ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 292

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
8. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1813/2005 af 7. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1814/2005 af 7. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 580/2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1815/2005 af 7. november 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2742/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1816/2005 af 7. november 2005 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 8. november 2005

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1817/2005 af 7. november 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

8

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Orientering om ikrafttrædelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

10

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 4. november 2005 om ændring af beslutning 2002/499/EF om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF (meddelt under nummer K(2005) 4235)

11

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/776/FUSP af 7. november 2005 om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova

13

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1813/2005

af 7. november 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 7. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1814/2005

af 7. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 580/2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 26, stk. 3, og artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2) fastsættes gyldighedsperioden for eksportlicenser, herunder dem, der udstedes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver (4).

(2)

Ved artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 (5) fastsættes det uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 174/1999, fra hvornår eksportlicenserne er gyldige.

(3)

Det er undertiden blevet fejlfortolket, hvornår artikel 6 i forordning (EF) nr. 174/1999 og hvornår artikel 8 i forordning (EF) nr. 580/2004 skal anvendes. For at fjerne årsagerne til fejlfortolkning bør artikel 8 i forordning (EF) nr. 580/2004 ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 580/2004 affattes således:

»d)

regnes gyldighedsperioden for den eksportlicens, der er henvist til i samme forordnings artikel 6, fra den dag, der er sidste frist for afgivelse af bud.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1513/2005 (EUT L 241 af 17.9.2005, s. 45).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1239/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 32).

(4)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1239/2005.

(5)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1815/2005

af 7. november 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 2742/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90 af 24. juli 1990 om fastsættelse af supplerende almindelige regler for den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter for så vidt angår ost (1), særlig artikel 3, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3, stk. 3, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 2204/90 fastsættes det, hvilken EF-sanktion der gælder for ikke tilladt anvendelse af kasein og kaseinater i forbindelse med fremstilling af ost. Sanktionen er lig med 110 % af forskellen mellem på den ene side værdien af den skummetmælk, der er nødvendig til fremstillingen af 100 kg kasein og kaseinater, fastsat på grundlag af markedsprisen for skummetmælkspulver, og på den anden side markedsprisen for kasein og kaseinater.

(2)

I artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2742/90 (2) er det beløb, der skal erlægges for de mængder kasein og/eller kaseinater, der uden tilladelse er anvendt til fremstillingen af ost, fastsat til 65,00 EUR pr. 100 kg på basis af markedsprisen for kasein og kaseinater i fjerde kvartal af 2001. Det pågældende beløb bør reduceres med henvisning til på den ene side markedsprisen for skummetmælkspulver og på den anden side markedsprisen for kasein og kaseinater i andet kvartal af 2005.

(3)

Markedsprisen i andet kvartal af 2005 var på 200 EUR pr. 100 kg skummetmælkspulver og 580 EUR pr. 100 kg kasein og kaseinater.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2742/90 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2742/90 affattes således:

»1.   Det beløb, der skal erlægges i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2204/90, fastsættes til 22,00 EUR pr. 100 kg kasein og/eller kaseinater.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på femtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 201 af 31.7.1990, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 2583/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 6).

(2)  EFT L 264 af 27.9.1990, s. 20. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 265/2002 (EFT L 43 af 14.2.2002, s. 13).


8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1816/2005

af 7. november 2005

om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 8. november 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1799/2005 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1799/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1799/2005 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. november 2005.

Den anvendes fra den 8. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78. Ændret ved forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 288 af 29.10.2005, s. 47.


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 8. november 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

36,51

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

54,24

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

54,24

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

36,51


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 2.11.2005-4.11.2005

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Præmie for Golfen (EUR/t)

18,31

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 20,85 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 29,54 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1817/2005

af 7. november 2005

om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på Vestbredden og i Gazaområdet (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsættes EF's import- og produktionspriser hver 15. dag for enkeltblomstrede nelliker (standard), mangeblomstrede nelliker (spray) og stor- og småblomstrede roser og anvendes i to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (2) fastsættes disse priser for perioder på to uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne indsender.

(2)

Disse priser bør fastsættes straks, således at tolden kan beregnes.

(3)

Som følge af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 bør der ikke længere fastsættes importpriser for dette land.

(4)

Under hensyntagen til de aftaler, der er godkendt ved Rådets afgørelse 2003/917/EF af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel (3), Rådets afgørelse 2003/914/EF af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (4) og Rådets afgørelse 2005/4/EF af 22. december 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbreddens og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til interimsassocieringsaftalen mellem EF og Den Palæstinensiske Myndighed (5), bør der heller ikke længere fastsættes importpriser for Israel, Marokko, Vestbredden og Gaza-striben.

(5)

I perioden mellem Foryaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens møder bør Kommissionen træffe disse foranstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF’s produktions- og importpriser for enkeltblomstrede (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4088/87, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning for perioden 9. til 22. november 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2 af 5.1.2005, s. 4.


BILAG

(EUR/100 stk.)

