ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 308

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
25. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

25.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1898/2005

af 9. november 2005

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, 15 og 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af de seneste års erfaring bør der foretages yderligere ændringer i Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) for at forenkle støtteordningen.

(2)

Af harmoniseringshensyn bør forordningen også omfatte de øvrige ordninger for afsætning af de samme produkter omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2191/81 af 31. juli 1981om støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje (3), Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (4) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 1609/88 af 9. juni 1988 om fastsættelse af fristen for indlagring af smør, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EF) nr. 2571/97 (5).

(3)

For at opnå klarhed og sammenhæng bør forordning (EØF) nr. 2191/81, (EØF) nr. 1609/88, (EØF) nr. 429/90 og (EF) nr. 2571/97 derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(4)

Interventionsordningerne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3143/85 af 11. november 1985 om afsætning til nedsat pris af interventionssmør bestemt til direkte forbrug i form af koncentreret smør (6) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 3378/91 af 20. november 1991 om nærmere bestemmelser for salg af smør fra interventionslagre med henblik på udførsel og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 (7) er ikke blevet anvendt i nogle år, og sådan som markedssituationen ser ud for øjeblikket, er der ikke nogen grund til at beholde dem.

(5)

Forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EØF) nr. 3378/91 bør derfor ophæves.

(6)

Der er overskud på EF's smørmarked. Ifølge artikel 13 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan Kommissionen, hvis der opstår eller er fare for, at der opstår overskud af mejeriprodukter, beslutte, at der skal ydes støtte, så fløde, smør og koncentreret smør kan købes til nedsatte priser til nærmere fastsatte formål.

(7)

Der er også blevet opbygget betydelige EF-smørlagre som følge af intervention i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999. Det er ikke muligt at afsætte alle disse lagre på normal måde i løbet af mejeriåret. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme afsætningen af smørret, jf. artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i samme forordning.

(8)

Smør, der sælges efter at være blevet opkøbt ved intervention, skal være blevet indlagret inden en dato, der skal fastsættes. Datoen bør fastsættes på grundlag af markedssituationen, udviklingen i smørlagrene og de disponible mængder.

(9)

Det bør fastsættes, at smør og fløde for at være berettiget til støtte til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre fødevarer skal opfylde kravene i artikel 6, stk. 3 og 6, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(10)

For at sikre, at der kun ydes støtte til produkter, som frembyder en høj sundhedsbeskyttelsesstandard, bør støtteberettiget smør, koncentreret smør og fløde opfylde kravene i Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (8). De bør især tilberedes på en autoriseret virksomhed og opfylde de krav, der er fastsat for sundhedsmærkning i del A, kapitel IV, i bilag C til nævnte direktiv.

(11)

Det bør fastsættes, at produkter, der henhører under KN-kode 0401 til 0406, og visse blandinger bortset fra produkter, der henhører under KN-kode ex 0405 10 30, ikke må behandles som mellemprodukter.

(12)

Når det drejer sig om koncentreret smør, bør det for at tage hensyn til den teknologiske udvikling i forbindelse med produktionen og anvendelsen af råvaren af klarhedshensyn bekræftes, at fraktionering kan indgå i den produktionsmetode, der har været anvendt i mange år. Det bør også accepteres, at koncentreret smør kan fremstilles på en autoriseret virksomhed af fløde, smør eller mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10, som er produceret inden for en begrænset maksimumsperiode, før den/det er blevet anvendt til fremstilling af koncentreret smør. I dette tilfælde bør mælkefedtet pakkes, emballeres og transporteres i overensstemmelse med bestemte krav.

(13)

For at føre tilsyn med støttede produkters bestemmelse bør der fastsættes regler for anvendelse og påvisning af røbestoffer i produkterne og for minimumsindholdet af røbestoffer. Endvidere bør visse røbestoffer, der tilsættes i store mængder, udelukkes.

(14)

For at lette kontrollen med, at de produkter, der er omfattet af ordningen, blandes i færdigvarer inden for den fastsatte frist, bør licitationens nummer anføres på emballagen.

(15)

De virksomheder, hvor de forskellige fremstillings-, forarbejdnings- og iblandingsprocesser, der er omfattet af ordningen, foregår, herunder fremstillingen af mælkefedt, bør være autoriseret. Virksomhederne skal for at blive autoriseret opfylde en række betingelser og give forskellige tilsagn. Overholdes betingelserne eller tilsagnene ikke, bør autorisationen trækkes tilbage eller suspenderes for en periode, der står i forhold til, hvor alvorlig misligholdelsen er.

(16)

For at sikre, at alle købere får lige adgang til smørret, og at støtten fastsættes, så den ikke bliver højere end strengt nødvendigt, og for at føre effektivt tilsyn med de berørte mængder, bør der afholdes løbende licitation.

(17)

For at give Kommissionen den fleksibilitet, der er nødvendig, for at den kan forvalte afsætningsforanstaltningerne ordentligt, bør den have mulighed for at beslutte, at der ikke skal antages noget bud i forbindelse med en licitation.

(18)

Som følge af prisnedsættelsen eller udbetalingen af støtte, før smørret har nået sin endelige bestemmelse, bør der indføres en ordning med faste licitationssikkerhedsstillelser eller forarbejdningssikkerhedsstillelser, som fastsættes i forhold til prisen eller støtten, for at garantere, at tilslagsmodtagerne rent faktisk opfylder deres forpligtelser. For at tage hensyn til særlige aspekter ved afsætningsforanstaltningerne bør der dog i visse tilfælde dispenseres fra Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (9).

(19)

For at sikre, at afsætningsforanstaltningerne anvendes ensartet, og at tilsynsprocedurerne er effektive, bør de støttede produkter, med eller uden tilsætning af røbestoffer, uden at være blevet videreforarbejdet eller også forarbejdet til koncentreret smør iblandes i færdigvarer inden for bestemte frister. I forbindelse med støtten og forarbejdningssikkerhedsstillelsen bør der fastsættes en sanktion i smørækvivalent for de tilfælde, hvor de støttede produkter ikke anvendes og iblandes i færdigvarer inden udløbet af den fastsatte frist. Hvis køberen af behørigt begrundede kommercielle årsager ikke kan anvende de basisprodukter, der indeholder røbestoffer, bør tilslagsmodtageren på visse betingelser have tilladelse til at omforarbejde produkterne.

(20)

På grund af den aktuelle markedssituation og det forhold, at støtten, der fastsættes ved licitation, er blevet nedsat i de seneste år, bør licitationssikkerhedsstillelsen nedsættes.

(21)

Smør, der er solgt, bør principielt være under tilsyn fra det tidspunkt, det forlader lageret, til det iblandes i de fastsatte færdigvarer. De tilsynsforanstaltninger, der skal sikre, at støttede produkter ikke anvendes til andre formål end de planlagte, bør differentieres, alt efter om smørret indeholder røbestoffer eller ej, og alt efter hvilke mængder der anvendes, og efter størrelsen på de virksomheder, som anvender produkterne. Der bør også vedtages passende foranstaltninger for tilsyn med mælkefedt, smør og fløde til fremstilling af koncentreret smør, herunder kontrol af, at produkterne ikke indeholder andre fedtstoffer end mælkefedt.

(22)

Afsætningsforanstaltningerne kan indbefatte støtte til koncentreret smør til direkte konsum. For at sikre, at støtten fastsættes, så den ikke bliver højere end strengt nødvendigt, og for at føre effektivt tilsyn med de berørte mængder, bør der afholdes løbende licitation, hvilket også vil sikre interesserede købere lige adgang. Endvidere bør der kun ydes støtte til smør, som frembyder en høj sundhedsbeskyttelsesstandard.

(23)

Der bør drages omsorg for, at der i alle afsætningsled sondres mellem koncentreret smør til direkte konsum og andre typer smør. Derfor bør der fastsættes bestemmelser om beskrivelse af koncentreret smør og dets sammensætning. For at sikre, at forordningens mål overholdes, bør der fastsættes en frist for forarbejdning af smør og fløde til koncentreret smør og for pakning af det.

(24)

Der bør indføres en ordning til kontrol af, at koncentreret smør til direkte konsum ikke anvendes til andre formål, og under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med fremstilling af koncentreret smør, bør det kræves, at de berørte parter fører lagerregnskab. Kontrollen bør dog slutte i leddet, umiddelbart før detailhandelen overtager produktet.

(25)

For at især institutioner og samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje, kan købe smør til nedsat pris, bør der fastlægges regler for støtte til smør, som købes af sådanne organer. Der bør dog kun ydes støtte til smør, der opfylder bestemte kvalitetskriterier og frembyder en høj sundhedsbeskyttelsesstandard.

(26)

Af tilsynsårsager bør der kun ydes støtte til smør, som købes i modtagerens medlemsstat hos en leverandør, der er autoriseret af denne medlemsstat. For at lette tilsynet bør det specificeres, hvordan pakker med støtteberettiget smør skal mærkes.

(27)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

INDHOLD

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser (Artikel 1-3)

KAPITEL II:

Salg af interventionssmør til nedsat pris og støtte til smør, koncentreret smør og fløde til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre fødevarer

AFDELING 1:

Definitioner (Artikel 4)

AFDELING 2:

Støtteberettigelse (Artikel 5)

AFDELING 3:

Krav til anvendelse og iblanding af interventionssmør, smør, koncentreret smør og fløde (Artikel 6-11)

AFDELING 4:

Autorisation (Artikel 12-15)

AFDELING 5:

Licitationsprocedurer (Artikel 16-30)

AFDELING 6:

Salg af interventionssmør ved licitation (Artikel 31-32)

AFDELING 7:

Ydelse af støtte ved licitation (Artikel 33-35)

AFDELING 8:

Kontrol (Artikel 36-45)

AFDELING 9:

Meddelelser (Artikel 46)

KAPITEL III:

Ydelse af støtte ved licitation til koncentreret smør til direkte konsum i EF

AFDELING 1:

Definitioner og betingelser for støtteberettigelse (Artikel 47-48)

AFDELING 2:

Licitation (Artikel 49-58)

AFDELING 3:

Iblandingskrav (Artikel 59-62)

AFDELING 4:

Autorisation (Artikel 63-65)

AFDELING 5:

Kontrol og meddelelser (Artikel 66-70)

KAPITEL IV:

Støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje

AFDELING 1:

Definitioner og betingelser for støtteberettigelse (Artikel 71-73)

AFDELING 2:

Støtte, gennemførelse, kontrol og meddelelser (Artikel 74-83)

KAPITEL V:

Ophævelse og afsluttende bestemmelser (Artikel 84-86)

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser for:

a)

salg til nedsat pris af interventionssmør, der er opkøbt i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999, og som er indlagret inden den 1. januar 2003 og beregnet til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre fødevarer defineret som »færdigvarer« i artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning

b)

ydelse af støtte:

i)

til anvendelse af smør, koncentreret smør og fløde til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre fødevarer defineret som »færdigvarer« i artikel 4, stk. 1

ii)

til koncentreret smør til direkte konsum i EF

iii)

for at institutioner og samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje, kan købe smør.

Artikel 2

Det interventionssmør, der er nævnt i artikel 1, litra a), sælges til nedsat pris, og den støtte, der er nævnt i artikel 1, litra b), nr. i) og ii), ydes i begge tilfælde ved løbende licitation, som afholdes af de enkelte interventionsorganer.

Artikel 3

Udgifterne til de foranstaltninger, der omhandles i artikel 1, betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 (10).

KAPITEL II

SALG AF INTERVENTIONSSMØR TIL NEDSAT PRIS OG STØTTE TIL SMØR, KONCENTRERET SMØR OG FLØDE TIL FREMSTILLING AF KONDITORVARER, KONSUMIS OG ANDRE FØDEVARER

AFDELING 1

DEFINITIONER

Artikel 4

1.   I dette kapitel forstås følgende ved:

a)

»færdigvarer«: produkter henhørende under en af de KN-koder, der er anført i bilag I, opdelt i formel A og formel B som defineret i samme bilag

b)

»mellemprodukter«:

i)

andre produkter end dem, der henhører under KN-kode 0401 til 0406, og end de blandinger, der er nævnt i bilag II

ii)

produkter henhørende under KN-kode ex 0405 10 30 med et indhold af mælkefedt på mindst 82 %, som udelukkende er fremstillet af koncentreret smør, jf. artikel 5 eller 7, med eller uden tilsætning af fløde, på en virksomhed, der er autoriseret hertil i henhold til artikel 13, på betingelse af, at mellemprodukterne er tilsat røbestoffer, jf. artikel 8, stk. 1

c)

»fremstillet parti«: en mængde mellemprodukter eller færdigvarer, der er fremstillet af interventionssmør, smør eller koncentreret smør eller fløde, og som er identificeret i forhold til et bud eller en del af det, jf. artikel 20

d)

»ton smørækvivalent«: et ton smør med et mælkefedtindhold på 82 %, 0,82 ton koncentreret smør eller 2,34 tons fløde.

2.   Ved anvendelsen af dette kapitel, bortset fra artikel 10, 13, 14 og 15 og afdeling 8, betragtes Den Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union som én medlemsstat.

AFDELING 2

STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 5

1.   Kun følgende er berettiget til støtte:

a)

smør, der er fremstillet direkte og udelukkende af pasteuriseret fløde, og som opfylder kravene i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 og kravene ifølge fremstillingsmedlemsstatens nationale kvalitetsklasse, jf. bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 (11), og hvis emballage er mærket i overensstemmelse hermed

b)

koncentreret smør, også fraktioneret, udelukkende fremstillet af fløde, smør og/eller mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10

c)

fløde som omhandlet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1255/1999 henhørende under KN-kode ex 0401 30 39 eller ex 0401 30 99, der har et fedtindhold på mindst 35 %, og som direkte og udelukkende anvendes til fremstilling af de færdigvarer, som er nævnt under formel B i bilag I til nærværende forordning

d)

de mellemprodukter, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii).

Smør, koncentreret smør, fløde og de mellemprodukter, der er nævnt i første afsnit, skal opfylde kravene i direktiv 92/46/EØF, navnlig hvad angår tilberedning på en autoriseret virksomhed og overholdelse af de krav, der er fastsat for sundhedsmærkning i del A, kapitel IV, i bilag C til nævnte direktiv.

2.   Koncentreret smør som nævnt i stk. 1, første afsnit, litra b), er kun berettiget til støtte, hvis det og eventuelt det mælkefedt, som er anvendt til fremstilling af det, er blevet fremstillet på en virksomhed, som er autoriseret i henhold til artikel 13, og det opfylder kravene i bilag III. Mælkefedtet, der anvendes til fremstilling af koncentreret smør i henhold til denne forordning, må højst være blevet produceret seks måneder tidligere.

AFDELING 3

KRAV TIL ANVENDELSE OG IBLANDING AF INTERVENTIONSSMØR, SMØR, KONCENTRERET SMØR OG FLØDE

Artikel 6

1.   Interventionssmør, smør eller koncentreret smør iblandes udelukkende i færdigvarer, jf. dog artikel 10 om mellemprodukter, efter en af følgende fremgangsmåder:

a)

efter at der er tilsat de røbestoffer, som er nævnt i artikel 8, stk. 1:

i)

til interventionssmørret, efter at det er forarbejdet til koncentreret smør i henhold til artikel 7,

eller

ii)

til det ubehandlede smør

b)

ved at der på den virksomhed, hvor iblandingen i færdigvarer finder sted, anvendes mindst 5 tons smørækvivalent om måneden eller mindst 45 tons smørækvivalent om året eller samme mængder i mellemprodukter:

i)

efter at interventionssmørret er forarbejdet til koncentreret smør i henhold til artikel 7,

eller

ii)

i uforarbejdet stand.

