ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 201

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
2. august 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2005 af 1. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 af 20. juli 2005 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/2005 af 1. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 for så vidt angår fiskerimuligheder for sild i område I og II

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/2005 af 28. juli 2005 om femte ændring af Rådets forordning (EF) nr. 798/2004 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2000

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2005 af 28. juli 2005 om 49. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2005 af 29. juli 2005 om forbud mod fiskeri efter tobis i ICES-område IIa, IIIa og IV i EF-farvande fra fartøjer, der fører dansk flag

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2005 af 29. juli 2005 om forbud mod fiskeri efter havtaske i ICES-område VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører fransk flag

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1267/2005 af 1. august 2005 om tilladelse til indgivelse af restitutionslicensansøgninger i henhold artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1268/2005 af 1. august 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2191/81 om støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1269/2005 af 1. august 2005 om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1270/2005 af 1. august 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i juli 2005 for ungtyre bestemt til opfedning, i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i forordning (EF) nr. 992/2005, kan imødekommes

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1271/2005 af 1. august 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2005 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2005 af 1. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1273/2005 af 1. august 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1274/2005 af 1. august 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

44

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/761/EF af 26. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 93/24/EØF for så vidt angår de statistiske undersøgelser af hornkvægbestanden og hornkvægproduktionen (EUT L 337 af 13.11.2004)

46

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1260/2005

af 1. august 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

71,8

096

21,9

999

46,9

0707 00 05

052

85,3

999

85,3

0709 90 70

052

75,7

999

75,7

0805 50 10

382

67,4

388

64,1

524

69,1

528

58,0

999

64,7

0806 10 10

052

135,9

204

80,3

220

106,3

334

91,2

624

162,7

999

115,3

0808 10 80

388

80,3

400

72,7

508

77,2

512

65,2

528

81,7

720

60,8

804

79,6

999

73,9

0808 20 50

052

123,2

388

70,8

512

45,6

528

20,4

999

65,0

0809 20 95

052

300,9

400

253,9

999

277,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,3

999

124,3

0809 40 05

094

49,8

624

87,4

999

68,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1261/2005

af 20. juli 2005

om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 183,

efter høring af Europa-Parlamentet, Rådet, De Europæiske Fællesskabers Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, ombudsmanden og den europæiske tilsynsførende for datasikkerhed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende benævnt »finansforordningen«) skal fællesskabsinstitutionerne i forbindelse med deres egne aftaler overholde reglerne i de direktiver, som finder anvendelse på medlemsstaterne. Disse regler er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2). I Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (3), som især omsætter reglerne i Rådets direktiv 92/50/EØF (4) angående indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler i institutionernes interne finansforskrifter, bør der derfor foretages de ændringer, som følger af direktiv 2004/18/EF, for så vidt som de er relevante.

(2)

Disse ændringer vedrører især de nye muligheder for elektroniske udbud, herunder det nye dynamiske indkøbssystem for almindelige indkøb, samt proceduren for konkurrencepræget dialog, reglerne for kontrakter, som erklæres hemmelige, og anvendelse af rammeaftaler, som af praktiske årsager stadig skal betragtes som rammekontrakter i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsbudgettet, og som nu muliggør konkurrence mellem parterne i en rammekontrakt om tildeling af enkeltkontrakter, og endelig styrkelse af den sociale dimension og miljødimensionen ved vurderingen af buddene. De gældende beløbsgrænser er desuden blevet revurderet for tjenesteydelseskontrakter, som ikke er underlagt WTO-aftalen. Med direktiv 2004/18/EF harmoniseres desuden de bestemmelser, som finder anvendelse på de tre hovedkategorier af kontrakter, bl.a. vedrørende offentliggørelse, tekniske specifikationer og beregning af kontrakternes værdi.

(3)

Bestemmelserne om identifikation af renter af forfinansieringer har desuden vist sig at være for begrænsende. Der skal gives mulighed for at identificere disse renter ved enhver regnskabspraksis.

(4)

Artikel 31 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 indeholder en liste over basisretsakter som omhandlet i finansforordningens artikel 49, men omfatter ikke alle de forskellige juridiske instrumenter, som Rådet kan benytte sig af inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Denne liste bør derfor udvides ved at tilføje afgørelser om indgåelse af internationale aftaler og aftaler vedrørende hasteaktioner af begrænset varighed i forbindelse med krisesituationer.

(5)

Derudover bør der indføres en procedure for information af ansøgere og bydende, hvis ansøgning eller bud er blevet afvist, i forbindelse med aftaler, som institutionerne indgår for egen regning. Informationen bør gives, inden kontrakten underskrives, og bør gøre det muligt for de ansøgere og bydende, hvis ansøgning eller bud er blevet afvist, at få kendskab til grundene hertil. Formålet med indførelsen af en sådan informationsprocedure er at underlægge institutionerne en forpligtelse, som De Europæiske Fællesskabers Domstol har pålagt medlemsstaterne.

(6)

Desuden viser erfaringerne, at de forpligtelser, som nu gælder for procedurerne for aftaler af beskeden værdi og procedurerne for kontrakter om juridiske tjenesteydelser, der er mere begrænsende, end hvad der kræves efter direktiv 2004/18/EF, i praksis er for tunge. De bør derfor smidiggøres, specielt med hensyn til offentliggørelse og, med forbehold af den anvisningsberettigedes risikoanalyse, med hensyn til de bilag, der skal fremlægges. Den ordregivende myndighed bør i sidstnævnte tilfælde altid være i stand til at begrunde sit valg.

(7)

Efter liberaliseringen af postsektoren bør den hidtidige forskelsbehandling mellem forsendelser med anbefalet post og forsendelser med kurertjeneste fjernes, da der i begge tilfælde udstedes en kvittering, som kan tjene som bevis for datoen for afsendelsen af buddene.

(8)

Fællesskabsinstitutionerne bør følge den terminologi, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (5).

(9)

Med hensyn til tilskud har det vist sig, at fristen for vedtagelse af det årlige arbejdsprogram, nemlig den 31. januar, er alt for usmidig og umulig at overholde, specielt i forbindelse med basisretsakter eller pilotprojekter, som vedtages sent, eller på grund af udvalgsprocedurer. Denne frist må derfor smidiggøres, samtidig med at det årlige arbejdsprogram bevarer sin funktion med hensyn til forudgående offentliggørelse og som forhåndsbetingelse for gennemførelsen af budgettet.

(10)

Bestemmelserne om arten af de revisioner, som kræves til støtte for betalingsanmodningerne, og om de beløbsgrænser, som finder anvendelse, har vist sig at være tvetydige eller unødvendigt komplekse. De bør derfor forenkles og rationaliseres.

(11)

Med hensyn til humanitær bistand er der som regel mellem tilskudsmodtagerne og Kommissionen indgået partnerskabsaftaler, som indeholder bestemmelser om generel, regelmæssig revision og kontrol. Den anvisningsberettigede kan på grundlag af sin analyse af forvaltningsrisiciene vurdere, at disse mekanismer giver en sikkerhed svarende til den sikkerhed, som den revision af regnskaberne for en foranstaltning, der kræves til støtte for saldobetalinger, giver. På dette grundlag bør det for at forenkle forvaltningen være muligt for den anvisningsberettigede ikke at kræve en revision i forbindelse med saldobetalinger.

(12)

For at gøre anvendelsen af fællesskabsmidlerne mere effektiv er det hensigtsmæssigt at udvide betingelserne for anvendelse af faste tilskudsbeløb ved at pålægge tilskudsmodtagerne et større ansvar og større resultatforpligtelser.

(13)

Forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 2, affattes den indledende sætning og litra a) således:

»De anvisningsberettigede sørger for, at de aftaler, som indgås med modtagere og formidlere, indeholder bestemmelser om:

a)

at disse forfinansieringer skal indbetales på bankkonti eller underkonti, der muliggør identificering af midlerne og de tilhørende renter; hvis dette ikke er muligt, skal modtagernes eller formidlernes regnskabspraksis gøre det muligt at identificere de midler, som Fællesskabet har indbetalt, og de renter eller andre fordele, som disse midler har givet anledning til«.

2)

I artikel 31 affattes stk. 2 således:

»2.   Inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik kan en basisretsakt have en af de former, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, artikel 14, artikel 23, stk. 2, og artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union.

I de krisesituationer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 168, stk. 2, kan en basisretsakt i forbindelse med aktioner af begrænset varighed også have den form, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, og i artikel 23, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union.«

3)

Artikel 116 ændres som følger:

a)

I stk. 2 affattes andet punktum, således:

»En aftale, der vedrører levering af varer og sekundært montering og installation, betragtes som en indkøbsaftale.«

b)

I stk. 3 affattes første punktum således:

»Bygge- og anlægsaftaler vedrører udførelse eller både projektering og udførelse af arbejder eller bygge- og anlægsarbejder vedrørende en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (6), eller udførelse ved et hvilket som helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der opfylder de krav, den ordregivende myndighed har angivet.

c)

I stk. 4 affattes andet punktum således:

»Disse tjenesteydelser er opregnet i bilag II A og II B til direktiv 2004/18/EF.«

d)

I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

»En kontrakt, der vedrører tjenesteydelser, og som kun omfatter arbejder, der er sekundære i forhold til hovedformålet med kontrakten, betragtes som en tjenesteydelseskontrakt.

En kontrakt, der både omfatter tjenesteydelser, som henhører under bilag II A, og tjenesteydelser, som henhører under bilag II B i direktiv 2004/18/EF, betragtes som henhørende under bilag II A, hvis værdien af de tjenesteydelser, der er anført i dette bilag, overstiger værdien af de tjenesteydelser, der er anført i bilag II B.«

e)

Der indsættes følgende stk. 5a:

»5a.   Beskrivelsen af de forskellige former for kontrakter er baseret på det referencenomenklatur, som udgøres af det fælles glossar for offentlige indkøbskontrakter (CPV), som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 (7).

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem CPV-nomenklaturen og Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE-nomenklaturen), der er omhandlet i bilag I til direktiv 2004/18/EF, eller mellem CPV-nomenklaturen og CPC-nomenklaturen (den midlertidige udgave), der er omhandlet i bilag II til samme direktiv, gælder henholdsvis NACE-nomenklaturen og CPC-nomenklaturen.

f)

Stk. 6 og 7 affattes således:

»6.   Udtrykkene »entreprenør«, »leverandør« og »tjenesteyder« betegner enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig enhed eller sammenslutning af sådanne personer og/eller enheder, der tilbyder henholdsvis udførelse af bygge- og/eller anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser på markedet. Udtrykket »erhvervsdrivende« omfatter både begreberne entreprenør, leverandør og tjenesteyder. En erhvervsdrivende, der fremsætter et bud, betegnes »bydende«. Den, der anmoder om en opfordring til at deltage i et begrænset udbud, herunder en konkurrencepræget dialog, eller en procedure med forhandling, betegnes »ansøger«.

Sammenslutninger af erhvervsdrivende kan afgive bud eller indgive ansøgning. I forbindelse med afgivelsen af et bud eller indgivelsen af en ansøgning om deltagelse kan de ordregivende myndigheder ikke kræve, at sammenslutninger af erhvervsdrivende har en bestemt juridisk form, men den valgte sammenslutning kan pålægges at antage en bestemt juridisk form, når den har fået tildelt kontrakten, hvis denne omdannelse er nødvendig for, at kontrakten kan gennemføres korrekt.

7.   Fællesskabsinstitutionernes tjenestegrene betragtes som ordregivende myndigheder, undtagen når de indbyrdes indgår administrative aftaler om levering af tjenesteydelser, levering af produkter eller udførelse af arbejder.«

4)

Artikel 117 og 118 affattes således:

»Artikel 117

Rammekontrakter og enkeltkontrakter

(Finansforordningens artikel 88)

1.   En rammekontrakt er en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere erhvervsdrivende for at fastlægge de vigtigste bestemmelser, som skal gælde for en række kontrakter, der kan indgås inden for en vis periode, bl.a. med hensyn til priser og i givet fald de forventede mængder. Når en rammekontrakt indgås med flere erhvervsdrivende, skal der være mindst tre, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal erhvervsdrivende, der opfylder udvælgelseskriterierne, og/eller et tilstrækkeligt antal antagelige bud, der opfylder tildelingskriterierne.

En rammekontrakt med flere erhvervsdrivende kan have form af adskilte kontrakter, som indgås på identiske vilkår.

Sådanne rammekontrakter kan højst have en varighed på fire år undtagen i behørigt begrundede tilfælde, hvor rammekontraktens formål gør det berettiget.

De ordregivende myndigheder må ikke anvende rammekontrakter i urimeligt omfang eller på en måde, der forhindrer, begrænser eller fordrejer konkurrencen.

Rammekontrakter sidestilles med aftaler for så vidt angår udbudsproceduren, herunder offentliggørelse.

2.   Enkeltkontrakter, der er baseret på rammekontrakter, indgås udelukkende mellem de ordregivende myndigheder og de erhvervsdrivende, som oprindelig var part i rammekontrakten, på de betingelser, der er fastsat i rammekontrakten.

Ved indgåelsen af enkeltkontrakter må parterne ikke foretage væsentlige ændringer i de betingelser, der er fastsat i rammekontrakten, særlig i det tilfælde, som er omhandlet i stk. 3.

3.   Når en rammekontrakt indgås med en enkelt erhvervsdrivende, indgås enkeltkontakter på de betingelser, der er fastsat i rammekontrakten.

De ordregivende myndigheder kan i forbindelse med indgåelsen af enkeltkontrakter skriftligt konsultere den erhvervsdrivende, der er part i rammekontrakten, og om nødvendigt anmode ham om at komplettere sit bud.

4.   Tildeling af enkeltkontrakter, der er baseret på rammekontrakter, som er indgået med flere erhvervsdrivende, sker efter følgende regler:

a)

på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence

b)

hvis ikke alle vilkårene er fastsat i rammekontrakten, efter at der er iværksat en fornyet konkurrence mellem parterne på grundlag af de samme vilkår, der om nødvendigt præciseres, og i givet fald på andre vilkår, der anføres i udbudsbetingelserne i rammekontrakten.

For hver enkeltkontrakt, som skal indgås på de betingelser, der er fastsat i første afsnit, litra b), konsulterer de ordregivende myndigheder skriftligt de erhvervsdrivende, der er i stand til at udføre kontrakten, og fastsætter en tilstrækkelig lang frist til indgivelse af bud. Buddene indsendes skriftligt. De ordregivende myndigheder tildeler hver enkeltkontrakt til den bydende, der har afgivet det bedste bud på grundlag af tildelingskriterier, der er fastsat i udbudsbetingelserne i rammekontrakten.

5.   Kun i forbindelse med enkeltkontrakter, der er baseret på rammekontrakter, skal der på forhånd være indgået en budgetmæssig forpligtelse.

Artikel 118

Offentliggørelse i forbindelse med aftaler, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF, med undtagelse af aftaler omhandlet i bilag II B til direktivet

(Finansforordningens artikel 90)

1.   I forbindelse med kontrakter, hvis værdi er lig med eller overstiger de beløbsgrænser, som er fastsat i artikel 157 og 158, skal der offentliggøres en forhåndsmeddelelse, en udbudsbekendtgørelse eller en forenklet udbudsbekendtgørelse og en meddelelse om ordretildeling.

2.   En forhåndsmeddelelse er en meddelelse, hvorved de ordregivende myndigheder til orientering oplyser den forventede samlede værdi af de kontrakter og rammekontrakter — fordelt på kategorier af tjenesteydelser eller produktgrupper — og de væsentligste karakteristika ved de bygge- og anlægskontrakter, som de forventer at indgå i løbet af regnskabsåret, med undtagelse af kontrakter, der indgås efter proceduren med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. En forhåndsmeddelelse er kun obligatorisk, når det samlede beløb for kontrakten anslås at være lig med eller overstige de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 157, og den ordregivende myndighed ønsker at benytte sig af muligheden for at forkorte fristerne for modtagelse af bud i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4.

Forhåndsmeddelelsen offentliggøres enten af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (Publikationskontoret) eller af de ordregivende myndigheder selv i deres køberprofil som defineret i bilag VIII, nr. 2), litra b), til direktiv 2004/18/EF.

Forhåndsmeddelelsen sendes til Publikationskontoret eller offentliggøres i køberprofilen så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest den 31. marts i hvert regnskabsår for så vidt angår indkøbs- og tjenesteydelsesaftaler og så hurtigt som muligt efter afgørelsen om godkendelse af programmet for så vidt angår bygge- og anlægskontrakter.

De ordregivende myndigheder, der offentliggør forhåndsmeddelelsen i deres køberprofil, sender elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag VIII, nr. 3, til direktiv 2004/18/EF, en meddelelse til Publikationskontoret om, at der offentliggøres en forhåndsmeddelelse i en køberprofil.

3.   Udbudsbekendtgørelsen sikrer, at de ordregivende myndigheder kan tilkendegive, at de agter at igangsætte en udbudsprocedure eller en procedure for tildeling af en rammekontrakt eller iværksættelse af et dynamisk indkøbssystem i overensstemmelse med artikel 125a. Når det drejer sig om aftaler, hvis anslåede beløb er lig med eller større end de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, stk. 1, litra a) og c), er en udbudsbekendtgørelse obligatorisk, uden at dette dog berører de kontrakter, som er indgået efter en procedure med forhandling, jf. artikel 126. En udbudsbekendtgørelse er ikke obligatorisk i forbindelse med enkeltkontrakter, der er baseret på rammekontrakter.

Ordregivende myndigheder, der ønsker at indgå en enkeltkontrakt, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, tilkendegiver deres hensigt herom ved en forenklet udbudsbekendtgørelse.

Er der tale om et offentligt udbud, angives i udbudsbekendtgørelsen dato, klokkeslæt og i givet fald sted for åbningsudvalgets møde, som de bydende kan deltage i.

De ordregivende myndigheder præciserer, om de tillader alternative bud, og de minimale kapacitetsniveauer, som de kræver, hvis de benytter sig af muligheden i artikel 135, stk. 2, andet afsnit. De anfører de udvælgelseskriterier som omhandlet i artikel 135, som de har til hensigt at anvende, det mindste antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud, og eventuelt det største antal ansøgere, samt de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som de har til hensigt at anvende for at begrænse antallet af ansøgere, jf. artikel 123, stk. 1, andet afsnit.

Når der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsdokumenterne, bl.a. i de dynamiske indkøbssystemer, som er omhandlet i artikel 125a, anføres den internetadresse, der giver adgang til dokumenterne, i udbudsbekendtgørelsen.

Ordregivende myndigheder, der ønsker at afholde en projektkonkurrence, offentliggør en meddelelse herom.

4.   Resultaterne af udbudsproceduren eller proceduren for indgåelse af rammekontrakter eller kontrakter, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, meddeles i en særlig meddelelse om ordretildeling. For aftaler, hvis værdi er lig med eller større end de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, er en sådan meddelelse obligatorisk. Den er ikke obligatorisk i forbindelse med enkeltkontrakter, der er baseret på rammekontrakter.

Meddelelsen om ordretildelingen sendes til Publikationskontoret senest 48 kalenderdage efter procedurens afslutning regnet fra det tidspunkt, hvor kontrakten eller rammekontrakten underskrives. Meddelelser vedrørende kontrakter, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, kan dog samles kvartalsvis. I så fald sendes de til Publikationskontoret senest 48 dage efter udgangen af hvert kvartal.

De ordregivende myndigheder, der afholder en projektkonkurrence, sender Publikationskontoret en meddelelse om resultaterne heraf.

5.   Meddelelser og bekendtgørelser udformes efter de standardformularer, som Kommissionen har vedtaget i henhold til direktiv 2004/18/EF.«

5)

Artikel 119 ændres som følger:

a)

Titlen affattes således:

»Artikel 119

Offentliggørelse i forbindelse med aftaler, der ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF, og i forbindelse med aftaler omhandlet i bilag II B til direktivet

(Finansforordningens artikel 90)«.

b)

Stk. 1 ændres som følger:

i)

Første punktum affattes således:

»1.   Kontrakter, hvis værdi ligger under de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, og de tjenesteydelseskontrakter, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, skal offentliggøres på en sådan måde, at der sikres fri konkurrence og upartiskhed under udbudsproceduren.«

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

Årligt offentliggøres en liste over kontrahenter med angivelse af den tildelte kontrakts genstand og beløb, når der er tale om kontrakter, hvis værdi er lig med eller ligger over 13 800 EUR.«

iii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Offentliggørelse i henhold til første afsnit, litra b), er ikke obligatorisk for enkeltkontrakter, der er baseret på en rammekontrakt.«

c)

Stk. 2 affattes således:

»2.   I forbindelse med kontrakter om fast ejendom og kontrakter, der er erklæret hemmelige, jf. artikel 126, stk. 1, litra j), offentliggøres der kun en gang om året en særskilt liste over kontrahenter med angivelse af genstanden for den tildelte kontrakt og kontraktbeløbet. Denne liste sendes til budgetmyndigheden. I Kommissionens tilfælde knyttes den som bilag til den sammenfatning af årsberetningerne, der er omhandlet i finansforordningens artikel 60, stk. 7.«

6)

I artikel 120, stk. 1, affattes andet afsnit således:

»Den i første afsnit omhandlede frist nedsættes til fem kalenderdage i forbindelse med de hasteprocedurer, der er omhandlet i artikel 142.«

7)

I artikel 122 affattes stk. 2 således:

»2.   Et udbud er offentligt, hvis alle interesserede erhvervsdrivende kan afgive bud. Det gælder også for dynamiske indkøbssystemer, jf. artikel 125a.

Det er begrænset, hvis alle erhvervsdrivende kan anmode om at deltage, og kun ansøgere, som opfylder de udvælgelseskriterier, der er omhandlet i artikel 135, og som — samtidigt og skriftligt — opfordres hertil af de ordregivende myndigheder, kan afgive bud eller foreslå en løsning som led i den konkurrenceprægede dialog, der er omhandlet i artikel 125b.

Udvælgelsesproceduren kan enten gennemføres i forbindelse med hver enkelt aftale, også når der er tale om en konkurrencepræget dialog, eller med henblik på opstilling af en liste over egnede ansøgere som led i et begrænset udbud, jf. artikel 128.«

8)

Artikel 123 ændres som følger:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved proceduren med forhandling og ved et begrænset udbud efter konkurrencepræget dialog må antallet af ansøgere, der opfordres til at forhandle eller byde, ikke være mindre end tre, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne.

Antallet af ansøgere, der opfordres til at byde, skal være tilstrækkelig stort til at sikre reel konkurrence.

Bestemmelserne i første og andet afsnit gælder ikke for:

a)

aftaler, hvis værdi udgør et meget lille beløb som omhandlet i artikel 129, stk. 3

b)

aftaler om juridiske tjenesteydelser som omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF

c)

aftaler, der er erklæret hemmelige, jf. artikel 126, stk. 1, litra j).«

b)

Følgende stk. 3 tilføjes:

»3.   Hvis antallet af ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne og minimumskravene, er lavere end det minimumsantal, som er fastsat i stk. 1 og 2, kan den ordregivende myndighed gå videre med proceduren ved at opfordre den eller de ansøgere, der er i besiddelse af den krævede formåen, til at afgive bud. Den må til gengæld ikke lade proceduren omfatte andre erhvervsdrivende, som ikke har ansøgt om deltagelse, eller ansøgere, som ikke er i besiddelse af den krævede formåen.«

9)

I artikel 124 tilføjes følgende stykke:

»Når de ordregivende myndigheder kan indgå kontrakter under anvendelse af proceduren med forhandling efter at have offentliggjort en udbudsbekendtgørelse, jf. artikel 127, kan de fastsætte, at proceduren med forhandling skal forløbe i flere på hinanden følgende faser for at reducere antallet af bud, som skal forhandles, under anvendelse af de tildelingskriterier, der er anført i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Muligheden for at gøre brug af denne fremgangsmåde skal være anført i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.«

10)

I artikel 125, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Bedømmelseskomitéen kan anmode ansøgerne om at besvare spørgsmål, som er anført i rapporten, for at klarlægge et projekt. Der udarbejdes en fuldstændig rapport over den dialog, som følger heraf.«

11)

Følgende artikel 125a og 125b indsættes:

»Artikel 125a

Dynamisk indkøbssystem

(Finansforordningens artikel 91)

1.   Et dynamisk indkøbssystem som omhandlet i artikel 1, stk. 6, og i artikel 33 i direktiv 2004/18/EF er en fuldt elektronisk indkøbsproces for almindelige indkøb, der under hele sin varighed er åben for enhver erhvervsdrivende, der opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende bud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og de eventuelle supplerende dokumenter. De vejledende bud kan til enhver tid forbedres, forudsat de stadig er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

2.   Med henblik på indførelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggør de ordregivende myndigheder en udbudsbekendtgørelse, hvori det præciseres, at der er tale om et dynamisk indkøbssystem, og som indeholder en henvisning til den internetadresse, der giver fri, direkte og fuld adgang til udbudsbetingelserne og alle supplerende dokumenter fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og indtil systemets udløb.

De præciserer i udbudsbetingelserne blandt andet, hvilken art indkøb der er omfattet af systemet, samt anfører alle de nødvendige oplysninger om indkøbssystemet, det anvendte elektroniske udstyr og de tekniske ordninger og specifikationer for tilslutning.

3.   De ordregivende myndigheder giver under hele det dynamiske indkøbssystems varighed enhver erhvervsdrivende mulighed for at afgive et vejledende bud med henblik på at blive optaget i systemet på de betingelser, der er omhandlet i stk. 1. De afslutter vurderingen senest 15 dage efter, at det vejledende bud er afgivet. De kan dog forlænge vurderingsperioden, forudsat at der ikke i mellemtiden foretages noget udbud.

Den ordregivende myndighed underretter snarest muligt de bydende om, at de er optaget i det dynamiske indkøbssystem, eller at deres bud er blevet afvist.

4.   Hver enkelt kontrakt skal udbydes. Inden udbuddet iværksættes, offentliggør de ordregivende myndigheder en forenklet udbudsbekendtgørelse, hvori alle de berørte erhvervsdrivende opfordres til at afgive et vejledende bud inden for en frist på mindst 15 dage fra datoen for afsendelsen af den forenklede udbudsbekendtgørelse. De ordregivende myndigheder iværksætter først et udbud, når de har afsluttet vurderingen af alle de vejledende bud, der er afgivet inden for denne frist.

De ordregivende myndigheder opfordrer alle de bydende, der er optaget i systemet, til at afgive et bud inden for en rimelig frist. De tildeler kontrakten til den bydende, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, på grundlag af de tildelingskriterier, der er angivet i den udbudsbekendtgørelse, der anvendes ved indførelsen af det dynamiske indkøbssystem. Disse kriterier kan eventuelt præciseres i opfordringen til at afgive bud.

5.   Varigheden af et dynamisk indkøbssystem kan ikke være på over fire år undtagen i særlige behørigt begrundede tilfælde.

De ordregivende myndigheder kan ikke anvende dette system på en måde, der kan forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen.

Der kan ikke pålægges interesserede erhvervsdrivende eller parterne i systemet noget administrationsgebyr.

Artikel 125b

Konkurrencepræget dialog

(Finansforordningens artikel 91)

1.   I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan de ordregivende myndigheder, i den udstrækning de mener, at direkte anvendelse af et offentligt udbud eller de eksisterende betingelser for begrænset udbud ikke gør det muligt at tildele kontrakten til den, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, gøre brug af konkurrencepræget dialog som omhandlet i artikel 29 i direktiv 2004/18/EF.

En kontrakt betragtes som særlig kompleks, når de ordregivende myndigheder ikke er i stand til objektivt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål, eller præcisere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse med projektet.

2.   De ordregivende myndigheder offentliggør en udbudsbekendtgørelse, hvori de meddeler deres behov og krav, som de definerer i denne bekendtgørelse og/eller i et beskrivende dokument.

3.   De ordregivende myndigheder indleder med de ansøgere, som opfylder de i artikel 135 omhandlede udvælgelseskriterier, en dialog med henblik på at indkredse og fastslå, hvordan deres behov bedst kan opfyldes.

Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder, at alle bydende behandles ens, og at de foreslåede løsninger og andre oplysninger, som en deltager i dialogen har meddelt, behandles fortroligt, medmindre deltageren samtykker i, at de videregives.

De ordregivende myndigheder kan bestemme, at udbuddet skal forløbe i flere på hinanden følgende faser for at begrænse antallet af løsninger, der skal diskuteres under dialogen, på grundlag af de tildelingskriterier, der er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument, hvis denne mulighed er anført i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument.

4.   Efter at have underrettet deltagerne om, at dialogen er afsluttet, opfordrer de ordregivende myndigheder deltagerne til at afgive deres endelige bud på grundlag af den løsning eller de løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen. Disse bud skal indeholde alle de elementer, der er nødvendige for projektets udførelse.

På den ordregivende myndigheds anmodning kan disse bud afklares, præciseres og tilpasses, uden at dette dog medfører, at der ændres ved grundlæggende elementer i buddet eller udbuddet, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

Efter anmodning fra den ordregivende myndighed kan den bydende, hvis bud er valgt som det økonomisk mest fordelagtige, blive bedt om at præcisere visse aspekter af buddet eller bekræfte forpligtelser, som er indeholdt i buddet, forudsat at dette ikke bevirker, at væsentlige aspekter af buddet eller udbuddet ændres, og at det ikke fører til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

5.   De ordregivende myndigheder kan træffe bestemmelse om priser eller betalinger til deltagerne i dialogen.«

12)

Artikel 126 ændres som følger:

a)

Stk. 1 ændres som følger:

i)

Den indledende sætning og litra a) affattes således:

»De ordregivende myndigheder kan uanset kontraktens anslåede værdi anvende proceduren med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

a)

når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud enten slet ikke er afgivet bud eller ikke er afgivet egnede bud, eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, efter afslutningen af det oprindelige udbud, forudsat at de oprindelige aftalevilkår som anført i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i artikel 130, ikke ændres væsentligt«.

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

i det omfang det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af uforudseelige begivenheder, der ikke kan tilskrives den ordregivende myndighed, gør det umuligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved de andre former for udbud, og som er omhandlet i artikel 140, 141 og 142«.

iii)

Litra e) og f) affattes således:

»e)

ved supplerende tjenesteydelser eller arbejder, som ikke indgår i det oprindeligt planlagte projekt eller den oprindelige kontrakt, og som på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendige for udførelsen af tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejdet, jf. stk. 2

f)

ved nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den erhvervsdrivende, der fik tildelt den oprindelige ordre af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med det oprindelige projekt, og at dette projekt er omfattet af en første kontrakt, som er indgået i henhold til procedurerne for offentlige eller begrænsede udbud, jf. stk. 3«.

iv)

I litra g) tilføjes følgende numre:

»iii)

når der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs

iv)

ved indkøb på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed, eller hos de tilsynsførende eller kuratorerne i en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling i henhold til den nationale lovgivning«.

v)

Litra i) affattes således:

»i)

for kontrakter om juridiske tjenesteydelser som omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, idet disse kontrakter dog offentliggøres på en passende måde«.

vi)

Følgende litra j) tilføjes:

»j)

for kontrakter, som institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget, har erklæret hemmelige, og for kontrakter, hvis udførelse skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende administrative bestemmelser, eller når beskyttelsen af Fællesskabernes eller Unionens væsentlige interesser kræver det.«

vii)

Følgende afsnit tilføjes:

»De ordregivende myndigheder kan ligeledes anvende proceduren med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i forbindelse med alle kontrakter, hvis værdi ligger under 13 800 EUR.«

b)

I stk. 3 affattes første punktum således:

»I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra f), skal muligheden for at anvende en procedure med forhandling angives allerede i forbindelse med det oprindelige udbud, og den samlede anslåede værdi af de efterfølgende tjenesteydelser eller arbejder skal tages i betragtning i forbindelse med de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 158.«

13)

Artikel 127 ændres som følger:

a)

Stk. 1 ændres som følger:

i)

Den indledende sætning og litra a) og b) affattes således:

»De ordregivende myndigheder kan uanset kontraktens anslåede værdi anvende udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

a)

når der som svar på et offentligt eller begrænset udbud eller en konkurrencepræget dialog, som er afsluttet, er afgivet bud, som ikke er forskriftsmæssige eller er uantagelige navnlig i forhold til udvælgelses- eller tildelingskriterierne, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser, som dem, der er anført i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i artikel 130, ikke ændres væsentligt, jf. dog stk. 2

b)

i undtagelsestilfælde, når det drejer sig om arbejder, indkøb eller tjenesteydelser, hvor ydelsernes art eller de dermed forbundne risici medfører, at den bydende ikke på forhånd kan fastsætte en samlet pris«.

ii)

Litra e) affattes således:

»e)

i forbindelse med aftaler vedrørende de tjenesteydelser, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, jf. dog bestemmelserne i artikel 126, stk. 1, første afsnit, litra i) og j), og andet afsnit i denne forordning.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a), kan de ordregivende myndigheder undlade at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, hvis proceduren med forhandling omfatter alle de bydende og kun de bydende, der opfylder udvælgelseskriterierne, og som under det forudgående udbud har afgivet bud, der opfylder udbudsprocedurens formelle krav.«

14)

Artikel 129, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Aftaler til en værdi af under 3 500 EUR kan indgås efter indhentning af blot ét bud.

4.   Ved betaling for udgifter på under 200 EUR kan man blot betale forelagte fakturaer uden forudgående accept af et bud.«

15)

Artikel 130 ændres som følger:

a)

Stk. 1, litra a) og b), affattes således:

»a)

opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller deltage i dialogen som led i proceduren i artikel 125b

b)

de dertil knyttede udbudsbetingelser eller, når der er tale om en konkurrencepræget dialog, jf. artikel 125b, det dokument, der beskriver den ordregivende myndigheds behov og krav, den internetadresse, der giver adgang til dem.«

b)

Stk. 2 ændres som følger:

i)

Den indledende sætning og litra a) og b) affattes således:

»Opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller deltage i dialogen angiver mindst:

a)

de nærmere regler for afgivelse og udformning af bud, bl.a. sidste afleveringsfrist (dato og klokkeslæt), eventuelt krav om anvendelse af standardformular, de dokumenter, der skal vedlægges, herunder dokumentation for den økonomiske, finansielle, faglige og tekniske kapacitet, der er omhandlet i artikel 135, hvis denne dokumentation ikke er præciseret i udbudsbekendtgørelsen, og den adresse, hvortil buddene skal sendes

b)

at afgivelse af et bud er ensbetydende med accept af udbudsbetingelserne, der er omhandlet i stk. 1, og at den bydende i tilfælde af, at han får tildelt ordren, er bundet af det afgivne bud under kontraktens gennemførelse«.

ii)

Følgende litra e) tilføjes:

»e)

ved konkurrencepræget dialog den dato og den adresse, der er fastsat for indledningen af høringen.«

c)

Stk. 3 ændres som følger:

i)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

de udelukkelses- og udvælgelseskriterier, der gælder for aftalen, undtagen hvis der er tale om et begrænset udbud, herunder et begrænset udbud efter konkurrencepræget dialog, eller en procedure med forhandling med offentliggørelse af forhåndsmeddelelse som omhandlet i artikel 127; i disse tilfælde angives de pågældende kriterier alene i udbudsbekendtgørelsen eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser

b)

tildelingskriterierne og deres relative vægtning eller i givet fald den prioriterede rækkefølge, disse kriterier tillægges, med det vigtigste først, hvis dette ikke er angivet i udbudsbekendtgørelsen«.

ii)

Litra d) affattes således:

»d)

hvilke mindstekrav de alternative bud skal opfylde i forbindelse med tildelingsprocedurer, hvor ordren tildeles den bydende, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud som omhandlet i artikel 138, stk. 2, når den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen har meddelt, at alternative bud er tilladt«.

iii)

Følgende litra g) tilføjes:

»g)

i de dynamiske indkøbssystemer, som er omhandlet i artikel 125a, hvilken art indkøb der er tale om, samt alle oplysninger om indkøbssystemet, det anvendte elektroniske udstyr og de tekniske ordninger og specifikationer for tilslutning.«

16)

Artikel 131 ændres som følger:

a)

I stk. 2 affattes litra c) således:

»c)

når det er muligt, kriterier vedrørende adgangsmuligheder for handicappede eller udformning for alle brugere«.

b)

I stk. 3 affattes litra b) således:

»b)

eller under angivelse af krav med hensyn til ydeevne eller funktion, som kan omfatte miljøegenskaber og skal være tilstrækkelig præcise til, at de bydende kan afgøre, hvad aftalen drejer sig om, og til, at de ordregivende myndigheder kan give tilslag«.

c)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»En passende måde kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en afprøvningsrapport fra et anerkendt organ.«

d)

I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

»Den bydende skal på en passende måde godtgøre til den ordregivende myndigheds tilfredshed, at hans bud opfylder den ordregivende myndigheds krav med hensyn til ydeevne og funktion. En passende måde kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en afprøvningsrapport fra et anerkendt organ.«

e)

Følgende stk. 5a og 5b indsættes:

»5a.   Når de ordregivende myndigheder fastsætter miljøegenskaber i form af krav med hensyn til ydeevne og funktion, kan de anvende detaljerede specifikationer eller om nødvendigt dele heraf som fastlagt i de europæiske, multinationale eller nationale miljømærker eller ethvert andet miljømærke, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

De anvendte specifikationer er egnede til at definere egenskaberne ved de varer eller ydelser, som kontrakten handler om.

b)

Kravene til mærket er udviklet på grundlag af videnskabelig information.

c)

Miljømærkerne vedtages gennem en proces, i hvilken alle interessenter, såsom statslige institutioner, forbrugere, fabrikanter, detailhandlere og miljøorganisationer, kan deltage.

d)

Miljømærkerne er tilgængelige for alle interesserede parter.

De ordregivende myndigheder kan angive, at de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med et miljømærke, anses for at opfylde de tekniske specifikationer, der er fastlagt i udbudsbetingelserne. De accepterer enhver anden passende dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ.

5b.   Et organ, som er anerkendt med henblik på stk. 4, 5 og 5a, er et prøvningslaboratorium, et kalibreringslaboratorium eller et inspektions- og certificeringsorgan, som opfylder gældende europæiske standarder.«

17)

Artikel 134 affattes således:

»Artikel 134

Bevismidler

(Finansforordningens artikel 93-96)

1.   Den ordregivende myndighed godkender som tilstrækkeligt bevis for, at ansøgeren eller den bydende ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93, stk. 1, litra a), b) eller e), fremlæggelse af en straffeattest af nyere dato eller eventuelt et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i hjemlandet eller opholdslandet, hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt. Den ordregivende myndighed godkender som tilstrækkeligt bevis for, at ansøgeren eller den bydende ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93, stk. 1, litra d), en attest af nyere dato udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat.

2.   Hvis det dokument eller den attest, der er nævnt i stk. 1, ikke udstedes af det pågældende land, og for de andre tilfælde af udelukkelse, som er nævnt i finansforordningens artikel 93 og 94, kan dokumentet eller attesten erstattes af en erklæring afgivet under ed eller eventuelt af en højtidelig erklæring, der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

For kontrakter, hvis værdi ligger under 50 000 EUR, kan den ordregivende myndighed på grundlag af sin risikoanalyse nøjes med at anmode ansøgerne eller de bydende om en erklæring på tro og love, som bekræfter, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93 og 94.

3.   I overensstemmelse med den nationale lovgivning i det land, hvor den bydende eller ansøgeren er etableret, vedrører de i stk. 1 og 2 nævnte dokumenter juridiske og fysiske personer, herunder, hvis den ordregivende myndighed finder det nødvendigt, virksomhedsledere eller enhver anden person, der har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere ansøgeren eller den bydende, eller til at træffe beslutninger på dennes vegne.

4.   De ordregivende myndigheder kan, hvis de er i tvivl om ansøgernes eller de bydendes personlige forhold, selv henvende sig til de kompetente myndigheder, der er nævnt i stk. 1, for at indhente de oplysninger om den pågældende situation, som de finder nødvendige.«

18)

Artikel 135 ændres som følger:

a)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Omfanget af de oplysninger, som den ordregivende myndighed udbeder sig som bevis for ansøgerens eller den bydendes finansielle, økonomiske, tekniske og faglige kapacitet og de minimale kapacitetsniveauer, som kræves i henhold til stk. 2, må ikke gå videre end aftalens genstand, idet der skal tages hensyn til de erhvervsdrivendes legitime interesser, navnlig for så vidt angår beskyttelse af virksomhedens tekniske og handelsmæssige hemmeligheder.«

b)

Følgende stk. 6 tilføjes:

»6.   For kontrakter, hvis værdi ligger under 50 000 EUR, kan den ordregivende myndighed på grundlag af sin risikoanalyse undlade at kræve dokumenter, som dokumenterer ansøgerens eller den bydendes økonomiske, finansielle, tekniske og faglige kapacitet. I så fald kan der ikke foretages nogen forfinansiering eller mellemliggende betaling.«

19)

Artikel 136 ændres som følger:

a)

Den indledende sætning i stk. 1 affattes således:

»Bevis for den finansielle og økonomiske kapacitet kan bl.a. bestå i et eller flere af følgende dokumenter:«

b)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»En sammenslutning af økonomiske aktører som omhandlet i artikel 116, stk. 6, kan på samme vilkår basere sig på sammenslutningens deltageres formåen eller andre enheders deltageres formåen.«

20)

Artikel 137 ændres som følger:

a)

Stk. 2 ændres som følger:

i)

Den indledende sætning affattes således:

»De erhvervsdrivendes tekniske og faglige kapacitet kan, afhængigt af arten, mængden eller omfanget og anvendelsen af de varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der skal leveres eller udføres, dokumenteres ved et eller flere af følgende dokumenter:«

ii)

Litra d) affattes således:

»d)

en beskrivelse af det tekniske udstyr og de foranstaltninger, der anvendes for at sikre kvaliteten af leverancer og tjenesteydelser, samt en beskrivelse af virksomhedens undersøgelses- og forskningsfaciliteter«.

iii)

Følgende litra i) tilføjes:

»i)

angivelse, men udelukkende i relevante tilfælde, af de miljøledelsesforanstaltninger, som den erhvervsdrivende kan anvende ved udførelsen af kontrakten, når der er tale om offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter.«

b)

Følgende stk. 3a og 3b indsættes:

»3a.   Hvis de ordregivende myndigheder kræver, at der fremlægges attester udstedt af uafhængige organer til attestering af, at den erhvervsdrivende overholder bestemte kvalitetsstandarder, henviser de til kvalitetssikringssystemer, der bygger på de europæiske standarder på området og er certificeret af organer, som opfylder de europæiske standarder for certificering.

3b.   Hvis de ordregivende myndigheder kræver, at der fremlægges attester udstedt af uafhængige organer til attestering af, at den erhvervsdrivende overholder bestemte standarder for miljøledelse, henviser de til fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 (8), eller til standarder for miljøledelse baseret på de relevante europæiske eller internationale standarder certificeret af organer, som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller de europæiske eller internationale standarder vedrørende certificering. De anerkender tilsvarende attester fra organer i andre medlemsstater. De accepterer ligeledes andre former for dokumentation for tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger, der forelægges af de erhvervsdrivende.

c)

I stk. 4 tilføjes følgende stykke:

»En sammenslutning af økonomiske aktører som omhandlet i artikel 116, stk. 6, kan på samme vilkår basere sig på sammenslutningens deltageres formåen eller andre enheders deltageres formåen.«

21)

I artikel 138, stk. 3, affattes første og andet afsnit således:

»Den ordregivende myndighed skal i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne eller i det beskrivende dokument angive den relative vægtning af hvert af de kriterier, der anvendes ved bestemmelsen af det økonomisk mest fordelagtige bud. Denne vægtning kan angives ved hjælp af en ramme med et passende maksimalt udsving.

Den relative vægtning af priskriteriet i forhold til andre kriterier må ikke føre til, at priskriteriet neutraliseres ved ordretildelingen, uden at dette dog berører de tariffer, som institutionen har fastsat for vederlag for visse tjenesteydelser, såsom tjenesteydelser fra evalueringseksperter.«

22)

Følgende artikel 138a indsættes:

»Artikel 138a

Anvendelse af elektronisk auktion

(Finansforordningens artikel 97, stk. 2)

1.   Ved offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling i de i artikel 127, stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde kan de ordregivende myndigheder beslutte, at der inden tildelingen af en offentlig kontrakt anvendes elektronisk auktion som omhandlet i artikel 54 i direktiv 2004/18/EF, når kontraktspecifikationerne kan fastsættes nøjagtigt.

Elektronisk auktion kan anvendes på samme betingelser ved en fornyet konkurrence mellem parterne i en rammekontrakt, jf. artikel 117, stk. 4, litra b), i denne forordning, og ved udbud af kontrakter, der skal indgås inden for det dynamiske indkøbssystem, der er omhandlet i artikel 125a.

Den elektroniske auktion vedrører enten priserne alene, når kontrakten tildeles på grundlag af den laveste pris eller priserne og/eller værdien af de elementer i buddene, der er anført i udbudsbetingelserne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud.

2.   De ordregivende myndigheder, der beslutter at anvende elektronisk auktion, anfører dette i udbudsbekendtgørelsen.

Udbudsbetingelserne indeholder blandt andet følgende oplysninger:

a)

de elementer, hvis værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller procentdele

b)

de eventuelle grænser for de værdier, som kan fremlægges, således som de fremgår af specifikationer af kontraktens genstand

c)

de oplysninger, der vil blive stillet til de bydendes rådighed under den elektroniske auktion, og på hvilket tidspunkt de i givet fald stilles til rådighed

d)

de oplysninger, der er relevante for afviklingen af den elektroniske auktion

e)

de betingelser, på hvilke de bydende kan byde, og især de mindste udsving mellem buddene, som i givet fald kræves for at byde

f)

de relevante oplysninger om det elektroniske system, der anvendes, og om betingelser og tekniske specifikationer for tilslutning.

3.   Før de ordregivende myndigheder afholder den elektroniske auktion, foretager de en første fuldstændig vurdering af buddene efter det eller de tildelingskriterier og den vægtning heraf, der er fastlagt.

Alle de bydende, der har afgivet antagelige bud, opfordres samtidig elektronisk til at fremlægge nye priser og/eller nye værdier; opfordringen indeholder alle de oplysninger, der er relevante for den individuelle tilslutning til det anvendte elektroniske system, og præciserer datoen og begyndelsestidspunktet for auktionen. Den elektroniske auktion kan finde sted i flere på hinanden følgende faser. Elektronisk auktion kan tidligst indledes to hverdage efter afsendelsen af opfordringen til at afgive bud.

4.   Når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, ledsages opfordringen af resultatet af den fulde vurdering af den berørte bydendes bud udført i overensstemmelse med den vægtning, der er omhandlet i artikel 138, stk. 3, første afsnit.

Opfordringen indeholder ligeledes den matematiske formel, der ved elektronisk auktion bestemmer den automatiske omklassificering på grundlag af de nye priser og/eller nye værdier. Denne formel indarbejder vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat, med henblik på at afgøre, hvilket bud der er det økonomisk mest fordelagtige, således som angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne; med henblik herpå skal eventuelle rammer for vægtningens udsving imidlertid forudgående udtrykkes ved en bestemt værdi.

Såfremt varianter er tilladt, skal en formel angives særskilt for hver variant.

5.   Under hver fase af den elektroniske auktion giver de ordregivende myndigheder omgående alle de bydende i det mindste de oplysninger, der giver dem mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at kende deres respektive klassificering. De kan ligeledes give andre oplysninger om andre afgivne priser eller værdier, hvis dette er angivet i udbudsbetingelserne. De kan ligeledes på et hvilket som helst tidspunkt give meddelelse om antallet af deltagere i auktionen. De må imidlertid under ingen omstændigheder give oplysning om de bydendes identitet under afviklingen af auktionens forskellige faser.

6.   De ordregivende myndigheder afslutter den elektroniske auktion i overensstemmelse med en eller flere af følgende fremgangsmåder:

a)

i opfordringen til at deltage i auktionen angiver de den dato og det tidspunkt, der er fastsat på forhånd

b)

når de ikke modtager flere nye priser eller nye værdier, der opfylder kravene om mindsteudsving. I så fald præciserer de ordregivende myndigheder i opfordringen til at deltage i auktionen den frist, de vil overholde fra modtagelsen af den sidst afgivne pris eller værdi, inden de afslutter den elektroniske auktion

c)

når det antal auktionsfaser, der er fastsat i opfordringen, er gennemført.

Når de ordregivende myndigheder har besluttet, at den elektroniske auktion skal afsluttes i overensstemmelse med litra c), eventuelt kombineret med fremgangsmåden i litra b), indeholder opfordringen til at deltage i auktionen tidsplanen for hver auktionsfase.

7.   Efter afslutningen af den elektroniske auktion tildeler de ordregivende myndigheder i overensstemmelse med artikel 138 kontrakten på baggrund af resultaterne af den elektroniske auktion.

De ordregivende myndigheder må ikke misbruge en elektronisk auktion eller anvende den på en måde, der kan forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, eller på en måde, der kan ændre kontraktens genstand, således som den er udbudt ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og fastlagt i udbudsbetingelserne.«

23)

I artikel 139, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»Disse oplysninger kan bl.a. vedrøre overholdelsen af bestemmelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på det sted, hvor ydelsen skal leveres.«

24)

Artikel 140 ændres som følger:

a)

Stk. 2, 3 og 4 affattes således:

»2.   Ved offentlige udbud med henblik på kontrakter, hvis værdi er lig med eller overstiger de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, er fristen for modtagelse af bud mindst 52 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

3.   Ved begrænsede udbud, herunder ved anvendelse af konkurrencepræget dialog som omhandlet i artikel 125b, og ved procedurer med forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse med henblik på kontrakter, hvis værdi er lig med eller overstiger de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, er fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse mindst 37 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Ved begrænsede udbud med henblik på kontrakter, hvis værdi er lig med eller overstiger de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, er fristen for modtagelse af bud mindst 40 dage regnet fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive bud.

Ved begrænsede udbud efter indkaldelse af interessetilkendegivelser som omhandlet i artikel 128 er fristen for modtagelse af bud dog mindst 21 dage regnet fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive bud.

4.   Hvis de ordregivende myndigheder i overensstemmelse med artikel 118, stk. 2, har fremsendt en forhåndsmeddelelse til offentliggørelse eller selv har offentliggjort en forhåndsmeddelelse i deres køberprofil, kan fristen for modtagelse af bud som udgangspunkt forkortes til 36 dage og kan under ingen omstændigheder være under 22 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive bud.

Den forkortelse af fristen, der er omhandlet i første afsnit, er kun mulig, hvis forhåndsmeddelelsen opfylder følgende betingelser:

a)

den indeholder alle de oplysninger, der kræves i udbudsbekendtgørelsen, i det omfang disse oplysninger foreligger ved offentliggørelsen af meddelelsen

b)

den er blevet sendt til offentliggørelse mindst 52 dage og højst 12 måneder inden afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.«

b)

Følgende stk. 5 tilføjes:

»5.   Fristerne for modtagelse af bud kan forkortes med 5 dage, hvis der allerede fra det tidspunkt, hvor udbudsbekendtgørelsen eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser offentliggøres, er fri og direkte elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet.«

25)

Artikel 141 ændres som følger:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Forudsat at der er anmodet herom i god tid inden udløbet af fristen for afgivelse af bud, sendes udbudsbetingelser eller beskrivende dokumenter i proceduren efter artikel 125b og supplerende dokumenter senest 6 dage efter, at der er modtaget anmodning herom, til alle erhvervsdrivende, der har anmodet om udbudsbetingelserne eller tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en dialog eller afgive et bud, jf. dog stk. 4. De ordregivende myndigheder er ikke forpligtet til at svare på anmodninger om dokumenter, som er indgivet mindre end fem arbejdsdage inden udløbet af fristen for afgivelse af bud.

2.   Forudsat at der er anmodet herom i god tid inden udløbet af fristen for afgivelse af bud, sendes de supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne eller de beskrivende dokumenter eller supplerende dokumenter samtidigt til alle erhvervsdrivende, der — senest 6 kalenderdage inden sidste frist for modtagelse af bud — har anmodet om udbudsbetingelserne eller tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en dialog eller afgive et bud, eller — for anmodninger om oplysninger, der er modtaget mindre end 8 kalenderdage inden sidste frist for modtagelse af bud — så hurtigt som muligt efter modtagelsen af anmodningen om oplysninger. De ordregivende myndigheder er ikke forpligtet til at svare på anmodninger om supplerende oplysninger, som er indgivet mindre end fem arbejdsdage inden udløbet af fristen for afgivelse af bud.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Ved offentlige udbud, herunder i dynamiske indkøbssystemer som omhandlet i artikel 125a, finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis der er fri, fuld og direkte elektronisk adgang til alle udbudsdokumenterne og de supplerende dokumenter. I så fald skal den udbudsbekendtgørelse, der er omhandlet i artikel 118, stk. 3, angive den internetadresse, der giver adgang til disse dokumenter.«

26)

Artikel 142 affattes således:

»Artikel 142

Frister i hastetilfælde

(Finansforordningens artikel 98, stk. 1)

1.   Når det i behørigt begrundede hastetilfælde er umuligt at overholde de frister, der er omhandlet i artikel 140, stk. 3, i forbindelse med begrænsede udbud og udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse, kan de ordregivende myndigheder fastsætte følgende frister angivet i kalenderdage:

a)

for modtagelse af ansøgninger om deltagelse en frist, som ikke kan være mindre end 15 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen eller 10 dage, hvis udbudsbekendtgørelsen sendes til Publikationskontoret ad elektronisk vej

b)

for modtagelse af bud en frist, som ikke kan være mindre end 10 dage regnet fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive bud.

2.   I forbindelse med begrænsede udbud og hasteprocedurer med forhandling meddeles eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne alle ansøgere eller bydende senest fire kalenderdage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse af bud, forudsat at der er anmodet om oplysningerne rettidigt.«

27)

Artikel 143 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Reglerne for afgivelse af bud og ansøgninger om deltagelse fastlægges af den ordregivende myndighed, som kan vælge én kommunikationsform. Bud og ansøgninger om deltagelse kan indgives pr. brev eller sendes elektronisk. Desuden kan ansøgninger om deltagelse sendes pr. fax.

De valgte kommunikationsmidler skal være ikke-diskriminerende og må ikke begrænse de erhvervsdrivendes adgang til tildelingsproceduren.

De valgte kommunikationsmidler gør det muligt at sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

at hvert bud indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere det

b)

at dataintegriteten sikres

c)

at buddenes fortrolighed bevares, og at den ordregivende myndighed først får kendskab til buddene efter udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af bud.

Hvis det er nødvendigt af hensyn til sikring af retlige beviser, kan de ordregivende myndigheder kræve, at ansøgninger om deltagelse, som sendes pr. fax, bekræftes pr. brev eller elektronisk snarest muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af den frist, som er fastsat i artikel 140 og 251.

De ordregivende myndigheder kan kræve, at bud, der er sendt elektronisk, forsynes med en avanceret elektronisk signatur, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (9).

b)

Følgende stk. 1a indsættes:

»1a.   Når den ordregivende myndighed tillader elektronisk indgivelse af bud og ansøgninger om deltagelse, skal de anvendte redskaber og deres tekniske karakteristika være ikke-diskriminerende, almindeligt tilgængelige og kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for indgivelse af bud og ansøgninger om deltagelse, herunder kryptering, stilles til rådighed for de bydende eller ansøgerne.

Endvidere skal systemer til modtagelse af bud og ansøgninger om deltagelse være i overensstemmelse med kravene i bilag X til direktiv 2004/18/EF.«

c)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når buddene indgives pr. brev, kan de bydende indgive deres bud:

a)

pr. post eller med kurertjeneste, i hvilke tilfælde det i udbudsdokumenterne præciseres, at det er afsendelsesdatoen, der er afgørende, dokumenteret ved postvæsenets stempel eller datoen for beviset for aflevering, eller

b)

ved aflevering i institutionens tjenestegrene, enten direkte eller gennem den bydendes befuldmægtigede, i hvilket tilfælde det i udbudsdokumenterne angives, foruden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 130, stk. 2, litra a), hvilken tjeneste buddene skal afleveres i mod dateret og underskrevet kvittering.«

28)

Artikel 145 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Alle ansøgninger om deltagelse og bud, der overholder bestemmelserne i artikel 143, åbnes.«

b)

I stk. 2 affattes andet og tredje afsnit således:

»Det udvalg, der åbner buddene, består af mindst tre personer, der repræsenterer mindst to organisatoriske afdelinger i den pågældende institution, som ikke er hierarkisk forbundne med hinanden, hvoraf mindst én ikke hører ind under den kompetente anvisningsberettigede. For at undgå enhver interessekonflikt er disse personer omfattet af de forpligtelser, der er nævnt i finansforordningens artikel 52.

I repræsentationerne og de lokale enheder, der er omhandlet i artikel 254, eller som er isoleret i en medlemsstat, stilles der, hvis der ikke findes særskilte afdelinger, ikke krav om organisatoriske afdelinger, der ikke er hierarkisk forbundne.«

c)

I stk. 3 affattes første afsnit således:

»Hvis buddene sendes pr. brev, skal et eller flere medlemmer af udvalget parafere de dokumenter, der beviser, hvornår (dato og klokkeslæt) hvert enkelt bud er afsendt.«

29)

Artikel 146 ændres som følger:

a)

I stk. 1 affattes første afsnit således:

»Alle ansøgninger om deltagelse og bud, der erklæres forskriftsmæssige, vurderes og rangordnes af et bedømmelsesudvalg, som er nedsat for hver af de to etaper, på grundlag af henholdsvis udelukkelses- og udvælgelseskriterier og tildelingskriterier, der er meddelt på forhånd.«

b)

Stk. 2 ændres som følger:

i)

Første og andet afsnit affattes således:

»Bedømmelsesudvalget består af mindst tre personer, der repræsenterer mindst to organisatoriske afdelinger i den pågældende institution, som ikke er hierarkisk forbundne med hinanden, hvoraf mindst én ikke hører ind under den kompetente anvisningsberettigede. For at undgå enhver interessekonflikt er disse personer omfattet af de forpligtelser, der er nævnt i finansforordningens artikel 52.

I repræsentationerne og de lokale enheder, der er omhandlet i artikel 254, eller som er isoleret i en medlemsstat, stilles der, hvis der ikke findes særskilte afdelinger, ikke krav om organisatoriske afdelinger, der ikke er hierarkisk forbundne.«

ii)

Følgende fjerde afsnit tilføjes:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan beslutte at lade udvalget bistå af eksterne eksperter. Den kompetente anvisningsberettigede sikrer sig, at disse eksperter overholder de forpligtelser, der er nævnt i finansforordningens artikel 52.«

c)

Stk. 3 ændres som følger:

i)

Andet afsnit affattes således:

»Udvalget eller den ordregivende myndighed kan imidlertid anmode ansøgeren eller den bydende om at supplere eller præcisere den forelagte dokumentation vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne inden for en frist, som de fastsætter.«

ii)

Følgende tredje afsnit tilføjes:

»Bud, som er afgivet af ansøgere eller bydende, som ikke er udelukket, og som opfylder udvælgelseskriterierne, anses for antagelige.«

30)

Artikel 147 ændres som følger:

a)

Titlen affattes således:

»Artikel 147

Resultatet af evalueringen

(Finansforordningens artikel 99)«.

b)

I stk. 2 affattes den indledende sætning og litra a) således:

»Den i stk. 1 omhandlede protokol skal indeholde mindst følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på den ordregivende myndighed og genstanden for og værdien af kontrakten, rammekontrakten eller det dynamiske indkøbssystem«.

c)

Stk. 3 ændres som følger:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

navn og adresse på den ordregivende myndighed og genstanden for og værdien af kontrakten, rammekontrakten eller det dynamiske indkøbssystem«.

ii)

Litra f) affattes således:

»f)

i forbindelse med procedurer med forhandling og konkurrencepræget dialog oplysning om de omstændigheder, som er omhandlet i artikel 125b, 126, 127, 242, 244, 246 og 247, og som begrunder anvendelsen af proceduren med forhandling«.

31)

I artikel 148 tilføjes følgende stk. 5:

»5.   Når der er tale om juridiske tjenesteydelser som omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, kan den ordregivende myndighed have den kontakt med de bydende, som er nødvendig for kontrollen af udvælgelses- og/eller tildelingskriterierne.«

32)

Artikel 149 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De ordregivende myndigheder underretter hurtigst muligt ansøgere og bydende om, hvilke afgørelser der er truffet med hensyn til tildelingen af kontrakten eller en rammekontrakt eller med hensyn til optagelse i et dynamisk indkøbssystem, herunder bl.a. begrundelsen for, at de har besluttet ikke at indgå en kontrakt eller en rammekontrakt eller at indføre et dynamisk indkøbssystem, efter at der har været indkaldt bud, eller for, at de har besluttet at lade proceduren gå om.«

b)

Følgende stk. 3 tilføjes:

»3.   I forbindelse med aftaler, som fællesskabsinstitutionerne indgår for egen regning, jf. finansforordningens artikel 105, giver de ordregivende myndigheder hurtigst muligt efter, at der er truffet afgørelse om tildeling, og senest den følgende uge, samtidig og enkeltvis hver bydende eller ansøger, hvis bud eller ansøgning er blevet afvist, meddelelse pr. brev og pr. fax eller elektronisk post om, at deres bud eller ansøgning ikke er blevet udvalgt, i hvert enkelt tilfælde med angivelse af grundende til, at buddet eller ansøgningen er blevet afvist.

De ordregivende myndigheder giver samtidig med de meddelelser om afvisning, som sendes til de ansøgere eller bydende, hvis ansøgning eller bud er blevet afvist, ordremodtageren meddelelse om, at de har besluttet at tildele ham ordren, idet de understreger, at den meddelte beslutning ikke udgør en forpligtelse fra den ordregivende myndigheds side.

Bydende og ansøgere, hvis bud eller ansøgning er blevet afvist, kan ved at indsende en skriftlig anmodning pr. brev, fax eller elektronisk post få supplerende oplysninger om årsagen hertil og — for så vidt angår alle bydende, der har fremsat et forskriftsmæssigt bud — om de kvaliteter og relative fordele, der kendetegner det valgte bud, jf. dog finansforordningens artikel 100, stk. 2, andet afsnit. De ordregivende myndigheder svarer inden for højst 15 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen.

De ordregivende myndigheder kan først underskrive kontrakten med ordremodtageren eller rammekontrakten efter udløbet af en frist på to kalenderuger regnet fra dagen efter den dag, hvor der samtidig blev givet meddelelse om afgørelserne om afvisning og tildeling. I givet fald kan de suspendere underskrivelsen af kontrakten med henblik på supplerende undersøgelser, hvis de anmodninger eller kommentarer, som afviste bydende eller ansøgere fremsætter i løbet af fristen på to kalenderuger fra meddelelsen om afgørelserne om afvisning eller tildeling, eller enhver anden relevant oplysning, som modtages inden udløbet af denne frist, taler herfor. I så fald informeres alle ansøgere eller bydende herom senest tre arbejdsdage efter beslutningen om suspension.«

33)

Titlen til artikel 154 affattes således:

»Artikel 154

Beløbsgrænser

(Finansforordningens artikel 104 og 105)«.

34)

I artikel 155 affattes stk. 2 således:

»2.   Når genstanden for en indkøbsaftale, en tjenesteydelsesaftale eller en bygge- og anlægskontrakt er opdelt i flere partier, som er genstand for hver sin kontrakt, skal værdien af hvert enkelt parti tages i betragtning ved den samlede vurdering af, om kontraktens værdi ligger under eller over den relevante beløbsgrænse.

Er partiernes samlede værdi lig med eller større end de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 158, finder bestemmelserne i finansforordningens artikel 90, stk. 1, og artikel 91, stk. 1 og 2, anvendelse på hvert enkelt parti, undtagen på partier, hvis anslåede værdi er under 80 000 EUR for tjenesteydelsesaftaler eller indkøbsaftaler eller under 1 mio. EUR for bygge- og anlægskontrakter, forudsat at den samlede værdi af disse partier ikke overstiger 20 % af den samlede værdi af alle de delkontrakter, der indgår i det pågældende udbud.«

35)

Artikel 156 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Ved beregningen af en kontrakts anslåede værdi medregner den ordregivende myndighed den bydendes samlede anslåede vederlag.

Når en kontrakt indeholder optioner eller mulighed for fornyelse, er grundlaget for beregningen det højest tilladte beløb, inklusive udnyttelse af optionsretten og fornyelse.

Dette skøn foretages på tidspunktet for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen eller, hvis der ikke kræves en sådan offentliggørelse, på det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed indleder tildelingsproceduren.«

b)

Følgende stk. 1a indsættes:

»1a.   I forbindelse med rammekontrakter og dynamiske indkøbssystemer tages der hensyn til den anslåede maksimumsværdi af alle de kontrakter, der forventes tildelt inden for rammekontraktens eller det dynamiske indkøbssystems løbetid.«

c)

Stk. 2 ændres som følger:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

for så vidt angår forsikringer, den præmie, der skal betales, og andre former for vederlag«.

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

for så vidt angår kontrakter, der indebærer projektering, honorarer, provisioner og andre former for vederlag.«

36)

Artikel 157 affattes således:

»Artikel 157

Beløbsgrænser i forbindelse med forhåndsmeddelelser

(Finansforordningens artikel 105)

De beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 118, og som skal offentliggøres i en forhåndsmeddelelse, fastsættes til:

a)

750 000 EUR for de indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag II A til direktiv 2004/18/EF

b)

5 923 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter.«

37)

I artikel 158 affattes titlen og stk. 1 således:

»Artikel 158

Beløbsgrænser for anvendelse af fremgangsmåderne i direktiv 2004/18/EF

(Finansforordningens artikel 105)

1.   De beløbsgrænser, der er omhandlet i finansforordningens artikel 105, fastsættes til:

a)

154 000 EUR for de indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag II A til direktiv 2004/18/EF, undtagen de kontrakter om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er anført i bilagets kategori 8

b)

236 000 EUR for de tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, og de kontrakter om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er anført i kategori 8 i bilag II A til direktiv 2004/18/EF

c)

5 923 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter.«

38)

Artikel 164, stk. 1, ændres som følger:

a)

I litra d) affattes nr. ii) således:

»ii)

den maksimale sats for finansiering af omkostningerne ved aktionen eller det godkendte arbejdsprogram, undtagen når det drejer sig om bidrag til et fast beløb og tariffer baseret på enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 181, stk. 1«.

b)

Litra g) affattes således:

»g)

det anslåede budget og en specificering af de støtteberettigede omkostninger ved aktionen eller det godkendte arbejdsprogram, undtagen når det drejer sig om bidrag til et fast beløb og tariffer baseret på enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 181, stk. 1«.

39)

I artikel 165 affattes stk. 2 således:

»2.   Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på stipendier til studier, forskning eller erhvervsuddannelse udbetalt til fysiske personer, priser uddelt som led i en konkurrence eller bidrag til et fast beløb og tariffer baseret på enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 181, stk. 1.«

40)

Artikel 166 affattes således:

»Artikel 166

Årlig programmering

(Finansforordningens artikel 110, stk. 1)

1.   Hver kompetent anvisningsberettiget udarbejder et årligt arbejdsprogram, som vedtages af Kommissionen. Det offentliggøres på Kommissionens hjemmeside om tilskud hurtigst muligt i begyndelsen af regnskabsåret og senest den 31. marts i hvert regnskabsår.

Basisretsakten, målene og tidsplanen for indkaldelsen af forslag med vejledende beløb og de forventede resultater præciseres i arbejdsprogrammet.

2.   Enhver væsentlig ændring af arbejdsprogrammet i løbet af regnskabsåret skal vedtages og offentliggøres særskilt efter bestemmelserne i stk. 1.«

41)

I artikel 168, stk. 1, affattes litra d) således:

»d)

til fordel for organer, der i en basisretsakt som omhandlet i finansforordningens artikel 49 og som præciseret i denne forordnings artikel 31 udtrykkeligt nævnes som modtagere af tilskud.«

42)

I artikel 169, stk. 2, affattes litra c) således:

»c)

det tildelte beløb og — undtagen når det drejer sig om bidrag til et fast beløb og tariffer baseret på enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 181, stk. 1 — den procentdel af omkostningerne ved aktionen eller det godkendte arbejdsprogram, der finansieres.«

43)

I artikel 172 affattes stk. 1 således:

»1.   Modtageren skal, undtagen når det drejer sig om bidrag til et fast beløb og tariffer baseret på enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 181, stk. 1, dokumentere omfanget af den samfinansiering, der er ydet enten i form af egne indtægter, finansielle overførsler fra tredjemand eller naturalydelser.«

44)

Artikel 180 ændres som følger:

a)

Følgende stk. 1a indsættes:

»1a.   Modtageren erklærer på tro og love, at oplysningerne i hans betalingsanmodninger er fuldstændige, troværdige og retvisende, jf. dog artikel 104. Han erklærer også, at de afholdte omkostninger kan betragtes som støtteberettigede i overensstemmelse med støtteaftalens bestemmelser, og at betalingsanmodningerne er underbygget af passende bilag, som kan kontrolleres.«

b)

Stk. 2 ændres som følger:

i)

Første og andet afsnit affattes således:

»I forbindelse med enhver udbetaling kan den kompetente anvisningsberettigede på grundlag af sin risikoanalyse kræve en ekstern revision af årsregnskabet og de tilgrundliggende regnskaber, udført af en autoriseret revisor. Revisionsrapporten vedlægges betalingsanmodningen vedrørende et drifts- eller aktionstilskud, og formålet er at attestere, at de omkostninger, som modtageren har opført i det årsregnskab, som betalingsanmodningen støttes på, er reelle, nøjagtige og støtteberettigede i overensstemmelse med støtteaftalens bestemmelser.

En ekstern revision er obligatorisk for mellemliggende betalinger for hvert regnskabsår og for saldobetalinger i følgende tilfælde:

a)

når der er tale om aktionstilskud på 750 000 EUR eller mere

b)

når der er tale om driftstilskud på 100 000 EUR eller mere.«

ii)

Tredje afsnit udgår.

iii)

Fjerde afsnit affattes således:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan desuden på grundlag af sin risikoanalyse fritage følgende fra kravet om en ekstern revision:

a)

offentlige organer og de i artikel 43 omhandlede internationale organisationer

b)

modtagere af tilskud som led i humanitær bistand og kriseforvaltning, medmindre der er tale om saldobetalinger

c)

når der er tale om saldobetalinger, modtagere af tilskud som led i humanitær bistand, når disse har underskrevet en rammekontrakt om partnerskab, jf. artikel 163, og der er indført et kontrolsystem, som giver tilsvarende garantier for disse betalinger.«

45)

Artikel 181 affattes således:

»Artikel 181

Faste tilskudsbeløb

(Finansforordningens artikel 117)

1.   Ud over ved stipendier og priser kan Kommissionen tillade anvendelse af bidrag til et fast beløb på 10 000 EUR eller derunder og tariffer baseret på enhedsomkostninger og — på grundlag af den tarif, der er knyttet som bilag til vedtægten, eller som hvert år godkendes af Kommissionen — dagpenge til dækning af udgifter til tjenesterejser.

2.   Forskellige former for finansiering som omhandlet i stk. 1 kan kumuleres til fordel for den samme modtager til dækning af forskellige kategorier af støtteberettigede omkostninger.

I Kommissionens afgørelse, jf. stk. 1, fastsættes maksimumsbeløbet for det samlede beløb for disse finansieringer, som er tilladt for hvert tilskud eller hver type tilskud.

3.   I aftalen om tilskud kan der gives tilladelse til, at modtagerens indirekte omkostninger finansieres med en fast sats, dog højst med 7 % af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger i forbindelse med aktionen, undtagen hvis modtageren har fået tildelt et driftstilskud finansieret over fællesskabsbudgettet. Loftet på 7 % kan overskrides, hvis Kommissionen træffer en begrundet afgørelse herom.

4.   For at sikre, at principperne om samfinansiering, nonprofit og forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes, evaluerer og fastlægger Kommissionen de former for finansiering, der er omhandlet i stk. 1, samt betingelserne for, at de eventuelt kan kombineres. Den kompetente anvisningsberettigede tager dem op til fornyet vurdering mindst hvert andet år. Kommissionen bekræfter eller ændrer sin oprindelige afgørelse, jf. stk. 1, i overensstemmelse hermed.«

46)

Artikel 182 ændres som følger:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan ligeledes kræve en sådan garanti på grundlag af sin risikoanalyse under hensyntagen til den finansieringsmåde, som er fastsat i aftalen om tilskud.«

b)

I stk. 3 affattes første og andet afsnit således:

»Garantien skal stilles af en bank eller et pengeinstitut, der er godkendt og etableret i en af medlemsstaterne. Når modtageren er etableret i et tredjeland, kan den kompetente anvisningsberettigede acceptere, at en bank eller et pengeinstitut, der er etableret i dette land, stiller en sådan garanti, hvis han mener, at denne garanti giver den samme sikkerhed og har de samme karakteristika som garantier stillet af en bank eller et pengeinstitut, der er etableret i en medlemsstat.

Garantien kan på anmodning af modtageren erstattes af en personlig selvskyldnerkaution stillet af en tredjemand eller af en garanti med uigenkaldelig og ubetinget solidarisk hæftelse stillet af flere tilskudsmodtagere, der er part i samme tilskudsaftale, efter at den kompetente anvisningsberettigede har givet sin accept.«

c)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, frigøres den først ved betalingen af saldoen.«

47)

Artikel 183 affattes således:

»Artikel 183

Suspension og reduktion af tilskud

(Finansforordningens artikel 119)

Betalingerne suspenderes af den kompetente anvisningsberettigede i følgende tilfælde:

a)

hvis aktionen eller det godkendte arbejdsprogram ikke gennemføres, gennemføres ukorrekt, kun gennemføres delvis eller gennemføres med forsinkelse

b)

hvis der er udbetalt beløb, der overstiger de i aftalen fastsatte finansieringslofter

c)

hvis de beløb, som er udbetalt i overensstemmelse med aftalen om tilskud, overstiger de faktiske omkostninger, som modtageren har afholdt i forbindelse med aktionen, eller hvis der efterfølgende viser sig et overskud på driftsbudgettet.

Alt efter hvilket stadium proceduren befinder sig på, og efter at have givet modtageren eller modtagerne mulighed for at fremsætte deres bemærkninger, reducerer den anvisningsberettigede tilskuddet eller anmoder modtageren eller modtagerne om at tilbagebetale den del af tilskuddet, der er udbetalt med urette.«

48)

I artikel 234, stk. 1, affattes første punktum således:

»Med henblik på udbetalinger i modtagerlandets valuta åbnes der i Kommissionens navn eller — efter fælles overenskomst — i modtagerens navn eurokonti i et pengeinstitut i modtagerlandet eller i en af medlemsstaterne.«

49)

I artikel 241, stk. 3, affattes sidste afsnit således:

»Modtager den ordregivende myndighed ikke mindst tre gyldige bud, skal proceduren annulleres og gå om. Hvis der ikke ved den anden procedure indkommer tre gyldige bud, kan den ordregivende myndighed tildele ordren på grundlag af ét gyldigt bud.«

Artikel 2

Procedurer for indgåelse af offentlige aftaler og tildeling af tilskud, som er iværksat inden denne forordnings ikrafttræden, er fortsat underlagt de regler, som fandt anvendelse, da procedurerne blev iværksat.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr 1874/2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17).

(3)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(4)  EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1. Ophævet ved direktiv 2004/18/EF.

(5)  EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 (EUT L 329 af 17.12.2003, s. 1).

(6)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114

(7)  EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1

(8)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1

(9)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1262/2005

af 1. august 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 for så vidt angår fiskerimuligheder for sild i område I og II

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 27/2005 kan EF's fiskerimuligheder for blåhvilling og sild øges, hvis tredjelande ikke forvalter disse bestande forsvarligt.

(2)

Norge har for nylig øget sine fiskerimuligheder for sild med yderligere 14 %, hvilket er i strid med den fordeling af fiskerimuligheder i område I og II, som de berørte kyststater har anvendt siden 1997. Det ser derfor ud til, at Norge ikke forvalter sildebestanden forsvarligt.

I afventning af en langsigtet aftale om forvaltning af sildebestanden med de berørte kyststater bør EF midlertidigt forhøje sin kvote ligeledes med 14 % til 89 537 tons i område I og II (EF-farvande og internationale farvande). Ud fra et videnskabeligt synspunkt får dette sandsynligvis ikke uoprettelige negative konsekvenser for bestandens bevarelse.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur.

(4)

Forordning (EF) nr. 27/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I C til forordning (EF) nr. 27/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

I bilag IC til forordning (EF) nr. 27/2005 foretages følgende ændringer:

Oplysningerne om arten sild i område I, II (EF-farvande og internationale farvande) affattes således:

»Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

I, II (EF-farvande og internationale farvande)

HER/1/2

Belgien

31

 

Danmark

30 677

 

Tyskland

5 373

 

Spanien

101

 

Frankrig

1 324

 

Irland

7 942

 

Nederlandene

10 979

 

Polen

1 553

 

Portugal

101

 

Finland

475

 

Sverige

11 368

 

Det Forenede Kongerige

19 613

 

EF

89 537

 

Færøerne

7 548 (1)

 

TAC

890 000

Artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

II, V b nord for 62° N (færøske farvande) (HER/*25B-F)

Belgien

3

Danmark

2 580

Tyskland

452

Spanien

9

Frankrig

111

Irland

668

Nederlandene

924

Polen

131

Portugal

9

Finland

40

Sverige

956

Det Forenede Kongerige

1 650«


(1)  Kan tages i EF-farvande.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

II, V b nord for 62° N (færøske farvande) (HER/*25B-F)

Belgien

3

Danmark

2 580

Tyskland

452

Spanien

9

Frankrig

111

Irland

668

Nederlandene

924

Polen

131

Portugal

9

Finland

40

Sverige

956

Det Forenede Kongerige

1 650«


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1263/2005

af 28. juli 2005

om femte ændring af Rådets forordning (EF) nr. 798/2004 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 798/2004 af 26. april 2004 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2000 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 798/2004 indeholder en liste over de myndigheder, der er ansvarlige for de specifikke funktioner i forbindelse med gennemførelsen af forordningen.

(2)

Belgien, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige har anmodet om ændring af adresseoplysningerne for deres myndigheder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 798/2004 ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EUT L 125 af 28.4.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 667/2005 (EUT L 108 af 29.4.2005, s. 35).


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 798/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Adresseoplysningerne under overskriften »Belgien« affattes således:

»1.

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service »Asie du sud et de l’Est, Océanie«

Téléphone (32-2) 501 82 74

Service des transports

Téléphone (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2) 501 83 20

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië

Telefoon (32-2) 501 82 74

Dienst Vervoer

Telefoon (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Telefoon (32-2) 501 83 20

2.

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.

Région de Bruxelles-Capitale

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.

Région wallonne

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue May, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.

Vlaams Gewest

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37«.

2)

Adresseoplysningerne under overskriften »Italien« affattes således:

»Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531«.

3)

Adresseoplysningerne under overskriften »Nederlandene« affattes således:

»Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 DE Zwolle

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 5229

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984«.

4)

Adresseoplysningerne under overskriften »Det Forenede Kongerige« affattes således:

»Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 0594

Fax (44-207) 215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

For Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700«.


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1264/2005

af 28. juli 2005

om 49. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 25. juli 2005 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1190/2005 (EUT L 193 af 23.7.2005, s. 27).


BILAG

Der foretages følgende ændring i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002:

Punktet »Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 01406430155; momsreg.nr. IT 01406430155.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresse: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Andre oplysninger: a) skatteregistreringsnummer: 01406430155, b) momsregistreringsnummer: IT 01406430155.


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1265/2005

af 29. juli 2005

om forbud mod fiskeri efter tobis i ICES-område IIa, IIIa og IV i EF-farvande fra fartøjer, der fører dansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3) fastsættes der kvoter for 2005.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2005 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2005 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Danmark

Bestand

SAN/2A3A4.

Art

Tobis (Ammodytidae)

Område

IIa, IIIa og IV (EF-farvande)

Dato

2. juli 2005


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1266/2005

af 29. juli 2005

om forbud mod fiskeri efter havtaske i ICES-område VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3) fastsættes der kvoter for 2005.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2005 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2005 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

ANF/8C3411

Art

Havtaske (Lophiidae)

Område

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

Dato

27. juni 2005


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1267/2005

af 1. august 2005

om tilladelse til indgivelse af restitutionslicensansøgninger i henhold artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), særlig artikel 38, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at der er udstedt licenser i henhold til artikel 36 i forordning (EF) nr. 1043/2005, er de beløb, der er fastsat i henhold til forordningens artikel 35, stk. 2, ikke opbrugt.

(2)

For at gøre det muligt at opbruge disse beløb bør der gives de erhvervsdrivende mulighed for at indgive restitutionslicensansøgninger for udførsler, der skal finde sted inden den 1. oktober 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I henhold til artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 kan der fra mandag den 8. august 2005 indgives restitutionslicensansøgninger for udførsler, der skal finde sted inden den 1. oktober 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1268/2005

af 1. august 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 2191/81 om støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2191/81 (2) fastsætter en støtte for smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje. Under hensyn til nedsættelsen af interventionsprisen for smør og den deraf følgende nedsættelse af støtteniveauerne i andre smørstøtteordninger bør støttebeløbet nedsættes.

(2)

I betragtning af at ordningens endelige støttemodtagere arbejder uden gevinst for øje, bør der fastsættes et tidsrum mellem forordningens ikrafttræden og dens anvendelse for at give disse støttemodtagere tid til at tilpasse sig det nye støtteniveau.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 2191/81 ændres beløbet »80 EUR« til »60 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Forordning senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 213 af 1.8.1981, s. 20. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 181/2005 (EUT L 30 af 3.2.2005, s. 8).


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1269/2005

af 1. august 2005

om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 996/97 af 3. juni 1997 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 996/97 fastsættes det, at der i perioden 2005/06 kan importeres 800 tons mellemgulv på særlige betingelser.

(2)

I artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 996/97 fastsættes det, at de mængder, der er ansøgt om, kan nedsættes. De ansøgninger, der er indgivet, overstiger langt de mængder, der er disponible. Under hensyn til dette og for at sikre en ligelig fordeling af de disponible mængder bør de mængder, der er ansøgt om, nedsættes forholdsmæssigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

0,53871 % af de mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 996/97, imødekommes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 144 af 4.6.1997, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1270/2005

af 1. august 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i juli 2005 for ungtyre bestemt til opfedning, i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i forordning (EF) nr. 992/2005, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 992/2005 af 29. juni 2005 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af ungtyre til opfedning (1. juli 2005 til 30. juni 2006) (2), særlig artikel 1, stk. 4, og artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 992/2005 fastsættes antallet af ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser for perioden 1. juli til 30. september 2005. Ansøgningerne om importlicenser kan alle imødekommes fuldt ud.

(2)

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. oktober 2005, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 169 000 dyr overskrides, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 992/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om i juli 2005 gennem ansøgninger om importlicenser i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 992/2005, imødekommes.

2.   De mængder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 992/2005, beløber sig til 84 280 dyr.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 168 af 30.6.2005, s. 16.


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1271/2005

af 1. august 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2005 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF, og 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien og Rumænien (2), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

I artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 er det fastsat, hvor store mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Ansøgningerne om importlicenser for oksekødsprodukter med oprindelse i Rumænien kan alle imødekommes fuldt ud. Ansøgningerne om oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien skal nedsættes proportionalt efter artikel 4, stk. 4, i nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver importlicensansøgning, der er indgivet for perioden fra 1. juli til 31. december 2005 i forbindelse med de kontingenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1279/98, imødekommes fuldt ud.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1272/2005

af 1. august 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 af 19. februar 2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 indeholder en liste over de personer, der i henhold til forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Ved Rådets afgørelse 2005/592/FUSP (2) ændres bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP (3). Bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EUT L 55 af 24.2.2004, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2005 (EUT L 153 af 16.6.2005, s. 9).

(2)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 98.

(3)  EUT L 50 af 20.2.2004, s. 66.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 foretages følgende ændringer:

Følgende fysiske personer tilføjes:

1)

Sekesai Makwavarara, fungerende borgmester i Harare (ZANU-PF)

2)

Edmore Veterai, ledende assistent for politichefen, øverstkommanderende i Harare

3)

Munyaradzi Musariri, assistent for politichefen

4)

Wayne Bvudzijena, assistent for politichefen

5)

Partson Mbiriri, permanent sekretær, ministeriet for lokalt selvstyre, offentlige arbejder og byudvikling

6)

Melusi (Mike) Matshiya, permanent sekretær, indenrigsministeriet.


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1273/2005

af 1. august 2005

om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på Vestbredden og i Gazaområdet (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsættes EF's import- og produktionspriser hver 15. dag for enkeltblomstrede nelliker (standard), mangeblomstrede nelliker (spray) og stor- og småblomstrede roser og anvendes i to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (2) fastsættes disse priser for perioder på to uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne indsender.

(2)

Disse priser bør fastsættes straks, således at tolden kan beregnes.

(3)

Som følge af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 bør der ikke længere fastsættes importpriser for dette land.

(4)

Under hensyntagen til de aftaler, der er godkendt ved Rådets afgørelse 2003/917/EF af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel (3), Rådets afgørelse 2003/914/EF af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (4) og Rådets afgørelse 2005/4/EF af 22. december 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbreddens og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til interimsassocieringsaftalen mellem EF og Den Palæstinensiske Myndighed (5), bør der heller ikke længere fastsættes importpriser for Israel, Marokko, Vestbredden og Gaza-striben.

(5)

I perioden mellem Foryaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens møder bør Kommissionen træffe disse foranstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF’s produktions- og importpriser for enkeltblomstrede (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4088/87, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning for perioden 3.-17. august 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2 af 5.1.2005, s. 4.


BILAG

(EUR/100 stk.)

Periode: 3. til 17. august 2005

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

17,51

14,16

28,08

10,57

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Jordan


2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1274/2005

af 1. august 2005

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er ændret ved forordning (EF) nr. 1069/2005 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 69.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 2. august 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


Berigtigelser

2.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/46


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/761/EF af 26. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 93/24/EØF for så vidt angår de statistiske undersøgelser af hornkvægbestanden og hornkvægproduktionen

( Den Europæiske Unions Tidende L 337 af 13. november 2004 )

Side 67, bilag II, Letland:

I stedet for:

»NUTS 3«

læses:

»NUTS 2«.