Periode: 9. til 22. november 2005

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

21,57

13,95

35,59

16,79

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Jordan


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/10


Orientering om ikrafttrædelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet (1)

Udvekslingen af notifikationsinstrumenter vedrørende afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side, undertegnet i Valencia den 22. april 2002, fandt sted den 22. juli 2005, og aftalen trådte i kraft den 1. september 2005 i overensstemmelse med aftalens artikel 110.


(1)  EUT L 265 af 10.10.2005, s. 2.


Kommissionen

8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/11


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. november 2005

om ændring af beslutning 2002/499/EF om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF

(meddelt under nummer K(2005) 4235)

(2005/775/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/29/EF må planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L., bortset fra frugter og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande principielt ikke føres ind i Fællesskabet. Direktiv 2000/29/EF tillader dog undtagelser fra denne regel, forudsat at det konstateres, at der ikke er nogen risiko for indslæbning af skadegørere.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2002/499/EF (2) fastsættes en undtagelse vedrørende import af planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L., bortset fra frugter og frø, med oprindelse i Republikken Korea på bestemte betingelser.

(3)

Det Forenede Kongerige har anmodet om en forlængelse af undtagelsen.

(4)

De forhold, der begrunder undtagelsen, er uændrede, og undtagelsen bør derfor fortsat gælde.

(5)

Beslutning 2002/499/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2002/499/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Inden den 1. august i årene fra 2005 til 2008 sender medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om de mængder, der er importeret i løbet af året forud for denne dato i henhold til denne beslutning, sammen med en udførlig teknisk rapport om den undersøgelse og/eller de prøver, disse planter er underkastet i karantæneperioden omhandlet i punkt 10 i bilaget.

Såfremt planterne føres ind i en anden medlemsstat end importmedlemsstaten, sender denne anden medlemsstat ligeledes inden den 1. august i årene fra 2005 til 2008 Kommissionen og de øvrige medlemsstater en udførlig teknisk rapport om den undersøgelse og/eller de prøver, som disse planter, der er indført i løbet af året forud for denne dato, er underkastet i karantæneperioden omhandlet i punkt 10 i bilaget.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne kan anvende de i artikel 1 nævnte undtagelser for planter, der indføres til Fællesskabet i følgende perioder:

Planter

Periode

Chamaecyparis:

1.6.2004 til 31.12.2007

Juniperus:

1.11.2004 til 31.3.2005, 1.11.2005 til 31.3.2006 og 1.11.2006 til 31.3.2007

Pinus:

1.6.2004 til 31.12.2007«

3)

I punkt 3, andet punktum, i bilaget ændres »2004« til »hvert år«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/16/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 19).

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 53.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/13


RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/776/FUSP

af 7. november 2005

om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. marts 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/265/FUSP (1) om udnævnelse af Adriaan JACOBOVITS de SZEGED til Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova.

(2)

Den 28. juli 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/584/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant til den 28. februar 2006.

(3)

Den 2. juni 2005 sendte Moldovas præsident Voronin og Ukraines præsident Jusjtjenko en fælles skrivelse, hvori de bl.a. anmoder Den Europæiske Union om at undersøge mulighederne for at yde bistand til indførelsen af international toldkontrol ved Transdnestrien-segmentet af statsgrænsen mellem Moldova og Ukraine samt til oprettelsen af en effektiv international overvågningsmekanisme ved dette segment af grænsen.

(4)

Den 20. september 2005 godkendte Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité oprettelsen af en EU-grænsemission for Moldova-Ukraine, bl.a. ved styrkelse af støttegruppen for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova.

(5)

På grund af de nye opgaver, som Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova får i forbindelse med EU’s grænsemission for Moldova-Ukraine, bør hans mandat ændres —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2005/265/FUSP ændres således:

a)

I artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»g)

forbedring af effektiviteten af grænse- og toldkontrol og grænseovervågningsaktiviteter i Moldova og Ukraine langs med den fælles grænse med særlig fokus på den transdnestriske del, især ved hjælp af en EU-grænsemission.«

b)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»e)

gennem en støttegruppe ledet af en overordnet politisk rådgiver for Den Europæiske Unions særlige repræsentant:

i)

at sikre den politiske overvågning af udviklinger og aktiviteter i forbindelse med statsgrænsen mellem Moldova og Ukraine

ii)

at analysere Moldovas og Ukraines politiske tilsagn om at forbedre grænseforvaltningen

iii)

at fremme samarbejdet mellem Moldova og Ukraine om grænsespørgsmål, også med henblik på at skabe forudsætninger for en bilæggelse af den transdnestriske konflikt.«

c)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med den særlige repræsentants mandat udgør 430 000 EUR.«

d)

Den nuværende tekst i artikel 8 bliver til stk. 1, og der indsættes følgende nye stk. 2:

»2.   Rådet og Kommissionen sikrer hver især inden for deres respektive kompetenceområde, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets optræden udadtil i henhold til traktatens artikel 3, stk. 2. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå.«

e)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 28. februar 2006.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft den 1. december 2005.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 81 af 30.3.2005, s. 50.

(2)  EUT L 199 af 29.7.2005, s. 95.