Fløden iblandes direkte og udelukkende i færdigvarer som nævnt under formel B i bilag I på en af de måder, som er nævnt i første afsnit i dette stykke.

2.   Det er kun tilladt at videreforarbejde færdigvarer, hvis produkterne henhører under en af de KN-koder, der er nævnt i bilag I.

Artikel 7

Skal interventionssmørret forarbejdes til koncentreret smør, også fraktioneret, forarbejdes hele den tildelte mængde smør til koncentreret smør, som opfylder kravene i bilag III, og skal give mindst 100 kg koncentreret smør for hver 122,5 kg interventionssmør, der er anvendt.

Artikel 8

1.   Følges den iblandingsmetode, der omhandles i artikel 6, stk. 1, litra a), tilsættes udelukkende de foreskrevne minimumsmængder af følgende produkter på en sådan måde, at de bliver jævnt fordelt:

a)

de røbestoffer, der er nævnt i bilag IV, hvis interventionssmørret, smørret eller det koncentrerede smør skal blandes i produkter svarende til formel A i bilag I (i det følgende benævnt »formel A«)

b)

de røbestoffer, der er nævnt i bilag V, hvis interventionssmørret, smørret eller det koncentrerede smør skal blandes i produkter svarende til formel B i bilag I (i det følgende benævnt »formel B«)

c)

de røbestoffer, der er nævnt i bilag VI, hvis det drejer sig om fløde.

Når det drejer sig om koncentreret smør, tilsættes de røbestoffer, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), på samme virksomhed under eller umiddelbart efter fremstillingen.

2.   Fastslås det, at indholdet af hvert af de røbestoffer, der er nævnt i bilag IV og V og i bilag VI, punkt 1, er mere end 5 %, men mindre end 30 % lavere end de foreskrevne minimumsmængder, f.eks. som følge af ujævn fordeling eller iblanding af utilstrækkelige mængder, inddrages 1,5 % af den forarbejdningssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 28, eller støtten nedsættes med 1,5 % for hvert procentpoint, indholdet ligger under de foreskrevne minimumsmængder. Fastslås det, at indholdet af hvert af røbestofferne er 30 % eller mere end 30 % lavere end de foreskrevne minimumsmængder, inddrages den forarbejdningssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 28, når det drejer sig om interventionssmør, og støtten udbetales ikke, når det drejer sig om de produkter, som er nævnt i artikel 5, stk. 1.

Første afsnit finder dog ikke anvendelse, når det gælder organoleptiske røbestoffer, hvis de produkter, der er nævnt i punkt I, litra a), og punkt II, litra a), i bilag IV, punkt I, litra a), og punkt II, litra a), i bilag V og punkt 1, litra a), i bilag VI, tilsættes i sådanne mængder, at deres smag, farve eller aroma kan opfattes indtil iblandingen i færdigvarerne eller eventuelt i de mellemprodukter, som er nævnt i artikel 10.

Er indholdet af røbestoffet triglycerider af enantiksyre, jf. punkt 1, litra b), og punkt II, litra b), i bilag IV og punkt 1, litra b), i bilag VI, mere end 20 % større end de foreskrevne mængder, udbetales der ingen støtte for den samlede mængde af dette røbestof. Indholdet og mængden af røbestof beregnes på grundlag af det aritmetiske gennemsnit af værdierne i de udtagne prøver.

3.   Det organ, som medlemsstaten har udpeget, sørger for, at de produkter, der er anført i bilag IV, V og VI, opfylder kravene til sammensætning og egenskaber, navnlig renhedsgraden, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 213/2001 (12).

Artikel 9

1.   Fremstilles smørret på én virksomhed, hvorefter det på en anden virksomhed tilsættes røbestoffer eller med eller uden tilsætning af røbestoffer iblandes på et mellemliggende forarbejdningstrin i andre produkter end færdigvarer, skal smørret pakkes før tilsætningen eller iblandingen, jf. artikel 5, stk. 1, litra a). Foregår alle processerne på samme virksomhed, skal smørret ikke først pakkes.

2.   Hvis fremstillingen af koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), med eller uden tilsætning af røbestoffer, eller forarbejdningen af interventionssmør til koncentreret smør, jf. artikel 7, eller tilsætningen af røbestoffer til smør eller fløde sker på en anden virksomhed end den, hvor produktet blandes i færdigvarer eller eventuelt i mellemprodukter, jf. artikel 10, skal det koncentrerede smør, interventionssmørret og smørret pakkes i lukkede emballager på mindst 10 kg netto, der dog kan indeholde underemballager, mens fløden skal pakkes i lukkede emballager på mindst 25 kg netto.

Koncentreret smør og fløde kan også transporteres i tankvogne eller containere. Forud for iblandingen i færdigvarerne kan det koncentrerede smør ompakkes i lukkede emballager som fastsat i denne artikel på en virksomhed, som er autoriseret hertil i henhold til artikel 13.

3.   De emballager, der er nævnt i stk. 2, skal lige fra pakningstidspunktet være forsynet med en klart synlig og letlæselig henvisning til denne forordning og anvendelsesformålet (formel A eller formel B) og en henvisning til licitationens nummer, eventuelt angivet i kode, så det ansvarlige organ kan kontrollere, om fristen for iblanding er overholdt, og:

a)

hvis det drejer sig om koncentreret smør, en eller flere af de angivelser, der står i punkt 1, litra a), i bilag VII, og hvis det koncentrerede smør indeholder røbestoffer, tilføjes »tilsat røbestoffer«

b)

hvis det drejer sig om interventionssmør og smør tilsat røbestoffer, en eller flere af de angivelser, der står i punkt 1, litra b), i bilag VII

c)

hvis det drejer sig om fløde tilsat røbestoffer, en eller flere af de angivelser, der står i punkt 1, litra c), i bilag VII.

4.   Mælkefedt, der forinden er fremstillet på en autoriseret virksomhed, jf. artikel 13, og som skal bruges til fremstilling af koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), pakkes i lukkede emballager på mindst 10 kg netto, hvorpå der med klart synlige og letlæselige bogstaver er anført:

a)

en henvisning til virksomhedens nummer og fremstillingsdatoen, så det ansvarlige organ kan kontrollere, om seksmånedersfristen i artikel 5, stk. 2, og kravene i bilag III er overholdt

b)

en eller flere af de angivelser, der står i punkt 1, litra d), i bilag VII.

Mælkefedt kan også transporteres i tankvogne eller containere, hvis dets oprindelse kan fastslås.

Artikel 10

1.   Interventionssmør, smør og koncentreret smør, med eller uden tilsætning af røbestoffer, kan på et mellemliggende forarbejdningstrin iblandes i andre produkter end færdigvarer på en anden virksomhed end den, hvor den endelige forarbejdning finder sted.

I så fald skal forarbejdningsvirksomheden og mellemprodukterne autoriseres i henhold til artikel 13.

Autorisationen gives på grundlag af en ansøgning, hvori de fremstillede produkters sammensætning og indhold af mælkefedt er anført, og hvori det godtgøres, at fremstillingen af disse mellemprodukter er berettiget med henblik på fremstillingen af færdigvarerne.

2.   Er indehaveren af mellemprodukterne en mellemhandler, skal denne i købekontrakten for de pågældende produkter forpligte sig til:

a)

at føre et regnskab, der for hver leverance indeholder oplysning om navn og adresse på den eller de virksomheder, der foretager forarbejdningen til færdigvarer, eller, hvis dette ikke er aktuelt, de første aftagere i den pågældende medlemsstat og i givet fald de første aftagere i de øvrige medlemsstater samt de tilsvarende solgte mængder

b)

at sørge for, at betingelserne i artikel 11 og 39 overholdes.

3.   Mellemprodukterne pakkes i lukkede emballager på mindst 10 kg netto, der eventuelt kan indeholde underemballager, eller transporteres i tankvogne eller containere. Dog kan produkter af mindre kompakt karakter, såsom hævede produkter, pakkes i lukkede emballager på mindst 5 kg netto, som eventuelt kan indeholde underemballager.

Emballagerne skal foruden en angivelse af anvendelsesformålet (formel A eller formel B) og eventuelt angivelsen »tilsat røbestoffer« være forsynet med en eller flere af de angivelser, der er anført i punkt 2 i bilag VII, og for så vidt angår de produkter, som er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), en henvisning til licitationens nummer, eventuelt angivet i kode, så det ansvarlige organ kan kontrollere, om fristen for iblanding er overholdt.

Artikel 11

De produkter, der er nævnt i artikel 5, og det interventionssmør, der er solgt i henhold til afdeling 6, forarbejdes og iblandes i færdigvarer i EF senest fire måneder fra udgangen af den måned, hvor fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den særlige licitation er udløbet, jf. artikel 16, stk. 3.

AFDELING 4

AUTORISATION

Artikel 12

Følgende skal foregå på virksomheder, der er autoriseret i henhold til artikel 13: fremstillingen af mælkefedt og koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), forarbejdningen af interventionssmør til koncentreret smør, jf. artikel 7, tilsætningen af røbestoffer, jf. artikel 8, ompakningen af koncentreret smør, jf. artikel 9, stk. 2, andet afsnit, iblandingen i mellemprodukter, jf. artikel 10, og, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes, iblandingen af interventionssmør, smør, koncentreret smør, mellemprodukter og fløde i færdigvarer.

Artikel 13

1.   Virksomhederne kan kun autoriseres:

a)

hvis de råder over det fornødne tekniske udstyr

b)

hvis de eventuelt er blevet autoriseret i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF

c)

hvis de har kapacitet til at forarbejde eller iblande mindst fem tons smør om måneden eller 45 tons om året eller det ækvivalente i koncentreret smør eller fløde eller eventuelt mellemprodukter

d)

hvis de skriftligt forpligter sig til at forarbejde eller iblande de mængder, der er nævnt i litra c)

e)

hvis de har lokaler, hvor eventuelle lagre af andre fedtstoffer end mælkefedt kan holdes adskilt og identificeres

f)

hvis de forpligter sig til at opbevare bilag og løbende føre fortegnelser over de anvendte mængder fedtstoffer, deres sammensætning og leverandøren heraf og over mængderne af fremstillede produkter, deres sammensætning og indhold af mælkefedt og, bortset fra de virksomheder, der afsætter færdigvarer i detailleddet, datoen for udlagringen af disse produkter samt indehavernes navn og adresse, godtgjort ved henvisning til leveringsbeviser og fakturaer

g)

hvis de, når det drejer sig om fremstilling af mælkefedt, som skal anvendes til fremstilling af koncentreret smør, forpligter sig til som anvist af hver enkelt medlemsstats ansvarlige organ at føre fortegnelser over de anvendte mængder smør og fløde og leverandøren heraf, de fremstillede mængder mælkefedt og produktionsdato og udlagringsdato for hvert parti samt identifikation heraf på grundlag af deres fremstillingsprogram, jf. litra h)

h)

hvis de forpligter sig til efter de procedurer, som hver enkelt medlemsstat har fastsat, at sende deres fremstillingsprogram for hvert bud, jf. artikel 20 til 23, og deres fremstillingsprogram for mælkefedt, der skal anvendes til fremstilling af koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), til det organ, som er ansvarligt for den kontrol, som omhandles i afdeling 8

i)

hvis de forpligter sig til for deres eget vedkommende at sende det ansvarlige organ oplysninger i overensstemmelse med forlægget i bilag VIII til XII efter nærmere regler, som de enkelte medlemsstater fastlægger.

Hvis det ansvarlige organ som følge af den kontrol, der er omhandlet i afdeling 8, beslutter, at der skal foretages intensiv kontrol mindst én gang om måneden, kan medlemsstaten dog tillade, at fremstillingsprogrammet, jf. stk. 1, litra h), ikke indeholder henvisning til buddet.

2.   Forarbejder virksomhederne forskellige produkter, for hvilke der ydes støtte eller gives prisnedslag ifølge forskellige EF-ordninger, skal de desuden forpligte sig til:

a)

at føre de fortegnelser, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra f), separat

b)

at forarbejde de pågældende produkter successivt.

Medlemsstaterne kan efter anmodning fra en virksomhed fravige det krav, der er fastsat i første afsnit, litra b), hvis virksomheden har lokaler, som sikrer, at eventuelle lagre af det pågældende smør kan holdes adskilt og identificeres.

Artikel 14

De respektive autorisationer gives med et løbenummer af den medlemsstat, på hvis område følgende processer finder sted:

a)

fremstilling af koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), eller også fremstilling af mælkefedt

b)

tilsætning af røbestoffer til interventionssmør, smør eller fløde

c)

iblanding i mellemprodukter

d)

iblanding i færdigvarer, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes

e)

forarbejdning af interventionssmør til koncentreret smør i henhold til artikel 7

f)

ompakning af koncentreret smør i henhold til artikel 9, stk. 2, andet afsnit.

Artikel 15

1.   En autorisation trækkes tilbage, hvis betingelserne i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a), b), c) og e), ikke længere er opfyldt.

Efter anmodning fra den pågældende virksomhed kan autorisation på ny tildeles efter en periode på seks måneder efter en gennemgribende undersøgelse, der viser, at betingelserne er opfyldt.

2.   Hvis det konstateres, at en virksomhed har undladt at opfylde en af forpligtelserne i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra d), f), g) eller h), eller en af de øvrige forpligtelser, som følger af denne forordning, suspenderes autorisationen, medmindre der foreligger force majeure, i en periode på én til 12 måneder afhængigt af uregelmæssighedens alvor. Efter den periode kan autorisation kun tildeles på ny, hvis virksomheden indgår en ny forpligtelse i henhold til artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra d), f), g) eller h).

En medlemsstat kan beslutte ikke at suspendere autorisationen som nævnt i første afsnit, hvis det konstateres, at uregelmæssigheden ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, og at den er af underordnet betydning.

AFDELING 5

LICITATIONSPROCEDURER

Artikel 16

1.   Der offentliggøres en bekendtgørelse om løbende licitation i Den Europæiske Unions Tidende, mindst otte dage før den første frist for indgivelse af bud udløber.

2.   Interventionsorganet afholder særlige licitationer i den løbende licitations gyldighedsperiode og giver bl.a. oplysninger om frist og sted for indgivelse af bud.

3.   Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med de særlige licitationer udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den anden og fjerde tirsdag i måneden, bortset fra den anden tirsdag i august og den fjerde tirsdag i december. Falder tirsdagen på en helligdag, udløber fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

4.   Den dag, fristen udløber, jf. stk. 3, sender medlemsstaterne Kommissionen en sammenfattende oversigt over de mængder og beløb, som er anført i buddene i henhold til denne afdeling.

Er der ikke indgivet bud, meddeler medlemsstaterne Kommissionen dette inden for samme frist. Denne meddelelse skal kun gives, hvis der kan udbydes smør til salg fra intervention i den pågældende medlemsstat.

Artikel 17

Interventionsorganet angiver følgende i licitationsbekendtgørelsen, jf. artikel 16, stk. 2, for de lagre af interventionssmør, som det ligger inde med:

a)

adressen på de kølehuse, hvor det smør, som er salg, er oplagret

b)

de mængder interventionssmør, der udbydes til salg fra hvert lager.

