ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 207

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
10. august 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1300/2005 af 3. august 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 27/2005 for så vidt angår sild, makrel, hestemakrel, tunge og fartøjer, der udøver ulovligt fiskeri

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2005 af 9. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1302/2005 af 9. august 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1303/2005 af 9. august 2005 om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område II og IV (EF-farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2005 af 9. august 2005 om forbud mod fiskeri efter blåhvilling i ICES-område Vb (færøske farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

15

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 8. august 2005 om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L. linje MON 863), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for majs-rodorm (meddelt under nummer K(2005) 2950)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslutning af 8. august 2005 om ændring af beslutning 2005/240/EF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Polen (meddelt under nummer K(2005) 2985)

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1300/2005

af 3. august 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 27/2005 for så vidt angår sild, makrel, hestemakrel, tunge og fartøjer, der udøver ulovligt fiskeri

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 27/2005 (2) fastsættes der for 2005 fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger.

(2)

Den Internationale Østersøfiskerikommission (IBSFC) vedtog i september 2004 en anbefaling om at øge fiskerimulighederne for sild med 10 000 t for 2004 i forvaltningsenhed 3, hvilket skulle give Finland mulighed for at fange yderligere 8 199 t sild. Anbefalingen blev imidlertid ikke indarbejdet i fællesskabslovgivningen. Som følge heraf overfiskede Finland sin kvote med 7 856 t i 2004, fordi landet ikke fik tildelt den ekstra fangstmængde. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 776/2005 af 19. maj 2005 om tilpasning af fiskekvoter for 2005 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (3) blev den finske sildekvote for 2005 reduceret med 7 856 t på grund af overfiskning. Den finske sildekvote i underområde 30-31 bør derfor forhøjes med 7 856 t, fordi reduktionen skyldtes, at IBSFC’s anbefaling ikke var blevet indarbejdet i fællesskabslovgivningen. Denne ændring forhøjer ikke den mængde sild, som Finland kan fange i 2005.

(3)

Den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for makrel i forvaltningsområde IIa (ikke EF-farvande), Vb (EF-farvande), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII og XIV bør omfatte EF-farvande og internationale farvande i afsnit Vb for at undgå fejlrapportering. Forvaltningsområdet bør derfor ændres.

(4)

TAC’en for hestemakrel i forvaltningsområde Vb (EF-farvande), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII og XIV bør omfatte EF-farvande og internationale farvande i afsnit Vb for at undgå fejlrapportering. Forvaltningsområdet bør derfor ændres.

(5)

På baggrund af ny videnskabelig rådgivning kan TAC’en for almindelig tunge øges til 900 t i forvaltningsområde IIIa, IIIb, c, d (EF-farvande). TAC’en bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

For at give mulighed for at veje sild, makrel og hestemakrel efter transport fra landingshavnen bør der gennemføres supplerende foranstaltninger i 2005.

(7)

I overensstemmelse med konklusionerne af fiskerikonsultationerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om 2005 har parterne adgang til at fiske 50 000 t af deres respektive sildekvoter for Nordsøen i den anden parts farvande af område IVa og IVb. Disse mængder kan efter behov øges med 10 000 t. Ved brev af 29. juni 2005 har Norge anmodet om en sådan forøgelse. Fællesskabet har fremsat en lignende anmodning den 20. juli 2005. Det er derfor hensigtsmæssigt at gennemføre disse ændringer i fællesskabslovgivningen.

(8)

I maj 2005 vedtog Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) en anbefaling om at opføre en række fartøjer på listen over fartøjer, der bevisligt har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. I februar 2004 blev der vedtaget en anbefaling om, hvilke foranstaltninger der skal anvendes over for sådanne fartøjer. Anbefalingerne bør gennemføres i EF-retten.

(9)

På grund af sagens hastende karakter er det absolut nødvendigt at dispensere fra den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

(10)

Forordning (EF) nr. 27/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I A, I B og III til forordning (EF) nr. 27/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1.

(3)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 7.


