ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 316

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
2. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 af 29. november 2005 om toldsatser for bananer

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2005 af 1. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1966/2005 af 1. december 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2061/89 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1967/2005 af 1. december 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1968/2005 af 1. december 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1969/2005 af 1. december 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1970/2005 af 1. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1971/2005 af 1. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om bemyndigelse til, at Frankrig forbyder markedsføring til slutbrugeren med henblik på såning eller plantning i visse områder af Frankrig af formeringsmateriale af Pinus pinaster Ait., der har oprindelse på den iberiske halvø og er uegnet til anvendelse i sådanne franske områder i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF (meddelt under nummer K(2005) 4534)

14

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen (meddelt under nummer K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om ændring af beslutning 2005/734/EF om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (meddelt under nummer K(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2005/629/EF af 26. august 2005 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (EUT L 225 af 31.8.2005)

23

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2005 af 24. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår en forenkling af mængderegistreringen og bestemmelser om særlige varebevægelser (EUT 307 af 25.11.2005)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1964/2005

af 29. november 2005

om toldsatser for bananer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1) skal der indføres en ren toldordning for import af bananer senest den 1. januar 2006.

(2)

Den 12. juli 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger efter artikel XXVIII i GATT 1994 med henblik på at ændre visse indrømmelser for bananer. I overensstemmelse hermed meddelte Fællesskabet den 15. juli 2004 WTO, at det agtede at ændre indrømmelserne for pos. 0803 00 19 (bananer) i EF toldliste CXL. Kommissionen har i samråd med det udvalg, der er nedsat ved traktatens artikel 133, og Specialkomitéen for Landbrug ført forhandlinger inden for rammerne af Rådets forhandlingsdirektiver.

(3)

Kommissionen har ikke været i stand til at forhandle sig frem til en acceptabel aftale med Ecuador og Panama, der har hovedleverandørinteresse, og Colombia og Costa Rica, der har væsentlig leverandørinteresse i varer henhørende under HS pos. 0803 00 19 (bananer). I medfør af bilaget til den beslutning, der blev truffet den 14. november 2001 af WTO-ministerkonferencen om De Europæiske Fællesskaber — AVS-EF-partnerskabsaftalen, har Kommissionen også haft konsultationer med andre WTO-medlemmer. Disse konsultationer førte ikke til en acceptabel aftale.

(4)

Den 31. januar 2005 meddelte Fællesskabet WTO, at det agtede at erstatte sine indrømmelser for pos. 0803 00 19 (bananer) med en bunden toldsats på 230 EUR/ton.

(5)

Voldgiftsproceduren i bilaget til beslutningen blev igangsat den 30. marts 2005. Voldgiftsafgørelsen, der blev udfærdiget den 1. august 2005, konkluderede, at den af Fællesskabet foreslåede MFN-toldsats på 230 EUR/ton ikke var i overensstemmelse med ovennævnte bilag, da den ikke ville medføre, at MFN-leverandørerne i det mindste bevarede en total markedsadgang. Kommissionen reviderede Fællesskabets forslag på baggrund af voldgiftsafgørelsen. En ny voldgiftsafgørelse, der blev udfærdiget den 27. oktober 2005, konkluderede, at det reviderede forslag om en MFN-toldsats på 187 EUR/ton ikke afhjælper problemet. Kommissionen har derfor yderligere ændret sit forslag for at afhjælpe problemet.

(6)

Der bør åbnes et toldkontingent for bananer med oprindelse i AVS-landene i overensstemmelse med Fællesskabets forpligtelser under AVS-EF-partnerskabsaftalen.

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning samt overgangsforanstaltninger vedrørende navnlig forvaltningen af toldkontingentet for bananer med oprindelse i AVS-lande bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra 1. januar 2006 er toldsatsen for bananer (KN-kode 0803 00 19) på 176 EUR/ton.

2.   Hvert år fra den 1. januar åbnes der fra og med den 1. januar 2006 et autonomt toldkontingent på 775 000 tons nettovægt med nultold for import af bananer (KN-kode 0803 00 19) med oprindelse i AVS-landene.

