ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
4. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 850/2005 af 30. maj 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2500/2001 for at gøre det muligt at gennemføre fællesskabsbistand i henhold til artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 851/2005 af 2. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, med hensyn til gensidighedsmekanismen

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 852/2005 af 3. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 853/2005 af 3. juni 2005 om 47. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

8

 

*

Kommissionens direktiv 2005/37/EF af 3. juni 2005 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdierne for visse pesticidrester i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager ( 1 )

10

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2005 om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for overvågning af TSE for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 1550)

24

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2005 om ændring af bilag I til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslutning af 1. juni 2005 om bemyndigelse af Malta til at anvende ordningen, der indførtes ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden (meddelt under nummer K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2005 af 20. maj 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (EUT L 128 af 21.5.2005)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 850/2005

af 30. maj 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2500/2001 for at gøre det muligt at gennemføre fællesskabsbistand i henhold til artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 181 A, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1) og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 54, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2) (i det følgende benævnt »finansforordningen«) er det fastsat, at fællesskabsbudgettet kan gennemføres via central indirekte forvaltning, og der er også fastsat specifikke gennemførelseskrav.

(2)

I forbindelse med førtiltrædelsesstøtte har central indirekte forvaltning i den form, der er fastlagt i finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra c), tidligere vist sig at være et værdifuldt redskab, især for foranstaltninger under Kontoret for Teknisk Bistand og Informationsudveksling (TAIEX).

(3)

Tyrkiet har i de seneste år anvendt TAIEX-foranstaltninger i et betydeligt omfang og bør sættes i stand til fortsat at anvende dette instrument, også i henhold til de regler, der er fastsat i finansforordningen.

(4)

Det vil være hensigtsmæssigt at opnå en harmoniseret tilgang inden for førtiltrædelsesbistand, og derfor bør den fremgangsmåde, der benyttes, være identisk med den, der er fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 (Phare) (3) og forordning (EF) nr. 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Rådets forordning (EF) nr. 2500/2001 af 17. december 2001 om finansiel førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet (5) bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2500/2001 indsættes følgende artikel:

»Artikel 6a

Kommissionen kan inden for de grænser, der er fastsat i artikel 54 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), beslutte at overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til organer som omhandlet i nævnte forordnings artikel 54, stk. 2. De organer, der er omhandlet i artikel 54, stk. 2, litra c), i nævnte forordning, kan få overdraget offentligretlige opgaver, hvis de har en anerkendt international status, opfylder kravene i internationalt anerkendte forvaltnings- og kontrolsystemer og overvåges af en offentlig myndighed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  Udtalelse af 28.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2257/2004 (EUT L 389 af 30.12.2004, s. 1).

(4)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2257/2004.

(5)  EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 1).

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1


4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 851/2005

af 2. juni 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, med hensyn til gensidighedsmekanismen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra b), nr. i),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den mekanisme, der er fastsat i artikel 1, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 (2), har vist sig at være uegnet i situationer, hvor et tredjeland, der er opført på listen i bilag II til nævnte forordning, dvs. et tredjeland, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet, ensidigt opretholder eller indfører visumpligt for statsborgere fra en eller flere medlemsstater. Af hensyn til solidariteten med de medlemsstater, der udsættes for ensidig indførelse af visumpligt, bør den nuværende mekanisme ændres, så den bliver effektiv i praksis.

(2)

Ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, og det er derfor vigtigt, at den eller de berørte medlemsstater ubetinget giver meddelelse herom. For at sikre, at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de berørte medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om genindførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse bør ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførelse af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen.

(3)

Et tredjelands beslutning om at indføre eller genindføre visumfritagelse for en eller flere medlemsstaters statsborgere bør automatisk ophæve den midlertidigt indførte visumpligt, som Rådet måtte have truffet afgørelse om.

(4)

Den ændrede solidaritetsmekanisme tager sigte på at tilvejebringe fuld gensidighed i forhold til samtlige medlemsstater og skabe en effektiv og forsvarlig mekanisme, der sikrer dette.

(5)

Forordning (EF) nr. 539/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor denne forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001.

