ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 333

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
20. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2077/2005 af 19. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2078/2005 af 19. december 2005 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2079/2005 af 19. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001, Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001 og forordning (EF) nr. 2303/2003 om forlængelse af visse undtagelser vedrørende vinattester, mærkning og ønologiske fremgangsmåder

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2080/2005 af 19. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2005 af 19. december 2005 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 2006 for maniok med oprindelse i Thailand

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2082/2005 af 19. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1497/2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine, om godtagelse af tilsagn afgivet af den eksporterende producent i Bulgarien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i Egypten og Polen

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 af 19. december 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/2005 af 19. december 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2085/2005 af 19. december 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2086/2005 af 19. december 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2087/2005 af 19. december 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2088/2005 af 19. december 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2089/2005 af 19. december 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar til 31. marts 2006

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2090/2005 af 19. december 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 21. november 2005 om indgåelse af en protokol om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet

44

Protokol om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet

45

Aftale i form af brevveksling mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet

46

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 2005 om dispensation til Tjekkiet, Estland, Cypern og Litauen fra Rådets direktiv 1999/105/EF om markedsføring af forstligt formeringsmateriale for så vidt angår lagre samlet i perioden 1. januar 2003 til 1. maj 2004 (meddelt under nummer K(2005) 5160)

49

 

*

Afgørelse nr. 1/2005 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien den 11. november 2005 om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i sektorbilaget om udstyr og dele til motorkøretøjer

51

 

*

Afgørelse nr. 2/2005 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien den 11. november 2005 om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

53

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks beslutning af 9. december 2005 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2006 (ECB/2005/14)

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2077/2005

af 19. december 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 19. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

58,8

204

55,5

212

92,7

999

69,0

0707 00 05

052

109,0

204

82,1

628

155,5

999

115,5

0709 90 70

052

152,4

204

113,1

999

132,8

0805 10 20

052

66,3

204

61,9

220

66,6

999

64,9

0805 20 10

052

59,8

204

59,2

999

59,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,8

220

36,8

400

83,8

464

143,2

624

79,6

999

78,8

0805 50 10

052

54,5

999

54,5

0808 10 80

096

18,3

400

95,5

404

93,9

720

65,2

999

68,2

0808 20 50

052

138,4

400

94,3

720

42,4

999

91,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2078/2005

af 19. december 2005

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige i to måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 558/2005 (EUT L 94 af 13.4.2005, s. 22).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

Tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

Periode, hvor buddene skal fremsættes: 5.-6. januar 2006


Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

F08

40

9 770

0805 10 20 9100

A00

46

142 183

0805 50 10 9100

A00

70

20 210

0808 10 80 9100

F04, F09

44

83 660


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F03

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Schweiz.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F08

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien.

F09

:

Følgende bestemmelsessteder:

Norge, Island, Grønland, Færøerne, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia

lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika

bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2079/2005

af 19. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001, Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001 og forordning (EF) nr. 2303/2003 om forlængelse af visse undtagelser vedrørende vinattester, mærkning og ønologiske fremgangsmåder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 53 og artikel 68, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse 2005/798/EF af 14. november 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse forhold i forbindelse med handelen med vin (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 24, stk. 2, artikel 26 og artikel 27, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (3) finder den forenklede procedure vedrørende betingelserne for udfærdigelse og anvendelse af attesten og analyseerklæringen ved import af vin anvendelse for vin, der importeres fra USA indtil den 31. december 2005.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2303/2003 af 29. december 2003 om særlige regler for mærkning af vin importeret fra USA (4) fastsætter visse midlertidige undtagelsesbestemmelser for mærkning af vin, og de udløber også den 31. december 2005.

(3)

Uanset artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999 tillader Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001 af 22. maj 2001 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede (5), import i Fællesskabet af visse vine, der har oprindelse i USA og har været underkastet ønologiske fremgangsmåder, som ikke er fastsat i EF-bestemmelserne. Denne tilladelse udløber også den 31. december 2005 for de ønologiske fremgangsmåder, der omhandles i punkt 1, litra b), i bilaget til forordning (EF) nr. 1037/2001.

(4)

Som resultat af forhandlinger blev en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin paraferet af de to parter den 14. september 2005. Ifølge artikel 4 og 9 i aftalen behandles vin med oprindelse i USA fortsat som i forordning (EF) nr. 883/2001, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 2303/2003. Ifølge artikel 17, stk. 2, i aftalen anvendes artikel 4 og 9 dog først fra den første dag i den anden måned efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i aftalen. Det har derfor været nødvendigt at forhandle en separat aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse forhold i forbindelse med handelen med vin (6), som omfatter perioden fra den 31. december 2005 til datoen for anvendelsen af artikel 4 og 9 i aftalen om handel med vin.

(5)

For at undgå afbrydelser i handelen bør der vedtages gennemførelsesbestemmelser til aftalen i form af brevveksling, og specielt bør de tre undtagelsesbestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2001, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 2303/2003 forblive i kraft indtil datoen for anvendelsen af artikel 4 og 9 i aftalen om handel med vin, dog højst i tre år regnet fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling.

(6)

Forordning (EF) nr. 883/2001, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 2303/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2001 affattes således:

»2.   Artikel 24, stk. 2, og artikel 26 gælder indtil datoen for anvendelsen af artikel 4 og 9 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin, dog højst i tre år regnet fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse forhold i forbindelse med handelen med vin (7).

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1037/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»For så vidt angår anvendelsen af de under punkt 1, litra b), i bilaget omhandlede ønologiske fremgangsmåder, gælder denne tilladelse dog kun indtil datoen for anvendelsen af artikel 4 og 9 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin, dog højst i tre år regnet fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse forhold i forbindelse med handelen med vin (8).

2)

I punkt 1, litra b), i bilaget ændres de indledende ord »Indtil senest 31. december 2003« til:

»Indtil senest den dato, der omhandles i artikel 1, stk. 1, andet afsnit«.

Artikel 3

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2303/2003 affattes således:

»Den anvendes indtil datoen for anvendelsen af artikel 4 og 9 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin, dog højst i tre år regnet fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse forhold i forbindelse med handelen med vin (9).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(2)  EUT L 301 af 18.11.2005, s. 14.

(3)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1747/2005 (EUT L 280 af 25.10.2005, s. 9).

(4)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 5.

(5)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2324/2003 (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 24).

(6)  EUT L 301 af 18.11.2005, s. 16.

(7)  EUT L 301 af 18.11.2005, s. 16

(8)  EUT L 301 af 18.11.2005, s. 16

(9)  EUT L 301 af 18.11.2005, s. 16


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2080/2005

af 19. december 2005

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004 af 29. april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at de godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren er effektive, skal godkendelsen gælde de forskellige kategorier erhvervsdrivende, der er stærkt involveret i sektoren for olivenolie eller spiseoliven, og samtidig sikre, at de pågældende organisationer kan drage omsorg for, at visse minimumsbetingelser, der er tilstrækkelige til at sikre mærkbare økonomiske resultater, overholdes.

(2)

For at gøre det muligt for de producerende medlemsstater at indføre den administrative forvaltning af ordningen for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren bør der fastlægges procedurer og frister for godkendelsen af disse organisationer, kriterier for valget af deres programmer og bestemmelser om betalingen og fordelingen af EF-finansieringen.

(3)

Det er i artikel 110i, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (2), hvori der er fastlagt fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og visse støtteordninger for landbrugere, fastsat, at medlemsstaterne kan tilbageholde op til 10 % af den del af det nationale loft, jf. artikel 41 i forordning (EF) nr. 1782/2003, der omfatter olivenolie, for at sikre EF-finansiering af de arbejdsprogrammer, der er udarbejdet af godkendte erhvervsorganisationer på et eller flere af de aktivitetsområder, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004.

(4)

I overensstemmelse med de fælles regler for finansiering af direkte støtte og for at gøre det muligt for medlemsstaten at anvende nævnte disponible beløb bør de årlige udgifter til gennemførelse af arbejdsprogrammerne ikke overstige de årlige beløb, som medlemsstaterne fastsætter i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(5)

For at skabe generel sammenhæng i den aktivitet, som erhvervsorganisationerne i olivensektoren udøver, bør det præciseres, hvilke foranstaltningstyper der er støtteberettigede, og hvilke der ikke er det. Desuden bør bestemmelserne om programmernes udformning og kriterierne for nævnte programmers udvælgelse præciseres. Det bør dog gøres muligt for de pågældende medlemsstater at fastsætte yderligere betingelser for støtteberettigelse for bedre at tilpasse foranstaltningerne efter de faktiske nationale forhold i olivensektoren.

(6)

På baggrund af de indhøstede erfaringer bør der mindst fastsættes tærskler for EF-finansieringen på områderne miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkningen og sporbarhed, certificering og beskyttelse fra de nationale forvaltningers side af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af den olivenolie, der sælges til den endelige forbruger, med henblik på at sikre et minimum af foranstaltninger på områder, der er følsomme og samtidig højtprioriterede.

(7)

For at sikre arbejdsprogrammernes gennemførelse inden for fastsatte frister og i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004 og for at sikre en effektiv administrativ forvaltning af ordningen for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren bør der fastsættes bestemmelser om ansøgninger om godkendelse af samt om udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.

(8)

For at gøre det muligt at anvende den finansiering, der står til rådighed i den enkelte medlemsstat, korrekt, bør der fastsættes en årlig procedure for ændring af de godkendte arbejdsprogrammer for det efterfølgende år, således at der tages hensyn til eventuelle behørigt begrundede ændringer i forhold til de oprindelige betingelser. Desuden bør det gøres muligt for medlemsstaterne at fastsætte de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage en ændring af arbejdsprogrammerne og en omfordeling af de afsatte midler, uden at de årlige beløb, som de producerende medlemsstater har fastsat i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, overskrides.

