ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 312

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
29. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1946/2005 af 14. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1947/2005 af 23. november 2005 om den fælles markedsordning for frø og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2358/71 og (EØF) nr. 1674/72

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1948/2005 af 28. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1949/2005 af 28. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1917/2000 for så vidt angår særlige varebevægelser og udeladelse af data om handelen i forbindelse med reparationstransaktioner

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2005 af 28. november 2005 om tilpasning af en række forordninger om markederne for korn, ris og kartoffelstivelse som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1951/2005 af 28. november 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

45

 

*

Kommissionens direktiv 2005/81/EF af 28. november 2005 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder ( 1 )

47

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Europa-Parlamentet
Rådet
Kommissionen

 

*

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse af 4. november 2005 om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

49

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 8. november 2005 om ligestilling af visse tredjelandes kontrol med vedligeholdelsesavl og om ændring af beslutning 2003/17/EF

51

 

*

Rådets henstilling af 14. november 2005 om prioriterede foranstaltninger til fremme af samarbejdet på arkivområdet i Europa

55

 

*

Afgørelse EUPOL COPPS/1/2005 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske komité den 16. november 2005 om udnævnelse af missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

57

 

*

Rådets beslutning af 21. november 2005 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

58

 

*

Rådets afgørelse af 24. november 2005 om beskikkelse af et fransk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

59

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juli 2005 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen — Sag COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex (meddelt under nummer K(2005) 2672)

60

 

*

Kommissionens beslutning af 25. november 2005 om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2005) 4525)

63

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (meddelt under nummer K(2005) 2673)

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2005

af 14. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2007/2000 (1) udløber den 31. december 2005.

(2)

Da der endnu ikke er indgået stabiliserings- og associeringsaftaler med alle landene i det vestlige Balkan, er det hensigtsmæssigt at forlænge gyldigheden af forordning (EF) nr. 2007/2000.

(3)

En fortsat markedsåbning forventes at bidrage til den politiske og økonomiske stabiliseringsproces i regionen uden at skabe negative virkninger for Fællesskabet. De exceptionelle handelspræferencer bør derfor gælde i en yderligere periode fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2010.

(4)

Den 4. februar 2003 blev der vedtaget et nyt forfatningscharter for Forbundsrepublikken Jugoslavien, som ændrede landets navn til Serbien og Montenegro, og som fastlægger en kompetencefordeling mellem statsforbundet og dets to republikker.

(5)

Handelsforanstaltningerne i forordning (EF) nr. 2007/2000 bør også tage hensyn til, at Republikken Montenegro, Republikken Serbien samt Kosovo, som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), hver især udgør særskilte toldområder.

(6)

Fællesskabet har indgået en aftale om handel med tekstilvarer med Republikken Serbien (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2007/2000 ændres således:

1)

I artikel 1, stk. 1 og 2, ændres ordene »Serbien og Montenegro, herunder Kosovo« til »Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde«.

2)

I artikel 3, stk. 1 og 2, ændres ordene »Forbundsrepublikken Jugoslavien« til »Montenegros eller Kosovos toldområde«.

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

I stk. 2, litra d), ændres ordene »i Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo« til »i Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde«.

b)

I stk. 4, i indledningen og i litra c), ændres ordene »Serbien og Montenegro, herunder Kosovo« til »i Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde«.

4)

I artikel 17 ændres »den 31. december 2005« til »den 31. december 2010«.

5)

I bilag I i kolonnen »Begunstigede« ændres alle henvisninger til »Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo« til »Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Rådets vegne

T. JOWELL

Formand


(1)  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2005 (EUT L 203 af 4.8.2005, s. 6).

(2)  EUT L 90 af 8.4.2005, s. 36.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1947/2005

af 23. november 2005

om den fælles markedsordning for frø og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2358/71 og (EØF) nr. 1674/72

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at det fælles marked for landbrugsprodukter kan fungere korrekt og udvikle sig harmonisk, bør der føres en fælles landbrugspolitik, og denne bør navnlig omfatte en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, som alt efter produkternes art kan antage forskellige former.

(2)

Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (3) har undergået flere væsentlige ændringer, især dem, der blev foretaget i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (4). For klarhedens skyld bør forordning (EØF) nr. 2358/71 ophæves og erstattes med en ny forordning.

(3)

Bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1674/72 af 2. august 1972 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse og finansiering af støtte inden for frøsektoren (5) er blevet indarbejdet i gennemførelsesbestemmelserne i kapitel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (6). Forordning (EØF) nr. 1674/72 bør derfor ophæves.

(4)

For at udviklingen i samhandelen med frø med tredjelande kan følges, bør der indføres en ordning med importlicenser, hvor der skal stilles en sikkerhed for at sikre, at de transaktioner, som der ansøges om licens for, gennemføres.

(5)

Toldordningen gør det muligt at give afkald på alle andre beskyttelsesforanstaltninger over for varer, der importeres fra tredjelande.

(6)

I undtagelsestilfælde kan ordningen for det indre marked og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at EF’s marked i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløs over for eventuelle forstyrrelser som følge deraf, bør Fællesskabet have mulighed for hurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør ikke bryde med Fællesskabets internationale forpligtelser.

(7)

Fællesmarkedets korrekte gang i frøsektoren kan bringes i fare ved statsstøtte. Derfor bør traktatens bestemmelser om statsstøtte gælde for de produkter, der henhører under denne fælles markedsordning. Finland kan dog efter sin tiltrædelse yde støtte til henholdsvis visse mængder af frø og visse mængder af sædekorn, der udelukkende er produceret i denne medlemsstat, som følge af dens særlige klimatiske betingelser, såfremt Kommissionen giver sin tilladelse.

(8)

Eftersom det fælles marked for frø er i konstant udvikling, bør medlemsstaterne og Kommissionen meddele hinanden alle relevante oplysninger om udviklingen.

(9)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Der indføres en fælles markedsordning for frø, som gælder for følgende produkter:

KN-kode

Varebeskrivelse

0712 90 11

Hybrid sukkermajs til udsæd

0713 10 10

Ærter (Pisum sativum) til udsæd

ex 0713 20 00

Kikerærter til udsæd

ex 0713 31 00

Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilcze til udsæd

ex 0713 32 00

Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis) til udsæd

0713 33 10

Havebønner (Phaseolus vulgaris) til udsæd

ex 0713 39 00

Andre bønner til udsæd

ex 0713 40 00

Linser til udsæd

ex 0713 50 00

Valskbønner (Vicia faba var. major), og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor) til udsæd

ex 0713 90 00

Andre tørrede bælgfrugter til udsæd

1001 90 10

Spelt til udsæd

ex 1005 10

Hybridmajs til udsæd

1006 10 10

Uafskallet ris til udsæd

1007 00 10

Hybridsorghum til udsæd

1201 00 10

Sojabønner, også knuste, til udsæd

1202 10 10

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, med skal, til udsæd

1204 00 10

Hørfrø, også knuste, til udsæd

1205 10 10

Rybsfrø og rapsfrø, også knuste, til udsæd

1206 00 10

Solsikkefrø, også knuste, til udsæd

ex 1207

Andre olieholdige frø og frugter, også knuste, til udsæd

1209

Frø, frugter og sporer af den art, der anvendes til udsæd

Artikel 2

Produktionsåret for frø begynder 1. juli i hvert år og slutter 30. juni i det følgende år.

Artikel 3

Denne forordning anvendes, medmindre andet er fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003.

KAPITEL II

ORDNING FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Artikel 4

1.   Ved import til Fællesskabet af de i artikel 1 nævnte produkter kan der kræves en importlicens. De produkter, som der kræves importlicenser for, fastlægges efter proceduren i artikel 10, stk. 2.

2.   Medlemsstaterne udsteder licensen til enhver, der anmoder herom, uanset hvor i Fællesskabet vedkommende er etableret.

3.   Licensen gælder for import til hele Fællesskabet. Licensen udstedes mod, at der stilles en sikkerhed for at garantere, at produkterne importeres i licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvist, hvis alle eller en del af produkterne ikke er importeret i licensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

Artikel 5

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes toldsatserne i den fælles toldtarif for de i artikel 1 nævnte produkter.

Artikel 6

1.   De almindelige regler for fortolkning af den kombinerede nomenklatur og gennemførelsesbestemmelserne for den kombinerede nomenklatur gælder ved tariferingen af de i artikel 1 nævnte produkter. Den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, optages i den fælles toldtarif.

2.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller vedtaget i henhold til en af dens bestemmelser, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

a)

opkrævning af afgifter med en virkning svarende til told

b)

anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 7

1.   Hvis EF’s marked for et eller flere af produkterne i artikel 1 på grund af import eller eksport bliver eller risikerer at blive udsat for alvorlige forstyrrelser, som kan bringe målene i traktatens artikel 33 i fare, kan der træffes passende foranstaltninger i samhandelen med lande, der ikke er medlemmer af Verdenshandelsorganisation, indtil forstyrrelsen eller risikoen herfor er ophørt.

2.   Indtræder den i stk. 1 nævnte situation, træffer Kommissionen på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ afgørelse om de nødvendige foranstaltninger. Medlemsstaterne underrettes om sådanne foranstaltninger, der straks iværksættes. Har Kommissionen modtaget en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter modtagelsen.

3.   Enhver medlemsstat kan indbringe de i stk. 2 omhandlede foranstaltninger for Rådet senest tre arbejdsdage efter underretningen. Rådet træder straks sammen. Rådet kan med kvalificeret flertal ændre eller ophæve de pågældende foranstaltninger senest en måned efter den dag, hvor de blev indbragt for det.

4.   Nærværende artikel anvendes under iagttagelse af de forpligtelser, der følger af de aftaler, som er indgået i henhold til traktatens artikel 300, stk. 2.

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 8

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes traktatens artikel 87, 88 og 89 på produktion af og handel med de i artikel 1 nævnte produkter.

2.   Finland kan dog yde støtte til henholdsvis visse mængder af frø og visse mængder af sædekorn, der udelukkende er produceret i denne medlemsstat, som følge af dens særlige klimatiske betingelser, såfremt Kommissionen giver sin tilladelse.

Inden den 1. januar 2006 forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger, som Finland fremsender i rette tid, Rådet en rapport om resultaterne af den tilladte støtte, ledsaget af de nødvendige forslag.

Artikel 9

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 10

1.   Kommissionen bistås af en forvaltningskomité for frø (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning, bl.a. de i artikel 4 omhandlede licensers gyldighedsperiode, samt betingelserne for meddelelse af de i artikel 9 omhandlede oplysninger, fastsættes efter proceduren i artikel 10, stk. 2.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

1.   Forordning (EØF) nr. 2358/71 og (EØF) nr. 1674/72 ophæves.

2.   Henvisninger til forordning (EØF) nr. 2358/71 skal forstås som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Udtalelse af 26. oktober 2005 på grundlag af ikke-obligatorisk høring (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 246 af 5.11.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15).

(5)  EFT L 177 af 4.8.1972, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3795/85 (EFT L 367 af 31.12.1985, s. 21).

(6)  EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2005 (EUT L 172 af 5.7.2005, s. 76).

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 2358/71

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4, stk. 1, og stk. 2, første afsnit

Artikel 4

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit.

Artikel 11

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5

Artikel 5, stk. 2, og artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, første punktum

Artikel 9

Artikel 9, andet punktum

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 17

Artikel 13


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1948/2005

af 28. november 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1949/2005

af 28. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1917/2000 for så vidt angår særlige varebevægelser og udeladelse af data om handelen i forbindelse med reparationstransaktioner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande (1), særlig artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 2, artikel 9, stk. 1, artikel 10, stk. 4, og artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken (2) fastsætter, hvilke data der skal indsamles med henblik på udenrigshandelsstatistikken, og indeholder en liste over de varer og varebevægelser, der bør undtages, eller som af metodologiske årsager kræver særlige bestemmelser.

(2)

Der bør, hvor det er relevant, anvendes fælles definitioner og begreber for data om hhv. varehandelen mellem medlemsstaterne og varehandelen med tredjelande. Rammen for udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne blev revideret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (3), og det er derfor blevet nødvendigt at tilpasse gennemførelsesbestemmelserne for statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters varehandel med tredjelande i overensstemmelse hermed.

(3)

Ifølge internationale anbefalinger og de gældende bestemmelser om fællesskabsstatistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne skal varer, som er til reparation, ikke være omfattet af statistikker over varehandelen. Det er derfor også nødvendigt at udelade data om varer, som er til reparation, fra fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande.

(4)

For at sikre, at oplysningerne om særlige varer, der udveksles inden for Fællesskabet, og særlige varer, der udveksles med tredjelande, er sammenlignelige, skal der foretages tilpasninger i bestemmelserne om komplette industrielle anlæg, skibe og luftfartøjer, proviant og bunkerforsyninger, delsendinger, anlæg på det åbne hav, rumfartøjer, elektricitet, gas og produkter fra havet.

(5)

Der bør fastsættes supplerende bestemmelser for varer til midlertidig anvendelse for at harmonisere den måde, hvorpå data om disse varer udelades fra fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande.

(6)

Det kodningssystem, der anvendes til at beskrive transaktionens art, bør tilpasses til de gældende bestemmelser inden for rammerne for statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne.

(7)

Forordning (EF) nr. 1917/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1917/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

I medfør af grundforordningens artikel 6, stk. 2, omfatter den udenrigshandelsstatistik, som indberettes til Kommissionen, ikke varer:

som overgår til fri omsætning efter at være blevet henført under toldproceduren for aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol

som er anført på listen over undtagelser i bilag I.«

2)

I artikel 15, stk. 2, indsættes som litra m):

»m)

elektricitet og gas.«

3)

Artikel 16, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne kan anvende en forenklet angivelsesprocedure til statistisk registrering af udførsel af komplette industrielle anlæg.