Artikel 2

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning samt de overgangsforanstaltninger, der er nødvendige for at lette overgangen fra de nuværende ordninger til dem, der er fastlagt i denne forordning, vedtages efter proceduren i artikel 3, stk. 2.

Artikel 3

1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Bananer nedsat ved artikel 26 i forordning (EØF) nr. 404/93 (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2005.

På Rådets vegne

A. JOHNSON

Formand


(1)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1965/2005

af 1. december 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1966/2005

af 1. december 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 2061/89 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særligt artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er vedlagt som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages foranstaltninger vedrørende tariferingen af de varer, der er anført i bilaget til denne forordning.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 indeholder de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Bestemmelserne gælder også enhver anden nomenklatur, der er helt eller delvist baseret herpå eller føjer en yderligere underinddeling til, og som er baseret på særlige fællesskabsbestemmelser med henblik på anvendelsen af told- og andre foranstaltninger vedrørende varehandel.

(3)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2061/89 af 7. juli 1989 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur (2) er vare nr. 5 i bilaget tariferet som et kosttilskud uden at tage hensyn til dens særlige helbredende og forebyggende egenskaber i behandlingen af C-vitaminmangel. Det er derfor nødvendigt at ændre tariferingen af varen, idet den bør betragtes som et lægemiddel.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Tariferingen af vare nr. 5 i bilaget til forordning (EØF) nr. 2061/89 erstattes af tariferingen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 (EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1).

(2)  EFT L 196 af 12.7.1989, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 936/1999 (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 9).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

5.

Præparat i form af tabletter i detailsalgspakninger med oplysninger om dosering og sammensætning, til modvirkning af C-vitaminmangel.

Hver tablet på 750 mg indeholder:

ascorbinsyre: 500 mg

hybenpulver, cellulose, vegetabilsk stearin, vegetabilsk olietørstof, magnesiumstearat, siliciumdioxid og glasur indeholdende protein: 250 mg.

3004 50 10

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 1 til kapitel 30 samt teksten til KN-koderne 3004, 3004 50 og 3004 50 10.

Se også de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur til kapitel 30 (almindelige bemærkninger).

Med hensyn til den anbefalede daglige dosis (RDA) for vitamin C (60 mg) er den enkelte tablets indhold af C-vitamin (500 mg) tydeligvis væsentligt højere.

Alle betingelser i supplerende bestemmelse 1 til kapitel 30 er derfor opfyldt, og varen skal tariferes som et lægemiddel i position 3004.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1967/2005

af 1. december 2005

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2).

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 (EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Vare bestående af en klar, lettere skummende gylden til ravgul væske. Den har et alkoholindhold på 5,9 % vol.

Varen opnås ved gæring af en urt på 15,3 grader Plato. Derefter foretages klaring og filtrering af den gærede opløsning. Opløsningen tilsættes 3,34 % sukkeropløsning, 0,14 % aromatiske komponenter (hvoraf 75 % stammer fra Tequila), 0,11 % citronsyre og 0,002 % ascorbinsyre. Varen lugter og smager af øl.

Varen er beregnet til direkte konsum. Den sælges som øl i behørigt etiketterede flasker med et indhold på 330 ml/0,33 l.

2203 00 01

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-koderne 2203 00 og 2203 00 01.

Varen er en drikkevare og kan anses for at være øl fremstillet af malt under pos. 2203. Varen kan ikke udelukkes fra pos. 2203, da den alkohol som tilsættes ved hjælp af de aromatiske komponenter, kun giver 0,04 % alkohol vol. Varen kan derfor ikke tariferes under pos. 2208.

Ifølge de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system til pos. 2203 kan der tilsættes sukker, farvestoffer, kulsyre og andre stoffer. Øl under pos. 2203 kan derfor blandt andet være aromatiseret.

2.

Sømløst fleksibelt rør af plast af medicinsk kvalitet, fremstillet af uigennemsigtig polyvinylchlorid (pvc) med godstykkelse på ca. 0,6 mm og udvendig diameter på 5,7 mm. Røret har et mindste sprængtryk på 27,6 MPa og indføres i ruller af længde på ca. 1 200 m.

