ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
24. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 953/2005 af 21. juni 2005 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2005 af 23. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 956/2005 af 23. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 411/88 om den metode og den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2005 af 23. juni 2005 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 846/2005

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2005 af 23. juni 2005 om ikke at gennemføre den 30. dellicitation for hvidt sukker, der er afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 959/2005 af 23. juni 2005 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 962/2005 af 23. juni 2005 om udstedelse af eksportlicenser for vin

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2005 af 23. juni 2005 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 803/2005

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2005 af 23. juni 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1210/2004, for produktionsåret 2004/05

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 965/2005 af 23. juni 2005 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 966/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 970/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

36

 

*

Kommissionens direktiv 2005/43/EF af 23. juni 2005 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 4/2005 af 13. april 2005 om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond

46

 

*

Rådets beslutning af 13. juni 2005 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

48

 

*

Rådets afgørelse af 13. juni 2005 om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

49

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. juni 2005 om oprettelse af en netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder

50

 

*

Kommissionens beslutning af 21. juni 2005 om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juni 2005 om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73), der er genetisk modificeret med henblik på tolerance over for herbicidet glyphosat (meddelt under nummer K(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 953/2005

af 21. juni 2005

om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d’Ivoires regering om fiskeri ud for Côte d’Ivoire (2), indleder de kontraherende parter, inden udløbet af gyldighedsperioden for den protokol, der er knyttet til aftalen, udløber, forhandlinger om efter fælles aftale at fastlægge indholdet af protokollen for den følgende periode og eventuelt at ændre eller supplere bilaget.

(2)

De to parter forhandlede sig den 9.-13. november 2003 i Abidjan frem til en ny protokol, der fastsætter fiskerimulighederne og den finansielle modydelse. Protokollen, der vedrører perioden 1. juli 2004-30. juni 2007, blev paraferet den 3. marts 2004 i Bruxelles.

(3)

Det må bekræftes, hvordan fiskerimulighederne fordeles mellem medlemsstaterne, og hvilke forpligtelser medlemsstaterne har til rapportering af fangster —

(4)

Protokollen bør godkendes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007 (3), godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

a)

demersalt fiskeri:

Spanien: 1 300 GT (bruttoregistertonnage) pr. måned i årligt gennemsnit

b)

tunfiskeri:

i)

notfartøjer til tunfiskeri:

Frankrig: 17 fartøjer

Spanien: 17 fartøjer

ii)

langlinefartøjer med flydeline:

Spanien: 6 fartøjer

Portugal: 5 fartøjer

iii)

stangfiskerfartøjer til tunfiskeri:

Frankrig: 3 fartøjer

2.   Hvis de fiskerimuligheder, som protokollen giver, ikke opbruges med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Medlemsstater, hvis fartøjer fisker under denne aftale, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand deres fartøjer fanger i Côte d’Ivoires fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (4).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  Udtalelse af 26.5.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 379 af 31.12.1990, s. 3. Senest ændret ved protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2000-30. juni 2003 (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 3).

(3)  EUT L 76 af 22.3.2005, s. 1.

(4)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 954/2005

af 23. juni 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

52,6

204

35,2

999

43,9

0707 00 05

052

76,3

999

76,3

0709 90 70

052

85,6

999

85,6

0805 50 10

388

62,8

528

56,5

624

71,1

999

63,5

0808 10 80

388

93,3

400

117,0

404

90,8

508

86,3

512

67,4

524

46,4

528

50,9

720

104,9

804

91,3

999

83,1

0809 10 00

052

197,3

624

188,8

999

193,1

0809 20 95

052

272,6

068

148,4

400

358,1

999

259,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

052

130,1

624

166,1

999

148,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 955/2005

af 23. juni 2005

om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved protokol nr. 1 til Euro-Middelhavsaftalen, som ændret ved protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), der er vedføjet Rådets afgørelse 2005/89/EF (3), er det fastsat, at der skal åbnes et nyt toldkontingent for import til EF af 5 605 tons ris med oprindelse i Egypten, idet toldsatsen, som beregnet i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003, nedsættes med 100 %. Kontingentet bør derfor åbnes, og der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for forvaltningen heraf.

(2)

Kontingentet anvendes fra den 1. maj 2004 på årsbasis fra den 1. januar til den 31. december. For 2005 bør mængden derfor forhøjes forholdsmæssigt for at tage hensyn til, at der ikke blev åbnet et kontingent for perioden 1. maj 2004 til 31. december 2004.

(3)

De generelle bestemmelser for importlicenser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (5), bør gælde. For at sikre en god forvaltning af kontingentet bør der dog, for så vidt angår indgivelsen af licensansøgninger, udstedelsen af licenser såvel som forelæggelsen af beviser og anvendelsen af disse, fastsættes særlige bestemmelser eller bestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1342/2003.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Efter bestemmelserne i nærværende forordning åbnes der et årligt toldkontingent på 5 605 tons ris henhørende under KN-kode 1006 med oprindelse i Egypten, idet toldsatsen, som beregnet i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003, nedsættes med 100 %.

For 2005 åbnes kontingentet dog for en mængde på 9 342 tons.

Kontingentet har løbenummer 09.4097.

Artikel 2

1.   Ansøgningen om importlicens skal omfatte en mængde på mindst 100 tons og højst 1 000 tons ris.

2.   Ansøgningen om importlicens skal ledsages af et bevis for, at ansøgeren er en fysisk eller juridisk person, der i mindst 12 måneder har drevet kommerciel virksomhed i rissektoren, og at denne er registreret i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives.

3.   Ansøgeren må kun indgive én licensansøgning om ugen i den pågældende medlemsstat pr. KN-kode angivet med otte cifre.

Artikel 3

1.   Ansøgningerne om importlicens og importlicenserne skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i rubrik 8 angives ordet »Egypten«, og oplysningen »ja« krydses af

b)

i rubrik 24 anføres en af angivelserne i bilaget.

2.   Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan de rettigheder, der følger af importlicensen, ikke overdrages.

3.   Uanset artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003 er satsen for den sikkerhed, der stilles for importlicensen, lig med den efter artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003 beregnede told, der gælder på dagen for indgivelsen af ansøgningen.

4.   For at kunne drage fordel af den nedsættelse af toldsatsen, der er omhandlet i artikel 1, skal der ved overgangen til fri omsætning forelægges et transportdokument og et varecertifikat EUR.1 for det pågældende parti udstedt i Egypten efter bestemmelserne i protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen.

Artikel 4

1.   Ansøgningerne om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver mandag senest kl. 13.00 Bruxelles-tid.

Medlemsstaterne giver senest den første arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger Kommissionen elektronisk meddelelse om de mængder, der er ansøgt om licens for, og om fordelingen af disse på de ottecifrede KN-koder.

2.   Importlicensen udstedes den ottende arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, hvis den i artikel 1 fastsatte mængde ikke er nået.

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 gælder importlicenserne indtil udgangen af måneden efter den måned, hvor de er udstedt.

3.   Når de mængder, der er ansøgt om licens for i løbet af en uge, overstiger den disponible mængde, jf. artikel 1, fastsætter Kommissionen senest den syvende arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger for den pågældende uge en fast procentsats for nedsættelsen af de mængder, der er ansøgt om licens for i den pågældende uge, og den afviser de ansøgninger, der er indgivet for de følgende uger og suspenderer udstedelsen af importlicenser indtil udgangen af det pågældende år.

4.   Når den mængde, for hvilken importlicensen udstedes, er mindre end den mængde, der er ansøgt om, nedsættes den i artikel 3, stk. 3, omhandlede sikkerhed tilsvarende.

Artikel 5

Medlemsstaterne underretter Kommissionen elektronisk:

a)

senest den anden arbejdsdag efter udstedelsen af licenserne om, hvilke mængder der er udstedt importlicenser for med angivelse af udstedelsesdatoen og licensindehaverens navn og adresse

b)

den sidste arbejdsdag i hver måned efter den måned, hvor varen er overgået til fri omsætning, om, hvilke mængder der reelt er overgået til fri omsætning, og om fordelingen af disse på KN-koderne.

De i stk. 1 omhandlede oplysninger meddeles separat fra de oplysninger, der vedrører andre importlicensansøgninger i rissektoren.

Artikel 6

Artikel 35, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 31.

(3)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 30.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1741/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 17).

(5)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1092/2004 (EUT L 209 af 11.6.2004, s. 9).


BILAG

Angivelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b)

på spansk: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

på tjekkisk: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

på dansk: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

på tysk: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

på estisk: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

på græsk: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

på engelsk: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

på fransk: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

på italiensk: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

på lettisk: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

på litauisk: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

på ungarsk: nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

på maltesisk: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

på nederlandsk: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

på polsk: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

på portugisisk: Direito nulo [Regulamento (CE) no 955/2005]

på slovakisk: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

på slovensk: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

på finsk: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

på svensk: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005)


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 956/2005

af 23. juni 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 411/88 om den metode og den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1883/78 er det fastsat, at hvis en medlemsstats gennemsnitssats for renteudgifter i forbindelse med interventionsforanstaltninger er højere end det dobbelte af den ensartede rentesats, der er fastsat for Fællesskabet, kan Kommissionen for regnskabsårene 2005 og 2006 med henblik på finansieringen af denne medlemsstats renteudgifter anvende den ensartede rentesats forhøjet med forskellen mellem det dobbelte af sidstnævnte sats og medlemsstatens faktiske sats.

(2)

For at fastlægge, hvilken rentesats der skal tages i betragtning for de berørte medlemsstater, bør den metode, der skal anvendes i regnskabsårene 2005 og 2006, anføres i Kommissionens forordning (EØF) nr. 411/88 (2).

(3)

Hvis en medlemsstat ikke har meddelt Kommissionen den gennemsnitssats for renteudgifter, den har anvendt, benytter Kommissionen en særlig referencesats, der fastlægges på grundlag af de repræsentative referencerentesatser i medlemsstaterne.

(4)

Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse den 1. maj 2004 er det nødvendigt, at der ved denne referencesats også tages hensyn til de repræsentative referencesatser for hvert af disse lande. Disse satser bør derfor fastsættes på de samme betingelser som for de øvrige medlemsstater.

(5)

Forordning (EØF) nr. 411/88 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-Komitéen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 411/88 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Er satsen for en medlemsstats renteudgifter i mindst seks måneder lavere end den ensartede rentesats, der er fastsat for Fællesskabet, fastsættes der en særlig rentesats for den pågældende medlemsstat.

2.   Gennemsnitssatsen for en medlemsstats renteudgifter meddeles Kommissionen senest tyve dage inden regnskabsårets udgang. Den vedrører de seks måneder, der går forud for meddelelsen. For Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets vedkommende vedrører den for regnskabsåret 2005 perioden fra den 1. maj til den 31. august 2004.

Meddeles gennemsnitssatsen ikke, fastsættes satsen for renteudgifterne på grundlag af de referencerentesatser, der er anført i bilaget. Er disse referencerentesatser ikke alle disponible for hele den i første afsnit anførte referenceperiode, benyttes de satser, der foreligger i referenceperioden.

3.   Er en medlemsstats gennemsnitssats for renteudgifter højere end det dobbelte af den ensartede rentesats, der er fastsat for Fællesskabet, beregnes den rentesats, der refunderes over fællesskabsbudgettet for regnskabsårene 2005 og 2006, efter følgende formel:

TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)]

hvor:

TR= rentesats, der refunderes medlemsstaterne

TIU= ensartet rentesats

TIC= rentesats, som en medlemsstat meddeler ifølge stk. 2, første afsnit, eller den rentesats, der gælder, når meddelelsen ifølge stk. 2, andet afsnit, ikke foretages.«

2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for udgifter, der påløber fra den 1. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(2)  EFT L 40 af 13.2.1988, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2623/1999 (EFT L 318 af 11.12.1999, s. 14).


BILAG

»BILAG

Referencerentesats som omhandlet i artikel 4, stk. 2, andet afsnit

 1.

Tjekkiet

Prague interbank borrowing offered rate for tremånedeslån (PRIBOR)

 2.

Danmark

København Interbank borrowing offered rate for tremånederslån (CIBOR)

 3.

Estland

Talin interbank borrowing offered rate for tremånederslån (TALIBOR)

 4.

Cypern

Nicosia interbank borrowing offered rate for tremånederslån (NIBOR)

 5.

Letland

Riga interbank borrowing offered rate for tremånederslån (RIGIBOR)

 6.

Litauen

Vilnius interbank borrowing offered rate for tremånederslån (VILIBOR)

 7.

Ungarn

Budapest interbank borrowing offered rate for tremånederslån (BUBOR)

 8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate for tremånederslån (MIBOR)

 9.

Polen

Warszawa interbank borrowing offered rate for tremånederslån (WIBOR)

10.

Slovenien

Interbank borrowing offered rate for tremånederslån (SITIBOR)

11.

Slovakiet

Bratislava interbank borrowing offered rate for tremånederslån (BRIBOR)

12.

Sverige

Stockholm interbank borrowing offered rate for tremånederslån (STIBOR)

13.

Det Forenede Kongerige

London interbank borrowing offered rate for tremånederslån (LIBOR)

14.

For de øvrige medlemsstater

Euro interbank borrowing offered rate for tremånederslån (EURIBOR).

NB: Disse satser forhøjes med 1 procentpoint, hvilket svarer til rentemarginalen.«


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 957/2005

af 23. juni 2005

om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 846/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 846/2005 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 846/2005, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som omhandles i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 846/2005, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 140 af 3.6.2005, s. 6.


BILAG

ÆNDREDE BELØB FOR EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 24. JUNI 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3610

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3610

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 958/2005

af 23. juni 2005

om ikke at gennemføre den 30. dellicitation for hvidt sukker, der er afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1327/2004 af 19. juli 2004 om en løbende licitation for produktionsåret 2004/05 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) er der foranstaltet en licitation med henblik på udførsel af dette sukker. I henhold til artikel 8, stk. 2, i nævnte forordning kan det bestemmes, at en bestemt dellicitation skal være uden virkning.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det besluttes, at den 30. dellicitation for hvidt sukker, der afholdes i henhold til forordning (EF) nr. 1327/2004, og for hvilken fristen for indgivelse af tilbud udløb den 23. juni 2005, skal være uden virkning.

Article 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246 af 20.7.2004, s. 23. Ændret ved forordning (EF) nr. 1685/2004 (EUT L 303 af 30.9.2004, s. 21).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 959/2005

af 23. juni 2005

om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2005 (2).

(2)

Anvendelsen af de i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 fastsatte kriterier på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte produkter, fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 755/2005, ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 126 af 19.5.2005, s. 34. Ændret ved forordning (EF) nr. 939/2005 (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 14).


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 27. juni 2005

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 stk

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 stk

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V01

Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 960/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I (3) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1520/2000 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter hver måned.

(4)

De forpligtelser, der er indgået om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i fare, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til USA, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 4, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5), for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes der imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(3)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 14).

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 24. juni 2005 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg:

 

 

– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

3,266

3,266

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

1,783

1,783

– – i andre tilfælde

4,093

4,093

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

2,243

2,243

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

1,337

1,337

– – i andre tilfælde

3,070

3,070

– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (4)

1,783

1,783

– andre (også i uforarbejdet stand)

4,093

4,093

Kartoffelstivelse under KN-kode 1108 13 00 som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

3,017

3,017

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

1,783

1,783

– i andre tilfælde

4,093

4,093

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er angivet i bilag E til Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 1520/2000 (EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1).

(3)  Den pågældende vare henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 961/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 962/2005

af 23. juni 2005

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2), er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 22. juni 2005, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 30. juni 2005 for bestemmelseszone 3) Østeuropa, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet mellem den 15. og den 21. juni 2005 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for disse zoner indtil den 1. juli 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om mellem den 15. og den 21. juni 2005 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 75,58 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 3) Østeuropa.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 22. juni 2005, og indgivelsen fra den 24. juni 2005 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 3) Østeuropa indtil den 1. juli 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 908/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 56).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 963/2005

af 23. juni 2005

om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 803/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 803/2005 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 803/2005, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 803/2005 fastsatte eksportrestitutioner for produktionsåret 2004/05, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i forordning (EF) nr. 1260/2001, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 134 af 27.5.2005, s. 31.


BILAG

DE ÆNDREDE RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

36,10 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

36,10 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

68,59 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

36,10 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

36,10 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 964/2005

af 23. juni 2005

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1210/2004, for produktionsåret 2004/05

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2004/05 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2004 (3). Disse priser og denne told blev senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 842/2005 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2004/05 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1210/2004, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 232 af 1.7.2004, s. 11.

(4)  EUT L 139 af 2.6.2005, s. 14.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 24. juni 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

24,06

13,56

1701 99 10 (2)

24,06

8,68

1701 99 90 (2)

24,06

8,68

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 965/2005

af 23. juni 2005

om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og artikel 27, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 27. maj 2005 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 805/2005 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 805/2005, på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 805/2005 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 134 af 27.5.2005, s. 35.


BILAG

Restitutionssatser fra 24. juni 2005 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

36,10

36,10


(1)  De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 966/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (2), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for »andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår, afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EF) nr. 1784/2003 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Kornprodukter

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C10

:

Alle bestemmelsessteder.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 967/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 868/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 17 til den 23. juni 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 24,96 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 148 300 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 145 af 9.6.2005, s. 18.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 968/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 969/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 17. til 23. juni 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 12,94 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 10.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 970/2005

af 23. juni 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 115/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 17. til den 23. juni 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 4,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 3.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/37


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/43/EF

af 23. juni 2005

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (1), særlig artikel 2, stk. 1, afsnit DA, litra c), artikel 8, stk. 2, artikel 10, stk. 3, og artikel 17a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 68/193/EØF indeholder fællesskabsbestemmelser om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin inden for Fællesskabet. Direktivet indeholder de betingelser, som bestanden, formeringsmaterialet, pakningen og mærkesedlen skal opfylde.

(2)

Forbedret planteformeringsteknologi gør det muligt at producere planter, som kan markedsføres i ikke blot de traditionelle bundter, men også i potter eller kasser.

(3)

Der bør fastsættes betingelser vedrørende det ledsagedokument, der skal anvendes i de tilfælde, hvor medlemsstaterne kræver, at enhver sending af materiale produceret på deres område ledsages af et standarddokument.

(4)

Formeringsmateriale, der er produceret efter de nye produktionsmetoder, bør være fritaget for visse af betingelserne vedrørende formeringsmateriale og pakning heraf.

(5)

Betingelserne vedrørende bestanden er angivet i bilag I til direktiv 68/193/EØF. Dette bilag bør indeholde en henvisning til formeringsmaterialets kategori og type, en ny positivliste over skadegørere, som der skal kontrolleres for, samt angivelse af, hvordan kontrol og undersøgelser af bestanden skal gennemføres.

(6)

Betingelserne vedrørende formeringsmaterialet er angivet i bilag II til direktiv 68/193/EØF. Dette bilag bør indeholde en henvisning til sorten og i givet fald klonen for hver enkelt kategori og type formeringsmateriale, for så vidt angår identitet og renhed, angivelse af, hvordan kontrollen af formeringsmaterialet skal gennemføres, samt en klassificering af de forskellige typer formeringsmateriale.

(7)

Betingelserne vedrørende pakning er angivet i bilag III til direktiv 68/193/EØF. Dette bilag bør indeholde en henvisning til formeringsmaterialets type, for så vidt angår antal enheder pr. pakkeenhed.

(8)

Betingelserne vedrørende mærkeseddel og ledsagedokument er angivet i bilag IV til direktiv 68/193/EØF. Dette bilag bør indeholde alle de oplysninger om formeringsmaterialet, der kræves i henhold til artikel 10 i direktiv 68/193/EØF.

(9)

Formeringsmateriale af vin har en vækstcyklus på adskillige år, og den tid, der er behov for til kontrol og undersøgelser, er følgelig ganske lang. En hurtig indførelse af nye betingelser kunne resultere i, at der blev produceret for lidt formeringsmateriale, som opfylder de nye krav. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at vedtage bestemmelser om en overgangsperiode for allerede eksisterende formeringsmateriale med hensyn til opfyldelsen af de nye betingelser, der er fastsat i bilag I, II og IV.

(10)

Direktiv 68/193/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I-IV til direktiv 68/193/EØF affattes som angivet i bilag I-IV til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. juli 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. august 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).


BILAG I

BETINGELSER VEDRØRENDE BESTANDEN

1.   Bestanden skal være sortsægte og sortsren samt i givet fald klonægte og klonren.

2.   Bestandens vækstforhold og udviklingsstadium skal være sådan, at det er muligt at foretage tilfredsstillende undersøgelser af bestandens ægthed og renhed, for så vidt angår sort og i givet fald klon, samt af dens sundhedstilstand.

3.   Der skal være tilstrækkelig garanti for, at jorden eller i givet fald substratet er fri for skadegørere eller vektorer herfor, navnlig nematoder, der bærer virussygdomme. Moderkvarterer og vinplanteskoler skal anlægges under de rette betingelser for at forebygge angreb af skadegørere.

4.   Tilstedeværelsen af skadegørere, der forringer formeringsmaterialets værdi, skal være begrænset til et absolut minimum.

5.   Først og fremmest gælder det for de i litra a), b) og c) nævnte skadegørere, at betingelserne i punkt 5.1-5.5 skal være opfyldt, jf. dog punkt 5.6:

a)

komplekset Grapevine fan leaf virus (GFLV) og Arabis mosaic virus (ArMV)

b)

Grapevine leafroll disease: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1) og Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3)

c)

Grapevine Fleck Virus (GFkV) (vedrører kun grundstammer).

5.1.   Moderkvarterer bestemt til produktion af udgangsformeringsmateriale skal være fri for de i punkt 5, litra a), b) og c), nævnte skadegørere, hvilket skal være godtgjort ved offentlig kontrol. Denne kontrol er baseret på resultaterne af plantesundhedsundersøgelser foretaget af alle planter efter en indikatormetode eller en tilsvarende, internationalt anerkendt analysemetode. Resultaterne af disse undersøgelser bekræftes med plantesundhedsundersøgelser for de i punkt 5, litra a) og b), nævnte skadegørere, som foretages af alle planter hvert femte år.

Inficerede planter fjernes. Årsager til fejlslagen beplantning, der tilskrives ovennævnte skadegørere eller andre faktorer, skal anføres i dokumenterne, hvor der føres bog over moderkvartererne.

5.2.   Moderkvarterer bestemt til produktion af basisformeringsmateriale skal være fri for de i punkt 5, litra a) og b), nævnte skadegørere, hvilket skal være godtgjort ved offentlig kontrol. Denne kontrol er baseret på resultaterne af plantesundhedsundersøgelser foretaget af alle planter. Disse undersøgelser gennemføres, fra moderkvartererne er tre år gamle, og derefter mindst en gang hvert sjette år.

Hvor alle planter underkastes årlige offentlige vækstinspektioner, gennemføres plantesundhedsundersøgelserne, fra moderkvartererne er seks år gamle, og derefter mindst en gang hvert sjette år.

Inficerede planter fjernes. Årsager til fejlslagen beplantning, der tilskrives ovennævnte skadegørere eller andre faktorer, skal anføres i dokumenterne, hvor der føres bog over moderkvartererne.

5.3.   Moderkvarterer bestemt til produktion af certificeret formeringsmateriale skal være fri for de i punkt 5, litra a) og b), nævnte skadegørere, hvilket skal være godtgjort ved offentlig kontrol. Denne kontrol er baseret på resultaterne af plantesundhedsundersøgelser foretaget som stikprøvetagning i henhold til analysemetoder/kontrolprocedurer, der er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder. Disse undersøgelser gennemføres, fra moderkvartererne er fem år gamle, og derefter mindst en gang hvert tiende år.

Hvor alle planter underkastes årlige offentlige vækstinspektioner, gennemføres plantesundhedsundersøgelserne, fra moderkvartererne er ti år gamle, og derefter mindst en gang hvert tiende år.

Andelen af fejlslagen beplantning af moderkvarterer på grund af de i punkt 5, litra a) og b), nævnte skadegørere må ikke overstige 5 %. Inficerede planter fjernes. Årsager til fejlslagen beplantning, der tilskrives ovennævnte skadegørere eller andre faktorer, skal anføres i dokumenterne, hvor der føres bog over moderkvartererne.

5.4.   I moderkvarterer bestemt til produktion af standardformeringsmateriale må andelen af fejlslagen beplantning på grund af de i punkt 5, litra a) og b), nævnte skadegørere ikke overstige 10 %. Inficerede planter fjernes fra formeringsprocessen. Årsager til fejlslagen beplantning, der tilskrives ovennævnte skadegørere eller andre faktorer, skal anføres i dokumenterne, hvor der føres bog over moderkvartererne.

5.5.   Vinplanteskoler skal være fri for de i punkt 5, litra a) og b), nævnte skadegørere, hvilket skal være godtgjort ved en årlig vækstinspektion, som er baseret på besigtigelse og om nødvendigt underbygget med passende prøver og/eller en supplerende vækstinspektion.

a)

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende punkt 5.1 og 5.2 indtil den 31. juli 2011 for moderkvarterer, der allerede var etableret til produktion af udgangsformeringsmateriale eller basisformeringsmateriale, da Kommissionens direktiv 2005/43/EF (1) trådte i kraft.

b)

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende punkt 5.3 indtil den 31. juli 2012 for moderkvarterer, der allerede var etableret til produktion af certificeret formeringsmateriale, da Kommissionens direktiv 2005/43/EF trådte i kraft.

c)

Medlemsstater, der i henhold til litra a) eller b) beslutter ikke at anvende punkt 5.1 og 5.2 eller punkt 5.3, skal i stedet sørge for, at følgende bestemmelser overholdes:

Skadelige virussygdomme og især Grapevine fan leaf og Grapevine leafroll skal elimineres fra bestande bestemt til produktion af udgangsformeringsmateriale og basisformeringsmateriale. Bestande til produktion af formeringsmateriale af de øvrige kategorier holdes fri for planter, der udviser symptomer på skadelige virussygdomme.

6.   Vinplanteskoler må ikke anlægges i en vinmark eller et moderkvarter. Afstanden til en vinmark eller et moderkvarter skal være mindst tre meter.

7.   Formeringsmateriale, der anvendes til produktion af grundstammestiklinger, podekviste, stiklinger uden rod, stiklinger med rod og podet vin, skal stamme fra godkendte moderkvarterer.

8.   Uden at det berører den offentlige kontrol i henhold til punkt 5 ovenfor, foretages mindst én offentlig vækstinspektion. I tilfælde af uenighed om et resultat, som kan afgøres, uden at formeringsmaterialets kvalitet derved forringes, gennemføres supplerende vækstinspektioner.


(1)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 37.


BILAG II

BETINGELSER VEDRØRENDE FORMERINGSMATERIALET

I.   ALMINDELIGE BETINGELSER

1.

Formeringsmaterialet skal være sortsægte og sortsrent samt i givet fald klonrent; der tillades en tolerancemargen på 1 %, når standardformeringsmaterialet sættes på markedet.

2.

Formeringsmaterialet skal have en teknisk renhed på mindst 96 %.

Som teknisk urent betragtes følgende:

a)

formeringsmateriale, der er helt eller delvist udtørret, også når det efter udtørringen er blevet dyppet i vand

b)

forvredet eller beskadiget formeringsmateriale, særlig materiale, der er beskadiget på grund af hagl eller frost, og knust eller knækket materiale

c)

materiale, der ikke opfylder betingelserne i del III nedenfor.

3.

Vinrankernes træethed skal have nået en tilstrækkelig modenhedsgrad.

4.

Tilstedeværelsen af skadegørere, der forringer formeringsmaterialets værdi, skal være begrænset til et absolut minimum.

Formeringsmateriale, der viser tydelige tegn eller symptomer på angreb af skadegørere, for hvilke der ikke findes effektive bekæmpelsesmuligheder, fjernes.

II.   SÆRLIGE BETINGELSER

1.   Podet vin

Podet vin, der består af en kombination af reproduktionsmateriale i samme kategori, klassificeres i denne kategori.

Podet vin, der består af en kombination af forskellige kategorier reproduktionsmateriale, klassificeres i den laveste kategori af de bestanddele, planterne består af.

2.   Midlertidig undtagelse

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende punkt 1 indtil den 31. juli 2010 for podet vin, der består af udgangsformeringsmateriale podet på basisformeringsmateriale. Medlemsstater, der beslutter ikke at anvende punkt 1, skal i stedet sørge for, at følgende bestemmelse overholdes:

Podet vin, der består af udgangsformeringsmateriale podet på basisformeringsmateriale, klassificeres som udgangsformeringsmateriale.

III.   SORTERING

1.   Grundstammestiklinger, stiklinger uden rod og podekviste

Diameter

Tværsnittets største diameter måles. Denne bestemmelse gælder ikke for urteagtige stiklinger.

a)

Grundstammestiklinger og podekviste:

aa)

diameter i den tynde ende: 6,5-12 mm

ab)

maksimumsdiameter i den tykke ende: 15 mm, undtagen når der er tale om podekviste bestemt til podning på voksestedet.

b)

Stiklinger uden rod:

 

minimumsdiameter i den tynde ende: 3,5 mm.

2.   Stiklinger med rod

A.   Diameter

Diameteren, målt på midten af internodium under det øverste skud, skal være på mindst 5 mm. Denne bestemmelse gælder ikke for stiklinger med rod hidrørende fra urteagtigt formeringsmateriale.

B.   Længde

Længden fra det nederste sted, hvorfra der udspringer rødder, til det øverste skuds fod skal være mindst

a)

30 cm for stiklinger med rod bestemt til podning; for stiklinger med rod bestemt til Sicilien er kravet dog 20 cm

b)

20 cm for andre stiklinger med rod.

Denne bestemmelse gælder ikke for stiklinger med rod hidrørende fra urteagtigt formeringsmateriale.

C.   Rødder

Hver plante skal have mindst tre veludviklede og tilstrækkelig godt fordelte rødder. Sorten 420 A behøver dog kun at have to veludviklede rødder, under forudsætning af at disse er modstående.

D.   Hæl

Snittet skal være lagt tilstrækkelig langt, dog højst en centimeter, under diafragmet, så dette ikke er beskadiget.

3.   Podet vin

A.   Længde

Stammen skal være mindst 20 cm lang.

Denne bestemmelse gælder ikke for podet vin hidrørende fra urteagtigt formeringsmateriale.

B.   Rødder

Hver plante skal have mindst tre veludviklede og tilstrækkelig godt fordelte rødder. Sorten 420 A behøver dog kun at have to veludviklede rødder, under forudsætning af at disse er modstående.

C.   Podear

Hver plante skal udvise et tilstrækkelig helet, regelmæssigt og fast podear.

D.   Hæl

Snittet skal være lagt tilstrækkelig langt, dog højst en centimeter, under diafragmet, så dette ikke er beskadiget.


BILAG III

PAKNING

Pakkers eller bundters indhold

1 — Type

2 — Antal enheder

3 — Maksimumsmængde

1.

Podet vin

25, 50, 100 eller mængder på 100 enheder

500

2.

Stiklinger med rod

50, 100 eller mængder på 100 enheder

500

3.

Podekviste

 

 

med mindst fem anvendelige øjne

100, eller 200

200

med ét anvendeligt øje

500 eller mængder på 500 enheder

5 000

4.

Grundstammestiklinger

100 eller mængder på 100 enheder

1 000

5.

Stiklinger uden rod

100 eller mængder på 100 enheder

500

SÆRLIGE BETINGELSER

 I.   Små mængder

Om nødvendigt kan pakker og bundter af enhver type og kategori formeringsmateriale, der er nævnt i venstre kolonne i ovenstående skema, indeholde mindre (færre enheder) end de ovenfor angivne minimumsmængder.

II.   Vinplanter med rod i substrat i potter eller kasser

Reglerne om antal enheder samt maksimumsmængder finder ikke anvendelse.


BILAG IV

MÆRKNING

A.   MÆRKESEDDEL

 I.   Nødvendige oplysninger

 1.

EF-standard

 2.

Produktionsland

 3.

Certificerings- eller kontrolmyndighed og medlemsstat eller deres initialer/forkortelse

 4.

Navn og adresse eller identifikationsnummer på den for lukningen ansvarlige person

 5.

Art

 6.

Materialetype

 7.

Kategori

 8.

Sort og i givet fald klon. For podet vin vedrører denne angivelse grundstamme og podekvist

 9.

Partiets referencenummer

10.

Mængde

11.

Længde — gælder kun for grundstammestiklinger: Hermed menes stiklingernes minimumslængde i det pågældende parti

12.

Høstår.

 II.   Minimumsbetingelser

Mærkesedlen skal opfylde følgende krav:

1.

Mærkesedlen skal være trykt med let læselige typer, der ikke kan udviskes.

2.

Mærkesedlen skal være anbragt på et iøjnefaldende sted, så den er helt synlig.

3.

De i del A, afsnit I, nævnte oplysninger må under ingen omstændigheder være skjult, tildækket eller afbrudt af andre påskrifter eller billeder.

4.

De i del A, afsnit I, nævnte oplysninger skal være anført i samme synsfelt.

III.   Undtagelse vedrørende små mængder til den endelige forbruger

1.   To enheder eller derover

Den for mærkesedlen under afsnit I, punkt 10, foreskrevne angivelse: »Nøjagtigt antal enheder pr. pakning/bundt«.

2.   En enkelt enhed

Følgende af de i del A, afsnit I, nævnte oplysninger kan undlades:

Materialetype

Kategori

Partiets referencenummer

Mængde

Grundstammestiklingers længde

Høstår.

IV.   Undtagelse vedrørende vinplanter i potter eller kasser

Hvis der er tale om vinplanter med rod i substrat i potter eller kasser, og kravene vedrørende lukning (herunder mærkning) på grund af materialets art ikke kan opfyldes, gælder følgende:

a)

Formeringsmaterialet skal være opdelt i separate partier, som er behørigt mærket efter sort og i givet fald efter klon samt efter antal enheder.

b)

Den officielle mærkeseddel er ikke obligatorisk.

c)

Formeringsmaterialet skal være ledsaget af ledsagedokumentet som omhandlet i del B.

B.   LEDSAGEDOKUMENT

 I.   Betingelser, der skal opfyldes

Når medlemsstaten stiller krav om et ledsagedokument, gælder følgende:

a)

Dokumentet skal udstedes i mindst to eksemplarer (afsender og modtager).

b)

Dokumentet (modtagers eksemplar) skal ledsage sendingen fra afsenders til modtagers adresse.

c)

Dokumentet skal indeholde alle de i afsnit II nedenfor nævnte oplysninger om de enkelte partier i sendingen.

d)

Dokumentet skal opbevares i mindst ét år og være til rådighed for den offentlige kontrolmyndighed.

II.   Liste over nødvendige oplysninger

 1.

EF-standard

 2.

Produktionsland

 3.

Certificerings- eller kontrolmyndighed og medlemsstat eller deres initialer/forkortelse

 4.

Løbenummer

 5.

Afsender (adresse, registreringsnummer)

 6.

Modtager (adresse)

 7.

Art

 8.

Materialetype

 9.

Kategori(er)

10.

Sort(er) og i givet fald klon(er). For podet vin vedrører denne angivelse grundstamme og podekvist

11.

Antal enheder pr. parti.

12.

Antal partier i alt

13.

Leveringsdato.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/46


AVS-EF-MINISTERRÅDETS AFGØRELSE Nr. 4/2005

af 13. april 2005

om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond

(2005/460/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, særlig bilag I, punkt 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De midler, der under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) er afsat til regionalt samarbejde og regional integration, er opbrugt.

(2)

Med henblik på at sikre en fortsat virkeliggørelse af de mål, der er omhandlet i artikel 17 i AVS-EF-partnerskabsaftalen (Den Blandede Parlamentariske Forsamling), vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil.

(3)

For at sikre midler til kapacitetsopbygning i forbindelse med miljøforvaltning og gennemførelse af multilaterale miljøaftaler, fastlæggelse af en AVS-EU-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og styrkelse af fiskeriforvaltningen i AVS-landene vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil.

(4)

For at sikre støtte til producenterne i de mest råvareafhængige AVS-stater, forbedre konkurrenceevnen og mindske sårbarheden og fremme brugen af informations- og kommunikationsteknologi i AVS-landene vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil.

(5)

For at sikre hjælp til bedre metoder og kapacitetsopbygning på området for migration og regionalt samarbejde, navnlig centreret om syd-syd-migrationer, vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil.

(6)

For at sikre et nærmere samarbejde med de FN-organisationer, der har mandat og kapacitet på de områder, der er prioriteret i AVS-EF-udviklingspolitikken, navnlig regeringsførelse og situationer efter konflikter, og for at forbedre virkningen af interne AVS-aktiviteter vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Blandede Parlamentariske Forsamling

Et beløb på 2 mio. EUR fra den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. EUF, overføres til bevillingen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling under rammebeløbet til langfristet udvikling i overensstemmelse med de formål, der er anført i AVS-EF-partnerskabsaftalens artikel 17 og protokol 1.

Artikel 2

Internt AVS-samarbejde under rammebeløbet for regionalt samarbejde

Et beløb på 170 mio. EUR fra den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. EUF, overføres til bevillingen til internt AVS-samarbejde under rammebeløbet for regionalt samarbejde og regional integration i overensstemmelse med de formål, der er anført i AVS-EF-partnerskabsaftalens artikel 28, 29 og 30. Beløbet kan anvendes til følgende formål:

a)

Naturressourcer (60 mio. EUR): Foranstaltninger vedrørende miljø og naturressourcer (herunder videnskabelig og teknisk evaluering samt fiskerikontrol og -overvågning).

b)

Støtte til den private sektor og informations- og kommunikationsteknologi (65 mio. EUR): Foranstaltninger til støtte for producenterne i de mest råvareafhængige AVS-stater samt til fremme af informations- og kommunikationsteknologi i AVS-landene.

c)

Støtte til bedre metoder og kapacitetsopbygning (25 mio. EUR): Bl.a. oprettelse af et instrument for opbygning af migrationskapacitet i AVS-landene.

d)

Strategisk partnerskab med FN og støtte til implementeringen af interne AVS-programmer (20 mio. EUR): Styrkelse af samarbejdet med de FN-organisationer, der er relevante for de prioriterede områder i AVS-EF-udviklingspolitikken, navnlig områderne for regeringsførelse og situationer efter konflikter og nye behov i forbindelse med forbedring af virkningen af interne AVS-aktiviteter.

Artikel 3

Ikrafttræden

EUF’s ledende anvisningsberettigede anmodes om at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af denne afgørelse, som træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2005.

På AVS-EF-Ministerrådets vegne, efter bemyndigelse, formanden for AVS-EF-Ambassadørudvalget

F. J. WAHNON FERREIRA


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/48


RÅDETS BESLUTNING

af 13. juni 2005

om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

(2005/461/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra Italiens regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Lorenzo DELLAI er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 16. marts 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mario MAGNANI, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento (provinsrådsmedlem i den autonome provins Trento), beskikkes som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/49


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. juni 2005

om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

(2005/462/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra Tysklands regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Karsten NEUMANN er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 21. december 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Barbara BORCHARDT, Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern (medlem af landdagen for delstaten Mecklenburg-Vorpommern), beskikkes som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 21. juni 2005

om oprettelse af en netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder

(2005/463/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen gik i sin henstilling 2003/556/EF af 23. juli 2003 om retningslinjer for udvikling af nationale strategier og bedste praksis for sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug (1) ind for, at det overlades til medlemsstaterne at udvikle og gennemføre forvaltningsforanstaltninger for sameksistens. Kommissionen ville i den forbindelse arbejde på at lette udvekslingen af oplysninger om igangværende og planlagte forskningsprojekter på nationalt og EF-plan.

(2)

Ifølge artikel 26a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (2) skal Kommissionen indsamle og koordinere oplysninger på grundlag af undersøgelser på EF- og nationalt plan og følge udviklingen vedrørende sameksistens i medlemsstaterne.

(3)

Med henblik på disse opgaver bør Kommissionen oprette et forum for udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger om resultater af videnskabelige undersøgelser og oplysninger om bedste praksis, der er udviklet i forbindelse med nationale strategier for sameksistens. Det er vigtigt, at Kommissionen kan afholde arbejdsgruppemøder, som medlemsstaternes og andre eksperter i givet fald kan deltage i.

(4)

Der bør derfor oprettes en netværksgruppe, som kan bistå Kommissionen inden for sameksistens (forkortet til COEX-NET) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

En netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger om videnskabelige undersøgelser og bedste praksis, der er udviklet inden for sameksistens af forskellige typer genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder, i det følgende benævnt »gruppen«, oprettes herved og tilknyttes Kommissionen.

Artikel 2

1.   Gruppen består af nationale eksperter, som medlemsstaterne udpeger, og ledes af en repræsentant for Kommissionen.

2.   Kommissionens repræsentant kan opfordre andre eksperter til at deltage i gruppens møder og arbejde.

3.   Kommissionen stiller sekretariatshjælp til rådighed for gruppens møder og arbejde.

4.   Gruppen holder møder i Kommissionens lokaler på steder og tidspunkter, som Kommissionen fastlægger.

Artikel 3

1.   Kommissionen refunderer udgifter, der afholdes af eksperter, som deltager i møder i henhold til artikel 2, efter gældende regler for refusion af rejseudgifter, dagpenge og andre udgifter, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Eksperter, der er udpeget af medlemsstaterne, får refunderet deres rejseudgifter, og eksperter, som Kommissionen indbyder, får refunderet rejseudgifter og dagpenge.

3.   For eksperter, der udpeges af medlemsstaterne, refunderes kun udgifter for én deltager pr. medlemsstat.

4.   Eksperterne aflønnes ikke for deres arbejde.

Artikel 4

Eksperter, der deltager i gruppens arbejde, skal være uafhængige af industri-, handels- og forretningsinteresser og andre interessekonflikter.

Artikel 5

Uanset bestemmelserne i traktatens artikel 287 må eksperterne ikke videregive de oplysninger, som de får kendskab til som følge af gruppens arbejde, hvis Kommissionens repræsentant meddeler dem, at materialet er fortroligt.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 36.

(2)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/52


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. juni 2005

om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne

(meddelt under nummer K(2005) 1827)

(EØS-relevant tekst)

(2005/464/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I beslutning 90/424/EØF er det fastsat, at EF yder et tilskud til iværksættelsen af de tekniske og videnskabelige foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle EF's veterinærbestemmelser og for at udvikle undervisning og uddannelse på veterinærområdet.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel henstillede i en rapport af 27. juni 2000, at fjerkræflokke og vilde fugle undersøges for aviær influenza, særlig for at bestemme prævalensen af aviær influenzavirus af undertype H5 og H7.

(3)

Ved Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (2) er det fastsat, hvilke EF-bekæmpelsesforanstaltninger der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ. Der er imidlertid ikke fastsat bestemmelser om regelmæssige undersøgelser af sygdommens forekomst hos fjerkræ og vilde fugle.

(4)

Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2002/649/EF (3) og 2004/111/EF (4) bestemt, at de enkelte medlemsstater skulle forelægge Kommissionen et program for overvågning af aviær influenza.

(5)

Kommissionen godkendte ved beslutning 2002/673/EF (5) og 2004/630/EF (6) medlemsstaternes programmer vedrørende undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle.

(6)

Undersøgelserne har i flere medlemsstater påvist aviær influenzavirus af undertyperne H5 og H7. Selv om den nuværende prævalens af aviær influenzavirus kan betegnes som forholdsvis lav, er det vigtigt at fortsætte og forbedre overvågningen for at opnå en større indsigt i epidemiologien vedrørende lavpatogen aviær influenzavirus og forebygge, at viraene cirkulerer ubemærket i fjerkræpopulationen. Resultaterne af medlemsstaternes undersøgelser har vist sig at være meget nyttige i overvågningen af forekomsten af de undertyper af aviær influenzavirus, der kan udgøre en væsentlig risiko, hvis de muterer til en mere virulent form. På baggrund af de opnåede resultater og den aktuelle sygdomssituation i Fællesskabet bør det samlede EF-tilskud øges for at sikre fortsat overvågning.

(7)

Derfor bør medlemsstaterne forelægge Kommissionen deres programmer vedrørende undersøgelser for aviær influenza til godkendelse, så EF kan yde sit finansielle tilskud.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De enkelte medlemsstater forelægger senest den 30. juni 2005 Kommissionen et program til godkendelse, der vedrører gennemførelse af undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, i overensstemmelse med bilaget.

Artikel 2

EF yder et finansielt tilskud til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, på 50 % af medlemsstaternes udgifter, dog højst 1 200 000 EUR for alle medlemsstater under ét.

Artikel 3

De maksimumsbeløb, der godtgøres medlemsstaterne for testning, må ikke overstige:

a)

:

ELISA-test

:

1 EUR pr. test

b)

:

agar-gel-immunodiffusionstest

:

0,6 EUR pr. test

c)

:

hæmagglutination-inhibitionstest for H5/H7

:

4 EUR pr. test

d)

:

virusisolationstest

:

30 EUR pr. test

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EFT L 213 af 9.8.2002, s. 38.

(4)  EUT L 32 af 5.2.2004, s. 20. Ændret ved beslutning 2004/615/EF (EUT L 278 af 27.8.2004, s. 59).

(5)  EFT L 228 af 24.8.2002, s 27. Ændret ved beslutning 2003/21/EF (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 37).

(6)  EUT L 287 af 8.9.2004, s. 7. Ændret ved beslutning 2004/679/EF (EUT L 310 af 7.10.2004, s. 75).


BILAG

Programmer, der skal gennemføres i medlemsstaterne i 2005 og 2006, vedrørende overvågning af aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle

A.   MÅL

1.

At påvise prævalensen af infektioner med aviær influenzavirus af undertype H5 og H7 hos forskellige arter fjerkræ ved at gentage tidligere screeninger som omhandlet i beslutning 2004/111/EF og 2004/630/EF i en ændret, mere målrettet form.

2.

At sikre, at den frivillige overvågning af aviær influenza hos vilde fugle fortsættes. Resultaterne af denne overvågning kan forventes at bidrage til at fremskaffe værdifulde oplysninger til brug i et system for tidlig varsling om stammer, der kan overføres fra vilde fugle til fjerkræ.

3.

At øge kendskabet til truslen mod dyresundheden fra vildtlevende dyr i form af aviær influenza.

4.

At fremme sammenkoblingen og integrationen af nettene for overvågning af influenza hos mennesker og dyr.

B.   GENERELLE KRAV TIL OG KRITERIER FOR UNDERSØGELSER AF FJERKRÆ

1.

Prøvetagningen skal foretages over en periode, der omfatter passende produktionsperioder for hver fjerkrækategori. F.eks. slagtes der i mange lande et meget betydeligt antal fjerkræ (først og fremmest kalkuner og gæs) omkring jul. Prøvetagningen afsluttes senest den 31. januar 2006.

2.

Den 31. marts 2006 sættes som frist for indsendelse af de endelige undersøgelsesresultater.

3.

Analyser af prøver gennemføres på de nationale laboratorier for aviær influenza i medlemsstaterne eller af andre laboratorier, der er godkendt til formålet af de kompetente myndigheder og arbejder under de nationale laboratoriers tilsyn.

4.

Alle resultater (både serologiske og virologiske) sendes til EF-referencelaboratoriet for at blive sammenholdt. Der skal sikres en god informationsstrøm. EF-referencelaboratoriet yder teknisk bistand og fører et udvidet lager af diagnosereagenser. EF-referencelaboratoriet forsyner de nationale laboratorier med antigener til undersøgelsen for at sikre ensartethed.

5.

Alle virusisolater af aviær influenza sendes til EF-referencelaboratoriet i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Vira af undertype H5 og H7 skal straks indsendes og underkastes standardkarakteriseringstest (analyse af nukleotidsekvensen/IVPI) i henhold til direktiv 92/40/EØF. Derudover kræver EF-referencelaboratoriet, at H5- og H7-positive sera, der er indsamlet fra andefugle, indsendes »blindt«, for at der kan etableres et arkiv, som skal gøre det lettere at udvikle fremtidige test.

6.

Der gennemføres retrospektive undersøgelser på bedriften af alle positive prøveresultater, og konklusionerne af sådanne undersøgelser meddeles til Kommissionen og EF-referencelaboratoriet.

7.

Særlige protokoller, som skal ledsage det materiale, der sendes til EF-referencelaboratoriet, og rapporteringstabeller til indsamling af undersøgelsesdata stilles til rådighed af EF-referencelaboratoriet. I disse tabeller skal det angives, hvilke laboratoriemetoder der er anvendt. Tabellerne bruges til at indsende resultaterne samlet i et dokument.

8.

Der indsamles blodprøver til serologisk undersøgelse fra alle fjerkræarter, også frilandsfjerkræ/fritgående fjerkræ, fra mindst 5-10 fugle (bortset fra ænder, gæs og vagtler) pr. bedrift og fra hver enkelt stald, såfremt der er mere end én stald på bedriften.

9.

Prøvetagningen skal gennemføres stratificeret i hele medlemsstaten, sådan at prøverne kan betegnes som repræsentative for hele medlemsstaten, idet der skal tages hensyn til følgende:

a)

Antallet af bedrifter, som skal testes (bortset fra ænder, gæs og kalkuner), fastlægges således, at der ved en prævalens af smitteramte bedrifter på mindst 5 % med et konfidensinterval på 95 % med sikkerhed findes mindst én smitteramt bedrift (jf. tabel 1).

b)

Antallet af fugle, hvorfra der skal tages prøver på hver enkelt bedrift, fastlægges således, at der, hvis prævalensen af seropositive fugle er på ≥ 30 %, er 95 % sandsynlighed for at finde mindst én fugl, som reagerer positivt.

10.

Der skal med prøvetagningen ligeledes tages hensyn til følgende:

a)

Produktionstyperne og de dermed forbundne specifikke risici målrettes til opdræt af frilandsfjerkræ/fritgående fjerkræ, idet der tages hensyn til andre relevante faktorer såsom fjerkræhold med dyr af forskellig alder, brug af overfladevand, relativt længere levetid, hold af mere end én art på en bedrift osv.

b)

Antallet af kalkun-, ande- og gåsebedrifter, som skal testes, fastlægges således, at der ved en prævalens af smitteramte bedrifter på mindst 5 % med et konfidensinterval på 99 % med sikkerhed påvises mindst én smitteramt bedrift (jf. tabel 2).

c)

Programmet skal omfatte bedrifter med strudsefugle eller vagtler, hvis der er et betydeligt antal af sådanne bedrifter i en medlemsstat. For så vidt angår vagtler tages der kun prøver af voksne (eller æglæggende) avlsfugle.

d)

Tidspunktet for prøvetagningen skal falde sammen med årstidsbestemt produktion. Prøvetagningen kan dog, hvor det er relevant, lokalt foregå i andre bestemte perioder, hvor tilstedeværelsen på en bedrift af andet fjerkræ, der er værtsdyr, kan øge risikoen for, at sygdommen indføres.

e)

Medlemsstater, som skal tage prøver for Newcastle disease for at bevare deres status som lande, der ikke vaccinerer mod denne sygdom som fastsat i Kommissionens beslutning 94/327/EF (1), kan eventuelt anvende disse prøver fra avlsflokke til overvågning af antistoffer mod H5/H7.

Tabel 1

Antal bedrifter, hvorpå der skal tages prøver fra hver enkelt kategori fjerkræ (bortset fra kalkun-, ande- og gåsebedrifter)

Antal bedrifter pr. fjerkrækategori pr. medlemsstat

Antal bedrifter, som skal testes

Til og med 34

Alle

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


Tabel 2

Antal kalkun-, ande- og gåsebedrifter, som skal testes

Antal bedrifter pr. medlemsstat

Antal bedrifter, som skal testes

Til og med 46

Alle

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   SÆRLIGE KRAV TIL PÅVISNING AF INFEKTIONER MED AVIÆR INFLUENZAVIRUS AF UNDERTYPE H5/H7 HOS ÆNDER, GÆS OG VAGTLER

1.

Blodprøver til serologisk undersøgelse tages fortrinsvis fra fugle, der holdes på friland.

2.

Fra hver enkelt udvalgt bedrift tages 40-50 blodprøver med henblik på serologisk undersøgelse.

D.   UNDERSØGELSE FOR AVIÆR INFLUENZA HOS VILDE FUGLE

I medlemsstater, hvor overvågningen også omfatter vilde fugle, gælder nedenstående retningslinjer.

D.1.   Udformning og gennemførelse af undersøgelsen

1.

Kontakter med organisationer, der beskæftiger sig med bevarelse/iagttagelse af fugle, og med ringmærkningsstationer er en forudsætning. Hvis det er relevant, udfører personale fra sådanne grupper/stationer eller jægere prøvetagningen.

2.

Virusisolationsraten har været ekstremt lav ved tidligere undersøgelser, og prøvetagningen bør derfor koncentreres om fugle, der trækker sydpå om efteråret og først på vinteren.

D.2.   Prøvetagningsmetoder

1.

Der tages kloaksvaberprøver til virologisk undersøgelse. Prøver fra årsunger taget om efteråret og prøver fra værtsarter, som er meget modtagelige og har mere kontakt med fjerkræ (som f.eks. gråænder), giver muligvis det bedste resultat.

2.

Der tages prøver fra forskellige arter af vildtlevende fugle. Der bør fortrinsvis tages prøver fra vandfugle og strandfugle.

3.

Der tages svaberprøver, som indeholder ekskrementer, eller prøver af forsigtigt indsamlet friske ekskrementer fra vilde fugle, som er indfanget, nedlagt eller nyligt fundet døde.

4.

Det er muligt at samle op til fem prøver fra samme art i en pulje. Der skal sikres optimale betingelser for opbevaring og transport af prøver. Hvis hurtig forsendelse, dvs. inden for 48 timer, til laboratoriet (i et transportmedium ved 4° C), ), ikke kan garanteres, oplagres prøverne og transporteres derefter i tøris ved – 70° C.

E.   LABORATORIEUNDERSØGELSER

Laboratorieundersøgelser gennemføres i overensstemmelse med de diagnosemetoder til bekræftelse og differentialdiagnosticering af aviær influenza, der er beskrevet i bilag III til direktiv 92/40/EØF (herunder også en hæmagglutination-inhibitionstest af sera fra ænder og gæs). Medlemsstater, som agter at gennemføre laboratorieundersøgelser, der hverken er beskrevet i direktiv 92/40/EØF eller i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, skal fremlægge de nødvendige valideringsdata for EF-referencelaboratoriet, samtidig med at de forelægger Kommissionen deres program til godkendelse. Alle positive serologiske resultater skal bekræftes af de nationale laboratorier for aviær influenza med en hæmagglutinations-inhibitionstest af dertil udvalgte stammer, som leveres af EF-referencelaboratoriet:

H5

a)

En første test med Duck/Denmark/64650/03 (H5N7)

b)

Test af alle dyr, som reagerer positivt, med Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) for at udelukke antistoffer, som krydsreagerer med N7.

H7

a)

En første test med Turkey/England/647/77 (H7N7)

b)

Test af alle dyr, som reagerer positivt, med African Starling/983/79 (H7N1) for at udelukke antistoffer, som krydsreagerer med N7.


(1)  EFT L 146 af 11.6.1994, s. 17.


24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/57


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juni 2005

om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73), der er genetisk modificeret med henblik på tolerance over for herbicidet glyphosat

(meddelt under nummer K(2005) 1838)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/465/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 1, første afsnit,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2001/18/EF må et produkt, der indeholder eller består af en genetisk modificeret organisme eller en kombination af genetisk modificerede organismer, først markedsføres, efter at de berørte myndigheder har givet skriftlig tilladelse hertil i overensstemmelse med proceduren i samme direktiv.

(2)

Monsanto SA har forelagt de nederlandske myndigheder en anmeldelse om markedsføring af et genetisk modificeret rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73).

(3)

Anmeldelsen omfatter de samme anvendelser som for al anden raps med undtagelse af anvendelse som eller i fødevarer og dyrkning i Fællesskabet af sorter, der er afledt af det genetisk modificerede produkt (GT73-transformationsbegivenheden). Anmeldelsen omfatter import og oplagring af GT73-raps og anvendelsen heraf som foder, til forarbejdning til foder og til industrielle anvendelser som eller i produkter.

(4)

De nederlandske myndigheder har efter proceduren i artikel 14 i direktiv 2001/18/EF udarbejdet en vurderingsrapport, som er tilsendt Kommissionen og myndighederne i de andre medlemsstater. Det konkluderes i vurderingsrapporten, at der ikke er nogen grund til at nægte at give tilladelse til markedsføring af GT73-raps.

(5)

Myndighederne i nogle af medlemsstaterne har fremsat indvendinger mod markedsføring af produktet.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), konkluderede i sin udtalelse af 11. februar 2004, at Brassica napus L., linje GT73, ud fra alle oplysninger at dømme er lige så sikker for menneskers eller dyrs sundhed som konventionel raps og, hvad de foreslåede anvendelser angår, for miljøet. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fandt også, at tilladelsesindehaverens overvågningsplan var fyldestgørende for de påtænkte anvendelser af GT73-raps.

(7)

En gennemgang af de enkelte indvendinger på baggrund af både direktiv 2001/18/EF, oplysningerne i anmeldelsen og af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse giver ikke grund til at tro, at markedsføring af Brassica napus L., linje GT73, vil være skadelig for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

(8)

Der er efter proceduren i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (3) givet tilladelse til markedsføring i Fællesskabet af raffineret olie af GT73-raps til fødevareformål.

(9)

GT73-raps bør tildeles en entydig identifikator, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer (4).

(10)

Utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor af genetisk modificerede organismer i produkter er undtaget fra krav om mærkning og sporbarhed, såfremt de ikke overskrider de tærskelværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2001/18/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (5).

(11)

I lyset af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er der ikke grund til at fastsætte særlige betingelser for de påtænkte anvendelser med hensyn til håndtering eller emballage af produktet og beskyttelse af bestemte økosystemer, miljøområder eller geografiske områder.

(12)

I lyset af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet bør der iværksættes et hensigtsmæssigt forvaltningssystem med henblik på at undgå, at frø af GT73-raps indgår i dyrkning.

(13)

Før produktet markedsføres, bør der træffes foranstaltninger til at sikre mærkning og sporbarhed på alle stadier i markedsføringen, herunder kontrol ved hjælp af passende validerede detektionsmetoder.

(14)

Foranstaltningerne i denne beslutning er ikke i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 30 i direktiv 2001/18/EF, og Kommissionen har derfor forelagt Rådet et forslag vedrørende disse foranstaltninger. Da Rådet ved udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF, hverken havde vedtaget de foreslåede foranstaltninger eller tilkendegivet, at det var imod dem, jf. artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6), bør foranstaltningerne vedtages af Kommissionen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tilladelse

Uden at andre EF-retsforskrifter tilsidesættes, især forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1829/2003, giver de nederlandske myndigheder i henhold til denne beslutning skriftlig tilladelse til markedsføring af det i artikel 2 beskrevne produkt, som Monsanto Europe SA (reference C/NL/98/11) har anmeldt.

I tilladelsen skal det ifølge artikel 19, stk. 3, i direktiv 2001/18/EF udtrykkeligt angives, hvilke betingelser der gælder for tilladelsen, og disse er anført i artikel 3 og 4.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetisk modificerede organismer, der skal markedsføres som eller i produkter, i det følgende benævnt »produktet«, er frø af raps (Brassica napus L.) med tolerance over for herbicidet glyphosat, hidrørende fra rapslinjen GT73, som er transformeret med Agrobacterium tumefaciens ved hjælp af vektoren PV-BNGT04. Produktet indeholder følgende DNA i to kassetter:

a)

Kassette 1:

Et 5-enolpyruvylshikimat-3-phosphatsyntasegen (epsps) fra Agrobacterium sp.-stammen CP4 (CP4 EPSPS), som giver glyphosattolerance, reguleret af den modificerede brunrodsmosaikviruspromotor (P-CMoVb), terminatorsekvenser fra ærtens rbcS E9 gen, der koder for den lille underenhed af ribulose bisphosphat-carboxylase/oxygenase og N-terminal-chloroplast-transit-peptid-CTP2-sekvensen fra epsps genet fra Arabidopsis thaliana

b)

Kassette 2:

Varianten 247 af det oprindelige glyphosat-oxidoreductasegen (goxv247) fra Ochrobactrum anthropi-stammen LBAA, som giver glyphosattolerance, reguleret af den modificerede brunrodsmosaikviruspromotor (P-CMoVb), terminatorsekvenser fra Agrobacterium tumefaciens og N-terminal-chloroplast-transit-peptid-sekvensen CTP1 fra ribulose-bisphosphatcarboxylase/oxygenase (Arab-ssu1a) genet fra Arabidopsis thaliana.

Produktet indeholder ikke adenyltransferase-genet (aad), der koder for resistens over for streptomycin og spectinomycin, som er til stede i den anvendte transformationsvektor.

2.   Den entydige identifikator for produktet er MON-00073-7.

3.   Tilladelsen gælder for frø af afkom fremkommet ved krydsninger af rapslinje GT73 med traditionelt dyrket raps, som eller i produkter.

Artikel 3

Betingelser for markedsføring

Produktet kan anvendes som anden raps med undtagelse af dyrkning og anvendelse som eller i fødevarer og kan markedsføres på følgende betingelser:

a)

Tilladelsen gælder i en periode på 10 år fra udstedelsesdatoen.

b)

Den entydige identifikator for produktet er MON-00073-7.

c)

Indehaveren af tilladelsen skal stille positive og negative kontrolprøver af produktet eller dets genetiske materiale eller referencematerialer til rådighed for myndighederne, hvis disse ønsker det, jf. dog artikel 25 i direktiv 2001/18/EF.

d)

Ordene »Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer« eller »Dette produkt indeholder genetisk modificeret GT73-raps« skal stå på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet, medmindre andre EF-retsforskrifter fastsætter en tærskelværdi, under hvilken disse oplysninger ikke kræves.

e)

Så længe produktet ikke er godkendt til markedsføring med henblik på dyrkning, skal angivelsen »ikke til dyrkning« stå enten på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet.

Artikel 4

Overvågning

1.   I hele tilladelsens gyldighedsperiode er indehaveren af tilladelsen ansvarlig for etablering og gennemførelse af den i anmeldelsen indeholdte generelle plan for overvågning af eventuelle skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet som følge af håndtering eller anvendelse af produktet.

2.   Indehaveren af tilladelsen skal informere operatører og brugere direkte om produktets sikkerhedsmæssige og generelle egenskaber og om betingelserne for overvågning, herunder om de hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, der skal træffes i tilfælde af utilsigtet spild af rapsfrøene. De tekniske retningslinjer for gennemførelsen af denne artikel er anført i bilaget til denne beslutning.

3.   Indehaveren af tilladelsen skal forelægge Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder årlige rapporter om resultaterne af overvågningen.

4.   Uanset artikel 20 i direktiv 2001/18/EF skal indehaveren af tilladelsen, hvis det er hensigtsmæssigt og efter aftale med Kommissionen og myndighederne i den medlemsstat, der modtog den oprindelige anmeldelse, tage den i anmeldelsen indeholdte overvågningsplan op til revision i lyset af resultaterne af overvågningen.

5.   Indehaveren af tilladelsen skal over for Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder kunne dokumentere:

a)

at de eksisterende overvågningsnetværk, som specificeret i den overvågningsplan, der indgår i anmeldelsen, indsamler de oplysninger, der er relevante for overvågningen af produktet, og

b)

at disse eksisterende overvågningsnetværk har indvilliget i at stille disse oplysninger til rådighed for indehaveren af tilladelsen før den dato, hvor overvågningsrapporten i henhold til stk. 3 skal forelægges for Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder.

Artikel 5

Anvendelse

Denne beslutning finder anvendelse fra den dato, hvor EF-referencelaboratoriet, som omhandlet i bilaget til forordning (EF) nr. 1829/2003 og i Kommissionens forordning (7) (EF) nr. 641/2004 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1829/2003, har valideret en specifik detektionsmetode for GT73-raps.

Artikel 6

Adressat

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).

(3)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 14.


BILAG

Tekniske retningslinjer for gennemførelsen af artikel 4, stk. 2

1.

Tilladelsesindehaveren meddeler operatørerne i EF, dvs. de virksomheder, der forhandler og forarbejder partier af blandede rapsfrø importeret i løs vægt, hvori der kan forekomme GT73-raps:

a)

at der er givet tilladelse til import til og anvendelse i EF af GT73-raps, og

b)

at der som en betingelse for tilladelsen skal etableres en generel plan for overvågning af uforudsete skadelige virkninger som følge af markedsføringen af GT73-raps til ovennævnte anvendelsesformål.

2.

Tilladelsesindehaveren udpeger en national kontaktperson, som operatørerne skal underrette om eventuelle uforudsete skadelige virkninger.

3.

Tilladelsesindehaveren underretter operatørerne om, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet risikoen for og følgerne af utilsigtet spild af GT73-rapsfrø på grundlag af de planlagte anvendelsesformål. Tilladelsesindehaveren opretholder regelmæssig kontakt med operatørerne for at sikre sig, at de informeres om eventuelle ændringer af den gældende praksis, der kan få konsekvenser for konklusionerne af miljørisikovurderingen.

4.

Tilladelsesindehaveren informerer operatørerne om, at utilsigtet spild af importerede rapsfrø i havne og i formalingsanlæg kan resultere i spiring og selvsåning af planter, der kan omfatte GT73-raps.

5.

Hvis de selvsåede rapsplanter eventuelt omfatter GT73-raps, skal tilladelsesindehaveren:

a)

informere operatørerne om, at disse planter skal udryddes for at mindske risikoen for uforudsete skadelige virkninger som følge af tilstedeværelsen af GT73-raps, og

b)

tilsende operatørerne relevante planer for udryddelse af selvsåede rapsplanter, der kan omfatte GT73-raps.

6.

Medlemsstaterne kan, jf. artikel 4, stk. 5, i direktiv 2001/18/EF og afdeling C.1.6 i bilaget til Rådets beslutning 2002/811/EF (1), foretage kontroller og/eller supplerende overvågning i forbindelse med utilsigtet spild af GT73-rapsfrø og identificering af potentielle skadelige virkninger af et sådant spild.


(1)  EFT L 280 af 18.10.2002, s. 27.