3.   Forenklet angivelse kan kun anvendes i forbindelse med udførsel af komplette industrielle anlæg, såfremt den samlede statistiske værdi af det enkelte anlæg overstiger 3 mio. EUR, medmindre det drejer sig om komplette industrielle anlæg, der skal genanvendes; i så fald giver medlemsstaterne Kommissionen oplysning om de anvendte kriterier.

Den samlede statistiske værdi af et komplet industrielt anlæg er summen af den statistiske værdi af dets bestanddele og den statistiske værdi af de i stk. 1, andet afsnit, omhandlede varer.«

4)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

1.   For så vidt angår dette kapitel, henføres bestanddele, der henhører under et bestemt kapitel i den kombinerede nomenklatur, under den relevante underposition for komplette industrielle anlæg i denne nomenklaturs kapitel 98.

2.   Tillader medlemsstaterne ikke en forenklet angivelse til statistisk registrering af bestanddele af komplette industrielle anlæg under underpositionerne i kapitel 98, henføres varerne under de relevante underpositioner i de øvrige kapitler i den kombinerede nomenklatur.«

5)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Kodenumrene for underpositionerne for komplette industrielle anlæg udarbejdes efter følgende regler i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur:

a)

Koden består af otte cifre.

b)

De fire første cifre er 9880.

c)

Femte og sjette ciffer svarer til det kapitel i den kombinerede nomenklatur, under hvilket de varer, som bestanddelen består af, henhører.

d)

Syvende og ottende ciffer er 0.«

6)

Artikel 19, stk. 3, udgår.

7)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

Litra c) affattes således:

»c)

»ejendomsret til et skib eller et luftfartøj«: den kendsgerning, at en fysisk eller juridisk person er registreret som ejer af et skib eller et luftfartøj.«

b)

Litra d) udgår.

8)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

1.   Udenrigshandelsstatistikken, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter følgende transaktioner:

a)

overdragelse af ejendomsretten til et skib eller et luftfartøj fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i den indberettende medlemsstat, og som er registreret i det nationale skibs- eller luftfartøjsregister; denne transaktion ligestilles med en indførsel

b)

overdragelse af ejendomsretten til et skib eller et luftfartøj fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i den indberettende medlemsstat, og som er registreret i det nationale skibs- eller luftfartøjsregister, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland; denne transaktion ligestilles med en udførsel

c)

indførsel af et skib eller et luftfartøj på Fællesskabets statistikområde eller udførsel heraf fra Fællesskabets statistikområde på grund af varebevægelser med henblik på eller efter lønarbejde.

For så vidt angår litra b), registreres udførslen i den medlemsstat, hvor skibet eller luftfartøjet er bygget, hvis der er tale om et nyt skib eller luftfartøj.

For så vidt angår litra c), omfatter »lønarbejde« kun aktiviteter med det formål at fremstille et nyt eller et virkelig forbedret skib eller luftfartøj.

2.   De statistiske oplysninger, som vedrører de i stk. 1 omhandlede transaktioner, og som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a)

den kode, der svarer til underopdelingen i den kombinerede nomenklatur

b)

den statistiske ordning

c)

partnerlandet, dvs.:

hvis der er tale om de i stk. 1, litra a), omhandlede transaktioner, det tredjeland, hvor skibet eller luftfartøjet er bygget, hvis der er tale om et nyt skib eller luftfartøj; i andre tilfælde det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som overdrager ejendomsretten til skibet eller luftfartøjet, er etableret

hvis der er tale om de i stk. 1, litra b), omhandlede transaktioner, det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som ejendomsretten til skibet eller luftfartøjet overdrages til, er etableret

hvis der er tale om de i stk. 1, litra c), omhandlede transaktioner, det tredjeland, hvorfra de skibe og luftfartøjer, som kommer ind på Fællesskabets statistikområde, kommer, og bestemmelseslandet for de skibe og luftfartøjer, som forlader Fællesskabets statistikområde

d)

for skibe, mængden, udtrykt i antal stk. og i andre supplerende enheder, der måtte være anført i den kombinerede nomenklatur, og for luftfartøjer, mængden, udtrykt i nettomasse og supplerende enheder

e)

den statistiske værdi, dvs. det samlede beløb, som ville være blevet faktureret ved salg eller køb af hele skibet eller luftfartøjet, eksklusive eventuelle transport- og forsikringsomkostninger.

3.   Referenceperioden er enten den måned, i hvilken overdragelsen af ejendomsretten finder sted, hvis der er tale om de i stk. 1, litra a) eller b), omhandlede transaktioner, eller i hvilken bevægelserne finder sted, hvis der er tale om de i stk. 1, litra c), omhandlede transaktioner.«

9)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

De nationale myndigheder skal have adgang til yderligere datakilder ud over dem, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1172/1995, herunder oplysninger i de nationale skibs- og luftfartøjsregistre, som måtte være nødvendige for at identificere overdragelsen af ejendomsretten til sådanne varer.«

10)

Artikel 24, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

landekoden for partnerlandet eller den forenklede landekode QS«

11)

Artikel 25 affattes således:

»Artikel 25

I dette kapitel forstås ved »delsendinger«: indførsel eller udførsel over flere forsendelser af enkelte bestanddele af en komplet vare i usamlet eller adskilt stand, når dette sker af kommercielle hensyn eller transporthensyn.«

12)

Artikel 29, stk. 2, affattes således:

»2.   De månedlige resultater vedrørende de i stk. 1 omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a)

den kode, der svarer til underopdelingen i den kombinerede nomenklatur

b)

landekoden for partnerlandet eller den forenklede landekode QW

c)

den statistiske ordning

d)

mængden udtrykt i nettomasse

e)

den statistiske værdi.

For så vidt angår litra a), anvendes følgende forenklede koder for varer, der er bestemt til mandskabet på anlægget på det åbne hav eller til drift af motorer, maskiner og andet udstyr på anlægget på det åbne hav:

9931 24 00: varer henhørende under kapitel 1-24 i KN

9931 27 00: varer henhørende under kapitel 27 i KN

9931 99 00: varer, der er klassificeret andetsteds.

For så vidt andet ikke er fastsat i toldlovgivningen, er det i litra b) omhandlede »partnerland« i forbindelse med varer fra eller til sådanne anlæg det land, hvor den fysiske eller juridiske person, der udnytter anlægget kommercielt, er etableret.«

13)

Artikel 31 affattes således:

»Artikel 31

1.   Udenrigshandelsstatistikken og de deri indeholdte oplysninger, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter:

a)

indførsel af et rumfartøj på Fællesskabets statistikområde eller udførsel heraf fra Fællesskabets statistikområde på grund af varebevægelser med henblik på eller efter lønarbejde

b)

opsendelse af et rumfartøj, for hvilket ejendomsretten er overdraget fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat

c)

opsendelse af et rumfartøj, for hvilket ejendomsretten er overdraget fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland.

Den i litra b) omhandlede transaktion registreres som en indførsel i den medlemsstat, hvor den nye ejer er etableret.

Den i litra c) omhandlede transaktion registreres som en udførsel i den medlemsstat, hvor det færdige rumfartøj er bygget.

For så vidt angår dette stykke, omfatter »lønarbejde« kun aktiviteter med det formål at fremstille et nyt eller et virkelig forbedret rumfartøj.

2.   De månedlige resultater vedrørende de i stk. 1 omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a)

den kode, der svarer til underopdelingen i den kombinerede nomenklatur

b)

koden for partnerlandet

c)

den statistiske ordning

d)

mængden udtrykt i nettomasse og i supplerende enheder

e)

den statistiske værdi udtrykt som rumfartøjets værdi »ex-works«, jf. leveringsbetingelserne i bilag III til denne forordning.

For så vidt angår litra b), fastsættes »partnerlandet« ud fra følgende kriterier:

For de i stk. 1, litra a), omhandlede transaktioner er »partnerlandet« det tredjeland, hvori de rumfartøjer, som kommer ind på Fællesskabets statistikområde, har oprindelse, og bestemmelseslandet for de rumfartøjer, som forlader Fællesskabets statistikområde.

For de i stk. 1, litra b), omhandlede transaktioner er »partnerlandet« det land, hvor det færdige rumfartøj er bygget.

For de i stk. 1, litra c), omhandlede transaktioner er »partnerlandet« det land, hvor den fysiske eller juridiske person, som ejendomsretten til rumfartøjet overdrages til, er etableret.

3.   Referenceperioden er enten den måned, i hvilken bevægelserne finder sted, hvis der er tale om de i stk. 1, litra a), omhandlede transaktioner, eller i hvilken overdragelsen af ejendomsretten finder sted, hvis der er tale om de i stk. 1, litra b) og c), omhandlede transaktioner.«

14)

I afsnit II indsættes følgende kapitel 9 og 10 efter artikel 31:

»KAPITEL 9

Elektricitet og gas

Artikel 31a

Ud over de datakilder, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1172/95, kan de nationale myndigheder kræve, at de relevante oplysninger om overvågningen af handelsstrømmene for elektricitet og gas mellem den indberettende medlemsstat og tredjelande indberettes direkte af de operatører, som er etableret i den indberettende medlemsstat, og som ejer eller driver det nationale el- eller gasforsyningsnet.

KAPITEL 10

Produkter fra havet

Artikel 31b

1.   I denne artikel forstås ved »produkter fra havet«: fiskeriprodukter, mineraler, bjærget gods og alle andre produkter, som endnu ikke er blevet landet af søgående skibe.

2.   Udenrigshandelsstatistikken, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter følgende transaktioner:

a)

landing af produkter fra havet i den indberettende medlemsstats havne eller erhvervelse heraf af skibe, der er registreret i en medlemsstat, fra skibe, der er registreret i et tredjeland; disse transaktioner ligestilles med en indførsel

b)

landing af produkter fra havet i et tredjelands havne fra et skib, der er registreret i den indberettende medlemsstat, eller erhvervelse heraf af skibe, der er registreret i et tredjeland, fra skibe, der er registreret i en medlemsstat; disse transaktioner ligestilles med en udførsel.

3.   De månedlige resultater vedrørende de i stk. 2 omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a)

den kode, der svarer til underopdelingen i den kombinerede nomenklatur

b)

koden for partnerlandet, dvs.:

ved indførsel: det tredjeland, hvor det skib, der fanger produktet fra havet, er registreret

ved udførsel: det tredjeland, hvor produktet fra havet landes, eller hvor det skib, der erhverver produktet fra havet, er registreret

c)

den statistiske ordning

d)

mængden udtrykt i nettomasse

e)

den statistiske værdi.

4.   De nationale myndigheder skal have adgang til yderligere datakilder ud over dem, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1172/95, herunder oplysninger om nationalt registrerede skibes angivelser om produkter fra havet, der er blevet landet i tredjelande.«

15)

Bilag I og II ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14.

(3)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.


BILAG

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1917/2000 affattes således:

»

BILAG I

Liste over de i artikel 2 omhandlede varer, der ikke er omfattet af statistikker over varehandelen med tredjelande, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat)

Oplysninger skal ikke indsamles for følgende varer:

a)

legale betalingsmidler og værdipapirer

b)

monetært guld

c)

nødhjælp til katastrofeområder

d)

varer, der er bestemt til diplomatiske repræsentationer og lignende:

1)

varer, der er omfattet af diplomatisk, konsulær eller lignende immunitet

2)

gaver til statsoverhoveder eller til regerings- eller parlamentsmedlemmer

3)

genstande, der fremsendes som et led i gensidig administrativ bistand

e)

varer, der ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion:

1)

ordener, æresbevisninger, ærespræmier, medaljer og erindringstegn

2)

rejseudstyr, proviant og andet rejsegods, herunder sportsartikler, bestemt til personlig brug, som medtages af den rejsende, sendes på forhånd eller eftersendes

3)

brudeudstyr, flyttegods og arvegods

4)

ligkister og urner, udsmykninger til grave og genstande bestemt til vedligeholdelse af grave og gravmonumenter

5)

reklametryksager, brugsanvisninger, prislister og andre reklameartikler

6)

varer, der er blevet uanvendelige, eller som ikke finder industriel anvendelse

7)

ballast

8)

frimærker

9)

farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

f)

produkter, der anvendes ved fælles ekstraordinære aktioner med henblik på beskyttelse af personer eller af miljøet

g)

varer, der omfattes af en ikke-erhvervsmæssig vareudveksling mellem fysiske personer, som har bopæl i de grænseområder, der er defineret af medlemsstaterne (grænsetrafik), samt produkter, der fremstilles af landbrugere på ejendomme i et tredjeland, men i umiddelbar nærhed af Fællesskabets statistikområde, hvor hovedvirksomheden er beliggende

h)

varer, der indføres eller udføres med henblik på reparation af transportmidler, containere og tilhørende transportmateriel, men som ikke er henført under toldproceduren for forædling, samt dele, der udskiftes i forbindelse med disse reparationer, dog forudsat at vareudvekslingen er af midlertidig art

i)

varer, der udføres til nationale væbnede styrker, som er stationeret uden for statistikområdet, samt varer, der indføres efter af have været ført ud af statistikområdet af de nationale væbnede styrker, samt varer, der erhverves eller overdrages på en medlemsstats statistikområde af fremmede væbnede styrker, som er stationeret der

j)

informationsmedier som f.eks. disketter, edb-bånd, film, tegninger, audio- og videokassetter og cd-rom'er, som udveksles med henblik på levering af information, når disse fremstilles til en bestemt kunde eller ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion, samt varer, der leveres som supplement til et informationsmedie med henblik på f.eks. en opdatering, og som ikke faktureres modtageren af varen

k)

affyringsudstyr til rumfartøjer:

ved udførsel og indførsel med henblik på opsendelse

ved opsendelsen

l)

varer der afsendes til reparation og varer der modtages efter reparation og monterede reservedele. Reparation af varer indebærer, at de bringes tilbage til deres oprindelige funktion eller stand. Formålet med reparationen er blot at bevare varen i funktionsdygtig stand. Dette kan indebære visse former for ombygning eller forbedringer, men ændrer ikke varens art på nogen måde

m)

varer, der udveksles midlertidigt, forudsat at samtlige nedennævnte betingelser er opfyldt:

1)

Der påtænkes eller foretages ingen forarbejdning.