(9)

For at arbejdet kan blive påbegyndt i tide, bør erhvervsorganisationerne i olivensektoren kunne få et forskud på højst 90 % af de årlige støtteberettigede udgifter under det godkendte arbejdsprogram mod at stille en sikkerhed på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (3).

(10)

For at opnå en god forvaltning af reglerne for erhvervsorganisationerne i olivensektoren bør de pågældende medlemsstater udarbejde en kontrolplan og udpege en sanktionsordning for eventuelle uregelmæssigheder. Endvidere bør det fastsættes, at erhvervsorganisationerne i olivensektoren skal give de nationale myndigheder i de pågældende medlemsstater meddelelse om resultaterne af deres aktiviteter, og at de også skal sendes til Kommissionen.

(11)

For at sikre klarhed og gennemsigtighed bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2002 af 23. juli 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer i olivensektoren for produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2004/05 (4) ophæves og erstattes af en ny forordning.

(12)

Forvaltningskomitéen for Olivenolie og Spiseoliven har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 865/2004, for så vidt angår godkendelse af erhvervsorganisationer, foranstaltninger, der er berettigede til EF-finansiering, godkendelse af arbejdsprogrammer og gennemførelse af godkendte arbejdsprogrammer.

Artikel 2

Betingelser for godkendelse af erhvervsorganisationer i olivensektoren

1.   Medlemsstaten godkender de erhvervsorganisationer, der er berettigede til EF-finansiering af de i artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004 omhandlede arbejdsprogrammer.

2.   Medlemsstaterne udarbejder godkendelsesbetingelserne, som mindst omfatter følgende betingelser:

a)

Producentorganisationerne omfatter udelukkende olivenproducenter, der ikke indgår i en anden godkendt producentorganisation.

b)

Sammenslutningerne af producentorganisationer omfatter udelukkende godkendte producentorganisationer, der ikke indgår i en anden godkendt sammenslutning af producentorganisationer.

c)

De øvrige erhvervsorganisationer omfatter udelukkende erhvervsdrivende i olivensektoren, der ikke indgår i en anden godkendt erhvervsorganisation.

d)

Brancheorganisationerne afspejler et bredt og afbalanceret udsnit af de samlede erhvervsaktiviteter i forbindelse med produktion af, forarbejdning af og handel med olivenolie og/eller spiseoliven.

e)

Erhvervsorganisationen er i stand til at fremlægge et arbejdsprogram for mindst et af de aktivitetsområder, der er omhandlet i artikel 5, stk.1, første afsnit, litra a)-e).

f)

Erhvervsorganisationen forpligter sig til at underkaste sig den kontrol, der er fastsat i artikel 14.

3.   Ved bedømmelsen af de af erhvervsorganisationerne indsendte ansøgninger om godkendelse tager medlemsstaterne bl.a. hensyn til følgende aspekter:

a)

særtrækkene ved olivensektoren i den enkelte region, der er fastlagt af medlemsstaterne (i det følgende benævnt »region«)

b)

forbrugerens interesse og ligevægten på markedet

c)

kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven

d)

overslag over de fremlagte arbejdsprogrammers effektivitet.

Artikel 3

Procedure for godkendelse af erhvervsorganisationer i olivensektoren

1.   En erhvervsorganisation i olivensektoren skal for at blive godkendt inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest den 15. februar hvert år, indsende en ansøgning om godkendelse, der dokumenterer, at organisationen opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2.

Ansøgningen om godkendelse opstilles efter en model, der er udarbejdet af medlemsstatens ansvarlige myndighed med henblik på at kontrollere, at betingelserne i artikel 2, stk. 2, overholdes. Den skal bl.a. indeholde oplysninger, der gør det muligt at identificere samtlige medlemmer af erhvervsorganisationen i olivensektoren.

2.   Senest den 1. april i hvert af de år, hvor det godkendte arbejdsprogram gennemføres, godkendes erhvervsorganisationen i olivensektoren af medlemsstaten og tildeles et godkendelsesnummer.

3.   Godkendelsen afvises, suspenderes eller trækkes tilbage omgående, hvis erhvervsorganisationen i olivensektoren ikke opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2.

4.   Dog bevarer erhvervsorganisationen de rettigheder, der følger af dens godkendelse, indtil det tidspunkt, hvor denne trækkes tilbage, forudsat at den har handlet i god tro, hvad angår overholdelsen af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede betingelser.

Hvis godkendelsen trækkes tilbage, fordi erhvervsorganisationen ikke overholder de i artikel 2, stk. 2, omhandlede betingelser for godkendelse med forsæt eller som følge af grov uagtsomhed, har afgørelsen om tilbagetrækning virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

5.   Godkendelsen afvises, suspenderes eller trækkes tilbage omgående, hvis der er truffet foranstaltninger over for erhvervsorganisationen i olivensektoren:

a)

som følge af en overtrædelse af den i Rådets forordning nr. 136/66/EØF (5) fastsatte producentstøtteordning i løbet af produktionsårene 2002/03 eller 2003/04

b)

som følge af en overtrædelse af den i Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 (6) fastsatte finansieringsordning for aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer i olivensektoren i løbet af produktionsårene 2002/03 eller 2003/04.

6.   De erhvervsorganisationer i olivensektoren, som er godkendt af medlemsstaten i henhold til forordning (EF) nr. 1334/2002 eller har modtaget støtte i henhold til aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationerne i olivensektoren for produktionsårene 2002/03-2004/05, kan betragtes som godkendt i henhold til denne forordning, hvis de opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2.

Artikel 4

EF-finansiering

1.   Den årlige EF-finansiering af arbejdsprogrammerne for erhvervsorganisationerne sikres inden for det beløb, der fastsættes i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Medlemsstaterne påser, at de årlige udgifter til gennemførelsen af de godkendte arbejdsprogrammer ikke overstiger det i første afsnit omhandlede beløb.

2.   Medlemsstaterne påser, at EF-finansieringen fordeles proportionalt med længden af den periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 1.

Artikel 5

Aktiviteter, der kan finansieres af EF

1.   Følgende foranstaltninger kan finansieres af EF i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004 (i det følgende benævnt »støtteberettigede foranstaltninger«):

a)

på området opfølgning og administrativ forvaltning af olivenolie- og spisesolivensektoren og -markedet:

i)

indsamling af oplysninger om sektoren og markedet efter den ansvarlige nationale myndigheds anvisninger, hvad angår metode, geografisk repræsentativitet og nøjagtighed

ii)

udarbejdelse af undersøgelser, især af spørgsmål, der har med andre aktiviteter i arbejdsprogrammet for den pågældende erhvervsorganisation i olivensektoren at gøre.

b)

på området miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkningen:

i)

kollektive foranstaltninger til bevarelse af olivenplantager, der er miljømæssigt værdifulde, og som er i fare for at blive nedlagt, i overensstemmelse med betingelser, som den ansvarlige nationale myndighed har fastlagt på grundlag af objektive kriterier, navnlig med hensyn til de regioner, der kan komme i betragtning, og det areal og det minimumsantal olivenproducenter, som skal inddrages for at gøre foranstaltningerne effektive

ii)

opstilling af retningslinjer for god dyrkningspraksis i olivenplantager baseret på miljøkriterier, der er tilpasset de lokale forhold, og formidling heraf til olivendyrkerne og tilsyn med deres anvendelse i praksis

iii)

praktiske demonstrationer af andre teknikker end kemiske produkter til bekæmpelse af olivenfluen

iv)

praktiske demonstrationer af olivendyrkningsmetoder, der tilgodeser miljøbeskyttelse og landskabspleje, såsom biologisk, bæredygtigt og integreret landbrug

v)

indlæsning af miljødata i det geografiske informationssystem for oliven, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

c)

på området kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven:

i)

forbedring af betingelserne for dyrkning, bl.a. bekæmpelse af olivenfluen, og for høst, levering og lagring af oliven inden forarbejdning i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som de ansvarlige nationale myndigheder har fastsat

ii)

sortsmæssig forbedring af enkeltproducenters olivenplantager, forudsat at de bidrager til virkeliggørelsen af arbejdsprogrammernes mål

iii)

forbedring af lagerforholdene og udnyttelsen af rester fra olivenolie- og spiseolivenproduktionen

iv)

teknisk bistand til olivenforarbejdningsindustrien på produktkvalitetsområdet

v)

oprettelse og forbedring af laboratorier, der beskæftiger sig med analyse af jomfruolier

vi)

uddannelse af smagere til organoleptisk kontrol af jomfruolier.

d)

på området sporbarhed, certificering og beskyttelse i de nationale myndigheders regi af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af den olivenolie, der sælges til den endelige forbruger:

i)

oprettelse og forvaltning af systemer til sporing af produkter, fra de forlader olivenproducenten, til de emballeres og mærkes, i overensstemmelse med de specifikationer, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat

ii)

oprettelse og forvaltning af systemer til kvalitetscertificering baseret på et system med risikoanalyse og kontrol af kritiske punkter, hvis specifikationer er i overensstemmelse med de tekniske kriterier, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat

iii)

oprettelse og forvaltning af systemer til tilsyn med, at ægtheds-, kvalitets- og handelsnormerne overholdes for olivenolie og spiseoliven, der markedsføres, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat.

e)

på området spredning af oplysninger om de foranstaltninger, erhvervsorganisationerne gennemfører for at forbedre olivenolies og spiseolivens kvalitet:

i)

spredning af oplysninger om det arbejde, som erhvervsorganisationerne i olivensektoren udfører på de i litra a), b), c) og d) omhandlede områder

ii)

oprettelse og vedligeholdelse af et internetsted vedrørende de foranstaltninger, som erhvervsorganisationerne i olivensektoren træffer på de i litra a), b), c) og d) omhandlede områder.

