ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 203

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
4. august 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/2005 af 3. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2005 af 3. august 2005 om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 for at tage hensyn til Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1283/2005 af 3. august 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1284/2005 af 3. august 2005 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1286/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

17

 

 

Domstolen

 

*

Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 29. juli 2005 om udnævnelse af fire medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

22

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2005 af 29. juli 2005 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes (EUT L 200 af 30.7.2005)

23

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1280/2005

af 3. august 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1281/2005

af 3. august 2005

om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 22, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at lette kontrollen af fiskeriet og sikre, at den bliver ensartet, er det nødvendigt på EF-plan at fastsætte regler om, hvilke oplysninger fiskerilicenser mindst skal indeholde, navnlig oplysninger om licensindehaver, fartøj, fiskerikapacitet og fiskeredskaber.

(2)

Fiskerilicenser er et relevant værktøj til forvaltning af fiskerflåden, navnlig for så vidt angår kapacitetsbegrænsningerne som fastsat i artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og i Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (2). Den samlede kapacitet for en medlemsstats flåde som udtrykt i de udstedte fiskerilicenser må ikke overstige sådanne begrænsninger og navnlig de niveauer, der følger af anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/2003 af 12. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til EF's flådepolitik som fastsat i kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2004 af 9. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi.

(3)

Fiskerilicensernes er et vigtigt værktøj til såvel forvaltning af fiskerflåden som kontrol og inspektion af fiskeriet, og medlemsstaterne skal sørge for, at oplysningerne i licensen er klare og utvetydige og altid afspejler de faktiske forhold.

(4)

Ifølge artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal en medlemsstat først have inddraget et fartøjs fiskerilicens, inden fartøjet kan tages ud af flåden med offentlig støtte. Kapaciteten som fastsat i den pågældende licens må ikke udskiftes. Hvis et fartøj derimod er taget ud af flåden uden offentlig støtte, kan kapaciteten og licensen for den pågældende kapacitet udskiftes, hvis bare bestemmelserne i artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002 om referenceniveauer og til-/afgangsordningen er overholdt.

(5)

Oplysningerne i licenserne bør svare til oplysningerne i EF-fiskerflåderegistret.

(6)

Oplysningerne i licensen bør formuleres i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (5).

(7)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 3690/93 (6) blev der indført en EF-ordning med regler for, hvilke oplysninger fiskerilicenser mindst skal indeholde. Nærværende forordning bør gælde fra den dato, hvor sidstnævnte forordning ophæves.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der regler for forvaltning af fiskerilicenser, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 2371/2002, og for, hvilke oplysninger fiskerilicenser mindst skal indeholde.

Artikel 2

Definition

Ved anvendelsen af denne forordning giver en »fiskerilicens« indehaveren ret til, som begrænset af de nationale bestemmelser, at anvende en vis fiskerikapacitet til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske ressourcer.

Artikel 3

Udnyttelse af akvatiske ressourcer

Et EF-fiskerfartøj må kun anvendes til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, hvis det medfører en gyldig fiskerilicens.

Artikel 4

Medlemsstaternes forpligtelser

Flagmedlemsstaten udsteder, forvalter og inddrager fiskerilicenser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 5

Oplysninger, som fiskerilicensen mindst skal indeholde

1.   Fiskerilicensen skal mindst indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilaget til denne forordning.

2.   Oplysningerne i fiskerilicensen ajourføres af flagmedlemsstaten i tilfælde af ændringer.

3.   Flagmedlemsstaten sørger for, at oplysningerne i fiskerilicensen er nøjagtige og i overensstemmelse med oplysningerne i EF-fiskerflåderegistret som omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 6

Suspension og inddragelse

1.   Flagmedlemsstaten suspenderer fiskerilicensen for et fartøj, som er omfattet af midlertidig oplægning besluttet af den pågældende medlemsstat.

2.   Flagmedlemsstaten inddrager fiskerilicensen for et fartøj, som er omfattet af en foranstaltning til justering af fiskerikapaciteten som omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002, endeligt.

Artikel 7

Sammenhæng med foranstaltninger til forvaltning af flådekapacitet

Den totale kapacitet fastsat i de fiskerilicenser, en medlemsstat har udstedt, udtrykt i GT og i kW, må på intet tidspunkt overstige den pågældende medlemsstats maksimale kapacitetsniveauer som fastlagt i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og forordning (EF) nr. 639/2004, (EF) nr. 1438/2003 og (EF) nr. 2104/2004.

Artikel 8

1.   Hver flagmedlemsstat sikrer sig, at alle licenser udstedes i overensstemmelse med denne forordning senest 12 måneder efter den dato, som forordningen anvendes fra.

2.   Indtil flagmedlemsstaten har udstedt alle licenser i overensstemmelse med denne forordning, betragtes licenser udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 3690/93 som gyldige licenser.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra datoen for ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 9.

(3)  EUT L 204 af 13.4.2003, s. 21. Ændret ved forordning (EF) nr. 916/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 81).

(4)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 3259/94 (EFT L 339 af 29.12.1994, s. 11).

(5)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25.

(6)  EFT L 341 af 31.12.1993, s. 93.


BILAG

Oplysninger, som fiskerilicensen mindst skal indeholde

I.   IDENTIFIKATION

A.   FARTØJ (1)

1.

EF-flåderegisternummer (CFR (2))

2.

Fartøjets navn (3)

3.

Flagstat/registreringsland (2)

4.

Registreringshavn (navn og national kode (2))

5.

Udvendig mærkning (2)

6.

Internationalt radiokaldesignal (IRCS (2)) (4)

B.   LICENSINDEHAVER/REDER/REPRÆSENTANT

1.

Licensindehaverens navn og adresse

2.

Rederens navn og adresse (1)

3.

Repræsentantens navn og adresse (1)

II.   FISKERIKAPACITET

1.

Maskineffekt (kW) (5)

2.

Tonnage (GT) (5)

3.

Længde overalt (5)  (1)

4.

Primært fiskeredskab (2)  (1)

5.

Sekundært fiskeredskab (2)  (1)


(1)  Denne oplysning skal først anføres i fiskerilicensen, når fartøjet registreres i EF-fiskerflåderegistret efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 26/2004.

(2)  Jf. forordning (EF) nr. 26/2004.

(3)  For navngivne fartøjer.

(4)  For fartøjer, for hvilke det kræves, at de har et internationalt radiokaldesignal (IRCS).

(5)  Jf. forordning (EØF) nr. 2930/86.


4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1282/2005

af 3. august 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 for at tage hensyn til Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 af 18. september 2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces samt om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1763/1999 og forordning (EF) nr. 6/2000 (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) ændrede KN-koderne for visse fiskeriprodukter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2007/2000.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) ændrede KN-koderne for visse vinprodukter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2007/2000.

(3)

Af hensyn til klarheden bør Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2000 derfor ændres tilsvarende.

(4)

Tilpasningerne til KN-koderne bør ligeledes gælde fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1789/2003 — fra den 1. januar 2004 — og forordning (EF) nr. 1810/2004 — fra den 1. januar 2005.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I anden kolonne i bilag I til forordning (EF) nr. 2007/2000 foretages følgende ændringer:

1)

under løbenummer 09.1571 og 09.1573:

KN-kode »ex 0305 59 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 59 80«

KN-kode »ex 0305 69 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 69 80«

2)

under løbenummer 09.1575 og 09.1577:

KN-kode »ex 0304 20 95« erstattes med KN-kode »ex 0304 20 94«

KN-kode »ex 0305 59 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 59 80«

KN-kode »ex 0305 69 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 69 80«

3)

under løbenummer 09.1515:

KN-kode »2204 21 83« erstattes med KN-kode »2204 21 84«

KN-kode »ex 2204 21 84« erstattes med KN-kode »ex 2204 21 85«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bestemmelserne i artikel 1, stk. 1 og 2, anvendes fra den 1. januar 2004.

Bestemmelserne i artikel 1, stk. 3, anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 374/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 1).

(2)  EUT L 281 af 30.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 327 af 30.10.2004, s. 1.


4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1283/2005

af 3. august 2005

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol nr. 10 om Cypern til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 af 29. april 2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten (2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 indeholder en liste over overgangssteder, hvor personer og varer kan passere linjen mellem de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

(2)

Efter en aftale om åbning af nye overgangssteder i Kato Pyrgos og Kokkina er det nødvendigt at tilpasse bilag I.

(3)

Regeringen for Republikken Cypern har givet sit samtykke til denne tilpasning.

(4)

Det tyrkisk-cypriotiske handelskammer er blevet hørt herom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 866/2004 affattes således:

»BILAG I

Liste over overgangssteder, jf. artikel 2, stk. 4

Agios Dhometios

Astromeritis — Zodhia

Kato Pyrgos — Karavostasi

Kato Pyrgos — Kokkina

Kokkina — Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 955.

(2)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 128. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 601/2005 (EUT L 99 af 19.4.2005, s. 10).


4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1284/2005

af 3. august 2005

om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter med nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om åbning af toldkontingenter med en afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode 1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 25. juli til den 29. juli 2005 indgivet ansøgninger til myndighederne om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land, der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse, at den pågældende grænse er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen fra den 25. juli til den 29. juli 2005, udstedes der licenser inden for de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).


BILAG

Præferencesukker AVS-INDIEN

Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2004/05

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 25.-29.7.2005

Grænse

Barbados

100

 

Belize

0

Nået

Congo

100

 

Fiji

0

Nået

Guyana

0

Nået

Indien

0

Nået

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Nået

Mauritius

0

Nået

Mozambique

0

Nået

Saint Christopher og Nevis

0

Nået

Swaziland

0

Nået

Tanzania

100

 

Trinidad og Tobago

100

 

Zambia

0

Nået

Zimbabwe

0

Nået


Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 25.-29.7.2005

Grænse

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambique

100

Nået

Saint Christopher og Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad og Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Særligt præferencesukker

Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 25.-29.7.2005

Grænse

Indien

100

 

AVS

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 25.-29.7.2005

Grænse

Brasilien

0

Nået

Cuba

100

 

Andre tredjelande

0

Nået


4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1285/2005

af 3. august 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 2368/2002 kan listen i bilag II over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning ændres.

(2)

Formandskabet for Kimberley-processens certificeringsordning har i meddelelse af 27. juli 2005 besluttet at tilføje Indonesien på listen over deltagende parter pr. 1. august 2005. Bilag II skal derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2005 (EUFT L 126 af 19.5.2005, s. 68).


BILAG

»BILAG II

Liste over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning og de kompetente myndigheder, de har udpeget som omhandlet i artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 og 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenien

AUSTRALIEN

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australien

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australien

BELARUS

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republikken Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco »U« — 3o andar

70065-900 Brasilia — DF

Brasilien

BULGARIEN

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgarien

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

For specimen of the Canadian KP Certificate:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2e étage

BP 1613 Bangui

Den Centralafrikanske Republik

FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Folkerepublikken Kina

DET SÆRLIGE ADMINISTRATIVE OMRÅDE HONGKONG

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kina

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Den Demokratiske Republik Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

KROATIEN

Ministry of Economy

Zagreb

Republikken Kroatien

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser A/2

B-1049 Bruxelles

Belgien

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indien

INDONESIEN

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesien

ISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

REPUBLIKKEN KOREA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norge

RUMÆNIEN

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bukarest

Rumænien

DEN RUSSISKE FØDERATION

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moskva

Rusland

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

SYDAFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Sydafrika

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Bern

Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OG MATSU, særskilt toldområde

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILAND

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory »Kristall«

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

De Forenede Arabiske Emirater

AMERIKAS FORENEDE STATER

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

Amerikas Forenede Stater

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe«


4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1286/2005

af 3. august 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, organer og sammenslutninger med tilknytning til den forhenværende præsident Saddam Husseins styre, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til forordningen.

(2)

Den 27. juli 2005 besluttede sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd at ændre listen over Saddam Hussein og andre højtstående embedsmænd i det tidligere irakiske styre, disses nærmeste familiemedlemmer og sammenslutninger, som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af dem eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres instruks, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Bilag IV bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1087/2005 (EUT L 177 af 9.7.2005, s. 32).


BILAG

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 foretages følgende ændringer:

Følgende fysiske personer tilføjes:

1)

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Fødselsdato: a) 15.5.1968, b) 1970. Fødested: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Adresser: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrien. Pasnr.: Irakisk pasnr. 284158 (udløber den 21.8.2005; navn: Ali Thafir Abdallah; fødselsår: 1970; Fødested: Bagdad, Irak). Andre oplysninger: Søn af Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, tidligere rådgiver for Saddam Hussein.

2)

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Fødselsår: a) ca. 1970, b) 1970. Fødested: Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Adresser: a) Damaskus, Syrien, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata-området, Az Zabadani, Syrien, c) Yemen. Pasnr.: Irakisk pasnr. 2863795S (udløber den 23.8.2005; navn: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; fødselsår: 1970; fødested: Bagdad, Irak). Andre oplysninger: Søn af Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, tidligere rådgiver for Saddam Hussein.

3)

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Fødselsdato: 21.10.1971. Fødested: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Nationalitet: Irakisk. Adresser: a) Bludan, Syrien, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Andre oplysninger: Søn af Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, tidligere rådgiver for Saddam Hussein.

4)

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Fødselsdato: a) 25.10.1983, b) 1977. Fødested: Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata-området, Az Zabadani, Syrien, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, c) Irak. Pasnr.: Irakisk pasnr. 284173 (udløber den 21.8.2005; navn: Muhammad Da’ud Salman; fødselsår: 1977; fødested: Bagdad, Irak). Andre oplysninger: Søn af Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, tidligere rådgiver for Saddam Hussein.

5)

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir »Abdullah«). Fødselsdato: 17.7.1970. Fødested: Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Addresser: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, b) Beirut, Libanon. Andre oplysninger: Søn af Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, tidligere rådgiver for Saddam Hussein.

6)

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Fødselsdato: 19.9.1988. Nationalitet: Irakisk. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata-området, Az Zabadani, Syrien, b) Yemen. Andre oplysninger: Søn af Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, tidligere rådgiver for Saddam Hussein.


Domstolen

4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/19


ÆNDRING AF PROCESREGLEMENTET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 223, stk. 6,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sagsbehandlingstiden for Domstolen er gennem et stykke tid blevet stadig længere, navnlig i de præjudicielle sager, og visse elementer i sagsbehandlingen må derfor forkortes og forenkles, især efter Unionens udvidelse.

(2)

Fristen for fremsættelse af anmodninger om mundtlig forhandling bør forkortes, og pligten til at underrette den forelæggende ret og høre parterne, når Domstolen træffer afgørelse ved kendelse i visse tilfælde, hvor besvarelsen af præjudicielle forelæggelser er af enkel karakter, bør i visse tilfælde ophæves.

(3)

Med den tekniske udvikling er fremsendelse af dokumenter ad elektronisk vej blevet mere og mere udbredt, og elektronisk fremsendelse er blevet en stadig mere pålidelig kommunikationsform. Domstolen bør kunne tilpasse sig denne udvikling gennem en adgang til at fastsætte betingelserne for, at et processkrift, som er fremsendt elektronisk, kan anses for at være originaleksemplaret.

(4)

Endelig bør bestemmelserne om bevilling af fri proces ændres således, at en kendelse, hvorved der helt eller delvis meddeles afslag på en anmodning om fri proces, skal angive begrundelsen for afslaget —

med Rådets godkendelse, meddelt den 28. juni 2005,

VEDTAGET FØLGENDE ÆNDRINGER I SIT PROCESREGLEMENT:

Artikel 1

Procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol, fastsat den 19. juni 1991 (EFT L 176 af 4.7.1991, s. 7), som ændret den 21. februar 1995 (EFT L 44 af 28.2.1995, s. 61), den 11. marts 1997 (EFT L 103 af 19.4.1997, s. 1, berigtiget i EFT L 351 af 23.12.1997, s. 72), den 16. maj 2000 (EFT L 122 af 24.5.2000, s. 43), den 28. november 2000 (EFT L 322 af 19.12.2000, s. 1), den 3. april 2001 (EFT L 119 af 27.4.2001, s. 1), den 17. september 2002 (EFT L 272 af 10.10.2002, s. 24), den 8. april 2003 (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 17), den 19. april 2004 (EUT L 132 af 29.4.2004, s. 2) og den 20. april 2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 107), ændres således:

1)

I artikel 37 tilføjes et nyt stk. 7 med følgende ordlyd:

»7.   Domstolen kan, med forbehold af stk. 1, første afsnit, og stk. 2-5, træffe beslutning om, på hvilke betingelser et processkrift, som er fremsendt elektronisk til Justitskontoret, anses for at være originaleksemplaret af dette processkrift. Beslutningen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

2)

I artikel 44a, tredje punktum, erstattes ordene »en måned« med ordene »tre uger«.

3)

I artikel 76, stk. 3, affattes andet afsnit således:

»Afdelingen træffer afgørelse ved at afsige kendelse, som er endelig. Såfremt der helt eller delvis meddeles afslag på fri proces, skal kendelsen begrundes.«

4)

Artikel 104, stk. 1, ændres således:

»1.   De i artikel 103 nævnte afgørelser fra nationale retter tilstilles medlemsstaterne i den originale affattelse, der skal være vedlagt en oversættelse til den pågældende medlemsstats officielle sprog. Såfremt det som følge af længden af den nationale rets afgørelse er hensigtsmæssigt, erstattes denne oversættelse af en oversættelse til modtagerstatens officielle sprog af et sammendrag af afgørelsen, der skal tjene som grundlag for den pågældende stats stillingtagen. Sammendraget indeholder i uforkortet stand det eller de præjudicielle spørgsmål, der er forelagt. Sammendraget omfatter navnlig, forudsat disse oplysninger fremgår af den nationale rets afgørelse, hovedsagens genstand, de væsentligste argumenter, der anføres af hovedsagens parter, en kortfattet fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen, samt den retspraksis og de fællesskabsbestemmelser og nationale bestemmelser, der gøres gældende.

I de i statuttens artikel 23, stk. 3, omhandlede tilfælde tilstilles afgørelserne fra de nationale retter de stater, som er parter i EØS-aftalen, bortset fra medlemsstaterne, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden i den originale affattelse, der skal være vedlagt en oversættelse af afgørelsen, i givet fald en oversættelse af et sammendrag, til et af de sprog, der er nævnt i artikel 29, stk. 1, efter modtagerens eget valg.

Når et tredjeland har ret til at deltage i en præjudiciel sag i henhold til statuttens artikel 23, stk. 4, tilstilles afgørelsen fra den nationale ret det pågældende tredjeland i den originale affattelse, der skal være vedlagt en oversættelse af afgørelsen, i givet fald en oversættelse af et sammendrag, til et af de sprog, der er nævnt i artikel 29, stk. 1, efter det pågældende tredjelands eget valg.«

5)

I artikel 104 affattes stk. 3 således:

»3.   Såfremt et præjudicielt spørgsmål er identisk med et spørgsmål, Domstolen allerede har afgjort, eller såfremt besvarelsen af et sådant spørgsmål klart kan udledes af retspraksis, kan Domstolen, efter at have hørt ACTadvokaten, til enhver tid træffe afgørelse ved begrundet kendelse, under henvisning til den tidligere afsagte dom eller den pågældende retspraksis.

Domstolen kan, efter at have underrettet den forelæggende ret, efter at have givet de i statuttens artikel 23 omhandlede interesserede lejlighed til at udtale sig, og efter at have hørt ACTadvokaten, ligeledes træffe afgørelse ved begrundet kendelse, såfremt besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål ikke giver anledning til nogen rimelig tvivl.«

6)

I artikel 104, stk. 4, tredje punktum, erstattes ordene »en måned« med ordene »tre uger«.

7)

I artikel 120, andet punktum, erstattes ordene »en måned« med ordene »tre uger«.

Artikel 2

Disse ændringer i procesreglementet, som har retsgyldighed på de sprog, der er nævnt i procesreglementets artikel 29, stk. 1, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft to måneder efter offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juli 2005.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/22


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. juli 2005

om udnævnelse af fire medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(2005/594/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådeets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (1), særlig artikel 65, stk. 1 og 4,

under henvisning til den liste over kandidater, som Kommissionen udarbejdede den 25. februar 2005,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mary Geraldine BAKER, født den 27. oktober 1936 i London (Det Forenede Kongerige),

Jean GEORGES, født den 11. juli 1966 i Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, født den 25. juni 1950 i Amsterdam (Nederlandene), og

Fritz Rupert UNGEMACH, født den 6. februar 1947 i München (Tyskland),

udnævnes til medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) for en periode på tre år.

Artikel 2

Datoen for, hvornår den i artikel 1 nævnte treårsperiode begynder at løbe, fastsættes af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA).

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.


Berigtigelser

4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/23


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2005 af 29. juli 2005 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

( Den Europæiske Unions Tidende L 200 af 30. juli 2005 )

Side 66, bilag I.B:

I stedet for:

»5.

Produkter med oprindelse i Rumænien«

læses:

»1.

Produkter med oprindelse i Rumænien«.

I stedet for:

»6.

Produkter med oprindelse i Bulgarien«

læses:

»2.

Produkter med oprindelse i Bulgarien«.