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 27/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IA foretages følgende ændringer:

Oplysningerne om arten sild i underområde 30-31 affattes således:

»Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 30-31

HER/3D30.; HER/3D31

Finland

60 327

 

Sverige

11 529

 

EF

71 856

 

TAC

71 856

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.«

2)

I bilag I B foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne om arter sild i område IV nord for 53° 30′ N erstattes af følgende:

»Art

:

Sild (1)

Clupea harengus

Zone

:

IV nord for 53° 30′ N

HER/4AB

Danmark

95 211

 

Tyskland

57 215

 

Frankrig

20 548

 

Nederlandene

56 745

 

Sverige

5 443

 

Det Forenede Kongerige

70 395

 

EF

305 557

 

Norge

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande syd for 62° N

(HER/*04N-)

EF

60 000«

b)

Oplysningerne om arten makrel i område IIa (ikke EF-farvande), Vb (EF-farvande), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Tunge

Scomber scombrus

Område

:

IIa (ikke EF-farvande), Vb (EF-farvande og internationale farvande), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Tyskland

13 845

 

Spanien

20

 

Estland

115

 

Frankrig

9 231

 

Irland

46 149

 

Letland

85

 

Litauen

85

 

Nederlandene

20 190

 

Polen

844

 

Det Forenede Kongerige

126 913

 

EF

217 477

 

Norge

8 500 (3)

 

Færøerne

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder og kun i perioderne fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december:

 

IVa (EF-farvande) MAC/*04A-C

Tyskland

4 175

Spanien

0

Frankrig

2 784

Irland

13 918

Nederlandene

6 089

Det Forenede Kongerige

38 274

EF

65 240

Norge

8 500

Færøerne

1 002 ()

()  Nord for 59° N (EF-område) fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december.«

c)

Oplysningerne om arter almindelig tunge i område IIIa, IIIb, c, d (EF-farvande) erstattes af følgende:

»Art

:

Tunge

Solea solea

Område

:

IIIa, IIIb, c, d (EF-farvande)

SOL/3A/BCD

Danmark

755

 

Tyskland

44

 

Nederlandene

73

 

Sverige

28

 

EF

900

 

TAC

900

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.«

d)

Oplysningerne om hestemakrelarter i område Vb (EF-farvande), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område

:

Vb (EF-farvande og internationale farvande), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII og XIV

JAX/578/14

Danmark

12 088

 

Tyskland

9 662

 

Spanien

13 195

 

Frankrig

6 384

 

Irland

31 454

 

Nederlandene

46 096

 

Portugal

1 277

 

Det Forenede Kongerige

13 067

 

EF

133 223

 

Færøerne

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 9 affattes således:

»9.   Landings- og vejningsprocedurer for sild, makrel og hestemakrel

9.1.   Anvendelsesområde

9.1.1.

Følgende procedurer gælder ved EF-fartøjers og tredjelandsfartøjers landing i EF af over 10 t sild, makrel og hestemakrel, eller en kombination heraf, pr. landing fanget:

a)

for så vidt angår sild, i ICES-underområde I, II, IV, VI og VII og ICES-afsnit IIIa og Vb

b)

for så vidt angår makrel og hestemakrel, i ICES-underområde III, IV, VI og VII og ICES-afsnit IIa.

9.2.   Udpegede havne

9.2.1.

Landinger som omhandlet i punkt 9.1 er kun tilladt i udpegede havne.

9.2.2.

Hver medlemsstat sender Kommissionen ændringer af den liste over udpegede havne, der i 2004 blev indsendt, og hvor der kan landes sild, makrel og hestemakrel, og ændringer af inspektions- og overvågningsprocedurer for sådanne havne, herunder betingelser og vilkår for registrering og rapportering af mængder af enhver af de arter og bestande, der er omhandlet i punkt 9.1.1, i hver landing. Sådanne ændringer meddeles senest 15 dage, før de træder i kraft. Kommissionen sender disse oplysninger og en liste over de havne, der er udpeget af tredjelande, til alle de berørte medlemsstater.

9.3.   Anløb af havn

9.3.1.

Føreren af et fiskerfartøj som omhandlet i punkt 9.1.1 eller dennes repræsentant skal mindst 4 timer inden indsejling i landingshavnen oplyse myndighederne i den medlemsstat, hvor landingen skal finde sted, om følgende:

a)

den havn, han agter at anløbe, og fartøjets navn og registreringsnummer

b)

forventet tidspunkt for ankomst til den pågældende havn

(c)

ombordværende mængde fisk i kg levende vægt pr. art

d)

det forvaltningsområde, hvor fangsten er taget, jf. bilag I til denne forordning.

9.4.   Losning

9.4.1.

Den pågældende medlemsstats myndigheder skal kræve, at losningen først påbegyndes, når der er givet tilladelse til det.

9.5.   Logbog

9.5.1.

Uanset punkt 4.2 i bilag IV til forordning (EØF) nr. 2807/83 skal føreren af et fiskerfartøj straks ved ankomsten i havn forelægge den eller de relevante logbogsblade, som myndighederne i landingshavnen anmoder om.

De ombordværende mængder, som er meddelt forud for landingen, jf. punkt 9.3.1, litra c), skal svare de mængder, der registreres i logbogen efter landingens afslutning.

Uanset artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2807/83 er den tilladte tolerance i forbindelse med den i logbogen registrerede vurdering af, hvor stor en mængde fisk i kg der er om bord, 8 %.

9.6.   Vejning af fersk fisk

9.6.1.

Alle købere af fersk fisk skal sørge for, at alle modtagne mængder vejes på anlæg, der er godkendt af myndighederne. Fisken skal vejes, inden den sorteres, forarbejdes, oplagres, transporteres fra landingshavnen eller sælges videre. Vejeresultatet anføres i landingsopgørelser og salgsnotaer.

9.6.2.

Ved bestemmelse af vægten må der højst fratrækkes 2 % for vandindhold.

9.7.   Vejning af fersk fisk efter transport

9.7.1.

Uanset punkt 9.6.1 kan medlemsstaterne give tilladelse til, at fersk fisk først vejes efter transporten fra landingshavnen, såfremt fisken transporteres til et bestemmelsessted på medlemsstatens område, der højst ligger 60 km fra landingshavnen, og:

a)

der følger en kontrollør med den tankbil, fisken transporteres i fra landingsstedet til det sted, hvor fisken vejes, eller

b)

myndighederne på landingsstedet godkender transporten af fisken på følgende betingelser:

i)

umiddelbart før tankbilen forlader landingshavnen, skal køberen eller dennes repræsentant udlevere en skriftlig erklæring til myndighederne, hvori fiskearten og navnet på det fartøj, hvorfra fisken er landet, tankbilens individuelle identifikationsnummer og oplysninger om, hvor fisken skal vejes, og tankbilens forventede ankomsttidspunkt til bestemmelsesstedet er anført

ii)

chaufføren skal under transporten af fisken opbevare en kopi af den erklæring, der er nævnt i nr. i), og udlevere den til modtageren af fisken på bestemmelsesstedet.

9.8.   Faktura

9.8.1.

Ud over at opfylde forpligtelserne i artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2847/93 skal forarbejderen eller køberen af de landede mængder fersk fisk til myndighederne i den pågældende medlemsstat indsende en kopi af fakturaen eller et tilsvarende dokument, jf. artikel 22, stk. 3, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (9).

9.8.2.

Alle fakturaer og dokumenter skal indeholde de oplysninger, der kræves efter artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2847/93, og navn og registreringsnummer på det fartøj, som fisken er landet fra. Fakturaer og dokumenter skal indsendes på begæring eller senest 12 timer, efter at vejningen har fundet sted.

9.9.   Vejning af frosset fisk

9.9.1.

Alle købere eller indehavere af frosset fisk skal sørge for, at de landede mængder vejes, inden fisken forarbejdes, oplagres, transporteres fra landingshavnen eller sælges videre. Taravægt, som repræsenterer vægten af kasser, plastemballage eller andet, som den vejede fisk er pakket i, kan fratrækkes vægten af de landede mængder fisk.