For så vidt angår den i første afsnit, litra c), nr. ii), fastsatte foranstaltning, påser medlemsstaterne, at der træffes egnede foranstaltninger til at sikre tilbagebetaling af investeringen eller dens restværdi, hvis et medlem, der er enkeltproducent, træder ud af erhvervsorganisationen i olivensektoren.

2.   Medlemsstaten kan fastsætte yderligere betingelser, som præciserer de støtteberettigede foranstaltninger, forudsat at de ikke gør det umuligt at fremlægge eller gennemføre dem.

Artikel 6

EF-finansieringens fordeling

I den enkelte medlemsstat afsættes mindst 20 % af det EF-finansieringsbeløb, der står til rådighed i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004, til hvert af de aktivitetsområder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), og der afsættes mindst 12 % af EF-finansieringen til det område, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra d).

Hvis den i første afsnit omhandlede minimumsprocentsats ikke anvendes fuldt ud på de deri nævnte aktivitetsområder, kan de ikke-anvendte beløb ikke anvendes til andre aktivitetsområder, men tilbageføres til EF-budgettet.

Artikel 7

Aktiviteter og udgifter, som ikke er berettigede til EF-finansiering

1.   Følgende aktiviteter er ikke berettigede til EF-finansiering i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004:

a)

aktiviteter, hvortil der ydes anden EF-finansiering end den i artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004 fastsatte

b)

aktiviteter, der direkte tilsigter en produktionsforøgelse, eller som fører til en forøgelse af lager- eller forarbejdningskapaciteten

c)

aktiviteter, der har med køb eller oplagring af olivenolie eller spiseoliven at gøre, eller som øver indflydelse på priserne

d)

aktiviteter, der har med salgsfremme for olivenolie eller spiseoliven at gøre

e)

aktiviteter, der har med videnskabelig forskning at gøre

f)

aktiviteter, der kan føre til konkurrencefordrejning inden for den økonomiske aktivitet, som erhvervsorganisationen i olivensektoren i øvrigt udøver.

2.   For at sikre overholdelsen af stk. 1, litra a), forpligter erhvervsorganisationerne sig skriftligt på egne og deres medlemmers vegne til i forbindelse med de foranstaltninger, der konkret finansieres i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004, at give afkald på enhver finansiering under en anden EF-støtteordning eller national støtteordning.

3.   Ved gennemførelsen af de i artikel 5 omhandlede aktiviteter kan der bl.a. ikke ydes støtte til udgifter som følge af:

a)

tilbagebetalinger af lån (bl.a. i form af annuiteter), som er optaget med henblik på en foranstaltning, der helt eller delvis er gennemført inden arbejdsprogrammets påbegyndelse

b)

betaling af kompensation for indtægtstab til erhvervsdrivende, der deltager i møder og uddannelsesprogrammer

c)

udgifter til administration og personale, der afholdes af medlemsstaterne og af modtagerne af støtte fra EUGFL, kan ikke finansieres af fonden

d)

køb af ubebygget byggegrund

e)

køb af brugt udstyr

f)

udgifter i tilknytning til leasingaftaler, bl.a. skatter, renter og forsikringsudgifter

g)

leje, når denne foretrækkes frem for køb, og driftsudgifter i forbindelse med de lejede genstande.

4.   Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser, som præciserer de i stk. 1 og 3 omhandlede ikke-støtteberettigede aktiviteter og udgifter.

Artikel 8

Arbejdsprogrammer og ansøgning om godkendelse

1.   De arbejdsprogrammer, der kan finansieres af EF i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004, skal gennemføres i løbet af en periode på højst tre år. Den første periode begynder den 1. april 2006. De efterfølgende perioder begynder hvert tredje år den 1. april.

2.   En erhvervsorganisation, der er godkendt i henhold til denne forordning, kan inden en dato, som medlemsstaten nærmere skal fastlægge, dog senest den 15. februar hvert år, indsende en ansøgning om godkendelse for et enkelt arbejdsprogram.

Ansøgningen om godkendelse skal omfatte følgende oplysninger:

a)

identifikation af erhvervsorganisationen i olivensektoren

b)

oplysninger om de udvælgelseskriterier, der er fastsat i artikel 9, stk 1

c)

beskrivelse af og begrundelse og tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede aktiviteter

d)

en udgiftsplan opdelt på foranstaltninger og aktivitetsområder som omhandlet i artikel 5 og opdelt på rater for perioder af 12 måneders længde regnet fra datoen for arbejdsprogrammets godkendelse med sondring mellem generalomkostninger, der ikke må overstige 2 % af det samlede beløb, og de øvrige vigtigste omkostningstyper

e)

en finansieringsplan for hvert aktivitetsområde som nævnt i artikel 5 og opdelt på rater for perioder af højst 12 måneders længde regnet fra datoen for arbejdsprogrammets godkendelse med angivelse af bl.a. den EF-finansiering, der ansøges om, inkl. forskud og eventuelle finansielle bidrag fra de erhvervsdrivende og medlemsstaten

f)

beskrivelse af kvantitative og kvalitative effektivitetsindikatorer, som gør det muligt at foretage en evaluering under gennemførelsen samt en efterfølgende evaluering af programmet på grundlag af almindelige principper, der er fastlagt af medlemsstaten

g)

bevis for, at der er stillet en bankgaranti, der mindst svarer til 5 % af den EF-finansiering, der ansøges om

h)

en ansøgning om forskud efter artikel 11

i)

den erklæring, der er fastsat i artikel 7, stk. 2

j)

for brancheorganisationer og producentorganisationer identifikation af de erhvervsorganisationer, som er ansvarlige for den faktiske gennemførelse af programaktiviteter, der er givet i underentreprise

k)

for erhvervsorganisationer, der er medlem af en producentsammenslutning eller en brancheorganisation, en erklæring om, at at de ikke har indsendt andre ansøgninger om EF-finansiering af deres programforanstaltninger efter nærværende forordning.

Artikel 9

Udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer

1.   Medlemsstaten udvælger arbejdsprogrammerne ud fra følgende kriterier:

a)

programmets kvalitet i almindelighed og dets overensstemmelse med de retningslinjer og prioriteter for olivensektoren i den pågældende region, som medlemsstaten har fastsat

b)

erhvervsorganisationens finansielle troværdighed og besiddelse af tilstrækkelige midler til gennemførelsen af de foreslåede aktiviteter

c)

udstrækningen af den region, der berøres af arbejdsprogrammet

d)

de forskellige af arbejdsprogrammet omfattede økonomiske situationer i den pågældende region

e)

eksistensen af flere aktivitetsområder og størrelsen af de erhvervsdrivendes finansielle bidrag

f)

de kvantitative og kvalitative effektivitetsindikatorer, som gør det muligt at foretage en evaluering under gennemførelsen samt en efterfølgende evaluering, og som er udarbejdet af medlemsstaten.

Medlemsstaten tager hensyn til, hvordan ansøgningerne fordeler sig på de forskellige typer erhvervsorganisationer, og olivendyrkningens omfang i hver region.

2.   Medlemsstaten afviser arbejdsprogrammer, der er ufuldstændige, indeholder unøjagtige oplysninger eller omfatter en af de ikke-støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat i artikel 7.

3.   Senest den 15. marts hvert år giver medlemsstaten erhvervsorganisationerne meddelelse om de godkendte arbejdsprogrammer og eventuelt om de arbejdsprogrammer, som den yder den tilsvarende nationale finansiering til.

Den endelige godkendelse af et arbejdsprogram kan gøres betinget af, at der foretages ændringer, som medlemsstaten finder nødvendige. I så fald giver den pågældende erhvervsorganisation senest 15 dage efter meddelelsen om ændringerne meddelelse om sit samtykke.

4.   Udvælges det foreslåede arbejdsprogram ikke, frigiver medlemsstaten straks den garanti, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra g).

5.   Medlemsstaterne påser, at beløbet for EF-finansieringen fordeles inden for hver kategori erhvervsorganisationer på grundlag af værdien af den olivenolie, der produceres eller sælges af erhvervsorganisationernes medlemmer.

Artikel 10

Ændring af arbejdsprogrammer

1.   En erhvervsorganisation kan efter en procedure, som skal fastlægges af medlemsstaten, anmode om ændringer af indholdet af og budgettet for sit allerede godkendte arbejdsprogram, uden at disse ændringer må føre til en overskridelse af det beløb, der er fastsat i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

2.   Alle ansøgninger om ændring af et arbejdsprogram vedlægges bilag, hvori de foreslåede ændringer og følgerne af dem beskrives og begrundes. Erhvervsorganisationen forelægger den ansvarlige myndighed ansøgningen senest seks måneder før starten på gennemførelsen af den pågældende foranstaltning.

3.   Hvis erhvervsorganisationer, som har foretaget en sammenlægning, tidligere har benyttet særskilte arbejdsprogrammer, gennemfører de disse programmer parallelt og særskilt indtil den 1. januar i året efter sammenlægningen. Disse organisationer foretager en sammenlægning af deres arbejdsprogrammer via en ansøgning om ændring af deres respektive arbejdsprogrammer i henhold til stk. 1 og 2.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne give erhvervsorganisationer, der indsender en behørigt begrundet ansøgning derom, tilladelse til at gennemføre deres respektive arbejdsprogrammer parallelt uden at foretage nogen sammenlægning deraf.

4.   Senest to måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede ansøgning om ændring meddeler medlemsstatens ansvarlige myndighed efter at have undersøgt de fremlagte dokumenter den pågældende erhvervsorganisation sin beslutning. Enhver ansøgning om ændring, som der ikke er truffet beslutning om inden for denne frist, betragtes som godkendt.

5   Hvis den EF-finansiering, som erhvervsorganisationen har opnået, er lavere end det godkendte program, kan modtagerne tilpasse deres program efter den opnåede finansiering.

