ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
26. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1191/2005 af 25. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2005 af 25. juli 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1915/83 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1193/2005 af 25. juli 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2005 af 25. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1195/2005 af 25. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/2005 af 22. juli 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1197/2005 af 25. juli 2005 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (appelsiner)

11

 

*

Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25. juli 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøjdæmpning af køretøjer (elektromagnetisk kompabilitet) og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 1 )

12

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/575/FUSP af 18. juli 2005 om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC)

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1191/2005

af 25. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 25. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1192/2005

af 25. juli 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 1915/83 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1915/83 (2) er det fastsat, at forbindelsesorganet indsender samtlige bedriftsskemaer til Kommissionen senest ni måneder efter udgangen af det regnskabsår, som de vedrører. I betragtning af erfaringen er det hensigtsmæssigt at forlænge nimånedersperioden.

(2)

Det er hensigtsmæssigt som en overgangsforanstaltning for regnskabsåret 2004 at give Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet en længere periode for fremsendelse af data for at muliggøre disse landes smidige indpasning i systemet for bogføring med henblik på fastlæggelse af landbrugsbedrifternes indkomster, der er nyt for dem.

(3)

Forordning (EØF) nr. 1915/83 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83 affattes således:

»Forbindelsesorganet indsender samtlige bedriftsskemaer til Kommissionen i den form, der er fastsat i bilag III til forordning (EØF) nr. 2237/77.

For regnskabsåret 2004 indsendes bedriftsskemaerne senest 13 måneder efter udgangen af nævnte regnskabsår. Forbindelsesorganet i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet indsender dog bedriftsskemaerne senest 18 måneder efter udgangen af nævnte regnskabsår.

Fra regnskabsåret 2005 indsendes bedriftsskemaerne senest 12 måneder efter udgangen af det pågældende regnskabsår.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 190 af 14.7.1983, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2204/2004 (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 40).


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1193/2005

af 25. juli 2005

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 10 og 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 998/2003 fastlægges en liste over tredjelande og områder, hvorfra transport af selskabsdyr til Fællesskabet kan tillades, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(2)

Der opstilledes ved forordning (EF) nr. 998/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2004 (2). en foreløbig liste over tredjelande. Denne liste omfatter lande og områder, som er fri for rabies, samt lande, fra hvis områder transport ikke er forbundet med en større risiko for indslæbning af rabies i Fællesskabet end den, der er forbundet med transport mellem medlemsstaterne.

(3)

Argentina har fremlagt oplysninger, hvoraf det fremgår, at risikoen for indslæbning af rabies i Fællesskabet i forbindelse med transport af selskabsdyr fra Argentina ikke er større end den risiko, der er forbundet med transport mellem medlemsstaterne eller fra tredjelande, der allerede er opført i forordning (EF) nr. 998/2003. Argentina bør derfor optages på listen over lande og områder i forordning (EF) nr. 998/2003.

(4)

Af hensyn til klarheden bør nævnte liste over lande og områder udskiftes i sin helhed.

(5)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2005 (EUT L 69 af 16.3.2005, s. 3).

(2)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 7.


BILAG

»BILAG II

LISTE OVER LANDE OG OMRÅDER

DEL A

 

IE — Irland

 

MT — Malta

 

SE — Sverige

 

UK — Det Forenede Kongerige

DEL B

Afdeling 1

a)

DK — Danmark, inkl. GL — Grønland og FO — Færøerne

b)

ES —Spanien, inkl. det spanske fastland, Balearerne og De Kanariske Øer samt Ceuta og Melilla

c)

FR — Frankrig, inkl. GF — Fransk Guyana, GP — Guadeloupe, MQ — Martinique og RE — Réunion

d)

GI — Gibraltar

e)

PT — Portugal, inkl. det portugisiske fastland, Azorerne og Madeira

f)

Medlemsstater, der ikke er nævnt i del A eller i litra a), b), c) og e) i denne afdeling.

Afdeling 2

 

AD — Andorra

 

CH — Schweiz

 

IS — Island

 

LI — Liechtenstein

 

MC — Monaco

 

NO — Norge

 

SM — San Marino

 

VA — Vatikanstaten

DEL C

 

AC — Ascension

 

AE — De Forenede Arabiske Emirater

 

AG — Antigua og Barbuda

 

AN — De Nederlandske Antiller

 

AR — Argentina

 

AU — Australien

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrain

 

BM — Bermuda

 

CA — Canada

 

CL — Chile

 

FJ — Fiji

 

FK — Falklandsøerne

 

HK — Hongkong

 

HR — Kroatien

 

JM — Jamaica

 

JP — Japan

 

KN — Saint Christopher og Nevis

 

KY — Caymanøerne

 

MS — Montserrat

 

MU — Mauritius

 

NC — Ny Kaledonien

 

NZ — New Zealand

 

PF — Fransk Polynesien

 

PM — Saint Pierre og Miquelon

 

RU — Den Russiske Føderation

 

SG — Singapore

 

SH — Saint Helena

 

TW — Taiwan

 

US — USA

 

VC — Saint Vincent og Grenadinerne

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis- og Futunaøerne

 

YT — Mayotte«


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1194/2005

af 25. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 (2) sælger interventionsorganerne det skummetmælkspulver, der er indlagret før den 1. september 2004, ved løbende licitation.

(2)

På grund af den stadig disponible mængde og markedssituationen bør ovennævnte dato erstattes med den 1. juli 2005.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/1999 ændres datoen »den 1. september 2004« til »den 1. juli 2005«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1009/2005 (EUT L 170 af 1.7.2005, s. 31).


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1195/2005

af 25. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 (2) er mængden af skummetmælkspulver, der udbydes til salg af medlemsstaternes interventionsorganer, begrænset til den mængde, der var indlagret inden den 1. september 2004.

(2)

På grund af den stadig disponible mængde og markedssituationen bør ovennævnte dato erstattes med den 1. juli 2005.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 21 i forordning (EF) nr. 214/2001 ændres datoen »den 1. september 2004« til »den 1. juli 2005«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1196/2005

af 22. juli 2005

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i Fællesskabet, med hensyn til ordningen med dobbeltkontrol og forudgående og efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel af tekstilvarer til Fællesskabet er det hensigtsmæssigt at fastlægge, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder vedrørende tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, fortsat kan påberåbes af indehaveren i et tidsrum på 60 dage i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2).

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i Fællesskabet med hensyn til ordningen med dobbelt kontrol og forudgående eller efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel af tekstilvarer til Fællesskabet, kan bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på 60 dage.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Forordning senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En handske, der hovedsageligt er fremstillet af vævet stof. Størstedelen af handskens yderside, der omfatter handskens overside (bortset fra oversiden af fingrene), håndleddet, stykkerne mellem fingrene, en del af tommelfingeren og handskens sider, er af vævet stof, der på indersiden er belagt med plast, der ikke er celleplast.

Håndfladen, tommelfingerens underside og siderne på de fingre, der vender mod håndfladen, samt de fire fingerspidser er fremstillet af strikket stof, der på ydersiden er belagt med plast, der ikke er celleplast.

Oversiden af samtlige fingre er fremstillet af celleplast kombineret med strikket tekstilstof på begge sider. Der er stykker af gummi på oversiden af fingrene og på tommelfingerens kno, og langs ydersiden af pegefingeren er der et tyndt blad af gummi.

Der er elastikbånd og velcrolukning ved håndleddet samt løbesnor i skaftets åbne ende.

(Se billede nr. 635 A + B) (1)

6216 00 00

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1, 3(b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 6216 00 00.

Se også de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system vedrørende almindelig tariferingsbestemmelse 3(b) og KN-kode 6216.

Handsken anvendes især til at holde hænderne varme. Det vævede stof er det overvejende materiale på handskens yderside; det varmer hænderne og giver dermed varen dens væsentligste karakter i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3(b).

Image

Image


(1)  Billedet er kun til orientering.


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1197/2005

af 25. juli 2005

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (appelsiner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af type B, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2005 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for appelsiner, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for appelsiner, der udføres efter den 26. juli 2005, indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For appelsiner afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 951/2005, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 26. juli, men inden den 16. september 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 160 af 23.6.2005, s. 19. Ændret ved forordning (EF) nr. 1078/2005 (EUT L 177 af 9.7.2005, s. 3).


26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/49/EF

af 25. juli 2005

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøjdæmpning af køretøjer (elektromagnetisk kompabilitet) og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøjdæmpning af køretøjer (elektromagnetisk kompatibilitet) (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 72/245/EØF er et af særdirektiverne under den typegodkendelsesprocedure, som er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF.

(2)

For at forbedre sikkerheden for køretøjer ved at tilskynde til udvikling og indførelse af teknologier, der anvender kortdistanceradarudstyr til køretøjer, har Kommissionen harmoniseret anvendelsen af to radiofrekvensbånd ved Kommissionens beslutning 2004/545/EF af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet (3) og Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (4).

(3)

79 GHz-området er blevet udpeget som det bedst egnede frekvensområde med henblik på udvikling og indførelse af kortdistanceradar til køretøjer på et langsigtet og permanent grundlag. Derfor blev 79 GHz-området ved afgørelse 2004/545/EF udpeget og stillet til rådighed for kortdistanceradarsystemer til køretøjer på grundlag af principperne om ikke-interferens og ikke-beskyttelse. Imidlertid er teknologien til anvendelse i 79 GHz-området stadigvæk under udvikling og er endnu ikke omkostningseffektiv.

(4)

Den tidsbegrænsede anvendelse af 24 GHz-frekvensbåndet til kortdistanceradarudstyr til køretøjer er blevet tilladt ved afgørelse 2005/50/EF. Den teknologi, der anvender denne frekvens, er tilgængelig på kort sigt til en fornuftig pris, hvilket vil gøre det muligt hurtigt at evaluere, hvorvidt indførelsen af kortdistanceradarudstyr til køretøjer har en virkning på trafiksikkerheden. Imidlertid skal anvendelsen af radar i forbindelse med denne teknologi begrænses for at undgå interferens med andre applikationer, som anvender radiofrekvenser i 24 GHz-området.

(5)

I henhold til afgørelse 2005/50/EF tillades anvendelsen af radioudstyr i 24 GHz-området kun, når det oprindeligt var monteret eller erstatter oprindeligt monteret udstyr og kun indtil den 30. juni 2013. Ifølge artikel 5 i afgørelse 2005/50/EF kan denne dato dog fremrykkes.

(6)

I henhold til afgørelse 2005/50/EF skal medlemsstaterne etablere et overvågningssystem med det formål at sætte tal på det antal køretøjer, der er udstyret med kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, og som er registreret på deres territorium. Det er derfor nødvendigt at forsyne medlemsstaterne med de passende midler, så de kan gennemføre denne overvågning.

(7)

Direktiv 72/245/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Ændringerne af direktiv 72/245/EØF indvirker på direktiv 70/156/EØF. Dette direktiv bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat i henhold til artikel 13 i direktiv 70/156/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 72/245/EØF

I direktiv 72/245/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes følgende efter nr. 2.1.12.2:

»2.1.13.

»24 GHz-kortdistanceradarudstyr«: radar som defineret i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens afgørelse 2005/50/EF (5), og som opfylder kravene i artikel 4 i samme afgørelse.

2.1.14.

»79 GHz-kortdistanceradarudstyr«: radar som defineret i artikel 2, litra b), i Kommissionens afgørelse 2004/545/EF (6), og som opfylder kravene i artikel 3 i samme afgørelse.

2)

I bilag II A indsættes følgende efter nr. 12.2.7:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)

12.7.2.

køretøj udstyret med 79 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)«.

3)

I tillægget til bilag III A indsættes følgende efter nr. 1.3:

»1.3.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)

1.3.2.

køretøj udstyret med 79 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)«.

Artikel 2

Ændring af direktiv 70/156/EØF

Direktiv 70/156/EØF ændres således:

1)

I bilag I og III indsættes følgende efter nr. 12.6.4:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)

12.7.2.

køretøj udstyret med 79 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)«.

2)

I bilag IX på side 2 i alle modeller af EF-overensstemmelseserklæringen affattes nr. 50 således:

»50.   Bemærkninger:

50.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)

50.2.

køretøj udstyret med 79 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej (overstreg det ikke gældende)

50.3.

Andre bemærkninger: …«.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser

1.   Fra den 1. juli 2006 gælder det, hvis bestemmelserne i direktiv 72/245/EØF, som ændret ved dette direktiv, ikke er opfyldt, at medlemsstaterne med begrundelse i elektromagnetisk kompatibilitet:

a)

skal anse typeattester, der ledsager fabriksnye køretøjer i henhold til direktiv 70/156/EØF, for ugyldige til det formål, der er nævnt i samme direktivs artikel 7

b)

kan nægte registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer.

Allerede udstedte godkendelser for køretøjer, der ikke er udstyret med 24 GHz- eller 29 GHz-kortdistanceradarudstyr, berøres ikke.

2.   Fra den 1. juli 2013 forbyder medlemsstaterne registrering, salg eller ibrugtagning af køretøjer med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr.

3.   Såfremt referencedatoen i artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2005/50/EF ændres i overensstemmelse med artikel 5 i samme afgørelse, forbyder medlemsstaterne registrering, salg eller ibrugtagning af køretøjer med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr efter den således ændrede referencedato.

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/104/EF (EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13).

(2)  EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15. Senest ændret ved direktiv 2004/104/EF.

(3)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15.

(6)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 66


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

26.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/15


RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/575/FUSP

af 18. juli 2005

om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På mødet den 19.-20. juni 2003 i Thessaloniki tilsluttede Det Europæiske Råd sig udarbejdelsen af en samordnet EU-uddannelsesstrategi inden for den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), som omfatter både civile og militære aspekter.

(2)

Den 17. november 2003 godkendte Rådet EU’s uddannelsesstrategi inden for ESFP, og den 13. september 2004 godkendte det EU-uddannelseskoncept inden for ESFP, der indeholdt en definition af principperne for oprettelsen af ESDC.

(3)

Den 16.-17. december 2004 tilsluttede Det Europæiske Råd sig indledningen af arbejdet med at definere de nærmere retningslinjer for, hvordan Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi skal fungere.

(4)

Den 31. maj 2005 tilsluttede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité sig de nærmere retningslinjer for, hvordan Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi skal fungere, herunder oprettelsen af en styringskomité, et akademisk styrelsesråd og et permanent sekretariat, der skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med disse retningslinjer.

(5)

ESDC bør spille en central rolle på uddannelsesområdet og tilbyde uddannelse inden for ESFP med særlig fokus på ESFP-uddannelseskurser på strategisk plan. Det bør som sådan være en aktiv partner i EU’s overordnede styring af uddannelser —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Oprettelse

1.   Der oprettes hermed et europæisk sikkerheds- og forsvarsakademi (ESDC).

2.   ESDC skal organiseres som et netværk mellem nationale institutter, læreanstalter, akademier og institutioner i EU, der arbejder med sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål, og Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (herefter benævnt »institutter«).

3.   Det skal etablere tæt kontakt med EU’s institutioner.

Artikel 2

Formål

ESDC skal tilbyde uddannelse på strategisk plan inden for den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) for at udvikle og fremme en fælles forståelse for ESFP blandt civile og militære medarbejdere og gennem sin kursusvirksomhed indkredse og udbrede bedste praksis i forbindelse med forskellige ESFP-spørgsmål.

Artikel 3

Mål

ESDC har følgende mål:

a)

at fremme den europæiske sikkerhedskultur inden for ESFP yderligere

b)

at fremme en bedre forståelse for ESFP som en væsentlig del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

c)

at forsyne EU-organerne med kvalificerede medarbejdere, som kan arbejde effektivt med alle ESFP-spørgsmål

d)

at forsyne medlemsstaternes administrative myndigheder og stabe med kvalificerede medarbejdere, som har kendskab til EU’s politikker, institutioner og procedurer, og

e)

at bidrage til at fremme professionelle forbindelser og kontakter blandt deltagerne i kurser.

Artikel 4

ESDC’s opgaver

1.   ESDC’s hovedopgaver er i overensstemmelse med dets formål og mål at tilrettelægge og gennemføre kursusvirksomhed inden for ESFP.

2.   ESDC’s kursusvirksomhed skal bestå af to kursustyper:

a)

ESFP-kurset på højt niveau, og

b)

orienteringskurset inden for ESFP.

Den i artikel 5 omhandlede styringskomité kan træffe beslutning om at afholde anden kursusvirksomhed.

3.   Endvidere skal ESDC navnlig:

a)

støtte de forbindelser, der skal etableres mellem nationale institutter

b)

installere og drive et internetbaseret system for videregående fjernundervisning (Internet-based Distance Learning — IDL), der skal yde støtte til ESDC’s kursusvirksomhed

c)

udarbejde og fremstille kursusmateriale til EU’s kurser inden for ESDP

d)

yde bidrag til EU’s årlige kursusprogram inden for ESDP, og

e)

etablere et alumni-netværk mellem tidligere kursusdeltagere.

4.   ESDC’s kursusvirksomhed gennemføres af de institutter, der udgør ESDC’s netværk.

5.   Som en del af ESDC’s netværk skal Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) yde støtte til ESDC’s kursusvirksomhed, navnlig gennem EUISS-publikationer og ved at lade EUISS-forskere holde foredrag samt ved at give adgang til sit websted inden for og med henblik på det internetbaserede system for videregående fjernundervisning (Internet-based Distance Learning — IDL).

Artikel 5

Organisation

1.   Der oprettes følgende organer under ESDC:

a)

en styringskomité med ansvar for den overordnede koordinering og ledelse af ESDC’s kursusvirksomhed

b)

et akademisk styrelsesråd til sikring af kvaliteten og sammenhængen i kursusvirksomheden

c)

et permanent ESDC-sekretariat (herefter benævnt »sekretariatet«), der navnlig skal bistå styringskomitéen og det akademiske styrelsesråd.

2.   Styringskomitéen, det akademiske styrelsesråd og sekretariatet udfører de opgaver, der er omhandlet i henholdsvis artikel 6, 7 og 8.

Artikel 6

Styringskomitéen

1.   Styringskomitéen består af en repræsentant for hver medlemsstat, der udpeges af denne. Hvert medlem af komitéen kan være repræsenteret eller ledsaget af en suppleant. Akkrediteringsbreve, der er behørigt påtegnet af medlemsstaten, stiles til generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Repræsentanter for de tiltrædende stater kan deltage i møderne som aktive observatører.

2.   Komitéens formandskab varetages af repræsentanten for den medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet, og komitéen mødes mindst en gang om året.

3.   Repræsentanter for generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen indbydes til at deltage i komitéens møder.

4.   Komitéen har til opgave at:

a)

fastsætte ESDC’s årlige kursusprogram

b)

udvælge den eller de medlemsstat(er), hvor ESDC’s kurser skal foregå, og de institutter, der skal gennemføre dem

c)

udarbejde og vedtage det årlige kursusprogram og overordnede læseplaner for alle ESDC’s kurser

d)

vedtage evalueringsrapporter og en generel årsberetning om ESDC’s kursusvirksomhed, som sendes til Rådets relevante organer, og

e)

udnævne formanden for det akademiske styrelsesråd hvert akademiske år.

5.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

6.   Komitéen træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Medlemsstaternes stemmer tildeles vægt i overensstemmelse med artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. For at afgørelser kan vedtages, kræves det antal stemmer, der er fastsat i artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 7

Det akademiske styrelsesråd

1.   Det akademiske styrelsesråd består af højtstående repræsentanter for de institutter, der er aktive i det pågældende akademiske år.

2.   Formanden for styrelsesrådet udpeges af styringskomitéen blandt styrelsesrådets medlemmer.

3.   Repræsentanter for institutter, der er involveret i ESDC’s kursusvirksomhed i det foregående og det kommende akademiske år, samt repræsentanter for generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen indbydes til at overvære rådets møder. Akademiske eksperter og højtstående embedsmænd fra nationale og europæiske institutioner kan indbydes til at overvære møderne.

4.   Styrelsesrådet har til opgave at:

a)

gennemføre det vedtagne årlige kursusprogram gennem de institutter, der udgør ESDC’s netværk

b)

føre tilsyn med det internetbaserede system for videregående fjernundervisning (IDL)

c)

udarbejde detaljerede læseplaner for alle ESDC’s kurser på grundlag af de vedtagne overordnede læseplaner

d)

sørge for almindelig koordinering af ESDC’s kurser mellem alle institutterne

e)

evaluere standarden af det foregående akademiske års kurser

f)

forelægge styringskomitéen forslag til kurser i det kommende akademiske år, og

g)

udarbejde udkast til evalueringsrapporter om hvert af ESDC’s kurser samt et udkast til generel årsberetning om ESDC’s virksomhed, som sendes til styringskomitéen.

5.   Styrelsesrådets forretningsorden vedtages af styringskomitéen.

Artikel 8

Sekretariatet

1.   Generalsekretariatet for Rådet varetager sekretariatsfunktionen for ESDC.

Generalsekretariatet for Rådet, medlemsstaterne og de institutter, der udgør ESDC’s netværk, stiller personale til rådighed.

2.   Sekretariatet bistår styringskomitéen og det akademiske styrelsesråd, udfører administrative opgaver til støtte for deres virksomhed og yder støtte til tilrettelæggelsen af den del af ESDC’s kursusvirksomhed, der finder sted i Bruxelles.

3.   Sekretariatet arbejder tæt sammen med Kommissionen.

Hvert af de institutter, der udgør ESDC’s netværk, udpeger et kontaktpunkt til sekretariatet, som skal varetage organisatoriske og administrative spørgsmål i forbindelse med tilrettelæggelsen af ESDC’s kursusvirksomhed.

Artikel 9

Deltagelse i ESDC’s kursusvirksomhed

1.   Statsborgere fra samtlige medlemsstater og tiltrædende stater skal kunne deltage i alle ESDC’s kurser. De institutter, der tilrettelægger og gennemfører kurserne, skal sikre, at dette princip finder anvendelse uden undtagelse.

Statsborgere fra kandidatlande og eventuelt tredjelande skal principielt kunne deltage i ESDC’s kurser.

2.   Deltagerne skal være civile og militære medarbejdere, der beskæftiger sig med strategiske aspekter af ESFP.

Repræsentanter for bl.a. ikke-statslige organisationer, akademiske institutioner og medierne samt for erhvervslivet kan indbydes til at deltage i ESDC’s kurser.

3.   Deltagere, der har gennemført et ESDC-kursus, modtager et kursusbevis underskrevet af generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Styringskomitéen træffer afgørelse om de nærmere enkeltheder i forbindelse med kursusbeviset. Medlemsstaterne og EU-institutionerne anerkender kursusbeviset.

Artikel 10

Samarbejde

ESDC samarbejder med internationale organisationer og andre relevante aktører, såsom tredjelandes nationale uddannelsesinstitutter, og trækker på deres ekspertise.

Artikel 11

Finansiering

1.   Samtlige medlemsstater, EU-institutioner, EU-agenturer og institutter i ESDC’s netværk afholder selv alle deres omkostninger i forbindelse med deltagelse i ESDC, herunder lønninger, godtgørelser, rejseudgifter og udgifter i forbindelse med organisatorisk og administrativ støtte til ESDC’s kursusvirksomhed.

2.   Medlemsstaterne og de institutter, der udgør ESDC’s netværk, afholder selv deres omkostninger i forbindelse med de medarbejdere, de stiller til rådighed for sekretariatet, herunder lønninger, godtgørelser og rejseudgifter.

3.   Generalsekretariatet for Rådet afholder selv alle omkostninger i forbindelse med de opgaver, der er omhandlet i artikel 8, herunder de medarbejdere, det stiller til rådighed.

4.   Hver deltager i ESDC’s kurser afholder selv alle omkostninger i forbindelse med sin deltagelse.

5.   Med henblik på finansiering af specifikke aktiviteter, navnlig udvikling, etablering og kørsel af informationssystemnetværker eller applikationer til ESDC, jf. artikel 4, stk. 3, forvaltes de frivillige bidrag fra medlemsstater, EU-institutioner, EU-agenturer og institutter, der udgør ESDC’s netværk, af Generalsekretariatet for Rådet som formålsbestemt indtægt.

6.   Styringskomitéen træffer afgørelse om de praktiske ordninger for de bidrag, der er omhandlet i stk. 5.

Artikel 12

Sikkerhedsforskrifter

Rådets sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (1), finder anvendelse på ESDC’s virksomhed.

Artikel 13

Revision

Senest den 31. december 2007 vedtager styringskomitéen med kvalificeret flertal en beretning om ESDC’s virksomhed og fremtidsperspektiver, blandt andet med hensyn til de finansielle bestemmelser og sekretariatet, og forelægger den for Rådet med henblik på en revision af denne fælles aktion.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 15

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Ændret ved afgørelse 2004/194/EF (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 48).