ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 291

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
5. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1807/2005 af 4. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1808/2005 af 4. november 2005 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2005 af 4. november 2005 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2005 af 4. november 2005 om ny godkendelse for en tiårig periode af et fodertilsætningsstof, permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1811/2005 af 4. november 2005 om foreløbig og permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1812/2005 af 4. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 490/2004, (EF) nr. 1288/2004, (EF) nr. 521/2005 og (EF) nr. 833/2005 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører grupperne enzymer og mikroorganismer ( 1 )

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. oktober 2005 om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af ngo'er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96, og om ophævelse af Kommissionens afgørelse af 3. september 1998

24

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (meddelt under nummer K(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea majs L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfugle og for tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat (meddelt under nummer K(2005) 4192)

42

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ophævelse af beslutning 2003/136/EF om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Luxembourg (meddelt under nummer K(2005) 4193)

45

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår embryonindsamlingsteam i USA (meddelt under nummer K(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2005/759/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere (EUT L 285 af 28.10.2005)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1807/2005

af 4. november 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1808/2005

af 4. november 2005

om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Fællesskabets internationale forpligtigelser som led i de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden (2), er det nødvendigt at skabe muligheder for en indførsel til Spanien af en vis mængde majs.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og majs til Portugal (3), indeholder de særlige supplerende bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(3)

Under hensyn til det eksisterende behov på markedet i Spanien bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af importtolden for majs.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 for majs, der importeres til Spanien.

2.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen er åben indtil den 22. december 2005. Så længe den varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med disse licitationer, er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1809/2005

af 4. november 2005

om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Fællesskabets internationale forpligtigelser som led i de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden (2), er det nødvendigt at skabe muligheder for en indførsel til Portugal af en vis mængde majs.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og majs til Portugal (3), indeholder de særlige supplerende bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(3)

Under hensyn til det eksisterende behov på markedet i Portugal bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af importtolden for majs.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 for majs, der importeres til Portugal.

2.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen er åben indtil den 30. marts 2006. Så længe den varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med disse licitationer, er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2005 (EUT L 249 af 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1810/2005

af 4. november 2005

om ny godkendelse for en tiårig periode af et fodertilsætningsstof, permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3, artikel 9, artikel 9d, stk. 1, og artikel 9e, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for nævnte forordning.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indgivet inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til disse ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF, blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Disse ansøgninger skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2001 (3) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende vækstfremmeren Formi LHS (kaliumdiformat) til smågrise og slagtesvin. Den ansvarlige for markedsføringen af Formi LHS (kaliumdiformat) har indgivet en ansøgning om endelig godkendelse for en tiårig periode. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilag I, bør derfor tillades for en periode på ti år.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1887/2000 (4) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende tilsætningsstoffet clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der tilhører gruppen »bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler«, til slagtesvin, slagtekyllinger og slagtekalkuner samt til kvæg og laks. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til at anvende det pågældende tilsætningsstof. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af dette tilsætningsstof, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 (5) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende tilsætningsstoffet natriumferrocyanid, der tilhører gruppen »bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler«, til alle dyrearter og dyrekategorier. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til at anvende det pågældende tilsætningsstof. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af dette tilsætningsstof, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende tilsætningsstoffet kaliumferrocyanid, der tilhører gruppen »bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler«, til alle dyrearter og dyrekategorier. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til at anvende det pågældende tilsætningsstof. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af dette tilsætningsstof, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(9)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2001 (6) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) til æglæggende høner. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til at anvende det pågældende enzympræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af dette enzympræparat, jf. bilag III, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(10)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1333/2004 (7) blev der givet tilladelse uden tidsbegrænsning til at anvende mikroorganismepræparatet af Enterococcus faecium (NCIMB 11181) til kalve og smågrise. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til at anvende det pågældende mikroorganismepræparat til også at omfatte slagtekyllinger. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav den 13. april 2005 positiv udtalelse om tilsætningsstoffets sikkerhed for så vidt angår anvendelse til dyrekategorien slagtekyllinger på de betingelser, der er fastsat i bilag IV til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag IV, bør derfor tillades foreløbigt for en periode på fire år.

(11)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 (8) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Enterococcus faecium (CECT 4515) til smågrise og kalve. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til at anvende det pågældende mikroorganismepræparat til også at omfatte slagtekyllinger. EFSA afgav den 13. april 2005 positiv udtalelse om tilsætningsstoffets sikkerhed for så vidt angår anvendelse til dyrekategorien slagtekyllinger på de betingelser, der er fastsat i bilag IV til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag IV, bør derfor tillades foreløbigt for en periode på fire år.

(12)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelse af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (9).

(13)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Præparatet tilhørende gruppen »vækstfremmere«, jf. bilag I, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser i en periode på ti år.

Artikel 2

Tilsætningsstofferne tilhørende gruppen »bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler«, jf. bilag II, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 3

Præparatet tilhørende gruppen »enzymer«, jf. bilag III, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 4

Præparaterne tilhørende gruppen »mikroorganismer«, jf. bilag IV, tillades foreløbigt anvendt som fodertilsætningsstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EFT L 180 af 3.7.2001, s. 18. Ændret ved forordning (EF) nr. 676/2003 (EUT L 97 af 15.4.2003, s. 29).

(4)  EFT L 227 af 7.9.2000, s. 13.

(5)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 6.

(6)  EFT L 62 af 2.3.2001, s. 3.

(7)  EUT L 247 af 21.7.2004, s. 11.

(8)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 26. Ændret ved forordning (EF) nr. 2200/2001 (EFT L 299 af 15.11.2001, s. 1).

(9)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

Tilsætningsstoffets registreringsnummer

Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivt stof pr. kg fuldfoder

Vækstfremmere

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Kaliumdiformat (Formi LHS)

Tilsætningsstoffets sammensætning

 

Kaliumdiformat, fast form: min. 98 %

 

Silikat: maks. 1,5 %

 

Vand: maks. 0,5 %

Aktivt stof:

 

Kaliumdiformat, fast form

 

KH(COOH)2

 

CAS-nr.: 20642-05-1

Smågrise (fravænnede)

6 000

18 000

Til brug i fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg

25.11.2015

Slagtesvin

6 000

12 000

25.11.2015


BILAG II

Nr.

(eller EF-nr.)

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder

Bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler

E 568

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse

Calciumaluminiumsilikathydrat af sedimentær oprindelse, der indeholder mindst 80 % clinoptilolit og højst 20 % lermineraler, fri for fibre og kvarts

Slagtesvin

20 000

Alle foderstoffer

Uden tidsbegrænsning

Slagtekyllinger

20 000

Alle foderstoffer

Uden tidsbegrænsning

Slagtekalkuner

20 000

Alle foderstoffer

Uden tidsbegrænsning

Kvæg

20 000

Alle foderstoffer

Uden tidsbegrænsning

Laks

20 000

Alle foderstoffer

Uden tidsbegrænsning

E 535

Natriumferrocyanid

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Alle dyrearter eller dyrekategorier

Maksimumsindhold: 80 mg/kg NaCl (beregnet som ferrocyanid-anion)

Uden tidsbegrænsning

E 536

Kaliumferrocyanid

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Alle dyrearter eller dyrekategorier

Maksimumsindhold: 80 mg/kg NaCl (beregnet som ferrocyanid-anion)

Uden tidsbegrænsning


BILAG III

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

E 1613

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), med en aktivitet på mindst:

 

Pulver: 70 000 IFP (1)/g

 

Flydende: 7 000 IFP/ml

Æglæggende høner

840 IFP

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 840 IFP.

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 40 %.

Uden tidsbegrænsning


(1)  1 IFP er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havre-xylan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.


BILAG IV

EF-nr. eller nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

 

Pulver:

4 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Coated:

5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Slagtekyllinger

2,5 × 108

15 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Slagtekyllinger

1 × 109

1 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

25.11.2009


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1811/2005

af 4. november 2005

om foreløbig og permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3, artikel 9d, stk. 1, og artikel 9e, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for nævnte forordning.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indgivet inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til disse ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF, blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Disse ansøgninger skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (3) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) til smågrise. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til at anvende det pågældende enzympræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende enzympræparat, jf. bilag I, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/1999 (4) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) til slagtekyllinger. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til at anvende det pågældende enzympræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende enzympræparat, jf. bilag I, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 937/2001 (5) og (EF) nr. 2188/2002 (6) blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) til henholdsvis slagtekalkuner og æglæggende høner, og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2004 (7) og (EF) nr. 1206/2005 (8) blev tilladelsen givet uden tidsbegrænsning for henholdsvis slagtekyllinger og slagtekalkuner. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til anvendelse af dette enzympræparat til også at omfatte ænder. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet udtalelse om anvendelsen af dette præparat og konkluderer, at det heller ikke frembyder nogen risiko for denne dyrekategori. Vurderingen viser, at betingelserne for en godkendelse af det pågældende præparat til en sådan anvendelse i henhold til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende enzympræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades for en periode på fire år.