Artikel 11

Forskud

1.   En erhvervsorganisation, der har indgivet den i artikel 8, stk. 2, litra h), fastsatte ansøgning, modtager på de i stk. 2 fastsatte betingelser et samlet forskud på højst 90 % af de støtteberettigede udgifter, der er fastsat for hvert år, som er omfattet af det godkendte arbejdsprogram.

2.   Senest en måned efter starten på hvert års gennemførelse af det godkendte arbejdsprogram udbetaler medlemsstaten en første rate på en tredjedel af det i stk. 1 omhandlede beløb til den pågældende erhvervsorganisation.

En anden rate svarende til de resterende to tredjedele af det i stk. 1 omhandlede beløb udbetales efter den i stk. 3 fastsatte kontrol.

3.   Medlemsstaten kontrollerer, at hver rate af forskuddet rent faktisk er opbrugt, før den betaler den næste rate.

Denne kontrol foretages af medlemsstaten på grundlag af den i artikel 13 omhandlede rapport eller på grundlag af en i artikel 14 omhandlet kontrol på stedet.

4.   For at udbetalingerne i stk. 2 kan finde sted, skal den pågældende erhvervsorganisation stille en sikkerhed i henhold til forordning (EØF) nr. 2220/85 svarende til 110 % af det forskud, der er ansøgt om. Det primære krav i nævnte forordnings artikel 20, stk. 2, er, at foranstaltningerne i det godkendte arbejdsprogram gennemføres.

Efter at den i første afsnit omhandlede sikkerhed er stillet, frigiver medlemsstaten omgående den i artikel 8, stk. 2, litra g), omhandlede garanti.

5.   Inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest ved udgangen af hvert af arbejdsprogrammets gennemførelsesår, kan de pågældende erhvervsorganisationer ansøge om, at sikkerhedsstillelsen i stk. 4 frigives for op til halvdelen af de udgifter, der rent faktisk er afholdt. Medlemsstaten bestemmer, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen, og kontrollerer dem og frigiver den sikkerhedsstillelse, der svarer til udgifterne, senest i løbet af den anden måned efter den måned, hvor ansøgningen er indsendt.

Artikel 12

Ansøgning om EF-finansiering

1.   For at få udbetalt EF-finansieringen i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004 indsender en erhvervsorganisation inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest tre måneder efter afslutningen af hvert år, hvor dens arbejdsprogram er gennemført, en finansieringsansøgning til betalingsorganet.

Medlemsstaten kan udbetale restbeløbet af den EF-finansiering, der svarer til hvert års gennemførelse af arbejdsprogrammet, til erhvervsorganisationerne, efter at det på grundlag af den i artikel 13 omhandlede rapport eller en i artikel 14 omhandlet kontrol på stedet er fundet godtgjort, at de to forskudsrater, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, rent faktisk er opbrugt.

Ingen ansøgning om EF-finansiering, som indsendes efter den i første afsnit nævnte dato, kan komme i betragtning, og beløb, der eventuelt er oppebåret som EF-finansiering af programmet, tilbagebetales efter proceduren i artikel 17.

2.   Ansøgningen om EF-finansiering opstilles efter en model, der skal fremlægges af medlemsstatens ansvarlige myndighed. Ansøgningen skal for at komme i betragtning være vedlagt:

a)

dokumentation for:

i)

de udgifter, der er afholdt i gennemførelsesperioden for arbejdsprogrammet (fakturaer og bankbilag for betalingen deraf)

ii)

eventuelt den reelle betaling af de erhvervsdrivendes og medlemsstatens finansielle bidrag

b)

en rapport, der indeholder følgende:

i)

en nøjagtig beskrivelse af de afsluttede etaper af programmet opdelt på de i artikel 5 omhandlede aktivitetsområder

ii)

eventuelt en begrundelse for forskelle mellem etaperne af det af medlemsstaten godkendte arbejdsprogram og de reelt afsluttede etaper af arbejdsprogrammet og angivelse af de finansielle følger

iii)

en evaluering af arbejdsprogrammet på grundlag af de indikatorer, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, litra f).

3.   Finansieringsansøgninger, som ikke overholder de i stk. 1 og 2 fastsatte betingelser, afvises. Den pågældende erhvervsorganisation kan indsende en ny finansieringsansøgning inden for en frist, som fastsættes af medlemsstaten.

4.   Ansøgninger, der vedrører udgifter, som er afholdt mere end to måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden for arbejdsprogrammet, afvises.

5.   Senest tre måneder efter den dato, hvor finansieringsansøgningen og de i stk. 2 omhandlede ledsagedokumenter er indsendt, udbetaler medlemsstaten efter at have gennemgået ledsagedokumenterne og foretaget den kontrol, der er omhandlet i artikel 14, den skyldige EF-finansiering og frigiver eventuelt de sikkerhedsstillelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra g), eller i artikel 11, stk. 4.

Artikel 13

Rapporter fra erhvervsorganisationerne

1.   Fra 2007 indsender erhvervsorganisationerne inden den 1. maj hvert år årsrapporter om iværksættelsen af arbejdsprogrammerne i det foregående kalenderår. Disse rapporter omfatter følgende elementer:

a)

de afsluttede eller igangværende etaper af arbejdsprogrammet

b)

de vigtigste ændringer af arbejdsprogrammet

c)

en evaluering af de allerede opnåede resultater på grundlag af de indikatorer, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, litra f).

For arbejdsprogrammets sidste gennemførelsesår erstattes de i første afsnit fastsatte rapporter af en endelig rapport.

2.   For arbejdsprogrammer, der gennemføres på mindre end et år, skal den endelige rapport være fremlagt senest to måneder efter afslutningen af programmets gennemførelse.

3.   Den endelige rapport udgør en evaluering af arbejdsprogrammet og indeholder mindst følgende oplysninger:

a)

en redegørelse for, i hvilken udstrækning programmets mål er virkeliggjort, på grundlag af mindst de indikatorer, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, litra f), og alle andre relevante kriterier

b)

en redegørelse for de foretagne ændringer af arbejdsprogrammet

c)

eventuelt en angivelse af oplysninger, der skal tages i betragtning ved udarbejdelsen af det næste arbejdsprogram.

Artikel 14

Kontrol på stedet

1   Medlemsstaterne kontrollerer, om betingelserne for EF-finansiering overholdes, især med hensyn til følgende aspekter:

a)

overholdelsen af betingelserne for godkendelse

b)

iværksættelsen af de godkendte arbejdsprogrammer, navnlig investeringsforanstaltningerne

c)

de rent faktisk afholdte udgifter set i forhold til den finansiering, som der er ansøgt om, og de erhvervsdrivendes finansielle bidrag.

2.   Den ansvarlige myndighed fastsætter i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 865/2004 planer for kontrol på stedet af en stikprøve af erhvervsorganisationer. Den ansvarlige myndighed udvælger stikprøven på grundlag af en risikoanalyse, således at det sikres, at:

alle producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer kontrolleres på stedet mindst én gang efter udbetalingen af forskuddet og før den endelige udbetaling af EF-finansieringen

alle de øvrige erhvervsorganisationer og alle brancheorganisationerne kontrolleres hvert år i den periode, hvor hvert enkelt godkendt arbejdsprogram gennemføres, medmindre der i løbet af året er ydet dem forskud, i hvilket tilfælde kontrollen følger datoen for udbetalingen af dette forskud.

Hvis der som led i kontrollen påvises uregelmæssigheder, foretager den ansvarlige myndighed yderligere kontrol i løbet af det pågældende år og øger antallet af erhvervsorganisationer, der skal kontrolleres det følgende år.

3.   Kontrollen på stedet er uanmeldt. Dog kan der for at lette den materielle tilrettelæggelse af kontrollen gives den erhvervsorganisation, der skal kontrolleres, et varsel på højst 48 timer.

4.   Den ansvarlige myndighed bestemmer, hvilke erhvervsorganisationer der skal kontrolleres, på grundlag af en risikoanalyse baseret på følgende kriterier:

a)

finansieringsbeløbet for det godkendte arbejdsprogram

b)

særtrækkene ved de foranstaltninger, der finansieres under arbejdsprogrammet

c)

arbejdsprogrammernes gennemførelsesstade

d)

de forhold, der er konstateret under kontroller på stedet eller efterprøvninger som led i godkendelsesproceduren

e)

andre risikokriterier, som fastlægges af medlemsstaterne.

5.   Varigheden af den enkelte kontrol på stedet svarer til det godkendte arbejdsprograms gennemførelsesstade.

Artikel 15

Kontrolrapporter

I forbindelse med hver kontrol på stedet udfærdiges en detaljeret kontrolrapport, der bl.a. indeholder følgende oplysninger:

a)

kontroldatoen og kontrollens varighed

b)

en liste over de tilstedeværende personer

c)

en liste over de kontrollerede fakturaer

d)

referencer til fakturaer, der er udvalgt i regnskabsdokumentationen (købs- eller salgsregistre og momsregistre, hvori de udvalgte fakturaer er registreret)

e)

bankbilag for betalingen af de udvalgte beløb

f)

en angivelse af, hvilke allerede trufne foranstaltninger der specifikt er analyseret på stedet.

Artikel 16

Korrektioner og sanktioner

1.   Hvis tilbagetrækningen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede godkendelse skyldes, at erhvervsorganisationen har handlet med forsæt eller groft uagtsomt, skal erhvervsorganisationen udelukkes fra finansiering af det samlede arbejdsprogram og desuden betale et beløb svarende til den udelukkede finansiering til den ansvarlige myndighed.