Varen anvendes almindeligvis til fremføring og fordeling af gas eller væsker.

Selvom røret, når det er skåret i passende længde, kan bruges som en del i medicinsk udstyr, herunder udstyr til anæstesi, intensivbehandling, katetre og blodtransportsystemer, har det ikke en specifik anvendelse som en del af medicinsk udstyr.

3917 31 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 8 til kapitel 39 og teksten til KN-koderne 3917, 3917 31 og 3917 31 90.

Da varen kan anvendes til andet end et specifikt medicinsk formål i forbindelse med varer i kapitel 90, kan den ikke betragtes som et instrument eller apparat til medicinsk brug under pos. 9018.

Tariferingen er baseret på varens form og materialets beskaffenhed. I medfør af bestemmelse 8 til kapitel 39 skal den tariferes under pos. 3917.

3.

Varmekrympende rør af plast (polyvinylidenfluorid) (pvdf), sømløst, ikke forstærket, med et sprængtryk mindre end 27,6 MPa. Røret er ca. 25 mm langt og 9 mm i diameter.

Ved varmepåvirkning krymper røret, således at det passer nøjagtigt omkring enhver genstand, der er placeret i det.

Varen bruges normalt til at beskytte elektriske ledninger.

3917 32 39

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 8 til kapitel 39 og teksten til KN-koderne 3917, 3917 32 og 3917 32 39.

Varen tariferes efter materialets beskaffenhed.

Rørene kan ikke anses for at være isolatorer i pos. 8546. Ifølge de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system til pos. 8546 er isolatorer anordninger, der anvendes til at fastgøre, bære eller føre elektriske ledere, samtidig med at de isolerer dem elektrisk fra hinanden og fra jorden. Rørene kan ikke betragtes som isoleringsrør i pos. 8547.

Ifølge de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system til pos. 8547 (B) er rør, der kun består af isolerende materiale (f.eks. gummi, plastik, flettet tekstilgarn eller glasfibergarn) uden metalkappe udelukket, og de tariferes efter materialets beskaffenhed.

4.

Grøn, moset avocadopulp (guacamole) med følgende sammensætning (i vægtprocent):

Avocado

90,5

Andre ingredienser (f.eks. salt, krydderier, citronsyre, antioxidant, stabilisator, konserveringsmidler) mindre end

1

Indhold af forskellige sukkerarter efter supplerende bestemmelse 2.a) til kapitel 20

9,6

Varen er pakket i pakker af højst 1 kg netto.

2008 99 67

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 2.a) og 3 til kapitel 20, og teksten til KN-koderne 2008, 2008 99 og 2008 99 67.

Tilberedningen kan ikke anses for at være en sovs eller et sammensat smagspræparat under pos. 2103 (se de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system til pos. 2103), idet den ikke indeholder signifikante mængder smagspræparater.

Graden af tilberedning er større end, hvad der er tilladt i kapitel 8, og tilberedningen skal derfor tariferes under pos. 2008.

Tilberedningen betragtes som værende »tilsat sukker« som anført i supplerende bestemmelse 3 til kapitel 20.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1968/2005

af 1. december 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 25. november indtil den 1. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 22,95 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 47 800 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 291 af 5.11.2005, s. 4.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2005 (EUT L 256 af 10.10.2005, s. 13).


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1969/2005

af 1. december 2005

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 25. november indtil den 1. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 12.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1970/2005

af 1. december 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/2005 af 2. september 2005 om en særlig interventionsforanstaltning for havre i Finland og Sverige for markedsåret 2005/2006 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien, Norge, Rumænien og Schweiz, blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1438/2005.