Artikel 18

1.   Interventionsorganet ajourfører en fortegnelse over de kølehuse, hvor det smør, der er udbudt i licitation, er oplagret, og over de tilsvarende mængder, jf. artikel 17, litra b), og stiller efter anmodning denne fortegnelse til rådighed for interesserede. Endvidere offentliggør interventionsorganet regelmæssigt ajourførte fortegnelser i en passende form, som angives i licitationsbekendtgørelsen.

2.   Interventionsorganet giver, når det sender de oplysninger, som er nævnt i artikel 16, stk. 4, Kommissionen meddelelse om de mængder smør, der er til rådighed med henblik på salg.

Artikel 19

Interventionsorganet træffer de fornødne foranstaltninger til at give interesserede mulighed for forud for indgivelsen af bud for egen regning at undersøge prøver af det smør, som er udbudt til salg.

Artikel 20

Bud skal indgives skriftligt til interventionsorganet enten pr. anbefalet brev eller ved direkte aflevering mod kvittering for modtagelse eller ved anden skriftlig telekommunikation.

Artikel 21

1.   Et bud er kun gyldigt, hvis:

a)

det angår et og samme produkt (interventionssmør, fløde eller smør eller koncentreret smør) med samme fedtindhold for smørs vedkommende (enten mindst 82 % eller mindst 80 %, men under 82 %), samme anvendelsesformål (formel A eller formel B) og samme iblandingsmetode, jf. artikel 6

b)

det angår en mængde på mindst 5 tons smør, 12 tons fløde eller 4 tons koncentreret smør, eller, hvis den mængde, der er til rådighed i et kølehus, er mindre, den til rådighed værende mængde

c)

det ledsages af et skriftligt tilsagn fra den bydende om at iblande interventionssmørret, smørret eller det koncentrerede smør eller fløden eller lade det iblande i færdigvarer i henhold til artikel 6

d)

den bydende vedlægger en erklæring om, at han afstår fra enhver reklamation med hensyn til kvaliteten af og egenskaberne ved det eventuelt tildelte interventionssmør, jf. dog artikel 28, stk. 5

e)

det godtgøres, at den bydende inden udløbet af fristen for indgivelse af bud har stillet den licitationssikkerhed, der er nævnt i artikel 27, stk. 1, for den pågældende særlige licitation.

2.   Tilsagnene og erklæringerne i stk. 1, litra c) og d), der gives til interventionsorganet sammen med det første bud, videreføres stiltiende, så de også gælder for senere bud, indtil den bydende udtrykkeligt bringer ordningen til ophør, eller interventionsorganet konstaterer, at tilsagnene ikke er blevet overholdt, hvis:

a)

det i det første bud er anført, at den bydende agter at gøre brug af bestemmelserne i dette stykke

b)

der i senere bud henvises til dette stykke og til datoen for det første bud.

3.   Et bud kan ikke trækkes tilbage, når fristen for indgivelse af bud vedrørende den pågældende særlige licitation er udløbet, jf. artikel 16, stk. 3.

Artikel 22

1.   Hvis det drejer sig om salg af interventionssmør, indgives buddet til det interventionsorgan, der ligger inde med smørret.

2.   Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den bydendes navn og adresse

b)

den ønskede mængde

c)

anvendelsesformålet (formel A eller formel B), den valgte iblandingsmetode, jf. artikel 6, stk. 1, og eventuelt fremstillingen af mellemprodukter, jf. i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)

d)

den budte pris pr. 100 kg smør eksklusive indenlandske afgifter, ab kølehus, udtrykt i euro

e)

eventuelt den medlemsstat, på hvis område smørret skal iblandes i færdigvarer eller forarbejdes til koncentreret smør, hvor smørret skal tilsættes røbestoffer, eller hvor mellemprodukterne skal fremstilles

f)

i givet fald det kølehus, hvor smørret er oplagret, og eventuelt et alternativt kølehus

g)

eventuelt oplysning om, hvilken slags smør, jf. artikel 4, stk. 6, litra e), i forordning (EF) nr. 2771/1999 (usyrnet eller andet), buddet indgives for.

Artikel 23

1.   Hvis det drejer sig om ydelse af støtte, indgives buddet:

a)

til interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område der skal tilsættes røbestoffer, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes

b)

til interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område den første af følgende forarbejdninger skal foregå, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes:

i)

fremstilling af koncentreret smør

ii)

iblanding af smør i mellemprodukter

iii)

iblanding af smør eller fløde i færdigvarer.

2.   Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den bydendes navn og adresse

b)

den mængde fløde, smør eller koncentreret smør, eventuelt tilsat røbestoffer, for hvilken der ansøges om støtte, med angivelse af minimumsfedtindholdet for smør

c)

anvendelsesformålet (formel A eller formel B), den valgte iblandingsmetode, jf. artikel 6, stk. 1, og eventuelt fremstillingen af mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)

d)

den foreslåede støtte pr. 100 kg fløde, smør eller koncentreret smør udtrykt i euro, i hvilken forbindelse der i givet fald tages hensyn til vægten af de røbestoffer, som er nævnt i bilag IV, V og VI.

Artikel 24

1.   Tilslagsmodtageren skal:

a)

selv gennemføre processerne i forbindelse med fremstillingen af koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), forarbejdningen af interventionssmør til koncentreret smør, jf. artikel 7, og tilsætningen af røbestoffer eller lade disse processer gennemføre i eget navn og for egen regning og opfylde tilsagnet i artikel 21, stk. 1, litra c)

b)

føre regnskab:

i)

over hver leverance af interventionssmør, smør, koncentreret smør, fløde eller mellemprodukter med oplysning om købernes navn og adresse og de dertil svarende mængder og angivelse af anvendelsesformålet (formel A eller formel B)

ii)

med oplysning enten om iblandingsfristen, jf. artikel 11, eller om licitationens nummer, eventuelt angivet i kode

c)

føre særskilt regnskab for hver støtteordning, hvis tilslagsmodtageren forarbejder produkter, for hvilke der ydes støtte eller gives prisnedslag ifølge forskellige EF-ordninger

d)

for interventionssmør, smør, koncentreret smør, fløde eller mellemprodukter indsætte klausuler i hver købekontrakt, hvorefter køberen:

i)

når det gælder fremstilling af mellemprodukter, skal overholde kravene i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), og betingelserne i artikel 10

ii)

i givet fald skal overholde det tilsagn, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra c)

iii)

skal iblande produkterne i færdigvarer inden for den frist, der er fastsat i artikel 11, og angive anvendelsesformålet (formel A eller formel B)

iv)

i givet fald skal føre regnskab som omhandlet i litra b)

v)

skal overholde artikel 13

vi)

skal føre regnskab som nævnt i artikel 13, stk. 1, litra f) og g), hvis produkter, der indeholder røbestoffer, iblandes i færdigvarer, eller opbevare dokumenter, som viser alle de opkøbte mængder mælkefedt, når det drejer sig om de endelige brugere, jf. artikel 42

vii)

for sit eget vedkommende skal sende det ansvarlige organ oplysninger i overensstemmelse med forlægget i bilag VIII til XII efter nærmere regler, som køberens medlemsstat skal fastlægge

viii)

eventuelt skal forelægge den ansvarlige myndighed fremstillingsprogrammet.

Forpligtelsen i første afsnit, litra d), betragtes som opfyldt, hvis købekontrakten indeholder en henvisning til, at den bestemmelse skal overholdes.

2.   Er det tilslagsmodtageren, der fremstiller færdigvarerne, skal denne føre de fortegnelser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra f) og g), og fremsende sit fremstillingsprogram i henhold til artikel 13, stk. 1, litra h).

Artikel 25

1.   Efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 fastsættes der en minimumssalgspris for interventionssmør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør på grundlag af de bud, der indkommer ved hver særlig licitation. Den fastsatte pris eller støtte kan differentieres efter:

a)

anvendelsesformålet (formel A eller formel B)

b)

smørrets fedtindhold

c)

den valgte iblandingsmetode, jf. artikel 6, stk. 1, i nærværende forordning.

Minimumssalgsprisen kan variere afhængigt af, hvor de mængder smør, der udbydes til salg, er oplagret.

Købes der interventionssmør, eller ansøges der om støtte med henblik på fremstilling af mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), svarer minimumssalgsprisen for interventionssmørret og maksimumsstøtten for mellemprodukterne til den minimumssalgspris og den maksimumsstøtte, der som omhandlet i artikel 26 fastsættes for smør med et fedtindhold på mindst 82 %, hvortil der er tilsat røbestoffer.

2.   Det kan efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 besluttes, at licitationen skal være uden virkning.

Artikel 26

1.   Et bud forkastes, hvis den pris, der bydes for interventionssmørret, er lavere end minimumsprisen, eller hvis den foreslåede støtte er højere end den fastsatte maksimumsstøtte under hensyntagen til smørrets eller det koncentrerede smørs anvendelsesformål og fedtindhold og den valgte iblandingsmetode.

2.   Der gives tilslag for interventionssmørret til den, der byder den højeste pris, jf. dog stk. 1.

Interventionsorganet sælger interventionssmørret på grundlag af indlagringsdatoen, begyndende med det ældste produkt af den samlede disponible mængde eller eventuelt af den disponible mængde usyrnet smør eller andet smør på det lager eller de lagre, tilslagsmodtageren har udpeget.

3.   Hvis den disponible mængde interventionssmør på det pågældende lager ikke anvendes fuldt ud, gives der tilslag for den resterende mængde til andre bydende ud fra de budte priser, begyndende med den højeste pris. Hvis den resterende mængde er mindre end eller lig med 1 ton, tilbydes tilslagsmodtagerne denne mængde på samme betingelser som de mængder, de allerede har fået tildelt.

Hvis antagelsen af et bud vil føre til, at den disponible mængde smør i det pågældende kølehus overskrides, antages buddet kun for den disponible mængde. Interventionsorganet kan udpege andre kølehuse for at nå op på den mængde, der er angivet i buddet. Den bydende kan dog afslå, at der udpeges et andet kølehus, hvis der i buddet allerede er angivet et kølehus i henhold til artikel 22, stk. 2, litra f).

Medfører antagelse, vedrørende ét og samme lager, af flere bud, der lyder på samme pris for samme anvendelsesformål for smørret og samme iblandingsmetode, at den disponible mængde overskrides, antages buddene ved, at den disponible mængde fordeles i forhold til de mængder, som er angivet i buddene. Hvis resultatet af en sådan fordeling imidlertid ville blive, at der blev tildelt mængder på underfem tons, sker antagelsen af bud ved lodtrækning.

4.   Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med licitationen kan ikke overdrages.

Artikel 27

1.   Den bydende stiller en licitationssikkerhed for den relevante særlige licitation, før fristen for indgivelse af bud er udløbet.

2.   Licitationssikkerheden stilles i den medlemsstat, hvor buddet indgives.

Hvis det i forbindelse med salget af interventionssmør angives i buddet, jf. artikel 22, stk. 2, litra e), at iblandingen af smørret i færdigvarer eller i givet fald forarbejdningen af smørret til koncentreret smør eller tilsætningen af røbestoffer til smørret eller fremstillingen af mellemprodukter finder sted i en anden medlemsstat end den, hvor buddet er indgivet, kan sikkerheden stilles hos den ansvarlige myndighed, der er udpeget af den anden medlemsstat, og som udsteder det bevis, som er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra e), til den bydende. I så fald underretter det pågældende interventionsorgan den ansvarlige myndighed i den anden medlemsstat om de forhold, der medfører frigivelse eller fortabelse af sikkerhedsstillelsen.

3.   Licitationssikkerhedsstillelsen fastsættes til 100 EUR/ton.

4.   Licitationssikkerhedsstillelsen frigives straks, hvis buddet ikke antages.

5.   De primære krav, jf. artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85, der sikres overholdt ved, at der stilles licitationssikkerhed, er, at buddet opretholdes, efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet, og i andre tilfælde:

a)

når det drejer sig om interventionssmør, at der stilles en forarbejdningssikkerhed, jf. artikel 28, og betales et beløb som nævnt i artikel 31, stk. 2

b)

når det drejer sig om de produkter, som er nævnt i artikel 5:

i)

at kravene i den artikel overholdes

ii)

hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes, at der stilles en forarbejdningssikkerhed, jf. artikel 28, eller, hvis artikel 34, stk. 2, anvendes, iblandingen i færdigvarer

iii)

hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes, iblandingen i færdigvarer.

Artikel 28

1.   Samtidig med at minimumssalgsprisen/-priserne og maksimumsstøtten fastsættes, fastsættes forarbejdningssikkerhedsstillelsen pr. 100 kg efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 enten på grundlag af forskellen mellem interventionsprisen for smør og de fastsatte minimumspriser eller på grundlag af støttens størrelse.

2.   Formålet med forarbejdningssikkerhedsstillelsen er at sikre, at de primære krav, jf. artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85, overholdes:

a)

når det drejer sig om interventionssmør:

i)

kravet i artikel 7 i nærværende forordning om, at smørret skal forarbejdes til koncentreret smør og eventuelt tilsættes røbestoffer, eller at smørret skal tilsættes røbestoffer

ii)

iblanding af smørret eller det koncentrerede smør, med eller uden tilsætning af røbestoffer, i færdigvarer

b)

når det drejer sig om produkter, som er nævnt i artikel 5 i nærværende forordning, og iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes, iblanding i færdigvarer.

Forarbejdningssikkerheden stilles i den medlemsstat, hvor buddet indgives, når det drejer sig om støtte, og i den medlemsstat, hvor forarbejdningen skal påbegyndes eller foregå, når det drejer sig om interventionssmør.

3.   De beviser, der er nødvendige for frigivelsen af forarbejdningssikkerhedsstillelsen, forelægges for den ansvarlige myndighed, som er udpeget af medlemsstaten, senest 12 måneder efter, at den frist, der er fastsat i artikel 11, er udløbet.

4.   Overskrides den frist for iblanding i færdigvarer, der er fastsat i artikel 11, med under 60 dage, fortabes der undtagen i tilfælde af force majeure 6 EUR/ton smørækvivalent af forarbejdningssikkerhedsstillelsen for hver dag, fristen overskrides.

Efter udløbet af den 59. dag, nedsættes det resterende beløb først med 15 % og derefter med 2 % for hver yderligere dag.

5.   Overholdes de primære krav, der er nævnt i stk. 2, i litra a), ikke inden for den frist, som er fastsat i artikel 11, fordi interventionssmørret viser sig at være uegnet til konsum, frigives forarbejdningssikkerhedsstillelsen alligevel efter aftale med Kommissionen, når der er blevet truffet passende foranstaltninger under tilsyn af myndighederne i den pågældende medlemsstat.

Artikel 29

1.   Hvis der foreligger kommercielt tvingende og behørigt begrundede årsager, tillader interventionsorganet for hele den mængde, der er omfattet af det bud, som er nævnt i artikel 20, at anvendelsesformålet eller iblandingsmetoden ændres under dets tilsyn og under iagttagelse af bestemmelserne i denne forordning.

Anvendes iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), skal tilladelsen indhentes, før røbestofferne tilsættes.

Hvis den minimumssalgspris eller den maksimumsstøtte, der er nævnt i artikel 25, stk. 1, er identisk for formel A og formel B, kan den ansvarlige myndighed efter anmodning fra tilslagsmodtageren for hele den mængde, der er omfattet af det bud, som er nævnt i artikel 20, tillade, at anvendelsesformålet ændres fra den ene formel til den anden under myndighedens tilsyn og under iagttagelse af bestemmelserne i denne forordning.