(7)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udbygning af bestemmelserne i Schengen-reglerne i overensstemmelse med den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (3), der falder ind under artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (4) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(8)

Forordning (EF) nr. 539/2001 er ikke bindende for Det Forenede Kongerige og Irland. De deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(9)

For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udbygning af medbestemmelserne i Schengen-reglerne i overensstemmelse med den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab har indgået med Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (5), der falder ind under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF (6) og artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF (7)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 539/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Hvis et tredjeland, der er opført på listen i bilag II, indfører visumpligt for en medlemsstats statsborgere, anvendes følgende bestemmelser:

a)

Senest 90 dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har bebudet en sådan pligt, giver den berørte medlemsstat Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse herom; denne meddelelse offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. I meddelelsen specificeres det, fra hvilken dato foranstaltningen får virkning, og hvilken type rejsedokumenter og visa der er omfattet.

Hvis tredjelandet beslutter at ophæve visumpligten, inden denne tidsfrist udløber, er meddelelsen overflødig.

b)

Kommissionen tager umiddelbart efter offentliggørelsen af denne meddelelse og i samråd med den berørte medlemsstat kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet.

c)

Senest 90 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse aflægger Kommissionen i samråd med den berørte medlemsstat rapport til Rådet. Rapporten kan være ledsaget af et forslag om midlertidig genindførelse af visumpligten for det pågældende tredjelands statsborgere. Kommissionen kan også fremsætte dette forslag, efter at Rådet har drøftet rapporten. Rådet træffer senest tre måneder efter med kvalificeret flertal afgørelse om forslaget.

d)

Hvis Kommissionen finder det berettiget, kan den fremsætte forslag om midlertidig genindførelse af visumpligten for det pågældende tredjelands statsborgere som omhandlet i litra c) uden forudgående rapport. Proceduren i litra c) finder anvendelse på dette forslag. Den berørte medlemsstat kan angive, hvorvidt den ønsker, at Kommissionen afholder sig fra midlertidigt at genindføre en sådan visumpligt uden forudgående rapport.

e)

Proceduren i litra c) og d) berører ikke Kommissionens beføjelser til at fremsætte et forslag til ændring af denne forordning med henblik på at overføre det pågældende tredjeland til bilag I. Kommissionen skal i de tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om en midlertidig foranstaltning som omhandlet i litra c) og d), senest ni måneder efter den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden fremsætte forslag til ændring af denne forordning. Et sådant forslag skal desuden indeholde bestemmelser om ophævelse af midlertidige foranstaltninger, der måtte være indført efter procedurerne i litra c) og d). Kommissionen fortsætter i mellemtiden sine bestræbelser på at få det pågældende tredjelands myndigheder til at ophæve visumpligten for den berørte medlemsstats statsborgere.

f)

Hvis det pågældende tredjeland ophæver visumpligten, giver medlemsstaten omgående Rådet og Kommissionen meddelelse herom. Meddelelsen offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. En midlertidig foranstaltning, som truffet i medfør af litra d), ophæves syv dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Hvis det pågældende tredjeland har indført visumpligt for to eller flere medlemsstaters statsborgere, ophæves den midlertidige foranstaltning først efter den sidste offentliggørelse.«

2)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Så længe der foreligger en situation med manglende gensidighed med hensyn til visumfritagelse for så vidt angår et tredjeland, der er opført på listen i bilag II, i forhold til en medlemsstat, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet inden den 1. juli i år med lige årstal om den manglende gensidighed og fremsætter om nødvendigt passende forslag.«

Artikel 2

Medlemsstater, hvis statsborgere den 24. juni 2005 er undergivet visumpligt i et tredjeland, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001, giver skriftligt Rådet og Kommissionen meddelelse herom senest den 24. juli 2005. Meddelelsen offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 4, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 539/2001 finder anvendelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Luxembourg, den 2. juni 2005.

På Rådets vegne

L. FRIEDEN

Formand


(1)  Udtalelse af 28.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(5)  Rådsdokument 13054/04 tilgængeligt på http://register.consilium.eu.int

(6)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26.

(7)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78.


4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 852/2005

af 3. juni 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 853/2005

af 3. juni 2005

om 47. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede den 1. juni 2005 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 757/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 38).


BILAG

Der foretages følgende ændring i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002:

Følgende punkt indsættes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

 

Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/37/EF

af 3. juni 2005

om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdierne for visse pesticidrester i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Følgende eksisterende aktive stoffer er blevet optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF: maleinhydrazid ved Kommissionens direktiv 2003/31/EF (4), propyzamid ved Kommissionens direktiv 2003/39/EF (5) samt mecoprop og mecoprop-P ved Kommissionens direktiv 2003/70/EF (6).

(2)

De nye aktive stoffer isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonethyl og fenamidon blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved Kommissionens direktiv 2003/68/EF (7).

