ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 298

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. november 2005


Indhold

 

Domstolen

Side

 

*

Ændring af procesreglementet for Retten i Første Instans

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Domstolen

15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/1


ÆNDRING AF PROCESREGLEMENTET FOR RETTEN I FØRSTE INSTANS

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224, stk. 5,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140, stk. 5,

under henvisning til artikel 63 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen,

under henvisning til Domstolens tiltrædelse,

under henvisning til Rådets godkendelse, meddelt den 18. juli 2005 og den 3. oktober 2005,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse af procesreglementets bestemmelser bør ændres under hensyntagen til de indhentede erfaringer, således at bestemmelsernes rækkevidde præciseres eller ændres i overensstemmelse med kravene til en effektiv procesafvikling.

(2)

Bestemmelserne om fri proces bør ændres, således at de bringes i overensstemmelse med Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art (1).

(3)

Der bør indsættes bestemmelser om appel af afgørelser truffet af retten for EU-personalesager, som er oprettet ved Rådets afgørelse 2004/752/EF, Euratom af 2. november 2004 (2)

FASTSAT FØLGENDE ÆNDRINGER I SIT PROCESREGLEMENT:

Artikel 1

Procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fastsat den 2. maj 1991 (3), som ændret den 15. september 1994 (4), den 17. februar 1995 (5), den 6. juli 1995 (6), den 12. marts 1997 (7), den 17. maj 1999 (8), den 6. december 2000 (9), den 21. maj 2003 (10), den 19. april 2004 (11) og den 21. april 2004 (12) ændres således:

1)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1   Dommerne vælger Rettens præsident af deres midte for et tidsrum af tre år umiddelbart efter den delvise nybesættelse af embederne, der er nævnt i EF-traktatens artikel 224 og Euratom-traktatens artikel 140.«

2)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»Har præsidenten og afdelingsformændene samtidig forfald, eller er deres embeder ubesatte, varetages præsidentens opgaver af en af de øvrige dommere i henhold til den rangfølge, der er fastsat i artikel 6.«

3)

Artikel 24, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1   Justitskontoret fører på justitssekretærens ansvar et register, hvori alle processkrifter med dertil hørende bilag løbende indføres i den rækkefølge, hvori de indleveres.«

4)

I artikel 32, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Såfremt der inden datoen for indledningen af den mundtlige forhandling, på grund af en dommers forfald, ikke er det i artikel 10, stk. 1, fastsatte antal dommere til rådighed for den store afdeling eller en afdeling på fem dommere, suppleres afdelingen med en dommer, der udpeges af Rettens præsident, således at afdelingen kommer op på det fastsatte antal dommere.«

5)

Artikel 41, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1   Hvis Retten finder, at en rådgivers eller en advokats optræden over for Retten, præsidenten, en dommer eller justitssekretæren er uforenelig med Rettens værdighed eller med retsplejehensyn, eller at en rådgiver eller en advokat misbruger sine beføjelser, giver Retten den pågældende meddelelse herom. Retten kan underrette de myndigheder, som den pågældende er undergivet. En genpart af skrivelsen til disse myndigheder sendes til den pågældende.

På samme grundlag kan Retten, efter høring af den pågældende, til enhver tid ved kendelse udelukke den pågældende fra retsforhandlingerne. Kendelsen kan fuldbyrdes straks.«

6)

Artikel 43 ændres således:

a)

I stk. 6 tilføjes følgende punktum:

»Artikel 102, stk. 2, finder ikke anvendelse ved beregningen af fristen på ti dage.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»Stk. 7   Retten kan, med forbehold af stk. 1, første afsnit, og stk. 2-5, ved beslutning fastsætte de betingelser, hvorunder et processkrift, som er fremsendt elektronisk til Justitskontoret, anses for at være originaleksemplaret af dette processkrift. En sådan beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.«

7)

Artikel 46 ændres således:

a)

I stk. 1 affattes første punktum således:

»Inden to måneder efter stævningens forkyndelse skal sagsøgte indgive sit svarskrift.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3   Retsformanden kan under særlige omstændigheder på sagsøgtes begrundede anmodning forlænge den i stk. 1 nævnte frist.«

8)

Artikel 50 ændres således:

a)

Det nuværende eneste afsnit bliver til stk. 1.

b)

følgende stykke tilføjes:

»Stk. 2   I forenede sager kan de befuldmægtigede, rådgiverne og advokaterne på vegne af enhver af parterne, herunder på vegne af intervenienterne, på Justitskontoret få adgang til de procesdokumenter, der er forkyndt for parterne i de andre sager, som den pågældende sag er forenet med. Efter anmodning fra en part kan præsidenten dog, jf. artikel 67, stk. 3, undlade at give adgang til hemmelige eller fortrolige sagsakter.«

9)

Artikel 55, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1   Retten pådømmer de sager, som er indbragt for den, i den rækkefølge, hvori bevisoptagelsen afsluttes. Afsluttes bevisoptagelsen i flere sager samtidig, er datoen for stævningens indførsel i registret afgørende for rækkefølgen.«

10)

Artikel 64, stk. 5, første afsnit, affattes således:

»Stk. 5   Bestemmer Rettens plenum eller den store afdeling, at der skal gennemføres foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, og iværksætter Retten ikke selv disse foranstaltninger, overlader den dette til den afdeling, hvortil sagen oprindelig var henvist, eller til den refererende dommer.«

11)

Artikel 67, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Stk. 1   Beslutter Rettens plenum eller den store afdeling, at der skal ske bevisoptagelse, og foranstalter Retten ikke selv denne bevisoptagelse, overlader den dette til den afdeling, hvortil sagen oprindelig var henvist, eller til den refererende dommer.«

12)

Artikel 76a ændres således:

a)

I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende punktum:

»I begæringen kan anføres, at bestemte anbringender eller argumenter eller bestemte afsnit af stævningen eller af svarskriftet kun vil blive fremført, såfremt der ikke træffes afgørelse efter en hasteprocedure, hvilket bl.a. kan ske ved, at begæringen vedlægges en forkortet udgave af stævningen samt en fortegnelse over de bilag, som skal tages i betragtning, hvis der træffes afgørelse efter en hasteprocedure.«

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

Det nuværende eneste afsnit bliver andet afsnit.

ii)

Følgende indsættes som første afsnit:

»Når sagsøgeren i henhold til stk. 1 har indgivet begæring om, at der træffes afgørelse efter en hasteprocedure, er fristen for indgivelse af svarskrift en måned uanset artikel 46, stk. 1. Hvis Retten beslutter ikke at imødekomme begæringen, indrømmes sagsøgte yderligere en måned til at indgive eller i givet fald supplere svarskriftet. De i dette stykke fastsatte frister kan forlænges i henhold til artikel 46, stk. 3.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»Stk. 4   Rettens beslutning om at træffe afgørelse efter en hasteprocedure kan ledsages af betingelser vedrørende omfanget og fremlæggelsen af parternes processkrifter, vedrørende retsforhandlingernes senere forløb og vedrørende de anbringender og argumenter, som Retten skal tage stilling til.

Såfremt en part ikke overholder en af disse betingelser, kan beslutningen om at træffe afgørelse efter en hasteprocedure tilbagekaldes. Sagen behandles herefter efter den sædvanlige procedure.«

13)

Artikel 93 affattes således:

»Artikel 93

Stk. 1   Udbetalinger fra Rettens kasse og indbetalinger fra Rettens debitorer sker i euro.

Stk. 2   Når de udgifter, der kan kræves erstattet, er afholdt i en anden valuta end euro, eller de handlinger, der giver anledning hertil, er foretaget et land, som har en anden valuta end euro, sker valutaomregningen efter Den Europæiske Centralbanks referencekurser for omregning af valutaer på betalingsdagen.«

14)

Andet afsnit, kapitel 7, affattes som følger:

»Kapitel 7

RETSHJÆLP

Artikel 94

Stk. 1   For at sikre en reel adgang til domstolsprøvelse bevilges retshjælp til sagens behandling ved Retten i henhold til nedenstående bestemmelser.

Retshjælpen ydes til hel eller delvis dækning af omkostningerne til juridisk bistand og repræsentation ved Retten. Omkostningerne afholdes af Rettens kasse.

Stk. 2   Fysiske personer, som på grund af deres økonomiske situation helt eller delvis er ude af stand til at betale de i stk. 1, omhandlede omkostninger er berettigede til retshjælp.

Den økonomiske situation vurderes på grundlag af objektive forhold som f.eks. indkomst, formue og familiemæssige forhold.

Stk. 3   Der gives afslag på retshjælp, hvis det synes åbenbart, at den sag, hvortil der er søgt om retshjælp, ikke kan antages til realitetsbehandling eller er ugrundet.

Artikel 95

Stk. 1   Ansøgning om retshjælp kan indgives såvel før som efter anlæggelsen af søgsmålet.