2)

Den forventede varighed af den midlertidige anvendelse overstiger ikke 24 måneder.

BILAG II

Liste over transaktioner, jf. artikel 13, stk. 2

A

B

1)

Transaktioner, som indebærer faktisk eller tilsigtet overdragelse af ejendomsretten mod finansiel eller anden modydelse (undtagen transaktioner, der skal registreres under kode 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1)

Fast køb/salg (2)

2)

Levering af varer til salg efter besigtigelse eller på prøve, i konsignation eller med kommissionær som mellemled

3)

Byttehandel (modydelse i naturalier)

4)

Rejsendes indkøb i udlandet til privat brug

5)

Finansiel leasing (3)

2)

Returforsendelse efter registrering af den oprindelige transaktion under kode 1 (4); vederlagsfri ombytning af varer (4)

1)

Returforsendelser

2)

Ombytning af returnerede varer

3)

Ombytning (f.eks. under garanti) af ikke-returnerede varer

3)

Transaktioner, som indebærer overdragelse af ejendomsretten (ikke midlertidige transaktioner) uden modydelse (finansiel eller anden modydelse)

1)

Varer, der sendes som led i hjælpeprogrammer, som administreres eller finansieres helt eller delvist af Det Europæiske Fællesskab

2)

Anden offentlige støtte

3)

Anden støtte (privat, ikke-offentlig organisation)

4)

Andet

4)

Varebevægelser med henblik på lønarbejde (5) (undtagen transaktioner, der skal registreres under kode 7)

 (8)

5)

Varebevægelser efter lønarbejde (5) (undtagen transaktioner, der skal registreres under kode 7)

 (8)

6)

Særlige transaktioner, der kodes til nationale formål (6)

 (8)

7)

Varebevægelser som led i fælles forsvarsprojekter eller andre fælles mellemstatslige produktionsprogrammer (f.eks. Airbus)

 (8)

8)

Levering af byggematerialer og udstyr til arbejde, som udføres som led i en bygge- og anlægskontrakt (7)

 (8)

9)

Andre transaktioner

 (8)

«

(1)  Omfatter hovedparten af udførsels- og indførselstransaktioner, dvs. transaktioner, hvor:

ejendomsretten overgår fra en hjemmehørende virksomhed til en ikke-hjemmehørende virksomhed, og hvor

der foreligger eller senere vil foreligge en finansiel eller anden modydelse.

Bemærk, at herunder hører også varebevægelser mellem forskellige afdelinger af en virksomhed eller koncern og til og fra distributionscentre, medmindre transaktionerne ikke er genstand for betaling eller anden kompensation (i så fald registreres en sådan transaktion under kode 3).

(2)  Inklusive udskiftning af reservedele eller andre varer mod betaling.

(3)  Finansiel leasing: Lejen beregnes således, at den dækker eller omtrent dækker varernes værdi. Risici og fordele ved ejendomsretten til en vare overdrages til leasingtageren. Ved leasingkontraktens udløb bliver leasingtageren ejer af varerne.

(4)  Returnering eller ombytning af varer, som oprindeligt er registreret under A 3-A 9, registreres under det pågældende nr.

(5)  Lønarbejde omfatter aktiviteter (ændring, bygning, samling, forbedring, renovering osv.) med det formål at fremstille en ny eller en virkelig forbedret vare. Dette indebærer ikke nødvendigvis en ændring af produktklassificeringen. Forarbejdningsaktiviteter for egen regning er ikke omfattet og registreres under A 1.

Varer med henblik på eller efter lønarbejde registreres som indførsler og udførsler.

Reparationer registreres dog ikke her. Reparation af varer indebærer, at de bringes tilbage til deres oprindelige funktion eller stand. Formålet med reparationen er blot at bevare varerne i funktionsdygtig stand. Dette kan indebære visse former for ombygning eller forbedringer, men ændrer ikke varernes art på nogen måde.

Varer beregnet til og efter reparation indgår ikke i udenrigshandelsstatistikken (se bilag I, litra l)).

(6)  Transaktioner, der registreres her, kan f.eks. være: transaktioner, der ikke indebærer overdragelse af ejendomsretten, f.eks. reparationer, udlejning, lån, operationel leasing og anden midlertidig anvendelse, undtagen lønarbejde (levering eller modtagelse). Transaktioner, der registreres under denne kode, indberettes ikke til Kommissionen.

(7)  Transaktioner, der skal registreres under A 8, vedrører varer, der ikke faktureres særskilt, men for hvilke en enkelt faktura omfatter hele arbejdets værdi. Hvis dette ikke er tilfældet, registreres transaktioner under nr. 1.

(8)  Koder til nationale formål kan angives i kolonne B, forudsat at det kun er koderne i kolonne A, der indberettes til Kommissionen.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1950/2005

af 28. november 2005

om tilpasning af en række forordninger om markederne for korn, ris og kartoffelstivelse som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger af en lang række af Kommissionens forordninger vedrørende markederne for korn, ris og kartoffelstivelse som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt de »nye medlemsstater«).

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2692/89 (1), (EØF) nr. 862/91 (2), (EØF) nr. 1722/93 (3), (EF) nr. 2058/96 (4), (EF) nr. 196/97 (5), (EF) nr. 327/98 (6), (EF) nr. 638/2003 (7) og (EF) nr. 2236/2003 (8) indeholder en række angivelser på alle EU-sprog. Disse forordninger bør også indeholde angivelserne på alle de nye medlemsstaters sprog.

(3)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/92 af 29. juli 1992 om ny afgrænsning af destinationszonerne for eksportrestitutioner og -afgifter og for visse eksportlicenser i forbindelse med korn og ris (9) indeholder henvisninger til de nye medlemsstater som bestemmelsessteder, der giver ret til eksportrestitution. Disse henvisninger bør udgå.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2692/89, (EØF) nr. 862/91, (EØF) nr. 2145/92, (EØF) nr. 1722/93, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 196/97, (EF) nr. 327/98, (EF) nr. 638/2003 og (EF) nr. 2236/2003 bør tilpasses i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2692/89 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13, stk. 7, affattes således:

»7.   I ansøgningen om tilskudsdokumentet og i selve dokumentet anføres i rubrik 20 og rubrik 22 med rødt eller understreget med rødt en af de angivelser, der er opført under henholdsvis punkt A og B i bilag I.

Titlen på eksportlicensen eller forudfastsættelsesattesten samt rubrik 21 overstreges med rødt.«

2)

Artikel 14, stk. 2, litra b) og c), affattes således:

»b)

rubrik 104, idet der foruden den relevante påtegning tilføjes en af angivelserne i bilag II

c)

rubrik 106, idet der foruden den relevante påtegning tilføjes en af angivelserne i bilag III.«

3)

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Er de i første afsnit omhandlede kvalitative betingelser ikke opfyldt ved antagelsen af angivelsen om overgang til frit forbrug på Réunion, påtegnes det i artikel 14 omhandlede kontroleksemplar i rubrik J under »bemærkninger« med en af angivelserne i bilag IV.«

4)

Teksten i bilag I til nærværende forordning indsættes som bilag I, II, III og IV.

Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 862/91 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Oprindelsescertifikatet udfærdiges på en formular svarende til den model, der er vist i bilag I.«

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Det i artikel 1, stk. 2, første led, i forordning (EØF) nr. 3491/90 fastsatte bevis føres ved, at de kompetente myndigheder i Bangladesh i rubrikken »Bemærkninger« i oprindelsescertifikatet anfører en af angivelserne i bilag II.«

3)

Artikel 4, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

i henholdsvis rubrik 20 og 24 indeholde en af angivelserne i bilag III«.

4)

Bilagets titel ændres til »Bilag I«.

5)

Teksten i bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag II og III.

Artikel 3

I bilaget til forordning (EØF) nr. 2145/92 udgår følgende lande:

1)

I zone I: Malta, Cypern.

2)

I zone II: Polen, Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik, Ungarn, Estland, Letland og Litauen.

3)

I zone III: Slovenien.

Artikel 4

I forordning (EØF) nr. 1722/93 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 6, affattes således:

»6.   Hvis det pågældende produkt indgår i samhandel inden for Fællesskabet eller udføres til tredjelande gennem en anden medlemsstats område, udstedes et T5-kontroleksemplar i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (10)

Kontroleksemplaret forsynes i rubrik 104 under »Anden« med en af angivelserne i bilag IV.

2)

Teksten i bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag IV.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 2058/96 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 4, litra a) og b), affattes således:

»a)

i rubrik 20 en af angivelserne i bilag I

b)

i rubrik 24 en af angivelserne i bilag II.«

2)

Artikel 5, stk. 3, litra a) og b), affattes således:

»a)

i rubrik 104 en af angivelserne i bilag III

b)

i rubrik 107 en af angivelserne i bilag IV.«

3)

Teksten i bilag IV til nærværende forordning indsættes som bilag I, II, III og IV.

Artikel 6

I forordning (EF) nr. 196/97 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

licensansøgningen og selve importlicensen indeholder i rubrik 24 en af angivelserne i bilaget«.

2)

Teksten i bilag V til nærværende forordning indsættes som bilag.

Artikel 7

I forordning (EF) nr. 327/98 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 4, affattes således:

»4.   Licenserne indeholder i rubrik 24 en af følgende angivelser:

a)

i forbindelse med det kontingent, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), en af angivelserne i bilag V

b)

i forbindelse med det kontingent, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), en af angivelserne i bilag VI

c)

i forbindelse med det kontingent, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), en af angivelserne i bilag VII.«

2)

Teksten i bilag VI til nærværende forordning indsættes som bilag V, VI og VII.

Artikel 8

I forordning (EF) nr. 638/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Beviset for, at eksportafgiften er opkrævet, føres ved, at eksportlandets toldmyndigheder angiver afgiftsbeløbet i national valuta og anfører en af angivelserne i bilag III, ledsaget af toldstedets underskrift og stempel i rubrik nr. 12 på den eksportlicens, som eksportlandet har udstedt i overensstemmelse med modellen i bilag I.«

2)

Artikel 16, stk. 3, affattes således:

»3.   Licenserne skal i rubrik nr. 24 indeholde en af følgende angivelser:

a)

for indførsler med oprindelse i AVS-staterne en af angivelserne i bilag IV

b)

for indførsler med oprindelse i OLT en af angivelserne i bilag V.«

3)

Teksten i bilag VII til nærværende forordning indsættes som bilag III, IV og V.

Artikel 9

I forordning (EF) nr. 2236/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

en eksportlicens, der er udstedt til den pågældende stivelsesproducerende virksomhed af det kompetente organ i den i stk. 2 omhandlede medlemsstat, og som uanset artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (11) skal indeholde en af angivelserne i bilaget.

2)

Teksten i bilag VIII til nærværende forordning indsættes som bilag.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anfægter ikke gyldigheden af de licenser, der er ansøgt om eller udstedt i perioden fra den 1. maj 2004 og indtil denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 261 af 7.9.1989, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1275/2004 (EUT L 241 af 13.7.2004, s. 8).

(2)  EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1482/98 (EFT L 195 af 11.7.1998, s. 14).

(3)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).

(4)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7.

(5)  EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53.

(6)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2458/2001 (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 10).

(7)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 3.

(8)  EUT L 339, af 24.12.2003, s. 45.

(9)  EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20. Ændret ved forordning (EF) nr. 3304/94 (EFT L 341 af 30.12.1994, s. 48).

(10)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.«.

(11)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55


BILAG I

»

BILAG I

A.   Angivelser til rubrik 20, som omhandlet i artikel 13, stk. 7

:

På spansk

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

På tjekkisk

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

På dansk

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

På tysk

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

På estisk

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

På græsk

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

På engelsk

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

På fransk

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

På italiensk

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

På lettisk

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

På litauisk

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

På ungarsk

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

På maltesisk

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

På nederlandsk

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

På polsk

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

På portugisisk

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

På slovakisk

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

På slovensk

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

På finsk

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

På svensk

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Angivelser til rubrik 22, som omhandlet i artikel 13, stk. 7

:

På spansk

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

På tjekkisk

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

På dansk

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

På tysk

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

På estisk

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

På græsk

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

På engelsk

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

På fransk

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

På italiensk

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

På lettisk

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

På litauisk

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

På ungarsk

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

På maltesisk

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

På nederlandsk

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

På polsk

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

På portugisisk

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

På slovakisk

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

På slovensk

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

På finsk

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

På svensk

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

BILAG II

Angivelser, som omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra b)

:

På spansk

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

På tjekkisk

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

På dansk

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

På tysk

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

På estisk

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

På græsk

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

På engelsk

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

På fransk

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

På italiensk

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

På lettisk

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

På litauisk

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

På ungarsk

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

På maltesisk

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

På nederlandsk

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

På polsk

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

På portugisisk

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

På slovakisk

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

På slovensk

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

På finsk

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

På svensk

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

BILAG III

Angivelser, som omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra c)

:

På spansk

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

På tjekkisk

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

På dansk

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

På tysk

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

På estisk

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

På græsk

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

På engelsk

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

På fransk

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

På italiensk

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

På lettisk

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

På litauisk

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

På ungarsk

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

På maltesisk

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

På nederlandsk

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

På polsk

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

På portugisisk

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

På slovakisk

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

På slovensk

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

På finsk

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

På svensk

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

eller

:

På spansk

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

På tjekkisk

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

På dansk

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

På tysk

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

På estisk

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

På græsk

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

På engelsk

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

På fransk

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

På italiensk

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

På lettisk

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

På litauisk

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

På ungarsk

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

På maltesisk

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

På nederlandsk

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

På polsk

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

På portugisisk

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

På slovakisk

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

På slovensk

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

På finsk

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

På svensk

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

BILAG IV

Angivelser, som omhandlet i artikel 15, stk. 1

:

På spansk

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

På tjekkisk

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

På dansk

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

På tysk

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

På estisk

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

På græsk

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

På engelsk

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

På fransk

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

På italiensk

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

På lettisk

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

På litauisk

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

På ungarsk

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

På maltesisk

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

På nederlandsk

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

På polsk

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

På portugisisk

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

På slovakisk

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

På slovensk

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

På finsk

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

På svensk

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).