(3)

Optagelsen af disse aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF var baseret på en vurdering af de oplysninger, der var forelagt om det foreslåede anvendelsesformål. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om dette anvendelsesformål i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes visse maksimalgrænseværdier.

(4)

Findes der ingen EF-maksimalgrænseværdi eller midlertidig maksimalgrænseværdi, skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer, kan godkendes.

(5)

EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og vurderes efter de samme procedurer. Der er et begrænset antal Codex-maksimalgrænseværdier for maleinhydrazid. Der er allerede fastsat EF-maksimalgrænseværdier i direktiv 90/642/EØF for maleinhydrazid (Rådets direktiv 93/58/EF (8) og i direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for propyzamid (Rådets direktiv 96/32/EF (9) og 96/33/EF (10)). De er taget med i betragtning ved fastsættelsen af de maksimalgrænseværdier, der berøres af ændringerne i dette direktiv. Der er ikke taget hensyn til Codex-maksimalgrænseværdier, der vil blive anbefalet trukket tilbage i nær fremtid. De maksimalgrænseværdier, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er blevet vurderet med hensyn til risiciene for forbrugerne. Der er ikke fastslået nogen risiko ved anvendelse af de toksikologiske end points, der er baseret på undersøgelser, som Kommissionen har kendskab til.

(6)

Den tekniske og videnskabelige vurdering af, om de pågældende aktive stoffer skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, blev afsluttet i form af Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Vurderingsrapporterne om de nævnte stoffer blev afsluttet på de datoer, der er nævnt i de kommissionsdirektiver, som er anført i betragtning 1 og 2. I disse rapporter fastsættes den accepterede daglige indtagelse (ADI) og eventuelt den akutte referencedosis (ARfD) for de pågældende stoffer. Forbrugernes eksponering for fødevarer behandlet med de pågældende aktive stoffer er blevet vurderet efter de procedurer, der følges i EF. Det er sket under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af WHO (11), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter (12) om den anvendte metodologi. Det konkluderes, at de foreslåede maksimalgrænseværdier ikke giver anledning til overskridelse af ADI eller ARfD.

(7)

For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for pesticidrester ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt-/pesticidkombinationer.

(8)

Fastsættelsen af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at fastsætte yderligere anvendelsesformål for de pågældende aktive stoffer. Derefter bør de midlertidige maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(9)

Alle pesticidrester, der hidrører fra anvendelse af disse plantebeskyttelsesprodukter, må derfor optages eller erstattes i bilagene til direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for at muliggøre den nødvendige kontrol med overholdelsen af forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til de to direktiver, bør ændres. Maksimalgrænseværdier, der ikke tidligere er blevet fastsat, bør nu fastsættes for første gang.

(10)

Direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 86/362/EØF foretages følgende ændringer:

a)

De angivne maksimalgrænseværdier for isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mecoprop, mecoprop-P, maleinhydrazid og fenamidon i bilag I til nærværende direktiv optages i del A i bilag II.

b)

Maksimalgrænseværdien for propyzamid affattes som angivet i bilag II til nærværende direktiv og indsættes i del A i bilag II.

Artikel 2

I direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

a)

De angivne maksimalgrænseværdier for isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mecoprop, mecoprop-P og fenamidon i bilag III til nærværende direktiv optages i bilag II.

b)

Maksimalgrænseværdierne for propyzamid og maleinhydrazid affattes som angivet i bilag IV til nærværende direktiv og indsættes i bilag II.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 4. december 2005 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 4. december 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/61/EF (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 81).

(2)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/115/EF (EFT L 374 af 22.12.2004, s. 64).

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/34/EF (EUT L 125 af 18.5.2005, s. 5).

(4)  EUT L 101 af 23.4.2003, s. 3.

(5)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 30.

(6)  EUT L 184 af 23.7.2003, s. 9.

(7)  EUT L 177 af 16.7.2003, s. 12.

(8)  EFT L 211 af 23.8.1993, s. 6.

(9)  EFT L 144 af 18.6.1996, s. 12.

(10)  EFT L 144 af 18.6.1996, s. 35.