9.9.2.

Som et alternativ kan vægten af frosset fisk, der er pakket i kasser, bestemmes ved at gange den gennemsnitlige vægt af en repræsentativ prøve, forstået på den måde, at man vejer kassens indhold, dvs. uden kasse eller plastemballage, uanset om eventuel is på fiskens overflade er smeltet eller ej. Hvis medlemsstaterne ændrer deres prøveudtagningsmetoder, som blev godkendt af Kommissionen i 2004, skal de meddele Kommissionen ændringerne, så de kan blive godkendt. Ændringer skal godkendes af Kommissionen. Vejeresultatet anføres i landingsopgørelser og salgsnotaer.

9.10.   Vejeanlæg

9.10.1.

Anvendes der offentlige vejeanlæg, skal vejeren udstede en vejeseddel til køberen med angivelse af dato og tidspunkt for vejningen og tankbilens identifikationsnummer. En kopi af vejesedlen skal vedhæftes fakturaen, der indleveres til myndighederne, jf. punkt 9.8.

9.10.2.

Anvendes der private vejeanlæg, skal de være godkendt, kalibreret og plomberet af myndighederne og være omfattet af følgende bestemmelser:

a)

Vejeren skal føre en pagineret vejelogbog, som indeholder oplysning om følgende:

i)

navn og registreringsnummer på det fartøj, som fisken er landet fra

ii)

tankbilernes identifikationsnummer, hvis der er blevet transporteret fisk fra landingshavnen før vejning

iii)

fiskeart(er)

iv)

hver landings vægt

v)

dato og tidspunkt for vejningens påbegyndelse og afslutning.

b)

Foregår vejningen på et transportbånd, skal der synligt være monteret en tæller, der registrerer den samlede kumulerede vægt. Den samlede kumulerede vægt skal registreres i den paginerede logbog, som er nævnt i litra a).

c)

Vejelogbogen og kopier af de skriftlige erklæringer, der er omhandlet i punkt 9.7.1, litra b), nr. ii), skal opbevares i tre år.

9.11.   Myndighedernes adgang

Myndighederne skal til enhver tid have fuld adgang til vejeanlæg, vejelogbøger, skriftlige erklæringer og alle steder, hvor der forarbejdes og opbevares fisk.

9.12.   Krydskontrol

9.12.1.

Myndighederne skal foretage administrativ krydskontrol af alle landinger ved at sammenholde følgende:

a)

de mængder pr. art, der er angivet i forhåndsmeddelelsen om landing, jf. punkt 9.3.1, og de mængder, der er registreret i fartøjets logbog

b)

de mængder pr. art, der er registreret i fartøjets logbog og landingsopgørelsen eller fakturaen eller et tilsvarende dokument som nævnt i punkt 9.8.

c)

de mængder pr. art, der er registreret i landingsopgørelsen og fakturaen eller et tilsvarende dokument som nævnt i punkt 9.8.

9.13.   Fuld inspektion

9.13.1.

Medlemsstaternes myndigheder skal sørge for, at mindst 15 % af de landede mængder fisk og mindst 10 % af antallet af landinger underkastes fuld inspektion, som mindst skal omfatte følgende:

a)

Kontrol af vejningen af fartøjets fangst pr. art. Ved fartøjer, der pumper deres fangst i land, overvåges vejningen af hele den mængde, som fartøjer, der er udvalgt til inspektion, losser. Ved frysertrawlere tælles alle kasser. Der vejes en repræsentativ prøve af kasser/paller for at finde kassernes/pallernes gennemsnitsvægt. Der udtages også prøver af kasserne efter en godkendt metode for at finde fiskens gennemsnitlige nettovægt (uden emballage og is).

b)

Ud over den krydskontrol, der er nævnt i punkt 9.12, sammenholdes følgende:

i)

de mængder pr. art, der er registreret i vejelogbogen, og de mængder pr. art, der er registreret på fakturaen eller et tilsvarende dokument som nævnt i punkt 9.8.

ii)

de skriftlige erklæringer, som myndighederne har modtaget i henhold til punkt 9.7.1, litra b), nr. i), og de skriftlige erklæringer, som modtageren af fisken opbevarer i henhold til punkt 9.7.1, litra b), nr. ii)

iii)

tankbilernes identifikationsnummer, som fremgår af de skriftlige erklæringer, jf. punkt 9.7.1, litra b), nr. i), og vejelogbøgerne.

c)

Hvis losningen afbrydes, skal der indhentes ny tilladelse, før den kan genoptages.

d)

Kontrol af, at fartøjet er tømt for al fisk, når det har afsluttet losningen.

9.13.2.

Al inspektion som omhandlet i punkt 9 skal dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares i tre år.

b)

Følgende indsættes som del I:

»DEL I

DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV

Fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

I tillæg 5 findes en liste, som Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) har opstillet over fartøjer, der bevisligt har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (UUU-fartøjer). Følgende foranstaltninger gælder for disse fartøjer:

a)

UUU-fartøjer, der anløber havn, må hverken lande eller omlade i havn og skal inspiceres af myndighederne. Inspektionen skal omfatte fartøjets dokumenter, logbøger, fiskeredskaber, fangsten om bord og andet, der har med fartøjets aktiviteter i NEAFC’s regulerede område at gøre. Inspektionsresultaterne skal straks sendes til Kommissionen.

b)

Fiskerfartøjer, forsyningsskibe, moderskibe og fragtskibe, der fører en medlemsstats flag, må ikke på nogen måde bistå UUU-fartøjer eller deltage i omladninger eller fælles fiskeri med fartøjer på listen.

c)

Der må ikke leveres forsyninger, brændstof eller andre tjenesteydelser til UUU-fartøjer i havn.

d)

UUU-fartøjer må ikke fiske i EF-farvande, og det er forbudt at befragte dem.

e)

Det er forbudt at importere fisk fra UUU-fartøjer.

f)

Medlemsstaterne nægter UUU-fartøjer ret til at sejle under deres flag og tilskynder importører, transportvirksomheder og andre berørte parter til at afholde sig fra at forhandle med disse fartøjer og fra at omlade fisk, de har fanget.

Så snart NEAFC vedtager en ny liste, ændrer Kommissionen listen, så den bliver i overensstemmelse med NEAFC-listen.«

c)

Følgende indsættes som tillæg 5:

»Tillæg 5 til bilag III

Liste over fartøjer, som ifølge NEAFC bevisligt har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Fartøjets navn

Flagstat

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Commonwealth of Dominica

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Commonwealth of Dominica

OLCHAN

Commonwealth of Dominica

OSTROE

Commonwealth of Dominica

OSTROVETS

Commonwealth of Dominica

OYRA

Commonwealth of Dominica

OZHERELYE

Commonwealth of Dominica«


(1)  Landet som hele fangsten eller sorteret fra den øvrige fangst: Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen deres landinger af sild fordelt på ICES-afsnit IVa og IVb (område HER/04A og HER/04B).

(2)  Kan tages i EF-farvande. Fangster, der tages inden for denne kvote, skal fratrækkes i Norges andel af TAC.

Særlige betingelser

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande syd for 62° N

(HER/*04N-)

EF

60 000«

(3)  Må kun fiskes i IIa, VIa (nord for 56° 30′ N), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Hvoraf 1 002 t må fiskes i ICES-afsnit IVa nord for 59° N (EF-område) fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december. En mængde på 2 763 tons af Færøernes egen kvote må fiskes i ICES-afsnit VIa (nord for 56° 30′ N) hele året og/eller i ICES-afsnit VIIe, f, h, og/eller i ICES-afsnit IVa.

(5)  TAC aftalt mellem EF, Norge og Færøerne for det nordlige område.

Særlige betingelser

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder og kun i perioderne fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december:

 

IVa (EF-farvande) MAC/*04A-C

Tyskland

4 175

Spanien

0

Frankrig

2 784

Irland

13 918

Nederlandene

6 089

Det Forenede Kongerige

38 274

EF

65 240

Norge

8 500

Færøerne

1 002 ()

()  Nord for 59° N (EF-område) fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december.«

(6)  Nord for 59° N (EF-område) fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december.«

(7)  Denne kvote må kun fiskes i ICES-område IV, VIa (nord for 56° 30′ N) og VIIe, f, h.

(8)  Inden for en samlet kvote på 6 500 tons for ICES-underområde IV og ICES-afsnit VIa (nord for 56° 30′ N) og VIIe, f, h.«

(9)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).«


10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1301/2005

af 9. august 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 9. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1302/2005

af 9. august 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93. (2)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 30 000 t blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Slovakiet har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 84 757 t. I betragtning af markedssituationen bør Slovakiets anmodning imødekommes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1060/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1060/2005 foretages følgende ændringer:

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 114 757 t blød hvede med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) samt Schweiz.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 18.

(4)  Inklusive Kosovo, i FN's regi, i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1303/2005

af 9. august 2005

om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område II og IV (EF-farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2005.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2005 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2005 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

SOL/24.

Art

Tunge (Solea solea)

Område

II og IV (EF-farvande)

Dato

12. juli 2005


10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1304/2005

af 9. august 2005

om forbud mod fiskeri efter blåhvilling i ICES-område Vb (færøske farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2005.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2005 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2005 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

WHB/05B-F.

Art

Blåhvilling (Micromesistius poutassou)

Område

Vb (færøske farvande)

Dato

12. juli 2005


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. august 2005

om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L. linje MON 863), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for majs-rodorm

(meddelt under nummer K(2005) 2950)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/608/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 1, første afsnit,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2001/18/EF må et produkt, der indeholder eller består af en genetisk modificeret organisme eller en kombination af genetisk modificerede organismer, kun markedsføres efter skriftlig tilladelse fra myndighederne i en medlemsstat efter den i samme direktiv fastsatte procedure.

(2)

Monsanto SA har forelagt de tyske myndigheder en anmeldelse om markedsføring af to genetisk modificerede majsprodukter (Zea mays L., linje MON 863 og hybridmajs MON 863 × MON 810).

(3)

Anmeldelsen omfatter import og samme anvendelse som for andre majskorn, herunder til foder, men ikke til fødevarer. Den omfatter ikke dyrkning i Fællesskabet af sorter, der er afledt af transformationsbegivenheden MON 863, og heller ikke dyrkning i Fællesskabet af hybriden MON 863 × MON 810.

(4)

De tyske myndigheder har efter proceduren i artikel 14 i direktiv 2001/18/EF udarbejdet en vurderingsrapport, som er tilsendt Kommissionen og myndighederne i de andre medlemsstater. Det konkluderes i vurderingsrapporten, at der ikke er grund til at nægte tilladelse til markedsføring af MON 863-majs og hybridmajs MON 863 × MON 810, forudsat at visse betingelser opfyldes.

(5)

Myndighederne i andre medlemsstater har rejst indvendinger mod markedsføring af produktet.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), konkluderede i sin udtalelse af 2. april 2004, at Zea mays L. linje MON 863 ud fra alle oplysninger at dømme ikke — under hensyntagen til den foreslåede anvendelse heraf — kan ventes at få skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fandt også, at ansøgerens overvågningsplan var fyldestgørende i betragtning af de påtænkte anvendelser af MON 863.

(7)

Hvad hybriden MON 863 × MON 810 angår, fandt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet det videnskabeligt holdbart at anvende dataene fra de to majslinjer MON 863 og MON 810 til underbygning af sikkerhedsvurderingen af hybriden MON 863 × MON 810. For at kunne fuldstændiggøre sin sikkerhedsvurdering besluttede den dog, med henblik på en bekræftelse af sikkerhedsvurderingen af hybriden selv, at kræve en 90-dages subkronisk undersøgelse af majshybriden i rotter. Derfor er kun sikkerhedsvurderingen af majslinjen MON 863 afsluttet.

(8)

Der er ikke efter gennemgangen af indvendingerne på baggrund af direktiv 2001/18/EF, oplysningerne i anmeldelsen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse grund til at tro, at markedsføring af Zea mays L. linje MON 863 vil være skadelig for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

(9)

MON 863-majs bør tildeles en entydig identifikator som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer (4).

(10)

Utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor af genetisk modificerede organismer i produkter er undtaget fra krav om mærkning og sporbarhed, såfremt de ikke overskrider de tærskelværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2001/18/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (5).

(11)

I lyset af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er der ikke grund til at fastsætte særlige betingelser for de påtænkte anvendelser, hvad angår håndtering eller emballage af produktet og beskyttelse af bestemte økosystemer, miljøområder eller geografiske områder.

(12)

Før produktet markedsføres, bør der træffes foranstaltninger til at sikre mærkning og sporbarhed på alle stadier i markedsføringen, herunder kontrol ved hjælp af passende validerede detektionsmetoder.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er ikke i overensstemmelse med udtalelsen fra det i henhold til artikel 30 i direktiv 2001/18/EF nedsatte udvalg, og Kommissionen har derfor forelagt Rådet et forslag vedrørende disse foranstaltninger. Eftersom Rådet ved udløbet af fristen i artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF hverken har vedtaget de foreslåede foranstaltninger eller tilkendegivet, at det er imod dem, jf. artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 (6) om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, bør Kommissionen træffe de pågældende foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tilladelse

Uden at andre EF-retsforskrifter tilsidesættes, især forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1829/2003, giver de tyske myndigheder i henhold til denne beslutning skriftlig tilladelse til markedsføring af det i artikel 2 beskrevne produkt, som Monsanto Europe SA (reference C/DE/02/9) har anmeldt.

I tilladelsen skal det ifølge artikel 19, stk. 3, i direktiv 2001/18/EF udtrykkeligt angives, hvilke betingelser der gælder for tilladelsen, og disse er anført i artikel 3 og 4.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetisk modificerede organismer, der skal markedsføres som eller i produkter, i det følgende benævnt »produktet«, er korn af majs (Zea mays L.) med resistens over for majs-rodorm (Diabrotica spp.), afledt af Zea mays-cellelinjen AT824 (udviklet fra umodne embryoner af en indavlet majslinje AT), hvori der ved hjælp af partikelaccelerationsteknologi er indsat et MluI-DNA-restriktionsfragment, som er isoleret fra plasmidet PV-ZMIR13.

Produktet indeholder følgende DNA i to kassetter:

a)

Kassette 1:

Et modificeret cry3Bb1 gen fra Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis, som giver resistens over for majs-rodorm Diabrotica spp., reguleret af 4-AS1 promotoren fra blomkålsmosaikvirus, wtCAB-translationsenhanceren fra hvede (Triticum aestivum), transkriptionsenhancer-intronen ract1 fra risaktin 1-genet (Oryza sativa) og terminatorsekvenserne tahsp 17 3’ fra hvede.

b)

Kassette 2:

nptII-genet fra E. coli, som giver resistens over for aminoglycosiderne kanamycin og neomycin, reguleret af 35S-promotoren fra blomkålsmosaikvirus, og NOS 3’ terminatorsekvenserne fra Agrobacterium tumefaciens samt det ikke-funktionelle, trunkerede ble-gen fra E. coli.

2.   Tilladelsen omfatter korn fra afkom af krydsninger af majslinjen MON 863 med traditionelt dyrket majs, som eller i produkter.