(8)

Der er blevet fremlagt oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 529.94) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 526.94) til slagtekyllinger og slagtekalkuner. EFSA har afgivet udtalelse om anvendelsen af dette præparat og konkluderer, at det ikke frembyder nogen risiko for forbrugerne, brugerne, den pågældende dyrekategori eller miljøet. Vurderingen viser, at betingelserne for en godkendelse af det pågældende præparat til en sådan anvendelse i henhold til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende enzympræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades for en periode på fire år.

(9)

Ved forordning (EF) nr. 937/2001 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) til malkekøer. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag III, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(10)

Ved forordning (EF) nr. 937/2001 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) til malkekøer. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag III, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(11)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelsen af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (9).

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Præparaterne tilhørende gruppen »enzymer«, som er opført i bilag I, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 2

Præparaterne tilhørende gruppen »enzymer«, som er opført i bilag II, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 3

Præparaterne tilhørende gruppen »mikroorganismer«, som er opført i bilag III, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15.

(4)  EFT L 164 af 30.6.1999, s. 56.

(5)  EFT L 130 af 12.5.2001, s. 25.

(6)  EFT L 333 af 10.12.2002, s. 5.

(7)  EUT L 239 af 9.7.2004, s. 8.

(8)  EUT L 197 af 28.7.2005, s. 12.

(9)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) med en aktivitet på mindst:

 

Coated:

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 50 FBG (1)/g

 

Flydende:

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 120 FBG/ml

Smågrise

(fravænnede)

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 10 FBG

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 10-25 FBG

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 60 % vegetabilske bestanddele (majs, lupin, hvede, byg, soja, raps eller ærter)

4.

Til brug i fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg

Uden tidsbegrænsning

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), med en aktivitet på mindst:

 

Flydende:

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 200 U (2)/ml

Slagtekyllinger

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 75 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 75-100 U

3.

Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 30 % byg

Uden tidsbegrænsning


(1)  1 FBG er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.


BILAG II

EF-nr. eller nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

11

Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Præparat af endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), med en aktivitet på mindst:

Flydende og granulat:

 

Endo-1,4-beta-glucanase: 8 000 U (1)/ml eller g

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 18 000 U (2)/ml eller g

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 26 000 U (3)/ml eller g

Ænder

Endo-1,4-beta-glucanase: 400 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

 

endo-1,4-beta-glucanase: 400-1 600 U

 

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 900-3 600 U

 

endo-1,4-beta-xylanase: 1 300-5 200 U.

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg og/eller triticale på over 45 %

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 900 U

Endo-1,4-beta-xylanase: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 529.94) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 526.94), med en aktivitet på mindst:

Fast form:

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 200 000 BU (5)/g

Flydende:

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30 000 BU/ml

Slagtekyllinger

Endo-1,4-beta-xylanase: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 500 BU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 16 000-24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 4 000-6 000 BU

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og glucaner), fx med indhold af hvede på over 54 %

25.11.2009

Slagte-kalkuner

Endo-1,4-beta-xylanase: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 4 000 BU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 16 000-40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 4 000-10 000 BU

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og glucaner), fx med indhold af hvede på over 44 %

25.11.2009


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,1 mikromol glucose fra carboxymethylcellulose pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,1 mikromol glucose fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.

(3)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,1 mikromol glucose fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.

(4)  1 BXU er den mængde enzym, der frigiver 0,06 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra birke-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

(5)  1 BU er den mængde enzym, der frigiver 0,06 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.


BILAG III

EF-nr. eller nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Præparat af Saccharomyces cerevisiae, der indeholder mindst:

5 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Malkekøer

4 × 108

2 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Saccharomyces cerevisiae i dagsrationen må ikke overstige 5,6 × 109 CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 8,75 × 109 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt

Uden tidsbegrænsning

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Præparat af Saccharomyces cerevisiae, der indeholder mindst:

1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Malkekøer

5 × 107

3,5 × 108

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Saccharomyces cerevisiae i dagsrationen må ikke overstige 1,2 × 109 CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 1,7 × 108 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt

Uden tidsbegrænsning


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1812/2005

af 4. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 490/2004, (EF) nr. 1288/2004, (EF) nr. 521/2005 og (EF) nr. 833/2005 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører grupperne »enzymer« og »mikroorganismer«

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3, artikel 9d, stk. 1, og artikel 9e, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indsendt inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til disse ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF, blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Disse ansøgninger skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2004 (3) blev der givet foreløbig tilladelse til i fire år at anvende mikroorganismepræparat nr. 5 af Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) til heste. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en forhøjelse af minimumsindholdet af kolonidannende enheder i det pågældende præparat i kolonnen »kemisk formel, beskrivelse«, uden at hverken maksimumsindholdet, minimumsindholdet eller det anbefalede indhold i fuldfoder ændres i godkendelsesbetingelserne. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag I, bør derfor tillades indtil den 20. marts 2008.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2004 (4) blev der givet foreløbig tilladelse til uden tidsbegrænsning at anvende mikroorganismepræparat nr. E 1704 af Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) til kalve og slagtekvæg. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en forhøjelse af minimumsindholdet af kolonidannende enheder i det pågældende præparat i kolonnen »kemisk formel, beskrivelse«, uden at hverken maksimumsindholdet, minimumsindholdet eller det anbefalede indhold i fuldfoder ændres i godkendelsesbetingelserne. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2005 (5) blev der givet tilladelse uden tidsbegrænsing til at anvende enzympræparat nr. E 1623 af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) samt subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107) til slagtekyllinger. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ændring af mindst enzymaktivitet i det pågældende præparat i kolonnen »kemisk formel, beskrivelse«, uden at hverken maksimumsindholdet, minimumsindholdet eller det anbefalede indhold i fuldfoder ændres i godkendelsesbetingelserne. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af dette enzympræparat, jf. bilag III, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2005 (6) blev der givet tilladelse uden tidsbegrænsing til at anvende enzympræparat nr. E 1627 af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) til slagtesvin. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ændring af det pågældende præparats formulering i kolonnen »kemisk formel, beskrivelse«, uden at hverken maksimumsindholdet, minimumsindholdet eller det anbefalede indhold i fuldfoder ændres i godkendelsesbetingelserne. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af dette enzympræparat, jf. bilag IV, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(9)

Forordning (EF) nr. 490/2004, (EF) nr. 1288/2004, (EF) nr. 521/2005 og (EF) nr. 833/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 490/2004 erstattes af bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 1288/2004 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Bilag I til forordning (EF) nr. 521/2005 erstattes af bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Bilaget til forordning (EF) nr. 833/2005 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUT L 79 af 17.3.2004, s. 23.

(4)  EUT L 243 af 15.7.2004, s. 10.

(5)  EUT L 84 af 2.4.2005, s. 3.

(6)  EUT L 138 af 1.6.2005, s. 5.


BILAG I

Nr. (eller EF-nr.)

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Præparat af Saccharomyces cerevisiae, der indeholder mindst 5 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Heste

4 × 109

2,5 × 1010

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Saccharomyces cerevisiae i dagsrationen må ikke overstige 4,17 × 1010 CFU for 100 kg kropsvægt

Må først anvendes fra to måneder efter afvænning

20.3.2008


BILAG II

I bilag I til forordning (EF) nr. 1288/2004 affattes teksten vedrørende E 1704 således:

Nr. (eller EF-nr.)

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

»E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Præparat af Saccharomyces cerevisiae, der indeholder mindst:

1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Kalve

seks måneder

2 × 108

2 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Uden tidsbegrænsning

Slagtekvæg

1,7 × 108

1,7 × 108

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Saccharomyces cerevisiae i dagsrationen må ikke overstige 7,5 × 108 CFU for 100 kg kropsvægt

Der tilsættes 1 × 108 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt

Uden tidsbegrænsning«


BILAG III

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Subtilisin EC 3.4.21.62

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107), med en aktivitet på mindst:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisin: 1 600 U (3)/g

Slagtekyllinger

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25-100 U

 

endo-1,4-beta-xylanase: 625-2 500 U

 

subtilisin: 200-800 U

3.