2.   Hvis de primære krav, der er nævnt i artikel 28, stk. 2, litra a), nr. ii, eller litra b), af behørigt begrundede kommercielle årsager ikke overholdes for produkter, der skal iblandes efter metoden i artikel 6, stk. 1, litra a), kan det ansvarlige organ efter den bydendes anmodning give tilladelse til, at produkterne inden for den frist, som er fastsat i artikel 11 under organets tilsyn og i overensstemmelse med denne forordning omforarbejdes på den samme virksomhed, som er autoriseret til at tilsætte røbestoffer, på betingelse af, at det anvendelsesformål og den iblandingsmetode, der er anført i buddet, ikke ændres.

I sådanne tilfælde fortabes 15 % af den forarbejdningssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 28, eller støtten nedsættes med 15 %.

Artikel 30

Overholdes et underordnet krav ikke, fortabes 15 % af den forarbejdningssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 28, eller støtten nedsættes med 15 %.

AFDELING 6

SALG AF INTERVENTIONSSMØR VED LICITATION

Artikel 31

1.   Interventionsorganet underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i den særlige licitation.

2.   Inden afhentningen af smørret og inden for den frist, der er fastsat i artikel 32, stk. 2, betaler tilslagsmodtageren interventionsorganet et beløb svarende til sit bud for den mængde, han vil afhente, ligesom han stiller den forarbejdningssikkerhed, som er nævnt i artikel 28.

3.   Hvis tilslagsmodtageren ikke har overholdt stk. 2 inden for den fastsatte frist, og der ikke foreligger force majeure, fortabes den licitationssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 27, stk. 1, og købet hæves for de pågældende mængder.

Artikel 32

1.   Når det beløb, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, er betalt, og den forarbejdningssikkerhed, der er nævnt i artikel 28, er stillet, udsteder interventionsorganet et udlagringsbevis med angivelse af:

a)

den mængde, for hvilken betingelserne i artikel 31, stk. 2, er opfyldt, og det bud, mængden vedrører, identificeret ved et løbenummer

b)

det kølehus, hvor smørret er anbragt

c)

sidste frist for afhentning af smørret

d)

sidste frist for iblanding i færdigvarer

e)

den valgte iblandingsmetode, jf. artikel 6, stk. 1

f)

anvendelsesformålet (formel A eller formel B).

2.   Senest 45 dage efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet, afhenter tilslagsmodtageren det smør, han har fået tildelt. Afhentningen kan ske ad flere gange.

Er betalingen i artikel 31, stk. 2, foretaget og forarbejdningssikkerheden i artikel 28 stillet, uden at smørret er blevet afhentet inden udløbet af den frist, som er nævnt i første afsnit, sker oplagringen af smørret for tilslagsmodtagerens regning og risiko fra dagen efter den dato, som er fastsat i stk. 1, litra c).

3.   Smørret udleveres af interventionsorganet i emballager, hvorpå der med let synlige og letlæselige bogstaver er anført denne forordning, anvendelsesformålet (formel A eller formel B) og iblandingsmetoden, jf. artikel 6, stk. 1.

Smørret forbliver i den oprindelige emballage, indtil iblandingen påbegyndes, jf. artikel 6, stk. 1.

AFDELING 7

YDELSE AF STØTTE I FORBINDELSE MED LICITATION

Artikel 33

1.   Interventionsorganet underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i den særlige licitation.

2.   Ved tilslag får de bydende, jf. stk. 1, bl.a. oplysning om:

a)

den støtte, der ydes for den pågældende mængde smør, koncentreret smør eller fløde, og det bud, den pågældende mængde vedrører, identificeret ved et løbenummer

b)

forarbejdningssikkerhedsstillelsens størrelse, jf. artikel 28, hvis det er relevant

c)

sidste frist for iblanding i færdigvarer

d)

den valgte iblandingsmetode, jf. artikel 6, stk. 1, og anvendelsesformålet (formel A eller formel B).

Artikel 34

Støtten udbetales først til tilslagsmodtageren, når der senest 12 måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 11, er ført bevis for:

a)

når det drejer sig om smør:

i)

at det er blevet fremstillet i henhold til artikel 5, stk. 1

ii)

at det er blevet iblandet i færdigvarer inden for den frist, der er fastsat i artikel 11, eller, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes, at der er blevet tilsat røbestoffer i henhold til artikel 8, stk. 1, og forarbejdningssikkerheden i artikel 28 er stillet

b)

når det drejer sig om koncentreret smør:

i)

at det er blevet fremstillet i henhold til artikel 5

ii)

at det er blevet iblandet i færdigvarer inden for den frist, der er fastsat i artikel 11, eller, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes, at der er blevet tilsat røbestoffer i henhold til artikel 8, stk. 1, og forarbejdningssikkerheden i artikel 28 er stillet

c)

når det drejer sig om fløde:

i)

at den er blevet fremstillet i henhold til artikel 5, stk. 1

ii)

at den er blevet iblandet i færdigvarer inden for den frist, der er fastsat i artikel 11, eller, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes, at der er blevet tilsat røbestoffer i henhold til artikel 8, stk. 1, og forarbejdningssikkerheden i artikel 28 er stillet.

Det er dog muligt at undlade at stille den forarbejdningssikkerhed, der er nævnt i artikel 28, hvis der ansøges om støtte efter gennemførelsen af den kontrol, som er omhandlet i afdeling 8, og hvis der fremlægges bevis for iblandingen i færdigvarer inden for den frist, som er fastsat i artikel 11.

Artikel 35

1.   Bortset fra tilfælde af force majeure udbetales støtten, senest 60 dage efter at det bevis, der er nævnt i artikel 34, stk. 1, er blevet forelagt for interventionsorganet, i forhold til de mængder, som beviset gælder for.

Medlemsstaten kan dog begrænse udbetalingen af støtte til en ansøgning pr. måned og pr. licitation.

2.   Overskrides den frist, der er fastsat i artikel 11, med under 60 dage i forbindelse med anvendelsen af den iblandingsmetode, som er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), nedsættes støtten undtagen i tilfælde af force majeure med 6 EUR/ton smørækvivalent om dagen.

Efter udløbet af den 59. dag nedsættes den resterende del af støtten først med 15 % og derefter med 2 % for hver yderligere dag.

3.   Har tilslagsmodtageren påberåbt sig force majeure ved ansøgningen om støtte, eller hvis der er indledt en administrativ undersøgelse vedrørende retten til støtte, sker udbetaling først, når retten til støtte er anerkendt.

AFDELING 8

KONTROL

Artikel 36

Medlemsstaterne foretager især den kontrol, der er omhandlet i denne afdeling, og afholder selv udgifterne hertil.

Artikel 37

1.   Ved fremstillingen af koncentreret smør, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), med eller uden tilsætning af røbestoffer, ved fremstillingen af mælkefedt, jf. artikel 5, stk. 2, ved forarbejdningen af interventionssmør til koncentreret smør, jf. artikel 7, ved tilsætningen af røbestoffer til fløde, interventionssmør eller smør eller ved ompakningen, jf. artikel 9, stk. 2, andet afsnit, foretager det ansvarlige organ uanmeldt kontrol på stedet på grundlag af virksomhedens fremstillingsprogram, jf. artikel 13, stk. 1, litra h), således at hvert bud, jf. artikel 20, kontrolleres mindst én gang, og når det drejer sig om mælkefedt til fremstilling af koncentreret smør, mindst én gang om måneden.

Med henblik på kvalitetskontrollen kan medlemsstaterne dog efter aftale med Kommissionen og under deres tilsyn oprette en selvkontrolordning for visse autoriserede virksomheder.

2.   Kontrollen indbefatter prøveudtagning af de fremstillede produkter og undersøgelse af det anvendte mælkefedt, eventuelt ved prøveudtagning, og den vedrører navnlig produktionsforholdene og mængden og sammensætningen af det fremstillede produkt afhængigt af det anvendte smør eller den anvendte fløde, og det kontrolleres også, at de fremstillede produkter og eventuelt det anvendte mælkefedt ikke indeholder andre fedtstoffer end mælkefedt.

3.   Afhængigt af de forarbejdede mængder, dog mindst én gang hver sjette måned, suppleres kontrollen med en grundig kontrol og en stikprøvekontrol af de fortegnelser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra f) og g), og eventuelt af det regnskab, som er nævnt i artikel 24, stk. 1, litra b), og det undersøges, om betingelserne for autorisation af virksomheden er opfyldt.

Artikel 38

1.   Der foretages uanmeldt kontrol på stedet af iblandingen af koncentreret smør, interventionssmør eller smør i mellemprodukter på de pågældende virksomheder på grundlag af det fremstillingsprogram, som er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra h), med en hyppighed, der afhænger af de anvendte mængder, dog mindst én gang om måneden.

Kontrollen vedrører for mellemprodukternes vedkommende især produktionsforholdene og overholdelsen af det mælkefedtindhold, der er angivet i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, og omfatter:

a)

undersøgelse af de fortegnelser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra f), med henblik på at kontrollere, at de fremstillede mellemprodukter er sammensat som anført

b)

undersøgelse af, hvilke fedtstoffer der er anvendt, eventuelt ved prøveudtagning, kontrol af, at de anvendte mælkefedtstoffer ikke indeholder andre fedtstoffer, og prøveudtagning af mellemprodukter for at kontrollere, at de er sammensat som anført i fortegnelserne

c)

kontrol af tilgangen af mælkefedt og fragangen af fremstillede mellemprodukter.

2.   Kontrollen i stk. 1 suppleres med kontrol af, om betingelserne for autorisation af virksomheden er opfyldt, og eventuelt kontrol af det regnskab, som er nævnt i artikel 24, stk. 1, litra b), og med en grundig kontrol af fortegnelserne:

a)

ved stikprøvetagning, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes

b)

for hvert fremstillet parti mellemprodukter, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes.

Artikel 39

1.   Der foretages uanmeldt kontrol på stedet af anvendelsen af interventionssmør, smør, koncentreret smør, fløde og mellemprodukter i færdigvarer på de berørte virksomheder:

a)

for at undersøge de anvendte mælkefedtstoffer, eventuelt ved prøveudtagning for at kontrollere, at de ikke indeholder andre fedtstoffer, og om nødvendigt ved prøveudtagning af færdigvarerne for at kontrollere deres sammensætning

b)

for at kontrollere, om produktets anvendelsesformål som angivet i buddet er overholdt på grundlag af fremstillingsopskrifterne og de fortegnelser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra f), eller det regnskab, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, litra b):

i)

ved stikprøvetagning, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes

ii)

for hvert fremstillet parti færdigvarer, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes.

Den kontrol, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), foretages med en hyppighed, der afhænger af de anvendte mængder, dog mindst én gang hvert kvartal, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anvendes, og der iblandes mindst fem tons smørækvivalent på virksomheden om måneden, og mindst én gang om måneden, hvis iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), anvendes.

Virksomheder, der anvender mindst fem tons smørækvivalent om måneden og iblander dem efter metoden i artikel 6, stk. 1, litra a), skal fremsende deres fremstillingsprogram for hvert bud i overensstemmelse med medlemsstatens anvisninger.

2.   Anvendes iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), suppleres kontrollen i stk. 1 regelmæssigt med kontrol af:

a)

at betingelserne for autorisation af virksomheden er overholdt, jf. artikel 13

b)

at det tilsagn, der er givet i henhold til artikel 21, stk. 1, litra c), er blevet overholdt.

Anvendelsen af iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), kan suspenderes, hvis virksomheden ikke har overholdt det tilsagn, der er givet i henhold til artikel 21, stk. 1, litra c). Efter suspenderingen kan iblandingsmetoden først anvendes igen, når virksomheden har anmodet herom og den bydende har givet et skriftligt tilsagn i henhold til artikel 21, stk. 1, litra c).

Artikel 40

1.   Anvendes iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra b), foretages den kontrol, der er nævnt i artikel 38, stk. 2, litra b), og artikel 39, stk. 1, litra b), nr. ii), for hvert fremstillet parti.

2.   Anvendes iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), foretages den kontrol, der er nævnt i artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 2, litra a), og artikel 39, stk. 1, litra b), nr. i), ved, at de anvendte mængder identificeres i forhold til de bud, som er nævnt i artikel 20.

Artikel 41

1.   Anvendes iblandingsmetoden i artikel 6, stk. 1, litra a), anses den kontrol, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, for gennemført, hvis tilslagsmodtageren eller eventuelt sælgeren fremlægger en erklæring fra den endelige bruger eller eventuelt fra den sidste mellemhandler, som gælder for ethvert salg, og hvori denne:

a)

bekræfter sit tilsagn om at foretage iblandingen i færdigvarer som fastsat i købekontrakten, jf. artikel 24, stk. 1, litra d), nr. iii)

b)

bekræfter at være bekendt med de sanktioner, som er fastsat eller vil blive fastsat af medlemsstaten, og som vil blive iværksat, hvis det ved myndighedernes kontrol afsløres, at han ikke har overholdt det tilsagn, der er nævnt i litra a).

2.   Overholdes det tilsagn, der er nævnt i stk. 1, litra a), ikke, og er støtten allerede udbetalt og sikkerhedsstillelsen frigivet, skal der betales et beløb svarende til forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28, til interventionsorganet for de pågældende mængder.

Artikel 42

Artikel 41 gælder kun, hvis den endelige bruger eller eventuelt den sidste mellemhandler skriftligt forpligter sig til i løbet af en periode på 12 måneder højst at købe 12 tons smørækvivalent, herunder i givet fald højst 14 tons fløde eller den tilsvarende mængde smør eller koncentreret smør i mellemprodukter.

Der bør føres kontrol med, at den maksimale mængde pr. 12-månedersperiode overholdes.

Artikel 41 gælder ikke længere for endelige brugere og mellemhandlere, der ikke har overholdt den forpligtelse, som er nævnt i stk. 1. Den ansvarlige myndighed kan dog, hvis den finder det berettiget, på grundlag af en skriftlig ansøgning fra den endelige bruger eller eventuelt fra den sidste mellemhandler med oplysning om årsagerne til, at han ikke har overholdt sin foregående forpligtelse, godkende en ny forpligtelse. En sådan godkendelse kan først få virkning 12 måneder efter ansøgningen. I mellemtiden skal der føres kontrol som omhandlet i artikel 39, stk. 1.

Artikel 43

Medlemsstaterne fører regelmæssigt kontrol med, at de forpligtelser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, nr. i), og artikel 24, stk. 1, litra d), nr. vii), overholdes, ved at gennemgå de fremsendte data.

Artikel 44

Når der er ført kontrol i henhold til denne afdeling, udfærdiges der en kontrolrapport med angivelse af kontroldatoen, kontrollens varighed og de gennemførte kontrolforanstaltninger.

Artikel 45

1.   Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (13) finder tilsvarende anvendelse på de produkter, der er omhandlet i dette kapitel, medmindre andet er fastsat i kapitlet.

De kontrolforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, i forordning (EØF) nr. 3002/92, gælder også for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i nærværende forordning, fra det tidspunkt, hvor tilsætningen af røbestoffer begynder, jf. artikel 8 i nærværende forordning, eller, hvis der er tale om koncentreret smør uden tilsætning af røbestoffer, fra fremstillingsdatoen, eller, hvis der er tale om smør uden tilsætning af røbestoffer, iblandet i mellemprodukter, fra iblandingen indtil iblandingen i færdigvarer.

De særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 og 106 i kontroleksemplar T5, er de i bilag XIII anførte.

