ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 156

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
18. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 919/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 827/2004, for så vidt angår forbuddet mod import af storøjet tun med oprindelse i Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 826/2004 om forbud mod import af atlantisk tun med oprindelse i Ækvatorialguinea og Sierra Leone og forordning (EF) nr. 828/2004 om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk med oprindelse i Sierra Leone

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 921/2005 af 17. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 922/2005 af 17. juni 2005 om udstedelse af eksportlicenser for vin

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) Nr. 923/2005 af 15. juni 2005 om overførsel og salg på det portugisiske marked af 80000 tons blød hvede, 80000 tons majs og 40000 tons byg, som det ungarske interventionsorgan ligger inde med

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 924/2005 af 17. juni 2005 om den særlige 84. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 20. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 926/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 927/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 928/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 337. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 929/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

*

Afgørelse truffet af Repræsentanterne for Medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 30. maj 2005 om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

19

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/447/FUSP af 14. marts 2005 om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

21

Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

22

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 919/2005

af 13. juni 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 827/2004, for så vidt angår forbuddet mod import af storøjet tun med oprindelse i Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 826/2004 om forbud mod import af atlantisk tun med oprindelse i Ækvatorialguinea og Sierra Leone og forordning (EF) nr. 828/2004 om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk med oprindelse i Sierra Leone

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har siden den 14. november 1997, efter vedtagelsen af Rådets afgørelse 86/238/EØF (1) været kontraherende part i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet, undertegnet i Rio de Janeiro den 14. maj 1966, som ændret ved den protokol, der er knyttet som bilag til slutakten fra konferencen af befuldmægtigede for stater, der er parter i konventionen, undertegnet i Paris den 10. juli 1984 (»ICCAT-konventionen«).

(2)

ICCAT-konventionen fastlægger en ramme for det regionale samarbejde om bevarelse og forvaltning af bestandene af tunfisk og beslægtede arter i Atlanterhavet og tilstødende have gennem oprettelsen af en international kommission for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (»ICCAT«) og gennem dette organs vedtagelse af bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som bliver bindende for de kontraherende parter.

(3)

I 1998 vedtog ICCAT resolution 98-18 om urapporteret og ureguleret fangst af tun ved hjælp af store langlinefartøjer i konventionsområdet. Ved denne resolution fastlagdes der procedurer for identificering af lande, hvis fartøjer har fisket efter tunfisk og beslægtede arter på en måde, der gør ICCAT’s bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger mindre effektive. Deri fastlagdes også de foranstaltninger, der skal træffes for at forhindre fartøjerne fra disse lande i at fortsætte et sådant fiskeri, herunder om nødvendigt ikke-diskriminerende handelsrestriktioner.

(4)

Siden vedtagelsen af resolution 98-18 har ICCAT identificeret Bolivia, Cambodja, Ækvatorialguinea, Georgien og Sierra Leone som lande, hvis fartøjer fisker efter storøjet tun (Thunnus obesus) på en måde, som gør dens bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger mindre effektive, og dokumenteret dette med data vedrørende fangster, handel og fartøjers aktiviteter.

(5)

ICCAT har også identificeret Ækvatorialguinea og Sierra Leone som lande, hvis fartøjer fisker efter atlantisk tun (Thunnus thynnus) på en måde, der gør dens bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger mindre effektive.

(6)

ICCAT har desuden identificeret Sierra Leone som et land, hvis fartøjer fisker efter sværdfisk (Xiphias gladius) på en måde, der gør dens bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger mindre effektive.

(7)

Import af storøjet tun med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Ækvatorialguinea, Georgien og Sierra Leone er i øjeblikket forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 827/2004 (2).

(8)

Import af atlantisk tun med oprindelse i Ækvatorialguinea og Sierra Leone er i øjeblikket forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 826/2004 (3).

(9)

Import af atlantisk sværdfisk med oprindelse i Sierra Leone er i øjeblikket forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 828/2004 (4).

(10)

På sit 14. særlige møde i 2004 anerkendte ICCAT de bestræbelser, som Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone havde gjort sig for at løse de af denne påpegede problemer, og der vedtoges henstillinger om at hæve handelsrestriktionerne over for disse tre lande.

(11)

Forordning (EF) nr. 827/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Forordning (EF) nr. 826/2004 og (EF) nr. 828/2004 bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 827/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, udgår »Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone«.

2)

I artikel 3 ændres »Bolivia, Georgien og Sierra Leone« til »Bolivia og Georgien«.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 826/2004 og (EF) nr. 828/2004 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EFT L 162 af 18.6.1986, s. 33.

(2)  EUT L 127 af 29.4.2004, s. 21.

(3)  EUT L 127 af 29.4.2004, s. 19.

(4)  EUT L 127 af 29.4.2004, s. 23.


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 920/2005

af 13. juni 2005

om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 290,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 190,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den irske regering har anmodet om, at det irske sprog får samme status som de øvrige medlemsstaters nationale officielle sprog, og at der foretages de nødvendige ændringer med henblik herpå i Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (1) og Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område (2); disse to forordninger benævnes i det følgende »forordning nr. 1«.

(2)

Det fremgår af artikel 53 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 314 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at det irske sprog er et af disse traktaters autentiske sprog.

(3)

Den irske regering understreger, at i henhold til artikel 8 i Irlands forfatning er det irske sprog som det nationale sprog Irlands første officielle sprog.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at reagere positivt på den irske regerings anmodning og at ændre forordning nr. 1 i overensstemmelse hermed. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at bestemme, at EU’s institutioner af praktiske årsager og som en overgangsforanstaltning ikke skal være bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter, herunder Domstolens afgørelser, på irsk eller oversætte dem til dette sprog. Det er også hensigtsmæssigt at fastsætte, at denne undtagelse kun bør gælde delvis, og at forordninger vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab ikke bør være omfattet heraf, samt at give Rådet beføjelse til inden for en frist på fire år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert femte år enstemmigt at beslutte, om undtagelsen skal ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning nr. 1 ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Den Europæiske Unions institutioner er dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyldige, affattes på de enogtyve officielle sprog.«

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Den Europæiske Unions Tidende udkommer på de enogtyve officielle sprog.«

Artikel 2

Uanset forordning nr. 1 og for et tidsrum af fem år, der kan fornyes, og som løber fra den dag, hvor forordningen finder anvendelse, er Den Europæiske Unions institutioner ikke bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter på irsk og til at offentliggøre dem på dette sprog i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne artikel finder ikke anvendelse på forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab.

Artikel 3

Senest fire år efter datoen for denne forordnings anvendelse og derefter hvert femte år tager Rådet anvendelsen af artikel 2 op til fornyet overvejelse og bestemmer enstemmigt, om undtagelsen i nævnte artikel skal ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 401/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 921/2005

af 17. juni 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 922/2005

af 17. juni 2005

om udstedelse af eksportlicenser for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (1), særlig artikel 7 og artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 63, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2), er ydelsen af eksportrestitutioner for vin blevet begrænset til de mængder og udgiftsbeløb, der er fastsat i aftalen om landbrug, som blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2001 er det fastsat, på hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særforanstaltninger for at hindre en overskridelse af den mængde eller det budget, der er fastsat i aftalen.

(3)

Ifølge de oplysninger om eksportlicensansøgninger, som Kommissionen råder over pr. 15. juni 2005, er der fare for en overskridelse af de mængder, der stadig er til rådighed indtil den 30. juni 2005 for bestemmelseszone 1) Afrika og 4) Vesteuropa, jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2001, hvis der ikke indføres restriktioner for udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en enhedsprocentsats for godkendelse af ansøgninger indgivet mellem den 8. og den 14. juni 2005 og suspendere udstedelsen af licenser og indgivelsen af ansøgninger for disse zoner indtil den 1. juli 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for vin, der blev indgivet ansøgning om mellem den 8. og den 14. juni 2005 i henhold til forordning (EF) nr. 883/2001, udstedes for 20,78 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 1) Afrika og for 100,00 % af de mængder, der er ansøgt om for bestemmelseszone 4) Vesteuropa.

2.   Udstedelsen af de eksportlicenser som omhandlet i stk. 1, der indgives ansøgning om fra den 15. juni 2005, og indgivelsen fra den 17. juni 2005 af ansøgninger om eksportlicenser suspenderes for vin for bestemmelseszone 1) Afrika og 4) Vesteuropa indtil den 1. juli 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 908/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 56).

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 923/2005

af 15. juni 2005

om overførsel og salg på det portugisiske marked af 80 000 tons blød hvede, 80 000 tons majs og 40 000 tons byg, som det ungarske interventionsorgan ligger inde med

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Portugal blev i produktionsåret 2004/2005 ramt af alvorlig tørke, som medførte en stor nedgang i de disponible fodermængder og skabte en mangelsituation hos producenterne. Fodermanglen kan betyde, at producenterne må sælge eller slagte deres husdyr for tidligt, hvad der kan få alvorlige følger for denne sektor og landbrugernes indkomster.

(2)

De store høstudbytter af korn i det øvrige Europa i samme produktionsår, herunder navnlig i de medlemsstater, der tiltrådte EF pr. 1. maj 2004, har tilsvarende medført store stigninger i interventionslagrene af blød hvede, majs og byg, som det ikke er muligt at afsætte på de indre markeder i de pågældende medlemsstater eller udføre til tredjelande i forholdsvis lange perioder, og for hvilke der i øvrigt ikke altid findes tilstrækkelig lokal lagerkapacitet.

(3)

Kornmarkedet i EF er for øjeblikket kendetegnet ved en kraftig uligevægt, og der bør derfor træffes interventionsforanstaltninger for at stabilisere og udligne situationen. Da interventionsoplagringen af disse kornmængder vil kunne blive meget langvarig i områder med store overskud og medføre store udgifter for EF-budgettet, og da der samtidig hersker stor fodermangel i Portugal, bør en del af lagrene stilles til rådighed for de portugisiske producenter.

(4)

Da fordelingen af kornet på det portugisiske marked forudsætter forvaltningsstrukturer og passende finansiel kontrol, bør der i første omgang fastsættes bestemmelser om overførsel af korn til det portugisiske interventionsorgan og derefter bestemmelser om dette interventionsorgans salg og fordeling af kornet til fordel for landbrugerne.

(5)

I betragtning af behovets omfang og de mængder korn, der kan tilbydes til intervention i Ungarn, den utilstrækkelige lagerkapacitet, der er godkendt til intervention i Ungarn, og det utilstrækkelige omfang af de foranstaltninger, der hidtil er truffet for at løse problemet med afsætningen af de ungarske lagre, bør foranstaltningen i første række omfatte korn i Ungarn.

(6)

Foranstaltningen bør forvaltes efter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om almindelige bestemmelser for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (2).

(7)

Med henblik på forenkling og kontrol bør EF-tilskuddet fastsættes til et fast beløb.

(8)

De overførte lagermængder skal sælges på betingelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne (3). Salget indebærer dog en række særlige forhold med hensyn til de mål, der skal nås i forbindelse med fodermanglen, og der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser, som det portugisiske interventionsorgan skal anvende uanset bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(9)

For ikke at forstyrre kornmarkedet i Portugal bør der især fastsættes særlige bestemmelser for de mængder, der udbydes til salg, og maksimale salgspriser for kornet.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det ungarske interventionsorgan stiller 80 000 tons blød hvede, 80 000 tons majs og 40 000 tons byg til rådighed for det portugisiske interventionsorgan.

2.   Det portugisiske interventionsorgan overtager produkterne i stk. 1 og varetager transporten heraf til Portugal og afsætningen heraf til foderbrug inden den 31. december 2005.

Artikel 2

1.   Det portugisiske interventionsorgan udskriver til nulværdi på årsregnskabet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1883/78 de overdragne mængder blød hvede, majs og byg.

2.   Det portugisiske interventionsorgan indskriver til nulværdi på årsregnskabet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1883/78 de overtagne mængder blød hvede, majs og byg og bogfører dem ved månedens udgang til en værdi af 101,44 EUR/t for blød hvede, 85,52 EUR/t for majs og 80,87 EUR/t for byg.

3.   Alle øvrige formaliteter i Fællesskabets lovgivning om overførsel af korn mellem det ungarske og det portugisiske interventionsorgan gennemføres på deres ansvar.

Artikel 3

1.   Udgifterne til transport af kornmængderne i artikel 1 bogføres af det portugisiske interventionsorgan på årsregnskabet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1883/78 på basis af det faste beløb i stk. 2 i denne artikel.

2.   EF yder 60 EUR/t til udgifterne til korntransporten.

Artikel 4

1.   Det portugisiske og det ungarske interventionsorgan aftaler indbyrdes afgangs-, bestemmelses- og eventuelle oplagringssteder og datoer for afhentning af produkterne. Lister over disse steder og de relevante mængder meddeles straks Kommissionen.

2.   Det portugisiske og det ungarske interventionsorgan konstaterer ved indladning i Ungarn og ankomst til oplagringsstederne i Portugal indladnings- og udladningsvægten og på grundlag af en analyseattest produkternes kvalitet.

Artikel 5

Det ungarske interventionsorgan meddeler det portugisiske interventionsorgan og Kommissionen, hvilke mængder der faktisk blev konstateret ved udlagringen, og datoen for udlagring fra hvert afhentningssted.

Artikel 6

Det portugisiske interventionsorgan overtager kornet for de mængder, der blev indladet på transportmidlet ved udlagring fra det lager, som det ungarske interventionsorgan har udpeget, og overtager ansvaret for kornet fra dette tidspunkt.

Det portugisiske interventionsorgan underretter Kommissionen og det ungarske interventionsorgan om forløbet af overførslen af kornet.

Artikel 7

Det portugisiske interventionsorgan sælger ved løbende licitation på det indre marked de mængder korn, der er overført fra det ungarske interventionsorgans lagre.

I henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2131/93 er salget forbeholdt sammenslutninger eller kooperativer af kvæg-, fåre- eller gedeproducenter eller forarbejdningsenheder, der har indgået samarbejdskontrakter med disse sammenslutninger eller kooperativer med henblik på anvendelse i Portugal.

Artikel 8

Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93 gælder for salget i artikel 7, jf. dog bestemmelserne i artikel 9.

Artikel 9

1.   De mængder korn af hver art, der udbydes til salg, svarer til de faktisk overførte mængder og skal anføres i licitationsbekendtgørelsen.

2.   Mindstemængden for hvert bud er 1 500 tons.

3.   Buddene fastlægges i forhold til den faktiske kvalitet af det parti, som buddet vedrører.

4.   Minimumssalgsprisen for hver kornart fastsættes på et sådant niveau, at det ikke forstyrrer kornmarkedet i Portugal, og prisen må under ingen omstændigheder være lavere end interventionsprisen.

Artikel 10

De portugisiske myndigheder udarbejder en licitationsbekendtgørelse med angivelse af licitationsdatoer og nærmere kontrolbestemmelser, der kan sikre, at artikel 7, stk. 2, overholdes.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2005

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(3)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 924/2005

af 17. juni 2005

om den særlige 84. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2), har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i forordning (EF) nr. 2799/1999 fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det besluttes, at den 84. licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 14. juni 2005, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 925/2005

af 17. juni 2005

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 20. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukt (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 214/2001 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 20. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 214/2001, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 14. juni 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver til 198,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 926/2005

af 17. juni 2005

om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 165. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juni 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Mindste salgspris

Smør ≥ 82 %

Til det ubehandlede smør

206

210

Koncentreret

204,1

208,1

Forarbejdningssikkerhed

Til det ubehandlede smør

73

73

Koncentreret

73

73


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 927/2005

af 17. juni 2005

om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 165. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøttebeløb

Smør ≥ 82 %

46

42

41

Smør < 82 %

44

40

40

Koncentreret smør

55,5

51,5

55,5

51,5

Fløde

22

18

Forarbejdningssikkerhed

Smør

51

Koncentreret smør

61

61

Fløde

24


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 928/2005

af 17. juni 2005

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 337. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 337. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten og destinationssikkerheden således:

maksimumsstøtten:

54,5 EUR/100 kg,

destinationssikkerheden:

60 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 929/2005

af 17. juni 2005

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 21. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 14. juni 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 275 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/19


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

af 30. maj 2005

om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

(2005/446/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1), i det følgende benævnt »partnerskabsaftalen«,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til AVS-EF-partnerskabsaftalen (2), i det følgende benævnt »den interne aftale«, særlig artikel 2, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til bilag I (finansprotokol) til partnerskabsaftalen, nr. 5, vedrører det samlede beløb i finansprotokollen, suppleret med de overførte restbeløb fra tidligere EUF, perioden 2000-2007.

(2)

I henhold til samme bilag, nr. 7, og artikel 2, stk. 3, i den interne aftale skal der foretages en vurdering af det omfang, hvori forpligtelser og betalinger er blevet realiseret, som grundlag for en evaluering af behovet for nye midler efter udløbet af den gældende finansprotokol.

(3)

Det er i EU’s erklæring om finansprotokollen, der er knyttet til partnerskabsaftalen som erklæring XVIII, slået fast, at der ved vurderingen af behovet for nye midler også bør tages fuldt hensyn til skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF.

(4)

Det er derfor i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i den interne aftale nødvendigt at fastsætte skæringsdatoen, som om nødvendigt vil kunne tages op til revision, for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF, inden udløbet af 9. EUF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF, som forvaltes af Kommissionen, rentegodtgørelser, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank, og renteindtægter af disse bevillinger, fastsættes til den 31. december 2007. Denne dato vil om nødvendigt kunne tages op til revision.

Artikel 2

Denne afgørelse påvirker ikke det beløb, der er afsat til finansiering af investeringsfaciliteten som en revolverende fond forvaltet af Den Europæiske Investeringsbank.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2005.

På vegne af medlemsstaternes regeringer

F. BODEN

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Senest ændret ved afgørelse nr. 2/2004 truffet af AVS-EF-Ministerrådet (EUT L 297 af 22.9.2004, s. 18).

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/21


RÅDETS AFGØRELSE 2005/447/FUSP

af 14. marts 2005

om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juli 2004 vedtog Rådet fælles aktion 2004/570/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (1).

(2)

I artikel 11, stk. 3, i den fælles aktion bestemmes det, at detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale i overensstemmelse med artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union.

(3)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af 13. september 2004 har formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, forhandlet en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea).

(4)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea) godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

DEN EUROPÆISKE UNION (EU),

på den ene side, og

DEN ARGENTINSKE REPUBLIK,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

ER UNDER HENVISNING TIL

Rådet for Den Europæiske Unions vedtagelse af fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (1)

opfordringen til Den Argentinske Republik om at deltage i den EU-ledede operation

den vellykkede gennemførelse af styrkeopbygningsprocessen og henstillingen fra EU’s øverstbefalende for operationen og EU’s Militærkomité om at godkende Den Argentinske Republiks styrkers deltagelse i den EU-ledede operation

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BiH/1/2004 af 21. september 2004 (2) om accept af Den Argentinske Republiks bidrag til EU’s militæroperation i Bosnien-Hercegovina

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BiH/3/2004 af 29. september 2004 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (3)

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Deltagelse i operationen

1.   Den Argentinske Republik tilslutter sig fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina og enhver fælles aktion eller afgørelse, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter at udvide EU’s militære krisestyringsoperation, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og eventuelle nødvendige gennemførelsesarrangementer.

2.   Den Argentinske Republiks bidrag til EU’s militære krisestyringsoperation berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning.

3.   Den Argentinske Republik sikrer, at dens styrker og personel, der deltager i EU’s militære krisestyringsoperation, varetager deres opgaver i overensstemmelse med

fælles aktion 2004/570/FUSP og eventuelle efterfølgende ændringer

operationsplanen

gennemførelsesbestemmelserne.

4.   Styrker og personel, der udsendes til operationen af Den Argentinske Republik, udfører deres opgaver og handler udelukkende i EU’s militære krisestyringsoperations interesse.

5.   Den Argentinske Republik underretter i god tid EU’s øverstbefalende for operationen om eventuelle ændringer af dens deltagelse i operationen.

Artikel 2

Status for styrkerne

1.   Status for de styrker og det personel, som Den Argentinske Republik bidrager med til EU’s militære krisestyringsoperation, fastlægges i henhold til de bestemmelser om styrkernes status, der måtte være aftalt mellem Den Europæiske Union og værtslandet.

2.   Status for de styrker og det personel, der udstationeres ved hovedkvarterer eller kommandoenheder uden for Bosnien-Hercegovina, fastlægges i henhold til arrangementer mellem de pågældende hovedkvarterer og kommandoenheder og Den Argentinske Republik.

3.   Med forbehold af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser om styrkernes status har Den Argentinske Republik jurisdiktion over egne styrker og eget personel, der deltager i EU’s militære krisestyringsoperation.

4.   Den Argentinske Republik har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende et medlem af dens styrker og personel i forbindelse med deltagelsen i EU’s militære krisestyringsoperation. Den Argentinske Republik har ansvaret for eventuelt at retsforfølge et medlem af sine styrker eller sit personel eller at pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love og forskrifter.

5.   Den Argentinske Republik forpligter sig til at fremsætte en erklæring om frafald af krav mod enhver stat, der deltager i EU’s militære krisestyringsoperation, og til at fremsætte den ved undertegnelsen af denne aftale.

6.   Den Europæiske Union forpligter sig til at sikre, at medlemsstaterne fremsætter en erklæring om frafald af krav i forbindelse med Den Argentinske Republiks deltagelse i EU’s militære krisestyringsoperation, og til at fremsætte den ved undertegnelsen af denne aftale.

Artikel 3

Klassificerede oplysninger

1.   Den Argentinske Republik træffer passende foranstaltninger til at sikre, at EU-klassificerede oplysninger beskyttes i overensstemmelse med Rådet for Den Europæiske Unions sikkerhedsforskrifter, jf. Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 (4), og supplerende retningslinjer fra de kompetente myndigheder, herunder retningslinjer fra EU’s øverstbefalende for operationen.

2.   Hvis EU og Den Argentinske Republik har indgået en aftale om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EU’s militære krisestyringsoperation.

Artikel 4

Kommandostruktur

1.   Alle styrker og alt personel, der deltager i EU’s militære krisestyringsoperation, forbliver fuldt ud underlagt vedkommende nationale myndigheders kommando.

2.   De nationale myndigheder overdrager den operative og taktiske kommando over og/eller kontrol med deres styrker og personel til EU’s øverstbefalende for operationen. EU’s øverstbefalende for operationen kan uddelegere sin myndighed.

3.   Den Argentinske Republik har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende EU-medlemsstater.

4.   EU’s øverstbefalende for operationen kan til enhver tid efter høring af Den Argentinske Republik kræve, at Den Argentinske Republiks bidrag trækkes tilbage.

5.   Den Argentinske Republik udpeger en højtstående militær repræsentant (SMR) til at repræsentere sit nationale kontingent i EU’s militære krisestyringsoperation. SMR rådfører sig med EU’s øverstbefalende for styrken om alle forhold i forbindelse med operationen og er ansvarlig for den daglige disciplin i kontingentet.

Artikel 5

Finansielle aspekter

1.   Den Argentinske Republik afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i operationen, medmindre udgifterne afholdes i fællesskab, som fastlagt i de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, samt i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (5).

2.   Den Argentinske Republik udbetaler erstatning på de betingelser, der er fastsat i de i artikel 2, stk. 1, omhandlede eventuelle bestemmelser om styrkernes status, såfremt den kendes ansvarlig for at have forvoldt fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor operationen gennemføres, død, personskade, tab eller tingsskade.

Artikel 6

Arrangementer til gennemførelse af aftalen

De tekniske og administrative arrangementer, der er nødvendige for at gennemføre denne aftale, indgås mellem generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på den ene side og de relevante myndigheder i Den Argentinske Republik på den anden side.

Artikel 7

Misligholdelse

Hvis en af parterne ikke overholder de forpligtelser, der er fastsat i de foregående artikler, har den anden part ret til at opsige denne aftale med en måneds varsel.

Artikel 8

Bilæggelse af tvister

Tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale bilægges mellem parterne med diplomatiske midler.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på dagen for undertegnelsen.

2.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe Den Argentinske Republik bidrager til operationen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2005, på engelsk i fire eksemplarer.

For Den Europæiske Union

For Den Argentinske Republik


(1)  EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.

(2)  EUT L 324 af 27.10.2004, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 64. Ændret ved afgørelse BiH/5/2004 (EUT L 357 af 2.12.2004, s. 39).

(4)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Ændret ved afgørelse 2004/194/EF (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 48).

(5)  EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68.

ERKLÆRINGER

som nævnt i artikel 2, stk. 5 og 6

Erklæring fra EU’s medlemsstater:

»De EU-medlemsstater, der gennemfører EU’s fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina vil, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod Den Argentinske Republik for personskade eller død blandt deres personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører dem og benyttes af EU’s krisestyringsoperation, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab

er forvoldt af personel fra Den Argentinske Republik under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU’s krisestyringsoperation, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører Den Argentinske Republik, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU’s krisestyringsoperation fra Den Argentinske Republik under benyttelsen af dette materiel.«

Erklæring fra Den Argentinske Republik:

»Den Argentinske Republik, der gennemfører EU’s fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina, vil, for så vidt dens nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver anden stat, der deltager i EU’s krisestyringsoperation, for personskade eller død blandt det argentinske personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører landet og benyttes af EU’s krisestyringsoperation, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU’s krisestyringsoperation, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører stater, som deltager i EU’s krisestyringsoperation, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU’s krisestyringsoperation under benyttelsen af dette materiel.«