ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
14. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2005 af 13. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2026/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 og de følgende år af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer fra Tyrkiet og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2027/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2028/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2029/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2030/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2005 af 12. december 2005 om forbud mod fiskeri efter berycider i ICES-område III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2005 af 12. december 2005 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i ICES-område V, VI, VII og XII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

17

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Orientering om Den Franske Republiks og Republikken Ungarns erklæringer om deres accept af EF-Domstolens kompetence til at træffe præjudicielle afgørelser om de retsakter, der er omhandlet i artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Union

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2005 om ændring af beslutning 2004/695/EF og 2004/840/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 4792)

20

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/888/FUSP af 12. december 2005 om specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer, som mistænkes for at være involveret i mordet på den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri

26

 

*

Fælles aktion 2005/889/FUSP af 12. december 2005 om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

28

 

*

Rådets afgørelse 2005/890/FUSP af 12. december 2005 om gennemførelse af fælles holdning 2004/179/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrien-området i Republikken Moldova

33

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2025/2005

af 13. december 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

67,9

204

49,7

212

88,1

999

68,6

0707 00 05

052

140,7

204

59,8

999

100,3

0709 90 70

052

144,7

204

107,8

999

126,3

0805 10 20

052

69,7

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,9

0805 20 10

052

73,9

204

59,3

999

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,4

400

82,8

624

88,2

999

82,5

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

109,6

404

93,2

720

71,7

999

91,5

0808 20 50

052

104,1

400

104,5

404

53,1

720

63,7

999

81,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2026/2005

af 13. december 2005

om åbning for 2006 og de følgende år af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer fra Tyrkiet og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fremme udviklingen af samhandelen i overensstemmelse med toldunionens mål er der ved afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 29. april 1997 om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter (2) fastsat et årligt værditoldkontingent for visse pastaprodukter, som indføres til Fællesskabet fra Tyrkiet. Dette kontingent bør åbnes for 2006 og årene herefter. Tilladelse til at udnytte det bør betinges af, at der forelægges et varecertifikat A.TR. i henhold til afgørelse nr. 1/2001 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet den 28. marts 2001 om ændring af afgørelse nr. 1/96 om gennemførelsesbestemmelser til afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet (3).

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (4) indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Det bør bestemmes, at de toldkontingenter, der åbnes ved nærværende forordning, forvaltes i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De årlige fællesskabstoldkontingenter for indførsel af de i bilaget anførte varer fra Tyrkiet åbnes fra den 1. januar til den 31. december 2006 og fra den 1. januar til den 31. december de følgende år på de i bilaget fastsatte betingelser.

Tilladelse til at udnytte kontingenterne er betinget af, at der forelægges et varecertifikat A.TR. i overensstemmelse med afgørelse nr. 1/2001 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet.

Artikel 2

De i artikel 1 nævnte fællesskabstoldkontingenter forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EFT L 126 af 17.5.1997, s. 26.

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 31.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Kontingent

Toldsats

09.0205

1902 11 00

1902 19

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt

2,5 mio. EUR

10,67 EUR/100 kg net


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2027/2005

af 13. december 2005

om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 1999/492/EF af 21. juni 1999 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Island på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Island på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island, godkendt ved afgørelse 1999/492/EF, indeholder bestemmelser om et årligt toldkontingent ved indførsel af sukkervarer, chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, med oprindelse i Island. Dette kontingent bør åbnes for 2006.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Det bør bestemmes, at det toldkontingent, der åbnes ved nærværende forordning, forvaltes i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar til den 31. december 2006 gælder de i bilaget anførte toldsatser for de i samme bilag omhandlede varer med oprindelse i Island, som indføres til Fællesskabet, indtil det i bilaget nævnte årlige kontingent er opbrugt.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte toldkontingent forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EFT L 192 af 24.7.1999, s. 47.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Kontingent

Toldsats

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade), henhørende under KN-kode 1704 90

500 t

50 % af tredjelandstoldsatsen (1) med et maksimum på 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, henhørende under KN-kode 1806 32, 1806 90, 1905 31 og 1905 32


(1)  Tredjelandstoldsats: sats bestående af værditolden plus eventuelt landbrugselementet, begrænset til maksimumssatsen, hvis en sådan er fastsat i den fælles toldtarif.


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2028/2005

af 13. december 2005

om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (3) og protokol 3 til EØS-aftalen (4) fastlægges ordningen for handelen med visse forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer mellem de kontraherende parter.

(2)

I protokol 3 til EØS-aftalen, ændret ved afgørelse nr. 138/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg (5), er der fastsat en nultoldsats for visse former for vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, henhørende under KN-kode 2202 10 00, og visse andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker, henhørende under KN-kode ex 2202 90 10.

(3)

Nultoldsatsen for dette vand og disse andre drikkevarer er blevet midlertidigt suspenderet for Norge ved aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (6), i det følgende benævnt »aftalen«, godkendt ved afgørelse 2004/859/EF. I henhold til punkt IV i det godkendte referat til aftalen er toldfri indførsel af varer henhørende under KN-kode 2202 10 00 og ex 2202 90 10 med oprindelse i Norge kun tilladt inden for et toldfrit kontingent, mens indførsel ud over kontingentet belægges med told.