2.   Hvis tilsætningen af røbestoffer til smørret eller fløden eller iblandingen af smørret eller fløden i færdigvarer eller eventuelt i mellemprodukter finder sted i en anden medlemsstat end den, hvor fremstillingen er foregået, skal smørret eller fløden være ledsaget af et certifikat, som udstedes af medlemsstatens ansvarlige myndighed til bekræftelse af, at betingelserne i artikel 5 er overholdt.

AFDELING 9

MEDDELELSER

Artikel 46

Medlemsstaterne sender Kommissionen følgende meddelelser:

1)

inden den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december, for det foregående kvartal:

a)

oplysninger i overensstemmelse med forlægget i bilag VIII til XI

b)

det vejede gennemsnit af de priser, der er betalt for støttede produkter, med angivelse af højeste og laveste pris som oplyst af de endelige brugere efter de regler, som medlemsstaten har fastsat, eller på grundlag af en stikprøveundersøgelse, som medlemsstaten har foretaget

c)

de tilfælde, hvor det er konstateret, at betingelserne i artikel 5 ikke er blevet overholdt

2)

inden den 1. marts hvert år for det foregående år:

a)

oplysninger i overensstemmelse med forlægget i bilag XII

b)

antallet af tilfælde, hvor anvendelsesformålet er ændret i henhold til artikel 29, med angivelse af de pågældende mængder og anvendelsesformål

c)

de tilfælde, hvor artikel 41, stk. 2, har fundet anvendelse.

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. i), og artikel 24, stk. 1, litra d), nr. vii), overholdes.

KAPITEL III

YDELSE AF STØTTE VED LICITATION TIL KONCENTRERET SMØR TIL DIREKTE KONSUM I EF

AFDELING 1

DEFINITIONER OG BETINGELSER FOR STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 47

1.   Der ydes støtte til koncentreret smør, også fraktioneret, med et fedtstofindhold på mindst 96 %, der på en autoriseret virksomhed, jf. artikel 63, er fremstillet af fløde eller smør, som opfylder specifikationerne i bilag XIV. Det koncentrerede smør skal være beregnet til direkte konsum i EF.

Det skal opfylde kravene i direktiv 92/46/EØF, navnlig hvad angår tilberedning på en autoriseret virksomhed og overholdelse af de krav, der er fastsat for sundhedsmærkning i del A, kapitel IV, i bilag C til nævnte direktiv.

2.   Støtten ydes af den medlemsstat, på hvis område fløden eller smørret er forarbejdet til koncentreret smør efter de formler, der er fastsat i bilag XIV.

3.   Støtten fastsættes i euro ved løbende licitation, som hvert interventionsorgan afholder.

Artikel 48

I dette kapitel forstås følgende ved:

a)

»direkte konsum«: forbrugeres køb med henblik på endelig anvendelse, herunder hotellers, restauranters, hospitalers, plejehjems, kostskolers, fængslers og alle lignende institutioners køb med henblik på tilberedning af måltider til direkte konsum

b)

»detailhandelens overtagelse«: køb foretaget af virksomheder som nævnt i litra a) og køb foretaget af distributionsvirksomheder, hvortil adgang er forbeholdt indehavere af særlige købekort (»cash and carry«), og køb foretaget af indkøbscentraler, der tilhører distributionsvirksomheder i detailleddet

c)

»fremstillet parti«: en mængde koncentreret smør, der er fremstillet i samme produktionsenhed, og som er identificeret i forhold til et bud eller en del deraf, jf. artikel 50.

AFDELING 2

LICITATION

Artikel 49

1.   Der offentliggøres en bekendtgørelse om løbende licitation i Den Europæiske Unions Tidende, mindst otte dage før den første frist for indgivelse af bud udløber.

2.   Interventionsorganet afholder særlige licitationer i den løbende licitations gyldighedsperiode og giver bl.a. oplysninger om frist og sted for indgivelse af bud.

3.   Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med de særlige licitationer udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den anden og fjerde tirsdag i måneden, bortset fra den anden tirsdag i august og den fjerde tirsdag i december. Falder tirsdagen på en helligdag, udløber fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

4.   Den dag, fristen udløber, jf. stk. 3, sender medlemsstaterne Kommissionen en sammenfattende oversigt over de mængder og beløb, som er anført i buddene i henhold til denne afdeling.

Er der ikke indgivet bud, meddeler medlemsstaterne Kommissionen dette inden for samme frist.

Artikel 50

1.   Et bud er kun gyldigt, hvis det ledsages af et skriftligt tilsagn om, at hele den mængde koncentreret smør, der er fastsat i buddet, vil blive fremstillet.

2.   Bud skal indgives til interventionsorganet enten pr. anbefalet brev eller ved direkte aflevering mod kvittering for modtagelse eller ved anden skriftlig telekommunikation.

Artikel 51

1.   Buddet indgives til det interventionsorgan, på hvis område det koncentrerede smør skal fremstilles.

2.   Buddet skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den bydendes navn og adresse

b)

den foreslåede støtte pr. 100 kg koncentreret smør udtrykt i euro

c)

den mængde koncentreret smør, inkl. røbestoffer, som der anmodes om støtte for

d)

navn og adresse på den virksomhed, hvor den samlede mængde koncentreret smør skal fremstilles, tilsættes røbestof og pakkes, jf. artikel 59, 61 og 62, og eventuelt den virksomhed, hvor den samlede mængde koncentreret smør skal emballeres med henblik på at blive markedsført, jf. artikel 62, stk. 1, andet afsnit.

Artikel 52

Et bud er kun gyldigt, hvis:

a)

det ledsages af et tilsagn som nævnt i artikel 50, stk. 1

b)

det vedrører mindst fire tons koncentreret smør

c)

det godtgøres, at den bydende inden udløbet af fristen for indgivelse af bud har stillet den licitationssikkerhed, der er nævnt i artikel 53, stk. 2.

Artikel 53

1.   Buddet kan ikke trækkes tilbage, når fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den særlige licitation er udløbet, jf. artikel 49, stk. 3.

2.   Følgende betragtes som primære krav, jf. artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85, der sikres overholdt ved, at der stilles en licitationssikkerhed på 100 EUR/ton: at buddet opretholdes, efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet, at kravene i artikel 47, stk. 1, overholdes, og at der stilles en destinationssikkerhed som omhandlet i nærværende artikels stk. 4.

3.   Licitationssikkerheden stilles i den medlemsstat, hvor buddet indgives.

Licitationssikkerhedsstillelsen frigives straks, hvis buddet ikke antages.

Licitationssikkerhedsstillelsen frigives desuden, når den destinationssikkerhed, der er nævnt i stk. 4, er blevet stillet.

4.   At detailhandelen overtager det koncentrerede smør i EF er et primært krav, jf. artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85, der sikres overholdt ved, at der stilles en destinationssikkerhed. Destinationssikkerheden stilles i den medlemsstat, hvor buddet indgives.

Artikel 54

Maksimumsstøtten fastsættes efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 ud fra de bud, der modtages i forbindelse med hver særlig licitation.

Det kan efter samme procedure besluttes, at licitationen skal være uden virkning.

Samtidig med støtten fastsættes den destinationssikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 53, stk. 4, efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999. Den fastsættes pr. 100 kg på grundlag af støttens størrelse.

Artikel 55

1.   Et bud forkastes, hvis den foreslåede støtte er højere end den maksimumsstøtte, der er fastsat for den pågældende særlige licitation.

2.   Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med licitationen kan ikke overdrages.

Artikel 56

1.   Interventionsorganet underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i den særlige licitation.

2.   Ved tilslag får den bydende bl.a. oplysning om:

a)

den støtte, der ydes for den pågældende mængde koncentreret smør, og buddet identificeret ved et løbenummer, som støtten vedrører

b)

fristen for emballering af det koncentrerede smør

c)

destinationssikkerhedsstillelsens størrelse.

Artikel 57

1.   Bortset fra tilfælde af force majeure udbetales støtten til tilslagsmodtageren:

a)

senest 60 dage fra den dato, hvor der er ført bevis for, at det koncentrerede smør er fremstillet i henhold til artikel 47, stk. 1, tilsat røbestof og pakket i henhold til artikel 59 til 62, for de mængder, som der er ført bevis for, og

b)

når den destinationssikkerhed, der er nævnt i artikel 53, stk. 4, er stillet.

2.   Har tilslagsmodtageren påberåbt sig force majeure ved ansøgningen om støtte, eller hvis der er indledt en administrativ undersøgelse vedrørende retten til støtte, sker udbetaling først, når retten til støtte er anerkendt.

Artikel 58

1.   Destinationssikkerhedsstillelsen frigives for de mængder, for hvilke beviset for detailhandelens overtagelse er ført senest 15 måneder efter den måned, hvor fristen for indgivelse af bud er udløbet, jf. i artikel 49, stk. 3.

Uanset artikel 22, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2220/85 frigives 85 % af destinationssikkerhedsstillelsen dog, hvis beviset føres senest seks måneder efter, at fristen på 15 måneder er udløbet, jf. første afsnit i dette stykke.

2.   Skal der anvendes et T5-kontroleksemplar som bevis for detailhandelens overtagelse, og er det pågældende eksemplar ikke blevet returneret til det organ, som sikkerheden er stillet hos, senest 12 måneder efter den måned, hvor fristen for indgivelse af bud er udløbet, jf. artikel 49, stk. 3, som følge af omstændigheder, der ikke kan tilskrives den pågældende, kan denne inden udløbet af fristen på 15 måneder som omhandlet i stk. 1, første afsnit, til de ansvarlige myndigheder indgive en begrundet anmodning om bevismæssig ligestilling med tilhørende bevisdokumenter, som skal omfatte transportdokumentet og et dokument, der godtgør, at smørret er blevet overtaget af detailhandelen.

AFDELING 3

IBLANDINGSKRAV

Artikel 59

1.   Under eller umiddelbart efter fremstillingen af det koncentrerede smør iblandes et af de røbestoffer, der er nævnt i bilag XIV, alt efter hvilken formel der er valgt, således at det bliver jævnt fordelt.

Den ansvarlige myndighed sørger for, at de produkter, som skal iblandes i det koncentrerede smør, opfylder kravene til kvalitet og egenskaber, navnlig renhedsgrad, jf. forordning (EF) nr. 213/2001.

2.   Det koncentrerede smør kan umiddelbart inden emballeringen tilsættes nitrogen i luftform med deraf følgende skumdannelse. Den volumenforøgelse, som denne behandling medfører, må ikke overstige 10 % af det koncentrerede smørs volumen inden behandlingen.

For koncentreret smør med et minimumsindhold af mælkefedt på 99,8 % inden tilsætning af røbestoffer og tilsætningsstoffer begrænses den volumenforøgelse, som denne behandling medfører, dog til 20 % af det koncentrerede smørs volumen inden behandlingen.

Artikel 60

Er indholdet af det røbestof, der er nævnt i punkt 1, litra c), i bilag XIV, mere end 5 %, men mindre end 30 % lavere end den foreskrevne minimumsmængde, enten fordi det er ujævnt fordelt, eller også fordi der ikke er iblandet en tilstrækkelig mængde, nedsættes støtten med 1,5 % for hvert procentpoint indholdet ligger under den foreskrevne minimumsmængde. Er indholdet af røbestof 30 % eller mere end 30 % lavere end den foreskrevne minimumsmængde, udbetales der ingen støtte.

Artikel 61

1.   Koncentreret smør, som er tilsat røbestoffer i henhold til formel I eller II i bilag XIV, skal forhandles i lukkede emballager. Alt efter hvilke produkter der er iblandet i henhold til artikel 59, og under iagttagelse af de nationale bestemmelser om betegnelse af fødevarer skal der på disse emballager med identiske, klart synlige og letlæselige bogstaver være anført en eller flere af de angivelser, der er nævnt i punkt 1 eller 2 i bilag XV.

2.   De emballager, der er nævnt i stk. 1, må højst have et nettoindhold på 3 kg.

Artikel 62

1.   Fremstillingen af koncentreret smør, tilsætningen af røbestof til det i henhold til specifikationerne i bilag XIV og pakningen, herunder pakningen med henblik på markedsføring skal finde sted på den virksomhed, der er nævnt i artikel 51, stk. 2, litra d), senest tre måneder efter den måned, hvor fristen for indgivelse er bud er udløbet, jf. artikel 49, stk. 3.

Efter aftale med det ansvarlige organ kan den samlede mængde koncentreret smør dog pakkes med henblik på markedsføring på en anden virksomhed end forarbejdningsvirksomheden, der er nævnt i artikel 51, stk. 2, litra d), hvis begge virksomheder ligger i den samme medlemsstat, og pakningen finder sted på en virksomhed, der er autoriseret hertil.

2.   Bortset fra tilfælde af force majeure nedsættes støtten med 7,32 EUR/ton pr. dag, hvis fristen i stk. 1 overskrides med under 60 dage. Efter udløbet af den 59. dag nedsættes den resterende del af støtten først med 15 % og derefter med 2 % for hver yderligere dag.

AFDELING 4

AUTORISATION

Artikel 63

1.   De processer, der er nævnt i artikel 62, gennemføres på en virksomhed, der er autoriseret hertil af den medlemsstat, på hvis område virksomheden ligger.

2.   Virksomhederne kan kun autoriseres:

a)

hvis de er blevet autoriseret i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF

b)

hvis de råder over det fornødne tekniske udstyr

c)

hvis deres gennemsnitlige forarbejdningskapacitet er på mindst 2 tons koncentreret smør om måneden

d)

hvis de har lokaler, hvor eventuelle lagre af andre fedtstoffer end mælkefedt kan holdes adskilt og identificeres

e)

hvis de forpligter sig til at opbevare bilag og løbende føre fortegnelser over, hvem der er leverandør af smørret og fløden, det koncentrerede smørs fremstillingsdato, den fremstillede mængde koncentreret smør og dets sammensætning, datoen for udlagringen af produktet og indehaverens navn og adresse, bekræftet ved henvisning til leveringsbeviser og fakturaer

f)

hvis de forpligter sig til at sende deres fremstillingsprogram for hvert parti efter de regler, som medlemsstaten har fastsat, til det organ, der er ansvarligt for den kontrol, som er nævnt i artikel 67.

3.   Forarbejder virksomheden forskellige produkter, for hvilke der ydes støtte eller gives prisnedslag, skal den desuden forpligte sig til:

a)

at føre de fortegnelser, der er nævnt i stk. 2, litra e), særskilt

b)

at forarbejde de pågældende produkter successivt.

Medlemsstaterne kan efter anmodning fra en virksomhed fravige det krav, der er fastsat i første afsnit, litra b), hvis virksomheden har lokaler, som sikrer, at eventuelle lagre af de pågældende produkter kan holdes adskilt og identificeres.

Artikel 64

Der tildeles autorisation med et løbenummer af den medlemsstat, på hvis område fremstillingen og pakningen af det koncentrerede smør finder sted.

Artikel 65

1.   Autorisationen trækkes tilbage, hvis betingelserne i artikel 63, stk. 2, litra a) til d), ikke længere er opfyldt.

Efter anmodning fra den pågældende virksomhed kan autorisation på ny tildeles efter en periode på seks måneder efter en gennemgribende undersøgelse, der viser, at betingelserne er opfyldt.

2.   Hvis det konstateres, at en virksomhed har undladt at opfylde en af forpligtelserne i artikel 63, stk. 2, litra e) og f), eller en af de øvrige forpligtelser, som følger af denne forordning, suspenderes autorisationen, medmindre der foreligger force majeure, i en periode på én til 12 måneder afhængigt af uregelmæssighedens alvor. Autorisation kan kun tildeles på ny efter anmodning fra den pågældende virksomhed, som samtidig forpligter sig til at overholde artikel 63, stk. 2, litra e) og f).