(2)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der fastsættes en maksimumsrestitution.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 25. november til den 1. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for havre til 12,50 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(3)  EUT L 228 af 3.9.2005, s. 5.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1971/2005

af 1. december 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 25. november indtil den 1. december 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 5,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 15.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2005

om bemyndigelse til, at Frankrig forbyder markedsføring til slutbrugeren med henblik på såning eller plantning i visse områder af Frankrig af formeringsmateriale af Pinus pinaster Ait., der har oprindelse på den iberiske halvø og er uegnet til anvendelse i sådanne franske områder i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF

(meddelt under nummer K(2005) 4534)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2005/853/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale (1), særlig artikel 17, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrig har anmodet om bemyndigelse til at forbyde markedsføring af formeringsmateriale af Pinus pinaster Ait. med oprindelse på den iberiske halvø (Spanien og Portugal) til slutbrugeren med henblik på såning eller plantning i alle administrative regioner i Frankrig bortset fra Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon og Korsika.

(2)

Frankrig indgav til støtte for anmodningen alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 1999/105/EF, og som er nærmere specificeret i Kommissionens forordning (EF) nr. 1602/2002 af 9. september 2002 om fastsættelse af detaljerede regler for anvendelse af Rådets direktiv 1999/105/EF for så vidt angår en medlemsstats bemyndigelse til at forbyde markedsføringen af specificeret forstligt formeringsmateriale til slutbrugeren (2).

(3)

Frankrig har fremlagt dokumentation fra den kommercielle skovbrugssektor for, at træer af sorten Pinus pinaster Ait., der stammer fra frø med oprindelse i visse regioner på den iberiske halvø, og som har vokset i franske regioner, bortset fra ovennævnte regioner, ikke var egnede til de lave temperaturer, der forekommer i disse regioner. Dokumentationen viste, at alvorlige frostperioder i navnlig 1956, 1963 og 1985 bevirkede, at katastrofalt mange træer med denne oprindelse ikke overlevede. Der er foretaget en grundig sammenligning af klimaforholdene i de enkelte proveniensregioner på den iberiske halvø og i regionerne i Frankrig bortset fra Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon og Korsika. Termen »proveniensregion« defineres i artikel 2, litra g), i direktiv 1999/105/EF, og en liste over proveniensregionerne er udarbejdet, udgivet og sendt til Kommissionen og medlemsstaterne i henhold til artikel 9 i direktiv 1999/105/EF.

(4)

Frankrig bør bemyndiges til at forbyde markedsføring af dette forstlige formeringsmateriale til slutbrugeren.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Frankrig bemyndiges til at forbyde markedsføring af formeringsmateriale af Pinus pinaster Ait. med oprindelse i de i bilaget anførte regioner til slutbrugeren med henblik på såning eller plantning i alle administrative regioner i Frankrig bortset fra Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon og Korsika.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2000, s. 17. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 18.


BILAG

Proveniensregioner for Pinus pinaster Ait. på den iberiske halvø

a)

Spanien:

Proveniensregionens reference på den officielle spanske liste over godkendt grundmateriale, som Spanien har offentliggjort i henhold til artikel 9 i direktiv 1999/105/EF

Proveniensregionens navn

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalán

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugal:

hele landets område.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2005

om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen

(meddelt under nummer K(2005) 4595)

(EØS-relevant tekst)

(2005/854/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig bilag XII, kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polen er blevet indrømmet overgangsperioder for visse virksomheder, der er anført i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

(2)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/458/EF (2), 2004/471/EF (3), 2004/474/EF (4), 2005/271/EF (5) og 2005/591/EF (6).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente polske myndighed, at visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

To kødvirksomheder har opgivet at gennemføre forbedringerne og har ansøgt om omklassificering fra virksomheder med høj kapacitet til virksomheder med lav kapacitet. Ifølge en officiel erklæring fra den kompetente polske myndighed opfylder de pågældende virksomheder fuldt ud fællesskabskravene til virksomheder med lav kapacitet. To fiskevirksomheder er lukket. Disse virksomheder bør derfor ligeledes udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(5)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om foranstaltningerne i denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, udgår af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 53. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 56. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 73. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUT L 86 af 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 96.


