ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 253

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
29. september 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1571/2005 af 28. september 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/2005 af 28. september 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af rug fra det tyske interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1573/2005 af 28. september 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af rug fra det tyske interventionsorgan med henblik på forarbejdning til bioethanol, som skal anvendes til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1574/2005 af 28. september 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2005 af 28. september 2005 om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1576/2005 af 28. september 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

20

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juni 2005 om en procedure efter EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 (Sag COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola) (meddelt under nummer K(2005) 1829)  ( 1 )

21

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1571/2005

af 28. september 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. september 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

29,5

096

29,4

204

40,8

999

33,2

0707 00 05

052

97,0

999

97,0

0709 90 70

052

64,1

999

64,1

0805 50 10

052

65,0

382

63,8

388

67,7

524

62,6

528

60,6

999

63,9

0806 10 10

052

77,3

096

52,6

220

86,5

624

181,7

999

99,5

0808 10 80

388

84,1

400

88,6

508

31,4

512

86,3

528

46,8

800

143,1

804

80,1

999

80,1

0808 20 50

052

89,6

388

69,4

720

75,4

999

78,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

89,7

624

73,7

999

81,7

0809 40 05

052

68,5

066

64,4

388

18,0

508

24,5

624

110,9

999

57,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1572/2005

af 28. september 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af rug fra det tyske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn, særlig artikel 6 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg af korn, som interventionsorganerne ligger inde med, skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

I en stor del af Spanien vil kornproduktionen som følge af de ugunstige vejrforhold være betydeligt mindre end forventet i produktionsåret 2005/06. Denne situation har allerede visse steder medført høje priser med det resultat, at det er vanskeligt at skaffe forsyninger til konkurrencedygtige priser.

(3)

Tyskland har store interventionslagre af rug, der er svære at finde afsætningsmuligheder for, og som bør afvikles.

(4)

Det tyske interventionsorgans lagre af rug bør derfor stilles til rådighed for det spanske kornmarked, da disse lagre ser ud til at være særlig egnede til at opfylde producenternes behov.

(5)

Af hensyn til situationen på EF-markedet bør det fastsættes, at Kommissionen forvalter licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(6)

I det tyske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det desuden vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

(7)

Med henblik på en modernisering af forvaltningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det tyske interventionsorgan afholder løbende licitation med henblik på salg på EF's indre marked af 500 000 t rug, som det ligger inde med.

2.   Salget sker med henblik på forsyning af det spanske marked.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Uanset nævnte forordning:

a)

udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet af det parti, buddet vedrører

b)

fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den ikke forstyrrer kornmarkedet.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerhedsstillelsen for buddet til 10 EUR/t.

2.   Buddene er kun gyldige, hvis de ledsages af et skriftligt tilsagn fra den bydende om at stille en sikkerhed på 80 EUR/t senest to arbejdsdage efter dagen for modtagelsen af tilslaget.

Artikel 4

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 5. oktober 2005 kl. 15 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 15 (Bruxelles-tid), bortset fra onsdag den 2. november 2005, 28. december 2005, 12. april 2006, 24. maj 2006 og 14. juni 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 28. juni 2006 kl. 15 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49 228) 68 45 39 85

Fax 2: (49 228) 68 45 32 76

Artikel 5

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Meddelelsen sendes elektronisk i det format, der er vist i bilaget.

Artikel 6

Kommissionen fastsætter minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003. Hvis buddene vedrører det samme parti og en større samlet mængde end den disponible mængde, kan fastsættelsen ske særskilt for hvert parti.

For de bud, der svarer til minimumssalgsprisen, kan der samtidig fastsættes en tildelingskoefficient for de tilbudte mængder.

Artikel 7

1.   Den sikkerhedsstillelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, frigives helt for de mængder, som:

a)

buddet ikke er blevet antaget for

b)

salgsprisen blev betalt for inden udløbet af den fastsatte frist, og som der er stillet en sikkerhed for, jf. artikel 3, stk. 2.

2.   Sikkerhedsstillelsen i artikel 3, stk. 2, frigives i forhold til de mængder korn, der leveres i Spanien. Beviset for varens særlige bestemmelsessted føres efter Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3). Det skal fremgå af kontroleksemplar T5, at betingelserne i artikel 1, stk. 2, i nærværende forordning, er overholdt.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).