Anvendes i foderblandinger, fx med indhold af mere end 30 % hvede og 10 % byg

Uden tidsbegrænsning

endo-1,4-beta-xylanase: 625 U

subtilisin: 200 U


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

(3)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.


BILAG IV

I bilaget til forordning (EF) nr. 833/2005 affattes teksten vedrørende E 1627 således:

»E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), med en aktivitet på mindst:

Pulver:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xylanase: 800 U (2)/g

Flydende form:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-xylanase: 800 U/ml

Slagtesvin

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U

 

endo-1,4-beta-xylanase: 400 U

3.

Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af mere end 65 % byg

Uden tidsbegrænsning

endo-1,4-beta-xylanase: 400 U


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. oktober 2005

om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af ngo'er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96, og om ophævelse af Kommissionens afgørelse af 3. september 1998

(2005/769/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2), kan Kommissionen bemyndige de internationale og ikke-statslige organisationer, som modtager fællesskabsbistand, til selv at indkøbe de produkter, der skal leveres som fødevarehjælp, og at tilvejebringe dem, forudsat at Kommissionen fastsætter de bestemmelser og betingelser, der skal være gældende i forbindelse dermed.

(2)

I artikel 164 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3) (»gennemførelsesbestemmelserne«) hedder det, at når gennemførelsen af en aktion, der kan ydes fællesskabstilskud til, kræver indkøb, bør den tilskudsaftale, der indgås til dette formål, indeholde bestemmelser for indkøb, som modtageren skal overholde.

(3)

I henhold til artikel 120 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) (»finansforordningen«) er tilskudsmodtageres tildeling af indkøbskontrakter undergivet principperne i finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser.

(4)

De bestemmelser for indkøb, som organerne i del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96, skal følge for at gennemføre fødevarehjælpspolitik, indgår allerede i de tilskudsaftaler, Kommissionen har indgået til dette formål med de pågældende internationale organisationer; for ikke-statslige organisationer (ngo’er) bør bestemmelserne for indkøb og andre betingelser, som er nødvendige for at tilvejebringe fødevarehjælp og overholde de finansielle principper i finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmer, navnlig baseres på dem, der er indført ved forordning (EF) nr. 2519/97, om nødvendigt med en tilpasning for at tage hensyn til den økonomiske forvaltning.

(5)

Bestemmelserne for indkøb bør finde anvendelse, når Kommissionen bemyndiger ngo’er til at indkøbe og tilvejebringe fødevarehjælp i forbindelse med de aftaler, der skal indgås til gennemførelse af det årlige fødevarehjælpeprogram, uden at det i øvrigt indskrænker Kommissionens anvisningsberettigedes ret til at tilføje yderligere krav i sådanne aftaler med henblik på at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning. Kommissionens afgørelse af 3. september 1998 bør derfor ophæves.

(6)

I overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EF) nr. 1292/96 er Udvalget for Fødevarehjælp og Fødevaresikkerhed blevet underrettet om denne foranstaltning —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De bestemmelser, der gælder for indkøb af fødevarehjælp, når Kommissionen bemyndiger ikke-statslige organisationer til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til forordning (EF) nr. 1292/96, fremgår af bilaget til denne afgørelse. Disse bestemmelser udgør en integrerende del af de aftaler, Kommissionen indgår med dette formål.

Artikel 2

Kommissionens afgørelse af 3. september 1998 om bemyndigelse af visse organisationer, som modtager fødevarehjælp fra Fællesskabet, til selv at indkøbe visse produkter, der skal leveres som fødevarehjælp fra Fællesskabet, ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

Louis MICHEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.

(3)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


BILAG

Ikke-statslige organisationer, som modtager fællesskabsbistand (herefter »ngo’er«), anvender følgende bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som Fællesskabets fødevarehjælp, uden at dette i øvrigt berører yderligere krav til økonomisk forvaltning i den aftale, som indgås med modtageren med henblik på gennemførelse af fødevarehjælpen.

I.   GENERELLE PRINCIPPER

Dette bilag finder anvendelse på produkter, som leveres »frit bestemmelsessted«.

II.   PRODUKTERNES KØBSSTED

Afhængigt af betingelserne for den enkelte levering indkøbes det produkt, der skal leveres, i Fællesskabet eller i et af de udviklingslande, som er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96, og som om muligt tilhører samme geografiske region. I det omfang det er muligt, foretages indkøb først og fremmest i det land, hvor foranstaltningen gennemføres, eller i et naboland.

Undtagelsesvis kan indkøbet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1292/96 foretages på markedet i et andet land end de i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96 fastsatte.

Ngo’en sikrer, at de produkter, der skal leveres som fødevarehjælp, kan indføres frit i modtagerlandet uden told eller afgifter med samme virkning.

III.   PRODUKTERNES EGENSKABER

Produkterne skal i videst muligt omfang være i overensstemmelse med modtagernes ernæringsvaner.

Egenskaberne ved de produkter, der skal tilvejebringes som fødevarehjælp, skal opfylde kravene i Kommissionens meddelelse om egenskaberne ved de produkter, der skal leveres som fødevarehjælp fra Fællesskabet (1).

Endvidere skal emballage opfylde kravene i Kommissionens meddelelse om emballage til produkter, der skal leveres som fødevarehjælp fra Fællesskabet (2).

IV.   REGLER OM NATIONALITET

Deltagelse i udbud i forbindelse med tilvejebringelse af produkter, der skal leveres som fødevarehjælp, er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer fra Det Europæiske Fællesskab og fra de udviklingslande, der er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96.

Den bydende skal være registreret i overensstemmelse med reglerne og på anmodning kunne fremlægge bevis herfor.

V.   GRUNDE TIL UDELUKKELSE FRA DELTAGELSE I UDBUD OG TILDELING AF KONTRAKTER

1.   Grunde til udelukkelse fra deltagelse i udbud

Fra deltagelse i udbud udelukkes enhver bydende:

a)

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed, eller som befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning

b)

som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om hans faglige hæderlighed

c)

som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som tilskudsmodtageren bevisligt har konstateret

d)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor han er etableret, i tilskudsmodtagerens land eller i det land, hvor aftalen skal effektueres

e)

som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

f)

som i forbindelse med indgåelse af en anden aftale eller tildeling af et tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet er fundet skyldig i grov misligholdelse, idet han ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser.

Bydende skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt ovenfor.

2.   Udelukkelse fra tildeling af kontrakter

Fra tildeling af en kontrakt udelukkes enhver bydende, der i forbindelse med indgåelsen af den pågældende kontrakt:

a)

befinder sig i en interessekonflikt

b)

har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som tilskudsmodtageren har krævet med henblik på deres deltagelse i den pågældende kontrakt, eller ikke har forelagt de krævede oplysninger.

VI.   PROCEDURER FOR INDGÅELSE AF KONTRAKTER

1.   Generelle bestemmelser

Ngo’en iværksætter et internationalt offentligt udbud i forbindelse med leveringskontrakter på mindst 150 000 EUR og offentliggør en udbudsbekendtgørelse i alle formålstjenlige medier, navnlig på ngo’ens websted, i den internationale presse og i den nationale presse i det land, hvor foranstaltningen gennemføres, eller i fagtidsskrifter.

Leveringskontrakter på mindst 30 000 EUR og under 150 000 EUR indgås ved offentligt udbud, som offentliggøres lokalt. I tilfælde af et lokalt offentligt udbud offentliggøres udbudsbekendtgørelsen i alle formålstjenlige medier, men udelukkende i det land, hvor foranstaltningen gennemføres. Andre berettigede leverandører skal dog have samme muligheder som lokale virksomheder.

Leveringskontrakter på under 30 000 EUR skal indgås ved forhandling på konkurrencevilkår uden offentliggørelse, hvor ngo'en henvender sig til mindst tre leverandører efter eget valg og forhandler med en eller flere af dem om kontraktvilkårene.

Leveringskontrakter på under 5 000 EUR kan indgås efter indhentning af blot ét bud.

Fristerne for modtagelse af bud og ansøgninger om deltagelse skal fastsættes på en sådan måde, at interesserede får et passende langt tidsrum til at udarbejde og afgive bud.

