ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 297

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1853/2005 af 14. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1854/2005 af 14. november 2005 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel de Provence (BGB))

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1855/2005 af 14. november 2005 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mela Alto Adige eller Südtiroler Apfel (BGB), Asperge des Sables des Landes (BGB), Pâtes d’Alsace (BGB), Jamón de Trevélez (BGB), Oliva Ascolana del Piceno (BOB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1856/2005 af 14. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter for så vidt angår produkter, der skal fremlægges licens for

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2005 af 14. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1864/2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

9

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 692/2005 af 28. april 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2605/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse elektroniske vægte med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (EUT L 112 af 3.5.2005)

11

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1853/2005

af 14. november 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1854/2005

af 14. november 2005

om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af en betegnelse i »registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser« (Miel de Provence (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 7, stk. 5, litra b), og artikel 6, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Miel de Provence« er i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Tyskland har i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2081/92 gjort indsigelse mod registreringen. Indsigelsen vedrører den manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2 og den eventuelle skade, der påføres af et produkt, der legalt har befundet sig på markedet i mindst fem år forud for datoen for den i artikel 6, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.

(3)

Kommissionen opfordrede ved brev af 11. januar 2005 de pågældende medlemsstater til opnå enighed ved anvendelse af deres interne procedurer.

(4)

Da der ikke er opnået enighed mellem Frankrig og Tyskland inden for en frist på tre måneder, skal Kommissionen træffe en beslutning efter proceduren i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2081/92.

(5)

I Tysklands indsigelse fremsættes der tre argumenter mod registreringen. I første række anfører Tyskland, at registreringen ville være i modstrid med artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92. Efter den indsigende parts mening kan de organoleptiske egenskaber, egenskaberne ved produktionsmetode eller kvalitetskriterierne for det produkt, der ønskes registreret, ikke anses for at være specifikke for Provence.

(6)

Kommissionen mener derimod, at ansøgningen om registrering lige så meget er baseret på den provencalske honnings ry som på en særlig kvalitet, der bygger på de honningblomster, der er specifikke for det provencalske botaniske miljø.

(7)

Dernæst anfører Tyskland den eventuelle skade ved en eksisterende helt eller delvis enslydende betegnelse eller et varemærke eller produkter, som lovligt har været på markedet i mindst fem år inden den i artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 omhandlede offentliggørelse. Landet anfører især det forhold, at producenter, der for tiden markedsfører honning under betegnelsen »Miel de Provence«, ikke længere ville kunne benytte denne betegnelse efter registreringen, hvis deres produkter ikke er i overensstemmelse med varespecifikationen enten på grund af honningblomsterne eller produktionsområdet.

(8)

Kommissionen mener, at dette argument er baseret på ikke påviste antagelser. Efter artikel 7, stk. 4, andet led, i forordning (EØF) nr. 2081/92 skal den indsigende part »påvise« skaden. Tyskland har blot omtalt muligheden for en skade uden at påvise, at der rent faktisk findes producenter, der ville blive skadet ved registreringen.

(9)

Endelig anfører Tyskland, at anvendelsen af betegnelsen »Miel de Provence« er tilladt efter Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (3) for honning, der stammer fra den franske region Provences Alpes Côte d’Azur. Denne region skulle være forskellig fra det geografiske område, der er omfattet af den varespecifikation, der er udarbejdet i forbindelse med forordning (EØF) nr. 2081/92. Varespecifikationen i ansøgningen om registrering udelukker desuden honning fra solsikke, raps og lucerne, der dyrkes i det geografiske område. For at overholde varespecifikationen skal de erhvervsdrivende, der for tiden markedsfører dette produkt under betegnelsen »Miel de Provence«, derfor udelukke honning af blomster, der ikke er fastsat i varespecifikationen. Ifølge Tyskland ville det være i modstrid med direktiv 2001/110/EF om honning, hvis »Miel de Provence« blev registreret efter forordning (EØF) nr. 2081/92.

(10)

Som angivet i betragtning 8 er der ikke påvist en skade. I øvrigt indgår den påståede overtrædelse af direktiv 2001/110/EF om honning ikke blandt de årsager, der kan påberåbes ved en indsigelse efter artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2081/92. Desuden tillades der i direktiv 2001/110/EF visse betegnelser, uden at de gøres obligatoriske. Derimod tager forordning (EØF) nr. 2081/92 sigte på at regulere brugen af registrerede betegnelser, selv hvis de kunne benyttes friere førhen. At brugen af en betegnelse ikke var begrænset på et givet tidspunkt, er derfor i princippet ikke en grund til at nægte registrering.

(11)

På denne baggrund bør betegnelsen optages i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Beskyttelse af Oprindelsesbetegnelser og Geografiske Betegnelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den betegnelse, der er anført i bilaget til nærværende forordning, tilføjes i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 (4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT C 261 af 20.10.2003, s. 4.

(3)  EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47.

(4)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11.