«

BILAG II

»

BILAG II

Angivelser, som omhandlet i artikel 3, stk. 1

:

På spansk

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

På tjekkisk

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

På dansk

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

På tysk

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

På estisk

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

På græsk

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

På engelsk

:

Special charge collected on export of rice

:

På fransk

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

På italiensk

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

På lettisk

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

På litauisk

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

På ungarsk

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

På maltesisk

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

På nederlandsk

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

På polsk

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

På portugisisk

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

På slovakisk

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

På slovensk

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

På finsk

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

På svensk

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(beløb i national valuta)

BILAG III

Angivelse, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a)

:

På spansk

:

Bangladesh

:

På tjekkisk

:

Bangladéš

:

På dansk

:

Bangladesh

:

På tysk

:

Bangladesch

:

På estisk

:

Bangladesh

:

På græsk

:

Μπαγκλαντές

:

På engelsk

:

Bangladesh

:

På fransk

:

Bangladesh

:

På italiensk

:

Bangladesh

:

På lettisk

:

Bangladešā

:

På litauisk

:

Bangladešas

:

På ungarsk

:

Banglades

:

På maltesisk

:

Bangladesh

:

På nederlandsk

:

Bangladesh

:

På polsk

:

Bangladesz

:

På portugisisk

:

Bangladesh

:

På slovakisk

:

Bangladéš

:

På slovensk

:

Bangladeš

:

På finsk

:

Bangladesh

:

På svensk

:

Bangladesh

«

BILAG III

»BILAG IV

Angivelser, som omhandlet i artikel 10, stk. 6

:

På spansk

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

På tjekkisk

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

På dansk

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

På tysk

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

På estisk

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

På græsk

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

På engelsk

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

På fransk

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

På italiensk

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

På lettisk

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

På litauisk

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

På ungarsk

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

På maltesisk

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

På nederlandsk

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

På polsk

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

På portugisisk

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

På slovakisk

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

På slovensk

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

På finsk

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

På svensk

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.«


BILAG IV

»

BILAG I

Angivelser, som omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra a)

:

På spansk

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

På tjekkisk

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

På dansk

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

På tysk

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

På estisk

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

På græsk

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

På engelsk

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

På fransk

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

På italiensk

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

På lettisk

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

På litauisk

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

På ungarsk

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

På maltesisk

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

På nederlandsk

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

På polsk

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

På portugisisk

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

På slovakisk

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

På slovensk

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

På finsk

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

På svensk

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

BILAG II

Angivelser, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b)

:

På spansk

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

På tjekkisk

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

På dansk

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

På tysk

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

På estisk

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

På græsk

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

På engelsk

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

På fransk

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

På italiensk

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

På lettisk

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

På litauisk

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

På ungarsk

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

På nederlandsk

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

På polsk

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

På portugisisk

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

På slovakisk

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

På slovensk

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

På finsk

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

På svensk

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

BILAG III

Angivelser, som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a)

:

På spansk

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

På tjekkisk

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

På dansk

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

På tysk

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

På estisk

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

På græsk

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

På engelsk

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

På fransk

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

På italiensk

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

På lettisk

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

På litauisk

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

På ungarsk

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

På maltesisk

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

På nederlandsk

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

På polsk

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

På portugisisk

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

På slovakisk

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

På slovensk

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

På finsk

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

På svensk

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

BILAG IV

Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b)

:

På spansk

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

På tjekkisk

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

På dansk

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

På tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

På estisk

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

På græsk

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

På engelsk

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

På fransk

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

På italiensk

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

På lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

På litauisk

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

På ungarsk

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

På maltesisk

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

På nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

På polsk

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

På portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

På slovakisk

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

På slovensk

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

På finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

På svensk

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4

«

BILAG V

»BILAG

Angivelser, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b)

:

På spansk

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

På tjekkisk

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

På dansk

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

På tysk

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

På estisk

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

På græsk

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

På engelsk

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

På fransk

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

På italiensk

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

På lettisk

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

På litauisk

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

På ungarsk

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

På nederlandsk

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

På polsk

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

På portugisisk

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

På slovakisk

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

På slovensk

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

På finsk

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

På svensk

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)«


BILAG VI

»

BILAG V

Angivelser, som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a)

:

På spansk

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

På tjekkisk

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

På dansk

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

På tysk

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

På estisk

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

På græsk

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

På engelsk

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

På fransk

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

På italiensk

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

På lettisk

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

På litauisk

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

På ungarsk

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

På nederlandsk

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

På polsk

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

På portugisisk

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

På slovakisk

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

På slovensk

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

På finsk

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

På svensk

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BILAG VI

Angivelser, som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b)

:

På spansk

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

På tjekkisk

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

På dansk

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

På tysk

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

På estisk

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

På græsk

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

På engelsk

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

På fransk

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

På italiensk

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

På lettisk

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

På litauisk

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

På ungarsk

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

På nederlandsk

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

På polsk

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

På portugisisk

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

På slovakisk

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

På slovensk

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

På finsk

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

På svensk

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BILAG VII

Angivelser, som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra c)

:

På spansk

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

På tjekkisk

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

På dansk

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

På tysk

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

På estisk

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

På græsk

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

På engelsk

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

På fransk

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

På italiensk

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

På lettisk

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

På litauisk

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

På ungarsk

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

På nederlandsk

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

På polsk

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

På portugisisk

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

På slovakisk

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

På slovensk

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

På finsk

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

På svensk

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

«

BILAG VII

»

BILAG III

Angivelser, som omhandlet i artikel 7, stk. 2

:

På spansk

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

På tjekkisk

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

På dansk

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

På tysk

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

På estisk

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

På græsk

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

På engelsk

:

Special charge collected on export of rice

:

På fransk

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

På italiensk

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

På lettisk

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

På litauisk

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

På ungarsk

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

På maltesisk

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

På nederlandsk

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

På polsk

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

På portugisisk

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

På slovakisk

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

På slovensk

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

På finsk

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

På svensk

:

Särskild avgift för risexport

BILAG IV

Angivelser, som omhandlet i artikel 16, stk. 3, litra a)

:

På spansk

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

På tjekkisk

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

På dansk

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

På tysk

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

På estisk

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

På græsk

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

På engelsk

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

På fransk

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

På italiensk

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

På lettisk

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

På litauisk

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

På ungarsk

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

På nederlandsk

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

På polsk

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

På portugisisk

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

På slovakisk

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

På slovensk

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

På finsk

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

På svensk

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

BILAG V

Angivelser, som omhandlet i artikel 16, stk. 3, litra b)

:

På spansk

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

På tjekkisk

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

På dansk

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

På tysk

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

På estisk

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

På græsk

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

På engelsk

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

På fransk

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

På italiensk

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

På lettisk

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

På litauisk

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

På ungarsk

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

På maltesisk

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

På nederlandsk

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

På polsk

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

På portugisisk

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

På slovakisk

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

På slovensk

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

På finsk

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

På svensk

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

«

BILAG VIII

»BILAG

Angivelser, som omhandlet i artikel 13, stk. 3, litra a)

:

På spansk

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

På tjekkisk

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

På dansk

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

På tysk

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

På estisk

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

På græsk

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

På engelsk

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

På fransk

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

På italiensk

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

På lettisk

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

På litauisk

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

På ungarsk

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

På maltesisk

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

På nederlandsk

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

På polsk

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

På portugisisk

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

På slovakisk

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

På slovensk

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

På finsk

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

På svensk

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94«


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1951/2005

af 28. november 2005

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2005 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 300 af 17.11.2005, s. 43.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 29. november 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/47


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/81/EF

af 28. november 2005

om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 86, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 80/723/EØF (1) forpligter medlemsstaterne til at sikre gennemskuelighed i de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder samt inden for bestemte virksomheder. Virksomheder, der skal føre særskilte regnskaber, er virksomheder, som en medlemsstat indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder efter traktatens artikel 86, stk. 1, eller som har fået overdraget at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse efter traktatens artikel 86, stk. 2, og modtager statsstøtte i en eller anden form i tilknytning til denne tjenesteydelse, og som udøver andre aktiviteter.

(2)

Medlemsstaterne kan yde kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, til dækning af de specifikke omkostninger i forbindelse med disse tjenesteydelser. Denne kompensation må dog ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at udføre de pågældende tjenesteydelser, og må ikke anvendes til at finansiere aktiviteter, der falder uden for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.

(3)

I henhold til direktiv 80/723/EØF skal der kun føres særskilte regnskaber, når en virksomhed, som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, modtager statsstøtte. I sin dom i sagen Altmark Trans GmbH  (2) præciserede De Europæiske Fællesskabers Domstol imidlertid, at kompensation for offentlig tjeneste under visse betingelser ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1.

(4)

Uanset hvordan kompensation for offentlig tjeneste klassificeres retligt i lyset af traktatens artikel 87, stk. 1, bør forpligtelsen til at føre særskilte regnskaber gælde for alle virksomheder, der modtager en sådan kompensation, og som også udøver aktiviteter, der falder uden for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse. Det er kun ved at føre særskilte regnskaber, at det er muligt at identificere de omkostninger, der er forbundet med at udføre tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, og beregne kompensationens nøjagtige størrelse.

(5)

Direktiv 80/723/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, litra d), i direktiv 80/723/EØF affattes således:

»d)

»virksomhed, der skal føre særskilte regnskaber«: enhver virksomhed, som en medlemsstat indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder efter traktatens artikel 86, stk. 1, eller som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse efter traktatens artikel 86, stk. 2, og modtager kompensation for offentlig tjeneste i en eller anden form i tilknytning til sådanne tjenesteydelser, og som udøver andre aktiviteter«.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 19. december 2006. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser samt en sammenligningstabel over disse love og bestemmelser og bestemmelserne i dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 195 af 29.7.1980, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2000/52/EF (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 75).

(2)  Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Sml. 2003 I, s. 7747.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Europa-Parlamentet Rådet Kommissionen

29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/49


EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. november 2005

om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(2005/833/EF, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (1), særlig artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 (2) samt Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (3), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1073/1999 og forordning (Euratom) nr. 1074/1999 skal Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bestå af fem uafhængige eksterne personer, som i deres respektive hjemlande opfylder betingelserne for at indtage høje embeder inden for de områder, der vedrører kontorets virksomhed.

(2)

Mandatperioden for de medlemmer af Overvågningsudvalget, der blev udnævnt med virkning fra 1. august 1999, er udløbet. Der bør derfor snarest muligt udnævnes nye medlemmer.

(3)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i ovennævnte forordninger skal Overvågningsudvalgets medlemmer udnævnes af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter fælles overenskomst —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Følgende personer udnævnes fra 30. november 2005 til medlemmer af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF):

Peter STRÖMBERG

Kálmán GYÖRGYI

Rosalind WRIGHT

Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

Diemut R. THEATO.

2.   Hvis en af ovennævnte personer udtræder af Overvågningsudvalget, afgår ved døden eller bliver varigt uarbejdsdygtig, erstattes vedkommende øjeblikkeligt af den første person på nedenstående liste, som endnu ikke er blevet udnævnt til medlem af Overvågningsudvalget:

Eugeniusz RUSKOWSKI

Albertus Hendrikus KORTHALS

Jaroslav FENYK

Stefano DAMBRUOSO.

Artikel 2

Ved udøvelsen af deres hverv må medlemmerne hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller nogen institution, noget organ eller noget kontor eller agentur.

De må ikke behandle sager, hvori de direkte eller indirekte har personlige interesser, der vil kunne så tvivl om deres uafhængighed, og især familiemæssige og finansielle interesser.

Deres behandling og drøftelse af de sager, de får forelagt, skal foregå i absolut fortrolighed.

Artikel 3

Medlemmerne af Overvågningsudvalget får godtgjort de udgifter, de pådrager sig i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, og modtager et dagligt vederlag for hver dag, de anvender på udførelsen af deres opgaver. Vederlagets størrelse og proceduren for godtgørelse af udgifter fastsættes af Kommissionen.

Artikel 4

Kommissionen underretter ovennævnte personer om denne afgørelse og underretter øjeblikkeligt enhver, der efterfølgende udnævnes til medlem af Overvågningsudvalget i medfør af artikel 1, stk. 2.

Udnævnelsen foretages i henhold til artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1073/99 og (Euratom) nr. 1074/1999, jf. dog eventuelle fremtidige ændringer af disse bestemmelser, som Europa-Parlamentet og Rådet måtte vedtage.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles og i Luxembourg, den 4. november 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

Ben BRADSHAW

Formand

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.

(2)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(3)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 8.


Rådet

29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/51


RÅDETS BESLUTNING

af 8. november 2005

om ligestilling af visse tredjelandes kontrol med vedligeholdelsesavl og om ændring af beslutning 2003/17/EF

(2005/834/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (3), særlig artikel 22, stk. 1, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (4), særlig artikel 23, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (5) særlig artikel 37, stk. 1, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (6), særlig artikel 20, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 97/788/EF (7) fastslog Rådet, at den officielle kontrol med vedligeholdelsesavl, der foretages i visse tredjelande, frembyder samme kontrol som medlemsstaternes kontrol.

(2)

Det viser sig, at den nævnte kontrol fortsat frembyder samme garantier som medlemsstaternes garantier. Denne kontrol bør derfor fortsat betragtes som ligestillet.