(11)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om spørgsmål om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14. juli 1998 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAG I

Maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Pesticidrester

Individuelle produkter, for hvilke der gælder MRL (maksimalgrænseværdier)

Isoxaflutol (sum af isoxaflutol, RPA 202248 og RPA 203328, udtrykt som isoxaflutol) (1)

0,05 (2)  (3)

KORNSORTER

Byg, Boghvede, Majs, Hirse, Havre, Ris, Rug, Sorghum, Triticale, Hvede, Andre kornsorter

Trifloxystrobin

0,3 (3) Byg

0,05 (3) Rug

0,05 (3) Triticale, Hvede

0,02 (2)  (3) Andre kornsorter

Carfentrazonethyl (bestemt som carfentrazon og udtrykt som carfentrazonethyl)

0,05 (2)  (3)

KORNSORTER

Byg, Boghvede, Majs, Hirse, Havre, Ris, Rug, Sorghum, Triticale, Hvede, Andre kornsorter

Fenamidon

0,02 (2)  (3)

KORNSORTER

Byg, Boghvede, Majs, Hirse, Havre, Ris, Rug, Sorghum, Triticale, Hvede, Andre kornsorter

Mecoprop (sum af mecoprop-P og mecoprop, udtrykt som mecoprop)

0,05 (2)  (3)

KORNSORTER

Byg, Boghvede, Majs, Hirse, Havre, Ris, Rug, Sorghum, Triticale, Hvede, Andre kornsorter

Maleinhydrazid

0,2 (2)  (3)

KORNSORTER

Byg, Boghvede, Majs, Hirse, Havre, Ris, Rug, Sorghum, Triticale, Hvede, Andre kornsorter


(1)  RPA 202248 er 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl)propan-1,3-dion. RPA 203328 er 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoesyre.

(2)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(3)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 24. juni 2009.


BILAG II

Maximalgrænsværdier (mg/kg)

Pesticidrester

Individuelle produkter, for hvilke der gælder MRL

Propyzamid

0,02 (1)  (2)

KORNSORTER

Byg, Boghvede, Majs, Hirse, Havre, Ris, Rug, Sorghum, Triticale, Hvede, Andre kornsorter


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 24. juni 2009.


BILAG III

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MRL

Isoxaflutol (sum af isoxaflutol, RPA 202248 og RPA 203328, udtrykt som isoxaflutol) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazonethyl (bestemt som carfentrazon og udtrykt som carfentrazonethyl)

Fenamidon

Mecoprop (sum af mecoprop-P og mecoprop, udtrykt som mecoprop)

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSFRUGTER

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefrugter

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandler

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

Acajounødder

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Æbler

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Abrikoser

 

1 (3)

 

 

 

Kirsebær

 

1 (3)

 

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

1 (3)

 

 

 

Blommer

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Druer til spisebrug

 

 

 

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Brombær

 

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Blåbær

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

1 (3)

 

 

 

Stikkelsbær

 

1 (3)

 

 

 

Andre

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

Bananer

 

0,05 (3)

 

 

 

Dadler

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

 

Oliven

 

 

 

 

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Rødbeder

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

Peberrod

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

Skorzonerrod

 

 

 

 

 

Søde kartofler

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

Turnips

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

ii)

LØG

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Hvidløg

 

 

 

 

 

Løg, alm.

 

 

 

 

 

Skalotteløg

 

 

 

 

 

Forårsløg

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

Tomater

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Peberfrugter

 

 

 

 

 

Auberginer

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Agurker

 

 

 

 

 

Drueagurker

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae - ikke-spiselig skræl

 

 

 

 

 

Meloner

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Græskar

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Sukkermajs

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KÅL

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

 

Broccoli

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

b)

Hovedkål

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

 

 

 

 

Hvid- og rødkål

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

Kinakål

 

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

d)

Kålrabi

 

 

 

 

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salat og lignende

 

 

 

2 (3)

 

Karse

 

 

 

 

 

Vårsalat

 

 

 

 

 

Hoved- og pluksalat

 

 

 

 

 

Endivie, bredbladet

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

b)

Spinat og lign.

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spinat

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Julesalat

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Urter

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Kørvel

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Bønner, med bælg

 

 

 

 

 

Bønner, uden bælg

 

 

 

 

 

Ærter, med bælg

 

 

 

 

 

Ærter, uden bælg

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Asparges

 

 

 

 

 

Spanske artiskokker

 

 

 

 

 

Blegselleri

 

 

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

 

Artiskokker

 

 

 

 

 

Porrer

 

 

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

viii)

SVAMPE

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

 

3.

Bælgfrugter (tørrede)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Bønner

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

Ærter

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

4.