2.   Hvis en given foranstaltning ikke er iværksat i overensstemmelse med arbejdsprogrammet, udelukkes erhvervsorganisationen fra finansiering af den pågældende foranstaltning. Denne udelukkelse finder ikke sted, hvis erhvervsorganisationen har fremlagt faktuelt korrekte oplysninger eller på anden måde kan godtgøre, at den ikke har begået nogen fejl.

3.   Følgende sanktioner finder anvendelse på erhvervsorganisationerne, når der konstateres uregelmæssigheder i arbejdsprogrammernes iværksættelse:

a)

Hvis der er tale om en uregelmæssighed som følge af uagtsomhed, skal erhvervsorganisationen:

i)

udelukkes fra finansiering af den pågældende foranstaltning

ii)

desuden betale et beløb svarende til den udelukkede finansiering til den ansvarlige myndighed

b)

Hvis der er tale om en forsætlig uregelmæssighed, herunder urigtige angivelser, skal erhvervsorganisationen:

i)

udelukkes fra finansiering af det samlede arbejdsprogram

ii)

desuden betale et beløb svarende til den udelukkede finansiering til den ansvarlige myndighed

iii)

udelukkes fra EF-finansiering i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004 i den samlede treårsperiode efter den periode, for hvilken uregelmæssigheden er konstateret.

4.   De beløb, der følger af anvendelsen af korrektioner eller sanktioner i henhold til denne artikel, betales til betalingsorganet og fratrækkes de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

Artikel 17

Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed inddriver ethvert uretmæssigt udbetalt beløb, eventuelt forhøjet med renter, der beregnes i overensstemmelse med stk. 2.

2.   Renterne beregnes:

a)

på grundlag af den periode, der forløber mellem betalingen og tilbagebetalingen fra modtageren

b)

på grundlag af den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender for sine vigtigste refinansieringsoperationer som offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, og som gælder på datoen for den uretmæssige udbetaling, forhøjet med tre procentpoint.

3.   Hvis en foranstaltning, som senere viser sig ikke at være støtteberettiget, er iværksat i overensstemmelse med det godkendte arbejdsprogram, kan medlemsstaten beslutte at udbetale det forfaldne finansieringsbeløb eller ikke at inddrive allerede udbetalte beløb, hvis en sådan beslutning er tilladt i tilsvarende tilfælde, som finansieres via det nationale budget, og hvis erhvervsorganisationen ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt.

4.   De beløb, der inddrives eller udbetales i henhold til denne artikel, betales til betalingsorganet og fratrækkes de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

Artikel 18

Meddelelser fra medlemsstaterne

1.   Senest den 31. januar 2006 meddeler de olivenolieproducerende medlemsstater Kommissionen de nationale foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, navnlig hvad angår:

a)

betingelserne for godkendelse af erhvervsorganisationer, jf. artikel 2, stk. 2

b)

de supplerende betingelser, som præciserer de støtteberettigede foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 5, stk. 2

c)

de retningslinjer og prioriteter for olivensektoren, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og de kvantitative og kvalitative indikatorer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra f)

d)

reglerne for forskud som omhandlet i artikel 11 og eventuelt udbetaling af nationale midler

e)

anvendelsen af den kontrol, der er fastsat i artikel 14, og de sanktioner og korrektioner, der er fastsat i artikel 16

f)

den frist, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3.

2.   Senest den 1. maj hvert år, hvor de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres, sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om:

a)

de godkendte erhvervsorganisationer

b)

arbejdsprogrammerne og nærmere enkeltheder i forbindelse hermed, opdelt på erhvervsorganisationstyper, aktivitetsområder og regioner

c)

det finansieringsbeløb, der er afsat til hvert arbejdsprogram

d)

den fastsatte tidsplan for EF-finansieringen pr. regnskabsår i hele den periode, hvor arbejdsprogrammerne gennemføres.

3.   Senest den 10. september hvert år, hvor de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres, sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om gennemførelsen af denne forordning, der mindst skal indeholde følgende:

a)

oplysning om antallet af finansierede arbejdsprogrammer, antallet af modtagere, olivenarealerne, antallet af oliemøller og forarbejdningsanlæg og de berørte mængder olivenolie og spiseoliven

b)

beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet på de forskellige aktivitetsområder

c)

oplysning om forskelle mellem planlagte foranstaltninger og rent faktisk trufne foranstaltninger og de udgiftsmæssige virkninger heraf

d)

beskrivelse og evaluering af resultaterne, bl.a. baseret på evalueringerne af arbejdsprogrammerne som omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b), nr. iii)

e)

statistikker over den kontrol, der er foretaget i henhold til artikel 14 og 15, og de sanktioner eller korrektioner, der er anvendt i henhold til artikel 16

f)

oversigt over udgifterne til hvert arbejdsprogram og aktivitetsområde samt over EF-bidrag, nationale bidrag og bidrag fra de erhvervsdrivende.

4.   De meddelelser, der er fastsat i denne artikel, fremsendes ad elektronisk vej i overensstemmelse med de oplysninger, som Kommissionen har givet medlemsstaterne.

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne kan forudbetale EF-finansieringen vedrørende det første år, hvor programmet gennemføres.

2.   Denne forudbetaling må udelukkende vedrøre det beløb, der svarer til EF-finansieringen.

3.   Udgifter i forbindelse med den forudbetaling, der er fastsat i stk. 2, angives som udgifter afholdt i tidsrummet 16.-31. oktober 2006.

Artikel 20

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1334/2002 ophæves.

Artikel 9, artikel 10 og artikel 11, stk. 3, i nævnte forordning finder dog fortsat anvendelse på aktivitetsprogrammerne for produktionsåret 2004/05.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97. Berigtiget i EUT L 206 af 9.6.2004, s. 37.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15).

(3)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).

(4)  EFT L 195 af 24.7.2002, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1331/2004 (EUT L 247 af 21.7.2004, s. 5).

(5)  EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66.

(6)  EFT L 210 af 28.7.1998, s. 32.


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2081/2005

af 19. december 2005

om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 2006 for maniok med oprindelse i Thailand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med Verdenshandelsorganisationens multilaterale handelsforhandlinger har Fællesskabet forpligtet sig til at åbne et toldkontingent på 21 millioner tons pr. periode på fire år for varer henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand, inden for hvilket toldsatsen nedsættes til 6 %. Kontingentet bør åbnes og forvaltes af Kommissionen.

(2)

Det er nødvendigt at opretholde en forvaltningsordning, der sikrer, at kun varer med oprindelse i Thailand kan indføres inden for kontingentet. Af denne grund bør udstedelsen af importlicenser fortsat være betinget af, at der fremlægges et eksportcertifikat, som er udstedt af de thailandske myndigheder, og hvortil modellen er meddelt Kommissionen.

(3)

Indførslerne til EF-markedet af de pågældende varer er traditionelt blevet forvaltet på grundlag af et kalenderår, og denne ordning bør opretholdes. Det er derfor nødvendigt at åbne et kontingent for 2006.

(4)

Det er en betingelse for indførsel af varer henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99, at der fremlægges en importlicens, som opfylder reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (2) og reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (3).

(5)

På baggrund af den erfaring, der er indvundet, og under hensyntagen til, at EF-indrømmelsen gælder en samlet mængde på 21 000 000 tons for fire år med en årlig maksimumsmængde på 5 500 000 tons, bør der fortsat anvendes foranstaltninger, der gør det muligt dels på visse betingelser at lette overgangen til fri omsætning for de produktmængder, der overstiger de i importlicenserne angivne, dels at godkende en overførsel af de mængder, som svarer til forskellen mellem de i importlicenserne anførte mængder og de lavere mængder, som faktisk er indført.

(6)

For at sikre, at aftalen anvendes korrekt, er det nødvendigt at indføre en streng og systematisk kontrol, hvor der tages hensyn til oplysningerne i det thailandske eksportcertifikat og til de thailandske myndigheders praksis ved udstedelse af eksportcertifikater.

(7)

Når de mængder, der ansøges om, overstiger de disponible mængder, skal der være en mekanisme for nedsættelse af mængderne, således at den fastsatte årlige mængde ikke overskrides.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ÅBNING AF KONTINGENTET

Artikel 1

1.   For perioden fra 1. januar til 31. december 2006 åbnes der et toldkontingent for indførsel af 5 500 000 tons maniok henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand.

Inden for kontingentet anvendes der en værditoldsats på 6 %.

Kontingentet har løbenummer 09.4008.

2.   De i stk. 1 nævnte varer er omfattet af ordningen i denne forordning, hvis de indføres i henhold til importlicenser, hvis udstedelse er betinget af, at der fremlægges et certifikat for udførsel til EF, der er udstedt af Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, i det følgende benævnt »eksportcertifikat«.

KAPITEL II

EKSPORTCERTIFIKATER

Artikel 2

1.   Eksportcertifikatet udfærdiges i en original og mindst én kopi på en blanket som vist i bilag I.

Blankettens format er ca. 210 × 297 mm. Originalen udfærdiges på rent papir med et gult guillocheret bundtryk, der afslører enhver mekanisk eller kemisk forfalskning.

2.   Certifikaterne udfyldes på engelsk.

3.   Certifikatets original og kopier udfyldes enten på skrivemaskine eller i hånden. I sidstnævnte tilfælde skal de udfyldes med blæk og blokbogstaver.

4.   Hvert eksportcertifikat indeholder et fortrykt serienummer. Det indeholder desuden i den øverste rubrik et certifikatnummer. Kopierne bærer de samme numre som originalen.

Artikel 3

1.   Eksportcertifikatet er gyldigt i 120 dage fra udstedelsesdatoen. Certifikatets udstedelsesdato er indbefattet i certifikatets gyldighedsperiode.

Certifikatet er kun gyldigt, hvis rubrikkerne er behørigt udfyldt i overensstemmelse med angivelserne i certifikatet, og hvis det er behørigt påtegnet i overensstemmelse med stk. 2. Afskibningsvægten angives i tal og med bogstaver.