(3)

Beslutning 97/788/EF udløb den 30. juni 2005. For at undgå at handelen med tredjelande afbrydes, bør nærværende beslutning have virkning fra den 1. juli 2005.

(4)

Nærværende beslutning bør ikke udelukke, at Fællesskabets konstateringer af ligestilling ophæves, eller at forlængelse af gyldighedsperioden afslås, såfremt de betingelser, de byggede på, ikke er eller ikke længere bliver opfyldt.

(5)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8).

(6)

Direktiv 2004/117/EF (9) har udvidet anvendelsesområdet for Fællesskabets ordning for ligestilling af frø til at omfatte alle kategorier af frø, herunder præ-basisfrø. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at ændre beslutning 2003/17/EF (10) for at tilnærme bestemmelserne i nævnte beslutning til de ændrede bestemmelser i direktiverne om handel med frø —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den officielle kontrol med vedligeholdelsesavl, der foretages i de tredjelande og af de myndigheder, der er opført på listen i bilaget, for arter, der er omfattet af de direktiver, der nævnes i forbindelse med hvert land, frembyder samme garantier som medlemsstaternes kontrol.

Artikel 2

Ændringer af bilaget med undtagelse af ændringer vedrørende første kolonne i tabellen, vedtages efter proceduren i artikel 3, stk. 2.

Artikel 3

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Frugt- og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug, der er oprettet ved artikel 1 i afgørelse 66/399/EØF (11), i det følgende benævnt »Komitéen«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

I beslutning 2003/17/EF affattes artikel 1 og 2 således:

»Artikel 1

Markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd af de i bilag I anførte arter, der gennemføres i de tredjelande, som er anført i bilag I, ligestilles med markinspektioner, der gennemføres i overensstemmelse med direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF, hvis de

a)

gennemføres officielt af de i bilag I anførte myndigheder eller under deres officielle tilsyn

b)

opfylder betingelserne i afsnit A i bilag II.

Artikel 2

Frø af de i bilag I anførte arter, der er produceret i de tredjelande, der er anført i bilag I, og som er officielt kontrolleret af de i bilag I anførte respektive myndigheder, ligestilles med frø, der opfylder betingelserne i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF, hvis de opfylder betingelserne i afsnit B i bilag II.«

Artikel 5

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 2005.

Artikel 4 anvendes dog fra den 1. oktober 2005.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, 8. november 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF (EUT L 14 af 18.1.2005, s. 18).

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF.

(6)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF.

(7)  EFT L 322 af 25.11.1997, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/120/EF (EUT L 36 af 7.2.2004, s. 57).

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9)  EFT L 14 af 18.1.2005, s. 18.

(10)  EUT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EFT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(11)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2289/66.


BILAG

Land (1)

Myndighed, der er ansvarlig for kontrol

Direktiver

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/57/EF

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EØF

2002/55/EF

2002/57/EF

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/55/EF

2002/57/EF

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/57/EF

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/EF

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/57/EF

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/57/EF

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/57/EF

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/55/EF

2002/57/EF

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/EF

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/EF

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/55/EF

2002/57/EF

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EØF

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bukarest

2002/57/EF

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/EF

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/55/EF

2002/57/EF

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/54/EF

2002/57/EF

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF


(1)  AR-Argentina, AU-Australien, BG-Bulgarien, CA-Canada, CH-Schweiz, CL-Chile, CS-Serbien og Montenegro, HR-Kroatien, IL-Israel, JP-Japan, KR-Republikken Korea, MA-Marokko, NZ-New Zealand, RO-Rumænien, TW-Taiwan, US-USA, UY-Uruguay, ZA-Sydafrika.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/55


RÅDETS HENSTILLING

af 14. november 2005

om prioriterede foranstaltninger til fremme af samarbejdet på arkivområdet i Europa

(2005/835/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151, stk. 5,

som henviser til forslag fra Kommissionen, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Som følge af resolutionen vedtaget af Rådet og kulturministrene, forsamlet i Rådet den 14. november 1991, om bestemmelser vedrørende arkiver (1) og Rådets konklusioner af 17. juni 1994 om større samarbejde mellem medlemsstaternes arkiver (2) er der taget indledende skridt til at øge samarbejdet mellem medlemsstaterne på arkivområdet.

(2)

I sin resolution af 6. maj 2003 om arkiver i medlemsstaterne (3) fremhævede Rådet, hvor stor betydning arkiver har for forståelsen af Europas historie og kultur og for, at vore samfund kan fungere demokratisk, navnlig med tanke på udvidelsen af EU den 1. maj 2004.

(3)

Der er afholdt tværfaglige fora i fællesskabsregi om problemerne med forvaltning, lagring, bevaring og fremfinding af maskinlæsbare data med deltagelse af offentlige administrationer og nationale arkivtjenester samt repræsentanter for erhvervslivet og forskningsverdenen.

(4)

Rådet fandt i sin resolution af 6. maj 2003, at der er behov for yderligere udvikling af it- og teleapplikationer og -løsninger på arkivområdet.

(5)

Kommissionen fremhæver det arbejde, som EU-institutionerne har gjort med hensyn til filmarkiver i Europa, herunder Rådets resolution af 24. november 2003 (4) om deponering af filmiske værker i Den Europæiske Union og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om filmarv og relaterede industrielle aktiviteters konkurrenceevne, der vil blive vedtaget inden udgangen af 2005.

(6)

I resolution af 6. maj 2003 opfordrede Rådet også Kommissionen til at forelægge en rapport om den nuværende situation og den fremtidige udvikling på arkivområdet i det udvidede EU. Rapporten om arkiverne i det udvidede EU, der blev udarbejdet af en gruppe af eksperter fra medlemsstaterne og vedtaget i februar 2005 (5), er et godt grundlag for den videre udvikling på arkivområdet i Europa. Rapporten omfatter på Rådets anmodning forslag til praktiske tiltag og retningslinjer med det formål at øge det europæiske samarbejde på arkivområdet,

HENSTILLER FØLGENDE:

A.

En europæisk arkivgruppe bestående af eksperter udpeget af medlemsstaterne og EU-institutionerne skal varetage samarbejdet om og samordningen af almene anliggender på arkivområdet og følge op på det arbejde, der er omtalt i rapporten om arkiverne i det udvidede EU fra februar 2005, navnlig de prioriterede foranstaltninger, der er nævnt i punkt B i denne henstilling. Når og hvor det er relevant, skal Den Europæiske Arkivgruppe også samarbejde med andre relevante europæiske net som f.eks. Gruppen af Medlemsstaternes Repræsentanter vedrørende Digitalisering og den europæiske biblioteksforening EBLIDA.

B.

Gennemførelse af følgende foranstaltninger på arkivområdet:

1)

Bevaring af arkiver i Europa og forebyggelse af skader:

Den Europæiske Arkivgruppe skal udvikle en model til en handlingsplan til fremme af foranstaltninger, der kan hindre, at dokumenter og arkiver beskadiges ved naturkatastrofer og andre skadelige hændelser.

Den Europæiske Arkivgruppe skal fremme brede tiltag, der tager sigte på at bevare og restaurere beskadigede dokumenter og arkiver.

Medlemsstaternes nationale arkivtjenester og EU-institutionernes arkivtjenester skal fastsætte og udbrede standarder og specifikationer for opførelse af nye bygninger specielt til arkiver.

2)

Yderligere styrkelse af det europæiske tværfaglige samarbejde om elektroniske dokumenter og arkiver, bl.a. inden for rammerne af Rådets arbejdsplan for kultur, specielt med hensyn til samordning af digitalisering (6):

øget samarbejde om at sikre elektroniske dokumenters og arkivers ægthed, bevaring på lang sigt og tilgængelighed, navnlig ved at ajourføre og udbygge de nuværende krav, der stilles til etableringen af elektroniske dokument- og arkivforvaltningssystemer som f.eks. MoReq (standardkrav til elektroniske dokument- og arkivforvaltningssystemer), der fremmer bedre offentlig administration, og ved fortsat at afholde DLM-fora (7) om elektroniske dokumenter og arkiver.

3)

Prioritering af oprettelsen og vedligeholdelsen af en internetportal for dokumenter og arkiver i Europa:

oprettelse af en internetportal gennem medlemsstaternes nationale arkivtjenester og EU-institutionernes arkivtjenester, der kan lette adgangen til medlemsstaternes og EU-institutionernes dokumenter og arkiver på tværs af grænserne. En af EU’s servere eller en medlemsstats nationale arkivtjeneste kan være vært for denne internetportal.

4)

Fremme af bedste praksis med hensyn til national og europæisk lovgivning om forvaltning af og adgang til dokumenter og arkiver; medlemsstaternes nationale arkivtjenester og EU-institutionernes arkivtjenester bør:

overvåge nye lovgivningsforslag på området i medlemsstaterne for at identificere bedste praksis, navnlig hvad angår kravene til forvaltning af og adgang til dokumenter og arkiver

sammenkoble oplysninger om arkivlovgivning og andre relevante bestemmelser i EU og medlemsstaterne og gøre det lettere at konsultere dem ved at etablere en database, der kan udbrede kendskabet til denne lovgivning. En af EU’s servere eller en medlemsstats nationale arkivtjeneste kan være vært for denne database. Der bør tages hensyn til arbejdet inden for rammerne af det europæiske projekt for juridisk databehandling, der gennemføres af den europæiske gren af Det Internationale Råd for Arkiver (EURBICA), jf. rapporten om arkiverne i det udvidede EU (prioritetsområde 4.2).

5)

Vedtagelse af foranstaltninger til forebyggelse af tyveri af arkivdokumenter:

Medlemsstaternes nationale arkivtjenester bør udarbejde en handlingsplan og fælles retningslinjer, der giver mulighed for udveksling af oplysninger og bedste praksis med henblik på at bekæmpe tyveri af arkivdokumenter og gøre det lettere at skaffe stjålne dokumenter tilbage.

C.

Medlemsstaterne og EU-institutionerne bør i fællesskab fremme gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger, der er fastlagt i rapporten om arkiverne i det udvidede EU fra februar 2005 og omtalt under punkt B i denne henstilling. Der skal i forbindelse med gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger tages hensyn til arbejdet i de grupper, der er nedsat inden for rammerne af EBNA (EU’s rigsarkivarer), navnlig i relation til samarbejdet om sikkerhed og bevaring af arkiver og oprettelse af en europæisk portal med adgang til informationer. Vedtagelsen af denne henstilling og gennemførelsen af disse foranstaltninger indebærer ikke i sig selv, at EU eller medlemsstaterne forpligter sig til at afsætte nye budgetmidler. EU vil, når det er muligt og i overensstemmelse med de relevante procedurer, bestræbe sig på at støtte projekter, der tager sigte på gennemførelsen af disse foranstaltninger, inden for rammerne af eksisterende programmer.

D.

Den Europæiske Arkivgruppe bør senest tre år efter datoen for offentliggørelsen af denne henstilling forelægge en situationsrapport om gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger, der er nævnt i punkt B.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Rådets vegne

T. JOWELL

Formand


(1)  EFT C 314 af 5.12.1991, s. 2.

(2)  EFT C 235 af 23.8.1994, s. 3.

(3)  EUT C 113 af 13.5.2003, s. 2.

(4)  EUT C 295 af 5.12.2003, s. 5.

(5)  KOM(2005) 52 endelig.

(6)  Rådets konklusioner om arbejdsplanen for kultur 2005-2006 (dok. 13839/04).

(7)  DLM = Document Lifecycle Management (forvaltning af dokumenters livscyklus).


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/57


AFGØRELSE EUPOL COPPS/1/2005 TRUFFET AF DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ

den 16. november 2005

om udnævnelse af missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

(2005/836/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, tredje afsnit,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2005/797/FUSP af 14. november 2005 om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i fælles aktion 2005/797/FUSP bemyndiger Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til at træffe de nødvendige afgørelser i overensstemmelse med artikel 25 i traktaten, herunder afgørelse om efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant at udnævne en missionschef/politichef.

(2)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har indstillet Jonathan McIvor til udnævnelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Jonathan McIvor udnævnes hermed til missionschef for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) fra den dato, hvor missionen indledes. Indtil dette tidspunkt fungerer han som leder af planlægningsgruppen.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den anvendes indtil den 31. december 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

J. KING

Formand


(1)  EUT L 300 af 17.11.2005, s. 65.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/58


RÅDETS BESLUTNING

af 21. november 2005

om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2005/837/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,

under henvisning til Rådets afgørelse 2002/758/EF, Euratom af 17. september 2002 om beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2002 til den 20. september 2006 (1),

i betragtning af, at en plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig efter Sheila RITCHIEs fratræden,

under henvisning til indstillingen fra Det Forenede Kongeriges regering,

efter høring af Europa-Kommissionen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Kenneth FRASER beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Sheila RITCHIE for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2006.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 21. november 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EFT L 253 af 21.9.2002, s. 9.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/59


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. november 2005

om beskikkelse af et fransk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2005/838/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,

under henvisning til Rådets afgørelse 2002/758/EF, Euratom af 17. september 2002 om beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden 21. september 2002 til 20. september 2006 (1),

under henvisning til indstillingen fra den franske regering,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

En plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig efter Pierre SIMON's fratræden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Jean-François PONS beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Pierre SIMON for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2006.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2005.

På Rådets vegne

I. LEWIS

Formand


(1)  EFT L 253 af 21.9.2002, s. 9.


Kommissionen

29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/60


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juli 2005

om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen — Sag COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex

(meddelt under nummer K(2005) 2672)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2005/839/EF)

Den 13. juli 2005 vedtog Kommissionen en beslutning i en fusionssag efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (1), særlig artikel 8, stk. 1. En ikke-fortrolig udgave af den fuldstændige beslutning kan findes på sagens autentiske sprog og på Kommissionens arbejdssprog på Generaldirektorat for Konkurrences hjemmeside på følgende adresse: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Den 20. januar 2005 modtog Kommissionen i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 139/2004 en anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Celanese Corporation (»Celanese«, USA), som kontrolleres af Blackstone Crystal Holdings Capital Partners (»Blackstone«, Cayman Islands), ved køb af aktier erhverver kontrol, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordningen, over hele Acetex Corporation (»Acetex«, Canada).