En medlemsstat kan beslutte ikke at suspendere autorisationen som nævnt i første afsnit, hvis det konstateres, at uregelmæssigheden ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, og at den er af underordnet betydning.

AFDELING 5

KONTROL OG MEDDELELSER

Artikel 66

Medlemsstaterne foretager især den kontrol, der er omhandlet i denne afdeling, og afholder selv udgifterne hertil.

Artikel 67

Ved fremstillingen af koncentreret smør foretager den ansvarlige myndighed uanmeldt kontrol på stedet på grundlag af virksomhedens fremstillingsprogram, jf. artikel 63, stk. 2, litra f), således at hvert bud, jf. artikel 50, kontrolleres mindst én gang.

Kontrollen indebærer udtagning af prøver af det koncentrerede smør, som identificeres ved buddets løbenummer, undersøgelse af, hvilke fedtstoffer der er anvendt, eventuelt ved prøveudtagning, og vedrører navnlig produktionsforholdene, den fremstillede mængde og produktsammensætningen samt emballagen, og det kontrolleres også, at de fremstillede produkter og eventuelt det anvendte mælkefedt ikke indeholder andre fedtstoffer end mælkefedt.

Kontrollen suppleres med en hyppighed, der afhænger af de forarbejdede mængder, med en grundig kontrol og en stikprøvekontrol af de fortegnelser og bilag, der er nævnt i artikel 63, stk. 2, litra e), og det undersøges, om betingelserne for autorisation af virksomheden er opfyldt.

Der udfærdiges en kontrolrapport med angivelse af kontroldatoen, kontrollens varighed og de gennemførte kontrolforanstaltninger.

Artikel 68

1.   Indtil detailhandelen overtager det koncentrerede smør, skal enhver, der ligger inde med koncentreret smør i henhold til dette kapitel, føre et lagerregnskab, som for hver leverance viser navn og adresse på køberne af det koncentrerede smør og de opkøbte mængder.

Ligger indehavere af koncentreret smør omfattet af dette kapitel også inde med koncentreret smør omfattet af kapitel II, skal de føre separat lagerregnskab over de produkter, som de ligger inde med i henhold til hvert kapitel.

2.   For at sikre, at stk. 1 overholdes, suppleres kontrollen med en uanmeldt revision af forretningspapirer og lagerregnskaber hos alle indehavere af koncentreret smør som omhandlet i samme stykke.

Artikel 69

Medlemsstaterne giver i begyndelsen af hvert kvartal Kommissionen meddelelse om de detailsalgspriser for koncentreret smør, der er noteret i det foregående kvartal.

Artikel 70

Forordning (EØF) nr. 3002/92 finder tilsvarende anvendelse på de produkter, der er omhandlet i dette kapitel, medmindre andet er fastsat i kapitlet.

De kontrolforanstaltninger, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3002/92, gælder for de produkter, som er omhandlet i dette kapitel, fra det tidspunkt, hvor de processer, som er nævnt i artikel 59 i nærværende forordning, påbegyndes, til produkterne registreres som overtaget af detailhandelen.

Ved forsendelse af koncentreret emballeret smør, som skal overtages af detailhandelen i en anden medlemsstat, skal der ud over de angivelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 3002/92, i rubrik 104 på kontroleksemplar T5 anføres en af de angivelser, som er nævnt i punkt 3 i bilag XV til nærværende forordning.

KAPITEL IV

STØTTE TIL SMØR, SOM KØBES AF INSTITUTIONER ELLER ORGANISATIONER, DER IKKE ARBEJDER MED GEVINST FOR ØJE

AFDELING 1

DEFINITIONER OG BETINGELSER FOR STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 71

Medlemsstaterne kan blandt de institutioner og samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som befinder sig på deres område, bestemme, hvem der skal modtage smør til nedsat pris, i det følgende benævnt »modtagere«.

Artikel 72

Der kan kun ydes støtte til smør:

a)

som købes i den medlemsstat, hvor modtageren har sit hjemsted, hos en leverandør eller et pakkeri, i det følgende benævnt »leverandør«, som er autoriseret hertil af medlemsstatens ansvarlige myndighed

b)

som opfylder:

i)

betingelserne i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 og kravene til den nationale kvalitetsklasse, jf. bilag V til forordning (EF) nr. 2771/1999, i den medlemsstat, hvor det er fremstillet, og hvis emballage er mærket i overensstemmelse hermed

ii)

kravene i direktiv 92/46/EØF, navnlig hvad angår tilberedning på en autoriseret virksomhed og overholdelse af de krav, der er fastsat for sundhedsmærkning i del A, kapitel IV, i bilag C til nævnte direktiv.

Artikel 73

1.   Ved anvendelsen af dette kapitel kan leverandører kun autoriseres, hvis de forpligter sig til:

a)

at føre fortegnelser over navnet på sælgeren af smørret, navn og adresse på modtagerne af smørret og de mængder, der er blevet solgt til dem, og løbenumrene på de tilsvarende beviser, som er nævnt i artikel 75, stk. 1

b)

at underkaste sig de tilsynsforanstaltninger, som fastsættes af den medlemsstat, hvor leverandøren har hjemsted, bl.a. med hensyn til kontrol af fortegnelserne og smørrets kvalitet.

2.   Hvis det konstateres, at en leverandør har undladt at opfylde en af forpligtelserne i stk. 1 eller en af de øvrige forpligtelser, som følger af dette kapitel, suspenderes autorisationen, medmindre der foreligger force majeure, i en periode på én til 12 måneder afhængigt af uregelmæssighedens alvor. Autorisation kan kun tildeles på ny efter anmodning fra den pågældende virksomhed, som samtidig forpligter sig til at overholde stk. 1.

En medlemsstat kan beslutte ikke at suspendere autorisationen som nævnt i første afsnit, hvis det konstateres, at uregelmæssigheden ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, og at den er af underordnet betydning.

AFDELING 2

STØTTE, GENNEMFØRELSE, KONTROL OG MEDDELELSER

Artikel 74

1.   Støtten fastsættes til 60 EUR/100 kg smør.

2.   For det smør, der er nævnt i artikel 6, stk. 3, tredje led, i forordning (EF) nr. 1255/1999, multipliceres støtten i stk. 1 i nærværende artikel med 0,9756.

3.   Ændres støtten, gælder det nye beløb for alle smørleverancer, der foretages på grundlag af det bevis, jf. artikel 75, stk. 1, som er gyldigt for den måned, som følger efter den måned, hvor det nye beløb blev fastsat.

Når det drejer sig om beviser, der er gyldige i mere end en måned, og støtten ændres inden den sidste måned i bevisets gyldighedsperiode, gælder det nye beløb dog for alle smørleverancer, der foretages fra begyndelsen af den måned, som følger efter den måned, hvor det nye beløb blev fastsat.

Artikel 75

1.   Der ydes støtte til smørleverandører, der fremlægger skriftlig anmodning herom og et nummereret bevis, der er udstedt af medlemsstatens ansvarlige myndighed, jf. artikel 76, 77 og 78, og som er vedlagt et af de bilag, som er nævnt i artikel 79.

Undtagen i tilfælde af force majeure skal støtteansøgninger og bilag indgives senest 12 måneder fra den første dag i den kalendermåned, som beviset er gyldigt for.

2.   Medlemsstaterne bemyndiges til at fastsætte en minimumsmængde smør, som der kan ansøges om støtte for.

Artikel 76

Udstedelsen af de beviser, der er nævnt i artikel 75, stk. 1, er betinget af:

a)

at modtageren giver den ansvarlige myndighed skriftligt tilsagn om kun at stille smørret til rådighed for de forbrugere, som hører til institutionen eller samfundet, og at modtageren vil tilbagebetale støtten, hvis det fastslås, at det smør, der er købt i henhold til denne forordning, ikke er blevet anvendt til formålet

b)

at modtageren giver skriftligt tilsagn om at ville stille dokumenter, der kan godtgøre, hvad smørret er anvendt til, til rådighed for den ansvarlige myndighed på dennes begæring

c)

at modtageren har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med tidligere beviser, der er udstedt i løbet af de foregående 12 måneder.

Medlemsstaterne kan beslutte at udstede et bevis, hvis det konstateres, at den manglende opfyldelse af de forpligtelser, der er nævnt i stk. 1, litra c), ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, og at den er af underordnet betydning.

Artikel 77

1.   Beviserne skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på institutionen eller samfundet og eventuelt den ansvarlige befuldmægtigede

b)

det maksimale antal forbrugere i vedkommende institution eller samfund

c)

den maksimale mængde smør, som det giver ret til

d)

den måned og det år, som beviset er gyldigt for.

2.   Den maksimale mængde smør, der er nævnt i stk. 1, litra c), fastsættes til 2 kg pr. måned pr. forbruger, der hører til modtagerinstitutionen.

Artikel 78

1.   Beviset er gyldigt i den kalendermåned, som er angivet på det. Smørret kan dog overtages fra tyvendedagen i den måned, der går forud for den kalendermåned, som er angivet på beviset, til tiendedagen i den måned, som følger efter kalendermåneden angivet på beviset.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne bestemme, at beviserne skal være gyldige i to eller tre kalendermåneder. I så fald angives det på beviset, hvilke måneder det er gyldigt, og smørret kan overtages fra tyvendedagen i den måned, der går forud for den første kalendermåned, som er angivet på beviset, til tiendedagen i den måned, som følger efter den sidste kalendermåned angivet på beviset.

2.   Den ansvarlige myndighed må til den samme modtager kun udstede beviser for en periode på tilsammen 12 måneder.

Artikel 79

Beviserne giver kun ret til støtte, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

De skal indeholde en bekræftelse fra modtageren af, at smørmængden reelt er købt og overtaget ved hjælp af beviset.

b)

De skal være vedlagt en genpart af den kvitterede faktura eller modtagelsesbeviset med modtagerens påtegning.

Artikel 80

Bortset fra tilfælde af force majeure udbetaler de ansvarlige myndigheder støtten, senest 60 dage efter at ansøgningen og alle bilag er indgivet.

Har leverandøren påberåbt sig force majeure ved ansøgningen om støtte, eller hvis der er indledt en administrativ undersøgelse vedrørende retten til støtte, sker udbetaling først, når retten til støtte er anerkendt.

Bilagene og en rapport om den kontrol, der er omhandlet i artikel 82, sendes til det kontor eller organ, der er ansvarligt for at udbetale støtten, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

Artikel 81

1.   Smørret leveres til modtageren i emballager, hvorpå der med tydelige og letlæselige bogstaver, der ikke kan slettes, er anført den nationale kvalitetsklasse og sundhedsmærkning, jf. artikel 72, litra b), og en eller flere af de angivelser, der er nævnt i punkt 1 i bilag XVI.

2.   Eventuelle blokke og portionspakninger i emballagerne forsynes med en eller flere af de angivelser, der er nævnt i punkt 2 i bilag XVI.

Artikel 82

Medlemsstaterne vedtager de fornødne kontrolforanstaltninger for at sikre, at dette kapitel overholdes, og kontrollerer især leverandørernes forretningspapirer og lagerregnskab. Kontrollen foretages i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 (14), og der skal udarbejdes en kontrolrapport med angivelse af kontroldatoen, kontrollens varighed og de gennemførte kontrolforanstaltninger.

Artikel 83

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

inden for tre måneder: den måde kontrollen af smørret skal foretages på i de forskellige afsætningsled

b)

senest den 20. i hver måned: de mængder, for hvilke der i den foregående måned:

er udstedt beviser

er udbetalt støtte.

KAPITEL V

OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 84

Forordning (EØF) nr. 2191/81, (EØF) nr. 3143/85, (EØF) nr. 1609/88, (EØF) nr. 429/90, (EØF) nr. 3378/91 og (EF) nr. 2571/97 ophæves, jf. dog artikel 85 i nærværende forordning.

Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til denne forordning og læses i henhold til sammenligningstabellen i bilag XVII.

Artikel 85

Forordning (EF) nr. 2571/97 og (EØF) nr. 429/90 gælder for licitationer, i forbindelse med hvilke sidste frist for indgivelse af bud ligger før den 15. december 2005.

Fortrykte emballager som omhandlet i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 2571/97, artikel 10 i forordning (EØF) nr. 429/90 og artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2191/81 kan anvendes indtil den 1. september 2006.

Forpligtelser indgået i henhold til artikel 23, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2571/97 og godkendelser/autorisationer af virksomheder og mellemprodukter i henhold til artikel 10 i samme forordning forbliver gyldige i henhold til nærværende forordning på den betingelse, at myndighederne for godkendelsernes/autorisationernes vedkommende har kontrolleret, at artikel 13, stk. 1, litra b), i nærværende forordning er overholdt. Myndighederne sørger for, at de supplerende forpligtelser, der er omhandlet i artikel 13 i denne forordning, indgås af de pågældende virksomheder senest den 1. marts 2006.

Godkendelser/autorisationer af virksomheder i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 429/90 forbliver gyldige i henhold til nærværende forordning på den betingelse, at myndighederne har kontrolleret, at artikel 63, stk. 2, litra a), i nærværende forordning er overholdt.

Godkendelser/autorisationer af leverandører i henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2191/81 forbliver gyldige i henhold til nærværende forordning.

Artikel 86

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. december 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(3)  EFT L 213 af 1.8.1981, s. 20. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1268/2005 (EUT L 201 af 2.8.2005, s. 36).

(4)  EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004.

(5)  EFT L 143 af 10.6.1988, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1931/2004 (EUT L 333 af 9.11.2004, s. 3).

(6)  EFT L 298 af 12.11.1985, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 101/1999 (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 14).

(7)  EFT L 319 af 21.11.1991, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/1999 (EFT L 16 af 21.1.1999, s. 19).

(8)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(9)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).

(10)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(11)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11.

(12)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 1.

(13)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.

(14)  EFT L 388 af 30.12.1989, s. 18.


BILAG I

FÆRDIGVARER

(jf. artikel 4)

Formel A:

A1

rodukter henhørende under KN-kode 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 og 1905 90 90

A2

Følgende produkter klargjort til detailsalg:

a)

sukkervarer henhørende under KN-kode 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 og 1704 90 99

b)

sukkervarer henhørende under KN-kode 1806 90 50

c)

andre tilberedninger med indhold af kakao, henhørende under KN-kode 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 og 1806 90 90, bortset fra chokolade og chokoladevarer.

A3

Fyld i chokoladeovertrukne varer, klargjort til detailsalg, henhørende under KN-kode 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 og 1806 90 31.

Indholdet af mælkefedt i de produkter, der er nævnt i punkt A2 og nærværende punkt, skal være på mindst 3 vægtprocent og højst 50 vægtprocent.

A4

Produkter henhørende under KN-kode 1901 20 00 og 1901 90 99:

a)

i form af rådej uden pynt:

i)

der består af mel og/eller stivelse i et forhold på mindst 40 vægtprocent af bestanddelenes tørstofindhold, og som er tilsat dels mælkefedt, dels andre ingredienser som sukker (saccharose), æg eller æggeblomme, mælkepulver, salt mm., hvis indhold af mælkefedt udgør mere end 90 vægtprocent af det samlede fedtindhold, med undtagelse af det fedtstof, der indgår i ingrediensernes normale sammensætning

ii)

hvor ingredienserne er finæltede og mælkefedtet emulgeret således, at det er umuligt at udskille dette mælkefedt gennem fysisk behandling

iii)

der er klar til at blive anbragt i ovn eller til at gennemgå anden varmebehandling med tilsvarende virkning for direkte at opnå produkter henhørende under KN-kode 1905 som omhandlet under punkt A1

iv)

der er emballeret i overensstemmelse med litra c).