2.   Eksportcertifikatet er behørigt påtegnet, når udstedelsesdatoen er angivet, og når det er stemplet af det udstedende organ og underskrevet af den eller de personer, der er bemyndiget hertil.

KAPITEL III

IMPORTLICENSER

Artikel 4

En ansøgning om importlicens for varer henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand, der er udfærdiget i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1342/2003, indgives til medlemsstaternes myndigheder ledsaget af eksportcertifikatets original.

Eksportcertifikatets original opbevares af det organ, der udsteder importlicensen. Såfremt ansøgningen om importlicens kun vedrører en del af den mængde, der er anført i eksportcertifikatet, angiver det udstedende organ dog i originalen den mængde, for hvilken originalen er anvendt, og leverer originalen tilbage til vedkommende efter påstempling.

Kun den mængde, der er angivet som afskibningsvægt i eksportcertifikatet, tages i betragtning ved udstedelsen af importlicensen.

Artikel 5

Hvis det konstateres, at de faktisk lossede mængder af en given leverance er større end de mængder, der er anført i den eller de for denne leverance udstedte importlicenser, meddeler de myndigheder, der har udstedt den eller de pågældende importlicenser, på importørens anmodning via elektronisk medie i de enkelte tilfælde hurtigst muligt Kommissionen nummeret eller numrene på de thailandske eksportcertifikater, nummeret eller numrene på importlicenserne, overskudsmængden og skibets navn.

Kommissionen retter henvendelse til de thailandske myndigheder for at få udfærdiget nye eksportcertifikater.

Så længe disse certifikater ikke er udstedt, kan overskudsmængderne ikke overgå til fri omsætning på betingelserne i denne forordning, og der kan ikke fremlægges nye importlicenser for mængderne.

De nye importlicenser udstedes på de i artikel 10 fastsatte betingelser.

Artikel 6

Hvis det konstateres, at de faktisk lossede mængder af en given leverance er højst 2 % større end de mængder, der omfattes af den eller de fremlagte importlicenser, tillader myndighederne i den medlemsstat, hvor produkterne overgår til fri omsætning, såfremt importøren anmoder herom, uanset artikel 5, stk. 3, overgang til fri omsætning af overskudsmængderne, såfremt importøren betaler en værditold på højst 6 % og stiller sikkerhed for et beløb svarende til forskellen mellem tolden ifølge den fælles toldtarif og den betalte told.

Sikkerheden frigives mod forelæggelse af en supplerende importlicens for de pågældende mængder for myndighederne i den medlemsstat, hvor varerne overgår til fri omsætning. Ansøgning om den supplerende licens omfatter ikke en forpligtelse til at stille den sikkerhed for licensen, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 eller i artikel 8 i nærværende forordning.

Den supplerende importlicens udstedes på de i artikel 10 fastsatte betingelser og mod forelæggelse af et eller flere nye eksportcertifikater udstedt af de thailandske myndigheder.

Den supplerende importlicens indeholder i rubrik 20 en af de i bilag II anførte angivelser.

Sikkerheden fortabes for de mængder, for hvilke en supplerende importlicens, bortset fra tilfælde af force majeure, ikke fremlægges inden fire måneder efter datoen for antagelse af den angivelse vedrørende overgang til fri omsætning, der er omhandlet i stk. 1. Den fortabes bl.a. for de mængder, for hvilke der ikke har kunnet udstedes en supplerende importlicens i henhold til artikel 10, stk. 1.

Når myndighederne har afskrevet og påtegnet den supplerende importlicens i forbindelse med frigivelsen af den i stk. 1 fastsatte sikkerhed, returneres licensen hurtigst muligt til det udstedende organ.

Artikel 7

Ansøgninger om importlicenser i henhold til denne forordning kan indgives i enhver medlemsstat, og de udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, fjerde led, i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes ikke på indførsler, der sker i medfør af nærværende forordning.

Artikel 8

Uanset artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003 er sikkerhedsstillelsen for de i nærværende forordning fastsatte importlicenser 5 EUR pr. ton.

Artikel 9

1.   Ansøgningen om importlicens og licensen indeholder i rubrik 8 oplysningen »Thailand«.

2.   Importlicensen indeholder følgende oplysninger:

a)

i rubrik 24 en af de i bilag III anførte angivelser.

b)

i rubrik 20 følgende angivelser:

i)

det skibsnavn, der er anført i det thailandske eksportcertifikat

ii)

det thailandske eksportcertifikats nummer og dato.

3.   Importlicensen kan kun accepteres som støtte for angivelsen til overgang til fri omsætning, hvis det bl.a. fremgår af en kopi af det konnossement, som vedkommende har fremlagt, at de varer, for hvilke der anmodes om overgang til fri omsætning, er transporteret til Fællesskabet på det skib, der er nævnt i importlicensen.

4.   Med forbehold af artikel 6 i denne forordning og som undtagelse fra artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan den mængde, der overgår til fri omsætning, ikke være større end den mængde, der er anført i rubrik 17 og 18 i importlicensen. Tallet 0 anføres i denne forbindelse i rubrik 19 i den pågældende licens.

Artikel 10

1.   Hvis licensansøgningernes mængder overstiger den i artikel 1 fastsatte mængde, fastsætter Kommissionen en godkendelsesprocent for de mængder, der er ansøgt om, eller beslutter at afvise ansøgningerne.

2.   Importlicensen udstedes den femte arbejdsdag efter ansøgningens indgivelse med forbehold af foranstaltninger, som Kommissionen har truffet efter stk. 1.

3.   Hvis der i medfør af stk. 1 er fastsat en godkendelsesprocent, kan ansøgningerne tilbagetrækkes senest ti arbejdsdage efter offentliggørelsen af nævnte procent.

Hvis ansøgningerne tilbagekaldes, returneres licenser udstedt efter stk. 2.

Tilbagekaldelsen ledsages af en frigivelse af sikkerheden. Sikkerheden frigives ligeledes for de afviste ansøgninger.

4.   Overholdes betingelserne for udstedelse af licensen ikke, kan Kommissionen eventuelt efter rådslagning med de thailandske myndigheder træffe passende foranstaltninger.

Artikel 11

Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003 svarer den sidste dag i importlicensens gyldighedsperiode til den sidste dag i eksportcertifikatets gyldighedsperiode plus 30 dage.

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne meddeler hver arbejdsdag via elektronisk medie Kommissionen følgende oplysninger for hver importlicensansøgning:

a)

den mængde, der ansøges om for hver importlicens, i givet fald med angivelsen »supplerende importlicens«

b)

importlicensansøgerens navn

c)

det nummer i det indgivne eksportcertifikat, der er anført i dette certifikats rubrik foroven

d)

eksportcertifikatets udstedelsesdato

e)

den samlede mængde, som eksportcertifikatet er udstedt for

f)

eksportørens navn, der er anført i eksportcertifikatet.

2.   De myndigheder, der udsteder importlicenser, meddeler senest ved udgangen af første halvdel af 2007 via elektronisk medie Kommissionen en komplet liste over de ikke afskrevne mængder, der er anført på bagsiden af importlicenserne, og skibets navn og nummeret på kontrakten for transporten til Det Europæiske Fællesskab samt numrene på de pågældende eksportcertifikater.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1856/2005 (EUT L 297 af 15.11.2005, s. 7).

(3)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1092/2004 (EUT L 209 af 11.6.2004, s. 9).


BILAG I

Image


BILAG II

:

spansk

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

:

tjekkisk

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

:

dansk

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

:

tysk

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

:

estisk

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

:

græsk

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

:

engelsk

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

:

fransk

:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

:

italiensk

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

:

lettisk

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

:

litauisk

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

:

ungarsk

:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

:

nederlandsk

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

:

polsk

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

:

portugisisk

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

:

slovakisk

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

:

slovensk

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

:

finsk

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

:

svensk

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.


BILAG III

:

spansk

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

:

tjekkisk

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

:

dansk

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

:

tysk

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

:

estisk

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

:

græsk

:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

:

engelsk

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

:

fransk

:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

:

italiensk

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

:

lettisk

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

:

litauisk

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

:

ungarsk

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

:

nederlandsk

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

:

polsk

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

:

portugisisk

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

:

slovakisk

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

:

slovensk

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

:

finsk

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

:

svensk

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2082/2005

af 19. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1497/2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine, om godtagelse af tilsagn afgivet af den eksporterende producent i Bulgarien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i Egypten og Polen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (grundforordningen) (1), særlig artikel 8 og 9, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Den 21. oktober 2000 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om indledning af en antidumpingprocedure (2) vedrørende importen af urinstof (den pågældende vare) med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Egypten, Estland, Libyen, Litauen, Polen, Rumænien og Ukraine.

(2)

Denne procedure førte ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1497/2001 (3) til indførelse af en midlertidig antidumpingtold i juli 2001 på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine og til afslutning af proceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i Egypten og Polen.

(3)

Ved samme forordning godtog Kommissionen et tilsagn fra den eksporterende producent i Bulgarien, Chimco AD. På de i forordning (EF) nr. 1497/2001 fastsatte betingelser blev importen af den pågældende vare til Fællesskabet fra dette selskab fritaget for den nævnte midlertidige antidumpingtold, jf. artikel 3, stk. 1, i samme forordning.

(4)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 92/2002 (4) (forordningen om endelig told) blev der senere indført en endelig told på importen af varer med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine. På de deri fastsatte betingelser fritog denne forordning også varer fremstillet og direkte eksporteret til den første uafhængige kunde i Fællesskabet af Chimco AD for den endelige antidumpingtold, da et tilsagn fra dette selskab allerede var blevet endeligt godtaget i den foreløbige fase af proceduren. Som nævnt i betragtning 137 i forordningen om endelig told blev mindsteprisen i tilsagnet justeret som følge af en ændring af skadestærsklen.