Der er ikke advokattvang i forbindelse med ansøgningen.

Stk. 2   Ansøgningen om retshjælp skal indeholde alle de oplysninger og bilag, der er nødvendige for at kunne vurdere ansøgerens økonomiske situation, såsom en attest udstedt af en national myndighed, som dokumentation for ansøgerens økonomiske forhold.

Hvis ansøgningen indgives inden anlæggelsen af søgsmålet, skal ansøgeren give en kortfattet fremstilling af søgsmålets genstand, de faktiske omstændigheder og den argumentation, der vil blive anført til støtte for søgsmålet. Dette dokumenteres i bilag vedlagt ansøgningen.

Stk. 3   Retten kan i henhold til artikel 150 bestemme, at ansøgningen om retshjælp indgives på en formular.

Artikel 96

Stk. 1   Inden Retten tager stilling til ansøgningen om retshjælp, anmodes den anden part om at fremsætte sine skriftlige bemærkninger, medmindre det allerede under hensyn til de fremlagte oplysninger må antages, at betingelserne i artikel 94, stk. 2, ikke er opfyldt, eller at betingelserne i artikel 94, stk. 3, er opfyldt.

Stk. 2   Afgørelsen om bevilling af retshjælp træffes af retsformanden ved kendelse. Han kan henvise spørgsmålet til Retten.

Kendelsen, hvorved der gives afslag på retshjælp, begrundes.

Stk. 3   I den kendelse, hvorved der bevilges retshjælp, udpeges en advokat som repræsentant for den pågældende.

Foreslår den pågældende ikke selv en advokat, eller er der ikke grundlag for at godkende hans valg, sender justitssekretæren kendelsen, hvorved der bevilges retshjælp, og en genpart af ansøgningen til den i bilag II til tillægsreglementet til Domstolens procesreglement nævnte kompetente myndighed i den berørte stat. Den advokat, der skal repræsentere ansøgeren, udpeges under hensyntagen til de af myndigheden fremsendte forslag.

Kendelsen, hvorved der bevilges retshjælp, kan fastsætte størrelsen af det beløb, der udbetales til den advokat, som er udpeget til at repræsentere ansøgeren, eller en øvre grænse for advokatens udlæg og salær, der som udgangspunkt ikke kan overskrides. I kendelsen kan ansøgeren under hensyn til sin økonomiske situation pålægges at afholde en del af de i artikel 94, stk. 1, anførte omkostninger.

Stk. 4   Ved indgivelsen af en ansøgning om retshjælp udsættes fristen for anlæggelse af søgsmålet indtil datoen for meddelelsen af den kendelse, hvorved der træffes afgørelse om ansøgningen, eller i det i stk. 3, andet afsnit, omhandlede tilfælde, indtil meddelelsen af den kendelse, hvorved den advokat, der skal repræsentere sagsøgeren, udpeges.

Stk. 5   Såfremt de forhold, der blev lagt til grund ved bevillingen af retshjælp, ændres i løbet af sagen, kan retsformanden af egen drift eller efter anmodning tilbagekalde bevillingen efter at have hørt den pågældende. Retsformanden kan henvise spørgsmålet til Retten.

Kendelsen, hvorved bevillingen af retshjælp tilbagekaldes, begrundes.

Stk. 6   Kendelser, der afsiges i henhold til denne artikel, er endelige.

Artikel 97

Stk. 1   Er der bevilget retshjælp, kan retsformanden på den pågældende advokats begæring beslutte, at der udbetales et forskud til advokaten.

Stk. 2   Såfremt retshjælpsmodtageren i henhold til den afgørelse, hvorved sagens behandling afsluttes, pålægges at bære sine egne omkostninger, fastsætter retsformanden ved begrundet endelig kendelse størrelsen af det beløb til dækning af advokatens udlæg og salær, som skal afholdes af Rettens kasse. Retsformanden kan henvise spørgsmålet til Retten.

Stk. 3   Såfremt Retten i den afgørelse, hvorved sagens behandling afsluttes, har pålagt en anden part at bære retshjælpsmodtagerens omkostninger, er den anden part forpligtet til at erstatte den af Rettens kasse forskudsvis udbetalte retshjælp.

Gøres der indsigelse, eller efterkommer parten ikke en anmodning fra justitssekretæren om at erstatte det udbetalte beløb, træffer retsformanden afgørelse ved begrundet endelig kendelse. Retsformanden kan henvise spørgsmålet til Retten.