BILAG

Liste over virksomheder, der udgår af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003

KØDVIRKSOMHEDER

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie »Musiał Bestwinka«

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Supplerende liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa »MATTHIAS« Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. »Jamir« Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój »Antocel«, Antoni Słaby

45

12133807

»Lepro.Pol« Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM »Kabanos«, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM »Smak.Eko« sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

»Selgros« Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM »MATTHIAS« Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego »WĘDZONKA« Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego »SZAREK«, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH »ROMA« Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa »Farmer«, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

FJERKRÆKØD

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

44

30050503

»IKO« Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Supplerende liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego »Dróbalex« s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem »Ko–Ko« Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH »Szendera« S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

SEKTOR: MÆLK OG MEJERIPRODUKTER

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Supplerende liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

»Mleko« spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

»Olmlek« Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska »Mlekosz« w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska »Mlekosz« Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

SEKTOR: FISK

Oprindelig liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

14

22111813

PPH »Pikling« s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU »Hur-Pol«


Supplerende liste

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

5

24091801

»SONA«, Sp. z o.o.

21

32151801

»Rybpol« Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe »AMIKA« Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

»ADMIRAŁ« Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2005

om ændring af beslutning 2005/734/EF om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko

(meddelt under nummer K(2005) 4687)

(EØS-relevant tekst)

(2005/855/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at overvåge situationen i medlemsstaterne vedtog Kommissionen beslutning 2005/732/EF af 17. oktober 2005 om godkendelse af medlemsstaternes programmer til gennemførelse i 2005 af undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle og om regler for rapportering og berettigelse til EF-tilskud til finansiering af udgifterne til gennemførelse af disse programmer (2).

(2)

For at reducere risikoen for indslæbning via vilde fugle af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, på fjerkræbedrifter og andre steder, hvor fugle holdes i fangenskab, vedtog Kommissionen beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (3).

(3)

I henhold til beslutning 2005/734/EF skal medlemsstaterne identificere de enkeltbedrifter, der holder fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og som på grundlag af epidemiologiske og ornitologiske data bør anses for at være særlig udsat for risiko for spredning via vilde fugle af influenzatype A, subtype H5N1.

(4)

I lyset af udviklingen i de epidemiologiske og ornitologiske oplysninger bør der træffes beslutning om regelmæssigt og løbende at revurdere sådanne risici med henblik på at justere afgrænsningen af de områder, som er identificeret som særlig udsat for risiko.

(5)

Det er nødvendigt at tydeliggøre den epidemiologiske rolle, der spilles af fugle, som deltager i kapflyvninger som led i kulturelle begivenheder.

(6)

Det bør endvidere besluttes at forlænge anvendelsesperioden for de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2005/734/EF, i lyset af udviklingen i de epidemiologiske og ornitologiske oplysninger.

(7)

Beslutning 2005/734/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/734/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes som stk. 4:

»4.   Medlemsstaterne revurderer regelmæssigt de foranstaltninger, de har truffet i medfør af stk. 1, på grundlag af de undersøgelser, de har gennemført i henhold til beslutning 2005/732/EF, med henblik på at justere afgrænsningen af de af deres områder, som de har identificeret som særlig udsat for risiko for indslæbning af aviær influenza, under hensyntagen til ændringer i den epidemiologiske og ornitologiske situation.«

2)

Artikel 2a, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at det forbydes at samle fjerkræ og andre fugle på markeder, skuer, udstillinger og kulturelle begivenheder, herunder kapflyvninger.

Den kompetente myndighed kan dog tillade sådanne samlinger af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, forudsat at en risikovurdering har givet et gunstigt resultat.«

3)

I artikel 4 ændres »1. december 2005« til »31. maj 2006«.

4)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 274 af 20.10.2005, s. 95.

(3)  EUT L 274 af 20.10.2005, s. 105. Ændret ved beslutning 2005/745/EF (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 79).


BILAG

Del I, første led, i bilag I til beslutning 2005/734/EF affattes således:

»—

Bedriftens beliggenhed langs fugles trækruter, navnlig hvis fuglene kommer fra områder i og omkring Central- og Østasien, Det Kaspiske Hav og Sortehavet samt Mellemøsten og Afrika«.


