Udpegede havne

1.   Det er forbudt at lande nogen mængder af hellefisk fanget i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O fra de i artikel 5, stk. 1, nævnte fartøjer andre steder end i havne udpeget af de kontraherende parter i NAFO. Det er forbudt at lande hellefisk i ikke-kontraherende parters havne.

2.   Medlemsstaterne udpeger havne, hvor der kan landes hellefisk, og fastsætter de dermed forbundne inspektions- og overvågningsprocedurer, herunder betingelserne for registrering og meddelelse af hellefiskmængden i hver landing.

3.   Medlemsstaterne sender hvert år senest den 15. januar Kommissionen en liste over udpegede havne og senest den 31. januar de dermed forbundne inspektions- og overvågningsprocedurer, jf. stk. 2. Kommissionen videresender straks disse oplysninger til NAFO’s sekretariat.

4.   Kommissionen sender straks alle medlemsstaterne en liste over de havne, der er udpeget i henhold til stk. 2, og de havne, som andre kontraherende parter i NAFO har udpeget.

Artikel 9

Forudgående meddelelse

De i artikel 5, stk. 1, omhandlede førere af fiskerfartøjer eller deres repræsentanter skal senest 72 timer før fartøjets forventede ankomst til en udpeget havn give de relevante myndigheder i de medlemsstater, hvis havne de ønsker at anvende, følgende:

1)

oplysning om, hvornår fartøjet ankommer til den udpegede havn

2)

en kopi af den særlige fiskeritilladelse, jf. artikel 4

3)

oplysning om, hvor stor en mængde hellefisk i kg levende vægt fartøjet medfører

4)

oplysning om, i hvilket eller hvilke NAFO-områder fangsten er taget.

Artikel 10

Inspektion i havn

1.   Medlemsstaterne sørger for, at alle de i artikel 5, stk. 1, nævnte fartøjer, der anløber en udpeget havn for at lande og/eller omlade hellefisk fanget i NAFO-underområde 2 og -afsnit 3 K, L, M, N, O, inspiceres i havn i henhold til NAFO’s havneinspektionsordning.

2.   Det er forbudt at losse og/eller omlade fangster fra fartøjer som omhandlet i stk. 1, før inspektørerne er til stede.

3.   Alle lossede mængder skal vejes art for art, før de transporteres til et kølehus eller et andet bestemmelsessted.

4.   Medlemsstaterne sender den relevante havneinspektionsrapport til NAFO’s sekretariat med kopi til Kommissionen senest fjorten arbejdsdage efter datoen for inspektionens afslutning.

Artikel 11

Landings- og omladningsforbud for fartøjer, der tilhører ikke-kontraherende parter

Det er forbudt at lande eller omlade hellefisk til eller fra ikke-kontraherende parters fartøjer, som har fisket i det NAFO-regulerede område.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  Udtalelse af 23.6.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 378 af 30.12.1978, s. 1. Ændret ved forordning (EØF) nr. 653/80 (EFT L 74 af 20.3.1980, s. 1).

(3)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1.

(5)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1.

(6)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(7)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25.

(8)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).

(9)  EFT L 257 af 17.9.1988, s. 20. Ændret ved forordning (EF) nr. 494/1997 (EFT L 77 af 19.3.1997, s. 5.)


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/7


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2116/2005

af 20. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1480/2003 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), med oprindelse i Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 24, stk. 3,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1480/2003 (2) (i det følgende benævnt »den oprindelige forordning«) en endelig udligningstold på 34,8 % (i det følgende benævnt »udligningstolden«) på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories) med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung Electronics Co., Ltd (i det følgende benævnt »Samsung«), for hvem der blev fastsat en toldsats på 0 %.

(2)

To eksporterende producenter i Republikken Korea samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, som førte til indførelsen af de eksisterende foranstaltninger (i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelse«), Samsung og Hynix Semiconductor Inc., der også ejer et produktionsanlæg i USA. EF-erhvervsgrenen i den oprindelige undersøgelse bestod af to producenter, som tegnede sig for den væsentligste del af den samlede produktion af DRAMs i Fællesskabet, Infineon Technologies AG, München, Tyskland og Micron Europe Ltd, Crowthorne, Det Forenede Kongerige.

2.   Årsagerne til nærværende undersøgelse

(3)

I forbindelse med overvågningen af handelsbeskyttelsesforanstaltninger havde Kommissionen fået oplyst, at den gældende udligningstold på importen af DRAMs med oprindelse i Republikken Korea muligvis ikke blev opkrævet for en del af importen af de nævnte DRAMs.

3.   Indledning af en undersøgelse

(4)

Kommissionen offentliggjorde den 22. marts 2005 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3) vedrørende indledningen af en undersøgelse med henblik på at fastslå, hvorvidt det vil være nødvendigt at vedtage særlige bestemmelser i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i grundforordningen for at sikre, at udligningstolden på importen af DRAMs med oprindelse i Republikken Korea opkræves korrekt.

4.   Redegørelser

(5)

Kommissionen underrettede officielt myndighederne i eksportlandet og alle de parter, som den vidste var berørt af undersøgelsen. Kopier af meddelelsen og af de ikke-fortrolige dokumenter, på grundlag af hvilke meddelelsen var blevet offentliggjort, blev sendt til de to eksporterende producenter i Republikken Korea såvel som til importører, brugere og de to EF-producenter, som er nævnt i den oprindelige undersøgelse eller på anden måde er Kommissionen bekendt. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for fristen i indledningsmeddelelsen.

(6)

Der blev modtaget redegørelser fra de to eksporterende producenter i Republikken Korea og fra de to producenter og en bruger i Fællesskabet. Da alle nødvendige oplysninger og data var til rådighed, blev det ikke anset for nødvendigt at aflægge kontrolbesøg hos de selskaber, som havde indsendt redegørelserne.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(7)

Den pågældende vare i denne undersøgelse er den samme som i den oprindelige undersøgelse, dvs. visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), af samtlige typer, tætheder og varianter, både samlet og i plade- og terningeform, fremstillet ved hjælp af forskellige former for MOS-teknologi (Metal Oxide Semiconductor), herunder supplerende MOS-typer (CMOS), af samtlige tætheder (herunder fremtidige tætheder), uanset hvilken adgangshastighed, konfiguration, pakning eller ramme der er tale om, med oprindelse i Republikken Korea. Dette omfatter også DRAMs, der fremtræder i (seriefremstillede) hukommelsesmoduler eller (seriefremstillede) hukommelsesplader eller i nogen anden samlet form, forudsat at deres vigtigste formål er at tilvejebringe hukommelse.

(8)

Den pågældende vare tariferes i øjeblikket under KN-kode 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 og ex 8473 50 10.

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

(9)

For at bestemme, hvorvidt det vil være nødvendigt at vedtage særlige bestemmelser for at sikre, at udligningstolden opkræves korrekt, blev undersøgelsen koncentreret om følgende: 1) beskrivelsen af den pågældende vare og dens indføjelse i KN/Taric-nomenklaturen og 2) de uregelmæssigheder, der fremgår af analysen af handelsstrømmen i forbindelse med import af den pågældende vare til Fællesskabet.

1.   Beskrivelsen af den pågældende vare og dens indføjelse i KN/Taric-nomenklaturen

(10)

I artikel 1, stk. 1, i den oprindelige forordning er det fastsat, at den vare, der er omfattet af udligningstolden, er visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs, af samtlige typer, med oprindelse i Republikken Korea. Varen er således den pågældende vare, uanset hvilken tæthed, adgangshastighed, konfiguration, pakning eller ramme osv. der er tale om. Desuden er også fremstillingsprocessen nævnt (forskellige former for MOS-teknologi (Metal Oxide Semiconductor), herunder supplerende MOS-typer (CMOS).

(11)

På den ene side identificeres i artikel 1, stk. 1, i den oprindelige forordning de KN/Taric-koder, under hvilke den pågældende vare tariferes. Følgende typer DRAMs er omfattet af disse KN/Taric-koder: plader (wafers), chips (dies), hukommelser (monterede chips, inkl. tilslutningspunkter eller kontaktledninger, også indkapslet i keramisk materiale, metal, plast eller andre materialer, i det følgende benævnt »monterede DRAMs« og i handelen betegnet som DRAM-komponenter) og DRAM-moduler, hukommelsesplader og anden samlet form (i det følgende benævnt »multikombinerbare former af DRAMs«).

(12)

Hvad monterede DRAMs angår, er denne type resultatet af den såkaldte »back-end-proces«; der er tale om chips, som har undergået samling (hukommelsescellen på chippen tilsluttes med en tråd til forbindelsesdelene på indkapslingens yderside), afprøvning (kontrol af, om de indkapslede chips fungerer) og mærkning.

(13)

På den anden side er de typer af den pågældende vare, som udtrykkeligt er nævnt i artikel 1, stk. 1, i grundforordningen, plader (wafers), chips (dies), DRAMs i samlet form (hvilket betyder monterede DRAMs og multikombinerbare former af DRAMs) og DRAMs, der fremtræder i (seriefremstillede) hukommelsesmoduler eller hukommelsesplader eller i anden samlet form (i det følgende benævnt »DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, som indgår i multikombinerbare former af DRAMs«).

(14)

Af ovenstående fremgår det, at beskrivelsen af den pågældende vare og KN/Taric-koderne ikke helt stemmer overens. På den ene side er det sådan, at selv om monterede DRAMs klart henhører under definitionen af den pågældende vare — som omfatter samtlige typer af DRAMs — og specifikt er nævnt i beskrivelsen af de KN/Taric-koder, der er angivet i artikel 1, stk. 1, i den oprindelige forordning, benævnes de i beskrivelsen af den pågældende vare med det tvetydige udtryk »samlet«, som også henviser til multikombinerbare former af DRAMs. På den anden side var DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, som indgår i multikombinerbare former af DRAMs, ikke specifikt nævnt i beskrivelsen af nogen af de KN/Taric-koder, der er angivet i artikel 1, stk. 1, i den oprindelige forordning, selv om de udtrykkeligt er nævnt i beskrivelsen af den pågældende vare. Sidstnævnte nævner specifikt enten DRAMs, der indgår i multikombinerbare former, eller DRAM-chips og monterede DRAMs, der importeres som sådanne — og følgelig er udligningstolden hidtil ikke blevet opkrævet for denne type DRAMs.

(15)

Hvad monterede DRAMs angår, adskiller disse sig fra både DRAM-chips og fra multikombinerbare former af DRAMs. Af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden forekommer det derfor hensigtsmæssigt, at varebeskrivelsen udtrykkeligt skal henvise til dette.