Oliefrø

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Hørfrø

 

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

Rapsfrø

 

 

 

 

 

Sojabønner

 

 

 

 

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

5.

Kartofler

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Nye kartofler

 

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede af Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 er 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 er 2-methansulfonyl-4-trifluoromethylbenzoesyre.

(2)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(3)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 24. juni 2009.


BILAG IV

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MRL

Propyzamid

Maleinhydrazid

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUGTER

 

 

Grapefrugter

 

 

Citroner

 

 

Limefrugter

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)

 

 

Appelsiner

 

 

Pompelmus

 

 

Andre

 

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

 

Mandler

 

 

Paranødder

 

 

Acajounødder

 

 

Kastanjer

 

 

Kokosnødder

 

 

Hasselnødder

 

 

Macadamia

 

 

Pekannødder

 

 

Pinjekerner

 

 

Pistacienødder

 

 

Valnødder

 

 

Andre

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

 

Æbler

 

 

Pærer

 

 

Kvæder

 

 

Andre

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

Abrikoser

 

 

Kirsebær

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

 

Blommer

 

 

Andre

 

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

Druer til spisebrug

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

 

Brombær

 

 

Korbær

 

 

Loganbær

 

 

Hindbær

 

 

Andre

 

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

 

Blåbær

 

 

Tranebær

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

Stikkelsbær

 

 

Andre

 

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

 

Avocadoer

 

 

Bananer

 

 

Dadler

 

 

Figner

 

 

Kiwifrugter

 

 

Kumquat

 

 

Litchiblommer

 

 

Mangofrugter

 

 

Oliven

 

 

Passionsfrugter

 

 

Ananas

 

 

Papaja

 

 

Andre

 

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Rødbeder

 

 

Gulerødder

 

 

Knoldselleri

 

 

Peberrod

 

 

Jordskokker

 

 

Pastinakker

 

 

Persillerod

 

 

Radiser

 

 

Skorzonerrod

 

 

Søde kartofler

 

 

Kålroer

 

 

Turnips

 

 

Yams

 

 

Andre

 

 

ii)

LØG

0,02 (1)  (2)

 

Hvidløg

 

15 (2)

Løg, alm.

 

15 (2)

Skalotteløg

 

15 (2)

Forårsløg

 

 

Andre

 

0,2 (1)  (2)

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Solanacea

 

 

Tomater

 

 

Peberfrugter

 

 

Auberginer

 

 

Andre

 

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

Agurker

 

 

Drueagurker

 

 

Courgetter

 

 

Andre

 

 

c)

Cucurbitae — ikke-spiselig skræl

 

 

Meloner

 

 

Græskar

 

 

Vandmeloner

 

 

Andre

 

 

d)

Sukkermajs

 

 

iv)

KÅL

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Blomsterkål

 

 

Broccoli

 

 

Blomkål

 

 

Andre

 

 

b)

Hovedkål

 

 

Rosenkål

 

 

Hvid- og rødkål

 

 

Andre

 

 

c)

Bladkål

 

 

Kinakål

 

 

Grønkål

 

 

Andre

 

 

d)

Kålrabi

 

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salat og lignende

1 (2)

 

Karse

 

 

Vårsalat

 

 

Hoved- og pluksalat

 

 

Endivie, bredbladet

 

 

Andre

 

 

b)

Spinat og lign.

0,02 (1)  (2)

 

Spinat

 

 

Bladbeder

 

 

Andre

 

 

c)

Brøndkarse

0,02 (1)  (2)

 

d)

Julesalat

0,02 (1)  (2)

 

e)

Urter

1 (2)

 

Kørvel

 

 

Purløg

 

 

Persille

 

 

Selleriblade

 

 

Andre

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bønner, med bælg

 

 

Bønner, uden bælg

 

 

Ærter, med bælg

 

 

Ærter, uden bælg

 

 

Andre

 

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Asparges

 

 

Spanske artiskokker

 

 

Blegselleri

 

 

Fennikel

 

 

Artiskokker

 

 

Porrer

 

 

Rabarber

 

 

Andre

 

 

viii)

SVAMPE

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Svampe, dyrkede

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

3.

Bælgfrugter (tørrede)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bønner

 

 

Linser

 

 

Ærter

 

 

Andre

 

 

4.

Oliefrø

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Hørfrø

 

 

Jordnødder

 

 

Valmuefrø

 

 

Sesamfrø

 

 

Solsikkefrø

 

 

Rapsfrø

 

 

Sojabønner

 

 

Sennepsfrø

 

 

Bomuldsfrø

 

 

Andre

 

 

5.