Artikel 3

Betingelser for markedsføring

Produktet kan anvendes som anden majs med undtagelse af dyrkning og anvendelse som eller i fødevarer og kan markedsføres på følgende betingelser:

a)

Tilladelsen gælder i en periode på 10 år fra udstedelsesdatoen.

b)

Den entydige identifikator for produktet er MON-ØØ863-5.

c)

Indehaveren af tilladelsen skal efter anmodning stille positive og negative kontrolprøver af produktet eller dets genetiske materiale eller referencematerialer til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og inspektionsorganer og for Fællesskabets kontrollaboratorier, jf. dog artikel 25 i direktiv 2001/18/EF.

d)

Uden at dette indskrænker særlige mærkningskrav i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal ordene »Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer« eller »Dette produkt indeholder genetisk modificeret MON 863-majs« stå på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet, medmindre andre EF-retsforskrifter fastsætter en tærskelværdi, under hvilken disse oplysninger ikke kræves.

e)

Så længe produktet ikke er godkendt til markedsføring med henblik på dyrkning, skal angivelsen »ikke til dyrkning« stå enten på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet.

Artikel 4

Overvågning

1.   I hele tilladelsens gyldighedsperiode er indehaveren af tilladelsen ansvarlig for etablering og gennemførelse af den i anmeldelsen indeholdte plan for overvågning af eventuelle skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet som følge af håndtering eller anvendelse af produktet.

2.   Indehaveren af tilladelsen informerer operatører og brugere direkte om produktets sikkerhedsmæssige og generelle egenskaber og om betingelserne for overvågning, herunder om passende forvaltningsforanstaltninger i tilfælde af utilsigtet spild af majskorn.

3.   Indehaveren af tilladelsen forelægger Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder årlige rapporter om resultaterne af overvågningen.

4.   Indehaveren af tilladelsen og/eller myndighederne i den medlemsstat, der modtog den oprindelige anmeldelse, tager i givet fald efter aftale med Kommissionen og myndighederne i den medlemsstat, der modtog den oprindelige anmeldelse, den i anmeldelsen indeholdte overvågningsplan op til revision i lyset af resultaterne af overvågningen, jf. dog artikel 20 i direktiv 2001/18/EF.

5.   Indehaveren af tilladelsen skal over for Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder kunne dokumentere:

a)

at overvågningsnetværket, som specificeret i den i anmeldelsen indeholdte overvågningsplan, indsamler de oplysninger, der er relevante for overvågningen af produktet, og

b)

at deltagerne i dette overvågningsnetværk har indvilliget i at stille disse oplysninger til rådighed for indehaveren af tilladelsen før den dato, hvor overvågningsrapporten i henhold til stk. 3 skal forelægges for Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne beslutning finder anvendelse fra datoen for anvendelse af en EF-beslutning om godkendelse af markedsføring af det i artikel 1 nævnte produkt til anvendelse som eller i fødevarer, jf. forordning (EF) nr. 178/2002, og om en af EF-referencelaboratoriet valideret metode til detektion af dette produkt.

Artikel 6

Adressat

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).

(3)  EFT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(4)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. august 2005

om ændring af beslutning 2005/240/EF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Polen

(meddelt under nummer K(2005) 2985)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(2005/609/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3220/84 af 13. november 1984 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/240/EF (2), blev brugen af tre metoder til klassificering af svinekroppe i Polen godkendt.

(2)

Den polske regering har anmodet Kommissionen om at godkende ændringer af beskrivelsen af to af apparaterne.

(3)

En evaluering af denne anmodning har vist, at betingelserne for at godkende den ændrede beskrivelse af de pågældende apparater er opfyldt.

(4)

Beslutning 2005/240/EF bør derfor ændres tilsvarende.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 2005/240/EF foretages følgende ændringer:

1)

Del 2, nr. 2, affattes således:

»2)

Apparatet er udstyret med et sæt ultralydtransducere, 3,5 MHz (U-Systems).

Ultra-FOM-apparatet omregner selv måleværdierne til beregnet indhold af magert kød.«

2)

Del 3, nr. 2, affattes således:

»2)

Apparatet er udstyret med 16 ultralydtransducere, 2 MHz (GE Inspection Technologies).

Ultralyddataene omfatter målinger af spæktykkelse og muskeltykkelse.

Måleresultaterne omregnes ved hjælp af en computer til beregnet indhold af magert kød.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 301 af 20.11.1984, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3513/93 (EFT L 320 af 22.12.1993, s. 5).

(2)  EUT L 74 af 19.3.2005, s. 62.