(2)

Blackstone er en privat amerikansk forretningsbank, der hovedsagelig er aktiv inden for finansiel rådgivning, private egenkapitalinvesteringer og ejendomsinvesteringer. Som beskrevet nedenfor er et af de selskaber, der kontrolleres af Blackstone, »Celanese«, aktivt på samme produktmarkeder som Acetex.

(3)

Celanese er en kemisk virksomhed med globale aktiviteter i fire hovedsektorer: kemiske produkter, acetatprodukter, tekniske polymerer og fødevareingredienser. I sektoren for kemiske produkter fremstiller Celanese kemiske grundprodukter som eddikesyre, eddikesyreanhydrid og vinylacetatmonomer (»VAM«), performance-kemikalier som polyvinylalkohol (»PVOH«) og emulsioner og specialkemikalier som carboxylsyrer, alkoholer, aminer og estere.

(4)

Acetex driver virksomhed i acetyl- og plastbranchen. Acetex’ vigtigste produkter inden for acetyler er eddikesyre og VAM, som tilsammen tegnede sig for over 70 % af Acetex’ salg af acetyler i 2003. Acetex’ acetylprodukter omfatter desuden følgende derivater af eddikesyre: eddikesyreanhydrid, PVOH og polyvinylacetat (»PVAc«).

(5)

Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser afgav på sit 132. møde den 22. juni 2005 en positiv udtalelse og godkendte dermed Kommissionens udkast til beslutning (2).

(6)

Høringskonsulenten gav i en rapport af 29. juni 2005 udtryk for, at parternes ret til at blive hørt var overholdt (2).

I.   DE RELEVANTE MARKEDER

Relevante produktmarkeder

(7)

Kommissionens undersøgelse viste, at der var tale om følgende relevante produktmarkeder: markederne for eddikesyre, VAM, eddikesyreanhydrid og PVOH.

(8)

Eddikesyre er et kemisk mellemprodukt, der bruges til fremstilling af en række andre kemikalier, herunder VAM, PVOH, eddikesyreanhydrid, acetat-estere og monochloreddikesyre. Kommissionens undersøgelse viste, at eddikesyre udgør et særskilt produktmarked, da der ikke findes substituerbare produkter på markedet.

(9)

VAM er et kemisk derivat af eddikesyre. VAM kan fremstilles på forskellige måder: i) ved at tilføre acetylen eddikesyre, ii) ved at tilføre ethylen eddikesyre, iii) ved en reaktion mellem eddikesyreanhydrid og acetaldehyd. Kommissionens undersøgelse viste, at VAM udgør et særskilt produktmarked, som ikke behøver yderligere fragmentering.

(10)

Eddikesyreanhydrid er et kemisk grundprodukt, som hovedsagelig (omkring 75 %) bruges til fremstilling af celluloseacetatflager, som igen bruges som råmateriale til acetatblår (til fremstilling af cigaretfiltre, garn og visse typer industriplast). Eddikesyreanhydrid kan også bruges til fremstilling af lægemidler og vaskemidler. Kommissionens undersøgelse viste, at eddikesyreanhydrid skal betragtes som et særskilt produktmarked, da der ikke findes erstatninger for stoffet.

(11)

PVOH er en vandopløselig syntetisk polymer, der tilhører en bredere gruppe af polymerer med gode barriereegenskaber. PVOH fremstilles af polymeriseret VAM. Kommissionens undersøgelse har vist, at der ikke findes substituerbare produkter. I denne beslutning udgør PVOH derfor et særskilt relevant produktmarked.

Relevante geografiske markeder

(12)

Det springende punkt i denne sag var at afgrænse det relevante geografiske marked for eddikesyre, VAM og eddikesyreanhydrid. Parterne fremførte, at de geografiske markeder var globale og baserede deres opfattelse på fem hovedpunkter:

Over 20 % af efterspørgselen i Vesteuropa dækkes af import.

Hverken transportomkostninger, importafgifter eller nationale bestemmelser hæmmer den verdensomspændende handel med de pågældende produkter.

Store globale producenter forsyner udelukkende Vesteuropa gennem import.

De globale handelsstrømme synes at skifte frit mellem Asien, Østeuropa, Vesteuropa og Nordamerika i takt med ændringer af lokalt udbud og efterspørgsel.

Priserne synes i stor udstrækning at være forbundet globalt på tværs af geografiske regioner.

(13)

Som led i markedsundersøgelsen blev parternes argumenter efterprøvet og generelt bekræftet. Mere specifikt analyserede Kommissionen handelsstrømmene med eddikesyre, VAM og eddikesyreanhydrid mellem forskellige regioner i verden, gennemsnitspriserne i de forskellige regioner, prisstrukturen og betydning af produktions- og transaktionsomkostninger (transport, oplagring og afgifter) samt kapacitetsudvikling. Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen påpegede endvidere, at de mente, at de relevante geografiske markeder var globale for alle tre produkter.

(14)

For at underbygge deres påstand om afgrænsningen af de geografiske markeder for eddikesyre og VAM fremlagde parterne desuden en række økonometriske undersøgelser (priskorrelationsanalyse og analyse af virkningen af uventede lukninger af anlæg på handelsstrømmene), som efter deres opfattelse tyder på, at der er tale om globale markeder. Kommissionen foretog en omhyggelig gennemgang og efterprøvelse af disse undersøgelser. Desuden gennemførte den sin egen undersøgelse med mere nøjagtige data. Ifølge resultaterne omfatter det geografiske marked for både eddikesyre og VAM i hvert fald EØS og Nordamerika, men kan også være globalt.

(15)

Af ovennævnte årsager konkluderer man i undersøgelsen, at de relevante geografiske markeder for eddikesyre, VAM og eddikesyreanhydrid i denne sag er globale.

(16)

I en tidligere beslutning (3) fandt Kommissionen, at det relevante geografiske marked for alle typer polymerer med gode barriereegenskaber, herunder PVOH, var globalt. Dette er i det store og hele blevet bekræftet af Kommissionens markedsundersøgelse. Derfor konkluderer man i beslutningen, at det relevante geografiske marked for PVOH er globalt.

II.   VURDERING

(17)

På det globale marked for eddikesyre vil det nye selskabs markedsandel blive på [20-30] % (4) (Celanese, [20-30] %; Acetex, [0-5] %) udtrykt i kapacitet, og [20-30] % (Celanese, [15-25] %; Acetex, [5-10] %) udtrykt i handelsmarkedssalg. Det fusionerede selskab vil skulle konkurrere med den i øjeblikket største aktør på markedet, BP (kapacitet [20-30] %; handelsmarkedssalg [25-35] %) og andre stærke aktører som Millennium (kapacitet [1-10] %; handelsmarkedssalg [1-10] %) og Daicel (kapacitet [1-10] %; handelsmarkedssalg [1-10] %).

(18)

Kommissionen har analyseret, om konkurrenterne har tilstrækkelig kapacitet til at forhindre en konkurrencebegrænsende prisstigning, og om kunderne let kan skifte leverandør i tilfælde af en prisstigning. På grund af koncentrationsgraden på markedet var det desuden påkrævet at undersøge, om den påtænkte transaktion kunne føre til samordnet praksis.

(19)

I beslutningen konkluderer man, at ensidige virkninger er usandsynlige, fordi kapaciteten vil vokse hurtigere end den forventede efterspørgsel, og der vil således være tilstrækkelig kapacitet til at modvirke en eventuel prisstigning. Det synes endvidere at være let for kunderne at skifte leverandører, især fordi langt størstedelen af dem modtager leverancer fra forskellig side. Med hensyn til samordnet praksis konkluderer man endvidere i beslutningen efter omhyggeligt at have analyseret markedsstrukturen, markedets gennemsigtighed, realistiske gengældelsesmekanismer samt kunders og nuværende og potentielle konkurrenters reaktioner, at sådanne virkninger er usandsynlige.

(20)

På det globale marked for VAM vil det nye selskabs markedsandele blive på [25-35] % (Celanese [20-30] %; Acetex [0-5] %) udtrykt i kapacitet og [35-45] % (Celanese [30-40] %; Acetex [5-10] %) udtrykt i handelsmarkedssalg. Parterne vil skulle konkurrere med en række store aktører som Dow (kapacitet [5-15] %; handelsmarkedssalg [5-15] %), Millennium (kapacitet [5-15] %; handelsmarkedssalg [10-20] %), DuPont (kapacitet [10-20] %), Dairen (kapacitet [1-10] %; handelsmarkedssalg [1-10] %) og BP (kapacitet [1-10] %; handelsmarkedssalg [5-15] %).

(21)

Af samme årsager som på markedet for eddikesyre konkluderer man i beslutningen efter en omhyggelig analyse af kendetegnene ved VAM-markedet, at ensidige virkninger er usandsynlige. I beslutningen konkluderer man endvidere, at man ikke kan forvente konkurrencebegrænsende samordnet praksis på VAM-markedet, især fordi der er tale om stor afstand mellem parternes andel af handelsmarkedssalget og den største konkurrents andel. Endvidere betyder de forskellige grader af integration og brugen af forskellige former for teknologi, at omkostningsstrukturerne og incitamenterne for producenterne er forskellige, hvilket gør det endnu mindre sandsynligt, at der vil blive tale om samordnet praksis.

(22)

På det globale marked for eddikesyreanhydrid vil det nye selskabs markedsandele blive på [15-25] % (Celanese [15-25] %; Acetex [0-5] %) udtrykt i kapacitet og [30-40] % (Celanese [25-35] %; Acetex [5-10] %) udtrykt i handelsmarkedssalg. Parterne vil skulle konkurrere med BP, Eastman, Jilin og Daicel med andele af handelsmarkedssalget på henholdsvis [15-25] %, [10-20] %, [5-15] % og [1-10] %. På grund af den hårde konkurrence, det nye selskab vil få fra disse selskaber, der i øjeblikket producerer til konkurrencedygtige omkostninger, konkluderer man i beslutningen, at den anmeldte transaktion ikke vil hindre den effektive konkurrence betydeligt på det globale marked for eddikesyreanhydrid. Sandsynligheden af samordnet praksis behandles også i beslutningen, og man udelukker, at det vil forekomme.

(23)

På det globale marked for PVOH vil det nye selskabs markedsandele blive på [5-15] % (Celanese [5-10] %; Acetex [0-5] %) udtrykt i kapacitet og [5-15] % (Celanese [5-10] %; Acetex [0-5] %) udtrykt i handelsmarkedssalg. Denne samlede markedsandel vil ikke give parterne mulighed for at udnytte deres markedsstyrke. Man konkluderer derfor i beslutningen, at transaktionen ikke vil hindre den effektive konkurrence på det globale marked for PVOH betydeligt.

(24)

Endelig har Kommissionen vurderet transaktionens mulige virkninger på de vertikalt beslægtede markeder. Både Celanese og Acetex er vertikalt integreret i et senere omsætningsled, idet de bruger eddikesyre til at fremstille såvel eddikesyreanhydrid som VAM, og VAM til at fremstille PVOH. Celanese er aktiv på downstreammarkederne for emulsioner og emulsionspulver, celluloseacetat og acetat-estere. Acetex aftager ethylenvinylacetat-copolymerer og PVAc-resiner. På grund af parternes lave markedsandele, og den forholdsvis lave forøgelse heraf som følge af transaktionen på de relevante markeder, konkluderer man i beslutningen, at transaktionen ikke kan forventes at påvirke de vertikalt beslægtede markeder.

III.   KONKLUSION

(25)

Af ovennævnte årsager konkluderede Kommissionen, at den påtænkte fusion ikke hindrer den effektive konkurrence på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling. Fusionen kan derfor erklæres for forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen i medfør af fusionsforordningens artikel 8, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 57.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 297 af 29.11.2005.

(3)  Kommissionens beslutning af 2. juni 1999 om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag IV/M.1469 — Solvay/BASF) i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 4069/89 (EFT C 197 af 14.7.1999, s. 2).

(4)  Dele af denne tekst er blevet udeladt for at sikre, at ingen fortrolige oplysninger offentliggøres. De pågældende dele er omgivet af firkantede parenteser.


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/63


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. november 2005

om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten

(meddelt under nummer K(2005) 4525)

(2005/840/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens beslutning 2004/4/EF (2) forbydes i princippet indførsel på EF’s område af knolde af Solanum tuberosum L. med oprindelse i Egypten. Som undtagelse kan sådanne knolde med oprindelse i »skadegørerfrie områder« i importsæsonen 2004/05 føres ind på EF's område, forudsat at bestemte betingelser overholdes.

(2)

I importsæsonen 2004/05 blev der foretaget en række tilbageholdelser af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, hvilket resulterede i et forbud mod al eksport af egyptiske kartofler til EF fra den 6. april 2005.

(3)

Egypten har forelagt en rapport om årsagerne til disse tilbageholdelser. Hovedkonklusionen er, at der er behov for strengere foranstaltninger over for producenter, inspektører, eksportører og pakkestationer, som ikke overholder Egyptens instrukser vedrørende eksport af kartofler til EF. Der er allerede truffet visse foranstaltninger i Egypten.

(4)

Der bør på fællesskabsplan fastsættes krav med henblik på at sikre effektiviteten af de inspektioner og kontroller, der foretages i Egypten, af kartofler på pakkestationer og i afsendelseshavnen forud for eksport til EF.

(5)

På baggrund af oplysningerne fra Egypten har Kommissionen fastslået, at der ikke er risiko for spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ved indførsel til EF af knolde af Solanum tuberosum L., der har oprindelse i skadegørerfrie områder i Egypten, forudsat at bestemte betingelser overholdes.

