ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
7. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1055/2005 af 27. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1056/2005 af 27. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2005 af 6. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en licitation over restitutionen ved eksport af byg til visse tredjelande

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en licitation over restitutionen ved eksport af blød hvede til visse tredjelande

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det slovakiske interventionsorgan

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1061/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det polske interventionsorgan

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det østrigske interventionsorgan

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tjekkiske interventionsorgan

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det litauiske interventionsorgan

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1066/2005 af 6. juli 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det ungarske interventionsorgan

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2005 af 6. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød

60

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/2005 af 6. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 824/2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1069/2005 af 6. juli 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

69

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1070/2005 af 6. juli 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

71

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 4. juli 2005 om afvisning af at optage triazamat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1055/2005

af 27. juni 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 99, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter proceduren i traktatens artikel 252 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabilitets- og vækstpagten bestod oprindelig af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (3), Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (4) og Det Europæiske Råds resolution af 17. juni 1997 om stabilitets- og vækstpagten (5). Stabilitets- og vækstpagten har vist sin nytte ved at fokusere på budgetdisciplin og har derved bidraget til en høj grad af makroøkonomisk stabilitet med lav inflation og lave renter, hvilket er en forudsætning for at skabe holdbar vækst og større beskæftigelse.

(2)

Den 20. marts 2005 vedtog Rådet en rapport om en bedre gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten, der sigter på at forbedre styringen og det nationale ejerskab til den finanspolitiske ramme ved at understøtte pagtens økonomiske grundlag og øge dens effektivitet, både i forebyggende og korrigerende henseende, på at sikre de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt, fremme væksten og undgå, at der pålægges fremtidige generationer uforholdsmæssigt store byrder. Rapporten blev godkendt af Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 23. marts 2005 (6), hvori det anføres, at rapporten opdaterer og supplerer stabilitets- og vækstpagten, som den nu er en integrerende del af.

(3)

I henhold til rapporten fra Økofin-Rådet af 20. marts 2005, som blev godkendt af Det Europæiske Råds forårstopmøde, bekræfter medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen deres vilje til at gennemføre traktaten og stabilitets- og vækstpagten effektivt og rettidigt ved hjælp af gensidig støtte og indbyrdes pres og arbejde nært og konstruktivt sammen om den økonomiske og finanspolitiske overvågning for at garantere, at pagtens regler håndhæves klart og effektivt.

(4)

Der er behov for at ændre forordning (EF) nr. 1466/97, sådan at den aftalte forbedring af stabilitets- og vækstpagtens implementering kan gennemføres fuldstændig.

(5)

Stabilitets- og vækstpagten forpligter medlemsstaterne til at tilslutte sig den mellemfristede målsætning om en budgetsaldo »tæt på balance eller i overskud«. På grund af den budgetmæssige og økonomiske diversitet i Unionen finder Rådet, at den mellemfristede målsætning bør differentieres for de enkelte medlemsstater for at tage hensyn til forskelligartetheden af de økonomiske og budgetmæssige situationer og udviklinger samt den finanspolitiske risiko for holdbarheden i de offentlige finanser, også i lyset af de fremtidige demografiske ændringer. Den mellemfristede budgetmålsætning kan afvige fra en budgetsaldo tæt på balance eller i overskud for enkelte medlemsstater. For euroområdets medlemsstater og de medlemsstater, der deltager i ERM 2, vil der således være et nærmere bestemt spillerum for de landespecifikke mellemfristede budgetmålsætninger, cyklisk korrigeret og uden engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger.

(6)

Tilgangen til finanspolitikken bør være mere symmetrisk under konjunkturforløbet ved hjælp af øget budgetdisciplin i økonomisk gode tider, så man undgår procykliske politikker og gradvis opfylder den mellemfristede budgetmålsætning. Efterlevelse af den mellemfristede budgetmålsætning skulle gøre det muligt for medlemsstaterne at klare normale konjunkturudsving, samtidig med at de holder underskuddet på deres offentlige finanser under referenceværdien på 3 % af BNP, og at sikre hurtige fremskridt hen imod holdbare offentlige finanser. Under hensyntagen hertil skulle dette give budgetmæssig manøvrefrihed, især til offentlige investeringer.

(7)

Medlemsstater, som endnu ikke har nået deres mellemfristede budgetmålsætning, bør tage skridt til at nå det under konjunkturforløbet. For at nå deres mellemfristede budgetmålsætning bør euroområdets medlemsstater og de medlemsstater, der deltager i ERM II, tilstræbe en årlig minimumsforbedring, cyklisk korrigeret og uden engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger.

(8)

For at styrke pagtens vækstorienterede karakter bør der tages hensyn til større strukturreformer, som har direkte langsigtede omkostningsbesparende virkninger, bl.a. fordi de øger den potentielle vækst, og dermed har en kontrollerbar indvirkning på de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt, når kursen for tilpasning af den mellemfristede budgetmålsætning fastlægges for lande, der endnu ikke har nået denne målsætning, og når der tillades en midlertidig afvigelse fra målsætningen for lande, der allerede har nået den. For ikke at hæmme strukturreformer, som klart forbedrer de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt, bør man være særlig opmærksom på pensionsreformer, som indfører et flersøjlesystem, der omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret søjle, fordi sådanne reformer medfører en forværring af de offentlige finanser på kort sigt i gennemførelsesperioden.

(9)

Fristerne for Rådets undersøgelse af stabilitets- og konvergensprogrammerne bør forlænges, så det bliver muligt at foretage en grundig vurdering af stabilitets- og konvergensprogrammerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1466/97 foretages følgende ændringer:

1)

Der indsættes følgende overskrift og artikel:

»AFSNIT 1 A

MELLEMFRISTEDE BUDGETMÅLSÆTNINGER

Artikel 2a

Hver medlemsstat har en differentieret mellemfristet målsætning for sin budgetstilling. Disse landespecifikke mellemfristede budgetmålsætninger kan være forskellige fra kravet om at være tæt på balance eller i overskud. De udgør en sikkerhedsmargen med hensyn til at holde det offentlige underskud på under 3 % af BNP, at sikre hurtige fremskridt hen imod holdbare offentlige finanser og under hensyntagen hertil at opnå budgetmæssig manøvrefrihed, især med hensyn til behovet for offentlige investeringer.

Under hensyntagen til disse faktorer vil der for euroområdets medlemsstater og de medlemsstater, der deltager i ERM 2, således være et nærmere bestemt spillerum for de landespecifikke mellemfristede budgetmålsætninger, cyklisk korrigeret og uden engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger, på mellem – 1 % af BNP og balance eller overskud.

En medlemsstats mellemfristede budgetmålsætninger kan revideres ved gennemførelsen af større strukturreformer og under alle omstændigheder hvert fjerde år.«

2)

Artikel 3, stk. 2, ændres således:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

den mellemfristede budgetmålsætning og den tilsigtede tilpasning i retning af denne målsætning for det offentlige overskud/underskud og den forventede udvikling for den offentlige gældskvote«.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

en detaljeret og kvantitativ vurdering af de budgetforanstaltninger og andre økonomisk-politiske foranstaltninger, der træffes og/eller foreslås for at opfylde målsætningerne i programmet, herunder en detaljeret cost-benefit-analyse af større strukturreformer, som har direkte langsigtede omkostningsbesparende virkninger, bl.a. fordi de øger den potentielle vækst«.

c)

Følgende litra indsættes:

»e)

eventuelt begrundelsen for en afvigelse fra den tilsigtede nødvendige tilpasning i retning af den mellemfristede budgetmålsætning.«

3)

Artikel 5 ændres således:

a)

Stk. 1, første afsnit, erstattes af følgende afsnit:

»1.   På grundlag af den vurdering, der foretages af Kommissionen og af det ved traktatens artikel 114 nedsatte udvalg, undersøger Rådet inden for rammerne af den multilaterale overvågning efter artikel 99 i traktaten den mellemfristede budgetmålsætning, som den pågældende medlemsstat fremlægger, vurderer om de økonomiske antagelser, som programmet er baseret på, er realistiske, om den tilsigtede tilpasning i retning af den mellemfristede budgetmålsætning er hensigtsmæssig, og om de foranstaltninger, der træffes og/eller foreslås for at overholde den tilsigtede tilpasning, er tilstrækkelige til at opfylde den mellemfristede budgetmålsætning under konjunkturforløbet.

Rådet undersøger ved vurderingen af den tilsigtede tilpasning i retning af den mellemfristede budgetmålsætning, om den pågældende medlemsstat sikrer en årlig forbedring i sin konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde dens mellemfristede budgetmålsætning med 0,5 % af BNP som benchmark. Rådet tager hensyn til, om der gøres en større tilpasningsindsats i økonomiske opgangstider, mens indsatsen kan være mere begrænset i økonomiske nedgangstider.

Når kursen for tilpasning af den mellemfristede budgetmålsætning fastlægges for medlemsstater, der endnu ikke har nået denne målsætning, og når der tillades en midlertidig afvigelse fra denne målsætning for medlemsstater, der allerede har nået den, på den betingelse at der bevares en passende sikkerhedsmargen med hensyn til referenceværdien for underskuddet, og at budgetstillingen i programperioden forventes at vende tilbage til den mellemfristede budgetmålsætning, tager Rådet hensyn til gennemførelsen af større strukturreformer, som har direkte langsigtede omkostningsbesparende virkninger, bl.a. ved at øge den potentielle vækst, og derfor har en konstaterbar indvirkning på de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt.

Man bør være særlig opmærksom på pensionsreformer, som indfører et flersøjlesystem, der omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret søjle. Medlemsstater, der gennemfører sådanne reformer, har lov til at afvige fra den tilsigtede tilpasning af deres mellemfristede budgetmålsætning eller fra målsætningen selv med en afvigelse, der afspejler reformens nettoomkomstninger for den offentligt styrede søjle, på den betingelse, at afvigelsen forbliver midlertidig, og at der bevares en passende sikkerhedsmargen med hensyn til referenceværdien for underskuddet.«

b)

I stk. 2 erstattes ordene »to måneder« med ordene »tre måneder«.

4)

Artikel 7, stk. 2, ændres således:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

den mellemfristede budgetmålsætning og den tilsigtede tilpasning i retning af denne målsætning for det offentlige overskud/underskud og den forventede udvikling for den offentlige gældskvote, de mellemfristede målsætninger for den monetære politik og forbindelsen mellem disse målsætninger og henholdsvis pris- og valutakursstabilitet«.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

en detaljeret og kvantitativ vurdering af de budgetforanstaltninger og andre økonomisk-politiske foranstaltninger, der træffes og/eller foreslås for at opfylde målsætningerne i programmet, herunder en detaljeret cost-benefit-analyse af større strukturreformer, som har direkte langsigtede omkostningsbesparende virkninger, bl.a. fordi de øger den potentielle vækst«.

c)

Følgende litra indsættes:

»e)

eventuelt begrundelsen for en afvigelse fra den tilsigtede nødvendige tilpasning i retning af den mellemfristede budgetmålsætning.«

5)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 1, første afsnit, erstattes af følgende afsnit:

»1.   På grundlag af den vurdering, der foretages af Kommissionen og af det ved traktatens artikel 114 nedsatte udvalg, undersøger Rådet inden for rammerne af den multilaterale overvågning efter artikel 99 i traktaten den mellemfristede budgetmålsætning, som den pågældende medlemsstat fremlægger, vurderer om de økonomiske antagelser, som programmet er baseret på, er realistiske, om den tilsigtede tilpasning i retning af den mellemfristede budgetmålsætning er hensigtsmæssig, og om de foranstaltninger, der træffes og/eller foreslås for at overholde den tilsigtede tilpasning, er tilstrækkelige til at opfylde den mellemfristede budgetmålsætning under konjunkturforløbet.

Rådet tager ved vurdering af den tilsigtede tilpasning til den mellemfristede budgetmålsætning hensyn til, om der gøres en større tilpasningsindsats i økonomiske opgangstider, mens indsatsen kan være mere begrænset i økonomiske nedgangstider. For de medlemsstater, der deltager i ERM 2, undersøger Rådet, om den pågældende medlemsstat sikrer en årlig forbedring i sin konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde dens mellemfristede budgetmålsætning med 0,5 % af BNP som benchmark.

Når kursen for tilpasning af den mellemfristede budgetmålsætning fastlægges for medlemsstater, der endnu ikke har nået denne målsætning, og når der tillades en midlertidig afvigelse fra denne målsætning for medlemsstater, der allerede har nået den, på den betingelse at der bevares en passende sikkerhedsmargen med hensyn til referenceværdien for underskuddet, og at budgetstillingen i programperioden forventes at vende tilbage til den mellemfristede budgetmålsætning, tager Rådet hensyn til gennemførelsen af større strukturreformer, som har direkte langsigtede omkostningsbesparende virkninger, bl.a. ved at øge den potentielle vækst, og derfor en konstaterbar indvirkning på de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt.

Man bør være særlig opmærksom på pensionsreformer, som indfører et flersøjlesystem, der omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret søjle. Medlemsstater, der gennemfører sådanne reformer, har lov til at afvige fra den tilsigtede tilpasning af deres mellemfristede budgetmålsætning eller fra målsætningen selv med en afvigelse, der afspejler reformens nettoomkomstninger for den offentligt styrede søjle på den betingelse, at afvigelsen forbliver midlertidig, og at der bevares en passende sikkerhedsmargen med hensyn til referenceværdien for underskuddet.«

b)

I stk. 2 erstattes ordene »to måneder« med ordene »tre måneder«.

6)

Henvisninger til traktatens artikel 103 og 109 C erstattes overalt i forordningen af henvisninger til henholdsvis artikel 99 og 114.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand


(1)  EUT C 144 af 14.6.2005, s. 17.

(2)  Udtalelse fra Europa-Parlamentet af 9. juni 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 21. juni 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets beslutning af 23. juni 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.

(4)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(5)  EFT C 236 af 2.8.1997, s. 1.

(6)  Bilag 2 til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2005.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1056/2005

af 27. juni 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabilitets- og vækstpagten bestod oprindelig af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (3), Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (4) og Det Europæiske Råds resolution af 17. juni 1997 om stabilitets- og vækstpagten (5). Stabilitets- og vækstpagten har vist sin nytte ved at fokusere på budgetdisciplin og har derved bidraget til en høj grad af makroøkonomisk stabilitet med lav inflation og lave renter, hvilket er en forudsætning for at skabe holdbar vækst og større beskæftigelse.

(2)

Den 20. marts 2005 vedtog Rådet en rapport om en bedre gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten, der sigter på at forbedre styringen og det nationale ejerskab til den finanspolitiske ramme ved at understøtte pagtens økonomiske grundlag og øge dens effektivitet, både i forebyggende og korrigerende henseende, på at sikre de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt, fremme væksten og undgå, at der pålægges fremtidige generationer uforholdsmæssigt store byrder. Rapporten blev godkendt af Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 23. marts 2005 (6), hvor det anføres, at rapporten opdaterer og supplerer stabilitets- og vækstpagten, som den nu er en integrerende del af.

(3)

I Økofin-Rådets rapport fra den 20. marts 2005, som Det Europæiske Råd tilsluttede sig på forårsmødet i 2005, bekræftede medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen deres vilje til at gennemføre traktaten og stabilitets- og vækstpagten effektivt og rettidigt ved hjælp af gensidig støtte og indbyrdes pres og arbejde nært og konstruktivt sammen om den økonomiske og finanspolitiske overvågning for at sikre, at pagtens regler håndhæves klart og effektivt.

(4)

Der er behov for at ændre forordning (EF) nr. 1467/97, sådan at den aftalte forbedring af stabilitets- og vækstpagtens implementering kan gennemføres fuldstændigt.

(5)

Det styrende princip for anvendelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er hurtig korrektion af et sådant underskud. Proceduren bør fortsat være enkel, gennemsigtig og retfærdig.

(6)

Begrebet en exceptionel overskridelse af referenceværdien, der skyldes et alvorligt økonomisk tilbageslag, bør revideres. I denne forbindelse bør der tages behørigt hensyn til den økonomiske forskelligartethed i Den Europæiske Union.

(7)

Kommissionen bør altid udarbejde en rapport på grundlag af traktatens artikel 104, stk. 3. Den bør i rapporten undersøge, om de undtagelser, der er omhandlet i artikel 104, stk. 2, foreligger. Kommissionens rapport i henhold til artikel 104, stk. 3, bør beskrive udviklingen i den økonomiske situation på mellemlang sigt og budgetstillingen på mellemlang sigt. Endvidere bør der tages behørigt hensyn til alle andre forhold, som efter den pågældende medlemsstats opfattelse er relevante for at kunne foretage en samlet kvalitativ vurdering af overskridelsen af referenceværdien.

(8)

En overskridelse tæt på referenceværdien, der afspejler gennemførelsen af pensionsreformer, som indfører et flersøjlesystem, der omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret søjle, bør i alle budgetvurderinger som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud undersøges nøje, fordi en gennemførelse af sådanne reformer medfører en forværring af den budgetmæssige situation på kort sigt, mens der sker en klar forbedring af de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt. Kommissionen og Rådet bør navnlig, når de efter artikel 104, stk. 12, i traktaten vurderer, om det uforholdsmæssigt store underskud er blevet korrigeret, bedømme udviklingen i underskudstallene som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og samtidig tage hensyn til reformens nettoomkostninger for den offentligt styrede søjle.

(9)

De proceduremæssige frister for Rådets afgørelser i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud bør forlænges, således at den pågældende medlemsstat bedre kan indpasse foranstaltningerne i den nationale budgetprocedure og udforme en mere sammenhængende pakke af foranstaltninger. Der bør navnlig være en hovedregel om, at fristen for Rådet til at fastslå, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud efter traktatens artikel 104, stk. 6, bør fastsættes til fire måneder efter de indberetningstidspunkter, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (7). Det vil have betydning for de tilfælde, hvor budgetdataene ikke er blevet valideret af Kommissionen (Eurostat) kort tid efter de indberetningstidspunkter, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3605/93.

(10)

For at sikre en hurtig korrektion af uforholdsmæssigt store underskud skal de medlemsstater, der befinder sig i en situation med uforholdsmæssigt store underskud, træffe virkningsfulde foranstaltninger og opnå en årlig mindsteforbedring af deres konjunkturkorrigerede saldo eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger. Som benchmark vil lande med et uforholdsmæssigt stort underskud skulle yde en årlig finanspolitisk indsats, cyklisk korrigeret og uden engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger.

(11)

De frister, inden for hvilke medlemsstaterne skal træffe virkningsfulde foranstaltninger, bør forlænges, sådan at foranstaltningerne bedre kan indpasses i de nationale budgetprocedurer, og sådan at der kan udformes mere sammenhængende helhedsløsninger.

(12)

Hvis den pågældende medlemsstat har truffet virkningsfulde foranstaltninger som følge af en henstilling efter artikel 104, stk. 7, i traktaten eller et pålæg efter artikel 104, stk. 9, og uventede negative økonomiske begivenheder med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser forhindrer korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud inden for den frist, Rådet har sat, bør det være muligt for Rådet at udstede en revideret henstilling efter artikel 104, stk. 7, eller et revideret pålæg efter artikel 104, stk. 9.

(13)

Den nuværende samlede periode på højst ti måneder fra indberetningstidspunkterne i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 3605/93 til beslutningen om at pålægge sanktioner svarer ikke længere til de ændrede frister i hver fase af proceduren og muligheden for at udstede reviderede henstillinger efter artikel 104, stk. 7, i traktaten eller reviderede pålæg efter artikel 104, stk. 9. Den samlede længste frist bør derfor tilpasses i overensstemmelse med disse ændringer.

(14)

For at afspejle disse ændringer er der også behov for at ændre de bestemmelser vedrørende gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for Det Forenede Kongerige, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1467/97 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1467/97 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2 og 3, erstattes af følgende stykker:

»2.   Når Kommissionen og Rådet efter traktatens artikel 104, stk. 3-6, vurderer og fastslår, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, kan de anse en overskridelse af referenceværdien, der skyldes et alvorligt økonomisk tilbageslag, for at være exceptionel i betydningen i artikel 104, stk. 2, litra a), andet led, hvis overskridelsen af referenceværdien skyldes en negativ årlig BNP-vækstrate eller et akkumuleret produktionstab i en langvarig periode med meget lav årlig vækst i BNP i forhold til potentialet.

3.   Kommissionen tager ved udarbejdelsen af en rapport efter traktatens artikel 104, stk. 3, hensyn til alle relevante forhold, der er angivet i artiklen. Rapporten skal beskrive udviklingen i den økonomiske situation på mellemlang sigt (særlig vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, implementering af politikker inden for rammerne af Lissabon-strategien og politikker til fremme af forskning og udvikling og innovation) og budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser i »gode tider«, gældsholdbarhed, offentlige investeringer og den overordnede kvalitet i de offentlige finanser). Kommissionen tager endvidere behørigt hensyn til alle andre forhold, som efter den pågældende medlemsstats opfattelse er relevante for at kunne foretage en samlet kvalitativ vurdering af overskridelsen af referenceværdien, og som medlemsstaten har forelagt Kommissionen og Rådet. I denne sammenhæng tages der specielt hensyn til budgetbestræbelser på at øge eller fastholde økonomiske bidrag på et højt niveau for at fremme international solidaritet og opfylde europæiske politiske mål, særlig europæisk integration, hvis dette har en skadelig virkning på en medlemsstats vækst og budget. En afbalanceret generel vurdering skal omfatte alle disse forhold.

4.   Hvis den dobbelte betingelse om det overordnede princip — at det offentlige underskud, inden der tages hensyn til de relevante forhold, der er nævnt i stk. 3, fortsat skal ligge tæt på referenceværdien, og overskridelsen af referenceværdien skal være midlertidig — er opfyldt, skal disse faktorer i faserne forud for, at det fastslås, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud efter traktatens artikel 104, stk. 4, 5 og 6, også tages i betragtning. Rådets afbalancerede generelle vurdering skal omfatte alle disse forhold.

5.   Kommissionen og Rådet skal i alle de budgetvurderinger, der foretages inden for rammerne af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, tage behørigt hensyn til gennemførelsen af pensionsreformer, som indfører et flersøjlesystem, der omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret søjle.

6.   Hvis Rådet har fastslået på grundlag af traktatens artikel 104, stk. 6, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat, tager Kommissionen og Rådet hensyn til de relevante forhold, der er nævnt i stk. 3, også i de efterfølgende faser i proceduren i artikel 104, bl.a. som beskrevet i artikel 3, stk. 5, og artikel 5, stk. 2, i denne forordning. Der tages imidlertid ikke hensyn til sådanne relevante forhold ved Rådets afgørelse efter traktatens artikel 104, stk. 12, om ophævelse af nogle af eller alle dets afgørelser efter artikel 104, stk. 6-9 og 11.

7.   I tilfælde af at underskuddet i en medlemsstat overskrider, men stadig ligger tæt på referenceværdien, og hvor overskridelsen afspejler gennemførelsen af en pensionsreform, som indfører et flersøjlesystem, der omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret søjle, skal Kommissionen og Rådet også tage hensyn til reformens omkostninger for den offentligt styrede søjle, når de bedømmer udviklingen i underskudstallene som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. I den forbindelse skal reformens nettoomkostninger indgå lineært degressivt i en overgangsperiode på fem år. Der skal også tages hensyn til nettoomkostningerne ved Rådets afgørelse efter traktatens artikel 104, stk. 12, om ophævelse af nogle af eller alle dets afgørelser efter artikel 104, stk. 6-9 og 11, hvis underskuddet fortsat er blevet væsentligt formindsket og har nået et niveau, der er tæt på referenceværdien.«

2)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Inden for, som hovedregel, fire måneder efter de indberetningstidspunkter, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 3605/93, fastslår Rådet efter traktatens artikel 104, stk. 6, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. Hvis Rådet fastslår, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, retter det samtidig henstillinger til den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 7.«

b)

Stk. 4 erstattes af følgende stykker:

»4.   Rådets henstilling efter traktatens artikel 104, stk. 7, fastsætter en frist på højst seks måneder for den pågældende medlemsstats iværksættelse af virkningsfulde foranstaltninger. Rådets henstilling fastsætter også en frist for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud, som bør gennemføres i året efter, at det er konstateret, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I henstillingen opfordrer Rådet medlemsstaten til at opnå en årlig mindsteforbedring på som benchmark mindst 0,5 % af BNP af den konjunkturkorrigerede saldo eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger for at sikre, at det uforholdsmæssigt store underskud korrigeres inden for fristen i henstillingen.

5.   Hvis der er truffet virkningsfulde foranstaltninger i overensstemmelse med en henstilling efter traktatens artikel 104, stk. 7, og uventede negative økonomiske forhold gør sig gældende med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser efter vedtagelsen af henstillingen, kan Rådet på grundlag af en henstilling fra Kommissionen beslutte at vedtage en revideret henstilling efter artikel 104, stk. 7. Den reviderede henstilling kan navnlig forlænge fristen for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud med et år under hensyntagen til de relevante forhold, der er omtalt i artikel 2, stk. 3, i denne forordning. Rådet vurderer, om der i forhold til de økonomiske prognoser i henstillingen er tale om uventede negative økonomiske forhold med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser.«

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   En rådsbeslutning om at pålægge den pågældende deltagende medlemsstat at træffe foranstaltninger til nedbringelse af underskuddet i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 9, træffes inden for to måneder efter, at Rådet i overensstemmelse med artikel 104, stk. 8, har konstateret, at der ikke er truffet virkningsfulde foranstaltninger. I pålægget opfordrer Rådet medlemsstaten til at opnå en årlig mindsteforbedring på som benchmark mindst 0,5 % af BNP af den konjunkturkorrigerede saldo eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger for at sikre, at det uforholdsmæssigt store underskud korrigeres inden for fristen i pålægget.

2.   Hvis der er truffet virkningsfulde foranstaltninger i overensstemmelse med et pålæg efter traktatens artikel 104, stk. 9, og uventede negative økonomiske forhold gør sig gældende med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser efter vedtagelsen af pålægget, kan Rådet på grundlag af en henstilling fra Kommissionen beslutte at vedtage et revideret pålæg efter traktatens artikel 104, stk. 9. Det reviderede pålæg kan navnlig forlænge fristen for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud med et år under hensyntagen til de relevante forhold, der er omtalt i artikel 2, stk. 3, i denne forordning. Rådet vurderer, om der i forhold til de økonomiske prognoser i pålægget er tale om uventede negative økonomiske forhold med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser.«

4)

I artikel 6, andet punktum, ændres ordene »to måneder« til »fire måneder«.

5)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Hvis en deltagende medlemsstat undlader at efterkomme Rådets beslutninger efter traktatens artikel 104, stk. 7 og 9, træffes Rådets beslutning om at pålægge sanktioner efter traktatens artikel 104, stk. 11, som hovedregel inden for 16 måneder efter de indberetningstidspunkter, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 3605/93. Hvis denne forordnings artikel 3, stk. 5, eller artikel 5, stk. 2, anvendes, ændres fristen på 16 måneder i overensstemmelse hermed. Der anvendes en fremskyndet procedure i tilfælde af et bevidst planlagt underskud, som Rådet finder uforholdsmæssigt stort.«

6)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Den periode, hvor proceduren suspenderes, medregnes hverken i den periode, der er nævnt ovenfor i artikel 6, eller i den periode, der er nævnt i artikel 7 i denne forordning.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3.   Efter udløbet af fristen ovenfor i artikel 3, stk. 4, første punktum, og efter udløbet af fristen i denne forordnings artikel 6, andet punktum, meddeler Kommissionen Rådet, om den finder, at de trufne foranstaltninger — under forudsætning af at de gennemføres fuldt ud, og at den økonomiske udvikling følger prognoserne — forekommer tilstrækkelige til at sikre fyldestgørende fremskridt i retning af korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud inden for de frister, Rådet har sat. Kommissionens meddelelse offentliggøres.«

7)

Henvisninger til traktatens artikel 104 C, 109 E, 109 F og 201 erstattes overalt i forordningen af henvisninger til henholdsvis artikel 104, 116, 117 og 269. Henvisning til EU-traktatens artikel D erstattes af henvisning til artikel 4.

8)

Bilaget til forordning (EF) nr. 1467/97 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand


(1)  Udtalelse af 3.6.2005 (EUT C 144 af 14.6.2005, s. 16).

(2)  Udtalelse af 9.6.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.

(4)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(5)  EFT C 236 af 2.8.1997, s. 1.

(6)  Bilag 2 til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2005.

(7)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 351/2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23).


BILAG

»BILAG

TIDSFRISTER GÆLDENDE FOR DET FORENEDE KONGERIGE

1.

For at sikre ligebehandling af samtlige medlemsstater tager Rådet, når det træffer beslutninger inden for rammerne af denne forordnings afsnit 2, 3 og 4, hensyn til, at Det Forenede Kongerige har et andet finansår, således at beslutninger vedrørende Det Forenede Kongerige træffes på et tidspunkt i dets finansår, der svarer til det tidspunkt, hvor der er eller vil blive truffet beslutninger for de øvrige medlemsstater.

2.

Bestemmelserne i kolonne II træder i stedet for bestemmelserne i kolonne I.

Kolonne I

Kolonne II

»som hovedregel fire måneder efter de indberetningstidspunkter, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93«

(Artikel 3, stk. 3)

»som hovedregel seks måneder efter udgangen af det finansår, hvor underskuddet opstod,«

»i året efter, at det er konstateret«

(Artikel 3, stk. 4)

»i finansåret efter, at det er konstateret«

»som hovedregel 16 måneder fra indberetningstidspunkterne fastlagt i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 3605/93«

(Artikel 7)

»som hovedregel 18 måneder efter udgangen af det finansår, hvor underskuddet opstod,«

»det foregående år«

(Artikel 12, stk. 1)

»det foregående finansår« «


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1057/2005

af 6. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1058/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en licitation over restitutionen ved eksport af byg til visse tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af den nuværende situation på kornmarkederne har det vist sig hensigtsmæssigt at åbne en licitation over eksportrestitutionen for byg i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(2)

I forordning (EF) nr. 1501/95 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser for licitationsproceduren for fastsættelse af eksportrestitutionen. Blandt licitationsforpligtelserne er pligten til at indgive en ansøgning om eksportlicens og til at stille sikkerhed. Denne sikkerheds størrelse bør fastsættes.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte en særlig gyldighedsperiode for de licenser, der udstedes i forbindelse med denne licitation. Gyldighedsperioden bør være i overensstemmelse med behovene på verdensmarkedet i produktionsåret 2005/06.

(4)

For at sikre lige behandling af alle interesserede parter er det nødvendigt at fastsætte, at gyldighedsperioden for de udstedte licenser er den samme.

(5)

Med henblik på en tilfredsstillende afvikling af licitationsproceduren bør der fastsættes en minimumsmængde samt frist og form for fremsendelse af buddene til de kompetente organer.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over eksportrestitutionen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1501/95.

2.   Licitationen omfatter byg, der skal eksporteres til Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen.

3.   Licitationen er åben indtil den 22. juni 2006. Så længe den varer, holdes der ugentlige licitationer, for hvilke mængderne og fristerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Uanset artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1501/95 udløber fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation den 14. juli 2005.

Artikel 2

Et bud er kun gyldigt, hvis det omfatter en mængde på mindst 1 000 tons.

Artikel 3

Den sikkerhed, der omhandles i artikel 5, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1501/95, er på 12 EUR/ton.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (3) anses de eksportlicenser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1501/95, med henblik på fastlæggelsen af deres gyldighedsperiode som udstedt på dagen for indgivelsen af buddet.

2.   De eksportlicenser, der er udstedt i forbindelse med licitationen i denne forordning, gælder fra udstedelsesdagen som defineret i stk. 1 til udgangen af fjerde efterfølgende måned.

Artikel 5

Medlemsstaterne tilsender ved anvendelse af formularen i bilaget Kommissionen en elektronisk meddelelse om de indgivne bud senest halvanden time efter udløbet af fristen for den ugentlige indgivelse af bud, således som fastsat i licitationsbekendtgørelsen.

Hvis der ikke indgives bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for den i stk. 1 nævnte frist.

Fristerne for indgivelse af bud svarer til belgisk tid.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1741/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 17).


BILAG

Formular (1)

Licitation over restitutionen ved eksport af byg til visse tredjelande

(Forordning (EF) nr. 1058/2005)

(Sidste frist for indgivelse af bud)

1

2

3

Nummerering af de bydende

Mængde (tons)

Eksportrestitutionsbeløbet (EUR/ton)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

osv.

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1059/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en licitation over restitutionen ved eksport af blød hvede til visse tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af den nuværende situation på kornmarkederne har det vist sig hensigtsmæssigt at åbne en licitation over eksportrestitutionen for blød hvede i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(2)

I forordning (EF) nr. 1501/95 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser for licitationsproceduren for fastsættelse af eksportrestitutionen. Blandt licitationsforpligtelserne er pligten til at indgive en ansøgning om eksportlicens og til at stille sikkerhed. Denne sikkerheds størrelse bør fastsættes.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte en særlig gyldighedsperiode for de licenser, der udstedes i forbindelse med denne licitation. Gyldighedsperioden bør være i overensstemmelse med behovene på verdensmarkedet i produktionsåret 2005/06.

(4)

For at sikre lige behandling af alle interesserede parter er det nødvendigt at fastsætte, at gyldighedsperioden for de udstedte licenser er den samme.

(5)

For at undgå reimport bør eksporten inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en tilfredsstillende afvikling af licitationsproceduren bør der fastsættes en minimumsmængde samt frist og form for fremsendelse af buddene til de kompetente organer.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over eksportrestitutionen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1501/95.

2.   Licitationen omfatter blød hvede til eksport til bestemmelseslande, med undtagelse af Albanien, Bulgarien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (3) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Rumænien og Schweiz.

3.   Licitationen er åben indtil den 22. juni 2006. Så længe den varer, holdes der ugentlige licitationer, for hvilke mængderne og fristerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Uanset artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1501/95 udløber fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation den 14. juli 2005.

Artikel 2

Et bud er kun gyldigt, hvis det omfatter en mængde på mindst 1 000 tons.

Artikel 3

Den sikkerhed, der omhandles i artikel 5, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1501/95, er på 12 EUR/ton.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4) anses de eksportlicenser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1501/95, med henblik på fastlæggelsen af deres gyldighedsperiode som udstedt på dagen for indgivelsen af buddet.

2.   De eksportlicenser, der er udstedt i forbindelse med licitationen i denne forordning, gælder fra udstedelsesdagen som defineret i stk. 1 til udgangen af fjerde efterfølgende måned.

Artikel 5

Medlemsstaterne tilsender ved anvendelse af formularen i bilaget Kommissionen en elektronisk meddelelse om de indgivne bud senest halvanden time efter udløbet af fristen for den ugentlige indgivelse af bud, således som fastsat i licitationsbekendtgørelsen.

Hvis der ikke indgives bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for den i stk. 1 nævnte frist.

Fristerne for indgivelse af bud svarer til belgisk tid.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution nr. 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1741/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 17).


BILAG

Formular (1)

Licitation over restitutionen ved eksport af blød hvede til visse tredjelande

(Forordning (EF) nr. 1059/2005)

(Sidste frist for indgivelse af bud)

1

2

3

Nummerering af de bydende

Mængde (tons)

Eksportrestitutionsbeløb (EUR/ton)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

osv.

 

 


(1)  Sendes til Generaldirektoratet for Landbrug (D/2).


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1060/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det slovakiske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 30 000 t blød hvede fra det slovakiske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der er åbnet ved denne forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Ifølge artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 kan tilslagsmodtageren inden for et bestemt loft få refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder. På grund af Slovakiets geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det slovakiske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 30 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

4.   I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får tilslagsmodtageren inden for et loft, der fastsættes i licitationsbekendtgørelsen, de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder refunderet.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det slovakiske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tlf. 421-2-58243271

Fax. 421-2-58243362

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst én analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det slovakiske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution nr. 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).

(6)  EUT L 100 af 20.4.2003, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det slovakiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1060/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

på lettisk

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det slovakiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt

(EUR/t) (2)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr.ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1061/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det polske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 250 000 t blød hvede fra det polske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør eksporten i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, begrænses til at omfatte visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en ajourføring af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det polske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 250 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, som åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det polske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tlf. (48-22) 661 78 10

Fax (48-22) 661 78 26.

Article 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Partiet skal udskiftes senest tre dage efter, at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, hvor partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det polske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det polske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1061/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

på lettisk

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det polske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt (2)

(EUR/t)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr. ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1062/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det østrigske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 80 000 t blød hvede fra det østrigske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der er åbnet ved denne forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Ifølge artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 kan tilslagsmodtageren inden for et bestemt loft få refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder. På grund af Østrigs geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det østrigske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 80 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

4.   I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får tilslagsmodtageren inden for et loft, der fastsættes i licitationsbekendtgørelsen, de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder refunderet.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det østrigske interventionsorgan på nedenstående adresse:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax:

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469.

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det østrigske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det østrigske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1062/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

på lettisk

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det østrigske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt (2)

(EUR/t)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr. ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1063/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tjekkiske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 180 000 t blød hvede fra det tjekkiske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der er åbnet ved denne forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Ifølge artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 kan tilslagsmodtageren inden for et bestemt loft få refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder. På grund af Tjekkiets geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tjekkiske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 180 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

4.   I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får tilslagsmodtageren inden for et loft, der fastsættes i licitationsbekendtgørelsen, de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder refunderet.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det tjekkiske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha1

Tlf.: (420) 222 871 667/403

Fax: (420) 222 296 806 404

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det tjekkiske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tjekkiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1063/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

på lettisk

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det tjekkiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt

(EUR/t) (2)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr. ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1064/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det litauiske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 150 000 t blød hvede fra det litauiske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør eksporten i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, begrænses til at omfatte visse tredjelande.

(6)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det litauiske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 150 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, som åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det litauiske interventionsorgan på nedenstående adresse:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12

Vilnius, Litauen

Tlf.: 370-5-2685049

Fax: 370-5-2685061.

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Partiet skal udskiftes senest tre dage efter, at tilslagsmodtageren har anmodet herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det litauiske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det litauiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1064/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

på lettisk

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det litauiske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt (2)

(EUR/t)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr. ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1065/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2) er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) er der fastsat fælles regler for kontrol med anvendelse af og destination for produkter fra intervention.

(3)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 300 000 t byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport skal eksport inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

For at modernisere forvaltningen af ordningen bør det fastsættes, at de af Kommissionen ønskede oplysninger skal fremsendes elektronisk.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan åbner på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser en løbende licitation med henblik på eksport af byg, der er i dets besiddelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter højst 300 000 t byg med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Amerikas Forenede Stater, Liechtenstein, Mexico, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i medfør af denne forordning anvendes der hverken eksportrestitution, eksportafgift eller månedlig forhøjelse.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for eksport, lig med den i buddet anførte pris, uden månedlig forhøjelse.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Bud afgivet i forbindelse med denne licitation skal ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid), bortset fra den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006, 25. maj 2006 og 15. juni 2006, da der ikke vil blive gennemført licitation i de pågældende uger.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76.

Artikel 6

Interventionsorganet og lagerholderen samt tilslagsmodtageren, såfremt denne ønsker det, foretager efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, som dog ikke må være lagerholderen.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom og inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 64 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den i stk. 1, litra b), nævnte margen, kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage partiet.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet herom, idet han benytter skemaet i bilag I.

3.   Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, kan tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Han frigøres dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet herom, idet han benytter skemaet i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti interventionsbyg af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom, idet han benytter skemaet i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans første anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet på trods af gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet herom, idet han benytter skemaet i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af byg finder sted, inden analyseresultaterne foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra tidspunktet for partiets afhentning, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for lagerholderen.

2.   Udgifterne til prøveudtagning og analyse som omhandlet i artikel 6, bortset fra udgifterne omhandlet i artikel 7, stk. 3, afholdes af EUGFL for én analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden samt udgifter til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske foretaget, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenter vedrørende salg af byg efter nærværende forordning og specielt eksportlicensen, den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 være forsynet med en af angivelserne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på licitationsdagen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og resten inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det tyske interventionsorgan underretter elektronisk Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag III anvendes.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning og i givet fald udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

(Forordning (EF) nr. 1065/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

rumvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Angivelser omhandlet i artikel 10

:

på spansk

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

på dansk

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

på tysk

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

på estisk

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

på græsk

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

på engelsk

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

på fransk

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

på italiensk

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

på lettisk

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

på polsk

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

på portugisisk

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

på slovensk

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

på finsk

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

på svensk

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

(Forordning (EF) nr. 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt

(EUR/t) (2)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr. ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/54


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1066/2005

af 6. juli 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det ungarske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (3) fastsættes fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention.

(3)

Som følge af den nuværende markedssituation bør der åbnes en løbende licitation med henblik på eksport af 500 000 t blød hvede fra det ungarske interventionsorgan.

(4)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så de ønskede mål kan nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(5)

For at undgå reimport bør der i forbindelse med den licitation, der er åbnet ved denne forordning, kun kunne eksporteres til visse tredjelande.

(6)

Ifølge artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 kan tilslagsmodtageren inden for et bestemt loft få refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder. På grund af Ungarns geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

Med henblik på en modernisering af forvaltningssystemet bør oplysningerne til Kommissionen fremsendes elektronisk.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det ungarske interventionsorgan indleder en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som det ligger inde med, på de betingelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2131/93, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 500 000 t blød hvede til eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) og Schweiz.

Artikel 3

1.   Ved eksport i henhold til denne forordning anvendes der hverken eksportrestitutioner, eksportafgifter eller månedlige forhøjelser.

2.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

3.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales ved eksport, lig med den pris, der er anført i buddet uden månedlig forhøjelse.

4.   I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får tilslagsmodtageren inden for et loft, der fastsættes i licitationsbekendtgørelsen, de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted for de eksporterede mængder refunderet.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   De bud, der indgives i forbindelse med den licitation, der åbnes ved denne forordning, skal ikke ledsages af en ansøgning om eksportlicens, jf. artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 14. juli 2005, kl. 9.00 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid) undtagen torsdag den 21. juli 2005, 4. august 2005, 18. august 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 og 25. maj 2006, fordi der i disse uger ikke afholdes licitation.

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 22. juni 2006 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2.   Buddene skal indgives til det ungarske interventionsorgan på nedenstående adresse:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tlf.: (36) 1-219 62 60

Fax: (36) 1-219 62 59

Artikel 6

Interventionsorganet, oplagringsvirksomheden og tilslagsmodtageren foretager, hvis tilslagsmodtageren ønsker det, efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 t, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, der dog ikke må være oplagringsvirksomheden.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages senest syv arbejdsdage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom eller inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen.

Analyseresultaterne meddeles Kommissionen elektronisk i tilfælde af tvist.

Artikel 7

1.   Tilslagsmodtageren skal acceptere partiet, som det foreligger, hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (6)

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres.

2.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den margen, der er nævnt i stk. 1, litra b), kan tilslagsmodtageren:

a)

enten acceptere partiet, som det foreligger

b)

eller afvise at overtage det pågældende parti.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b), frigøres tilslagsmodtageren først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

3.   Hvis det af det endelige analyseresultat fremgår, at kvaliteten er lavere end minimumskravene for intervention, må tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Tilslagsmodtageren frigøres først for alle sine forpligtelser for det pågældende parti, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 8

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), og stk. 3, kan tilslagsmodtageren anmode interventionsorganet om at levere et andet parti blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerhedsstillelsen ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens anmodning herom. Tilslagsmodtageren informerer straks Kommissionen herom ved hjælp af formularen i bilag I.

Hvis tilslagsmodtageren ikke senest en måned efter den første anmodning om udskiftning af partiet har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet efter gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhedsstillelserne, efter straks at have informeret Kommissionen og interventionsorganet ved hjælp af formularen i bilag I.

Artikel 9

1.   Hvis udlagringen af den bløde hvede finder sted, inden de analyseresultater, der er nævnt i artikel 6, foreligger, bærer tilslagsmodtageren alle risici fra det tidspunkt, partiet afhentes, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for oplagringsvirksomheden.

2.   Udgifterne til de prøveudtagninger og analyser, der er nævnt i artikel 6, undtagen dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, afholdes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) for højst en analyse pr. 500 t, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden og udgifterne til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske, afholdes af denne.

Artikel 10

Uanset artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3002/92 skal dokumenterne vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning, specielt eksportlicensen, udlagringsanvisningen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5, være forsynet med en af påtegningerne i bilag II.

Artikel 11

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med eksportforpligtelsen en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på tilslagsdatoen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og anden halvdel inden kornets afhentning.

Artikel 12

Det ungarske interventionsorgan underretter Kommissionen elektronisk om de modtagne bud senest to timer efter, at fristen for indgivelse af bud er udløbet. Meddelelsen sendes på en formular som vist i bilag III.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (EFT L 104 af 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 100 af 20.4.2003, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


BILAG I

Meddelelse om afvisning af en eventuel udskiftning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det ungarske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1066/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Tilslagsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:


Parti nr.

Mængde

(t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

% spirede kerner

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

andet


BILAG II

Påtegninger, jf. artikel 10

:

på spansk

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

på tjekkisk

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

på dansk

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

på tysk

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

på estisk

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

på græsk

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

på engelsk

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

på fransk

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

på italiensk

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

på lettisk

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

på litauisk

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

på ungarsk

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

på nederlandsk

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

på polsk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

på portugisisk

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

på slovakisk

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

på slovensk

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

på finsk

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

på svensk

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


BILAG III

Formular (1)

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det ungarske interventionsorgan

(Forordning (EF) nr. 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde

(t)

Pris budt (2)

(EUR/t)

Tillæg (+)

Fradrag (–)

(EUR/t) (p.m.)

Handelsomkostninger (3)

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Sendes til GD AGRI (D/2).

(2)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

(3)  Handelsomkostningerne svarer til de udgifter til tjenesteydelser og forsikring, der påløber efter varens udlagring fra interventionslageret, og til den befinder sig franko om bord (fob) i eksporthavnen, dog ikke transportomkostninger. De indberettede omkostninger beregnes på grundlag af gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som interventionsorganet har konstateret i løbet af de seks måneder, der går forud for indledningen af licitationsperioden, og udtrykkes i euro pr. ton.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/60


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1067/2005

af 6. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 27, stk. 4, og artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 (2) indeholder en liste over produkter, der er kvalificeret til intervention. Bilag VI til nævnte forordning indeholder adresserne på interventionsorganerne. Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 bør oplysningerne om disse medlemsstater indsættes i de nævnte bilag.

(2)

Forordning (EF) nr. 562/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 562/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1592/2001 (EFT L 210 af 3.8.2001, s. 18).


BILAG I

»BILAG II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3«


BILAG II

»BILAG VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section »cheptel et viande«

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96«


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/65


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1068/2005

af 6. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 824/2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 1784/2003 skal der fra høståret 2004/05 ikke længere være nogen intervention for rugs vedkommende. Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (2) bør derfor tilpasses for at tage hensyn til denne nye situation.

(2)

Blød hvede og hård hvede er kornarter, for hvilke der er fastsat kriterier for minimumskvaliteten for konsum, og som skal opfylde sundhedsnormerne i Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (3). De andre kornarter er hovedsagelig bestemt for dyrefoder og skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (4). Det bør fastsættes, at disse normer gælder ved overtagelsen af de pågældende produkter under den nuværende interventionsordning.

(3)

Visse af disse normer finder anvendelse fra den 1. juli 2006 ved produkternes første forarbejdning. For at sikre at korn, der overtages inden nævnte dato, kan markedsføres på de bedst mulige betingelser ved deres levering fra en interventionsordning, bør det allerede fra høståret 2005/06 gælde, at de produkter, der tilbydes til intervention, opfylder disse normer.

(4)

Mykotoksinernes udviklingsmuligheder viser sig at være nært knyttet til særlige betingelser, der kan identificeres hovedsagelig på basis af klimaforskellene under væksten og især under kornets blomstring.

(5)

Den risiko, der er knyttet til en overskridelse af maksimumstærsklerne for tilladelige forurenende stoffer, kan identificeres af interventionsorganerne på basis af de oplysninger, de har modtaget fra de bydende, og deres egne analysekriterier. For at begrænse de finansielle omkostninger er det derfor berettiget kun at kræve analyser under interventionsorganernes ansvar forud for produkternes overtagelse, når en risikoanalyse gør det muligt at garantere produkternes kvalitet ved anbringelsen under interventionsordningen.

(6)

Artikel 2 og 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 af 27. november 1990 om fastlæggelse af de elementer, der skal tages i betragtning i årsregnskaberne for de interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, som finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (5), fastsætter ansvarsreglerne. De nævnte artikler fastsætter navnlig, at medlemsstaterne træffer alle foranstaltninger for at sikre, at produkter, som har været genstand for EF-intervention, opbevares korrekt, og at mængder, hvis kvalitet er forringet som følge af de fysiske oplagringsvilkår eller for lang opbevaring, bogføres som udgået af interventionslageret på den dato, hvor kvalitetsforringelsen er konstateret. De præciserer ligeledes, at et produkt betragtes som forringet, hvis det ikke længere opfylder de kvalitetskrav, der var gældende ved opkøbet. Det er derfor kun forringelser, der er knyttet til disse bestemmelser, der kan finansieres over EF-budgettet. Når en medlemsstat har truffet en utilstrækkelig beslutning ved opkøbet af produktet med hensyn til den risikoanalyse, der kræves efter de nuværende bestemmelser, er det derfor dens eget ansvar, hvis det senere skulle vise sig, at produktet ikke overholder minimumsnormerne. En sådan beslutning vil nemlig ikke gøre det muligt at sikre produktets kvalitet og dermed en korrekt opbevaring. Det bør derfor præciseres, hvornår medlemsstaten skal holdes ansvarlig.

(7)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 824/2000 indeholder til bestemmelse af kvaliteten af korn, der tilbydes til intervention, en liste over metoder opdelt efter analysekriterier. Blandt disse metoder har Den Internationale Standardiseringsorganisation foretaget en tilpasning af metoden til at bestemme Hagberg-faldtallet. Den pågældende reference bør tilpasses. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at præcisere de analysemetoder, der er knyttet til overholdelsen af normerne vedrørende forurenende stoffer.

(8)

Det er af klarheds- og præcisionshensyn nødvendigt med en ny udformning af artikel 6 i forordning (EF) nr. 824/2000 for så vidt angår rækkefølgen af de bestemmelser, der er knyttet dertil. På baggrund af det risikoanalyseprincip, der er anvendt til kontrollen af mykotoksiner, er det berettiget blandt de analyser, hvortil udgifterne afholdes af den bydende, at medtage dem, der er knyttet til bestemmelsen af mykotoksinindholdet.

(9)

Forordning (EF) nr. 824/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 824/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»I de i artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1784/2003 omhandlede perioder kan enhver, der ligger inde med ensartede partier på mindst 80 tons blød hvede, byg, majs, sorghum eller på mindst 10 tons hård hvede, der er høstet i Fællesskabet, tilbyde dette korn til interventionsorganet.«

2)

Artikel 2, stk. 2, første og andet afsnit, affattes således:

»Kornet anses for at være af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet, når det har den for den pågældende kornart karakteristiske farve og en sund lugt, samt er frit for levende skadedyr (herunder mider) på alle udviklingsstadier, når det opfylder de i bilag I fastsatte kriterier for minimumskvaliteten, og de ifølge fællesskabsbestemmelserne gældende maksimalt tilladte niveauer for forurenende stoffer, herunder radioaktivitet, ikke overskrides. I denne forbindelse er de maksimalt tilladte niveauer for forurenende stoffer, der ikke må overskrides, følgende:

for blød hvede og hård hvede: dem, der er fastsat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 (6), inkl. kravene vedrørende det niveau for fusariumtoksiner for blød hvede og hård hvede, der er fastsat i punkt 2.4 til 2.7 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 (7)

for byg, majs, sorghum: dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (8).

Medlemsstaterne kontrollerer niveauet for de forurenende stoffer, herunder radioaktivitet, på basis af en målrettet risikoanalyse under hensyn til især oplysningerne fra den bydende og dennes forpligtelser med hensyn til overholdelsen af normerne, navnlig vedrørende de analyseresultater, som den bydende har opnået. Om nødvendigt fastsættes hyppigheden og omfanget af kontrolforanstaltningerne efter proceduren i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003, navnlig når markedssituationen kan blive alvorligt forstyrret af de forurenende stoffer.

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.7 affattes således:

»3.7.

Hagberg-faldtallet (test for amylaseaktivitet) bestemmes efter ISO-metode 3093:2004.«

b)

Følgende indsættes som punkt 3.10:

»3.10.

Prøveudtagningsmetoderne og referenceanalysemetoderne for bestemmelse af mykotoksinindholdet er dem, der er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 466/2001.«

4)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Interventionsorganet lader under sit ansvar en analyse foretage af de kvalitative og tekniske egenskaber af kornet i de udtagne prøver senest 20 arbejdsdage efter den dato, hvor den repræsentative prøve blev fremstillet.

2.   Omkostningerne til følgende undersøgelser påhviler den bydende:

a)

bestemmelse af tannin i sorghum

b)

test for amylaseaktivitet (Hagberg)

c)

bestemmelse af protein i hård hvede og blød hvede

d)

Zélény-test

e)

test af maskinbearbejdelighed

f)

analyser af de forurenende stoffer.

3.   Hvis de i stk. 1 nævnte analyser viser, at det tilbudte korn ikke svarer til den minimumskvalitet, der kræves ved intervention, tager den bydende kornet tilbage på egen bekostning. Han bærer endvidere alle påløbne omkostninger.

4.   I tilfælde af tvist underkaster interventionsorganet på ny de pågældende produkter den fornødne kontrol, og omkostningerne herved afholdes af den tabende part.«

5)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

Når andelen af knækkede kerner overstiger 3 % for hård hvede, blød hvede og byg og 4 % for majs og sorghum, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

d)

Når andelen af kornbesats (urenheder) overstiger 2 % for hård hvede, 4 % for majs og sorghum og 5 % for blød hvede og byg, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.«

b)

Litra f) affattes således:

»f)

Når andelen af andre urenheder (Schwarzbesatz) overstiger 0,5 % for hård hvede og 1 % for blød hvede, byg, majs og sorghum, foretages der et fradrag på 0,1 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.«

6)

I artikel 10 indsættes følgende som stk. 3:

»3.   Når den kontrol, der er fastsat i denne forordning, skal foretages på basis af den risikoanalyse, der omhandles i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, henhører de finansielle konsekvenser som følge af den manglende overholdelse af de maksimalt tilladte niveauer for forurenende stoffer under medlemsstatens finansielle ansvar. Dette ansvar påtages, uden at dette er til hinder for medlemsstatens egne søgsmål mod den bydende eller oplagringsvirksomheden, såfremt disse ikke overholder deres forpligtelser.

Med hensyn til ochratoksin A og aflatoksin bærer EU-budgettet dog det finansielle ansvar, hvis den pågældende medlemsstat kan føre et for Kommissionen tilfredsstillende bevis for, at normerne er overholdt ved anbringelsen, at de normale oplagringsvilkår er overholdt, og at oplagringsvirksomheden har overholdt sine øvrige forpligtelser.«

7)

I bilag I udgår kolonnen »Rug«.

8)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.2, litra a), første afsnit, affattes således:

»Kerner, der, efter at samtlige andre i dette bilag nævnte bestanddele af kornprøven er fjernet, falder gennem slidssigter med følgende slidsbredder: blød hvede 2,0 mm, hård hvede 1,9 mm og byg 2,2 mm.«

b)

Punkt 2.3 udgår.

9)

I bilag III, punkt 1, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»For blød hvede, hård hvede og byg sigtes en gennemsnitsprøve på 250 g gennem to slidssigter, den ene med en slidsbredde på 3,5 mm og den anden med en slidsbredde på 1,0 mm, i begge tilfælde i et halvt minut.«

b)

Syvende afsnit affattes således:

»Delprøven sigtes i et halvt minut gennem en sigte med en slidsbredde på 2,0 mm for blød hvede, 1,9 mm for hård hvede og 2,2 mm for byg. De bestanddele, der passerer gennem denne sigte, betragtes som uudviklede kerner. Frostskadede samt umodne grønne kerner henhører under gruppen »uudviklede kerner«.«

10)

I fodnoten på side 2 i bilag IV affattes andet afsnit således:

»Ventilationen skal være af en sådan beskaffenhed, at forskellen mellem de resultater, der opnås efter to timers tørring af småkernet korn (blød hvede, hård hvede, byg og sorghum) eller fire timers tørring af majs, for alle de prøver af fine gryn, henholdsvis majs, som skabet kan rumme, og de resultater, der opnås efter tre timers tørring af småkernet korn og fem timers tørring af majs, er mindre end 0,15 %.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

De bestemmelser vedrørende fusariumtoksiner samt vedrørende metoden til kontrol af niveauerne for forurenende stoffer, der er indført ved artikel 1, nr. 2), kan dog kun anvendes for korn høstet og overtaget fra og med høståret 2005/06.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(3)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/8/EF (EUT L 27 af 29.1.2005, s. 44).

(5)  EFT L 337 af 4.12.1990, s. 3.

(6)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(7)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 856/2005 (EUT L 143 af 7.6.2005, s. 3).

(8)  EFT L 140 af 30.5.2002 s. 10«.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/69


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1069/2005

af 6. juli 2005

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 7. juli 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/71


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1070/2005

af 6. juli 2005

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld på grundlag af den konstaterede verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

(2)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være mest repræsentative for den internationale handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1591/2001.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 23,984 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

7.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/72


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. juli 2005

om afvisning af at optage triazamat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2005) 1960)

(EØS-relevant tekst)

(2005/487/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktive stoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 703/2001 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser om iværksættelsen af anden fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Hvad angår det aktive stof triazamat meddelte anmelderen den 7. juli 2004 Kommissionen, at stoffet ikke længere ønskedes optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Dette aktive stof bør derfor ikke optages i nævnte bilag, og medlemsstaterne bør tilbagekalde samtlige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazamat.

(3)

Der bør indrømmes en frist til bortskaffelse, oplagring, afsætning og anvendelse af eksisterende lagre, således at disse lagre kun kan anvendes i yderligere én dyrkningsperiode.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Triazamat optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivt stof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for, at:

1)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazamat, trækkes tilbage senest den 4. januar 2006.

2)

der fra datoen for offentliggørelsen ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazamat.

Artikel 3

Eventuelle frister til bortskaffelse, opbevaring, afsætning og anvendelse af eksisterende lagre, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 4. januar 2007.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/34/EF (EUT L 125 af 18.5.2005, s. 5).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6.