Kartofler

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Nye kartofler

 

 

Spisekartofler

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede af Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 24. juni 2009.

(3)  Maksimalgrænseværdien for kartofler vil blive taget op til revision 18 måneder efter offentliggørelsen, når der foreligger yderligere data.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. maj 2005

om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for overvågning af TSE for 2005

(meddelt under nummer K(2005) 1550)

(2005/413/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2004/696/EF af 14. oktober 2004 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af visse typer TSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2005 (2) indeholder listen over sådanne programmer samt den foreslåede procentsats og tilskuddet til hvert program.

(2)

Kommissionens beslutning 2004/863/EF af 30. november 2004 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-udryddelses- og overvågningsprogrammer for 2005 og om fastsættelse af EF-tilskuddet (3).

(3)

Et EF-ekspertpanel vedrørende TSE hos mindre drøvtyggere, hvis formandskab varetages af EF-referencelaboratoriet for TSE, bekræftede den 28. januar 2005, at der var påvist bovin spongiform encephalopati (BSE) hos en ged slagtet i Frankrig. Det var det første tilfælde af BSE hos små drøvtyggere, som lever under naturlige forhold.

(4)

I sin erklæring af 28. januar 2005 understregede Ekspertpanelet for Biologiske Farer under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at betydningen af dette enkelte tilfælde af BSE-infektion hos en ged i Frankrig skulle undersøges. EFSA udtalte i denne forbindelse, at resultaterne af en øget overvågning af TSE hos geder er af stor betydning.

(5)

Som reaktion på denne erklæring indførtes der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (4), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2005 (5), et nyt program for overvågning af TSE hos får og geder gældende fra den 11. februar 2005. Under det nye overvågningsprogram er antallet af sunde slagtegeder og selvdøde geder, der skal testes, øget betragteligt.

(6)

På grund af de særlige forhold inden for gedekødssektoren, den begrænsede værdi af geder over 18 måneder til slagtningsformål og betydningen af en effektiv gennemførelse af en øget overvågning med henblik på en vurdering af BSE-prævalensen hos geder bør det maksimumsbeløb pr. test, som Fællesskabet godtgør medlemsstaterne, forhøjes til 30 EUR pr. hurtig test af geder.

(7)

Forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2005 (6), der anvendes fra den 14. januar 2005, foreskriver, at der desuden gennemføres obligatoriske, systematiske, diskriminatoriske test for at kunne skelne BSE fra scrapie i alle TSE-tilfælde påvist hos får og geder. Disse test bør betragtes som støtteberettigede efter reglerne om EF-tilskud til medlemsstaternes programmer for overvågning af TSE.

(8)

Da det er vigtigt at vurdere BSE-prævalensen hos mindre drøvtyggere for at kunne opfylde Fællesskabets målsætninger for dyre- og folkesundheden, bør medlemsstaternes udgifter til gennemførelse af de indledende molekylære test for at kunne skelne BSE fra scrapie godtgøres fuldt ud.

(9)

Det er derfor nødvendigt at ændre det maksimale EF-tilskud til de enkelte programmer, der er fastsat i beslutning 2004/696/EF og 2000/863/EF.

(10)

Beslutning 2004/863/EF indeholder bestemmelser om betingelserne for ydelse af EF-tilskud og om en rapport, som de pågældende medlemsstater hver måned skal sende til Kommissionen om fremskridtene i gennemførelsen af TSE-overvågningsprogrammet og med oplysninger om de afholdte udgifter. Bilaget hertil vedrører de afholdte udgifter. Dette bilag bør ændres i overensstemmelse med ændringerne i bilag III og X til forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EF) nr. 36/2005 og (EF) nr. 214/2005.

(11)

Beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2004/696/EF ændres som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2004/863/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, ændres »3 550 000 EUR« til »3 586 000 EUR«.

2)

I artikel 2, stk. 2, ændres »1 700 000 EUR« til »1 736 000 EUR«.

3)

I artikel 3, stk. 2, ændres »2 375 000 EUR« til »2 426 000 EUR«.

4)

I artikel 4, stk. 2, ændres »15 020 000 EUR« til »15 170 000 EUR«.

5)

I artikel 5, stk. 2, ændres »290 000 EUR« til »294 000 EUR«.

6)

I artikel 6, stk. 2, ændres »585 000 EUR« til »1 487 000 EUR«.

7)

I artikel 7, stk. 2, ændres »4 780 000 EUR« til »8 846 000 EUR«.

8)

I artikel 8, stk. 2, ændres »24 045 000 EUR« til »29 755 000 EUR«.

9)

I artikel 9, stk. 2, ændres »6 170 000 EUR« til »6 172 000 EUR«.

10)

I artikel 10, stk. 2, ændres »6 660 000 EUR« til »8 677 000 EUR«.

11)

I artikel 11, stk. 2, ændres »85 000 EUR« til »353 000 EUR«.

12)

I artikel 12, stk. 2, ændres »835 000 EUR« til »836 000 EUR«.

13)

I artikel 13, stk. 2, ændres »145 000 EUR« til »155 000 EUR«.

14)

I artikel 14, stk. 2, ændres »1 085 000 EUR« til »1 184 000 EUR«.

15)

I artikel 15, stk. 2, ændres »35 000 EUR« til »36 000 EUR«.

16)

I artikel 16, stk. 2, ændres »4 270 000 EUR« til »4 510 000 EUR«.

17)

I artikel 17, stk. 2, ændres »1 920 000 EUR« til »2 076 000 EUR«.

18)

I artikel 18, stk. 2, ændres »1 135 000 EUR« til »1 480 000 EUR«.

19)

I artikel 19, stk. 2, ændres »435 000 EUR« til »444 000 EUR«.

20)

I artikel 20, stk. 2, ændres »1 160 000 EUR« til »1 170 000 EUR«.

21)

I artikel 21, stk. 2, ændres »305 000 EUR« til »313 000 EUR«.

22)

I artikel 22, stk. 2, ændres »5 570 000 EUR« til »5 690 000 EUR«.

23)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

EF-tilskuddet til de TSE-overvågningsprogrammer, der er omhandlet i artikel 1 til 22, udgør 100 % af medlemsstaternes udgifter (ekskl. moms) for de udførte test, dog:

a)

højst 8 EUR pr. test, for test, der foretages i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 på kvæg og får, der er omhandlet i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

b)

højst 30 EUR pr. test, for test, der foretages i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 på geder, der er omhandlet i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

c)

højst 145 EUR pr. test, for indledende molekylære diskriminatoriske test, der foretages i perioden 14. januar 2005 til 31. december 2005 csom omhandlet i bilag X, kapitel C, punkt 3, stk. 2, litra c), nr. i), til forordning (EF) nr. 999/2001.«

24)

Bilaget affattes som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.2000, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 1.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 316 af 15.10.2004, s. 91.

(3)  EFT L 370 af 17.12.2004, s. 82.

(4)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2005 (EUT L 46 af 17.2.2005, s. 9).

(5)  EUT L 37 af 10.2.2005, s. 9.

(6)  EUT L 10 af 13.1.2005, s. 9.


BILAG I

Bilag I til beslutning 2004/696/EF affattes således:

»BILAG I

Liste over programmer for overvågning af TSE

Procentsats og maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats for gennemførte test (1)

Maksimumsbeløb

TSE

Østrig

100 %

2 076 000

Belgien

100 %

3 586 000

Cypern

100 %

353 000

Tjekkiet

100 %

1 736 000

Danmark

100 %

2 426 000

Estland

100 %

294 000

Finland

100 %

1 170 000

Frankrig

100 %

29 755 000

Tyskland

100 %

15 170 000

Grækenland

100 %

1 487 000

Ungarn

100 %

1 184 000

Irland

100 %

6 172 000

Italien

100 %

8 677 000

Litauen

100 %

836 000

Luxembourg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nederlandene

100 %

4 510 000

Portugal

100 %

1 480 000

Slovenien

100 %

444 000

Spanien

100 %

8 846 000

Sverige

100 %

313 000

Det Forenede Kongerige

100 %

5 690 000

I alt

96 396 000


(1)  Hurtige test og indledende molekylære test.«


BILAG II

»BILAG

TSE-overvågning

Medlemsstat:

Måned:

År:


Test af kvæg

 

Antal prøver

Udgift pr. enhed

Samlede omkostninger

Test af dyr, jf. kapitel A, del I, punkt 2.1, 3 og 4.1, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

Test af dyr, jf. kapitel A, del I, punkt 2.2, 4.2 og 4.3, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

I alt

 

 

 


Test af får

 

Antal prøver

Udgift pr. enhed

Samlede omkostninger

Test af dyr, jf. kapitel A, del II, punkt 2, litra a), i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

Test af dyr, jf. kapitel A, del II, punkt 3, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

Test af dyr, jf. kapitel A, del II, punkt 5, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

I alt

 

 

 


Test af geder

 

Antal prøver

Udgift pr. enhed

Samlede omkostninger

Test af dyr, jf. kapitel A, del II, punkt 2, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

Test af dyr, jf. kapitel A, del II, punkt 3, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

Test af dyr, jf. kapitel A, del II, punkt 5, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

 

 

 

I alt

 

 

 


Indledende molekylær test med diskriminatorisk immunblotting

 

Antal prøver

Udgift pr. enhed

Samlede omkostninger

Test af dyr, jf. kapitel C, punkt 3.2, litra c), nr. i), i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001«

 

 

 


4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. maj 2005

om ændring af bilag I til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

(meddelt under nummer K(2005) 1563)

(EØS-relevant tekst)

(2005/414/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2003/634/EF (2) godkendes og anføres programmer, som diverse medlemsstater har forelagt. På grundlag af programmerne kan medlemsstaterne siden indlede procedurerne, for at en zone eller et akvakulturbrug, der ligger i en ikke-godkendt zone, kan opnå status som godkendt zone eller godkendt akvakulturbrug beliggende i en ikke-godkendt zone med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN).

(2)

Ved brev af 23. september 2004 anmodede Italien om godkendelse af det program, der skal gælde for zonen »Zona valle di Tosi«. Ansøgningen er fundet i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 91/67/EØF, og programmet bør derfor godkendes.

(3)

Beslutning 2003/634/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2003/634/EF indsættes følgende efter punkt 3.5:

»3.6.   DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE TOSCANA-REGIONEN DEN 23. SEPTEMBER 2004, OMFATTER:

Zona Valle di Tosi

Vicano di S. Ellero-flodens afvandingsområde, fra udspringet til dæmningen Il Greto nær landsbyen Raggioli.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 220 af 3.9.2003, s. 8. Senest ændret ved beslutning 2005/67/EF (EUT L 27 af 29.1.2005, s. 55).


4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juni 2005

om bemyndigelse af Malta til at anvende ordningen, der indførtes ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden

(meddelt under nummer K(2005) 1588)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/415/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen (1), særlig artikel 1, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (2) indførtes en ordning for identifikation og registrering af kvæg.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/588/EF (3) blev den maltesiske database for kvæg anerkendt som værende fuldt operationel.

(3)

I henhold til direktiv 93/24/EØF kan medlemsstaterne efter anmodning bemyndiges til at anvende administrative kilder i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden, såfremt de opfylder betingelserne i dette direktiv.

(4)

Til støtte for sin anmodning af 11. marts 2005 har Malta fremsendt teknisk dokumentation om opbygningen og opdateringen af den database, der er omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000, og om metoderne til beregning af de statistiske data.

(5)

Malta har navnlig foreslået metoder til beregning af statistiske data om de kategorier, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 93/24/EØF, og som ikke direkte er tilgængelige i den database, der er omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000. Malta bør træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at disse beregningsmetoder giver præcise statistiske data.

(6)

Det følger af behandlingen af anmodningen, der er baseret på den af de maltesiske myndigheder fremlagte tekniske dokumentation, at anmodningen bør efterkommes.

(7)

Denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (4)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Malta bemyndiges til i stedet for undersøgelserne af kvægbestanden i henhold til direktiv 93/24/EØF at anvende ordningen for identifikation og registrering af kvæg som omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000 for på denne måde at fremskaffe de statistiske oplysninger, der kræves ifølge nævnte direktiv.

Artikel 2

Hvis den i artikel 1 nævnte ordning ikke længere er operationel, eller den ikke længere giver mulighed for at fremskaffe pålidelige statistiske oplysninger vedrørende alle eller visse kategorier af kvæg, skal Malta igen anvende et statistisk undersøgelsessystem til udarbejdelse af et skøn over kvægbestanden eller de relevante kategorier.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 149 af 21.6.1993, s. 5. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EUT L 257 af 4.8.2004, s. 8.

(4)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


Berigtigelser

4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/31


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2005 af 20. maj 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

( Den Europæiske Unions Tidende L 128 af 21. maj 2005 )

Side 17, artikel 2, indledende sætning:

I stedet for:

»… i løbet af de ti første dage af maj 2005 …«

læses:

»… i løbet af de ti første dage af juni 2005 …«