(6)

I importsæsonen 2005/06 bør indførsel på EF's område af knolde af Solanum tuberosum L. med oprindelse i skadegørerfrie områder, i Egypten derfor være tilladt, forudsat at bestemte betingelser overholdes.

(7)

Beslutning 2004/4/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2004/4/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 ændres således:

a)

I stk. 1 ændres »2004/05« til »2005/06«.

b)

I stk. 2 ændres »2004/05« til »2005/06«.

2)

I artikel 3 ændres »2004/05« til »2005/06«.

3)

I artikel 4 ændres »30. august 2005« til »30. august 2006«.

4)

I artikel 7 ændres »30. september 2005« til »30. september 2006«.

5)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1, litra b), nr. iii), ændres »2004/05« til »2005/06«.

b)

I punkt 1, litra b), nr. iii), andet led, ændres »1. januar 2005« til »1. januar 2006«.

c)

I punkt 1, litra b) nr. iii), indsættes følgende som tredje led:

»—

være officielt overvåget fra det tidspunkt, hvor de ankommer til pakkestationen, indtil de er pakket i plomberede sække, jf. nr. x)«.

d)

I punkt 1, litra b) affattes nummer v) således:

»v)

umiddelbart inden eksport til EF være officielt kontrolleret i afsendelseshavnen ved overskæring af 400 knolde fra hvert skadegørerfrit område i en sending og fra mindst 10 sække pr. skadegørerfrit område«

e)

I punkt 1, litra b), nr. xii), ændres »1. januar 2005« til »1. januar 2006«.

f)

I punkt 5, andet afsnit, ændres »2004/05« til »2005/06«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/16/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 19).

(2)  EUT L 2 af 6.1.2004, s. 50. Ændret ved beslutning 2004/836/EF (EUT L 360 af 7.12.2004, s. 30).


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/65


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2005

om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer K(2005) 4527)

(EØS-relevant tekst)

(2005/841/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Østrig er mængden af sædekorn af vintersorter af hård hvede (Triticum durum), som er egnet til dyrkning under dyrkningsforholdene i denne medlemsstat, og som opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til spireevne, utilstrækkelig og kan således ikke dække denne medlemsstats behov.

(2)

Det er umuligt at dække behovet for sædekorn af denne art på tilfredsstillende vis med sædekorn, som opfylder alle krav i direktiv 66/402/EØF, fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Østrig bør derfor bemyndiges til at tillade handel med sædekorn af denne art, som opfylder mindre strenge krav, i en periode, der udløber den 15. november 2005.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Østrig med sædekorn af denne art, bemyndiges til at tillade handel med sådanne sædekorn, uanset om disse er høstet i en medlemsstat eller et tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (2).

(5)

Østrig bør fungere som koordinator for at sikre, at den samlede mængde sædekorn, der tillades i henhold til denne beslutning, ikke overstiger den sammesteds fastsatte maksimumsmængde.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Indtil den 15. november 2005 tillades handel i Fællesskabet med sædekorn af vintersorter af hård hvede, som ikke opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:

a)

Spireevnen skal være på mindst 75 % af det rene sædekorn.

b)

På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den officielle undersøgelse eller den undersøgelse under officielt tilsyn, der er foretaget i henhold til artikel 2, stk. 1, litra F, underlitra d), og artikel 2, stk. 1, litra G, underlitra d), i direktiv 66/402/EØF, være angivet.

c)

Sædekornet skal første gang være blevet bragt i handelen i henhold til artikel 2 i denne beslutning.

Artikel 2

En leverandør, der ønsker at bringe det i artikel 1 nævnte sædekorn i handelen, skal ansøge den medlemsstat, hvori han er etableret, om tilladelse hertil.

Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at bringe sædekornet i handelen, medmindre:

a)

der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe den mængde sædekorn, han har ansøgt om tilladelse for, i handelen, eller

b)

den samlede mængde, der tillades bragt i handelen i henhold til den pågældende undtagelse, ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget.

Artikel 3

Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne hinanden administrativ bistand.

Østrig fungerer som koordinerende medlemsstat for at sikre, at den samlede mængde, der gives tilladelse til, ikke overstiger den i bilaget fastsatte maksimumsmængde.

En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende medlemsstat om, hvor stor en mængde ansøgningen vedrører. Den koordinerende medlemsstat meddeler straks den medlemsstat, der har givet underretning, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor store mængder sædekorn de har tilladt bragt i handelen i henhold til denne beslutning.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF (EUT L 14 af 18.1.2005, s. 18).

(2)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s.1).


BILAG

Art

Sortstype

Maksimumsmængde

(tons)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/67


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2005

om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

(meddelt under nummer K(2005) 2673)

(2005/842/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 86, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 16 skal Fællesskabet inden for rammerne af sine beføjelser og med forbehold af artikel 73, 86 og 87 sørge for, at tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse udføres på grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres formål.

(2)

For at visse tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse skal kunne udføres på vilkår, som gør det muligt for dem at opfylde deres formål, kan det være nødvendigt, at staten yder finansiel støtte til hel eller delvis dækning af de særlige omkostninger, der er forbundet med forpligtelserne til offentlig tjeneste. I overensstemmelse med traktatens artikel 295 og fortolkningen heraf i De Europæiske Fællesskabers Domstols og Ret i Første Instans’ retspraksis er det ud fra et fællesskabsretligt synspunkt uden betydning, om disse tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse udføres af offentlige eller af private virksomheder.

(3)

I traktatens artikel 86, stk. 2, fastsættes det, at virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet traktatens bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne. Artikel 86, stk. 2, åbner dog mulighed for at gøre en undtagelse fra traktatens regler, når en række betingelser er opfyldt. For det første skal staten ved en konkret retsakt have overdraget en virksomhed at udføre en bestemt opgave. For det andet skal den opgave, der overdrages, dreje sig om en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. For det tredje skal denne undtagelse være nødvendig for, at den overdragne opgave kan udføres, og stå i et rimeligt forhold hertil (»nødvendighedskriteriet«). Endelig må udviklingen af samhandelen ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Fællesskabets interesse.

(4)

I sin dom i Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (1) (»Altmark«) statuerede EF-Domstolen, at kompensation for offentlig tjeneste ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 87, når følgende fire betingelser alle er opfyldt. For det første skal den modtagende virksomhed faktisk være pålagt at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste, og disse forpligtelser skal være klart defineret. For det andet skal de kriterier, der danner grundlag for beregningen af kompensationen, være fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde. For det tredje må kompensationen ikke overstige, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne. Endelig gælder det, at når udvælgelsen af den virksomhed, der skal have overdraget en forpligtelse til offentlig tjeneste, i et konkret tilfælde ikke gennemføres inden for rammerne af en offentlig indkøbsprocedure, som giver mulighed for at udvælge den tilbudsgiver, der kan levere de pågældende ydelser til de laveste omkostninger for samfundet, skal størrelsen af den nødvendige kompensation fastlægges på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne.

(5)

Når disse fire kriterier er opfyldt, anses kompensation for offentlig tjeneste ikke for at udgøre statsstøtte, og bestemmelserne i traktatens artikel 87 og 88 finder ikke anvendelse. Hvis medlemsstaterne ikke overholder disse kriterier, og de almindelige betingelser for anvendelse af traktatens artikel 87, stk. 1, er opfyldt, udgør kompensation for offentlig tjeneste derimod statsstøtte, der er underlagt bestemmelserne i traktatens artikel 73, 86, 87 og 88. Denne beslutning bør derfor kun finde anvendelse på kompensation for offentlig tjeneste i det omfang, den udgør statsstøtte.

(6)

Traktatens artikel 86, stk. 3, giver Kommissionen beføjelse til nærmere at fastsætte, hvordan undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 86, stk. 2, skal fortolkes, og hvilken rækkevidde den har, samt til i det fornødne omfang at opstille regler, der kan sikre en effektiv kontrol med, om betingelserne i artikel 86, stk. 2, er opfyldt. Der bør derfor fastsættes nærmere bestemmelser om, på hvilke betingelser visse kompensationsordninger er forenelige med artikel 86, stk. 2, og ikke er underlagt forhåndsanmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 3.

(7)

Sådan støtte kan kun erklæres for forenelig med traktaten, når den ydes med det formål at sikre udførelsen af tjenesteydelser, der reelt er tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 2. Det fremgår klart af retspraksis, at medlemsstaterne har vide skønsbeføjelser med hensyn til, hvilke tjenesteydelser der kan betragtes som værende af almindelig økonomisk interesse, undtagen i de sektorer, hvor der findes fællesskabsregler herom. Undtagen i de sektorer, hvor der findes sådanne fællesskabsregler, er det derfor Kommissionens opgave at sikre, at tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse ikke defineres på en måde, der er åbenlyst forkert.

(8)

For at traktatens artikel 86, stk. 2, skal kunne finde anvendelse, skal den støttemodtagende virksomhed specifikt af medlemsstaten have fået overdraget at udføre en bestemt tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Ifølge den retspraksis, der findes om fortolkningen af traktatens artikel 86, stk. 2, skal den retsakt, hvorved opgaven overdrages, mindst indeholde en præcis angivelse af, hvilke forpligtelser til offentlig tjeneste der påhviler den involverede virksomhed, og af deres omfang og varighed, og virksomheden skal være klart identificeret.

(9)

For at sikre, at kriterierne i traktatens artikel 86, stk. 2, er opfyldt, er det nødvendigt at fastsætte en række nærmere betingelser, der skal opfyldes, når en virksomhed får overdraget at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Der kan nemlig kun foretages en korrekt beregning af og kontrol med kompensationen, hvis de forpligtelser til offentlig tjeneste, der påhviler virksomhederne, og statens eventuelle forpligtelser er klart fastlagt i en officiel retsakt udstedt af de kompetente offentlige myndigheder i den pågældende medlemsstat. Denne retsakts form kan være forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, men den bør mindst indeholde en præcis angivelse af, hvilke forpligtelser til offentlig tjeneste der påhviler den pågældende virksomhed, og af disses omfang og varighed, hvilken virksomhed opgaven overdrages til, og hvilke omkostninger den skal bære.

(10)

Ved fastlæggelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste og ved vurderingen af, om de pågældende virksomheder opfylder disse forpligtelser, opfordres medlemsstaterne til at foretage brede høringer, især af brugerne.

(11)

For at undgå uberettigede konkurrencefordrejninger indeholder traktatens artikel 86, stk. 2, et krav om, at kompensationen ikke må overstige, hvad der er nødvendigt til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste, under hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste. Dette krav skal forstås sådan, at kompensationen ikke må overstige virksomhedens reelle omkostninger.

(12)

Kompensation, der overstiger, hvad der er nødvendigt til dækning af den pågældende virksomheds omkostninger, er ikke nødvendig for udførelsen af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse og udgør som følge heraf uforenelig statsstøtte, der skal tilbagebetales til staten. Kompensation, der er ydet til udførelse af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, men som af virksomheden reelt anvendes til aktiviteter på et andet marked, er ikke nødvendig for at udføre tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse og udgør som følge heraf også uforenelig statsstøtte, der skal tilbagebetales.

(13)

For at sikre, at nødvendighedskriteriet i traktatens artikel 86, stk. 2, er opfyldt, er det nødvendigt at fastsætte regler for beregning af og kontrol med størrelsen af kompensation. Medlemsstaterne bør regelmæssigt kontrollere, at den kompensation, der ydes, ikke resulterer i overkompensation. For at give virksomhederne og medlemsstaterne et vist spillerum bør det dog, hvis overkompensationen ikke overstiger 10 % af den årlige kompensation, være muligt at fremføre denne overkompensation til den efterfølgende periode og fratrække den i den kompensation, der ellers skulle være ydet. Virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse inden for socialt boligbyggeri, kan have stærkt svingende indtægter, bl.a. på grund af risikoen for manglende huslejebetaling. Når disse virksomheder kun er aktive inden for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, bør det være muligt at fremføre enhver overkompensation i løbet af en periode til den efterfølgende periode med et beløb svarende til op til 20 % af den årlige kompensation.

(14)

I det omfang, hvor en sådan kompensation ydes til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, hvor kompensationen ikke overstiger omkostningerne ved disse tjenesteydelser, og hvor de i denne beslutning fastsatte tærskler er overholdt, finder Kommissionen, at udviklingen i samhandelen ikke påvirkes på en måde, der strider mod Fællesskabets interesse. I sådanne tilfælde finder Kommissionen, at kompensationen bør anses for at udgøre statsstøtte, der er forenelig med fællesmarkedet efter traktatens artikel 86, stk. 2.

(15)

Ydelse af mindre beløb i kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og hvis omsætning er begrænset, vil ikke kunne påvirke udviklingen i samhandelen og konkurrencen på en måde, der strider mod Fællesskabets interesse. Når de betingelser, der opstilles i nærværende beslutning, er opfyldt, bør der derfor ikke kræves forhåndsanmeldelse. Anmeldelsesfritagelsens anvendelsesområde bør fastlægges under hensyntagen til omsætningen i de virksomheder, der har modtaget kompensation for offentlig tjeneste, samt denne kompensations størrelse.