Berigtigelser

2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/23


Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2005/629/EF af 26. august 2005 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri

( Den Europæiske Unions Tidende L 225 af 31. august 2005 )

Afgørelse 2005/629/EF læses således:

»

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. august 2005

om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri

(2005/629/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 33, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at EF-politikken for fiskeri og akvakultur kan gennemføres, er det nødvendigt med rådgivning fra højtkvalificerede videnskabelige eksperter, især inden for hav- og fiskeribiologi, fiskeriteknologi, fiskeriøkonomi og lignende discipliner og for så vidt angår forskningsbehovene og dataindsamlingen på fiskeri- og akvakulturområdet.

(2)

Rådgivningen bør ske gennem en stående videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (STECF), der oprettes i Kommissionens regi.

(3)

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 2371/2002 bør Kommissionen med jævne mellemrum konsultere STECF i spørgsmål om bevarelse og forvaltning af de levende akvatiske ressourcer, herunder biologiske, økonomiske, miljømæssige, sociale og tekniske aspekter, og den bør tage komitéens rådgivning i betragtning, når den fremsætter forslag om fiskeriforvaltning i henhold til nævnte forordning.

(4)

STECF's rådgivning i fiskerispørgsmål skal bygge på principperne om kompetence, uafhængighed, upartiskhed og åbenhed.

(5)

STECF bør udnytte den eksterne ekspertise, der findes både i og uden for EF, bedst muligt, når det kræves for at kunne besvare specielle spørgsmål.

(6)

Kommissionens afgørelse 93/619/EF af 19. november 1993 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (2) bør ophæves på grund af de mange omfattende ændringer, der skal foretages —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af komitéen

Der oprettes en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri, i det følgende benævnt STECF.

Artikel 2

STECF's rolle

1.   Kommissionen anmoder med regelmæssige mellemrum, eller når det anses for nødvendigt, om rådgivning fra STECF i form af udtalelser om spørgsmål som nævnt i artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2371/2002. Kommissionen kan kræve, at udtalelsen afgives inden for en bestemt frist.

2.   STECF kan på eget initiativ afgive udtalelser til Kommissionen om spørgsmål som nævnt i artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

3.   STECF udarbejder hvert år en rapport om:

a)

hvordan det står til med de fiskeressourcer, der er relevante for EF

b)

de økonomiske konsekvenser af fiskeressourcernes tilstand

c)

udviklingen i fiskeriet under hensyn til biologiske, økologiske, tekniske og økonomiske aspekter

d)

andre økonomiske aspekter, der har indflydelse på fiskeriet.

Artikel 3

Struktur

1.   STECF skal bestå af mindst 30 og højst 35 medlemmer.

2.   Medlemmerne af STECF skal være videnskabelige eksperter inden for havbiologi, havøkologi, fiskerividenskab, naturbeskyttelse, populationsdynamik, statistik, redskabsteknologi, akvakultur og fiskeri- og akvakulturøkonomi.

Artikel 4

Udnævnelse af STECF's medlemmer og opstilling af en reserveliste

1.   Kommissionen udnævner STECF's medlemmer fra en liste over egnede kandidater. Listen opstilles, efter at der er offentliggjort en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens netsted.

2.   STECF's medlemmer udnævnes på grundlag af deres ekspertise og efter en geografisk fordeling, som afspejler de forskelligartede videnskabelige problemstillinger og synsvinkler i EF.

3.   Listen over STECF's medlemmer offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og den sættes på Kommissionens netsted sammen med de enkelte medlemmers CV.

4.   Kandidater, der findes egnede til at være medlemmer af STECF, men som ikke udnævnes, sættes på en reserveliste. Kommissionen kan bruge reservelisten til at finde egnede kandidater til at afløse medlemmer, der forlader STECF, jf. artikel 6, stk. 3.

5.   Reservelisten offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og sættes på Kommissionens netsted.

Artikel 5

Valg af formand og næstformænd

STECF vælger en formand og to næstformænd blandt sine medlemmer for en treårsperiode. Formanden og næstformændene for STECF kan ikke vælges til samme post for mere end to på hinanden følgende perioder.

Artikel 6

Mandatperiode

1.   STECF-medlemmernes mandatperiode er på tre år og kan fornys med yderligere tre år.

2.   Når treårsperioden er udløbet, fortsætter STECF's formand, næstformænd og medlemmer i deres hverv, indtil deres efterfølgere er udpeget, eller deres mandat er fornyet.