BILAG

Produkter i traktatens bilag I beregnet til konsum

Andre produkter af animalsk oprindelse (æg, honning og mejeriprodukter bortset fra smør)

FRANKRIG

Miel de Provence (BGB)


15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1855/2005

af 14. november 2005

om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mela Alto Adige eller Südtiroler Apfel (BGB), Asperge des Sables des Landes (BGB), Pâtes d’Alsace (BGB), Jamón de Trevélez (BGB), Oliva Ascolana del Piceno (BOB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henvisning til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 blev Italiens ansøgning om registrering af de to betegnelser »Mela Alto Adige« eller »Südtiroler Apfel« og »Oliva Ascolana del Piceno«, Frankrigs ansøgning om registrering af de to betegnelser »Asperge des Sables des Landes« og »Pâtes d’Alsace«, samt Spaniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Jamón de Trevélez« offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92, bør disse betegnelser indføres i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 (3) suppleres med de betegnelser, der er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT C 12 af 18.1.2005, s. 20 (Mela Alto Adige eller Südtiroler Apfel).

EUT C 47 af 23.2.2005, s. 2 (Asperge des Sables des Landes).

EUT C 47 af 23.2.2005, s. 6 (Pâtes d’Alsace).

EUT C 51 af 1.3.2005, s. 2 (Jamón de Trevélez).

EUT C 59 af 9.3.2005, s. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11.


BILAG

Produkter i traktatens bilag I beregnet til konsum

Kødprodukter (opvarmede, saltede, røgede osv.)

SPANIEN

Jamón de Trevélez (BGB)

Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ITALIEN

Mela Alto Adige eller Südtiroler Apfel (BGB)

Oliva Ascolana del Piceno (BOB)

FRANKRIG

Asperge des Sables des Landes (BGB)

Fødevarer omhandlet i bilag I til forordning (EØF) nr. 2081/92

Pastaprodukter

FRANKRIG

Pâtes d’Alsace (BGB)


15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1856/2005

af 14. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter for så vidt angår produkter, der skal fremlægges licens for

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (1), særlig artikel 4, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004 af 29. april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 5, stk. 1, fjerde led, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (3) er det fastsat, at der ikke kræves og ikke kan fremlægges licens for gennemførelsen af de forretninger, som vedrører mængder, der er mindre end eller lig med mængderne i bilag III til nævnte forordning.

(2)

I frøsektoren ophævede Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2004 af 6. december 2004 om regler for meddelelse af de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 om den fælles markedsordning for frø (4) Kommissionens forordning (EØF) nr. 1117/79 af 6. juni 1979 om fastsættelse af de produkter inden for frøsektoren, som omfattes af importlicensordningen (5), hvilket medførte, at hybridmajs og hybridsorghum til udsæd ikke længere er omfattet af ordningen for importlicenser.

(3)

For olivenolie og spiseoliven er det i artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 865/2004 fastsat, at hvis det er nødvendigt for at kunne følge markedsudviklingen, kan det besluttes, at de i artikel 1, litra a), nævnte produkter kun kan eksporteres mod fremlæggelse af en eksportlicens. Hvis en sådan situation ikke foreligger, er fremlæggelsen af en licens ikke påkrævet ved eksport af disse produkter.

(4)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1291/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frø og Forvaltningskomitéen for Olivenolie og Spiseoliven —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 1291/2000 foretages følgende ændringer:

1)

I del B — fedtstoffer — udgår delen med overskriften »Eksportlicens med eller uden forudfastsættelse af restitution (Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/95)«.

2)

Del J — frø — udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 246 af 5.11.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97.

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1741/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 17).

(4)  EUT L 360 af 7.12.2004, s. 6.

(5)  EFT L 139 af 7.6.1979, s. 11.


15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1857/2005

af 14. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1864/2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2004 (2) åbner toldkontingenter for svampekonserves af arten Agaricus.

(2)

Som følge af indgåelsen af tillægsprotokoller til Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien, der blev godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelser 2005/430/EF, Euratom (3) og 2005/431/EF, Euratom (4), bør de toldsatser for produkter med oprindelse i Rumænien og de toldkontingenter for produkter med oprindelse i Bulgarien, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1864/2004, ændres.

(3)

Tillægsprotokollerne til Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien, der blev godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelser 2005/430/EF, Euratom og 2005/431/EF, Euratom, blev anvendt fra den 1. august 2005. Denne forordning bør derfor anvendes fra samme dato.

(4)

Forordning (EF) nr. 1864/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1864/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Har produkterne oprindelse i Rumænien (løbenummer 09.4726) og Bulgarien (løbenummer 09.4725), opkræves der ingen told.«

2)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Omfanget af og anvendelsesperioden for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede toldkontingenter i tons (drænet nettovægt)

Oprindelsesland

Hvert år fra den 1. januar til den 31. december

Bulgarien

2 887,5 (5)

Rumænien

500

Kina

23 750

Andre lande

3 290

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 30.

(3)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 26.

(5)  Fra 1. januar 2006 forhøjes kontingentet for Bulgarien med 275 tons hvert år.«


Berigtigelser

15.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/11


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 692/2005 af 28. april 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2605/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse elektroniske vægte med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

( Den Europæiske Unions Tidende L 112 af 3. maj 2005 )

Side 7, artikel 1, stk. 1, tabel, kolonne »Selskab«:

a)

I stedet for

:

»Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Folkerepublikken Kina«

læses

:

»Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Folkerepublikken Kina«

b)

I stedet for

:

»Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Folkerepublikken Kina«

læses

:

»Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Folkerepublikken Kina«.