2.   Procedure med forhandling

Modtageren har ret til at indhente blot ét bud som led i proceduren med forhandling:

a)

når det i påtrængende hastetilfælde, som følge af begivenheder, som modtageren ikke har kunnet forudse og ikke har haft indflydelse på, ikke er muligt at overholde de tidsfrister, som kræves i forbindelse med procedurerne i punkt VI.1. Modtageren må ikke have haft indflydelse på de forhold, der anføres som begrundelse for påtrængende hastetilfælde.

Foranstaltninger i krisesituationer, som Kommissionen har identificeret, sidestilles med påtrængende hastetilfælde. Kommissionen informerer modtageren om, hvorvidt der foreligger en krisesituation, og hvornår den ophører.

b)

ved supplerende leverancer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af normale leverancer eller installationer eller til udvidelse af leverancer eller eksisterende installationer, når et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for modtageren at anskaffe udstyr med andre tekniske egenskaber, der ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske problemer ved drift og vedligeholdelse

c)

når et udbud ikke har givet resultat, dvs. at alle indkomne bud har været uantagelige med hensyn til kvalitet og/eller pris. I så fald kan modtageren, efter at have annulleret udbuddet, indlede forhandlinger med en eller flere af deltagerne i udbuddet, efter eget valg, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt

d)

når den pågældende kontrakt tildeles organer, der retligt eller faktisk indtager en monopolstilling, behørigt begrundet i Kommissionens tilsvarende beslutning om ydelse af tilskud

e)

der kan indgås underhåndsaftale, hvis de særlige omstændigheder ved en levering gør det berettiget, bl.a. hvis der er tale om en forsøgsvis levering

3.   Forpligtelser ved indgivelse af bud

I udbudsbekendtgørelsen præciserer ngo’en, hvilken form buddet skal have, og fristen for indgivelse.

Et vurderingsudvalg vurderer og klassificerer på grundlag af udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterier, der er meddelt på forhånd, alle ansøgninger om deltagelse og bud, der erklæres forskriftsmæssige. Udvalget skal være sammensat af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre, med den nødvendige tekniske og administrative viden til at afgive en informeret udtalelse om buddene.

Der kan indgives et særskilt bud for hvert parti. Buddet er kun gyldigt, hvis det omfatter et helt parti. Hvis et parti er opdelt på flere delpartier, fastlægges buddet som et gennemsnit. Hvis udbuddet omfatter levering af flere partier, indgives der et særskilt bud pr. parti. Den bydende er ikke forpligtet til at afgive bud for alle partierne.

Bud skal indeholde oplysninger om:

den bydendes navn og adresse

referencerne for udbuddet og partiet samt aktionsnummeret

partiets nettovægt eller det bestemte pengebeløb, som udbuddet vedrører

den budsum pr. metrisk ton nettoprodukt, til hvilken den bydende forpligter sig til at gennemføre leveringen på de fastsatte betingelser

eller

den tilbudte nettomængde, dersom udbuddet vedrører levering af den størst mulige mængde af det givne produkt for et bestemt pengebeløb

transportomkostningerne på det angivne leveringsstadium

leveringsfristen.

Buddet er kun gyldigt, hvis det er ledsaget af bevis for udbudssikkerhed. Udbudssikkerhedens gyldighed og størrelse, udtrykt i betalingsvalutaen, fastsættes i udbudsbekendtgørelsen. Sikkerheden skal andrage mindst 1 % af det samlede bud, og gyldigheden skal være på mindst en måned.

Sikkerheden stilles til fordel for ngo’en i form af en garanti, der udstedes af et af en medlemsstat eller ngo’en godkendt pengeinstitut. Sikkerheden skal være uigenkaldelig og kunne indløses ved første begæring.

Hvis produktet tilvejebringes i selve det land, der modtager fødevarehjælpen, kan ngo’en i udbudsbekendtgørelsen fastsætte andre bestemmelser vedrørende sikkerheden under hensyn til sædvane i landet.

Sikkerheden frigives:

ved brev eller fax fra ngo’en, hvis buddet ikke accepteres eller forkastes, eller der ikke tildeles kontrakt

når den bydende, der udpeges som leverandør, har stillet sikkerhed for levering.

Sikkerheden fortabes, hvis leverandøren ikke har stillet sikkerheden for levering inden for en rimelig frist efter tildelingen af kontrakten, samt hvis den bydende trækker sit bud tilbage, efter at det er modtaget.

Et bud, der ikke indgives i overensstemmelse med disse bestemmelser, eller som indeholder forbehold eller andre betingelser end dem, der er fastsat for udbuddet, forkastes.

Et bud kan hverken ændres eller trækkes tilbage efter modtagelsen deraf.

Kontrakten tildeles den bydende, der har indgivet det laveste bud under overholdelse af samtlige betingelser i udbuddet, herunder egenskaberne ved de produkter, der skal tilvejebringes. Indgiver flere bydende enslydende bud, og viser disse sig at være de laveste, tildeles kontrakten ved lodtrækning.

Når kontrakten tildeles, sendes der pr. brev eller fax en meddelelse om tildelingen til leverandøren samt til de bydende, hvis bud ikke er antaget.

Ngo’en kan beslutte ikke at tildele nogen kontrakt ved udløbet af enten den første eller den anden frist for indgivelse af bud, navnlig hvis de indgivne bud ikke ligger inden for det prisinterval, der nominalt er fremherskende på markedet. Ngo’en er ikke forpligtet til at begrunde sin afgørelse. De bydende underrettes inden for en frist på tre arbejdsdage skriftligt om, at der ikke er tildeles noget kontrakt.

VII.   LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER OG BETINGELSER FOR LEVERING AF PRODUKTERNE

Ngo’en anfører de betingelser, der vedrører leverandørens ansvar i henhold til disse bestemmelser, i udbudsbekendtgørelsen, og leverandøren opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med betingelserne i udbudsbekendtgørelsen, herunder de forpligtelser, der følger af buddet.

Leverandøren sørger for egen regning for transport ad den rute fra den i buddet nævnte afskibningshavn eller læsserampe til det i udbudsbekendtgørelsen fastsatte endelige bestemmelsessted, der er bedst egnet med henblik på overholdelse af den godkendte frist.

På leverandørens skriftlige begæring kan ngo’en dog give tilladelse til at anvende en anden afskibningshavn eller læsserampe, forudsat at de eventuelle omkostninger ved denne ændring påhviler leverandøren.

Leverandøren tegner til gunst for sig selv en søforsikring eller godtgør at være dækket af en generalpolice. Forsikringssummen skal mindst svare til budsummen, og policen skal dække alle risici i forbindelse med transporten og alle andre aktiviteter fra leverandørens side i forbindelse med leveringen indtil det fastsatte leveringsstadium. Den skal ligeledes dække alle omkostninger ved sortering, overtagelse eller destruktion af beskadigede produkter, omemballering og analyse af de varer, for hvis vedkommende et havari ikke forhindrer, at de accepteres af modtageren.

En levering kan kun opdeles på flere skibe, hvis ngo’en har givet sit samtykke dertil. I så fald pålægger ngo’en leverandøren ekstraomkostningerne ved kontrollen.

Udbudsbekendtgørelsen kan i givet fald stipulere en leveringsperiode, før hvilken enhver levering anses for at være foretaget for tidligt.

Leveringen er foretaget, når alle produkterne faktisk er leveret »frit bestemmelsessted«. Leverandøren bærer alle omkostninger indtil indbringelsen af produkterne på lageret på bestemmelsesstedet.

Leverandøren bærer alle risici for produkterne, bl.a. for tab eller forringelse, indtil det tidspunkt, hvor leveringen er foretaget og fastslået af kontrolorganet i den i punkt VIII omhandlede endelige overensstemmelsesattest.

Leverandøren underretter hurtigst muligt skriftligt modtageren og kontrolorganet om de benyttede transportmidler, lastedatoerne, den forventede dato for ankomsten til bestemmelsesstedet samt alle begivenheder, der måtte indtræde under transporten af produkterne.

Leverandøren opfylder formaliteterne for opnåelse af eksportlicens og fortoldningsattest og bærer de dermed forbundne omkostninger og afgifter.

Som garanti for opfyldelsen af forpligtelserne tilstiller leverandøren inden for en rimelig frist efter, at meddelelsen om tildeling af kontrakten er givet, en sikkerhed for leveringen. Denne sikkerhed, udtrykt i betalingsvalutaen, skal andrage 5-10 % af det samlede bud. Gyldighedsperioden udløber en måned efter datoen for den sidste levering. Den stilles på samme måde som udbudssikkerheden.

