ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 286

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
28. oktober 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1719/2005

af 27. oktober 2005

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der opstillet en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, for under et at opfylde behovene i forbindelse med den fælles toldtarif, statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og med andre fællesskabspolitikker for indførsel og udførsel af varer.

(2)

For at forenkle lovgivningen bør den kombinerede nomenklatur moderniseres og dens struktur tilpasses.

(3)

Det er nødvendigt at ændre den kombinerede nomenklatur for at tage hensyn til følgende: ændringer i de statistiske eller handelspolitiske behov, ændringer foretaget for at opfylde internationale forpligtelser, den teknologiske eller handelsmæssige udvikling, behovet for at harmonisere eller tydeliggøre teksterne samt nødvendigheden af terminologiske tilpasninger med henblik på overensstemmelse på visse sprog i medlemsstaterne, der tiltrådte Fællesskabet i 2004.

(4)

I overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EØF) nr. 2658/87 bør bilag I til den pågældende forordning med virkning fra 1. januar 2006 erstattes af en fuldstændig udgave af den kombinerede nomenklatur sammen med de tilhørende autonome og konventionelle toldsatser, således som det følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet eller Kommissionen.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).


BILAG I

DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. DEL — BESTEMMELSER

Afsnit I — Almindelige bestemmelser

A.

Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

B.

Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne

C.

Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

Afsnit II — Særlige bestemmelser

A.

Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme

B.

Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer

C.

Farmaceutiske præparater

D.

Enhedstoldsats

E.

Emballagematerialer og pakningsgenstande, der indføres med indhold

F.

Toldlempelser på grund af varens art

Liste over tegn, forkortelser og symboler

Liste over supplerende mængdeenheder

II. DEL — TOLDTARIFFEN

Kapitel

Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

1

Levende dyr

2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

5

Diverse produkter af animalsk oprindelse

Afsnit II

Vegetabilske produkter

6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

9

Kaffe, te, maté og krydderier

10

Korn

11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten

12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

13

Schellak og lign.; carbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter

14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Afsnit III

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

17

Sukker og sukkervarer

18

Kakao og tilberedte varer deraf

19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien

22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike

23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder

24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Afsnit V

Mineralske produkter

25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

26

Malme, slagger og aske

27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

29

Organiske kemikalier

30

Farmaceutiske produkter

31

Gødningsstoffer

32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

37

Fotografiske og kinematografiske artikler

38

Diverse kemiske produkter

Afsnit VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf

39

Plast og varer deraf

40

Gummi og varer deraf

Afsnit VIII

Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

44

Træ og varer deraf; trækul

45

Kork og varer deraf

46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papir og pap samt varer deraf

47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap

49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Afsnit XI

Tekstilvarer

50

Natursilke

51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår

52

Bomuld

53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

54

Endeløse kemofibre

55

Korte kemofibre

56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier

59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

60

Trikotagestof

61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude

Afsnit XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

65

Hovedbeklædning og dele dertil

66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

69

Keramiske produkter

70

Glas og glasvarer

Afsnit XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

72

Jern og stål

73

Varer af jern og stål

74

Kobber og varer deraf

75

Nikkel og varer deraf

76

Aluminium og varer deraf

77

(Reserveret til eventuel senere brug i det harmoniserede system)

78

Bly og varer deraf

79

Zink og varer deraf

80

Tin og varer deraf

81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

83

Diverse varer af uædle metaller

Afsnit XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil

84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil

85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil

Afsnit XVII

Transportmidler

86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil

88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

89

Skibe, både og flydende materiel

Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil

91

Ure og dele dertil

92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Afsnit XIX

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

93

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

Afsnit XX

Diverse varer

94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

96

Diverse

Afsnit XXI

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

98

Komplette industrielle anlæg

99

(Reserveret til særlige formål fastsat af de kompetente fællesskabsmyndigheder)

III. DEL — TOLDBILAG

Afsnit I — Landbrugsbilag

Bilag 1

Landbrugselementer (EA) samt tillægstoldsatser for sukker (AD S/Z) og tillægstoldsatser for mel (AD F/M)

Bilag 2

Produkter, for hvilke der anvendes en indgangspris

Afsnit II — Liste over farmaceutiske stoffer, som opfylder betingelserne for behandling med toldfritagelse

Bilag 3

Liste udarbejdet af WHO over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INNs) på medicinske præparater med toldfritagelse

Bilag 4

Liste over præfikser og suffikser, som i forbindelse med de i bilag 3 nævnte INNs beskriver salte, estere eller hydrater af INNs; disse salte, estere og hydrater er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes i samme 6-cifrede HS-underposition som det tilsvarende INN

Bilag 5

Salte, estere og hydrater af INNs, som ikke kan tariferes i samme HS-position som det tilsvarende INN, og som er fritaget for told

Bilag 6

Liste over farmaceutiske mellemstoffer, dvs. stoffer der bruges til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, som er fritaget for told

Afsnit III — Kontingenter

Bilag 7

WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder

Afsnit IV — Toldlempelser på grund af varens art

Bilag 8

Varer, der er uegnet til fortæring (Liste over denatureringsmidler)

Bilag 9

Certifikater

I. DEL

BESTEMMELSER

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

A.   Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1.

Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2.

a)

Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. Positionen omfatter endvidere varer af den pågældende art (herunder ukomplette eller ufærdige varer, som efter denne bestemmelse tariferes som komplette eller færdige varer), når de foreligger i adskilt eller ikke samlet stand.

b)

Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når varer fremstillet af et bestemt materiale nævnes, tages der herved sigte på varer fremstillet såvel helt som delvis af det pågældende materiale. Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger og af sammensatte varer er angivet i punkt 3 nedenfor.

3.

Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a)

Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b)

Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

c)

Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

4.

Varer, som ikke kan tariferes i henhold til ovenstående bestemmelser, tariferes i samme position som de varer, hvormed de har mest tilfælles.

5.

Foruden ovenstående regler anvendes følgende bestemmelser for de deri beskrevne varer:

a)

Etuier, æsker mv. til fotografiapparater, musikinstrumenter, geværer, tegneinstrumenter, halskæder og lign., som er specielt udformet til en bestemt vare eller sæt af varer, anvendelig til lang tids brug og som foreligger sammen med de varer, hvortil de er bestemt, tariferes i samme position som de pågældende varer, såfremt de er af den art, der sædvanligvis sælges sammen med disse. Denne bestemmelse anvendes imidlertid ikke, såfremt etuiet, æsken mv. giver helheden dens væsentligste karakter.

b)

Medmindre andet følger af punkt 5 a), skal emballagematerialer og pakningsgenstande (1), som foreligger sammen med deres indhold, tariferes sammen med varerne, såfremt de er af den art, der sædvanligvis anvendes til pakning af sådanne varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende i tilfælde, hvor emballagematerialerne eller pakningsgenstandene tydeligt er egnede til anvendelse flere gange.

6.

Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt — med de fornødne tillempninger — efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.

B.   Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne

1.

Toldsatserne for indførte varer med oprindelse i lande, der har tiltrådt den almindelige overenskomst om told- og udenrigshandel, eller i lande, med hvilke Det Europæiske Fællesskab har aftalt mestbegunstigelsesklausul i forbindelse med toldbehandlingen, er de i toldtariffens kolonne 3 anførte toldsatser. Med forbehold af andre bestemmelser anvendes de »bundne« toldsatser også for andre varer end ovenfor nævnt, som indføres fra alle tredjelande.

De bundne toldsatser i kolonne 3 er gældende fra 1. januar 2006.

De autonome toldsatser angivet ved en fodnote anvendes, såfremt de er lavere end de bundne toldsatser.

2.

Bestemmelserne i punkt 1 anvendes ikke, når særlige autonome toldsatser er fastsat for varer med oprindelse i bestemte lande, eller når der anvendes præferencetoldsatser på grund af aftaler.

3.

Bestemmelserne i punkt 1 og 2 hindrer ikke medlemsstaterne i at anvende andre toldsatser end dem, der er anført i den fælles toldtarif, såfremt dette er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

4.

Toldsatserne, der er angivet ved et procenttal, er værditoldsatser.

5.

Betegnelsen »EA« angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et »landbrugselement«, der fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

6.

Betegnelserne »AD S/Z« eller »AD F/M« i kapitel 17 til 19 angiver, at den maksimale toldsats omfatter en værditoldsats plus en tillægstoldsats for visse former for sukker eller for mel. Denne tillægstoldsats fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

7.

Betegnelsen »€/ % vol/hl« i kapitel 22 angiver, at en specifik toldsats (udtrykt i euro) skal beregnes efter volumenprocent alkohol pr. hektoliter. Dette betyder, at en drikkevare med et alkoholindhold på 40 % vol fortoldes på følgende måde:

»1 €/ % vol/hl« = 1 € × 40, hvilket giver en toldsats på 40 € pr. hektoliter, eller

»1 €/ % vol/hl + 5 €/hl« = 1 € × 40 + 5 €, hvilket giver en toldsats på 45 € pr. hektoliter.

Når betegnelsen »MIN« angives (f. eks. »1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl«), betyder dette, at toldsatsen, der er beregnet efter ovenstående regel, skal sammenlignes med minimumstoldsatsen (f. eks. »9 €/hl«), og at den højeste af disse to toldsatser skal anvendes.

C.   Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

1.

For så vidt andet ikke er bestemt, anvendes bestemmelserne om toldværdi foruden til fastsættelse af værdien af værditoldpligtige varer også til fastsættelse af den værdi, der finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner.

2.

For vægttoldpligtige varer samt i de tilfælde, hvor vægten finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner, anses som:

a)

»bruttovægt«: varens vægt med hele emballagematerialet eller pakningsgenstanden

b)

»nettovægt« eller »vægt« (uden nærmere bestemmelse): varens vægt uden nogen form for emballagemateriale eller pakningsgenstand.

3.

Modværdien i national valuta af euroen, for andre medlemsstater end deltagende medlemsstater, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (2) (herefter benævnt »Ikke-deltagende medlemsstater«), skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (3).

4.

Adgang til toldlempelse for visse varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål:

Enhver vare bestemt til et særligt anvendelsesformål, for hvilken den importafgift, som gælder under toldlempelsesordningen for varer til særligt anvendelsesformål, ikke er mindre end den, som gælder, når der ikke tages hensyn til det særlige anvendelsesformål, skal henføres under underpositionen for særligt anvendelsesformål, uden anvendelse af bestemmelserne i artikel 291 til 300 i forordning (EØF) nr. 2454/93 (EUT L 253 af 11.10.1993).

AFSNIT II

SÆRLIGE BESTEMMELSER

A.   Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme

1.

Tolden suspenderes for varer, der er bestemt til indbygning i de i nedenstående skema nævnte skibe, både eller andre fartøjer, ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udstyr eller udrustning til sådanne fartøjer.

2.

Tolden suspenderes for:

a)

varer, der er bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme,

1)

der er stationære (pos. ex 8430 49) og opstillet inden for eller uden for medlemsstaternes territorialfarvande

2)

der er flydende eller til nedsænkning (pos. 8905 20)

ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udrustning til sådanne platforme.

Som bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme anses ligeledes varer, såsom brændstof, smøremidler og gas, der er nødvendige for driften af maskiner og apparater, som anvendes om bord ved nybygning, reparation, vedligeholdelse, ombygning eller udrustning, men som ikke er fast knyttet til disse platforme og derfor ikke udgør en integrerende del

b)

rør, slanger, kabler og forbindelsesdele dertil, til brug ved forbindelse af bore- og produktionsplatforme med fastlandet.

KN-kode

Varebeskrivelse

(1)

(2)

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8901 10

Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger

8901 10 10

Søgående

8901 20

Tankskibe

8901 20 10

Søgående

8901 30

Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under pos. 8901 20

8901 30 10

Søgående

8901 90

Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

8901 90 10

Søgående

8902 00

Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter

 

Søgående

8902 00 12

Med bruttotonnage over 250

8902 00 18

Med bruttotonnage 250 og derunder

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

 

Andre varer

8903 91

Sejlbåde, også med hjælpemotor

8903 91 10

Søgående

8903 92

Motorbåde, undtagen både med påhængsmotor

8903 92 10

Søgående

8904 00

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8904 00 10

Bugserbåde

 

Fartøjer til skubning

8904 00 91

Søgående

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 10

Opmudringsfartøjer

8905 10 10

Søgående

8905 90

Andre varer

8905 90 10

Søgående

8906

Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde

8906 10 00

Krigsskibe

 

Andre varer

8906 90 10

Søgående

3.

Adgangen til suspension sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser af hensyn til toldkontrollen med varernes anvendelse.

B.   Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer

1.

Toldfritagelse er fastsat for:

civile luftfartøjer

visse varer bestemt til indbygning eller montering i civile luftfartøjer ved disses bygning, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning

stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil, til civilt brug.

Disse varer henhører under de positioner og underpositioner, der er anført i tabellerne i punkt 5.

2.

Som “civile luftfartøjer” i punkt 1, første og andet led, betragtes alle luftfartøjer, bortset fra luftfartøjer, der anvendes af militære eller lignende tjenestegrene inden for medlemsstaterne, og som er registreret som militære eller ikke-civile luftfartøjer.

3.

Udtrykket “varer bestemt til civile luftfartøjer” i punkt 1, andet led, omfatter varer til anvendelse i stationært flyvetræningsudstyr til civilt brug.

4.

Toldfritagelse er betinget af de vilkår, som er anført i de relevante fællesskabsbestemmelser med henblik på toldtilsyn med anvendelsen af sådanne varer (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer).

5.

Varer, for hvilke der kan indrømmes toldfritagelse, henhører under følgende positioner og underpositioner:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

For følgende underpositioners vedkommende indrømmes der kun toldfritagelse for de varer bestemt til civile luftfartøjer, der er anført i kolonne 2:

Underposition

Varebeskrivelse

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Forsynet med fittings

4008 29

Profiler, udskårne

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Til rørledninger til gasser eller væsker

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Varer til teknisk brug

4504 90, 4823 90

Pakninger, underlagsskiver og lignende varer

6813 10, 6813 90

På basis af asbest eller andre mineralske stoffer

7007 21

Sikkerhedsglas, uden ramme

7312 10, 7312 90

Forsynet med kroge eller andet tilbehør

7322 90

Varmluftgeneratorer eller varmluftfordelere (bortset fra dele dertil)

7324 90

Sanitetsartikler (bortset fra dele dertil)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

Forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8108 90

Rør forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8415 90

Luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Dele til varmeudvekslere

8479 89

Hydropneumatiske akkumulatorer; mekaniske reverseranordninger til jetmotorer; toiletter, specielt fremstillet; luftbefugtere og luftaffugtere; servomekanismer, ikke elektriske; startaggregater, ikke elektriske; pneumatiske startaggregater til turbinereaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner; vindspejlviskere, ikke elektriske; apparater til indstilling af propeller, ikke elektriske

8501 20, 8501 40

Med effekt over 735 W, men ikke over 150 kW

8501 31

Med effekt over 735 W, DC generatorer

8501 33

Motorer med effekt ikke over 150 kW samt generatorer

8501 34 92, 8501 34 90

Generatorer

8501 51

Med effekt over 735 W

8501 53

Med effekt 150 kW og derunder

8516 80

Udelukkende monteret med deres simple isolatorer og elektriske forbindelsesdele, til afisning eller forhindring af tilisning

8522 90

Komponenter til apparater, henhørende under pos. 8520 90, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8525 20

Radiotelegrafiske eller radiotelefoniske apparater

8527 90

Til radiotelefoni eller radiotelegrafi

8529 90

Komponenter til apparater, henhørende under pos. 8526, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8543 89

Flyveregistreringsapparater, elektroniske synkronisatorer og omformere, defrostere og dugfjernere med elektriske modstande

8543 90

Komponenter til apparater, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter, til anvendelse i civile luftfartøjer

8803 90 90

Herunder svæveplaner

9014 90

Til instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014 10 eller 9014 20

9020 00

Undtagen dele

9029 10

Elektriske eller elektroniske omdrejningstællere

9029 90

Til omdrejningstællere, hastighedsmålere og takometre

9031 90

Henhørende under pos. 9031 80

9109 19, 9109 90

Med en bredde eller diameter på 50 mm eller derunder

9401 10

Uden læderbetræk

9405 10, 9405 60

Af uædelt metal eller af plast

9405 92, 9405 99

Dele af varer henhørende under pos. 9405 10 eller 9405 60

6)

Varer nævnt i punkt 5 integreres i Taric ved hjælp af underpositioner med en henvisning til følgende fodnote: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer).«

C.   Farmaceutiske præparater

1.

Der indrømmes toldfritagelse for farmaceutiske præparater i følgende kategorier:

1)

farmaceutiske præparater, der er omfattet af et CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Number) og de internationale fællesnavne (INN) anført i bilag 3

2)

salte, estere og hydrater af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med præfikser eller suffikser anført bilag 4, forudsat at disse varer kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN

3)

salte, estere og hydrater, af INN, som er anført i bilag 5, og som ikke kan tariferes under samme HS-underposition som de tilsvarende INN

4)

farmaceutiske mellemprodukter, som er anført i bilag 6, identificeret ved et kemisk navn og et CAS RN, og som anvendes ved fremstillingen af farmaceutiske præparater.

2.

Særlige tilfælde:

1)

INN omfatter kun præparaterne beskrevet i listen over anbefalede og foreslåede INN, udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Hvor et INN omfatter færre præparater end omfattet af det tilhørende CAS RN, skal der kun indrømmes toldfrihed for præparaterne omfattet af det pågældende INN

2)

når et af de i bilag 3 eller 6 anførte præparater er identificeret ved et CAS RN svarende til en specifik isomer, kan kun denne isomer fritages for told

3)

dobbeltderivater (salte, estere og hydrater) af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med et præfiks eller et suffiks anført i bilag 4, er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN:

f. eks. alaninmethylester, hydrochlorid

4)

når et INN i bilag 3 er et salt (eller en ester), er der ikke noget andet salt (eller nogen anden ester) af den syre, der svarer til det pågældende INN, som kan indrømmes toldfritagelse.

f. eks. kaliumoxprenoat (INN): toldfrit

f. eks. natriumoxprenoat: ikke toldfrit.

D.   Enhedstoldsats

1.

Der anvendes en enhedstoldsats på 3,5 % af værdien for varer:

som indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, eller

som indføres af rejsende i deres personlige bagage

for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Enhedstoldsatsen på 3,5 % anvendes, når værdien af de afgiftspligtige varer ikke overstiger 350 € pr. forsendelse eller pr. rejsende.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer henhørende under kapitel 24, der indføres i en forsendelse eller af rejsende i deres personlige bagage i mængder, der overstiger de i henholdsvis artikel 31 og 46 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 (4) fastsatte grænser.

2.

Som værende uden erhvervsmæssig karakter anses:

a)

for så vidt angår varer, der indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, forsendelser, som:

finder sted lejlighedsvis

udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som

sendes til modtageren uden nogen form for vederlag

b)

for så vidt angår varer, der indføres i rejsendes personlige bagage, indførsel, som:

finder sted lejlighedsvis, og som

udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie eller er beregnet til gaver, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, der indføres under de i punkt 1 og 2 anførte forudsætninger, når den pågældende inden fortoldningen har begæret toldbehandling af varerne i henhold til de importafgifter, der er fastsat for dem. I så fald toldbehandles samtlige varer, som indførslen omfatter, ved anvendelse af de importafgifter, der er fastsat for dem, med forbehold af de toldfritagelser, der er fastsat ved artikel 29 til 31 og 45 til 49 i forordning (EØF) nr. 918/83.

Ved anvendelsen af første afsnit forstås ved importafgifter såvel told og afgifter med tilsvarende virkning og andre importbelastninger, der fastsættes som led i den fælles landbrugspolitik eller i de særordninger, der anvendes for visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

4.

Ikke-deltagende medlemsstater kan afrunde det beløb i national valuta, der fremkommer ved omregning af de 350 €.

5.

Ikke-deltagende medlemsstater kan bibeholde modværdien i national valuta af 350 € uændret, såfremt omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92, før den i punkt 4 omhandlede afrunding foretages, fører til en ændring af modværdien udtrykt i national valuta på under 5 % eller en nedsættelse af denne modværdi.

E.   Emballagematerialer og pakningsgenstande, der indføres med indhold

Følgende bestemmelser anvendes for emballagematerialer og pakningsgenstande, som beskrevet under almindelige tariferingsbestemmelser, litra 5 a) og b), ekspederet til fri omsætning samtidig med de deri indeholdte varer, eller med de varer, hvortil de er bestemt:

1.

Emballagematerialer og pakningsgenstande tariferet sammen med varerne i overensstemmelse med Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 5:

a)

er omfattet af tolden for varerne:

når varerne er værditoldpligtige, eller

når emballagen er indbefattet i toldvægten for varerne

b)

er toldfri:

når varerne er toldfri, eller

når varerne hverken er værditoldpligtige eller vægttoldpligtige, eller

når vægten af sådan emballagemateriale eller pakningsgenstand ikke er indbefattet i toldvægten for varerne.

2.

Når emballagematerialer eller pakningsgenstande, der falder ind under ovennævnte litra 1 a) og b), indeholder eller foreligger sammen med flere varer af forskellig art, opdeles ved fastsættelsen af toldvægten eller toldværdien emballagematerialernes eller pakningsgenstandenes vægt eller værdi forholdsmæssigt på de indeholdte varers vægt eller værdi.

F.   Toldlempelser på grund af varens art

1.

Under visse omstændigheder kan der på grund af varens art indrømmes toldlempelser for følgende varer:

varer, der er uegnet til menneskeføde

frø til udsæd

sigteflor, der ikke er konfektioneret

visse former for friske druer til spisebrug, ostefondue, tobak og nitrat.

Disse varer henhører under underpositioner (5) forsynet med følgende note: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i afsnit II, »Særlige bestemmelser«, litra F.«

2.

De varer, der er uegnet til fortæring, og som er genstand for toldlempelser på grund af deres art, er opført i bilag 8 med henvisning til den position, de hører under, med angivelse af navnet på og mængden af de denatureringsmidler, der er anvendt. De pågældende varer formodes at være uegnede til fortæring, når varen og denatureringsmidlet udgør en homogen blanding, og det ikke er økonomisk rentabelt at adskille blandingen.

3.

Nedenstående varer henføres under de relevante underpositioner for frø til udsæd, såfremt de opfylder de betingelser, der er fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser:

sukkermajs, spelt, hybridmajs til udsæd, ris og sorghum til udsæd: Rådets direktiv 66/402/EØF (6)

læggekartofler: Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 (7)

olieholdige frø og frugter til udsæd: Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 (8).

For sukkermajs, spelt, hybridmajs, ris, hybridsorghum eller olieholdige frø og frugter, for hvilke landbrugsbestemmelserne ikke finder anvendelse, indrømmes der dog toldlempelse på grund af deres art, såfremt det godtgøres, at de faktisk er bestemt til udsæd.

4.

Der indrømmes toldlempelse for sigteflor, der ikke er konfektioneret, på betingelse af, at disse varer er mærket på en måde, som ikke kan fjernes, og som identificerer dem som bestemt til sigtning eller lignende industrielle anvendelsesformål.

5.

Der indrømmes toldlempelse for friske druer til spisebrug, ostefondue, tobak og nitrat på betingelse af, at der forelægges et behørigt påtegnet certifikat. Bilag 9 indeholder modellerne til certifikaterne og de særlige bestemmelser for udstedelsen heraf.

LISTE OVER TEGN, FORKORTELSER OG SYMBOLER

Angiver de nye kodenumre

Angiver de kodenumre, som allerede er blevet anvendt det foregående år, men med et andet indhold

AD F/M

Tillægstold for melindhold

AD S/Z

Tillægstold for sukkerindhold

b/f

Flaske

cm/s

Centimeter pr. sekund

EA

Landbrugselement

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organisation for Standardisation

Kbit

1 024 bit

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg/net mas

Kilogram nettotørvægt

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bit

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter pr. gram

mm/s

Millimeter pr. sekund

RON

Researchoktantal

Bemærkning:

De kantede parenteser i kolonne 1 i toldtariffen angiver, at den pågældende position er udgået (f.eks.: pos. [1519]).

LISTE OVER SUPPLERENDE MÆNGDEENHEDER

c/k

Antal karat (1 metrisk karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Antal celler

ct/l

Tons lasteevne (9)

g

Gram

gi F/S

Gram spaltelige isotoper

GT

Bruttotonnage

kg C5H14ClNO

Kilogram cholinchlorid

kg H2O2

Kilogram hydrogenperoxid

kg K2O

Kilogram kaliumoxid

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

Kilogram methylaminer

kg N

Kilogram kvælstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxid

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg P2O5

Kilogram diphosphorpentaoxid

kg 90 % sdt

Kilogram tørvægt, dvs. varens vægt med et beregnet vandindhold på 10 %

kg U

Kilogram uran

1 000 kWh

Tusinde kilowatt-timer

l

Liter

1 000 l

Tusinde liter

l alc. 100 %

Liter ren alkohol (100 %)

m

Meter

m2

Kvadratmeter

m3

Kubikmeter

1 000 m3

Tusinde kubikmeter

pa

Antal par

p/st

Antal stykker

100 p/st

Hundrede stykker

1 000 p/st

Tusinde stykker

TJ

Terajoule (kalorimetrisk (øvre) brændværdi)

II. DEL

TOLDTARIFFEN

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

Bestemmelser

1.

I dette afsnit omfatter enhver henvisning til en bestemt dyreslægt eller dyreart også, medmindre andet følger af sammenhængen, unge dyr af den pågældende slægt eller art.

2.

Ved »tørrede« forstås overalt i nomenklaturen, medmindre andet følger af sammenhængen, også varer, som er dehydrerede, evaporerede eller frysetørrede.

KAPITEL 1

LEVENDE DYR

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter alle levende dyr, undtagen:

a)

fisk, krebsdyr, bløddyr og hvirvelløse vanddyr henhørende under pos. 0301, 0306 og 0307

b)

mikrobekulturer og andre produkter henhørende under pos. 3002

c)

dyr henhørende under pos. 9508.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

 

 

0101 10

Racerene avlsdyr

 

 

0101 10 10

Heste (10)

fri

p/st

0101 10 90

Andre varer

7,7

p/st

0101 90

Andre varer

 

 

 

Heste

 

 

0101 90 11

Til slagtning (11)

fri

p/st

0101 90 19

I andre tilfælde

11,5

p/st

0101 90 30

Æsler

7,7

p/st

0101 90 90

Muldyr og mulæsler

10,9

p/st

0102

Hornkvæg, levende

 

 

0102 10

Racerene avlsdyr (12)

 

 

0102 10 10

Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

fri

p/st

0102 10 30

Køer

fri

p/st

0102 10 90

Andre varer

fri

p/st

0102 90

Andre varer

 

 

 

Tamkvæg

 

 

0102 90 05

Af vægt 80 kg og derunder

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Af vægt over 80 kg men ikke over 160 kg

 

 

0102 90 21

Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg

 

 

0102 90 41

Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Af vægt over 300 kg

 

 

 

Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

 

 

0102 90 51

Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Køer

 

 

0102 90 61

Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Andre varer

 

 

0102 90 71

Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

Andre varer

fri

p/st

0103

Svin, levende

 

 

0103 10 00

Racerene avlsdyr (14)

fri

p/st

 

Andre varer

 

 

0103 91

Af vægt under 50 kg

 

 

0103 91 10

Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

Andre varer

fri

p/st

0103 92

Af vægt 50 kg og derover

 

 

 

Tamsvin

 

 

0103 92 11

Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

Andre varer

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

Andre varer

fri

p/st

0104

Får og geder, levende

 

 

0104 10

Får

 

 

0104 10 10

Racerene avlsdyr (15)

fri

p/st

 

Andre varer

 

 

0104 10 30

Lam (dyr et år og derunder)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

Andre varer

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

Geder

 

 

0104 20 10

Racerene avlsdyr (15)

3,2

p/st

0104 20 90

Andre varer

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

 

 

 

Af vægt 185 g og derunder

 

 

0105 11

Høns af arten Gallus domesticus

 

 

 

Avls- og formeringshønekyllinger

 

 

0105 11 11

Æglægningsracer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Andre varer

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Andre varer

 

 

0105 11 91

Æglægningsracer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Andre varer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Kalkuner

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Andre varer

 

 

0105 19 20

Gæs

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Ænder og perlehøns

52 €/1 000 p/st

p/st

 

I andre tilfælde

 

 

0105 92 00

Høns af arten Gallus domesticus af vægt 2 000 g og derunder

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Høns af arten Gallus domesticus af vægt over 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

Andre varer

 

 

0105 99 10

Ænder

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Gæs

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Kalkuner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Perlehøns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andre dyr, levende

 

 

 

Pattedyr

 

 

0106 11 00

Primater

fri

p/st

0106 12 00

Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

fri

p/st

0106 19

Andre varer

 

 

0106 19 10

Tamkaniner

3,8

p/st

0106 19 90

Andre varer

fri

0106 20 00

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

fri

p/st

 

Fugle

 

 

0106 31 00

Rovfugle

fri

p/st

0106 32 00

Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

fri

p/st

0106 39

Andre fugle

 

 

0106 39 10

Duer

6,4

p/st

0106 39 90

Andre fugle

fri

0106 90 00

Andre levende dyr

fri

KAPITEL 2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002)

c)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).

Supplerende bestemmelser

1.

A.

I pos. 0201 og 0202 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe af hornkvæg« (pos. 0201 10 og 0202 10) betragtes hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, fødder og andre slagtebiprodukter fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeledet; fremkommer kroppene uden fødder, skal forfødderne være afskåret mellem Carpus og Metacarpus og bagfødderne mellem Tarsus og Metatarsus; som »krop« betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, men med over 10 ribbenspar

b)

som »halve kroppe af hornkvæg« (pos. 0201 10 og 0202 10) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer; som »halv krop« betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, men med over 10 ribben

c)

som »quartiers compensés« (pos. 0201 20 20 og 0202 20 10) betragtes varer bestående af:

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 10 ribben, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 3 ribben

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 5 ribben, med slag og bryst, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 8 delvis afskårne ribben

forfjerdinger og bagfjerdinger, som udgør »quartiers compensés«, skal frembydes samhørende og i lige stort antal, og forfjerdingernes samlede vægt skal være den samme som bagfjerdingernes samlede vægt; der kan dog accepteres en forskel i vægt mellem forsendelsens to dele under forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger 5 % af den tungeste dels vægt (forfjerdinger eller bagfjerdinger)

d)

som »forfjerdinger, sammenhængende« (pos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, med mindst 4 og højst 10 ribbenspar (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

e)

som »forfjerdinger, adskilte« (pos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, med mindst 4 og højst 10 ribben (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

f)

som »bagfjerdinger, sammenhængende« (pos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes bagkroppen med samtlige knogler, begge køller, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribbenspar, også uden skank og slag

g)

som »bagfjerdinger, adskilte« (pos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler, kølle, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribben, også uden skank og slag

h)

1.

som udskæringer benævnt »crop« og »chuck and blade« (pos. 0202 30 50) betragtes rygstykker af forfjerdingen, som fremkommer ved i en forfjerding med mindst 4 og højst 10 ribben at lægge et lige snit efter en linje gennem det første ribbens fæstelse på brystbenet til mellemgulvsbøjningen på det tiende ribben, således at udskæringerne omfatter øverste del af boven

2.

som udskæringer benævnt »brisket« (pos. 0202 30 50) betragtes bugdelen af forfjerdingen med brystpunkt, midten af brystet og slaget eller en del af slaget.

B.

Produkterne nævnt i supplerende bestemmelser 1 A, litra a) til g), til dette kapitel kan forekomme med eller uden rygsøjle.

C.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 1 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen. Hvis rygsøjlen er blevet fjernet, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben, som ellers ville have hængt sammen med rygsøjlen, i betragtning.

2.

A.

I pos. 0203 og 0210 gælder følgende:

a)

som »hele og halve kroppe« (pos. 0203 11 10 og 0203 21 10) betragtes kroppe af slagtede tamsvin efter afblødning, udtagelse af organer samt fjernelse af børster og klove. Halve kroppe fremkommer ved flækning af hele kroppe gennem samtlige hals-, bryst, lænde- og bækken hvirvler og gennem eller langs med brystbenet og symphysis pubica. Hele eller halve kroppe kan frembydes med eller uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, flomme, nyrer, hale og mellemgulv. Halve kroppe kan frembydes med eller uden rygmarv, hjerne og tunge. Hele og halve kroppe af søer kan frembydes med eller uden yver

b)

som »skinke« (pos. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 og 0210 11 31) betragtes den bageste (caudale) del af den halve krop med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Skinken adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter den sidste lændehvirvel

c)

som »forende« (pos. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 og 0210 19 60) betragtes den forreste (craniale) del af den halve krop uden hoved, med eller uden kæbe- og halssnitte, men med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Forenden adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter femte brysthvirvel.

Den øverste (dorsale) del af forenden, benævnt »nakke«, med eller uden bovblad og dertil hørende muskler betragtes som en del af kammen, når den er adskilt fra den nederste (ventrale) del af forenden ved et snit, der højst foretages tæt under rygsøjlen

d)

som »bov« (pos. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 og 0210 11 39) betragtes den nederste del af forenden med ben, også med bovblad og dertil hørende muskler, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Bovblad og dertil hørende muskler, der foreligger særskilt, henhører også under denne position som en del af boven

e)

som »kam« (pos. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 og 0210 19 70) betragtes den øverste del af den halve krop fra den første halshvirvel til halehvirvlerne, med ben, med eller uden bovblad, mørbrad, svær eller spæk.

Kammen adskilles fra den nederste del af den halve krop ved et snit tæt under rygsøjlen

f)

som »brystflæsk« (pos. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 og 0210 12 19) betragtes den nederste del af den halve krop mellem skinke og bov, med eller uden ben, men med svær og spæk

g)

som »baconsider« (pos. 0210 19 10) betragtes halve svinekroppe uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, hale, flomme, nyrer, mørbrad, bovblad, brystben, rygsøjle, skinkeben og mellemgulv

h)

som »spencers« (pos. 0210 19 10) betragtes baconsider uden skinke, også udbenet

ij)

som »3/4 sider« (pos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden forende, også udbenet

k)

som »midterstykker« (pos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden skinke og forende, også udbenet.

Positionen omfatter også dele af midterstykker, der indeholder væv af kam og brystflæsk i det hele midterstykkes naturlige forhold.

B.

Stykker af de udskæringer, der er defineret under afsnit 2 A, litra f), henhører kun under de samme positioner, hvis de foreligger med svær og spæk.

Såfremt udskæringer henhørende under pos. 0210 11 11 og 0210 11 19 samt 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 og 0210 19 60 hidrører fra den baconside, hvorfra de under afsnit 2 A, litra g), nævnte ben allerede er blevet fjernet, skal der være anvendt samme snitføring som defineret under afsnit 2 A, litra b), c) og d); disse udskæringer eller stykker heraf skal i alle tilfælde indeholde ben.

C.

Til pos. 0206 49 20 og 0210 99 49 henføres især hele eller halve hoveder af tamsvin, med eller uden hjerne, kæber eller tunge, samt dele deraf.

Hovedet adskilles fra resten af den halve krop således:

ved et lige snit parallelt med baghovedet, eller

ved et snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet, således at kæbe- og halssnitte fortsat hænger ved den halve krop.

Kæbe, tryne og ører samt det kød, der hænger ved den bageste del af hovedet, betragtes som stykker af hovedet. Det benfri kød fra forenden (bovsnitte, kæbe- og halssnitte eller sammenhængende kæbe-, hals- og bovsnitte), der foreligger særskilt, henhører dog under pos. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

I pos. 0209 00 11 og 0209 00 19 forstås ved »svinespæk« det fedtlag, der findes under sværen og hænger sammen med denne på alle dele af svinet; fedtvævet skal altid veje mere end sværen.

Positionen omfatter også svinespæk, hvorfra sværen er fjernet.

E.

Som »tørret eller røget« i pos. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 og 0210 19 60 til 0210 19 89 forstås varer, hvor forholdet vand/protein (nitrogenindhold × 6,25) i kødet er 2,8 eller derunder. Nitrogenindholdet bestemmes i henhold til ISO-metode 937-1978.

3.

A.

I pos. 0204 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe« (pos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes hele kroppe af slagtede dyr efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, underben og andre slagtebiprodukter. Fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet. Fremkommer kroppene uden underben, skal disse være afskåret mellem Carpus og Metacarpus (carpalleddet) eller mellem Tarsus og Metatarsus (tarsalleddet)

b)

som »halve kroppe« (pos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer

c)

som »forsæt (dobbelt forfjerding)« (pos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes forkroppen, med eller uden slag, med samtlige knogler, begge bove, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen med mindst 5 og højst 7 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

d)

som »forfjerdinger« (pos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes den halve forkrop, med eller uden slag, med samtlige knogler, boven, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen, med mindst 5 og højst 7 ribben, hele eller delvis afskårne

e)

som »kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg)« (pos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af kroppen efter bortskæring af culotte og forsæt, med eller uden nyrer; nyrestegen skal adskilt fra kammen indeholde mindst 5 lændehvirvler; kammen skal adskilt fra nyrestegen indeholde mindst 5 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

f)

som »halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)« (pos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af den halve krop efter bortskæring af den halve culotte og forfjerdingen, med eller uden nyrer; den halve nyresteg skal adskilt fra den halve kam indeholde mindst 5 lændehvirvler; den halve kam skal adskilt fra den halve nyresteg indeholde mindst 5 ribben, hele eller delvis afskårne

g)

som »culotte (dobbelt kølle)« (pos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af kroppen med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen

h)

som »halv culotte« (pos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen.

B.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 3 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen.

4.

I pos. 0207 gælder følgende:

a)

som »udskåret, ikke-udbenet fjerkræ« (pos. 0207 13 20 til 0207 13 60, 0207 14 20 til 0207 14 60, 0207 26 20 til 0207 26 70, 0207 27 20 til 0207 27 70, 0207 35 21 til 0207 35 63 og 0207 36 21 til 0207 36 63) betragtes de i disse positioner nævnte udskæringer med samtlige ben.

Udskåret fjerkræ, som omhandlet i litra a), hvoraf en del af benene er fjernet, falder under pos. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 og 0207 36 79

b)

som »halve« (pos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 og 0207 36 25) betragtes halvdelen af kroppen fremkommet ved et længdesnit langs brystben og rygben

c)

som »kvarte« (pos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 og 0207 36 25) betragtes enkelte lår- eller bryststykker fremkommet ved deling af en halv krop ved tværsnit

d)

som »hele vinger, også uden vingespids« (pos. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 og 0207 36 31), betragtes fjerkræudskæringer, der består af overarmsben, spoleben og albueben med omgivende muskulatur. Vingespidsen, herunder håndrodsbenene, kan eventuelt være fjernet. Snittene foretages i leddene

e)

som »bryst« (pos. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 og 0207 36 53) betragtes fjerkræudskæringer, der består af brystben med ribbenene fordelt på begge sider med omgivende muskulatur

f)

som »lår« (pos. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 og 0207 36 63) betragtes fjerkræudskæringer, der består af lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

g)

som »underlår og stykker deraf« (pos. 0207 26 60 og 0207 27 60) betragtes kalkunudskæringer, der består af skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

h)

som »lår og stykker deraf, andre varer« (pos. 0207 26 70 og 0207 27 70) betragtes kalkunudskæringer, der består af lårben med omgivende muskulatur eller lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

ij)

som »gåse- og andepaletots« (pos. 0207 35 71 og 0207 36 71) betragtes plukkede og fuldstændigt rensede gæs og ænder, uden hoved og fødder, hvis skelet (brystben, ribben, rygsøjle og krydsben) er taget ud, men som endnu har lårben, skinneben og vingeben.

5.

Den toldsats, der finder anvendelse for blandinger henhørende under dette kapitel, fastsættes således:

a)

når en af bestanddelene udgør mindst 90 % af blandingens vægt, anvendes på den samlede blanding den afgiftssats, der gælder for denne bestanddel

b)

i de øvrige tilfælde er denne sats den afgift, der gælder for den bestanddel, som er belagt med den højeste afgift.

6.

a)

Kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, henføres til kapitel 16, såfremt det er krydret. Ved »krydret kød« forstås kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, tilsat krydderier enten i selve kødet eller på hele overfladen, således at krydderierne kan ses med det blotte øje eller tydeligt kan smages.

b)

Kød, henhørende under pos. 0210, som er tilsat krydderier under fremstillingen, forbliver under denne position, forudsat tilsætningen af krydderier ikke har ændret kødets karakter.

7.

Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet eller i saltlage« (pos. 0210) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vœgtprocent og derover, forudsat at det er saltningen, der sikrer langtidsholdbarheden.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0201 10 00

Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0201 20 20

»Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

Andre varer

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

Udbenet kød

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Kød af hornkvæg, frosset

 

 

0202 10 00

Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0202 20 10

»Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

Andre varer

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

Udbenet kød

 

 

0202 30 10

Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; »quartiers compensés«, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket« (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

Andre varer

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

Fersk eller kølet

 

 

0203 11

Hele og halve kroppe

 

 

0203 11 10

Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

Af andre svin

fri

0203 12

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

Af tamsvin

 

 

0203 12 11

Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

Af andre svin

fri

0203 19

Andre varer

 

 

 

Af tamsvin

 

 

0203 19 11

Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Andre varer

 

 

0203 19 55

Udbenet

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

Af andre svin

fri

 

Frosset

 

 

0203 21

Hele og halve kroppe

 

 

0203 21 10

Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

Af andre svin

fri

0203 22

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

Af tamsvin

 

 

0203 22 11

Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

Af andre svin

fri

0203 29

Andre varer

 

 

 

Af tamsvin

 

 

0203 29 11

Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Andre varer

 

 

0203 29 55

Udbenet

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

Af andre svin

fri

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

 

 

0204 10 00

Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

Andet kød af får, fersk eller kølet

 

 

0204 21 00

Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 22 10

Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

Andre varer

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Hele og halve kroppe af lam, frosset

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

Andet kød af får, frosset

 

 

0204 41 00

Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 42 10

Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

Andre varer

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

Udbenet kød

 

 

0204 43 10

Af lam

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

I andre tilfælde

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Kød af geder

 

 

 

Fersk eller kølet

 

 

0204 50 11

Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

Andre varer

 

 

0204 50 31

Ikke udbenet kød

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

Frosset

 

 

0204 50 51

Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

Andre varer

 

 

0204 50 71

Ikke udbenet kød

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

Udbenet kød

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0205 00 20

Fersk eller kølet

5,1

0205 00 80

Frosset

5,1

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0206 10

Af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0206 10 10

Til fremstilling af pharmaceutiske produkter (18)

fri

 

I andre tilfælde

 

 

0206 10 91

Lever

fri

0206 10 95

Nyretap og mellemgulv

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

Andre varer

fri

 

Af hornkvæg, frosset

 

 

0206 21 00

Tunger

fri

0206 22 00

Lever

fri

0206 29

Andre varer

 

 

0206 29 10

Til fremstilling af pharmaceutiske produkter (18)

fri

 

I andre tilfælde

 

 

0206 29 91

Nyretap og mellemgulv

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

Andre varer

fri

0206 30 00

Af svin, fersk eller kølet

fri

 

Af svin, frosset

 

 

0206 41 00

Lever

fri

0206 49

Andre varer

 

 

0206 49 20

Af tamsvin

fri

0206 49 80

Af andre svin

fri

0206 80

Andre varer, ferske eller kølede

 

 

0206 80 10

Til fremstilling af pharmaceutiske produkter (18)

fri

 

I andre tilfælde

 

 

0206 80 91

Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 80 99

Varer af får og geder

fri

0206 90

Andre varer, frosset

 

 

0206 90 10

Til fremstilling af pharmaceutiske produkter (18)

fri

 

I andre tilfælde

 

 

0206 90 91

Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 90 99

Varer af får og geder

fri

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

 

 

 

Af høns af arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 11 10

Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 12 10

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

Udskårne stykker

 

 

0207 13 10

Udbenet

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Ikke udbenet

 

 

0207 13 20

Halve og kvarte

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

Andre varer

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Slagtebiprodukter

 

 

0207 13 91

Lever

6,4

0207 13 99

Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

Udskårne stykker

 

 

0207 14 10

Udbenet

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Ikke udbenet

 

 

0207 14 20

Halve eller kvarte

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

Andre varer

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Slagtebiprodukter

 

 

0207 14 91

Lever

6,4

0207 14 99

Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

Af kalkun

 

 

0207 24

Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 24 10

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 25 10

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

Udskårne stykker

 

 

0207 26 10

Udbenet

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Ikke udbenet

 

 

0207 26 20

Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Lår og stykker deraf

 

 

0207 26 60

Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

Andre varer

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

Andre varer

83 €/100 kg/net (16)

 

Slagtebiprodukter

 

 

0207 26 91

Lever

6,4

0207 26 99

Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

Udskårne stykker

 

 

0207 27 10

Udbenet

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Ikke udbenet

 

 

0207 27 20

Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Lår og stykker deraf

 

 

0207 27 60

Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

Andre varer

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

Andre varer

83 €/100 kg/net (16)

 

Slagtebiprodukter

 

 

0207 27 91

Lever

6,4

0207 27 99

Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

Af ænder, gæs eller perlehøns

 

 

0207 32

Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

 

Af ænder

 

 

0207 32 11

Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

 

Af gæs

 

 

0207 32 51

Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

Af perlehøns

49,3 €/100 kg/net

0207 33

Ikke udskåret, frosset

 

 

 

Af ænder

 

 

0207 33 11

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

 

Af gæs

 

 

0207 33 51

Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

Af perlehøns

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

 

 

0207 34 10

Af gæs

fri

0207 34 90

Af ænder

fri

0207 35

Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

Udskårne stykker

 

 

 

Udbenet

 

 

0207 35 11

Af gæs

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

Af ænder eller perlehøns

128,3 €/100 kg/net

 

Ikke udbenet

 

 

 

Halve eller kvarte

 

 

0207 35 21

Af ænder

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

Af gæs

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

Af perlehøns

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

 

Bryst og stykker deraf

 

 

0207 35 51

Af gæs

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

Af ænder eller perlehøns

115,5 €/100 kg/net

 

Lår og stykker deraf

 

 

0207 35 61

Af gæs

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

Af ænder eller perlehøns

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Gåse- og andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 35 79

Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

Slagtebiprodukter

 

 

0207 35 91

Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0207 35 99

Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 36

Andre varer, frosset

 

 

 

Udskårne stykker

 

 

 

Udbenet

 

 

0207 36 11

Af gæs

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

Af ænder eller perlehøns

128,3 €/100 kg/net

 

Ikke udbenet

 

 

 

Halve eller kvarte

 

 

0207 36 21

Af ænder

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

Af gæs

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

Af perlehøns

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

 

Bryst og stykker deraf

 

 

0207 36 51

Af gæs

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

Af ænder eller perlehøns

115,5 €/100 kg/net

 

Lår og stykker deraf

 

 

0207 36 61

Af gæs

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

Af ænder eller perlehøns

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Gåse- og andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 36 79

Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

Slagtebiprodukter

 

 

 

Lever

 

 

0207 36 81

Lever af overfedede gæs (»foies gras«)

fri

0207 36 85

Lever af overfedede ænder (»foies gras«)

fri

0207 36 89

Andre varer

6,4

0207 36 90

Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

 

 

0208 10

Af kaniner eller harer

 

 

 

Af tamkaniner

 

 

0208 10 11

Fersk eller kølet

6,4

0208 10 19

Frosset

6,4

0208 10 90

I andre tilfælde

fri

0208 20 00

Frølår

6,4

0208 30 00

Af primater

9

0208 40

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

 

 

0208 40 10

Kød af hvaler

6,4

0208 40 90

I andre tilfælde

9

0208 50 00

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

9

0208 90

Andre varer

 

 

0208 90 10

Af tamduer

6,4

 

Af vildt, undtagen kaniner og harer

 

 

0208 90 20

Af vagtler

fri

0208 90 40

I andre tilfælde

fri

0208 90 55

Kød af sæler

6,4

0208 90 60

Af rensdyr

9

0208 90 95

I andre tilfælde

9

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

 

 

 

Svinespæk

 

 

0209 00 11

Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

Tørret eller røget

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Andet fedt af svin

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Fedt af fjerkræ

41,5 €/100 kg/net

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

 

Svinekød

 

 

0210 11

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

Af tamsvin

 

 

 

Saltet eller i saltlage

 

 

0210 11 11

Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

 

Tørret eller røget

 

 

0210 11 31

Skinke og stykker deraf

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Bov og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 11 90

Af andre svin

15,4

0210 12

Brystflæsk og stykker deraf

 

 

 

Af tamsvin

 

 

0210 12 11

Saltet eller i saltlage

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

Tørret eller røget

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

Af andre svin

15,4

0210 19

Andre varer

 

 

 

Af tamsvin

 

 

 

Saltet eller i saltlage

 

 

0210 19 10

Baconsider eller spencers

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

3/4 sider eller midterstykker

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

Andre varer

86,9 €/100 kg/net

 

Tørret eller røget

 

 

0210 19 60

Forende og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Kam og stykker deraf

149,6 €/100 kg/net

 

Andre varer

 

 

0210 19 81

Udbenet

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

I andre tilfælde

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

Af andre svin

15,4

0210 20

Kød af hornkvæg

 

 

0210 20 10

Ikke udbenet

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

Udbenet

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

0210 91 00

Af primater

15,4

0210 92 00

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

15,4

0210 93 00

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

15,4

0210 99

Andre varer

 

 

 

Kød

 

 

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

6,4

 

Kød af får og geder

 

 

0210 99 21

Ikke udbenet

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

Udbenet

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

Af rensdyr

15,4

0210 99 39

Andre varer

15,4

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

Af tamsvin

 

 

0210 99 41

Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

Andre varer

47,2 €/100 kg/net

 

Af hornkvæg

 

 

0210 99 51

Nyretappe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

Andre varer

12,8

0210 99 60

Af får og geder

15,4

 

I andre tilfælde

 

 

 

Lever af fjerkræ

 

 

0210 99 71

Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage

fri

0210 99 79

Andre varer

6,4

0210 99 80

Andre varer

15,4

0210 99 90

Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Bestemmelser

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr (pos. 0106)

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301)

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604).

2.

Ved »pellets« forstås i dette kapitel produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af små mængder bindemiddel.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Fisk, levende

 

 

0301 10

Akvariefisk

 

 

0301 10 10

Ferskvandsfisk

fri

0301 10 90

Saltvandsfisk

7,5

 

Andre fisk, levende

 

 

0301 91

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

Andre ørreder

12

0301 92 00

Ål (Anguilla-arter)

fri

0301 93 00

Karpe

8

0301 99

Andre fisk

 

 

 

Ferskvandsfisk

 

 

0301 99 11

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Andre ferskvandsfisk

8

0301 99 90

Saltvandsfisk

16

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 11

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0302 11 80

Andre ørreder

12

0302 12 00

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Andre laksefisk

8

 

Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 21

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Tunge (Solea-arter)

15

0302 29

Andre fladfisk

 

 

0302 29 10

Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0302 29 90

Andre fladfisk

15

 

Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 31

Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 32

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 33

Bugstribet bonit

 

 

0302 33 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 34

Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 35

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 36

Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 39

Andre tunfisk

 

 

0302 39 10

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

I andre tilfælde

22 (21)

0302 40 00

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 (22)

0302 50

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 50 10

Af arten Gadus morhua

12

0302 50 90

Andre torskefisk

12

 

Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 61

Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0302 61 80

Brisling (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Sej (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0302 65 20

Pighaj (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0302 65 90

Andre hajer

8

0302 66 00

Ål (Anguilla-arter)

fri

0302 69

Andre fisk

 

 

 

Ferskvandsfisk

 

 

0302 69 11

Karpe

8

0302 69 19

Andre ferskvandsfisk

8

 

Saltvandsfisk

 

 

 

Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos. 0302 33

 

 

0302 69 21

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

I andre tilfælde

22 (21)

 

Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0302 69 31

Af arten Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

Andre rødfisk

7,5

0302 69 35

Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0302 69 41

Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Lange (Molva-arter)

7,5

0302 69 51

Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Ansjos (Engraulis-arter)

15

0302 69 61

Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

 

Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0302 69 66

Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Anden kulmule

15 (21)

0302 69 69

Skælbrosme (Urophycis-arter)

15

0302 69 75

Havbrasen (Brama-arter)

15

0302 69 81

Havtaske (Lophius-arter)

15

0302 69 85

Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0302 69 91

Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Havaborre (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Andre saltvandsfisk

15

0302 70 00

Lever, rogn og mælke

10

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 11 00

Sockeylaks (Oncorhynchus nerka) (rødlaks)

2

0303 19 00

Andre stillehavslaks

2

 

Andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 21

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0303 21 80

Andre ørreder

12

0303 22 00

Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Andre laksefisk

9 (21)

 

Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 31

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Tunge (Solea-arter)

7,5

0303 39

Andre fladfisk

 

 

0303 39 10

Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Fisk af arten Rhombosolea

7,5

0303 39 70

Andre fladfisk

15

 

Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 41

Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 41 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 41 13

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 41 19

I andre tilfælde (f. eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 41 90

I andre tilfælde

22 (21)

0303 42

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

 

Hel

 

 

0303 42 12

Af vægt pr. stk. over 10 kg

20 (20)  (21)

0303 42 18

I andre tilfælde

20 (20)  (21)

 

Renset, uden gæller

 

 

0303 42 32

Af vægt pr. stk. over 10 kg

22 (20)  (21)

0303 42 38

I andre tilfælde

22 (20)  (21)

 

I andre tilfælde (f. eks. uden hoved- »heads off«)

 

 

0303 42 52

Af vægt pr. stk. over 10 kg

22 (20)  (21)

0303 42 58

I andre tilfælde

22 (20)  (21)

0303 42 90

I andre tilfælde

22 (21)

0303 43

Bugstribet bonit

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 43 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 43 13

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 43 19

I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 43 90

I andre tilfælde

22 (21)

0303 44

Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 44 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 44 13

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 44 19

I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 44 90

I andre tilfælde

22 (21)

0303 45

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 45 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 45 13

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 45 19

I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 45 90

I andre tilfælde

22 (21)

0303 46

Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 46 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 46 13

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 46 19

I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 46 90

I andre tilfælde

22 (21)

0303 49

Andre tunfisk

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 49 31

Hel

22 (20)  (21)

0303 49 33

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 49 39

I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 49 80

I andre tilfælde

22 (21)

0303 50 00

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 (22)

0303 60

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 60 11

Af arten Gadus morhua

12

0303 60 19

Af arten Gadus ogac

12

0303 60 90

Af arten Gadus macrocephalus

12

 

Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 71

Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0303 71 80

Brisling (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Sej (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

Af arten Scomber australasicus

15

0303 75

Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0303 75 20

Pighaj (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0303 75 90

Andre hajer

8

0303 76 00

Ål (Anguilla-arter)

fri

0303 77 00

Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0303 78 11

Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Anden kulmule

15 (21)

0303 78 90

Skælbrosme (Urophycis-arter)

15

0303 79

Andre fisk

 

 

 

Ferskvandsfisk

 

 

0303 79 11

Karpe

8

0303 79 19

Andre ferskvandsfisk

8

 

Saltvandsfisk

 

 

 

Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos. 0303 43

 

 

 

Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (19)

 

 

0303 79 21

Hel

22 (20)  (21)

0303 79 23

Renset, uden gæller

22 (20)  (21)

0303 79 29

I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

22 (20)  (21)

0303 79 31

I andre tilfælde

22 (21)

 

Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0303 79 35

Af arten Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

Andre rødfisk

7,5

0303 79 41

Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0303 79 45

Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Lange (Molva-arter)

7,5

0303 79 55

Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 (25)

0303 79 65

Ansjos (Engraulis-arter)

15

0303 79 71

Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

0303 79 75

Havbrasen (Brama-arter)

15

0303 79 81

Havtaske (Lophius-arter)

15

0303 79 83

Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0303 79 91

Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Newzealandsk langhale (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

Andre saltvandsfisk

15

0303 80

Lever, rogn og mælke

 

 

0303 80 10

Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat (19)

fri

0303 80 90

I andre tilfælde

10

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

 

0304 10

Fersk eller kølet

 

 

 

Filet

 

 

 

Af ferskvandsfisk

 

 

0304 10 13

Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

 

Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

 

 

0304 10 15

Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 10 17

I andre tilfælde

12

0304 10 19

Af andre ferskvandsfisk

9

 

Af saltvandsfisk

 

 

0304 10 31

Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

18

0304 10 33

Af sej (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Af rødfisk (Sebastes-arter)

18

0304 10 38

Af andre saltvandsfisk

18

 

Andet fiskekød (også hakket)

 

 

0304 10 91

Af ferskvandsfisk

8

 

Af saltvandsfisk

 

 

0304 10 97

Sildelapper

 (22)

0304 10 98

Andre varer

15 (21)

0304 20

Filet, frosset

 

 

 

Af ferskvandsfisk

 

 

0304 20 13

Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

 

Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

 

 

0304 20 15

Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 20 17

I andre tilfælde

12

0304 20 19

Af andre ferskvandsfisk

9

 

I andre tilfælde

 

 

 

Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 20 21

Af torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

Af andre torskefisk

7,5

0304 20 31

Af sej (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Af rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0304 20 35

Af arten Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

Af andre rødfisk

7,5

0304 20 41

Af hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

Af lange (Molva-arter)

7,5

0304 20 45

Af tun (af slægten Thunnus) og fisk af slægten Euthynnus

18

 

Af makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) og fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 

 

0304 20 51

Af makrel af arten Scomber australasicus

15

0304 20 53

Af andre fisk

15

 

Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

Af kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0304 20 55

Af sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og af dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Af sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Af anden kulmule

7,5

0304 20 59

Af skælbrosme (Urophycis-arter)

7,5

 

Af pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0304 20 61

Af pighaj og rødhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter)

7,5

0304 20 69

Af andre hajer

7,5

0304 20 71

Af rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

Af skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Af sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Af glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0304 20 83

Af havtaske (Lophius-arter)

15

0304 20 85

Af alaskasej (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Af sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

Af isfisk (Dissostichus-arter)

15

0304 20 91

Af newzealandsk langhale (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

Af andre saltvandsfisk

15 (21)

0304 90

Andet fiskekød (også hakket), frosset

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

Andre varer

 

 

0304 90 10

Af ferskvandsfisk

8

 

Af saltvandsfisk

 

 

0304 90 22

Af sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

Af rødfisk (Sebastes-arter)

8

 

Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 90 35

Af torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

Af torsk af arten Gadus morhua

7,5

0304 90 39

Af andre torskefisk

7,5

0304 90 41

Af sej (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

7,5

0304 90 51

Af glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0304 90 55

Af havbrasen (Brama-arter)

15

0304 90 57

Af havtaske (Lophius-arter)

7,5

0304 90 59

Af blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

Af alaskasej (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Af sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

Af andre saltvandsfisk

7,5

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

 

 

0305 10 00

Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

13

0305 20 00

Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage

11

0305 30

Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

 

 

 

Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 30 11

Af torsk af arten Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

Af andre torskefisk

20

0305 30 30

Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), saltet eller i saltlage

15

0305 30 50

Af hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), saltet eller i saltlage

15

0305 30 90

Af andre fisk

16

 

Fisk, røget, herunder filet

 

 

0305 41 00

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Andre fisk

 

 

0305 49 10

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Ål (Anguilla-arter)

14

0305 49 80

Andre fisk

14

 

Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget

 

 

0305 51

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13 (21)

0305 51 90

Tørret og saltet (klipfisk)

13 (21)

0305 59

Andre fisk

 

 

 

Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 59 11

Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13 (21)

0305 59 19

Tørret og saltet (klipfisk)

13 (21)

0305 59 30

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Ansjos (Engraulis-arter)

10

0305 59 70

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Andre fisk

12

 

Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage

 

 

0305 61 00

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

Ansjos (Engraulis-arter)

10

0305 69

Andre fisk

 

 

0305 69 10

Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13 (21)

0305 69 30

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Andre fisk

12

0306

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

Frosne

 

 

0306 11

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

 

 

0306 11 10

Haler

12,5

0306 11 90

Andre varer

12,5

0306 12

Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 12 10

Hel

6

0306 12 90

I andre tilfælde

16

0306 13

Rejer

 

 

0306 13 10

Af Pandalidae-familien

12

0306 13 30

Af slægten Crangon (hesterejer)

18

0306 13 40

Af arten Parapenaeus longirostris

12

0306 13 50

Af slægten Penaeus

12

0306 13 80

Andre rejer

12

0306 14

Krabber

 

 

0306 14 10

Krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus og Chionoecetes

7,5

0306 14 30

Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

Andre krabber

7,5

0306 19

Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 19 10

Ferskvandskrebs

7,5

0306 19 30

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Andre varer

12

 

Ikke frosne

 

 

0306 21 00

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

12,5

0306 22

Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 22 10

Levende

8

 

I andre tilfælde

 

 

0306 22 91

Hel

8

0306 22 99

I andre tilfælde

10

0306 23

Rejer

 

 

0306 23 10

Af Pandalidae-familien

12

 

Af slægten Crangon (hesterejer)

 

 

0306 23 31

Ferske, kølede, kogt i vand eller dampkogte

18

0306 23 39

I andre tilfælde

18

0306 23 90

Andre rejer

12

0306 24

Krabber

 

 

0306 24 30

Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

Andre krabber

7,5

0306 29

Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 29 10

Ferskvandskrebs

7,5

0306 29 30

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Andre varer

12

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0307 10

Østers

 

 

0307 10 10

Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.

fri

0307 10 90

Andre østers

9

 

Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten

 

 

0307 21 00

Levende, ferske eller kølede

8

0307 29

I andre tilfælde

 

 

0307 29 10

Kammuslinger (Pecten maximus), frosne

8

0307 29 90

Andre muslinger

8

 

Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter)

 

 

0307 31

Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 31 10

Af arterne Mytilus

10

0307 31 90

Af arterne Perna

8

0307 39

I andre tilfælde

 

 

0307 39 10

Af arterne Mytilus

10

0307 39 90

Af arterne Perna

8

 

Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiolas; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41

Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 41 10

Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

8

 

Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41 91

Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

Andre varer

8

0307 49

I andre tilfælde

 

 

 

Frosne

 

 

 

Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

 

 

 

Af slægten Sepiola

 

 

0307 49 01

Lille tiarmet blæksprutte (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

Andre varer

8

0307 49 18

Andre varer

8

 

Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

 

Af arterne Loligo

 

 

0307 49 31

Af Loligovulgaris

6

0307 49 33

Af Loligo pealei

6

0307 49 35

Af Loligopatagonica

6

0307 49 38

Andre varer

6

0307 49 51

Af arten Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Andre varer

8

 

I andre tilfælde

 

 

0307 49 71

Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

8

 

Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 49 91

Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

Andre varer

8

 

Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter)

 

 

0307 51 00

Levende, ferske eller kølede

8

0307 59

I andre tilfælde

 

 

0307 59 10

Frosne

8

0307 59 90

I andre tilfælde

8

0307 60 00

Snegle, undtagen havsnegle

fri

 

Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0307 91 00

Levende, ferske eller kølede

11

0307 99

I andre tilfælde

 

 

 

Frosne

 

 

0307 99 11

Tiarmet blæksprutte af Illex-arter

8

0307 99 13

Toppimuslinger og andre arter af slægten Veneridae

8

0307 99 15

Gopler (Rhopilema-arter)

fri

0307 99 18

Andre varer

11

0307 99 90

I andre tilfælde

11

KAPITEL 4

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Bestemmelser

1.

Ved »mælk« forstås sødmælk samt helt eller delvis skummet mælk.

2.

For anvendelsen af pos. 0405 gælder:

a)

Som »smør« betragtes naturligt smør, vallesmør, og rekombineret smør (fersk, saltet eller harsk, også i hermetisk lukkede beholdere), fremstillet udelukkende af mælk og med et indhold af mælkefedt på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent, et indhold af fedtfrit mælketørstof på ikke over 2 vægtprocent og et vandindhold på ikke over 16 vægtprocent. Smør indeholder ikke tilsatte emulgeringsmidler, men kan indeholde natriumchlorid, levnedsmiddelfarver, neutraliserende salte og kulturer af harmløse mælkesyreproducerende bakterier.

b)

Ved »smørbare mælkefedtprodukter« forstås smørbare emulsioner af typen vand-i-olie med mælkefedt som produktets eneste fedtstof, med et indhold af mælkefedt på 39 vægtprocent eller derover, men under 80 vægtprocent.

3.

Varer fremstillet ved koncentrering af valle og tilsat mælk eller mælkefedt skal tariferes som ost i pos. 0406 under forudsætning af, at følgende tre betingelser er opfyldt:

a)

et mælkefedtindhold i tørstoffet på 5 vægtprocent og derover

b)

et tørstofindhold på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent, og

c)

er formet eller i stand til at blive formet.

4.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

produkter fremstillet af valle, med indhold af lactose på over 95 vægtprocent, udtrykt som vandfri lactose, beregnet på grundlag af tørstofindholdet (pos. 1702)

b)

albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet) (pos. 3502) og globuliner (pos. 3504).

Underpositionsbestemmelser

1.

Ved »modificeret valle« (pos. 0404 10) forstås produkter bestående af vallebestanddele, dvs. valle, hvorfra hele eller en del af indholdet af lactose, proteiner eller mineraler er blevet fjernet, valle, som er blevet tilsat naturlige vallebestanddele, og produkter fremstillet ved blanding af naturlige vallebestanddele.

2.

Ved anvendelse af pos. 0405 10 omfatter betegnelsen »smør« ikke dehydreret smør og ghee (pos. 0405 90).

Supplerende bestemmelse

1.

Toldsatsen for blandinger, som henhører under pos. 0401-0406, fastsættes således:

a)

i blandinger, hvor en af bestanddelene udgør mindst 90 vægtprocent, anvendes afgiftssatsen for denne bestanddel

b)

i de øvrige tilfælde er denne sats den afgift, der gælder for den bestanddel, som er belagt med den højeste afgift.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0401 10

Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

 

 

0401 10 10

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

I andre tilfælde

12,9 €/100 kg/net

0401 20

Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

3 vægtprocent og derunder

 

 

0401 20 11

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

I andre tilfælde

17,9 €/100 kg/net

 

Over 3 vægtprocent

 

 

0401 20 91

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

I andre tilfælde

21,8 €/100 kg/net

0401 30

Med fedtindhold på over 6 vægtprocent

 

 

 

21 vægtprocent og derunder

 

 

0401 30 11

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

I andre tilfælde

56,6 €/100 kg/net

 

Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0401 30 31

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

110 €/100 kg/net

0401 30 39

I andre tilfælde

109,1 €/100 kg/net

 

Over 45 vægtprocent

 

 

0401 30 91

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

I andre tilfælde

182,8 €/100 kg/net

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10 11

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

I andre tilfælde

118,8 €/100 kg/net (26)

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10 91

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

I andre tilfælde

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

 

 

0402 21

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

 

 

0402 21 11

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

135,7 €/100 kg/net

 

I andre tilfælde

 

 

0402 21 17

Med fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

Med fedtindhold på over 11 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

130,4 €/100 kg/net

 

Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

 

 

0402 21 91

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

I andre tilfælde

161,9 €/100 kg/net

0402 29

Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

 

 

0402 29 11

Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt 500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Andre varer

 

 

0402 29 15

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

I andre tilfælde

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

 

 

0402 29 91

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

I andre tilfælde

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

I anden form

 

 

0402 91

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder

 

 

0402 91 11

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

I andre tilfælde

34,7 €/100 kg/net

 

Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent

 

 

0402 91 31

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

I andre tilfælde

43,4 €/100 kg/net

 

Med fedtindhold på over 10 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0402 91 51

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

110 €/100 kg/net

0402 91 59

I andre tilfælde

109,1 €/100 kg/net

 

Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

 

 

0402 91 91

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

I andre tilfælde

182,8 €/100 kg/net

0402 99

Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder

 

 

0402 99 11

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

I andre tilfælde

57,2 €/100 kg/net

 

Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0402 99 31

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

I andre tilfælde

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

 

 

0402 99 91

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

I andre tilfælde

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

0403 10

Yoghurt

 

 

 

Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 10 11

3 vægtprocent og derunder

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

Over 6 vægtprocent

59,2 €/100 kg/net

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 10 31

3 vægtprocent og derunder

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

Over 6 vægtprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 10 51

1,5 vægtprocent og derunder

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

I anden form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 10 91

3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Andre varer

 

 

 

Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 11

1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 31

1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

I anden form

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 51

3 vægtprocent og derunder

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

Over 6 vægtprocent

59,2 €/100 kg/net

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 61

3 vægtprocent og derunder

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

Over 6 vægtprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 90 71

1,5 vægtprocent og derunder

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

I anden form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 90 91

3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

 

 

0404 10

Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 02

1,5 vægtprocent og derunder

7 €/100 kg/net

0404 10 04

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 12

1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 26

1,5 vægtprocent og derunder

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 34

1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Andre varer

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 48

1,5 vægtprocent og derunder

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 56

1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 72

1,5 vægtprocent og derunder

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 78

1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

Andre varer

 

 

 

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0404 90 21

1,5 vægtprocent og derunder

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

Over 27 vægtprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0404 90 81

1,5 vægtprocent og derunder

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

Over 27 vægtprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

 

 

0405 10

Smør

 

 

 

Med fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder

 

 

 

Naturligt smør

 

 

0405 10 11

I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

I andre tilfælde

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

Rekombineret smør

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

Vallesmør

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

Andre varer

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Smørbare mælkefedtprodukter

 

 

0405 20 10

Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

9 + EA (30)

0405 20 30

Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

9 + EA (30)

0405 20 90

Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Andre varer

 

 

0405 90 10

Med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

I andre tilfælde

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Ost og ostemasse

 

 

0406 10

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

 

 

0406 10 20

Med fedtindhold på 40 vægtprocent og derunder

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

I andre tilfælde

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Ost af enhver art, revet eller i pulverform

 

 

0406 20 10

Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk og tilsat fint formalede urter (31)

7,7

0406 20 90

Andre varer

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

 

 

0406 30 10

Fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost (såkaldt Schabziger), i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på 56 vægtprocent og derunder

144,9 €/100 kg/net (26)

 

I andre tilfælde

 

 

 

Med fedtindhold i ostemassen på 36 vægtprocent og derunder og med fedtindhold i tørstoffet på

 

 

0406 30 31

48 vægtprocent og derunder

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

Over 48 vægtprocent

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

Med fedtindhold i ostemassen på over 36 vægtprocent

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Blåskimmelost

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

Anden blåskimmelost

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

Anden ost

 

 

0406 90 01

Til forarbejdning (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

I andre tilfælde

 

 

0406 90 13

Emmentaler

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

Gruyère og Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

Bergkäse og Appenzell

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk og tilsat fint formalede urter (31)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

Feta

 

 

0406 90 31

Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

Andre varer

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

Kefalotyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

Andre varer

 

 

0406 90 50

Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind

151 €/100 kg/net (26)

 

Andre varer

 

 

 

Med fedtindhold i ostemassen på 40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på

 

 

 

47 vægtprocent og derunder

 

 

0406 90 61

Grana Padano og Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore Sardo og Pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

Andre varer

188,2 €/100 kg/net (26)

 

Over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin og Taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

Kefalograviera og Kasseri

151 €/100 kg/net

 

Anden ost, med vandindhold i den fedtfri ostemasse på

 

 

0406 90 86

Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtprocent

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

Over 72 vægtprocent

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

I andre tilfælde

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

 

 

 

Æg af fjerkræ

 

 

 

Til udrugning (33)

 

 

0407 00 11

Af kalkuner eller gæs

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

I andre tilfælde

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

I andre tilfælde

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

Andre æg

7,7

p/st

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

Æggeblommer

 

 

0408 11

Tørrede

 

 

0408 11 20

Uegnet til menneskeføde (34)

fri

0408 11 80

I andre tilfælde

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

I andre tilfælde

 

 

0408 19 20

Uegnet til menneskeføde (34)

fri

 

I andre tilfælde

 

 

0408 19 81

Flydende

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

I andre tilfælde, også frosne

66,3 €/100 kg/net (26)

 

Andre varer

 

 

0408 91

Tørrede

 

 

0408 91 20

Uegnet til menneskeføde (34)

fri

0408 91 80

I andre tilfælde

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

I andre tilfælde

 

 

0408 99 20

Uegnet til menneskeføde (34)

fri

0408 99 80

I andre tilfælde

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Naturlig honning

17,3

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

7,7

KAPITEL 5

DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE

Bestemmelser

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

spiselige produkter (undtagen tarme, blærer og maver af dyr, hele eller stykker deraf, samt dyreblod, flydende eller tørret)

b)

huder og skind (herunder pelsskind), bortset fra varer henhørende under pos. 0505, samt afklip og lignende affald af rå huder og skind henhørende under pos. 0511 (kapitel 41 eller 43)

c)

animalske tekstilfibre, bortset fra hestehår og affald deraf (afsnit XI)

d)

tilberedte børstebundter (pos. 9603).

2.

Menneskehår, der er sorteret efter længde, betragtes som ubearbejdet (pos. 0501), medmindre det er sorteret med rodenderne i samme retning.

3.

Som »elfenben« betragtes overalt i nomenklaturen stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval og vildsvin, horn af næsehorn samt alle slags dyretænder.

4.

Ved »hestehår« forstås overalt i nomenklaturen hår fra maner og haler på heste og hornkvæg.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

fri

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

 

 

0502 10 00

Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf

fri

0502 90 00

Andre varer

fri

0503 00 00

Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

fri

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

fri

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

 

 

0505 10

Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun

 

 

0505 10 10

Urensede

fri

0505 10 90

I andre tilfælde

fri

0505 90 00

Andre varer

fri

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

 

 

0506 10 00

Ossein og ben behandlet med syre

fri

0506 90 00

Andre varer

fri

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

 

 

0507 10 00

Elfenben; pulver og affald af elfenben

fri

0507 90 00

Andre varer

fri

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

fri

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe

 

 

0509 00 10

Rå varer

fri

0509 00 90

Andre varer

5,1

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

fri

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

 

 

0511 10 00

Tyresæd

fri

p/st (35)

 

Andre varer

 

 

0511 91

Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3

 

 

0511 91 10

Fiskeaffald

fri

0511 91 90

Andre varer

fri

0511 99

I andre tilfælde

 

 

0511 99 10

Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind

fri

0511 99 90

Andre varer

fri

AFSNIT II

VEGETABILSKE PRODUKTER

Bestemmelse

1.

Ved »pellets« forstås i dette afsnit produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af bindemiddel på 3 vægtprocent og derunder.

KAPITEL 6

LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE

Bestemmelser

1.

Under hensyntagen til sidste del af teksten til pos. 0601, omfatter dette kapitel kun levende træer og produkter (herunder grøntsagsplanter) af de arter, der sædvanligvis sælges af planteskoler, gartnerier og blomsterhandlere til udplantning eller til pynt; kapitlet omfatter dog ikke kartofler, skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt andre produkter henhørende under kapitel 7.

2.

Buketter, blomsterkurve, kranse og lign. tariferes som afskårne blomster eller blade i pos. 0603 eller 0604, og der tages ved tariferingen ikke hensyn til tilbehør af andre materialer. Disse positioner omfatter dog ikke kollager og lignende dekorative platter henhørende under pos. 9701.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

 

 

0601 10

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst

 

 

0601 10 10

Hyacinter

5,1

p/st

0601 10 20

Narcisser

5,1

p/st

0601 10 30

Tulipaner

5,1

p/st

0601 10 40

Gladiolus

5,1

p/st

0601 10 90

Andre varer

5,1

0601 20

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder

 

 

0601 20 10

Cikorieplanter og -rødder

fri

0601 20 30

Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner

9,6

0601 20 90

Andre varer

6,4

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

 

 

0602 10

Stiklinger uden rod samt podekviste

 

 

0602 10 10

Af vinplanter

fri

0602 10 90

I andre tilfælde

4

0602 20

Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder

 

 

0602 20 10

Vinplanter med rod, også podede

fri

0602 20 90

Andre varer

8,3

0602 30 00

Rhododendron og azalea, også podede

8,3

0602 40

Rosenplanter, også podede

 

 

0602 40 10

Hverken okulerede eller podede

8,3

p/st

0602 40 90

Okulerede eller podede

8,3

p/st

0602 90

Andre varer

 

 

0602 90 10

Mycelium

8,3

0602 90 20

Ananasplanter

fri

0602 90 30

Grøntsagsplanter og jordbærplanter

8,3

 

Andre varer

 

 

 

Frilandsplanter

 

 

 

Træer og buske

 

 

0602 90 41

Skovtræer

8,3

 

Andre varer

 

 

0602 90 45

Stiklinger med rod samt ungplanter

6,5

0602 90 49

Andre varer

8,3

 

Andre frilandsplanter

 

 

0602 90 51

Stauder

8,3

0602 90 59

Andre varer

8,3

 

Stueplanter

 

 

0602 90 70

Stiklinger med rod samt ungplanter, undtagen kaktusser

6,5

 

Andre varer

 

 

0602 90 91

Blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen kaktusser

6,5

0602 90 99

Andre varer

6,5

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

 

 

0603 10

Friske

 

 

0603 10 10

Roser

 (36)

p/st

0603 10 20

Nelliker

 (36)

p/st

0603 10 30

Orkideer

 (36)

p/st

0603 10 40

Gladiolus

 (36)

p/st

0603 10 50

Krysantemum

 (36)