(16)

Med hensyn til DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, der indgår i multikombinerbare former af DRAMs, bliver det forhold, at disse ikke specifikt er anført i nogen af KN/Taric-koderne, relevant i situationer, hvor multikombinerbare former af DRAMs ikke har oprindelse i Republikken Korea og derfor ikke er omfattet af udligningstolden ved import til Fællesskabet, selv om de indeholder DRAM-chips og/eller monterede DRAMs af koreansk oprindelse.

(17)

I overensstemmelse med fast praksis i EU's medlemsstater om at anvende EF's forhandlingsposition i WTO's harmoniseringsarbejdsprogram som grundlag for fortolkningen af artikel 24 i EF-toldkodeksen (4) foreskriver de gældende ikke-præferentielle oprindelsesregler i Fællesskabet for multikombinerbare former af DRAMs henhørende under KN-kode 8473 30 10, ex 8473 50 10 og ex 8548 90 10, at oprindelseslandet er det sidste fremstillingsland, hvor den ved bearbejdning og forarbejdning fremkomne værditilvækst og eventuelt anvendelsen af dele med oprindelse i det pågældende land udgør mindst 45 % af prisen ab fabrik for multikombinerbare former af DRAMs. Hvis denne regel ikke er opfyldt, anses de pågældende DRAMs for at have oprindelse i det land, hvori den væsentligste del af de anvendte materialer har oprindelse.

(18)

På grundlag af de dokumenter og bevismateriale, der blev fremlagt i løbet af undersøgelsen, var det muligt at konkludere, at der i multikombinerbare former af DRAMs, som ikke havde koreansk oprindelse, kunne indgå DRAM-chips og/eller monterede DRAMs af koreansk oprindelse. Tre typer af beviser gav mulighed for at drage ovennævnte konklusion. For det første blev der fremlagt umiddelbart bevis for, at der i nogle multikombinerbare former af DRAMs, som var blevet angivet med oprindelse i andre lande end Republikken Korea, også indgik monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af selskaber, der er omfattet af udligningstolden. For det andet blev der i 2003 udstedt en bindende oprindelsesoplysning vedrørende multikombinerbare former af DRAMs henhørende under KN-kode ex 8548 90 10 (Taric-kode 85489010*10), som dels var fremstillet i USA, dels i Republikken Korea. Endelig blev der fremlagt to presseartikler, hvori det refereres, at gældende ikke-præferentielle oprindelsesregler i Fællesskabet gav koreanske selskaber mulighed for at eksportere DRAM-chips eller monterede DRAMs til Fællesskabet, fremstillet af koreanske selskaber, der var omfattet af udligningstolden, ved at inkorporere dem i DRAM-moduler, som blev angivet med anden oprindelse end Republikken Korea.

(19)

På baggrund af ovenstående anses det for nødvendigt at indføre særlige bestemmelser for at sikre, at udligningstolden bliver opkrævet for DRAM-chips eller monterede DRAMS, der er fremstillet af selskaber, som er omfattet af udligningstolden, og som er indarbejdet i multikombinerbare former af DRAMs med oprindelse i andre lande end Republikken Korea.

(20)

Et af de selskaber, der er omfattet af udligningstolden fremførte, at når først DRAM-chips eller monterede DRAMs er indarbejdet i multikombinerbare former af DRAMs, kan de ikke længere anses for at være en vare, som skulle være omfattet af udligningstolden. I den forbindelse anses det, at DRAM-chips eller monterede DRAMs, der indgår i multikombinerbare former af DRAMs, stadig bevarer deres egne egenskaber og funktioner. Det forhold, at de er indarbejdet i multikombinerbare former af DRAMs, ændrer ikke ved deres grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber. Desuden er den funktion, som multikombinerbare former af DRAMs opfylder, og som er at tilvejebringe hukommelse, nøjagtig den samme, blot i en større målestok, som den funktion, som DRAM-chips eller monterede DRAMs opfylder, når de betragtes individuelt. Konklusionen er derfor, at indarbejdelse af DRAM-chips eller monterede DRAMs i multikombinerbare former af DRAMs ikke ændrer disses karakter og derfor ikke kan anses for at være en grund til at holde dem uden for anvendelsen af udligningstolden. Kravet blev derfor afvist.

(21)

Samme part og Republikken Koreas regering fremførte, at DRAM-chips og monterede DRAMs, som fremtræder i multikombinerbare former af DRAMs, ikke er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i den oprindelige forordning, da de ikke ville have været omfattet af den oprindelige undersøgelse. Som allerede nævnt i betragtning 13 specificeres det klart i artikel 1, stk. 1, i den oprindelige forordning, at udligningstolden også er indført for DRAM-chips og monterede DRAMs, som fremtræder i multikombinerbare former. Hvad angår påstanden om, at monterede DRAMs i multikombinerbare former af DRAMs ikke ville være blevet undersøgt i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, blev der ikke forelagt bevis for, at dette var tilfældet. Tværtimod blev der i betragtning af arten af de modtagne subsidier taget hensyn til hele de undersøgte selskabers salg ved vurderingen af niveauet for subsidiering i den oprindelige undersøgelse. Kravet blev derfor afvist.

2.   Uregelmæssigheder konstateret i forbindelse med analysen af handelsstrømmen

(22)

På baggrund af de ikke-præferentielle oprindelsesregler i Fællesskabet, der gælder for DRAMs, blev der foretaget en analyse af importstrømmen med hensyn til to hovedkategorier af den pågældende vare: på den ene side DRAM-wafers, DRAM-chips og monterede DRAMs, som har oprindelse i det land, hvor operationen med diffusion finder sted (5), og på den anden side multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i det land, der opfylder kriterierne i betragtning 17. Analysen omfattede perioden fra maj 2003 til maj 2005 og var baseret på statistikker fra Comext på Taric-kodeniveau.

(23)

Hvad den første kategori af den pågældende vare angår, blev det på grundlag af oplysninger fra EF-erhvervsgrenen fastslået, at operationen med diffusion i øjeblikket udelukkende finder sted i følgende lande uden for Fællesskabet (opstillet i aftagende orden efter fremstillingskapacitet): Republikken Korea, Taiwan, USA, Japan, Singapore og Kina. Det betyder, at varer, der ved import er angivet som varer med oprindelse i andre lande end i disse, angives forkert. Dette fremgår særlig tydeligt i forbindelse med import af varer, der angives med oprindelse i Malaysia, Hongkong og til en vis grad også Kina, som kun har begrænset kapacitet til diffusion. Ud over de sidstnævnte lande var der i Comext også registreret import af DRAMs fra andre lande.

(24)

Da de gældende ikke-præferentielle oprindelsesregler er tilstrækkeligt klare, og toldmyndighederne har mulighed for at behandle urigtige oprindelsesangivelser i toldangivelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning, anses det for den bedste løsning regelmæssigt at underrette toldmyndighederne om lande, hvor operationen med diffusion finder sted, således at der kan foretages passende kontrol.

(25)

Hvad den anden kategori af den pågældende vare angår, konstateredes det, at disse varer udgør den væsentligste del af importen til Fællesskabet (73 %) af alle typer DRAMs. Navnlig udgør importen af varer, der angives med oprindelse i Malaysia, 78 % af alle typer, som importeres fra dette land, 95 % for Hongkongs vedkommende og 93 % for Kinas vedkommende.

(26)

Som anført ovenfor finder der ingen eller kun i begrænset omfang operationer med diffusion sted i de i betragtning 25 nævnte lande. Der blev forelagt beviser, som viste, at den største værditilvækst, som det var muligt at tilføje i disse lande, sandsynligvis ikke var tilstrækkelig stor til at opfylde kravet om 45 % i henhold til de gældende oprindelsesregler, og det var endvidere endnu mere usandsynligt, at den kunne udgør den væsentligste del af den samlede fremstillingsproces.

(27)

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt at indføre særlige bestemmelser for at sikre, at oprindelsen af multikombinerbare former af DRAMs angives korrekt, og at toldmyndighederne har mulighed for at foretage den nødvendige kontrol.

D.   FORSLAG TIL SÆRLIGE BESTEMMELSER

(28)

På baggrund af ovenstående resultater er konklusionen, at det er nødvendigt at indføre særlige bestemmelser til med henblik på følgende:

a)

gøre beskrivelsen af den pågældende vare tydeligere

b)

sikre, at oprindelsen af multikombinerbare former af DRAMs angives korrekt, og at toldmyndighederne har mulighed for at foretage den nødvendige kontrol

c)

sikre, at udligningstolden bliver opkrævet i forbindelse med import af multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea

d)

sikre, at udligningstolden bliver opkrævet, hvis der ikke foreligger oplysninger eller samarbejdsvilje fra klarererens side.

(29)

Den i betragtning 28, litra a), omhandlede særlige bestemmelse bør bestå i en mere præcis beskrivelse af den pågældende vare, som udspecificerer alle de forskellige former for DRAMs og udtrykkeligt nævner monterede DRAMs.

(30)

De i betragtning 28, litra b) og c), omhandlede særlige bestemmelser bør antage form af et referencenummer, som klarereren skal angive i rubrik 44 på det administrative enhedsdokument ved fremlæggelsen af toldangivelsen om de importerede DRAMs overgang til fri omsætning. Et sådant nummer skal svare til beskrivelsen af den multikombinerbare form af DRAM, hvori der tages hensyn til 1) dens form, 2) dens oprindelse (»Republikken Korea« eller »andre lande end Republikken Korea«), 3) eventuelt det koreanske selskab (»Samsung« eller »alle andre selskaber end Samsung«), der er involveret i fremstillingsprocessen og 4) i tilfælde af multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea, som er fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, den værdi, som DRAM-chips og/eller monterede DRAMs udgør af den samlede værdi af den multikombinerbare form af DRAMs. Følgende referencenumre svarende til nedenstående vare-/oprindelsesbeskrivelse bør anvendes:

Nr.

Vare-/oprindelsesbeskrivelse

Referencenummer

1.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i andre lande end Republikken Korea eller med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af Samsung

D010

2.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør under 10 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D011

3.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 10 % eller derover, men under 20 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D012

4.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 20 % eller derover, men under 30 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D013

5.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 30 % eller derover, men under 40 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D014

6.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 40 % eller derover, men under 50 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D015

7.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 50 % eller derover af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D016

(31)

Vare-/oprindelsesbeskrivelsen under nr. 1 skal ikke ledsages af yderligere dokumentation. Angivelsen af et referencenummer anses for at være tilstrækkelig til at gøre klarereren opmærksom på, at det er nødvendigt at foretage en omhyggelig kontrol af, hvor varen har oprindelse, og hvor alle involverede fabrikanter er etableret. Yderligere dokumentation ville lægge unødvendigt store byrder på klarereren i tilfælde af import af DRAMs, hvis fremstilling ikke har involveret selskaber, som er omfattet af udligningstolden.