Rådejen kan forsynes med pynt, såfremt det derved fremkomne produkt ikke derefter henhører under en anden KN-kode

b)

i form af pulvertilberedninger:

i)

der består af mel og/eller stivelse i et forhold på mindst 40 vægtprocent af bestanddelenes tørstofindhold, og som er tilsat dels mælkefedt, dels andre ingredienser som sukker (saccharose), æg eller æggeblomme i pulverform, mælkepulver, salt mm., hvis indhold af mælkefedt udgør mere end 90 vægtprocent af det samlede fedtindhold, med undtagelse af det fedtstof, der indgår i ingrediensernes normale sammensætning

ii)

der er egnede til at undergå behandlinger som fx æltning, formning, hævning en eller flere gange eller udskæring for direkte at opnå en dej, som efter anbringelse i ovn eller efter anden tilsvarende varmebehandling gør det muligt direkte at opnå produkter henhørende under KN-kode 1905 som omhandlet under punkt A1

iii)

der er emballeret i overensstemmelse med litra c).

c)

som opfylder følgende betingelser med hensyn til emballering:

i)

for rådejs vedkommende i enheder samlet i emballager

ii)

for pulvertilberedningers vedkommende i emballager på højst 25 kg netto

iii)

på emballagerne skal der i begge tilfælde med let synlige og letlæselige bogstaver anføres følgende:

fremstillingsdato, eventuelt i kode

vægtprocent af mælkefedt

påskriften »Formel A — artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005«

eventuelt det løbenummer, der er nævnt i artikel 14.

De betingelser, der er nævnt i nr. i), ii) og iii), kræves dog ikke overholdt, hvis de produkter, der er nævnt i litra a) og b), enten forarbejdes til færdigvarer som omhandlet under punkt A1 på samme virksomhed eller med det ansvarlige organs tilladelse transporteres direkte til detailhandleren med henblik på en sådan forarbejdning.

A5

a)

Tilberedninger og konserves af kød, fisk, krebsdyr og bløddyr henhørende under kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur og tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1902 20 10 til 1902 30 90, 1902 40 90 samt 1904 90 10, 1904 90 80 og 2005 80 00.

b)

Saucer og tilberedninger til fremstilling af saucer henhørende under KN-kode 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 og ex 2103 90 90 samt produkter henhørende under KN-kode 2104 10.

Nævnte produkters indhold af mælkefedt skal være på mindst 5 vægtprocent beregnet som tørstof.

Formel B:

B1

Konsumis henhørende under KN-kode 2105 00 91 og 2105 00 99 og tilberedninger som omhandlet under punkt B2, der er egnet til konsum uden nogen anden form for behandling end mekanisk tilberedning og frysning, med indhold af mælkefedt på mindst 4,5 vægtprocent, men højst 30 vægtprocent.

B2

Tilberedninger, bortset fra yoghurt og yoghurtpulver, til fremstilling af konsumis, henhørende under KN-kode 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 og 2106 90 98 med indhold af mælkefedt på mindst 10 vægtprocent, men højst 33 vægtprocent, som indeholder et eller flere smagsstoffer samt emulgatorer eller stabilisatorer, og som kan anvendes til konsum uden anden behandling end eventuel tilsætning af vand, den eventuelt nødvendige mekaniske tilberedning samt frysning.


BILAG II

Blandinger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i)

1.

Produkter fremstillet ved blanding af mælkefedt og fedtstoffer henhørende under kapitel 15 i den kombinerede nomenklatur med undtagelse af produkter henhørende under KN-kode 1704 90 30 og 1806.

2.

Produkter fremstillet ved blanding af mælkefedt og produkter henhørende under kapitel 21 i den kombinerede nomenklatur, som er fremstillet af produkter henhørende under kapitel 15 i den kombinerede nomenklatur.


BILAG III

Kvalitetskrav til rent koncentreret smør (1) og vandfrit mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10 omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 7

(uden røbestoffer)

Mælkefedtindhold: mindst 99,8 %

Vandindhold og indhold af fedtfri bestanddele i mælken: højst 0,2 %

Frie fedtsyrer: højst 0,35 % (udtrykt som oliesyre)

Peroxidindeks: højst 0,5 % (i milliækvivalent aktiv oxygen pr. kg)

Smag: ren

Lugt: ingen fremmede lugte

Neutraliseringsmidler, antioxideringsmidler og konserveringsmidler: ingen

Indhold af andre fedtstoffer end mælkefedt: intet (2).


(1)  Analyserne vedrørende betingelserne i dette bilag skal foretages, inden de produkter, der er nævnt i bilag IV og V, tilsættes det koncentrerede smør.

(2)  Undersøgelse foretages uanmeldt under hensyntagen til de fremstillede mængder, men mindst for hver 500 tons og/eller en gang om måneden efter de nærmere regler i bilag XXV til forordning (EF) nr. 213/2001. Koncentreret smør og mælkefedt, også fraktioneret, kan kun accepteres, hvis analyseresultatet er negativt.


BILAG IV

Produkter, som skal iblandes pr. ton koncentreret smør eller smør, formel A

(røbestoffer som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra a))

De produkter, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra a), er følgende:

 

enten I:

a)

250 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, udvundet af vanille eller syntetisk vanille,

eller

100 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, udelukkende tilført fra vanillestænger eller rene ekstrakter heraf,

og

b)

11 kg triglycerider af enantiksyre (n-hepta-forbindelse) af en renhedsgrad på mindst 95 %, beregnet som indholdet af triglycerider i det færdige produkt, med en maksimal surhedsgrad på 0,3 og med et forsæbningstal på mellem 385 og 395, idet den forestrede del af syren består af mindst 95 % enantiksyre,

eller

150 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 95 % beregnet i forhold til det færdige produkt,

eller

170 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 85 % beregnet i forhold til det færdige produkt og indeholdende højst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3 β-ol) og højst 6 % sitosterol (C29H50O = Δ 5,22-stigmasten-3 β-ol).

 

eller II:

a)

20 g ethylester af beta-apo-8'-carotinsyre i en blanding, der er opløselig i mælkefedt,

og

b)

11 kg triglycerider af enantiksyre (n-nepta-forbindelse) af en renhedsgrad på mindst 95 %, beregnet som indholdet af triglycerider i det færdige produkt, med en maksimal surhedsgrad på 0,3 og med et forsæbningstal på mellem 385 og 395, idet den forestrede del af syren består af mindst 95 % enantiksyre,

eller

150 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 95 % beregnet i forhold til det færdige produkt,

eller

170 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 85 % beregnet i forhold til det færdige produkt og indeholdende højst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Δ 5,22-ergosten β-ol) og højst 6 % sitosterol (C29H50O = Δ 5,22-stigmasten-3 β-ol).


BILAG V

Produkter, som skal iblandes pr. ton koncentreret smør eller smør - formel B

(røbestoffer som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b))

De produkter, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), er følgende:

 

enten I:

a)

250 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, udvundet af vanille eller syntetisk vanille,

eller

100 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, udelukkende tilført fra vanillestænger eller rene ekstrakter heraf,

og

b)

600 g af en blanding indeholdende mindst 90 % sitosterol, hvoraf mindst 80 % er beta-sitosterol (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3 β-ol) og højst 9 % campesterol (C28H48O = Δ 5-ergosten-3 β-ol) og 1 % spormængder af andre steroler, herunder stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol).

 

eller II:

a)

20 g ethylester af beta-apo-8'-carotinsyre i en blanding, der er opløselig i mælkefedt,

og

b)

600 g af en blanding indeholdende mindst 90 % sitosterol, hvoraf mindst 80 % er beta-sitosterol (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3 β-ol), og højst 9 % campesterol (C28H48O = Δ 5-ergosten-3 β-ol) og 1 % spormængder af andre steroler, herunder stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol).


BILAG VI

Produkter, som skal blandes i fløde — formel B

(røbestoffer som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra c))

1.

Med udelukkelse af ethvert andet produkt, herunder også andet fedt end mælkefedt, blandes følgende produkter i fløde:

a)

enten mindst 250 ppm af de forbindelser, der forårsager aromaen, dvs. 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, udvundet af vanille eller syntetisk vanille

eller mindst 20 ppm af de forbindelser, der forårsager farven, dvs. ethylester af beta-apo-8'-carotinsyre i en blanding, der er opløselig i mælkefedt,

og

b)

enten mindst 1 % triglycerider af enantiksyre (n-heptaforbindelse) af en renhedsgrad på mindst 95 %, beregnet som indholdet af triglycerider i det færdige produkt, med en maksimal surhedsgrad på 0,3 og med et forsæbningstal på mellem 385 og 395, idet den forestrede del af syren består af mindst 95 % enantiksyre, eller

mindst 1 % triglycerider af undecansyre (n-undecanforbindelse) af en renhedsgrad på mindst 95 %, beregnet som indholdet af triglycerider i det færdige produkt, med en maksimal surhedsgrad på 0,3 og med et forsæbningstal på mellem 275 og 285, idet den forestrede del af syren består af mindst 95 % undecansyre, eller

mindst 600 ppm af en blanding indeholdende mindst 90 % sitosterol, hvoraf mindst 80 % er beta-sitosterol og højst 9 % campesterol og 1 % spormængder af andre steroler, herunder stigmasterol, eller

direkte iblanding af 2 % af en blanding bestående af 1 del tridecansyre, 2 dele mælkefedt, 2,5 dele natriumkaseinat og 94,5 dele uorganiske salte fra mælk.

2.

En ensartet og stabil dispersion i fløden af de i punkt 1, litra b), anførte produkter, der først er sammenblandet, sikres gennem tilberedning af en forblanding og ved hjælp af mekanisk behandling, opvarmning, nedkøling eller andre tilladte behandlinger.

3.

De i punkt 1 anførte koncentrationer, udtrykt i procent eller ppm, beregnes i forhold til flødens fedtindhold.


BILAG VII

Mærkning af emballager (artikel 9 og 10)

1.

a)

Koncentreret smør:

—   på spansk: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   på estisk: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

—   på græsk: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

—   på litauisk: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   på ungarsk: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   på maltesisk: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   på polsk: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

—   på svensk: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Smør tilsat røbestoffer:

—   på spansk: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   på estisk: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

—   på græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

—   på litauisk: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   på ungarsk: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   på maltesisk: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   på polsk: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   på svensk: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Fløde tilsat røbestoffer:

—   på spansk: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   på estisk: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

—   på græsk: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

—   på litauisk: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

—   på ungarsk: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   på maltesisk: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   på polsk: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   på svensk: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10:

—   på spansk: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   på estisk: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

—   på græsk: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

—   på lettisk: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

—   på litauisk: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

—   på maltesisk: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   på polsk: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

—   på svensk: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Mellemprodukter

—   på spansk: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

—   på tjekkisk: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

—   på dansk: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

—   på tysk: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   på estisk: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

—   på græsk: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

—   på engelsk: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

—   på fransk: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

—   på italiensk: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

—   på lettisk: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

—   på litauisk: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   på maltesisk: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

—   på nederlandsk: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

—   på polsk: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

—   på portugisisk: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

—   på slovakisk: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

—   på slovensk: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

—   på svensk: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

For mellemprodukter henhørende under KN-kode ex 0405 10 30, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), ændres »i artikel 10« til »i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)«.


BILAG VIII

til forordning (EF) nr. 1898/2005

Fremstilling af smør, koncentreret smør og fløde

Kvartal:

Medlemsstat:

Formel A og B (mængder i tons)

 

Interventionssmør

uden røbestoffer

Smør tilsat røbestoffer:

Koncentreret smør

uden røbestoffer (1)

Koncentreret smør

tilsat røbestoffer

Artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii) (2)

Fløde uden røbestoffer

Fløde tilsat røbestoffer

Formel A

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Formel B

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Mængde anvendt mælkefedt, jf. artikel 5, stk. 2; .........tons.

(2)  Mellemprodukter henhørende unde KN-kode ex 0405 10 30, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii).

(3)  Udlagret mængde.


BILAG IX

til forordning (EF) nr. 1898/2005

Iblanding af smør og koncentreret smør i mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i), udtrykt i smørækvivalent

Kvartal:

Medlemsstat:

 

Formel A

Formel B

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

Mængde smørækvivalent (1) i mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i)

 

 

 

 

heraf

KN 1704

KN 1806

KN 19

KN 2106

andre (specificeres)

 

 

 

 


(1)  Smør og koncentreret smør i smørækvivalent (tons).


BILAG X

til forordning (EF) nr. 1898/2005

Iblanding af produkter uden røbestoffer, jf. artikel 5, (i tons) i færdigvarer

Kvartal:

Medlemsstat:

Antal brugere:

Færdigvare (1)

Smør

Koncentreret smør

Fløde

Via mellemprodukter (3)

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii) (2)

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

A1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, a), b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, c)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A3

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx


(1)  I overensstemmelse med de formler, definitioner og KN-koder, der er nævnt i artikel 4.

(2)  Mellemprodukter henhørende unde KN-kode ex 0405 10 30, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii).

(3)  Mængder smørækvivalent iblandet via mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i).


BILAG XI

til forordning (EF) nr. 1898/2005

Iblanding af produkter tilsat røbestoffer, jf. artikel 5, (i tons) i færdigvarer efter brugerkategori (1)

Kvartal:

Medlemsstat:

Kategori: (1)

Antal brugere:

Færdigvare (2)

Smør

Koncentreret smør

Fløde

Via mellemprodukter (4)

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii) (3)

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

A1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, a), b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, c)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A3

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Et skema for hver virksomhedskategori, der bruger:

a)

mere end fem tons smørækvivalent om måneden (store brugere)

b)

mere end 12 tons smørækvivalent om året og mindre end fem tons om måneden (mellemstore brugere).

(2)  I overensstemmelse med de formler, definitioner og KN-koder, der er nævnt i artikel 4.

(3)  Mellemprodukter henhørende under KN-kode ex 0405 10 30, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii).

(4)  Mængder smørækvivalent iblandet via mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i).


BILAG XII

til forordning (EF) nr. 1898/2005

Iblanding af produkter tilsat røbestoffer, jf. artikel 5, (i tons) i færdigvarer opdelt på mindre brugere (1)

År:

Medlemsstat:

Antal brugere:

Færdigvare (2)

Smør

Koncentreret smør

Fløde

Via mellemprodukter (4)

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii) (3)

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

uden røbestoffer

tilsat røbestoffer

Formel A

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

Formel B

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Et skema for hver virksomhedskategori, der bruger: Virksomheder, der bruger mindre end 12 tons smørækvivalent om året (»mindre brugere«, med eller uden erklæring)

(2)  I overensstemmelse med de formler, definitioner og KN-koder, der er nævnt i artikel 4

(3)  Mellemprodukter henhørende unde KN-kode ex 0405 10 30, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)

(4)  Mængder smørækvivalent iblandet via mellemprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i)


BILAG XIII

Angivelser i rubrik 104 og 106 i kontroleksemplar T5, jf. artikel 45, stk. 1

A.