BILAG

Løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af 500 000 t rug fra det tyske interventionsorgan

Formular (1)

(Forordning (EF) nr. 1572/2005)

1

2

3

4

Nummerering af de bydende

Partiets nr.

Mængde

(t)

Tilbudt pris EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D2).


29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1573/2005

af 28. september 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af rug fra det tyske interventionsorgan med henblik på forarbejdning til bioethanol, som skal anvendes til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg af korn, som interventionsorganerne ligger inde med, skal foregå ved licitation og til en salgspris, der ikke er lavere end den pris, der er konstateret på oplagringsstedet, eller i mangel af en stedlig markedspris til prisen på det nærmeste marked, reguleret med transportomkostningerne, for en tilsvarende kvalitet og for en repræsentativ mængde, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Den øgede anvendelse af biobrændstoffer til transport i Fællesskabet indgår i et kompleks af foranstaltninger, der skal opfylde Fællesskabets forpligtelser på miljøområdet. Hvis anvendelsen af biobrændstoffer fremmes, kan der åbnes et nyt marked for medlemsstaternes landbrugsprodukter.

(3)

Tyskland har store interventionslagre af rug, som det er vanskeligt at finde afsætningsmuligheder for, og som derfor bør sælges. Til dette formål kan salget på EF-markedet organiseres gennem licitationer med henblik på forarbejdning af rug til bioethanol, som skal anvendes til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet, jf. bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport (3).

(4)

Af hensyn til situationen på EF-markedet bør det fastsættes, at Kommissionen forvalter licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(5)

I det tyske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det desuden vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(7)

For at sikre kontrollen med den særlige bestemmelse for de lagre, der er genstand for licitationerne, bør der føres særligt tilsyn med dels leveringen af rug og dets forarbejdning til bioethanol, dels bioethanolens anvendelse til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet. Med henblik herpå bør det gøres obligatorisk at anvende de procedurer, der er fastsat i henholdsvis Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 af 16. oktober 1992 om fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention (4) og Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (5).

(8)

For at sikre en korrekt gennemførelse bør det kræves, at den bydende stiller en sikkerhed, der under hensyn til arten af de pågældende transaktioner fastsættes uanset bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93, specielt hvad angår betingelserne for sikkerhedsstillelsens frigivelse.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan afholder løbende licitation med henblik på salg på EF's indre marked af 200 000 t rug, som det ligger inde med, med henblik på forarbejdning heraf til bioethanol, som skal anvendes til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2003/30/EF.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Uanset:

a)

artikel 13, stk. 1, i nævnte forordning udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet af partiet, som buddet vedrører

b)

artikel 10, stk. 2, i nævnte forordning fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den ikke forstyrrer kornmarkedet.

Artikel 3

Buddene er kun gyldige, hvis de ledsages af:

a)

bevis for, at den bydende har stillet en sikkerhed, der uanset artikel 13, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er fastsat til 10 EUR/t

b)

et skriftlig tilsagn fra den bydende om at anvende rugen til forarbejdning på Fællesskabets område til bioethanol, som skal anvendes til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet inden den 30. august 2006, og om at stille en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 40 EUR/t senest to arbejdsdage efter dagen for modtagelsen af tilslaget

c)

et tilsagn om at føre et lagerregnskab, der gør det muligt at kontrollere, om de mængder rug, der er givet tilslag for, er blevet forarbejdet på Fællesskabets område til bioethanol, og at denne ethanol er blevet anvendt til produktion af biobrændstoffer i Fællesskabet.

Ethanolens oplægning og bevægelser er med henblik på produktion af biobrændstoffer underlagt bestemmelserne i direktiv 92/12/EØF.

Artikel 4

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 5. oktober 2005 kl. 15 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 15 (Bruxelles-tid), bortset fra onsdag den 2. november 2005, 28. december 2005, 12. april 2006, 24. maj 2006 og 14. juni 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 28. juni 2006 kl. 15 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax (49 228) 68 45 39 85

(49 228) 68 45 32 76.

Artikel 5

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Meddelelsen sendes elektronisk i det format, der er vist i bilag I.

Artikel 6

Kommissionen fastsætter minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003. Hvis buddene vedrører det samme parti og en større samlet mængde end den disponible mængde, kan fastsættelsen ske særskilt for hvert parti.

For de bud, der svarer til minimumssalgsprisen, kan der samtidig fastsættes en tildelingskoefficient for de tilbudte mængder.