(32)

Vare-/oprindelsesbeskrivelsen under nr. 2 til 7 skal til gengæld være ledsaget af en erklæring, som udfærdiges af den sidste fabrikant af den pågældende DRAM, og som klarereren forelægger sammen med det administrative enhedsdokument ved fremlæggelsen af toldangivelsen om overgang til fri omsætning, og skal være i overensstemmelse med teksten i bilaget. I sådan en erklæring angives bl.a. værdien af den fremstillingsproces, som er foretaget af selskaber, der er omfattet af udligningstolden, i forhold til den samlede værdi af de importerede DRAMs.

(33)

Med hensyn til den udligningstoldsats, der skal gælde for multikombinerbare former af DRAMs henhørende under nr. 2 til 7, bør denne beregnes i forhold til værdien af den inkorporerede DRAM-chip og/eller monteret DRAM med oprindelse i Republikken Korea i forhold til den samlede værdi af den multikombinerbare form af DRAM. Med henblik på en forenkling af toldproceduren og anvendelsen af passende toldsatser svarende til den pågældende værdi, bør der fastlægges seks niveauer for toldsatser, idet hvert enkelt niveau svarer til følgende numre for vare-/oprindelsesbeskrivelsen:

Nr. 2: en toldsats på 0 %

Nr. 3: en toldsats på 3,4 %

Nr. 4: en toldsats på 6,9 %

Nr. 5: en toldsats på 10,4 %

Nr. 6: en toldsats på 13,9 %

Nr. 7: en toldsats på 17,4 %.

(34)

Hvert af de i betragtning 33 fastlagte toldniveauer svarer til den laveste procent (fastsat for det relevante udvalg af multikombinerbare former af DRAMs), der anvendes på udligningstolden (f.eks. 10 % af 34,8 % for multikombinerbare former af DRAMs henhørende under nr. 3, dvs. 3,4 %), for at sikre en afbalanceret anvendelse af bestemmelsen og undgå, at der lægges unødvendigt store byrder på de erhvervsdrivende, som indfører og sælger den pågældende vare i Fællesskabet.

(35)

Endelig fastslås det med hensyn til den i betragtning 28, litra d), omhandlede særlige bestemmelse, at det vil betyde anvendelse af udligningstoldsatsen på 34,8 %, hvis der mangler både angivelse af et referencenummer i rubrik 44 på det administrative enhedsdokument som omhandlet i betragtning 30 og en erklæring i de i betragtning 32 nævnte tilfælde, idet det antages — medmindre der foreligger bevis for det modsatte — at den multikombinerbare form af DRAM har oprindelse i Republikken Korea og er blevet fremstillet af selskaber, som er omfattet af udligningstolden.

(36)

I de tilfælde, der er nævnt i betragtning 32, hvis nogle af de DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, der indgår i multikombinerbare former af DRAMs, ikke er tydeligt mærket, og det af den erklæring, der skal forelægges, ikke er muligt klart at identificere varens fabrikant, antages det — medmindre der foreligger bevis for det modsatte — at sådanne DRAM-chips og/eller monterede DRAMs har oprindelse i Republikken Korea og er blevet fremstillet af selskaber, som er omfattet af udligningstolden. Dette vil betyde anvendelse af udligningstolden på 34,8 % i de tilfælde, hvor de multikombinerbare former af DRAMs som følge af ovenstående har oprindelse i Republikken Korea. I alle andre tilfælde anvendes den udligningstold, der er omhandlet i betragtning 33 svarende til de værdier, der er fastlagt i betragtning 30.

(37)

Med hensyn til de særlige bestemmelser og de omstændigheder, der er omhandlet i betragtning 35 og 36, konstateredes det, at leverandørerne af DRAM er kontraktligt forpligtet over for deres kunder til at opretholde visse specifikationer, som er defineret ved industristandarder, herunder reference til navnet på de selskaber, hvor diffusion og samling fandt sted. Det anses derfor, at der ikke lægges unødvendige byrder på klarereren med de oplysninger og beviser, der kræves fremlagt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I Rådets forordning (EF) nr. 1480/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Der indføres en endelig udligningstold på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), fremstillet ved hjælp af forskellige former for MOS-teknologi (Metal Oxide Semiconductor), herunder supplerende MOS-typer (CMOS), af samtlige typer, tætheder, varianter, adgangshastighed, konfiguration, pakning eller ramme osv. med oprindelse i Republikken Korea.

DRAMs, som er defineret i det forudgående afsnit, findes i følgende former:

DRAM-wafers henhørende under KN-kode ex 8542 21 01 (Taric-kode 8542210110),

DRAM-chips (dies) henhørende under KN-kode ex 8542 21 05 (Taric-kode 8542210510)

monterede DRAMs henhørende under KN-kode 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 og 8542 21 17

multikombinerbare former af DRAMs (hukommelsesmoduler, hukommelsesplader eller i anden samlet form) henhørende under KN-kode ex 8473 30 10 (Taric-kode 8473301010), ex 8473 50 10 (Taric-kode 8473501010) og ex 8548 90 10 (Taric-kode 8548901010),

DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, som indgår i multikombinerbare former af DRAMs, forudsat at den multikombinerbare form af DRAM har oprindelse i andre lande end Republikken Kina, henhørende under KN-kode ex 8473 30 10 (Taric-kode 8473301010), ex 8473 50 10 (Taric-kode 8473501010) og ex 8548 90 10 (Taric-kode 8548901010).«;

2)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Den endelige told fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Koreanske producenter

Toldsats (%)

Taric-tillægskode

Samsung Electronics Co., Ltd (»Samsung«)

24th Fl.,

Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seoul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seoul

34,8 %

A693

Alle andre selskaber

34,8 %

A999«

3)

Artikel 1, stk. 3, bliver til artikel 1, stk. 7.

4)

Følgende indsættes som artikel 1, stk. 3:

»3.   Ved fremlæggelse for medlemsstaternes toldmyndigheder af toldangivelsen om overgang til fri omsætning af multikombinerbare former af DRAMs skal klarereren i rubrik 44 på det administrative enhedsdokument angive det referencenummer, der svarer til nedenstående vare-/oprindelsesbeskrivelse som angivet i følgende skema. Den endelige udligningstold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Nr.

Vare-/oprindelsesbeskrivelse

Referencenummer

Toldsats (%)

1.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i andre lande end Republikken Korea eller med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af Samsung

D010

0 %

2.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør under 10 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D011

0 %

3.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 10 % eller derover, men under 20 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D012

3,4 %

4.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 20 % eller derover, men under 30 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D013

6,9 %

5.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 30 % eller derover, men under 40 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D014

10,4 %

6.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 40 % eller derover, men under 50 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D015

13,9 %

7.

Multikombinerbare former af DRAMs, som har oprindelse i andre lande end Republikken Korea, og hvori der indgår DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, som udgør 50 % eller derover af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM

D016

17,4 %«

5)

Følgende indsættes som artikel 1, stk. 4:

»4.   Under henvisning til stk. 3 anses selve indføjelsen af referencenummeret i rubrik 44 på det administrative enhedsdokument i tilfælde af en vare-/oprindelsesbeskrivelse under nr. 1 som tilstrækkelig dokumentation. I forbindelse med alle de øvrige vare-/oprindelsesbeskrivelser skal klarereren forelægge en erklæring udstedt af den sidste fabrikant med bekræftelse af oprindelsen, fabrikanterne og værdien af alle komponenter i den multikombinerbare form af DRAM i overensstemmelse med kravene i bilaget. Denne erklæring udfærdiges på et papir med selskabets brevhoved og valideres med selskabets stempel.«

6)

Følgende indsættes som artikel 1, stk. 5:

»5.   Hvis der ikke er opført noget referencenummer på det administrative enhedsdokument som omhandlet i stk. 3, eller hvis toldangivelsen i de i stk. 4 omhandlede tilfælde ikke er ledsaget af en erklæring, anses det, at den multikombinerbare form af DRAM — medmindre der foreligger bevis på det modsatte — har oprindelse i Republikken Korea og er fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, og udligningstoldsatsen på 34,8 % finder derfor anvendelse.

I tilfælde, hvor nogle af de DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, der indgår i multikombinerbare former af DRAMs, ikke er tydeligt mærket, og det af den i stk. 4 omhandlede erklæring ikke er muligt klart at identificere varens fabrikant, antages det — medmindre der foreligger bevis for det modsatte — at sådanne DRAM-chips og/eller monterede DRAMs har oprindelse i Republikken Korea og er blevet fremstillet af selskaber, som er omfattet af udligningstolden. I sådanne tilfælde beregnes udligningstoldsatsen for multikombinerbare former af DRAMs på grundlag af den procent, som nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for DRAM-chips og/eller monterede DRAMs med oprindelse i Republikken Korea udgør af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for multikombinerbare former af DRAMs som fastlagt under nr. 2 til 7 i skemaet i stk. 3. Skulle værdien af de nævnte DRAM-chips og/eller monterede DRAMs imidlertid blive sådan, at det fastslås, at de multikombinerbare former af DRAMs, i hvilke de er indarbejdet, får koreansk oprindelse, finder udligningstolden på 34,8 % anvendelse for de multikombinerbare former af DRAMs.«

7)

Følgende indsættes som artikel 1, stk. 6:

»6.   Med henblik på medlemsstaternes toldmyndigheders kontrol af oplysninger finder artikel 28, stk. 1, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 tilsvarende anvendelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på femtendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 212 af 22.8.2003, s. 1.

(3)  EUT C 70 af 22.3.2005, s. 2.

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(5)  Bilag 11 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


BILAG

Erklæring, som ledsager det administrative enhedsdokument og vedrører import af multikombinerbare former af DRAMs

N.B. Denne erklæring udfærdiges af den sidste fabrikant af den multikombinerbare form af DRAMs på et papir med selskabets brevhoved og valideres med selskabets stempel.

1.

Referencenummer: (nummer omhandlet i artikel 1, stk. 4)

2.

Navnene på alle fabrikanter, der er involveret i produktionen af de DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, som indgår i de multikombinerbare former af DRAMs: (fulde navn og adresse samt hvilke fremstillingsprocesser der er anvendt)

3.

Handelsfakturaens nummer og dato:

4.

Generelle oplysninger:

Multikombinerbar form af DRAMs

Prisen på de DRAM-chips og/eller monterede DRAMs, der er fremstillet af alle andre selskaber end Samsung, og som indgår i de multikombinerbare former af DRAMs

Mængde

Pris

(den samlede nettopris, frit Fællesskabets grænse)

Oprindelse

Prisen i % af den samlede nettopris, frit Fællesskabets grænse for den multikombinerbare form af DRAMs

Taric-tillægskode for den koreanske fabrikant

 

 

 

 

 


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/17


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2117/2005

af 21. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 384/96 (1) vedtog Rådet fælles regler for beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet.

(2)

I betragtning af de meget store fremskridt, Ukraine har gjort hen imod etablering af markedsøkonomiske vilkår, således som det erkendes i konklusionerne fra topmødet mellem Ukraine og EU den 1. december 2005, vil det være hensigtsmæssigt at tillade, at den normale værdi for ukrainske eksportører og producenter fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, stk. 1-6, i forordning (EF) nr. 384/96 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 384/96 udgår »Ukraine« i artikel 2, stk. 7, litra b), første punktum.

Artikel 2

Nærværende forordning anvendes på alle undersøgelser, der iværksættes i henhold til forordning (EF) nr. 384/96 efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden enten på foranledning af en anmodning om undersøgelse indgivet efter denne dato, eller på Kommissionens initiativ.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Rådets vegne

B. BRADSHAW

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2118/2005

af 22. december 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2119/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (1), særlig artikel 3a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2958/93 (2) blev der indført fælles gennemførelsesbestemmelser for forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med visse landbrugsprodukter, og støttebeløbet for denne forsyning blev fastsat i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2019/93.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2019/93 blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3175/94 (3) fastlagt en foreløbig forsyningsopgørelse for kornprodukter og tørret foder

(3)

En sådan foreløbig forsyningsopgørelse bør fastsættes for 2006.

(4)

Forordning (EF) nr. 3175/94 bør derfor ændres tilsvarende.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra den fælles komité af de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 3175/94 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 267 af 28.10.1993, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2002 (EFT L 276 af 12.10.2002, s. 22).

(3)  EFT L 335 af 23.12.1994, s. 54. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 53/2005 (EUT L 13 af 15.1.2005, s. 3).


BILAG

»BILAG

Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for kornprodukter og tørret foder for 2006

(tons)

Mængde

2006

Kornprodukter og tørret foder af EF-oprindelse

KN-kode

Øer i gruppe A

Øer i gruppe B

Korn i kerner

1001, 1002, 1003, 1004 og 1005

9 500

74 000

Byg fra Limnos

1003

3 000

Hvedemel

1101 og 1102

10 000

31 000

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien

2302–2308

9 000

55 000

Tilberedt dyrefoder

2309 20

2 000

19 500

Lucerne og kunsttørret, varmetørret og på anden måde tørret foder

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Bomuldsfrø

1207 20 90

500

500

I alt

34 000

188 000

Tilsammen

225 000

Gruppe A og B er defineret i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2958/93.«


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2120/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 638/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 og Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår ordningen for indførsel af ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og oversøiske lande og territorier (OLT)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 13, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne (2), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (associeringsafgørelsen) (3), særlig bilag III, artikel 6, stk. 5, syvende afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2286/2002 gennemfører ordninger for import fra AVS-staterne som resultat af AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000.

(2)

Ifølge afgørelse 2001/822/EF er AVS/OLT-kumulation af oprindelse, jf. artikel 6, stk. 1 og 5, i bilag III til nævnte afgørelse, tilladt for produkter henhørende under KN-kode 1006 inden for en samlet årlig mængde på 160 000 tons ris udtrykt i ækvivalent afskallet ris.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2003 (4) fastsætter, at udstedelsen af importlicenser skal fordeles på perioder for at sikre en afbalanceret markedsforvaltning. Denne målsætning er ikke nået fuldt ud under de nuværende forvaltningsbetingelser på grund af høstperioderne i de pågældende AVS-stater og OLT. For at råde bod på denne situation og i højere grad at tilpasse licensudstedelsen til høstperioderne i de pågældende AVS-stater og OLT bør den tranche, der nu er fastsat for januar udskydes, og forordning (EF) nr. 638/2003 bør derfor ændres.

(4)

For at opnå en optimal forvaltning af de pågældende toldkontingenter er det nødvendigt at fastsætte, at denne forordning anvendes fra den 1. januar 2006.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 638/2003 foretages følgende ændringer:

a)

I artikel 3, stk.1, ændres ordet »januar« til ordet »februar«.

b)

I artikel 5, stk.1, ændres ordet »januar« til ordet »februar«.

c)

I artikel 10, stk.1, foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) ændres ordet »januar« til ordet »februar«.

ii)

I litra b) ændres ordet »januar« til ordet »februar«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(3)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(4)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 18).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2121/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2255/2004 for så vidt angår forordningens anvendelsesperiode

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 11, første afsnit, andet led, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I tilfælde af en differentieret eksportrestitution i sukkersektoren fastsætter Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/2004 af 27. december 2004 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999 (2), at der indtil den 31. december 2005 gælder en lempelse, når der skal føres bevis for afslutning af toldformaliteter.

(2)

Da de administrative vanskeligheder, der lå til grund for denne undtagelsesbestemmelse, samt deres markedsmæssige konsekvenser fortsat eksisterer, bør nævnte forordnings anvendelsesperiode forlænges med et år.

(3)

Forordning (EF) nr. 2255/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2255/2004 ændres datoen den »31. december 2005« til den »31. december 2006«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 385 af 29.12.2004, s. 22.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2122/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af det supplerende beløb, der skal udbetales for citrusfrugter på Cypern i henhold til forordning (EF) nr. 634/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 634/2004 af 5. april 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge de oplysninger, som medlemsstaterne har meddelt i henhold til artikel 39, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 af 1. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter (2), overstiger de mængder citroner, grapefrugt, pomelo og appelsiner, der er ansøgt om støtte for produktionsåret 2004/05, ikke EF-tærsklen. Der bør derfor udbetales et supplerende beløb efter produktionsåret 2004/05 til Cypern.

(2)

Medlemsstaterne meddelte efter artikel 39, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 2111/2003, hvilke mængder små citrusfrugter der er forarbejdet i forbindelse med støtteordningen. På grundlag af disse oplysninger er der konstateret en overskridelse på 49 220 tons af EF-forarbejdningstærsklen. Inden for denne overskridelse er der konstateret en overskridelse af tærsklen for Cypern. De støttebeløb for mandariner, klementiner og satsumas, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 2202/96, bør derfor nedsættes med 17,83 % for Cypern i produktionsåret 2004/05.

(3)

For produktionsåret 2004/05 har producenterne i Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet ikke indgivet støtteansøgninger, for så vidt angår citrusfrugter til forarbejdning. I disse medlemsstater bør der derfor ikke udbetales et supplerende beløb for nævnte produktionsår —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med hensyn til Cypern er de supplerende støttebeløb for produktionsåret 2004/05, der i henhold til forordning (EF) nr. 2202/96 skal ydes for citroner, grapefrugt, pomelo, appelsiner og små citrusfrugter, der leveres til forarbejdning, fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 100 af 6.4.2004, s. 19. Ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2004 (EUT L 366 af 11.12.2004, s. 8).

(2)  EUT L 317 af 2.12.2003, s. 5.


BILAG

(EUR/100 kg)

 

 

Flerårige kontrakter

Kontrakter for et enkelt produktionsår

Individuelle producenter

Cypern

Citroner

2,62

2,28

2,05

Grapefrugt og pomelo

2,62

2,28

2,05

Appelsiner

2,82

2,45

2,21

Mandariner

0,75

0,66

0,59

Klementiner

0,75

0,66

0,59

Satsumas

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2123/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96 af 30. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager (2) er der fastsat tilsyn med importen af de i bilaget anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2002, 2003 og 2004 foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter.

(3)

Forordning (EF) nr. 1555/96 bør derfor ændres.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 193 af 3.8.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1796/2005 (EUT L 288 af 29.10.2005, s. 42).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG

Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse. Hvis der er et »ex« foran koden, bestemmes tillægstoldens anvendelsesområde både af KN-koden og af den tilsvarende anvendelsesperiode.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængder

(tons)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomater

fra 1. oktober til 31. maj

810 159

78.0020

fra 1. juni til 30. september

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Agurker

fra 1. maj til 31. oktober

10 637

78.0075

fra 1. november til 30. april

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artiskokker

fra 1. november til 30. juni

90 600

78.0100

0709 90 70

Courgetter

fra 1. januar til 31. december

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Appelsiner

fra 1. december til 31. maj

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

fra 1. november til udgangen af februar

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

fra 1. november til udgangen af februar

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

fra 1. juni til 31. december

265 745

78.0160

fra 1. januar til 31. maj

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Spisedruer

fra 21. juli til 20. november

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Æbler

fra 1. januar til 31. august

805 913

78.0180

fra 1. september til 31. december

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Pærer

fra 1. januar til 30. april

239 893

78.0235

fra 1. juli til 31. december

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikoser

fra 1. juni til 31. juli

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

fra 21. maj til 10. august

54 213

78.0270

ex 0809 30

Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

fra 11. juni til 30. september

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Blommer

fra 11. juni til 30. september

54 605«


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2124/2005

af 22. december 2005

om fravigelse af forordning (EF) nr. 800/1999 for så vidt angår produkter i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, og som udføres til andre tredjelande end Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), bestemmes det, at Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (3) finder anvendelse på udførsel af produkter i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I.

(2)

I artikel 3 i forordning (EF) nr. 800/1999 bestemmes det, at retten til eksportrestitution opstår ved indførslen til et bestemt tredjeland, når der gælder en differentieret restitutionssats for det pågældende tredjeland. I artikel 14, 15 og 16 i nævnte forordning fastsættes betingelserne for udbetaling af differentieret restitution, særlig hvilke dokumenter der skal fremlægges som bevis for varernes ankomst til destinationen.

(3)

Hvis restitutionen er differentieret, er det fastsat i artikel 18, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 800/1999, at en del af restitutionen, der beregnes ved anvendelse af den laveste restitutionssats, udbetales på eksportørens anmodning, når der er ført bevis for, at produktet har forladt Fællesskabets toldområde.

(4)

I afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 5. juli 2005 om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter omhandlet i protokol nr. 3 til Europaaftalen (4) bestemmes det, at restitutionerne for forarbejdede landbrugsprodukter, som ikke er opført i traktatens bilag I, afskaffes fra den 1. december 2005, når produkterne udføres til Rumænien.

(5)

Rumænien har forpligtet sig til kun at indrømme præferenceimportordninger for varer, som indføres på dets område, hvis de pågældende varer er ledsaget af dokumenter, hvoraf det fremgår, at der ikke kan udbetales eksportrestitutioner for varerne.

(6)

I betragtning af disse ordninger bør der som en overgangsforanstaltning i lyset af Rumæniens mulige tiltrædelse af Den Europæiske Union og for at undgå, at erhvervsdrivende påføres unødige omkostninger i deres handel med andre tredjelande, fraviges fra forordning (EF) nr. 800/1999, for så vidt som der skal føres bevis for indførsel, hvis der er tale om differentierede restitutioner. Desuden bør der, når der ikke er fastsat eksportrestitutioner for de pågældende destinationslande, ikke tages hensyn til dette forhold ved fastsættelsen af den laveste restitutionssats.

(7)

De foranstaltninger, der er fastsat i afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien, anvendes fra den 1. december 2005, og denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Traktatens Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999 kræves der, hvis differentieringen af restitutionen kun er en følge af, at der ikke er fastsat restitution for Rumænien, ikke bevis for afslutning af toldformaliteterne ved indførsel for at få udbetalt restitutionen for alle de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1043/2005, og som er omfattet af afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien.

Artikel 2

Ved fastsættelsen af den laveste restitutionssats som defineret i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 800/1999 tages der ikke hensyn til, at der ikke er fastsat eksportrestitution ved udførsel til Rumænien for alle de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1043/2005, og som er omfattet af afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(3)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 671/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 5).

(4)  EUT L 324 af 10.12.2005, s. 26.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2125/2005

af 22. december 2005

om overgangsforanstaltninger som følge af vedtagelsen af forbedrede handelsordninger for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har for nylig indgået en handelsaftale om forarbejdede landbrugsprodukter med Rumænien som forberedelse af landets tiltrædelse af Fællesskabet. Hvad angår Fællesskabet indeholder denne aftale indrømmelser, som indebærer, at eksportrestitutionerne for visse forarbejdede landbrugsprodukter afskaffes.

(2)

I afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 5. juli 2005 om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter omhandlet i protokol nr. 3 til Europaaftalen (2) bestemmes det, at restitutionerne for forarbejdede landbrugsprodukter, som ikke er opført i traktatens bilag I, afskaffes fra den 1. december 2005, når produkterne udføres til Rumænien.

(3)

Til gengæld for afskaffelsen af eksportrestitutioner som fastsat i afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien har de rumænske myndigheder forpligtet sig til at indføre gensidige præferenceimportordninger for varer, som indføres på deres område, hvis de pågældende varer er ledsaget af en kopi af udførselsangivelsen med en særlig oplysning om, at der ikke kan udbetales eksportrestitutioner for varerne. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, anvendes den fulde toldsats.

(4)

Når afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien er trådt i kraft, kan der for varer, for hvilke erhvervsdrivende har ansøgt om restitutionslicenser i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (3), ikke længere ydes restitution ved udførsel til Rumænien.

(5)

Det bør være muligt at nedsætte restitutionslicenserne og frigive den tilsvarende sikkerhed forholdsmæssigt, når de erhvervsdrivende behørigt over for den kompetente nationale myndighed kan godtgøre, at deres ansøgninger om restitution er blevet berørt af ikrafttrædelsen af afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien. Den nationale kompetente myndighed bør, når den tager stilling til ansøgninger om nedsættelse af restitutionslicensens beløb og forholdsmæssig frigivelse af den relevante sikkerhed, i tvivlstilfælde navnlig tage hensyn til de dokumenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 af 21. december 1989 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og om ophævelse af direktiv 77/435/EØF (4), uden at dette dog berører anvendelsen af de øvrige bestemmelser i nævnte forordning. Af administrative årsager bør det fastsættes, at anmodninger om nedsættelse af restitutionslicensens beløb og frigivelse af sikkerheden skal indgives inden for et kort tidsrum, og at der skal gives meddelelse til Kommissionen om bevilgede nedsættelser så betids, at beløbene kan tages i betragtning, når Kommissionen fastsætter det beløb, for hvilket der udstedes restitutionslicenser til brug fra den 1. februar 2006 i henhold til forordning (EF) nr. 1043/2005.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Traktatens Bilag i —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Varer, for hvilke eksportrestitutioner er afskaffet ved afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien, indføres toldfrit, toldfrit inden for kontingenterne eller til nedsatte toldsatser til Rumænien, hvis de pågældende varer er ledsaget af en behørigt udfyldt kopi af udførselsangivelsen med følgende oplysning i rubrik 44:

»Eksportrestitution: 0 EUR/afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien«.

Artikel 2

1.   Restitutionslicenser, som er udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1043/2005 for udførsel af varer, for hvilke eksportrestitutioner er afskaffet ved afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien, kan på anmodning af den berørte part nedsættes på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   For at komme i betragtning til en nedsættelse af restitutionslicensens beløb skal der være ansøgt om de i stk. 1 nævnte licenser inden datoen for ikrafttrædelsen af afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien, og gyldighedsperioden for licenserne skal udløbe efter den 30. november 2005.

3.   Licensen nedsættes med det beløb, for hvilket den berørte part ikke kan ansøge om eksportrestitutioner som følge af ikrafttrædelsen af afgørelse nr. 3/2005 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien, som behørigt godtgjort over for den kompetente nationale myndighed.

De kompetente myndigheders vurdering støtter sig i tvivlstilfælde navnlig på de forretningspapirer, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 4045/89.

4.   Den relevante sikkerhed frigives i forhold til den pågældende nedsættelse.

Artikel 3

1.   For at komme i betragtning i henhold til artikel 2 skal anmodningen være den kompetente nationale myndighed i hænde senest den 7. januar 2006.

2.   Medlemsstaterne giver senest den 14. januar 2006 Kommissionen meddelelse om de beløb, for hvilke der er bevilget nedsættelser i henhold til denne forordnings artikel 2, stk. 3. De beløb, der er givet meddelelse om, tages i betragtning ved fastsættelsen af det beløb, for hvilket der udstedes restitutionslicenser til brug fra den 1. februar 2006, i henhold til artikel 33, litra c), i forordning (EF) nr. 1043/2005.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 324 af 10.12.2005, s. 26.

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(4)  EFT L 388 af 30.12.1989, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2154/2002 (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 4).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2126/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 350/93 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 350/93 af 17. februar 1993 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (2) fastsætter foranstaltninger vedrørende tariferingen i den kombinerede nomenklatur af et par shorts i pkt. 8 i bilaget (foto 509).

(2)

For at undgå divergerende tarifering er det nødvendigt nærmere at beskrive lommerne i den pågældende beklædningsgenstand og at tilpasse det andet stykke i begrundelsen i overensstemmelse dermed. Indtil nu var kendsgerningen, at lommerne intet lukkesystem havde, kun vist på foto 509.

(3)

Endvidere henvises i begrundelsen for tariferingen af denne beklædningsgenstand til »bestemmelse 8 til kapitel 62«, uden at det præciseres, hvilket stykke i bestemmelsen der skal anvendes, hvilket kan føre til divergerende tariferinger.

(4)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, må der tydeliggøres, at tariferingen i medfør af forordning (EØF) nr. 350/93 ikke var baseret på det første stykke i bestemmelse 8 til kapitel 62 og derfor ikke var bestemt med den begrundelse, at den pågældende beklædningsgenstand havde et snit, der klart viste, at den var bestemt til kvinder.

(5)

Det skal i begrundelsen præciseres, at det er andet stykke i bestemmelse 8 til kapitel 62, der anvendes, og at den pågældende beklædningsgenstand skal tariferes i pos. 6204 63 90, fordi den pågældende beklædningsgenstands snit ikke klart viser, om der er tale om beklædning til mænd eller kvinder og derfor ikke kan identificeres som beklædning til enten mænd og drenge eller kvinder og piger.

(6)

Forordning (EØF) nr. 350/93 skal derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 8 i bilaget til forordning (EØF) 350/93 ændres således:

1)

I kolonne 1 (Beskrivelse) erstattes sidste sætning af:

»Beklædningsgenstanden har en åben, indvendig lomme i hver side og et par indvendige underbenklæder af trikotage (65 % polyester, 35 % bomuld), fastsyet i taljen (shorts) (se foto nr. 509) (*).«

2)

I kolonne 3 (Begrundelse), erstattes teksten af følgende:

»Tarifering i henhold til Almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, andet stykke i bestemmelse 8 til kapitel 62, samt teksten til KN-kode 6204, 6204 63 og 6204 63 90.

Tarifering som badebeklædning er udelukket, fordi beklædningsgenstanden på grund af sit snit, almindelige udseende og tilstedeværelsen af sidelommer uden et fast lukkesystem ikke kan anses som udelukkende eller hovedsageligt at bæres som badebeklædning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 (EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1).

(2)  EFT L 41 af 18.2.1993, s. 7.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2127/2005

af 22. december 2005

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 (EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et ukomplet og ikke samlet nyt firehjulet køretøj af pickup-typen, med en dieselmotor med slagvolumen 2 500 cm3, total egenvægt 2 650 kg og total lasteevne 1 000 kg.

Køretøjet har én række sæder med plads til to personer (inklusive føreren) og et åbent lad af længde 2,28 m.

Alle dele forelægges og angives samtidigt til samme toldsted.

Radiator, vinduer, dæk, batteri, støddæmpere, sæde- og dørbeklædning foreligger ikke.

8704 21 91

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 2 a) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 8704, 8704 21 og 8704 21 91.

Køretøjet tariferes under pos. 8704, fordi det fremtræder som et i det væsentlige komplet eller færdigt køretøj (almindelig tariferingsbestemmelse 2 a), første punktum). Se også forklarende bemærkninger til HS, kapitel 87, almindelige bemærkninger.

At køretøjet foreligger i ikke samlet stand, har ingen betydning for tariferingen som en komplet eller færdig vare (almindelig tariferingsbestemmelse 2 a), andet punktum).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2128/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag V til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

I henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

De restitutioner, der er fastsat i denne forordning, kan forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

(6)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.


BILAG

Restitutionssatser fra 23. december 2005 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

35,00

35,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2129/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 23. december 2005 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

2,687

2,687

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,714

1,714

– – i andre tilfælde

3,499

3,499

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

1,812

1,812

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,286

1,286

– – i andre tilfælde

2,624

2,624

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,714

1,714

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

3,499

3,499

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

2,133

2,133

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,714

1,714

– i andre tilfælde

3,499

3,499

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, med virkning fra den 1. december 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Rumænien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2130/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 23. december 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/95.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 23. december 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2131/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 23. DECEMBER 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3500

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2132/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordningen, og priserne for disse produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2) er restitutionen for 100 kilogram af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som udføres, lig med basisbeløbet multipliceret med indholdet af saccharose, i givet fald forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose. Dette indhold af saccharose, som konstateres for det pågældende produkt, bestemmes efter bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 skal basisbeløbet for restitutionen for sorbose udført i uforarbejdet stand være lig med basisbeløbet for restitutionen med fradrag af en hundrededel af den gældende produktionsrestitution, der i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (3) gælder for de varer, som er nævnt i bilaget til den pågældende forordning.

(4)

Ifølge artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001 med hensyn til de andre varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning, og som er udført i uforarbejdet stand, skal basisbeløbet for restitutionen være lig med en hundrededel af et beløb, som beregnes under hensyntagen dels til forskellen mellem den interventionspris for hvidt sukker, der gælder i områder uden underskud inden for Fællesskabet i den måned, for hvilken basisbeløbet er fastsat, og de noteringer eller priser for hvidt sukker, der er konstateret på verdensmarkedet, dels til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem anvendelsen af basisprodukter fra Fællesskabet med henblik på udførsel af forarbejdede produkter til tredjelande og anvendelsen af produkter fra disse lande, som er godkendt til forædlingshandel.

(5)

Ifølge artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan anvendelsen af basisbeløbet indskrænkes til visse af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der ydes restitution ved udførsel af de i artikel 1, stk. 1, litra f), g) og h), i forordningen omhandlede varer i uforarbejdet stand. Restitutionens størrelse skal bestemmes for 100 kg tørstof under særlig hensyntagen til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer henhørende under KN-kode 1702 30 91, til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og til de med de påtænkte udførsler forbundne økonomiske aspekter. For produkterne i litra f) og g) i nævnte stk. 1 ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95. For varerne i litra h) ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(7)

Ovennævnte restitutioner skal fastsættes hver måned. De kan ændres i mellemtiden.

(8)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(9)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten fra de vestbalkanske lande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra EU til disse lande synes at have en udpræget kunstig karakter.

(10)

For at undgå misbrug i form af reimport til EU af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestbalkanske lande.

(11)

Under hensyn til disse forhold bør der fastsættes passende restitutionsbeløb for de pågældende produkter.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 6).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

(3)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


BILAG

RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN, GÆLDENDE FRA DEN 23. DECEMBER 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3500 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/50


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2133/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1138/2005 af 15. juli 2005 om en løbende licitation for produktionsåret 2005/06 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1138/2005 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 15. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1138/2005, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 37,750 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 3.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/51


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2134/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1518/95 omhandlede produkter fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 13).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.

C14

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Liechtenstein.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/54


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2135/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (2), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for »andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår, afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EF) nr. 1784/2003 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Kornprodukter

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C10

:

Alle bestemmelsessteder.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/56


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2136/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 8, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 af 30. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris (2) fastlægges betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner. Beregningsgrundlaget er fastsat i forordningens artikel 3. De således beregnede restitutioner, om nødvendigt differentieret for kartoffelstivelse, skal fastsættes en gang om måneden, og de kan ændres, hvis priserne for majs og/eller hvede varierer betydeligt.

(2)

De produktionsrestitutioner, der fastsættes ved nærværende forordning, bør justeres med de i bilag II til forordning (EØF) nr. 1722/93 anførte koefficienter med henblik på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal betales.

(3)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1722/93, fastsættes til:

a)

10,08 EUR/t for majs-, hvede-, byg- og havrestivelse

b)

19,42 EUR/t for kartoffelstivelse.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2137/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 16. til 22. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 2,97 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 12.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/58


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2138/2005

af 22. december 2005

om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/2005 af 2. september 2005 om en særlig interventionsforanstaltning for havre i Finland og Sverige i produktionsåret 2005/06 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien, Norge, Rumænien og Schweiz, blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1438/2005.

(2)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 16. til 22. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af havre, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).

(3)  EUT L 228 af 3.9.2005, s. 5.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/59


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2139/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 16 til 22. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 8,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 15.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/60


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2140/2005

af 22. december 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 16. til 22. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 22,72 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 1 500 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 4.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2005 (EUT L 256 af 10.10.2005, s. 13).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/61


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. december 2005

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

(2005/929/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. marts 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre WTO-medlemmer i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 i tilslutning til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionen har i samråd med det udvalg, der blev nedsat ved traktatens artikel 133, ført forhandlinger inden for rammerne af Rådets forhandlingsdirektiver.

(3)

Kommissionen har fuldført forhandlingerne om en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994. Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT med hensyn til tilbagetrækning af specifikke indrømmelser i forbindelse med tilbagetrækningen af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den/de person(er), der er beføjet til at undertegne den i artikel 1 omhandlede aftale i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet (1).

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Rådets vegne

J. GRANT

Formand


(1)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i EUT på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

Bruxelles, den 13. december 2005

Hr.,

Efter forhandlinger mellem Det Europæiske Fællesskab (EF) og Republikken Korea i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab er der aftalt følgende mellem EF og Republikken Korea som afslutning på forhandlingerne, som blev indledt efter EF’s anmeldelse af 19. januar 2004 til WTO i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

EF accepterer i sin liste for toldområdet for EF 25 at indarbejde indrømmelserne fra dets tidligere liste.

EF accepterer at indføre følgende lavere anvendte satser:

 

8525 40 99: en lavere anvendt sats på 12,5 %

 

3903 19 00: en lavere anvendt sats på 4 %

 

8521 10 30: en lavere anvendt sats på 13,0 %

 

8527 31 91: en lavere anvendt sats på 11,4 %.

De ovenfor anførte lavere anvendte satser anvendes i tre år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt falder først. Den lavere anvendte sats for 8525 40 99 anvendes dog i fire år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt falder først. Ovennævnte perioder begynder at løbe fra datoen for implementeringen.

Denne aftale træder i kraft på dagen, hvor EF fra Republikken Korea modtager et behørigt udfærdiget brev med aftalen efter parternes overvejelser i henhold til egne procedurer. EF bestræber sig bedst muligt på at sikre, at de relevante gennemførelsesforanstaltninger træder i kraft senest den 1. januar 2006.

Modtag hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På Det Europæiske Fællesskabs vegne

Image

Bruxelles, den 13. december 2005

Hr.,

Med henvisning til Deres skrivelse med følgende ordlyd:

»Efter forhandlinger mellem Det Europæiske Fællesskab (EF) og Republikken Korea i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab er der aftalt følgende mellem EF og Republikken Korea som afslutning på forhandlingerne, som blev indledt efter EF’s anmeldelse af 19. januar 2004 til WTO i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

EF accepterer i sin liste for toldområdet for EF 25 at indarbejde indrømmelserne fra dets tidligere liste.

EF accepterer at indføre følgende lavere anvendte satser:

 

8525 40 99: en lavere anvendt sats på 12,5 %

 

3903 19 00: en lavere anvendt sats på 4 %

 

8521 10 30: en lavere anvendt sats på 13,0 %

 

8527 31 91: en lavere anvendt sats på 11,4 %.

De ovenfor anførte lavere anvendte satser anvendes i tre år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt falder først. Den lavere anvendte sats for 8525 40 99 anvendes dog i fire år eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at ovennævnte toldniveauer nås, alt efter hvilket tidspunkt falder først. Ovennævnte perioder begynder at løbe fra datoen for implementeringen.

Denne aftale træder i kraft på dagen, hvor EF fra Republikken Korea modtager et behørigt udfærdiget brev med aftalen efter parternes overvejelser i henhold til egne procedurer. EF bestræber sig bedst muligt på at sikre, at de relevante gennemførelsesforanstaltninger træder i kraft senest den 1. januar 2006.«

har jeg hermed den ære at meddele Dem, at min regering er indforstået.

Modtag hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Republikken Korea

Image


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/64


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. december 2005

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2005/848/EF

(2005/930/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 29. november 2005 afgørelse 2005/848/EF om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2005/722/EF (2).

(2)

Det er blevet besluttet at vedtage en ajourført liste over personer, grupper og enheder, som ovennævnte forordning (EF) nr. 2580/2001 skal finde anvendelse på —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, affattes således:

»1.   Personer

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 01.02.1966 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane), født den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

6.

ARIOUA, Azzedine, født den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ai Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født 1960 i Libanon; libanesisk statsborger

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), født den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste, født den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pas nr. 432298 (Libanon)

20.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

25.

SISON, José María (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA), født den 8.2.1939 i Cabugao, Filippinerne

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

2.   Grupper og enheder

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/Sorte September og Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al Aqsa-Martyrernes Brigade

3.

Al-Aqsa. e.V.

4.

Al-Takfir og al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Det filippinske kommunistparti, herunder New People’s Army (NPA), Filippinerne, tilknyttet Sison José María C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA)

8.

Gama’a al-Islamiyya (islamisk gruppe), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

10.

Hamas (herunder Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahideen (HM)

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16.

Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

17.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) [bortset fra National Council of Resistance of Iran (NCRI)] (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK’s militante fløj), the People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

18.

Ejército de Liberación Nacional/Den Nationale Befrielseshær

19.

Palestine Liberation Front/Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLF)

20.

Palestinian Islamic Jihad /Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

21.

Popular Front for the Liberation of Palestine/Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

22.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command/Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen (alias PFLP-General Command, alias PFLP-GC)

23.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Colombias væbnede revolutionære styrker) (FARC)

24.

Folkets Revolutionære Befrielseshær/Befrielsesfront/Parti (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolutionært Venstre), Dev Sol)

25.

Sendero Luminoso (SL) (Den Lysende Sti)

26.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) (Al Aqsa i Nederlandene)

27.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (de forenede selvforsvarsstyrker i Colombia).«

Artikel 2

Afgørelse 2005/848/EF ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Rådets vegne

B. BRADSHAW

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1957/2005 (EUT L 314 af 30.11.2005, s. 16).

(2)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 46.


Kommissionen

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/67


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2005

om fritagelse af Finland og Sverige for forpligtelsen til at anvende Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

(meddelt under nummer K(2005) 5469)

(Kun den finske og den svenske udgave er autentiske)

(2005/931/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (1), særlig artikel 18a,

under henvisning til anmodninger fra Finland og Sverige, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 68/193/EØF indeholder visse bestemmelser om handel med formeringsmateriale af vin. I direktivet fastsættes endvidere, at medlemsstater på visse betingelser helt eller delvis kan fritages for forpligtelsen til at anvende direktivet.

(2)

Formeringsmateriale af vin formeres eller afsættes normalt ikke i Finland og Sverige. Desuden har dyrkning af vin et ubetydeligt økonomisk omfang i nævnte medlemsstater.

(3)

Så længe disse betingelser stadig gælder, bør de pågældende medlemsstater fritages for forpligtelsen til at anvende direktiv 68/193/EØF på det pågældende materiale.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Finland og Sverige fritages herved for forpligtelsen til at anvende direktiv 68/193/EØF med undtagelse af artikel 12, stk. 1, og artikel 12a.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/43/EF (EUT L 164 af 24.6.2005, s. 37).


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/68


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2005

om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF med henblik på at ajourføre modellerne for sundhedscertifikater for får og geder

(meddelt under nummer K(2005) 5506)

(EØS-relevant tekst)

(2005/932/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Modellen til sundhedscertifikat til brug ved samhandel inden for Fællesskabet med får og geder til slagtning, opfedning samt avl og opdræt er fastsat i bilag E til direktiv 91/68/EØF som henholdsvis model I, II og III.

(2)

Der har i medlemsstaterne været visse problemer med certifikatudstedelse, når embedsdyrlægen ikke har kunnet afgive erklæring om kravene vedrørende ophold og forbud mod flytning, som kun landbrugeren ligger inde med oplysninger om.

(3)

Det bør i sundhedscertifikaterne understreges, at erklæringen om kravene vedrørende ophold og forbud mod flytning udelukkende er baseret på en erklæring fra landbrugeren eller en undersøgelse af registre, der er føres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (2).

(4)

Direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag E til direktiv 91/68/EØF ændres som anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 15. februar 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/554/EF (EUT L 248 af 22.7.2004, s. 1).

(2)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.


BILAG

I bilag E til direktiv 91/68/EØF foretages følgende ændringer:

1.

I model I indsættes følgende punkt før punkt 12.4.1:

»12.4.

På basis af en skriftlig erklæring fra brugeren eller en undersøgelse af bedriftsregistret og flytningsdokumenterne, der opbevares i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004, særlig afsnit B og C i bilaget til nævnte forordning, oplyses følgende:«.

2.

Punkt 12.4 i model II og III affattes således:

»12.4.

På basis af en skriftlig erklæring fra brugeren eller en undersøgelse af bedriftsregistret og flytningsdokumenterne, der opbevares i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004, særlig afsnit B og C i bilaget til nævnte forordning, oplyses det, at de er forblevet på en enkelt oprindelsesbedrift mindst 30 dage før læsning eller på oprindelsesbedriften siden fødslen, når dyrene er mindre end 30 dage gamle, og ingen fåre- eller gedearter er blevet indsat på oprindelsesbedriften i de sidste 21 dage forud for pålæsningen, og ingen klovbærende dyr indført fra tredjelande er blevet indsat på oprindelsesbedriften inden for 30 dage før afsendelsen fra oprindelsesbedriften, medmindre de pågældende dyr er blevet indsat i henhold til artikel 4a, stk. 2, i direktiv 91/68/EØF.«


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/70


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2005

om anden ændring af beslutning 2005/693/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i Rusland

(meddelt under nummer K(2005) 5563)

(EØS-relevant tekst)

(2005/933/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og fugle, som kan være dødelig og forårsage forstyrrelser, der hurtigt kan udvikle sig til en epizooti, som kan udgøre en alvorlig trussel mod dyre- og folkesundheden og gå voldsomt ud over fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/693/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i Rusland (3) blev vedtaget som en reaktion på udbrud af aviær influenza i Rusland. Ved samme beslutning suspenderedes import fra Rusland af fugle, bortset fra fjerkræ, og af uforarbejdede fjer og uforarbejdede fjerdele fra de områder i Rusland, der er opført i bilag I til beslutningen.

(3)

Der forekommer fortsat udbrud af aviær influenza i visse dele af Rusland, og det er derfor nødvendigt at forlænge varigheden af foranstaltningerne i beslutning 2005/693/EF. Beslutningen kan dog inden udløbet af denne periode tages op til fornyet overvejelse på grundlag af oplysninger fra de kompetente veterinærmyndigheder i Rusland.

(4)

Udbruddene i den europæiske del af Rusland er alle forekommet i den centrale del, og der har ikke været udbrud i de nordlige regioner. Det er derfor ikke nødvendigt at bibeholde suspensionen af importen af uforarbejdede fjer og uforarbejdede fjerdele fra de nordlige regioner.

(5)

Beslutning 2005/693/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/693/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 ændres »31. december 2005« til »31. marts 2006«.

2)

Bilag I erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 263 af 8.10.2005, s. 22. Ændret ved beslutning 2005/740/EF (EUT L 276 af 21.10.2005, s. 68).


BILAG

»BILAG I

Føderale distrikter i Rusland omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3

1.   Det fjernøstlige føderale distrikt

Omfatter følgende føderale subjekter: Amur Oblast, Tjukotske Okrug, Jødiske Autonome Oblast, Kamtjatka Oblast, Khabarovskij Kraj, Korjakiske Okrug, Magadan Oblast, Primorskij Kraj, Republikken Sakha-Jakutien, Sakhalin Oblast.

2.   Det sibiriske føderale distrikt

Omfatter følgende føderale subjekter: Aginsk-Burjatiske Okrug, Republikken Altaj, Altaj Kraj, Republikken Burjatien, Tjitinskaja Oblast, Evenkien, Irkutsk Oblast, Kemerovskaja Oblast, Republikken Khakassien, Krasnojarskij Kraj, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Dolgano-Nenetsien, Tomsk Oblast, Republikken Tuva, Ust-Ordynske Burjatiske Okrug.

3.   Ural-distriktet

Omfatter følgende føderale subjekter: Tjeljabinsk Oblast, Khanti-Mansijske Okrug, Kurgan Oblast, Sverdlov Oblast, Tjumen Oblast, Jamal-Nenetske Okrug.

4.   Det centrale føderale distrikt

Omfatter følgende føderale subjekter: Belgorod Oblast, Brjansk Oblast, Ivanovskaja Oblast, Kalusjskaja Oblast, Kursk Oblast, Lipetsk Oblast, byen Moskva, Moskva Oblast, Orlovskaja Oblast, Rjasan Oblast, Tambov Oblast, Tulskaja Oblast, Vladimir Oblast, Voronesj Oblast.

5.   Det sydlige føderale distrikt

Omfatter følgende føderale subjekter: Republikken Adygej, Astrakhan Oblast, Republikken Tjetjenien, Republikken Dagestan, Republikken Ingusjien, Republikken Kabardino-Balkarien, Republikken Kalmykien, Republikken Karatjajevo-Tjerkessien, Krasnodar Kraj, Republikken (nordlige) Ossetien-Alanien, Stavropol Kraj, Rostov Oblast, Volgograd Oblast.

6.   Det føderale distrikt Privolsjsky (Volga)

Omfatter følgende føderale subjekter: Republikken Basjkortostan, Republikken Tjuvasien, Kirov Oblast, Republikken Mari-el, Republikken Mordova, Nisjegorodskaja Oblast, Orenburg Oblast, Pensenskaja Oblast, Perm Oblast, det autonome distrikt Permyakia, Samara Oblast, Saratov Oblast, Republikken Tatarstan, Republikken Udmurtien, Uljanovsk Oblast.«


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/73


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2005

om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2005

(meddelt under nummer K(2005) 5564)

(2005/934/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2004/696/EF af 14. oktober 2004 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af visse typer TSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2005 (2), opstilles en liste over de programmer, medlemsstaterne har indsendt til Kommissionen, vedrørende udryddelse og overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2005. I nævnte beslutning fastsættes endvidere den foreslåede procentsats og det maksimale tilskud til hvert program.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/863/EF af 30. november 2004 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-udryddelses- og -overvågningsprogrammer for 2005 og om fastsættelse af EF-tilskuddet (3) godkendes de programmer, der er anført i beslutning 2004/696/EF, ligesom de maksimale EF-tilskud fastsættes.

(3)

I henhold til beslutning 2004/863/EF skal medlemsstaterne hver måned sende en rapport om programmets forløb til Kommissionen. Det fremgår af en analyse af disse rapporter, at nogle medlemsstater ikke vil udnytte deres bevilling for 2005 fuldt ud, mens andre vil have udgifter, der overstiger det bevilgede beløb.

(4)

Det er derfor nødvendigt at justere EF-tilskuddet til nogle af programmerne. Der bør foretages en omfordeling af programbevillingerne fra medlemsstater, der ikke udnytter hele deres bevilling, til medlemsstater, der overskrider bevillingen. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, de pågældende medlemsstater faktisk har afholdt.

(5)

Beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilagene til beslutning 2004/696/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2004/863/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 7, stk. 2, ændres »8 846 000 EUR« til »8 536 000 EUR«.

2)

I artikel 10, stk. 2, ændres »8 677 000 EUR« til »8 397 000 EUR«.

3)

I artikel 11, stk. 2, ændres »353 000 EUR« til »503 000 EUR«.

4)

I artikel 16, stk. 2, ændres »4 510 000 EUR« til »4 840 000 EUR«.

5)

I artikel 18, stk. 2, ændres »1 480 000 EUR« til »1 540 000 EUR«.

6)

I artikel 21, stk. 2, ændres »313 000 EUR« til »363 000 EUR«.

7)

I artikel 24, stk. 2, ændres »250 000 EUR« til »100 000 EUR«.

8)

I artikel 25, stk. 2, ændres »2 500 000 EUR« til »3 350 000 EUR«.

9)

I artikel 26, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »80 000 EUR«.

10)

I artikel 28, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »20 000 EUR«.

11)

I artikel 29, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »20 000 EUR«.

12)

I artikel 31, stk. 2, ændres »500 000 EUR« til »310 000 EUR«.

13)

I artikel 35, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »30 000 EUR«.

14)

I artikel 36, stk. 2, ændres »450 000 EUR« til »460 000 EUR«.

15)

I artikel 37, stk. 2, ændres »10 000 EUR« til »25 000 EUR«.

16)

I artikel 38, stk. 2, ændres »975 000 EUR« til »845 000 EUR«.

17)

I artikel 39, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »10 000 EUR«.

18)

I artikel 41, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »10 000 EUR«.

19)

I artikel 45, stk. 2, ændres »20 000 EUR« til »120 000 EUR«.

20)

I artikel 49, stk. 2, ændres »1 555 000 EUR« til »865 000 EUR«.

21)

I artikel 50, stk. 2, ændres »9 525 000 EUR« til »9 035 000 EUR«.

22)

I artikel 51, stk. 2, ændres »1 300 000 EUR« til »2 400 000 EUR«.

23)

I artikel 54, stk. 2, ændres »5 565 000 EUR« til »5 075 000 EUR«.

24)

I artikel 58, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »55 000 EUR«.

25)

I artikel 59, stk. 2, ændres »575 000 EUR« til »755 000 EUR«.

26)

I artikel 61, stk. 2, ændres »695 000 EUR« til »915 000 EUR«.

27)

I artikel 64, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »25 000 EUR«.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EUT L 316 af 15.10.2004, s. 91. Ændret ved beslutning 2005/413/EF (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 24).

(3)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 82. Ændret ved beslutning 2005/413/EF.


BILAG

Bilag I, II og III til beslutning 2004/696/EF affattes således:

»

BILAG I

Liste over programmer for overvågning af TSE

Procentsats og maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats for gennemførte test (1)

Maksimumsbeløb

TSE

Østrig

100 %

2 076 000

Belgien

100 %

3 586 000

Cypern

100 %

503 000

Tjekkiet

100 %

1 736 000

Danmark

100 %

2 426 000

Estland

100 %

294 000

Finland

100 %

1 170 000

Frankrig

100 %

29 755 000

Tyskland

100 %

15 170 000

Grækenland

100 %

1 487 000

Ungarn

100 %

1 184 000

Irland

100 %

6 172 000

Italien

100 %

8 397 000

Litauen

100 %

836 000

Luxembourg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nederlandene

100 %

4 840 000

Portugal

100 %

1 540 000

Slovenien

100 %

444 000

Spanien

100 %

8 536 000

Sverige

100 %

363 000

Det Forenede Kongerige

100 %

5 690 000

I alt

96 396 000

BILAG II

Liste over programmer for udryddelse af BSE

Maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats

Maksimumsbeløb

BSE

Østrig

50 % til nedslagning

25 000

Belgien

50 % til nedslagning

100 000

Cypern

50 % til nedslagning

25 000

Tjekkiet

50 % til nedslagning

3 350 000

Danmark

50 % til nedslagning

80 000

Estland

50 % til nedslagning

20 000

Finland

50 % til nedslagning

10 000

Frankrig

50 % til nedslagning

310 000

Tyskland

50 % til nedslagning

875 000

Grækenland

50 % til nedslagning

20 000

Irland

50 % til nedslagning

4 000 000

Italien

50 % til nedslagning

205 000

Luxembourg

50 % til nedslagning

30 000

Nederlandene

50 % til nedslagning

460 000

Portugal

50 % til nedslagning

845 000

Slovakiet

50 % til nedslagning

25 000

Slovenien

50 % til nedslagning

10 000

Spanien

50 % til nedslagning

1 320 000

Det Forenede Kongerige

50 % til nedslagning

4 235 000

I alt

15 945 000

BILAG III

Liste over programmer for udryddelse af scrapie

Maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats

Maksimumsbeløb

Scrapie

Østrig

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

10 000

Belgien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

105 000

Cypern

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 075 000

Tjekkiet

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

120 000

Danmark

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Estland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

10 000

Finland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

25 000

Frankrig

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

2 400 000

Tyskland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

2 275 000

Grækenland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

865 000

Ungarn

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

55 000

Irland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

800 000

Italien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

2 485 000

Letland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Litauen

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Luxembourg

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

35 000

Nederlandene

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

755 000

Portugal

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

915 000

Slovakiet

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

340 000

Slovenien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

65 000

Spanien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

9 035 000

Sverige

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

10 000

Det Forenede Kongerige

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

7 380 000

I alt

32 775 000

«

(1)  Hurtige test og indledende molekylære test.


23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/78


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2005

om ændring af beslutning 2005/237/EF for så vidt angår den finansielle støtte fra Fællesskabet i 2005 til driften af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza

(meddelt under nummer K(2005) 5617)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2005/935/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (2) er det fastsat, hvilke fællesskabsbekæmpelsesforanstaltninger der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ. Det foreskriver endvidere, at der skal udpeges nationale laboratorier for aviær influenza og et EF-referencelaboratorium for aviær influenza.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/237/EF af 15. marts 2005 om finansiel støtte fra Fællesskabet for 2005 til driften af visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (3), blev der bevilget finansiel støtte til EF-referencelaboratoriet for aviær influenza, der blev udpeget ved direktiv 92/40/EF.

(3)

Den seneste udvikling i dyresundhedssituationen med hensyn til aviær influenza i Fællesskabet og i tredjelande har i høj grad øget mængden af det arbejde, der skal udføres på EF-referencelaboratoriet for aviær influenza i forbindelse med den pågældende sygdom. Forøgelsen af arbejdsmængden skyldes især arbejdet med at karakterisere virus, der indsendes til laboratoriet, samt produktion og opdatering af det eksisterende udvalg af reagenser og distribution heraf.

(4)

Desuden har EF-referencelaboratoriet for aviær influenza en central funktion i forhold til at bistå diagnosticeringsenhederne på de nationale referencelaboratorier, hvilket bl.a. omfatter besøg hos de pågældende laboratorier.

(5)

Den større vifte af disponible diagnosticeringsmetoder, f.eks. valideringen af nye teknikker og metoder til molekylær diagnosticering, udarbejdelsen af standarder og gennemførelsen af sammenlignende laboratorieprøvninger, der er blevet føjet til funktionerne og arbejdsopgaverne i det godkendte arbejdsprogram for 2005, har øget aktivitetsniveauet for EF-referencelaboratoriet for aviær influenza.

(6)

Kommissionen har analyseret de seneste oplysninger fra EF-referencelaboratoriet for aviær influenza om udgifterne i 2005. I lyset af disse oplysninger bør den finansielle støtte fra Fællesskabet til dette EF-referencelaboratorium tilpasses, og det bør derfor tildeles supplerende midler i 2005.

(7)

Beslutning 2005/237/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 3 i beslutning 2005/237/EF ændres »135 000 EUR« til »285 000 EUR«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 47.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/80


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2005/936/FUSP

af 21. december 2005

om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/847/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15 og 34, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (1).

(2)

Den 29. november 2005 vedtog Rådet fælles holdning 2005/847/FUSP om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP (2).

(3)

Ifølge fælles holdning 2001/931/FUSP skal der foretages en revision med regelmæssige mellemrum.

(4)

Det er blevet besluttet at ajourføre bilaget til fælles holdning 2001/931/FUSP og ophæve fælles holdning 2005/847/FUSP.

(5)

Der er udarbejdet en liste i overensstemmelse med kriterierne i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP, er anført i bilaget.

Artikel 2

Fælles holdning 2005/847/FUSP ophæves.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Rådets vegne

B. BRADSHAW

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 41.


BILAG

Liste over de i artikel 1 omhandlede personer, grupper og enheder (1)

1.   PERSONER

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 1.2.1966 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane ), født den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist), født den 7.10.1963 i Durango (Vizcaya), identitetskort nr. 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem af Gestoras Pro-amnistía), født den 7.6.1961 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudi-arabisk statsborger.

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 10.11.1971 i Beasai (Guipúzcoa), identitetskort nr. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, født den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ai Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist), født den 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født 1960 i Libanon; libanesisk statsborger

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivist), født den 20.12.1977 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivist), født den 10.1.1958 i Plencia (Vizcaya), identitetskort nr. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudi-arabisk statsborger

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivist), født den 29.4.1967 i Guernica (Vizcaya), identitetskort nr. 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, María Soledad (ETA-aktivist), født den 25.4.1961 i Escoriaza (Navarra), identitetskort nr. 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivist), født den 30.7.1955 i Santurce (Vizcaya), identitetskort nr. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), født den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste, født den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pas nr. 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist), født den 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), identitetskort nr. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 22.9.1975 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 17.10.1974 i Baracaldo (Vizcaya), identitetskort nr. 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 18.9.1964 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 27.2.1968 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.09.1968 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luís (ETA-aktivist; medlem af K.Madrid), født den 18.9.1963 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.06.1963 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

41.

SISON, José María (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA), født den 8.2.1939 i Cabugao, Filippinerne

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem af al-Takfir og al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H/Batasuna), født den 25.5.1969 i Ondarroa (Vizcaya), identitetskort nr. 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivist), født den 21.05.1976 i Bilbao (Vizcaya), identi-tetskort nr. 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.254.214

2.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/Sorte September og Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al Aqsa-Martyrernes Brigade

3.

Al-Aqsa. e.V.

4.

Al-Takfir og al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Territoriale Antiimperialistiske Enheder)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare (Håndværker-kollektivet Ild og Lignende — Til Tider Spektakulært)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Væbnede Enheder for Kommunismen)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cellen mod Kapital, Fængsler, deres Fængselsbetjente og Fængselsceller)

11.

Det filippinske kommunistparti, herunder New People’s Army (NPA), Filippinerne, tilknyttet Sison José María C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Den Baskiske Befrielseshær (ETA) (følgende organisationer deltager i terrorgruppen ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (islamisk gruppe), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

16.

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (de antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober) (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (herunder Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (International Solidaritet)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Commando Force (KCF-P)

24.

Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) (bortset fra National Council of Resistance of Iran (NCRI)) (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK’s militante fløj), The People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

27.

Ejército de Liberación Nacional/Den Nationale Befrielseshær

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Palestine Liberation Front/Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLF)

30.

Palestinian Islamic Jihad /Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

31.

Popular Front for the Liberation of Palestine/Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

32.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command/Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen (alias PFLP-General Command, alias PFLP-GC)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (De Røde Brigader til Opbygning af det Kæmpende Kommunistiske Parti)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Colombias væbnede revolutionære styrker) (FARC)

37.

* De Revolutionære Celler/Epanastatiki Pirines

38.

* Den Revolutionære Organisation 17. November/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Folkets Revolutionære Befrielseshær/Befrielsesfront/Parti (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionært Venstre), Dev Sol)

40.

* Folkets Revolutionære Kamp/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Sendero Luminoso (SL) (Den Lysende Sti)

42.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) (Al Aqsa-foreningen i Nederlandene)

43.

Brigata XX Luglio (Brigaden af 20. Juli)

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (de forenede selvforsvarsstyrker i Colombia)

46.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Enheden for Revolutionært Proletarisk Initiativ)

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Enheder til Proletarisk Initiativ)

48.

F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Den Uformelle Anarkistiske Sammenslutning)


(1)  Personer, grupper og enheder, der er mærket med * er kun omfattet af artikel 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP.