ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 184

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1112/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

5

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1113/2005 af 12. juli 2005 om afslutning af den fornyede undersøgelse af forordning (EF) nr. 1995/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Algeriet, vedrørende en ny eksportør

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2005 af 14. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2005 af 14. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1035/2005

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1116/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2005 af 14. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1751/2004 om fastsættelse for regnskabsåret 2005 for EUGFL, Garantisektionen, af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2005 af 14. juli 2005 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2005 af 14. juli 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 15. juli 2005

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1124/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1127/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1129/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1130/2005 af 14. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for hvidløg, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1034/2005

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1132/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1133/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1134/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2005 af 14. juli 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1136/2005 af 14. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

54

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 2/2005 truffet af associeringsrådet EU-Rumænien af 20. juni 2005 om ændring af afgørelse nr. 1/95 om vedtagelse af Associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg mellem Regionsudvalget og Det Rumænske Forbindelsesudvalg for Samarbejdet med Regionsudvalget

55

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2004 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (Sag COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg — Brasseries Heineken) (meddelt under nummer K(2004) 3597)

57

 

*

Kommissionens henstilling af 27. maj 2005 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (meddelt under nummer K(2005) 1540)

60

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juli 2005 om ændring af beslutning 96/355/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Senegal, for så vidt angår udpegelsen af den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat (meddelt under nummer K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juli 2005 om ændring af beslutning 1999/120/EF for så vidt angår optagelse af en virksomhed i Albanien på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan importere dyretarme (meddelt under nummer K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1111/2005

af 24. juni 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (2) indeholder bestemmelser om instituttets organisation og i særdeleshed om dets bestyrelse. Disse bestemmelser er blevet ændret adskillige gange som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse, og der er tilføjet nye medlemmer til bestyrelsen.

(2)

Den eksterne evaluering af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (i det følgende benævnt »instituttet«), som blev gennemført i 2001, understreger behovet for at tilpasse bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1365/75 for at opretholde instituttets og dets forvaltningsstrukturers effektivitet, hvilket omfatter en ændring af bestemmelserne vedrørende ekspertudvalget.

(3)

Europa-Parlamentet har anmodet Kommissionen om at revidere sammensætningen af og arbejdsmåden i organernes bestyrelser og at forelægge passende forslag.

(4)

Bestyrelserne for instituttet, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse har fremlagt en fælles udtalelse for Kommissionen om, hvordan disse bestyrelser skal styres og fungere i fremtiden.

(5)

Trepartsstyringen i instituttet, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, hvori regeringerne, arbejdsgivernes organisationer og arbejdstagernes organisationer er repræsenteret, er en vigtig forudsætning for disse organers resultater.

(6)

Arbejdsmarkedets parters deltagelse i styringen af disse tre fællesskabsorganer skaber en særegenhed, der gør det nødvendigt for dem at virke i henhold til fælles regler.

(7)

Bestyrelsens opdeling i tre grupper med repræsentanter fra regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere samt udnævnelsen af en koordinator for arbejdsgivernes og arbejdstagernes grupper har vist sig at være af væsentlig betydning. Denne ordning bør derfor formaliseres og udvides til gruppen af regeringsrepræsentanter.

(8)

Bibeholdelse af systemet med trepartsrepræsentation fra hver medlemsstat sikrer, at alle nøgleaktører inddrages, samtidig med at der tages hensyn til de forskelligartede interesser og indfaldsvinkler, som social- og arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved.

(9)

Det er nødvendigt at få fastlagt, hvilke følger den forestående udvidelse af EU kan forventes at få for instituttet i praksis. Bestyrelsens sammensætning og drift bør tilpasses for at tage hensyn til nye medlemsstaters tiltrædelse.

(10)

Forretningsudvalget, som er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden, skal styrkes med henblik på at sikre kontinuitet i instituttets virke og en effektiv beslutningsproces. Forretningsudvalgets sammensætning bør fortsat afspejle bestyrelsens trepartsstruktur.

(11)

I overensstemmelse med traktatens artikel 3 skal Fællesskabet i alle sine aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Der må derfor indføjes bestemmelser, hvorved der tilstræbes en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i sammensætningen af bestyrelsen.

(12)

Det bør være muligt for bestyrelsen at indhente formelle bidrag fra uafhængige eksperter i et begrænset tidsrum, afhængigt af de særlige behov i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

(13)

Personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, som har været det eneste fællesskabsagentur med egne personalevedtægter, bør behandles på samme måde som andre, der er kontraktansat af Fællesskabet, og have ret til de samme ydelser i den ændrede personalevedtægt, således at erhvervede rettigheder respekteres, navnlig med hensyn til karriere- og pensionsrettigheder.

(14)

Forordning (EØF) nr. 1365/75 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel end artikel 308 til vedtagelsen af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1365/75 ændres således:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Instituttet samarbejder så tæt som muligt med de specialiserede institutter og organer, som findes i medlemsstaterne og på internationalt plan. Instituttet skal især sikre relevant samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, dog under hensyntagen til instituttets egne mål.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Instituttets styrings- og forvaltningsstruktur består af:

a)

en bestyrelse

b)

et forretningsudvalg

c)

en direktør og en vicedirektør.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Bestyrelsen består af:

a)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)

tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

2.   De medlemmer, der er nævnt i stk. 1, litra a), b) og c), udnævnes af Rådet, således at der for hver medlemsstat udnævnes et medlem for hver af de nævnte kategorier. Rådet udnævner samtidig, og på samme betingelser som det ordinære medlem, en suppleant, som kun deltager i bestyrelsens møder, hvis det ordinære medlem er fraværende.

Kommissionen udnævner selv de medlemmer og suppleanter, der repræsenterer den, under hensyntagen til en ligelig repræsentation af mænd og kvinder.

Medlemsstaterne samt arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer skal ved udarbejdelsen af de kandidatlister, som de forelægger for Rådet, tilstræbe en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Rådet offentliggør listen over bestyrelsens medlemmer i Den Europæiske Unions Tidende, og instituttet offentliggør den på sit internetsted.

3.   Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode løber i tre år. Genudnævnelse kan finde sted.

Ved mandatets udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at udføre deres opgaver, indtil deres mandat fornys, eller de erstattes af andre.

4.   Bestyrelsen udpeger sin formand og tre næstformænd således, at der udpeges én fra hver af de i stk. 7 nævnte tre grupper og én blandt Kommissionens repræsentanter, for en etårsperiode. Genudnævnelse kan finde sted.

5.   Formanden indkalder bestyrelsen mindst én gang om året. Formanden indkalder til yderligere møder efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.

6.   Bestyrelsens beslutninger træffes med absolut flertal blandt medlemmerne.

7.   Repræsentanterne for regeringerne, arbejdstagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator, der deltager i bestyrelsesmøderne. Koordinatorerne for arbejdstagernes og arbejdsgivernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive organisationer på europæisk plan. Koordinatorer, der ikke er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i henhold til stk. 1, deltager i møderne uden stemmeret.

8.   Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 11 medlemmer. Forretningsudvalget består af formanden og de tre næstformænd for bestyrelsen, en koordinator for hver gruppe, jf. stk. 7, samt endnu en repræsentant for hver gruppe og for Kommissionen. Hver gruppe kan udpege indtil tre suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende.

9.   Det årlige antal møder i forretningsudvalget skal godkendes af bestyrelsen. Formanden for forretningsudvalget indkalder til yderligere møder efter anmodning fra dets medlemmer.

10.   Forretningsudvalget træffer sine beslutninger i enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed, henvises sagen fra forretningsudvalget til bestyrelsen, som derefter træffer en beslutning.

11.   Bestyrelsen orienteres fuldt ud og rettidigt om forretningsudvalgets aktiviteter og om de beslutninger, det træffer.«

4)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Bestyrelsen leder instituttet og fastlægger dets almindelige retningslinjer. På grundlag af et udkast fra direktøren vedtager bestyrelsen instituttets årlige program og dets fireårige rullende programmer i forståelse med Kommissionen.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Efter udtalelse fra Kommissionen vedtager bestyrelsen selv sin forretningsorden, hvori de praktiske bestemmelser for dens arbejde fastlægges. Forretningsordenen sendes til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering. Rådet kan dog inden for tre måneder efter modtagelsen af forretningsordenen ændre disse regler med simpelt flertal.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 4:

»4.   Uden at dette berører direktørens ansvar, jf. artikel 8 og 9, skal forretningsudvalget efter mandat fra bestyrelsen overvåge gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende behørig ledelse af instituttet mellem bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan ikke delegere de i artikel 12 og 15 omhandlede beføjelser til forretningsudvalget.«

5)

Artikel 9 og 10 affattes således:

»Artikel 9

1.   Direktøren er ansvarlig for ledelsen af instituttet såvel som for gennemførelsen af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen og forretningsudvalget vedtager. Direktøren er instituttets retlige repræsentant.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, udøver direktøren de i artikel 17, stk. 1, omhandlede beføjelser.

3.   Direktøren forbereder arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget. Direktøren, vicedirektøren eller begge deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder.

4.   Direktøren aflægger beretning til bestyrelsen om instituttets ledelse.

Artikel 10

Bestyrelsen kan på forslag af direktøren udpege uafhængige eksperter og indhente udtalelser fra disse om særlige emner i forbindelse med gennemførelsen af det fireårige rullende arbejdsprogram og det årlige arbejdsprogram.«

6)

Artikel 11 udgår.

7)

Artikel 12 ændres således:

a)

Artikel 12, stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

»1.   Direktøren udarbejder et årligt arbejdsprogram inden den 1. juli hvert år på grundlag af retningslinjerne i artikel 7. Det årlige arbejdsprogram indgår i et fireårigt rullende arbejdsprogram. Projekterne i det årlige arbejdsprogram skal ledsages af et overslag over de nødvendige udgifter.

Ved fastlæggelsen af programmerne tager direktøren hensyn til udtalelser fra fællesskabsinstitutionerne og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.«

b)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   Direktøren sender programmerne til bestyrelsen til godkendelse.«

8)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

1.   Instituttets personale, som er ansat efter den 4. august 2005, er omfattet af vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber (AØAF), fastlagt ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (3). Afdeling 2 i bilag XIII til vedtægten finder anvendelse.

2.   Alle arbejdskontrakter, som er indgået mellem instituttet og dets ansatte i henhold til forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 (4) inden den 4. august 2005, betragtes som indgået i henhold til artikel 2, litra a), i AØAF. Sådanne kontrakter er fra samme dato omfattet af bestemmelserne i afdeling 1, 3 og 4 i bilag XIII til vedtægten, dog ikke artikel 22, stk. 2.

Ansatte har ret til at ophæve kontrakten samme dato uden hensyntagen til opsigelsesfristen i artikel 45 i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76. I henseende til ydelser ved ophævelsen af en kontrakt og arbejdsløshedsydelse betragtes en sådan ophævelse af en kontrakt som sket på instituttets foranledning.

3.   Over for sit personale udøver instituttet de beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden eller den myndighed, der har beføjelse til at indgå kontrakter, hvor dette er relevant.

4.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser i forståelse med Kommissionen.

9)

»Administrative Board« og »Management Board« erstattes overalt i artiklerne i den engelske tekst med »Governing Board«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  Udtalelse af 28.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1649/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 25).

(3)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 31/2005 (EUT L 8 af 12.1.2005, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24). Senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15).«


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1112/2005

af 24. juni 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (2) omfatter bestemmelser om mål, arbejdsopgaver og organisation for agenturet, herunder dets bestyrelse. Disse bestemmelser blev ændret efter Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, som nødvendiggjorde en forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

(2)

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som har stor betydning for beskæftigelsens kvalitet, er et af de vigtigste arbejdsmarkedspolitiske områder i EU. Kommissionens meddelelse om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet »En ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006« af 11. marts 2002 understreger den centrale rolle, som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) skal spille i forbindelse med de oplysningsaktiviteter og forebyggende aktiviteter, som er nødvendige for at nå de mål, der er opstillet heri.

(3)

I henhold til Rådets resolution af 3. juni 2002 om Kommissionens meddelelse om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006 (3) bør agenturet spille en central rolle i forbindelse med indsamling og videreformidling af oplysninger om god praksis, bevidstgørelse og risikoforebyggelse. Rådet opfordrer heri Kommissionen til gennem agenturet at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på europæisk plan med henblik på den fremtidige udvidelse, og det ser positivt på Kommissionens planer om at fremlægge et forslag til forbedring af agenturets drift og arbejde på baggrund af den eksterne evalueringsrapport og det rådgivende udvalgs udtalelse om denne rapport.

(4)

I Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2002 om Kommissionens meddelelse om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet »En ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006« udtrykkes der også tilfredshed med, at agenturet tildeles en central rolle inden for ikke-lovgivningsorienterede aktiviteter på EU-plan, og håb om, at Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og agenturet fortsat vil forbedre deres samarbejde i tråd med deres respektive roller på dette politiske område.

(5)

I udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. juni 2002 om Kommissionens meddelelse »Tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for 2002-2006« (4) fremhæves agenturets rolle i forbindelse med evaluering af risici og behovet for, at agenturet har regelmæssig kontakt med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene med henblik på at undgå overlappende arbejde og fremme fælles overvejelser.

(6)

I Kommissionens meddelelse »Evaluering af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur«, som blev forberedt i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 2062/94 og er baseret på en ekstern evaluering, der blev gennemført i 2001, samt på bidrag fra bestyrelsen og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, understreges behovet for at ændre forordning (EF) nr. 2062/94, således at agenturets effektivitet og forvaltningsstrukturer opretholdes og forbedres.

(7)

Europa-Parlamentet har anmodet Kommissionen om at revidere agenturbestyrelsernes sammensætning og arbejdsmetoder og fremlægge passende forslag.

(8)

Bestyrelserne for agenturet, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene har forelagt Kommissionen en fælles udtalelse om, hvordan disse bestyrelser skal styres og fungere i fremtiden.

(9)

Trepartsstyringen i agenturet, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og Det Europæiske Institut til forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, som indebærer repræsentation af regeringerne, arbejdsgivernes organisationer og arbejdstagernes organisationer, er en vigtig forudsætning for disse organers resultater.

(10)

Arbejdsmarkedets parters deltagelse i styringen af disse tre fællesskabsorganer skaber en særegenhed, der gør det nødvendigt for dem at virke efter fælles regler.

(11)

Eksistensen inden for trepartsbestyrelserne af tre grupper af repræsentanter for henholdsvis regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere samt udnævnelsen af en koordinator for arbejdsgivernes og arbejdstagernes grupper har vist sig at være af væsentlig betydning. Denne ordning bør derfor formaliseres og udvides til gruppen af regeringsrepræsentanter. I overensstemmelse med retningslinjerne for etablering af fremtidige EF-organer, der indgår i Kommissionens meddelelse »Rammer for europæiske reguleringsorganer« og navnlig behovet for repræsentation af forskellige aktører i disse organers bestyrelser og i tråd med stats- og regeringschefernes ønske om mere aktiv deltagelse fra arbejdsmarkedsparternes side i fastlæggelsen af den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden bør alle bestyrelsesmedlemmer (repræsentanter for regeringer, arbejdsgivere, arbejdstagere og Kommissionen) hver have én stemme.

(12)

Bibeholdelse af trepartsrepræsentationen for hver medlemsstat sikrer, at alle nøgleaktører inddrages, og at der tages hensyn til de forskelligartede interesser og indfaldsvinkler, som præger arbejdsmarkedsspørgsmålene.

(13)

Det er nødvendigt at få fastlagt, hvilke følger den forestående udvidelse af EU forventes at få for agenturet i praksis. Bestyrelsens sammensætning og arbejdsgange bør tilpasses for at tage hensyn til nye medlemsstaters tiltrædelse.

(14)

Forretningsudvalget, som er omhandlet i bestyrelsens forretningsorden, skal styrkes for at sikre kontinuitet i agenturets arbejde og en effektiv beslutningsproces. Forretningsudvalgets sammensætning bør fortsat afspejle bestyrelsens trepartsstruktur.

(15)

Ifølge traktatens artikel 3 skal Fællesskabet i alle sine aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Der bør derfor tilstræbes en ligelig repræsentation af mænd og kvinder ved sammensætning af bestyrelsen.

(16)

Forordning (EF) nr. 2062/94 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel end artikel 308 til vedtagelse af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2062/94 ændres således:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Formål

Agenturet har til formål at give fællesskabsinstanserne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og de berørte kredse alle relevante tekniske, videnskabelige og økonomiske informationer inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med traktaten og successive fællesskabsstrategier og -handlingsprogrammer til fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.«

2)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

at indsamle, analysere og formidle tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger i medlemsstaterne med henblik på at informere fællesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de berørte kredse. Formålet med indsamlingen er at kortlægge risici og god praksis samt eksisterende programmer og prioriterede områder i de enkelte lande og at fremskaffe de nødvendige data til Fællesskabets programmer og prioriterede områder

b)

at indsamle og analysere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om forskning vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt andre forskningsaktiviteter omfattende aspekter vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og at formidle resultaterne af nævnte forskning og forskningsaktiviteter«.

ii)

Litra h) og i) affattes således:

»h)

at skaffe tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om metoder og hjælpemidler til at gennemføre forebyggende aktiviteter, kortlægge god praksis og fremme forebyggende foranstaltninger, idet der skal tages særligt hensyn til små og mellemstore virksomheders specifikke problemer. Med hensyn til god praksis bør agenturet navnlig fokusere på sådanne former for praksis, som udgør praktiske hjælpemidler til brug for vurdering af risici for sikkerheden og sundheden på arbejdspladse og finde frem til de foranstaltninger, der kan træffes for at imødegå disse risici

i)

at bidrage til udvikling af fællesskabsstrategier og -handlingsprogrammer vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, uden at dette berører Kommissionens beføjelser.«

iii)

Følgende litra tilføjes:

»j)

at sikre, at de formidlede oplysninger er forståelige for de endelige brugere. For at nå dette mål arbejder agenturet tæt sammen med de nationale kontaktpunkter, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Agenturet skal arbejde tættest muligt sammen med de eksisterende institutioner, institutter, specialorganer og programmer, der findes på fællesskabsplan, for at undgå enhver form for overlapning. Agenturet skal navnlig indgå i et passende samarbejde med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, uden at dette berører dets egne mål.«

3)

Artikel 4 ændres således:

a)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Agenturet opretter et netværk, der omfatter:

hoveddeltagerne i de nationale informationsnetværk, herunder de nationale arbejdsmarkedsorganisationer, jf. national lovgivning og/eller praksis

de nationale kontaktpunkter

alle fremtidige temacentre.«

b)

Artikel 4, stk. 2, første og andet afsnit, erstattes af følgende:

»2.   Medlemsstaterne orienterer regelmæssigt agenturet om hoveddeltagerne i deres nationale arbejdsmiljøinformationsnetværk, herunder enhver institution, der efter deres opfattelse vil kunne bidrage til agenturets arbejde under hensyntagen til behovet for at sikre videst mulig dækning af deres område.

De ansvarlige nationale myndigheder eller en national institution, der er udpeget af dem som nationalt kontaktpunkt, koordinerer og/eller overfører de på nationalt plan indsamlede oplysninger til agenturet inden for rammerne af en aftale mellem hvert kontaktpunkt og agenturet på grundlag af agenturets vedtagne arbejdsprogram.

De nationale myndigheder tager hensyn til arbejdsmarkedets parters synspunkter på nationalt plan i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 7A

Styrings- og forvaltningsstrukturer

Agenturets styrings- og forvaltningsstruktur består af:

a)

en bestyrelse

b)

et forretningsudvalg

c)

en direktør.«

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen består af:

a)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)

tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

2.   De medlemmer, der er nævnt i litra a), b) og c) i stk. 1, udnævnes af Rådet blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

De medlemmer, der er nævnt i stk. 1, litra a), udnævnes på forslag af medlemsstaterne.

De medlemmer, der er nævnt i stk. 1, litra b) og c), udnævnes på forslag af de respektive gruppers talsmænd i udvalget.

Forslagene fra de tre grupper i udvalget forelægges Rådet; forslagene sendes også til Kommissionen til orientering.

Rådet udnævner samtidig og på samme betingelser som for det ordinære medlem en suppleant, som kun deltager i bestyrelsesmøderne, hvis det ordinære medlem er fraværende.

Kommissionen udnævner selv de medlemmer og suppleanter, der skal repræsentere den, under hensyntagen til en ligelig repræsentation af mænd og kvinder.

Medlemsstaterne samt arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer skal ved opstillingen af deres kandidatlister tilstræbe en sammensætning af bestyrelsen, der sikrer retfærdig repræsentation af de berørte erhvervssektorer og ligelig repræsentation af mænd og kvinder. Opstillingen af disse lister skal finde sted inden tre måneder efter fornyelsen af medlemskabet af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, jf. bestemmelserne i artikel 3, stk. 3 og 4, og artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (5).

Rådet offentliggør listen over bestyrelsens medlemmer i Den Europæiske Unions Tidende og på agenturets internetsted.

3.   Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er på tre år. Genudnævnelse kan finde sted.

Ekstraordinært forlænges mandatperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der udøver hvervet på forordningens ikrafttrædelsestidspunkt, indtil en ny bestyrelse er udnævnt i henhold til stk. 2 ovenfor.

Ved mandatets udløb, eller hvis et medlem træder tilbage, fortsætter bestyrelsesmedlemmerne med at udføre deres opgaver, indtil deres mandat fornyes, eller der er udnævnt en efterfølger.

4.   Repræsentanterne for regeringerne og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator, der deltager i bestyrelsesmøderne. Koordinatorerne for arbejdstagernes og arbejdsgivernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive organisationer på europæisk plan. Koordinatorer, der ikke er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i henhold til stk. 1, deltager i møderne uden stemmeret.

Bestyrelsen udpeger sin formand og tre næstformænd således, at der udpeges én fra hver af ovennævnte tre grupper og én blandt Kommissionens repræsentanter, for en etårsperiode. Genudnævnelse kan finde sted.

5.   Formanden indkalder bestyrelsen mindst én gang om året. Formanden indkalder til yderligere møder efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

6.   Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og beslutninger træffes med absolut flertal. Dog kræver beslutninger i forbindelse med det årlige arbejdsprogram og beslutninger med budgetmæssige konsekvenser for de nationale kontaktpunkter også samtykke fra flertallet i gruppen af regeringsrepræsentanter.

Bestyrelsen indfører en skriftlig beslutningsprocedure, på hvilken første afsnit finder tilsvarende anvendelse.

7.   Efter udtalelse fra Kommissionen vedtager bestyrelsen selv sin forretningsorden, hvori de praktiske bestemmelser for dets arbejde fastlægges. Forretningsordenen sendes til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering. Rådet kan dog inden for tre måneder efter modtagelsen af forretningsordenen ændre disse regler med simpelt flertal.

8.   Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 11 medlemmer. Forretningsudvalget består af formanden og de tre næstformænd for bestyrelsen, en koordinator for hver gruppe, jf. stk. 4, første afsnit, samt endnu en repræsentant for hver gruppe og for Kommissionen. Hver gruppe kan udpege op til tre suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende.

9.   Uden at dette berører direktørens ansvar, jf. artikel 11, skal forretningsudvalget efter mandat fra bestyrelsen overvåge gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende behørig ledelse af agenturet mellem bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan ikke delegere de i artikel 10, 13, 14 og 15 omhandlede beføjelser til forretningsudvalget.

10.   Antallet af forretningsudvalgets årlige møder fastlægges af bestyrelsen. Forretningsudvalgets formand indkalder til yderligere møder efter anmodning fra dets medlemmer.

11.   Forretningsudvalget træffer sine beslutninger ved konsensus. Hvis der ikke kan opnås konsensus, henviser det sagen til bestyrelsen, som derefter træffer beslutning.

12.   Bestyrelsen orienteres fuldt ud og rettidigt om forretningsudvalgets aktiviteter og om de beslutninger, det træffer.

6)

I artikel 9 tilføjes følgende stykke:

»Formanden for bestyrelsen og direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene skal have mulighed for at deltage i bestyrelsens møder som observatører.«

7)

Artikel 10 ændres således:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Bestyrelsen fastlægger agenturets strategiske mål. Bestyrelsen vedtager navnlig budgettet, det fireårige rullende program og det årlige program på grundlag af et udkast udarbejdet af direktøren, jf. artikel 11, efter samråd med Kommissionens tjenestegrene og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.«

b)

Stk. 1, fjerde afsnit, udgår.

8)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Direktøren er agenturets retlige repræsentant og er ansvarlig for:

a)

korrekt udarbejdelse og gennemførelse af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen og forretningsudvalget vedtager

b)

agenturets forvaltning og daglige ledelse

c)

udarbejdelse og offentliggørelse af den beretning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2

d)

varetagelse af de fastlagte opgaver

e)

alle personaleanliggender

f)

forberedelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets møder.«

9)

»Administrative Board« erstattes overalt i artiklerne i den engelske tekst med »Governing Board«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  Udtalelse af 28. april 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1654/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 38).

(3)  EFT C 161 af 5.7.2002, s. 1.

(4)  EFT C 241 af 7.10.2002, s. 100.

(5)  EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/10


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1113/2005

af 12. juli 2005

om afslutning af den fornyede undersøgelse af forordning (EF) nr. 1995/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Algeriet, vedrørende en ny eksportør

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 11, stk. 4,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

De foranstaltninger, der i øjeblikket gælder for import til Fællesskabet af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet, er en endelig antidumpingtold, som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1995/2000 (2). I henhold til samme forordning gælder der også antidumpingforanstaltninger for opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Belarus, Rusland og Ukraine.

2.   NUVÆRENDE UNDERSØGELSE

2.1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

(2)

Efter indførelsen af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet modtog Kommissionen en anmodning om at indlede en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1995/2000 vedrørende en ny eksportør, i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen fra det algeriske selskab Fertial SPA (»ansøgeren«). Selskabet hævdede, at det ikke var forretningsmæssigt forbundet med den eksporterende producent i Algeriet, der er omfattet af de gældende antidumpingforanstaltninger for opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat. Selskabet hævdede også, at det ikke havde eksporteret den pågældende vare til Fællesskabet i den oprindelige undersøgelsesperiode (dvs. perioden fra den 1. juni 1998 til den 31. maj 1999), men at det var begyndt at eksportere til Fællesskabet derefter.

2.2.   Indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør

(3)

Kommissionen undersøgte de beviser, som ansøgeren havde indgivet, og fandt dem tilstrækkelige til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i grundforordningen. Efter høring af det rådgivende udvalg og efter at EF-erhvervsgrenen havde haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger, indledte Kommissionen ved forordning (EF) nr. 1795/2004 (3), en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1995/2000 vedrørende ansøgeren og iværksatte undersøgelsen.

(4)

Den antidumpingtold på 6,88 EUR pr. ton, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1995/2000 på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat fremstillet af bl.a. ansøgeren, blev ophævet i henhold til forordning (EF) nr. 1795/2004. Samtidig blev det i henhold til artikel 14, stk. 5, i grundforordningen pålagt toldmyndighederne at træffe passende foranstaltninger til at registrere denne import.

2.3.   Den pågældende vare

(5)

Den vare, der er omfattet af denne fornyede undersøgelse, er den samme som den i den undersøgelse, der medførte indførelse af de gældende foranstaltninger for import af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet (i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelse«), dvs. blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning, som normalt angives under KN-kode 3102 80 00 og har oprindelse i Algeriet.

2.4.   De berørte parter

(6)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren og repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt.

(7)

Kommissionen sendte ansøgeren et spørgeskema og modtog en besvarelse inden for den fastsatte frist. Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at fastslå, om der fandt dumping sted, og der blev aflagt kontrolbesøg hos ansøgeren.

2.5.   Undersøgelsesperiode

(8)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra den 1. juli 2003 til den 30. juni 2004 (i det følgende benævnt »undersøgelsesperioden«).

3.   UNDERSØGELSESRESULTATER

(9)

Undersøgelsen bekræftede, at ansøgeren ikke havde eksporteret den pågældende vare i den oprindelige undersøgelsesperiode, og at den pågældende var begyndt at eksportere til Fællesskabet efter denne periode.

(10)

EF-erhvervsgrenen fremførte, at ansøgeren var forretningsmæssigt forbundet med en eksporterende producent, som var involveret i den oprindelige undersøgelse. Selv om et selskab, der var forretningsmæssigt forbundet med ansøgeren, også leverede et råmateriale til den eksporterende producent, der var involveret i den oprindelige undersøgelse, var der ikke noget, som tydede på, at denne forbindelse gik ud over normale kommercielle transaktioner. Det konstateredes faktisk, at det selskab, der var forretningsmæssigt forbundet med ansøgeren, ikke var forretningsmæssigt forbundet med den eksporterende producent, der var involveret i den oprindelige undersøgelse. Argumentet om, at ansøgeren var forretningsmæssigt forbundet med en eksporterende producent, som var involveret i den oprindelige undersøgelse, blev derfor anset for at være uholdbart.

(11)

Undersøgelsen viste imidlertid, at ansøgerens omkostningsregnskab var særdeles mangelfuldt, og at det ikke kunne anses for at være et passende grundlag for fastsættelse af ansøgerens egen dumpingmargen.

(12)

Det blev konstateret, at ansøgeren snarere havde registreret omkostningerne til råmaterialer på grundlag af et løseligt skøn for halvdelen af undersøgelsesperioden i stedet for de faktiske omkostninger.

(13)

Det var desuden ikke muligt at afstemme de registrerede omkostninger, som var trukket ud af selskabets omkostningsregnskab, med det generelle regnskab. Det var ikke muligt at påvise nogen forbindelse mellem de to systemer (omkostningsregnskab og det generelle regnskab), som selskabet normalt benytter, da tallene i omkostningsregnskabet ikke kunne afstemmes med tallene i det generelle regnskab. Endelig var der ikke beviser til rådighed, hvoraf det fremgik, at selskabets omkostningsregnskab var korrekt, og at det afspejlede de omkostninger, der faktisk var påløbet i undersøgelsesperioden. Det var derfor ikke muligt at påvise, at regnskaberne med rimelighed afspejlede omkostningerne i forbindelse med produktion og salg af den pågældende vare.

(14)

Det var således ikke muligt at fastsætte en individuel dumpingmargen.

4.   KONKLUSION

(15)

Formålet med denne fornyede undersøgelse, som blev iværksat på anmodning af Fertial, var at fastsætte en individuel dumpingmargen for ansøgeren, som angiveligt skulle være forskellig fra den gældende restdumpingmargen for importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat fra Algeriet.

(16)

Ansøgerens anmodning bør afvises og den fornyede undersøgelse vedrørende en ny eksportør afsluttes, da det i forbindelse med undersøgelsen ikke var muligt at fastslå, at en individuel dumpingmargen for ansøgeren faktisk var forskellig fra den restdumpingmargen, der blev fastsat i den oprindelige undersøgelse. Den restdumpingmargen, der blev fastsat i den oprindelige undersøgelse, dvs. 9,7 % (eller 6,88 ]EUR pr. ton), bør derfor opretholdes, da intet tydede på, at der var tale om et andet dumpingniveau for ansøgerens vedkommende.

5.   OPKRÆVNING AF ANTIDUMPINGTOLDEN MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT

(17)

På baggrund af ovenstående vil den antidumpingtold, der gælder for ansøgeren, blive opkrævet med tilbagevirkende kraft på importen af den pågældende vare, som er gjort til genstand for registrering i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1795/2004.

6.   UNDERRETNING

(18)

Alle berørte parter er blevet underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, som førte til ovenstående konklusioner.

(19)

Ansøgeren anfægtede Kommissionens konklusioner og fremførte, at alle de ønskede oplysninger var blevet afgivet. Men der blev ikke fremført nye beviser, som kunne berettige en ændring af ovenstående konklusioner, og konklusionerne blev derfor bekræftet.

(20)

Denne fornyede undersøgelse berører ikke den dato, hvor de foranstaltninger, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1995/2000, udløber i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den fornyede undersøgelse vedrørende en ny eksportør, der indledtes ved forordning nr. 1795/2004, afsluttes hermed.

2.   Den told, der i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1995/2000 gælder for alle selskaber i Algeriet, opkræves hermed med tilbagevirkende kraft på importen af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning, som er blevet registreret i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1795/2004.

3.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er angivet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i »Den Europæiske Unions Tidende«.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 238 af 22.9.2000, s. 15. Ændret ved forordning (EF) nr. 1675/2003 (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 4).

(3)  EUT L 317 af 16.10.2004, s. 20.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1114/2005

af 14. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1115/2005

af 14. juli 2005

om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1035/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1035/2005 af 1. juli 2005 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtning:

De licensansøgninger, som de traditionelle og nye importører indgav til medlemsstaternes myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1035/2005, overstiger den disponible mængde. Det bør derfor afgøres, i hvilket omfang licenserne kan udstedes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De importlicenser, som de traditionelle importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1035/2005, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 12. juli 2005, udstedes i et omfang, der svarer til 9,900 % af den mængde, der er ansøgt om.

2.   De importlicenser, som de nye importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1035/2005, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 12. juli 2005, udstedes i et omfang, der svarer til 24,280 % af den mængde, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2005.

Den anvendes indtil den 30. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 171 af 2.7.2005, s. 15.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1116/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan forskellen mellem priserne i den internationale samhandel på de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution inden for de grænser, der følger af de aftaler, der blev indgået efter EF-traktatens artikel 300.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1255/1999 skal restitutionen for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i nævnte forordning, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til:

situationen og den forventede prisudvikling for mælk og mejeriprodukter og de disponible mængder på Fællesskabets marked samt situationen og den forventede prisudvikling for mælk og mejeriprodukter i den internationale handel

afsætningsomkostningerne og de gunstigste omkostninger for transport fra Fællesskabets marked til eksporthavnene eller andre af Fællesskabets udførselssteder samt transportomkostningerne til bestemmelseslandene

målene for den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter, som er at sikre disse markeder en afbalanceret situation og en naturlig udvikling af priser og samhandel

de grænser, der følger af de aftaler, der blev indgået efter EF-traktatens artikel 300

interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked

det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler.

(3)

Ifølge artikel 31, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1255/1999 fastsættes priserne inden for Fællesskabet under hensyntagen til de med henblik på udførslen gunstigste, faktiske priser. Fastsættelsen af priserne i den internationale handel sker under særlig hensyntagen til:

a)

de faktiske priser på markederne i tredjelande

b)

de gunstigste priser ved indførsel fra tredjelande til andre tredjelande som bestemmelseslande

c)

de producentpriser, der konstateres i eksporterende tredjelande, i givet fald under hensyntagen til de tilskud, der ydes af disse lande

d)

tilbudsprisen franko Fællesskabets grænse.

(4)

Ifølge artikel 31, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan situationen i den internationale handel eller de særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i nævnte forordning, alt efter bestemmelsesstedet.

(5)

Ved artikel 31, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 er det fastsat, at fortegnelsen over de produkter, for hvilke der ydes en eksportrestitution, og restitutionsbeløbet fastsættes mindst én gang hver fjerde uge. Restitutionsbeløbet kan dog opretholdes uændret i mere end fire uger.

(6)

Ifølge artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2), er restitutionen for mejeriprodukter tilsat sukker lig med summen af de to elementer. Det første element tager hensyn til mængden af mejeriprodukter og beregnes ved at multiplicere grundbeløbet med det pågældende produkts indhold af mejeriprodukter. Det andet element tager hensyn til mængden af tilsat saccharose og beregnes ved at multiplicere det restitutionsgrundbeløb, der gælder på dagen for udførslen af de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (3), med indholdet af saccharose i hele produktet. Sidstnævnte element lægges dog kun til grund, hvis den tilsatte saccharose er fremstillet af sukkerroer eller -rør, som er høstet i Fællesskabet.

(7)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 896/84 (4) er der fastsat supplerende bestemmelser om ydelse af restitutioner ved overgang fra et mejeriår til det efterfølgende. Disse bestemmelser omfatter mulighed for differentiering af restitutionerne fra produkternes fremstillingsdato.

(8)

Med henblik på beregningen af restitutionerne for smelteost bør det fastsættes, at der ikke skal tages hensyn til eventuelt tilsatte mængder af kasein og/eller kaseinater.

(9)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende situation på markedet for mælk og mejeriprodukter, navnlig på noteringer eller kurser på mælk og mejeriprodukter i Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionerne til de beløb, der er angivet i bilaget.

(10)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede eksportrestitutioner for produkter eksporteret i uforarbejdet stand fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2005 (EUT L 94 af 13.4.2005, s. 22).

(3)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(4)  EFT L 91 af 1.4.1984, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/88 (EFT L 28 af 1.2.1988, s. 1).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

L01

Ceuta, Melilla, Pavestolen, USA og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol; omfatter alle de udførsler, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra a) og c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11), og udførsler foretaget på grundlag af kontrakter med væbnede styrker, som er stationeret på en medlemsstats område uden dog at høre under dens jurisdiktion.

L02

Andorra og Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Pavestolen (benævnes ofte Vatikanstaten), Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Canada, Australien, New Zealand og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol; omfatter alle de udførsler, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EF) nr. 800/1999, og udførsler foretaget på grundlag af kontrakter med væbnede styrker, som er stationeret på en medlemsstats område uden dog at høre under dens jurisdiktion.

L04

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien og Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1117/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 12. juli 2005.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, for den licitationsperiode, der udløber den 12. juli 2005, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution

For eksport til den destination, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, første led, i forordning (EF) nr. 581/2004

For eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, andet led, i forordning (EF) nr. 581/2004

Smør

ex ex 0405 10 19 9500

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1118/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 12. juli 2005.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004, er maksimumseksportrestitutionen for det produkt og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, stk. 1, 16,00 EUR/100 kg for den licitationsperiode, der udløber den 12. juli 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1119/2005

af 14. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1751/2004 om fastsættelse for regnskabsåret 2005 for EUGFL, Garantisektionen, af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1751/2004 (2) har for regnskabsåret 2005 for EUGFL, Garantisektionen, fastsat den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner, på basis af bestemmelserne i artikel 3 og 4 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 411/88 af 12. februar 1988 om den metode og den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning (3).

(2)

Artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1883/78 og artikel 4 i forordning (EØF) nr. 411/88 er blevet ændret for så vidt angår reglerne for meddelelse af og hensyntagen til gennemsnitssatsen for de nye medlemsstaters renteudgifter i regnskabsåret 2004, samt for så vidt angår reglerne for beregningen af den særlige rentesats for de medlemsstater, hvis gennemsnitssats for renteudgifterne er højere end det dobbelte af den ensartede rentesats, der er fastsat for Fællesskabet; derfor bør der ske en ændring af de rentesatser, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1751/2004 for beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med ovennævnte interventioner.

(3)

Da ændringerne af forordning (EØF) nr. 1883/78 og (EØF) nr. 411/88 gælder fra den 1. oktober 2004, bør nærværende forordning gælde fra samme dato.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-komitéen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 1751/2004 affattes således:

»Artikel 1

For de udgifter, der skal afholdes for regnskabsåret 2005 af EUGFL, Garantisektionen:

1)

fastsættes den rentesats, som er omhandlet i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 411/88, til 2,2 %

2)

fastsættes den særlige rentesats, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 411/88, til 2,1 % for Frankrig, Østrig, Portugal og Sverige og til 2 % for Irland og Finland

3)

fastsættes den særlige rentesats, som er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 411/88, til 2,5 % for Det Forenede Kongerige, 2,9 % for Letland, 3,1 % for Slovakiet og Slovenien, 4,0 % for Cypern, 4,1 % for Polen og 9,2 % for Ungarn.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(2)  EUT L 312 af 9.10.2004, s. 9.

(3)  EFT L 40 af 13.2.1988, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 956/2005 (EUT L 164 af 24.6.2005, s. 8).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1120/2005

af 14. juli 2005

om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 1. juli 2005 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1021/2005 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1021/2005 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1021/2005 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1787/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 121).

(2)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 56.


BILAG

Restitutionssatser fra 15. juli 2005 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

20,29

20,29

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

52,10

52,10

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

36,00

36,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

99,25

99,25

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

92,00

92,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 8, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 af 30. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris (2) fastlægges betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner. Beregningsgrundlaget er fastsat i forordningens artikel 3. De således beregnede restitutioner, om nødvendigt differentieret for kartoffelstivelse, skal fastsættes en gang om måneden, og de kan ændres, hvis priserne for majs og/eller hvede varierer betydeligt.

(2)

De produktionsrestitutioner, der fastsættes ved nærværende forordning, bør justeres med de i bilag II til forordning (EØF) nr. 1722/93 anførte koefficienter med henblik på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal betales.

(3)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1722/93, fastsættes til:

a)

9,54 EUR/t for majs-, hvede-, byg- og havrestivelse

b)

20,50 EUR/t for kartoffelstivelse.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1122/2005

af 14. juli 2005

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold ex ændret ved forordning (EF) nr. 1069/2005 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 69.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 15. juli 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1123/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 15. juli 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/95.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 15. juli 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,33

0

1703 90 00 (2)

11,90

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1124/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 15. JULI 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3483

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1125/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1327/2004 af 19. juli 2004 om en løbende licitation for produktionsåret 2004/05 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1327/2004 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 32. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 37,9 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246 af 20.7.2004, s. 23. Ændret ved forordning (EF) nr. 1685/2004 (EUT L 303 af 30.9.2004, s. 21).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1126/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 573/2003 af 28. marts 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/18/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Rumænien og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 573/2003 har åbnet et årligt toldkontingent på 149 000 t majs for produktionsåret 2005/06.

(2)

De mængder, der i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 573/2003 var ansøgt om den 11. juli 2005, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver ansøgning om importlicens for »Rumænien«-kontingentet for majs, der i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 573/2003 er indgivet og fremsendt til Kommissionen den 11. juli 2005, imødekommes i et omfang på 8,9425 % af de mængder, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 82 af 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1127/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 573/2003 af 28. marts 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/18/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Rumænien og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 573/2003 har åbnet et årligt toldkontingent på 230 000 t hvede for produktionsåret 2005/06.

(2)

De mængder, der i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 573/2003 var ansøgt om den 11. juli 2005, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver ansøgning om importlicens for »Rumænien«-kontingentet for hvede, der i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 573/2003 er indgivet og fremsendt til Kommissionen den 11. juli 2005, imødekommes i et omfang på 9,98047 % af de mængder, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 82 af 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1128/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2003 af 3. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/286/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Republikken Bulgarien og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 958/2003 har åbnet et årligt toldkontingent på 96 000 t majs for produktionsåret 2005/06.

(2)

De mængder, der i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2003 var ansøgt om den 11. juli 2005, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver ansøgning om importlicens for »Bulgarien«-kontingentet for majs, der i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 958/2003 er indgivet og fremsendt til Kommissionen den 11. juli 2005, imødekommes i et omfang på 1,58507 % af de mængder, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 136 af 4.6.2003, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1046/2005 (EUT L 172 af 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1129/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2003 af 3. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/286/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Republikken Bulgarien og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 958/2003 har åbnet et årligt toldkontingent på 352 000 tons hvede for produktionsåret 2005/06.

(2)

De mængder, der i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2003 var ansøgt om den 11. juli 2005, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver ansøgning om importlicens for »Bulgarien«-kontingentet for hvede, der i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 958/2003 er indgivet og fremsendt til Kommissionen den 11. juli 2005, imødekommes i et omfang på 0,71846 % af de mængder, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 136 af 4.6.2003, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1046/2005 (EFT L 172 af 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1130/2005

af 14. juli 2005

om udstedelse af importlicenser for hvidløg, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1034/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1034/2005 af 1. juli 2005 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

De licensansøgninger, som de traditionelle og nye importører indgav til medlemsstaternes myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1034/2005, overstiger den disponible mængde. Det bør derfor afgøres, i hvilket omfang licenserne kan udstedes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De importlicenser, som de traditionelle importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1034/2005, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 12. juli 2005, udstedes i et omfang, der svarer til 2,717 % af den mængde, der er ansøgt om.

2.   De importlicenser, som de nye importører anmodede om i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1034/2005, og hvis ansøgninger medlemsstaterne fremsendte til Kommissionen den 12. juli 2005, udstedes i et omfang, der svarer til 0,765 % af den mængde, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2005.

Den anvendes indtil den 30. september 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 171 af 2.7.2005, s. 11.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1131/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår eksportrestitutionsordningen og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af traktatens bilag I (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen hver måned pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter.

(4)

Hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser, er der risiko for, at de forpligtelser, der indgås om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, ikke kan opfyldes. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelse af en særlig restitutionssats for forudfastsættelse af restitutioner er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5) for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes det imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1584/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 15. juli 2005 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

2,717

2,717

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,781

1,781

– – i andre tilfælde

3,807

3,807

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

1,765

1,765

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,336

1,336

– – i andre tilfælde

2,855

2,855

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,781

1,781

– andre varer (også i uforarbejdet stand)

3,807

3,807

Kartoffelstivelse henhørende under KN-kode 1108 13 00, som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1043/2005 finder anvendelse (3)

2,326

2,326

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos. 2208 (4)

1,781

1,781

– i andre tilfælde

3,807

3,807

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder med virkning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  Hvad angår landbrugsprodukter fremstillet ved forarbejdning af et basisprodukt og/eller et produkt, der er ligestillet hermed, anvendes de koefficienter, der er angivet i bilag V til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005.

(3)  De pågældende varer henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1132/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1785/2003 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1518/95 omhandlede produkter fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004 (EFT L 280 af 31.8.2004, s.13).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/50


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1133/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 14. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1134/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 8. til den 14. juli 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 4,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 15.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1135/2005

af 14. juli 2005

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 8. til den 14. juli 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 12.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/54


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1136/2005

af 14. juli 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 868/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 8. til den 14. juli 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 20,96 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 2 800 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 145 af 9.6.2005, s. 18.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/55


AFGØRELSE Nr. 2/2005 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-RUMÆNIEN

af 20. juni 2005

om ændring af afgørelse nr. 1/95 om vedtagelse af Associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg mellem Regionsudvalget og Det Rumænske Forbindelsesudvalg for Samarbejdet med Regionsudvalget

(2005/502/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side (1) særlig artikel 111, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Dialog og samarbejde mellem regionale og lokale myndigheder i Det Europæiske Fællesskab og i Rumænien kan bidrage væsentligt til udviklingen af forbindelserne mellem dem indbyrdes og til den europæiske integration.

(2)

Et sådant samarbejde bør foregå mellem Regionsudvalget på den ene side og Det Rumænske Forbindelsesudvalg for Samarbejdet med Regionsudvalget på den anden side ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg.

(3)

Dette betyder, at Associeringsrådets forretningsorden, der blev vedtaget ved afgørelse nr. 1/95 (2), bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende artikler føjes til Associeringsrådets forretningsorden:

»Artikel 18

Der nedsættes et rådgivende paritetisk udvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, som har til opgave at bistå Associeringsrådet i bestræbelserne for at fremme dialogen og samarbejdet mellem de regionale og lokale myndigheder i Det Europæiske Fællesskab og de regionale og lokale myndigheder i Rumænien. Dialogen og samarbejdet tager især sigte på følgende aspekter:

1)

forberedelse af de rumænske lokale myndigheder til arbejdet i forbindelse med et kommende medlemskab af Den Europæiske Union

2)

forberedelse af de rumænske lokale myndigheder til deres deltagelse i Regionsudvalgets arbejde efter Rumæniens tiltrædelse

3)

udveksling af oplysninger om aktuelle spørgsmål af fælles interesse, især om den aktuelle situation med hensyn til EU’s regionalpolitik og tiltrædelsesprocessen, og forberedelse af de rumænske lokale myndigheders deltagelse i denne politik

4)

tilskyndelse til en multilateral, struktureret dialog mellem a) rumænske lokalmyndigheder og b) regioner i EU-medlemsstaterne, også gennem netværksarbejde på specifikke områder, hvor direkte kontakter og samarbejde mellem lokale myndigheder i Rumænien og regioner og lokale myndigheder i EU-medlemsstaterne kunne være den mest effektive måde til løsning af særlige problemer

5)

regelmæssig udveksling af oplysninger om mellemregionalt samarbejde mellem lokale myndigheder i Rumænien og regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne

6)

fremme af udveksling af erfaringer og viden inden for regionalpolitik og strukturinterventioner mellem a) rumænske lokale myndigheder og b) regioner og lokale myndigheder i EU-medlemsstaterne, især knowhow og metoder til udarbejdelse af regionale og lokale udviklingsplaner og -strategier og den bedst mulige anvendelse af strukturfondene

7)

bistand til de rumænske lokale myndigheder gennem udveksling af oplysninger angående den praktiske gennemførelse af nærhedsprincippet i hele samfundslivet på regionalt og lokalt plan

8)

drøftelse af alle andre relevante spørgsmål, der måtte blive foreslået af den ene eller den anden part, efterhånden som de måtte opstå i forbindelse med Europaaftalens gennemførelse og inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien.

Artikel 19

Udvalget består af otte repræsentanter for Regionsudvalget på den ene side og otte repræsentanter for det rumænske forbindelsesudvalg for samarbejdet med Regionsudvalget på den anden side. Samme antal suppleanter udpeges.

Udvalget udfører sit arbejde efter høring af associeringsrådet eller, når der skal skabes dialog mellem regionale og lokale myndigheder, på eget initiativ.

Udvalget kan rette henstillinger til associeringsrådet.

Det skal ved valget af medlemmer sikres, at udvalget så nøjagtigt som muligt afspejler de regionale og lokale myndigheders forskellige niveauer både i Det Europæiske Fællesskab og Rumænien.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Udvalget træder sammen med mellemrum, som det selv vedtager i sin forretningsorden.

Udvalgets formandskab varetages i fællesskab af et medlem af Regionsudvalget og et medlem af det rumænske forbindelsesudvalg for samarbejdet med Regionsudvalget.

Artikel 20

Regionsudvalget på den ene side og det rumænske forbindelsesudvalg for samarbejdet med Regionsudvalget på den anden side afholder hver især de udgifter til personale, rejser og diæter samt post og telekommunikation, som deres deltagelse i udvalgets møder indebærer.

Udgifter i forbindelse med tolkning ved møder, oversættelse og reproduktion af dokumenter afholdes af Regionsudvalget, med undtagelse af udgifter til tolkning og oversættelse til eller fra rumænsk, som afholdes af det rumænske forbindelsesudvalg for samarbejdet med Regionsudvalget.

Andre udgifter i forbindelse med den egentlige tilrettelæggelse af møderne afholdes af den part, der er vært for møderne.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2005.

For associeringsrådet

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EFT L 357 af 31.12.1994, s. 2.

(2)  EFT L 171 af 21.7.1995, s. 41.


Kommissionen

15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/57


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. september 2004

om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (Sag COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg — Brasseries Heineken)

(meddelt under nummer K(2004) 3597)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2005/503/EF)

Den 29. september 2004 vedtog Kommissionen en beslutning i forbindelse med en procedure efter EF-traktatens artikel 81. I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og beslutningens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner, under hensyntagen til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. En ikke-fortrolig udgave af beslutningens fulde ordlyd kan findes på sagens autentiske sprog og på Kommissionens arbejdssprog på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence: http://europa.eu.int/comm/competition/index_da.html

I.   INDLEDNING

(1)

Beslutningen vedrører en »våbenhvileaftale« i forbindelse med øl, der sælges i Frankrig til konsum uden for hjemmet (»udskænkningsmarkedet«). Kommissionen har samlet beviser for, at de to største bryggerikoncerner i Frankrig, Brasseries Kronenbourg SA og Heineken France SA (tidligere »Sogebra«), og deres respektive moderselskaber, som på tidspunktet for de faktiske omstændigheder var Groupe Danone og Heineken NV, den 21. marts 1996 indgik en aftale som følge af »krigen om drikkevaregrossisterne«. Aftalen vedrører på den ene hånd kampen om drikkevaregrossister og på den anden en afbalancering af de berørte parters integrerede distributionsnet. »Våbenhvileaftalen« er imidlertid aldrig blevet gennemført.

II.   RESUMÉ AF SAGEN

1.   Sagens baggrund og etaper

(2)

Sagen blev indledt på grundlag af oplysninger fra Interbrew NV (nu »Inbev NV«) i forbindelse med en belgisk bryggerikartelsag (Kommissionens beslutning 2003/569/EF af 5. december 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (Sag IV/37.614/F3 — PO/Interbrew og Alken-Maes), EUT L 200 af 7.8.2003, s. 1). På grundlag af disse oplysninger foretog Kommissionen flere undersøgelser i løbet af 2000 og anmodede om yderligere oplysninger.

(3)

Den 4. februar 2004 indledte Kommissionen proceduren og vedtog en klagepunktsmeddelelse mod Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA, Groupe Danone og Heineken NV. Alle har svaret Kommissionen skriftligt. De har imidlertid givet afkald på deres ret til at blive hørt.

2.   Den berørte sektor

(4)

Sagen vedrører salg af øl på udskænkningsmarkedet i Frankrig.

(5)

De virksomheder, der deltog i aftalen, sad tilsammen på ca. tre fjerdedele af den mængde øl, der blev konsumeret i Frankrig i 1999.

3.   Overtrædelsens art

(6)

Kommissionen noterede sig følgende overtrædelse: Den 12. februar 1996 meddelte Heineken NV og Heineken France SA Groupe Danone og Brasseries Kronenbourg SA, at de havde til hensigt at overtage Fischer-koncernen og Saint Arnould-koncernen. Da Fischer-koncernen og Saint Arnould-koncernen forestod distributionen af en væsentlig mængde Kronenbourg-øl, udløste dette en sand krig om drikkevaregrossisterne. Hver bryggerikoncern kæmpede således om og fik en lang række drikkevaregrossister, hvilket medførte en stærk stigning i omkostningerne ved at skaffe grossister. Den 21. marts 1996 indgik Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA og deres respektive moderselskaber, Groupe Danone og Heineken NV, en »våbenhvileaftale« vedrørende kampen om grossisterne og afbalanceringen af deres integrerede net. De enedes navnlig om følgende:

et midlertidigt stop i kampen om grossisterne (forbud mod at forsøge at få grossister, der ikke var opført på en aftalt liste)

afbalancering af den samlede mængde øl, der blev distribueret gennem hver parts net

afbalancering af antallet af ølmærker, der markedsføres af hver part, og som bør fordeles af den anden part.

(7)

Det fremgår tydeligt af et internt notat i Heineken-koncernen, at der findes en sådan aftale. Groupe Danone og Brasseries Kronenbourg SA har desuden ikke bestridt det. Det skal imidlertid bemærkes, at Kommissionen ikke har bevis for, at aftalen er blevet gennemført. Tværtimod blev visse grossister på den aftalte liste, der var tildelt den ene part, til sidst overtaget af den anden part, og parterne fortsatte med at kæmpe om grossister, der ikke var anført på den aftalte liste. I perioden 1996-2002 havde parterne desuden tendens til at fortrænge deres konkurrenters øl ved hjælp af deres egen øl inden for det distributionsnet, der var under deres kontrol. En aftale, der skulle sikre balance mellem mærkerne, blev således meningsløs.

III.   RETLIG VURDERING

1.   Konkurrencebegrænsende formål

(8)

Formålet med »våbenhvileaftalen« af 21. marts 1996 var først og fremmest at kontrollere Heineken og Danone-koncernernes investeringer, da det var hensigten hurtigt at sætte en stopper for de stigende omkostninger ved kampen om grossisterne. Endvidere ligner aftalen en aftale, der havde til formål at dele udskænkningsmarkedet mellem de to koncerner. Ved at etablere den dobbelte balance, der er omhandlet under punkt II ovenfor, ville parterne sikre, at den ene part ikke dominerede den anden på dette marked.

(9)

Det er fast retspraksis, at med henblik på anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 1, er det ikke nødvendigt at tage hensyn til de faktiske virkninger af en aftale, når det fremgår, at formålet hermed er at forebygge, begrænse eller fordreje konkurrencen på det fælles marked. Da den aftale, det drejer sig om i denne sag, havde til formål at begrænse konkurrencen ved at kræve et stop i kampen om grossister og skabe balance mellem partnernes integrerede net, konkluderer Kommissionen, at der er sket en overtrædelse i den betydning, der anvendes i traktatens artikel 81, selv om aftalen ikke havde den tilstræbte virkning.

2.   Væsentlige virkninger for handelen mellem medlemsstaterne

(10)

Det er fast retspraksis, at for at en aftale mellem virksomheder kan påvirke handelen mellem medlemsstater, skal det være muligt på grundlag af en række objektive retlige eller faktuelle faktorer med en tilstrækkelig grad af sandsynlighed at forudse, at den direkte eller indirekte, reelt eller potentielt kan påvirke handelsmønstret mellem medlemsstater. Det er tilfældet her.

(11)

De franske bryggeriers distributionsnet udgør en af de hovedmuligheder, udenlandske bryggerier, der ikke har sådanne net i Frankrig, har for at komme ind på markedet. Under disse forhold kan våbenhvileaftalen, der tager sigte på at skabe ligevægt på nationalt plan mellem Heineken NV/Heineken France SA's og Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA's integrerede distributionsnet, påvirke udenlandske bryggeriers muligheder for at komme ind på udskænkningsmarkedet og derved importens størrelse. Interbrew France, der er den største importør af øl i Frankrig, afhang og afhænger desuden stadig af Heineken France SA's og Brasseries Kronenbourg SA's distributionsnet for at distribuere store mængder af sin vare på udskænkningsmarkedet i Frankrig. En aftale, der tager sigte på at begrænse konkurrencen mellem sidstnævnte virksomheders distributionsnet, kan således påvirke de handelsvilkår, disse virksomheder tilbyder Interbrew France for at distribuere dets produkter.

IV.   BØDER

1.   Grundbeløb

(12)

Kommissionen tager hensyn til i) overtrædelsens art, ii) den reelle virkning for markedet, når dette kan måles, og iii) størrelsen af det relevante geografiske marked.

i)

Våbenhvileaftalen er en horisontal aftale beregnet på at begrænse konkurrencen mellem virksomheder, der sidder på store markedsandele. En aftale, der er beregnet på at få omkostningerne ved kampen om grossisterne under kontrol på kort sigt ved at gøre en ende på denne krig, kan ikke betragtes som en klar overtrædelse på linje med en aftale om prisfastsættelse. For så vidt angår aftalen om at skabe ligevægt på lang sigt mellem de to bryggerikoncerners distributionsnet, ligger sådanne aftaler på linje med en aftale om markedsdeling. Der er imidlertid ikke tale om markedsdeling i den traditionelle betydning, da aftalen hovedsagelig tog sigte på at forhindre en af koncernerne i at dominere markedet snarere end at fjerne al konkurrence mellem koncerner eller forhindre tredjeparters adgang.

ii)

Aftalen blev ikke gennemført og havde derfor ingen virkning for markedet.

iii)

For så vidt angår det geografiske markeds størrelse tager Kommissionen hensyn til, at aftalen dækker hele Frankrig, men at den var begrænset til udskænkningsmarkedet, der omfatter mindre end én tredjedel af det samlede salg i Frankrig.

(13)

På grundlag alle disse elementer finder Kommissionen, at modtagerne af denne beslutning har begået en grov overtrædelse af traktatens artikel 81.

(14)

Da aftalen ikke blev gennemført, er der ingen grund til at øge bødens grundbeløb, der pålægges de berørte virksomheder.

(15)

Der blev derfor fastsat et grundbeløb på 1 mio. EUR for både Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA og Heineken NV/Heineken France SA.

2.   Skærpende omstændigheder

(16)

I 1984 var Groupe Danone (på det tidspunkt »BSN«) allerede blevet pålagt en bøde som følge af en aftale om markedsdeling med henblik på at opretholde status quo og skabe ligevægt på markedet (Kommissionens beslutning 84/388/EØF af 23. juli 1984 vedrørende en procedure i henhold til EØF-traktatens artikel 85 (IV/30.988 — aftaler og samordnet praksis inden for planglasindustrien i Benelux-landene), EFT L 212 af 8.8.1984, s. 13). Gentagelser, der udgør en skærpende omstændighed, berettiger således en forhøjelse af bødens grundbeløb med 50 % over for Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA. Der er ikke blevet fundet andre skærpende omstændigheder.

3.   Formildende omstændigheder

(17)

Der er ingen formildende omstændigheder.

4.   Bødens endelige størrelse

(18)

Som følge heraf blev den endelig bøde, hver virksomhed blev pålagt som følger:

Groupe Danone og Brasseries Kronenbourg SA in solidum: 1,5 mio. EUR.

Heineken NV og Heineken France SA in solidum: 1 mio. EUR.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/60


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 27. maj 2005

om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb

(meddelt under nummer K(2005) 1540)

(2005/504/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 (1) af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, har kreditinstitutter og alle andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb og overgive dem til de kompetente nationale myndigheder.

(2)

Der findes ingen fælles metode til sikring af, at falske mønter spores og tages ud af omløb. Dette indebærer risiko for, at falske mønter og andre euromøntlignende genstande, der i bedragerisk hensigt eller ved en fejltagelse sættes i omløb, viderebenyttes og derved skaber forvirring og øver skade på offentligheden.

(3)

I forbindelse med autentificeringen af mønter ved automatiseret sortering bliver en række genstande afvist, bl.a. falske mønter og ægte euromønter, som er uegnede til at være i omløb. Ægte mønter, der er uegnede til at være i omløb, indleveres også til de kompetente myndigheder af virksomheder og enkeltpersoner.

(4)

Der findes ingen fælles regler for, hvorledes de nationale myndigheder skal håndtere og indløse sådanne ægte mønter, der er uegnede til at være i omløb, hvilket medfører en forskelligartet håndtering i landene i euroområdet og skaber fordrejninger ved indløsningen af sådanne euromønter.

(5)

Med henblik på at bidrage til gennemførelsen af artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2001 er det ønskeligt, at der findes en metode, hvorved de i omløb værende euromønter autentificeres, og falske euromønter, euromøntlignende genstande og euromønter, der er uegnede til at være i omløb, tages ud af pengeomløbet.

(6)

For at skabe lige vilkår i forhold til ægte euromønter, der er uegnede til at være i omløb, er det ønskeligt at fastsætte retningslinjer for håndteringen og indløsningen eller ombytningen af sådanne mønter —

HENSTILLER:

DEL I

DEFINITIONER OG ANBEFALET PRAKSIS

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»autentificering af euromønter« processen med at efterkontrollere autenticiteten af euromønter ved automatiseret elektromekanisk sortering eller manuelt. Under processen afvises falske euromønter og ægte euromønter, som er uegnede til at være i omløb, udenlandske mønter, som ligner euroen, og andre metalliske genstande som f.eks. medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

b)

»euromønter, der er uegnede til at være i omløb,« ægte i omløb værende euromønter, som er beskadiget, eller hvis tekniske specifikationer og identifikationskendetegn er blevet ændret bl.a. som følge af forholdsvis lang tids omløb eller ved et uheld (dimensioner, vægt, farve, korrosion, randskader), samt forsætligt modificerede mønter, som ikke er falske mønter. Hvad angår især de tekniske specifikationer, er mønter med henblik på denne henstilling uegnede til at være i omløb, hvis en af dimensionerne adskiller sig fra den, der er specificeret for den pågældende euromønt, med mindst 0,30 millimeter og/eller vægten med mindst 5 %.

Artikel 2

Anbefalet praksis

Medlemsstaterne bør udføre eller overvåge autentificeringen af de euromønter, der er i omløb på deres område, i henhold til bestemmelserne i del II i denne henstilling.

Medlemsstaterne bør vedtage fælles regler for håndtering, indløsning eller ombytning af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, i henhold til bestemmelserne i del III i denne henstilling.

DEL II

AUTENTIFICERING AF EUROMØNTER

Artikel 3

Autentificerings- og afprøvningskrav

Følgende pålydender af euromønter bør som et minimum autentificeres: 2 EUR, 1 EUR, 0,50 EUR.

Autentificeringen bør udføres centralt og/eller som led i mønthåndteringsprocessen. Med henblik herpå bør medlemsstaterne stå i kontakt med kreditinstitutterne og andre institutter, der som led i deres virksomhed håndterer kontanter, om gennemførelsen af de autentificeringsprocedurer, der er fastsat i artikel 4-6 i denne henstilling.

Mængden af euromønter, der skal autentificeres hvert år i hver af medlemsstaterne, bør mindst udgøre 10 % af den samlede nettomængde af de relevante pålydender, der er udstedt af den pågældende medlemsstat frem til udgangen af det foregående år. For at sikre, at den relevante mængde euromønter autentificeres i henhold til artikel 4-6, bør medlemsstaterne udføre kontroller hos et passende antal kreditinstitutter og andre institutter, der som led i deres virksomhed håndterer kontanter.

Artikel 4

Test til kontrol af sorteringsmaskiner

Kontrollen af sorteringsmaskiners funktion bør udføres ved hjælp af en sporingstest, idet der forinden eventuelt udføres en sorteringskontrol på følgende måde:

1)

Sorteringstesten har til formål at kontrollere, at maskinen kan sortere alle pålydender af euromønter korrekt. Den finder anvendelse, når der ikke findes nationale regler for regulering af sorteringssystemet.

Ved sorteringstesten skal der benyttes mindst et hundrede ægte euromønter af hver af de pålydender, der skal testes. Disse mønter af alle pålydender sammenblandes og føres igennem maskinen tre gange.

Acceptkvoten skal være mindst 98 % i hver af testene. Ligger de ægte euromønter, der benyttes til sorterings- og sporingstestene, på grænsen for de tolerancer, der er specificeret for euromønterne, kan det overvejes at benytte en lavere acceptkvote.

Alle ægte mønter, der afvises af maskinen, skal testes på ny. Efter tre på hinanden følgende test skal alle ægte mønter være blevet accepteret.

2)

Sporingstesten har til formål at kontrollere, at maskinen kan afvise euromøntlignende genstande, som ikke opfylder specifikationerne for euromønter, især falske mønter.

Til sporingstesten skal benyttes prøvepartier af falske mønter med alle de relevante pålydender med en definition, der også omfatter materialer, der benyttes til at fremstille møntlignende genstande og ikke-euromønter. Til dette formål benyttes en række repræsentative møntserier, der hentes fra de lagre, der findes i de nationale møntanalysecentre (CNAC) eller Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC). ETSC definerer og ajourfører i samarbejde med de nationale møntanalysecentre disse møntserier.

De falske mønter blandes med en passende mængde ægte mønter, defineret i samarbejde med ETSC, og føres igennem maskinen tre gange. Alle falske mønter skal afvises i hver af disse test.

3)

Under overholdelse af nationale regler skal de i denne artikel omhandlede test udføres mindst én gang om året på hver af sorteringsmaskinerne på de steder, hvor autentificeringen finder sted, i de efter artikel 3 udvalgte institutter.

Artikel 5

Muligheder for yderligere afprøvning af sorteringsmaskinerne på et nationalt møntanalysecenter eller ETSC

For at sætte fabrikanterne af sorteringsmaskiner i stand til at indhente de nødvendige oplysninger for grundindstilling af deres udstyr kan der udføres test på visse nationale møntanalysecentre, ETSC eller efter bilateral aftale i fabrikantens lokaler. Disse test skal udføres efter fremgangsmåder og på vilkår for hemmeligholdelse, der fastsættes i samarbejde med ETSC.

Efter afprøvning på et nationalt møntanalysecenter eller ETSC udstedes en sammenfattende rapport stilet til den pågældende fabrikant med kopi til ETSC. Rapporten opbevares i mindst tre år og kan anvendes til sammenligningsformål.

Rapporten skal mindst indeholde en identifikation af den afprøvede maskine, testresultaterne og en samlet vurdering, den nøjagtige sammensætning af de prøvepartier, der blev benyttet til testene, acceptkriterierne, datoen og en underskrift af den hertil autoriserede person.

De nationale møntanalysecentre og ETSC fører et register over testresultaterne for de sorteringsmaskiner, der afprøves i deres lokaler. En samlet liste over de sorteringsmaskiner, der har klaret de test, der er omhandlet i denne artikels andet afsnit, kan til orientering konsulteres på de nationale møntanalysecentre eller ETSC.

Artikel 6

Audit og rapportering

Medlemsstaterne skal føre tilsyn med de i henhold til artikel 3 udvalgte institutters evne til at autentificere euromønter på grundlag af mindst følgende elementer:

at der foreligger en skriftlig politik og en organisation i sorteringscentret for sporing af falske euromønter, euromønter, der er uegnede til at være i omløb, og euromøntlignende genstande

at der er udpeget uddannet personale til at gennemføre denne politik

at der rådes over tilstrækkelige tekniske ressourcer og foreligger en oprindelig rapport fra fabrikanten med angivelse af sorteringsmaskinernes ydeevne

at der foreligger en skriftlig vedligeholdelsesplan med henblik på at holde sorteringsmaskinerne på deres oprindelige ydeevne

at der foreligger skriftlige minimumsprocedurer, der definerer de forskellige processer for sortering af euromønter og indlevering af falske og mistænkelige mønter til de kompetente nationale myndigheder inden for en kort tidsfrist

at der autentificeres en vis mængde mønter.

I forbindelse med de kontroller, der er omhandlet i artikel 3, vil en let audit til overholdelse af de nationale regler kunne udføres og indberettes med udgangspunkt i ovennævnte elementer.

Medlemsstaterne skal hvert år aflægge rapport til ETSC om deres autentificeringsvirksomhed, herunder udførte kontroller og auditter, og om mængden af autentificerede euromønter og forholdet mellem hver kategori af afviste genstande og værdien af hvert sorteret pålydende i omløb.

DEL III

HÅNDTERING AF EUROMØNTER, DER ER UEGNEDE TIL AT VÆRE I OMLØB

Artikel 7

Indløsning eller ombytning af euromønter, der er uegnede til at være i omløb

Hver medlemsstat skal sørge for indløsning eller eventuelt ombytning af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, og hvis pålydende uanset den nationale møntside skal identificeres over for virksomheder, der er etableret, og borgere, der har bopæl, i den pågældende medlemsstat eller uden for euroområdet. Medlemsstaterne skal sikre, at der gælder ensartede vilkår for indløsning af mønter, der er uegnede til at være i omløb, med henblik på at tillade møntindlevering, uanset i hvilket land mønterne blev taget ud af omløb, på grundlag af den evaluering, der er omhandlet i artikel 12.

Medlemsstaterne kan beslutte at nægte at indløse forsætligt modificerede ægte euromønter, hvis dette strider mod national praksis eller tradition (manglende respekt for det afbildede statsoverhoved, manglende respekt for den udstedende myndighed osv.).

Artikel 8

Håndteringsgebyrer

Der bør principielt opkræves et håndteringsgebyr for indløsning eller ombytning af mønter, der er uegnede til at være i omløb. Dette gebyr bør være det samme i hele euroområdet og bør være på 5 % af de indleverede mønters nominelle værdi.

En mængde på op til 1 kg af de for omløb uegnede mønter pr. pålydende kan undtages fra gebyret i første afsnit hvert år for hver møntindleverende enhed.

Der kan opkræves et tillægsgebyr på 15 % af den nominelle værdi af hver møntsæk/møntboks, hvis sækken/boksen indeholder falske mønter eller udviser uregelmæssigheder, f.eks. forkert sorterede mønter, ikke-euromønter eller euromønter med et uidentificérbart pålydende eller andre afvigelser, når disse uregelmæssigheder er af et omfang, der kræver en nærmere undersøgelse i overensstemmelse med artikel 10.

Medlemsstaterne kan fastsætte generelle undtagelser fra håndteringsgebyrer i tilfælde, hvor møntindleverende enheder indgår i et tæt og regelmæssigt samarbejde med myndighederne om at tage euromønter, der er uegnede til at være i omløb, ud af omløb.

Transportomkostninger og relaterede omkostninger bæres af den møntindleverende enhed.

For falske mønter, der indleveres til myndighederne, opkræves ikke håndterings- eller andre gebyrer.

Artikel 9

Emballering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb

Den møntindleverende enhed skal sortere mønterne efter pålydende i standardsække eller standardbokse i overensstemmelse med gældende standarder i de medlemsstater, som anmodningen er rettet til. Overholdes disse standarder ikke, vil det kunne føre til afvisning af møntindleveringen.

Foreligger der ikke nationale emballeringsstandarder, skal sækkene eller boksene indeholde:

500 mønter for pålydenderne 2 EUR eller 1 EUR

1 000 mønter for pålydenderne 0,50 EUR, 0,20 EUR og 0,10 EUR

2 000 mønter for pålydenderne 0,05 EUR, 0,02 EUR og 0,01 EUR.

Hver sæk/boks skal bære en klar påskrift med den indleverende enheds navn, den værdi og det pålydende, den indeholder, vægten, emballeringsdatoen og sækkens/boksens nummer. Den indleverende enhed skal udlevere en emballeringsliste med en samlet oversigt over de indleverede sække/bokse.

Er den samlede mængde af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, mindre end ovennævnte standarder, skal de for omløb uegnede euromønter sorteres efter pålydende og kan indleveres i ikke-standardiseret emballage.

Artikel 10

Kontrol i medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne skal kontrollere de for omløb uegnede indleverede mønter for:

den opgivne mængde i hver sæk/boks

autenticiteten med henblik på at sikre, at der ikke forekommer falske mønter

det visuelle indtryk for at fastslå, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7.

2.   Kontrollen af mængden af indleverede mønter udføres ved vejning af hver sæk/boks. En tolerance på fra – 2 % til + 1 % benyttes på den nominelle vægt af standardemballeringen, jf. bestemmelserne i andet afsnit i artikel 9. En tilsvarende kontrol gælder, hvis de nationale emballeringsstandarder adskiller sig fra ovennævnte standarder. Derudover skal hver sæk/boks kontrolleres for synlige uregelmæssigheder.

Overskrider sækkens/boksens vægt tolerancen, skal hele møntmængden i den pågældende sæk/boks efterkontrolleres.

3.   Kontrollen af autenticiteten og det visuelle indtryk kan udføres på et repræsentativt prøveparti. Som et minimum skal et repræsentativt prøveparti på 10 % af de indleverede møntmængder kontrolleres for pålydenderne 2 EUR, 1 EUR, 0,50 EUR, 0,20 EUR og 0,10 EUR.

4.   Kontrollen af autenticiteten skal udføres på de prøvepartier, der er omhandlet i stk. 3, efter følgende procedurer:

i)

Ved mekanisk/automatiseret sortering skal maskinerne indstilles efter den fremgangsmåde, der er beskrevet i del II i denne henstilling.

ii)

I andre tilfælde finder de nationale møntanalysecentres kriterier anvendelse.

Spores blot én falsk mønt, skal hele møntmængden i sækken/boksen autentificeres.

5.   Kontrollen af det visuelle indtryk skal udføres på de i stk. 3 anførte prøvepartier med henblik på at fastslå, om en sæk/boks udviser uregelmæssigheder som f.eks. forkert sorterede mønter, ikke-euromønter eller euromønter med et uidentificérbart pålydende. Forekommer sådanne uregelmæssigheder i et omfang, der overstiger 1 %, skal den pågældende sæk/boks kontrolleres på ny, og andelen af ikke-indløselige mønter fastslås ved brug af en af følgende metoder:

i)

Hele møntmængden i hver berørt sæk/boks undersøges manuelt på en måde, der fastsættes af de kompetente nationale myndigheder.

ii)

Et yderligere 10 %-prøveparti fra sækken/boksen ud over det prøveparti, der er omhandlet i stk. 3, kontrolleres for det visuelle indtryk. Den kombinerede andel af ikke-indløselige mønter, der optælles i de to prøvepartier, ekstrapoleres derefter ud til hele møntmængden i sækken/boksen.

Artikel 11

Information og kommunikation

Medlemsstaterne skal indsende en årlig rapport til Kommissionen og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) om de for omløb uegnede euromønter, som de har indløst eller ombyttet. Denne information skal indeholde oplysning om mængden af sådanne mønter og deres pålydende. Derudover vil Kommissionen regelmæssigt forelægge rapporter for EFC.

Medlemsstaterne skal sikre, at der foreligger oplysning om de arrangementer, der gælder for indløsning og ombytning, og om særlige fremgangsmåder, f.eks. emballeringsstandarder og gebyrer, på passende websteder og i passende publikationer.

DEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Evaluering

Tre år efter offentliggørelsen af denne henstilling vil de gældende regler blive evalueret i lyset af de indhøstede erfaringer, bl.a. hvad angår harmoniseringen af vilkårene for indløsning og ombytning af for omløb uegnede mønter, jf. artikel 7, det hensigtsmæssige i at ophæve undtagelser fra håndteringsgebyrer, jf. artikel 8, muligheden for at etablere en modregningsordning mellem medlemsstaterne for de for omløb uegnede mønter, der indløses, og det potentielle behov for lovgivning.

Artikel 13

Adressater

Denne henstilling er rettet til de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (2).

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/64


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juli 2005

om ændring af beslutning 96/355/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Senegal, for så vidt angår udpegelsen af den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat

(meddelt under nummer K(2005) 2651)

(EØS-relevant tekst)

(2005/505/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 96/355/EF (2), fastsættes det, at »Ministère de la pêche et des transports maritimes — Direction de l’océanographie et des pêches maritimes — Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM-DOPM-BCPH)« er den kompetente myndighed i Senegal for kontrol og attestering af, at fiskevarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.

(2)

Efter en omstrukturering af den senegalesiske administration er det nu »Ministère de l’Economie Maritime — Direction des Pêches Maritimes — Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM-DPM-BCPH)«, der er kompetent myndighed.

(3)

Den nye myndighed er i stand til effektivt at kontrollere, at de gældende regler overholdes.

(4)

MEM–DPM–BCPH har officielt forsikret, at standarderne for sundhedskontrol og overvågning af fiskevarer og akvakulturprodukter som fastsat i direktiv 91/493/EØF vil blive overholdt, og at hygiejnekrav svarende til dem, der er fastsat i nævnte direktiv, vil blive opfyldt.

(5)

Beslutning 96/355/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Denne beslutning bør anvendes fra femogfyrretyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at muliggøre den nødvendige overgangsperiode.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 96/355/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

»Ministère de l’Economie Maritime — Direction des Pêches Maritimes — Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM–DPM–BCPH)« er den kompetente myndighed i Senegal for kontrol og attestering af, at fiskevarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Fiskevarer og akvakulturprodukter, der er importeret fra Senegal skal opfylde følgende krav:

1)

Hver sending ledsages af originalen af et nummereret sundhedscertifikat, der er behørigt udfyldt, underskrevet og dateret, og som kun består af ét ark, jf. modellen i bilag A.

2)

Varerne/produkterne skal komme fra autoriserede virksomheder, fabriksfartøjer, kølehuse eller registrerede fryseskibe, der er opført på listen i bilag B.

3)

Alle pakninger er med uudslettelig skrift forsynet med ordet »SENEGAL« og oprindelsesvirksomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -fryseskibets autorisations-/registreringsnummer, medmindre der er tale om frosne fiskevarer i løs afladning til konservesfremstilling.«

3)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Certifikatet indeholder MEM–DPM-BCPH-repræsentantens navn, stilling og underskrift samt MEM–DPM-BCPH's officielle stempel i en anden farve end de øvrige angivelser i certifikatet.«

4)

Bilag A erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 29. august 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  OJ L 137, 8.6.1996, p. 24.


BILAG

»BILAG A

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for fiskevarer fra Senegal, der er bestemt til eksport til Det Europæiske Fællesskab, bortset fra alle former for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

Image

Image


15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/68


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. juli 2005

om ændring af beslutning 1999/120/EF for så vidt angår optagelse af en virksomhed i Albanien på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan importere dyretarme

(meddelt under nummer K(2005) 2657)

(EØS-relevant tekst)

(2005/506/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr (1), særlig artikel 2, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 1999/120/EF af 27. januar 1999 om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af dyretarme (2) opstilles der midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan importere dyretarme.

(2)

Albanien har forelagt navnet på en virksomhed, som fremstiller dyretarme, og som myndighederne bekræfter opfylder fællesskabsbestemmelserne.

(3)

Den pågældende virksomhed bør derfor optages på de lister, der blev opstillet ved beslutning 1999/120/EF.

(4)

Eftersom der endnu ikke er foretaget kontrol på stedet, gælder der ikke nedsat kontrolhyppighed for import fra den pågældende virksomhed, jf. Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3).

(5)

Beslutning 1999/120/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 1999/120/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 22. juli 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 36 af 10.2.1999, s. 21. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.


BILAG

Følgende indsættes i bilaget:

»País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Undtagen tarme, fra duodenum til rektum, fra kvæg af enhver alder eller produkter fremstillet heraf, jf. forordning (EF) nr. 999/2001. Denne undtagelse omfatter dog ikke sådanne produkter fra dyr, der er født, til stadighed holdt og slagtet i Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Costa Rica, New Zealand, Nicaragua, Panama, Paraguay og Uruguay.«