(16)

Hospitaler og virksomheder med ansvar for socialt boligbyggeri, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, frembyder særlige karakteristika, som der bør tages hensyn til. Der bør i særdeleshed tages hensyn til, at på det indre markeds nuværende udviklingsstade er omfanget af de konkurrencefordrejninger, der kan opstå i disse sektorer, ikke nødvendigvis proportionalt med omsætnings- og kompensationsniveauet. Hospitaler, der yder lægebehandling, herunder akut lægehjælp og andre tjenester i direkte tilknytning til deres hovedvirksomhed, bl.a. inden for forskning, og virksomheder med ansvar for socialt boligbyggeri, der tilvejebringer boliger til mindrebemidlede eller vanskeligt stillede samfundsgrupper, der af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig en bolig på markedsvilkår, bør være fritaget for anmeldelsespligten efter denne beslutning, selv om den kompensation, de modtager, overstiger tærsklerne i denne beslutning, forudsat at de tjenesteydelser, de tilvejebringer, af den pågældende medlemsstat er defineret som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

(17)

Traktatens artikel 73 er lex specialis i forhold til artikel 86, stk. 2. Artikel 73 indeholder regler for kompensation for offentlig tjeneste i landtransportsektoren. Disse bestemmelser er blevet uddybet i Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (2), der opstiller generelle betingelser for forpligtelserne til offentlig tjeneste i landtransportsektoren og fastsætter fremgangsmåder for beregning af kompensation. Forordning (EØF) nr. 1191/69 fritager enhver kompensation i landtransportsektoren, der opfylder disse betingelser, for anmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 3. Forordningen giver også medlemsstaterne mulighed for at fravige bestemmelserne, når der er tale om virksomheder, der udelukkende udfører transportydelser i byer og forstæder eller regioner. Når denne fravigelse finder anvendelse, er enhver kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste, for så vidt som den udgør statsstøtte, underlagt bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbaner, ad landeveje og sejlbare vandveje (3). Ifølge »Altmark«-dommen kan kompensation, der ikke opfylder betingelserne i artikel 73, ikke erklæres for forenelig med traktaten på grundlag af artikel 86, stk. 2, eller nogen anden traktatbestemmelse. En sådan kompensation bør som følge heraf ikke være omfattet af denne beslutning.

(18)

I modsætning til landtransport er sø- og lufttransport underlagt traktatens artikel 86, stk. 2. En række regler for kompensation for offentlig tjeneste i luft- og søtransportsektoren findes i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet (4) og Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (5). I modsætning til Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 indeholder disse forordninger imidlertid ingen regler om foreneligheden af eventuelle statsstøtteelementer og heller ingen undtagelse fra anmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 2. Det er derfor rimeligt at lade denne beslutning finde anvendelse på kompensation for offentlig tjeneste i luft- og søtransportsektoren, forudsat at en sådan kompensation ud over at opfylde betingelserne i denne beslutning også stemmer overens med de gældende regler for disse sektorer, der er indeholdt i forordning (EØF) nr. 2408/92 og forordning (EØF) nr. 3577/92.

(19)

De tærskler, der gælder for kompensation for offentlig tjeneste i luft- og søtransportsektoren, bør normalt være de samme som de tærskler, der er gældende generelt. Specielt for kompensation for offentlig tjeneste i forbindelse med sø- eller lufttransport til øer samt lufthavne og havne, der udgør tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 2, er det mere rimeligt også at fastsætte alternative tærskler baseret på det gennemsnitlige årlige passagertal, da dette bedre afspejler de økonomiske realiteter bag disse aktiviteter.

(20)

Denne beslutning tager hovedsagelig sigte på at klarlægge indholdet og rækkevidden af den undtagelsesbestemmelse, der er indeholdt i traktatens artikel 86, stk. 2, i overensstemmelse med EF-Domstolens og Førsteinstansrettens faste retspraksis og Kommissionens hidtidige praksis. For så vidt som den ikke indebærer nogen materiel ændring af gældende ret på dette område, bør den finde anvendelse omgående. Nogle af denne beslutnings bestemmelser går imidlertid videre end status quo og opstiller en række yderligere krav, der tager sigte på en effektiv kontrol med kriterierne i artikel 86, stk. 2. For at sætte medlemsstaterne i stand til at træffe de fornødne foranstaltninger på dette område bør der fastsættes en frist på et år, før disse særlige bestemmelser skal anvendes.

(21)

Fritagelsen for pligten til at indgive forhåndsanmeldelse for visse tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan anmelde et konkret støtteprojekt. Sådanne anmeldelser vil blive vurderet i overensstemmelse med principperne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (6).

(22)

Bestemmelserne i denne beslutning finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder (7).

(23)

Bestemmelserne i denne beslutning finder anvendelse, medmindre andet følger af gældende fællesskabsbestemmelser om offentlige indkøb og gældende konkurrenceregler, især traktatens artikel 81 og 82.

(24)

Denne beslutning finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til særlige, mere restriktive bestemmelser om forpligtelser til offentlig tjeneste, der er indeholdt i fællesskabsretsakter for bestemte sektorer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

Denne beslutning fastlægger betingelserne for, hvornår statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, skal anses for at være forenelig med fællesmarkedet og fritaget for anmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 3.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne beslutning finder anvendelse på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, som ydes til virksomheder i forbindelse med de tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, der er omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 2, og som falder ind under én af følgende kategorier:

a)

kompensation for offentlig tjeneste ydet til virksomheder, hvis gennemsnitlige årsomsætning før skat, alle aktiviteter iberegnet, udgjorde under 100 mio. EUR i de to regnskabsår forud for det regnskabsår, hvori de fik overdraget tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, og som modtager en kompensation for den pågældende tjeneste på under 30 mio. EUR om året

b)

kompensation for offentlig tjeneste ydet til hospitaler og sociale boligselskaber, som udøver virksomhed, der af den pågældende medlemsstat defineres som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

c)

kompensation for offentlig tjeneste i form af luft- eller søtransport til og fra øer, når den gennemsnitlige årlige trafik på ruten i de to regnskabsår, der går forud for det år, hvori tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse blev overdraget, ikke overstiger 300 000 passagerer

d)

kompensation for offentlig tjeneste til lufthavne og havne, hvis gennemsnitlige årlige trafik i de to regnskabsår, der går forud for det år, hvori tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse blev overdraget, ikke overstiger 1 000 000 passagerer for lufthavnes vedkommende og 300 000 passagerer for havnes vedkommende.

Det i litra a) fastsatte tærskelbeløb på 30 mio. EUR kan beregnes på grundlag af et årsgennemsnit af al kompensation ydet under kontraktens løbetid eller over en femårig periode. For kreditinstitutters vedkommende gælder i stedet for omsætningstærsklen på 100 mio. EUR en tærskel for den samlede balance på 800 mio. EUR.

2.   På sø- og lufttransportområdet finder denne beslutning udelukkende anvendelse på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, der ydes til virksomheder i forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 2, og som opfylder de betingelser, der måtte gælde i henhold til forordning (EØF) nr. 2408/92 og forordning (EØF) nr. 3577/92.

Denne beslutning finder ikke anvendelse på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, der ydes til virksomheder inden for landtransport.

Artikel 3

Forenelighed med fællesmarkedet og fritagelse for anmeldelsespligten

Statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, som opfylder de i denne beslutning fastsatte betingelser, er forenelig med fællesmarkedet og fritaget for anmeldelsespligten efter traktatens artikel 88, stk. 3, medmindre andet gælder i henhold til mere restriktive bestemmelser om forpligtelser til offentlig tjeneste i fællesskabsretsakter for bestemte sektorer.

Artikel 4

Overdragelse

For at denne beslutning kan finde anvendelse, skal ansvaret for udførelsen af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse være overdraget den pågældende virksomhed ved en eller flere officielle retsakter, hvis form kan fastsættes af den enkelte medlemsstat. Denne retsakt eller disse retsakter skal bl.a. klart angive:

a)

arten og varigheden af forpligtelserne til offentlig tjeneste

b)

de involverede virksomheder og det omfattede område

c)

arten af eventuelle eksklusive eller særlige rettigheder, virksomheden har fået indrømmet

d)

parametrene for beregning, kontrol og revision af kompensationen

e)

de foranstaltninger, der er truffet for at undgå og sikre tilbagebetaling af en eventuel overkompensation.

Artikel 5

Kompensation

1.   Kompensationen må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at dække omkostningerne ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, under hensyn til de hermed forbundne indtægter samt en rimelig forrentning af den eventuelle egenkapital, der måtte være nødvendig for at kunne opfylde disse forpligtelser. Kompensationen skal reelt anvendes til udførelsen af den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, idet virksomheden dog har ret til at oppebære en rimelig fortjeneste.

I kompensationen medregnes alle de fordele, der er ydet af staten eller med en hvilken som helst form for statsmidler. Ved vurdering af den rimelige fortjeneste skal der tages hensyn til alle eller nogle af de produktivitetsgevinster, de pågældende virksomheder opnår i løbet af en aftalt, begrænset periode, uden at det forringer kvalitetsniveauet i de tjenesteydelser, virksomheden af staten har fået overdraget at udføre.

2.   De omkostninger, der kan tages hensyn til, er alle omkostningerne ved udførelsen af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse. De beregnes i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper på følgende måde:

a)

Udøver den pågældende virksomhed ikke andre aktiviteter end tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, kan der tages hensyn til alle omkostningerne herved.

b)

Udøver virksomheden også andre aktiviteter, der falder uden for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, tages der kun hensyn til omkostningerne ved tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.

c)

De omkostninger, der henføres under tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, kan omfatte alle variable omkostninger ved udførelsen af denne tjenesteydelse, et forholdsmæssigt bidrag til de faste omkostninger, der er fælles for både tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse og andre aktiviteter, og en rimelig fortjeneste.

d)

Omkostningerne ved investeringer, bl.a. i infrastruktur, kan medregnes, når de er nødvendige for udførelsen af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.

3.   De indtægter, der skal tages hensyn til, skal mindst omfatte alle indtægterne fra tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse. Har den pågældende virksomhed fået indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder i forbindelse med en anden tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, der giver en fortjeneste, som overstiger den rimelige fortjeneste, eller har den af staten fået indrømmet andre fordele, skal disse medregnes i indtægterne, uanset hvordan de vurderes i forhold til artikel 87. Medlemsstaten kan bestemme, at fortjeneste fra anden virksomhed end tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse helt eller delvis skal medgå til finansiering af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.

4.   Ved »rimelig fortjeneste« forstås i denne beslutning en forrentning af egenkapitalen, der tager hensyn til virksomhedens risiko eller manglende risiko som følge af medlemsstatens intervention, navnlig hvis staten indrømmer eksklusive eller særlige rettigheder. Denne forrentning må normalt ikke overstige den gennemsnitlige kapitalforrentning i den pågældende sektor i de senere år. I sektorer, hvor der ikke findes nogen virksomhed, der kan sammenlignes med den virksomhed, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, kan sammenligningen foretages med virksomheder i andre medlemsstater eller om nødvendigt i andre sektorer, forudsat at der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i hver sektor. Ved fastlæggelsen af, hvad der udgør en rimelig fortjeneste, kan medlemsstaterne indføre incitamentsbaserede kriterier, bl.a. i forhold til servicekvalitet og produktivitetsgevinster.

5.   Udøver en virksomhed aktiviteter, der både falder ind under og uden for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, skal omkostninger og indtægter ved tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse og omkostninger og indtægter ved de andre aktiviteter samt parametrene for fordelingen af omkostninger og indtægter fremgå særskilt af dens interne regnskaber.

De omkostninger, der henføres under aktiviteter, der falder uden for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, skal omfatte alle de variable omkostninger, et passende bidrag til de fælles faste omkostninger og en rimelig kapitalforrentning. Der må ikke ydes nogen kompensation for sådanne omkostninger.

Artikel 6

Kontrol med overkompensation

Medlemsstaterne skal med jævne mellemrum foretage eller lade foretage kontrol med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke modtager kompensation, der overstiger det efter reglerne i artikel 5 fastlagte beløb.

Medlemsstaterne skal kræve en eventuel overkompensation tilbagebetalt, og parametrene for beregningen af fremtidig kompensation skal opdateres. Hvis overkompensationen ikke overstiger 10 % af den årlige kompensation, kan overkompensationen fremføres til det efterfølgende år og fratrækkes den kompensation, der ellers skulle ydes for den periode.

Inden for socialt boligbyggeri skal medlemsstaterne foretage eller lade foretage regelmæssig kontrol i hver enkelt virksomhed for at sikre, at den pågældende virksomhed ikke modtager en kompensation, der overstiger det efter reglerne i artikel 5 fastlagte beløb. En eventuel overkompensation kan fremføres til den efterfølgende periode med et beløb på op til 20 % af den årlige kompensation, forudsat at den pågældende virksomhed udelukkende udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

Artikel 7

Information

Medlemsstaterne opbevarer i mindst 10 år alle oplysninger, der måtte være nødvendige for at fastslå, om kompensation, der er ydet, er forenelig med denne beslutning.

Efter skriftlig anmodning fra Kommissionen fremsender medlemsstaterne alle de oplysninger, Kommissionen finder nødvendige for at afgøre, om de gældende kompensationsordninger er forenelige med denne beslutning.

Artikel 8

Rapportering

Hver medlemsstat indgiver hvert tredje år en rapport til Kommissionen om gennemførelsen af denne beslutning med en udførlig beskrivelse af, hvordan den anvendes i alle sektorer, herunder den sociale boligsektor og hospitalssektoren.

Den første rapport indgives senest den 19. december 2008.

Artikel 9

Konsekvensanalyse

Senest senest den 19. december 2009 foretager Kommissionen en konsekvensanalyse på grundlag af faktuelle oplysninger og resultaterne af de brede høringer, den foretager på grundlag af data fra medlemsstaterne indsendt i overensstemmelse med artikel 8.

Konsekvensanalysens resultater forelægges for Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og medlemsstaterne.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne beslutning træder i kraft den 19. december 2005.

Artikel 4, litra c), d) og e), og artikel 6 anvendes med virkning fra den 29. november 2006.

Artikel 11

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2005.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  Sml. 2003 I, s. 7747.

(2)  EFT L 156 af 28.6.1969, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1893/91 (EFT L 169 af 29.6.1991, s. 1).

(3)  EFT L 130 af 15.6.1970, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 543/97 (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 6).

(4)  EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(5)  EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7.

(6)  EUT C 297 af 29.11.2005.

(7)  EFT L 195 af 29.7.1980, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2000/52/EØF (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 75).