ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 171

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
2. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1027/2005 af 1. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1028/2005 af 1. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1029/2005 af 1. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 85. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1030/2005 af 1. juli 2005 om den 338. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2005 af 1. juli 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2005 af 1. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2005 af 1. juli 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1034/2005 af 1. juli 2005 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg fra den 1. juli 2005

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1035/2005 af 1. juli 2005 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves fra den 1. juli 2005

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1036/2005 af 1. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1037/2005 af 1. juli 2005 om nødforanstaltninger til beskyttelse og genopretning af ansjosbestanden i ICES-underområde VIII

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1038/2005 af 1. juli 2005 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

25

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 24. juni 2005 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget

26

 

*

Rådets afgørelse af 24. juni 2005 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget

27

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2004 om sag COMP/D2/32448 og 32450, Compagnie Maritime Belge SA (fortsættelse efter EF-Domstolens dom af 16 marts 2000) (meddelt under nummer K(2004) 1779)

28

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1027/2005

af 1. juli 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1028/2005

af 1. juli 2005

om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 166. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Mindste salgspris

Smør ≥ 82 %

Til det ubehandlede smør

206,1

210

Koncentreret

204,1

Forarbejdningssikkerhed

Til det ubehandlede smør

73

73

Koncentreret

73


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1029/2005

af 1. juli 2005

om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 85. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 85. særlige licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 28. juni 2005, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:

mindstesalgsprisen:

195,24 EUR/100 kg

forarbejdningssikkerheden:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1030/2005

af 1. juli 2005

om den 338. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det besluttes, at den 338. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1031/2005

af 1. juli 2005

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukt (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 214/2001 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 21. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 214/2001, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 28. juni 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver til 196,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1032/2005

af 1. juli 2005

om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 166. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøttebeløb

Smør ≥ 82 %

41

37,5

Smør < 82 %

36,1

Koncentreret smør

Fløde

20

16

Forarbejdningssikkerhed

Smør

45

Koncentreret smør

Fløde

22


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1033/2005

af 1. juli 2005

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 22. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 28. juni 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 275 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1034/2005

af 1. juli 2005

om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg fra den 1. juli 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 (1) blev der fastsat bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter og indført en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 228/2004 af 3. februar 2004 om overgangsforanstaltninger for forordning (EF) nr. 565/2002 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (2) blev der fastsat foranstaltninger, som giver importører i disse lande (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) mulighed for at gøre brug af forordning (EF) nr. 565/2002. Med disse foranstaltninger indføres der en sondring mellem traditionelle og nye importører i de nye medlemsstater, og de mængder, for hvilke traditionelle importører i de nye medlemsstater kan indgive licensansøgninger, tilpasses, så disse kan gøre brug af ordningen.

(3)

For at sikre den fortsatte forsyning af markedet i det udvidede EF, idet der tages hensyn til forsyningsvilkårene i de nye medlemsstater inden deres tiltrædelse af Den Europæiske Union, bør der som en selvstændig og midlertidig foranstaltning åbnes et importtoldkontingent for hvidløg, fersk eller kølet, henhørende under KN-kode 0703 20 00. Det nye kontingent supplerer de kontingenter, der blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2004 (3), (EF) nr. 1743/2004 (4) og (EF) nr. 218/2005 (5).

(4)

Det nye kontingent bør åbnes som en overgangsforanstaltning og ikke foregribe resultatet af de igangværende forhandlinger i forbindelse med Verdenshandelsorganisationen som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse.

(5)

Forvaltningskomitéen for Frugt og Grønsager har ikke afgiver udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. juli 2005 åbnes der et autonomt toldkontingent på 4 400 tons med løbenummer 09.4018 (i det følgende benævnt det »autonome kontingent«) for import til EF af hvidløg, fersk eller kølet, henhørende under KN-kode 0703 20 00.

2.   Værditoldsatsen for produkter, der importeres i forbindelse med det autonome kontingent, er på 9,6 %.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 565/2002 og (EF) nr. 228/2004 anvendes ved forvaltningen af det autonome kontingent, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Bestemmelserne i artikel 1, artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 anvendes dog ikke ved forvaltningen af det autonome kontingent.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med det autonome kontingent, i det følgende benævnt »licenserne«, er kun gyldige til den 30. september 2005.

I licensernes rubrik 24 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag I.

Artikel 4

1.   Importørerne kan indgive licensansøgninger til medlemsstaternes myndigheder i de første fem arbejdsdage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

I licensernes rubrik 20 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag II.

2.   En licensansøgning, der indgives af en importør, må højst omfatte 10 % af det autonome kontingents mængde.

Artikel 5

Det autonome kontingent fordeles som følger:

70 % til traditionelle importører

30 % til nye importører.

Hvis den mængde, der tildeles en kategori af importører, ikke udnyttes fuldt ud, kan restmængden tildeles den anden kategori.

Artikel 6

1.   Den syvende arbejdsdag efter dagen for ikrafttrædelsen af denne forordning meddeler medlemsstaterne Kommissionen, for hvilke mængder der er ansøgt om licenser.

2.   Licenserne udstedes den tolvte arbejdsdag efter dagen for ikrafttrædelsen af denne forordning, for så vidt Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger, jf. stk. 3.

3.   Konstaterer Kommissionen ud fra de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 1, at licensansøgningerne overstiger de disponible mængder for en kategori af importører i henhold til artikel 5, fastsætter den ved forordning en fast procentsats for nedsættelse af de pågældende ansøgninger.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).

(2)  EUT L 39 af 11.2.2004, s. 10.

(3)  EUT L 203 af 8.6.2004, s. 7.

(4)  EUT L 311 af 8.10.2004, s. 19.

(5)  EUT L 39 af 11.2.2005, s. 5.


BILAG I

De i artikel 3 nævnte angivelser

:

spansk

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

tjekkisk

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

dansk

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

tysk

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

græsk

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

engelsk

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

fransk

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

italiensk

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

lettisk

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

litauisk

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

ungarsk

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

nederlandsk

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

polsk

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugisisk

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovakisk

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

svensk

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


BILAG II

De i artikel 4, stk. 1, nævnte angivelser

:

spansk

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

tjekkisk

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

dansk

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

tysk

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

græsk

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

engelsk

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

fransk

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

italiensk

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

lettisk

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

litauisk

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

ungarsk

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

nederlandsk

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

polsk

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

portugisisk

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

slovakisk

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

svensk

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1035/2005

af 1. juli 2005

om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves fra den 1. juli 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2004 (1) blev der fastsat bestemmelser om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af svampekonserves fra tredjelande.

(2)

I forordning (EF) nr. 1864/2004 er der fastsat overgangsforanstaltninger, så importører i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) kan gøre brug af kontingenterne. Med disse foranstaltninger indføres der en sondring mellem traditionelle og nye importører i de nye medlemsstater, og de mængder, som traditionelle importører i de nye medlemsstater kan indgive licensansøgninger for, tilpasses, så de pågældende importører kan gøre brug af ordningen.

(3)

For at sikre den fortsatte forsyning af markedet i det udvidede EF, idet der tages hensyn til forsyningsvilkårene i de nye medlemsstater inden tiltrædelsen, bør der som en selvstændig og midlertidig foranstaltning åbnes et importtoldkontingent for Agaricus-svampekonserves, henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30. Det nye toldkontingent supplerer de kontingenter, der blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1076/2004 (2), (EF) nr. 1749/2004 (3) og (EF) nr. 220/2005 (4).

(4)

Det nye kontingent bør åbnes som en overgangsforanstaltning og foregriber ikke resultatet af de igangværende forhandlinger inden for Verdenshandelsorganisationen som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse.

(5)

Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. juli 2005 åbnes der et autonomt toldkontingent på 1 200 tons (afdryppet nettovægt) med løbenummer 09.4019 (i det følgende benævnt »det autonome kontingent«) for import til EF af Agaricus-svampekonserves henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30.

2.   Værditoldsatsen for produkter, der importeres i forbindelse med det autonome kontingent, er på 12 % for produkter henhørende under KN-kode 0711 51 00 og 23 % for produkter henhørende under KN-kode 2003 10 20 og 2003 10 30.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1864/2004 anvendes ved forvaltningen af det autonome kontingent, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Bestemmelserne i artikel 1, artikel 5, stk. 2 og 5, artikel 6, stk. 2, 3 og 4, artikel 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1864/2004 anvendes dog ikke ved forvaltningen af det autonome kontingent.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med det autonome kontingent (i det følgende benævnt »licenserne«), er kun gyldige til den 30. september 2005.

I licensernes rubrik 24 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag I.

Artikel 4

1.   Importørerne kan indgive licensansøgninger til medlemsstaternes myndigheder i de første fem arbejdsdage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

I ansøgningernes rubrik 20 anføres en af de angivelser, der er nævnt i bilag II.

2.   En licensansøgning, der indgives af en traditionel importør, må højst omfatte 9 % af det autonome kontingents mængde.

3.   En licensansøgning, der indgives af en ny importør, må højst omfatte 1 % af det autonome kontingents mængde.

Artikel 5

Det autonome kontingent fordeles som følger:

95 % til traditionelle importører

5 % til nye importører.

Hvis den mængde, der tildeles en kategori af importører, ikke udnyttes fuldt ud, kan restmængden tildeles den anden kategori.

Artikel 6

1.   Den syvende arbejdsdag efter ikrafttrædelsen af denne forordning meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der er ansøgt om licenser for.

2.   Licenserne udstedes den tolvte arbejdsdag efter ikrafttrædelsen af denne forordning, for så vidt Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger, jf. stk. 3.

3.   Konstaterer Kommissionen ud fra de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 1, at licensansøgningerne overstiger de disponible mængder for en kategori af importører i henhold til artikel 5, fastsætter den ved forordning en fast procentsats for nedsættelse af de pågældende ansøgninger.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 30.

(2)  EUT L 203 af 8.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 312 af 9.10.2004, s. 3.

(4)  EUT L 39 af 11.2.2005, s. 11.


BILAG I

De i artikel 3 nævnte angivelser

:

spansk

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

tjekkisk

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

dansk

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

tysk

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

græsk

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

engelsk

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

fransk

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

italiensk

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

lettisk

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

litauisk

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

ungarsk

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

nederlandsk

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

polsk

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugisisk

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovakisk

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

svensk

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


BILAG II

De i artikel 4, stk. 1, nævnte angivelser

:

spansk

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

tjekkisk

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

dansk

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

tysk

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

estisk

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

græsk

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

engelsk

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

fransk

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

italiensk

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

lettisk

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

litauisk

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

ungarsk

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

nederlandsk

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

polsk

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

portugisisk

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

slovakisk

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

slovensk

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

finsk

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

svensk

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1036/2005

af 1. juli 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (2) indeholder bl.a. gennemførelsesbestemmelser til importordningerne for mælk og mejeriprodukter i Europaaftalerne mellem EF og dets medlemsstater på den ene side og visse central- og østeuropæiske lande på den anden side. Med henblik på at gennemføre de indrømmelser, der er fastsat i Rådets og Kommissionens afgørelser 2005/430/EF (3) og 2005/431/EF (4) om indgåelse af tillægsprotokoller til Europaaftalerne om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien og Republikken Rumænien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, bør de nye importtoldkontingenter åbnes, og visse eksisterende kontingenter bør forhøjes fra den dato, hvor tillægsprotokollerne træder i kraft, dvs. den 1. juli 2005.

(2)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 (5) skal kontingent nr. 09.1302 for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Israel forvaltes efter »først-til-mølle« princippet i overensstemmelse med artikel 308a til 308c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (6). Der bør i forordning (EF) nr. 2535/2001 tages hensyn til dette kontingent.

(3)

Bilag XII til forordning (EF) nr. 2535/2001 indeholder en henvisning til den certifikatudstedende myndighed i Cypern, som bør slettes som følge af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(4)

Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, litra b), affattes således:

»b)

de kontingenter, der er fastsat i Rådets og Kommissionens afgørelser 2005/430/EF (7) og 2005/431/EF (8)

2)

I artikel 19a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For det kontingent, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 312/2003 (9) og (EF) nr. 747/2001 (10), og som figurerer i bilag VIIa til nærværende forordning, gælder artikel 308a til 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Anvendelsen af den nedsatte toldsats er betinget af, at det bevis for oprindelse, der er udstedt i henhold til bilag III til aftalen med Republikken Chile eller protokol 4 til aftalen med Israel, fremlægges.«

3)

Bilag I, del B, affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag VIIa affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

5)

I bilag XII slettes oplysningerne vedrørende Cypern.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1 og 3, finder anvendelse fra den 1. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 810/2004 (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 138).

(3)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 26.

(5)  EFT L 109 af 19.4.2001, s. 2. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2005 (EUT L 83 af 1.4.2005, s. 13).

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(7)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 1.

(8)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 26

(9)  EUT L 46 af 20.2.2003, s. 1.

(10)  EFT L 109 af 19.4.2001, s. 2


BILAG I

»I.B

TOLDKONTINGENTER I HENHOLD TIL EUROPAAFTALERNE MELLEM FÆLLESSKABET OG BULGARIEN OG RUMÆNIEN

1.   Produkter med oprindelse i Rumænien

Kontingent nr.

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Gældende told (% af mestbegunstigelsessatsen)

Mængde (tons)

Årligt kontingent

fra 1.7.2005 til 30.6.2006

Årlig forhøjelse fra 1. juli 2006 og frem

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Skummetmælkspulver

Fri

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Sødmælkspulver

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, ikke aromatiseret

Fri

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Andre varer, ikke aromatiserede

09.4758

0406

Ost og ostemasse

Fri (2)

3 000

200


2.   Produkter med oprindelse i Bulgarien

Kontingent nr.

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Gældende told (% af mestbegunstigelsessatsen)

Mængde (tons)

Årligt kontingent

fra 1.7.2005 til 30.6.2006

Årlig forhøjelse fra 1. juli 2006 og frem

09.4773

0402 10

Skummetmælkspulver

Fri (2)

3 300

300

0402 21

Sødmælkspulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, ikke aromatiseret

Fri

770

70

09.4660

0406

Ost og ostemasse

Fri (2)

7 000

300


(1)  Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningerne i dette bilag. Hvor der er anvendt ex KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

(2)  Denne indrømmelse vedrører kun varer, der ikke er omfattet af nogen former for eksportsubsidier.«


BILAG II

»BILAG VIIa

1.   Toldkontingent under bilag I til associeringsaftalen med Republikken Chile

 

Årlige mængder (tons)

(grundlag = kalenderår)

 

Kontingent nr.

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Gældende toldsats (% af mestbegunstigelsessatsen)

fra 1.2.2003

til 31.12.2003

2004

Årlig forhøjelse fra 2005

09.1924

0406

Ost og ostemasse

Fritaget

1 375

1 500

75


2.   Toldkontingent under bilag VII til forordning (EF) Nr. 747/2001for så vidt angår visse landbrugsprodukter med oprindelse i Israel

 

Årlige mængder (tons)

(grundlag = kalenderår)

Kontingent nr.

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Gældende toldsats

2004

2005

2006

fra 2007

09.1302

0404 10

Valle og modificeret valle

Fritaget

824

848

872

896


(1)  Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningerne i dette bilag. Hvor der er anvendt ex KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.«


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1037/2005

af 1. juli 2005

om nødforanstaltninger til beskyttelse og genopretning af ansjosbestanden i ICES-underområde VIII

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Nye videnskabelige oplysninger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) viser, at nødforanstaltninger er nødvendige til beskyttelse og genopretning af ansjosbestande i ICES-underområde VIII. Fiskeriet bør derfor indstilles med øjeblikkelig virkning i en periode på tre måneder.

(2)

Inden for den periode, hvor fiskeriet indstilles, og efter at have hørt Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri vil Kommissionen vurdere, om indstillingen skal tages op til fornyet behandling.

(3)

Kommissionen bør derfor på eget initiativ træffe nødforanstaltninger for at beskytte ansjosbestanden —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter ansjos i ICES-underområde VIII er forbudt. Det er også forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande ansjoser, der er fanget i ICES-underområde VIII, efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i en periode på tre måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1038/2005

af 1. juli 2005

om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det, at opkøb i en medlemsstat indledes og suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på hinanden følgende uger enten har været mindre end eller lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 947/2005 (3). Denne liste bør tilpasses efter de nye markedspriser, som Sverige har indberettet i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og forordning (EF) nr. 947/2005 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De opkøb af smør, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien, Danmark, Cypern, Ungarn, Malta, Grækenland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Slovenien, Finland og Det Forenede Kongerige.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 947/2005 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 160 af 23.6.2005, s. 12.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/26


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juni 2005

om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget

(2005/478/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den britiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF (1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Derek BODEN er trådt tilbage —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som medlem af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006, beskikkes:

 

Dave QUAYLE

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council

som efterfølger for Derek BODEN.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/27


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juni 2005

om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget

(2005/479/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den britiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF (1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Ruth BAGNALL er afgået ved døden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006, beskikkes:

Sharon TAYLOR

Member of the East of England Regional Assembly

(Stevenage Borough Council)

som efterfølger for Ruth BAGNALL.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

2.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2004

om sag COMP/D2/32448 og 32450, Compagnie Maritime Belge SA (fortsættelse efter EF-Domstolens dom af 16 marts 2000)

(meddelt under nummer K(2004) 1779)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2005/480/EF)

I.   INDLEDNING

(1)

Den 30. april 2004 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og pålagde rederiet Compagnie Maritime Belge SA fra Antwerpen (herefter »CMB«) en bøde på 3,4 mio. EUR. I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (1) offentliggør Kommissionen hermed den berørte parts navn og beslutningens hovedindhold under behørig hensyntagen til virksomhedens berettigede interesse i, at dens forretningshemmeligheder ikke afsløres. En ikke-fortrolig version af hele beslutningen på sagens autentiske sprog og på Kommissionens arbejdssprog findes på Generaldirektoratet for Konkurrences websted http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   SAGSFREMSTILLING

(2)

Beslutningen er vedtaget i forlængelse af den såkaldte Cewal-sag, hvor Kommissionen pålagde medlemmer af en linjekonference kaldet Associated Central West Africa Lines (herefter »Cewal«) bøder for overtrædelse af EF-traktatens artikel 86 (nu artikel 82, som er den betegnelse, der benyttes i det følgende).

(3)

I sin oprindelige beslutning 93/82/EØF (2) fastslog Kommissionen bl.a., at Cewal og to andre linjekonferencer, nemlig Cowac og Ukwal, og de rederier, der var medlemmer af disse konferencer, havde overtrådt EF-traktatens artikel 85, stk. 1 (nu artikel 81, stk. 1, som er den betegnelse, der benyttes i det følgende). Ved desuden at have gjort sig skyldig i tre forskellige former for misbrug af en dominerende stilling havde Cewals medlemmer også overtrådt EF-traktatens artikel 82. Virksomhederne fik pålæg om at bringe overtrædelserne til ophør.

(4)

I den oprindelige beslutning pålagde Kommissionen fire af Cewals medlemmer bøder for overtrædelse af EF-traktatens artikel 82. CMB blev pålagt en bøde på 9,6 mio. ECU.

(5)

Alle fire rederier og CMB’s datterselskab CMBT anlagde sag ved Førsteinstansretten med påstand om annullation af Kommissionens oprindelige beslutning. I sin dom af 8. oktober 1996 (3) forkastede Førsteinstansretten parternes påstande om annullation af Kommissionens beslutning. Den nedsatte imidlertid bødebeløbene. CMB's bøde blev således nedsat til 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT og et tredje rederi, der var blevet pålagt en bøde, nemlig Dafra-Lines A/S, appellerede Førsteinstansrettens dom. I sin dom af 16. marts 2000 (4) afviste EF-Domstolen alle appellanternes argumenter mod den oprindelige beslutning, men

annullerede de artikler i Kommissionens oprindelige beslutning, der medførte bødepålæg, og

forkastede resten af appellen.

(7)

Begrundelsen for at annullere den oprindelige beslutning var, at Kommissionen i sin klagepunktsmeddelelse havde undladt at angive tydeligt,

at den overvejede at pålægge de individuelle medlemmer af Cewal bøder, og

at bøderne ville blive udmålt på grundlag af en vurdering af hvert enkelt rederis deltagelse i den adfærd, som udgjorde den påståede overtrædelse.

(8)

Den 16. april 2003 rettede Kommissionen en ny klagepunktsmeddelelse til CMB, hvori den meddelte, at den agtede at vedtage en ny beslutning om at pålægge rederierne bøder for de overtrædelser, den havde påvist i sin oprindelige beslutning. I klagepunktsmeddelelsen gjorde Kommissionen udtrykkeligt CMB opmærksom på, at den agtede at pålægge rederiet en individuel bøde, og at den ville blive udmålt på grundlag af en vurdering af rederiets deltagelse i den adfærd, som udgjorde den påståede overtrædelse.

III.   BESLUTNINGEN

(9)

Denne seneste beslutning bygger på de samme faktuelle forhold som den oprindelige beslutning. Den fastslår udtrykkeligt, at den ikke tjener til at supplere eller ændre sagsfremstillingen eller de overtrædelser, der blev konstateret i den oprindelige beslutning. Derfor indeholder beslutningen kun en kort gennemgang af de omstændigheder, der i den oprindelige beslutning dannede grundlag for konstateringen af de begåede overtrædelser, og en redegørelse for, hvordan disse omstændigheder blev bedømt af Førsteinstansretten og EF-Domstolen.

(10)

I sin oprindelige beslutning fastslog Kommissionen, at Cewals medlemmer indtog en dominerende stilling på skibsruterne mellem havne i det daværende Zaire og i Nordeuropa. De havde misbrugt deres dominerende stilling med det formål at udelukke konkurrencen fra to konkurrerende rederier ved

at insistere på gennemførelsen af en eksklusivaftale mellem Cewal og et zairisk halvstatsligt organ (Ogefrem)

systematisk at benytte såkaldte aktionsskibe (»fighting ships«) og

at påtvinge aftaler om 100 % loyalitet og benytte sortlistning for at muliggøre repressalier mod brugere af uafhængige skibe.

(11)

Det fremgår af den retlige vurdering, at Kommissionen finder, at de dele af den oprindelige beslutning, der vedrører forekomsten, arten og omfanget af overtrædelserne

enten har vundet negativ retskraft

eller har fået definitiv karakter, eftersom fristen for at appellere mod dem er udløbet for længe siden.

(12)

For så vidt angår den del af den retlige vurdering, der angår bøderne, mener Kommissionen, at CMB har haft lejlighed til at anfægte denne del af beslutningen og begrundelserne for at pålægge rederiet en bøde.

(13)

Med hensyn til spørgsmålet om forældelsesfrist fastslår Kommissionen, at hverken den femårige eller den tiårige forældelsesfrist som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2988/74 (5) er udløbet, hvorfor Kommissionen er i sin fulde ret til at pålægge CMB en ny bøde.

IV.   BØDE

(14)

Kommissionen mener, at det er nødvendigt at pålægge CMB en bøde i henhold til artikel 19, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 (6) for de overtrædelser af EF-traktatens artikel 82, den påviste i sin oprindelige beslutning.

(15)

Denne beslutning bygger på den oprindelige beslutnings betragtninger vedrørende de pålagte bøder og bødernes størrelse og fordeling samt på Førsteinstansrettens udtalelser herom.

(16)

Den pålagte bøde tager også hensyn til retningslinjerne fra 1998. Hvad angår forhøjelsen af bøden på grund af overtrædelsernes grovhed, er der taget hensyn til overtrædelsernes karakter, deres konkrete indflydelse på markedet og det relevante geografiske marked.

(17)

Det relevante geografiske marked er markedet for linjefarter mellem nordeuropæiske havne og det daværende Zaire.

(18)

CMB's og de øvrige Cewal-medlemmers overtrædelser af EF-traktatens artikel 82 er af alvorlig karakter, eftersom de reelt gjorde det muligt for Cewal at skabe sig et monopol på sine ruter til og fra det daværende Zaire. Overtrædelserne tjente endvidere til at trænge den eneste tilbageværende konkurrent ud af markedet.

(19)

Der er også taget hensyn til, at Cewals formand og sekretær var medlemmer af CMB's personale, og at Cewal havde kontor i samme bygning som CMB.

(20)

I sin dom fastslog Førsteinstansretten, at Kommissionen — med det formål at afskrække virksomhederne fra på ny at begå tilsvarende overtrædelser — havde været i sin fulde ret til at tage hensyn til, at på det tidspunkt, hvor den oprindelige beslutning blev vedtaget, var det skibe tilhørende CMB, der transporterede næsten alle konferencens laster. På vedtagelsestidspunktet for den her omhandlede beslutning gjorde der sig imidlertid ikke sådanne særlige omstændigheder gældende, hvorfor der ved bødeudmålingen i denne beslutning ikke er taget hensyn hertil.

(21)

På basis af ovenstående har Kommissionen fastsat et grundbeløb på 1 mio. EUR for hver overtrædelse.

(22)

Disse grundbeløb er blevet forhøjet med henholdsvis 20 %, 15 % og 20 % som følge af overtrædelsernes varighed.

(23)

Som følge af den tid, der er gået siden overtrædelsernes ophør og mellem Førsteinstansrettens dom og udsendelsen af klagepunktsmeddelelsen i april 2003, er alle tre bødebeløb blevet reduceret med 50 000 EUR.

(24)

Kommissionen har således i sidste ende pålagt CMB en bøde på 3,4 mio. EUR.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af 6.3.2004, s. 1).

(2)  EFT L 34 af 10.2.1993, s. 20.

(3)  Forenede sager T-24/93, T-25/93, T-26/93 og T-28/93, CMB, CMBT og Dafra-Lines mod Kommissionen, Sml. 1996 II, s. 1201.

(4)  Forenede sager C-395/96 P og C-396/96 P, CMB, CMBT og Dafra-Lines mod Kommissionen, Sml. 2000 I, s. 1365.

(5)  EFT L 319 af 29.11.1974, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1/2003.

(6)  EFT L 378 af 31.12.1986, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2003.