Hele leveringssikkerheden frigøres ved brev eller fax af ngo'en, når leverandøren:

har gennemført leveringen under opfyldelse af samtlige sine forpligtelser, eller

er frigjort fra sine forpligtelser

eller

ikke har gennemført leveringen på grund af force majeure anerkendt af ngo’en.

VIII   KONTROL

Ved tildelingen af kontrakt meddeler ngo’en leverandøren, hvilken virksomhed det vil blive pålagt at forestå kontrol og certificering af kvalitet, mængde, emballering og mærkning af de produkter, der skal leveres, udstedelsen af overensstemmelsesattesten, eventuelt udstedelsen af leveringsattesten og generelt koordinationen af samtlige aktiviteter i forbindelse med leveringen (i det følgende benævnt »kontrolorganet«).

Når meddelelsen om tildelingen af kontrakt er givet, meddeler leverandøren skriftligt kontrolorganet navn og adresse på den virksomhed, som fremstiller, emballerer eller oplagrer de produkter, der skal leveres, med angivelse af de omtrentlige fremstillings- eller emballeringsdatoer, samt navnet på dennes repræsentant på leveringsstedet.

Kontrolorganet foretager mindst to kontroller på grundlag af regler, som er i overensstemmelse med internationale kontrolstandarder:

a)

Der foretages en foreløbig kontrol ved lastningen eller på fabrikken. Den endelige kontrol foretages på det fastsatte leveringsstadium.

b)

Ved afslutningen af den foreløbige kontrol udsteder kontrolorganet en foreløbig overensstemmelsesattest til leverandøren med angivelse af eventuelle forbehold. Kontrolorganet præciserer, om eventuelle forbehold er af en sådan karakter, at produkterne ikke vil kunne accepteres på leveringsstadiet.

c)

Ved afslutningen af den endelige kontrol udsteder kontrolorganet en endelig overensstemmelsesattest til leverandøren, hvori det bl.a. angiver datoen for leveringens gennemførelse og den leverede nettomængde samt eventuelle forbehold.

d)

I det tilfælde kontrolorganet foretager en begrundet »anmeldelse af forbehold«, underrettes leverandøren og ngo’en snarest muligt skriftligt herom. Leverandøren kan anfægte resultaterne over for kontrolorganet og ngo’en inden for to arbejdsdage efter fremsendelsen af den nævnte anmeldelse.

Omkostningerne ved ovennævnte kontrol bæres af ngo’en. Leverandøren bærer alle finansielle følger på grund af kvalitative mangler ved produkterne eller en forsinket overdragelse af produkterne med henblik på fremlæggelse til kontrol.

Ved indsigelse fra leverandørens eller modtagerens side mod resultaterne af kontrol foranlediger kontrolorganet med ngo’ens tilladelse, at der foretages en supplerende ekspertvurdering, der alt efter indsigelsens art omfatter en yderligere prøveudtagning, en yderligere analyse eller en yderligere kontrol af vægt eller emballage. Den supplerende ekspertvurdering foretages af en instans eller et laboratorium, der udpeges efter fælles overenskomst mellem leverandøren, den endelige modtager og kontrolorganet.

Omkostningerne ved denne supplerende ekspertvurdering bæres af den tabende part.

Hvis den endelige overensstemmelsesattest ikke udstedes ved afslutningen af kontrollen eller den supplerende ekspertvurdering, er leverandøren forpligtet til at erstatte produkterne med nye produkter.

Omkostningerne ved kontrollen af erstatningsprodukter og tilknyttede omkostninger bæres af leverandøren.

Leverandørens og den endelige modtagers repræsentanter opfordres skriftligt af kontrolorganet til at overvåge kontrolforanstaltningerne, herunder udtagningen af de prøver, der skal anvendes til analyserne. Udtagningen af prøver foregår i overensstemmelse med almindelig sædvane. Ved prøveudtagninger udtager kontrolorganet to supplerende prøver, som det opbevarer forseglet til rådighed for ngo’en med henblik på en eventuel fornyet kontrol samt i tilfælde af indsigelse fra modtagerens eller leverandørens side.

Omkostningerne ved de produkter, der udtages til prøverne, bæres af leverandøren.

Modtageren af produkterne udsteder en overtagelsesattest til leverandøren straks efter, at produkterne er leveret »frit bestemmelsessted«, og efter at leverandøren har overdraget modtageren originaleksemplaret af den endelige overensstemmelsesattest og en proformafaktura med angivelse af produkternes værdi og deres vederlagsfrie afståelse til modtageren.

Ved levering af produkter i styrtgodsladninger accepteres i givet fald en vægttolerance på 3 % (uden prøvernes vægt) under den bestilte mængde. Ved levering af emballerede produkter er tolerancen begrænset til 1 %. Hvis tolerancerne overskrides, kan ngo’en kræve, at leverandøren foretager en yderligere levering på de samme finansielle betingelser som dem, der blev fastsat ved den oprindelige levering.

IX.   BETALINGSBETINGELSER

Den øvre grænse for det beløb, ngo’en skal betale til leverandøren, udgøres af budsummen, hvortil lægges eventuelle omkostninger, og hvorfra i givet fald trækkes de i det følgende omhandlede fradrag.

Hvis produkternes kvalitet, emballering eller mærkning som fastslået på leveringsstadiet ikke svarer til de fastsatte forskrifter, men ikke har været til hinder for udstedelse af en overtagelsesattest, kan ngo’en foretage fradrag ved fastlæggelsen af det beløb, der skal betales.

Medmindre der er tale om force majeure, fortabes sikkerheden for levering delvist og kumulativt i følgende tilfælde:

med 10 % af værdien af de mængder, der ikke er leveret, jf. dog de i punkt VIII nævnte tolerancer

med 0,1 % af værdien af de mængder, der leveres efter fristens udløb, pr. dags forsinkelse

i påkommende tilfælde og på betingelse af, at det er fastsat i udbudsbekendtgørelsen, med 0,1 % pr. dags førtidig levering.

Beløbene for de fortabelser af sikkerhed, der sker, trækkes fra det endelige beløb, som skal betales. Sikkerhedsgarantierne frigives derefter samlet og fuldt ud.

Ngo’en kan efter skriftlig anmodning fra leverandøren godtgøre denne visse ekstraomkostninger, f.eks. oplagrings- og forsikringsomkostninger, som faktisk er betalt af leverandøren, idet ingen administrationsomkostninger kan medregnes, som ngo’en anslår på grundlag af behørig dokumentation, forudsat at der er udstedt en overtagelsesattest eller leveringsattest uden forbehold med hensyn til de krævede omkostningers art, og som følge af:

en forlængelse af leveringsperioden på modtagerens begæring, eller

en forsinkelse på mere end 30 dage mellem på den ene side leveringsdatoen og på den anden side udstedelsen af overtagelsesattesten eller af den endelige overensstemmelsesattest.

Ekstraomkostninger kan ikke overstige et maksimum på:

1 EUR pr. ton produkter i styrtgodsladninger og 2 EUR pr. ton emballerede produkter pr. uge for oplagringsomkostningernes vedkommende

0,75 % årligt af produkternes værdi for forsikringsomkostningernes vedkommende.

Det beløb, der skal betales, udbetales på leverandørens begæring, som fremlægges i to eksemplarer. Anmodningen om betaling af udbuddets samlede beløb eller af restsummen skal være ledsaget af følgende dokumenter:

en faktura lydende på det krævede beløb

originaleksemplaret af overtagelsesattesten

en kopi af overensstemmelsesattesten undertegnet af leverandøren med bekræftelse af, at kopien er i overensstemmelse med originaleksemplaret.

Når 50 % af den samlede mængde i udbudsbekendtgørelsen er leveret, kan leverandøren indgive en anmodning om forskud, vedlagt en faktura lydende på det krævede beløb og en kopi af den foreløbige overensstemmelsesattest.

Anmodninger om betaling af udbuddets samlede beløb eller restsummen indgives til ngo’en efter overtagelsesattestens udstedelse. Betalingen foretages inden for en frist på 60 dage efter ngo’ens modtagelse af en fuldstændig og præcis anmodning. Uberettigede forsinkelser giver anledning til betaling af morarenter til Den Europæiske Centralbanks månedssats.

