ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 185

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
16. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1137/2005 af 15. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1138/2005 af 15. juli 2005 om en løbende licitation for produktionsåret 2005/06 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2005 af 15. juli 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1140/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1141/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 339. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1144/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1145/2005 af 15. juli 2005 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 86. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1147/2005 af 15. juli 2005 om forbud mod at anvende visse fiskeredskaber til fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerrak

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2005 af 15. juli 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maskimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår penethamat ( 1 )

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1149/2005 af 15. juli 2005 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2005

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1150/2005 af 15. juli 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. juli 2005

24

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1151/2005 af 15. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2005 om beskikkelse af en britisk suppleant til Regionsudvalget

30

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2005 om beskikkelse af et britisk medlem af Regionsudvalget

31

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2005 om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

32

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. juni 2005 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (meddelt under nummer K(2005) 1729)

33

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/511/RIA af 12. juli 2005 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri

35

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1098/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (EUT L 183 af 14.7.2005)

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1137/2005

af 15. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1138/2005

af 15. juli 2005

om en løbende licitation for produktionsåret 2005/06 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 22, stk. 2, artikel 27, stk. 5 og 15, og artikel 33, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af situationen på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet synes det rimeligt så hurtigt som muligt at åbne en løbende licitation over udførsel af hvidt sukker for produktionsåret 2005/06. Under hensyntagen til de mulige svingninger i verdensmarkedspriserne skal licitationen give mulighed for at fastsætte en eksportafgift og/eller eksportrestitution.

(2)

De almindelige regler for gennemførelse af en licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutioner for sukker, der er fastsat i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1260/2001, bør anvendes.

(3)

På grund af foranstaltningens særegenhed synes det nødvendigt at fastsætte passende bestemmelser vedrørende de eksportlicenser, der udstedes i henhold til den løbende licitation, og at der gøres undtagelse fra Kommissionens forordning (EF) nr. 1464/95 af 27. juni 1995 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for sukkersektoren (2). Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsvarer (3) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 120/89 af 19. januar 1989 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportafgifter for landbrugsprodukter (4), skal dog fortsat gælde.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en løbende licitation med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 for alle destinationer med undtagelse af Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro (5) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Inden for den løbende licitations gyldighedsperiode holdes der dellicitationer.

2.   Den løbende licitation gælder til den 27. juli 2006.

Artikel 2

Den løbende licitation og dellicitationerne holdes i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EF) nr. 1260/2001 og nærværende forordning.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne udarbejder en licitationsbekendtgørelse. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne kan derudover offentliggøre licitationsbekendtgørelsen eller lade den offentliggøre andre steder.

2.   Licitationsbekendtgørelsen angiver bl.a. licitationsbetingelserne.

3.   Licitationsbekendtgørelsen kan ændres i den periode, hvor den løbende licitation gælder. Den ændres, hvis der i denne periode indtræder en ændring i licitationsbetingelserne.

Artikel 4

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation:

a)

begynder den 22. juli 2005

b)

udløber torsdag den 28. juli 2005 kl. 10.00, Bruxelles-tid.

2.   Fristen for indgivelse af bud til hver af de efterfølgende dellicitationer:

a)

begynder den første arbejdsdag efter udløbet af fristen for den foregående dellicitation

b)

udløber kl. 10.00 Bruxelles-tid på følgende datoer:

den 11. og 25. august 2005,

den 8., 15., 22. og 29. september 2005,

den 6., 13., 20. og 27. oktober 2005,

den 10. og 24. november 2005,

den 8. og 22. december 2005,

den 5. og 19. januar 2006,

den 2. og 16. februar 2006,

den 2., 16. og 30. marts 2006,

den 6. og 20. april 2006,

den 4. og 18. maj 2006,

den 1., 8., 15., 22. og 29. juni 2006,

den 13. og 27. juli 2006.

Artikel 5

1.   De interesserede parter deltager i licitationen på en af følgende måder:

a)

ved at indsende det skriftlige bud til det kompetente organ i en medlemsstat mod kvittering for modtagelsen

b)

ved anbefalet brev eller telegram stilet til organet

c)

pr. telex, telefax eller elektronisk post til organet, såfremt det accepterer disse former for kommunikation.

2.   Et bud er kun gyldigt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

I buddet angives:

i)

licitationens referencenummer

ii)

den bydendes navn og adresse

iii)

den mængde hvidt sukker, som skal udføres

iv)

størrelsen af eksportafgiften eller i påkommende tilfælde størrelsen af eksportrestitutionen pr. 100 kg hvidt sukker, udtrykt i euro med tre decimaler

v)

den sikkerhedsstillelse, der vedrører den i punkt iii) omhandlede mængde, og som er udtrykt i den medlemsstats valuta, hvor buddet indgives.

b)

Den mængde, der skal udføres, omfatter mindst 250 tons hvidt sukker.

c)

Inden udløbet af fristen for indgivelse af bud fremlægges der bevis for, at den bydende har stillet den i buddet anførte sikkerhed.

d)

Buddet indeholder den bydendes erklæring om, at han, hvis hans bud antages, forpligter sig til inden for den i artikel 12, stk. 2, andet afsnit, anførte frist at ansøge om eksportlicens eller eksportlicenser for de mængder hvidt sukker, der skal udføres.

e)

Buddet indeholder den bydendes erklæring om, at han, hvis hans bud antages, forpligter sig til:

i)

foruden sikkerhedsstillelsen at betale det i artikel 13, stk. 4, omhandlede beløb, hvis forpligtelsen til at udføre i medfør af den i artikel 12, stk. 2, omhandlede eksportlicens ikke er opfyldt

ii)

inden 30 dage efter udløbet af den pågældende eksportlicens at give det organ, som har udstedt eksportlicensen, oplysning om den eller de mængder, for hvilke eksportlicensen ikke er benyttet.

3.   I et bud kan anføres, at det kun anses for indgivet, hvis én af følgende eller begge betingelser er opfyldt:

a)

Der skal træffes en beslutning om en mindste eksportafgift eller i givet fald en maksimal eksportrestitution på dagen for udløbet af fristen for indgivelse af de pågældende bud.

b)

Tilslaget skal angå hele eller en bestemt del af den tilbudte mængde.

4.   Bud, der ikke er indgivet i overensstemmelse med stk. 1 og 2, eller som indeholder andre betingelser end dem, der er fastsat for denne licitation, tages ikke i betragtning.

5.   Et bud kan ikke trækkes tilbage.

Artikel 6

1.   Den bydende stiller en sikkerhed på 11 EUR/100 kg hvidt sukker til udførsel i henhold til denne licitation.

Bortset fra det i artikel 13, stk. 4, omhandlede tilfælde udgør denne sikkerhedsstillelse for tilslagsmodtageren den sikkerhed, som stilles i forbindelse med den i artikel 12, stk. 2, omhandlede ansøgning om eksportlicens.

2.   Sikkerhed jf. stk. 1 stilles efter den bydendes valg i kontanter eller i form af en garanti fra en institution, som opfylder de kriterier, der er fastlagt af den medlemsstat, hvor buddet indgives.

3.   Bortset fra tilfælde af force majeure frigives sikkerheden jf. stk. 1:

a)

for så vidt angår de bydende, for den mængde, for hvilken buddet er blevet forkastet

b)

for så vidt angår tilslagsmodtagere, som ikke har ansøgt om eksportlicens inden for den i artikel 12, stk. 2, andet afsnit, omhandlede frist, kun med 10 EUR/100 kg hvidt sukker

c)

for så vidt angår tilslagsmodtagere, for den mængde, for hvilken de, jf. artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b) i), i forordning (EF) nr. 1291/2000, har opfyldt forpligtelsen til at udføre i medfør af den licens, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, på betingelserne i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1291/2000.

I det tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, litra b), nedsættes den del af sikkerheden, der kan frigives, dog i givet fald med:

a)

forskellen mellem den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den følgende dellicitation, såfremt det sidstnævnte beløb er højere end det førstnævnte, eller

b)

forskellen mellem den mindste eksportafgift, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den mindste eksportafgift, der er fastsat for den følgende dellicitation, såfremt det sidstnævnte beløb er lavere end det førstnævnte.

Sikkerheden eller den del af sikkerheden, der ikke frigives, fortabes for den mængde sukker, for hvilken de dertil svarende forpligtelser ikke er opfyldt.

4.   I tilfælde af force majeure fastsætter den pågældende medlemsstats kompetente organ de foranstaltninger til frigivelse af sikkerheden, som det finder nødvendige i betragtning af de omstændigheder, der påberåbes af den interesserede part.

Artikel 7

1.   Gennemgangen af buddene foretages af det pågældende kompetente organ på et lukket møde. De personer, der har adgang til gennemgangen, har tavshedspligt.

2.   De indgivne bud fremsendes anonymt via medlemsstaterne og skal være Kommissionen i hænde senest 11/2 time efter udløbet af fristen for ugentlig indgivelse af bud i licitationsbekendtgørelsen.

Hvis der ikke indgives nogen bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for den samme frist.

Artikel 8

1.   Efter gennemgang af de indgivne bud kan der fastsættes en maksimumsmængde pr. dellicitation.

2.   Det kan besluttes, at en bestemt dellicitation skal være uden virkning.

Artikel 9

1.   Under hensyn især til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet fastsættes der:

a)

en mindste eksportafgift, eller

b)

en maksimal eksportrestitution.

2.   Tilslaget gives, når der er fastsat en mindste eksportafgift, til den eller dem, hvis bud svarer til eller ligger over den mindste eksportafgift, jf. dog artikel 10.

3.   Tilslaget gives, når der er fastsat en mindste eksportafgift, til den eller dem, hvis bud svarer til eller ligger over den mindste eksportafgift, jf. dog artikel 10.

Artikel 10

1.   Er der fastsat en maksimumsmængde og en mindsteafgift for en dellicitation, gives tilslaget til den, hvis bud angiver den højeste eksportafgift. Hvis maksimumsmængden ikke opbruges i kraft af dette bud, gives tilslaget, indtil den nævnte mængde er opbrugt, til den bydende på basis af eksportafgiftens størrelse, idet den højeste eksportafgift er udgangspunkt.

Er der fastsat en maksimumsmængde og en maksimal restitution for en dellicitation, gives tilslaget i overensstemmelse med første led, og såfremt mængden ikke er opbrugt, eller der ikke er indgået bud med angivelse af en eksportafgift, til den bydende, hvis bud angiver en eksportrestitution, på basis af restitutionens størrelse, idet den laveste restitution er udgangspunkt, og indtil maksimumsmængden er opbrugt.

2.   Fører den i stk. 1 omhandlede bestemmelse om tilslag til, at maksimumsmængden overskrides ved antagelse af bud, gives der kun tilslag til den bydende for den mængde, der er nødvendig for at opbruge maksimumsmængden. Angiver buddene samme eksportafgift eller samme eksportrestitution, og fører antagelse af den samlede mængde, disse bud repræsenterer, til overskridelse af maksimumsmængden, tages buddene i betragtning:

a)

enten i forhold til den samlede mængde, der er anført i hvert af buddene

b)

eller ved licitation op til en nærmere bestemt maksimumsmængde

c)

eller ved lodtrækning.

Artikel 11

1.   Den pågældende medlemsstats kompetente organ meddeler straks alle de bydende resultatet af deres deltagelse i licitationen. Endvidere tilstiller organet straks tilslagsmodtagerne en erklæring om antagelse af buddet.

2.   I erklæringen om tilslaget angives:

a)

licitationens referencenummer

b)

den mængde hvidt sukker, der skal udføres

c)

den eksportafgift, der skal opkræves, henholdsvis den eksportrestitution, der skal ydes, udtrykt i euro pr. 100 kg hvidt sukker for den i litra b) anførte mængde.

Artikel 12

1.   Tilslagsmodtageren har ret til på de i stk. 2 anførte betingelser at få udstedt en eksportlicens for den antagne mængde med angivelse af henholdsvis den eksportafgift eller den eksportrestitution, der er anført i buddet.

2.   Tilslagsmodtageren har pligt til i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1291/2000 at indgive en ansøgning om eksportlicens for den mængde, der er tildelt ham, idet denne ansøgning uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 120/89 ikke kan trækkes tilbage.

Ansøgningen indgives senest på en af følgende datoer:

a)

den sidste arbejdsdag forud for den dag, hvor den følgende uges dellicitation holdes

b)

den sidste arbejdsdag i den følgende uge, såfremt der ikke i den pågældende uge er fastsat nogen dellicitation.

3.   Tilslagsmodtageren har pligt til at udføre den mængde, som er anført i buddet, og, såfremt denne forpligtelse ikke er opfyldt, i givet fald at betale det i artikel 13, stk. 4, omhandlede beløb.

4.   Den ret og de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kan ikke overdrages.

Artikel 13

1.   Fristen for udstedelse af de eksportlicenser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1464/95, anvendes ikke for hvidt sukker, der udføres i henhold til nærværende forordning.

2.   Eksportlicenser, som udstedes i henhold til en dellicitation, gælder fra deres udstedelsesdato indtil udgangen af den femte måned efter den, hvori dellicitationen har fundet sted.

Imidlertid er eksportlicenser, der udstedes i henhold til dellicitationer, som finder sted fra den 1. maj 2006, kun gyldige indtil den 30. september 2006.

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt eksportlicensen, kan efter skriftlig anmodning fra licensindehaveren forlænge dens gyldighed indtil senest den 15. oktober 2006, hvis der opstår tekniske vanskeligheder, som bevirker, at det ikke er muligt at gennemføre udførslen inden for den frist, der er fastsat i andet afsnit, såfremt nævnte transaktion ikke er omfattet af ordningen i artikel 4 eller 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (6).

3.   Eksportlicenser, der udstedes i henhold til dellicitationer, som finder sted mellem den 28. juli og 30. september 2005, er først gyldige fra den 1. oktober 2005.

4.   Bortset fra tilfælde af force majeure erlægger licensindehaveren et givet beløb til myndighederne for den mængde, for hvilken eksportforpligtelsen i medfør af den eksportlicens, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, ikke er opfyldt, og såfremt den i artikel 6, stk. 1, omhandlede sikkerhed er mindre end resultatet af en af følgende beregninger:

a)

den eksportafgift, som er anført på licensen, efter fradrag af den afgift, som er omhandlet i artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag af licensens gyldighedsperiode

b)

summen af den eksportafgift, som er anført på licensen, og den restitution, som er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag af licensens gyldighedsperiode

c)

den eksportrestitution, som er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag af licensens gyldighedsperiode, minus den restitution, som er anført på licensen.

Det beløb, der skal erlægges, jf. stk. 1, er lig med forskellen mellem beregningsresultatet alt efter litra a), b) eller c), og den i artikel 6, stk. 1, omhandlede sikkerhed.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 96/2004 (EUT L 15 af 22.1.2004, s. 4).

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).

(4)  EFT L 16 af 20.1.1989, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 910/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 63).

(5)  Inkl. Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(6)  EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1139/2005

af 15. juli 2005

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Forordning senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Fiberdug, der måler ca. 0,60 m × 0,96 m, belagt på den ene side med en blanding af aromatiske krydderurter (rosmarin 30 %, oregano 15 %, salvie 15 %, basilikum 20 % og timian 20 %).

Fiberdugen anbringes i en form inden tilberedning af visse fødevarer (patéer, skinker m.m.). Krydderurterne afgiver smag til fødevarerne under tilberedningen.

Fiberdugen anvendes ikke som endelig indpakning af de tilberedte fødevarer.

2106 90 92

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 til kapitel 9, bestemmelse 1 a) til kapitel 56 og teksten til KN-kode 2106, 2106 90 og 2106 90 92.

Varen kan ikke tariferes som fiberdug i kapitel 56, idet fiberdugen kun tjener som bærestof (bestemmelse 1 a) til kapitel 56).

Blandingen af krydderurter består af dele af planter fra pos. 0910 (timian, 20 %) og pos. 1211 (andre planter, 80 %).

Sådanne blandinger er ikke omfattet af pos. 0910 og pos. 1211 (bestemmelse 1 til kapitel 9 og de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system til pos. 1211, afsnit 7).

Som en simpel blanding af krydderurter uden andre ingredienser, betragtes blandingen ikke som et sammensat smagspræparat under pos. 2103.

Blandingen af krydderurter tariferes under pos. 2106 som indikeret i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system til pos. 1211, afsnit 7.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1140/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 167. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Mindste salgspris

Smør ≥ 82 %

Til det ubehandlede smør

206

210

Koncentreret

204,1

Forarbejdningssikkerhed

Til det ubehandlede smør

79

79

Koncentreret

79


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1141/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 167. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøttebeløb

Smør ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Smør < 82 %

39

36,1

36,1

Koncentreret smør

49

45,1

49

45

Fløde

20

16

Forarbejdningssikkerhed

Smør

45

45

Koncentreret smør

54

54

Fløde

22


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 339. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 339. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten og destinationssikkerheden således:

maksimumsstøtten:

48 EUR/100 kg,

destinationssikkerheden:

53 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1143/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 23. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. juli 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 265 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1144/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukt (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 214/2001 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 22. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 214/2001, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. juli 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver til 196,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1145/2005

af 15. juli 2005

om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det, at opkøb i en medlemsstat indledes og suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på hinanden følgende uger enten har været mindre end eller lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1038/2005 (3). Denne liste bør tilpasses efter de nye markedspriser, som Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Polen, Portugal, Slovakiet, Finland og Sverige har indberettet i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og forordning (EF) nr. 1038/2005 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De opkøb af smør, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Grækenland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland. Sverige og Det Forenede Kongerige.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1038/2005 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 171 af 2.7.2005, s. 25.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1146/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 86. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 86. særlige licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. juli 2005, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:

mindstesalgsprisen:

194,24 EUR/100 kg

forarbejdningssikkerheden:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1147/2005

af 15. juli 2005

om forbud mod at anvende visse fiskeredskaber til fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerrak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 12, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF’s fiskeriindsats for fartøjer, der fisker efter tobis i Nordsøen og Skagerrak, er fastsat foreløbigt i bilag V til forordning (EF) nr. 27/2005.

(2)

Efter dette bilags punkt 6, litra c), skal Kommissionen revurdere fiskeriindsatsen for 2005 på grundlag af udtalelser fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) om størrelsen af 2004-tilvæksten for tobis i Nordsøen. Hvis STECF vurderer, at størrelsen af 2004-tilvæksten for tobis i Nordsøen er mindre end 300 000 mio. styk med alderen 0, forbydes fiskeri med bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm i resten af 2005.

(3)

STECF har vurderet størrelsen af 2004-tilvæksten til at være på 150 000 mio. styk med alderen 0.

(4)

Da STECF har vurderet størrelsen af 2004-tilvæksten for tobis i Nordsøen til at være mindre end grænsen på 300 000 styk med alderen 0, skal fiskeriet forbydes i resten af 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerrak (ICES-afsnit IIa, IIIa og underområde IV) (2) med bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm er forbudt fra den i artikel 2 fastsatte ikrafttrædelsesdato og indtil den 31. december 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).

(2)  EF-farvande, undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1148/2005

af 15. juli 2005

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maskimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår penethamat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Penethamat er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kvæg og svin hvad angår muskler, fedt, lever og nyrer, men kun for kvæg, hvad angår mælk. Bestemmelserne for anvendelsen bør udvides til at omfatte alle arter af pattedyr bestemt til konsum.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2).

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 869/2005 (EUT L 145 af 9.6.2005, s. 19).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

Følgende stof indsættes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90:

1.   Antimikrobielle lægemidler

1.2.   Antibiotika

1.2.1.   Penicillin

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Penethamat

Benzylpenicillin

Alle arter pattedyr bestemt til konsum

50 μg/kg

Muskler

50 μg/kg

Fedt

50 μg/kg

Lever

50 μg/kg

Nyre

4 μg/kg

Mælk«


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1149/2005

af 15. juli 2005

om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængler, hvortil der er blevet søgt om licens af de traditionelle importører og af de nye importører den 11. og 12. juli 2005 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 565/2002, overstiger de mængder, der er tilgængelige for produkter med oprindelse i Kina og alle tredjelande undtagen Kina og Argentina.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger, som Kommissionen har modtaget den 14. juli 2005, kan imødekommes, og der bør efter importørkategorierne og produkternes oprindelse fastsættes datoer for, hvor længe udstedelsen af licenser bør være suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 11. og 12. juli 2005, og som Kommissionen har modtaget den 14. juli 2005, tildeles den procentvise del af den anmodede mængde, som er angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som vedrører kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2005, og som er indgivet efter den 12. juli 2005 og før den dato, der er angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).


BILAG I

Produktets oprindelse

Tildeling i %

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

13,088 %

100 %

X

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

0,629 %

47,812 %

X

»X«

:

For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


BILAG II

Produktets oprindelse

Datoer

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

30.11.2005

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1150/2005

af 15. juli 2005

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. juli 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. juli 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

33,95

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

54,86

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

54,86

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

38,94


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 1.7.2005-14.7.2005

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Præmie for Golfen (EUR/t)

8,81

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,13

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 20,62 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 30,89 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/27


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1151/2005

af 15. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. december 1996 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter (1). Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter bør dækkes på de gunstigst mulige betingelser. Der bør derfor åbnes nye fællesskabstoldkontingenter til nedsat sats eller nulsats for relevante mængder, uden at der skabes forstyrrelser på markedet for disse produkter.

(2)

Kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde EF-industriens behov i den nuværende kontingentperiode. Kontingentmængden bør derfor forhøjes.

(3)

Forordning (EF) nr. 2505/96 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I betragtning af denne forordnings økonomiske betydning bør der henvises til sagens hastende karakter som anført i punkt I.3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(5)

Da denne forordning finder anvendelse fra den 1. juli 2005, bør den træde i kraft omgående —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Til bilag I i forordning (EF) nr. 2505/96 føjes de i bilaget til denne forordning opførte kontingenter med virkning fra den 1. juli 2005.

Artikel 2

I bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 fastsættes kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer 09.2626 til 1 600 000 stk. for kontingentperioden fra 1. januar til 31. december 2005.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Rådets vegne

I. LEWIS

Formand


(1)  EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2243/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 1).


BILAG

»Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats

%

Kontingentperiode

09.2002

2928 00 90

30

Phenylhydrazin

300 t

0

1.7.-31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm

700 000 stk.

0

1.7.-31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Acrylonitril

40 000 t

0

1.7.-31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

Ferritkerner med følgende dimensioner:

en indre diameter i toppen på 48 mm og en højde på 42 mm

en indre diameter i toppen på 48 mm og en højde på 44 mm

en indre diameter i toppen på 49 mm og en højde på 42 mm

en indre diameter i toppen på 51 mm og en højde på 40 mm

til fremstilling af afbøjningsspoler (1)

650 000 units

0

1.7.-31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahydrofuran, indeholdende i alt højst 40 mg tetrahydro-2-methylfuran og tetrahydro-3-methylfuran pr. liter, bestemt til fremstilling af α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly (oxytetramethylen) (1)

30 000 t

0

1.7.-31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-tetrafluorethan, certificeret lugtfri og indeholdende højst:

600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorethan på vægtbasis

2 ppm pentafluorethan på vægtbasis

2 ppm chlordifluormethan på vægtbasis

2 ppm chlorpentafluorethan på vægtbasis

2 ppm dichlordifluormethan på vægtbasis

Til fremstilling af drivmiddel af farmaceutisk kvalitet til medicinske dosisinhalatorer (1)

2 000 t

0

1.7.-31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Kulstænger (kulelektroder) til fremstilling af zink-kultørbatterier (1)

400 000 000 stk.

0

1.7.-31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Chlorothalonil

350 t

0

1.7.-31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Firtaktsbenzinmotorer med slagvolumen 250 cm3 og derunder til anvendelse ved fremstilling af græsslåmaskiner henhørende under underposition 8433 11 (1) eller slåmaskiner med motor under underposition 8433 20 10 (1)

750 000 stk.

0

1.7.2005-30.6.2006


(1)  Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2005

om beskikkelse af en britisk suppleant til Regionsudvalget

(2005/507/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra den britiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF (1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget efter udløbet af William SPEECHLEYs mandatperiode —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006, beskikkes:

 

David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

som efterfølger for William SPEECHLEY.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/31


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2005

om beskikkelse af et britisk medlem af Regionsudvalget

(2005/508/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra den britiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF (1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Brian SMITH er afgået ved døden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som medlem af Regionsudvalget og som efterfølger for Brian SMITH for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006, beskikkes:

 

William John WILLIAMS

Councillor

Cyngor Sir Ynys Môn.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2005

om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

(2005/509/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den tyske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget efter udløbet af Barbara BRÜNINGs, mandatperiode, som blev meddelt Rådet den 19. april 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006, beskikkes:

 

Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(medlem af Hamburgs parlament)

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 12. juli 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. juni 2005

om Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald

(meddelt under nummer K(2005) 1729)

(2005/510/Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2005/84/Euratom (1) af 24. januar 2005 om godkendelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (herefter »den fælles konvention«), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

22 medlemsstater er kontraherende parter i den fælles konvention.

(2)

Det Europæiske Atomenergifællesskab bør tiltræde konventionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tiltrædelsen af den fælles konvention godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til den fælles konvention og erklæringen fra Det Europæiske Atomenergifællesskab i overensstemmelse med den fælles konventions artikel 39, stk. 4, nr. iii) er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Erklæringen, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, deponeres ved brev underskrevet af lederen af Europa-Kommissionens delegation ved de internationale organisationer i Wien hurtigst muligt efter, at denne afgørelse er vedtaget, hos generaldirektøren for Den Internationale Atomenergiorganisation, som er depositar for den fælles konvention.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 30, 3.2.2005, s. 10.


Erklæring fra Det Europæiske Atomenergifællesskab i overensstemmelse med artikel 39, stk. 4, nr. iii) i den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald

Følgende stater er på nuværende tidspunkt medlemmer af Det Europæiske Atomenergifællesskab: Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Fællesskabet erklærer, at artiklerne 1 til 16, 18, 19, 21 og 24 til 44 i den fælles konvention finder anvendelse på det.

Sammen med ovennævnte medlemsstater har Fællesskabet kompetence på de områder, der er omfattet af artiklerne 4, 6 til 11, 13 til 16, 19 og 24 til 28 i den fælles konvention, således som det er fastslået i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, artikel 2, litra b), samt de relevante artikler i afsnit II, kapitel 3, »Sundhedsbeskyttelse«.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/35


RÅDETS AFGØRELSE 2005/511/RIA

af 12. juli 2005

om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra b), og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til initiativet fra Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik samt Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som lovlig valuta for 12 medlemsstater er euroen i stigende grad blevet en global valuta og er derfor blevet et højt prioriteret mål for organiseret internationalt falskmøntneri i Den Europæiske Union og i tredjelande.

(2)

En yderligere stigning i antallet af falske euro, hvilket ville bringe det frie omløb af eurosedler og -mønter i fare, bør forebygges.

(3)

Samarbejde mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem disse og Europol bør intensiveres for at forstærke systemet for beskyttelse af euroen uden for EU’s område.

(4)

Den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri, der blev vedtaget den 20. april 1929 i Genève, i det følgende benævnt »Genève-konventionen«, bør anvendes mere effektivt inden for rammerne af europæisk integration.

(5)

Tredjelande har brug for et centralt kontaktpunkt, hvor de kan få oplysninger om falske euro, og alle oplysninger om falske euro bør samles hos Europol med henblik på analyse.

(6)

I lyset af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen (3), finder Rådet det hensigtsmæssigt, at alle medlemsstater bliver kontraherende parter i Genève-konventionen og opretter centralkontorer, jf. artikel 12 i nævnte konvention.

(7)

Rådet finder det hensigtsmæssigt at udpege Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri, jf. artikel 12 i Genève-konventionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For de medlemsstater, der er kontraherende parter i Genève-konventionen, fungerer Europol i henhold til erklæringen i bilaget, i det følgende benævnt »erklæringen«, som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri, jf. artikel 12, første punktum, i Genève-konventionen. De nationale centralkontorer har fortsat kompetence med hensyn til falskmøntneri i forbindelse med alle øvrige valutaer samt opgaver, der henhører under centralkontoret og ikke er uddelegeret til Europol i henhold til erklæringen.

2.   Regeringerne for de medlemsstater, der er kontraherende parter i Genève-konventionen, udsteder erklæringen og bemyndiger Forbundsrepublikken Tysklands repræsentant til at videresende erklæringerne til FN’s generalsekretær.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EUT C 317 af 22.12.2004, s.10.

(2)  Udtalelse af 12.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 140 af 14.6.2000, s. 1. Ændret ved rammeafgørelse 2001/888/RIA (EFT L 329 af 14.12.2001, s. 3).


BILAG

Erklæring fra … om udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri

…, som er medlemsstat i Den Europæiske Union har bemyndiget Den Europæiske Politienhed (i det følgende benævnt »Europol«) til at bekæmpe euro-falskmøntneri.

For at Genève-konventionen af 1929 kan fungere mere effektivt, skal …, fremover opfylde sine forpligtelser på følgende måde:

1.

For så vidt angår euro-falskmøntneri varetager Europol — inden for rammerne af dens formål i henhold til Rådets retsakt af 26. juli 1995 om udarbejdelse af en konvention om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) (1) — følgende opgaver i dens egenskab af centralkontor, jf. artikel 12-15 i Genève-konventionen af 1929:

1.1.

Europol samler og behandler i overensstemmelse med Europol-konventionen alle oplysninger, der kan lette efterforskning, forebyggelse og bekæmpelse af euro-falskmøntneri, og fremsender dem straks til medlemsstaternes nationale centralkontorer.

1.2.

I henhold til Europol-konventionen, navnlig artikel 18, og Rådets retsakt af 12. marts 1999 om fastsættelse af regler for Europols videregivelse af personoplysninger til tredjelande og eksterne organisationer (2), står Europol i direkte kontakt med centralkontorerne i tredjelande med henblik på at varetage opgaverne i punkt 1.3, 1.4 og 1.5 i denne erklæring.

1.3.

Når Europol finder det relevant, fremsender den et sæt eksemplarer af ægte eurosedler eller mønter til tredjelandes centralkontorer.

1.4.

Europol fremsender regelmæssigt alle nødvendige oplysninger om nye emissioner eller tilbagekaldelse af eurosedler og -mønter til tredjelandes centralkontorer.

1.5.

Når Europol finder det relevant, men ikke i tilfælde, der kun har lokal interesse, underretter den tredjelandes centralkontorer om:

afsløringer af falske eller forfalskede eurosedler og -mønter. Underretningen om falskmøntneriet ledsages af en teknisk beskrivelse heraf, der kun må udarbejdes af den institution, hvis eurosedler er blevet forfalsket. Der bør fremsendes en fotografisk gengivelse eller om muligt et eksemplar af en forfalsket euroseddel. I hastende tilfælde kan politimyndighederne diskret underrette de berørte centralkontorer og give dem en kort beskrivelse, uden at dette dog berører ovennævnte underretning og tekniske beskrivelse

de nærmere omstændigheder ved afsløringen af falskmøntneriet, herunder hvorvidt det har været muligt at beslaglægge alle falske sedler og mønter.

1.6.

Som medlemsstaternes centralkontor deltager Europol i konferencer om euro-falskmøntneri, jf. artikel 15 i Genève-konventionen.

1.7.

I den udstrækning Europol ikke er i stand til at varetage opgaverne i punkt 1.1-1.6 i henhold til Europol-konventionen, forbliver kompetencen hos medlemsstaternes nationale centralkontorer.

2.

De nationale centralkontorer har fortsat kompetence med hensyn til falskmøntneri i forbindelse med alle andre valutaer samt centralkontorsfunktioner, der ikke er uddelegeret til Europol i henhold til punkt 1.

Repræsentantens navn …, dato …


(1)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1.

(2)  EFT C 88 af 30.3.1999, s. 1. Ændret ved Rådets retsakt af 28.2.2002 (EFT C 76 af 27.3.2002, s. 1).


Berigtigelser

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/37


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1098/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

( Den Europæiske Unions Tidende L 183 af 14. juli 2005 )

Side 46, bilaget, fodnote 1:

I stedet for:

»04 alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.«

læses:

»04 alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, Bulgarien fra den 1. oktober 2004 og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.«.