3.   Hvis et medlem ikke deltager aktivt i STECF's arbejde, befinder sig i en interessekonflikt eller ønsker at træde tilbage, kan Kommissionen bringe medlemskabet til ophør.

Artikel 7

Eksterne eksperter

STECF kan med Kommissionens godkendelse invitere eksperter, der ikke er medlemmer af STECF, og som har den relevante videnskabelige viden og ekspertise, til at deltage i komitéens arbejde.

Artikel 8

Arbejdsgrupper

STECF kan med Kommissionens godkendelse nedsætte særlige arbejdsgrupper, der skal udføre klart definerede opgaver. Arbejdsgrupperne skal bestå af eksterne eksperter og mindst to STECF-medlemmer. De skal aflægge rapport til STECF inden for en nærmere fastsat frist.

Artikel 9

Godtgørelser

1.   STECF's medlemmer og de eksterne eksperter er berettiget til en godtgørelse for deres deltagelse i STECF's møder og i arbejdsgrupper og for at fungere som referent for et bestemt spørgsmål, jf. bilaget.

2.   STECF-medlemmernes og de eksterne eksperters rejse- og opholdsudgifter betales af Kommissionen.

Artikel 10

Forholdet mellem STECF og Kommissionen

1.   Kommissionen skal godkende STECF's og arbejdsgruppernes møder og indkalde til dem.

2.   Kommissionen kan deltage i STECF's og arbejdsgruppernes møder.

3.   Kommissionen kan invitere eksperter, der ikke er medlemmer af STECF, til at deltage i STECF's og arbejdsgruppernes møder.

Artikel 11

Forretningsorden

1.   STECF vedtager med Kommissionens godkendelse sin forretningsorden. Forretningsordenen skal sikre, at STECF udfører sine opgaver i overensstemmelse med principperne om kompetence, uafhængighed og åbenhed, dog således at legitime ønsker om bevarelse af fortrolighed i skatteforhold og forretningshemmeligheder tilgodeses.

2.   Forretningsordenen skal først og fremmest omfatte:

a)

valg af STECF's formand og næstformænd

b)

procedurer for:

i)

behandling af anmodninger om rådgivning

ii)

vedtagelse af udtalelser under normale omstændigheder og efter en skriftlig hasteprocedure i hastesager

c)

nedsættelse og organisering af arbejdsgrupper, udnævnelse af formænd for arbejdsgrupperne og beskrivelse af deres opgaver

d)

mødereferater, herunder oplysninger om udtalelser, der afviger fra de vedtagne udtalelser

e)

de eksterne eksperters rolle

f)

udpegning af referenter og beskrivelse af deres opgaver

g)

videnskabelige udtalelsers format og indhold og procedurer for sikring og forbedring af sammenhængen mellem dem

h)

STECF-medlemmernes og de eksterne eksperters ansvar og forpligtelser i forbindelse med kontakter udadtil

i)

STECF's repræsentation i Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur

j)

STECF-medlemmernes deltagelse i de regionale rådgivende komitéer.

3.   Forretningsordenen offentliggøres på Kommissionens netsted.

Artikel 12

Beslutninger og udtalelser

1.   STECF træffer beslutning med stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer på møderne. Beslutninger og udtalelser kan kun vedtages, hvis 70 % af STECF's medlemmer har afgivet deres stemme eller afholdt sig fra at stemme.

2.   Begrundede mindretalsudtalelser medtages i STECF's udtalelser med angivelse af, hvilke medlemmer der har fremsat dem.

3.   STECF's udtalelser offentliggøres straks på Kommissionens netsted, dog således at behovet for bevarelse af forretningshemmeligheder tilgodeses.

Artikel 13

Uafhængighed

1.   STECF's medlemmer udnævnes og de eksterne eksperter inviteres personligt. De må ikke uddelegere deres ansvarsområder.

2.   STECF's medlemmer og de eksterne eksperter skal handle uafhængigt af medlemsstaterne og interesserede parter. De skal afgive en erklæring, hvori de forpligter sig til at handle i almenhedens interesse, og en interesseerklæring, hvori de anfører, om de har interesser, der kunne opfattes som værende til hinder for deres uafhængighed. Disse erklæringer skal være skriftlige og offentligt tilgængelige. STECF's medlemmer skal afgive en erklæring hvert år.

3.   STECF's medlemmer og de eksterne eksperter skal på hvert STECF-møde og arbejdsgruppemøde gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kunne anses for at være til hinder for deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen.

Artikel 14

Tavshedspligt

1.   STECF's medlemmer og de eksterne eksperter må ikke videregive oplysninger, som arbejdet i STECF eller i arbejdsgrupperne giver dem kendskab til, bortset fra STECF's udtalelser.

2.   Meddeler Kommissionen STECF, at den ønskede udtalelse skal behandles fortroligt, må kun STECF's medlemmer og Kommissionens repræsentant være til stede i arbejdsgruppen.

Artikel 15

STECF's sekretariat

1.   Kommissionen varetager STECF's og arbejdsgruppernes sekretariatsopgaver.

2.   Sekretariatet er ansvarligt for den tekniske og administrative bistand og koordinering, der er nødvendig for at sikre en effektiv arbejdsgang i STECF og tilrettelægge møder for arbejdsgrupperne.

3.   Om nødvendigt koordinerer sekretariatet STECF's og arbejdsgruppernes arbejde med andre EF-organers eller internationale organers arbejde.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser

1.   Afgørelse 93/619/EF ophæves.

2.   De medlemmer af STECF, der er udnævnt i henhold til artikel 1 i afgørelse 93/619/EF, beholder dog deres hverv i den komité, der oprettes ved nærværende afgørelse, indtil de nye medlemmer af STECF udnævnes i henhold til artikel 3 i nærværende afgørelse.

3.   Artikel 5 finder tilsvarende anvendelse, når mandatet udløber for de medlemmer, der er nævnt i stk. 2 i nærværende artikel.

Udfærdiget i Bruxelles, 26. august 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen

BILAG

GODTGØRELSER

STECF's medlemmer og de eksterne eksperter er berettiget til følgende godtgørelser for at deltage i STECF's arbejde:

Deltagelse i STECF-møder og arbejdsgruppemøder

EUR/hel dag

STECF-møder

Arbejdsgrupper

Formand

300

300

Næstformand (3)

300

0

Andre

250

250

For deltagelse i et formiddags- eller et eftermiddagsmøde er godtgørelsen 50 % af godtgørelsen for et heldagsmøde.

Rapporter

EUR

STECF-udtalelser på plenarmøder eller ved skriftlig procedure (4)

Baggrundsrapporter (5) forud for STECF-møder og arbejdsgrupper

Referent

300

300 (6)

«

(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 297 af 2.12.1993, s. 25.

(3)  Kun i forbindelse med STECF-møder.

(4)  Godtgørelse for udfærdigelse af udtalelsen.

(5)  Resuméer, forespørgsler og baggrundsoplysninger.

(6)  Godtgørelsen udbetales senest 15 dage efter udløbet af den frist, som Kommissionen har fastsat ifølge den forudgående skriftlige aftale. Kommissionen kan dog beslutte at forlænge antallet af dage, hvis det anses for nødvendigt.


2.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/28


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2005 af 24. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår en forenkling af mængderegistreringen og bestemmelser om særlige varebevægelser

( Den Europæiske Unions Tidende 307 af 25. november 2005 )

Side 8, artikel 1, nr. 1), »Artikel 9«»Varernes mængde«, stk. 1:

I stedet for:

»1.   Nettomassen angives i kilogram. Det må dog ikke kræves, at de oplysningspligtige angiver nettomassen, når den supplerende enhed er anført i overensstemmelse med stk. 2.«

læses:

»1.   Nettomassen angives i kilogram. Det er dog ikke obligatorisk at kræve, at de oplysningspligtige angiver nettomassen, når den supplerende enhed er anført i overensstemmelse med stk. 2.«