Artikel 7

1.   Den sikkerhedsstillelse, der er omhandlet i artikel 3, litra a), frigives helt for de mængder:

a)

som buddet ikke er blevet antaget for

b)

som salgsprisen er blevet betalt for inden udløbet af den fastsatte frist, og som der er stillet en sikkerhed for, jf. artikel 3, litra b).

2.   Sikkerhedsstillelsen i artikel 3, litra b), frigives i forhold til de mængder rug, der senest den 30. august 2006 er anvendt til produktion af bioethanol i Fællesskabet, såfremt bioethanolen underlægges den ordning med afgiftsoplag, der er fastsat i direktiv 92/12/EØF. Denne underlæggelse indebærer, at bioethanolens slutanvendelse er som biobrændstof i Fællesskabet.

Artikel 8

1.   Bevis for opfyldelsen af de i artikel 3, litra b), omhandlede forpligtelser føres efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3002/92 og direktiv 92/12/EØF.

2.   Ud over at indeholde de angivelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 3002/92, skal rubrik 104 i kontroleksemplar T5 henvise til det i artikel 3, litra b) og c), omhandlede tilsagn og indeholde en eller flere af de i bilag II anførte angivelser.

3.   Uanset artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 3002/92 er beviset for opfyldelsen af forpligtelserne vedrørende anvendelsen af rug blevet ført, når rugen er oplagret i en bioethanolforarbejdningsvirksomhed, og når biobrændstofproducenten ved fremlæggelse af dokumenter beviser, at han har forarbejdet den bioethanol, der er fremstillet af rug købt i overensstemmelse med nærværende forordning, til biobrændstof.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 123 af 17.5.2003, s. 42.

(4)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(5)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/106/EF (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 30).


BILAG I

Løbende licitation med henblik på salg af 200 000 t rug fra det tyske interventionsorgan

Formular (1)

(Forordning (EF) nr. 1573/2005)

1

2

3

4

Nummerering af de bydende

Partiets nr.

Mængde

(t)

Tilbudt pris

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D2).


BILAG II

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2

:

spansk

:

Productos destinados a la transformación y destino final previstos en el artículo 3, letras b) y c) del Reglamento (CE) no 1573/2005

:

tjekkisk

:

Produkty určené ke zpracování a na místo konečného určení podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1573/2005

:

dansk

:

Produkter til forarbejdning og endelig bestemmelse som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1573/2005

:

tysk

:

Erzeugnisse zur Verarbeitung und Endbestimmung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1573/2005

:

estisk

:

Määruse (EÜ) nr 1573/2005 artikli 3 punktides b ja c ettenähtud eesmärgil töötlemiseks mõeldud tooted

:

græsk

:

Προϊόντα προς μεταποίηση και με τελικό προορισμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/2005

:

engelsk

:

Products intended for processing and for the final destination referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1573/2005

:

fransk

:

produits destinés à la transformation et à la destination finale prévues à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1573/2005

:

italiensk

:

Prodotti destinati alla trasformazione e alla destinazione finale di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1573/2005

:

lettisk

:

Produkti paredzēti tādai pārstrādei un galīgajam lietojumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1573/2005 3. panta b) un c) punktā

:

litauisk

:

Produktai, kurių perdirbimas ir galutinis panaudojimas numatyti Reglamento (EB) Nr. 1573/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

:

ungarsk

:

Az 1573/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra és végső felhasználásra szánt termékek

:

nederlandsk

:

Producten bestemd voor de verwerking en het eindgebruik als bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1573/2005

:

polsk

:

Produkty przeznaczone do przetworzenia oraz do końcowego miejsca przeznaczenia przewidzianych w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1573/2005

:

portugisisk

:

Produtos para a transformação e o destino final estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 1573/2005

:

slovakisk

:

Produkty určené na spracovanie a na konečné použitie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1573/2005

:

slovensk

:

Proizvodi za predelavo in končni namembni kraj iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1573/2005

:

finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 1573/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen ja loppukäyttöön tarkoitetut tuotteet

:

svensk

:

Produkter avsedda för bearbetning och slutlig användning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1573/2005


29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1574/2005

af 28. september 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 2368/2002 kan listen i bilag II over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning ændres.

(2)

Formandskabet for Kimberley-processens certificeringsordning har i meddelelse af 19. september 2005 besluttet at tilføje Libanon på listen over deltagende parter pr. 20. september 2005. Bilag II skal derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 20. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2005.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2005 (EUT L 203 af 4.8.2005, s. 12).


BILAG

»BILAG II

Liste over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning og de kompetente myndigheder, de har udpeget som omhandlet i artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 og 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenien

AUSTRALIEN

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australien

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australien

BELARUS

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republikken Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco »U« — 3.o andar

70065-900 Brasilia — DF

Brasilien

BULGARIEN

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgarien

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

For specimen of the Canadian KP Certificate:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Den Centralafrikanske Republik

FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Folkerepublikken Kina

DET SÆRLIGE ADMINISTRATIVE OMRÅDE HONGKONG

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kina

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Den Demokratiske Republik Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

KROATIEN

Ministry of Economy

Zagreb

Republikken Kroatien

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser/A 2

B-1049 Bruxelles

Belgien

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indien

INDONESIEN

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesien

ISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

REPUBLIKKEN KOREA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Special Committee

Director General

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Libanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norge

RUMÆNIEN

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bukarest

Rumænien

DEN RUSSISKE FØDERATION

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moskva

Rusland

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

SYDAFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Sydafrika

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Bern

Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OG MATSU, særskilt toldområde

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILAND

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory »Kristall«

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

De Forenede Arabiske Emirater

AMERIKAS FORENEDE STATER

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

Amerikas Forenede Stater

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe«


29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1575/2005

af 28. september 2005

om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2005 (3) er der fastsat vejledende mængder for udstedelse af eksportlicenser af type B.

(2)

For de licenser af type B, som der er ansøgt om fra den 1. juli 2005 til den 15. september 2005 for tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner, bør der fastsættes en endelig restitutionssats svarende til den vejledende sats og en udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der mellem den 1. juli 2005 og den 15. september 2005 er indgivet i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 951/2005, fastsættes de udstedelsesprocentsatser og restitutionssatser, der skal anvendes, i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 160 af 23.6.2005, s. 19. Ændret ved forordning (EF) nr. 1078/2005 (EUT L 177 af 9.7.2005, s. 3).


BILAG

Udstedelsesprocentsatser for de mængder, der er ansøgt om, og restitutionssatser for de licenser af type B, der er ansøgt om mellem den 1. juli 2005 og den 15. september 2005 (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

Produkt

Restitutionssats

(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om

Tomater

35

100 %

Appelsiner

38

100 %

Druer til spisebrug

25

100 %

Æbler

36

100 %

Ferskner

13

100 %


29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1576/2005

af 28. september 2005

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1563/2005 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 249 af 23.9.2005, s. 16.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 29. september 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

24,16

4,22

1701 11 90 (1)

24,16

9,45

1701 12 10 (1)

24,16

4,03

1701 12 90 (1)

24,16

9,02

1701 91 00 (2)

26,15

12,16

1701 99 10 (2)

26,15

7,64

1701 99 90 (2)

26,15

7,64

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/20


Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 21. december 2004, trådte i kraft den 1. oktober 2005 i overensstemmelse med protokollens artikel 14.


(1)  EUT L 26 af 28.1.2005, s. 222 og EUT L 243 af 19.9.2005, s. 49.


Kommissionen

29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juni 2005

om en procedure efter EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54

(Sag COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola)

(meddelt under nummer K(2005) 1829)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/670/EF)

(1)

Denne beslutning, der er vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1), er rettet til The Coca-Cola Company (»TCCC«) og selskabets tre største tapperier, Bottling Holdings (Luxembourg) sarl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG og Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (i det følgende benævnt »parterne«). Proceduren vedrører TCCC's og dets tapperiers adfærd i forbindelse med udbud af kulsyreholdige læskedrikke i EU's medlemsstater, Island og Norge gennem den såkaldte »take home«-kanal og »on premise«-kanal, dvs. de to afsætningskanaler for henholdsvis forbrug i hjemmet og på udskænkningssteder. I en foreløbig vurdering gav Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 udtryk for betænkeligheder med hensyn til den praksis, der bestod i eksklusivitetskrav, vækst- og målrabatter, dvs. rabatter betinget af, at kunderne øgede deres indkøb eller realiserede bestemte indkøbsmål, og påvirkning af markedsstyrken mellem forskellige produktkategorier.

(2)

Kommissionen mener, at de tilsagn, parterne har afgivet som følge af den foreløbige vurdering, og de bemærkninger, den har modtaget fra andre interesserede parter, fjerner dens konkurrencemæssige betænkeligheder med hensyn til de kanaler, hvor parterne når op på bestemte markedsandelstærskler. Parterne vil især afholde sig fra at indgå eksklusivitetsaftaler, undtagen under særlige omstændigheder, og fra at yde vækst- og målrabatter. I den foreløbige vurdering blev denne praksis anset for at gøre det vanskeligere for tredjemand at konkurrere ud fra sine egne forudsætninger. Ifølge tilsagnene skal kravene til sortiment og hyldeplads defineres særskilt for bestemte mærkekategorier, og herved fjernes de betænkeligheder, som Kommissionen gav udtryk for i sin foreløbige vurdering med hensyn til de stærke mærkers mulighed for at trække de svagere mærker med sig. Hvad angår finansiering og teknisk udstyr, reducerer tilsagnene kontrakternes løbetid, giver kunderne mulighed for at tilbagebetale lån og opsige kontrakter uden bod og frigør en bestemt del af pladsen i kølemontrerne, hvorved de fjerner Kommissionens bekymring for, at de eksisterende aftaler skulle binde kunderne unødigt og medføre salgseksklusivitet.

(3)

På baggrund af tilsagnene finder Kommissionen ikke længere nogen grund til at gribe ind. Beslutningen er bindende indtil den 31. december 2010.

(4)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgav en positiv udtalelse den 20. maj 2005.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af 6.3.2004, s. 1).


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/22


RÅDETS AFGØRELSE 2005/671/RIA

af 20. september 2005

om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 30, stk. 1, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære møde den 21. september 2001, at terrorismen udgør en sand udfordring for verden og for Europa, og at bekæmpelse af terrorisme skal være et højt prioriteret mål for Den Europæiske Union.

(2)

Det Europæiske Råd erklærede den 19. oktober 2001, at det er fast besluttet på at bekæmpe alle former for terrorisme overalt i verden, og at det vil fortsætte sine bestræbelser på at styrke det internationale samfunds alliance mod alle former for terrorisme, f.eks. gennem styrkelse af samarbejdet mellem de forskellige operative tjenester med ansvar for bekæmpelse af terrorisme: Europol, Eurojust, efterretningstjenesterne, politiet og de retslige myndigheder.

(3)

Det er vigtigt for terrorbekæmpelse, at de berørte myndigheder på deres respektive kompetenceområder har adgang til de mest fuldstændige og ajourførte oplysninger. Medlemsstaternes nationale specialtjenester, de retslige myndigheder og de relevante EU-instanser, som f.eks. Europol og Eurojust, har ubetinget behov for oplysninger for at kunne udføre deres opgaver.

(4)

Rådet afgørelse 2003/48/RIA af 19. december 2002 om anvendelse af specifikke foranstaltninger inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde til bekæmpelse af terrorisme i overensstemmelse med artikel 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP (2) var et vigtigt skridt fremad. Den fortsatte terrortrussel og fænomenets komplekse karakter kræver en stadig mere omfattende udveksling af oplysninger. Udvekslingen af oplysninger skal udvides til at omfatte alle trin i en straffesag, herunder domme, og alle personer, grupper og enheder, som er omfattet af en efterforskning, som retsforfølges, eller som er dømt for terrorhandlinger.

(5)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor på grund af behovet for gensidighed bedre gennemføres på fællesskabsplan; Det Europæiske Fællesskab kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(6)

Ved udvekslingen af oplysninger berører denne afgørelse ikke væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, og den bør ikke bringe en persons sikkerhed eller gennemførelsen af igangværende undersøgelser eller særlig efterretningsvirksomhed, der angår statens sikkerhed, i fare.

(7)

Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»terrorhandlinger«: de strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 1, 2 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (3);

b)

»Europol-konventionen«: konventionen af 26. juli 1995 om oprettelse af en europæisk politienhed (4);

c)

»Eurojust-afgørelsen«: Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (5);

d)

»gruppe eller enhed«: terroristgrupper efter artikel 2 i rammeafgørelse 2002/475/RIA samt de grupper og enheder, der er anført i bilaget til Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (6).

Artikel 2

Videregivelse af oplysninger om terrorhandlinger til Eurojust, Europol og medlemsstaterne

1.   Hver medlemsstat udpeger inden for sit politi eller andre retshåndhævende myndigheder en specialtjeneste, der i overensstemmelse med national ret skal have adgang til og indsamle alle relevante oplysninger, der vedrører og stammer fra strafferetlig efterforskning gennemført af dens retshåndhævende myndigheder i forbindelse med terrorhandlinger, og videregive dem til Europol i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

2.   Hver medlemsstat udpeger én eller, hvis retssystemet kræver det, mere end én myndighed til national Eurojust-korrespondent på terrorismeområdet, eller en relevant retslig eller anden kompetent myndighed, der i overensstemmelse med national ret har adgang til og kan indsamle alle relevante oplysninger om retsforfølgning og domme for terrorhandlinger og videregive dem til Eurojust i overensstemmelse med stk. 5.

3.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mindst de i stk. 4 anførte oplysninger vedrørende strafferetlig efterforskning og de i stk. 5 anførte oplysninger vedrørende retsforfølgning og domme for terrorhandlinger, der berører eller kan berøre to eller flere medlemsstater, og som den kompetente myndighed har indsamlet, videregives til:

a)

Europol, i overensstemmelse med national ret og med Europol-konventionen, med henblik på behandling, og

b)

Eurojust, i overensstemmelse med national ret og for så vidt det er tilladt i henhold til Eurojust-afgørelsen med henblik på at gøre det muligt for Eurojust at udføre sine opgaver.

4.   De oplysninger, der i overensstemmelse med stk. 3 skal videregives til Europol, skal omfatte følgende:

a)

data til identifikation af den pågældende person, gruppe eller enhed

b)

de handlinger, der efterforskes, og de specifikke omstændigheder, der knytter sig til dem

c)

betegnelsen for den strafbare handling

d)

forbindelser til andre relevante sager

e)

anvendelse af kommunikationsteknologi

f)

trusler knyttet til besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

5.   De oplysninger, der i overensstemmelse med stk. 3 skal videregives til Eurojust, skal omfatte følgende:

a)

data til identifikation af den person, gruppe eller enhed, der er genstand for en strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning

b)

betegnelsen for den strafbare handling og de specifikke omstændigheder, der knytter sig til den

c)

oplysninger om endelige domme for terrorhandlinger samt de specifikke omstændigheder, der knytter sig til disse terrorhandlinger

d)

forbindelser til andre relevante sager

e)

anmodninger om gensidig retshjælp, herunder retsanmodninger, rettet til eller fremsat af en anden medlemsstat, samt resultatet heraf.

6.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle relevante oplysninger, der foreligger i dokumenter, sagsakter, data, genstande eller andre bevismidler, der er beslaglagt eller konfiskeret som led i strafferetlige efterforskninger eller straffesager i forbindelse med terrorhandlinger, kan stilles til rådighed for andre interesserede medlemsstaters myndigheder så hurtigt som muligt, uden at igangværende undersøgelser derved bringes i fare, i overensstemmelse med national ret og relevante internationale retsakter, hvis der gennemføres eller eventuelt vil blive indledt efterforskninger, eller der er indledt retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger.

Artikel 3

Fælles efterforskningshold

Medlemsstaterne træffer i givet fald de nødvendige foranstaltninger til at oprette fælles efterforskningshold med henblik på strafferetlig efterforskning af terrorhandlinger.

Artikel 4

Anmodninger om gensidig retshjælp og om fuldbyrdelse af retsafgørelser

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anmodninger fra andre medlemsstater om gensidig retshjælp og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i forbindelse med terrorhandlinger behandles som hastesager og tillægges høj prioritet.

Artikel 5

Ophævelse af eksisterende bestemmelser

Afgørelse 2003/48/RIA ophæves.

Artikel 6

Gennemførelse

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne afgørelse senest den 30. juni 2006.

Artikel 7

Geografisk anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 7. juni 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 16 af 22.1.2003, s. 68.

(3)  EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.

(4)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 2. Senest ændret ved protokollen af 27.11.2003 (EUT C 2 af 6.1.2004, s. 3).

(5)  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse 2003/659/RIA (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 44).

(6)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93. Senest ændret ved fælles holdning 2005/220/FUSP (EUT L 69 af 16.3.2005, s. 59).