(4)

Det er nødvendigt at åbne toldkontingentet for 2006 for de pågældende ikke-alkoholholdige drikkevarer. Ifølge de statistikker, der er indberettet til Kommissionen, blev det årlige kontingent for de pågældende varer, som blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2185/2004 (7), udtømt den 31. oktober 2005. Ifølge punkt IV i det godkendte referat til aftalen bør toldkontingentet for 2006 derfor forhøjes med 10 %.

(5)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (8) indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Det bør bestemmes, at det toldkontingent, der åbnes ved nærværende forordning, forvaltes i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(6)

For at sikre, at kontingentet forvaltes hensigtsmæssigt, bør toldfritagelse inden for kontingentet i de erhvervsdrivendes interesse midlertidigt være betinget af, at Fællesskabets toldmyndigheder får forelagt et certifikat udstedt af de norske myndigheder.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. januar til den 31. december 2006 åbnes det i bilag I fastsatte toldkontingent for de varer med oprindelse i Norge, som er anført i bilaget, på de deri fastsatte betingelser.

2.   De oprindelsesregler, som gensidigt finder anvendelse på de i bilag I anførte varer er fastsat i protokol nr. 3 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge.

3.   Den i bilag I fastsatte toldfritagelse inden for kontingentet er betinget af, at Fællesskabets toldmyndigheder får forelagt det i bilag II anførte certifikat, som udstedes til eksportørerne af de norske myndigheder på et af Fællesskabets officielle sprog.

4.   For de mængder, der indføres ud over kontingentet, eller for hvilke det i stk. 3 nævnte certifikat ikke er forelagt, gælder en toldsats på 0,047 EUR/liter.

Artikel 2

Det i artikel 1, stk. 1, nævnte fællesskabstoldkontingent forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.

(3)  EFT L 171 af 27.6.1973, s. 1.

(4)  EFT L 22 af 24.1.2002, s. 37.

(5)  EUT L 342 af 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUT L 373 af 21.12.2004, s.10.

(8)  EFT L 253 af 11.10.1993, s.1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG I

Toldkontingent ved indførsel til Fællesskabet af varer med oprindelse i Norge

Løbenr.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde for 2006

Toldsats inden for kontingentmængden

Toldsats uden for kontingentmængden

09.0709

2202 10 00

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

15,73 mio. l

Fritagelse

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)


BILAG II

Certifikat til toldfri indførsel til Fællesskabet af vand henhørende under KN-kode 2202 10 00 og ex 2202 90 10

Image


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2029/2005

af 13. december 2005

om åbning for 2006 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge indeholder i punkt III bestemmelser om årlige toldkontingenter ved indførsel af visse varer med oprindelse i Norge. Disse kontingenter bør åbnes for 2006.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Det bør bestemmes, at de toldkontingenter, der åbnes ved nærværende forordning, forvaltes i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fællesskabstoldkontingenterne for de varer med oprindelse i Norge, som er anført i bilaget, åbnes for perioden 1. januar til 31. december 2006.

Artikel 2

De i artikel 1 nævnte fællesskabstoldkontingenter forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG

Årlige toldkontingenter ved indførsel til Fællesskabet af varer med oprindelse i Norge

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde fra 1.1.2006

Toldsats inden for kontingentet

09.0765

1517 10 90

Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på ikke over 10 vægtprocent

2 470 t

Fri

09.0771

Ex22071000 (TARIC-kode 90)

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover, undtagen varer fremstillet af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

164 000 hl

Fri

09.0772

Ex22072000 (TARIC-kode 90)

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet, undtagen varer fremstillet af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

14 340 hl

Fri

09.0774

2403 10

Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet

370 t

Fri


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2030/2005

af 13. december 2005

om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 96/753/EF af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge, godkendt ved afgørelse 96/753/EF, indeholder bestemmelser om et årligt toldkontingent ved indførsel af chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, med oprindelse i Norge. Dette kontingent bør åbnes for 2006.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Det bør bestemmes, at det toldkontingent, der åbnes ved nærværende forordning, forvaltes i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar til den 31. december 2006 gælder de i bilaget anførte toldsatser for de i samme bilag omhandlede varer med oprindelse i Norge, som indføres til Fællesskabet, indtil det i bilaget nævnte årlige kontingent er opbrugt.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte toldkontingent forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EFT L 345 af 31.12.1996, s. 78.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Kontingent

Toldsats

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, bortset fra kakaopulver tilsat sukker eller andre sødemidler henhørende under KN-kode 1806 10

5 500 t

35,15 EUR/100 kg


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2031/2005

af 12. december 2005

om forbud mod fiskeri efter berycider i ICES-område III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (3) er der fastsat kvoter for 2005 og 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter bestanden omhandlet i bilaget til nærværende forordning fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag eller er registreret i den medlemsstat, der er nævnt i bilaget, nået den tildelte kvote for 2005.

(3)

Det er derfor nødvendigt, at der indføres forbud mod fiskeri efter den pågældende bestand samt mod opbevaring om bord, omladning og landing af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, der for 2005 blev tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter denne dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Spanien

Bestand

ALF/3X12-

Art

Berycider (Beryx spp.)

Område

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII (EF-farvande og internationale farvande)

Dato

22. november 2005


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2032/2005

af 12. december 2005

om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i ICES-område V, VI, VII og XII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (3) er der fastsat kvoter for 2005 og 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter bestanden omhandlet i bilaget til nærværende forordning fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag eller er registreret i den medlemsstat, der er nævnt i bilaget, nået den tildelte kvote for 2005.

(3)

Det er derfor nødvendigt, at der indføres forbud mod fiskeri efter den pågældende bestand samt mod opbevaring om bord, omladning og landing af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, der for 2005 blev tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter denne dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Spanien

Bestand

BSF/56712-

Art

Sort sabelfisk (Aphanopus carbo)

Område

V, VI, VII og XII (EF-farvande og internationale farvande)

Dato

22. november 2005


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/19


Orientering om Den Franske Republiks og Republikken Ungarns erklæringer om deres accept af EF-Domstolens kompetence til at træffe præjudicielle afgørelser om de retsakter, der er omhandlet i artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Union

Den Franske Republik har erklæret, at den accepterer De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 35, stk. 2, og artikel 35, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union.

Republikken Ungarn har erklæret, at den accepterer De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 35, stk. 2, og artikel 35, stk. 3, litra a), i traktaten om Den Europæiske Union.

Herefter er status for erklæringerne om accept af Domstolens kompetence til at træffe præjudicielle afgørelser om gyldigheden og fortolkningen af de retsakter, der er omhandlet i artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Union, følgende:

Kongeriget Spanien og Republikken Ungarn har erklæret, at de accepterer De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 35, stk. 2, og artikel 35, stk. 3, litra a) (1),

Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige har erklæret, at de accepterer De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 35, stk. 2, og artikel 35, stk. 3, litra b) (2),

Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene og Republikken Østrig har ved fremsættelsen af ovennævnte erklæringer forbeholdt sig ret til i deres nationale lovgivning at fastsætte bestemmelser om, at det, såfremt der rejses spørgsmål om gyldigheden eller fortolkningen af en retsakt som nævnt i artikel 35, stk. 1, under en retssag ved en national ret, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres, pålægges denne ret at indbringe spørgsmålet for Domstolen.


(1)  Meddelelsen om Kongeriget Spaniens erklæring blev offentliggjort i EFT L 114 af 1.5.1999, s. 56, og i EFT C 120 af 1.5.1999, s. 24.

(2)  Den Tjekkiske Republiks erklæring blev offentliggjort i EUT L 236 af 23.9.2003, s. 980. Meddelelsen om erklæringen fra de andre nævnte medlemsstater — med undtagelse af Den Franske Republik — blev offentliggjort i EFT L 114 af 1.5.1999, s. 56, og i EFT C 120 af 1.5.1999, s. 24.


Kommissionen

14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. december 2005

om ændring af beslutning 2004/695/EF og 2004/840/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2005

(meddelt under nummer K(2005) 4792)

(2005/887/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, artikel 29 og artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter beslutning 90/424/EØF kan der ydes EF-tilskud til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og til kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser.

(2)

I Kommissionens beslutning 2004/695/EF af 14. oktober 2004 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2005 (2), fastsættes den foreslåede procentsats og det maksimale EF-tilskud til hvert program, som forelægges af medlemsstaterne.

(3)

I Kommissionens beslutning 2004/840/EF af 30. november 2004 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af visse dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2005, og om fastsættelse af EF-tilskuddet (3) fastsættes det maksimale EF-tilskud til hvert program, som forelægges af medlemsstaterne.

(4)

Kommissionen har analyseret de rapporter vedrørende programudgifterne, som medlemsstaterne har indsendt. Analysen viser, at nogle medlemsstater ikke udnytter deres bevilling for 2005 fuldt ud, mens andre har udgifter, der overstiger det bevilgede beløb.

(5)

Det er derfor nødvendigt at justere EF-tilskuddet til nogle af programmerne. Der bør foretages en omfordeling af programbevillingerne fra medlemsstater, der ikke udnytter hele deres bevilling, til medlemsstater, der overskrider bevillingen. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, de pågældende medlemsstater faktisk har afholdt.

(6)

Beslutning 2004/695/EF og 2004/840/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2004/695/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2004/840/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »900 000 EUR«.

2)

I artikel 5, stk. 2, ændres »900 000 EUR« til »0 EUR«.

3)

I artikel 6, stk. 2, ændres »1 500 000 EUR« til »675 000 EUR«.

4)

I artikel 7, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »300 000 EUR«.

5)

I artikel 8, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »500 000 EUR«.

6)

I artikel 9, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »105 000 EUR«.

7)

I artikel 11, stk. 2, ændres »5 000 000 EUR« til »5 850 000 EUR«.

8)

I artikel 12, stk. 2, ændres »5 000 000 EUR« til »3 600 000 EUR«.

9)

I artikel 13, stk. 2, ændres »3 000 000 EUR« til »2 875 000 EUR«.

10)

I artikel 14, stk. 2, ændres »800 000 EUR« til »100 000 EUR«.

11)

I artikel 15, stk. 2, ændres »1 800 000 EUR« til »1 740 000 EUR«.

12)

I artikel 16, stk. 2, ændres »5 000 000 EUR« til »4 415 000 EUR«.

13)

I artikel 19, stk. 2, ændres »4 000 000 EUR« til »4 600 000 EUR«.

14)

I artikel 20, stk. 2, ændres »2 500 000 EUR« til »2 725 000 EUR«.

15)

I artikel 21, stk. 2, ændres »700 000 EUR« til »770 000 EUR«.

16)

I artikel 22, stk. 2, ændres »250 000 EUR« til »300 000 EUR«.

17)

I artikel 24, stk. 2, ændres »250 000 EUR« til »350 000 EUR«.

18)

I artikel 27, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »330 000 EUR«.

19)

I artikel 28, stk. 2, ændres »175 000 EUR« til »150 000 EUR«.

20)

I artikel 30, stk. 2, ændres »6 500 000 EUR« til »6 340 000 EUR«.

21)

I artikel 31, stk. 2, ændres »300 000 EUR« til »500 000 EUR«.

22)

I artikel 32, stk. 2, ændres »4 500 000 EUR« til »4 470 000 EUR«.

23)

I artikel 33, stk. 2, ændres »1 700 000 EUR« til »1 900 000 EUR«.

24)

I artikel 34, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »875 000 EUR«.

25)

I artikel 35, stk. 2, ændres »50 000 EUR« til »95 000 EUR«.

26)

I artikel 36, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »675 000 EUR«.

27)

I artikel 37, stk. 2, ændres »70 000 EUR« til »117 000 EUR«.

28)

I artikel 38, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »455 000 EUR«.

29)

I artikel 40, stk. 2, ændres »600 000 EUR« til »310 000 EUR«.

30)

I artikel 41, stk. 2, ændres »50 000 EUR« til »0 EUR«.

31)

I artikel 42, stk. 2, ændres »600 000 EUR« til »170 000 EUR«.

32)

I artikel 43, stk. 2, ændres »350 000 EUR« til »370 000 EUR«.

33)

I artikel 44, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »25 000 EUR«.

34)

I artikel 45, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »375 000 EUR«.

35)

I artikel 46, stk. 2, ændres »15 000 EUR« til »23 000 EUR«.

36)

I artikel 47, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »140 000 EUR«.

37)

I artikel 48, stk. 2, ændres »800 000 EUR« til »1 075 000 EUR«.

38)

I artikel 49, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »485 000 EUR«.

39)

I artikel 50, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »40 000 EUR«.

40)

I artikel 51, stk. 2, ændres »10 000 EUR« til »100 000 EUR«.

41)

I artikel 52, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »290 000 EUR«.

42)

I artikel 53, stk. 2, ændres »300 000 EUR« til »370 000 EUR«.

43)

I artikel 54, stk. 2, ændres »250 000 EUR« til »370 000 EUR«.

44)

I artikel 55, stk. 2, ændres »50 000 EUR« til »115 000 EUR«.

45)

I artikel 57, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »50 000 EUR«.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 316 af 15.10.2004, s. 87.

(3)  EUT L 361 af 8.12.2004, s. 41.


BILAG

Bilag I og II til beslutning 2004/695/EF affattes således:

»

BILAG I

Liste over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme (jf. artikel 1, stk. 1)

— Foreslået procentsats og EF-tilskud —

Sygdom

Medlemsstat eller tiltrædende land

Procentsats

Foreslået beløb

(EUR)

Aujeszkys sygdom

Belgien

50 %

370 000

Spanien

50 %

370 000

Ungarn

50 %

115 000

Irland

50 %

50 000

Portugal

50 %

50 000

Slovakiet

50 %

25 000

Bluetongue

Spanien

50 %

875 000

Frankrig

50 %

95 000

Italien

50 %

675 000

Kvægbrucellose

Cypern

50 %

105 000

Grækenland

50 %

100 000

Spanien

50 %

5 850 000

Irland

50 %

3 600 000

Italien

50 %

2 875 000

Polen

50 %

100 000

Portugal

50 %

1 740 000

Det Forenede Kongerige (1)

50 %

4 415 000

Kvægtuberkulose

Cypern

50 %

5 000

Grækenland

50 %

100 000

Spanien

50 %

4 600 000

Irland

50 %

0

Italien

50 %

2 725 000

Polen

50 %

770 000

Portugal

50 %

300 000

Det Forenede Kongerige (1)

50 %

0

Klassisk svinepest

Belgien

50 %

23 000

Tjekkiet

50 %

140 000

Tyskland

50 %

1 075 000

Frankrig

50 %

485 000

Luxembourg

50 %

40 000

Slovenien

50 %

100 000

Slovakiet

50 %

290 000

Enzootisk kvægleukose

Estland

50 %

25 000

Italien

50 %

350 000

Litauen

50 %

200 000

Letland

50 %

100 000

Portugal

50 %

330 000

Fåre- og gedebrucellose (B. melitensis)

Cypern

50 %

150 000

Grækenland

50 %

800 000

Spanien

50 %

6 340 000

Frankrig

50 %

500 000

Italien

50 %

4 470 000

Portugal

50 %

1 900 000

Poseidom (2)

Frankrig (3)

50 %

150 000

Rabies

Østrig

50 %

180 000

Tjekkiet

50 %

400 000

Tyskland

50 %

900 000

Finland

50 %

100 000

Litauen

50 %

0

Polen

50 %

675 000

Slovenien

50 %

300 000

Slovakiet

50 %

500 000

Smitsomt blæreudslæt hos svin

Italien

50 %

375 000

I alt

50 808 000

BILAG II

Liste over kontrolprogrammer med henblik på forebyggelse af zoonoser (jf. artikel 2, stk. 1)

— Foreslået procentsats og EF-tilskud —

Zoonose

Medlemsstat eller tiltrædende land

Procentsats

Foreslået beløb

(EUR)

Salmonella

Østrig

50 %

117 000

Belgien

50 %

455 000

Danmark

50 %

110 000

Frankrig

50 %

310 000

Irland

50 %

0

Italien

50 %

170 000

Nederlandene

50 %

370 000

Slovakiet

50 %

25 000

I alt

1 557 000

«

(1)  Det Forenede Kongerige kun for så vidt angår Nordirland.

(2)  Cowdriose, babesiose og anaplasmose overført af insekter i de franske oversøiske departementer.

(3)  Frankrig kun for så vidt angår Guadeloupe, Martinique og Réunion.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/26


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2005/888/FUSP

af 12. december 2005

om specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer, som mistænkes for at være involveret i mordet på den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. oktober 2005 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1636 (2005) (UNSCR 1636 (2005)), der anerkender rapporten fra FN’s internationale efterforskningskommission, under ledelse af Detlev Mehlis, i det følgende benævnt »efterforskningskommissionen«, vedrørende bombeattentatet den 14. februar 2005 i Beirut, Libanon, som dræbte 23 personer, deriblandt den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri, og sårede mange mennesker.

(2)

UNSCR 1636 (2005) indfører foranstaltninger om begrænsning af indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område for personer, som er registreret af det udvalg under Sikkerhedsrådet, der er nedsat ved punkt 3, litra b), i UNSCR 1636 (2005), i det følgende benævnt »udvalget«, samt indefrysning af midler og økonomiske ressourcer tilhørende ovennævnte personer, som mistænkes for at være involveret i planlægningen, finansieringen, tilrettelæggelsen eller udførelsen af bombeattentatet.

(3)

Den 7. november 2005 vedtog Rådet konklusioner om Syrien og Libanon. Rådet beklagede den åbenlyse kendsgerning, at Syrien ikke havde samarbejdet fuldt ud med efterforskningsholdet og opfordrede Syrien til at samarbejde betingelsesløst med efterforskerne.

(4)

En handling fra Fællesskabets side er nødvendig for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forhindre indrejse i eller transit gennem deres område for alle fysiske personer, der er opført på listen i bilaget til denne fælles holdning.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udvalget på forhånd og i hvert enkelt tilfælde fastslår, at sådanne rejser er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller hvis udvalget konkluderer, at en undtagelse vil fremme målene i UNSCR 1636 (2005).

4.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3 og i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 2

1.   Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører eller ejes, indehaves eller kontrolleres af de fysiske personer, der er opført på listen i bilaget, eller som indehaves af enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne personer eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og som er anført på listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen midler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte blive stillet til rådighed for de personer eller enheder, der er opført på listen i bilaget, eller komme dem til gode.

3.   Under forudsætning af udvalgets godkendelse kan der gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der er:

a)

nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene bestemt til betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer.

4.   Stk. 2 gælder ikke for beløb, der tilføres indefrosne konti i form af renter eller anden form for afkast fra disse konti, såfremt sådanne renter eller anden form for afkast fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med gældende ret, at hvis en fysisk person, der er anført på listen i bilaget, opdages på deres område, stilles vedkommende til rådighed for afhøring i efterforskningskommissionen, såfremt denne kommission anmoder om det.

2.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med gældende ret fuldt ud med alle internationale efterforskninger vedrørende midler eller økonomiske ressourcer eller finansielle transaktioner, der tilhører eller foretages af personer eller enheder, som er opført på listen i bilaget, bl.a. gennem udveksling af finansielle oplysninger.

Artikel 4

Rådet udarbejder en liste over de relevante personer og hertil knyttede enheder og personer, der er opført i bilaget, og gennemfører eventuelle ændringer heraf på baggrund af, hvad udvalget beslutter.

Artikel 5

Denne fælles holdning træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


BILAG

Liste over de fysiske personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1, 2 og 3

(Bilaget suppleres, når de pågældende personer og enheder er blevet registreret af det udvalg, der er nedsat ved punkt 3, litra b), i UNSCR 1636 (2005))


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/28


FÆLLES AKTION 2005/889/FUSP

af 12. december 2005

om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14 og artikel 25, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union (EU) er som del af Kvartetten besluttet på at bistå og fremme gennemførelsen af køreplanen, hvori der gøres rede for gensidige tiltag fra den israelske regerings og Den Palæstinensiske Myndigheds side på det politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske, humanitære og institutionsopbyggende område, som vil føre til skabelsen af en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og sikkerhed med Israel og sine andre naboer.

(2)

Efter Israels ensidige tilbagetrækning fra Gaza er den israelske regering ikke længere til stede ved grænseovergangen i Rafah, og terminalen er lukket bortset fra undtagelsestilfælde.

(3)

Det Europæiske Råd bekræftede på mødet den 17.-18. juni 2004 på ny, at EU er rede til at støtte Den Palæstinensiske Myndighed i at tage ansvaret for lov og orden og navnlig i arbejdet med at forbedre det palæstinensiske civile politis kapacitet samt retshåndhævelseskapaciteten.

(4)

Rådet gav på samlingen den 7. november 2005 på ny udtryk for EU’s støtte til det arbejde, der udføres af Kvartettens særlige repræsentant med henblik på tilbagetrækningen, og det udtrykte tilfredshed med den rapport, han netop har fremsendt til medlemmerne af Kvartetten. Rådet noterede sig også hans brev af 2. november 2005, hvori han på parternes vegne udtrykte ønske om, at EU overvejer at deltage som tredjepart i overvågningen ved grænseovergangen i Rafah mellem Gaza og Egypten. Rådet noterede sig, at EU i princippet er rede til at bistå med at bringe Gazas grænseovergange til at fungere på grundlag af en aftale mellem parterne.

(5)

Åbningen af grænseovergangen i Rafah har økonomiske, sikkerhedsmæssige og humanitære følger.

(6)

EU har fastlagt opbygningen af den palæstinensiske toldadministration i samarbejde mellem EF og Palæstina som en prioritet. Fællesskabet har ydet bistand til den palæstinensiske grænseadministration og har etableret en trepartsdialog om toldspørgsmål med den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed. Den Palæstinensiske Myndighed er i gang med at udvikle detaljerede planer for grænsesikkerhedsprocedurer med støtte fra USA og Israel.

(7)

Den 24. oktober 2005 sendte den palæstinensiske premierminister et brev til EU’s kommissær for eksterne forbindelser og europæisk naboskabspolitik, hvori han anmodede om bistand fra EF på områder som f.eks. kapacitetsopbygning af det palæstinensiske personale ved grænseovergangen i Rafah, udvikling og installation af nødvendige systemer og nødvendigt udstyr samt rådgivning og støtte til palæstinensiske embedsmænd, der gør tjeneste ved grænseovergangen i Rafah.

(8)

Den 15. november 2005 indgik den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed en aftale om bevægelse og adgang ved grænseovergangene til og fra Gaza, hvori der bl.a. henvises til EU’s rolle som tredjepart i forbindelse med operationerne ved de relevante grænseovergange.

(9)

Den Palæstinensiske Myndighed og den israelske regering har i breve af henholdsvis 20. og 23. november 2005 opfordret EU til at oprette en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

EU-missionen skal supplere og tilføre den aktuelle internationale indsats en merværdi samt udvikle synergier med Fællesskabets og medlemsstaternes igangværende indsats. Missionen skal tilstræbe sammenhæng og samordning med EF’s kapacitetsopbyggende aktioner, navnlig inden for toldadministration.

(11)

Missionen indgår i en bredere kontekst i form af det internationale samfunds indsats for at bistå Den Palæstinensiske Myndighed med at overtage ansvaret for lov og orden, og navnlig med at forbedre det civile politis kapacitet og retshåndhævelseskapaciteten.

(12)

Der bør sikres en passende forbindelse med Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder, betegnet som EU-koordinationskontoret for støtte til det palæstinensiske politi (EU COPPS) (1).

(13)

Missionen kommer til at udøve sit mandat i en situation, der udgør en trussel mod lov og orden, enkeltpersoners sikkerhed og stabiliteten i området, og som vil kunne skade den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks mål som defineret i traktatens artikel 11.

(14)

Sikkerheden er fortsat et afgørende problem, og der bør vedtages passende ordninger for at sikre den.

(15)

Denne fælles aktion bør i overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Råds møde i Nice den 7.-9. december 2000 fastlægge den rolle, som generalsekretæren/den højtstående repræsentant skal spille i overensstemmelse med traktatens artikel 18 og 26.

(16)

I henhold til traktatens artikel 14, stk. 1, skal der angives et finansielt referencegrundlag for hele gennemførelsesperioden for denne fælles aktion. Angivelsen af beløb, der skal afholdes over Fællesskabets budget, er udtryk for den politiske myndigheds vilje og forudsætter, at der er forpligtelsesbevillinger til rådighed i det pågældende regnskabsår —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Missionen

1.   Der oprettes herved en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah, i det følgende benævnt »EU BAM Rafah«, med en operativ fase, der indledes den 25. november 2005.

2.   EU BAM Rafah opererer i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2.

Artikel 2

Missionsbeskrivelse

Formålet med EU BAM Rafah er at sikre tilstedeværelsen af en tredjepart ved grænseovergangen i Rafah for i samarbejde med Fællesskabets institutionsopbygningsindsats at bidrage til åbningen af grænseovergangen i Rafah og for at opbygge tillid mellem den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed.

Med henblik herpå skal EU BAM Rafah:

a)

aktivt overvåge, efterprøve og evaluere Den Palæstinensiske Myndigheds indsats i forbindelse med gennemførelsen af de ramme-, sikkerheds- og toldaftaler, der er indgået mellem parterne om Rafah-terminalens drift

b)

ved hjælp af vejledning bidrage til opbygningen af den palæstinensiske kapacitet i alle aspekter af grænseforvaltning i Rafah

c)

bidrage til forbindelsen mellem de palæstinensiske, israelske og egyptiske myndigheder i alle aspekter vedrørende forvaltningen af grænseovergangen i Rafah.

EU BAM Rafah skal gennemføre de opgaver, som er pålagt den i aftalerne mellem den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed om forvaltningen af grænseovergangen i Rafah. Den påtager sig ikke alternative opgaver.

Artikel 3

Varighed

Missionen skal have en varighed på 12 måneder.

Artikel 4

Missionens struktur

EU BAM Rafah består af følgende elementer:

a)

missionschef bistået af rådgivende personale

b)

overvågnings- og operationsafdeling

c)

administrationsafdeling.

Disse elementer beskrives nærmere i operationskonceptet (CONOPS) og operationsplanen (OPLAN). Rådet godkender CONOPS og OPLAN.

Artikel 5

Missionschefen

1.   Generalmajor Pietro Pistolese udnævnes herved til missionschef for EU BAM Rafah.

2.   Missionschefen udøver operativ kontrol med EU BAM Rafah og varetager den daglige ledelse af EU BAM Rafah og koordinering af EU BAM Rafahs aktiviteter, herunder styring af sikkerheden for EU BAM Rafahs personale, ressourcer og informationer.

3.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med EU BAM Rafahs personale. For det udsendte personales vedkommende udøves den disciplinære kontrol af vedkommende nationale myndighed eller EU-myndighed.

4.   Missionschefen indgår en kontrakt med Kommissionen.

5.   Missionschefen sikrer, at EU’s tilstedeværelse er tilstrækkelig synlig.

Artikel 6

Planlægningsfasen

1.   I missionens planlægningsfase nedsættes en planlægningsgruppe bestående af missionschefen, der leder planlægningsgruppen, samt det nødvendige personale til varetagelse af de opgaver, som missionen har et fastslået behov for at få udført.

2.   Der foretages som noget af det vigtigste i planlægningsprocessen en samlet risikovurdering, som ajourføres efter behov.

3.   Planlægningsgruppen opstiller en OPLAN og udarbejder alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for missionens gennemførelse. OPLAN skal tage hensyn til den samlede risikovurdering og omfatte en sikkerhedsplan.

Artikel 7

EU BAM Rafahs personale

1.   Antallet af EU BAM Rafah-medarbejdere og disses kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2 og strukturen i artikel 4.

2.   EU BAM Rafahs personale udstationeres af EU-medlemsstaterne eller EU-institutionerne. Den enkelte medlemsstat afholder udgifterne til det EU BAM Rafah-personale, den udstationerer, inkl. løn, sygesikring, rejseudgifter til og fra missionsområdet og andre godtgørelser end dagpenge.

3.   Internationalt og lokalt personale kontraktansættes af EU BAM Rafah efter behov.

4.   Tredjelande kan også, i nødvendigt omfang, udstationere missionspersonale. Det enkelte udstationerende tredjeland afholder udgifterne til det personale, det udstationerer, inkl. løn, sygesikring, godtgørelser, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra missionsområdet.

5.   Alt personale forbliver under den relevante udsendende stats eller EU-institutions myndighed og udfører sine pligter og handler i missionens interesse. Personalet overholder de principper og minimumsstandarder for sikkerhed, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (2).

6.   EU-politifolk bærer nationale uniformer og EU-insignier alt efter behov, og andre medlemmer af missionen bærer kendetegn, der identificerer dem, alt efter behov; afgørelse herom træffes af missionschefen under hensyntagen til sikkerheden.

Artikel 8

EU BAM Rafah-personalets status

1.   I nødvendigt omfang skal EU BAM Rafah-personalets status, herunder i givet fald privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EU BAM Rafah kan gennemføres og fungere efter hensigten, være omfattet af en aftale, som skal indgås efter proceduren i traktatens artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne aftaler på dettes vegne.

2.   Den medlemsstat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende medlemsstat eller EU-institution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

3.   Ansættelsesforhold og rettigheder og forpligtelser for internationalt og lokalt ansat personale fastsættes i kontrakten mellem missionschefen og vedkommende medarbejder.

Artikel 9

Kommandovej

1.   EU BAM Rafah skal som krisestyringsoperation have en fælles kommandovej.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) udøver den politiske kontrol og den strategiske ledelse.

3.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant udstikker retningslinjer til missionschefen via EU’s særlige repræsentant.

4.   Missionschefen leder EU BAM Rafah og varetager den daglige ledelse.

5.   Missionschefen refererer til generalsekretæren/den højtstående repræsentant via EU’s særlige repræsentant.

6.   EU’s særlige repræsentant aflægger rapport til Rådet via generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Artikel 10

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.   PSC varetager under Rådets ansvar den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af missionen.

2.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe relevante afgørelser i overensstemmelse med traktatens artikel 25. Denne bemyndigelse omfatter beføjelse til at ændre OPLAN samt kommandovejen. Den omfatter også beføjelse til at træffe efterfølgende afgørelser vedrørende udnævnelsen af missionschefen. Rådet, som bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, træffer afgørelse om operationens mål og afslutning.

3.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

4.   PSC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra missionschefen om bidrag til og gennemførelsen af missionen. PSC kan i givet fald indkalde missionschefen til sine møder.

Artikel 11

Tredjelandes deltagelse

1.   Uden at dette anfægter EU’s selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, vil tiltrædende stater blive opfordret og tredjelande kunne opfordres til at bidrage til EU BAM Rafah på den betingelse, at de afholder udgifterne til det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, sygesikring, godtgørelser, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra missionsområdet, og bidrager til EU BAM Rafahs løbende udgifter i passende omfang.

2.   Tredjelande, der yder bidrag til EU BAM Rafah, skal have samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af missionen som de deltagende EU-medlemsstater.

3.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om deltagelse af tredjelande, herunder deres foreslåede bidrag, og til at nedsætte en bidragyderkomité.

4.   Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale, som indgås efter proceduren i traktatens artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne. Har EU og et tredjeland indgået aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i EU’s krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EU BAM Rafah.

Artikel 12

Sikkerhed

1.   Missionschefen er ansvarlig for EU BAM Rafahs sikkerhed og er i samråd med Rådets Generalsekretariats Sikkerhedskontor ansvarlig for, at minimumssikkerhedskravene overholdes i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter.

2.   EU BAM Rafah skal have en særlig overordnet missionssikkerhedsmedarbejder, der bistås af et sikkerhedshold, og som refererer til missionschefen.

3.   Missionschefen rådfører sig med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører EU BAM Rafahs deployering som bestemt af generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

4.   EU BAM Rafahs personale skal deltage i obligatoriske sikkerhedskurser og underkastes en helbredsundersøgelse inden udstationering i eller rejse til missionsområdet.

Artikel 13

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah udgør 1 696 659 EUR for 2005 og 5 903 341 EUR for 2006.

2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for EU’s almindelige budget, bortset fra at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom. Statsborgere fra tredjelande, der bidrager finansielt til missionen, fra værtsparterne og, hvis det er nødvendigt af hensyn til missionens operative behov, fra nabolandene kan byde på kontrakter.

3.   Missionschefen referer udelukkende til Kommissionen, som fører tilsyn med ham, for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

4.   De finansielle ordninger skal opfylde EU BAM Rafahs operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet.

5.   Udgifter er støtteberettigede fra den dato, hvor denne fælles aktion får virkning.

Artikel 14

Fællesskabsaktioner

1.   Rådet og Kommissionen påser inden for deres respektive kompetenceområder, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets optræden udadtil i henhold til traktatens artikel 3, stk. 2. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå.

2.   De nødvendige koordineringsordninger vil i givet fald blive gennemført i missionsområdet samt i Bruxelles.

Artikel 15

Videregivelse af klassificerede oplysninger

1.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har i givet fald og afhængigt af missionens operative behov bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion.

2.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har, hvis der er et konkret og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på missionen, til de lokale myndigheder. I alle andre tilfælde videregives sådanne oplysninger og dokumenter til de lokale myndigheder efter de procedurer, der svarer til samarbejdsniveauet mellem de lokale myndigheder og EU.

3.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om missionen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (3), til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion, og til de lokale myndigheder.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne fælles aktion har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den udløber den 24. november 2006.

Artikel 17

Revision

Denne fælles aktion tages op til fornyet overvejelse senest den 30. september 2006.

Artikel 18

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  Rådets fælles aktion 2005/797/FUSP af 14.11.2005 (EUT L 300 af 17.11.2005, s. 65).

(2)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2005/571/EF (EUT L 193 af 23.7.2005, s. 31).

(3)  Rådets afgørelse 2004/338/EF, Euratom af 22.3.2004 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 22). Ændret ved afgørelse 2004/701/EF, Euratom (EUT L 319 af 20.10.2004, s. 15).


14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/33


RÅDETS AFGØRELSE 2005/890/FUSP

af 12. december 2005

om gennemførelse af fælles holdning 2004/179/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrien-området i Republikken Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til fælles holdning 2004/179/FUSP (1), særlig artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. februar 2004 fælles holdning 2004/179/FUSP.

(2)

Rådet vedtog den 26. august 2004 fælles holdning 2004/622/FUSP for at udvide de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/179/FUSP, til også at omfatte de personer, der er ansvarlige for udformningen og gennemførelsen af skræmme- og lukningskampagnen mod moldoviske skoler i Transdnestrien-området, hvor man benytter latinske bogstaver.

(3)

Rådet vedtog den 21. februar 2005 fælles holdning 2005/147/FUSP om forlængelse og ændring af fælles holdning 2004/179/FUSP (2).

(4)

Bilag II til fælles holdning 2004/179/FUSP bør ændres i erkendelse af de forbedringer, der er sket i situationen i moldoviske skoler, hvor man benytter latinske bogstaver, i nogle dele af Transdnestrien-området —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til fælles holdning 2004/179/FUSP erstattes med teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 55 af 24.2.2004, s. 68. Senest ændret ved fælles holdning 2005/147/FUSP (EUT L 279 af 28.8.2004, s. 47).

(2)  EUT L 49 af 22.2.2005, s. 31.


BILAG

»BILAG II

LISTE OVER PERSONER, DER ER OMFATTET AF ARTIKEL 1, STK. 1, ANDET LED

1.

PLATONOV, Yuri Mikhailovich,

kendt som Platonov, Yury,

»chef for den kommunale administration i Rybnitsa«,

født den 16. januar 1948

russisk pas nr. 51 NO. 0527002

udstedt den 4. maj 2001 af den russiske ambassade i Chisinau.

2.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna,

»sous-chef for den kommunale administration« i Rybnitsa, med ansvar for uddannelsesspørgsmål.«