B.   MISLIGHOLDELSE AF TILSAGNET

1.   Forpligtelser, der påhviler det selskab, der har afgivet tilsagn

(5)

Det tilsagn, der er afgivet af Chimco AD, forpligter bl.a. det pågældende selskab til at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet til eller over bestemte mindsteimportpriser, der er fastsat i tilsagnet. Dette mindsteprisniveau skal overholdes som et kvartalsvist vejet gennemsnit. Selskabet forpligter sig også til ikke at omgå tilsagnet ved at indgå kompenserende ordninger med andre parter.

(6)

For at muliggøre et effektivt tilsyn med tilsagnet er Chimco AD endvidere forpligtet til at sende Kommissionen en kvartalsrapport om selskabets samlede eksportsalg af den pågældende vare til Det Europæiske Fællesskab. Disse rapporter skal indeholde nærmere oplysninger om alle fakturaer, der er udstedt i periodens løb for det salg, der har fundet sted i henhold til betingelserne i det tilsagn, for hvilket der ønskes fritagelse for antidumpingtolden. De oplysninger, der afgives i disse salgsrapporter, skal være fuldstændige og korrekte i alle detaljer.

(7)

Det er fastsat i tilsagnet, at Kommissionen kan give yderligere tekniske instruktioner om overvågningen af tilsagnet, og at selskabet forpligter sig til at samarbejde om at tilvejebringe alle oplysninger, som Kommissionen finder nødvendige for at sikre, at tilsagnet overholdes.

2.   Misligholdelse af tilsagnet

(8)

Kommissionen underrettede i december 2003 selskabet om, at der ville blive stillet et nyt system til rådighed for firmaet med henblik på indgivelse af de kvartalsvise salgsrapporter til EU. Dette system ville blive benyttet for rapporterne fra og med 2004, hvis selskabet indvilgede heri.

(9)

Som svar fremsendte selskabet en erklæring om, at det accepterede det nye rapporteringssystem for tilsagn, og tilbød at videreføre tilsagnet. De to første rapporter efter det nye system blev korrekt fremsendt til Kommissionen.

(10)

Kommissionen har ikke modtaget rapporter for tredje og fjerde kvartal inden for rammerne af rapporteringssystemet. Selskabet blev underrettet herom og fik en tilstrækkelig frist til at afhjælpe denne situation. Det reagerede ikke herpå.

(11)

Selskabet har endvidere ikke fremsendt kvartalsvise salgsrapporter for 2005 til Kommissionen. Selskabet har derfor ikke opfyldt sin forpligtelse til at rapportere om sit salg til EU.

(12)

Den manglende overholdelse af de tekniske forskrifter for rapporteringen samt udeladelsen af at fremsende kvartalsrapporter udgør en misligholdelse af tilsagnet. Selskabet blev derfor skriftligt underrettet om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for, at Kommissionen påtænkte at trække godtagelsen af tilsagnet tilbage og anbefale, at der indføres endelig antidumpingtold. Der blev ikke modtaget noget svar fra selskabet, der nu er under konkursbehandling.

C.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 1497/2001

(13)

I betragtning af ovenstående bør artikel 3 i forordning (EF) nr. 1497/2001 om godtagelse af et tilsagn fra Chimco AD udgå, og artikel 4 og 5 i nævnte forordning bør omnummereres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Godtagelsen af det tilsagn, der er afgivet af Chimco AD, trækkes tilbage. Artikel 2

Artikel 2

1.   Artikel 3 i forordning (EF) nr. 1497/2001 udgår.

2.   Artikel 4 i forordning (EF) nr. 1497/2001 omnummereres til »Artikel 3«.

3.   Artikel 5 i forordning (EF) nr. 1497/2001 omnummereres til »Artikel 4«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT C 301 af 21.10.2000, s. 2.

(3)  EFT L 197 af 21.7.2001, s. 4.

(4)  EFT L 17 af 19.1.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1107/2002 (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 1).


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2083/2005

af 19. december 2005

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjeneste (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (3), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, godkendte Rådet aftalen om offentlige indkøb, herefter benævnt »aftalen«, jf. bilag 4 til afgørelsen. I henhold til aftalen skal de i aftalen fastsatte bestemmelser efterkommes, så snart de berørte kontrakter svarer til eller overstiger visse beløb, herefter benævnt »tærskelværdier«, som er udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Tærskelværdierne i direktiverne, som berøres af aftalen, skal derfor kontrolleres og i givet fald forhøjes eller nedsættes af Kommissionen, således at de svarer til modværdien i euro, afrundet til nærmeste tusinde under resultatet af udregningen, af tærskelværdierne i aftalen. Tærskelværdierne i direktiverne svarer ikke til modværdierne af tærskelværdierne i aftalen, da disse er beregnet på ny for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2007. Tærskelværdierne i direktiverne bør derfor justeres.

(3)

For at reducere antallet af tærskelværdier, der skal overholdes, er de tærskelværdier, der ikke følger af aftalen, ved direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF tilpasset dem, der følger af aftalen. Det er derfor hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier, der ikke følger af aftalen.

(4)

Disse ændringer berører ikke nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, og som fastsætter begyndelsestærskelværdier, der er lavere end tærskelværdierne i direktiverne.

(5)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF bør ændres for at tage højde for dette —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EF ændres således:

1)

Artikel 16 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »473 000 EUR« til »422 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »5 923 000 EUR« til »5 278 000 EUR«.

2)

Artikel 61 ændres således:

a)

I stk. 1 ændres beløbet »473 000 EUR« til »422 000 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres beløbet »473 000 EUR« til »422 000 EUR«.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EF ændres således:

1)

Artikel 7 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »154 000 EUR« til »137 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »236 000 EUR« til »211 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »5 923 000 EUR« til »5 278 000 EUR«.

2)

Artikel 8, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 923 000 EUR« til »5 278 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »154 000 EUR« til »211 000 EUR«.

3)

I artikel 56 ændres beløbet »5 923 000 EUR« til »5 278 000 EUR«.

4)

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »5 923 000 EUR« til »5 278 000 EUR«.

5)

Artikel 67, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »154 000 EUR« til »137 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »236 000 EUR« til »211 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »236 000 EUR« til »211 000 EUR«.

Artikel 3

Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 (4) ophæves pr. 1. januar 2006.

Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til denne forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 358 af 3.12.2004, s. 35. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/51/EF (EUT L 257 af 1.10.2005, s. 127).

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Berigtiget i EUT L 351 af 26.11.2004, s. 44. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/75/EF (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 55).

(3)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

(4)  EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17.


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2084/2005

af 19. december 2005

om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 2247/2003 åbnes der mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter fra oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia. Indførslerne må imidlertid ikke overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse eksporterende tredjelande.

(2)

De licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den 10. december 2005, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2247/2003, overstiger for produkter med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible mængder for disse lande. Det er derfor muligt at udstede importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens for.

(3)

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. januar 2006, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 52 100 t overskrides.

(4)

Det bør understreges, at denne forordning ikke tilsidesætter bestemmelserne i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. december 2005 importlicenser for produkter fra oksekødssektoren, udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet for nedenstående mængder og oprindelseslande:

Det Forenede Kongerige:

34 t med oprindelse i Botswana

Artikel 2

Der kan i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2247/2003 indgives licensansøgninger i løbet af de ti første dage af januar 2006 for følgende mængder udbenet oksekød:

Botswana:

18 916 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Swaziland:

3 363 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

13 000 t.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 21. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(4)  EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2085/2005

af 19. december 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2004 af 30. marts 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (1), særlig artikel 5, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. januar til 31. marts 2006, vedrører for visse produkters vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 136. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. januar til 31. marts 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. april til 30. juni 2006

(t)

E1

100,0

134 833,700

E2

40,047434

1 750,000

E3

100,0

9 257,817

P1

100,0

3 684,000

P2

100,0

3 861,500

P3

1,754385

175,000

P4

100,0

484,000


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2086/2005

af 19. december 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. januar til 31. marts 2006, vedrører for visse produkters vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 156 af 23.6.1994, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. januar til 31. marts 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. april til 30. juni 2006

(t)

1

1,261034

1 775,00

2

2 550,00

3

1,302083

825,00

4

1,620745

450,00

5

2,044989

175,00


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2087/2005

af 19. december 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2497/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød (1), særlig artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. januar til 31. marts 2006, vedrører mængder, der overstiger de disponible mængder, og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96, imødekommes som anført i bilaget.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2006 kan de i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 361/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 15).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. januar til 31. marts 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. april til 30. juni 2006

(t)

I1

4,336409

381,50

I2

100,0

136,25


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2088/2005

af 19. december 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for svinekød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første kvartal 2006, vedrører for visse produkters vedkommende mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

(2)

Den disponible mængde i den følgende periode bør bestemmes.

(3)

De handlende bør gøres opmærksom på, at licenserne kun kan anvendes for produkter, der opfylder alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1432/94, imødekommes som anført i bilag I.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 1432/94 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.

3.   Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 156 af 23.6.1994, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 341/2005 (EUT L 53 af 26.2.2005, s. 28).


BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicensansøgninger for perioden fra 1. januar til 31. marts 2006

1


BILAG II

(t)

Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. april til 30. juni 2006

1

3 500,0


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2089/2005

af 19. december 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2005 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar til 31. marts 2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2003 af 18. august 2003 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for bestemte svinekødsprodukter (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første kvartal 2006, vedrører mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

(2)

Den restmængde, der skal lægges til den disponible mængde i den følgende periode, bør bestemmes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til 31. marts 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1458/2003, imødekommes som anført i bilag I.

2.   For perioden 1. april til 30. juni 2006 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 1458/2003 indgives ansøgninger om importlicenser for samlet mængde som fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 208 af 19.8.2003, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 341/2005 (EUT L 53 af 26.2.2005, s. 28).


BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicensansøgninger i perioden fra 1. januar til 31. marts 2006

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7

100


BILAG II

(t)

Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1 april til 30 juni 2006

G2

30 297,9

G3

5 000,0

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 300,0


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2090/2005

af 19. december 2005

om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på Vestbredden og i Gazaområdet (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsættes EF's import- og produktionspriser hver 15. dag for enkeltblomstrede nelliker (standard), mangeblomstrede nelliker (spray) og stor- og småblomstrede roser og anvendes i to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (2) fastsættes disse priser for perioder på to uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne indsender.

(2)

Disse priser bør fastsættes straks, således at tolden kan beregnes.

(3)

Som følge af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 bør der ikke længere fastsættes importpriser for dette land.

(4)

Under hensyntagen til de aftaler, der er godkendt ved Rådets afgørelse 2003/917/EF af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel (3), Rådets afgørelse 2003/914/EF af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (4) og Rådets afgørelse 2005/4/EF af 22. december 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbreddens og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til interimsassocieringsaftalen mellem EF og Den Palæstinensiske Myndighed (5), bør der heller ikke længere fastsættes importpriser for Israel, Marokko, Vestbredden og Gaza-striben.

(5)

I perioden mellem Foryaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens møder bør Kommissionen træffe disse foranstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF’s produktions- og importpriser for enkeltblomstrede (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4088/87, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning for perioden 21. december 2005 til 4. januar 2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2 af 5.1.2005, s. 4.


BILAG

(EUR/100 stk.)

Periode: 21. december 2005 til 4. januar 2006

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

20,99

11,92

45,33

15,62

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Jordan


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/44


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. november 2005

om indgåelse af en protokol om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet

(2005/914/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. februar 2005 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om at ændre præferenceordningen for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet under stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (1) (i det følgende benævnt »SAA«).

(2)

Disse forhandlinger er blevet afsluttet med succes, og Fællesskabet bør indgå protokollen om ændring af SAA.

(3)

Kommissionen bør vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af protokollen efter den samme procedure som den, der er fastsat for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (2)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 3

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til protokollen efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1260/2001.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 84 af 20.3.2004, s. 13.

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).


PROTOKOL

om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN,

på den anden side, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (i det følgende benævnt »SAA«) blev undertegnet i Luxembourg den 9. april 2001 og trådte i kraft den 1. april 2004.

(2)

Der har fundet forhandlinger sted for at ændre præferenceordningen i SAA med hensyn til import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet.

(3)

Der bør vedtages passende ændringer af SAA —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I SAA foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Fællesskabet afskaffer told og afgifter med tilsvarende virkning ved import af andre landbrugsprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien end landbrugsprodukterne henhørende under KN-kode 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 og 2204.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Fællesskabet indrømmer toldfri import til Fællesskabet af produkter henhørende under KN-kode 1701 og 1702 med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien inden for et årligt toldkontingent på 7 000 t (nettovægt).«

2)

I tabellen i bilag I til protokol 3 udgår henvisningerne til produkter henhørende under KN-kode 1702.

Artikel 2

Denne protokol udgør en integrerende del af SAA.

Artikel 3

Protokollen træder i kraft den første dag i måneden efter undertegnelsen.

Artikel 4

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hver af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2005.

På Det Europæiske Fællesskabs vegne

På Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens vegne


AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om et toldkontingent for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til Fællesskabet

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the »former Yugoslav Republic of Macedonia«.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Kommissionen

20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. december 2005

om dispensation til Tjekkiet, Estland, Cypern og Litauen fra Rådets direktiv 1999/105/EF om markedsføring af forstligt formeringsmateriale for så vidt angår lagre samlet i perioden 1. januar 2003 til 1. maj 2004

(meddelt under nummer K(2005) 5160)

(2005/915/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til tiltrædelsesaktens artikel 42 kan Kommissionen vedtage overgangsforanstaltninger, hvis der er behov for sådanne overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra den eksisterende ordning i de nye medlemsstater til den ordning, som anvendelse af Fællesskabets bestemmelser på veterinær- og plantesundhedsområdet medfører. Disse bestemmelser omfatter reglerne for markedsføring af forstligt formeringsmateriale.

(2)

Ved Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale (1) gøres markedsføring af sådant materiale betinget af, at kravene i direktivets artikel 6, stk. 1, og artikel 6, stk. 3, er opfyldt.

(3)

I henhold til direktiv 1999/105/EF er det tilladt at markedsføre lagre af forstligt formeringsmateriale, der er samlet før den 1. januar 2003, indtil lagrene er afviklet.

(4)

Tjekkiet, Estland, Cypern og Litauen har underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at de ligger inde med lagre af forstligt formeringsmateriale, som er produceret på deres respektive områder fra den 1. januar 2003 til den 1. maj 2004. Dette materiale vil ikke kunne markedsføres, medmindre der gives dispensation fra bestemmelserne i ovennævnte direktiv.

(5)

For at gøre det muligt for de pågældende lande at markedsføre lagre af formeringsmateriale, der er produceret i perioden 1. januar 2003 til 1. maj 2004, bør det tillades, at de indtil den 30. april 2007 på deres respektive områder markedsfører formeringsmateriale produceret i nævnte periode i overensstemmelse med andre end de i ovennævnte direktiv fastsatte bestemmelser.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uanset artikel 6, stk. 1, og artikel 6, stk. 3, i direktiv 1999/105/EF kan Tjekkiet, Estland, Cypern og Litauen indtil den 30. april 2007 på deres respektive områder markedsføre formeringsmateriale, som er produceret i perioden fra den 1. januar 2003 til tiltrædelsesdatoen, og som ikke er produceret i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

I den periode må der kun handles med sådant formeringsmateriale inden for de respektive medlemsstaters område. Det skal klart fremgå af officielle eller andre etiketter eller dokumenter, der er fastgjort til eller ledsager formeringsmaterialet i henhold til denne beslutning, at formeringsmaterialet udelukkende er bestemt til handel i det pågældende land.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2000, s. 17.


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/51


AFGØRELSE Nr. 1/2005 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT VED AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE AF OVERENSSTEMMELSESVURDERING, -CERTIFIKATER OG -MÆRKNINGER MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG AUSTRALIEN

den 11. november 2005

om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i sektorbilaget om udstyr og dele til motorkøretøjer

(2005/916/EF)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien, særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtning:

Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om opførelse af et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer i et sektorbilag —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

Overensstemmelsesvurderingsorganet i bilaget tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit II i sektorbilaget om udstyr og dele til motorkøretøjer.

2)

Parterne har aftalt, for hvilke specifikke produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer overensstemmelsesvurderingsorganet i bilaget opføres på listen, og sørger for ajourføring heraf.

Denne afgørelse udfærdiges i to eksemplarer og underskrives af repræsentanter for det blandede udvalg, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen for den seneste af disse underskrifter.

Undertegnet i Canberra, den 11. november 2005.

For Australien

Brian PHILLIPS

Undertegnet i Bruxelles, den 21. oktober 2005.

For Det Europæiske Fællesskab

Andra KOKE


BILAG

Tysk overensstemmelsesvurderingsorgan, der tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit II i sektorbilaget om udstyr og dele til motorkøretøjer

DEKRA Automobil GmbH

Technology Center

Automobil Test Center

Senftenberger Straße 30

D-01998 Klettwitz

Tlf. (49-35754) 73 44 500

Fax (49-35754) 73 45 500


20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/53


AFGØRELSE Nr. 2/2005 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT VED AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE AF OVERENSSTEMMELSESVURDERING, -CERTIFIKATER OG -MÆRKNINGER MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG AUSTRALIEN

den 11. november 2005

om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

(2005/917/EF)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien, særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtning:

Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om opførelse af et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer i et sektorbilag —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

Overensstemmelsesvurderingsorganet i bilaget tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit II i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.

2)

Parterne har aftalt, for hvilke specifikke produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer overensstemmelsesvurderingsorganet i bilaget opføres på listen, og sørger for ajourføring heraf.

Denne afgørelse udfærdiges i to eksemplarer og underskrives af repræsentanter for det blandede udvalg, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen for den seneste af disse underskrifter.

Undertegnet i Canberra, den 11. november 2005.

For Australien

Brian PHILLIPS

Undertegnet i Bruxelles, den 21. oktober 2005.

For Det Europæiske Fællesskab

Andra KOKE


BILAG

Finsk overensstemmelsesvurderingsorgan, der tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit II i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy

NATLABS

PO Box 677 (Koneenkatu 12)

FIN-05801 Hyvinkää

Tlf. (358-20) 475 2600

Fax (358-20) 475 2719


Den Europæiske Centralbank

20.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/55


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS BESLUTNING

af 9. december 2005

om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2006

(ECB/2005/14)

(2005/918/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den 1. januar 1999 eneret til at godkende omfanget af udstedelse af mønter for de medlemsstater, som har indført euroen (de deltagende medlemsstater).

(2)

De deltagende medlemsstater har forelagt ECB deres skøn over omfanget af udstedelsen af euromønter i 2006 til godkendelse, sammen med forklarende noter om den anvendte prognosemetode —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Godkendelse af omfanget af udstedelse af euromønter i 2006

ECB godkender herved omfanget af de deltagende medlemsstaters udstedelse af mønter i 2006 som anført i den følgende tabel:

(mio. EUR)

 

Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2006

Belgien

145,5

Tyskland

500,0

Grækenland

71,4

Spanien

625,0

Frankrig

362,0

Irland

76,0

Italien

772,4

Luxembourg

45,0

Nederlandene

60,0

Østrig

177,0

Portugal

150,0

Finland

60,0

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne beslutning er rettet til de deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. december 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB