ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 195

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
27. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1198/2005 af 26. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/2005 af 22. juli 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 af 26. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof ( 1 )

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2005 af 26. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af juli 2005 efter forordning (EF) nr. 327/98

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2005 af 26. juli 2005 om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i ICES-områder V, VI og VII i EF-farvande og internationale farvande fra fartøjer, der fører tysk flag

13

 

*

Rådets direktiv 2005/47/EF af 18. juli 2005 vedrørende aftalen mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren

15

Aftale mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 18. juli 2005 om opfyldelse af betingelserne i artikel 3 i tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, om en forlængelse af den periode, der er anført i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1198/2005

af 26. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 26. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1199/2005

af 22. juli 2005

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Forordning senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Et gulvbræt bestående af:

en overside af papir med fotografisk efterligning af træ, der imiterer lamelparket, belagt med melaminharpiks

en kerne fremstillet af en træfiberplade med densitet over 0,8 g/cm3, som er forsynet med fer og not (»låsesystem«)

en underside fremstillet af imprægneret papir.

(Se foto A)) (1)

4411 19 90

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 4411, 4411 19 og 4411 19 90.

Oversiden, som kun tjener et dekorativt formål, er ikke karaktergivende for varen.

Det er kernen fremstillet af en træfiberplade, der er karaktergivende. Se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 4411.

Varen kan ikke henføres under pos. 4412 og 4418, da oversiden ikke er af træ.

2.

Et gulvbræt bestående af tre lag træ (samlet tykkelse på 7 mm).

Oversiden består af to rækker egetræsstave af en tykkelse på 0,6 mm.

Kernen er fremstillet af en fiberplade med høj densitet.

Undersiden er fremstillet af nåletræ (tykkelse 0,6 mm).

Kernen er forsynet med fer og not (»låsesystem«).

(Se foto B)) (1)

4412 29 80

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 4412, 4412 29 og 4412 29 80.

Varens overside anses for at være en tynd finer, jf. de forklarende bemærkninger til HS, pos. 4412, og de forklarende bemærkninger til KN, pos. 4412.

3.

Et gulvbræt bestående af tre lag massivt træ (samlet tykkelse på 14 mm).

Oversiden består af tre rækker egetræsstave af en tykkelse på 3 mm.

Kernen og undersiden er fremstillet af nåletræ.

Kernen er forsynet med fer og not.

(Se foto C)) (1)

4418 30 91.

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 4418, 4418 30 og 4418 30 91.

Varens overside anses ikke for at være en tynd finer, jf. de forklarende bemærkninger til HS, pos. 4412, og de forklarende bemærkninger til KN, pos. 4412.

A)

Image

B)

Image

C)

Image


(1)  Fotografierne er kun til orientering.


27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1200/2005

af 26. juli 2005

om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3, artikel 9a og artikel 9d, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indsendt inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til nævnte ansøgninger i henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Disse ansøgninger skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2001 (3) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende vækstfremmeren Formi LHS (kaliumdiformat) til smågrise og slagtesvin. Den ansvarlige for markedsføringen af Formi LHS (kaliumdiformat) har i henhold til artikel 4 i nævnte direktiv indgivet en ansøgning om en foreløbig tilladelse til udvidelse af anvendelsen som vækstfremmer til søer i en periode på fire år. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet udtalelse om sikkerheden for mennesker, dyr og miljø ved anvendelse af dette præparat under de betingelser, der er fastsat i bilag I til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 9a, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilag I, bør derfor tillades for en periode på fire år.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/1999 (4) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) til slagtekyllinger og slagtekaniner. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 866/1999 (5) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Enterococcus faecium (NCIMB 10415) til søer. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(8)

Ved forordning (EF) nr. 1411/1999 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) til smågrise. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(9)

Ved forordning (EF) nr. 1411/1999 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) til smågrise. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(10)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (6) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) til malkekøer og slagtekvæg. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(11)

Ved forordning (EF) nr. 866/1999 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) til slagtekyllinger. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(12)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelsen af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (7).

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Præparatet tilhørende gruppen »vækstfremmere«, som er opført i bilag I, tillades foreløbigt anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 2

Præparaterne tilhørende gruppen »mikroorganismer«, som er opført i bilag II, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EFT L 180 af 3.7.2001, s. 18. Ændret ved forordning (EF) nr. 676/2003 (EUT L 97 af 15.4.2003, s. 29).

(4)  EFT L 164 af 30.6.1999, s. 56.

(5)  EFT L 108 af 27.4.1999, s. 21.

(6)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15.

(7)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

Tilsætningsstoffets registreringsnummer

Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring

Tilsætningsstof (handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Tilladelsen gyldig til

mg aktivt stof pr. kg fuldfoder

Vækstfremmere

1

BASF Aktiengesellschaft

Kaliumdiformat (Formi LHS)

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Kaliumdiformat, fast form 98 %

 

Silikat maks. 1,5 %

 

Vand maks. 0,5 %

Aktivt stof:

 

Kaliumdiformat, fast form

 

KH(COOH)2

 

CAS-nr.: 20642-05-1

Søer

8 000

12 000

30.7.2009


BILAG II

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Tilladelsen gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Præparat af Bacillus cereus var. toyoi, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Slagtekaniner

0,1 × 109

5 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: robenidin og salinomycinnatrium

Uden tidsbegrænsning

Slagtekyllinger

0,2 × 109

1 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, lasolacidnatrium, salinomycinnatrium, decoquinat, robenidin, narasin og halofuginon

Uden tidsbegrænsning

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

 

Mikroindkapslet:

 

1,0 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Granulat:

 

3,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Søer

0,7 × 109

1,25 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Søer: 2 uger før faring og under laktation

Uden tidsbegrænsning

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

 

Pulver og granulat:

 

3,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Coated:

 

2,0 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Flydende:

 

1 × 1010 CFU/ml tilsætningsstof

Smågrise

1 × 109

1 × 1010

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Til smågrise på op til ca. 35 kg

Uden tidsbegrænsning

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Præparat af Saccharomyces cerevisiae, der indeholder mindst:

 

Pulver og kugleformet og ovalt granulat:

 

1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Smågrise (fravænnede)

3 × 109

3 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Til fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg

Uden tidsbegrænsning

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Præparat af Saccharomyces cerevisiae, der indeholder mindst:

 

Pulver og granulat:

 

2 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Coated:

 

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Malkekøer

4 × 108

2 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Saccharomyces cerevisiae i dagsrationen må ikke overstige 8,4 × 109 CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 1,8 × 109 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt

Uden tidsbegrænsning

Slagtekvæg

5 × 108

1,6 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Saccharomyces cerevisiae i dagsrationen må ikke overstige 4,6 × 109 CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 2 × 109 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt

Uden tidsbegrænsning

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Præparat af Pediococcus acidilactici, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Slagtekyllinger

1 × 109

1 × 1010

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: decoquinat, halofuginon, narasin, salinomycinnatrium, maduramicinammonium og diclazuril

Uden tidsbegrænsning


27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1201/2005

af 26. juli 2005

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af juli 2005 efter forordning (EF) nr. 327/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1),

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

En gennemgang af de mængder, der blev indgivet ansøgninger for under tranchen for juli 2005, viser, at der bør udstedes licenser for de ansøgte mængder, alt efter tilfældet nedsat med en procentsats, og at der fastsættes mængder, der kan overføres til følgende tranche —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af juli 2005 efter forordning (EF) nr. 327/98 og meddelt Kommissionen, udstedes der licenser for de mængder, der er anført i ansøgningerne, der nedsættes med procentsatserne i bilaget til denne forordning.

2.   De mængder, der kan overføres, er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2296/2003 (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 35).


BILAG

Nedsættelsesprocentsatserne, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om for tranchen for juli 2005, og de mængder, der overføres til den følgende tranche:

a)   delvis sleben ris eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for juli 2005

Mængde, der overføres til tranchen for september 2005 (t)

USA

0 (1)

10 908,927

Thailand

0 (1)

986,954

Australien

0 (1)

345,820

Anden oprindelse


b)   afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for juli 2005

Mængde, der overføres til tranchen for september 2005 (t)

Australien

0 (1)

10 429

USA

0 (1)

7 642

Thailand

0 (1)

1 812

Anden oprindelse

0 (1)

117


c)   brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for juli 2005

Thailand

0 (1)

Australien

0 (1)

Guyana

0 (1)

USA

0 (1)

Anden oprindelse

0 (1)


(1)  Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.


27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1202/2005

af 26. juli 2005

om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i ICES-områder V, VI og VII i EF-farvande og internationale farvande fra fartøjer, der fører tysk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006 (3) fastsættes der kvoter for 2005 og 2006.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2005 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2005 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Tyskland

Bestand

GFB/567-

Art

Skælbrosme (Phycis blennoides)

Område

V, VI og VII (EF-farvande og internationale farvande)

Dato

9/6/2005


27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/15


RÅDETS DIREKTIV 2005/47/EF

af 18. juli 2005

vedrørende aftalen mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 139, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er anerkendt som de generelle principper for fællesskabsretten, og skal især sikre overholdelse af artikel 31 i charteret om grundlæggende rettigheder, ifølge hvilken enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold og til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn.

(2)

Arbejdsmarkedets parter kan i henhold til traktatens artikel 139, stk. 2, i fællesskab anmode om, at aftaler, der indgås på fællesskabsplan, iværksættes ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen.

(3)

Rådet har vedtaget direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (1). Bl.a. jernbanesektoren var dog undtaget fra nævnte direktivs anvendelsesområde. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget direktiv 2000/34/EF (2) om ændring af direktiv 93/104/EF for at dække de sektorer og aktiviteter, som tidligere var undtaget.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (3) er direktiv 93/104/EF blevet kodificeret og ophævet.

(5)

Direktiv 2003/88/EF giver mulighed for at fravige dets artikel 3, 4, 5, 8 og 16 for så vidt angår arbejdstagere i jernbanetransportsektoren, som arbejder om bord på tog.

(6)

Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) har meddelt Kommissionen, at de har til hensigt at gennemføre forhandlinger i overensstemmelse med traktatens artikel 139, stk. 1.

(7)

Den 27. januar 2004 indgik disse organisationer en aftale om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester, i det følgende benævnt »aftalen«.

(8)

Aftalen indeholder en fælles anmodning til Kommissionen om at iværksætte aftalen ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen, i henhold til traktatens artikel 139, stk. 2.

(9)

Direktiv 2003/88/EF finder anvendelse på mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester, medmindre nærværende direktiv eller aftalen i bilaget indeholder mere specifikke bestemmelser.

(10)

For så vidt angår traktatens artikel 249, bør aftalen implementeres ved hjælp af et direktiv.

(11)

Med henblik på gennemførelsen af det indre marked i jernbanetransportsektoren og i betragtning af de konkurrencevilkår, der gælder i den pågældende sektor, kan direktivets målsætninger om at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)

Udviklingen i den europæiske jernbanesektor nødvendiggør en nøje overvågning af nuværende og nye aktørers rolle, så der sikres en harmonisk udvikling i hele Fællesskabet. Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan inden for dette område bør afspejle denne udvikling og i størst muligt omfang tage hensyn til den.

(13)

De begreber, der anvendes i aftalen, men som ikke er særskilt defineret deri, kan medlemsstaterne selv definere i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, således som det også er tilfældet ved andre direktiver på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område, hvori der anvendes lignende udtryk, når blot de pågældende definitioner er i overensstemmelse med aftalen.

(14)

Kommissionen har udarbejdet sit forslag til direktiv i overensstemmelse med sin meddelelse af 20. maj 1998 om tilpasning og fremme af den sociale dialog på fællesskabsplan under hensyntagen til de kontraherende parters repræsentative status samt lovmæssigheden af hver enkelt bestemmelse i aftalen. De parter, der har underskrevet aftalen, har en samlet repræsentationsevne, der er tilstrækkelig stor til, at de kan repræsentere mobile arbejdstagere, som har til opgave at udføre de interoperable grænseoverskridende tjenester, der udføres af jernbanevirksomheder.

(15)

Kommissionen har udarbejdet sit direktivforslag i overensstemmelse med traktatens artikel 137, stk. 2, hvorefter det i direktiver på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område skal undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

(16)

I direktivet og aftalen fastsættes minimumsforskrifter. Medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter kan dog opretholde eller indføre mere gunstige bestemmelser.

(17)

Kommissionen har underrettet Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, idet den har tilsendt dem forslaget til direktiv om gennemførelse af aftalen.

(18)

Europa-Parlamentet vedtog den 26. maj 2005 en beslutning om arbejdsmarkedets parters aftale.

(19)

Gennemførelsen af aftalen vil bidrage til gennemførelse af de mål, der er omhandlet i traktatens artikel 136.

(20)

I henhold til punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (4) vil medlemsstaterne blive tilskyndet til, i både egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne sammenligningstabeller, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem direktivet og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at gennemføre aftalen, indgået den 27. januar 2004 mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF), om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester.

Aftalen er knyttet som bilag til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre bestemmelser, der er gunstigere end dem, der er fastsat i nærværende direktiv.

2.   Gennemførelsen af dette direktiv kan under ingen omstændigheder udgøre en tilstrækkelig begrundelse for en forringelse af det generelle beskyttelsesniveau for arbejdstagerne på de områder, der er omfattet. Dette er ikke til hinder for, at medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter på baggrund af ændrede forhold kan vedtage love og administrative bestemmelser eller overenskomstmæssige bestemmelser, som afviger fra de bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv, når blot minimumskravene i dette direktiv overholdes.

Artikel 3

Med forbehold af bestemmelserne i aftalen om de kontraherende parters evaluering og revision aflægger Kommissionen senest den 27 juli 2011 efter at have hørt arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktivet på baggrund af udviklingen i jernbanesektoren.

Artikel 4

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af direktivet, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne anvendes. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 27 juli 2008 Kommissionen meddelelse om sådanne bestemmelser, og enhver senere ændring meddeles omgående.

Artikel 5

Medlemsstaterne sætter efter høring af arbejdsmarkedets parter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 27 juli 2008 eller sikrer sig, at arbejdsmarkedets parter inden denne dato har indført de nødvendige bestemmelser ad aftalemæssig vej. De tilsender straks Kommissionen teksten til sådanne bestemmelser.

Medlemsstaterne træffer alle foranstaltninger, der er nødvendige, for at de på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  EFT L 307 af 13.12.1993, s. 18. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/34/EF.

(2)  EFT L 195 af 1.8.2000, s. 41.

(3)  EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.

(4)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


AFTALE

mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester

DER ER UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

jernbanetransportsektorens fremtid forudsætter en modernisering af systemet og en udvikling af den transeuropæiske trafik og dermed af de interoperable tjenester

det er nødvendigt at udvikle en sikker grænseoverskridende trafik og beskytte de mobile arbejdstageres sundhed og sikkerhed under udførelse af interoperable grænseoverskridende tjenester

det er vigtigt at undgå konkurrence udelukkende baseret på forskelle i arbejdsvilkår

det er vigtigt at forbedre jernbanetransporten inden for EU

disse mål kan kun nås ved at fastlægge fælles regler vedrørende minimumsstandardbetingelserne for anvendelse af personale, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester

antallet af berørte ansatte vil formentlig stige i de kommende år

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab skal tages i betragtning, særlig artikel 138 og artikel 139, stk. 2

direktiv 93/104/EF (ændret ved direktiv 2000/34/EF) skal tages i betragtning, særlig artikel 14 og 17

konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser (Rom, 19. juni 1980), skal tages i betragtning

traktatens artikel 139, stk. 2, fastslår, at iværksættelsen af aftaler, der indgås på fællesskabsplan, finder sted efter fælles anmodning fra de underskrivende parter ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen

de kontraherende parter fremsætter hermed denne anmodning

INDGÅET FØLGENDE AFTALE MELLEM DE KONTRAHERENDE PARTER:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne aftale finder anvendelse på mobile arbejdstagere i jernbanesektoren, som er beskæftiget med interoperable grænseoverskridende tjenester, der udføres af jernbanevirksomheder.

For så vidt angår lokal og regional grænseoverskridende passagerbefordring, grænseoverskridende godstransport på højst 15 km fra grænsen samt trafik mellem de officielle grænsestationer, som fremgår af listen i bilaget, er anvendelsen af denne aftale frivillig.

Aftalen er ligeledes frivillig for togtrafik over grænserne, som udgår fra og ender på den samme medlemsstats infrastruktur og blot anvender en anden medlemsstats infrastruktur uden stop (hvilket derfor kan betragtes som nationalt transportarbejde).

For så vidt angår mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester, finder direktiv 93/140/EF ikke anvendelse på de aspekter, hvor andet er aftalt specifikt i denne aftale.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås der ved:

1)

»interoperable grænseoverskridende tjenester«: grænseoverskridende tjenesteydelser, for hvilke der af jernbanevirksomhederne kræves to sikkerhedscertifikater, som defineret i direktiv 2001/14/EF

2)

»mobil arbejdstager, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester«: ethvert medlem af togpersonalet, der er beskæftiget med interoperable grænseoverskridende tjenester i mere end en time på daglig basis

3)

»arbejdstid«: det tidsrum, hvori arbejdstageren er på arbejde og står til rådighed for arbejdsgiveren under udførelsen af sin beskæftigelse eller sine opgaver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis

4)

»hvileperiode«: ethvert tidsrum, der ikke er arbejdstid

5)

»natperiode«: et tidsrum på mindst 7 timer, som fastsat ved national lovgivning, der under alle omstændigheder omfatter tidsrummet mellem 24.00 og 05.00

6)

»natarbejde«: ethvert arbejde på mindst 3 timer, der udføres i natperioden

7)

»hvileperiode uden for hjemmet«: daglig hviletid, der ikke tilbringes på den mobile arbejdstagers sædvanlige bopæl

8)

»fører«: enhver arbejdstager, der fører et lokomotiv

9)

»køretid«: tidsrummet for en planmæssig aktivitet, hvorunder føreren er ansvarlig for at køre et lokomotiv; hertil medregnes ikke den planmæssige tid til opstart og standsning af lokomotivets motor(er). Køretiden omfatter dog de planmæssige afbrydelser, hvor føreren stadig er ansvarlig for lokomotivet.

Artikel 3

Daglig hvileperiode i hjemmet

Den daglige hvileperiode i hjemmet udgør mindst 12 sammenhængende timer pr. 24-timers-periode.

Hviletiden kan nedbringes til 9 sammenhængende timer én gang pr. 7-dages-periode. I så tilfælde skal de timer, der svarer til forskellen mellem den nedsatte hviletid og de 12 timer, lægges til den efterfølgende daglige hvileperiode i hjemmet.

Der må ikke foretages en betydelig nedsættelse af en daglig hvileperiode mellem to daglige hvileperioder uden for hjemmet.

Artikel 4

Daglig hvileperiode uden for hjemmet

Hvileperioden uden for hjemmet udgør mindst 8 sammenhængende timer pr. 24-timers-periode.

En hvileperiode uden for hjemmet skal følges af en daglig hvileperiode i hjemmet (1).

Det anbefales at sørge for bekvemmelige indkvarteringsforhold for mobile arbejdstagere i forbindelse med hvileperioder uden for hjemmet.

Artikel 5

Pauser

a)   Førere

Hvis en førers arbejdstid overstiger 8 timer, skal den pågældende kunne holde en pause på mindst 45 minutter i løbet af arbejdsdagen.

Eller

Hvis arbejdstiden er på mellem 6 og 8 timer, skal vedkommende kunne holde en pause på mindst 30 minutter i løbet af arbejdsdagen.

Tidspunktet på dagen og pausens varighed skal være tilrettelagt således, at arbejdstageren reelt kan hvile.

Pauserne kan tilpasses i løbet af arbejdsdagen i tilfælde af forsinkelser.

En del af pausen skal holdes mellem den tredje og den sjette arbejdstime.

Artikel 5 a) finder ikke anvendelse, hvis der er to førere. I så fald fastsættes bestemmelserne om pauser nationalt.

b)   Togpersonale

Togpersonale skal kunne holde en pause på 30 minutter, hvis arbejdstiden overstiger 6 timer.

Artikel 6

Ugentlig hvileperiode

Enhver arbejdstager, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester, har for hver syv-dages-periode ret til en sammenhængende minimumshvileperiode på 24 timer ud over de 12 timers daglig hviletid, jf. artikel 3.

Mobile arbejdstagere har ret til 104 hvileperioder årligt af 24 timer inkl. 24-timers-perioderne i de 52 ugentlige hvileperioder.

Dette omfatter:

12 dobbelte hvileperioder (på 48 timer plus den daglige hvileperiode på 12 timer), der omfatter lørdag og søndag

og

12 dobbelte hvileperioder (på 48 timer plus den daglige hvileperiode på 12 timer) uden garanti for, at dette omfatter en lørdag eller en søndag.

Artikel 7

Køretid

Køretidens varighed, jf. artikel 2, er begrænset til 9 timer for dagarbejde og 8 timer for natarbejde mellem to daglige hvileperioder.

Den maksimale varighed af køretiden pr. to-ugers-periode er begrænset til 80 timer.

Artikel 8

Kontrol

Der skal føres en fortegnelse over de daglige arbejds- og hvileperioder for det mobile personale for at sikre, at bestemmelserne i denne aftale overholdes. Oplysningerne om det reelle antal arbejdstimer skal være tilgængelige. Fortegnelsen opbevares i virksomheden i mindst et år.

Artikel 9

Garanti mod forringelser

Gennemførelsen af denne aftale kan under ingen omstændigheder begrunde forringelser af det generelle beskyttelsesniveau for mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester.

Artikel 10

Opfølgning af aftalen

De underskrivende parter følger gennemførelsen og anvendelsen af aftalen inden for rammerne af sektordialogudvalget for jernbanesektoren, som er oprettet i henhold til Kommissionens afgørelse 98/500/EF.

Artikel 11

Evaluering

Parterne foretager en evaluering af aftalens bestemmelser to år efter aftalens undertegnelse på baggrund af de første erfaringer med udvikling af interoperabel grænseoverskridende transport.

Artikel 12

Ændring

Parterne tager de ovenstående bestemmelser op til revision to år efter afslutningen af den gennemførelsesperiode, der fastsættes i Rådets afgørelse om indgåelse af denne aftale.

Bruxelles, den 27. januar 2004.

For CER

Giancarlo CIMOLI

Formand

Johannes LUDEWIG

Administrerende direktør

Francesco FORLENZA

Formand for gruppen af direktører for menneskelige ressourcer

Jean-Paul PREUMONT

Konsulent for arbejdsmarkedsforhold og sociale anliggender

For ETF

Norbert HANSEN

Formand for jernbanesektionen

Jean-Louis BRASSEUR

Næstformand for jernbanesektionen

Doro ZINKE

Generalsekretær

Sabine TRIER

Politisk sekretær


(1)  Parterne er enige om, at der kan indledes forhandlinger om en anden efterfølgende hvileperiode uden for hjemmet samt om kompensation for hvileperioder uden for hjemmet enten på jernbanevirksomhedsniveau eller på nationalt plan. På europæisk niveau genforhandles spørgsmålet om antallet af på hinanden følgende hvileperioder uden for hjemmet og om kompensation for hvileperioder uden for hjemmet to år efter underskrivelsen af denne aftale.

BILAG

Liste over officielle grænsestationer, som er beliggende mere end 15 km fra grænsen, og for hvilke denne aftale er frivillig

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (I)


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

27.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/22


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. juli 2005

om opfyldelse af betingelserne i artikel 3 i tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, om en forlængelse af den periode, der er anført i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen

(2005/576/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 87, stk. 3, litra e),

under henvisning til Rådets afgørelse af 29. juli 2002 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, om forlængelse af den periode, der er anført i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen,

under henvisning til tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, om en forlængelse af den periode, der er anført i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side (1) (i det følgende benævnt »Europaaftalen«) trådte i kraft den 1. februar 1995.

(2)

Ifølge artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen kan Rumænien i løbet af de første fem år efter Europaaftalens ikrafttræden som en fravigelse fra stk. 1, nr. 3), undtagelsesvis, hvad angår stålprodukter, yde offentlig støtte til omstruktureringsformål, forudsat at støtten medfører, at de begunstigede virksomheder kan klare sig under normale markedsvilkår ved udgangen af omstruktureringsperioden, at støttebeløbet og -intensiteten udelukkende er begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe virksomhedernes levedygtighed, og at støtten nedsættes gradvis, samt at omstruktureringsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering og nedbringelse af kapaciteten i Rumænien.

(3)

Den indledende femårsperiode udløb den 31. december 1997.

(4)

Rumænien anmodede om en forlængelse af ovennævnte periode i december 1997.

(5)

Det forekom hensigtsmæssigt at forlænge den pågældende periode, således at den skulle løbe i yderligere otte år regnet fra den 1. januar 1998, eller indtil datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, idet den første af disse datoer lægges til grund.

(6)

Til dette formål undertegnede Fællesskabet og Rumænien den 23. oktober 2002 en tillægsprotokol til Europaaftalen, og denne tillægsprotokol har foreløbig fundet anvendelse fra nævnte dato.

(7)

I henhold til artikel 2 i tillægsprotokollen er forlængelsen af ovennævnte periode gjort afhængig af, at Rumænien forelægger Kommissionen et omstruktureringsprogram og strategiplaner, der opfylder kravene i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, og at disse er blevet vurderet og godkendt af landets tilsynsmyndighed for statsstøtte (konkurrencerådet).

(8)

I december 2004 forelagde Rumænien Kommissionen et omstruktureringsprogram og strategiplaner for de virksomheder, der har modtaget eller modtager statsstøtte til omstrukturering.

(9)

Ifølge artikel 3 i tillægsprotokollen forudsætter en forlængelse af ovennævnte periode, at Kommissionen foretager en endelig vurdering af omstruktureringsprogrammet og strategiplanerne.

(10)

Kommissionen har foretaget en endelig vurdering af det omstruktureringsprogram og de strategiplaner, som Rumænien har fremlagt. Det fremgår af denne vurdering, at gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet og strategiplanerne vil gøre de pågældende virksomheder i stand til at klare sig under normale markedsvilkår. Det fremgår endvidere, at statsstøttebeløbet til omstruktureringsformål som anført i planerne udelukkende er begrænset til, hvad der er nødvendigt, for at de pågældende virksomheder kan overleve, og at det gradvis vil blive nedtrappet og helt ophøre ved udgangen af 2004. Vurderingen viser også, at der vil blive gennemført en samlet rationalisering og nedbringelse af overskudskapaciteten i de støttemodtagende virksomheder. Konklusionen på vurderingen er derfor, at omstruktureringsprogrammet og strategiplanerne opfylder kravene i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det omstruktureringsprogram og de strategiplaner, Rumænien har forelagt Kommissionen i henhold til artikel 2 i tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side om en forlængelse af den periode, der er anført i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, er i overensstemmelse med kravene i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2.

Artikel 2

Den periode, hvori Rumænien undtagelsesvis, for så vidt angår stålprodukter, må yde offentlig støtte til omstruktureringsformål i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2, forlænges med yderligere otte år fra den 1. januar 1998, eller indtil datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, idet den første af disse to datoer lægges til grund, jf. artikel 1 i tillægsprotokollen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EFT L 357 af 31.12.1994, s. 2.