ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 193

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
23. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 af 18. juli 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1184/2005 af 18. juli 2005 af om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder folkeretten i konflikten i Darfur-området i Sudan

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1185/2005 af 22. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1186/2005 af 22. juli 2005 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2005 af 22. juli 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1188/2005 af 22. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 761/2005 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Frankrig

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2005 af 20. juli 2005 om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område VIIb og c fra fartøjer, der fører fransk flag

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2005 af 20. juli 2005 om 48. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 24. juni 2005 om beskikkelse af to tyske medlemmer af og to tyske suppleanter til Regionsudvalget

29

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2005 om ændring af afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter

31

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 2005 om ændring, for så vidt angår den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat, af beslutning 2000/86/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 97/368/EF (meddelt under nummer K(2005) 2751)  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2005 om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2005) 2764)  ( 1 )

41

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/574/FUSP af 18. juli 2005 om støtte til IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1183/2005

af 18. juli 2005

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2005/440/FUSP af 13. juni 2005 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af den vedvarende ulovlige strøm af våben, der cirkulerer i og til Den Demokratiske Republik Congo, vedtog FN’s Sikkerhedsråd i medfør af kapitel VII i De Forenede Nationers pagt resolution 1596 (2005) af 18. april 2005, som bl.a. indeholder bestemmelser om finansielle restriktive foranstaltninger over for personer, der af De Forenede Nationers kompetente sanktionskomité er udpeget som værende personer, der bryder den våbenembargo over for Den Demokratiske Republik Congo, der blev indført ved FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 1493 (2003) og 1596 (2005).

(2)

Fælles holdning 2005/440/FUSP indeholder bl.a. bestemmelser om gennemførelsen af de finansielle restriktive foranstaltninger over for personer, der er udpeget af FN’s kompetente sanktionskomité. Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde. For at undgå konkurrencefordrejninger er det for så vidt angår Fællesskabet nødvendigt at vedtage fællesskabsforanstaltninger til gennemførelse af dem. Ved Fællesskabets område forstås i denne forordning de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten.

(3)

Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til at ændre bilagene til denne forordning.

(4)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(5)

I henhold til traktatens artikel 60 og 301 kan Rådet på visse betingelser træffe foranstaltninger, der tager sigte på at afbryde eller indskrænke betalinger eller kapitalbevægelser og de økonomiske forbindelser med tredjelande. Foranstaltningerne i denne forordning, der også er rettet mod enkeltpersoner uden direkte tilknytning til et tredjelands regering, er nødvendige for at nå dette fællesskabsmål, og traktatens artikel 308 bemyndiger Rådet til at træffe sådanne foranstaltninger, hvis traktaten ikke indeholder anden specifik hjemmel dertil —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)

»sanktionskomité«: den komité, der er nedsat under De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til punkt 8 i FN’s Sikkerråds resolution 1533 (2004)

2)

»pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder blandt andet

a)

kontanter, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

b)

indeståender i finansierings- eller kreditinstitutter eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d)

renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

e)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

g)

dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

h)

enhver anden form for eksportfinansieringsinstrumenter.

3)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

4)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser.

5)

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller besiddes af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, som er opført på listen i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er:

a)

nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer,

forudsat at den berørte medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om sin hensigt, og sanktionskomitéen senest fire arbejdsdage efter underretningen ikke har gjort indsigelse.

2.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, opført på listen i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at afholde ekstraordinære udgifter, forudsat at den berørte medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om sin beslutning, og denne beslutning er godkendt af sanktionskomitéen.

Artikel 4

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, opført på listen i bilag II, give tilladelse til frigivelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 18. april 2005, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, til gode

d)

anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat

e)

medlemsstaten har underrettet sanktionskomitéen om tilbageholdelsesretten eller dommen.

Artikel 5

1.   Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af

a)

renter og andre indtægter af disse konti, eller

b)

betalinger, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for datoen, på hvilken disse konti blev undergivet denne forordning,

forudsat at sådanne renter, indtægter og betalinger indefryses i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1.

2.   Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto, tilhørende en person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstituttet underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

Artikel 6

1.   Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt levere oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 4, til de i bilag II anførte kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de er bosat eller etableret, og direkte eller via disse myndigheder fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de i bilag II anførte kompetente myndigheder om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Eventuelle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

3.   Oplysninger, der afgives eller modtages i henhold til stk. 1 og 2, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 7

Fysiske og juridiske personer eller enheder, herunder disses ledelse og personale, som gennemfører denne forordning, og som i god tro indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, må ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.

Artikel 8

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 9

1.   Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af sanktionskomitéen, og

b)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2.   Med forbehold af medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt opretholder Kommissionen enhver form for nødvendig kontakt med sanktionskomitéen med henblik på en effektiv gennemførelse af denne forordning.

Artikel 10

Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 11

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, som opererer inden for Fællesskabet.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 18. juli 2005

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 22.

(2)  Udtalelse af 23.6.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i artikel 2

(Bilaget udfyldes efter anvisning fra den komité, der er nedsat i medfør af punkt 8 i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1533 (2004))


BILAG II

Liste over kompetente myndigheder omhandlet i artikel 3, 4, 5 og 6

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

For så vidt angår indefrysning af pengemidler:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

For så vidt angår teknisk bistand:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRÆKENLAND

A.   Indefrysning af midler

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import- og eksportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANKRIG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CYPERN

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETLAND

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITAUEN

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGARN

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NEDRLANDENE

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

ØSTRIG

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLEN

Den vigtigste myndighed:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Den koordinerende myndighed:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIEN

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAKIET

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

Artikel 3 og 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 5 og 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

DET FORENEDE KONGERIGE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktoratet for Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP): koordinering og Kommissionens bidrag

Kontor A.2: Juridiske og institutionelle anliggender, fælles FUSP-aktioner, sanktioner, Kimberley-processen

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/9


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1184/2005

af 18. juli 2005

af om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder folkeretten i konflikten i Darfur-området i Sudan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2005/411/FUSP af 30. maj 2005 om restriktive foranstaltninger over for Sudan (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved resolution 1591 (2005) af 29. marts 2005 besluttede De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i medfør af kapitel VII i De Forenede Nationers pagt at indføre yderligere restriktive foranstaltninger over for Sudan, idet Sikkerhedsrådet meget stærkt beklager, at Sudans regering, oprørsgrupper og alle andre bevæbnede grupper i Darfur ikke har overholdt deres forpligtelser og Sikkerhedsrådets krav.

(2)

Fælles holdning 2005/411/FUSP foreskriver blandt andet indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende personer, udpeget af den kompetente sanktionskomité under De Forenede Nationer, som vanskeliggør fredsprocessen, udgør en trussel for stabiliteten i Darfur-området, krænker den humanitære folkeret eller menneskerettighedslovgivning eller begår andre grusomheder, overtræder våbenembargoen eller er ansvarlige for visse offensive militærflyvninger i og over Darfur-regionen. Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og for at undgå konkurrenceforvridning er det, for så vidt angår Fællesskabet, nødvendigt at vedtage fællesskabsforanstaltninger til gennemførelse af dem.

(3)

Fællesskabets område anses med henblik på denne forordning for at omfatte de af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i traktaten.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning får effekt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(5)

Traktatens artikel 60 og 301 bemyndiger Rådet til under visse omstændigheder at træffe foranstaltninger med henblik på at afbryde eller indskrænke betalinger eller kapitalbevægelser og de økonomiske forbindelser med tredjelande. Foranstaltningerne i denne forordning, som også er rettet mod enkeltpersoner uden direkte tilknytning til et tredjelands regering, er nødvendige for at nå dette fællesskabsmål, og traktatens artikel 308 bemyndiger Rådet til at træffe sådanne foranstaltninger, hvis traktaten ikke indeholder anden specifik hjemmel —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)

»sanktionskomité«: den komité, der er nedsat under De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til punkt 3 i UNSCR 1591 (2005)

2)

»pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder blandt andet

a)

kontanter, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

b)

indeståender i penge- og finansieringsinstitutter eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d)

renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

e)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

g)

dokumenter, der godtgør en interesse i midler eller økonomiske ressourcer

h)

enhver anden form for eksportfinansieringsinstrumenter

3)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning

4)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

5)

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er:

a)

nødvendige til at dække basale udgifter, som f.eks. betaling for fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer,

forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om denne beslutning, og at sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest to arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at afholde ekstraordinære udgifter, forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om denne beslutning, og at beslutningen er godkendt af sanktionskomitéen.

Artikel 4

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, hvis nedenfor anførte betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 29. marts 2005, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om rettigheder for personer, der har sådanne fordringer

c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, til gode

d)

anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med den pågældende medlemsstats almindelige retsprincipper

e)

medlemsstaten har underrettet sanktionskomitéen om tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen.

Artikel 5

1.   Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a)

renter og andre indtægter af disse konti eller

b)

betalinger, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for datoen, på hvilken disse konti blev undergivet denne forordning

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og betalinger indefryses i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1.

2.   Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, som modtager pengemidler, der overføres af tredjeparter til en konto, der tilhører en person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer indefrosne konti, forudsat at de beløb, der tilføres sådanne konti, også indefryses. Finansierings- eller kreditinstituttet skal straks underrette de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

Artikel 6

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkelig levere oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de i bilag II anførte kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de bosat eller etableret, og direkte eller via disse myndigheder fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

3.   Oplysninger, som gives eller modtages i henhold til stk. 1 og 2, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 7

Fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, som gennemfører forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.

Artikel 8

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 9

1.   Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af sanktionskomitéen, og

b)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2.   Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt, varetager Kommissionen den nødvendige kontakt med sanktionskomitéen med henblik på en effektiv gennemførelse af denne forordning.

Artikel 10

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden samt om eventuelle efterfølgende ændringer.

Artikel 11

Denne forordning finder anvendelse

a)

på Fællesskabets område, herunder dets luftrum,

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, som opererer inden for Fællesskabet.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 139 af 2.6.2005, s. 25.

(2)  Utalesle af 23.6.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i artikel 2

(Bilaget udfyldes efter anvisning fra den komité, der er nedsat i medfør af punkt 3 i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1591 (2005))


BILAG II

Liste over kompetente myndigheder omhandlet i artikel 3, 4, 5, 6 og 7

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

TJEKKIET

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

For så vidt angår indefrysning af pengemidler:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

For så vidt angår teknisk bistand:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRÆKENLAND

A.   Indefrysning af midler

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import- og eksportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANKRIG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 2435

Fax. (39) 06 3691 4534

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CYPERN

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETLAND

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITAUEN

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGARN

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NEDRLANDENE

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

ØSTRIG

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLEN

Den vigtigste myndighed:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Den koordinerende myndighed:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIEN

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAKIET

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

Artikel 3 og 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 5 og 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

DET FORENEDE KONGERIGE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktoratet for Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP): koordinering og Kommissionens bidrag

Kontor A.2: Juridiske og institutionelle anliggender, fælles FUSP-aktioner, sanktioner, Kimberley-processen

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1185/2005

af 22. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

78,8

096

42,0

999

60,4

0707 00 05

052

77,1

999

77,1

0709 90 70

052

73,3

999

73,3

0805 50 10

388

65,1

508

58,8

524

73,5

528

62,6

999

65,0

0806 10 10

052

107,1

204

80,8

220

176,7

508

134,4

624

159,1

999

131,6

0808 10 80

388

87,1

400

95,7

404

86,2

508

74,8

512

72,0

524

52,1

528

52,4

720

57,1

804

84,8

999

73,6

0808 20 50

052

99,6

388

77,9

512

23,3

528

50,0

999

62,7

0809 10 00

052

139,2

094

100,2

999

119,7

0809 20 95

052

293,1

400

310,8

404

385,7

999

329,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

999

120,2

0809 40 05

624

87,8

999

87,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1186/2005

af 22. juli 2005

om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det, at opkøb i en medlemsstat indledes og suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på hinanden følgende uger enten har været mindre end eller lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1145/2005 (3). Denne liste bør tilpasses efter de nye markedspriser, som Estland har indberettet i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og forordning (EF) nr. 1145/2005 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De opkøb af smør, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Grækenland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland. Sverige og Det Forenede Kongerige.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1145/2005 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 17.


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1187/2005

af 22. juli 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/82 (2) fastsætter grænsen pr. medlemsstat for den økonomiske størrelse af de regnskabsførende bedrifter, der falder under undersøgelsesområdet for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring.

(2)

I Tyskland har strukturændringer ført til en nedgang i antallet af de mindste bedrifter og i deres bidrag til den samlede landbrugsproduktion. Der er derfor ikke længere nogen grund til at lade dem indgå i undersøgelsesområdet, der skal dække den mest relevante del af landbrugsaktiviteten. Det er derfor hensigtsmæssigt at hæve grænsen fra 8 ESE til 16 ESE.

(3)

På Cypern bør grænsen, der oprindelig blev sat til 1 ESE, hæves til 2 ESE, da bedrifterne med en økonomisk størrelse på under 2 ESE kun udgør 7 % af det samlede standarddækningsbidrag. Den mest relevante del af landbrugsaktiviteten kan derfor dækkes ved en grænse, der udelukker de mindre bedrifter.

(4)

Antallet af regnskabsførende bedrifter pr. medlemsstat, der skal udvælges pr. område, er fastsat i bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82. I Spanien, Italien, Østrig, Portugal og Finland er antallet af regnskabsførende bedrifter forblevet det samme i en lang periode trods en betydelig nedgang i antallet af bedrifter. Samtidig med nedgangen i antallet af bedrifter er bedrifterne blevet mere ensartet, hvilket gør, at der kan opnås en tilfredsstillende repræsentation ved et mindre udsnit af bedrifter end nu. På grund af strukturændringen kan antallet af regnskabsførende bedrifter, der skal udvælges i Spanien, Italien, Østrig, Portugal og Finland, reduceres. I nogle områder i Spanien og Italien bør antallet dog forøges som følge af forbedrede statistiske metoder, der benyttes til udvælgelse.

(5)

Antallet af regnskabsførende bedrifter på Malta bør revideres på basis af nye oplysninger om landets landbrugsstruktur.

(6)

Forordning (EØF) nr. 1859/82 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1859/82 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

For regnskabsåret 2006 (en periode på 12 på hinanden følgende måneder, der begynder mellem den 1. januar 2006 og den 1. juli 2006) og for de følgende regnskabsår fastsættes den i artikel 4 i forordning nr. 79/65/EØF omhandlede grænse i ESE som følger:

for Belgien: 16 ESE

for Tjekkiet: 4 ESE

for Danmark: 8 ESE

for Tyskland: 16 ESE

for Estland: 2 ESE

for Grækenland: 2 ESE

for Spanien: 2 ESE

for Frankrig: 8 ESE

for Irland: 2 ESE

for Italien: 4 ESE

for Cypern: 2 ESE

for Letland: 2 ESE

for Litauen: 2 ESE

for Luxembourg: 8 ESE

for Ungarn: 2 ESE

for Malta: 8 ESE

for Nederlandene: 16 ESE

for Østrig: 8 ESE

for Polen: 2 ESE

for Portugal: 2 ESE

for Slovenien: 2 ESE

for Slovakiet: 6 ESE

for Finland: 8 ESE

for Sverige: 8 ESE

for Det Forenede Kongerige (bortset fra Nordirland): 16 ESE

for Det Forenede Kongerige (kun Nordirland): 8 ESE.«

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 205 af 13.7.1982, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2203/2004 (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 36).


BILAG

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82 foretages følgende ændringer:

1)

Delen vedrørende Spanien affattes således:

»SPANIEN

500

Galicia

480

505

Asturias

270

510

Cantabria

190

515

País Vasco

250

520

Navarra

370

525

La Rioja

260

530

Aragón

739

535

Cataluña

710

540

Illes Balears

182

545

Castilla y León

1 095

550

Madrid

194

555

Castilla-La Mancha

1 138

560

Comunidad Valenciana

626

565

Murcia

444

570

Extremadura

718

575

Andalucia

1 816

580

Canarias

224

Spanien i alt

9 706«

2)

Delen vedrørende Italien affattes således:

»ITALIEN

221

Valle d’Aosta

279

222

Piemonte

1 159

230

Lombardia

923

241

Trentino

315

242

Alto Adige

308

243

Veneto

925

244

Friuli-Venezia Giulia

797

250

Liguria

500

260

Emilia-Romagna

1 145

270

Toscana

680

281

Marche

956

282

Umbria

678

291

Lazio

854

292

Abruzzo

826

301

Molise

462

302

Campania

682

303

Calabria

882

311

Puglia

988

312

Basilicata

1 087

320

Sicilia

1 306

330

Sardegna

1 248

Italien i alt

17 000«

3)

Delen vedrørende Malta affattes således:

»780

MALTA

400«

4)

Delen vedrørende Østrig affattes således:

»660

ØSTRIG

1 800«

5)

Delen vedrørende Portugal affattes således:

»PORTUGAL

610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

670

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

563

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Total Portugal

2 300«

6)

Delen vedrørende Finland affattes således:

»FINLAND

670

Etelä-Suomi

537

680

Sisä-Suomi

237

690

Pohjanmaa

229

700

Pohjois-Suomi

147

Finland i alt

1 150«


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1188/2005

af 22. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 761/2005 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Frankrig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 761/2005 (2) blev der åbnet en krisedestillation i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse kvalitetsvine i Frankrig for perioden 23. maj til 15. juli 2005.

(2)

Da det er første gang, at fransk kvalitetsvin er omfattet af en krisedestillation, er der konstateret problemer med at starte ordningen. Nogle producenter vil måske ikke kunne nå at deltage i destillationen inden for den fastsatte frist, selv om de ønsker det. For at sikre, at ordningen anvendes effektivt, bør den periode for indgåelse af leveringskontrakter, der er fastsat i forordning (EF) nr. 761/2005, derfor forlænges til den 31. juli 2005.

(3)

Forordning (EF) nr. 761/2005 bør ændres tilsvarende.

(4)

Forordningen bør anvendes fra den 16. juli 2005, så det sikres, at foranstaltningen anvendes uden afbrydelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 761/2005 affattes således:

»Hver producent kan indgå en leveringskontrakt, jf. artikel 65 i forordning (EF) nr. 1623/2000 (i det følgende benævnt »kontrakt«), fra den 23. maj 2005 til den 31. juli 2005.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(2)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 6.


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1189/2005

af 20. juli 2005

om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område VIIb og c fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2005.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2005 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2005 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).


BILAG

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

SOL/7BC

Art

Tunge (Solea solea)

Område

VIIb og c

Dato

27. juni 2005


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1190/2005

af 20. juli 2005

om 48. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede den 15. juli 2005 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 853/2005 (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 8).


Bilag

Der foretages følgende ændring i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002:

Følgende punkt indsættes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

»Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Det Forenede Kongerige, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) e-mail-adresse: info@islah.org, b) tlf.: (44 20) 84 52 03 03, c) fax: (44 20) 84 52 08 08, d) britisk selskabsregistreringsnummer 03834450.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/29


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juni 2005

om beskikkelse af to tyske medlemmer af og to tyske suppleanter til Regionsudvalget

(2005/570/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra den tyske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet traf den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF (1) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002-25. januar 2006.

(2)

Efter udløbet af Stanislaw TILLICHs og Ulrike RODUSTs mandatperiode er to pladser som medlem af Regionsudvalget blevet ledige, og efter udløbet af Volker SCHIMPFFs og Heide SIMONIS’ mandatperiode er to pladser som suppleant til Regionsudvalget blevet ledige.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes til medlem af eller suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006:

a)

som medlem:

 

Uwe DÖRING

Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein

som efterfølger for Ulrike RODUST

 

Hermann WINKLER

Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei

Mitglied des Sächsischen Landtages

som efterfølger for Stanislaw TILLICH

b)

som suppleanter:

 

Peter Harry CARSTENSEN

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

som efterfølger for Heide SIMONIS

 

Georg MILBRADT

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen,

Mitglied des Sächsischen Landtages

som efterfølger for Volker SCHIMPFF

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/31


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2005

om ændring af afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter

(2005/571/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/338/EF, Euratom af 22. marts 2004 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (1), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tillæg 2 til Rådet for Den Europæiske Unions sikkerhedsforskrifter, der er knyttet til afgørelse 2001/264/EF (2), indeholder en sammenlignende oversigt over nationale klassifikationsgrader. Denne oversigt blev ændret ved Rådets afgørelse 2004/194/EF af 10. februar 2004 om ændring af afgørelse 2001/264/EF (3).

(2)

Frankrig og Nederlandene har underrettet Generalsekretariatet for Rådet om ændringer i deres respektive klassifikationsgrader.

(3)

Afgørelse 2001/264/EF bør derfor ændres —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2001/264/EF erstattes Tillæg 1 og Tillæg 2 af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EUT L 106 af 15.4.2004, s. 22. Ændret ved afgørelse 2004/701/EF, Euratom (EUT L 319 af 20.10.2004, s. 15).

(2)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

(3)  EUT L 63 af 28.2.2004, s. 48.


BILAG

»

Tillæg 1

Fortegnelse over de nationale sikkerhedsmyndigheder

BELGIEN

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Direction du protocole et de la sécurité

Service de la sécurité P&S 6

Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Bruxelles

Telephone Secretariat

:

+ 32/2/519 05 74

Telephone Presidency

:

+ 32/2/501 82 20

+ 32/2/501 87 10

Fax

:

+ 32/2/519 05 96

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Tel.

:

(420) 257 28 33 35

Fax

:

(420) 257 28 31 10

DANMARK

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telephone

:

(45) 33 14 88 88

Fax

:

(45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telephone

:

(45) 33 32 55 66

Fax

:

(45) 33 93 13 20

TYSKLAND

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon

:

+ 49-1-888 681 15 26

Fax

:

+ 49-1-888 681 558 06

ESTLAND

Eesti Vabariigi Kaitseministeerium

(Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority)

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Telephone

:

+ 372/717 00 30

+ 372/717 00 31

+ 372/717 00 77

Fax

:

+ 372/717 00 01

GRÆKENLAND

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα)

Τηλέφωνα

:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

[Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)]

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos — Athens

Telephone

:

(30-210) 657 20 09 (office hours)

(30-210) 657 20 10 (office hours)

Fax

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

SPANIEN

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera nacional radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Telephone

:

+ 34/913 72 57 07

+ 34/913 72 50 27

Fax

:

+ 34/913 72 58 08

FRANKRIG

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telephone

:

+ 33/1/71 75 81 77

Fax

:

+ 33/1/71 75 82 00

IRLAND

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St. Stephens Green

IRL-Dublin 2

Telephone

(353-1) 478 08 22

Fax

(353-1) 478 14 84

ITALIEN

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telephone

:

+ 39/06/611 742 66

Fax

:

+ 39/06/488 52 73

CYPERN

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

CY-1432 Λευκωσία

Τηλέφωνα

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Φαξ

:

(357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi Street

CY-1432 Nicosia

Telephone

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Fax

:

(357-22) 30 23 51

LETLAND

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1013 Riga

Telephone

:

+ 371/702 54 18

Fax

:

+ 371/702 54 54

LITAUEN

Lithuanian National Security Authority

Gedimino ave. 40/1

LT-01110 Vilnius

Telephone

:

+ 370/5/266 32 01

Fax

:

+ 370/5/266 32 00

LUXEMBOURG

Autorité nationale de sécurité

Ministère d'État

Boîte postale 23 79

L-1023 Luxembourg

Telephone

:

+ 352/478 22 10 central

+ 352/478 22 35 direct

Fax

:

+ 352/478 22 43

+ 352/478 22 71

UNGARN

National Security Authority Republic of Hungary

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

HU-1352 Budapest

Telephone

:

+ 361/346 96 52

Fax

:

+ 361/346 96 58

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telephone

:

+ 356/21 24 98 44

Fax

:

+ 356/21 23 53 00

NEDERLANDENE

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 320 44 00

Fax

:

(31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit (BA)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 318 70 60

Fax

:

(31-70) 318 75 22

ØSTRIG

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon

:

+ 43-1-531 15 23 96

Fax

:

+ 43-1-531 15 25 08

POLEN

Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services

National Security Authority – Military Sphere)

PL-00-909 Warszawa 60

Telephone

:

+ 48/22/684 13 62

Fax

:

+ 48/22/684 10 76

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency

National Security Authority – Civilian Sphere

Department for the Protection of Classified Information)

ul. Rakowiecka 2A

PL-00-993 Warszawa

Telephone

:

+ 48/22/585 73 60

Fax

:

+ 48/22/585 85 09

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.

:

(351) 21 301 17 10

Fax

:

(351) 21 303 17 11

SLOVENIEN

Office of the Government of the Republic of Slovenia

For the Protection of Classified Information – NSA

Slovenska cesta 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.:

(386-1) 426 91 20

Faks:

(386-1) 426 91 21

SLOVAKIET

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

SK-851 05 Bratislava

Telephone

:

+ 421/2/68 69 23 14

Fax

:

+ 421/2/68 69 17 00

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)

Laivastokatu 22/Maringatan 22

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Telephone

:

(358-9) 16 05 53 38

Fax

:

(358-9) 16 05 53 03

SVERIGE

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telephone

:

+ 46/8/405 54 44

Fax

:

+ 46/8/723 11 76

DET FORENEDE KONGERIGE

UK National Security Authority

PO Box 49359

London, SW1P 1LU

United Kingdom

Telephone

(44-207) 930 87 68

Fax

(44-207) 821 86 04

Tillæg 2

Sammenlignende oversigt over klassifikationsgrader

Klassifikationsgrad i EU og EU’s medlemsstater

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Euratom

Eura — Top Secret

Eura — Secret

Eura — Confidential

Eura — Restricted

Belgien

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte verspreiding

Den Tjekkiske Republik

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danmark

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Tyskland

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estland

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grækenland

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Spanien

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Frankrig

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3)

Irland

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italien

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cypern

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Letland

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litauen

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxembourg

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Ungarn

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nederlandene

Zeer geheim

Geheim

Confidentieel

Vertrouwelijk

Østrig

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polen

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugal

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovenien

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovakiet

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finland

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Sverige

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Det Forenede Kongerige

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Klassifikationsgrad i internationale organisationer

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

WEU

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted

«

(1)  Tyskland: VS = Verschlusssache.

(2)  Frankrig: klassifikationsgraden Très secret défense anvendes i forbindelse med statshemmeligheder; ændring kræver bemyndigelse fra premierministeren.

(3)  Frankrig anvender ikke klassifiationsgraden »DIFFUSION RESTREINTE«. Frankrig håndterer og beskytter dokumenter, der bærer mærket »RESTREINT UE« i henhold til gældende nationale love og bestemmelser, som ikke er mindre restriktive end Rådets sikkerhedsforskrifter.


Kommissionen

23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. juli 2005

om ændring, for så vidt angår den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat, af beslutning 2000/86/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 97/368/EF

(meddelt under nummer K(2005) 2751)

(EØS-relevant tekst)

(2005/572/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2000/86/EF (2) fastsættes det, at fastsættes det, at »State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)« er den myndighed i Kina, der er ansvarlig for at kontrollere og attestere, at fiskevarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.

(2)

Efter en omstrukturering af den kinesiske administration er det nu »General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)«, der er den kompetente myndighed.

(3)

Den nye myndighed er i stand til effektivt at kontrollere, at de gældende regler overholdes.

(4)

AQSIQ har officielt forsikret, at standarderne for sundhedskontrol og overvågning af fiskevarer og akvakulturprodukter som fastsat i direktiv 91/493/EØF vil blive overholdt, og at hygiejnekrav svarende til dem, der er fastsat i nævnte direktiv, vil blive opfyldt.

(5)

Beslutning 2000/86/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Nærværende beslutning bør anvendes fra femogfyrretyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre den nødvendige overgangsperiode.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2000/86/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

»General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)« er den myndighed i Kina, der er ansvarlig for at kontrollere og attestere, at fiskerivarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.«

2)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Certifikatet skal indeholde AQSIQ-repræsentantens navn, stilling og underskrift samt AQSIQ's officielle stempel, idet alle disse elementer skal fremtræde i en anden farve end de øvrige angivelser i certifikatet.«

3)

Bilag A erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 6. september 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 26 af 2.2.2000, s. 26. Ændret ved beslutning 2000/300/EF (EFT L 97 af 19.4.2000, s. 15).


BILAG

»BILAG A

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for fiskevarer fra Kina, der er beregnet til eksport til Det Europæiske Fællesskab, undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, lige meget i hvilken form

Image

Image


23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2005

om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina

(meddelt under nummer K(2005) 2764)

(EØS-relevant tekst)

(2005/573/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at der var fundet rester af veterinærlægemidler i visse animalske produkter, som var importeret fra Kina, og på baggrund af de mangler, der ved et kontrolbesøg i dette land blev konstateret med hensyn til reglerne for anvendelsen af veterinærlægemidler og kontrollen af rester i levende dyr og animalske produkter, vedtog Kommissionen beslutning 2002/69/EF (2).

(2)

De kinesiske myndigheder traf efterfølgende en række korrigerende foranstaltninger, ligesom der blev fremlagt supplerende oplysninger og supplerende garantier. Disse tiltag gjorde det sammen med de gode resultater af Kommissionens og medlemsstaternes kontrol muligt at ændre beslutning 2002/69/EF og efterfølgende vedtage en række foranstaltninger for at gøre det muligt at importere animalske produkter fra Kina. Ændringerne blev konsolideret ved Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (3), som ophævede beslutning 2002/69/EF.

(3)

Resultaterne af medlemsstaternes kontrol af de produkter, det har været tilladt at importere siden anvendelsesdatoen for beslutning 2004/621/EF, er generelt tilfredsstillende. Dette gør det realistisk at tillade import fra Kina af foder til selskabsdyr. På baggrund af den ubetydelige risiko for forbrugerne bør beslutning 2002/994/EF ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at skabe større juridisk klarhed over, hvilke animalske produkter det er forbudt at importere fra Kina, bør bestemmelserne i beslutning 2002/994/EF gøres klarere.

(5)

Beslutning 2002/994/EF bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2002/994/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 og 3 affattes som følger:

»Artikel 2

1.   Medlemsstaterne forbyder import af de i artikel 1 nævnte produkter.

2.   Uanset stk. 1 tillader medlemsstaterne import af de produkter, der er opført i bilaget til denne beslutning, i henhold til de særlige dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser, der gælder for de pågældende produkter, samt i overensstemmelse med artikel 3, når der er tale om produkter, der er opført i del II i bilaget.

Artikel 3

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af de produkter, der er opført i bilagets del II, når de er ledsaget af en erklæring fra den kompetente kinesiske myndighed om, at hver sending inden afsendelsen er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke frembyder nogen risiko for menneskers sundhed. Testen udføres med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter. Resultaterne af de analytiske test anføres i erklæringen.«

2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 26. juli 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EFT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 30 af 31.1.2002, s. 50. Senest ændret ved beslutning 2002/933/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 71).

(3)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 154. Senest ændret ved beslutning 2004/621/EF (EUT L 279 af 28.8.2004, s. 44).


BILAG

»BILAG

DEL I

Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF uden at være ledsaget af den i artikel 3 omhandlede erklæring

Fiskevarer bortset fra:

akvakulturprodukter

pillede og/eller forarbejdede rejer

krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri

Gelatine

Foder til selskabsdyr, jf. forordning (EF) nr. 1774/2002 (1).

DEL II

Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF, når de ledsages af den i artikel 3 omhandlede erklæring

Akvakulturprodukter

Pillede og/eller forarbejdede rejer

Krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri

Tarme

Kaninkød

Honning

Gelée royale.


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

23.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/44


RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/574/FUSP

af 18. juli 2005

om støtte til IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som skal træffes både i EU og i tredjelande.

(2)

EU er aktivt i gang med at gennemføre denne strategi og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, især ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Rådet vedtog den 17. november 2003 fælles holdning 2003/805/FUSP om styrkelse af multilaterale aftaler og fremme af deres universelle karakter på området for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (1).

(4)

Rådet vedtog den 17. maj 2004 fælles aktion 2004/495/FUSP om støtte til IAEA’s aktiviteter under dens nukleare sikkerhedsprogram og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2).

(5)

Da Rådet den 22. december 2003 for EU’s vedkommende vedtog direktiv 2003/122/Euratom om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder (3), er forbedring af kontrollen med højaktive strålekilder i alle tredjelande i overensstemmelse med G8’s erklæring og aktionsplan om sikring af strålekilder fortsat et vigtigt mål.

(6)

En universalisering af IAEA-tillægsprotokollen (4) bidrager til en forbedring af kontrolkapaciteten og af IAEA’s kontrolsystem.

(7)

IAEA forfølger de samme mål som dem, der er nedfældet i betragtning (5) og (6). Dette sker inden for rammerne af den reviderede adfærdskodeks om radioaktive kilders sikkerhed og sikring, som blev vedtaget af IAEA’s Styrelsesråd i september 2003, og i forbindelse med gennemførelsen af organisationens nukleare sikkerhedsplan, som finansieres gennem frivillige bidrag til dens nukleare sikkerhedsfond. IAEA deltager også i bestræbelserne på at styrke konventionen om den fysiske beskyttelse af nukleart materiale og fremme indgåelsen og gennemførelsen af IAEA-tillægsprotokollen.

(8)

Kommissionen har påtaget sig at overvåge den korrekte gennemførelse af EU’s bidrag —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben ønsker EU at støtte IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol for at fremme følgende målsætninger:

øget beskyttelse af spredningsfølsomme materialer og udstyr samt relevant ekspertise

forbedret afsløring og imødegåelse af ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer

forbedring af IAEA’ sikkerhedskontrol og navnlig universalisering af IAEA-tillægsprotokollen.

2.   IAEA-projekter, der svarer til foranstaltninger i EU’s strategi, er de projekter, som sigter mod:

at bistå staterne med at styrke den fysiske beskyttelse af nukleare materialer og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, samt af nukleare anlæg

at bistå staterne med at skærpe sikkerheden for radioaktive materialer med ikke-nukleare formål

at styrke staternes evne til selv at afsløre og imødegå ulovlig handel

at bistå staterne med at udforme de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger til gennemførelse af IAEA-tillægsprotokollen.

Disse projekter vil blive gennemført i lande, der har brug for bistand på disse områder.

En detaljeret beskrivelse af disse projekter findes i bilaget til denne fælles aktion.

Artikel 2

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på 3 914 000 EUR.

2.   Forvaltningen af de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Unions almindelige budget, jf. stk. 1, skal ske i overensstemmelse med Fællesskabets procedurer og regler på budgetområdet, idet dog eventuelle forudfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.

3.   Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter skal Kommissionen indgå en rammeaftale om finansiering med IAEA om betingelserne for anvendelse af EU’s bidrag, der ydes i form af gavebistand. Det skal i en specifik finansieringsaftale, der skal indgås, fastsættes, at IAEA skal sørge for, at EU’s bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen overvåger den korrekte gennemførelse af det i denne artikel omhandlede bidrag fra EU. Med henblik herpå skal Kommissionen kontrollere og evaluere de finansielle aspekter af gennemførelsen af denne fælles aktion, som omhandlet i denne artikel.

Artikel 3

Formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær/den højtstående FUSP-Repræsentant, er ansvarligt for gennemførelsen af denne fælles aktion i tæt samarbejde med Kommissionen og aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen heraf.

Artikel 4

Rådet og Kommissionen sikrer, inden for rammerne af deres respektive beføjelser, sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets optræden udadtil i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i TEU. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå.

Artikel 5

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den ophører 15 måneder efter vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 302 af 20.11.2003, s. 34.

(2)  EUT L 182 af 19.5.2004, s. 46.

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57.

(4)  Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards, som blev vedtaget af IAEA’s Styrelsesråd i 1997 (INFCIRC/540 (Corr.)).


BILAG

EU’s støtte til IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

1.   Beskrivelse

IAEA’s Styrelsesråd godkendte i marts 2002 en handlingsplan for bekæmpelse af nuklear terrorisme (GOV/2002/10). Desuden indeholder dokumentet: »Measures to Strengthen International Cooperation in Nuclear, Radiation, Transport Safety and Waste Management: Promoting Effective and Sustainable National Regulatory Infrastructure for the Control of Radiation Sources« (GOV/2004/52-GC(48)/15) passager, der er relevante for samarbejdet mellem IAEA og EU som led i EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Det drejer sig om en samlet løsningsmodel for nuklear sikkerhed, herunder forskriftsmæssig kontrol af, regnskab med og beskyttelse af nukleare og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, »fra vugge til grav«, på kort såvel som på lang sigt. Skulle beskyttelsen slå fejl, eller drejer det sig om materiale, der endnu ikke er beskyttet på den lokalitet, hvor det befinder sig, må der træffes foranstaltninger for at afsløre tyveri eller forsøg på at bortsmugle materialet.

Internationale kontrolforanstaltninger, som gennemført af IAEA, udgør et vigtigt middel til at kontrollere, om staterne opfylder deres tilsagn om ikke at anvende nukleart materiale eller nuklear teknologi til udvikling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer. Indgåelse af en generel kontrolaftale (1) og en tillægsprotokol hertil (2) er et betydningsfuldt tilsagn fra en stat med hensyn til sikkerhed og kontrol for så vidt angår nukleart og nuklearrelateret materiale og virksomhed på en stats område under hensyn til statens retlige kompetence eller udført under statens kontrol på et hvilket som helst sted. I den forbindelse er det yderst vigtigt, at den fornødne nationale gennemførelseslovgivning er på plads, så vedkommende statslige myndigheder kan udøve de fornødne reguleringsmæssige funktioner, og så der forefindes retningslinjer, som skal følges af alle, der er involveret i den således regulerede virksomhed.

Der er et udbredt ønske om støtte til disse bestræbelser ikke blot blandt alle IAEA’s medlemsstater, men også i stater, som endnu ikke er medlemmer af IAEA. Projekterne vedrørende øget nuklear sikkerhed tager imidlertid først og fremmest sigte på lande i Sydøsteuropa: Bulgarien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Moldova og Rumænien; i Centralasien: Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan; i Kaukasus-regionen: Armenien, Aserbajdsjan og Georgien; i Nordafrika: Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen og Egypten; og i Middelhavsregionen og Mellemøsten: Libanon, Syrien, Israel og Jordan. De aktiviteter under projektet, der vedrører bistand til udvikling af national lovgivning i forbindelse med kontrolaftalen og tillægsprotokollen (projekt 4), vil blive gennemført i de lande, der er udpeget på grundlag af EU’s politiske prioriteter.

Først vil behovet for forbedret nuklear sikkerhed blive evalueret i de nye lande, der er omfattet af EU’s fælles aktion, for at der kan ske en prioritering med hensyn til støtte. Med henblik herpå vil et hold af anerkendte eksperter evaluere den aktuelle status med hensyn til allerede trufne foranstaltninger for nuklear sikkerhed i disse lande og give henstillinger med hensyn til forbedringer. Henstillingerne vil danne grundlag for fastlæggelsen af den efterfølgende bistand, idet de omfatter den aktuelle status og behovet for forbedringer med hensyn til forebyggelse, afsløring af og imødegåelse af ondsindede handlinger, der måtte omfatte nukleare og andre radioaktive materialer, herunder materialer, der anvendes i ikke-nukleare virksomheder, samt nukleare anlæg.

Som et resultat af denne evaluering vil der blive opstillet prioriteringer og udvalgt et maksimalt antal lande til hvert projekt med henblik på finansiering over det budget, som stilles til rådighed gennem støtten fra EU.

Derefter vil projekterne blive gennemført i de udvalgte lande på følgende fire områder:

1.   Forbedring af den fysiske beskyttelse af nukleare materialer og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, samt den fysiske beskyttelse af nukleare anlæg.

Der skal gøres fyldestgørende rede for de materialer, der anvendes eller oplagres i nukleare anlæg og lokaliteter, og materialerne skal beskyttes mod tyveri og sabotage. Ved hjælp af effektive regler fastlægges det, hvilke elementer der kræver gennemførelse på henholdsvis statsniveau og virksomhedsniveau.

Højst seks lande vil blive udvalgt til projekt 1.

2.   Forbedring af sikkerheden for radioaktive materialer i ikke-nukleare virksomheder

Dette projekt omfatter to forskellige aktivitetsområder: etablering/opgradering af lovgivningsinfrastrukturen og demontering samt bortskaffelse af strålekílder, som ikke længere anvendes

Radioaktive materialer benyttes ofte i ikke-nukleare virksomheder, f.eks. til medicinsk eller industriel anvendelse. Nogle af disse strålekilder er stærkt radioaktive og tilhører kategori 1-3 som defineret i IAEA-dokumentet »Categorisation of radioactive sources«. Disse strålekilder kan, hvis de ikke i tilstrækkelig grad er underlagt lovfæstet kontrol og beskyttelse, falde i de forkerte hænder og benyttes til ondsindede handlinger. Strålesikkerheden, sikkerheden omkring radioaktive strålekilder og lovgivningsinfrastrukturen skal være effektive og fungere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med de internationale standarder, retningslinjerne i adfærdskodeksen for radioaktive kilders sikkerhed og sikring samt god praksis. Højst seks lande vil blive udvalgt til dette aktivitetsområde inden for projekt 2.

Det er af yderste vigtighed, at kraftige og sårbare strålekilder beskyttes fysisk mod ondsindede handlinger, mens de anvendes eller oplagres, og når der ikke længere er brug for dem, skal de demonteres, bortskaffes og oplagres på et sikkert sted for radioaktivt affald. Højst seks lande vil blive udvalgt til dette aktivitetsområde inden for projekt 2.

3.   Styrkelse af statens evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel

Det drejer sig om ulovlig handel, når nukleart materiale eller andre radioaktive materialer modtages, anskaffes, anvendes, overføres eller bortskaffes uden tilladelse, uanset om det sker forsætligt eller uforsætligt og om internationale grænser passeres eller ej.

En terrorists hjemmelavede nukleare sprængladning eller anordning til strålespredning forudsætter, at materialet er fremskaffet via ulovlig handel. Dertil kommer, at følsomt udstyr og teknologi til fremstilling af følsomt materiale til eller til konstruktion af en primitiv nuklear sprængladning også kan være fremskaffet via ulovlig handel. Det betyder formentlig ofte, at materiale eller teknologi overføres fra land til land, inden materialet når frem til brugeren. For at kunne bekæmpe den ulovlige handel må staterne derfor have de nødvendige regler på plads, og de må have tekniske systemer (herunder brugervenlige instrumenter) og tilgængelige procedurer og oplysninger ved grænseposterne, så forsøg på smugling af radioaktive materialer (herunder fissile radioaktive materialer) eller ulovlig handel med følsomt udstyr og teknologi kan afsløres.

Der skal ligeledes træffes effektive foranstaltninger med henblik dels på forebyggelse af sådanne handlinger og dels på beslaglæggelse af ethvert radioaktivt materiale. Retshåndhævelsesmyndighederne (toldvæsen, politi mv.) er ofte ikke uddannet i brugen af detektionsudstyret og er ikke fortrolig med det følsomme udstyr og den følsomme teknologi. Videreuddannelse af dette personale er derfor afgørende for, at foranstaltninger, der sættes i værk til afsløring af ulovlig handel, fører til et godt resultat. De forskellige personalekategorier bør tilbydes forskellig videreuddannelse både i anvendelse af detektionsudstyret og aflæsning af udstyret, således at de kan træffe afgørelse om evt. videre foranstaltninger.

4.   Lovgivningsmæssig bistand til gennemførelse af staters forpligtelser i henhold til IAEA’s kontrolaftaler og tillægsprotokoller

Indgåelse af kontrolaftaler og tillægsprotokoller med IAEA er en effektiv foranstaltning, der fremmer omhyggelig national og international kontrol med nukleart materiale og teknologier i relation hertil. Staterne skal selv gennemføre visse centrale forpligtelser og elementer i deres nationale lovgivning om sikkerhedskontrol med hensyn til sikkerhed og kontrol for så vidt angår nukleart materiale samt nuklearrelateret materiale og virksomhed, men staterne skal også vedtage yderligere forpligtelser for at kunne opfylde deres internationale forpligtelser med hensyn til sikkerhedskontrol. Med henblik herpå bør den nationale gennemførelseslovgivning faktisk etablere rammer i form af principper og generelle bestemmelser, der giver vedkommende statslige myndigheder mulighed for at udøve de fornødne reguleringsmæssige funktioner såsom opstilling af retningslinjer, der skal følges af alle, der er involveret i den pågældende regulerede virksomhed.

Det er vigtigt, at den nationale gennemførelseslovgivning klart fastlægger, hvilke former for nuklear virksomhed, hvilke nukleare anlæg og hvilket nukleart materiale der er omfattet af sikkerhedskontrollen. Stater, der har indgået en tillægsprotokol, skal desuden sikre, at deres nationale gennemførelseslovgivning er blevet revideret, så de er i stand til at opfylde de yderligere forpligtelser, der følger af tillægsprotokollen. Den nationale lovgivning bør navnlig revideres med henblik på at give det tilsynsorgan, der er udpeget til at gennemføre og iværksætte de indgåede kontrolaftaler, et øget ansvar og øgede beføjelser.

Projektets begunstigede er de udvalgte mållande.

2.   Målsætning

Overordnet målsætning: at forbedre den nukleare sikkerhed i udvalgte lande.

2.1.   Evalueringsfasen: Finansiering af internationale nukleare sikkerhedsmissioner

IAEA vil foretage en evaluering for at fastslå behovet for at styrke den nukleare sikkerhed i hvert af de lande, der er nævnt i punkt 1, hvor en sådan evaluering ikke er gennemført. Evalueringen vil alt efter behov undersøge den fysiske beskyttelse og sikkerheden i forbindelse med nukleare og ikke-nukleare formål, den nødvendige lovgivningsinfrastruktur med hensyn til strålesikkerhed og sikkerhed omkring radioaktive strålekilder samt foranstaltninger iværksat til bekæmpelse af ulovlig handel. Resultaterne af den samlede evaluering vil blive lagt til grund for udvælgelsen af de lande, hvor projekterne skal gennemføres.

Projekterne, der indgår i ovennævnte bredt baserede nukleare sikkerhedsmission, skal:

i hvert enkelt land evaluere forholdene omkring den fysiske beskyttelse af nukleare og andre radioaktive materialer og beskyttelsen af alle nukleare eller forskningsmæssige anlæg eller lokaliteter, hvor disse materialer anvendes eller oplagres, samt udpege et antal anlæg og lokaliteter, der indeholder disse materialer, med henblik på efterfølgende opgradering og støtte

i hvert enkelt land evaluere behovene med hensyn til opgradering af sikkerhed omkring radioaktive strålekilder, samt pege på eventuelle svagheder og mangler i forbindelse med gennemførelsen af internationale standarder og adfærdskodeksen, der gør en forbedring af lovgivningsinfrastrukturen påkrævet, og afdække behovet for yderligere at beskytte kraftige, sårbare strålingskilder. Hvilket udstyr der specifikt kræves for at yde beskyttelse, vil også blive besluttet på grundlag af evalueringen

i hvert enkelt land evaluere den aktuelle status med hensyn til kapacitet til bekæmpelse af ulovlig handel samt fastlægge behovene i forbindelse med de fornødne forbedringer.

2.2.   Gennemførelse af specifikke aktioner, der efter evalueringsfasen udpeges som prioriteter.

Projekt 1

Forbedring af den fysiske beskyttelse af nukleare materialer og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, samt i nukleare anlæg

Projektformål: at forbedre den fysiske beskyttelse af nukleare og andre radioaktive materialer i de udvalgte lande.

Projektresultater:

Den fysiske beskyttelse af udvalgte faciliteter og prioriterede lokaliteter er opgraderet.

Den nationale lovgivningsinfrastruktur for fysisk beskyttelse er forbedret gennem ekspertbistand.

Der er sørget for videreuddannelse af personale i de udvalgte lande.

Projekt 2

Forbedring af sikkerheden for radioaktive materialer med ikke-nukleare formål

Projektformål: at forbedre sikkerheden for radioaktive materialer med ikke-nukleare formål i de udvalgte lande.

Projektresultater:

etablering/opgradering af den nationale lovgivningsinfrastruktur med hensyn til strålesikkerhed og sikkerhed omkring radioaktive strålekilder ved hjælp af rådgivning, udstyr og videreuddannelse via Radiation Safety Infrastructure Appraisal (RaSIA) i overensstemmelse med de internationale standarder, retningslinjerne i adfærdskodeksen for radioaktive kilders sikkerhed og sikring samt god praksis

sårbare strålekilder er beskyttet eller alt efter behov demonteret eller bortskaffet i de udvalgte lande.

Projekt 3

Forbedring af staternes evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel

Projektformål: at forbedre staternes evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel i de udvalgte lande.

Projektresultater:

forbedret indsamling og evaluering af oplysninger om ulovlig handel med nukleare materialer fra åbne kilder og fra staternes kontaktpunkter, så viden om ulovlig handel med nukleare materialer og omstændighederne i den forbindelse forbedres. Disse oplysninger vil også lette prioriteringen af de forskellige tiltag, der gøres for at bekæmpe ulovlig handel

nationale rammer fastsat af ekspertbistand til bekæmpelse af ulovlig handel og forbedring af den nationale koordinering af kontrollen af grænsetrafikken med radioaktive materialer, følsomt nukleart udstyr og teknologi i de udvalgte lande

udstyr til grænseovervågning opgraderet ved udvalgte grænseovergange

videreuddannelse af retshåndhævelsespersonale.

Projekt 4

Lovgivningsmæssig bistand til gennemførelse af staters forpligtelser i henhold til IAEA’s kontrolaftaler og tillægsprotokoller

Projektformål: at forbedre den nationale rammelovgivning med henblik på gennemførelse af kontrolaftaler og tillægsprotokoller, der er indgået mellem stater og IAEA.

Projektet falder i to faser: en forberedelsesfase og en gennemførelsesfase:

I forberedelsesfasen udpeges de stater, der ikke har vedtaget den nødvendige lovgivning med henblik på at gennemføre de kontrolaftaler og tillægsprotokoller, der er indgået med IAEA. EU står for at udpege disse stater. Desuden omfatter denne fase udvikling af standardtekster (dvs. »lovgivningsmæssige byggeklodser«) på basis af eksempler taget fra forskellige staters eksisterende lovgivning, der vil kunne bruges som udgangspunkt og tilpasses alt efter de nationale behov og forholdene i mållandene.

I gennemførelsesfasen ydes der bilateral lovgivningsmæssig bistand til mållandene med henblik på at affatte og/eller revidere den nationale lovgivning med anvendelse af de byggeklodser, der er udviklet i forberedelsesfasen.

Projektresultater:

udvikling og vedtagelse (på de nationale sprog) af den nationale lovgivning, der er nødvendig for, at staterne kan opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrolaftaler og tillægsprotokoller indgået med IAEA.

3.   Varighed

Evalueringen vil blive gennemført inden for en periode på tre måneder efter ikrafttræden af EU-bidragsaftalen mellem Kommissionen og IAEA. De fire projekter vil blive gennemført sideløbende i de følgende 12 måneder.

Den samlede skønnede varighed af gennemførelsen af den fælles aktion er 15 måneder.

4.   Begunstigede

Begunstigede er de lande, hvori vurderingen og efterfølgende projekter gennemføres. Myndighederne i disse lande vil få hjælp til at identificere de svage punkter og få støtte til at finde løsninger på dem og til at øge sikkerheden.

5.   Gennemførelsesinstans

IAEA får til opgave at gennemføre projektet. De internationale nukleare sikkerhedsmissioner vil blive gennemført efter det sædvanlige mønster for IAEA’s missioner af eksperter fra IAEA og medlemsstaterne. De fire projekter vil blive gennemført direkte af IAEA og med udvalgte eksperter fra IAEA’s medlemslande eller kontrahenter. Når det drejer sig om kontrahenter, sker IAEA’s levering af varer, arbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med aktionen i overensstemmelse med IAEA’s gældende regler og procedurer, som anført i EU’s bidragsaftale med IAEA.

6.   Tredjeparters deltagelse

Dette projekt finansieres 100 % ved denne fælles aktion. Eksperterne fra IAEA’s medlemsstater kan betragtes som tredjepartsdeltagere. De arbejder efter de almindelige regler for IAEA-eksperter.

7.   Midler, der skønnes nødvendige

EU’s bidrag dækker evalueringen og gennemførelsen af de fire projekter som beskrevet under punkt 2.2. De forventede udgifter er:

Nuklear sikkerhedsevaluering, herunder missioner

:

140 000 EUR

Projekt 1

:

1 100 000 EUR

Projekt 2

:

1 250 000 EUR

Projekt 3

:

1 114 000 EUR

Projekt 4

:

200 000 EUR

Dertil kommer en reserve til uforudsete udgifter på omkring af 3 % af de støtteberettigede omkostninger (for et samlet beløb på 110 000 EUR).

8.   Økonomisk referencegrundlag til dækning af projektomkostningerne

De samlede projektomkostninger er på 3 914 000 EUR.


(1)  Struktur og indhold af Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, som blev vedtaget af IAEA’s Styrelsesråd i 1972 (INFCIRC/153 (Corr.)).

(2)  Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards, som blev vedtaget af IAEA’s Styrelsesråd i 1997 (INFCIRC/540 (Corr.)).