Stk. 4   Taber retshjælpsmodtageren sagen, kan Retten i forbindelse med, at der i den afgørelse, hvorved sagens behandling afsluttes, træffes afgørelse om omkostningerne, beslutte, at en eller flere andre af sagens parter bærer deres egne omkostninger, såfremt dette findes rimeligt, eller at omkostningerne helt eller delvist afholdes af Rettens kasse som retshjælp.«

15)

Artikel 113 affattes således:

»Artikel 113

Retten kan til enhver tid af egen drift efter høring af parterne afgøre, om sagen skal afvises, fordi ufravigelige procesforudsætninger ikke er opfyldt, eller fastslå, at sagen er blevet uden genstand, og at det er ufornødent at træffe afgørelse. Afgørelse herom træffes i henhold til bestemmelserne i artikel 114, stk. 3 og 4.«

16)

Artikel 114, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2   Straks efter indleveringen af begæringen fastsætter retsformanden en frist, inden for hvilken modparten skriftligt skal fremsætte sine påstande samt sine faktiske og retlige argumenter.«

17)

Følgende afsnit indsættes:

»FEMTE AFSNIT

APPEL AF AFGØRELSER TRUFFET AF RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER

Artikel 137

Stk. 1   Appel iværksættes ved indlevering af et appelskrift til Justitskontoret for Retten i Første Instans eller for EU-personaleretten.

Stk. 2   EU-personalerettens Justitskontor fremsender straks sagens akter og i givet fald appelskriftet til Justitskontoret for Retten i Første Instans.

Artikel 138

Stk. 1   Appelskriftet skal indeholde:

a)

appellantens navn og adresse

b)

angivelse af de andre parter, der har deltaget i retsforhandlingerne for EU-personaleretten

c)

de retlige anbringender og argumenter, der påberåbes

d)

appellantens påstande.

Artikel 43 og artikel 44, stk. 2 og 3, finder anvendelse på appellen.

Stk. 2   Den afgørelse fra EU-personaleretten, der appelleres, vedlægges appelskriftet. Dette skal indeholde angivelse af, hvornår den appellerede afgørelse er blevet forkyndt for appellanten.

Stk. 3   Såfremt appelskriftet ikke opfylder kravene i artikel, 44, stk. 3, eller nærværende artikels stk. 2, finder artikel 44, stk. 6, anvendelse.

Artikel 139

Stk. 1   Påstandene i appelskriftet skal gå ud på:

a)

at EU-personalerettens afgørelse ophæves helt eller delvis

b)

at der helt eller delvis gives medhold i de i første instans nedlagte påstande, idet nye påstande ikke kan nedlægges.

Stk. 2   Der må ikke i appelskriftet foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for EU-personaleretten.

Artikel 140

Appelskriftet forkyndes for alle parter, der har deltaget i retsforhandlingerne for EU-personaleretten. Artikel 45 finder anvendelse.

Artikel 141

Stk. 1   Enhver part, der har deltaget i retsforhandlingerne for EU-personaleretten, kan indgive svarskrift inden to måneder efter appelskriftets forkyndelse. Fristen kan ikke forlænges.

Stk. 2   Svarskriftet skal indeholde:

a)

navnet på den, der indgiver svarskriftet, og dennes adresse

b)

angivelse af, hvornår appelskriftet er blevet forkyndt for ham

c)

de retlige anbringender og argumenter, der påberåbes

d)

de påstande, der nedlægges.

Artikel 43 og artikel 44, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

Artikel 142

Stk. 1   Påstandene i svarskriftet skal gå ud på:

a)

at appellen helt eller delvist afvises eller forkastes, eller at EU-personalerettens afgørelse helt eller delvist ophæves

b)

at der gives helt eller delvist medhold i de påstande, der er nedlagt i første instans, idet nye påstande ikke kan nedlægges.

Stk. 2   Der må ikke i svarskriftet foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for EU-personaleretten.

Artikel 143

Stk. 1   Ud over appelskrift og svarskrift kan der afgives replik og duplik, såfremt retsformanden efter begæring fra appellanten herom, fremsat senest syv dage efter forkyndelsen af svarskriftet, skønner det nødvendigt og udtrykkeligt tillader, at der afgives replik med henblik på at give appellanten mulighed for at gøre sine synspunkter gældende eller med henblik på at skabe grundlag for afgørelsen om appellen. Retsformanden fastsætter fristen for indgivelse af replik og i forbindelse med forkyndelsen af replikken fristen for indgivelse af duplik.