X.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Ngo’en vurderer de tilfælde af force majeure, som kan ligge til grund for, at en levering ikke har fundet sted, eller at en af de forpligtelser, som påhviler leverandøren, ikke er overholdt. Omkostningerne i forbindelse med et af ngo’en anerkendt tilfælde af force majeure bæres af ngo'en.


(1)  EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1.

(2)  EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1.


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2005

om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

(meddelt under nummer K(2005) 4185)

(EØS-relevant tekst)

(2005/770/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og produkter (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2003/634/EF (2) godkendes og anføres programmer, som diverse medlemsstater har forelagt. På grundlag af programmerne kan medlemsstaterne siden indlede procedurerne, for at en zone eller et akvakulturbrug, der ligger i en ikke-godkendt zone, kan opnå status som godkendt zone eller godkendt akvakulturbrug beliggende i en ikke-godkendt zone med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN).

(2)

Det finske program vedrørende IHN i hele landet og VHS på det finske fastland er afsluttet og bør udgå af bilag I til beslutning 2003/634/EF.

(3)

Programmet vedrørende Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO) er afsluttet og bør udgå af bilag II til beslutning 2003/634/EF.

(4)

Beslutning 2003/634/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/634/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 220 af 3.9.2003, s. 8. Senest ændret ved beslutning 2005/414/EF (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 29).


BILAG I

»BILAG I

PROGRAMMER, DER ER FORELAGT, FOR AT ZONER KAN OPNÅ STATUS SOM GODKENDTE ZONER MED HENSYN TIL VHS OG IHN

1.   DANMARK

DE PROGRAMMER, SOM DANMARK FORELAGDE DEN 22. MAJ 1995, OMFATTER:

Afvandingsområdet for FISKEBÆK Å

Alle DELE AF JYLLAND syd og vest for afvandingsområderne for Storåen, Karup Å, Gudenåen og Grejs Å

Alle DANSKE ØER.

2.   TYSKLAND

DE PROGRAMMER, SOM TYSKLAND FORELAGDE DEN 25. FEBRUAR 1999, OMFATTER:

En zone i afvandingsområdet for »OBERN NAGOLD«.

3.   ITALIEN

3.1.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE DEN SELVSTYRENDE PROVINS BOLZANO DEN 6. OKTOBER 2001, SOM ÆNDRET VED SKRIVELSE AF 27. MARTS 2003, OMFATTER:

Den selvstyrende provins Bolzano

Zonen omfatter alle afvandingsområder i Bolzano-provinsen.

Zonen omfatter den øvre del af ZONA VAL D'ADIGE, dvs. Adige-flodens afvandingsområder, fra dens udspring i Bolzano-provinsen til grænsen til Trento-provinsen.

(NB: Den nedre del af ZONA VAL D'ADIGE er omfattet af det godkendte program for den selvstyrende provins Trento. Zonens øvre og nedre del skal betragtes som én epidemiologisk enhed.)

3.2.   DE PROGRAMMER, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE DEN SELVSTYRENDE PROVINS TRENTO HHV. DEN 23. DECEMBER 1996 OG DEN 14. JULI 1997, OMFATTER:

Zona Val di Sole e Val di Non

Noce-bjergstrømmens afvandingsområde, fra udspringet til S. Giustina-dæmningen

Zona Val d’Adige — den nedre del

Adige-flodens afvandingsområder og dens udspring i den selvstyrende provins Trento, fra grænsen til provinsen Bolzano til Ala-dæmningen (vandkraftværk)

(NB: Den øvre del af ZONA VAL D’ADIGE er omfattet af det godkendte program for Bolzano-provinsen. Zonens øvre og nedre del skal betragtes som én epidemiologisk enhed.)

Zona del torrente Arnò

Arnò-bjergstrømmens afvandingsområde, fra udspringet til nedstrømsdæmningen forud for det sted, hvor Arnò-bjergstrømmen løber sammen med Sarca-floden

Zona Val Banale

Ambies-bjergstrømmens afvandingsområde frem til dæmningen ved et vandkraftværk

Zona Varone

Magnone-bjergstrømmens afvandingsområde, fra udspringet til vandfaldet

Zona Alto e Basso Chiese

Chiese-flodens afvandingsområde, fra udspringet til Condino-dæmningen, bortset fra afvandingsområderne for bjergstrømmene Adanà og Palvico

Zona del torrente Palvico

Palvico-bjergstrømmens afvandingsområde frem til en dæmning af beton og stenfyld

3.3.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE VENETO-REGIONEN DEN 21. FEBRUAR 2001, OMFATTER:

Zona del torrente Astico

Astico-flodens afvandingsområde, fra udspringet (i den selvstyrende provins Trento og i Vicenza-provinsen, Veneto-regionen) til dæmningen tæt ved Pedescala-broen i Vicenza-provinsen

Astico-flodens nedre del, mellem dæmningen tæt ved Pedescala-broen og Pria Maglio-dæmningen, betragtes som en stødpudezone.

3.4.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE UMBRIA-REGIONEN DEN 20. FEBRUAR 2002, OMFATTER:

Zona Fosso di Monterivoso: Monterivoso-flodens afvandingsområde, fra udspringet til den ikke passerbare dæmning nær Ferentillo

3.5.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE LOMBARDIA-REGIONEN DEN 23. DECEMBER 2003, OMFATTER:

Zona valle del torrente Venina: Venina-flodens afvandingsområde, fra udspringet til følgende afgrænsning:

vest: Livrio-dalen

syd: Alpi Orobie fra Publino-passet til Pizzo Redorto

øst: Armisa- og Armisola-dalene

3.6.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE TOSCANA-REGIONEN DEN 23. SEPTEMBER 2004, OMFATTER:

Zona valle di Tosi: Vicano di S. Ellero-flodens afvandingsområde, fra udspringet til dæmningen Il Greto nær landsbyen Raggioli.

4.   FINLAND

4.1.   DET PROGRAM VEDRØRENDE VHS (1) HERUNDER SÆRLIGE UDRYDDELSESFORANSTALTNINGER, SOM FINLAND FORELAGDE DEN 29. MAJ 1995, SOM ÆNDRET VED SKRIVELSER AF HHV. 27. MARTS 2002, 4. JUNI 2002, 12. MARTS 2003, 12. JUNI 2003, 20. OKTOBER 2003 OG 17. MAJ 2005 OMFATTER:

Alle FINLANDS kystområder med særlige udryddelsesforanstaltninger i:

Åland

det område i Pyttis, der er omfattet af restriktioner

det område, der er omfattet af restriktioner, og som dækker kommunerne Nystad, Pyhäranta og Raumo.

5.   CYPERN

DE PROGRAMMER, SOM CYPERN FORELAGDE DEN 20. APRIL 2004, OMFATTER:

hele Cypern.«


(1)  Ved denne beslutning afsluttes programmet med hensyn til IHN, idet der for denne sygdoms vedkommende er indrømmet status som godkendt.


BILAG II

»BILAG II

PROGRAMMER, DER ER FORELAGT, FOR AT AKVAKULTURBRUG KAN OPNÅ STATUS SOM GODKENDTE AKVAKULTURBRUG I EN IKKE-GODKENDT ZONE MED HENSYN TIL VHS OG IHN

1.   ITALIEN

1.1.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE FRIULI VENEZIA GIULIA-REGIONEN, UDINE-PROVINSEN, DEN 2. MAJ 2000, OMFATTER:

Akvakulturbrug beliggende i Tagliamento-flodens afvandingsområde:

Azienda Vidotti Giulio SNC, Sutrio

1.2.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE VENETO-REGIONEN DEN 21. DECEMBER 2003, OMFATTER:

Akvakulturbrug:

Azienda agricola Bassan Antonio.«


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2005

om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel

(meddelt under nummer K(2005) 4186)

(EØS-relevant tekst)

(2005/771/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 19, nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til de almindelige bestemmelser i bilag II til Kommissionens beslutning 93/195/EØF (2) er genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel begrænset til heste, som har opholdt sig mindre end 30 dage i tredjelande opført i samme gruppe i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Registrerede heste, der deltager i De Olympiske Lege, i arrangementer som forberedelse hertil eller i De Paralympiske Lege, vil være under veterinært tilsyn fra værtstredjelandets kompetente myndigheder og fra arrangøren, International Federation for Equestrian Sports (FEI).

(3)

Da veterinærtilsynet er omfattende, og de pågældende heste holdes adskilt fra dyr med en lavere sundhedsstatus, bør tidsrummet for midlertidig udførsel udvides, uden at det dog når op på 90 dage, ligesom de dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelserne om udstedelse af sundhedscertifikat i forbindelse med genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel, hvor de har deltaget i hestesportsbegivenheder under De Olympiske Lege, herunder arrangementer som forberedelse hertil, eller i De Paralympiske Lege, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

Beslutning 93/195/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 93/195/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes som sidste led:

»—

når der er tale om heste, der har deltaget i hestesportsbegivenheder under De Olympiske Lege, i arrangementer som forberedelse hertil eller i De Paralympiske Lege, og som opfylder betingelserne i det sundhedscertifikat, hvortil modellen er vist i bilag IX.«

2)

Teksten i bilaget til nærværende beslutning indsættes som bilag IX.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 320).

(2)  EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2005/605/EF (EUT L 206 af 9.8.2005, s. 16).


BILAG

»BILAG IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2005

om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea majs L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfugle og for tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat

(meddelt under nummer K(2005) 4192)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2005/772/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 1, første afsnit,

efter høring af Den Europæiske Fødevareautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2001/18/EF må et produkt, der indeholder eller består af en genetisk modificeret organisme eller en kombination af genetisk modificerede organismer, først markedsføres, efter at myndighederne i en medlemsstat har givet skriftlig tilladelse hertil efter den i samme direktiv fastsatte procedure.

(2)

Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Mycogen Seeds har forelagt de nederlandske myndigheder en anmeldelse (referencenummer C/NL/00/10) om markedsføring af et genetisk modificeret majsprodukt (Zea majs L., linje 1507).

(3)

Anmeldelsen omfatter import til Fællesskabet og anvendelse til de samme formål som al anden majs, herunder som foder, undtagen til dyrkning og anvendelse som eller i fødevarer, af sorter, der er afledt af 1507-transformationsbegivenheden.

(4)

De nederlandske myndigheder har efter proceduren i artikel 14 i direktiv 2001/18/EF udarbejdet en vurderingsrapport, som er tilsendt Kommissionen og myndighederne i de andre medlemsstater. Det konkluderes i vurderingsrapporten, at der efter alt at dømme ikke er nogen grund til at nægte tilladelse til markedsføring af Zea majs L., linje 1507 under forudsætning af, at visse betingelser opfyldes.

(5)

Myndighederne i nogle af de øvrige medlemsstater har fremsat indvendinger mod markedsføringen af produktet.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet vedtog en udtalelse den 24. september 2004, hvori den konkluderede, at Zea majs L., linje 1507 — under hensyntagen til den foreslåede anvendelse heraf — sandsynligvis ikke vil få skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fandt også, at tilladelsesindehaverens overvågningsplan var fyldestgørende for de påtænkte anvendelser af 1507-majs.

(7)

En gennemgang af de enkelte indvendinger på baggrund af direktiv 2001/18/EF, af oplysningerne i anmeldelsen og af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse giver ikke grund til at tro, at markedsføring af Zea majs L., linje 1507 vil være skadelig for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

(8)

Majs af linje 1507 bør tildeles en entydig identifikator som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer (3).

(9)

Utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor af genetisk modificerede organismer i produkter er fritaget for mærknings- og sporbarhedskravene, hvis de ikke overskrider de tærskelværdier, som er fastsat i henhold til direktiv 2001/18/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (4).

(10)

I lyset af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er der ikke grund til at fastsætte særlige betingelser for de påtænkte anvendelser, hvad angår håndtering eller emballage af produktet og beskyttelse af bestemte økosystemer, miljøområder eller geografiske områder.

(11)

Før produktet markedsføres, bør der træffes foranstaltninger til at sikre mærkning og sporbarhed på alle stadier i markedsføringen, herunder kontrol ved hjælp af passende validerede detektionsmetoder.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er ikke i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 30 i direktiv 2001/18/EF, og Kommissionen har derfor forelagt Rådet et forslag vedrørende disse foranstaltninger. Da Rådet ved udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF, hverken havde vedtaget de foreslåede foranstaltninger eller tilkendegivet, at det var imod dem, jf. artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5), bør foranstaltningerne vedtages af Kommissionen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tilladelse

Uden at andre EF-retsforskrifter tilsidesættes, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (6) og forordning (EF) nr. 1829/2003, giver de nederlandske myndigheder i henhold til denne beslutning skriftlig tilladelse til markedsføring af det i artikel 2 beskrevne produkt, som Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Mycogen Seeds (referencenummer C/NL/00/10) har anmeldt.

I tilladelsen skal det ifølge artikel 19, stk. 3, i direktiv 2001/18/EF udtrykkeligt angives, hvilke betingelser der gælder for tilladelsen, og disse er anført i artikel 3 og 4.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetisk modificerede organismer, der skal markedsføres som eller i produkter, i det følgende benævnt »produktet«, er korn af majs (Zea majs L.), med resistens over for den europæiske majsborer (Ostrinia nubilalis) og visse andre skadelige sommerfugle og tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat, hidrørende fra majslinjen 1507, der ved hjælp af partikelaccelerationsteknologi er transformeret med det lineære DNA-fragment PHI8999A indeholdende følgende DNA i to kassetter:

a)

Kassette 1:

En syntetisk udgave af det trunkerede cry1F-gen afledt af Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, der giver resistens over for den europæiske majsborer (Ostrinia nubilalis) og visse andre skadelige sommerfugle, herunder Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon og Diatraea grandiosella, reguleret af ubiquitinpromotoren ubiZM1(2), der er afledt af Zea majs og ORF25PolyA-terminatoren fra Agrobacterium tumefaciens pTi15955.

b)

Kassette 2:

En syntetisk udgave af pat-genet fra Tü494-stammen af Streptomyces viridochromogenes, der giver tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat, reguleret af 35S-promotoren og terminatorsekvenser fra blomkålsmosaikvirus.

2.   Tilladelsen omfatter korn fra afkom af krydsninger af majslinjen 1507 med traditionelt dyrket majs, som eller i produkter.

Artikel 3

Betingelser for markedsføring

Produktet kan anvendes som al anden majs med undtagelse af dyrkning og anvendelse som eller i fødevarer og kan markedsføres på følgende betingelser:

a)

Tilladelsen gælder i en periode på 10 år fra udstedelsesdatoen.

b)

Den entydige identifikator for produktet er DAS-Ø15Ø7-1.

c)

Indehaveren af tilladelsen skal efter anmodning stille positive og negative kontrolprøver af produktet eller dets genetiske materiale eller referencematerialer til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og inspektionsorganer og for Fællesskabets kontrollaboratorier, jf. dog artikel 25 i direktiv 2001/18/EF.

d)

Uden at dette indskrænker særlige mærkningskrav i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal ordene »Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer« eller »Dette produkt indeholder genetisk modificeret 1507-majs« stå på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet, medmindre andre EF-retsforskrifter fastsætter en tærskelværdi, under hvilken disse oplysninger ikke kræves.

e)

Så længe produktet ikke er godkendt til markedsføring med henblik på dyrkning, skal angivelsen »ikke til dyrkning« stå enten på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet.

Artikel 4

Overvågning

1.   I hele tilladelsens gyldighedsperiode er indehaveren af tilladelsen ansvarlig for etablering og gennemførelse af den i anmeldelsen indeholdte generelle plan for overvågning af eventuelle skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet som følge af håndtering eller anvendelse af produktet.

2.   Indehaveren af tilladelsen informerer straks operatører, brugere, nationale institutter for forskning i dyreernæring og foder samt veterinærtjenester om indførelsen af 1507-majs i Fællesskabet samt om produktets sikkerhedsmæssige og generelle egenskaber og om overvågningsbetingelserne.

3.   Indehaveren af tilladelsen skal forelægge Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder årlige rapporter om resultaterne af overvågningen.

4.   Indehaveren af tilladelsen og/eller myndighederne i den medlemsstat, der modtog den oprindelige anmeldelse, tager i givet fald og efter aftale med Kommissionen og myndighederne i den medlemsstat, der modtog den oprindelige anmeldelse, den i anmeldelsen indeholdte overvågningsplan op til revision i lyset af resultaterne af overvågningen, uden at dette i øvrigt indskrænker anvendelsen af artikel 20 i direktiv 2001/18/EF. Forslag til en revideret overvågningsplan skal forelægges medlemsstaternes myndigheder.

5.   Indehaveren af tilladelsen skal over for Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder kunne dokumentere:

a)

at overvågningsnetværket, som specificeret i den overvågningsplan, der indgår i anmeldelsen, indsamler de oplysninger, der er relevante for overvågningen af produktet, og

b)

at deltagerne i dette overvågningsnetværk har indvilliget i at stille disse oplysninger til rådighed for indehaveren af tilladelsen før den dato, hvor de i stk. 3 omhandlede overvågningsrapporter skal forelægges for Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder.

Artikel 5

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra datoen for anvendelsen af en EF-beslutning om godkendelse af markedsføring af det produkt, der er nævnt i artikel 1 med henblik på anvendelse som eller i fødevarer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (7), og om en metode til detektion af dette produkt, der er valideret af EF-referencelaboratoriet.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(3)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(4)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(7)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/45


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2005

om ophævelse af beslutning 2003/136/EF om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Luxembourg

(meddelt under nummer K(2005) 4193)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2005/773/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, artikel 25, stk. 3, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev i 2001 konstateret klassisk svinepest i populationen af vildtlevende svin i Luxembourg.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2003/136/EF (2) godkendte Kommissionen de planer, Luxembourg havde forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin.

(3)

Ved beslutning 2005/224/EF godkendte Kommissionen afslutningen af planen for nødvaccination af vildtlevende svin.

(4)

De oplysninger, som Luxembourg har fremlagt, viser, at man har haft held til at udrydde klassisk svinepest i populationen af vildtlevende svin, og at der ikke længere er behov for den godkendte udryddelsesplan.

(5)

Beslutning 2003/136/EF bør derfor ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2003/136/EF ophæves.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik og Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 53 af 28.2.2003, s. 52. Ændret ved beslutning 2005/224/EF (EUT L 71 af 17.3.2005, s. 69).


5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/46


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2005

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår embryonindsamlingsteam i USA

(meddelt under nummer K(2005) 4195)

(EØS-relevant tekst)

(2005/774/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), fastsættes det, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for dette land, således at der føjes et team til listen, og et team udgår.

(3)

USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og det pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af USA's veterinærmyndigheder med henblik på eksport til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 8. november 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2005/450/EF (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 24).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages der følgende ændringer af listen vedrørende USA:

a)

Rækken for embryonindsamlingsteam nr. 91NJ021 E503 udgår:

»US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt«

b)

Følgende række indsættes:

»US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin«


Berigtigelser

5.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/48


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2005/759/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere

( Den Europæiske Unions Tidende L 285 af 28. oktober 2005 )

Beslutning 2005/759/EF læses således:

»

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. oktober 2005

om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere

(meddelt under nummer K(2005) 4287)

(EØS-relevant tekst)

(2005/759/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og fugle, som kan være dødelig og forårsage forstyrrelser, der hurtigt kan udvikle sig til en epizooti, som kan udgøre en alvorlig trussel mod dyre- og folkesundheden og gå voldsomt ud over fjerkræopdrættets rentabilitet. Der er en risiko for, at sygdomsagensen kan blive indslæbt via international handel med levende fugle, bortset fra fjerkræ, herunder fugle, der ledsager deres ejere (selskabsdyr).

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2000/666/EF af 16. oktober 2000 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fugle, bortset fra fjerkræ, samt karantænebetingelser (2) skal medlemsstaterne tillade import af fugle fra tredjelande, der er opført som medlemmer af Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE). De lande, der er anført i bilag I til nærværende beslutning, er medlemmer af OIE, og medlemsstaterne skal derfor i henhold til beslutning 2000/666/EF acceptere import af fugle, bortset fra fjerkræ, fra de pågældende lande.

(3)

Der bør om nødvendigt også henvises til Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (3).

(4)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 gælder der forskellige veterinærkontrolordninger afhængigt af antallet af dyr. Denne sondring ud fra antal bør anvendes i forbindelse med denne beslutning.

(5)

I henhold til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (4), skal importerede dyr kontrolleres i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/496/EØF.

(6)

I henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 998/2003 anvendes beskyttelsesforanstaltningerne i Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (5), særlig artikel 18, stk. 1.

(7)

Højpatogen aviær influenza er blevet påvist hos importerede fugle i karantæne i en medlemsstat, og transport af fugle holdt som selskabsdyr fra visse risikoområder bør derfor suspenderes, og ved afgrænsningen af de pågældende områder bør der henvises til OIE's relevante regionale kommissioner.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Transport fra tredjelande

1.   Medlemsstaterne tillader kun transport af sendinger bestående af under 5 levende fugle holdt som selskabsdyr. En sådan transport tillades, hvis de pågældende fugle kommer fra et OIE-medlemsland, som hører under en relevant regional kommission, der ikke er anført i bilag I.

2.   Medlemsstaterne tillader kun transport af sendinger bestående af under 5 levende fugle holdt som selskabsdyr. En sådan transport tillades, hvis de pågældende fugle kommer fra et OIE-medlemsland, som hører under en relevant regional kommission, der er anført i bilag I, og

a)

har været holdt i 30 dages isolation forud for eksport på afsendelsesstedet i et tredjeland, der er opført i beslutning 79/542/EØF, eller

b)

anbringes i 30 dages karantæne efter import i bestemmelsesmedlemsstaten på steder, der er godkendt i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2000/666/EF, eller

c)

er blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen ifølge producentens anvisninger ved anvendelse af en H5-vaccine, der er godkendt til den pågældende art, eller

d)

har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for eksport og er blevet testet med henblik på påvisning af H5N1-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel 2.1.14 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag.

3.   At betingelserne i stk. 1 og 2 er overholdt, skal attesteres af en embedsdyrlæge (på basis af ejerens erklæring, når det drejer sig om betingelserne i stk. 2, litra b)) i afsendelsestredjelandet efter certifikatmodellen i bilag II.

4.   Veterinærcertifikatet suppleres med:

a)

en erklæring fra ejeren eller dennes repræsentant i overensstemmelse med bilag III

b)

følgende angivelse:

»Fugle holdt som selskabsdyr, jf. artikel 2 i beslutning 2005/759/EF«

Artikel 2

Veterinærkontrol

1.   Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at fugle holdt som selskabsdyr, der transporteres til Fællesskabets område fra et tredjeland, underkastes dokumentkontrol og identitetskontrol af de kompetente myndigheder på rejsendes indgangssted til Fællesskabets område.

2.   Medlemsstaterne udpeger de i stk. 1 omhandlede myndigheder, som har ansvaret for denne kontrol, og underretter straks Kommissionen herom.

3.   De enkelte medlemsstater udarbejder en liste over indgangssteder, jf. stk. 1, og sender den til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen.

4.   Hvis kontrollen viser, at dyrene ikke opfylder kravene i denne beslutning, anvendes artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 998/2003.

Artikel 3

Denne beslutning gælder ikke for transport til Fællesskabets områder af fugle, der ledsager deres ejere, fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Artikel 4

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes indtil den 30. november 2005.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

BILAG I

Tredjelande, der hører under OIE's regionale kommissioner, jf. artikel 1, i:

Afrika

Amerika

Asien, Fjernøsten og Oceanien

Europa

Mellemøsten.

BILAG II

Image

Image

BILAG III

Erklæring fra ejeren af de pågældende fugle holdt som selskabsdyr eller dennes repræsentant

Undertegnede ejer (6) eller repræsentant for ejeren (6) erklærer følgende:

1.

Fuglene ledsages under hele transporten af en person, der har ansvaret for dyrene.

2.

Fuglene er ikke bestemt til kommercielle formål.

3.

I tidsrummet mellem veterinærkontrollen forud for transporten og fuglenes faktiske afsendelse forbliver fuglene isoleret fra eventuel kontakt med andre fugle.

4.

Fuglene har været holdt i de 30 dages isolation forud for transporten uden at komme i kontakt med fugle, der ikke er omfattet af dette certifikat. (6)

5)

Jeg har indgået aftaler angående de 30 dages karantæne efter import på karantænestationen… jf. rubrik I.12 i certifikatet. (6)

(sted)(dato)

Underskrift

«

(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 529/2004 (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 7).

(2)  EFT L 278 af 31.10.2000, s. 26. Senest ændret ved beslutning 2002/279/EF (EFT L 99 af 16.4.2002, s. 17).

(3)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/372/EF (EUT L 118 af 23.4.2004, s. 45).

(4)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(5)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(6)  Det ikke relevante overstreges.