Smør, koncentreret smør, fløde eller mellemprodukter til iblanding i færdigvarer efter tilsætning af røbestoffer:

a)

Ved forsendelse af interventionssmør, der skal tilsættes røbestoffer:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

—   på estisk: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

—   på græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

—   på litauisk: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

—   på maltesisk: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   på polsk: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

—   på svensk: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B).

b)

Ved forsendelse af interventionssmør, der skal koncentreres og tilsættes røbestoffer:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

—   på estisk: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

—   på græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

—   på litauisk: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

—   på maltesisk: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   på polsk: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

—   på svensk: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B).

c)

Ved forsendelse af et mellemprodukt tilsat røbestoffer, eller smør, interventionssmør eller koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til direkte iblanding i færdigvarer eller eventuelt via et mellemprodukt:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

—   på estisk: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

—   på græsk: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

—   på italiensk: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

—   på litauisk: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   på ungarsk: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

—   på maltesisk: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   på polsk: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   på svensk: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B).

3.

I givet fald vægten af det interventionssmør, smør eller koncentrerede smør, der er anvendt til fremstilling af mellemproduktet.

d)

Ved forsendelse af fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   på estisk: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

—   på græsk: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

—   på litauisk: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   på ungarsk: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

—   på maltesisk: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

—   på polsk: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

—   på svensk: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel B).

B.

Interventionssmør, koncentreret smør eller mellemprodukter, bestemt til iblanding i færdigvarer:

a)

Ved forsendelse af interventionssmør, der skal koncentreres:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

—   på estisk: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

—   på græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

—   på litauisk: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

—   på maltesisk: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   på polsk: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

—   på svensk: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B).

b)

Ved forsendelse af et mellemprodukt, som er fremstillet af interventionssmør, smør eller koncentreret smør, eller af interventionssmør eller koncentreret smør, bestemt til direkte iblanding i færdigvarer eller eventuelt via et mellemprodukt:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

—   på estisk: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

—   på græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

—   på italiensk: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

—   på litauisk: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

—   på maltesisk: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   på polsk: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   på svensk: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B)

3.

I givet fald vægten af det interventionssmør, smør eller koncentrerede smør, der er anvendt til fremstilling af mellemproduktet.

C.

Mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10

Ved forsendelse af mælkefedt til brug i koncentreret smør:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   på tjekkisk: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   på dansk: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   på tysk: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   på estisk: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

—   på græsk: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   på engelsk: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   på fransk: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

—   på italiensk: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   på lettisk: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

—   på litauisk: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

—   på maltesisk: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   på nederlandsk: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

—   på polsk: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   på portugisisk: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   på slovakisk: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   på slovensk: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

—   på svensk: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for brug til fremstilling af koncentreret smør

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B).


(1)  For de mellemprodukter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), ændres »i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 10« til »via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)«.

(2)  For de mellemprodukter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), ændres »i artikel 10« til »i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)«.


BILAG XIV

SPECIFIKATONER FOR KONCENTRERET SMØR TIL DIREKTE KONSUM

(jf. artikel 47, stk. 1)

1.   KRAV TIL SAMMENSÆTNING

(pr. 100 kg koncentreret smør til direkte konsum):

a)

Mælkefedt: mindst 96 kg

b)

Fedtfrie mælkebestanddele: højst 2 kg

c)

Røbestoffer efter den valgte formel:

 

Formel I:

enten 150 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 95 % beregnet i forhold til det færdige produkt

eller 17 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol)) af en renhedsgrad på mindst 85 % beregnet i forhold til det færdige produkt og indeholdende højst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3 β-ol) og højst 6 % sitosterol (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3 β-ol)

eller 1,1 kg triglycerider af enantiksyre (n-hepta-forbindelse) af en renhedsgrad på mindst 95 % beregnet som indholdet af triglycerider i det færdige produkt, med en maksimal surhedsgrad på 0,3 % og med et forsæbningstal på mellem 385 og 395, idet den forestrede del af syren består af mindst 95 % enantiksyre.

 

Formel II:

enten 10 g smørsyrethylester og 15 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 95 %, beregnet i forhold til det færdige produkt

eller 10 g smørsyrethylester og 17 g stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3 β-ol) af en renhedsgrad på mindst 85 %, beregnet i forhold til det færdige produkt og indeholdende højst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3 β-ol) og højst 6 % sitosterol (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3 β-ol)

eller 10 g smørsyrethylester og 1,1 kg triglycerider af enantiksyre (n-hepta-forbindelse) af en renhedsgrad på minst 95 % beregnet som indholdet af triglycerider i det færdige produkt, med en maksimal surhedsgrad på 0,3 % og med et forsæbningstal på mellem 385 og 395, idet den forestrede del af syren består af mindst 95 % enantiksyre.

d)

Med udelukkelse af enhver anden tilsætning kan der iblandes:

fedtfrie mælkebestanddele (højst 2 kg), jf. litra b),

og/eller

natriumchlorid: højst 0,750 kg,

og/eller

lecithin (E 322): højst 0,500 kg.

2.   KVALITETSKRAV

Frie fedtsyrer: højst 0,35 % (udtrykt som oliesyre)

Peroxidindeks: højst 0,5 % (i milliækvivalent aktiv oxygen pr. kg)

Smag: ren

Lugt: ingen fremmede lugte

Neutraliseringsmidler, antioxideringsmidler og konserveringsmidler: ingen

Indhold af andre fedtstoffer end mælkefedt: intet (1)


(1)  Undersøgelse foretages uanmeldt under hensyntagen til de fremstillede mængder, men mindst for hver 500 tons og/eller en gang om måneden efter de nærmere regler i bilag XXV til forordning (EF) nr. 213/2001. Koncentreret smør, også fraktioneret, kan kun accepteres, hvis analyseresultatet er negativt.


BILAG XV

Mærkning af emballager (artikel 61)

1.

Koncentreret smør tilsat røbestoffer i henhold til formel I i bilag XIV:

—   på spansk: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

—   på tjekkisk: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

—   på dansk: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

—   på tysk: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

—   på estisk: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

—   på græsk: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

—   på engelsk: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

—   på fransk: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

—   på italiensk: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

—   på lettisk: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

—   på litauisk: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

—   på ungarsk: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

—   på maltesisk: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

—   på nederlandsk: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

—   på polsk: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

—   på portugisisk: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

—   på slovakisk: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

—   på slovensk: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

—   på finsk: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

—   på svensk: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.

Ghee tilsat røbestoffer i henhold til formel II i bilag XIV:

—   på spansk: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

—   på tjekkisk: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

—   på dansk: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

—   på tysk: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

—   på estisk: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

—   på græsk: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

—   på engelsk: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

—   på fransk: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

—   på italiensk: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

—   på lettisk: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

—   på litauisk: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

—   på ungarsk: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

—   på maltesisk: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

—   på nederlandsk: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

—   på polsk: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

—   på portugisisk: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

—   på slovakisk: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

—   på slovensk: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

—   på finsk: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

—   på svensk: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.

Særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 på kontroleksemplar T5:

—   på spansk: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

—   på tjekkisk: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

—   på dansk: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

—   på tysk: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

—   på estisk: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

—   på græsk: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

—   på engelsk: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

—   på fransk: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

—   på italiensk: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

—   på lettisk: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

—   på litauisk: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

—   på ungarsk: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

—   på maltesisk: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

—   på nederlandsk: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

—   på polsk: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

—   på portugisisk: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

—   på slovakisk: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

—   på slovensk: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

—   på finsk: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

—   på svensk: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


BILAG XVI

Mærkning af emballager (artikel 81)

1.

De angivelser, der er nævnt i artikel 81, stk. 1:

—   på spansk: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

—   på tjekkisk: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

—   på dansk: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

—   på tysk: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

—   på estisk: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

—   på græsk: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

—   på engelsk: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

—   på fransk: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

—   på italiensk: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

—   på lettisk: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

—   på litauisk: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

—   på ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

—   på maltesisk: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

—   på nederlandsk: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

—   på polsk: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

—   på portugisisk: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

—   på slovakisk: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

—   på slovensk: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

—   på svensk: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

De angivelser, der er nævnt i artikel 81, stk. 2:

—   på spansk: Reventa prohibida

—   på tjekkisk: Opětný prodej zakázán

—   på dansk: Videresalg forbudt

—   på tysk: Weiterverkauf verboten

—   på estisk: Edasimüük keelatud

—   på græsk: Απαγορεύεται η μεταπώληση

—   på engelsk: Resale prohibited

—   på fransk: Revente interdite

—   på italiensk: Vietata la rivendita

—   på lettisk: Atkalpārdošana aizliegta

—   på litauisk: Perparduoti draudžiama

—   på ungarsk: Viszonteladása tilos

—   på maltesisk: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

—   på nederlandsk: Doorverkoop verboden

—   på polsk: Odsprzedaż zabroniona

—   på portugisisk: Proibida a revenda

—   på slovakisk: Opätovný predaj zakázaný

—   på slovensk: Nadaljnja prodaja prepovedana

—   på finsk: Jälleenmyynti kielletty

—   på svensk: Återförsäljning förbjuden


BILAG XVII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2571/97

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1, litra a)

Artikel 1, litra a)

Artikel 1, stk. 1, litra b)

Artikel 1, litra b), nr. i)

Artikel 1, stk. 2, litra a), første sætning, litra b) og c)

Artikel 5, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, litra a), anden sætning

Artikel 9, stk. 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 6, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra a), og bilag I

Artikel 4, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 8, stk. 1, og stk. 2, første afsnit

Artikel 10, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 10, stk. 2

Artikel 8, stk. 5

Artikel 10, stk. 3, første og tredje afsnit

Artikel 9, litra a), første sætning, og litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 9, litra a), anden sætning

Artikel 25, stk. 1, andet afsnit

Artikel 10, stk. 1

Artikel 12

Artikel 10, stk. 2

Artikel 13, stk. 1

Artikel 10, stk. 3

Artikel 13, stk. 2

Artikel 10, stk. 4

Artikel 14

Artikel 10, stk. 5

Artikel 15

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 24

Artikel 13, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 13, stk. 2, første afsnit

Artikel 16, stk. 2, andet afsnit

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit

Artikel 17

Artikel 14, stk. 1

Artikel 16, stk. 2, første afsnit

Artikel 14, stk. 2

Artikel 16, stk. 3

Artikel 15, stk. 1

Artikel 18

Artikel 15, stk. 2

Artikel 19

Artikel 16, stk. 1, første afsnit

Artikel 20

Artikel 16, stk. 1, andet afsnit

Artikel 22, stk. 1

Artikel 16, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 23, stk. 1

Artikel 16, stk. 2

Artikel 22, stk. 2

Artikel 16, stk. 3

Artikel 23, stk. 2

Artikel 16, stk. 4

Artikel 21, stk. 1 og 2

Artikel 16, stk. 5

Artikel 21, stk. 3

Artikel 17, stk. 1

Artikel 27, stk. 3 og 5

Artikel 17, stk. 2

Artikel 27, stk. 2

Artikel 18, stk. 1, første afsnit

Artikel 25, stk. 1, første afsnit

Artikel 18, stk. 1, andet afsnit

Artikel 25, stk. 2

Artikel 18, stk. 2

Artikel 28, stk. 1 og 2

Artikel 18, stk. 3

Artikel 28, stk. 3 og 4

Artikel 18, stk. 4

Artikel 28, stk. 5

Artikel 19

Artikel 26

Artikel 20

Artikel 31

Artikel 21, stk. 1, 2 og 3

Artikel 32

Artikel 21, stk. 4

Artikel 29, stk. 1

Artikel 22, stk. 1 og 2

Artikel 33

Artikel 22, stk. 3

Artikel 34

Artikel 22, stk. 4, første, andet, tredje og femte afsnit

Artikel 35

Artikel 22, stk. 4, fjerde afsnit

Artikel 30

Artikel 23, stk. 1

Artikel 36

Artikel 23, stk. 2

Artikel 37

Artikel 23, stk. 3

Artikel 38

Artikel 23, stk. 4

Artikel 39

Artikel 23, stk. 5, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 23, stk. 5, andet afsnit

Artikel 40, stk. 2

Artikel 23, stk. 6

Artikel 41 og 42

Artikel 23, stk. 7

Artikel 43

Artikel 23, stk. 8

Artikel 44

Artikel 24

Artikel 45

Artikel 25

Artikel 46

Artikel 26

Artikel 4, stk. 2

Bilag I

Bilag III

Bilag II

Bilag IV

Bilag III

Bilag V

Bilag IV

Bilag VI

Bilag V

Bilag VII

Bilag VI

Bilag II

Bilag VII

Bilag XIII

Bilag VIII

-

Bilag IX

Bilag VIII

Bilag X

Bilag IX

Bilag XI

Bilag X

Bilag XII

Bilag XI

Bilag XIII

Bilag XII


Forordning (EØF) nr. 429/90

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 47, stk. 1, første afsnit

Artikel 1, stk. 2

Artikel 48, litra a)

Artikel 1, stk. 3 og 4

Artikel 47, stk. 2 og 3

Artikel 2, stk. 1

Artikel 49, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 49, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 1

Artikel 49, stk. 2, første afsnit

Artikel 3, stk. 2

Artikel 49, stk. 3

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 50

Artikel 4, stk. 3

Artikel 51, stk. 1

Artikel 4, stk. 4, litra a), b) og c), og litra d), første sætning

Artikel 51, stk. 2

Artikel 4, stk. 4, litra d)

Artikel 62, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 5

Artikel 52

Artikel 4, stk. 6

Artikel 53, stk. 1

Artikel 5

Artikel 53, stk. 2, 3 og 4

Artikel 6

Artikel 54

Artikel 7

Artikel 55

Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 56

Artikel 8, stk. 3, første afsnit

Artikel 57, stk. 1

Artikel 8, stk. 3, andet, tredje og fjerde afsnit

Artikel 58

Artikel 8, stk. 4

Artikel 60

Artikel 8, stk. 5

Artikel 62, stk. 2

Artikel 8, stk. 6

Artikel 57, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 62, stk. 1, og artikel 63, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 63, stk. 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 63, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 64

Artikel 9, stk. 5

Artikel 65, stk. 1

Artikel 10, stk. 1 og 2

Artikel 59

Artikel 10, stk. 3 og 4

Artikel 61, bilag XIV og punkt 1 og 2 i bilag XV

Artikel 10, stk. 5

Artikel 62, stk. 1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 67

Artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit

-

Artikel 11, stk. 2

Artikel 48, litra c)

Artikel 12, stk. 1

Artikel 48, litra b)

Artikel 12, stk. 2 og 3

Artikel 68

Artikel 13

Artikel 69

Artikel 14

Artikel 70 og bilag XV, punkt3

Artikel 16

-

Artikel 17

Artikel 3

Artikel 18

-

Bilag

Bilag XIV


Forordning (EØF) nr. 2191/81

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, litra b), nr. iii)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 71

Artikel 1, stk. 3

Artikel 72

Artikel 1, stk. 4

Artikel 73

Artikel 2, stk. 1

Artikel 74

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 75, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 76

Artikel 3, stk. 3 og 4

Artikel 77

Artikel 3, stk. 5 og 6

Artikel 78

Artikel 3, stk. 7

Artikel 79

Artikel 3, stk. 8

Artikel 80, første afsnit

Artikel 3, stk. 9

Artikel 80, tredje afsnit

Artikel 4

Artikel 81 og bilag XVI

Artikel 5

Artikel 75, stk. 2

Artikel 6, første afsnit

Artikel 82

Artikel 6, andet afsnit

Artikel 83

Artikel 7