Stk. 2   Når påstanden i svarskriftet går ud på hel eller delvis ophævelse af EU-personalerettens afgørelse vedrørende et anbringende, som ikke er omfattet af appelskriftet, kan appellanten samt enhver anden part inden to måneder efter forkyndelsen af det pågældende svarskrift indgive replik, som kun kan omhandle dette anbringende. Stk. 1 finder anvendelse på yderligere processkrifter, der indgives efter en sådan replik.

Artikel 144

Med forbehold af nedenstående bestemmelser finder artikel 48, stk. 2, og artikel 49, 50, artikel 51, stk. 1, artikel 52, 55-64, 76a-110, artikel 115, stk. 2 og 3, og artikel 116, 123-127 og 129 anvendelse på forhandlingerne for Retten i Første Instans i sager, der angår appel af en afgørelse fra EU-personaleretten.

Artikel 145

Er det åbenbart, at appellen i sin helhed eller delvis ikke kan antages til realitetsbehandling eller er ugrundet, kan Retten i Første Instans når som helst på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten ved begrundet kendelse beslutte helt eller delvis at afvise eller forkaste appellen.

Artikel 146

Efter indgivelsen af de i artikel 141, stk. 1, og eventuelt artikel 143, stk. 1 og 2, omhandlede processkrifter kan Retten i Første Instans på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten og sagens parter beslutte at træffe afgørelse om appellen, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium, medmindre en part fremsætter en anmodning, hvori det begrundes, hvorfor denne part ønsker at få lejlighed til at udtale sig. Anmodningen skal fremsættes inden for en frist af en måned, efter at det er forkyndt for parten, at den skriftlige forhandling er afsluttet. Denne frist kan forlænges af retsformanden.

Artikel 147

Den i artikel 52 omhandlede foreløbige rapport forelægges Retten i Første Instans, efter at de i artikel 141, stk. 2, og eventuelt artikel 143, stk. 1 og 2, nævnte processkrifter er indgivet. Hvis de nævnte processkrifter ikke indgives, anvendes samme fremgangsmåde, når fristen for indgivelse af processkrifterne er udløbet.

Artikel 148

Såfremt der ikke gives appellanten medhold, eller såfremt der gives appellanten medhold, og Retten i Første Instans selv afgør sagen, træffer den afgørelse om sagens omkostninger.

Artikel 88 finder kun anvendelse ved appel iværksat af institutionerne.

Retten i Første Instans kan som en undtagelse fra artikel 87, stk. 2, ved appel, der iværksættes af tjenestemænd eller øvrige ansatte ved en institution, fordele sagens omkostninger mellem parterne, såfremt det findes rimeligt.

Hvis en appel hæves, finder artikel 87, stk. 5, anvendelse.

Artikel 149

Begæring om intervention under appellen indgives til Retten i Første Instans inden en måned efter den i artikel 24, stk. 6, omhandlede offentliggørelse.«

18)

Artikel 136a bliver herefter artikel 150 og artikel 137 bliver artikel 151.

Artikel 2

Disse ændringer i procesreglementet, som har retsgyldighed på de sprog, der er nævnt i procesreglementets artikel 35, stk. 1, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Med undtagelse af artikel 1, nr. 17) og 18), træder bestemmelserne i kraft den første dag i den anden måned efter offentliggørelsen.

Artikel 1, nr. 17) og 18) træder i kraft på dagen for ikrafttrædelsen af artikel 1 i bilag I til statutten for Domstolen, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2004/752/EF, Euratom.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. oktober 2005.

E. COULON

Justitssekretær

B. VESTERDORF

Præsident


(1)  EFT L 26 af 31.3.2003, s. 41.

(2)  EUT L 333 af 9.11.2004, s. 7.

(3)  EFT L 136 af 30.5.1991, s. 1.

(4)  EFT L 249 af 24.9.1994, s. 17.

(5)  EFT L 44 af 28.2.1995, s. 64.

(6)  EFT L 172 af 22.7.1995, s. 3.

(7)  EFT L 103 af 19.4.1997, s. 6.

(8)  EFT L 135 af 29.5.1999, s. 92.

(9)  EFT L 322 af 19.12.2000, s. 4.

(10)  EUT L 147 af 14.3.2003, s. 22.

(11)  EUT L 132 af 29.4.2004, s. 3.

(12)  EUT L 127 af 29.4.2004, s. 108.